Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Εισαγωγή Σε δέκα από τις δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) είτε έχουν άµεση αρµοδιότητα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας είτε συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν τη δραστηριότητα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση επιχειρηµατολογίας η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση του θεµελιώδους ρόλου των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Μετά την επισκόπηση των συζητήσεων που έλαβαν χώρα σε ορισµένες χώρες της ζώνης του ευρώ (Ενότητα 1), αναφέρονται πρώτα τα επιχειρήµατα που προβάλλονται συνήθως υπέρ και κατά του διαχωρισµού της προληπτικής εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών (Ενότητα 2), τα οποία, στη συνέχεια, εξετάζονται από τη σκοπιά του Ευρωσυστήµατος (Ενότητα 3). 1. Οι συζητήσεις στη ζώνη του ευρώ Μετά τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε αρκετές χώρες της ζώνης του ευρώ υποβλήθηκαν προτάσεις µε σκοπό τη θέσπιση ενιαίας εποπτικής αρχής που θα είναι αρµόδια για όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σε ορισµένες χώρες, έγιναν πρόσφατα προσαρµογές του θεσµικού πλαισίου εποπτείας, ενώ σε άλλες χώρες εξακολουθούν να διεξάγονται συζητήσεις. Στο Λουξεµβούργο, το 1998 ιδρύθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) στην οποία ανατέθηκαν εποπτικές αρµοδιότητες που καλύπτουν όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε µόνη εξαίρεση τον ασφαλιστικό τοµέα. εν υφίστανται θεσµικές σχέσεις ή επίσηµες ρυθµίσεις διµερούς συνεργασίας µε την Κεντρική Τράπεζα του Λουξεµβούργου (Banque centrale du Luxembourg). Στις Κάτω Χώρες, ο ολοένα και πιο σηµαντικός ρόλος των χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η ανάπτυξη υβριδικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θεωρήθηκε ότι αποτελούν πρόκληση για ένα εποπτικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται σε τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές, οι οποίες αναλαµβάνουν αντίστοιχα την εποπτεία των τραπεζών (Τράπεζα της Ολλανδίας - De Nederlandsche Bank), των εταιρειών επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τον Ιούλιο του 1999 ιδρύθηκε το Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Raad van Financiële Toezichthouders), το οποίο αποτελείται από τις τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές. Αν και δεν αποτελεί αυτοτελές εποπτικό όργανο, το Συµβούλιο αυτό επιτρέπει την ενισχυµένη συνεργασία για τη χάραξη πολιτικών σε θέµατα που άπτονται περισσοτέρων του ενός τοµέων, όπως η εποπτεία χρηµατοοικονοµικών οµίλων, η κοινοποίηση πληροφοριών στους καταναλωτές και ζητήµατα ακεραιότητας (π.χ. καταλληλότητα των ατόµων που επιλέγονται για τη K:\er-pal division\official Publications\0001\Other Publications\Role of Central Bank in prudential supervision\el_the role of CBs in prudential supervision_3149.doc

2 διοίκηση χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων). Στους κόλπους του Συµβουλίου αυτού, οι τρεις κατά τοµέα αρµόδιες αρχές συνεργάζονται για την έκδοση κανονισµών ή την παροχή συµβουλών στον Υπουργό Οικονοµικών για αυτά τα διατοµεακά θέµατα. Το Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα είναι επίσης αρµόδιο για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν στην περίπτωση που οι νέες εξελίξεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα απαιτούν µια διατοµεακή προσέγγιση. Στην Πορτογαλία, κυρίως λόγω του αυξανόµενου ρόλου των χρηµατοοικονοµικών οµίλων και της ανάγκης να επιτευχθούν παρόµοιες πολιτικές και πρακτικές και σε άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2000 το Εθνικό Συµβούλιο Φορέων Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)). Το νοµικό του πλαίσιο δεν επιφέρει τροποποίηση των αρµοδιοτήτων των κατά τοµέα αρµόδιων εποπτικών αρχών της Τράπεζας της Πορτογαλίας (Banco de Portugal), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) και του Ιδρύµατος Ασφαλιστικών Εταιρειών της Πορτογαλίας (Instituto de Seguros de Portugal). Σκοπός του CNSF είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε πιο τακτική βάση, καθώς και η ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των κατά τοµέα αρµόδιων αρχών. Επίσης, έχει αναλάβει την προώθηση εποπτικών κανόνων και πρακτικών που αφορούν τους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους, τη σύνταξη σχεδίων κανονισµών για θέµατα που καλύπτουν πολλούς τοµείς δραστηριότητας, καθώς και την υποβολή προτάσεων όσον αφορά µηχανισµούς συνεργασίας µε ρυθµιστικές αρχές και οργανισµούς στο εξωτερικό. Ο ιοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας προεδρεύει του CNSF, δεδοµένου του ρόλου που διαδραµατίζει η ΕθνΚΤ στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Πρόσφατα εντατικοποιήθηκε η συζήτηση για το εποπτικό πλαίσιο στη Γερµανία, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών εξήγγειλε µεταρρύθµιση βάσει της οποίας θα δηµιουργηθεί ενιαίος οµοσπονδιακός φορέας για την εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, του τοµέα των κινητών αξιών και του ασφαλιστικού τοµέα. Παρόλο που το σχέδιο αυτό συνοδεύτηκε από πρόσκληση για εκτεταµένη συνεργασία µεταξύ της νέας ενιαίας αρχής και της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας (Deutsche Bundesbank), δεν είναι ακόµα σαφής η επίπτωση για τη συµµετοχή της τελευταίας στην προληπτική εποπτεία. Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα της Γερµανίας παρουσίασε επιχειρήµατα υπέρ του αυξηµένου ρόλου της στην προληπτική εποπτεία, υποστηρίζοντας παράλληλα την πλήρη ενσωµάτωση της τραπεζικής εποπτείας στην ΕθνΚΤ. Αυτή η ενσωµάτωση θα απαιτούσε, ωστόσο, µια πιο αποτελεσµατική και εκσυγχρονισµένη δοµή οργάνωσης και λήψης αποφάσεων εντός της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας. Κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕθνΚΤ, πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Βέλγιο, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών γνωστοποίησε πρόταση για την ενσωµάτωση της Επιτροπής Εποπτείας του Τραπεζικού και Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Commission bancaire et financière/commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)) στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België). Η CBF θα εξακολουθήσει να αποτελεί αυτοτελές νοµικό πρόσωπο, αλλά τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων θα επικαλύπτονται εν Page 2 of 11

3 µέρει, µε συγχώνευση του ανθρώπινου δυναµικού και άλλων πόρων (θα µπορούσαν να συγχωνευθούν, κυρίως, οι αρµοδιότητες σχετικά µε την έρευνα, τις διεθνείς δραστηριότητες και την ανάλυση προληπτικής εποπτείας σε µακροοικονοµικό επίπεδο). Αυτή η θεσµική προσέγγιση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κατάσταση που θα έκλινε προς το γαλλικό µοντέλο, παρόλο που ο ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου δεν θα είναι και Πρόεδρος της CBF. Στην Ιρλανδία, η «Συµβουλευτική Οµάδα Εφαρµογής για τη δηµιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής» (Implementation Advisory Group on the establishment of a Single Regulatory Authority) δηµοσίευσε το 1999 έκθεση η οποία τασσόταν υπέρ της υιοθέτησης ρυθµίσεων ανάλογων µε αυτές που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έκθεση αυτή προέβλεπε τη σύσταση µιας νέας αρχής αρµόδιας για ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και την αφαίρεση όλων των άµεσων εποπτικών καθηκόντων από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (Central Bank of Ireland). Ύστερα από µακρές συζητήσεις, η κυβέρνηση έλαβε πρόσφατα µια απόφαση όσον αφορά το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την οποία στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας θα ιδρυθεί ένας ενιαίος φορέας εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο οποίος θα αναλάβει τόσο την προληπτική εποπτεία όσο και θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Σε εύθετο χρόνο θα θεσπιστεί νοµοθεσία για την εφαρµογή αυτής της κυβερνητικής απόφασης. Στη Φινλανδία, υποβλήθηκαν προτάσεις για τη δηµιουργία ενιαίου φορέα µε εποπτικές αρµοδιότητες για όλα τα ιδρύµατα και τις αγορές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Επιτροπή που συγκροτήθηκε για αυτόν το σκοπό ανέλαβε τη διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης και αναµένεται να υποβάλει τα συµπεράσµατά της στην κυβέρνηση µετά το καλοκαίρι. Στην Αυστρία, ο Υπουργός Οικονοµικών γνωστοποίησε στο υπουργικό συµβούλιο τον Ιανουάριο του 2001 ότι προγραµµατίζει να θεσπίσει µια νέα ανεξάρτητη εποπτική αρχή εκτός της ΕθνΚΤ, η οποία θα είναι αρµόδια για όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αναµένεται να κατατεθεί πρόταση στο Κοινοβούλιο µέχρι τα µέσα Απριλίου του εν φαίνεται να υπάρχει πολιτική συναίνεση ως προς τη θεσµική µορφή της νέας αρχής, ιδίως όσον αφορά το βαθµό συµµετοχής της ΕθνΚΤ. 2. ραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών και προληπτική εποπτεία: επισκόπηση των σχετικών ζητηµάτων Οι εποπτικές λειτουργίες συνεπάγονται µια σειρά καθηκόντων, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: (i) δραστηριότητες για την προστασία των επενδυτών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην έκδοση και επιβολή κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας, καθώς και στη δηµοσιοποίηση πληροφοριών, (ii) µικροπροληπτική εποπτεία, στην οποία περιέχεται το σύνολο των δραστηριοτήτων εποπτείας, επιτόπιας και µη, της ασφάλειας και της ευρωστίας των επιµέρους ιδρυµάτων, µε σκοπό κυρίως την προστασία των καταθετών και άλλων πιστωτών µικρής κλίµακας, και (iii) προληπτική ανάλυση σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η οποία περικλείει όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην Page 3 of 11

4 παρακολούθηση της έκθεσης σε συστηµικό κίνδυνο, καθώς και στον εντοπισµό ενδεχόµενων κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας που απορρέουν από µακροοικονοµικές εξελίξεις ή εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και από την υποδοµή των αγορών. Ενώ όλες οι κεντρικές τράπεζες ασκούν εν γένει τα καθήκοντα που εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία, οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προστασία των επενδυτών, ιδίως στις αγορές κινητών αξιών, σπάνια περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητές τους. Όσον αφορά τους αυτοτελείς εποπτικούς φορείς, συνήθως ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των επενδυτών συνοδεύεται συνήθως από έναν ήσσονα ρόλο στην παρακολούθηση του συστηµικού κινδύνου. Το σηµαντικό θέµα που προκύπτει όταν εξετάζεται ποιο είναι το πλέον αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο, είναι η άσκηση µικροπροληπτικής εποπτείας, την οποία οι περισσότερες ΕθνΚΤ τείνουν να αντιµετωπίζουν ως στενά συνδεδεµένη µε ανησυχίες συστηµικής φύσεως, ενώ οι αυτοτελείς φορείς τείνουν να την ερµηνεύουν ως επικεντρωµένη στην προστασία των καταθετών και των επενδυτών. 2.1 Επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού Τα επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού της προληπτικής εποπτείας µε τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: (1) συνεργίες όσον αφορά την πληροφόρηση µεταξύ εποπτικών λειτουργιών και βασικών λειτουργιών των κεντρικών τραπεζών, (2) επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο, και (3) ανεξαρτησία και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη. Το επιχείρηµα των συνεργιών όσον αφορά την πληροφόρηση τονίζει τη σηµασία που ενδέχεται να έχουν οι εµπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγονται για εποπτικούς σκοπούς για την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και τον «έλεγχο της αντοχής» άλλων υποδοµών των αγορών, που έχουν ουσιαστική σηµασία για την οµαλή άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Η πρόσβαση των κεντρικών τραπεζών σε πληροφορίες εποπτικής φύσεως, κυρίως σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ιδιαίτερη συστηµική σηµασία, είναι εξίσου ουσιώδης για την άσκηση µακροπροληπτικής εποπτείας. Ορισµένες αναλύσεις για τις Ηνωµένες Πολιτείες παρέχουν εµπειρικά δεδοµένα που στηρίζουν την άποψη ότι οι πληροφορίες µικροπροληπτικής φύσεως επιτρέπουν την ακριβέστερη εκτίµηση της οικονοµικής δραστηριότητας και των πληθωριστικών πιέσεων, υποβοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιλογή πιο κατάλληλης κατεύθυνσης για τη νοµισµατική πολιτική. Επιπλέον, σε περίπτωση κρίσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, θα εµπλακεί αναπόφευκτα και η κεντρική τράπεζα. Οι πληροφορίες εποπτικού χαρακτήρα έχουν ζωτική σηµασία, λ.χ. για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας µιας τράπεζας που αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας και ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να περιοριστεί η έκταση του ηθικού κινδύνου. Θα µπορούσε βεβαίως να υποστηριχθεί ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι δυνατόν να ληφθούν έµµεσα από τον αυτοτελή εποπτικό φορέα. Αλλά τότε ενδέχεται να µη µπορεί να εξασφαλιστεί η άµεση διαθεσιµότητα και η ικανότητα άµεσης αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών, ιδίως σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Page 4 of 11

5 Οι συνεργίες όσον αφορά την πληροφόρηση λειτουργούν και αντίστροφα, αφού οι γνώσεις των κεντρικών τραπεζών για τις εξελίξεις στις χρηµαταγορές και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και οι πληροφορίες που αντλούν από τα συστήµατα πληρωµών και τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων. Για παράδειγµα, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τόνισε τη σηµασία που έχει το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα, εφόσον δραστηριοποιείται και η ίδια στην αγορά, είναι φυσικό να αλληλεπιδρά µε τα ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πρόκειται για µια σηµαντική πηγή πληροφοριών. Οι επαφές µε σηµαντικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που κυριαρχούν στην αγορά είναι χρήσιµες για την εξασφάλιση έγκαιρων και ουσιωδών πληροφοριών σχετικά µε τις κύριες τάσεις και το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, π.χ. όσον αφορά την εξέλιξη της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και σχετικά µε ανησυχίες που τυχόν εκδηλώνονται στις αγορές. Αυτές οι πληροφορίες συµπληρώνουν εκείνες που συλλέγονται µέσω της άσκησης των εποπτικών λειτουργιών. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να είναι περισσότερο πρόθυµοι να συνοµιλήσουν µε την κεντρική τράπεζα η οποία ενεργεί σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον αυτές οι επαφές δεν εµπίπτουν στο πεδίο του επίσηµου εποπτικού ελέγχου. Το επιχείρηµα του συστηµικού κινδύνου βασίζεται στη στενή σχέση ανάµεσα στους προληπτικούς ελέγχους των επιµέρους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την αξιολόγηση των κινδύνων για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ακόµη και σε χώρες όπου έχει εφαρµοστεί ο διαχωρισµός της εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά, αναγνωρίζεται ότι η κεντρική τράπεζα έχει την αδιαφιλονίκητη αρµοδιότητα για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η επικέντρωση των κεντρικών τραπεζών στη διατήρηση της συστηµικής σταθερότητας τους επιτρέπει να αξιολογούν καλύτερα όχι µόνο το ενδεχόµενο κραδασµών σε µακροοικονοµικό επίπεδο ή διαταραχών στις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και την πιθανή επίδρασή τους, καθώς και την επενέργεια κοινών παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα οµίλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Από την άλλη, µια αυτοτελής αρχή µε καθήκοντα που επικεντρώνονται περισσότερο στην προστασία των επενδυτών είναι πιο πιθανό να εστιάσει την προσοχή της στη σχέση µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των πελατών τους (σύµφωνα µε την Αρχή Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority FCA) στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του εργασιακού χρόνου του προσωπικού). Επιπλέον, εάν επικεντρώσουν τις αναλύσεις τους στον συστηµικό κίνδυνο, οι κεντρικές τράπεζες µπορεί να είναι περισσότερο πρόθυµες να αφήσουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να περιέλθουν σε κατάσταση αδυναµίας λειτουργίας, όταν αυτό δεν είναι τόσο πιθανό να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την έκταση του ηθικού κινδύνου. Αντιθέτως, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συµφερόντων, όταν οι λειτουργίες µικροπροληπτικής εποπτείας ασκούνται από κοινού µε τις δραστηριότητες προστασίας των επενδυτών. Για παράδειγµα, ο εποπτικός φορέας ενδέχεται να παρεκκλίνει από τη λειτουργία του ως επιτηρητή της ακρίβειας των πληροφοριών που κοινοποιούν οι εισηγµένες εταιρείες, εφόσον κατά αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυπτόταν η πραγµατική κατάσταση ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που βρίσκεται σε δυσχέρεια, ευελπιστώντας ότι θα κερδίσει χρόνο για τη διαχείριση της κρίσης. Page 5 of 11

6 Το επιχείρηµα της ανεξαρτησίας και της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης προβάλλει την ποιότητα της συµβολής των κεντρικών τραπεζών στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η ανεξαρτησία της εποπτικής αρχής από πολιτικές παρεµβάσεις είναι σηµαντική για την αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας. Αυτό αληθεύει ιδίως σε ορισµένες χώρες µε αναδυόµενες αγορές, όπου τα λεγόµενα «δάνεια πολιτικής σκοπιµότητας» δηλαδή τα δάνεια που χορηγούνται έπειτα από επίσηµες ή ανεπίσηµες πιέσεις εκ µέρους κρατικών αρχών εξακολουθούν να αποτελούν πραγµατικότητα. Γενικότερα, οι νόµοι, οι κανονισµοί και οι διοικητικές πράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω των εσφαλµένων κινήτρων που τους δόθηκαν, οι πιέσεις που ασκούνται για τη διάσωσή τους θα µπορούσαν να είναι πολύ ισχυρές. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών θα µπορούσε να προστατεύσει την εποπτεία από αδικαιολόγητες εξωτερικές παρεµβάσεις, καθώς και από τον κίνδυνο επηρεασµού των κανονισµών από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα. Παρόλο που τα εµπειρικά δεδοµένα σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει να ερµηνεύονται µε επιφύλαξη, υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι οι κρίσεις είναι πιθανότερο να επιλυθούν µε ιδιωτικούς πόρους, όταν η κεντρική τράπεζα είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη εποπτείας. Η ανάγκη να αποδοθεί στις εποπτικές αρχές ικανοποιητικός βαθµός λειτουργικής ανεξαρτησίας προβάλλεται επίσης στις Βασικές Αρχές για την Αποτελεσµατική Εποπτεία του Τραπεζικού Τοµέα που εξέδωσε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας. Βέβαια, η ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται ως έλλειψη λογοδοσίας ούτε αποκλείει τον ρόλο των κυβερνήσεων σε περίπτωση κρίσης, όταν χρησιµοποιούνται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Ένα πρόσθετο επιχείρηµα υπέρ του συνδυασµού των λειτουργιών προληπτικής εποπτείας και των δραστηριοτήτων των κεντρικών τραπεζών είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες αναγνωρίζονται γενικότερα ως πηγές υψηλού επιπέδου έρευνας και ανάλυσης του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς έχουν αναπτύξει διαχρονικά ένα πλούτο γνώσεων για τη δοµή και τις επιδόσεις του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς µέσω της ενεργής παρουσίας τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. 2.2 Επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού Τρία είναι τα πιο συνήθη επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της εκχώρησης εκτεταµένων εποπτικών εξουσιών σε ενιαίο φορέα εκτός της κεντρικής τράπεζας: (1) το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στην εποπτεία και τη νοµισµατική πολιτική και ο ηθικός κίνδυνος (2) η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η σύγχυση των διακρίσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και ιδρυµάτων και (3) η ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στην κεντρική τράπεζα. Το επιχείρηµα της σύγκρουσης συµφερόντων βασίζεται στο ενδεχόµενο ένας προβληµατισµός εποπτικού χαρακτήρα για την ευπάθεια του τραπεζικού συστήµατος να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα στην άσκηση λιγότερο αυστηρής νοµισµατικής πολιτικής από ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Το βασικό επιχείρηµα είναι ότι µε τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, Page 6 of 11

7 η κεντρική τράπεζα προάγει στην πραγµατικότητα αυτοµάτως τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και θα πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στο στόχο της σταθερότητας των τιµών. Ενεργώντας κατ αυτόν τον τρόπο, θα µπορούσε να λάβει υπόψη τη χρηµατοπιστωτική αστάθεια µόνο στο βαθµό που αυτή έχει σηµασία για τις προοπτικές του πληθωρισµού. Στην ακραία του µορφή, αυτό το επιχείρηµα συνεπάγεται ότι το µόνο που θα κατόρθωνε οποιαδήποτε ρητή εξέταση της χρηµατοπιστωτικής αστάθειας από την κεντρική τράπεζα θα ήταν να αποσταθεροποιήσει την οικονοµία λόγω του ηθικού κινδύνου. Προκειµένου να ενισχύσει αυτήν την περιορισµένη αλλά ευεργετική εντολή καταπολέµησης του πληθωρισµού, η κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστική ή ακόµη από κοινού αρµοδιότητα για την εποπτεία. Η εµπειρική σηµασία της σύγκρουσης συµφερόντων είναι ωστόσο συζητήσιµη: µια ευρεία αδυναµία των τραπεζών και των αντισυµβαλλοµένων τους αναµένεται γενικά να συµβαίνει σε συνθήκες όπου οι κίνδυνοι διατάραξης της σταθερότητας των τιµών είναι καθοδικοί, µε αποτέλεσµα η σύγκρουση να είναι περισσότερο φαινοµενική παρά πραγµατική. Επιπλέον, εάν υφίσταται σύγκρουση µεταξύ δύο λειτουργιών πολιτικής, είναι µάλλον απίθανο να εξαλειφθεί µε την απλή ανάθεση των λειτουργιών αυτών σε δύο αυτοτελείς αρχές. Στην πραγµατικότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν κατά κανόνα σύνθετες συντονιστικές δοµές που περικλείουν την κεντρική τράπεζα, την εποπτική αρχή και τον Υπουργό Οικονοµικών, καθιστώντας το συντονισµό των δύο στόχων ενδεχοµένως περισσότερο δύσκαµπτο. Μια διαφορετική µορφή σύγκρουσης συµφερόντων µπορεί να διαπιστωθεί εφόσον η άσκηση της εποπτείας ιδίως µια εικαζόµενη πληµµελής διαχείριση σε περίπτωση κρίσης µπορεί να αποδειχθεί επιζήµια για τη φήµη των κεντρικών τραπεζών, διακυβεύοντας έτσι την αξιοπιστία τους και ως νοµισµατικών αρχών. Το συναφές επιχείρηµα του ηθικού κινδύνου υπέρ του διαχωρισµού συνδέεται µε το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στη διαχείριση των κρίσεων, ο οποίος πηγάζει από τις εποπτικές τους αρµοδιότητες. Αυτό λέγεται ότι δηµιουργεί τον ηθικό κίνδυνο της υπερβολικής ανάληψης κινδύνου από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα, εφόσον η κεντρική τράπεζα θα προέβαινε στη διάσωση των τραπεζών µέσω έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ή µέσω επηρεασµού των επιτοκίων), πιθανώς επιδιώκοντας παράλληλα να καλύψει κάποια αδυναµία της εποπτικής λειτουργίας. Το επιχείρηµα µπορεί να µετριαστεί εάν αναγνωρίσουµε ότι η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα χορηγείται κατά προτίµηση έναντι επαρκούς ασφάλειας και επιβαρύνεται µε εύλογο επιτόκιο (ακόµη και επιτόκιο ποινής). Επιπρόσθετα, µια πιθανώς σηµαντικότερη πηγή ηθικού κινδύνου σχετίζεται µε τον τρόπο υλοποίησης των µέτρων λύσης και εκκαθάρισης, τα οποία συνήθως δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, η σηµασία του ηθικού κινδύνου µπορεί µερικές φορές να τονίζεται, σε γενικές γραµµές, υπερβολικά, εφόσον, για παράδειγµα, οι αρµόζουσες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν στους διαχειριστές και τους µετόχους ιδρυµάτων που βρίσκονται σε αδυναµία πληρωµής. Το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στις πρόσφατες συζητήσεις. Βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στενότεροι δεσµοί αναπτύσσονται σταδιακά µεταξύ τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων, εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού και ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ η παραδοσιακή διάκριση µεταξύ διαφορετικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι Page 7 of 11

8 συγκεχυµένη, µε αποτέλεσµα διαφορετικοί τύποι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να ανταγωνίζονται στην ουσία στις ίδιες αγορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι κατά τοµέα αρµόδιοι εποπτικοί φορείς θα µπορούσαν να είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί στην παρακολούθηση των συνολικών χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των µεγάλων και σύνθετων χρηµατοοικονοµικών οµίλων, ενώ οι διαφορές των κατά τοµέα κανόνων ή πρακτικών θα µπορούσαν να αλλοιώσουν τους «ίσους όρους ανταγωνισµού» µεταξύ ανταγωνιστικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ποικίλα µέσα συντονισµού των διάφορων κατά τοµέα αρµόδιων αρχών, όπως επιτροπές, µνηµόνια συνεννόησης, µικτή συµµετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων και άλλα, θα µπορούσαν να αµβλύνουν το πρόβληµα και έχουν αποδειχθεί επιτυχή σε πολλές χώρες. Αλλά το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων σχετίζεται συχνά και µε το σκοπό της επίτευξης πιο αποτελεσµατικών εποπτικών πλαισίων και του περιορισµού των επιβαρύνσεων που επιβάλλουν οι διάφοροι κανονισµοί στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι που δραστηριοποιούνται σε πολλούς επιχειρηµατικούς τοµείς θα µπορούσαν να αποφύγουν την υποβολή στοιχείων και τις δαπάνες που συνεπάγεται η άσκηση εποπτείας από διαφορετικές αρχές, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος της συµµόρφωσης (και ίσως και της άσκησης πιέσεων) και τους κινδύνους αντιφατικών εποπτικών αξιολογήσεων. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος συχνά στηρίζει µεταρρυθµίσεις για τη θέσπιση ενιαίου εποπτικού φορέα. Αν οι εποπτικές αρµοδιότητες για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα πρέπει να ανατεθούν σε µία µόνο αρχή, η κεντρική τράπεζα δεν είναι ο προφανέστερος υποψήφιος. Οι κεντρικές τράπεζες διαδραµατίζουν κατά παράδοση ρόλο στην τραπεζική εποπτεία, δηλαδή στην παρακολούθηση αντισυµβαλλοµένων οι οποίοι συµβάλλουν ουσιωδώς στη µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής. Ωστόσο, η «φυσική τους δικαιοδοσία» σπάνια περιλαµβάνει τις εταιρείες επενδύσεων και σχεδόν ποτέ τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το επιχείρηµα της συγκέντρωσης των εξουσιών συνδέεται στενά µε τα προηγούµενα επιχειρήµατα. Η ανάθεση σε µια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα κανονιστικών και εποπτικών καθηκόντων, ιδίως αν αυτά εκτείνονται στο σύνολο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θα µπορούσε να θεωρηθεί επιζήµια για το σύστηµα της διάκρισης των εξουσιών στο οποίο βασίζονται οι δηµοκρατίες για να αποφύγουν ενδεχόµενη κατάχρηση κατά την άσκηση των δηµόσιων λειτουργιών. 2.3 Συνολική αξιολόγηση Ενώ δεν έχει συµφωνηθεί κάποιο πλαίσιο για τη στάθµιση αυτών των υπέρ και των κατά και για την εξαγωγή µη αµφιλεγόµενων συµπερασµάτων, η εµπειρία έχει δείξει ότι η δαπανηρή διαδικασία υλοποίησης θεσµικών µεταβολών του εποπτικού πλαισίου συχνά αποτελεί αντίδραση σε ενδείξεις κακής λειτουργίας των ισχυουσών ρυθµίσεων. Μέχρι στιγµής, η λειτουργική εµπειρία, όχι µόνο στη ζώνη του ευρώ αλλά και στις Ηνωµένες Πολιτείες, υποδεικνύει ότι οι κεντρικές τράπεζες εκτελούν τα εποπτικά καθήκοντα µε τρόπο αποτελεσµατικό. Ταυτόχρονα, δεν έχει ακόµη αποκτηθεί µεγάλη εµπειρία για την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου που βασίζεται σε ενιαίο φορέα τύπου FSA. Page 8 of 11

9 3. Η θεώρηση από την οπτική γωνία του Ευρωσυστήµατος Όταν εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο που επέφερε η εισαγωγή του ευρώ, ο συσχετισµός των επιχειρηµάτων αλλάζει σηµαντικά. Τα επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού της προληπτικής εποπτείας από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών χάνουν το µεγαλύτερο µέρος της ισχύος τους, ενώ τα επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού γίνονται ακόµη πιο εµφανή. Πιο συγκεκριµένα, ένα θεσµικό πλαίσιο στο οποίο οι αρµοδιότητες του Ευρωσυστήµατος για τη νοµισµατική πολιτική στη ζώνη του ευρώ συνδυάζονται µε εκτεταµένες εποπτικές αρµοδιότητες των ΕθνΚΤ στις εγχώριες αγορές, και µε ενισχυµένη συνεργασία στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, φαίνεται κατάλληλο για την αντιµετώπιση των αλλαγών που απορρέουν από την εισαγωγή του ευρώ. Η επικέντρωση σε θέµατα µε συστηµικές παραµέτρους γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) έχει µεταβάλει τη φύση και την έκταση του συστηµικού κινδύνου. Η συγχώνευση των υποδοµών για πληρωµές µεγάλης αξίας και η αναδιάρθρωση των διατραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη µεταβάλει τους παραδοσιακούς διαύλους µετάδοσης δυσµενών επιδράσεων στο τµήµα της αγοράς που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη ρευστότητα. Η αναδιοργάνωση των µεγάλων τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η αυξανόµενη συµµετοχή τους στις ολοένα και πιο ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών επηρεάζουν επίσης το ενδεχόµενο οι διαταραχές που προέρχονται ή διοχετεύονται από τις κεφαλαιαγορές να επεκταθούν πέραν των εθνικών συνόρων. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να ωφεληθούν από την παραδοσιακή τους επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο και, ιδίως, από τη γνώση των εξελίξεων στις αγορές χρήµατος και κινητών αξιών, καθώς και στις υποδοµές της αγοράς στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, την οποία αποκτούν ως µέλη του Ευρωσυστήµατος. Αυτό παρέχει στις ΕθνΚΤ ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παρακολούθηση των κινδύνων που διατρέχουν τα επιµέρους ιδρύµατα και, ιδίως, του συσχετισµού των διαφορετικών µορφών κινδύνου στις οποίες είναι εκτεθειµένα («προφίλ κινδύνου»). Η σύνθετη φύση των ΕθνΚΤ, που αποτελούν τµήµα ενός οργανισµού της ΕΕ και, ταυτόχρονα, εθνικό φορέα, µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα στην αντιµετώπιση διασυνοριακών θεµάτων ή θεµάτων που αφορούν το σύνολο της ζώνης του ευρώ κατά την άσκηση καθηκόντων που δεν εµπίπτουν στο Ευρωσύστηµα. Οι ενιαίοι εθνικοί φορείς εποπτείας εκτός της κεντρικής τράπεζας ασκούν εποπτικά καθήκοντα που εµπίπτουν αποκλειστικά στο εγχώριο πεδίο και χαρακτηρίζονται εν γένει από ισχυρές επίσηµες ή ανεπίσηµες σχέσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε περίπτωση προβληµάτων τείνουν να αποδίδουν σχετικά µικρότερη βαρύτητα στις διασυνοριακές επιδράσεις και να ευνοούν το συντονισµό µόνο µε την εθνική κυβέρνηση. Οι ΕθνΚΤ, οι οποίες έχουν αναλάβει καθήκοντα και στο επίπεδο της ΕΕ, είναι πιο πιθανό να συνδυάσουν τον απαραίτητο συντονισµό µε τις εθνικές αρχές µε ένα δίκτυο επαφών εντός του Ευρωσυστήµατος, παρέχοντας έτσι πιο συντονισµένες απαντήσεις σε συστηµικές διαταραχές, οι οποίες διαχέονται και πέραν των αντίστοιχων εθνικών συνόρων. Οι συγκρούσεις συµφερόντων και η συγκέντρωση των εξουσιών δεν αποτελούν πραγµατική ανησυχία. Η εισαγωγή του ευρώ επέφερε ένα θεσµικό διαχωρισµό ανάµεσα στη νοµισµατική δικαιοδοσία (τη ζώνη του ευρώ) και την εποπτική δικαιοδοσία (εγχώρια ιδρύµατα και αγορές). Έτσι, οι Page 9 of 11

10 ΕθνΚΤ δεν έχουν πλέον ανεξάρτητο έλεγχο επί της δηµιουργίας χρήµατος. Εποµένως, η εκτεταµένη συµµετοχή τους στην προληπτική εποπτεία δεν θα προκαλούσε σοβαρή σύγκρουση µε τις λειτουργίες νοµισµατικής πολιτικής, εφόσον τα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων για τις δύο λειτουργίες δεν συµπίπτουν πλέον. Για τους ίδιους λόγους καθίσταται σχεδόν αβάσιµη η ανησυχία υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών, εφόσον οι αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται εκτός του αποκλειστικού ελέγχου των ΕθνκΚΤ και αποτελούν αρµοδιότητα του Ευρωσυστήµατος. Σε ορισµένες συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, η ιδιότυπη θεσµική φύση των ΕθνΚΤ ως ανεξάρτητων φορέων και µελών του Ευρωσυστήµατος φαίνεται να γίνεται αντιληπτή ως εµπόδιο στο δηµοκρατικό τους έλεγχο από τους εθνικούς φορείς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που να εµποδίζουν τις ΕθνΚΤ, κατά την άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων, από το να λογοδοτούν πλήρως και µε διαφάνεια στις αρµόδιες εθνικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένου ιδίως του Κοινοβουλίου. Τα επιχειρήµατα περί της τάσης δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων πρέπει να επαναδιατυπωθούν. Η τάση προς τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οµίλων και προς το διατοµεακό ανταγωνισµό είναι αναµφίβολα το πιο ισχυρό επιχείρηµα υπέρ του ενιαίου εποπτικού φορέα. Ωστόσο, µε µια ορθή αντιµετώπιση του θέµατος, ακόµη και το σηµείο αυτό θα µπορούσε να υποδείξει την ανάγκη ουσιαστικής συµµετοχής των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία. Πρώτον, η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων καθιστά πιο πολύπλοκη την παρακολούθηση µεγάλων και σύνθετων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αυτό δηµιουργεί µια άµεση ανησυχία στον τοµέα των αρµοδιοτήτων των ΕθνΚΤ, εφόσον οι µεγάλοι και σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι είναι πιθανό να προκαλέσουν ανησυχίες συστηµικής φύσεως. Σε αντίθεση µε την ΕθνΚΤ, ένας αυτοτελής εποπτικός φορέας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά το ενδεχόµενο συστηµικής κρίσης, καθώς το κυρίαρχο µικροπροληπτικό επίκεντρό του δεν του επιτρέπει να εκτιµά τις συνέπειες που εκδηλώνονται µέσω των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού ή, όπως στην περίπτωση της LTCM (Long-Term Capital Management) στις ΗΠΑ, την επίπτωση που µπορεί να έχει το κλείσιµο θέσεων στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων και, στη συνέχεια, στην ευρωστία άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. εν είναι τυχαίο το ότι ο προσφάτως εκδοθείς κανονισµός στις ΗΠΑ για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου τις έθεσε υπό την άµεση ευθύνη της Οµοσπονδιακής Τράπεζας. Όταν η προσοχή εστιάζεται σωστά στις ανησυχίες συστηµικού χαρακτήρα, είναι σαφές ότι η θεώρηση από την οπτική γωνία της ζώνης του ευρώ αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία, εφόσον η συµπεριφορά παρόµοιων µεγάλων και σύνθετων χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενδέχεται να επηρεάσει τις χρηµαταγορές και τις κεφαλαιαγορές, καθώς και τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού, πολύ πέραν των εθνικών συνόρων. Έτσι, ισχύουν τα επιχειρήµατα υπέρ της έντονης συµµετοχής των ΕθνΚΤ στην παρακολούθησή τους. εύτερον, η σύγχυση των ορίων µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκαλεί ανησυχίες για την εξασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισµού». Ωστόσο, αυτό το συχνά εµφανιζόµενο θέµα δεν φαίνεται τώρα να έχει τόσο µεγάλη σηµασία στις συζητήσεις περί εποπτείας. Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας Page 10 of 11

11 που θα δηµοσιευθεί από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, δηµιουργεί ένα καθεστώς που είναι πιο ευαίσθητο στους κινδύνους που διατρέχουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες εποπτικές υποχρεώσεις εάν οι δραστηριότητές τους τα εκθέτουν σε διαφορετικό πλαίσιο κινδύνου, αν εφαρµοστεί και στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα µπορούσε να αµβλύνει σηµαντικά τις ανησυχίες σχετικά µε τη διασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισµού». Τρίτον, η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων θέτει επίσης το ζήτηµα της διασφάλισης παρόµοιας προστασίας σε επενδυτές που λαµβάνουν ισοδύναµες υπηρεσίες από διαφορετικούς τύπους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των οποίων ο σύνθετος χαρακτήρας θα µπορούσε να δηµιουργήσει περιθώρια για σύγκρουση συµφερόντων. Αυτές οι επιπτώσεις προσεγγίζουν σίγουρα λιγότερο τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών. Η θεώρηση από τη σκοπιά της ζώνης του ευρώ έχει επίσης πολύ λιγότερη σηµασία από αυτήν την άποψη, εφόσον το πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζει ότι αυτές οι ανησυχίες εξακολουθούν να έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία για τη «χώρα υποδοχής», τουλάχιστον όσον αφορά τους µικροεπενδυτές. Συνεπώς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µπορούν να εξευρεθούν θεσµικές λύσεις οι οποίες αναθέτουν σε αυτοτελείς φορείς την αρµοδιότητα για την προστασία των επενδυτών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ρόλο των ΕθνΚΤ στην προληπτική εποπτεία. Σε χώρες όπου κατά παράδοση τα όρια ανάµεσα στη µικροπροληπτική εποπτεία και την προστασία των επενδυτών είναι πιο συγκεχυµένα, η ΕθνΚΤ θα µπορούσε εν πάση περιπτώσει να λάβει ειδική εντολή για την επιδίωξη παρόµοιων στόχων. Όλες αυτές οι σκέψεις υποστηρίζουν ότι, από τη σκοπιά του Ευρωσυστήµατος, η εκχώρηση εκτεταµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων (ήτοι, προληπτικής εποπτείας τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο) στις ΕθνΚΤ ενδέχεται να αποδειχθεί ευεργετική. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αξιοποίηση των δικτύων επαφών των εποπτικών φορέων εντός του Ευρωσυστήµατος, µε βελτιωµένη παρακολούθηση των κινδύνων διατάραξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ενιαίου νοµίσµατος και στενότερο συντονισµό µε τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών που ασκούνται σε επίπεδο Ευρωσυστήµατος. Η συµµετοχή των ΕθνΚΤ θα µπορούσε να επεκταθεί και πέρα από τον τραπεζικό τοµέα, εφόσον οι συστηµικής φύσεως ανησυχίες συνδέονται όλο και περισσότερο µε την παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων που καλύπτουν πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων. Αν θεωρηθεί ότι ορισµένα από τα επιχειρήµατα υπέρ του διαχωρισµού εξακολουθούν να έχουν κάποια σηµασία στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο, λύσεις διαφορετικές από την απευθείας εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις ΕθνΚΤ θα µπορούσαν να αποδειχθούν αρκετά αποτελεσµατικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα δινόταν στις ΕθνΚΤ ευρεία λειτουργική συµµετοχή στην προληπτική εποπτεία. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, θα ήταν σκόπιµο να συνδέονται οι ΕθνΚΤ µε άλλους φορείς µέσω κοινών οργάνων λήψης αποφάσεων, συγχώνευσης ανθρώπινου δυναµικού και λοιπών πόρων, καθώς και µέσω άλλων αποτελεσµατικών ρυθµίσεων συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Page 11 of 11

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης 24 Σεπτεμβρίου 15 Νοεμβρίου 2007 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη του European Bank Training Network (EBTN) συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα