TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος"

Transcript

1 Ευκάλυπτος

2 Ο επθάιππηνο είλαη θαιισπηζηηθό δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Myrtaceae θαη θαηάγεηαη από ηελ Απζηξαιία. Δίλαη θπηό πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, κε ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ιζπαλία λα θαιύπηνπλ ηε κηζή πεξίπνπ παγθόζκηα παξαγσγή επθάιππηνπ. Σεκαληηθέο επίζεο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο επξίζθνληαη ζηηο ΗΠΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καιηθόξληα, Αξηδόλα θαη Χαβάε. Τν μύιν πνπ παξάγεηαη από ηνλ επθάιππην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ραξηνπνιηνύ. Τα θύιια έρνπλ αληηβηνηηθέο ηδηόηεηεο θαη ην απόζηαγκά ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο εληνκναπσζεηηθό θαη αληηπαξαζηηηθό. Τν αηζέξην έιαην πνπ παξάγεηαη από ηνλ επθάιππην ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηβερηθό, αληηζεπηηθό θαη γηα ηελ παξαζθεπή θαιιπληηθώλ ζθεπαζκάησλ. Γεδνκέλεο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο λόηηαο Δπξώπεο, ν επθάιππηνο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζπκθέξνπζα θαιιηέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεώλ βηνθαπζίκσλ.

3 Πξνζαξκνζηηθόηεηα Δίλαη θπηό επξείαο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζε πνηθίιεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη εθηείλεηαη από ηηο θξύεο πγξέο πεξηνρέο ησλ εύθξαησλ δσλώλ έσο θαη ηηο ππνηξνπηθέο μεξέο θαη πγξέο δαζηθέο δώλεο. Σπλήζσο απαληάηαη ζε πεξηνρέο κε εηήζηα βξνρόπησζε θαη ζεξκνθξαζία ρηι θαη C αληίζηνηρα, ελώ ηδαληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα είλαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηα ήπηα εύθξαηα θιίκαηα όπσο επίζεο θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Ο επθάιππηνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε ππνβαζκηζκέλα, άγνλα εδάθε, ρσξίο εθαξκνγή άξδεπζεο θαη θπηνπξνζηαζίαο. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο απνξξόθεζεο ηεο δηαζέζηκεο εδαθηθήο πγξαζίαο, ε θαιιηέξγεηα επθάιππηνπ ζε επηθιηλείο πεξηνρέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθόκα θαη δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Πεξηγξαθή Βηνινγηθόο θύθινο Ο επθάιππηνο είλαη αεηζαιέο δέλδξν κε δηάξθεηα δσήο ηεο θαιιηέξγεηαο πεξί ηα 15 έηε. Τν ξηδηθό ζύζηεκα ηνπ θπηνύ είλαη βαζύ θαη εθηεηακέλν. Τν ύςνο ηνπ θζάλεη ηα 70 κ, ελώ ν θνξκόο έρεη δηάκεηξν κ θαη είλαη επζπηελήο κε ζηελή, αθαζόξηζηε θνξπθή θαη κεγάιεο δηαθιαδώζεηο. Τα θύιια, είλαη έκκηζρα, ινγρνεηδή κε επδηάθξηηεο ιεπηέο λεπξώζεηο θαη εθθύνληαη θαη ελαιιαγή. Τα άλζε θέξνπλ ιεπθνύο ζηήκνλεο θαη εθθύνληαη ζε πιεπξηθνύο νθζαικνύο. Ο θαξπόο είλαη θάςα απιή, πιαηηά κε ζηξνγγπιεκέλε θνξπθή θαη εθθύεηαη ζηε βάζε ηνπ θύιινπ. Οη ζπόξνη είλαη αθαλόληζηνπ ειιεηπηηθνύ ζρήκαηνο, καύξνπ ρξώκαηνο.

4 Σπνξά Φύηεπζε Ο επθάιππηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπόξνπο θαη κε κνζρεύκαηα ειηθίαο πεξίπνπ 6 κελώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπόξνη πνπ ζπιιέγνληαη από ην ίδην θπηό ζε δηάζηεκα ηξηάληα εκεξώλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθύκαλζε βιαζηηθήο ηθαλόηεηαο (2-80%), ν έιεγρνο ηεο θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο. Τα ζπνξόθπηα όπσο θαη ηα ώξηκα θπηά είλαη επαίζζεηα ζηελ μεξαζία θαη ζην ςύρνο. Τν ζρήκα θαη ε ππθλόηεηα θύηεπζεο είλαη αλάινγα κε απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηε ιεύθε. Λίπαλζε Άξδεπζε Η αληαπόθξηζε ηνπ θπηνύ ηόζν ζηελ άξδεπζε όζν θαη ζηελ ιίπαλζε αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή μεξήο βηνκάδαο είλαη ζεηηθή αιιά δελ απνηειεί νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξαθηηθή. Σύκθσλα κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα ε ιίπαλζε ζπκβάιιεη ζηελ ηαρύηεξε παξαγσγή βηνκάδαο, αθνύ παξαγσγή 30 ηόλσλ βηνκάδαο απαηηεί 4 θαη 9.5 έηε κε θαη ρσξίο εθαξκνγή ιίπαλζεο, αληίζηνηρα. Σπγθνκηδή Η επνρή ζπγθνκηδήο ηνπ επθάιππηνπ, όπσο θαη άιισλ δέλδξσλ, γηα ηε ρξήζε ηεο βηνκάδαο ηνπ θαζνξίδεηαη από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή θαιιηέξγεηαο. Σε πεξηνρέο κε κεγάιν ύςνο βξνρνπηώζεσλ ε επνρή ζπγθνκηδήο δελ είλαη ηόζν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ελώ ζε παγεηόπιεθηεο πεξηνρέο ε ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ηέιε ηνπ ρεηκώλα ή αξρέο ηεο άλνημεο γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπ θνξκνύ. Αληίζεηα, ζπγθνκηδή θαηά ηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαζπζηεξεί ηελ έθπηπμε παξαθπάδσλ θαη ελέρεη ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ή απνθινίσζεο ηνπ θνξκνύ.

5 Απνδόζεηο Δλεξγεηαθέο δπλαηόηεηεο Η θαηά κέζν όξν παξαγσγή βηνκάδαο επθάιππηνπ είλαη πεξί ηνπο 2.6 ηνλ/ζηξ πνπ ζπλνδεύεηαη από ζε απνδόζεηο ηεο ηάμεο ησλ θαη ηνλ/ζηξ ρισξνύ θπιιώκαηνο θαη μεξνύ βάξνπο, αληίζηνηρα θαη ριγ/ζηξ ειαίνπ. Σε πεηξακαηηθέο αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηεο ηεο ξπγρσηήο επθαιύπηνπ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε ρώξα καο, κε δηεηή πεξίηξνπν ρξόλν θαηαγξάθεθαλ απνδόζεηο ηεο ηάμεο ησλ 6.4 θαη 2.8 ηoλ/ζηξ/έηνο ρισξήο θαη μεξήο κάδαο, αληίζηνηρα. Η αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο μεξήο βηνκάδαο από ηνλ δεύηεξν ζηνλ ηξίην πεξίηξνπν ρξόλν ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 46%. Η θαύζε ηνπ μύινπ παξάγεη θάξβνπλν πςειήο πνηόηεηαο κε παξάιιειε παξαγσγή κηθξήο πνζόηεηαο ηέθξαο. Η ελεξγεηαθή αμία ηνπ μύινπ είλαη πεξίπνπ kcal/ριγ. Σύκθσλα κε ηηο απνδόζεηο ησλ πεηξακαηηθώλ θαιιηεξγεηώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ην εθηηκώκελν ελεξγεηαθό δπλακηθό ηνπ ηεο θπηείαο θπκαίλεηαη κεηαμύ 35 θαη 58 GJ/ζηξ/έηνο. Οη θπηείεο επθαιύπησλ ραξαθηεξίδνληαη από γξήγνξνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, κεηά ηελ ζπγθνκηδή. ηα δύν ζεκαληηθόηεξα είδε επθαιύπησλ γηα ηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο είλαη νη Eucalyptus globulus Labill θαη Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Σηε ρώξα καο, βάζεη ηεο έξεπλαο πξνζαξκνζηηθόηεηαο, πνπ έρεη πξνεγεζεί (Metro 1969, Παλέηζνο 1975, Μαληδίξεο 1980, Dalianis et al.,1996), θαίλεηαη όηη ην θαηαιιειόηεξν είδνο επθαιύπηνπ, πνπ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ είλαη ν Δ. camaldulensis (Δπθάιππηνο ε ξπγρσηή), θαζόζνλ παξνπζηάδεη: κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηάθνξα κηθξό πεξηβάιινληα ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε επθαιύπηνπ ηαρπαπμεία εύθνιε πξεκλνβιάζηεζε κεηά από θνπή νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ έηνπο, θαη κεγάιε παξαγσγηθόηεηα ζε βηνκάδα.

6 Καη ηα δύν είδε πάλησο ζε όμηλα εδάθε επέδεημαλ επξσζηία θαη πςειή παξαγσγηθόηεηα, ε δε αλάπηπμε ηνπο ζπλερίδνληαλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Dalianis amd Djouras, 1997). Σε πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο αξδεπόκελνπ Δ. camaldulensis, δηαρεηξηδόκελνπ κε δηεηή πεξίηξνπν ρξόλν, απέδσζε θαηά κέζν όξν ηξηώλ δηαδνρηθώλ πεξηηξόπσλ 64 ηόλνπο/ζηξέκκα/έηνο θαη 28 ηόλνπο/ζηξέκκα/ έηνο, ρισξήο βηνκάδαο θαη μεξήο νπζίαο, αληίζηνηρα. Παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ απνδόζεσλ μεξήο νπζίαο θαηά ηελ ζπγθνκηδή ηνπ ηξίηνπ πεξίηξνπνπ ρξόλνπ θαηά 46% ζε ζρέζε κε ην δεύηεξν πεξίηξνπν ρξόλν. Η ππθλόηεηα θύηεπζεο ήηαλ 1000 θαη 2000 θπηά αλά ζηξέκκα. Σην ηέινο ηνπ ηξίηνπ δηεηνύο πεξίηξνπνπ ρξόλνπ νη απνδόζεηο ζε μεξά νπζία θαηέγξαςαλ πςειέο ηηκέο 25 ηόλσλ/ζηξέκκα/έηνο. Όζνλ αθνξά ζηηο επεκβάζεηο ηνπ επθάιππηνπ ζε μεξή βηνκάδα θαη ηελ αληίζηνηρε ζεξκνγόλν δύλακε, ην εθηηκώκελν ελεξγεηαθό δπλακηθό αλέξρεηαη ζε 1,29 ΤΙΠ/ζηξέκκα/έηνο. Τα δέληξα είλαη ςειά θαη κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε ύςνο θαη ηα 90 κέηξα θαη ε πεξηθέξεηα ηνπ θνξκνύ ηα 8 κέηξα.

7 Σηελ Διιάδα βξίζθνπκε ην είδνο Δπθάιππηνο ν ζθαηξίδην (Eucalyptus globulus) πνπ θηάλεη ζε ύςνο ηα 80 κέηξα. Ο επθάιππηνο εηζήρζε ζηελ Διιάδα από ηνλ βνηαλνιόγν θαη ιόγην Θεόδσξν Οξθαλίδε ην Έρεη μεξό θινηό πνπ καδάεη βγάδνληαο καθξηέο ηαηλίεο αθήλνληαο ηνλ θνξκό ιείν θαη ην ρξώκα ηνπ ζηαρηίιεπθν. Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε λόηηα Διιάδα θαη ζηε Χαιθηδηθή θαη βξίζθεηαη ζε δάζε θαη θήπνπο. Μεξηθνί ηνλ θπηεύνπλ ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο αθνύ εθηόο ηεο ζθηάο θαη ηεο δξνζηάο πνπ παξέρεη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνκαθξύλεη θαη ηα θνπλνύπηα. Πηγές : ΚΑΠΕ, Γ.Π.Α., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Καιιηέξγεηα, Κιάδεκα, Θξέςε Λίπαλζε θαη Πξνζηαζία ηεο Ρνδηάο Νηθόιαο Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ Γεσπόλνο - Α..Παξαγσγώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο (Λπδία, 02.03. 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα