Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος"

Transcript

1 Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Βαζίληρ Καλογεπάκηρ Φπζηθόο(ΠΔ0401), 1 ν Νηθεθόξεην Γπκλάζην Καιύκλνπ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η επγαζία ξεκίνηζε έπειηα από επιλογή μαθηηών και μαθηηπιών ηηρ Β και Γ ηάξηρ ηος ζσολείος μαρ, οι οποίοι ενδιαθέπθηκαν να γνυπίζοςν καλύηεπα ηοςρ θπςγανόηοποςρ, πος είναι ο ζςνηθέζηεπορ ηύπορ οικοζςζηήμαηορ ηος νηζιού μαρ. Ιδιαίηεπα μάλιζηα όηαν ανηιληθθήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι ζηο ππόγπαμμα, όηι ηο ηαπεινό αςηό οικοζύζηημα είναι εξαιπεηικά πλούζιο ζε βιοποικιλόηηηα ενώ πποζθέπει πολλαπλά αγαθά και ςπηπεζίερ ζηον άνθπυπο. Παπάλληλα η γειηνίαζη ηος ζσολείος μαρ με ηο θπςγανικό οικοζύζηημα ηος λόθος ηηρ Αγίαρ Βαπβάπαρ - απέσει μόλιρ 200m-ζηήπιξε ηην επιλογή ηος θέμαηορ επγαζίαρ. Σοππόγπαμμα ςλοποιήθηκε ηο ζσολικό έηορ Έγιναν απκεηέρ επιζκέτειρ μελέηηρ πεδίος ζηο γειηονικό θπςγανόηοπο ηηρ Αγίαρ Βαπβάπαρ, ζε διαθοπεηικέρ εποσέρ ηος σπόνος, πος οδήγηζαν ζηην βαθύηεπη καηανόηζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος οικοζςζηήμαηορ, ζηην εκηίμηζη ηηρ πποζθοπάρ ηος υρ «νηζίδα» βιοποικιλόηηηαρ αλλά και αγαθών ζηον άνθπυπο καθώρ και ζηην ανάγκη ηηρ αειθοπικήρ διασείπιζηρ ηυν θπςγανικών οικοζςζηημάηυν. Η διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ επγαζίαρ ζηην ηοπική κοινυνία έγινε κςπίυρ με ηην ένηςπη έκδοζη έγσπυμος οδηγού θπςγάνυν και πουδών θςηών, πος ζςνανηήζαμε ζηιρ επιζκέτειρ μαρ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: σολικά Ππογπάμμαηα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βιοποικιλόηηηα, Κάλςμνορ, θπςγανικό οικοζύζηημα, μεζογειακή βλάζηηζη, θπςγανόηοπορ ΔΙΑΓΧΓΗ Οη θξπγαληθνί ζακλώλεο είλαη ν θπξηόηεξνο ηύπνο νηθνζπζηήκαηνο ηεο Καιύκλνπ, όπσο βέβαηα θαη πνιιώλ άιισλ λεζηώλ ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ. Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ κεζνγεηαθνύ ρώξνπ θαη ην θησρό πεηξώδεο έδαθνο ζπλεηέιεζαλ ώζηε ε πεηξώα γε ηεο Καιύκλνπ λα είλαη έλαο κεγάινο θξπγαλόηνπνο (Αζιαλίδεο & Εαθεηξαθίδεο& Καιατηδίδεο, 2009). Ο ηύπνο ηεο βιάζηεζεο πνπ επηθξαηεί ζην λεζί δύζθνια ζα αιιάμεη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο αθνύ είλαη απόξξνηα ησλ εδαθηθώλ θαη θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. Απηή ηε βιάζηεζε πνπ καο πεξηβάιιεη, νη καζεηέο καο βηώλνπλ θαη ζε απηή ζα επηζηξέθνπλ θαηνπηλά σο ελήιηθνη πνιίηεο, είηε δνπλ ζην λεζί κόληκα είηε πξνζσξηλά. Ζ κπξσδηά ηελ νπνία αλαδίδνπλ νη θξπγαληθνί ζακλώλεο ην θαινθαίξη θαη κεηαθέξεη ην αεξάθη δελ ζα αιιάμεη, όζεο κεγάιεο επνίσλεο ή δπζνίσλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο θαη αλ ζπκβνύλ, νύηε νη ρξσκαηηζηέο πιαγηέο ηνπ λεζηνύ ηελ άλνημε, όπνπ ν θάζε κήλαο ηηο βάθεη κε αλζηζκέλα θπηά δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ, ζα πάςνπλ λα ρξσκαηίδνληαη.

2 Καηά θάπνην ηξόπν απνηέιεζε ην πξόγξακκα έλα κηθξό κάζεκα «απηνγλσζίαο» αθνύ γλσξίδνληαο ην πεξηβάιινλ πνπ καο ηξηγπξίδεη, ην ζθεληθό ζην νπνίν δξνύκε, καζαίλνπκε θαη ηνλ εαπηό καο ή αθξηβνινγώληαο έλα κηθξό κάζεκα «παηξηδνγλσζίαο» πνπ άθεζε κεξηθνύο ζπόξνπο όρη κόλν γλώζεο θαη πιεξνθνξηώλ αιιά θαη αγάπεο γηα ηνλ ηόπν ηνπο. ΦΡΤΓΑΝΑ, Ο ΘΗΑΤΡΟ Σο Μεζογειακό κλίμα και οι ηύποι βλάζηηζης Τν Μεζνγεηαθό θιίκα ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από θαινθαηξηλή μεξαζία, ρεηκσληάηηθεο θπξίσο βξνρνπηώζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθύκαλζε από ρξόλν ζε ρξόλν, ήπηα κέρξη δεζηά ή θαη θαπηά θαινθαίξηα, ήπηνπο κέρξη ςπρξνύο ρεηκώλεο θαη έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία, ηδίσο ην θαινθαίξη. Σύκθσλα κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκό ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο, ε εηήζηα βξνρόπησζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 275 θαη 925 mm. Σηηο πεξηνρέο κε απηό ην εύξνο βξνρόπησζεο έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ, πνπ εμειηθηηθά έρνπλ δηακνξθώζεη δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο, κε θπξίαξρε ηελ θαηαπόλεζε ηεο θαινθαηξηλήο μεξαζίαο: Α) ζην πγξό άθξν εκθαλίδνληαη ζπζηήκαηα αείθπιισλ-ζθιεξόθπιισλ ςειώλ θαη ππθλώλ ζάκλσλ, πνπ νλνκάδνληαη δηεζλώο «Μαθί» θαη Β) ζην μεξό άθξν θύνληαη νκάδεο από αλνηρηνύο, ρακεινύο ζακλώλεο, πνπ νλνκάδνληαη «Φξύγαλα» (Αξηαλνύηζνπ& Φαξαγγηηάθεο, 2007). Η γεωγραθική θέζη ηης Καλύμνοσ Ζ Κάιπκλνο είλαη ην ηέηαξην κεγαιύηεξν λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ, ζην λνηηναλαηνιηθό Αηγαίν, κε έθηαζε πεξίπνπ110 Km 2. Βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο λήζνπ Κσ θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Λέξνπ. Ζ πςειόηεξε θνξπθή ηνπ λεζηνύ ζην βνπλό ηνπ Πξνθήηε Ζιία θζάλεη ζε ύςνο 676m. Τν θιίκα ηεο Καιύκλνπ ζεσξείηαη εκηάλπδξν κε ήπηνπο ρεηκώλεο. Ζ μεξή πεξίνδνο δηαξθεί ζρεδόλ 7 κήλεο, απ ηα κέζα Μαξηίνπ έσο λσξίο ηνλ Οθηώβξε. Σχήμα-1: Γεσγξαθηθή ζέζε Καιύκλνπ Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Καιύκλνπ, αλάκεζα ζε ηξείο επείξνπο, ην έληνλν αλάγιπθν ηνπ λεζηνύ, ε κεγάιε ειηνθάλεηα, νη ζρεηηθά ςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη νη ιηγνζηέο βξνρέο δηακνξθώλνπλ ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα είδε ησλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ νξγαληζκώλ πνπ κπνξνύλ λα επηδήζνπλ(zervou, 2009).

3 Η τλωρίδα ηης Καλύμνοσ Πνιινί βνηαληθνί αζρνιήζεθαλ κε ηελ κειέηε ηεο ρισξίδαο ηνπ λεζηνύ, ηνπιάρηζηνλ από ην 1896.Σύκθσλα κε πξόζθαηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηελ Κάιπκλν έρνπλ εληνπηζηεί πεξηζζόηεξα από 800 είδε θαη ππνείδε θπηώλ (taxa),πξνζαξκνζκέλα ζηηο μερσξηζηέο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνύ (Zervou, 2009).Οη βηόηνπνη ηεο Καιύκλνπ ραξαθηεξίδνληαη από δπν θπξίσο είδε βιάζηεζεο- ζακλόηνπνπο :α)ηε Μεζνγεηαθή Μαθία ή Μαθί θαη β) νη Φξπγαληθνί Θακλώλεο Η βλάζηηζη ηων Μακί Ζ βιάζηεζε ησλ Μαθί ραξαθηεξίδεη έλα από ηα πην εθηεηακέλα θπζηθά ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζπλαληάηαη θαη ζπνξαδηθά θαη ζηελ Κάιπκλν. Τα θπξίαξρα θπηά είλαη ζάκλνη αείθπιινη θαη ζθιεξόθπιινη, ύςνπο κέρξη 2 κέηξσλ, κε βαζηέο ξίδεο γηα λα αληινύλ ην απαξαίηεην λεξό θαη κηθξά δεξκαηώδε θύιια γηα λα πεξηνξίδνπλ ηε δηαπλνή ην θαινθαίξη, όηαλ ε μεξαζία γίλεηαη έληνλε. Αλάκεζα ηνπο ζπλαληώληαη ζπρλά: ν ζρίλνο,ε ραξνππηά, ε αγξηειηά, ε αγξηαριαδηά, ε άξθεπζνο, ε κπξηηά, ε πηθξνδάθλε, ε ιπγαξηά θ.α (Αξηαλνύηζνπ& Φαξαγγηηάθεο, 2007). Οι Φρσγανικοί Θαμνώνες Οη θξπγαληθνί ζακλώλεο απνηεινύλ έλα ηύπν βιάζηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ρακεινύο ζάκλνπο κε κηθξά θύιια, ζπρλά ρλνπδσηά, ζηξνγγπιεκέλνη κε αγθαζσηά αξθεηέο θνξέο θιαδηά. Τα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα θαιύπηνπλ ην 13% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο θαη εθηείλνληαη από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο κέρξη πςόκεηξν 700m. Eμαπιώλνληαη θπξίσο ζηηο Κπθιάδεο, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ Κξήηε, ζηε Λήκλν, ζηε Χίν, ζηελ Κεθαινληά, ζηε Λεπθάδα θαη ζηε δπηηθή Αηησιναθαξλαλία. Χαξαθηεξηζηηθό ηνπο γλώξηζκα ησλ θξπγάλσλ είλαη ν επνρηαθόο ηνπο δηκνξθηζκόο πνπ εκθαλίδνπλ ηα θπξίαξρα μπιώδε θπηά ηνπο. Με ηνλ όξν απηό δειώλεηαη ε δηαθνξεηηθή κνξθή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θπηά απηά ην ρεηκώλα θαη ην θαινθαίξη, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ θαινθαηξηλή μεξαζία. Κπξίαξρε δηαθνξά είλαη ην κέγεζνο ησλ θύιισλ: κεγάια ην ρεηκώλα, πνπ πέθηνπλ ηέινο άλνημεο αξρέο θαινθαηξηνύ, κηθξά ην θαινθαίξη, γηα λα εμνηθνλνκνύλ λεξό. Σε απηό ην πεξηβάιινλ, ηα θύιια δελ πέθηνπλ ην θζηλόπσξν, πέθηνπλ ην θαινθαίξη ηελ δύζθνιε επνρή. Σηνπο θξπγαληθνύο ζακλώλεο ζα βξνύκε έλα κεγάιν πιήζνο εηήζησλ θπηώλ πνπ μεπεξλνύλ ην πξόβιεκα ηνπ δεζηνύ θαη άλπδξνπ θαινθαηξηνύ «επηβηώλνληαο» σο ζπόξνη θαη επνκέλσο δίρσο θακηά αλάγθε γηα λεξό. Σπλεξγάηεο ησλ θπηώλ ζηελ αλαπαξαγσγή, ηα έληνκα-επηθνληαζηέο παξνπζηάδνπλ θη απηνί κεγάιε πνηθηιόηεηα(βώθνπ, 1999). Σηα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα αλαπηύζζνληαη δεθάδεο πνώδε θπηά ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία αλζίδνπλ ηελ άλνημε δεκηνπξγώληαο έλα πνιύρξσκν θαη ειθπζηηθό πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξν επράξηζην άξσκα. Ζ κπξσδηά ζηνπο θξπγαληθνύο ζακλώλεο γίλεηαη πην έληνλε ην θαινθαίξη, όηαλ ηα αξσκαηηθά θπηά απειεπζεξώλνπλ ηα πηεηηθά αηζέξηα έιαηα κε ηελ επίδξαζε ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Κπξίαξρα θπηά ζηα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα είλαη: ην ζπκάξη, ε ξίγαλε, ε ζξύκπε, ε γαιαζηνηβίδα, ε ιαδαληά, ε αζθάθα, ην αρηλνπόδη, ε θαζθνκειηά θ.α. (ΚΠΔ Καζηνξηάο, αλαθηήζεθε ζηηο ). Από ηα πνώδε βνιβόθπηα, ζπλεζέζηεξα είλαη ν αζθόδεινο, ε ζθπινθξέκκπδα θαη νη βξώζηκνη βνιβνί ηνπ γέλνπο Muscari. Πιέζεις και αλλαγές ζηην θσζική βλάζηηζη Τν λεζί θαηνηθήζεθε εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα, ε θπζηθή βιάζηεζε έρεη πεξηνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκό θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί από θαιιηεξγνύκελα θπηά, κε πξσηνβνπιία ηνπ αλζξώπνπ.

4 Ζ απηνθπήο βιάζηεζε κεηώζεθε ιόγσ ησλ ππξθαγηώλ, νη νπνίεο αθνινπζνύκελεο από έληνλε βόζθεζε νδήγεζαλ ηνπο ζακλόηνπνπο-καθί ζε ππνβάζκηζε θαη κεηαηξάπεθαλ ζε θξπγαλόηνπνπο, όπνπ θπξηαξρνύλ νη μπιώδεηο, ζπρλά εκηζθαηξηθνί αγθαζσηνί ζάκλνη θαη άιια κε βνζθήζηκα θπηηθά είδε, π.ρ. ιαδαληέο, επθόξβηεο, θαζθόκειν, ζπκάξη, αρηλνπόδη θ.ά Τν δηδσληθό ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο θαη βόζθεζεο εγθαηαιείθζεθε πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο καδί θαη νη θαιιηεξγνύκελεο κηθξέο εθηάζεηο ζηηο αλαβαζκίδεο (δακάθηα) ζπληειώληαο ζηελ απμεκέλε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, θαηέιεμε ζηελ απνγύκλσζε κε ηελ απόπιπζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ βξαρώδνπο ππεδάθνπο θαη ηελ αύμεζε ησλ πιεκκπξώλ (Βαζηιείνπ, 2000). ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΡΤΓΑΝΑ, Ο ΘΗΑΤΡΟ Μέθοδοι σλοποίηζης Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κηα πξόηαζε ηεο καζήηξηαο ηεο Γ ηάμεο Δηξήλεο Καξαβέξγνπ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινπζήζεθε ε «νκαδνζπλεξγαηηθή» κέζνδνο, ελώ νη ζηόρνη ηνπ ζπλδηακνξθώζεθαλ καδί κε ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ κεηείραλ ζην πξόγξακκα. Αθνύ ζπγθξνηήζεθαλ νη νκάδεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, ησλ 4-5 αηόκσλ ε θαζεκηά, επέιεμαλ κεηά από ζπδήηεζε ηα ππνζέκαηα- εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ λα δηεξεπλήζνπλ. Οη νκάδεο θαη ηα ππνζέκαηα εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζε ελλνηνινγηθό ράξηε, πνπ πεξηέρεηαη ζην θείκελν. Τα θύξηα ππνζέκαηα ήηαλ: ςεθηαθό θπηνιόγην ησλ ζπλεζέζηεξσλ θπηώλ ησλ θξπγαληθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζξύινη θαη κύζνη ζρεηηθά κε ηα θπηά θαη ηα δέληξα ηεο κεζνγεηαθήο βιάζηεζεο ε πξνζηαζία «ηζηνξηθώλ» δέληξσλ θαη αιζπιίσλ, ηα κεηαλαζηεπηηθά θαη ρσξνθαηαθηεηηθά είδε πνπ ζπλαληώληαη ζην λεζί (ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: θξαγθνζπθηά, μπλίδα, ξεηζηλνιαδηά) ηνπσλύκηα κε θπηηθή πξνέιεπζε, blog κε πεξηερόκελν ηελ δξάζε ηεο νκάδαο, ζπλεξγαζία επηθνληαζηώλ θαη θπηώλ, ην ζπνπδαηόηεξν θξύγαλν ηεο Καιύκλνπ: ην ζπκάξη, ε θεξαινηθή: κηα θαξκαθεπηηθή αινηθή από ην θξπγαληθό νηθνζύζηεκα αγαζά θαη αμίεο πνπ παξέρνπλ νη θξπγαλόηνπνη. Σηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν, επίζθεςε-κειέηε ζην πεδίν, ιήςε ζπλεληεύμεσλ, έθδνζε έληππνπ νδεγνύ θπηώλ. Σχήμα-2:Μέξνο ηνπ νδεγνύ θπηώλ ησλ θξπγαληθώλ νηθνζπζηεκάησλ Σχήμα-3:Δλλνηνινγηθόο ράξηεο πνπ απέδηδε ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο

5

6 ηότοι ηης εργαζίας Οη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ : Α) Γλσζηηθνί ζηόρνη: Να απνθηήζνπλ γλώζεηο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη γηα ηελ ηνπηθή ρισξίδα (αλαγλώξηζε θπηώλ, πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνιιαπιή αμία ησλ θπηηθώλ εηδώλ). Να αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζξύινπο θαη κύζνπο γηα ηα θπηά. Να απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο κεηαλαζηεπηηθώλ θαη ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ ζηε ζηεξηά. Να αλαδεηήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηνπσλπκίσλ κε θπηηθή πξνέιεπζε. Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Καιύκλνπ θαη ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηύπνπο βιάζηεζεο ηνπ λεζηνύ. Β) Σπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη Να λνηώζνπλ ραξά, ζπγθίλεζε από ηελ επίζθεςε ζηνπο βηόηνπνπο ηνπ λεζηνύ καο θαη λα αηζζαλζνύλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ ηνπο. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα ηελ αλάδεημε, πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο. Γ) Ψπρνθηλεηηθνί ζηόρνη Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο, ηαμηλόκεζεο ηεο δσήο ζηε θύζε θαη λα εθαξκόζνπλ πξαθηηθά δεμηόηεηεο, όπσο: ζρεδίαζε, θσηνγξάθηζε, βηληενζθόπεζε. Να αζθεζνύλ ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, θαιιηεξγώληαο ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη ππεπζπλόηεηαο. Δκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες ηοσ προγράμμαηος Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: Δπηζθέςεηο ζην βηόηνπν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο (θζηλνπσξηλή, ρεηκεξηλέο, εαξηλή), όπνπ έγηλε αλαγλώξηζε θπηώλ θαη παξαηεξήζεηο πνπ ηδίσο αθνξνύζαλ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ θπηώλ (επνρηθόο δηκνξθηζκόο, βαζύ ξηδηθό ζύζηεκα, ρλνπδσηά θύιια θ.ά.), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα θπηά λα επηβηώζνπλ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ θαινθαηξηνύ. Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ: «Πνηκεληθή αζπκθσλία» ηνπ Ν. Σ Μάξγαξε πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο γεο ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ Κάιπκλν θαη ζηελ Λέζβν. Παξνπζίαζε ηνπ ppt «Βηνπνηθηιόηεηα» ηνπ ΚΠΔ Καζηνξηάο. Δπίζθεςε ζην θξπγαληθό νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο Αξγηλώληα Καιύκλνπ, κε μελαγνύο ηελ θπξία Καιιηόπε Παηέιιε, θαξκαθνπνηό θαη ηνλ θύξην Ζιία Κακπνύξε, herbalist (βνηαλνζεξαπεπηή). Δθεί ζε κηα πιαγηά, ζηε ζθηά κηαο αησλόβηαο ειηάο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζπλέληεπμε ζην εξσηεκαηνιόγην, πνπ είραλ ζπληάμεη νη καζήηξηεο καο Άλλα-Μαξία Ψαξνκπά θαη Μαξία Χαηδεζκάιε. Δπίζθεςε ζην Βνηαληθό θήπν Γηνκήδνπο, όπνπ ε θπξία Σεβαζηή Εεξβνύ, βηνιόγνο, δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε αληηθείκελν εηδίθεπζεο, ηελ ρισξίδα ηεο Καιύκλνπ καο κίιεζε γηα ην θξπγαληθό νηθνζύζηεκα ηεο Καιύκλνπ. Δπίζεο ν θύξηνο Σσηήξεο Πνξέβεο, γεσπόλνο, καο εμήγεζε ππνκνλεηηθά ηε δνκή θαη ηε ζύλζεζε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ. Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Νέαο Κίνπ, όπνπ ε πεξηβαιινληηθή νκάδα είρε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Οηθν-Πεξηβαιινληηθέο δηαδξνκέο αλαδεηήζεηο»,κε ην νπνίν ηα παηδηά καο απέθηεζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ

7 ηνπ ΚΠΔ, κηα νινθιεξσκέλε γλώζε ηεο πεξηνρήο, ηνπ νηθνζπζηήκαηόο ηεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο. ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Καηά ηελ ζύζηαζε ησλ νκάδσλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηεινύληαη από καζεηέο δηαθνξεηηθήο καζεζηαθήο επίδνζεο θαη θύινπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαλ ζηελ νινκέιεηα θαη αθνινπζνύζε ζπδήηεζε κε αθνξκή ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο. Μεξηθέο νκάδεο πξνζέθεξαλ πινύζην έξγν ελώ άιιεο ιηγόηεξν, θάηη πνπ ζρεηηδόηαλ κε ην ελδηαθέξνλ θαη ην δήιν ησλ καζεηώλ, ηε δπζθνιία ή ηελ αζάθεηα ησλ ππνζεκάησλ, ηνλ πξναηξεηηθό ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηηο ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ, αξθεηέο θνξέο κάιηζηα ζαββαηνθύξηαθα. Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο καο δεκηνύξγεζαλ: Έληππν έγρξσκν νδεγό θπηώλ- εκεξνιόγην, πνπ ζπλνδεπόηαλ κε κηθξά ελεκεξσηηθά θείκελα γηα ηα θπηά πνπ απεηθνλίδνληαλ αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ην θξπγαληθό νηθνζύζηεκα. Έληππν βηβιίν πνπ εκπεξηέρεη ηηο εξγαζίεο ηνπο Αθίζεο θαη ραξηόληα παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ΓΡΑΔΙ- ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Οη θπξηόηεξεο δξάζεηο δεκνζηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ: Αλνηθηή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Τν έληππν έγρξσκν νδεγό θπηώλ- εκεξνιόγην θαη ην Blog ελεκέξσζεο πνπ δεκνζηνπνίεζε κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, αλ θαη δεκηνπξγήζεθε αξρηθά γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. ΔΠΙΛΟΓΟ Καζώο ην πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο εμειηζζόηαλ θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί δόζεθε ε επθαηξία ζηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ λα γλσξίζνπλ κέξνο ηνπ ηνπηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο, κε ηξόπν επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό. Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο καο, ε γλσξηκία κε ηελ ρισξίδα ηνπ ηόπνπ καο θαζώο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξπγαλόηνπσλ ηνπ λεζηνύ καο, απνηππώζεθε ζηηο εξγαζίεο ηνπο (θείκελα, θσηνγξαθίεο, αθίζεο). Αλ θαη ππνηηκεκέλνο ηύπνο βιάζηεζεο, νη θξπγαληθνί ζακλώλεο είλαη ε βαζηθή δηάπιαζε δεθάδσλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. Χαξαθηεξίδεηαη παξόια απηά από κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία επηθνληαζηώλ θαη θξύγαλσλ θαη ηελ πξνζθνξά ζεκαληηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία (Θεoδσξίδεο, 2011). Ζ πνιηηεία αιιά θαη θάζε πνιίηεο νθείιεη λα επηλνήζεη ηξόπνπο ήπηνπο, ώζηε λα αλαδείμεη θαη λα αμηνπνηήζεη αεηθνξηθά ηνλ πινύην ηνπ ηαπεηλνύ απηνύ νηθνζπζηήκαηνο, δίρσο λα ηνλ ππνλνκεύζεη. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ζηήξημε πνπ πξόζθεξαλ ζην πξόγξακκα νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ην νπνίν εκπινύηηζαλ κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο: Α) ηε θπξία Σεβαζηή Εεξβνύ βηνιόγν, δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ έρνληαο κειεηήζεη όζν ιίγνη ηελ ρισξίδα ηεο Καιύκλνπ καο παξείρε, ηνλ πνιύηηκν θαηάινγν θπηώλ ηνπ λεζηνύ αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο ζε ζεκεία πνπ

8 ππήξραλ ακθηβνιίεο. Δπηπιένλ καο ελεκέξσζε γηα ηα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Καιύκλνπ. Β) ηελ θπξία Καιιηόπε Παηέιιε, θαξκαθνπνηό θαη ηνλ θύξην Ζιία Κακπνύξε, herbalist (βνηαλνζεξαπεπηή) πνπ καο ράξηζαλ απιόρεξα κηθξό κέξνο από ηελ γλώζε θαη εκπεηξία ηνπο, ηε ζρεηηθή κε ηα βόηαλα θαη ηα θπηά ηεο Καιύκλνπ πνπ αμηνπνηνύλ, πεξηδηαβαίλνληαο ζηηο αλζηζκέλεο θαη επσδηαζηέο πιαγηέο ζηα Αξγηλώληα ηεο Καιύκλνπ, ιίγν πξηλ ην Πάζρα ηνπ Γ) ηνλ θύξην Νηθόιαν Θενδσξίδε, Γεληθό δηεπζπληή ζηε Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ ππνζέζεσλ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, πνπ καο εκπηζηεύζεθε θαη απέζηεηιε ηελ δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία πξνηνύ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ε νπνία απνηέιεζε κηα βαζηθή πεγή θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ θξπγαληθώλ νηθνζπζηεκάησλ. Γ) ην πξνζσπηθό ηνπ ΚΠΔ ηεο Νέαο Κίνπ θαη ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ Γηνκήδνπο, γηα ηελ θηιηθή ηνπ δηάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξηαλνύηζνπ & Φαξαγγηηάθεο (2007). Πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη ζηα σεπζαία οικοζςζηήμαηα ηηρ Ελλάδαρ. Αξγπξνύπνιε. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο. Αζιαλίδεο & Εαθεηξαθίδεο & Καιαηηδίδεο (2009). Γευλογία-Γευγπαθία Β Γςμναζίος. Αζήλα.ΟΔΓΒ. Βαζηιείνπ (2000).Πεπιήγηζη ζηην Άγπια Φύζη ηηρ Καλύμνος.2 ν Γπκλάζην Καιύκλνπ & Γήκνο Καιπκλίσλ. Βώθνπ (1999).Σα δάζη γύπυ από ηη Μεζόγειο Ππόγπαμμα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεπζεο. Αζήλα. WWF Διιάο. Θενδσξίδεο (2011).«Οικονομική και κοινυνική ζημαζία ηυν αγαθών,ςπηπεζιών και λειηοςπγιών ηυν θπςγανικών οικοζςζηημάηυν ζηο νηζί ηηρ Ρόδος».Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Θεζζαινλίθε. Zervou at all (2009).Additions to the flora of the island of Kalymnos. Willdenowia Ηζηνζειίδεο: ΚΠΔ Καζηνξηάο: Σχήμα-4:Εκπαιδεςηική ξενάγηζη ζηα Απγινώνηα Καλύμνος, με ξεναγούρ ηην κ Κ..Παηέλλη και ηον κ.η.καμπούπη

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ Σχϋδιο διαχεύριςησ Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ W. J. Fuller, J. Seffer, B. A. Cicek, O. Ozden, G. Eroglu, C. Kara, V. Sefferova, O. Dogan Λεπθσζία, 2011 This ζρέδην is

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα