INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ"

Transcript

1 Πξνο ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε πλάδειθε Θέκα: Ελεκεξσηηθό δειηίν γηα ηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία Παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα ελεκεξωηηθό δειηίν κε εηδήζεηο γηα ηελ γεξκαληθή αγνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη θπξίωο λωπώλ θξνύηωλ & ιαραληθώλ πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν Οηθ.& Εκπνξηθώλ Υπνζέζεωλ ηνπ Γελ Πξνμελείνπ ηεο Φώξαο καο ζην Μόλαρν βαζηδόκελν ζε δεκνζηεύκαηα εηδηθώλ εληύπωλ ηνπ θιάδνπ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 01 Οθηωβξίνπ 31 Οθηωβξίνπ 2008, πξόο ελεκέξωζή ζαο Ο Πξόεδξνο Γεώξγηνο Φξαγθίζηαο πλ.: ζει ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 03 / 11 / 2008 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α 1 Δμσηεξηθφ εκπφξην θξνχησλ ζηε Γεξκαλία ην Υξνληά ξεθφξ θέηνο γηα ηηο ηζπαληθέο εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 3 Μεηαβνιέο ζηελ αγνξά αγγνπξηψλ ζηε Γεξκαλία 4 Πξφβιεςε γηα ηελ παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ ζην βφξεην εκηζθαίξην ην Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνθεπίσλ Thanet Earth ζηελ Αγγιία 6 Γηαηεξείηαη ε δήηεζε γηα ζηαθχιηα ζηε γεξκαληθή αγνξά 7 Ζ Ηηαιία πξψηε ρψξα παξαγσγφο αθηηληδίσλ παγθνζκίσο 8 Υακειέο νη ηηκέο γηα ηνκάηεο ζηελ γεξκαληθή αγνξά 9 Πέθηνπλ νη ηηκέο γηα θνινθπζάθηα ζηε Γεξκαλία 10 Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο γηα πηπεξηέο ζηελ γεξκαληθή αγνξά 11 Άξρηζε ε πεξίνδνο ηεο θιεκεληίλαο ζηελ γεξκαληθή αγνξά 12 Απνγξαθή θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε Γεξκαλία 13 Αχμεζε θαηαλάισζεο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά ζηελ Οιιαλδία 14 Πξφβιεςε αμηνζεκείσηεο αχμεζεο ηνπ εκπνξίνπ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν 15 Αηζζεηή ε παγθφζκηα θξίζε ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηεο Οπθξαλίαο 16 Αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ Δ.Δ. απφ ηξίηεο ρψξεο ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr2

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εμσηεξηθό εκπόξην θξνύησλ ζηε Γεξκαλία ην 2007 Ζ Γεξκαλία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρεη εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφηαην θφκβν δηαθίλεζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο θξνχησλ γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν 2007 νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο θξέζθσλ θξνχησλ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 6 εθαη. ηφλνπο θαη νη εμαγσγέο ηνπο 870 ρηι ηφλνπο, ήηνη κία αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ θξνχησλ θαηά 6% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην εκαληηθφηεξεο πξνκεζεχηξηεο ρψξεο ηεο Γεξκαλίαο ζε θξνχηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, ελψ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθά θαη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο Σα θπξηφηεξα θξνχηα πνπ εηζάγνληαη ζηε γεξκαληθή αγνξά είλαη νη κπαλάλεο, ηα κήια, ηα πνξηνθάιηα, ηα καληαξίληα, ηα ζηαθχιηα, ηα ξνδάθηλα, ηα λεθηαξίληα, ηα πεπφληα θαη θαξπνχδηα, ηα αριάδηα θαζψο θαη πνιιά ηξνπηθά θξνχηα. Απφ ηελ Ηζπαλία πξνέξρεηαη πεξίπνπ ην 25% ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα εζπεξηδνεηδή, θαζψο θαη γηα πεπφληα, ξνδάθηλα θαη λεθηαξίληα. Αληίζηνηρα απφ ηελ Ηηαιία πξνέξρεηαη ην 17% πεξίπνπ, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εηζαγσγψλ θξνχησλ εηζάγεηαη απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο Σα θπξηφηεξα παξαγφκελα θαη εμαγψγηκα θξνχηα ηεο Γεξκαλίαο είλαη νη κπαλάλεο, ηα κήια θαη νη θξάνπιεο Οη εμαγσγέο κήισλ έρνπλ δηπιαζηαζηεί ην 2007 ζε ζρέζε κε 10 ρξφληα πξηλ, ελψ νη εμαγσγέο θξάνπιαο ζεκεηψλνπλ ζεακαηηθή άλνδν θαη έρνπλ εμαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην Υξνληά ξεθόξ θέηνο γηα ηηο ηζπαληθέο εμαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ζ ηζπαληθή πεξίνδνο εμαγσγψλ μεθηλάεη παξαδνζηαθά απφ ην επηέκβξην θαη ιήγεη ηνλ Ηνχλην ηεο επφκελεο ρξνληάο. Με βάζε ηελ απμεκέλε πνζφηεηα εμαγσγψλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008, πξνβιέπεηαη ήδε κηα πνιχ ζεηηθή πνξεία γηα ηελ εκπνξηθή ρξνληά 2007/2008 κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4%. Σν πξψην ήκηζπ ηεο ρξνληάο (2007) πξννηψληδε κε ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαη κε ηνλ αζπλήζηζηα θξχν θαηξφ θαηά ηα Υξηζηνχγελλα κία αξλεηηθή εμέιημε ηεο ρξνληάο. Σειηθά νη πξνβιέςεηο απηέο δελ επηβεβαηψζεθαλ. Αληηζέησο κε 3,76 εθαη. ηφλνπο εμαγσγψλ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά θαηά ην 2007/2008, ε Ηζπαλία κπφξεζε λα θαηαξξίςεη ην αληίζηνηρν ξεθφξ ηεο ρξνληάο 2005/2006. Ρεθφξ εμαγσγψλ ζεκείσζαλ ζπγθεθξηκέλα ηα θνινθπζάθηα, νη κειηηδάλεο, ηα αγγνχξηα θαη νη ζαιάηεο. Ζ Γεξκαλία πξνκεζεχεηαη θξνχηα θαη ιαραληθά θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Ηζπαλία. Αληίζεηα γηα ηηο ηζπαληθέο ληνκάηεο παξαηεξήζεθαλ πησηηθέο ηάζεηο ζηηο εμαγσγέο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κεηαηξνπή ηεο παξαγσγήο, κε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε κηθξφηεξεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο πνηθηιίεο πνπ απνθέξνπλ φκσο θαη παξάιιεια κηθξφηεξε ζνδεηά. ηα ζπαξάγγηα ε αξλεηηθή ηάζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr3

4 Μεηαβνιέο ζηελ αγνξά αγγνπξηώλ ζηε Γεξκαλία Οη πσιήζεηο ζε νξηζκέλα είδε ιαραληθψλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ ειαηησζεί αηζζεηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηα αγγνχξηα. Έηζη παξαηεξείηαη φηη ηα ηζπαληθά αγγνχξηα δηαζέηνληαη ζηελ αγνξά κφλν ζε ρακειέο ηηκέο. Ζ πνηφηεηα ησλ αγγνπξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηε γεξκαληθή αγνξά απηή ηελ πεξίνδν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κέηξηα, φπσο είλαη θπζηθφ θαζψο πξνρσξά ν ρεηκψλαο. Πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηηκψλ γηα αγγνχξηα αλεμαξηήησο ρψξαο πξνειεχζεσο είλαη πνιχ πηζαλέο γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξόβιεςε γηα ηελ παξαγσγή εζπεξηδνεηδώλ ζην βόξεην εκηζθαίξην ην 2008 Ζ παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ θέηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο έλσζεο Freshfel, ζα θπκαλζεί ζην βφξεην εκηζθαίξην ζηνπο 21,4 εθαη. ηφλνπο πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2%. ε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ φπνπ ε ζπγθνκηδή ζα κεησζεί θαηά 16% ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ζα ππάξμεη αχμεζε 2%. Βέβαηα νη πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά. Ηδηαίηεξα αηζζεηή είλαη ε δηαθνξά κε πέξπζη ζηελ Ηζπαλία (6,54 εθαη. ηφλνη, +23%) θαη ην Μαξφθν (1,36 εθαη. ηφλνη, +10%). ηελ Σνπξθία (2,5 εθαη. ηφλνη) θαη ην Ηζξαήι (0,57 εθαη. ηφλνη) αλακέλεηαη αχμεζε 4% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, κείσζε ηεο παξαγσγήο αλακέλεηαη ζηελ Ηηαιία (2,68 εθαη. ηφλνη, -24%) θαη ζηελ Αίγππην (2,52 εθαη. ηφλνη, -10%). ηελ Διιάδα (1,09 εθαη. ηφλνη) ε παξαγσγή ζα παξακείλεη πεξίπνπ ζηα πεξπζηλά επίπεδα. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνθεπίσλ Thanet Earth ζηελ Αγγιία Ζ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ησλ ζεξκνθεπίσλ Thanet Earth, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 91 ζηξεκκάησλ, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζεσξεί εγγπεκέλε ηελ πςειή απήρεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγγιηθή αγνξά, δεδνκέλνπ ηεο επί ζεηξά εηψλ παξαηεξνχκελεο κεγάιεο δήηεζεο ησλ Άγγισλ θαηαλαισηψλ γηα θξέζθα ιαραληθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ Freshona, ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο θξέζθσλ πξντφλησλ ηεο Αγγιίαο, επειπηζηεί φηη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμεη πςειή θάιπςε ηεο αγγιηθήο αγνξάο φζνλ αθνξά ηηο ηνκάηεο, ηα αγγνχξηα θαη ηηο πηπεξηέο, αιιά θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εμαγσγέο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία. Πξνο ην παξφλ ε απμεκέλε δήηεζε ζε θξέζθα ιαραληθά θαιχπηεηαη αθφκα κε εηζαγσγέο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ Freshona αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην εγρείξεκα Thanet Earth, ζα βνεζήζεη λα κεησζνχλ αηζζεηά ηα κεηαθνξηθά θφζηε θαη ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr4

5 Δηαηεξείηαη ε δήηεζε γηα ζηαθύιηα ζηε γεξκαληθή αγνξά Ο ήπηνο θαηξφο πνπ επηθξάηεζε ζηελ θεληξηθή Δπξψπε ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ηελ θαηαλάισζε ζηαθπιηψλ ζηε Γεξκαλία. Με ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λα πιεζηάδεη, νη πνζφηεηεο πνπ θηάλνπλ ζηε γεξκαληθή αγνξά, θπξίσο ησλ ειιεληθψλ Thomson Seedless απφ ηελ Κφξηλζν θαη ηελ Καβάια, ειαηηψλνληαη. Παξαηεξείηαη φκσο αθφκα αξθεηά κεγάιε δήηεζε γηα ζηαθχιηα απφ ηελ Διιάδα, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Έηζη ηα ζηαθχιηα απφ ηελ Κφξηλζν έρνπλ έλα κηθξφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζε απηά απφ ηελ Καβάια. Ήδε νη παξαγσγνί απφ ηε λφηηα Δπξψπε έρνπλ αξρίζεη λα ζηέιλνπλ ηα ζηαθχιηα ζηε γεξκαληθή αγνξά ζε ρεηκεξηλέο ζπζθεπαζίεο. Σαπηφρξνλα ππάξρνπλ νη πξψηεο ελδείμεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ απφ ηηο ππεξπφληηεο ρψξεο. Σα Festival White Seedless, ηα Thomson Seedless θαη ηα Crimson Seedless απφ ηελ Βξαδηιία αξρίδνπλ θαη πσινχληαη θαιχηεξα, εθφζνλ πξνζθέξνληαη ζε κεησκέλε ηηκή. Δπίζεο ηα ηνπξθηθά Sultanas βξίζθνπλ ηθαλνπνηεηηθή απήρεζε ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Η Ιηαιία πξώηε ρώξα παξαγσγόο αθηηληδίσλ παγθνζκίσο ηελ Ηηαιία αλακέλεηαη θέηνο κεγαιχηεξε ζνδεηά αθηηληδίσλ απ φηη πέξπζη. Τπνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθά ζα παξαρζνχλ ηφλνη αθηηλίδηα απφ ηνπο νπνίνπο νη ηφλνη ζα θηάζνπλ ην απαηηνχκελν εκπνξεχζηκν βάξνο ησλ 65 γξακκαξίσλ. ε ζχγθξηζε κε πέξπζη απηφ ζεκαηνδνηεί αχμεζε θαηά 9%. Παξφια απηά ε πνζφηεηα δελ ζα αγγίμεη ηα επίπεδα ηεο ρξνληάο ξεθφξ ηνπ ην ζεηηθφ θεηηλφ απνηέιεζκα αζθαιψο ζπκβάιιεη θαη ε αχμεζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. Σν 2008 νη εθηάζεηο θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ζηξέκκαηα κε θπηά άλσ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη αχμεζε θαηά 4% ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ε Ηηαιία δελ απνηειεί απιά ησλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ αθηηληδίσλ ζην βφξεην εκηζθαίξην, αιιά θαηάθεξε λα απνζπάζεη ηελ πξσηηά παγθνζκίσο, εθηνπίδνληαο ηε Νέα Εειαλδία θαη ηε Υηιή ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα. Ζ Ηηαιία έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ παξαγσγή ηεο θαη έσο ην 2010 λα ππεξβεί ηνπο ηφλνπο εηεζίσο. Ο ιφγνο είλαη ε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο ζε ζηξέκκαηα. Παξά ηελ άλνδν απηή, δελ αλακέλεηαη δπζθνιία ζηελ δηάζεζε ησλ αθηηληδίσλ, κηαο θαη ε δήηεζε απμάλεηαη νινέλα. Σν 2007 ε Ηηαιία εμήγαγε ηφλνπο αθηηλίδηα, αμίαο 284 εθαη. Δπξψ θαη ε θπξηφηεξε ρψξαπξννξηζκφο ήηαλ ε Γεξκαλία. Υακειέο νη ηηκέο γηα ηνκάηεο ζηελ γεξκαληθή αγνξά Με ηηο ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ ειηνθάλεηα πνπ επηθξάηεζε ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ππήξμε αχμεζε ζηελ παξαγσγή θαη θαη επέθηαζε ζηελ πξνζθνξά ηνκάηαο, ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. Όκσο ε πξνζθνξά ζηελ γεξκαληθή αγνξά δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζηα πςειφηεξα επίπεδα, δηφηη νη πνζφηεηεο απφ ηελ Ηζπαλία παξνπζηάδνπλ αθφκα πεξηζψξηα αχμεζεο. Παξφιν απηά νη ρχκα πνζφηεηεο πνπ θηάλνπλ απηή ηελ επνρή απφ ηελ επαξρία Almeria βξίζθνληαη ππφ πίεζε ζηηο ηηκέο. Αθφκα θαη ε δεκνθηιήο πνηθηιία ηεο ηνκάηαο ζην ηζακπί δελ εμαηξείηαη απφ απηή ηελ ηάζε. ε απηφ ην ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr5

6 είδνο φκσο ε ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή πξνο ην παξφλ, κηαο θαη αλακέλεηαη φηη νη απνζηνιέο ησλ παξαγσγψλ ζα απμεζνχλ ζηαδηαθά πξνο ηα κέζα Ννεκβξίνπ. Πέθηνπλ νη ηηκέο γηα θνινθπζάθηα ζηε Γεξκαλία Όζνλ αθνξά ηα θνινθπζάθηα ζηε γεξκαληθή αγνξά, νη ζηαζεξέο ηηκέο ησλ πξνεγνχκελσλ εβδνκάδσλ δελ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν δηαηίζεληαη κηθξέο πνζφηεηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηελ αγνξά θαη νινέλα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εηζαγφκελνπ πξντφληνο. Παξάιιεια κε ηηο απμεκέλεο εηζαγφκελεο πνζφηεηεο απφ ηηο θιαζζηθέο ρψξεο παξαγσγήο, ε παξαηεξνχκελε κεησκέλε δήηεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηελ ηηκή. Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο γηα πηπεξηέο ζηελ γεξκαληθή αγνξά Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο πηπεξηάο δηαδξακαηίδεη ε εκεξήζηα πνζφηεηα ζπγθνκηδήο ηεο θπξίαξρεο ζηε γεξκαληθή αγνξά απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν νιιαλδηθή πηπεξηάο. Γηαθπκάλζεηο κεηαμχ 1 έσο 3 αλά ζπζθεπαζία δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν. Πξάζηλεο πηπεξηέο δηαηίζεληαη ζε αξθεηά κεγάιε πνζφηεηα ζηε γεξκαληθή αγνξά. Οη ηζπαληθέο εμαγσγέο ζε πηπεξηέο αξρίδνπλ θαη απμάλνπλ ζηαδηαθά, αλ θαη δελ βξίζθνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνχκελε θαηαλαισηηθή απήρεζε ιφγν ηνπ πξψηκνπ ηεο ηζπαληθήο πεξηφδνπ. Οη ηηκέο γηα ηηο ηζπαληθέο πηπεξηέο δέρνληαη πηέζεηο, θαζψο νη θαξπνί ζπρλά παξνπζηάδνπλ ιεπηή θινίδα θαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα κεγέζε. Άξρηζε ε πεξίνδνο ηεο θιεκεληίλαο ζηελ γεξκαληθή αγνξά Ζ πεξίνδνο ζπγθνκηδήο ησλ πξψησλ θιεκεληίλσλ ηεο πνηθηιίαο Marisol απφ ηηο ηζπαληθέο πεξηνρέο ηεο Valencia θαη ηνπ Castellon θιείλεη θαη ηαπηφρξνλα μεθηλά ε πνηθηιία Oronules λα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε γεξκαληθή αγνξά, φπσο θαη νη δχν ππνπνηθηιίεο Clemenpons θαη Arufatina, νη νπνίεο, φζνλ αθνξά ην ρξψκα θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε, αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Οη πνηθηιίεο Primasol θαη Clemenrubi θαηαθέξλνπλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηζπκεηή γηα ηνπο εμαγσγείο ηηκή, ελψ ε πνηθηιία Clemenrubi έρεη δπζθνιίεο λα δηαηεζεί ζε επαξθή πνζφηεηα, ιφγσ ηνπ φηη άξρηζε λα πξνζθέξεηαη πξφζθαηα. Απνγξαθή θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ νπσξνθεπεπηηθώλ ζηε Γεξκαλία Γεκνζηεχηεθαλ πξφζθαηα ηα πξψηα πξνζσξηλά ζηνηρεία απνγξαθήο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε Γεξκαλία. χκθσλα κε απηά, νη αλνηρηέο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο ιαραληθψλ ζα μεπεξάζνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ζηξέκκαηα. Αιιά θαη ε ζπγθνκηδή ζα θηάζεη κε ζπλνιηθά 3,23 εθαη. ηφλνπο επίπεδα ξεθφξ. Έηζη ζε ζρέζε κε ην 2004, έηνο ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο, θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο έθηαζεο θαηά 4%, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ ηφλνπο παξαγφκελσλ ιαραληθψλ, κηα εληππσζηαθή αχμεζε κε δεδνκέλεο ηηο ηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Κπξηφηεξα είδε ιαραληθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε Γεξκαλία είλαη ηα εμήο: θαξφηα, παηάηεο, θξεκκχδηα, πξάζα, παληδάξηα, ξεπάληα, ιάραλα, ζπαξάγγηα θαη φισλ ησλ εηδψλ νη ζαιάηεο. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr6

7 Αύμεζε θαηαλάισζεο ζε θξνύηα θαη ιαραληθά ζηελ Οιιαλδία εκαληηθή αχμεζε θαηαγξάθεηαη ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ νιιαλδηθή αγνξά, ζηα πιαίζηα κηα γεληθφηεξεο ζηξνθήο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. πλνιηθά ην 2007 νη Οιιαλδνί αγφξαζαλ ηφλνπο ιαραληθψλ θαη ηφλνπο θξέζθσλ θξνχησλ. Απηφ απνηειεί αχμεζε 6% θαη 5% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηε ρξνληά πλνιηθά ην 2007 θαηαλαιψζεθαλ θηιά ιαραληθά αλά 100 λνηθνθπξηά, ππήξμε δειαδή ειαθξηά αχμεζε ζε ζρέζε κε ην Αληίζηνηρα ε θαηαλάισζε ζε θξνχηα αλέξρεηαη ζε θηιά αλά 100 λνηθνθπξηά. Σα ιαραληθά πνπ πξνηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ νη ηνκάηεο, ηα αγγνχξηα, ηα θξεκκχδηα, ηα θνπλνππίδηα θαη νη ζαιάηεο. ηα θξνχηα ε αληίζηνηρε θαηάηαμε πξνηίκεζεο έρεη σο εμήο: κήια, πνξηνθάιηα, κπαλάλεο, καληαξίληα, αριάδηα θαη αθηηλίδηα. Πνιιέο εηζαγσγέο ηεο Οιιαλδίαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ηε Γεξκαλία. Πξόβιεςε αμηνζεκείσηεο αύμεζεο ηνπ εκπνξίνπ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε παγθόζκην επίπεδν Σν παγθφζκην εκπφξην κε θξνχηα θαη ιαραληθά ζα απμεζεί ζεκαληηθά έσο ην 2011 ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα. Έγθξηην ηλζηηηνχην έξεπλαο αγνξάο ππνινγίδεη φηη έσο ην 2011 ζα ππάξμεη αχμεζε 33% ζε ζχγθξηζε κε ην Σν 2006 ν ηδίξνο παγθνζκίσο αλήιζε ζε 481 δηο. Δπξψ. Με κία πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 1/3 ν ηδίξνο ζα απμεζεί αληίζηνηρα ζε 642 δηο. Δπξψ. Σα ιαραληθά πξνβιέπεηαη λα θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 60% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πξνβιέπεηαη ε Αζία λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν κε απνηέιεζκα νη ζπλαιιαγέο λα θαιχπηνπλ ζε απηή ηελ ήπεηξν ην 55% ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ. εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο ν ηδίξνο ζα είλαη πςειφηεξνο απφ φηη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα απμεζεί ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Ωο θπξίσο ιφγνο ζεσξείηαη ε παγθφζκηα αχμεζε ηεο δήηεζεο. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr7

8 Αηζζεηή ε παγθόζκηα θξίζε ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα ηεο Οπθξαλίαο Οη επηδξάζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηνπο Οπθξαλνχο παξαγσγνχο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξνχησλ, φπσο ελεκεξψλεη ην ηλζηηηνχην Fruit Inform. Οη ηηκέο ζηα πεξηζζφηεξα γεσξγηθά αγαζά απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Παξαηεξνχληαη κάιηζηα πεξηζηαηηθά φπνπ ηα ζνχπεξ κάξθεη αξλνχληαη λα πιεξψζνπλ ην εκπφξεπκα θαηά ηελ παξαιαβή. Λφγνο είλαη ε κεησκέλε δήηεζε απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη νη πιενλάδνπζεο απνζεθεπκέλεο πνζφηεηεο πξντφλησλ. Όκσο θαη ε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πιήηηεηαη απφ ηελ θξίζε, αθνχ πνιιέο εηαηξείεο αδπλαηνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ πξψηε χιε ιφγσ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο. Ωο γλσζηφλ απφ ηελ Οπθξαλία πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηέο επαλεμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο ηε Γεξκαλία. Αύμεζε ζηηο εηζαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηελ Ε.Ε. από ηξίηεο ρώξεο Με βάζε κηα πξφζθαηε πξφηαζε ηεο Δ.Δ. γηα πεξηνξηζκφ ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξνχησλ, εθθξάδνληαη ζεκαληηθέο αλεζπρίεο γηα ηελ κειινληηθή απνδνηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ θαιιηεξγεηψλ. Π.ρ., ελδεηθηηθά γηα ηελ Οιιαλδία, ε ελ ιφγσ πξφηαζε ηεο Δ.Δ. ζα επέθεξε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαηά 12% γηα ηα κήια θαη 56% γηα ηα θξεκκχδηα Σν κέηξν απηφ ζα νδεγήζεη ζε αηζζεηή άλνδν ησλ ηηκψλ, γεγνλφο πνπ απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηξίησλ ρσξψλ πξνο ηελ Δπξψπε. Δπεηδή ην λέν κέηξν, αλ πηνζεηεζεί, ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα φξηα ηεο Δ.Δ., ηξίηεο ρψξεο ζα έρνπλ έλα ζνβαξφ πξνηέξεκα ζηηο εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX incofruit.gr8

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ»

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Γηνηθεηηθή ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Παπαζενδψξνπ Αλδξέαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Πηςσιακή Δπγαζία Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Νικολαΐδηρ Μισαήλ Δαπινό Δξάμηνο Ακαδημαφκού Έηοςρ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Πξφβιεςε Σηκήο Υξπζνχ Με Υξήζε Νεπξν-Αζαθνχο πζηήκαηνο

Πξφβιεςε Σηκήο Υξπζνχ Με Υξήζε Νεπξν-Αζαθνχο πζηήκαηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Πξφβιεςε Σηκήο Υξπζνχ Με Υξήζε Νεπξν-Αζαθνχο πζηήκαηνο ΜΑΚΡΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΝΗΑ, 2011 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΠΡΟΒΛΔΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα