ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 13...απόψεις 18...σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας 21...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά Êáëü ÐÜó á

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 13...απόψεις 18...σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας 21...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά Êáëü ÐÜó á"

Transcript

1

2

3 ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò íùóçò Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí Ð.Å. ÊÝñêõñáò. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò Êáãêïõñßäçò. Ä-íóç: ËïõôñÜ Áã. ÍéêïëÜïõ ÊÝñêõñá. Ôçë Ç ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ äéáôßèåôáé êáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ óôçí éóôïóåëßäá ôçò Ð.Å. Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò óôç ä/íóç: netfirms.com Ãéá äçìïóßåõóç Üñèñùí, äéüèåóç ðáëáéþí ôåõ þí êáé ëïéðü áðåèýíåóôå óôç äéåýèõíóç: Åêôýðùóç: ÓïõÝñåö êáé ÓõíåñãÜôåò ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò - Åêôõðþóåéò Ôçë. Fax: Öùôïãñáößá åîþöõëëïõ: 2009: Ïé ìðüôçäåò ôïõ 3 ïõ Έκδοση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Κέρκυρας Έτος Θ αρ. φύλλου 54 Κέρκυρα Απρίλιος 2009 ðåñéå üìåíá editorial από τις δράσεις μας 13...απόψεις οι παλιοί πρόσκοποι θυμούνται σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας τα νέα της Π.Ε. Κέρκυρας τα νέα της Ένωσης ανακοινώσεις κοινωνικά Êáëü ÐÜó á ÌðÞêå ï Áðñßëçò. Óå ðåßóìá ôùí ðáñáôåôáìýíùí âñï þí ôïõ ÌÜñôç ôá ëïõëïýäéá Üíèéóáí, ôá äýíôñá ìðïõìðïýêéáóáí, ç ìýñá ìåãüëùóå, ï ïõñáíüò Ýãéíå ðéï ãáëáíüò, ç èüëáóóá ãáëþíåøå, ïé öïéôçôýò ãýñéóáí, ôï ðñüóéíï ôùí åëéþí Ýãéíå ðéï ðñüóéíï, ç ÊÝñêõñá ãýìéóå ñþìáôá êáé ìõñùäéýò ôçò íïéîçò. Óôéò åêêëçóéýò ï êüóìïò êáé ðüëé èá èñçíþóåé ôá ãéá ôïõ ñéóôïý ôá ÐÜèç êáé èá áíáóôçèåß ìå ôç ÄéêÞ Ôïõ ÁíÜóôáóç. Óôéò ðëáôåßåò ïé ìïõóéêýò èá ðáßîïõí ôéò ðýíèéìåò ìüñôóéåò ôïõò ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ êáé ôï ðáíçãõñéêü «ÆÞôù ïé ëëçíåò ìåãüëïé êáé ìéôóïß» ôï ðñùß ôïõ ÌåãÜëïõ ÓáââÜôïõ, ìå ôçí ðñþôç ÁíÜóôáóç, óôá 11 ìðüôá ô Áãéïý, ìå ôïõò ìðüôçäåò íá äéáãñüöïõí ôéò èïñõâþäåéò êáìðýëåò ôïõò. Ôé ùñáßï ôï îýðíçìá óôï Ëéóôüí, ôï ðñùéíü ôçò ÊõñéáêÞò ôïõ ÐÜó á, ìåôü ôç èåóéíïâñáäõíþ ÁíÜóôáóç óôï ÐÜñêï. Ðüóï Üñùìá Ý åé ï áýñáò, ðüóï öéëéêýò êáé ðñüó áñåò ïé ìïñöýò ôùí êåñêõñáßùí, ðüóç áãáëëßáóç óôç èýá ôùí ÁíáóôÜóåùí, ðüóï ìåëùäéêýò ïé áñïýìåíåò ìüñôóéåò ôùí öéëáñìïíéêþí! Ðüóç ÊÝñêõñá ðåñéý åé ôï óõíáðüíôçìá ôùí «ÔáìÝíùí»! ñüíéá ðïëëü... êáé ôïõ ñüíïõ... Êáëü ÐÜó á... Ã..Ê. 3

4 Áðü ôéò äñüóåéò ìáò... ÔóéêíïðÝìðôç, Η καθιερωμένη εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης, που οργανώνεται από την Επιτροπή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων, ήταν και η πρώτη εκδήλωση της νέας Επιτροπής μας, που ανέλαβε καθήκοντα στις Το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα των 10 ημερών που είχε η Επιτροπή στη διάθεσή της για την οργάνωση της εκδήλωσης, τελικά, αποδείχθηκε αρκετό. Ο πρόεδρος μας Γιώργος Λαβράνος, με τη βοήθεια του Φίλιππου Ασωνίτη, της Βίκυ Μπατά, του Νίκου ελλαπόρτα, και του Π.Ε., φρόντισε να τυπωθούν τα κουπόνια της λαχειοφόρου (προσφορά του Συν-σμου Ηλεκτρολόγων και των καταστημάτων Expert - διάβαζε Φίφης Ψάϊλας), να συγκεντρωθούν τα δώρα της λαχειοφόρου, να προπωληθούν τα κουπόνια, να «κλείσουμε» το Μένιο για να μας ψήσει, να αγορασθούν τα τρόφιμα και τα ποτά, να βρούμε τους μουσικούς, να ετοιμασθεί η αίθουσα (βοήθησε ο Σπύρος ο Γραμμένος), ώστε να είναι όλα έτοιμα για μια χαρούμενη Τσικνοπέμπτη. Και όλα πήγαν καλά. Το τζάκι αναμμένο, η αίθουσα ζεστή έξω έκανε ψοφόκρυο η τσίκνα ατελείωτη, οι παντσέτες και τα σουβλάκια ψημένα από μάστορα, τα κουπόνια της λαχειοφόρου σχεδόν εξαντλήθηκαν, οι μουσικοί μας, αν και ερασιτέχνες, με τα μηχανήματα που εγκατέστησε ο Τζέρυ, μας διασκέδασαν, όπως και ορισμένοι συνδαιτημόνες, να είμαστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστίες οφείλουμε στην Κόρφου Κίνηση, στην εμπορία ελαστικών Μιχαήλ Βερναρδή, στο φαρμακείο Θόδωρου Καλαντζή, στα είδη ρουχισμού Σπύρου Νεράντζη, στο χρυσοχοείο Γιώργου Τσερεμή, στο κατάστημα λευκών ειδών «Γρηγορόπουλος», στα αθλητικά είδη «Μέγκα Σπορ», στο κατάστημα αθλητικών ειδών «Σμας», στο ζαχαροπλαστείο «Παπαγκαλίνο», στη ταβέρνα «Μένιος» στο Βίδο για τα δώρα που μας προσέφεραν, στο Μουσικό Οίκο «Βρυώνη» και στο κατάστημα ηχητικών «Κρητικός» για την ηχητική κάλυψη και στους βαθμοφόρους και στα μέλη της Ένωσης και της Επιτροπής του Βίδο που μας βοήθησαν στη διάθεση των κουπονιών της λαχειοφόρου. ιατέθηκαν 1922 κουπόνια, κληρώθηκαν τα νούμερα 0629, 1579, 1015, 0686, 0369, 0243, 0165, 0001, 1310, 1566, 0804, 1140, 1589, 1574, 1483 και το ταμείο της Επιτροπής ενισχύθηκε με 1300 περίπου ευρώ. Γ.Χ.Κ : ÄñÜóç ÊëÜäïõ Ëõêïðïýëùí Ο Κλάδος Λυκοπούλων της Π.Ε. πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει ημερήσια δράση με αφορμή την Ημέρα Σκέψεως και Φιλίας στις , ημέρα γέννησης του ιδρυτή Μπέϊντεν Πάουελ. Η δράση απευθύνθηκε στη φλόγα που φωλιάζει στις καρδιές των βαθμοφόρων 4 και των ανιχνευτών, που εργάζονται στον Κλάδο, για συνεργασία και αλληλογνωριμία μέσα από το παιχνίδι, ώστε παίζοντας να μεταφέρουν τις πλέον σημαντικές στιγμές από τα τμήματά τους, εφαρμόζοντας τις εμπειρίες τους στους ίδιους. Πήραν μέρος τα περισσότερα στελέχη

5 μας από όλα, σχεδόν, τα Σ-τα μας, χωρίσθηκαν σε εξάδες και εξόρμησαν στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου, για να λύσουν 5 γρίφους. Ξεκίνησε, λοιπόν, ένας αγώνας δρόμου, μεταξύ 5 σταθμών, με πολύ κέφι και καλή διάθεση. Οι γρίφοι: «Φτιάξε πυραμίδα, ανέβα πιο ψηλά λύσε το ΚΛΕΙ Ι και κράταμε γερά», «Σημάδεψε σωστά και σπάσε το μπαλόνι, ακόμα είναι αρχή, η γλύκα δεν τελειώνει», «Αν πιάσεις την αρχή το κόμπο για να λύσεις, την προσκοπική σου τεχνική στην άκρη πια να αφήσεις», «Μετέφερε νερό απ τη πηγή την κρεμαστή. Ανέβασε την στάθμη να πιάσεις το ΚΛΕΙ Ι» και ένας πέμπτος, που δεν τον έμαθα. Κάθε Σ-μα παρουσίασε στη συνέχεια διάφορα παιχνίδια και η δράση έκλεισε με την αξιολόγησή της και με αναφορές στην Ημέρα Σκέψης και τον Ιδρυτή. Η επιτυχημένη δράση είχε οργανωτές το Γιώργο Γεωργοτά, τη Λία Καραγιαννίδη και την Τίνα Σπίνουλα και καταγράφεται στο ενεργητικό του Κλάδου και της Εφόρου Λυκοπούλων Αντιγόνης Χειρδάρη. Γ.Χ.Κ. ÇìÝñá ÓêÝøåùò 2009 Ένα παζλ με 100 τετραγωνάκια περίμενε όσα από τα ενήλικα στελέχη της Π.Ε. αγνόησαν το κρύο και την κούραση, από τις πολλές εκδρομές που έγιναν σήμερα σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα τμήματα και τον Κλάδο Λυκοπούλων, για να αντικαταστήσουν το μαύρο φόντο του παζλ με τη μορφή του ιδρυτή, που διαγράφηκε αρκετά ξεκάθαρα από τα 57 κομμάτια, που συμπλήρωσαν οι ισάριθμοι παρόντες. Αυτό δείχνει ότι ο Προσκοπισμός, η μεγάλη μας ιδεολογία, έχει ακόμα πολύ δουλειά να κάνει, όπως επισήμανε ο οργανωτής της βραδιάς, ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε. Συμεών Σουρβίνος. Και οι παρόντες υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε αυ- 5

6 τή την προσπάθεια. Η βραδιά ξεκίνησε με προσευχή και συνεχίσθηκε με προβολή εύστοχων εικόνων που έδειχναν από τη μια μεριά τα προβλήματα του κόσμου, και των νέων ιδιαίτερα, και από την άλλη τις προσκοπικές προτάσεις για όλα αυτά, που συμβάλλουν στο «λιώσιμο του μαύρου», που σε σημαντικό βαθμό καλύπτει τον πλανήτη μας. Ακολούθησε η προβολή της κινηματογραφικής επισκόπησης του Τζάμπορη του 1963 στο Μαραθώνα, που έδωσε το στίγμα της διαρκούς προσπάθειας του Προσκοπισμού για ειρήνη, συνεννόηση και παγκόσμια συναδέλφωση των λαών. Ο Συμεών Σουρβίνος, ο Τάσος Μπάρμπας της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων, ο Γιώργος Λαβράνος της Επιτροπής της Περιφέρειας, ο πρώην Π.Ε. Ιωσήφ Ψάϊλας και ο Π.Ε. με τις σύντομες και περιεκτικές αναφορές τους στη γενέθλια ημέρα του ιδρυτή, απέτισαν τιμή στη μνήμη του και αναφέρθηκαν στην συνεχή προσπά- 6 θεια που οι σημερινοί πρόσκοποι καταβάλλουν για την πραγμάτωση του σκοπού του Προσκοπισμού. Μετά το κλείσιμο της βραδιάς η Π.Ε. απένειμε το μετάλλιο φίλων του προσκοπισμού στα μέλη της Επιτροπής του Βίδο Άκη Κουλούρη, Άννη Κουλούρη, Φρίντα Γιαννάτου και Σπύρο Κασταμονίτη. Ακολούθησε μικρή δεξίωση, που παρέθεσε η Επιτροπή της Περιφέρειας, με την φροντίδα της Φρίντας και της Άννης. Η Π.Ε. ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στον όμορφο εορτασμό της Ημέρας Σκέψεως και ιδιαίτερα το Θανάση Τσουκαλά, το Γεράσιμο Καβαλιεράτο, την Ελένη Κυπριώτη Σουρβίνου, την Ιουλία Κυπριώτη και φυσικά τον Έφορο Εκπαίδευσης Συμεών Σουρβίνο, που για δεύτερη χρονιά φρόντισε ο εορτασμός της Ημέρας Σκέψεως να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Γ.Χ.Κ.

7 27/2-5/3/09: ÅêäñïìÞ ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ Âßäï óôçí Ðïìðçßá Ñþìç Âáôéêáíü Από το φθινόπωρο τα μέλη της Επιτροπής μας, μαζί με τους Α-γους του Κέντρου και τον συνεργάτη μας Ανδρέα Κάντα προετοίμαζαν τη δεύτερη εκτός Ελλάδας εκδρομή τους. Ήταν μια κοπιαστική προσπάθεια, που περιελάμβανε τηλεφωνήματα σε όσους πήραν μέρος στην περσινή εκδρομή στην Βενετία - Τοσκάνη, αφίσες σε κεντρικά καταστήματα της Πόλης, ενημερωτικά φυλλάδια, που διανεμήθηκαν σε όλες τις εκδηλώσεις των Σ-των και της Π.Ε., χέρι με χέρι, συνεχή προβολή δια του τύπου και του εντύπου μας «Π.Ζ.», καθημερινή παρουσία στο προσκοπείο επί τρίμηνο, ώστε να υποδέχονται τις συμμετοχές, και συχνή συνεργασία της Επιτροπής με τον Ανδρέα Κάντα. Η καλή προετοιμασία και η ιδιαίτερη φροντίδα του προέδρου της Ένωσης Ντίνου Ζωχιού, παρ όλο το δυσμενές οικονομικό κλίμα της εποχής, έφερε το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου 69 φίλους και μέλη της κίνησης στο λιμάνι της Κέρκυρας, έτοιμους προς αναχώρηση. Μετά τον απαραίτητο ύπνο, στις ωραίες καμπίνες του πολυτελούς πλοίου, ξυπνήσαμε στο Μπάρι. Το Μπάρι διαθέτει ένα μεγάλο και υπερσύγχρονο λιμάνι, πολύ καθαρό και εξαιρετικά λειτουργικό. Αποβιβαστήκαμε και σε ελάχιστο χρόνο τα δύο πούλμαν του Ανδρέα είχαν πάρει τον άνετο δρόμο προς Πομπηία. Η διαδρομή διασχίζει την πεδιάδα της Απουλίας, κατάφυτης από ελιές, εξαιρετικά επίπεδης αλλά με μικρό ενδιαφέρον φυσικής ομορφιάς. Λίγο πριν το Αβελίνο σχηματίζονται μικροί λόφοι, καλλιεργημένοι με σιτηρά, στις κορυφές των οποίων οι ανεμογεννήτριες προβάλλουν τις τεράστιες φτερωτές τους και τα παραδοσιακά χωριά της Απουλίας κάνουν την εμφάνισή τους στις κορυφές των υψωμάτων. Μετά το Αβελίνο, παρακάμπτοντας τις νότιες παρυφές των Απέννινων, εισερχόμαστε στην περιοχή της Νάπολης. Από εκεί η Πομπηία γίνεται αμέσως αντιληπτή από τον όγκο του Βεζούβιου, με την ελλειπτική κορυφή, αποτέλεσμα της έκρηξης που στην αρχαιότητα κάλυψε με λάβα και στάχτη όλη την πόλη. Πλησιάζοντας στους πρόποδες του Βεζούβιου, όπου και η Πομπηία, μας έπιασε λάστιχο. Μικρή και αναπόφευκτη η καθυστέρησή μας. εν εμπόδισε, ωστόσο, το πρόγραμμα μας να κυλήσει κατά τα προβλεπόμενα. Την Πομπηία, δεν ξέρω γιατί, τη φανταζόμουν τελείως επίπεδη. Αντιθέτως, καταλαμβάνει την κορυφή ενός υψώματος, κάτι σαν οροπέδιο, στους δυτικούς πρόποδες του οποίου υπήρχε το αρχαίο λιμάνι της, το οποίο της έφερνε εμπορεύματα, επικοινωνία και πλούτο. Μια πόλη 7

8 σε πλήρη ανάπτυξη θάφτηκε από την τέφρα της έκρηξης του Βεζούβιου και σήμερα, ανασκαμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, μας προσφέρει μια εξαιρετική εικόνα μιας αρχαίας πόλης. Με τους δρόμους, τα ιερά, την αγορά, τα θέατρα, τα καταστήματα, τα ανάκτορα, τα σπίτια, ακόμη και με κορμιά απολιθωμένων κατοίκων και ζώων. Ο εύστροφος ξεναγός μας, μέσα από ένα σωστά σχεδιασμένο περίπατο στους δρόμους της καλά ρυμοτομημένης Πομπηίας, μας μεταφέρει στην ανθούσα ζωή της πόλης, εκείνη την ημέρα που τα πάντα σταμάτησαν. Ο δρόμος προς την Ρώμη, που παίρνουμε μετά, είναι ευθύς και άνετος. Παρακάμπτουμε τη Νάπολη, με εμφανή τα σημάδια του προβλήματος καθαριότητας που έχει, και στα προάστια της Ρώμης καταλύουμε σε ένα άνετο και μεγάλο ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε μια περιοχή κατοικίας των σημερινών Ρωμαίων. Ήσυχο ξενοδοχείο, ό,τι πρέπει για να ξεκουραστούμε από το ολοήμερο ταξίδι, με ικανοποιητικό σέρβις, πρωινό και βραδινό φαγητό, δεδομένης και της χαμηλής τιμής της εξαήμερης εκδρομής μας. Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει ένα μεγάλο γύρο, με τα πούλμαν, στο ιστορικό 8 κέντρο της Ρώμης. Περνάμε τη Φλαμίνια γέφυρα του Τίβερη, την είσοδο της Ρώμης, που με ογκώδη και βαριά αγάλματα, αυτοκρατορικούς αετούς, τη γνωστή λύκαινα που τη βυζαίνουν ο Ρώμος και ο Ρωμύλος, δίνει το στίγμα της εισόδου στην αιώνια πόλη. Με τη βοήθεια των ξεναγών μας, παρακολουθούμε, έκπληκτοι, τον πλούτο και το μέγεθος των ανθρώπινων κατασκευών σ αυτό το κομμάτι της γης, στο οποίο, επί 2700 χρόνια, η Ρώμη διεκδικεί τον τίτλο της κορυφαίας πόλης του κόσμου. Από την Πόρτα Πία και την πλατεία της ημοκρατίας με την Σάντα Μαρία των Αγγέλων και τις Θέρμες του ιοκλητιανού καταλήγουμε στην πιάτσα Βενέτσια, με το υπερβολικά ογκώδες σύμπλεγμα του Άγνωστου Στρατιώτη, αφού περάσουμε από το Κολοσσαίο, το Παλατίνο, τον Ιππόδρομο, τους κήπους της βίλας Μποργκέζε, τη βία Βένετο, τις αψίδες θριάμβου του Τίτου και του Μεγ. Κων-νου, τις Θέρμες του Καρακάλλα, τις όχθες του Τίβερη και το νησί του, τον Άρειο Πάγο και ένα πλήθος πιάτσες με οβελίσκους και φοντάνες και υπέροχα κτίρια, διακοσμημένα με μια ατελείωτη σειρά καλλιτεχνικών θησαυρών, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. Από τη πιάτσα Βενέτσια βαδίζουμε προς τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Είναι η πιο ονομαστή από τις πολλές πηγές φοντάνες της Ρώμης, που κατακλύζεται από τουρίστες. Μέσα από ένα μεγαλειώδες μαρμάρινο σύμπλεγμα του Ωκεανού με Τρίτωνες και άτια, αναβλύζουν νερά, που χύνουν το τουρκουάζ χρώμα τους σε μια μαρμάρινη δεξαμενή. Στην κορυφή της σύνθεσης δεσπόζει η βαριά τιάρα του Πάπα, πάνω

9 από τα διασταυρούμενα κλειδιά του Αγ. Πέτρου, σύμβολο του Βατικανού, που συναντάται, σχεδόν, παντού. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η συνάντησή μας με μια αγέλη λυκοπούλων, την Νο 2484 των Ατζέσι, των προσκόπων της Καθολικής Εκκλησίας. Φωτογραφηθήκαμε μαζί τους και τους δώσαμε το σηματάκι του ελληνικού τριφυλλιού, αυτό που η Επιτροπή του Βίδο μοίρασε σε όλους τους εκδρομείς. Από την Φοντάνα ντι Τρέβι και το τέμπλο του Αδριανού κατευθυνόμαστε στο Πάνθεον, ένα κυκλικό αρχαίο και αργότερα χριστιανικό ναό, που φιλοξενεί τις σαρκοφάγους του Βασιλιά της Ιταλίας Βιττόριο Εμανουέλε και του Ραφαήλ. Εκεί οι ξεναγοί μας αφήνουν να γνωρίσουμε μόνοι μας τη Ρώμη. Το ίδιο συμβαίνει και τα απογευματινά των δύο επόμενων ημερών. Η Ρώμη είναι στο σύνολό της ένα ατέλειωτο μουσείο. Κάθε κτίριο, κάθε δρόμος, κεντρικός ή όχι, κάθε μικρή ή μεγάλη πλατεία προσφέρουν στον επισκέπτη τόσο μεγάλο αριθμό αξιοθέατων, που το μάτι, αρχικά, δεν προλαβαίνει να εξοικειωθεί και στη συνέχεια χορταίνει και φευγαλέα εστιάζει, ακόμη και στα πολύ σημαντικά. Οι παρέες ακολουθούν τις διαδρομές από την Πιάτσα ντι Σπάνια στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, από το Πάνθεον στην Πιάτσα Βενέτσια, από την Πιάτσα Ναβόνα στην περιοχή του Κάμπο Μάρτσιο, σταματώντας για έναν καφέ, για πίτσα και φαγητό είναι σχετικά ακριβά - και, οι πιο ανθεκτικοί, επισκέπτονται μουσεία και πινακοθήκες. Όλοι ψωνίζουν από τη μεγάλη αγορά της Ρώμης, που προσφέρεται για όλα τα βαλάντια. Είδα σε βιτρίνες σακάκια 1286 ευρώ και 3 πουκάμισα με 45 ευρώ. Απ όλα έχει η αγορά, ο κόσμος ψωνίζει, αν και η τηλεόραση προβάλλει συνεχώς διαγράμματα με τα ποσοστά των παραμέτρων της οικονομικής κρίσης. Στη Ρώμη οι πεζοί πρέπει να αισθάνονται βασιλιάδες. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται από ελάχιστα φανάρια, οι οδηγοί κοκαλώνουν τα οχήματά τους στη θέα των πεζών, οι καραμπινιέροι, οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι φιναντσιέροι είναι πανταχού παρόντες, τα ταξί φθηνά, πολλά και εξυπηρετικά, η καθαριότητα συνεχής αλλά στους παράδρομους αισθάνεσαι ένα αίσθημα ανασφάλειας και παντού πρέπει να προσέχεις τις τιμές, που αλλάζουν ανά δευτερόλεπτο, και τα ρέστα σου, που δεν στα δίνουν πάντα σωστά! Η επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη στο Βατικανό. Το ανεξάρτητο κρατίδιο, στην καρδιά της Ρώμης, είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία πήρε την σκυτάλη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και βγήκε νικήτρια από την διαπάλη της με τον ειδωλολατρισμό. Με περισσή φροντίδα αντικατέστησε τα αρχαία ιερά με ένα πλήθος χριστιανικές εκκλησίες και εγκατέστησε τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, 9

10 που οι Ρωμαίοι έφεραν από τις περιοχές που κατακτούσαν, στις δικές της συλλογές. Οι αιώνες και η αδιαμφισβήτητη δύναμη της συσσώρευσαν τον πλούτο εκείνο, που έδωσε τη δυνατότητα να βιώσει η ανθρωπότητα την Αναγέννηση. Πλήθος οι καλλιτέχνες που έβαλαν το στίγμα τους στην Άνοιξη του Κόσμου. Ο Μιχαήλ Άγγελος δεσπόζει με την επανάσταση του στην Καπέλα Σιξτίνα. Τρεις και πλέον ώρες κράτησε η περιήγησή μας στο Βατικανό. Οι ξεναγοί μας, πολύ έμπειροι, μας κατευθύνουν σε μια υπέροχη διαδρομή. Επισκεπτόμαστε τα σημαντικότερα μουσεία του Βατικανού. Παρακάμπτουμε την Πινακοθήκη και από την Αυλή της Κουκουνάρας επισκεπτόμαστε μέρος του Αιγυπτιακού Μουσείου, το Μουσείο Κιαραμόντι και τη Νέα Πτέρυγα, το Μουσείο Πίο Κλεμεντίνο με το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, το ιάδρομο των Τοιχοταπήτων, το ιάδρομο των Γεωγραφικών Χαρτών, την Αίθουσα Σομπιέσκι, τις Αίθουσες του Ραφαήλ, τα ιαμερίσματα του Βοργία, ρίχνουμε μια φευγαλέα ματιά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μένουμε για ένα και μόνο δεκάλεπτο στην Καπέλα Σιξτίνα και καταλήγουμε στον Άγιο Πέτρο. Στη θέση της πρώτης εκκλησίας του 10 Αγίου Πέτρου, που ανήγειρε ο Μέγας Κων-νος, εκεί όπου εικάζεται ότι μαρτύρησε ο Άγιος Πέτρος, στις αρχές του 16ου αιώνα θεμελιώθηκε η σημερινή μεγαλοπρεπής Βασιλική, που ολοκληρώθηκε μετά 150 χρόνια. Είναι ο μεγαλύτερος χριστιανικός ναός στον κόσμο, σε σχήμα λατινικού σταυρού, με μήκος 190μ., πλάτος 58μ, και ύψος, στην κορυφή του τρούλου, 136μ. Το όλο αρχιτεκτόνημα, έργο των διασήμων αρχιτεκτόνων της εποχής της Αναγέννησης Ραφαήλ Σάντι, Μπραμάντε, Αντόνιο ντα Σάγκαλο, Μιχαήλ Αγγέλου, Βινιόλλα, Τζάκομο ντέλα Πόρτα, Ντομένικο Φοντάνα και Κάρλο Μαντέρνο, ολοκληρώθηκε με το περιστύλιο και την πλατεία, έργο του Μπερνίνι, το Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από την μεγάλης έκτασης διακόσμηση σε ψηφιδωτά και περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά έργα τέχνης του κόσμου, όπως το κιβώριο του Μπερνίνι και το γλυπτό της αποκαθήλωσης (πιετά) του Μιχαήλ Άγγελου. έος καταλαμβάνει τον επισκέπτη. Η δύναμη και η έκταση της εξουσίας της Αγίας Έδρας γίνονται αντιληπτές. εν υπάρχει εκατοστό επιφανείας που να μην έχει καλυφθεί από περίτεχνες συνθέσεις σπάνιων μαρμάρων. Όπως σε όλα τα μνημεία της σημερινής Ρώμης, και στο Βατικανό, χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον τα μάρμαρα, που διακοσμούσαν τις μνημειώδεις κατασκευές της αρχαίας Ρώμης. Αυτές, απογυμνωμένες από την εξωτερική τους διακόσμηση, απομένουν, σήμερα, ογκώδη βαριά σύνολα στο χρώμα της ψημένης κοκκινωπής αργίλου των πλίνθων τους. Με ένα αίσθημα κορεσμού και πληρότητας εγκαταλείπουμε τον Άγιο Πέτρο και

11 το Βατικανό. Αναζητούμε, επειγόντως, την ανάπαυση σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο και ανταλλάσσουμε τις εντυπώσεις μας. Το βράδυ ο Ανδρέας, εκτός προγράμματος, θα μας προσφέρει ένα νυκτερινό γύρο της Πόλης. Ορισμένοι θα κινηθούν προς τη Βία Βένετο. Άκουσα να γίνεται λόγος και για ένα κλαμπ με εντυπωσιακούς λάτιν χορούς! Το επόμενο πρωί επισκεπτόμαστε το Τίβολι. Το Τίβολι αποτελούσε θέρετρο από τη ρωμαϊκή εποχή. Στους πρόποδες καταπράσινων λόφων, με πολλές πηγές και ποτάμια, εύποροι ρωμαίοι και αυτοκράτορες έκτισαν τις βίλες τους. Το 16ο αιώνα ο καρδινάλιος Ιππόλυτος ντ Έστε, ανακηρύχθηκε κυβερνήτης του Τίβολι και, στα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής βίλας και μετέπειτα μοναστηριού, έκτισε ένα μεγαλοπρεπές παλάτι. ημιούργησε τους φημισμένους κήπους με τις αναβαθμίδες, καθώς κι ένα περίτεχνο συγκρότημα με σπήλαια, κλασικά αγάλματα και σιντριβάνια. Η θέα, από τα παραφορτωμένα με τοιχογραφίες δωμάτια του «αριστοκρατικού διαμερίσματος» και κυρίως από τη βεράντα Λότζια ντέλο Σκαλόνε, είναι καταπληκτική. Το ιστορικό κέντρο του Τίβολι μας μεταφέρει σε ένα καλά διατηρημένο μεσαιωνικό χωριό, με τα στενά του, τις εκκλησίες και το παραμυθένιο κάστρο του. Πεντακάθαρο, παρ όλο που κατοικείται, με την λειτουργική, κινητή, λαϊκή του αγορά, μας παρασέρνει σε συγκρίσεις με την δική μας πόλη. Άλλωστε και το Τίβολι, όπως και η Κέρκυρα, ανήκει στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Οποία, όμως, διαφορά! Η επιστροφή στο Μπάρι είναι άνετη, με συχνές στάσεις για ξεκούραση και ευκαιρίες για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Φεύγουμε από τη Ρώμη με βροχή αλλά σύντομα ο καιρός βελτιώνεται. Όλες αυτές τις μέρες ο καιρός ήταν βροχερός, όχι, όμως, σε σημείο που να εμποδίσει τις δραστηριότητές μας. Βέβαια, χρειαστήκαμε τις ομπρέλες μας αρκετές φορές. Όποτε, όμως, τις χρειαστήκαμε, ακόμα κι αν τις είχαμε ξεχάσει στο ξενοδοχείο, σαν από μηχανής θεοί εμφανίζονταν οι μικροπωλητές ομπρελών, για να μας εξυπηρετήσουν, συνήθως, με ομπρέλες μιας χρήσεως! Στο Μπάρι φθάσαμε σχετικά νωρίς. Μας έμενε χρόνος να επισκεφθούμε το παλιό Μπάρι. Το παλιό Μπάρι, κτισμένο μεταξύ του σύγχρονου λιμανιού και της νέας του πόλης, μοιάζει με πόλη φρούριο, με το μεσαιωνικό του οχυρό άριστα διατηρημένο, με βαριά ογκώδη σπίτια κατοικούνται και τα ισόγεια με στενά καντούνια και μικρές άχρωμες πλατείες, όπου συνήθως ξεπροβάλει η πρόσοψη μιας εκκλησίας. Ο περίπατος μας γίνεται λίγο περιπετειώδης μια και ο νοτιάς δυναμώνει και όλοι σκεφτόμαστε το νυκτερινό ταξίδι με το πλοίο. Το πλοίο μας, όμως, αποδεικνύεται ικανό να αντιμετωπίσει τον καιρό με άνεση, και έτσι γευματίζουμε και πολλοί από μας παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στο σαλόνι του. Η Επιτροπή μοιράζει το έντυπο της αξιολόγησης της εκδρομής μας και οι περισσότεροι ξεκουράζονται στις καμπίνες τους, παρ όλα τα 9 μποφόρ της Αδριατικής. Τα μποφόρ αυτά είναι υπεύθυνα που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το λιμάνι της Κέρκυρας το πρωί της επομένης και καταφεύγουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, για να φθάσουμε στην Κέρκυρα με 6,5 ώρες καθυστέρηση. Είναι η περιπέτεια που θα βάλει την τελική σφραγίδα στην πολύ καλή εκδρομή μας και θα την κάνει αξέχαστη. Γ.Χ.Κ. 11

12 27 Ìáñôßïõ: ÅñãáóôÞñéá Ðõñáõëïìïíôåëéóìïý êáé Áëåîéðôþôïõ ÐëáãéÜò Η Εφορεία Α/Π της Γ.Ε. και η Π.Ε. Κέρκυρας οργάνωσαν τα δύο αυτά εργαστήρια με συμμετοχή 35 βαθμοφόρων και ανιχνευτών που βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα δύο εργαστήρια. Χωρισμένοι οι εκπαιδευόμενοι σε δύο γκρουπ, εναλλάσσονταν μεταξύ των μοντέλων πυραύλων, που εκτοξεύονταν με τη δράση αναβραζόντων δισκίων ντεπόν αλλά και με άλλους τρόπους, και των αλεξιπτώτων πλαγιάς (παραπέντε) που αγωνίζονταν να τιθασεύσουν στην Κάτω Πλατεία. Τα διαδραματιζόμενα και στα δύο εργαστήρια προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών, ιδιαίτερα των περιπατητών του Λιστόν, που εκμεταλλευόμενοι την πολύ καλή μέρα, μετά τόσες βροχές και κακοκαιρίες, βγήκανε έξω σαν τους μπομπόλους. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν με τις ώρες το πράγματι εντυπωσιακό θέαμα και να ρωτούν πως μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους στους προσκόπους. Τα εργαστήρια ήταν πολύ χρήσιμα και ο Π.Ε., ευχαριστώντας τον Κώστα, το Νίκο, το ημήτρη, την Καλή και τη Νίτσα, που για τρίτη φορά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κέρκυρα, επεσήμανε ότι αποτέλεσαν την πιο οργανωμένη εκδήλωση της ειδικότητας των αεροπροσκόπων στο νησί μας. εν ξέχασε να θυμηθεί τις προσπάθειες, που κατέβαλλαν πριν χρόνια, πρώτα ο Ανδρέας Σταματόπουλος και μετά ο Θόδωρος Πεκούλης. Η πολύ καλή εκπαιδευτική ομάδα της Γ.Ε. μας υποσχέθηκε και ένα εργαστήριο Σκαπανικής το καλοκαίρι στο Βίδο. Ακόμη χάρισαν στην Π.Ε. τρία πακέτα αερομοντελικών κατασκευών και αυτή με τη σειρά της τα παραχώρησε στο 13ο Σ-μα Α/Π. Γ.Χ.Κ. 12

13 Áðüøåéò... Óôïõò ÅöÞâïõò (êáé ìç) ôçò ÐáñÝáò ìáò Μ αρέσει η σκέψη πως την ημέρα που γεννιέται κανείς, του χαρίζουν τον κόσμο σαν δώρο γενεθλίων. Ένα υπέροχο κουτί με εξαίσιες κορδέλες! Μερικοί δεν κάνουν τον κόπο ούτε τις κορδέλες να λύσουν, όχι ν ανοίξουν το κουτί. Κι όσοι το ανοίγουν περιμένουν να βρουν μέσα μόνο το Θαύμα, την Ομορφιά την Έκσταση. Ξαφνιάζονται που υπάρχει στη Ζωή και ο Πόνος και η Απελπισία, η Μοναξιά και η Σύγχυση. Κι όμως είναι όλα μέρος της Ζωής. εν ξέρω για σας, όμως, εγώ δεν θέλω να χάσω τη ζωή. Θέλω να μάθω το κάθε πραγματάκι που έχει μέσα το κουτί. Αυτό το μικρό κουτί λέγεται Πόνος. Τι να κάνουμε, δικό μου είναι κι αυτό, θ ανοίξω, λοιπόν, τον Πόνο και θα γνωρίσω τον Πόνο. Κι αυτό το μικρό πακετάκι λέγεται Μοναξιά. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν ανοίγω το πακετάκι που λέγεται Μοναξιά; Γνωρίζω τη Μοναξιά. Κι όταν μου λες «Νοιώθω μοναξιά», μπορώ να καταλάβω λιγάκι τη Μοναξιά σου και μπορούμε να καθίσουμε μαζί και να κρατήσουμε ο ένας το μοναχικό χέρι του άλλου. Θέλω να τα γνωρίσω όλα τα πράγματα μέσα στο κουτί. Γιατί ξέρω ότι έτσι θα γνωρίσω και την Έκσταση. Βρίσκεται εκεί και θα τη βρω. Ξέρω ότι μπόρεσα να μετατρέψω τον Πόνο σε Χαρά. Κι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπόρεσα να πάρω την Αγωνία και να την κάνω Αλήθεια. Κι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. εν υπάρχει τίποτε που να μπορώ να το κάνω εγώ και να μη μπορείς να το κάνεις εσύ. εν είμαι υπεράνθρωπος. Ό,τι μπορώ εγώ το μπορείς κι εσύ. Και πολλά πράγματα μπορείς να τα κάνεις καλύτερα. Αν δεν τα έχεις, δεν είναι γιατί δεν τα έχεις. Είναι γιατί δεν προσπαθείς γι αυτά. Βρίσκονται εδώ και είναι δικά σου. Έχουμε τη μαγική ικανότητα να μετατρέψουμε την Απελπισία σε Ελπίδα. Μπορούμε να σκουπίσουμε τα άκρυα και να τα αντικαταστήσουμε με Χαμόγελα. Τη Μοναξιά σε Χαρά. Την αδικία σε ικαίωση. Το Εγώ σε Εμείς. Μπορείς, μπορούμε. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Με Αγάπη Ç ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÓÔÏÍ ÐÑÏÓÊÏÐÉÓÌÏ ÊÁÉ ÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÔÇÓ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ Ο σκοπός του Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το Π.. του 99, είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου, που συνίσταται στην Ομαδική ράση, τη Ζωή στο Ύπαιθρο και το Παιχνίδι. Η Ομαδική ράση αναπτύσσεται στους νέους από πολύ νωρίς. Μπαίνει το λυκόπουλο στην Αγέλη του και αμέσως εντάσσεται στην εξάδα του. Στη μικρή ομάδα του, με το δικό της διακριτικό χρώμα, με τις πρώτες νύξεις αυτοδιοίκησης, μέσω της «διοίκησης» της, του πρώτου και του δεύτερου της εξάδας. Το λυκόπουλο εντάσσεται στη δική του, ιδιαίτερη παρέα, μέσα στην ίδια του την Αγέλη. Αυτοδιοικείται; Όχι βέβαια. Εισάγεται στο πνεύμα της Αυτοδιοίκησης; 13

14 Ασφαλώς ναι. Στην ηλικία των 11, ο νέος μας πρόσκοπος μπαίνει στην Ομάδα του και αμέσως - αμέσως, γίνεται μέλος της δικής του, ιδιαίτερης, παρέας της Ενωμοτίας. Γίνεται Λέων ή Ξιφίας ή Αετός και νοιώθει ανεξάρτητος από τους Ίππους ή τους Γλάρους ή τους Όφεις. Εκλέγει μια φορά το χρόνο τον Ενωμοτάρχη του, που θα τον εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας - Ύψιστη Τιμή - Στόχος κάθε πρόσκοπου. Εμείς θα πούμε αυτό για την πρόοδο της Ομάδας, θα επηρεάσουμε με τις ιδέες μας την πορεία της, θα μετάσχουμε στην διοίκηση της, γιατί η Ενωμοτία μας ενδιαφέρεται και για το σύνολο, την αγαπημένη μας Ομάδα. Μετέχει ο πρόσκοπος μας, δια των οργάνων της Ομάδας του, στη διοίκηση της. Για πρώτη φορά στη ζωή του ψηφίζει και ο λόγος του μετράει. Αυτοδιοικείται. Στα 15 του ο ανιχνευτής μας γνωρίζει ένα νέο τρόπο διοίκησης. Τη Σύνοδο. Οργάνωση, Λειτουργία, Απόφαση, Προγραμματισμός, Εκτέλεση, ράση, Αξιολόγηση, τα πάντα έχουν σχέση με τη συλλογική διοίκηση, τη συλλογική απόφαση, τη συλλογική ευθύνη και παράλληλα την ατομική υπεύθυνη θέση, που αντιμετωπίζει τη βάσανο της σκληρής νεανικής αντιμετώπισης του μη συνεπούς. Ο Α-γός κάνει ένα βήμα πίσω. Ο έφηβος πρόσκοπος ανιχνεύει τα μονοπάτια της ζωής μέσα από την Αυτοδιοίκησή του και παράγει αυτοδιοικητικό έργο. Βαθμοφόρος ή μέλος Προσκοπικού ικτύου ή μέλος Επιτροπής ή Παλιός Πρόσκοπος, στη συνέχεια, με πλούσια βιώματα και εμπειρίες μιας γεμάτης προσκοπικής ζωής, κινείται είτε στον Προσκοπισμό είτε στην Κοινωνία διαφορετικά απ ότι ένας μη πρόσκοπος. Έχει μάθει να ακούει, να σκέφτεται πριν μιλήσει, να υποστηρίζει με θάρρος τις απόψεις του, να δέχεται την κριτική, να κριτικάρει με γνώμονα το κοινό συμφέρον, να προσεγγίζει τα κοινά, βασισμένος στα άρθρα του Προσκοπικού Νόμου, του υπέρτατου οδηγού Αυτοδιοίκησης του Πολίτη. Έχει μάθει στον Προσκοπισμό να είναι Πολίτης. εν αξίζει να σχολιαστεί σ αυτό το μικρό πόνημα αν όλα αυτά συμβαίνουν ή Βαΐων Πίπος Ανεμογιάννης - Σπύρος Μπαμίχας 14

15 δεν συμβαίνουν πραγματικά. Μια τέτοια αναφορά θα μας απομάκρυνε από το ιδανικό και ας μείνουμε σ αυτό. Στις διαδικασίες ανάδειξης του.σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ. ΣΥ.Ν.), που έχω υπ όψιν μου, με την ενθάρρυνση του Σ.Ε.Π. και της Περιφέρειας μου, πρόσκοποι μας εγγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους του ήμου μας. Εκεί αντιμετώπισαν τις προσεγγίσεις άλλων νέων, οργανωμένων σε κομματικές παρατάξεις, που είδαν το νέο θεσμό των ΤΟ.ΣΥ.Ν. σαν ένα ακόμη πεδίο κομματικού διαγκωνισμού. Ψηφίστε μας, να σας ψηφίσουμε, για να μη βγουν οι άλλοι, είπαν στα παιδιά μας. Και είμαστε περήφανοι που τα παιδιά μας τους έδωσαν πληρωμένη την απάντηση, για το πως διδάχθηκαν στους Προσκόπους την Αγωγή και τη ημοκρατία. Παλαιότερα η Προσκοπική Μέθοδος και η Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π. στόχευε στην παραγωγή Ηγετών. Μέχρι και τραγούδια τραγουδούσαμε στις Σχολές. «Για να γενείς Ηγέτης υνατός, είναι αυτός ο δρόμος ο σωστός...». Σήμερα στοχεύουμε στην παραγωγή Πολιτών, αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι και η ανάδειξη Ηγετών. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, τα καθημερινά σχόλια των πολιτών, τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, με προεξάρχον το πρόβλημα της κακής διαχείρισης του περιβάλλοντος, μας κατακλύζουν. Οι κοινωνίες αναζητούν λύσεις. Αναζητούν ανθρώπους που θα δώσουν και θα στηρίξουν τις λύσεις αυτές. Αναζητούν πολίτες συνειδητούς, που βάζουν το κοινό συμφέρον πάνω από το δικό τους. Αναζητούν Προσκόπους. Εδώ βρίσκεται και η ουσία της κοινωνικής προέκτασης του Προσκοπικού Προγράμματος παραγωγής Πολιτών. Εδώ η Προσκοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί, και μπορεί ουσιαστικότερα να επιτελέσει, την κοινωνική της παρέμβαση. Ο προσκοπισμός είναι μια εξόχως Πολιτική Κίνηση με Πολιτικές Θέσεις. Όχι κομματικές, Πολιτικές. Η εξ απαλών ονύχων διδασκαλία, με το γοητευτικό προσκοπικό τρόπο, της Αυτοδιοίκησης στα παιδιά και τους νέους, οδηγεί στην παραγωγή Πολιτών, που είτε σαν Ηγέτες είτε σαν Πολίτες επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και το οδηγούν επί τα βελτίω. ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. Γ.Χ.Κ Παλαιοκαστρίτσα Κ. Κουρκουμέλης, Ν. Λαζαρόπουλος, Σ. Γιαννάτος 15

16 Ïé ðáëéïß ðñüóêïðïé èõìïýíôáé... Êåñêõñáúêïß Ôýðïé êáé ÊïñöéÜôéêá èéìá (Ôïõ ÅììáíïõÞë ÌáõñïãéÜííç ÁèÞíáé 1949) 16 ΤΟ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Χρόνια πολλά επεράσανε, από τότε, χρόνια άχαρα, δύσκολα, αγέλαστα! Τα βάσανα ελυγίσανε το κορμί μου, οι θλίψεις, οι κόποι! Η απογοήτευσις μου εμαύρισε την καρδιά! Χρόνια πολλά επεράσανε και τώρα ότε ο καιρός μου εμαλάκωσε τους πόνους, μου εγλύκανε τις πίκρες της ζωής που τις ήπια Ρόδα Συσσίτιο από τον Αρχηγό Σπύρο Μπάνο έως την τελευταία σταλιά, και αντίκρυσα τέλος, εις βάθος τη γαλήνη, την οποία τόσο επόθησα, δεν ημπορώ ακόμα να ξεχάσω το δράμα που, πρώτο, εφαρμάκωσε την παιδική μου ηλικία, την τόσο ευτυχισμένη! Το σφάξιμο του Πασχαλινού αρνιού. Μα πως να το ξεχάσω το καλό, το κάτασπρο, το παιχνιδιάρικο, αρνάκι! Θυμάμαι κάθε χρόνο, αυτές τις ημέρες, μας εχαρίζανε ένα ωραίο, παχουλό, σγουρόμαλλο αρνί. Πόσο το εσυμπαθούσαμε, εμείς, τα μικρά, τότε, απονήρευτα παιδάκια! Πως επαίζαμε μαζί του! Του εδίναμε να φάη χορταράκι! Πως μας ακολουθούσε βελάζοντας, το καϋμένο, σα σκυλί! Το εστολίζαμε, το εχαϊδεύαμε, το εθεωρούσαμε σαν ένα αδελφάκι, πολύ αγαπημένο! Πως να ξεχάσω το «Μεγάλο Σάββατο» το «Χαρές γεμάτο», για όλους, όχι όμως για το φτωχό αρνάκι, ούτε για μας που το αγαπούσαμε! Θυμάμαι τον κακό άνθρωπο, το δήμιο, ο οποίος, σφίγγοντας στα δόντια του το κοφτερό μαχαίρι, εκρατούσε με το βαρύ του γόνατο, καρφωμένο στη γη, το κακόμοιρο πλάσμα του Θεού, και ετοιμαζότανε να του κόψη το λαιμό! Πως να ξεχάσω τον τρόμο του! τις κλάψες του! το σπαραγμό της ψυχής μας, όταν με βουρκωμένα τα μάτια, με στήθη που τα εφούσκωνε η αγωνία, εζητούσαμε από τη μητέρα μας να χαρίση τη ζωή εις το δύστυχο αρνάκι! Ούτε θα λησμονήσω ποτέ τη στενο-

17 χώρια της, όταν την ερωτούσαμε κλαίοντας «Μα πως μητερούλα ο Χριστός μας που είναι τόσο αγαθός, τόσο δίκαιος! Θέλει να σφάξουνε το έρημο αρνάκι, το τόσο ήμερο! Το τόσο καλό! Πως, μα πως μητέρα!». Τη χαρά μας, τέλος, πως να την ξεχάσω, όταν το επαίρναμε από τα χέρια του σκληρού ανθρώπου και το εφέρναμε στο σπίτι! Τα φιλιά! Τα χάδια! Τα γέλοια, ανακατεμμένα με κλάμματα! Την ευτυχία μας! εν ημπορώ να τα λησμονήσω ακόμα. Αυτά εγενόντανε εις την πατρίδα μου, που δεν έχουνε τη βάρβαρη συνήθεια του σουβλίσματος του πασχαλινού αρνιού. Βλέπω, τώρα, χριστιανούς! έκα ή δώδεκα πολιτισμένους ανθρώπους πονόψυχους! γλυκομίλητους! ευσπλαχνικούς! κυρίες ευαίσθητες και τρυφερά παιδάκια, που καθισμένοι γύρω σ ένα τραπέζι στολισμένο για την περίστασι υποδέχονται, ψάλλοντας το «Χριστός ανέστη», το σουβλισμένο αρνί! Το καμαρώνουνε, ψάλλοντας το «Χριστός ανέστη», γλείφοντας τα χείλη τους, οι καννίβαλοι! Ενώ αυτό, τους βλέπει, το καψερό, με τα μεγάλα τα ορθάνοιχτα, μάτια του, τα τρομαγμένα από το αντίκρυσμα του Θανάτου! Του σχίζουνε τις σάρκες, ψάλλοντας «Χριστός ανέστη» οι αθεόφοβοι! Το καταβροχθίζουνε οι πεινασμένοι λύκοι! Το χαριτωμένο, το πρόσχαρο, το άκακο αρνάκι, το οποίο δεν έβλαψε κανένα, εκείνοι, που το εσπαράξανε, ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστη» οι Χριστιανοί! οι πολιτισμένοι άνθρωποι! οι ευαίσθητες κυρίες! τα τρυφερά παιδάκια! Τα βλέπω όλα, αυτά, τώρα και ενθυμούμαι την εποχή που με τα μάτια βουρκωμένα, με τα στήθη που τα εφούσκωνε η αγωνία, ερωτούσαμε κλαίοντας «Μα πως μητερούλα ο Χριστός μας, που είναι τόσο αγαθός! τόσο δίκαιος! θέλει να σφάξουνε το άκακο αρνάκι, το τόσο καλό! το τόσο ήμερο! πως, μα πως μητέρα!» την ερωτούσαμε τότε, μικρά, άπραγα, αθώα παιδάκια, με λόγια που τα εκόβανε τα βογγητά, τα κλάμματα, τα δάκρυα! Λόγια τόσο χριστιανικά! τόσο λογικά! τόσο φρόνιμα! και εις τα οποία δεν εύρισκε τίποτα να απαντήση η καλή μας μητέρα, αν και επερνούσε για διανοούμενη του καιρού εκείνου πνεύμα κάπως καλλιεργημένο, το οποίο δεν θα ημπορούσε, βέβαια, να συγκριθή με τους τηλαυγείς γυναικείους πνευματικούς φάρους, που μας ξεστραβώνουνε σήμερα! Μεγάλο Σάββατο Σπύρος Μπαμίχας 17

18 Óåëßäåò ÐñïóêïðéêÞò Éóôïñßáò Η ιστορική έρευνα του Θανάση Τσουκαλά για τον Ελληνικό και τον Κερκυραϊκό Προσκοπισμό φέρνει στο φως συνεχώς άγνωστες πτυχές της διαδρομής τους. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία για την επίσημη εμφάνιση των κερκυραίων προσκόπων στις 25 Μαρτίου 1915, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του ανταποκριτού στην Κέρκυρα της αθηναϊκής εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ», στο 621 ο φύλλο της, στις 26 Μαρτίου ΚΕΡΚΥΡΑ, 25 Μαρτίου. Η σημερινή τελετή απέβη επισημοτάτη. Εις την εκκλησίαν του φρουρίου εγένετο ωραία παράταξις του πεζικού, του πυροβολικού, «Περί Παπαδίλη» των μαθητών των Ευελπίδων, του σώματος των προσκόπων και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Αι αρχαί, τα σωματεία και αι μουσικαί μετέσχον της τελετής. Εκ του προξενικού σώματος παρετηρήθη απουσιάζων ο Γάλλος και ο Άγγλος πρόξενος. Έξωθεν ενός στρατώνος παρετηρήθη η Γαλλική σημαία εν συμπλέγματι μετά της κυανολεύκου. Προ του μεράρχου κ. Ιωάννου εις την πλατείαν μεγαλοπρεπεστάτη επηκολούθησε στρατιωτική παρέλασις, ακολουθησάντων των προσκόπων και των μαθητών πάντων των εκπαιδευτηρίων. Εκ του φρουρίου ερρίφθησαν οι κεκανονισμένοι κανονιοβολισμοί. Στα πρώτα φύλλα της «Π.Ζ.», που τα εκδίδαμε φωτοτυπημένα, ο Τάσος Μπάρμπας δημοσίευσε τις ιστορίες του «Παπαδίλη», όπως τις θυμόταν από τις διηγήσεις του Περιφερειακού Εφόρου Άγγελου Λαβράνου. Ο σιορ Άντζουλος στις εκδρομές μάζευε τις ώρες κοινής ανάπαυσης τα παιδιά και τους διάβαζε από το «Γεροστάθη» του Λέοντος Μελά ή τους διηγούνταν τα κατορθώματα του «Παπαδίλη». Τα παιδιά είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι οι ιστορίες του Παπαδίλη προέρχονταν από κάποιο βιβλίο και μετά από χρόνια αρκετοί το αναζητούσαν. Ένας απ αυτούς, ο μετέπειτα βαθμοφόρος μας Ανδρέας Σταματόπουλος, έγραψε στον σιορ Άντζουλο και του ζήτησε πληροφορίες. Αυτός του απάντησε στις και από την επιστολή αυτή, που τώρα βρίσκεται στο αρχείο μας, μαθαίνουμε αρκετά για τον Παπαδίλη. Κέρκυρα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου Κύριον Ανδρέαν Ε. Σταματόπουλον Αγαπητέ μου Ανδρέα, Την περασμένη Παρασκευήν 18 τρεχ. έλαβα το καλόν Σου γράμμα, της αυτής ημερομηνίας, το οποίον μου έδωσε μεγάλην χαράν, διότι είδα ότι τα ανέκδοτα, οι ιστορίες του «Παπαδίλη», δεν έμειναν άνευ απηχήσεως επί ματαίω και εις την λήθην. Το βιβλίον που Σας εδιάβαζα κατά τας εκδρομάς δεν ήτο κανενός «Παπαδίλη». Ήτο ο Γεροστάθης του Λέοντος Μελά. Τα ανέκδοτα οι ιστορίες του Παπαδίλη δυστυχώς δεν ευρίσκονται σε κανένα κείμενον, σε κανένα βιβλίον. Αυτά τα γνωρίζομεν από στόμα σε στόμα μερικοί, ελάχιστοι, παλιοί. Όταν ήμουν παιδί, 7 με 10 ετών, ενθυμούμαι τον Παπαδίλην, διότι ο αδελφός μου Φίλιππος, μεγαλύτερός μου, ήτο ένας από τους μικρότερους της παρέας του Παπαδίλη. Ο Παπαδίλης ήτο καλός κρικετίστας και ήτο ο Αρχηγός της παρέας του, που έκανε διαρκώς «μπέρ-

19 τες», φάρσες. Ο Παπαδίλης ήτο βοηθός φαρμακοποιός και εις τον στρατόν, ως κληρωτός, υπηρέτησε ως νοσοκόμος εις Αθήνας ( ιλοχίαν Νοσοκόμων Μακρυγιάννη κλπ), όπου άφησε εποχήν και εκεί από τες διάφορες «μπέρτες» του. Κάποτε έφυγε δια να εργασθή εις την Αίγυπτον (Αλεξάνδρειαν) και ως μου είπε ένας κερκυραίος, οπτικός το επάγγελμα ονόματι Σκόρτσης εις την Αλεξάνδρειαν τον Αύγουστον του 1944, που με είχαν στείλη από την ομηρίαν της Ιταλίας εις Αίγυπτον, ο Παπαδίλης μέχρι του Ελ Αλαμέϊν ευρίσκετο εκεί, εις Αλεξάνδρειαν, και ότι μετά έχασαν τα ίχνη του. Εάν ζη ακόμη ο Παπαδίλης, που δεν το πιστεύω αφού δεν έδωσε κανένα σημείον, θα είναι άνω των 85 ετών σήμερον. Πρώτος βοηθός του Παπαδίλη εις την «παρέαν» ήτο ένας μικρόσωμος κος Κεφαλάς, ο οποίος, το 1920 περίπου, και κατόπιν, ήτο υπάλληλος εις κάποιον που πωλούσε καύσιμα, βενζίνες κλπ, εδώ εις την Κέρκυραν. Πάνε χρόνια που δεν υπάρχει πλέον ο Κεφαλάς. Θα πήγε Ad patres. Ίσως ο πατέρας Σου να ενθυμείται τον Παπαδίλην και την παρέαν του. Ο Κάρολος Κλήμης προ καιρού μου είχε γράψη για να με παρακαλέση να του «γράψω» τες ιστορίες του Παπαδίλη! Αλλά δυστυχώς ούτε το ταλέντο να γράφω έχω ούτε τον καιρόν. Και a proros έχω να απαντήσω εις τον Κλήμην εις ένα άλλο του γράμμα, το οποίον Ôá ÍÝá ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò Πολύ ωραίες ήταν οι γιορτές της πίτας του 1ου, 3ου, 4ου, 10ου και 13ου Σ-τος το Φεβρουάριο. Τα Σ-τα παρουσίασαν το αξιόλογο έργο τους την περασμένη έλαβα μεταγενεστέρως τες !! Και τη ψυχή μου θα ήθελα να δώσω εις τον Προσκοπισμόν αλλά δυστυχώς «το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής». Ο «Παπαδίλης» υπήρξε εις το είδος του μοναδικός και ήτο η συνισταμένη, ας πούμε, του «χιούμορ» του αρχαίου ελληνικού πνεύματος του Οδυσσέως του Ομήρου, των Βενετσιάνων και των Άγγλων της Προστασίας. Με πολλήν Προσκοπικήν Αγάπην Άγγελος Λαβράνος 1960 Τζάμπορι Αμφίκλειας Ο Περιφερειακός Έφορος Άγγελος Λαβράνος χρονιά και ανακοίνωσαν τους στόχους τους για το Στις εκδηλώσεις αυτές απονεμήθηκε το μετάλλιο μακράς ευδόκιμης υπηρεσίας στο Χρήστο Παυλο- 19

20 20 γιάννη και το μετάλλιο ευδόκιμης υπηρεσίας στους Χριστόφορο Νικολούζο, Σπύρο Λέλα, Λία Καραγιαννίδη, Ρόζα Κασταμονίτη και Θανάση Μακρή. Με το έπαθλο Κέλλη τιμήθηκε από το 1 ο Σ-μα ο Ν. Κουρκουμέλης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα αποκριάτικα πάρτι και οι συνεστιάσεις του 1ου, 3ου, 5ου και 8ου Σ-τος. Στις , στο υπόστεγο, ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Κέρκυρας πραγματοποίησε αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά των Α.με.Α. Με χαρά τους φιλοξενήσαμε για δεύτερη χρονιά. Σημαντικά βοήθησε στην εκδήλωση ο Α-γός του 4ου Σ-τος Γεράσιμος Καβαλιεράτος. Όπως και πέρσι, η Σάββα και η Μαριέττα, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. Π.Ε. 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,75, Ενισχύσεις: 440,00, ωρεές 3800,00, Συνδρομές 3180,00, Πρατήριο 4000,00, Εκδηλώσεις Εκδρομές 3616,22, Απρόβλεπτα 1455,00, ράσεις Π.Ε. 268,70+131,76 ΣΥΝΟΛΟ: 33801,43 ΕΞΟ Α: ΕΗ ΟΤΕ ΕΥΑΚ ΕΛΤΑ 3401,71, Επισκευές 731,55, Γραφική ύλη 133,60, Καθαριότητα προσκοπείου 755,00, Απογραφή ενίσχυση τμημάτων εκπαίδευση 1416,46, Εκδηλώσεις 202,29, Μεταφορικά 120,00, Λοιπά έξοδα 54,45+267,67 ΣΥΝΟΛΟ: 7082,73 Υπόλοιπο προς ,70 ΣΥΝΟ- ΛΟ: 33801,43 Στις η Π.Ε. έλαβε μέρος με 33 μέλη της στη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος της Αγίας Θεοδώρας την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έλαβαν μέρος από το 3ο Σ-μα 1, το 4ο 11, το 6ο 6 και το 8ο 14. Επικεφαλής ο Έφορος Φίλιππος Τρούσας. Από 27/2-5/3/09 η Επιτροπή του Βίδο οργάνωσε εκδρομή στην Πομπηία Ρώμη Βατικανό. Συμμετείχαν 5 βαθμοφόροι, 7 μέλη Επιτροπών, 5 παλαιοί πρόσκοποι και 52 φίλοι της κίνησης. Η αξιολόγηση της εκδρομής κατέδειξε την επιτυχία της οργάνωσης, το καλό πρόγραμμα και τις υπηρεσίες και την ικανοποίηση από τη συνεργασία μας με το τουριστικό γραφείο του αγαπητού μας Ανδρέα Κάντα. Τα έσοδα της Επιτροπής του Βίδο ήταν 3250 ευρώ. Παραλάβαμε στο προσκοπείο τα πλακάκια για τη νέα κουζίνα του Π.Κ.Κ. Βίδο, προσφορά του κ. Γ. Μαρούφωφ. Ο Νίκος Πουλής μας χάρισε ένα ρούτερ. Μας το είχε υποσχεθεί από το φθινόπωρο στη σχολή Σκαπανικής. Σ ευχαριστούμε πολύ έφορε. Επίσκεψη στο Βίδο έγινε στις από τη Φρίντα Γιαννάτου και τον Π.Ε. Στις παραλάβαμε το Α.Π. 5669/ έγγραφο της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που απαντά στο από δικό μας έγγραφο, με το οποίο μας πληροφορεί, ότι τα σχετικά με το έργο «Επισκευαστικές εργασίες στο χώρο άνωθεν του Προσκοπείου Κέρκυρας» έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού/ -νση Αναστήλωσης με το 4153/ έγγραφο της 21ης Ε.Β.Α. Η Π.Ε. έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την παρακολούθηση του θέματος στην Αθήνα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. Π.Κ.Κ. ΒΙ Ο 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,65, ωρεές Χορηγίες 525,00, Εκδηλώσεις ράσεις 7185,00, Απρόβλεπτα 70,00, Τόκοι 35,45 ΣΥ- ΝΟΛΟ: 9276,10 ΕΞΟ Α: Κατασκευές 3170,00, Εργατικά 1410,00, Αγορά υλικών 2862,46 ΣΥΝΟΛΟ: 7442,46 Υπόλοιπο προς ,64 ΣΥΝΟΛΟ: 9276,10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 6ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,82, Συνδρομές μελών 3475,00, Εκδηλώσεις ράσεις 8619,77,

21 Τόκοι 10,35 ΣΥΝΟΛΟ: 15743,94 ΕΞΟ- Α: Κοινόχρηστα 440,00, Γραφική ύλη 303,32, Εκπαίδευση 90,00, Εκδηλώσεις ράσεις 2275,15, Μεταφορικά Οδοιπορικά 3342,70, Τροφοδοσία κατασκηνώσεων/δράσεων 2121,85, Λοιπά έξοδα 1069,11, Απογραφή 2248,00, ΣΥΝΟΛΟ: 12590,13 Υπόλοιπο προς ,81 ΣΥΝΟΛΟ: 15743,94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 4ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,45, ωρές 5500,00, Συνδρομές μελών 3005,00, Εκδηλώσεις ράσεις 17092,00, Απρόβλεπτα 2490,00, Τόκοι 3,40 ΣΥΝΟΛΟ: 35830,85 ΕΞΟ Α: Κοινόχρηστα 485,00, ΕΛ.ΤΑ. 57,00, Επισκευές 140,00, Γραφική ύλη 418,89, Απογραφή 2501,20, Εκδηλώσεις ράσεις 10291,76, Αγορά υλικών εξοπλισμού (νέα βάρκα) 18146,64, Τροφοδοσία 221,69, Λοιπά έξοδα 2027,52 ΣΥΝΟΛΟ: 30687,61 Υπόλοιπο προς ,15 ΣΥΝΟΛΟ: 35830,85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 13ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,00, ωρεές 200,00, Συνδρομές μελών 680,00, Μικρά Ταμεία 126,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1617,00, ΕΞΟ- Α: Επισκευές 248,33, Γραφική ύλη 18,00, Απογραφή 483,06, Εκπαίδευση 240,00, Εκδηλώσεις ράσεις 226,57, Λοιπά έξοδα 138,46 ΣΥΝΟΛΟ: 605,03 Υπόλοιπο προς ,58 ΣΥΝΟΛΟ: 1617,00 Μετά την αναβολή της Βασικής Ανιχνευτών και η προγραμματισμένη από την Εφορεία Σχολών Σχολή Λεμβάρχου για την περίοδο της 25ης Μαρτίου δεν έγινε και όχι με ευθύνη μας. Κάτι τρέχει. Τι τρέχει; Και στις 25 Μαρτίου ο καιρός μας απειλούσε διαρκώς με βροχή. Αυτό, βέβαια, δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τη μικρή συμμετοχή μας στην κατάθεση στεφάνου της 24ης Μαρτίου και στην παρέλαση για την εθνική μας γιορτή. Στην κατάθεση είχαμε 4 (!) παρόντες. Τρεις βαθμοφόρους και έναν ανιχνευτή. Σημαιοφόρος η Λία Καραγιαννίδη. Το στεφάνι κατέθεσε ο Χαρίλαος Κουλούρης. Στην παρέλαση οι παρόντες ήταν 124. Από το 1ο 14, το 3ο 6, το 4ο 33, το 5ο 21, το 6ο 2, το 8ο 28, το 10ο-, το 12ο - και το 13ο 20. Επικεφαλής ο Γεράσιμος Καβαλιεράτος. Σημαιοφόρος ο Αλέξανδρος Μπούρας. Για το ακίνητο της Ηγουμενίτσας έχουμε εξελίξεις. Αναλυτικά στο επόμενο. Ôá íýá ôçò íùóçò Τις εξαιρετικά αξιόλογες φωτογραφίες του προσωπικού του αρχείου μας εμπιστεύθηκε το μέλος μας Σπύρος Μπαμίχας, παλιό στέλεχος του 1ου Σ- τος. Σπύρο σ ευχαριστούμε. Και ο Αλέκος Κοκκοτός, σε συνέχεια παλαιοτέρων προσφορών του, μας διέθεσε και άλλες φωτογραφίες. Τον ευχαριστούμε θερμά. Η κυρία Καίτη Χονδρογιάννη μας παραχώρησε μια σειρά φωτογραφιών από τις προσκοπικές ομάδες της Παιδόπολης. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καίτη. Λάβαμε το 31ο φύλλο της περιοδικής έκδοσης της Ε.Π.Π. Περιφ. Καϊρου «Μέμφις», το 63ο τεύχος της «Ενημέρωσης» της Ε.Π.Π. Ν. Ιωνίας, το 99ο φύλλο των «Κοζανίτικων Αντίλαλων» της Ε.Π.Π. Κοζάνης και το 24ο τεύχος «ο Κρίκος και ο Πρόσκοπος» του Σ.Ε.Π. Μεγάλη ήταν η παρουσία των μελών μας στη συνεστίαση της Τσικνοπέμ- 21

22 Áíáêïéíþóåéò ÊïéíùíéêÜ πτης και καθοριστική η συμβολή μας στην επιτυχία της λαχειοφόρου της Επιτροπής της Περιφέρειας. Μικρή ήταν η παρουσία μας στον εορτασμό της 22ας Φεβρουαρίου. Παρόντες ήταν οι Σπύρος Τρούσας, Αλέκος Μιχαλάς, Τάσος Μπάρμπας και Γιώργος Ψάϊλας. Ευχές για την ημέρα έστειλαν οι Ντίνος Ζωχιός, Στέφανος Βασιλάκης και Σοφία Ζερβού. Στις 8/ θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία η 2η Συνάντηση της Υπο-Περιοχής Νοτίου Ευρώπης και η 13η Μεσογειακή Συνάντηση με θέμα: «Ενωμένοι από τη θάλασσα Ο δρόμος των Πολιτισμών, της ημιουργικότητας και της Ανανεώσεως». Πληροφορίες στην Ένωση. Την εκδρομή της Επιτροπής του Βίδο στην Ρώμη υποστήριξε η Ένωσή μας με τη συμμετοχή μελών μας και κυρίως με τις προσπάθειες του προέδρου μας Ντίνου Ζωχιού. Η ετήσια συνάντηση των προεδρείων των Ενώσεων Παλιών Προσκόπων Βορείου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαϊδα στις 2/ Την αλληλογραφία του με το Μπάνο, τον Λαβράνο, τον Παραμυθιώτη, τον Σταματόπουλο και άλλους παραχώρησε στο Αρχείο της Περιφέρειας ο παλιός Α-γός της 1ης Οδυσσέας Κάρολος Κλήμης. Ακόμη, το Καταστατικό της Οργάνωσης των Αλβανών Προσκόπων, που εκπόνησε ο ίδιος και έγινε αποδεκτό από το 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της Αλβανικής Προσκοπικής Κίνησης στην πόλη του Σαραντιού (Αγ. Σαράντα) στις 23/ και εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. Κάρολε, σ ευχαριστούμε και πάλι. Ανακοινώθηκε από την Γ.Ε. η Β.Ε. 1/2009, που τροποποιεί τον Κανονισμό ιοίκησης, επιφέροντας ενδιαφέρουσες αλλαγές στη διαδικασία ανάδειξης Α.Σ. και Π.Ε. και στην ετήσια αξιολόγηση των βαθμοφόρων. Η 25η Π.Α.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από 23 έως Η 3η Πανελλήνια ράση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Κένταυρος» στα Χάνια Πηλίου στο Βόλο στις 23 και 24 Μαίου. Η 33η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16/17 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 1η Επιθεώρηση λέμβων της Π.Ε. ΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Από τη Χριστιάνα και το Θανάση Ρουβά 20 ευρώ υπέρ της «Π.Ζ.». Από το Τζέλο Κασταμονίτη 30 ευρώ στη μνήμη Λιλής Ζαμίτ. Από τον Αλέξανδρο Καλούδη 20 ευρώ υπέρ του 13ου Σ-τος Α/Π στη μνήμη Μιλτιάδη Βραδή. 22 Από το Σπύρο Φαϊτά 50 ευρώ υπέρ του 13ου Σ-τος Α/Π στη μνήμη Αλεξάνδρου Ρέγγη. Από την Σοφία Μαζαράκη 20 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της ιονυσίου.

23 Ούτε την αναρχία να ανεχθείς, ούτε στην σκλαβιά να ζήσεις Αισχύλος 23

24 Προμαχώνας Σαραντάρη Πόρτα Ριάλα Περίοδος Αγγλοκρατίας Οχυρό Αβράμη Τάφρος Ν. Φρουρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η ώρα ήταν σχεδόν 17:00. Όχι, όχι, δεν είχαν αργήσει οι άλλοι για την Ενωμοτιακή μας συγκέντρωση, απλά εγώ πάντα πήγαινα λίγο πιο νωρίς και καθόμουν στον χώρο της Ενωμοτίας. Μου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A.

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A. Το κέντρο της Ρώμης είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο γεμάτο με καλά κρυμένα μυστικά αλλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το Κολοσσαίο Αυτό το επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας ήταν χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 νύχτες /6 ημέρες 1η Μέρα: Ηράκλειο - Πράγα/ Ξενάγηση Παλιά

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ -Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΟΛΟΣ -ΠΗΛΙΟ -ΑΘΗΝΑ 27/2-3/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους ιακριτικού άσους - Σώµα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : -Περιφερειακές Εφορείες - Εφόρους Γενικής Εφορείας ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ

ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 14-19/3/014 1η ημέρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ) Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο απ όπου ακολουθεί πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους Διακριτικού Δάσους - Σώμα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : - Εφορείες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Γράφει ο Χρήστος Δασκαλάκης Όταν ήμουν παιδί, μεγαλώνοντας στο μικρό νησί της Ύδρας, ήταν στιγμές που νιώθοντας εγκλωβισμένος στην γκρι και μονότονη ζωή μου,

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ένα µοναδικό σταυροδρόµι πολιτισµών και ηπείρων. Βυζαντινά µνηµεία, παλάτια σουλτάνων, γραφικά παζάρια µε µεθυστικά αρώµατα Ανατολής, θαλασσινές µυρωδιές στις όχθες του Βόσπορου & της θάλασσας του Μαρµαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 71 ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ Τ.Θ. 29628, 1721, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: +357.22.439620 EMAIL: 71scouts@gmail.com ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια αυτό θα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!!

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!! Αγαπητή Ενωμοτία, Ήρθε η ώρα που περιμένατε η 8 η Συνάντηση Ενωμοτιών της Περιφέρειάς μας. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαΐου 2010, στα Μπαχούνια Πάρνηθας η δική σας και άλλες 50 Ενωμοτίες, θα παίξουν και θα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες!

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! «Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! Στο Βόρειο Πόλο, σ έναν τόπο όπου το χιόνι δε σταματά να πέφτει, βρίσκεται ένα σπιτάκι μ ένα εργαστήριο στην αυλή του. Εκεί φτιάχνει ο Άγιος Βασίλης παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13)

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13) 1 Ginis Vacances S.A Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563 Tel: 0030 210 3250401 Fax: 0030 210 3254745 Email: domestic1@ginis.gr http://www.ginis.gr Αναχώρηση: 2 Μαΐου 5 ηµέρες Πασχαλινή απόδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 20...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά ÅðôÜ ñüíéá «ÐñïóêïðéêÞò ÆùÞò»

ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 20...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά ÅðôÜ ñüíéá «ÐñïóêïðéêÞò ÆùÞò» Έκδοση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Κέρκυρας Έτος H αρ. φύλλου 49 Κέρκυρα Μάϊος 2008 ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò íùóçò Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí Ð.Å. ÊÝñêõñáò. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò Êáãêïõñßäçò. Ä-íóç: ËïõôñÜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ 1 η ημέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση ώρα 19.30 στο λιμάνι του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα