ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 13...απόψεις 18...σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας 21...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά Êáëü ÐÜó á

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 13...απόψεις 18...σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας 21...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά Êáëü ÐÜó á"

Transcript

1

2

3 ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò íùóçò Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí Ð.Å. ÊÝñêõñáò. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò Êáãêïõñßäçò. Ä-íóç: ËïõôñÜ Áã. ÍéêïëÜïõ ÊÝñêõñá. Ôçë Ç ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ äéáôßèåôáé êáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ óôçí éóôïóåëßäá ôçò Ð.Å. Ðñïóêüðùí ÊÝñêõñáò óôç ä/íóç: netfirms.com Ãéá äçìïóßåõóç Üñèñùí, äéüèåóç ðáëáéþí ôåõ þí êáé ëïéðü áðåèýíåóôå óôç äéåýèõíóç: Åêôýðùóç: ÓïõÝñåö êáé ÓõíåñãÜôåò ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò - Åêôõðþóåéò Ôçë. Fax: Öùôïãñáößá åîþöõëëïõ: 2009: Ïé ìðüôçäåò ôïõ 3 ïõ Έκδοση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Κέρκυρας Έτος Θ αρ. φύλλου 54 Κέρκυρα Απρίλιος 2009 ðåñéå üìåíá editorial από τις δράσεις μας 13...απόψεις οι παλιοί πρόσκοποι θυμούνται σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας τα νέα της Π.Ε. Κέρκυρας τα νέα της Ένωσης ανακοινώσεις κοινωνικά Êáëü ÐÜó á ÌðÞêå ï Áðñßëçò. Óå ðåßóìá ôùí ðáñáôåôáìýíùí âñï þí ôïõ ÌÜñôç ôá ëïõëïýäéá Üíèéóáí, ôá äýíôñá ìðïõìðïýêéáóáí, ç ìýñá ìåãüëùóå, ï ïõñáíüò Ýãéíå ðéï ãáëáíüò, ç èüëáóóá ãáëþíåøå, ïé öïéôçôýò ãýñéóáí, ôï ðñüóéíï ôùí åëéþí Ýãéíå ðéï ðñüóéíï, ç ÊÝñêõñá ãýìéóå ñþìáôá êáé ìõñùäéýò ôçò íïéîçò. Óôéò åêêëçóéýò ï êüóìïò êáé ðüëé èá èñçíþóåé ôá ãéá ôïõ ñéóôïý ôá ÐÜèç êáé èá áíáóôçèåß ìå ôç ÄéêÞ Ôïõ ÁíÜóôáóç. Óôéò ðëáôåßåò ïé ìïõóéêýò èá ðáßîïõí ôéò ðýíèéìåò ìüñôóéåò ôïõò ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ êáé ôï ðáíçãõñéêü «ÆÞôù ïé ëëçíåò ìåãüëïé êáé ìéôóïß» ôï ðñùß ôïõ ÌåãÜëïõ ÓáââÜôïõ, ìå ôçí ðñþôç ÁíÜóôáóç, óôá 11 ìðüôá ô Áãéïý, ìå ôïõò ìðüôçäåò íá äéáãñüöïõí ôéò èïñõâþäåéò êáìðýëåò ôïõò. Ôé ùñáßï ôï îýðíçìá óôï Ëéóôüí, ôï ðñùéíü ôçò ÊõñéáêÞò ôïõ ÐÜó á, ìåôü ôç èåóéíïâñáäõíþ ÁíÜóôáóç óôï ÐÜñêï. Ðüóï Üñùìá Ý åé ï áýñáò, ðüóï öéëéêýò êáé ðñüó áñåò ïé ìïñöýò ôùí êåñêõñáßùí, ðüóç áãáëëßáóç óôç èýá ôùí ÁíáóôÜóåùí, ðüóï ìåëùäéêýò ïé áñïýìåíåò ìüñôóéåò ôùí öéëáñìïíéêþí! Ðüóç ÊÝñêõñá ðåñéý åé ôï óõíáðüíôçìá ôùí «ÔáìÝíùí»! ñüíéá ðïëëü... êáé ôïõ ñüíïõ... Êáëü ÐÜó á... Ã..Ê. 3

4 Áðü ôéò äñüóåéò ìáò... ÔóéêíïðÝìðôç, Η καθιερωμένη εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης, που οργανώνεται από την Επιτροπή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων, ήταν και η πρώτη εκδήλωση της νέας Επιτροπής μας, που ανέλαβε καθήκοντα στις Το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα των 10 ημερών που είχε η Επιτροπή στη διάθεσή της για την οργάνωση της εκδήλωσης, τελικά, αποδείχθηκε αρκετό. Ο πρόεδρος μας Γιώργος Λαβράνος, με τη βοήθεια του Φίλιππου Ασωνίτη, της Βίκυ Μπατά, του Νίκου ελλαπόρτα, και του Π.Ε., φρόντισε να τυπωθούν τα κουπόνια της λαχειοφόρου (προσφορά του Συν-σμου Ηλεκτρολόγων και των καταστημάτων Expert - διάβαζε Φίφης Ψάϊλας), να συγκεντρωθούν τα δώρα της λαχειοφόρου, να προπωληθούν τα κουπόνια, να «κλείσουμε» το Μένιο για να μας ψήσει, να αγορασθούν τα τρόφιμα και τα ποτά, να βρούμε τους μουσικούς, να ετοιμασθεί η αίθουσα (βοήθησε ο Σπύρος ο Γραμμένος), ώστε να είναι όλα έτοιμα για μια χαρούμενη Τσικνοπέμπτη. Και όλα πήγαν καλά. Το τζάκι αναμμένο, η αίθουσα ζεστή έξω έκανε ψοφόκρυο η τσίκνα ατελείωτη, οι παντσέτες και τα σουβλάκια ψημένα από μάστορα, τα κουπόνια της λαχειοφόρου σχεδόν εξαντλήθηκαν, οι μουσικοί μας, αν και ερασιτέχνες, με τα μηχανήματα που εγκατέστησε ο Τζέρυ, μας διασκέδασαν, όπως και ορισμένοι συνδαιτημόνες, να είμαστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστίες οφείλουμε στην Κόρφου Κίνηση, στην εμπορία ελαστικών Μιχαήλ Βερναρδή, στο φαρμακείο Θόδωρου Καλαντζή, στα είδη ρουχισμού Σπύρου Νεράντζη, στο χρυσοχοείο Γιώργου Τσερεμή, στο κατάστημα λευκών ειδών «Γρηγορόπουλος», στα αθλητικά είδη «Μέγκα Σπορ», στο κατάστημα αθλητικών ειδών «Σμας», στο ζαχαροπλαστείο «Παπαγκαλίνο», στη ταβέρνα «Μένιος» στο Βίδο για τα δώρα που μας προσέφεραν, στο Μουσικό Οίκο «Βρυώνη» και στο κατάστημα ηχητικών «Κρητικός» για την ηχητική κάλυψη και στους βαθμοφόρους και στα μέλη της Ένωσης και της Επιτροπής του Βίδο που μας βοήθησαν στη διάθεση των κουπονιών της λαχειοφόρου. ιατέθηκαν 1922 κουπόνια, κληρώθηκαν τα νούμερα 0629, 1579, 1015, 0686, 0369, 0243, 0165, 0001, 1310, 1566, 0804, 1140, 1589, 1574, 1483 και το ταμείο της Επιτροπής ενισχύθηκε με 1300 περίπου ευρώ. Γ.Χ.Κ : ÄñÜóç ÊëÜäïõ Ëõêïðïýëùí Ο Κλάδος Λυκοπούλων της Π.Ε. πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει ημερήσια δράση με αφορμή την Ημέρα Σκέψεως και Φιλίας στις , ημέρα γέννησης του ιδρυτή Μπέϊντεν Πάουελ. Η δράση απευθύνθηκε στη φλόγα που φωλιάζει στις καρδιές των βαθμοφόρων 4 και των ανιχνευτών, που εργάζονται στον Κλάδο, για συνεργασία και αλληλογνωριμία μέσα από το παιχνίδι, ώστε παίζοντας να μεταφέρουν τις πλέον σημαντικές στιγμές από τα τμήματά τους, εφαρμόζοντας τις εμπειρίες τους στους ίδιους. Πήραν μέρος τα περισσότερα στελέχη

5 μας από όλα, σχεδόν, τα Σ-τα μας, χωρίσθηκαν σε εξάδες και εξόρμησαν στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου, για να λύσουν 5 γρίφους. Ξεκίνησε, λοιπόν, ένας αγώνας δρόμου, μεταξύ 5 σταθμών, με πολύ κέφι και καλή διάθεση. Οι γρίφοι: «Φτιάξε πυραμίδα, ανέβα πιο ψηλά λύσε το ΚΛΕΙ Ι και κράταμε γερά», «Σημάδεψε σωστά και σπάσε το μπαλόνι, ακόμα είναι αρχή, η γλύκα δεν τελειώνει», «Αν πιάσεις την αρχή το κόμπο για να λύσεις, την προσκοπική σου τεχνική στην άκρη πια να αφήσεις», «Μετέφερε νερό απ τη πηγή την κρεμαστή. Ανέβασε την στάθμη να πιάσεις το ΚΛΕΙ Ι» και ένας πέμπτος, που δεν τον έμαθα. Κάθε Σ-μα παρουσίασε στη συνέχεια διάφορα παιχνίδια και η δράση έκλεισε με την αξιολόγησή της και με αναφορές στην Ημέρα Σκέψης και τον Ιδρυτή. Η επιτυχημένη δράση είχε οργανωτές το Γιώργο Γεωργοτά, τη Λία Καραγιαννίδη και την Τίνα Σπίνουλα και καταγράφεται στο ενεργητικό του Κλάδου και της Εφόρου Λυκοπούλων Αντιγόνης Χειρδάρη. Γ.Χ.Κ. ÇìÝñá ÓêÝøåùò 2009 Ένα παζλ με 100 τετραγωνάκια περίμενε όσα από τα ενήλικα στελέχη της Π.Ε. αγνόησαν το κρύο και την κούραση, από τις πολλές εκδρομές που έγιναν σήμερα σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα τμήματα και τον Κλάδο Λυκοπούλων, για να αντικαταστήσουν το μαύρο φόντο του παζλ με τη μορφή του ιδρυτή, που διαγράφηκε αρκετά ξεκάθαρα από τα 57 κομμάτια, που συμπλήρωσαν οι ισάριθμοι παρόντες. Αυτό δείχνει ότι ο Προσκοπισμός, η μεγάλη μας ιδεολογία, έχει ακόμα πολύ δουλειά να κάνει, όπως επισήμανε ο οργανωτής της βραδιάς, ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε. Συμεών Σουρβίνος. Και οι παρόντες υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε αυ- 5

6 τή την προσπάθεια. Η βραδιά ξεκίνησε με προσευχή και συνεχίσθηκε με προβολή εύστοχων εικόνων που έδειχναν από τη μια μεριά τα προβλήματα του κόσμου, και των νέων ιδιαίτερα, και από την άλλη τις προσκοπικές προτάσεις για όλα αυτά, που συμβάλλουν στο «λιώσιμο του μαύρου», που σε σημαντικό βαθμό καλύπτει τον πλανήτη μας. Ακολούθησε η προβολή της κινηματογραφικής επισκόπησης του Τζάμπορη του 1963 στο Μαραθώνα, που έδωσε το στίγμα της διαρκούς προσπάθειας του Προσκοπισμού για ειρήνη, συνεννόηση και παγκόσμια συναδέλφωση των λαών. Ο Συμεών Σουρβίνος, ο Τάσος Μπάρμπας της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων, ο Γιώργος Λαβράνος της Επιτροπής της Περιφέρειας, ο πρώην Π.Ε. Ιωσήφ Ψάϊλας και ο Π.Ε. με τις σύντομες και περιεκτικές αναφορές τους στη γενέθλια ημέρα του ιδρυτή, απέτισαν τιμή στη μνήμη του και αναφέρθηκαν στην συνεχή προσπά- 6 θεια που οι σημερινοί πρόσκοποι καταβάλλουν για την πραγμάτωση του σκοπού του Προσκοπισμού. Μετά το κλείσιμο της βραδιάς η Π.Ε. απένειμε το μετάλλιο φίλων του προσκοπισμού στα μέλη της Επιτροπής του Βίδο Άκη Κουλούρη, Άννη Κουλούρη, Φρίντα Γιαννάτου και Σπύρο Κασταμονίτη. Ακολούθησε μικρή δεξίωση, που παρέθεσε η Επιτροπή της Περιφέρειας, με την φροντίδα της Φρίντας και της Άννης. Η Π.Ε. ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στον όμορφο εορτασμό της Ημέρας Σκέψεως και ιδιαίτερα το Θανάση Τσουκαλά, το Γεράσιμο Καβαλιεράτο, την Ελένη Κυπριώτη Σουρβίνου, την Ιουλία Κυπριώτη και φυσικά τον Έφορο Εκπαίδευσης Συμεών Σουρβίνο, που για δεύτερη χρονιά φρόντισε ο εορτασμός της Ημέρας Σκέψεως να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Γ.Χ.Κ.

7 27/2-5/3/09: ÅêäñïìÞ ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ Âßäï óôçí Ðïìðçßá Ñþìç Âáôéêáíü Από το φθινόπωρο τα μέλη της Επιτροπής μας, μαζί με τους Α-γους του Κέντρου και τον συνεργάτη μας Ανδρέα Κάντα προετοίμαζαν τη δεύτερη εκτός Ελλάδας εκδρομή τους. Ήταν μια κοπιαστική προσπάθεια, που περιελάμβανε τηλεφωνήματα σε όσους πήραν μέρος στην περσινή εκδρομή στην Βενετία - Τοσκάνη, αφίσες σε κεντρικά καταστήματα της Πόλης, ενημερωτικά φυλλάδια, που διανεμήθηκαν σε όλες τις εκδηλώσεις των Σ-των και της Π.Ε., χέρι με χέρι, συνεχή προβολή δια του τύπου και του εντύπου μας «Π.Ζ.», καθημερινή παρουσία στο προσκοπείο επί τρίμηνο, ώστε να υποδέχονται τις συμμετοχές, και συχνή συνεργασία της Επιτροπής με τον Ανδρέα Κάντα. Η καλή προετοιμασία και η ιδιαίτερη φροντίδα του προέδρου της Ένωσης Ντίνου Ζωχιού, παρ όλο το δυσμενές οικονομικό κλίμα της εποχής, έφερε το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου 69 φίλους και μέλη της κίνησης στο λιμάνι της Κέρκυρας, έτοιμους προς αναχώρηση. Μετά τον απαραίτητο ύπνο, στις ωραίες καμπίνες του πολυτελούς πλοίου, ξυπνήσαμε στο Μπάρι. Το Μπάρι διαθέτει ένα μεγάλο και υπερσύγχρονο λιμάνι, πολύ καθαρό και εξαιρετικά λειτουργικό. Αποβιβαστήκαμε και σε ελάχιστο χρόνο τα δύο πούλμαν του Ανδρέα είχαν πάρει τον άνετο δρόμο προς Πομπηία. Η διαδρομή διασχίζει την πεδιάδα της Απουλίας, κατάφυτης από ελιές, εξαιρετικά επίπεδης αλλά με μικρό ενδιαφέρον φυσικής ομορφιάς. Λίγο πριν το Αβελίνο σχηματίζονται μικροί λόφοι, καλλιεργημένοι με σιτηρά, στις κορυφές των οποίων οι ανεμογεννήτριες προβάλλουν τις τεράστιες φτερωτές τους και τα παραδοσιακά χωριά της Απουλίας κάνουν την εμφάνισή τους στις κορυφές των υψωμάτων. Μετά το Αβελίνο, παρακάμπτοντας τις νότιες παρυφές των Απέννινων, εισερχόμαστε στην περιοχή της Νάπολης. Από εκεί η Πομπηία γίνεται αμέσως αντιληπτή από τον όγκο του Βεζούβιου, με την ελλειπτική κορυφή, αποτέλεσμα της έκρηξης που στην αρχαιότητα κάλυψε με λάβα και στάχτη όλη την πόλη. Πλησιάζοντας στους πρόποδες του Βεζούβιου, όπου και η Πομπηία, μας έπιασε λάστιχο. Μικρή και αναπόφευκτη η καθυστέρησή μας. εν εμπόδισε, ωστόσο, το πρόγραμμα μας να κυλήσει κατά τα προβλεπόμενα. Την Πομπηία, δεν ξέρω γιατί, τη φανταζόμουν τελείως επίπεδη. Αντιθέτως, καταλαμβάνει την κορυφή ενός υψώματος, κάτι σαν οροπέδιο, στους δυτικούς πρόποδες του οποίου υπήρχε το αρχαίο λιμάνι της, το οποίο της έφερνε εμπορεύματα, επικοινωνία και πλούτο. Μια πόλη 7

8 σε πλήρη ανάπτυξη θάφτηκε από την τέφρα της έκρηξης του Βεζούβιου και σήμερα, ανασκαμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, μας προσφέρει μια εξαιρετική εικόνα μιας αρχαίας πόλης. Με τους δρόμους, τα ιερά, την αγορά, τα θέατρα, τα καταστήματα, τα ανάκτορα, τα σπίτια, ακόμη και με κορμιά απολιθωμένων κατοίκων και ζώων. Ο εύστροφος ξεναγός μας, μέσα από ένα σωστά σχεδιασμένο περίπατο στους δρόμους της καλά ρυμοτομημένης Πομπηίας, μας μεταφέρει στην ανθούσα ζωή της πόλης, εκείνη την ημέρα που τα πάντα σταμάτησαν. Ο δρόμος προς την Ρώμη, που παίρνουμε μετά, είναι ευθύς και άνετος. Παρακάμπτουμε τη Νάπολη, με εμφανή τα σημάδια του προβλήματος καθαριότητας που έχει, και στα προάστια της Ρώμης καταλύουμε σε ένα άνετο και μεγάλο ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε μια περιοχή κατοικίας των σημερινών Ρωμαίων. Ήσυχο ξενοδοχείο, ό,τι πρέπει για να ξεκουραστούμε από το ολοήμερο ταξίδι, με ικανοποιητικό σέρβις, πρωινό και βραδινό φαγητό, δεδομένης και της χαμηλής τιμής της εξαήμερης εκδρομής μας. Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει ένα μεγάλο γύρο, με τα πούλμαν, στο ιστορικό 8 κέντρο της Ρώμης. Περνάμε τη Φλαμίνια γέφυρα του Τίβερη, την είσοδο της Ρώμης, που με ογκώδη και βαριά αγάλματα, αυτοκρατορικούς αετούς, τη γνωστή λύκαινα που τη βυζαίνουν ο Ρώμος και ο Ρωμύλος, δίνει το στίγμα της εισόδου στην αιώνια πόλη. Με τη βοήθεια των ξεναγών μας, παρακολουθούμε, έκπληκτοι, τον πλούτο και το μέγεθος των ανθρώπινων κατασκευών σ αυτό το κομμάτι της γης, στο οποίο, επί 2700 χρόνια, η Ρώμη διεκδικεί τον τίτλο της κορυφαίας πόλης του κόσμου. Από την Πόρτα Πία και την πλατεία της ημοκρατίας με την Σάντα Μαρία των Αγγέλων και τις Θέρμες του ιοκλητιανού καταλήγουμε στην πιάτσα Βενέτσια, με το υπερβολικά ογκώδες σύμπλεγμα του Άγνωστου Στρατιώτη, αφού περάσουμε από το Κολοσσαίο, το Παλατίνο, τον Ιππόδρομο, τους κήπους της βίλας Μποργκέζε, τη βία Βένετο, τις αψίδες θριάμβου του Τίτου και του Μεγ. Κων-νου, τις Θέρμες του Καρακάλλα, τις όχθες του Τίβερη και το νησί του, τον Άρειο Πάγο και ένα πλήθος πιάτσες με οβελίσκους και φοντάνες και υπέροχα κτίρια, διακοσμημένα με μια ατελείωτη σειρά καλλιτεχνικών θησαυρών, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. Από τη πιάτσα Βενέτσια βαδίζουμε προς τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Είναι η πιο ονομαστή από τις πολλές πηγές φοντάνες της Ρώμης, που κατακλύζεται από τουρίστες. Μέσα από ένα μεγαλειώδες μαρμάρινο σύμπλεγμα του Ωκεανού με Τρίτωνες και άτια, αναβλύζουν νερά, που χύνουν το τουρκουάζ χρώμα τους σε μια μαρμάρινη δεξαμενή. Στην κορυφή της σύνθεσης δεσπόζει η βαριά τιάρα του Πάπα, πάνω

9 από τα διασταυρούμενα κλειδιά του Αγ. Πέτρου, σύμβολο του Βατικανού, που συναντάται, σχεδόν, παντού. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η συνάντησή μας με μια αγέλη λυκοπούλων, την Νο 2484 των Ατζέσι, των προσκόπων της Καθολικής Εκκλησίας. Φωτογραφηθήκαμε μαζί τους και τους δώσαμε το σηματάκι του ελληνικού τριφυλλιού, αυτό που η Επιτροπή του Βίδο μοίρασε σε όλους τους εκδρομείς. Από την Φοντάνα ντι Τρέβι και το τέμπλο του Αδριανού κατευθυνόμαστε στο Πάνθεον, ένα κυκλικό αρχαίο και αργότερα χριστιανικό ναό, που φιλοξενεί τις σαρκοφάγους του Βασιλιά της Ιταλίας Βιττόριο Εμανουέλε και του Ραφαήλ. Εκεί οι ξεναγοί μας αφήνουν να γνωρίσουμε μόνοι μας τη Ρώμη. Το ίδιο συμβαίνει και τα απογευματινά των δύο επόμενων ημερών. Η Ρώμη είναι στο σύνολό της ένα ατέλειωτο μουσείο. Κάθε κτίριο, κάθε δρόμος, κεντρικός ή όχι, κάθε μικρή ή μεγάλη πλατεία προσφέρουν στον επισκέπτη τόσο μεγάλο αριθμό αξιοθέατων, που το μάτι, αρχικά, δεν προλαβαίνει να εξοικειωθεί και στη συνέχεια χορταίνει και φευγαλέα εστιάζει, ακόμη και στα πολύ σημαντικά. Οι παρέες ακολουθούν τις διαδρομές από την Πιάτσα ντι Σπάνια στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, από το Πάνθεον στην Πιάτσα Βενέτσια, από την Πιάτσα Ναβόνα στην περιοχή του Κάμπο Μάρτσιο, σταματώντας για έναν καφέ, για πίτσα και φαγητό είναι σχετικά ακριβά - και, οι πιο ανθεκτικοί, επισκέπτονται μουσεία και πινακοθήκες. Όλοι ψωνίζουν από τη μεγάλη αγορά της Ρώμης, που προσφέρεται για όλα τα βαλάντια. Είδα σε βιτρίνες σακάκια 1286 ευρώ και 3 πουκάμισα με 45 ευρώ. Απ όλα έχει η αγορά, ο κόσμος ψωνίζει, αν και η τηλεόραση προβάλλει συνεχώς διαγράμματα με τα ποσοστά των παραμέτρων της οικονομικής κρίσης. Στη Ρώμη οι πεζοί πρέπει να αισθάνονται βασιλιάδες. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται από ελάχιστα φανάρια, οι οδηγοί κοκαλώνουν τα οχήματά τους στη θέα των πεζών, οι καραμπινιέροι, οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι φιναντσιέροι είναι πανταχού παρόντες, τα ταξί φθηνά, πολλά και εξυπηρετικά, η καθαριότητα συνεχής αλλά στους παράδρομους αισθάνεσαι ένα αίσθημα ανασφάλειας και παντού πρέπει να προσέχεις τις τιμές, που αλλάζουν ανά δευτερόλεπτο, και τα ρέστα σου, που δεν στα δίνουν πάντα σωστά! Η επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη στο Βατικανό. Το ανεξάρτητο κρατίδιο, στην καρδιά της Ρώμης, είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία πήρε την σκυτάλη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και βγήκε νικήτρια από την διαπάλη της με τον ειδωλολατρισμό. Με περισσή φροντίδα αντικατέστησε τα αρχαία ιερά με ένα πλήθος χριστιανικές εκκλησίες και εγκατέστησε τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, 9

10 που οι Ρωμαίοι έφεραν από τις περιοχές που κατακτούσαν, στις δικές της συλλογές. Οι αιώνες και η αδιαμφισβήτητη δύναμη της συσσώρευσαν τον πλούτο εκείνο, που έδωσε τη δυνατότητα να βιώσει η ανθρωπότητα την Αναγέννηση. Πλήθος οι καλλιτέχνες που έβαλαν το στίγμα τους στην Άνοιξη του Κόσμου. Ο Μιχαήλ Άγγελος δεσπόζει με την επανάσταση του στην Καπέλα Σιξτίνα. Τρεις και πλέον ώρες κράτησε η περιήγησή μας στο Βατικανό. Οι ξεναγοί μας, πολύ έμπειροι, μας κατευθύνουν σε μια υπέροχη διαδρομή. Επισκεπτόμαστε τα σημαντικότερα μουσεία του Βατικανού. Παρακάμπτουμε την Πινακοθήκη και από την Αυλή της Κουκουνάρας επισκεπτόμαστε μέρος του Αιγυπτιακού Μουσείου, το Μουσείο Κιαραμόντι και τη Νέα Πτέρυγα, το Μουσείο Πίο Κλεμεντίνο με το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, το ιάδρομο των Τοιχοταπήτων, το ιάδρομο των Γεωγραφικών Χαρτών, την Αίθουσα Σομπιέσκι, τις Αίθουσες του Ραφαήλ, τα ιαμερίσματα του Βοργία, ρίχνουμε μια φευγαλέα ματιά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μένουμε για ένα και μόνο δεκάλεπτο στην Καπέλα Σιξτίνα και καταλήγουμε στον Άγιο Πέτρο. Στη θέση της πρώτης εκκλησίας του 10 Αγίου Πέτρου, που ανήγειρε ο Μέγας Κων-νος, εκεί όπου εικάζεται ότι μαρτύρησε ο Άγιος Πέτρος, στις αρχές του 16ου αιώνα θεμελιώθηκε η σημερινή μεγαλοπρεπής Βασιλική, που ολοκληρώθηκε μετά 150 χρόνια. Είναι ο μεγαλύτερος χριστιανικός ναός στον κόσμο, σε σχήμα λατινικού σταυρού, με μήκος 190μ., πλάτος 58μ, και ύψος, στην κορυφή του τρούλου, 136μ. Το όλο αρχιτεκτόνημα, έργο των διασήμων αρχιτεκτόνων της εποχής της Αναγέννησης Ραφαήλ Σάντι, Μπραμάντε, Αντόνιο ντα Σάγκαλο, Μιχαήλ Αγγέλου, Βινιόλλα, Τζάκομο ντέλα Πόρτα, Ντομένικο Φοντάνα και Κάρλο Μαντέρνο, ολοκληρώθηκε με το περιστύλιο και την πλατεία, έργο του Μπερνίνι, το Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από την μεγάλης έκτασης διακόσμηση σε ψηφιδωτά και περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά έργα τέχνης του κόσμου, όπως το κιβώριο του Μπερνίνι και το γλυπτό της αποκαθήλωσης (πιετά) του Μιχαήλ Άγγελου. έος καταλαμβάνει τον επισκέπτη. Η δύναμη και η έκταση της εξουσίας της Αγίας Έδρας γίνονται αντιληπτές. εν υπάρχει εκατοστό επιφανείας που να μην έχει καλυφθεί από περίτεχνες συνθέσεις σπάνιων μαρμάρων. Όπως σε όλα τα μνημεία της σημερινής Ρώμης, και στο Βατικανό, χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον τα μάρμαρα, που διακοσμούσαν τις μνημειώδεις κατασκευές της αρχαίας Ρώμης. Αυτές, απογυμνωμένες από την εξωτερική τους διακόσμηση, απομένουν, σήμερα, ογκώδη βαριά σύνολα στο χρώμα της ψημένης κοκκινωπής αργίλου των πλίνθων τους. Με ένα αίσθημα κορεσμού και πληρότητας εγκαταλείπουμε τον Άγιο Πέτρο και

11 το Βατικανό. Αναζητούμε, επειγόντως, την ανάπαυση σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο και ανταλλάσσουμε τις εντυπώσεις μας. Το βράδυ ο Ανδρέας, εκτός προγράμματος, θα μας προσφέρει ένα νυκτερινό γύρο της Πόλης. Ορισμένοι θα κινηθούν προς τη Βία Βένετο. Άκουσα να γίνεται λόγος και για ένα κλαμπ με εντυπωσιακούς λάτιν χορούς! Το επόμενο πρωί επισκεπτόμαστε το Τίβολι. Το Τίβολι αποτελούσε θέρετρο από τη ρωμαϊκή εποχή. Στους πρόποδες καταπράσινων λόφων, με πολλές πηγές και ποτάμια, εύποροι ρωμαίοι και αυτοκράτορες έκτισαν τις βίλες τους. Το 16ο αιώνα ο καρδινάλιος Ιππόλυτος ντ Έστε, ανακηρύχθηκε κυβερνήτης του Τίβολι και, στα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής βίλας και μετέπειτα μοναστηριού, έκτισε ένα μεγαλοπρεπές παλάτι. ημιούργησε τους φημισμένους κήπους με τις αναβαθμίδες, καθώς κι ένα περίτεχνο συγκρότημα με σπήλαια, κλασικά αγάλματα και σιντριβάνια. Η θέα, από τα παραφορτωμένα με τοιχογραφίες δωμάτια του «αριστοκρατικού διαμερίσματος» και κυρίως από τη βεράντα Λότζια ντέλο Σκαλόνε, είναι καταπληκτική. Το ιστορικό κέντρο του Τίβολι μας μεταφέρει σε ένα καλά διατηρημένο μεσαιωνικό χωριό, με τα στενά του, τις εκκλησίες και το παραμυθένιο κάστρο του. Πεντακάθαρο, παρ όλο που κατοικείται, με την λειτουργική, κινητή, λαϊκή του αγορά, μας παρασέρνει σε συγκρίσεις με την δική μας πόλη. Άλλωστε και το Τίβολι, όπως και η Κέρκυρα, ανήκει στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Οποία, όμως, διαφορά! Η επιστροφή στο Μπάρι είναι άνετη, με συχνές στάσεις για ξεκούραση και ευκαιρίες για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Φεύγουμε από τη Ρώμη με βροχή αλλά σύντομα ο καιρός βελτιώνεται. Όλες αυτές τις μέρες ο καιρός ήταν βροχερός, όχι, όμως, σε σημείο που να εμποδίσει τις δραστηριότητές μας. Βέβαια, χρειαστήκαμε τις ομπρέλες μας αρκετές φορές. Όποτε, όμως, τις χρειαστήκαμε, ακόμα κι αν τις είχαμε ξεχάσει στο ξενοδοχείο, σαν από μηχανής θεοί εμφανίζονταν οι μικροπωλητές ομπρελών, για να μας εξυπηρετήσουν, συνήθως, με ομπρέλες μιας χρήσεως! Στο Μπάρι φθάσαμε σχετικά νωρίς. Μας έμενε χρόνος να επισκεφθούμε το παλιό Μπάρι. Το παλιό Μπάρι, κτισμένο μεταξύ του σύγχρονου λιμανιού και της νέας του πόλης, μοιάζει με πόλη φρούριο, με το μεσαιωνικό του οχυρό άριστα διατηρημένο, με βαριά ογκώδη σπίτια κατοικούνται και τα ισόγεια με στενά καντούνια και μικρές άχρωμες πλατείες, όπου συνήθως ξεπροβάλει η πρόσοψη μιας εκκλησίας. Ο περίπατος μας γίνεται λίγο περιπετειώδης μια και ο νοτιάς δυναμώνει και όλοι σκεφτόμαστε το νυκτερινό ταξίδι με το πλοίο. Το πλοίο μας, όμως, αποδεικνύεται ικανό να αντιμετωπίσει τον καιρό με άνεση, και έτσι γευματίζουμε και πολλοί από μας παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στο σαλόνι του. Η Επιτροπή μοιράζει το έντυπο της αξιολόγησης της εκδρομής μας και οι περισσότεροι ξεκουράζονται στις καμπίνες τους, παρ όλα τα 9 μποφόρ της Αδριατικής. Τα μποφόρ αυτά είναι υπεύθυνα που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το λιμάνι της Κέρκυρας το πρωί της επομένης και καταφεύγουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, για να φθάσουμε στην Κέρκυρα με 6,5 ώρες καθυστέρηση. Είναι η περιπέτεια που θα βάλει την τελική σφραγίδα στην πολύ καλή εκδρομή μας και θα την κάνει αξέχαστη. Γ.Χ.Κ. 11

12 27 Ìáñôßïõ: ÅñãáóôÞñéá Ðõñáõëïìïíôåëéóìïý êáé Áëåîéðôþôïõ ÐëáãéÜò Η Εφορεία Α/Π της Γ.Ε. και η Π.Ε. Κέρκυρας οργάνωσαν τα δύο αυτά εργαστήρια με συμμετοχή 35 βαθμοφόρων και ανιχνευτών που βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα δύο εργαστήρια. Χωρισμένοι οι εκπαιδευόμενοι σε δύο γκρουπ, εναλλάσσονταν μεταξύ των μοντέλων πυραύλων, που εκτοξεύονταν με τη δράση αναβραζόντων δισκίων ντεπόν αλλά και με άλλους τρόπους, και των αλεξιπτώτων πλαγιάς (παραπέντε) που αγωνίζονταν να τιθασεύσουν στην Κάτω Πλατεία. Τα διαδραματιζόμενα και στα δύο εργαστήρια προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών, ιδιαίτερα των περιπατητών του Λιστόν, που εκμεταλλευόμενοι την πολύ καλή μέρα, μετά τόσες βροχές και κακοκαιρίες, βγήκανε έξω σαν τους μπομπόλους. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν με τις ώρες το πράγματι εντυπωσιακό θέαμα και να ρωτούν πως μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους στους προσκόπους. Τα εργαστήρια ήταν πολύ χρήσιμα και ο Π.Ε., ευχαριστώντας τον Κώστα, το Νίκο, το ημήτρη, την Καλή και τη Νίτσα, που για τρίτη φορά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κέρκυρα, επεσήμανε ότι αποτέλεσαν την πιο οργανωμένη εκδήλωση της ειδικότητας των αεροπροσκόπων στο νησί μας. εν ξέχασε να θυμηθεί τις προσπάθειες, που κατέβαλλαν πριν χρόνια, πρώτα ο Ανδρέας Σταματόπουλος και μετά ο Θόδωρος Πεκούλης. Η πολύ καλή εκπαιδευτική ομάδα της Γ.Ε. μας υποσχέθηκε και ένα εργαστήριο Σκαπανικής το καλοκαίρι στο Βίδο. Ακόμη χάρισαν στην Π.Ε. τρία πακέτα αερομοντελικών κατασκευών και αυτή με τη σειρά της τα παραχώρησε στο 13ο Σ-μα Α/Π. Γ.Χ.Κ. 12

13 Áðüøåéò... Óôïõò ÅöÞâïõò (êáé ìç) ôçò ÐáñÝáò ìáò Μ αρέσει η σκέψη πως την ημέρα που γεννιέται κανείς, του χαρίζουν τον κόσμο σαν δώρο γενεθλίων. Ένα υπέροχο κουτί με εξαίσιες κορδέλες! Μερικοί δεν κάνουν τον κόπο ούτε τις κορδέλες να λύσουν, όχι ν ανοίξουν το κουτί. Κι όσοι το ανοίγουν περιμένουν να βρουν μέσα μόνο το Θαύμα, την Ομορφιά την Έκσταση. Ξαφνιάζονται που υπάρχει στη Ζωή και ο Πόνος και η Απελπισία, η Μοναξιά και η Σύγχυση. Κι όμως είναι όλα μέρος της Ζωής. εν ξέρω για σας, όμως, εγώ δεν θέλω να χάσω τη ζωή. Θέλω να μάθω το κάθε πραγματάκι που έχει μέσα το κουτί. Αυτό το μικρό κουτί λέγεται Πόνος. Τι να κάνουμε, δικό μου είναι κι αυτό, θ ανοίξω, λοιπόν, τον Πόνο και θα γνωρίσω τον Πόνο. Κι αυτό το μικρό πακετάκι λέγεται Μοναξιά. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν ανοίγω το πακετάκι που λέγεται Μοναξιά; Γνωρίζω τη Μοναξιά. Κι όταν μου λες «Νοιώθω μοναξιά», μπορώ να καταλάβω λιγάκι τη Μοναξιά σου και μπορούμε να καθίσουμε μαζί και να κρατήσουμε ο ένας το μοναχικό χέρι του άλλου. Θέλω να τα γνωρίσω όλα τα πράγματα μέσα στο κουτί. Γιατί ξέρω ότι έτσι θα γνωρίσω και την Έκσταση. Βρίσκεται εκεί και θα τη βρω. Ξέρω ότι μπόρεσα να μετατρέψω τον Πόνο σε Χαρά. Κι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπόρεσα να πάρω την Αγωνία και να την κάνω Αλήθεια. Κι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. εν υπάρχει τίποτε που να μπορώ να το κάνω εγώ και να μη μπορείς να το κάνεις εσύ. εν είμαι υπεράνθρωπος. Ό,τι μπορώ εγώ το μπορείς κι εσύ. Και πολλά πράγματα μπορείς να τα κάνεις καλύτερα. Αν δεν τα έχεις, δεν είναι γιατί δεν τα έχεις. Είναι γιατί δεν προσπαθείς γι αυτά. Βρίσκονται εδώ και είναι δικά σου. Έχουμε τη μαγική ικανότητα να μετατρέψουμε την Απελπισία σε Ελπίδα. Μπορούμε να σκουπίσουμε τα άκρυα και να τα αντικαταστήσουμε με Χαμόγελα. Τη Μοναξιά σε Χαρά. Την αδικία σε ικαίωση. Το Εγώ σε Εμείς. Μπορείς, μπορούμε. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Με Αγάπη Ç ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÓÔÏÍ ÐÑÏÓÊÏÐÉÓÌÏ ÊÁÉ ÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÔÇÓ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ Ο σκοπός του Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το Π.. του 99, είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου, που συνίσταται στην Ομαδική ράση, τη Ζωή στο Ύπαιθρο και το Παιχνίδι. Η Ομαδική ράση αναπτύσσεται στους νέους από πολύ νωρίς. Μπαίνει το λυκόπουλο στην Αγέλη του και αμέσως εντάσσεται στην εξάδα του. Στη μικρή ομάδα του, με το δικό της διακριτικό χρώμα, με τις πρώτες νύξεις αυτοδιοίκησης, μέσω της «διοίκησης» της, του πρώτου και του δεύτερου της εξάδας. Το λυκόπουλο εντάσσεται στη δική του, ιδιαίτερη παρέα, μέσα στην ίδια του την Αγέλη. Αυτοδιοικείται; Όχι βέβαια. Εισάγεται στο πνεύμα της Αυτοδιοίκησης; 13

14 Ασφαλώς ναι. Στην ηλικία των 11, ο νέος μας πρόσκοπος μπαίνει στην Ομάδα του και αμέσως - αμέσως, γίνεται μέλος της δικής του, ιδιαίτερης, παρέας της Ενωμοτίας. Γίνεται Λέων ή Ξιφίας ή Αετός και νοιώθει ανεξάρτητος από τους Ίππους ή τους Γλάρους ή τους Όφεις. Εκλέγει μια φορά το χρόνο τον Ενωμοτάρχη του, που θα τον εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας - Ύψιστη Τιμή - Στόχος κάθε πρόσκοπου. Εμείς θα πούμε αυτό για την πρόοδο της Ομάδας, θα επηρεάσουμε με τις ιδέες μας την πορεία της, θα μετάσχουμε στην διοίκηση της, γιατί η Ενωμοτία μας ενδιαφέρεται και για το σύνολο, την αγαπημένη μας Ομάδα. Μετέχει ο πρόσκοπος μας, δια των οργάνων της Ομάδας του, στη διοίκηση της. Για πρώτη φορά στη ζωή του ψηφίζει και ο λόγος του μετράει. Αυτοδιοικείται. Στα 15 του ο ανιχνευτής μας γνωρίζει ένα νέο τρόπο διοίκησης. Τη Σύνοδο. Οργάνωση, Λειτουργία, Απόφαση, Προγραμματισμός, Εκτέλεση, ράση, Αξιολόγηση, τα πάντα έχουν σχέση με τη συλλογική διοίκηση, τη συλλογική απόφαση, τη συλλογική ευθύνη και παράλληλα την ατομική υπεύθυνη θέση, που αντιμετωπίζει τη βάσανο της σκληρής νεανικής αντιμετώπισης του μη συνεπούς. Ο Α-γός κάνει ένα βήμα πίσω. Ο έφηβος πρόσκοπος ανιχνεύει τα μονοπάτια της ζωής μέσα από την Αυτοδιοίκησή του και παράγει αυτοδιοικητικό έργο. Βαθμοφόρος ή μέλος Προσκοπικού ικτύου ή μέλος Επιτροπής ή Παλιός Πρόσκοπος, στη συνέχεια, με πλούσια βιώματα και εμπειρίες μιας γεμάτης προσκοπικής ζωής, κινείται είτε στον Προσκοπισμό είτε στην Κοινωνία διαφορετικά απ ότι ένας μη πρόσκοπος. Έχει μάθει να ακούει, να σκέφτεται πριν μιλήσει, να υποστηρίζει με θάρρος τις απόψεις του, να δέχεται την κριτική, να κριτικάρει με γνώμονα το κοινό συμφέρον, να προσεγγίζει τα κοινά, βασισμένος στα άρθρα του Προσκοπικού Νόμου, του υπέρτατου οδηγού Αυτοδιοίκησης του Πολίτη. Έχει μάθει στον Προσκοπισμό να είναι Πολίτης. εν αξίζει να σχολιαστεί σ αυτό το μικρό πόνημα αν όλα αυτά συμβαίνουν ή Βαΐων Πίπος Ανεμογιάννης - Σπύρος Μπαμίχας 14

15 δεν συμβαίνουν πραγματικά. Μια τέτοια αναφορά θα μας απομάκρυνε από το ιδανικό και ας μείνουμε σ αυτό. Στις διαδικασίες ανάδειξης του.σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ. ΣΥ.Ν.), που έχω υπ όψιν μου, με την ενθάρρυνση του Σ.Ε.Π. και της Περιφέρειας μου, πρόσκοποι μας εγγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους του ήμου μας. Εκεί αντιμετώπισαν τις προσεγγίσεις άλλων νέων, οργανωμένων σε κομματικές παρατάξεις, που είδαν το νέο θεσμό των ΤΟ.ΣΥ.Ν. σαν ένα ακόμη πεδίο κομματικού διαγκωνισμού. Ψηφίστε μας, να σας ψηφίσουμε, για να μη βγουν οι άλλοι, είπαν στα παιδιά μας. Και είμαστε περήφανοι που τα παιδιά μας τους έδωσαν πληρωμένη την απάντηση, για το πως διδάχθηκαν στους Προσκόπους την Αγωγή και τη ημοκρατία. Παλαιότερα η Προσκοπική Μέθοδος και η Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π. στόχευε στην παραγωγή Ηγετών. Μέχρι και τραγούδια τραγουδούσαμε στις Σχολές. «Για να γενείς Ηγέτης υνατός, είναι αυτός ο δρόμος ο σωστός...». Σήμερα στοχεύουμε στην παραγωγή Πολιτών, αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι και η ανάδειξη Ηγετών. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, τα καθημερινά σχόλια των πολιτών, τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, με προεξάρχον το πρόβλημα της κακής διαχείρισης του περιβάλλοντος, μας κατακλύζουν. Οι κοινωνίες αναζητούν λύσεις. Αναζητούν ανθρώπους που θα δώσουν και θα στηρίξουν τις λύσεις αυτές. Αναζητούν πολίτες συνειδητούς, που βάζουν το κοινό συμφέρον πάνω από το δικό τους. Αναζητούν Προσκόπους. Εδώ βρίσκεται και η ουσία της κοινωνικής προέκτασης του Προσκοπικού Προγράμματος παραγωγής Πολιτών. Εδώ η Προσκοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί, και μπορεί ουσιαστικότερα να επιτελέσει, την κοινωνική της παρέμβαση. Ο προσκοπισμός είναι μια εξόχως Πολιτική Κίνηση με Πολιτικές Θέσεις. Όχι κομματικές, Πολιτικές. Η εξ απαλών ονύχων διδασκαλία, με το γοητευτικό προσκοπικό τρόπο, της Αυτοδιοίκησης στα παιδιά και τους νέους, οδηγεί στην παραγωγή Πολιτών, που είτε σαν Ηγέτες είτε σαν Πολίτες επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και το οδηγούν επί τα βελτίω. ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. Γ.Χ.Κ Παλαιοκαστρίτσα Κ. Κουρκουμέλης, Ν. Λαζαρόπουλος, Σ. Γιαννάτος 15

16 Ïé ðáëéïß ðñüóêïðïé èõìïýíôáé... Êåñêõñáúêïß Ôýðïé êáé ÊïñöéÜôéêá èéìá (Ôïõ ÅììáíïõÞë ÌáõñïãéÜííç ÁèÞíáé 1949) 16 ΤΟ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Χρόνια πολλά επεράσανε, από τότε, χρόνια άχαρα, δύσκολα, αγέλαστα! Τα βάσανα ελυγίσανε το κορμί μου, οι θλίψεις, οι κόποι! Η απογοήτευσις μου εμαύρισε την καρδιά! Χρόνια πολλά επεράσανε και τώρα ότε ο καιρός μου εμαλάκωσε τους πόνους, μου εγλύκανε τις πίκρες της ζωής που τις ήπια Ρόδα Συσσίτιο από τον Αρχηγό Σπύρο Μπάνο έως την τελευταία σταλιά, και αντίκρυσα τέλος, εις βάθος τη γαλήνη, την οποία τόσο επόθησα, δεν ημπορώ ακόμα να ξεχάσω το δράμα που, πρώτο, εφαρμάκωσε την παιδική μου ηλικία, την τόσο ευτυχισμένη! Το σφάξιμο του Πασχαλινού αρνιού. Μα πως να το ξεχάσω το καλό, το κάτασπρο, το παιχνιδιάρικο, αρνάκι! Θυμάμαι κάθε χρόνο, αυτές τις ημέρες, μας εχαρίζανε ένα ωραίο, παχουλό, σγουρόμαλλο αρνί. Πόσο το εσυμπαθούσαμε, εμείς, τα μικρά, τότε, απονήρευτα παιδάκια! Πως επαίζαμε μαζί του! Του εδίναμε να φάη χορταράκι! Πως μας ακολουθούσε βελάζοντας, το καϋμένο, σα σκυλί! Το εστολίζαμε, το εχαϊδεύαμε, το εθεωρούσαμε σαν ένα αδελφάκι, πολύ αγαπημένο! Πως να ξεχάσω το «Μεγάλο Σάββατο» το «Χαρές γεμάτο», για όλους, όχι όμως για το φτωχό αρνάκι, ούτε για μας που το αγαπούσαμε! Θυμάμαι τον κακό άνθρωπο, το δήμιο, ο οποίος, σφίγγοντας στα δόντια του το κοφτερό μαχαίρι, εκρατούσε με το βαρύ του γόνατο, καρφωμένο στη γη, το κακόμοιρο πλάσμα του Θεού, και ετοιμαζότανε να του κόψη το λαιμό! Πως να ξεχάσω τον τρόμο του! τις κλάψες του! το σπαραγμό της ψυχής μας, όταν με βουρκωμένα τα μάτια, με στήθη που τα εφούσκωνε η αγωνία, εζητούσαμε από τη μητέρα μας να χαρίση τη ζωή εις το δύστυχο αρνάκι! Ούτε θα λησμονήσω ποτέ τη στενο-

17 χώρια της, όταν την ερωτούσαμε κλαίοντας «Μα πως μητερούλα ο Χριστός μας που είναι τόσο αγαθός, τόσο δίκαιος! Θέλει να σφάξουνε το έρημο αρνάκι, το τόσο ήμερο! Το τόσο καλό! Πως, μα πως μητέρα!». Τη χαρά μας, τέλος, πως να την ξεχάσω, όταν το επαίρναμε από τα χέρια του σκληρού ανθρώπου και το εφέρναμε στο σπίτι! Τα φιλιά! Τα χάδια! Τα γέλοια, ανακατεμμένα με κλάμματα! Την ευτυχία μας! εν ημπορώ να τα λησμονήσω ακόμα. Αυτά εγενόντανε εις την πατρίδα μου, που δεν έχουνε τη βάρβαρη συνήθεια του σουβλίσματος του πασχαλινού αρνιού. Βλέπω, τώρα, χριστιανούς! έκα ή δώδεκα πολιτισμένους ανθρώπους πονόψυχους! γλυκομίλητους! ευσπλαχνικούς! κυρίες ευαίσθητες και τρυφερά παιδάκια, που καθισμένοι γύρω σ ένα τραπέζι στολισμένο για την περίστασι υποδέχονται, ψάλλοντας το «Χριστός ανέστη», το σουβλισμένο αρνί! Το καμαρώνουνε, ψάλλοντας το «Χριστός ανέστη», γλείφοντας τα χείλη τους, οι καννίβαλοι! Ενώ αυτό, τους βλέπει, το καψερό, με τα μεγάλα τα ορθάνοιχτα, μάτια του, τα τρομαγμένα από το αντίκρυσμα του Θανάτου! Του σχίζουνε τις σάρκες, ψάλλοντας «Χριστός ανέστη» οι αθεόφοβοι! Το καταβροχθίζουνε οι πεινασμένοι λύκοι! Το χαριτωμένο, το πρόσχαρο, το άκακο αρνάκι, το οποίο δεν έβλαψε κανένα, εκείνοι, που το εσπαράξανε, ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστη» οι Χριστιανοί! οι πολιτισμένοι άνθρωποι! οι ευαίσθητες κυρίες! τα τρυφερά παιδάκια! Τα βλέπω όλα, αυτά, τώρα και ενθυμούμαι την εποχή που με τα μάτια βουρκωμένα, με τα στήθη που τα εφούσκωνε η αγωνία, ερωτούσαμε κλαίοντας «Μα πως μητερούλα ο Χριστός μας, που είναι τόσο αγαθός! τόσο δίκαιος! θέλει να σφάξουνε το άκακο αρνάκι, το τόσο καλό! το τόσο ήμερο! πως, μα πως μητέρα!» την ερωτούσαμε τότε, μικρά, άπραγα, αθώα παιδάκια, με λόγια που τα εκόβανε τα βογγητά, τα κλάμματα, τα δάκρυα! Λόγια τόσο χριστιανικά! τόσο λογικά! τόσο φρόνιμα! και εις τα οποία δεν εύρισκε τίποτα να απαντήση η καλή μας μητέρα, αν και επερνούσε για διανοούμενη του καιρού εκείνου πνεύμα κάπως καλλιεργημένο, το οποίο δεν θα ημπορούσε, βέβαια, να συγκριθή με τους τηλαυγείς γυναικείους πνευματικούς φάρους, που μας ξεστραβώνουνε σήμερα! Μεγάλο Σάββατο Σπύρος Μπαμίχας 17

18 Óåëßäåò ÐñïóêïðéêÞò Éóôïñßáò Η ιστορική έρευνα του Θανάση Τσουκαλά για τον Ελληνικό και τον Κερκυραϊκό Προσκοπισμό φέρνει στο φως συνεχώς άγνωστες πτυχές της διαδρομής τους. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία για την επίσημη εμφάνιση των κερκυραίων προσκόπων στις 25 Μαρτίου 1915, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του ανταποκριτού στην Κέρκυρα της αθηναϊκής εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ», στο 621 ο φύλλο της, στις 26 Μαρτίου ΚΕΡΚΥΡΑ, 25 Μαρτίου. Η σημερινή τελετή απέβη επισημοτάτη. Εις την εκκλησίαν του φρουρίου εγένετο ωραία παράταξις του πεζικού, του πυροβολικού, «Περί Παπαδίλη» των μαθητών των Ευελπίδων, του σώματος των προσκόπων και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Αι αρχαί, τα σωματεία και αι μουσικαί μετέσχον της τελετής. Εκ του προξενικού σώματος παρετηρήθη απουσιάζων ο Γάλλος και ο Άγγλος πρόξενος. Έξωθεν ενός στρατώνος παρετηρήθη η Γαλλική σημαία εν συμπλέγματι μετά της κυανολεύκου. Προ του μεράρχου κ. Ιωάννου εις την πλατείαν μεγαλοπρεπεστάτη επηκολούθησε στρατιωτική παρέλασις, ακολουθησάντων των προσκόπων και των μαθητών πάντων των εκπαιδευτηρίων. Εκ του φρουρίου ερρίφθησαν οι κεκανονισμένοι κανονιοβολισμοί. Στα πρώτα φύλλα της «Π.Ζ.», που τα εκδίδαμε φωτοτυπημένα, ο Τάσος Μπάρμπας δημοσίευσε τις ιστορίες του «Παπαδίλη», όπως τις θυμόταν από τις διηγήσεις του Περιφερειακού Εφόρου Άγγελου Λαβράνου. Ο σιορ Άντζουλος στις εκδρομές μάζευε τις ώρες κοινής ανάπαυσης τα παιδιά και τους διάβαζε από το «Γεροστάθη» του Λέοντος Μελά ή τους διηγούνταν τα κατορθώματα του «Παπαδίλη». Τα παιδιά είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι οι ιστορίες του Παπαδίλη προέρχονταν από κάποιο βιβλίο και μετά από χρόνια αρκετοί το αναζητούσαν. Ένας απ αυτούς, ο μετέπειτα βαθμοφόρος μας Ανδρέας Σταματόπουλος, έγραψε στον σιορ Άντζουλο και του ζήτησε πληροφορίες. Αυτός του απάντησε στις και από την επιστολή αυτή, που τώρα βρίσκεται στο αρχείο μας, μαθαίνουμε αρκετά για τον Παπαδίλη. Κέρκυρα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου Κύριον Ανδρέαν Ε. Σταματόπουλον Αγαπητέ μου Ανδρέα, Την περασμένη Παρασκευήν 18 τρεχ. έλαβα το καλόν Σου γράμμα, της αυτής ημερομηνίας, το οποίον μου έδωσε μεγάλην χαράν, διότι είδα ότι τα ανέκδοτα, οι ιστορίες του «Παπαδίλη», δεν έμειναν άνευ απηχήσεως επί ματαίω και εις την λήθην. Το βιβλίον που Σας εδιάβαζα κατά τας εκδρομάς δεν ήτο κανενός «Παπαδίλη». Ήτο ο Γεροστάθης του Λέοντος Μελά. Τα ανέκδοτα οι ιστορίες του Παπαδίλη δυστυχώς δεν ευρίσκονται σε κανένα κείμενον, σε κανένα βιβλίον. Αυτά τα γνωρίζομεν από στόμα σε στόμα μερικοί, ελάχιστοι, παλιοί. Όταν ήμουν παιδί, 7 με 10 ετών, ενθυμούμαι τον Παπαδίλην, διότι ο αδελφός μου Φίλιππος, μεγαλύτερός μου, ήτο ένας από τους μικρότερους της παρέας του Παπαδίλη. Ο Παπαδίλης ήτο καλός κρικετίστας και ήτο ο Αρχηγός της παρέας του, που έκανε διαρκώς «μπέρ-

19 τες», φάρσες. Ο Παπαδίλης ήτο βοηθός φαρμακοποιός και εις τον στρατόν, ως κληρωτός, υπηρέτησε ως νοσοκόμος εις Αθήνας ( ιλοχίαν Νοσοκόμων Μακρυγιάννη κλπ), όπου άφησε εποχήν και εκεί από τες διάφορες «μπέρτες» του. Κάποτε έφυγε δια να εργασθή εις την Αίγυπτον (Αλεξάνδρειαν) και ως μου είπε ένας κερκυραίος, οπτικός το επάγγελμα ονόματι Σκόρτσης εις την Αλεξάνδρειαν τον Αύγουστον του 1944, που με είχαν στείλη από την ομηρίαν της Ιταλίας εις Αίγυπτον, ο Παπαδίλης μέχρι του Ελ Αλαμέϊν ευρίσκετο εκεί, εις Αλεξάνδρειαν, και ότι μετά έχασαν τα ίχνη του. Εάν ζη ακόμη ο Παπαδίλης, που δεν το πιστεύω αφού δεν έδωσε κανένα σημείον, θα είναι άνω των 85 ετών σήμερον. Πρώτος βοηθός του Παπαδίλη εις την «παρέαν» ήτο ένας μικρόσωμος κος Κεφαλάς, ο οποίος, το 1920 περίπου, και κατόπιν, ήτο υπάλληλος εις κάποιον που πωλούσε καύσιμα, βενζίνες κλπ, εδώ εις την Κέρκυραν. Πάνε χρόνια που δεν υπάρχει πλέον ο Κεφαλάς. Θα πήγε Ad patres. Ίσως ο πατέρας Σου να ενθυμείται τον Παπαδίλην και την παρέαν του. Ο Κάρολος Κλήμης προ καιρού μου είχε γράψη για να με παρακαλέση να του «γράψω» τες ιστορίες του Παπαδίλη! Αλλά δυστυχώς ούτε το ταλέντο να γράφω έχω ούτε τον καιρόν. Και a proros έχω να απαντήσω εις τον Κλήμην εις ένα άλλο του γράμμα, το οποίον Ôá ÍÝá ôçò Ð.Å. ÊÝñêõñáò Πολύ ωραίες ήταν οι γιορτές της πίτας του 1ου, 3ου, 4ου, 10ου και 13ου Σ-τος το Φεβρουάριο. Τα Σ-τα παρουσίασαν το αξιόλογο έργο τους την περασμένη έλαβα μεταγενεστέρως τες !! Και τη ψυχή μου θα ήθελα να δώσω εις τον Προσκοπισμόν αλλά δυστυχώς «το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής». Ο «Παπαδίλης» υπήρξε εις το είδος του μοναδικός και ήτο η συνισταμένη, ας πούμε, του «χιούμορ» του αρχαίου ελληνικού πνεύματος του Οδυσσέως του Ομήρου, των Βενετσιάνων και των Άγγλων της Προστασίας. Με πολλήν Προσκοπικήν Αγάπην Άγγελος Λαβράνος 1960 Τζάμπορι Αμφίκλειας Ο Περιφερειακός Έφορος Άγγελος Λαβράνος χρονιά και ανακοίνωσαν τους στόχους τους για το Στις εκδηλώσεις αυτές απονεμήθηκε το μετάλλιο μακράς ευδόκιμης υπηρεσίας στο Χρήστο Παυλο- 19

20 20 γιάννη και το μετάλλιο ευδόκιμης υπηρεσίας στους Χριστόφορο Νικολούζο, Σπύρο Λέλα, Λία Καραγιαννίδη, Ρόζα Κασταμονίτη και Θανάση Μακρή. Με το έπαθλο Κέλλη τιμήθηκε από το 1 ο Σ-μα ο Ν. Κουρκουμέλης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα αποκριάτικα πάρτι και οι συνεστιάσεις του 1ου, 3ου, 5ου και 8ου Σ-τος. Στις , στο υπόστεγο, ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Κέρκυρας πραγματοποίησε αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά των Α.με.Α. Με χαρά τους φιλοξενήσαμε για δεύτερη χρονιά. Σημαντικά βοήθησε στην εκδήλωση ο Α-γός του 4ου Σ-τος Γεράσιμος Καβαλιεράτος. Όπως και πέρσι, η Σάββα και η Μαριέττα, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. Π.Ε. 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,75, Ενισχύσεις: 440,00, ωρεές 3800,00, Συνδρομές 3180,00, Πρατήριο 4000,00, Εκδηλώσεις Εκδρομές 3616,22, Απρόβλεπτα 1455,00, ράσεις Π.Ε. 268,70+131,76 ΣΥΝΟΛΟ: 33801,43 ΕΞΟ Α: ΕΗ ΟΤΕ ΕΥΑΚ ΕΛΤΑ 3401,71, Επισκευές 731,55, Γραφική ύλη 133,60, Καθαριότητα προσκοπείου 755,00, Απογραφή ενίσχυση τμημάτων εκπαίδευση 1416,46, Εκδηλώσεις 202,29, Μεταφορικά 120,00, Λοιπά έξοδα 54,45+267,67 ΣΥΝΟΛΟ: 7082,73 Υπόλοιπο προς ,70 ΣΥΝΟ- ΛΟ: 33801,43 Στις η Π.Ε. έλαβε μέρος με 33 μέλη της στη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος της Αγίας Θεοδώρας την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έλαβαν μέρος από το 3ο Σ-μα 1, το 4ο 11, το 6ο 6 και το 8ο 14. Επικεφαλής ο Έφορος Φίλιππος Τρούσας. Από 27/2-5/3/09 η Επιτροπή του Βίδο οργάνωσε εκδρομή στην Πομπηία Ρώμη Βατικανό. Συμμετείχαν 5 βαθμοφόροι, 7 μέλη Επιτροπών, 5 παλαιοί πρόσκοποι και 52 φίλοι της κίνησης. Η αξιολόγηση της εκδρομής κατέδειξε την επιτυχία της οργάνωσης, το καλό πρόγραμμα και τις υπηρεσίες και την ικανοποίηση από τη συνεργασία μας με το τουριστικό γραφείο του αγαπητού μας Ανδρέα Κάντα. Τα έσοδα της Επιτροπής του Βίδο ήταν 3250 ευρώ. Παραλάβαμε στο προσκοπείο τα πλακάκια για τη νέα κουζίνα του Π.Κ.Κ. Βίδο, προσφορά του κ. Γ. Μαρούφωφ. Ο Νίκος Πουλής μας χάρισε ένα ρούτερ. Μας το είχε υποσχεθεί από το φθινόπωρο στη σχολή Σκαπανικής. Σ ευχαριστούμε πολύ έφορε. Επίσκεψη στο Βίδο έγινε στις από τη Φρίντα Γιαννάτου και τον Π.Ε. Στις παραλάβαμε το Α.Π. 5669/ έγγραφο της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που απαντά στο από δικό μας έγγραφο, με το οποίο μας πληροφορεί, ότι τα σχετικά με το έργο «Επισκευαστικές εργασίες στο χώρο άνωθεν του Προσκοπείου Κέρκυρας» έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού/ -νση Αναστήλωσης με το 4153/ έγγραφο της 21ης Ε.Β.Α. Η Π.Ε. έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την παρακολούθηση του θέματος στην Αθήνα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. Π.Κ.Κ. ΒΙ Ο 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,65, ωρεές Χορηγίες 525,00, Εκδηλώσεις ράσεις 7185,00, Απρόβλεπτα 70,00, Τόκοι 35,45 ΣΥ- ΝΟΛΟ: 9276,10 ΕΞΟ Α: Κατασκευές 3170,00, Εργατικά 1410,00, Αγορά υλικών 2862,46 ΣΥΝΟΛΟ: 7442,46 Υπόλοιπο προς ,64 ΣΥΝΟΛΟ: 9276,10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 6ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,82, Συνδρομές μελών 3475,00, Εκδηλώσεις ράσεις 8619,77,

21 Τόκοι 10,35 ΣΥΝΟΛΟ: 15743,94 ΕΞΟ- Α: Κοινόχρηστα 440,00, Γραφική ύλη 303,32, Εκπαίδευση 90,00, Εκδηλώσεις ράσεις 2275,15, Μεταφορικά Οδοιπορικά 3342,70, Τροφοδοσία κατασκηνώσεων/δράσεων 2121,85, Λοιπά έξοδα 1069,11, Απογραφή 2248,00, ΣΥΝΟΛΟ: 12590,13 Υπόλοιπο προς ,81 ΣΥΝΟΛΟ: 15743,94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 4ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,45, ωρές 5500,00, Συνδρομές μελών 3005,00, Εκδηλώσεις ράσεις 17092,00, Απρόβλεπτα 2490,00, Τόκοι 3,40 ΣΥΝΟΛΟ: 35830,85 ΕΞΟ Α: Κοινόχρηστα 485,00, ΕΛ.ΤΑ. 57,00, Επισκευές 140,00, Γραφική ύλη 418,89, Απογραφή 2501,20, Εκδηλώσεις ράσεις 10291,76, Αγορά υλικών εξοπλισμού (νέα βάρκα) 18146,64, Τροφοδοσία 221,69, Λοιπά έξοδα 2027,52 ΣΥΝΟΛΟ: 30687,61 Υπόλοιπο προς ,15 ΣΥΝΟΛΟ: 35830,85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Κ.Σ. 13ου Σ-τος 2008: ΕΣΟ Α: Υπόλοιπο ,00, ωρεές 200,00, Συνδρομές μελών 680,00, Μικρά Ταμεία 126,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1617,00, ΕΞΟ- Α: Επισκευές 248,33, Γραφική ύλη 18,00, Απογραφή 483,06, Εκπαίδευση 240,00, Εκδηλώσεις ράσεις 226,57, Λοιπά έξοδα 138,46 ΣΥΝΟΛΟ: 605,03 Υπόλοιπο προς ,58 ΣΥΝΟΛΟ: 1617,00 Μετά την αναβολή της Βασικής Ανιχνευτών και η προγραμματισμένη από την Εφορεία Σχολών Σχολή Λεμβάρχου για την περίοδο της 25ης Μαρτίου δεν έγινε και όχι με ευθύνη μας. Κάτι τρέχει. Τι τρέχει; Και στις 25 Μαρτίου ο καιρός μας απειλούσε διαρκώς με βροχή. Αυτό, βέβαια, δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τη μικρή συμμετοχή μας στην κατάθεση στεφάνου της 24ης Μαρτίου και στην παρέλαση για την εθνική μας γιορτή. Στην κατάθεση είχαμε 4 (!) παρόντες. Τρεις βαθμοφόρους και έναν ανιχνευτή. Σημαιοφόρος η Λία Καραγιαννίδη. Το στεφάνι κατέθεσε ο Χαρίλαος Κουλούρης. Στην παρέλαση οι παρόντες ήταν 124. Από το 1ο 14, το 3ο 6, το 4ο 33, το 5ο 21, το 6ο 2, το 8ο 28, το 10ο-, το 12ο - και το 13ο 20. Επικεφαλής ο Γεράσιμος Καβαλιεράτος. Σημαιοφόρος ο Αλέξανδρος Μπούρας. Για το ακίνητο της Ηγουμενίτσας έχουμε εξελίξεις. Αναλυτικά στο επόμενο. Ôá íýá ôçò íùóçò Τις εξαιρετικά αξιόλογες φωτογραφίες του προσωπικού του αρχείου μας εμπιστεύθηκε το μέλος μας Σπύρος Μπαμίχας, παλιό στέλεχος του 1ου Σ- τος. Σπύρο σ ευχαριστούμε. Και ο Αλέκος Κοκκοτός, σε συνέχεια παλαιοτέρων προσφορών του, μας διέθεσε και άλλες φωτογραφίες. Τον ευχαριστούμε θερμά. Η κυρία Καίτη Χονδρογιάννη μας παραχώρησε μια σειρά φωτογραφιών από τις προσκοπικές ομάδες της Παιδόπολης. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καίτη. Λάβαμε το 31ο φύλλο της περιοδικής έκδοσης της Ε.Π.Π. Περιφ. Καϊρου «Μέμφις», το 63ο τεύχος της «Ενημέρωσης» της Ε.Π.Π. Ν. Ιωνίας, το 99ο φύλλο των «Κοζανίτικων Αντίλαλων» της Ε.Π.Π. Κοζάνης και το 24ο τεύχος «ο Κρίκος και ο Πρόσκοπος» του Σ.Ε.Π. Μεγάλη ήταν η παρουσία των μελών μας στη συνεστίαση της Τσικνοπέμ- 21

22 Áíáêïéíþóåéò ÊïéíùíéêÜ πτης και καθοριστική η συμβολή μας στην επιτυχία της λαχειοφόρου της Επιτροπής της Περιφέρειας. Μικρή ήταν η παρουσία μας στον εορτασμό της 22ας Φεβρουαρίου. Παρόντες ήταν οι Σπύρος Τρούσας, Αλέκος Μιχαλάς, Τάσος Μπάρμπας και Γιώργος Ψάϊλας. Ευχές για την ημέρα έστειλαν οι Ντίνος Ζωχιός, Στέφανος Βασιλάκης και Σοφία Ζερβού. Στις 8/ θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία η 2η Συνάντηση της Υπο-Περιοχής Νοτίου Ευρώπης και η 13η Μεσογειακή Συνάντηση με θέμα: «Ενωμένοι από τη θάλασσα Ο δρόμος των Πολιτισμών, της ημιουργικότητας και της Ανανεώσεως». Πληροφορίες στην Ένωση. Την εκδρομή της Επιτροπής του Βίδο στην Ρώμη υποστήριξε η Ένωσή μας με τη συμμετοχή μελών μας και κυρίως με τις προσπάθειες του προέδρου μας Ντίνου Ζωχιού. Η ετήσια συνάντηση των προεδρείων των Ενώσεων Παλιών Προσκόπων Βορείου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαϊδα στις 2/ Την αλληλογραφία του με το Μπάνο, τον Λαβράνο, τον Παραμυθιώτη, τον Σταματόπουλο και άλλους παραχώρησε στο Αρχείο της Περιφέρειας ο παλιός Α-γός της 1ης Οδυσσέας Κάρολος Κλήμης. Ακόμη, το Καταστατικό της Οργάνωσης των Αλβανών Προσκόπων, που εκπόνησε ο ίδιος και έγινε αποδεκτό από το 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της Αλβανικής Προσκοπικής Κίνησης στην πόλη του Σαραντιού (Αγ. Σαράντα) στις 23/ και εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. Κάρολε, σ ευχαριστούμε και πάλι. Ανακοινώθηκε από την Γ.Ε. η Β.Ε. 1/2009, που τροποποιεί τον Κανονισμό ιοίκησης, επιφέροντας ενδιαφέρουσες αλλαγές στη διαδικασία ανάδειξης Α.Σ. και Π.Ε. και στην ετήσια αξιολόγηση των βαθμοφόρων. Η 25η Π.Α.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από 23 έως Η 3η Πανελλήνια ράση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Κένταυρος» στα Χάνια Πηλίου στο Βόλο στις 23 και 24 Μαίου. Η 33η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16/17 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 1η Επιθεώρηση λέμβων της Π.Ε. ΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Από τη Χριστιάνα και το Θανάση Ρουβά 20 ευρώ υπέρ της «Π.Ζ.». Από το Τζέλο Κασταμονίτη 30 ευρώ στη μνήμη Λιλής Ζαμίτ. Από τον Αλέξανδρο Καλούδη 20 ευρώ υπέρ του 13ου Σ-τος Α/Π στη μνήμη Μιλτιάδη Βραδή. 22 Από το Σπύρο Φαϊτά 50 ευρώ υπέρ του 13ου Σ-τος Α/Π στη μνήμη Αλεξάνδρου Ρέγγη. Από την Σοφία Μαζαράκη 20 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της ιονυσίου.

23 Ούτε την αναρχία να ανεχθείς, ούτε στην σκλαβιά να ζήσεις Αισχύλος 23

24 Προμαχώνας Σαραντάρη Πόρτα Ριάλα Περίοδος Αγγλοκρατίας Οχυρό Αβράμη Τάφρος Ν. Φρουρίου

ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 20...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά ÅðôÜ ñüíéá «ÐñïóêïðéêÞò ÆùÞò»

ðåñéå üìåíá 4...από τις δράσεις μας 20...τα νέα της Ένωσης 22...κοινωνικά ÅðôÜ ñüíéá «ÐñïóêïðéêÞò ÆùÞò» Έκδοση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Κέρκυρας Έτος H αρ. φύλλου 49 Κέρκυρα Μάϊος 2008 ÐñïóêïðéêÞ ÆùÞ ÐåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò íùóçò Ðáëáéþí Ðñïóêüðùí Ð.Å. ÊÝñêõñáò. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò Êáãêïõñßäçò. Ä-íóç: ËïõôñÜ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζανίτικοι. Αντίλαλοι. ΤΡΙΜHNH EΦHMEPIΔA ENΩΣHΣ ΠAΛAIΩN ΠPOΣKOΠΩN KOZANHΣ ETOΣ 26 ο AP. ΦYΛΛOY 122 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Κοζανίτικοι. Αντίλαλοι. ΤΡΙΜHNH EΦHMEPIΔA ENΩΣHΣ ΠAΛAIΩN ΠPOΣKOΠΩN KOZANHΣ ETOΣ 26 ο AP. ΦYΛΛOY 122 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Κοζανίτικοι ΚΟΖΑΝΗΣ 270003 Χ+5 Αντίλαλοι MIA ΦOPA ΠPOΣKOΠOΣ, ΠANTA ΠPOΣKOΠOΣ ΤΡΙΜHNH EΦHMEPIΔA ENΩΣHΣ ΠAΛAIΩN ΠPOΣKOΠΩN KOZANHΣ ETOΣ 26 ο AP. ΦYΛΛOY 122 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 δημιουργία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Καπετανάκη Ελένη, Α 1 Λυκείου Αποστόλου Μαρίνα, Α 1 Λυκείου Βαβανός

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεταλιές στην Αίγινα... Το νησί Σκοπευτήριο Καισαριανής. 100 πάρκα...ξανά! Κέδρος στην αγκαλιά του Κορινθιακού

Ορθοπεταλιές στην Αίγινα... Το νησί Σκοπευτήριο Καισαριανής. 100 πάρκα...ξανά! Κέδρος στην αγκαλιά του Κορινθιακού Tριμηνιαία Περιοδική Έκδοση της Προσκοπικής Κίνησης Τεύχος 34 Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Διανέμεται Δωρεάν, Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα Ορθοπεταλιές στην Αίγινα... Το νησί Σκοπευτήριο Καισαριανής 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 54 / 0.30 - ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Ειρήνη Καλλιγά. Ιδρύτρια του Οδηγισμού στην Ελλάδα

ΤΕΥΧΟΣ 54 / 0.30 - ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Ειρήνη Καλλιγά. Ιδρύτρια του Οδηγισμού στην Ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 54 / 0.30 - ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Ειρήνη Καλλιγά Ιδρύτρια του Οδηγισμού στην Ελλάδα Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 4 - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Όταν όλα γίνονται 100 Ιπτάμενοι Βαθμοφόροι Jamboree Σουηδίας Swap Not Shop Ψέριμος Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού

Όταν όλα γίνονται 100 Ιπτάμενοι Βαθμοφόροι Jamboree Σουηδίας Swap Not Shop Ψέριμος Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού Tριμηνιαία Περιοδική Έκδοση της Προσκοπικής Κίνησης Τεύχος 32 Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν, Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα Όταν όλα γίνονται 100 Ιπτάμενοι Βαθμοφόροι Jamboree Σουηδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 71ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κοντά στο ΦΥΛΛΟ 31 ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 71 ΟΥ Σ.Π.Κ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ 71 ον ΤΙΜΗΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεχώρισαν... 26η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση

Ξεχώρισαν... 26η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση Ξεχώρισαν... _5 26η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση Η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση είναι το ετήσιο ραντεβού του Κλάδου Ανιχνευτών με τον πολιτισμό. Για έναν ολόκληρο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. και ο κρίκος. με γεια το κουρεμα simply SCOUTING στη γη των προγονων ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. και ο κρίκος. με γεια το κουρεμα simply SCOUTING στη γη των προγονων ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ και ο κρίκος Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση της Προσκοπικής Κίνησης Τεύχος 35 Διανέμεται δωρεάν, Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα με γεια το κουρεμα simply SCOUTING στη γη των προγονων ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu Editorial Σ' αυτό το τεύχος, αρ. 60, θα διαβάσετε για τις εκδηλώσεις μας του μήνα Μαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου που ήταν τα γενέθλια του Μακ. Χριστόφορο και μέλη της ΕΚ Πράγας με την Πρόεδρο και Συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός Δήμος με έδρα το Ευπάλιο

Ισχυρός Δήμος με έδρα το Ευπάλιο ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 83 Ιουλ-Αυγ. 2008 ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ Ισχυρός Δήμος με έδρα το Ευπάλιο Η αντίστροφη μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ. Κατασκηνωτικός χώρος «Αγιάσματα» Ελα και εσύ. Τεύχος 46 0,30 Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος 2010

ΝΕΑ. Κατασκηνωτικός χώρος «Αγιάσματα» Ελα και εσύ. Τεύχος 46 0,30 Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος 2010 Κατασκηνωτικός χώρος «Αγιάσματα» Ελα και εσύ ISSN 1792-2623 µηνύµατα ΝΕΑ Τεύχος 46 0,30 Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος 2010 ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ: ένα μικρό και φιλόξενο χωριό του Δήμου Αμανής στη Βόρεια Χίο. Σ ένα ήρεμο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 41 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2009 ΝΕΑ

Τεύχος 41 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2009 ΝΕΑ μηνύματα Τεύχος 41 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2009 ΝΕΑ περιεχόμενα 03 І Μήνυμα για τα 10 χρόνια «Νέα Μηνύματα» 04 І Στον ίδιο κόσμο ζούμε 05 І 25η Μαρτίου 06 І Κλάδος Αστεριών 08 І Κλάδος Πουλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΣΗΜΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ Η ΚΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΣΗΜΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ Η ΚΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έτος 2ο Αρ. φύλλου: 19 ÌÜúïò 2014 ΜΙΑ ΔΙΑΣΗΜΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ Η ΚΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Μια ευρωπαϊκή διασημότητα φιλοξενείται στην Αλεξάνδρεια 8-11 Μαΐου. Είναι η πολυβραβευμένη Νεανική χορωδία

Διαβάστε περισσότερα

4 0 Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη 13th World Scout Μoot, Kenya Κόκκινα Χαλιά Έτοιμοι για απογείωση Περιπέτεια στην Ευρώπη

4 0 Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη 13th World Scout Μoot, Kenya Κόκκινα Χαλιά Έτοιμοι για απογείωση Περιπέτεια στην Ευρώπη Tριμηνιαία Περιοδική Έκδοση της Προσκοπικής Κίνησης Τεύχος 31 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν, Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα 4 0 Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη 13th World Scout Μoot,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ. Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010

ΝΕΑ. Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010 μηνύματα ΝΕΑ Τεύχος 45 0,30 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2010 περιεχόμενα 03 І Μήνυμα Γενικής Εφόρου 04 І Στον ίδιο κόσμο ζούμε 05 І Baden Powell 06 І Κλάδος Αστεριών 08 І Κλάδος Πουλιών 11 І Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκοποι. φιλία. αισιοδοξία. δράση. εμπειρίες. προσφορά. παιχνίδι. ιδανικά. εξερεύνηση. κατασκήνωση. εκπαίδευση. περιπέτεια παρέα.

Πρόσκοποι. φιλία. αισιοδοξία. δράση. εμπειρίες. προσφορά. παιχνίδι. ιδανικά. εξερεύνηση. κατασκήνωση. εκπαίδευση. περιπέτεια παρέα. Απολογισμός Εργασίας Ιδρύματος Σώμα Eλλήνων Προσκόπων ιδανικά εμπειρίες Πρόσκοποι περιπέτεια παρέα δράση αισιοδοξία παιχνίδι φιλία εκπαίδευση κατασκήνωση υπευθυνότητα εξερεύνηση προσφορά Αγαπητά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Η ιστορία της εφημερίδας Χριστουγεννιάτικα παραμύθια Η ιστορία της σοκολάτας

Διαβάστε περισσότερα

Τριάντα πέντε χρόνια στην υπηρεσία του Θεσπρωτικού λαού

Τριάντα πέντε χρόνια στην υπηρεσία του Θεσπρωτικού λαού η εφημερίδα όλων των Θεσπρωτών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΝΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 - Αριθμός Φύλλου 1285 - 'Ετος ίδρυσης: 1977 - Ιδρυτής ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Κ. ΤΣΩΝΗΣ Ιδ ι ο κ τ ή τ η ς - Έκ δ ο τ η ς - Δ

Διαβάστε περισσότερα

Kαστάνιτσα 1293-2012 υπήρχαμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε

Kαστάνιτσα 1293-2012 υπήρχαμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε ΧΑΛΑΝΔΡΙ 352 Η Φωνή της ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ www.kastanitsa.gr - email: info@kastanitsa.gr Kαστάνιτσα 1293-2012 υπήρχαμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε Tριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Kαστανιτσιωτών

Διαβάστε περισσότερα

«Αγιαννίτικα Νέα» ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

«Αγιαννίτικα Νέα» ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ «Αγιαννίτικα Νέα» ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ XPONOΣ 10ος AP. ΦYΛ. 30 ΙΑΝ. - ΦΕΒΡ. - ΜΑΡΤ. -ΑΠΡ. 2013 AΓ. IΩANNHΣ ''Αποκριές 2013'' ΔΙΑΝΕΜΕ ΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τρεις το λάδι, τρεις το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητική Έρευνα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Μαζί τα γράψαμε... Τεύχος 1. Ιανουάριος 2013. Ιστορία της πόλης. Μνημεία της πόλης. Πολιτιστικές Σελίδες

Μαθητική Έρευνα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Μαζί τα γράψαμε... Τεύχος 1. Ιανουάριος 2013. Ιστορία της πόλης. Μνημεία της πόλης. Πολιτιστικές Σελίδες Τεύχος 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ιανουάριος 2013 Το σχολείο μας βρίσκεται στη δυτική άκρη της πόλης της Καβάλας στην περιοχή του Βύρωνα (πρώην Φλορέξ) στην οδό Δημοσθένους. Σ αυτήν την περιοχή μετεγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Η εφημερίδα όλων των Φενεατών Βήμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 4. Αρ. Φύλλου 21 Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 2 MAΪΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 679 0,90 e-mail: mellon@first.gr H εφημερίδα που γράφει την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος Εκδότης-Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 018 - ΤΙΜΗ 0.01

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 018 - ΤΙΜΗ 0.01 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 018 - ΤΙΜΗ 0.01 Editorial Φίλες και Φίλοι, Ταυτόχρονα με την ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητά μας, παρακολουθούμε τις εποχές να αλλάζουν τόσο γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό Του Αντώνη Καρανίκα

Το χωριό Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Προυσού Δομνίστας Κλεισούρας

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 141

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές με την γιαγιά και τον παππού στο χωριό

Διακοπές με την γιαγιά και τον παππού στο χωριό TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 33 ο Αρ. Φύλλου: 129 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα