Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Εισαγωγή Σε δέκα από τις δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) είτε έχουν άµεση αρµοδιότητα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας είτε συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν τη δραστηριότητα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση επιχειρηµατολογίας η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση του θεµελιώδους ρόλου των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Μετά την επισκόπηση των συζητήσεων που έλαβαν χώρα σε ορισµένες χώρες της ζώνης του ευρώ (Ενότητα 1), αναφέρονται πρώτα τα επιχειρήµατα που προβάλλονται συνήθως υπέρ και κατά του διαχωρισµού της προληπτικής εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών (Ενότητα 2), τα οποία, στη συνέχεια, εξετάζονται από τη σκοπιά του Ευρωσυστήµατος (Ενότητα 3). 1. Οι συζητήσεις στη ζώνη του ευρώ Μετά τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε αρκετές χώρες της ζώνης του ευρώ υποβλήθηκαν προτάσεις µε σκοπό τη θέσπιση ενιαίας εποπτικής αρχής που θα είναι αρµόδια για όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σε ορισµένες χώρες, έγιναν πρόσφατα προσαρµογές του θεσµικού πλαισίου εποπτείας, ενώ σε άλλες χώρες εξακολουθούν να διεξάγονται συζητήσεις. Στο Λουξεµβούργο, το 1998 ιδρύθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) στην οποία ανατέθηκαν εποπτικές αρµοδιότητες που καλύπτουν όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε µόνη εξαίρεση τον ασφαλιστικό τοµέα. εν υφίστανται θεσµικές σχέσεις ή επίσηµες ρυθµίσεις διµερούς συνεργασίας µε την Κεντρική Τράπεζα του Λουξεµβούργου (Banque centrale du Luxembourg). Στις Κάτω Χώρες, ο ολοένα και πιο σηµαντικός ρόλος των χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η ανάπτυξη υβριδικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θεωρήθηκε ότι αποτελούν πρόκληση για ένα εποπτικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται σε τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές, οι οποίες αναλαµβάνουν αντίστοιχα την εποπτεία των τραπεζών (Τράπεζα της Ολλανδίας - De Nederlandsche Bank), των εταιρειών επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τον Ιούλιο του 1999 ιδρύθηκε το Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Raad van Financiële Toezichthouders), το οποίο αποτελείται από τις τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές. Αν και δεν αποτελεί αυτοτελές εποπτικό όργανο, το Συµβούλιο αυτό επιτρέπει την ενισχυµένη συνεργασία για τη χάραξη πολιτικών σε θέµατα που άπτονται περισσοτέρων του ενός τοµέων, όπως η εποπτεία χρηµατοοικονοµικών οµίλων, η κοινοποίηση πληροφοριών στους καταναλωτές και ζητήµατα ακεραιότητας (π.χ. καταλληλότητα των ατόµων που επιλέγονται για τη K:\er-pal division\official Publications\0001\Other Publications\Role of Central Bank in prudential supervision\el_the role of CBs in prudential supervision_3149.doc

2 διοίκηση χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων). Στους κόλπους του Συµβουλίου αυτού, οι τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές συνεργάζονται για την έκδοση κανονισµών ή την παροχή συµβουλών στον Υπουργό Οικονοµικών για αυτά τα διατοµεακά θέµατα. Το Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα είναι επίσης αρµόδιο για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν στην περίπτωση που οι νέες εξελίξεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα απαιτούν µια διατοµεακή προσέγγιση. Στην Πορτογαλία, κυρίως λόγω του αυξανόµενου ρόλου των χρηµατοοικονοµικών οµίλων και της ανάγκης να επιτευχθούν παρόµοιες πολιτικές και πρακτικές και σε άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2000 το Εθνικό Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)). Το νοµικό του πλαίσιο δεν επιφέρει τροποποίηση των αρµοδιοτήτων των κατά τοµέα αρµόδιων εποπτικών αρχών της Τράπεζας της Πορτογαλίας (Banco de Portugal), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) και του Ιδρύµατος Ασφαλιστικών Εταιρειών της Πορτογαλίας (Instituto de Seguros de Portugal). Σκοπός του CNSF είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε πιο τακτική βάση, καθώς και η ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των κατά τοµέα αρµόδιων αρχών. Επίσης, έχει αναλάβει την προώθηση εποπτικών κανόνων και πρακτικών που αφορούν τους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους, τη σύνταξη σχεδίων κανονισµών για θέµατα που καλύπτουν πολλούς τοµείς δραστηριότητας, καθώς και την υποβολή προτάσεων όσον αφορά µηχανισµούς συνεργασίας µε ρυθµιστικές αρχές και οργανισµούς στο εξωτερικό. Ο ιοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας προεδρεύει του CNSF, δεδοµένου του ρόλου που διαδραµατίζει η ΕθνΚΤ στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Πρόσφατα εντατικοποιήθηκε η συζήτηση για το εποπτικό πλαίσιο στη Γερµανία, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών εξήγγειλε µεταρρύθµιση βάσει της οποίας θα δηµιουργηθεί ενιαίος οµοσπονδιακός φορέας για την εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, του τοµέα των κινητών αξιών και του ασφαλιστικού τοµέα. Παρόλο που το σχέδιο αυτό συνοδεύτηκε από πρόσκληση για εκτεταµένη συνεργασία µεταξύ της νέας ενιαίας αρχής και της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας (Deutsche Bundesbank), δεν είναι ακόµα σαφής η επίπτωση για τη συµµετοχή της τελευταίας στην προληπτική εποπτεία. Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα της Γερµανίας παρουσίασε επιχειρήµατα υπέρ του αυξηµένου ρόλου της στην προληπτική εποπτεία, υποστηρίζοντας παράλληλα την πλήρη ενσωµάτωση της τραπεζικής εποπτείας στην ΕθνΚΤ. Αυτή η ενσωµάτωση θα απαιτούσε, ωστόσο, µια πιο αποτελεσµατική και εκσυγχρονισµένη δοµή οργάνωσης και λήψης αποφάσεων εντός της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας. Κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕθνΚΤ, πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Βέλγιο, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών γνωστοποίησε πρόταση για την ενσωµάτωση της Επιτροπής Εποπτείας του Τραπεζικού και Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Commission bancaire et financière/commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)) στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België). Η CBF θα εξακολουθήσει να αποτελεί αυτοτελές νοµικό πρόσωπο, αλλά τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων θα επικαλύπτονται εν Page 2 of 11

3 µέρει, µε συγχώνευση του ανθρώπινου δυναµικού και άλλων πόρων (θα µπορούσαν να συγχωνευθούν, κυρίως, οι αρµοδιότητες σχετικά µε την έρευνα, τις διεθνείς δραστηριότητες και την ανάλυση προληπτικής εποπτείας σε µακροοικονοµικό επίπεδο). Αυτή η θεσµική προσέγγιση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κατάσταση που θα έκλινε προς το γαλλικό µοντέλο, παρόλο που ο ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου δεν θα είναι και Πρόεδρος της CBF. Στην Ιρλανδία, η «Συµβουλευτική Οµάδα Εφαρµογής για τη δηµιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής» (Implementation Advisory Group on the establishment of a Single Regulatory Authority) δηµοσίευσε το 1999 έκθεση η οποία τασσόταν υπέρ της υιοθέτησης ρυθµίσεων ανάλογων µε αυτές που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έκθεση αυτή προέβλεπε τη σύσταση µιας νέας αρχής αρµόδιας για ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και την αφαίρεση όλων των άµεσων εποπτικών καθηκόντων από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (Central Bank of Ireland). Ύστερα από µακρές συζητήσεις, η κυβέρνηση έλαβε πρόσφατα µια απόφαση όσον αφορά το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την οποία στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας θα ιδρυθεί ένας ενιαίος φορέας εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο οποίος θα αναλάβει τόσο την προληπτική εποπτεία όσο και θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Σε εύθετο χρόνο θα θεσπιστεί νοµοθεσία για την εφαρµογή αυτής της κυβερνητικής απόφασης. Στη Φινλανδία, υποβλήθηκαν προτάσεις για τη δηµιουργία ενιαίου φορέα µε εποπτικές αρµοδιότητες για όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Επιτροπή που συγκροτήθηκε για αυτόν το σκοπό ανέλαβε τη διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης και αναµένεται να υποβάλει τα συµπεράσµατά της στην κυβέρνηση µετά το καλοκαίρι. Στην Αυστρία, ο Υπουργός Οικονοµικών γνωστοποίησε στο υπουργικό συµβούλιο τον Ιανουάριο του 2001 ότι προγραµµατίζει να θεσπίσει µια νέα ανεξάρτητη εποπτική αρχή εκτός της ΕθνΚΤ, η οποία θα είναι αρµόδια για όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αναµένεται να κατατεθεί πρόταση στο Κοινοβούλιο µέχρι τα µέσα Απριλίου του εν φαίνεται να υπάρχει πολιτική συναίνεση ως προς τη θεσµική µορφή της νέας αρχής, ιδίως όσον αφορά το βαθµό συµµετοχής της ΕθνΚΤ. 2. ραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών και προληπτική εποπτεία: επισκόπηση των σχετικών ζητηµάτων Οι εποπτικές λειτουργίες συνεπάγονται µια σειρά καθηκόντων, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: (i) δραστηριότητες για την προστασία των επενδυτών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην έκδοση και επιβολή κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας, καθώς και στη δηµοσιοποίηση πληροφοριών, (ii) µικροπροληπτική εποπτεία, στην οποία περιέχεται το σύνολο των δραστηριοτήτων εποπτείας, επιτόπιας και µη, της ασφάλειας και της ευρωστίας των επιµέρους ιδρυµάτων, µε σκοπό κυρίως την προστασία των καταθετών και άλλων πιστωτών µικρής κλίµακας, και (iii) προληπτική ανάλυση σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η οποία περικλείει όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην Page 3 of 11

4 παρακολούθηση της έκθεσης σε συστηµικό κίνδυνο, καθώς και στον εντοπισµό ενδεχόµενων κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας που απορρέουν από µακροοικονοµικές εξελίξεις ή εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και από την υποδοµή των αγορών. Ενώ όλες οι κεντρικές τράπεζες ασκούν εν γένει τα καθήκοντα που εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία, οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προστασία των επενδυτών, ιδίως στις αγορές κινητών αξιών, σπάνια περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητές τους. Όσον αφορά τους αυτοτελείς εποπτικούς φορείς, συνήθως ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των επενδυτών συνοδεύεται συνήθως από έναν ήσσονα ρόλο στην παρακολούθηση του συστηµικού κινδύνου. Το σηµαντικό θέµα που προκύπτει όταν εξετάζεται ποιο είναι το πλέον αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο, είναι η άσκηση µικροπροληπτικής εποπτείας, την οποία οι περισσότερες ΕθνΚΤ τείνουν να αντιµετωπίζουν ως στενά συνδεδεµένη µε ανησυχίες συστηµικής φύσεως, ενώ οι αυτοτελείς φορείς τείνουν να την ερµηνεύουν ως επικεντρωµένη στην προστασία των καταθετών και των επενδυτών. 2.1 Επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού Τα επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού της προληπτικής εποπτείας µε τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: (1) συνεργίες όσον αφορά την πληροφόρηση µεταξύ εποπτικών λειτουργιών και βασικών λειτουργιών των κεντρικών τραπεζών, (2) επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο, και (3) ανεξαρτησία και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη. Το επιχείρηµα των συνεργιών όσον αφορά την πληροφόρηση τονίζει τη σηµασία που ενδέχεται να έχουν οι εµπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγονται για εποπτικούς σκοπούς για την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και τον «έλεγχο της αντοχής» άλλων υποδοµών των αγορών, που έχουν ουσιαστική σηµασία για την οµαλή άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Η πρόσβαση των κεντρικών τραπεζών σε πληροφορίες εποπτικής φύσεως, κυρίως σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ιδιαίτερη συστηµική σηµασία, είναι εξίσου ουσιώδης για την άσκηση µακροπροληπτικής εποπτείας. Ορισµένες αναλύσεις για τις Ηνωµένες Πολιτείες παρέχουν εµπειρικά δεδοµένα που στηρίζουν την άποψη ότι οι πληροφορίες µικροπροληπτικής φύσεως επιτρέπουν την ακριβέστερη εκτίµηση της οικονοµικής δραστηριότητας και των πληθωριστικών πιέσεων, υποβοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιλογή πιο κατάλληλης κατεύθυνσης για τη νοµισµατική πολιτική. Επιπλέον, σε περίπτωση κρίσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, θα εµπλακεί αναπόφευκτα και η κεντρική τράπεζα. Οι πληροφορίες εποπτικού χαρακτήρα έχουν ζωτική σηµασία, λ.χ. για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας µιας τράπεζας που αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας και ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να περιοριστεί η έκταση του ηθικού κινδύνου. Θα µπορούσε βεβαίως να υποστηριχθεί ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι δυνατόν να ληφθούν έµµεσα από τον αυτοτελή εποπτικό φορέα. Αλλά τότε ενδέχεται να µη µπορεί να εξασφαλιστεί η άµεση διαθεσιµότητα και η ικανότητα άµεσης αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών, ιδίως σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Page 4 of 11

5 Οι συνεργίες όσον αφορά την πληροφόρηση λειτουργούν και αντίστροφα, αφού οι γνώσεις των κεντρικών τραπεζών για τις εξελίξεις στις χρηµαταγορές και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και οι πληροφορίες που αντλούν από τα συστήµατα πληρωµών και τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων. Για παράδειγµα, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τόνισε τη σηµασία που έχει το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα, εφόσον δραστηριοποιείται και η ίδια στην αγορά, είναι φυσικό να αλληλεπιδρά µε τα ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πρόκειται για µια σηµαντική πηγή πληροφοριών. Οι επαφές µε σηµαντικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που κυριαρχούν στην αγορά είναι χρήσιµες για την εξασφάλιση έγκαιρων και ουσιωδών πληροφοριών σχετικά µε τις κύριες τάσεις και το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, π.χ. όσον αφορά την εξέλιξη της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και σχετικά µε ανησυχίες που τυχόν εκδηλώνονται στις αγορές. Αυτές οι πληροφορίες συµπληρώνουν εκείνες που συλλέγονται µέσω της άσκησης των εποπτικών λειτουργιών. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να είναι περισσότερο πρόθυµοι να συνοµιλήσουν µε την κεντρική τράπεζα η οποία ενεργεί σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον αυτές οι επαφές δεν εµπίπτουν στο πεδίο του επίσηµου εποπτικού ελέγχου. Το επιχείρηµα του συστηµικού κινδύνου βασίζεται στη στενή σχέση ανάµεσα στους προληπτικούς ελέγχους των επιµέρους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την αξιολόγηση των κινδύνων για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ακόµη και σε χώρες όπου έχει εφαρµοστεί ο διαχωρισµός της εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά, αναγνωρίζεται ότι η κεντρική τράπεζα έχει την αδιαφιλονίκητη αρµοδιότητα για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η επικέντρωση των κεντρικών τραπεζών στη διατήρηση της συστηµικής σταθερότητας τους επιτρέπει να αξιολογούν καλύτερα όχι µόνο το ενδεχόµενο κραδασµών σε µακροοικονοµικό επίπεδο ή διαταραχών στις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και την πιθανή επίδρασή τους, καθώς και την επενέργεια κοινών παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα οµίλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Από την άλλη, µια αυτοτελής αρχή µε καθήκοντα που επικεντρώνονται περισσότερο στην προστασία των επενδυτών είναι πιο πιθανό να εστιάσει την προσοχή της στη σχέση µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των πελατών τους (σύµφωνα µε την Αρχή Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority FCA) στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του εργασιακού χρόνου του προσωπικού). Επιπλέον, εάν επικεντρώσουν τις αναλύσεις τους στον συστηµικό κίνδυνο, οι κεντρικές τράπεζες µπορεί να είναι περισσότερο πρόθυµες να αφήσουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να περιέλθουν σε κατάσταση αδυναµίας λειτουργίας, όταν αυτό δεν είναι τόσο πιθανό να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την έκταση του ηθικού κινδύνου. Αντιθέτως, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συµφερόντων, όταν οι λειτουργίες µικροπροληπτικής εποπτείας ασκούνται από κοινού µε τις δραστηριότητες προστασίας των επενδυτών. Για παράδειγµα, ο εποπτικός φορέας ενδέχεται να παρεκκλίνει από τη λειτουργία του ως επιτηρητή της ακρίβειας των πληροφοριών που κοινοποιούν οι εισηγµένες εταιρείες, εφόσον κατά αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυπτόταν η πραγµατική κατάσταση ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που βρίσκεται σε δυσχέρεια, ευελπιστώντας ότι θα κερδίσει χρόνο για τη διαχείριση της κρίσης. Page 5 of 11

6 Το επιχείρηµα της ανεξαρτησίας και της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης προβάλλει την ποιότητα της συµβολής των κεντρικών τραπεζών στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η ανεξαρτησία της εποπτικής αρχής από πολιτικές παρεµβάσεις είναι σηµαντική για την αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας. Αυτό αληθεύει ιδίως σε ορισµένες χώρες µε αναδυόµενες αγορές, όπου τα λεγόµενα «δάνεια πολιτικής σκοπιµότητας» δηλαδή τα δάνεια που χορηγούνται έπειτα από επίσηµες ή ανεπίσηµες πιέσεις εκ µέρους κρατικών αρχών εξακολουθούν να αποτελούν πραγµατικότητα. Γενικότερα, οι νόµοι, οι κανονισµοί και οι διοικητικές πράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω των εσφαλµένων κινήτρων που τους δόθηκαν, οι πιέσεις που ασκούνται για τη διάσωσή τους θα µπορούσαν να είναι πολύ ισχυρές. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών θα µπορούσε να προστατεύσει την εποπτεία από αδικαιολόγητες εξωτερικές παρεµβάσεις, καθώς και από τον κίνδυνο επηρεασµού των κανονισµών από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα. Παρόλο που τα εµπειρικά δεδοµένα σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει να ερµηνεύονται µε επιφύλαξη, υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι οι κρίσεις είναι πιθανότερο να επιλυθούν µε ιδιωτικούς πόρους, όταν η κεντρική τράπεζα είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη εποπτείας. Η ανάγκη να αποδοθεί στις εποπτικές αρχές ικανοποιητικός βαθµός λειτουργικής ανεξαρτησίας προβάλλεται επίσης στις Βασικές Αρχές για την Αποτελεσµατική Εποπτεία του Τραπεζικού Τοµέα που εξέδωσε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας. Βέβαια, η ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται ως έλλειψη λογοδοσίας ούτε αποκλείει τον ρόλο των κυβερνήσεων σε περίπτωση κρίσης, όταν χρησιµοποιούνται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Ένα πρόσθετο επιχείρηµα υπέρ του συνδυασµού των λειτουργιών προληπτικής εποπτείας και των δραστηριοτήτων των κεντρικών τραπεζών είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες αναγνωρίζονται γενικότερα ως πηγές υψηλού επιπέδου έρευνας και ανάλυσης του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς έχουν αναπτύξει διαχρονικά ένα πλούτο γνώσεων για τη δοµή και τις επιδόσεις του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς µέσω της ενεργής παρουσίας τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. 2.2 Επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού Τρία είναι τα πιο συνήθη επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της εκχώρησης εκτεταµένων εποπτικών εξουσιών σε ενιαίο φορέα εκτός της κεντρικής τράπεζας: (1) το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στην εποπτεία και τη νοµισµατική πολιτική και ο ηθικός κίνδυνος (2) η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η σύγχυση των διακρίσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και ιδρυµάτων και (3) η ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στην κεντρική τράπεζα. Το επιχείρηµα της σύγκρουσης συµφερόντων βασίζεται στο ενδεχόµενο ένας προβληµατισµός εποπτικού χαρακτήρα για την ευπάθεια του τραπεζικού συστήµατος να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα στην άσκηση λιγότερο αυστηρής νοµισµατικής πολιτικής από ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Το βασικό επιχείρηµα είναι ότι µε τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, Page 6 of 11

7 η κεντρική τράπεζα προάγει στην πραγµατικότητα αυτοµάτως τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και θα πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στο στόχο της σταθερότητας των τιµών. Ενεργώντας κατ αυτόν τον τρόπο, θα µπορούσε να λάβει υπόψη τη χρηµατοπιστωτική αστάθεια µόνο στο βαθµό που αυτή έχει σηµασία για τις προοπτικές του πληθωρισµού. Στην ακραία του µορφή, αυτό το επιχείρηµα συνεπάγεται ότι το µόνο που θα κατόρθωνε οποιαδήποτε ρητή εξέταση της χρηµατοπιστωτικής αστάθειας από την κεντρική τράπεζα θα ήταν να αποσταθεροποιήσει την οικονοµία λόγω του ηθικού κινδύνου. Προκειµένου να ενισχύσει αυτήν την περιορισµένη αλλά ευεργετική εντολή καταπολέµησης του πληθωρισµού, η κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστική ή ακόµη από κοινού αρµοδιότητα για την εποπτεία. Η εµπειρική σηµασία της σύγκρουσης συµφερόντων είναι ωστόσο συζητήσιµη: µια ευρεία αδυναµία των τραπεζών και των αντισυµβαλλοµένων τους αναµένεται γενικά να συµβαίνει σε συνθήκες όπου οι κίνδυνοι διατάραξης της σταθερότητας των τιµών είναι καθοδικοί, µε αποτέλεσµα η σύγκρουση να είναι περισσότερο φαινοµενική παρά πραγµατική. Επιπλέον, εάν υφίσταται σύγκρουση µεταξύ δύο λειτουργιών πολιτικής, είναι µάλλον απίθανο να εξαλειφθεί µε την απλή ανάθεση των λειτουργιών αυτών σε δύο αυτοτελείς αρχές. Στην πραγµατικότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν κατά κανόνα σύνθετες συντονιστικές δοµές που περικλείουν την κεντρική τράπεζα, την εποπτική αρχή και τον Υπουργό Οικονοµικών, καθιστώντας το συντονισµό των δύο στόχων ενδεχοµένως περισσότερο δύσκαµπτο. Μια διαφορετική µορφή σύγκρουσης συµφερόντων µπορεί να διαπιστωθεί εφόσον η άσκηση της εποπτείας ιδίως µια εικαζόµενη πληµµελής διαχείριση σε περίπτωση κρίσης µπορεί να αποδειχθεί επιζήµια για τη φήµη των κεντρικών τραπεζών, διακυβεύοντας έτσι την αξιοπιστία τους και ως νοµισµατικών αρχών. Το συναφές επιχείρηµα του ηθικού κινδύνου υπέρ του διαχωρισµού συνδέεται µε το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στη διαχείριση των κρίσεων, ο οποίος πηγάζει από τις εποπτικές τους αρµοδιότητες. Αυτό λέγεται ότι δηµιουργεί τον ηθικό κίνδυνο της υπερβολικής ανάληψης κινδύνου από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα, εφόσον η κεντρική τράπεζα θα προέβαινε στη διάσωση των τραπεζών µέσω έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ή µέσω επηρεασµού των επιτοκίων), πιθανώς επιδιώκοντας παράλληλα να καλύψει κάποια αδυναµία της εποπτικής λειτουργίας. Το επιχείρηµα µπορεί να µετριαστεί εάν αναγνωρίσουµε ότι η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα χορηγείται κατά προτίµηση έναντι επαρκούς ασφάλειας και επιβαρύνεται µε εύλογο επιτόκιο (ακόµη και επιτόκιο ποινής). Επιπρόσθετα, µια πιθανώς σηµαντικότερη πηγή ηθικού κινδύνου σχετίζεται µε τον τρόπο υλοποίησης των µέτρων λύσης και εκκαθάρισης, τα οποία συνήθως δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, η σηµασία του ηθικού κινδύνου µπορεί µερικές φορές να τονίζεται, σε γενικές γραµµές, υπερβολικά, εφόσον, για παράδειγµα, οι αρµόζουσες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν στους διαχειριστές και τους µετόχους ιδρυµάτων που βρίσκονται σε αδυναµία πληρωµής. Το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στις πρόσφατες συζητήσεις. Βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στενότεροι δεσµοί αναπτύσσονται σταδιακά µεταξύ τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων, εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού και ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ η παραδοσιακή διάκριση µεταξύ διαφορετικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι Page 7 of 11

8 συγκεχυµένη, µε αποτέλεσµα διαφορετικοί τύποι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να ανταγωνίζονται στην ουσία στις ίδιες αγορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι κατά τοµέα αρµόδιοι εποπτικοί φορείς θα µπορούσαν να είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί στην παρακολούθηση των συνολικών χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των µεγάλων και σύνθετων χρηµατοοικονοµικών οµίλων, ενώ οι διαφορές των κατά τοµέα κανόνων ή πρακτικών θα µπορούσαν να αλλοιώσουν τους «ίσους όρους ανταγωνισµού» µεταξύ ανταγωνιστικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ποικίλα µέσα συντονισµού των διάφορων κατά τοµέα αρµόδιων αρχών, όπως επιτροπές, µνηµόνια συνεννόησης, µικτή συµµετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων και άλλα, θα µπορούσαν να αµβλύνουν το πρόβληµα και έχουν αποδειχθεί επιτυχή σε πολλές χώρες. Αλλά το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων σχετίζεται συχνά και µε το σκοπό της επίτευξης πιο αποτελεσµατικών εποπτικών πλαισίων και του περιορισµού των επιβαρύνσεων που επιβάλλουν οι διάφοροι κανονισµοί στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι που δραστηριοποιούνται σε πολλούς επιχειρηµατικούς τοµείς θα µπορούσαν να αποφύγουν την υποβολή στοιχείων και τις δαπάνες που συνεπάγεται η άσκηση εποπτείας από διαφορετικές αρχές, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος της συµµόρφωσης (και ίσως και της άσκησης πιέσεων) και τους κινδύνους αντιφατικών εποπτικών αξιολογήσεων. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος συχνά στηρίζει µεταρρυθµίσεις για τη θέσπιση ενιαίου εποπτικού φορέα. Αν οι εποπτικές αρµοδιότητες για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα πρέπει να ανατεθούν σε µία µόνο αρχή, η κεντρική τράπεζα δεν είναι ο προφανέστερος υποψήφιος. Οι κεντρικές τράπεζες διαδραµατίζουν κατά παράδοση ρόλο στην τραπεζική εποπτεία, δηλαδή στην παρακολούθηση αντισυµβαλλοµένων οι οποίοι συµβάλλουν ουσιωδώς στη µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής. Ωστόσο, η «φυσική τους δικαιοδοσία» σπάνια περιλαµβάνει τις εταιρείες επενδύσεων και σχεδόν ποτέ τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το επιχείρηµα της συγκέντρωσης των εξουσιών συνδέεται στενά µε τα προηγούµενα επιχειρήµατα. Η ανάθεση σε µια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα κανονιστικών και εποπτικών καθηκόντων, ιδίως αν αυτά εκτείνονται στο σύνολο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θα µπορούσε να θεωρηθεί επιζήµια για το σύστηµα της διάκρισης των εξουσιών στο οποίο βασίζονται οι δηµοκρατίες για να αποφύγουν ενδεχόµενη κατάχρηση κατά την άσκηση των δηµόσιων λειτουργιών. 2.3 Συνολική αξιολόγηση Ενώ δεν έχει συµφωνηθεί κάποιο πλαίσιο για τη στάθµιση αυτών των υπέρ και των κατά και για την εξαγωγή µη αµφιλεγόµενων συµπερασµάτων, η εµπειρία έχει δείξει ότι η δαπανηρή διαδικασία υλοποίησης θεσµικών µεταβολών του εποπτικού πλαισίου συχνά αποτελεί αντίδραση σε ενδείξεις κακής λειτουργίας των ισχυουσών ρυθµίσεων. Μέχρι στιγµής, η λειτουργική εµπειρία, όχι µόνο στη ζώνη του ευρώ αλλά και στις Ηνωµένες Πολιτείες, υποδεικνύει ότι οι κεντρικές τράπεζες εκτελούν τα εποπτικά καθήκοντα µε τρόπο αποτελεσµατικό. Ταυτόχρονα, δεν έχει ακόµη αποκτηθεί µεγάλη εµπειρία για την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου που βασίζεται σε ενιαίο φορέα τύπου FSA. Page 8 of 11

9 3. Η θεώρηση από την οπτική γωνία του Ευρωσυστήµατος Όταν εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο που επέφερε η εισαγωγή του ευρώ, ο συσχετισµός των επιχειρηµάτων αλλάζει σηµαντικά. Τα επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού της προληπτικής εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών χάνουν το µεγαλύτερο µέρος της ισχύος τους, ενώ τα επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού γίνονται ακόµη πιο εµφανή. Πιο συγκεκριµένα, ένα θεσµικό πλαίσιο στο οποίο οι αρµοδιότητες του Ευρωσυστήµατος για τη νοµισµατική πολιτική στη ζώνη του ευρώ συνδυάζονται µε εκτεταµένες εποπτικές αρµοδιότητες των ΕθνΚΤ στις εγχώριες αγορές, και µε ενισχυµένη συνεργασία στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, φαίνεται κατάλληλο για την αντιµετώπιση των αλλαγών που απορρέουν από την εισαγωγή του ευρώ. Η επικέντρωση σε θέµατα µε συστηµικές παραµέτρους γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) έχει µεταβάλει τη φύση και την έκταση του συστηµικού κινδύνου. Η συγχώνευση των υποδοµών για πληρωµές µεγάλης αξίας και η αναδιάρθρωση των διατραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη µεταβάλει τους παραδοσιακούς διαύλους µετάδοσης δυσµενών επιδράσεων στο τµήµα της αγοράς που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη ρευστότητα. Η αναδιοργάνωση των µεγάλων τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η αυξανόµενη συµµετοχή τους στις ολοένα και πιο ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών επηρεάζουν επίσης το ενδεχόµενο οι διαταραχές που προέρχονται ή διοχετεύονται από τις κεφαλαιαγορές να επεκταθούν πέραν των εθνικών συνόρων. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να ωφεληθούν από την παραδοσιακή τους επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο και, ιδίως, από τη γνώση των εξελίξεων στις αγορές χρήµατος και κινητών αξιών, καθώς και στις υποδοµές της αγοράς στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, την οποία αποκτούν ως µέλη του Ευρωσυστήµατος. Αυτό παρέχει στις ΕθνΚΤ ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παρακολούθηση των κινδύνων που διατρέχουν τα επιµέρους ιδρύµατα και, ιδίως, του συσχετισµού των διαφορετικών µορφών κινδύνου στις οποίες είναι εκτεθειµένα («προφίλ κινδύνου»). Η σύνθετη φύση των ΕθνΚΤ, που αποτελούν τµήµα ενός οργανισµού της ΕΕ και, ταυτόχρονα, εθνικό φορέα, µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα στην αντιµετώπιση διασυνοριακών θεµάτων ή θεµάτων που αφορούν το σύνολο της ζώνης του ευρώ κατά την άσκηση καθηκόντων που δεν εµπίπτουν στο Ευρωσύστηµα. Οι ενιαίοι εθνικοί φορείς εποπτείας εκτός της κεντρικής τράπεζας ασκούν εποπτικά καθήκοντα που εµπίπτουν αποκλειστικά στο εγχώριο πεδίο και χαρακτηρίζονται εν γένει από ισχυρές επίσηµες ή ανεπίσηµες σχέσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε περίπτωση προβληµάτων τείνουν να αποδίδουν σχετικά µικρότερη βαρύτητα στις διασυνοριακές επιδράσεις και να ευνοούν το συντονισµό µόνο µε την εθνική κυβέρνηση. Οι ΕθνΚΤ, οι οποίες έχουν αναλάβει καθήκοντα και στο επίπεδο της ΕΕ, είναι πιο πιθανό να συνδυάσουν τον απαραίτητο συντονισµό µε τις εθνικές αρχές µε ένα δίκτυο επαφών εντός του Ευρωσυστήµατος, παρέχοντας έτσι πιο συντονισµένες απαντήσεις σε συστηµικές διαταραχές, οι οποίες διαχέονται και πέραν των αντίστοιχων εθνικών συνόρων. Οι συγκρούσεις συµφερόντων και η συγκέντρωση των εξουσιών δεν αποτελούν πραγµατική ανησυχία. Η εισαγωγή του ευρώ επέφερε ένα θεσµικό διαχωρισµό ανάµεσα στη νοµισµατική δικαιοδοσία (τη ζώνη του ευρώ) και την εποπτική δικαιοδοσία (εγχώρια ιδρύµατα και αγορές). Έτσι, οι Page 9 of 11

10 ΕθνΚΤ δεν έχουν πλέον ανεξάρτητο έλεγχο επί της δηµιουργίας χρήµατος. Εποµένως, η εκτεταµένη συµµετοχή τους στην προληπτική εποπτεία δεν θα προκαλούσε σοβαρή σύγκρουση µε τις λειτουργίες νοµισµατικής πολιτικής, εφόσον τα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων για τις δύο λειτουργίες δεν συµπίπτουν πλέον. Για τους ίδιους λόγους καθίσταται σχεδόν αβάσιµη η ανησυχία υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών, εφόσον οι αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται εκτός του αποκλειστικού ελέγχου των ΕθνκΚΤ και αποτελούν αρµοδιότητα του Ευρωσυστήµατος. Σε ορισµένες συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, η ιδιότυπη θεσµική φύση των ΕθνΚΤ ως ανεξάρτητων φορέων και µελών του Ευρωσυστήµατος φαίνεται να γίνεται αντιληπτή ως εµπόδιο στο δηµοκρατικό τους έλεγχο από τους εθνικούς φορείς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που να εµποδίζουν τις ΕθνΚΤ, κατά την άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων, από το να λογοδοτούν πλήρως και µε διαφάνεια στις αρµόδιες εθνικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένου ιδίως του Κοινοβουλίου. Τα επιχειρήµατα περί της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων πρέπει να επαναδιατυπωθούν. Η τάση προς τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οµίλων και προς το διατοµεακό ανταγωνισµό είναι αναµφίβολα το πιο ισχυρό επιχείρηµα υπέρ του ενιαίου εποπτικού φορέα. Ωστόσο, µε µια ορθή αντιµετώπιση του θέµατος, ακόµη και το σηµείο αυτό θα µπορούσε να υποδείξει την ανάγκη ουσιαστικής συµµετοχής των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία. Πρώτον, η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων καθιστά πιο πολύπλοκη την παρακολούθηση µεγάλων και σύνθετων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αυτό δηµιουργεί µια άµεση ανησυχία στον τοµέα των αρµοδιοτήτων των ΕθνΚΤ, εφόσον οι µεγάλοι και σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι είναι πιθανό να προκαλέσουν ανησυχίες συστηµικής φύσεως. Σε αντίθεση µε την ΕθνΚΤ, ένας αυτοτελής εποπτικός φορέας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά το ενδεχόµενο συστηµικής κρίσης, καθώς το κυρίαρχο µικροπροληπτικό επίκεντρό του δεν του επιτρέπει να εκτιµά τις συνέπειες που εκδηλώνονται µέσω των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού ή, όπως στην περίπτωση της LTCM (Long-Term Capital Management) στις ΗΠΑ, την επίπτωση που µπορεί να έχει το κλείσιµο θέσεων στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων και, στη συνέχεια, στην ευρωστία άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. εν είναι τυχαίο το ότι ο προσφάτως εκδοθείς κανονισµός στις ΗΠΑ για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου τις έθεσε υπό την άµεση ευθύνη της Οµοσπονδιακής Τράπεζας. Όταν η προσοχή εστιάζεται σωστά στις ανησυχίες συστηµικού χαρακτήρα, είναι σαφές ότι η θεώρηση από την οπτική γωνία της ζώνης του ευρώ αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία, εφόσον η συµπεριφορά παρόµοιων µεγάλων και σύνθετων χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενδέχεται να επηρεάσει τις χρηµαταγορές και τις κεφαλαιαγορές, καθώς και τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού, πολύ πέραν των εθνικών συνόρων. Έτσι, ισχύουν τα επιχειρήµατα υπέρ της έντονης συµµετοχής των ΕθνΚΤ στην παρακολούθησή τους. εύτερον, η σύγχυση των ορίων µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκαλεί ανησυχίες για την εξασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισµού». Ωστόσο, αυτό το συχνά εµφανιζόµενο θέµα δεν φαίνεται τώρα να έχει τόσο µεγάλη σηµασία στις συζητήσεις περί εποπτείας. Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας Page 10 of 11

11 που θα δηµοσιευθεί από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, δηµιουργεί ένα καθεστώς που είναι πιο ευαίσθητο στους κινδύνους που διατρέχουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες εποπτικές υποχρεώσεις εάν οι δραστηριότητές τους τα εκθέτουν σε διαφορετικό πλαίσιο κινδύνου, αν εφαρµοστεί και στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα µπορούσε να αµβλύνει σηµαντικά τις ανησυχίες σχετικά µε τη διασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισµού». Τρίτον, η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων θέτει επίσης το ζήτηµα της διασφάλισης παρόµοιας προστασίας σε επενδυτές που λαµβάνουν ισοδύναµες υπηρεσίες από διαφορετικούς τύπους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των οποίων ο σύνθετος χαρακτήρας θα µπορούσε να δηµιουργήσει περιθώρια για σύγκρουση συµφερόντων. Αυτές οι επιπτώσεις προσεγγίζουν σίγουρα λιγότερο τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών. Η θεώρηση από τη σκοπιά της ζώνης του ευρώ έχει επίσης πολύ λιγότερη σηµασία από αυτήν την άποψη, εφόσον το πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζει ότι αυτές οι ανησυχίες εξακολουθούν να έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία για τη «χώρα υποδοχής», τουλάχιστον όσον αφορά τους µικροεπενδυτές. Συνεπώς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µπορούν να εξευρεθούν θεσµικές λύσεις οι οποίες αναθέτουν σε αυτοτελείς φορείς την αρµοδιότητα για την προστασία των επενδυτών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ρόλο των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία. Σε χώρες όπου κατά παράδοση τα όρια ανάµεσα στη µικροπροληπτική εποπτεία και την προστασία των επενδυτών είναι πιο συγκεχυµένα, η ΕθνΚΤ θα µπορούσε εν πάση περιπτώσει να λάβει ειδική εντολή για την επιδίωξη παρόµοιων στόχων. Όλες αυτές οι σκέψεις υποστηρίζουν ότι, από τη σκοπιά του Ευρωσυστήµατος, η εκχώρηση εκτεταµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων (ήτοι, προληπτικής εποπτείας τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο) στις ΕθνΚΤ ενδέχεται να αποδειχθεί ευεργετική. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αξιοποίηση των δικτύων επαφών των εποπτικών φορέων εντός του Ευρωσυστήµατος, µε βελτιωµένη παρακολούθηση των κινδύνων διατάραξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ενιαίου νοµίσµατος και στενότερο συντονισµό µε τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών που ασκούνται σε επίπεδο Ευρωσυστήµατος. Η συµµετοχή των ΕθνΚΤ θα µπορούσε να επεκταθεί και πέρα από τον τραπεζικό τοµέα, εφόσον οι συστηµικής φύσεως ανησυχίες συνδέονται όλο και περισσότερο µε την παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων που καλύπτουν πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων. Αν θεωρηθεί ότι ορισµένα από τα επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού εξακολουθούν να έχουν κάποια σηµασία στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο, λύσεις διαφορετικές από την απευθείας εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις ΕθνΚΤ θα µπορούσαν να αποδειχθούν αρκετά αποτελεσµατικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα δινόταν στις ΕθνΚΤ ευρεία λειτουργική συµµετοχή στην προληπτική εποπτεία. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, θα ήταν σκόπιµο να συνδέονται οι ΕθνΚΤ µε άλλους φορείς µέσω κοινών οργάνων λήψης αποφάσεων, συγχώνευσης ανθρώπινου δυναµικού και λοιπών πόρων, καθώς και µέσω άλλων αποτελεσµατικών ρυθµίσεων συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Page 11 of 11

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία µε Τίτλο: Ευρωζώνη»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία µε Τίτλο: Ευρωζώνη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία µε Τίτλο: «Η Εποπτεία των Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ευρωζώνη» Υλοποίηση Εργασίας: Μαραγκουδάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει τη EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.4.2009 COM(2009) 211 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει τη Σύσταση της Επιτροπής που συµπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK και 2005/162/EK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ 14 Ιουλίου 2003 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ Στις 24 Οκτωβρίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 1 Οκτωβρίου 15 Δεκεμβρίου 2008 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη της European Banking and Financial Services

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο XII Συνέδριο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία (CON/2016/34) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα