Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4"

Transcript

1 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: ~ΑΝΜΗΞΖΓΟ 2011~ Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ~ΠΜ ΔΜΙΓΚΖΗΜ ΠΖΙΕΟΓ ΠΜΡΟ ΚΓΗΞΜΡΟ ΠΜΡ~ Σελ. 4 (Μανηινάδα Αγνώζηοσ Κρηηικού) ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943 ~Μ ΠΜΝΜΟ~ Σελ.6 ~ΘΜΗΑΠΟΑΞΖΑ~ Σελ. 2 ~ΙΑΚΑ ΙΜΡ ΙΕΚ ΛΓΚΑΟ~ Σελ. 6 Σελ. 2 & 8 ~ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΑ ΑΚΖΑ ΝΕΘΖΜΡ~ Σελ. 2 Κεγάιν άββαην ώξα 5:00κκ-8:00κκ Οελ. 4 Ρν Γνκέληθν ΔΛΧΚΔΛΟ δηεθδηθεί: Σηο εύινγεο, δίθαηεο θαη πιήξεηο, εζηθέο θαη πιηθέο απνδεκηώζεηο, γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεθε ην ρσξηό καο ζε αλζξώπνπο, ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο. Σίπνηα δελ έρεη παξαγξαθεί. Σα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο δελ παξαγξάθνληαη πνηέ. ην γξαθείν ηεο Θνηλόηεηαο, ελώπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ θαο Δπαγγειίαο Υαηδεθαθίδνπ-Αγνξάζηε ππνγξάθνπκε ην ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην πξνο ηελ δηθεγόξν Ιάξηζαο θα Δπαγγειία Ιηαθνύιε γηα ηελ θαηάζεζε αγσγήο θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ Θξάηνπο. Ε Γθημεοίπ Δξμέμικξρ ζαπ εύςεηαι ΗΑΘΜ ΝΑΟΑ ΗΑΖ ΗΑΘΕ ΑΚΑΟΠΑΟΕ! ΑΘΛΗΤΙΚΑ Πορεία ως σήμερα και αποτελέσματα Σελ. 7 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Σελ. 5

2 2 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Ζ ΔΦΖΚΔΡΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ ΘΤΘΙΟΦΟΡΔΗ ΘΑΘΔ: 21 ΚΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΛΗΟΤ 23 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ ΔΣΑΙΖ ΓΗΑ ΔΘΣΤΠΧΖ ΣΗ 15/03/2011 ΔΦΖΚΔΡΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ ΣΡΗΚΖΛΗΑΗΑ ΔΘΠΟΙΗΣΗΣΗΘΖ ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ ΙΑΟΓΡΑΦΗΘΖ ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΑ ΑΚΖΑ ΝΕΘΖΜΡ ΓΖΜΞΠΕ ΓΡΚΑΖΗΑΟ Ρν βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο κεηά ηηο 8κ.κ., πεξίπνπ εθαηό γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ καο θάζε ειηθίαο γέκηζαλ ηελ αίζνπζα ηεο ηαβέξλαο «ΞΔΡΟΗΛΝ», γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ εκέξα ηεο Γπλαίθαο, ηε δηθή ηνπο κέξα. Ιόγσ πνπ ε εκέξα ζπκπίπηεη ακέζσο κεηά ηελ Θαζαξά Γεπηέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βδνκάδα λσξίηεξα, γηα λα γίλεη πην δηαζθεδαζηηθή, αθνινπζώληαο ην θιίκα ησλ Απόθξεσλ. Κε θαγεηό θαη πνηό δηαζθέδαζαλ κέρξη αξγά, αθήλνληαο ηνπο άλδξεο ζηα ζπίηηα. Ρν Γ.Π. ηνπ Κ.Ξ.Π. ηίκεζε ηηο γπλαίθεο πξνζθέξνληάο ηεο δσξάθηα (θόζκεκα γηα ην ιαηκό ζηηο λέεο θαη θαξθίηζεο γηα ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο). ΔΣΟ 3 ΑΡ. ΦΤΙΙΟΤ 12 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΚΑΡΣΗΟ 2011 ΗΓΗΟΘΣΖΣΖ ΚΟΡΦΧΣΗΘΟ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ Σνπ ΓΖΚΟΤ ΠΟΣΑΚΗΑ Σ.Θ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1983 ΓΗΔΜΠΕΟ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Ρ.Θ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΟΡΚΠΑΛΕΟ: ΙΑΒΑΛΣΗΧΣΖ ΓΖΚΖΣΡΖ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Ρ.Θ ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ ΕΑΓΘΑΠ ΣΑΟΖΠ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΟΗΑ ΙΑΒΑΛΡΠΗΥΡΖΠ ΓΖΚ. ΚΞΑΟΑΘΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΠΑΙΑΚΑΛΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΡΕΖΛΑ ΔΓΝΘΗΑ ΤΥΚΗΑΓΖΠ ΠΡΑΘΖΠ ΔΠΗΚΔΙΔΗΑ ΔΘΓΟΖ ΡΞΝΓΟΑΦΔΗΝ Αζαλαζίνπ Α. Αιηηληδή Ηππνδξνκίνπ Θακβνπλίσλ 2 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Όια ηα ελππόγξαθα άξζξα απνδίδνπλ ηηο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. ΤΛΓΡΟΚΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα δηαλέκεηαη. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Ρξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΚΟΡΦΧΣΗΘΟ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ Κηα απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα απνθαζίζακε λα θάλνπκε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ λένη ηνπ ρσξηνύ καο κε πξσηνβνπιία ηνπ Κ.Ξ.Π. Γνκέληθνπ. Ξξννξηζκόο καο ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Ξειίνπ, ηα Σάληα. Μεθηλήζακε ζηηο 8 ην πξσί από ην ρσξηό κε ηε κέξα λα εμειίζζεηαη ζε ειηόινπζηε. Ξξώηε καο ζηάζε γύξσ ζηηο 10 π.κ. ε παξαιία ηνπ Βόινπ. Πθνξπηζηήθακε ζην ιηκάλη θαη απνιαύζακε έλα δίσξν κε θαθεδάθη θαη βόιηα ζηελ παξαιία, ραδεύνληαο ηα αξαγκέλα θόηεξα θαη ηηο βαξθνύιεο. Αθνύ ζπγθεληξσζήθακε όινη ζην ιεσθνξείν πήξακε ηνλ αλεθνξηθό δξόκν γηα ηα Σάληα. Όηαλ θηάζακε ςηιναπνγνεηεπηήθακε, γηαηί δελ είρε αξθεηό ρηόλη γηα λα παίμνπκε. Ρν ρηόλη ήηαλ παγσκέλν θαη νη πην ηνικεξνί αλέβεθαλ ζην θαηαθύγην, ελώ νη ππόινηπνη ραδέςακε ιίγν πην θάησ. Ξεξίπνπ ζηηο 13:30 θαηεβήθακε ζην ρσξηό γηα θαγεηό. Φαζνιάδα, ζπεηζνθάη, δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν θ.α. γέκηζαλ ηα ηξαπέδηα καο θαη θπζηθά ην ζηνκάρη καο. Θαηά ηηο 15:30κ.κ. θαη αθνύ βγήθακε ηελ αλακλεζηηθή θσηνγξαθία καο, μεθηλήζακε γηα βόιηα ζηα ζνθάθηα ηεο Καθξπλίηζαο. Δθεί άιινη απνιαύζαλε ηνλ απνγεπκαηηλό ηνπο θαθέ, άιινη θάλαλε ηα ςώληα ηνπο(αλακλεζηηθά δσξάθηα, παξαδνζηαθά γιπθά, ρπινπίηεο θ.α.). Γεκάηνη από όκνξθεο εηθόλεο θαη θαιή δηάζεζε θαηά ηηο 18:30 πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, κε θεληξηθό ζέκα ζην ιεσθνξείν ν επόκελνο πξννξηζκόο καο ζύληνκα. ΑΝΜΗΞΖΑΠΖΗΓΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΑΗΓΗΘΟ ΑΠΟΘΡΗΑΣΗΘΟ ΠΑΡΣΗ Ν Κ.Ξ.Π. γηα δεύηεξε ρξνληά αληαπνθξίζεθε ζηελ επηζπκία πνπ εμέθξαζαλ πνιιά παηδηά ηνπ ρσξηνύ καο γηα απνθξηάηηθν πάξηη. Έηζη ην Πάββαην 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζηηο 7 ην απόγεπκα ζηελ ηαβέξλα ΞΔΡΟΗΛΝ, πεξίπνπ 60 παηδηά θάζε ειηθίαο ζπλνδεπόκελα από ηνπο γνλείο ληπκέλα κε δηάθνξεο απνθξηάηηθεο ζηνιέο, μεθάλησζαλ γηα δύν πεξίπνπ ώξεο, ρνξεύνληαο ππό ηνπο ήρνπο παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ θαη ξπζκνύο βξαδηιηάληθσλ ρνξώλ. Ζ αίζνπζα γέκηζε πνιπρξσκία, ζεξπαληίλεο, θνκθεηί θαη δσληάληα. Ζ έθθξαζε ησλ παηδηώλ γεκάηε επηπρία. Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ πξόζθεξε θαθέ, γιπθά ζηνπο κεγάινπο θαη ρπκνύο ζηνπο κηθξνύο καο θίινπο. ΘΑΡΛΑΒΑΙΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ 2011 Ζ θαιή δηάζεζε, ην αζηείξεπην ρηνύκνξ, ν ελζνπζηαζκόο, ε ηξέια θαη θπξίσο ν απηνζρεδηαζκόο 100 πεξίπνπ Γνκεληθησηώλ νδήγεζε ζηελ ηξνκεξή θεηηλή επηηπρία ηνπ Θαξλαβαιηνύ. Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ επραξηζηεί ζεξκά όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηέηαξηε θνξά, γηαηί ρσξίο απηνύο δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ε εθδήισζε απηή, ε νπνία πξνζθέξεη αξθεηή δηαζθέδαζε θαη ραξά ζην θνηλό(ην νπνίν όιν θαη απμάλεηαη) πνπ καο απνζεώλεη θάζε ρξόλν. ΘΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Κε ληθάδεο ρηνληνύ θάγακε ηελ θαζνιάδα θαη ηα εδέζκαηα θέηνο. Ξαξά ην ηζνπρηεξό θξύν ηα κέιε ηνπ Κ.Ξ.Π. θαη αξθεηνί ρσξηαλνί καο,απηόεηνη από ηηο 7 ην πξσί μεθίλεζαλ ηελ εηνηκαζία ηνπ καγεηξέκαηνο ηεο θαζηεξσκέλεο θαζνιάδαο, απνιακβάλνληαο καδί κε ηνλ θόζκν γύξσ από ηελ θσηηά, κε ρνξό θαη ηξαγνύδη, ηελ απξόβιεπηε αιιά εηδπιιηαθή κέξα. ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ ηνπο ρνξεγνύο ηεο Θαζαξάο Γεπηέξαο γηα ηελ πξνζθνξά ρξεκάησλ θαη εδεζκάησλ. ΕΑΓΘΑ ΘΥΚΑΗ-ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΚΝΙΗΑΘΝΠ ΖΙΗΑΠ - ΑΟΡΝΞΝΗΔΗΝ ΙΗΑΛΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ - ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ ΚΞΑΟΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ ΑΦΝΗ ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖ - ΣΑΙΒΑΓΝΞΝΗΗΑ BRETAS ΔΞΔ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ Καθηγηηής Αγγλικών παραδίδει ιδιαίηερα μαθήμαηα όλων ηων επιπέδων Τηλέθωνο Γκανούρης Χρήζηος ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΚΔΠΠΝΣΥΟΗ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΑΚΑΒΖΩΟΕ ΓΑΪΠΑΚΑΗΖ ΗΑΖ «ΘΜΗΑΠΟΑΞΖΑ» Αλήκεξα ηεο Ξξσηνρξνληάο, κεηά ην πέξαο ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο, ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ ζηηο 11 ην πξσί, 5 άλδξεο θαη 7 γπλαίθεο ληπκέλνη ηζνιηάδεο θαη βιαρνπνύιεο, ρνξεύνληαο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ππό ηνπο ήρνπο ηνπ θιαξίλνπ ηνπ Αρηιιέα, έπιεμαλ ην γατηαλάθη. Ακέζσο κεηά, κπήθαλ ζηνλ θύθιν αξθεηνί ζπγρσξηαλνί καο, απνγεηώλνληαο ην θέθη. Πηε ζπλέρεηα ν Βαγγέιεο Κπαξάθνο, ν Απνζηόιεο Πακαξάο, ν Γεκήηξεο Ρζαθλάθεο, ν Λίθνο Φνύληαο(γηόο ηεο Πηέιιαο Ρζαθλάθε), ν Θώζηαο Σαηδήλαο, ε Βάζσ Γεκεηξίνπ, ε Καίξε Θακίιε, ε Καξία Θαξαλίθα, ε Γεσξγία Θαξαλίθα, ε Ιέλα Κπνύκπα, ε Ηνπιία Λαβξνδίδε, ε Άλλα Ονπκειηώηε θαη ε νξρήζηξα καο, μεθηλήζακε γεκάηνη θέθη θαη ελέξγεηα ην γύξν ηνπ ρσξηνύ. Πηα ζνθάθηα ηνπ ρνξέςακε, δηαζθεδάζακε, αζηεηεπηήθακε θαη γεπηήθακε παξαδνζηαθά γιπθά, κεδέδεο θαη ηζίπνπξν, πνπ καο πξνζέθεξαλ νη γπλαίθεο. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ, πνπ καο ππνδέρηεθαλ κε ραξά, δηαζθεδάδνληαο καδί καο θαη εληζρύνληαο νηθνλνκηθά ην Πύιινγν. Ρνπο επρόκαζηε Θαιή Σξνληά, κε πγεία θαη επηπρία.

3 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΓΛΓΘΖΛΓΖΟ ΟΠΕΚ ΝΞΜΟΝΑΘΓΖΑ ΑΝΜΔΜΟΕΟ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ ΓΖΑ ΠΜ ΜΘΜΗΑΡΠΩΙΑ ΠΜΡ ΩΞΖΜΡ ΙΑΟ Κεγάιε επηηπρία ζεκείσζε ε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ν πξώελ δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.πηάζεο Τσκηάδεο γηα ηελ δεκηνπξγία Ππιιόγνπ Νηθνγελεηώλ Θπκάησλ Νινθαπηώκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή κέρξη ηώξα πεξηζζόηεξσλ από 50 ζπκπαηξησηώλ καο θαη κε ζηόρν λα δηεθδηθήζνπκε ηηο εύινγεο, δίθαηεο θαη πιήξεηο, εζηθέο θαη πιηθέο απνδεκηώζεηο, γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεθε ην ρσξηό καο ζε αλζξώπνπο, ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο. Γηα ην ζθνπό απηό, επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο θ.βαζίιε Σζηθνύξα, Ξξόεδξν ηνπ ρσξηνύ, θα.θακίιε Καίξε, Ξξόεδξν ηνπ Κνξθσηηθνύ Ππιιόγνπ Γνκελίθνπ θαη ηνπο θπξίνπο Βαγγέιε Κπαξάθν κέινπο ηνπ Γ.Π ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηάζε Φσκηάδε, επηζθέθζεθαλ δηαδνρηθά ηελ Ρξίηε 22 Φιεβάξε ηελ θα. Ιηαθνύιε Δπαγγειία Γηθεγόξν, κέινο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ Θεζζαιίαο θαη ηελ Ρξίηε 1 Καξηίνπ ηνλ Γήκαξρν Διαζζόλαο θ. Γηώξγν Παζρόπνπιν. # ΟΓΘΖΔΑ 3 ΒΘΓΝΩ-ΑΗΜΡΩ-ΝΑΞΑΠΕΞΩ- ΟΜΘΖΑΔΩ-ΝΞΜΠEΖΚΩ-ΝΓΞΖΙΓΚΩ ΛΔΡΟ Κπνξεί ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη λα κελ ήηαλ ηόζν έληνλν ιόγσ θάπνησλ βειηηώζεσλ θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ αιιά ην πξόβιεκα ηεο πνηόηεηαο παξακέλεη θαη δπζηπρώο νινέλα γίλεηαη εληνλόηεξν. Ξαξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα εμαθξίβσζε γηα ην αλ είλαη θαηάιιειν ή όρη ην λεξό, άθξε δελ βγήθε. Άιινηε κπξίδεη, άιινηε είλαη ζνιό, άιινηε έρεη δηάθνξα κέζα θαη άιινηε όια καδί. Αθνύζηεθε παιηόηεξα πσο ν Γήκνο έθαλε ειέγρνπο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ θαη βγήθε θαηάιιειν. Όκσο ε ηζηνξία εδώ αξρίδεη λα βξσκά. Πην γεηηνληθό Ακνύξη πνπ έγηλαλ νη αθξηβώο ίδηνη έιεγρνη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεπηήθαλ ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηνπηθνύ γξαθείνπ ηεο θνηλόηεηαο. Πην Γνκέληθν πνηέ δελ έγηλε θάηη ηέηνην θαη ην ρεηξόηεξν όισλ είλαη πσο όηαλ ν Κ.Ξ.Π. απεπζύλζεθε ζηνλ ειεγθηηθό νξγαληζκό ηεο ΓΔΑΙ πνπ ππνηίζεηαη πσο έθαλε ηνπο ειέγρνπο, απηνί απνθάλζεθαλ πσο νπδέπνηε έγηλαλ έιεγρνη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνκέληθνπ. Δπεηδή νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ, δηθαηνινγεκέλα, θαιό είλαη λα γίλεη έλαο έιεγρνο θαη ηα απνηειέζκαηα λα δεκνζηεύνπλ κε πιήξε δηαθάλεηα. Θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη ζην εμήο ζε όηη αθνξά δεκόζηα ζέκαηα, άιισζηε γηα απηό ππάξρνπλ νη πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ. Ζ δηαθάλεηα είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα κηθξή θνηλσλία όπσο ην Γνκέληθν γηαηί ε παξαπιεξνθόξεζε από ζηόκα ζε ζηόκα αλζεί θαη νη παξεμεγήζεηο δελ αξγνύλ λα ζπκβνύλ. Ξξνθαλώο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ε θαηάρξεζε θαη ε θαηαζπαηάιεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο ήηαλ ηόζν έληνλε ζε παλειιαδηθό επίπεδν πνπ αλάγθαζε ην αξκόδην ππνπξγείν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απηνδηνίθεζε λα μεθηλήζεη ην πξόγξακκα Γηαύγεηα κέζσ ηνπ νπνίνπ θάζε ηη πνπ αθνξά έμνδα θαη δξαζηεξηόηεηεο Γήκσλ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν κεηώλνληαο έηζη ηνπο επίδνμνπο θαηαρξαζηέο. Δπηζηξέθνληαο ζην ζέκα ηνπ λεξνύ, κε ιύπε αληηθξίζακε θαηά ηελ επίζθεςε καο ζηελ Ρξαλή Βξύζε ηελ αδηαθνξία ηεο ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γεμακελέο δίρσο ινπθέηα αζθαιείαο, αθήλνληαο έλα νιόθιεξν ρσξηό ζην έιενο ηνπ θάζε θαθνζειεηή, πιαζηηθά κπνπθάιηα θαη ζαθνύιεο κέζα ζηηο δεμακελέο, ιησκέλα λάηινλ ζε κηθξά θνκκάηηα κέζα ζην λεξό θαη αθζνλία ξηδώλ ζνιώλνληαο ην λεξό κε ιάζπεο. Ρν κόλν πνπ θάλνπκε κεξηθέο θνξέο είλαη λα αλαξσηηόκαζηε γηαηί δελ πάεη θαιά ν ηόπνο καο αιιά αλ αθήλνπκε ελ έηε 2011 λα καο ηαιαηπσξνύλ πξνβιήκαηα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 πώο λα πάεη θαη απηόο ν ηόπνο κπξνζηά. Μππλήζηε.. Θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηελ θα.ιηαθνύιε πνπ έγηλε ζην γξαθείν ηεο ζηε Ιάξηζα, ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζπιιόγνπ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ θαηάζεζε Αγσγήο θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ θξάηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ην Κεγάιν Πάββαην από ηηο 5:00 κέρξη ηηο 8:00 ην απόγεπκα, ζην γξαθείν ηεο Θνηλόηεηαο Γνκελίθνπ, όζνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ, ζα ππνγξάςνπλ εηδηθό πιεξεμνύζην ελώπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ θπξίαο Δπαγγειίαο Σαηδεθαθίδνπ - Αγνξάζηε πνπ ζα βξίζθεηαη εθεί. Ππδεηήζεθε επίζεο ε εθπξνζώπεζε ηνπ ρσξηνύ καο ζηελ εηζαγγειηθή έξεπλα πνπ δηεμάγεη ε Ηηαιηθή Πηξαηησηηθή Γηθαηνζύλε ζηελ Οώκε κε εληνιή ηνπ Ηηαινύ Δηζαγγειέα Πέξηδην Ληίλη κεηά ηελ πξνβνιή ζηελ Ηηαιία ηνπ Ληνθηκαληέξ γηα ην ρσξηό καο «Ν ΒΟΥΚΗΘΝΠ ΞΝΙΔΚΝΠ ΡΝ ΚΝΠΝΙΗΛΗ» ηνλ Κάξηην ηνπ Ηδηαίηεξα ζεηηθή ήηαλ, θαηά ηελ ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Γεκαξρείν, ε ζηάζε ηνπ Γεκάξρνπ Διαζζόλαο θ. Γηώξγνπ Ξαζρόπνπινπ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ. Ν Γήκαξρνο αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Ηηαιό Ξξεζβεπηή ζηελ Αζήλα γηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε Ηηαιηθή θπβέξλεζε ζε θνηηεηέο από ην ρσξηό καο. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξέκβαζε ζηελ Ηηαιηθή ζηξαηησηηθή δηθαηνζύλε ζηελ Οώκε θαη ην δήηεκα ησλ αγσγώλ θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ θξάηνπο ζα ππάξμνπλ ζύληνκα επίζεκεο αλαθνηλώζεηο από ηνλ Γήκν Διαζζόλαο. Ηοιηζμάπ 2011 Ν ζεζκόο πνπ θαζηεξώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζέιεη ηνπ αγξόηεο θαη όρη κόλν λα ζπγθεληξώλνληαη κεηά ηελ ζπνξά πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο ζηηο 28/1/2011 ζηελ ηαβέξλα ηνπ Ράθε Ιηβαλνύ. Ν Ράθεο Ιηβαλόο από λσξίο άξρηζε ηεο πξνεηνηκαζίεο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαζώο γεύζεηο θαη πεξηπνίεζε θάιπςαλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό. Ζ βξαδηά θύιεζε όκνξθα κε πξνβνιή ζε βίληεν δηαθόξσλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ επηκέιεηαο ηνπ Πσηήξε Αιηαπνύιηνπ θαη θνπήο ηεο βαζηιόπηηαο πξνζθνξά από ηνλ λέν πξόεδξν ηνπ ρσξηνύ Βαζίιε Ρζηθνύξα. Ρπρεξόο ηεο βξαδηάο αλαδείρζεθε ν Βαγγέιεο Κπαξάθνο θαζώο ηνπ έιαρε ην θινπξί ηεο πίηαο. Νκνξθόηεξν γεγνλόο ηεο βξαδηάο ήηαλ ε ζηηγκή πνπ ν Πηέξγηνο Ρζηθνύξαο κε ηελ θινγέξα ηνπ έπαημε ηνλ Πθάξν θάλνληαο ηνπο παξαβξηζθόκελνπο λα ηαμηδέςνπλ θαη επραξηζηεκέλνη λα αλαλεώζνπλ ην ξαληεβνύ ηνπο γηα ηνπ ρξόλνπ επρόκελνη γηα όινπο θαιέο ζνδεηέο θαη θέηνο. Απηή είλαη ε δεμακελή πνπ δίλεη λεξό ζηελ θάλνπια ηεο Ρξαλήο Βξύζεο ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ ΒΤΕΑΛΣΗΛΟ ΚΟΤΔΗΟ Ζ πξώηε πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έγηλε από ηελ λέα Γεκνηηθή αξρή (ζνβαηίζηεθε θαη βάθηεθε). Απνκέλεη ην ζεκαληηθόηεξν θαη πην ρξνλνβόξν ζηάδην γηα λα γίλεη επηηέινπο ε ιεηηνπξγία ηνπ. πάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο θαη απαηζηνδνμία ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ γηα ην αλ ηειηθά κπνξέζεη λα αλνίμεη πνηέ ηηο πόξηεο ηνπ. Ξξνθαλώο ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζηέθεη εθεί αδεηαλό θαη ε γεληθή αδηαθνξία, αλάγθαζαλ θάηνηθν ώξηκεο ειηθίαο ηνπ ρσξηνύ, λα αλαθσλήζεη θαηά ηελ αλακνλή ηεο επηκλεκόζπλεο δέεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηελ πξνηνκή ηνπ Ληθόιανπ Κπάκπαιε, - από έμσ θνύθια, κέζα; Φαληάδνκαη πσο δελ ηνπ δίλνπκε άδηθν. Βαγγέλης Μπαράκος

4 4 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΠΜ ΔΜΙΓΚΖΗΜ ΠΖΙΕΟΓ ΠΜΡΟ ΚΓΗΞΜΡΟ ΠΜΡ Ρελ Ρεηάξηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ν Γήκνο Διαζζόλαο θαη ε Καξηπξηθή Θνηλόηεηα Γνκελίθνπ ηίκεζαλ ηνπο εθηειεζζέληεο ζπκπαηξηώηεο καο από ηα Ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Ήηαλ ε 68 ε επέηεηνο ηνπ Νινθαπηώκαηνο ηνπ ρσξηνύ καο θαη νη εθδειώζεηο πεξηειάκβαλαλ επηκλεκόζπλε δέεζε ζην ρώξν ηνπ κλεκείνπ, νκηιία από ηνλ θ. Δπζηάζην Τσκηάδε,πξνζθιεηήξην λεθξώλ θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ. Νη εθδειώζεηο ζπλερίζηεθαλ ζην ρσξηό, αξρηθά κε θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηελ πξνηνκή Ληθνιάνπ Κπάκπαιε θη έπεηηα ζηελ αίζνπζα ηνπ Ξαλαγηώηεηνπ Ξλεπκαηηθνύ Θέληξνπ κε απνλνκή βξαβείσλ ζε αξηζηνύρνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ Γνκέληθνπ. Πηηο ρζεζηλέο εθδειώζεηο παξέζηεζαλ ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ιάξηζαο θ. Οέλα Θαξαιαξηώηνπ, ν Γήκαξρνο Διαζζόλαο θ. Γ. Ξαζρόπνπινο, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Ιάξηζαο θ. Β. Σαιάηζεο, εθπξόζσπνο ηεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αξρεγνύ Ρ.Α., εθπξόζσπνο ηνπ Γηνηθεηήο ηεο 1εο Πηξαηηάο, νη Ξεξηθεξεηαθνί Πύκβνπινη θ. Καξία Κακάξα, Αζαλ. Ξαηδήο θαη Γ. Κεηζηνύιεο, ν πξόεδξνο ηνπ Ρ.Π. Γνκέληθνπ Β. Ρζηθνύξαο, νη αληηδήκαξρνη Διαζζόλαο Η. Ρζνύηζνο θαη Φ. Ρδηώθαο, ν Γνκεληθηώηεο Αληηδήκαξρνο Ρπξλάβνπ θ. Αλη. Θππαξίζζεο, ν Ξξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Λέσλ Καξηπξηθώλ Ξόιεσλ θαη Σσξηώλ Διιάδνο θ. Σαξ. Γαζθαιάθεο εθπξόζσπνη καξηπξηθώλ πόιεσλ, Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.α. Πεκαληηθό ηζηνξηθό ζηνηρείν ήηαλ ε γηα πξώηε θνξά έπεηηα από 68 νιόθιεξα ρξόληα αλάγλσζε ηεο επίζεκεο αλαθνξάο ηνπ Ηηαινύ Γηνηθεηή ηεο κεξαξρίαο ΞΗΛΔΟΝΙΝ ζηξαηεγνύ Κπελέιη κε ηελ νπνία μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ ν θ.τσκηάδεο θαη ε νπνία ήξζε ζην θώο από ηελ έξεπλα ηεο Ηηαιίδαο ηζηνξηθνύ Ιύληηαο Παληαξέιη ζηα αξρεία ηεο κεξαξρίαο ΞΗΛΔΟΝΙΝ ζηε Οώκε. Κέζα από ηελ αλαθνξά απηή γίλνληαη γλσζηέο γηα πξώηε θνξά άγλσζηεο πηπρέο ηνπ δξάκαηνο ηνπ ρσξηνύ καο θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ εμειίρζεθαλ εθείλε ηελ κνηξαία βξαδηά. Ρν πιήξεο θείκελν ηεο αλαθνξάο απηήο πνπ καο παξαρώξεζε ν θ Τσκηάδεο έρεη σο εμήο: ΓΗΟΗΘΖΖ ΣΖ ΚΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΘΟΤ «ΠΗΛΔΡΟΙΟ» πλεκ.138 Γξαθείν ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Δπηηειείνπ Σνκέαο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηώλ, 23 Φεβξνπαξίνπ ΘΔΚΑ: ηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο Γνκέληθνπ. ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΟΗΘΖΖ Γ ΧΚΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ- Γξαθείν Δπηρεηξήζεσλ Αλαθνξά γηα ηελ επίζεζε ζηελ πεξηνρή Γνκέληθν ελαληίνλ ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ πνπ κεηέθεξαλ ηξόθηκα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο πνπ αθνινύζεζαλ. Φάιαγγα απηνθηλήησλ απνηεινύκελε από 6 θνξηεγά θαη 2 κνηνζηθιεηηζηέο, αλαρώξεζε θαηά ηελ ώξα 8 από ηε Ιάξηζα, ππό ηελ αξρεγία ηνπ ινραγνύ ΚΑΟΗΛΝΡΠΗ Καξίλν θη έθζαζε ζηνλ Ρύξλαβν θαηά ηελ ώξα 9. Έπεηηα από ζύληνκε ζηάζκεπζε, ε θάιαγγα αλαρώξεζε εθ λένπ κε πξννξηζκό ηελ Διαζζόλα. Πην ύςνο ηεο Κειόγνπζηαο ε θάιαγγα απηνθηλήησλ πξνζπέξαζε ηνλ ιόρν ηεο 120ήο Κεξαξρίαο Κειαλνρηηώλσλ. Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία ηεο, έπεηηα από 6 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ, 500 κέηξα από ην Γνκέληθν (ήηαλ πεξίπνπ ε ώξα 11) έλα εληνλόηαην ππξ από ηνπθέθηα θαη νπινπνιπβόια πνπ πξνεξρόηαλ από δύν ιόθνπο ζηα δεμηά, έπιεμε ζην ζύλνιό ηνπ ην πξώην θνξηεγό θαη ζρεδόλ ηαπηόρξνλα άιια ηέζζεξα, ελώ ην ηειεπηαίν, ζηε ζηξνθή, παξέκεηλε εθηόο ηνπ ερζξηθνύ πεδίνπ βνιήο. Κνηνζηθιεηηζηήο καο πνπ βξηζθόηαλ ζην ηέινο ηεο πνκπήο, κε ηηο πξώηεο βνιέο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, γύξηζε πίζσ θαη εηδνπνίεζε ηνλ ιόρν ηεο 120ήο Ραμηαξρίαο Κειαλνρηηώλσλ. Β) ΔΛΗΠΣΡΗΘΖ ΦΑΙΑΓΓΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ. Πηηο 12,10 ηεο 16εο ηνπ κελόο έιαβα από ηε θξνπξά ηνπ Ρηξλάβνπ ηελ είδεζε ηεο επίζεζεο. Ξξνέβελ ακέζσο: 1. Πηελ απνζηνιή επηηόπνπ ελόο αλαγλσξηζηηθνύ αεξνπιάλνπ ηνπ 35νπ ζκήλνπο, γηα λα έρσ αθξηβέζηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη γηα λα βνεζήζσ κε ηνλ πνιπβνιηζκό ηελ αληίζηαζε ηεο ζπλνδείαο, ηεο νπνίαο ηελ ηύρε δελ γλώξηδα 2. Πηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ νρεκάησλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε Ιάξηζα) 3. Πηελ εηνηκαζία ηεο Β νκάδαο ηιώλ ηεο νκάδαο ινγρνθόξσλ «Κηιάλν». 4. Ζ θάιαγγα απηνθηλήησλ πνπ ζπζηάζεθε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν μεθίλεζε από ηε Ιάξηζα ζε ώξα 14 ππό ηε δηνίθεζε ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Α. ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ, Ζ θάιαγγα έθζαζε ζην Γνκέληθν ιίγν πξηλ από ηηο 16.- Αθνύ ν Γηνηθεηήο έιαβε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο πνπ είρε ιάβεη, θξόληηζε λα πεξηθπθιώζεη ην ρσξηό Γνκέληθν, λα εξεπλήζεη όιεο ηηο θαηνηθίεο θαη λα ρσξίζεη ηνλ πιεζπζκό ζε δύν νκάδεο: ηθαλνί άλδξεο από ηε κηα πιεπξά, γπλαίθεο, γέξνη θαη παηδηά από ηελ άιιε. -Απηνί νη ηειεπηαίνη μεθίλεζαλ κε θαηεύζπλζε ηε Κειόγνπζηα, αθνύ ηνπο επηηξάπεθε λα πάξνπλ ηξόθηκα, θνπβέξηεο θαη άιια δηάθνξα αληηθείκελα πνπ επηζπκνύζαλ. Νη ηθαλνί άλδξεο αλαθξίζεθαλ θαη 12 απ απηνύο, πνπ θάλεθαλ αλακθίβνια έλνρνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, εθηειέζηεθαλ ακέζσο. - Άιινη 4 έιιελεο ππήθννη πνπ κεκνλσκέλα πξνζπαζνύζαλ λα απνθύγνπλ ηε ζύιιεςε, εθηειέζηεθαλ επίζεο. - Έπεηηα από ιίγν ε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ππξπνιήζεθε, εθηόο από ηελ εθθιεζία.- Σα ζηξαηεύκαηα καο απνρώξεζαλ θαη θαηά ηελ ώξα 0,15 ηεο 17εο απηό ην ζύλνιν δπλάκεσλ έθζαζε ιίγν βνξεηόηεξα από ην Γακαζνύιη, όπνπ ζηακάηεζε γηα λα πεξηκέλεη ηελ επηζηξνθή ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ από ηελ Διαζζόλα θαη όπνπ θξόληηζε λα εθηειέζεη ηνπο 97 έιιελεο ππεθόνπο πνπ είραλ ζπιιεθζεί θαη κεηαμύ ησλ νπνίσλ, έπεηηα από ζπλνπηηθέο έξεπλεο, είρε θαηαζηεί θαλεξό όηη ππήξραλ ζπκκνξίηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπο. Κόλν ν αξρεγόο απηνύ ηνπ ρσξηνύ, έλαο αδειθόο ηνπ θαη έλαο εμάδειθόο ηνπ, γλσζηνί σο πξώελ πιεξνθνξηνδόηεο ησλ δπλάκεσλ Κειαλνρηηώλσλ, νη νπνίνη είραλ ππνζρεζεί λα δώζνπλ ηα νλόκαηα ησλ αξρεγώλ ησλ αληαξηώλ ζηε Ιάξηζα, γιίησζαλ. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ: Νη απώιεηεο είλαη νη αθόινπζεο: i. από ηελ πιεπξά καο: Κειαλνρίησλεο λεθξνί ζηε κάρε: ζηξαηηώηεο 8 Κειαλνρίησλεο λεθξνί ζην λνζνθνκείν έπεηηα από ηξαπκαηηζκό: ζηξαηηώηεο 1 Κειαλνρίησλεο ηξαπκαηίεο: 2 αμησκαηηθνί, 13 ζηξαηηώηεο ii. από ηελ πιεπξά ησλ ειιήλσλ: λεθξνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο: αξ.8 ζπκκνξίηεο πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζζεθαλ από ηε ζπλνδεία ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ: αξ.7 ζπιιεθζέληεο θαηά ηηο εθθαζαξίζεηο θαη εθηειεζζέληεο: αξ. 16 εθηειεζζέληεο δηόηη πξνζπαζνύζαλ λα δηαθύγνπλ από ηελ πεξηθύθισζε: αξ.4 εθηειεζζέληεο από ην απόζπαζκα ζηελ πεξηνρή Κειόγνπζηα: αξ.8 εθηειεζζέληεο ζην Γακάζη: αξ.97 Πύλνιν: 140 λεθξνί έιιελεο. Κεηαμύ ησλ ηξαπκαηηώλ ηεο δηθήο καο πιεπξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν δεθαλέαο ΣΑΡΕΗΚΞΗΟΝΠ (ηεο 1εο εθαηνληαξρίαο ζηξαηησηηθνπνηεκέλσλ νδεγώλ ν νπνίνο κεηέβαηλε ζηελ Διαζζόλα κε ηε θάιαγγα ηξνθίκσλ ζε ζύληνκε άδεηα γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο. Ν δηνηθεηήο ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ, Αληηζπληαγκαηάξρεο Α. ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ ηνπ ζπληάγκαηνο ινγρνθόξσλ «Κηιάλν» θαηόξζσζε λα θέξεη εηο πέξαο κε εξεκία, επθπΐα θαη ηζνξξνπία ην θαζήθνλ πνπ ηνπ είρα αλαζέζεη. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνύ Γνκέληθν επηβαιιόηαλ σο έλα γεξό κάζεκα γηα όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέδξακαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο ζπκκνξίεο. Ν γλσζηόο θνκνπληζηήο ΝΗΘΝΛΝΚΝ Βαζίιεηνο από ην Γνκέληθν θηινμελεί κηα έλνπιε ζπκκνξία από ηελ νκάδα Κπαιδνύκε πνπ επηρεηξεί εδώ θαη θαηξό ζηελ πεξηνρή. Ρν Γνκέληθν ήηαλ νξκεηήξην ησλ ζπκκνξηηώλ γηα ηηο επηζέζεηο ηνπο. Πην πξναλαθεξζέλ ρσξηό ζηξαηνπέδεπαλ, θαη ζ απηό ζηάζκεπαλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πεξηκέλνληαο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο. -Δίλαη πνιπάξηζκεο νη πεξηπηώζεηο επίζεζεο ελάληηα ζε νρήκαηα πνιηηώλ θνληά ζην ρσξηό. Πρεηηθά κε ηελ επίζεζε ζηε θάιαγγα απηνθηλήησλ, ε δηνίθεζε ηεο νκάδαο Κειαλνρηηώλσλ «Ι Αθνπηια» πιεξνθνξήζεθε ελ ζπλερεία όηη ε ζπκκνξία έκελε εδώ θαη ηξεηο κέξεο ζην ρσξηό γηα λα πεξηκέλεη ην πέξαζκα ηεο θάιαγγαο.- Πηνλ πιεζπζκό επηηξάπεθε από ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ λα πάξεη καδί ηνπ ηα ηξόθηκα πνπ ππήξραλ αθόκε εθεί, όια ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ ηνπο αλήθαλ. Ρα ππόινηπα πξάγκαηα ειάρηζηεο αμίαο θαη ρσξίο θακία ζεκαζία, ππξπνιήζεθαλ καδί κε ηηο θαηνηθίεο γηαηί, εθηόο ησλ άιισλ, ε ώξα ήηαλ πεξαζκέλε θαη δελ ππήξραλ κέζα κεηαθνξάο θαη δελ ήηαλ δπλαηό λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα δηαζσζνύλ.- Ζ εθηέιεζε ζηελ πεξηνρή Γακάζη ησλ 97 ηθαλώλ ειιήλσλ ππεθόσλ ηνπ Γνκέληθνπ, επηβαιιόηαλ επίζεο γηα λα δνζεί κηα γηα πάληα κηα πξνεηδνπνίεζε ζηνπο πιεζπζκνύο ηεο πεξηνρήο, πξάγκα πνπ, απ όζα πξνθύπηνπλ, έθεξε ην αλακελόκελν απνηέιεζκα.- Δλ ησ κεηαμύ αηζζάλνκαη όηη έρσ ην θαζήθνλ λα πξνηείλσ ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε Α.ΛΣΔ ΠΑΟΤΙΑ γηα εύθεκε κλεία κε ηελ αθόινπζε αηηηνινγία: «Υο δηνηθεηήο θάιαγγαο απηνθηλήησλ, πνπ είρε ηε δηαηαγή λα απεγθισβίζεη έλα απόζπαζκα καο ην νπνίν είρε δερζεί ηζρπξή επίζεζε έλνπιεο ζπκκνξίαο, θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε θαηαζηνιήο, κε εξεκία, ακείιηθηε ελεξγεηηθόηεηα θαη επθπή δηνηθεηηθή δξάζε εθπιήξσζε εμ νινθιήξνπ θαη κε ηέιεην ηξόπν όια ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί». Ν ΠΡΟΑΡΖΓΝΠ ΡΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ - Θ. Κπελέιη- ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΔΞΗΡΔΙΔΗΝ

5 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Ε ΓΩΚΖΑ ΠΜΡ ΑΞΗΑ ΜΖ ΝΞΜΠΑΟΓΖΟ ΙΑΟ ΠΑΖΚΖΑ: «ΚΗΑ ΦΟΡΑ ΘΑΗ ΔΛΑ...ΚΧΡΟ» Δίδνο ηαηλίαο: Θσκσδία Πξεκηέξα: Ξέκπηε, 17 Καξηίνπ 2011 ΒΖΒΘΖΜ: «Σν θηιί ηνπ δξάθνπ» Ελληνική Λογοτεχνία Γεκνπιίδνπ Υξύζα Tηκή: 15,14 ΙΜΡΟΖΗΕ: ΑΛΣΧΛΖ ΡΔΚΟ «Θιεηζηά ηα ζηόκαηα» ΔΩΓΞΑΦΖΑ ΓΖΑ ΙΖΗΞΑ ΝΑΖΔΖΑ Πξρ κόζμξρ ηα παοάνεμα Νη επηβάηεο ηηο πξώηεο ζέζεο ιακβάλνπλ ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξν νμπγόλν απ' ηνπο επηβάηεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ν πηιόηνο ηνπ αεξνπιάλνπ ιακβάλεη 10 θνξέο πεξηζζόηεξν νμπγόλν απ' όινπο. Νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πεξπαηάλε ρικ. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ηεζζεξηζήκηζη θνξέο, δειαδή, ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ. Ρν αξραηόηεξν γλσζηό ιαραληθό είλαη ν αξαθάο. ηα ζαξθνβόξα δώα δελ ηξώλε άιιν δών ην νπνίν έρεη ρηππεζεί από αζηξαπή Ρα ηγθνπάλα κπνξνύλ λα απηνθηνλήζνπλ. Κία βιεθαξίδα δεη πεξίπνπ 5 κήλεο Ρα θνπθνύηζηα ηνπ κήινπ πεξηέρνπλ θπάλην. Ρα πξόβαηα πνπ ζάβνληαη από ρηνλνζηηβάδεο, κπνξνύλ λα επηδήζνπλ κέρξη θαη 2 εβδνκάδεο. Νη θξάνπιεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ξόδσλ. Θαλείο δελ γλσξίδεη πνπ είλαη ζακκέλνο ν Κόηζαξη. Νη Δζθηκώνη ρξεζηκνπνηνύλ ςπγεία γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ην θαγεηό ηνπο από ην ςύρνο Ρα θηζηίθηα είλαη έλα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ δπλακίηε Ξεξηζζόηεξα ραξηνλνκίζκαηα ηνπ παηρληδηνύ Monopoly ηππώλνληαη θάζε ρξόλν ζε όιν ηνλ θόζκν, ζπγθξηηηθά κε ηα αιεζηλά ραξηνλνκίζκαηα. Πηελ αξραία Αίγππην, όηαλ πέζαηλε κία γάηα, ν ηδηνθηήηεο ηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα μπξίζεη ηα θξύδηα ηνπ, ζε έλδεημε πέλζνπο. ΔΩΞΓΑ ΒΖΒΘΖΩΚ # ΟΓΘΖΔΑ 5 Cheesecake (5λεπηώμ) Τιηθά: 1 θνπηί κπηζθόηα ηύπνπ digestive 1 θεζεδάθη ζηξαγγηζηό γηανύξηη 1 ζπζθεπαζία θξέκα ηπξί 200γξ. (Philadelphia) 2 θνπηαιηέο δάραξε άρλε Καξκειάδα ηεο αξεζθείαο ζαο Δθηέιεζε: Ξαίξλνπκε ηα κπηζθόηα θαη ηα ζπάκε κε ηα ρέξηα ζε θνκκάηηα, -όρη πνιύ κηθξάζην ζθεύνο πνπ επηιέμακε λα ζεξβίξνπκε ην γιπθό καο, έπεηηα, ζε έλα κπνι ξίρλνπκε ην γηανύξηη, ην ηπξί θαη ηε δάραξε άρλε. Αλαθαηεύνπκε θαιά κέρξη λα ελσζνύλ ηα πιηθά. Κόιηο είλαη έηνηκν ην κίγκα, ηα απιώλνπκε ζηα κπηζθόηα πνπ έρνπκε ηξίςεη, ώζηε λα ηα θαιύςνπκε πιήξσο. Ρέινο ζε έλα κπνιάθη αξαηώλνπκε ηελ καξκειάδα κε ιίγν λεξό θαη απιώλνπκε πάλσ από ηελ θξέκα. Πην ςπγείν γηα έλα ηέηαξην ώζηε λα παγώζεη θαη έηνηκν λα ην απνιαύζεηε! ***** Ηέικ ζξκξλάηαπ ζε 5 λεπηά Τιηθά: 4 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ αιεύξη 4 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ δάραξε 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ θαθάν ζθόλε 1 Απγό 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ γάια 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ ιάδη 1 πξέδα βαλίιηα Δθηειεζε: Βάδνπκε ζε κηα θνύπα θαη αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη, ηελ δάραξε, ηελ βαλίιηα θαη ην θαθάν, έπεηηα, πξνζζέηνπκε θαη ην απγό. Ύζηεξα ξίρλνπκε κέζα ην γάια θαη ην ιάδη θαη αλαθαηεύνπκε θαιά. Βάδνπκε ηελ θνύπα γηα 3 ιεπηά ζηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ (1000watt). Ξεξηκέλνπκε κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θνπζθώλεη θαη θαιή όξεμε! θπθινθνξεί ζηηο 18 Καξηίνπ. Δπραξηζηνύκε από ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο ηελ Γήκεηξα Κπαξά, θόξε ηεο Αλαηνιήο Θππαξίζζε θαη ηνπ Λίθνπ Κπαξά γηα ηελ πξνζθνξά 120 ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, αγγίδνληαο έηζη ηνλ επηζπκεηό αξηζκό βηβιίσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνζήθεο καο. Ρν επόκελν βήκα καο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ (ζην επόκελν ηεύρνο καο ζα ζαο αλαθέξνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκό) θαη ηαπηόρξνλα ε αξρεηνζέηεζή ηνπο ζην ρώξν ησλ Ξνιιαπιώλ Σξήζεσλ (δίπια ζην Ιανγξαθηθό Κνπζείν), ειπίδνληαο ζηελ αγάπε θαη ζηελ όξεμε κηθξώλ-κεγάισλ λα ηα δαλεηζηνύλ γηα λα ηα δηαβάζνπλ. Λα ζεκεηώζνπκε όηη ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο αθόκε θαη όπνηνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηα βηβιία πνπ δελ ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηα κέιε ηνπ Ππιιόγνπ.

6 6 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Μ ΠΜΝΜΟ Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο, κα έρεη ηξαλή αγθάιε. Έρεη θαη θάκπνπο θαη βνπλά, καο θξάδεη ειάηε πάιη! Θαη κηαο θαη γλσξηζηήθακε, θαη ζα ηα πνύκε όια, ηνλ ηόπν καο κε βάινπκε, πνηέ ζην «πάξηα όια». Καύξν «ρξπζό» εβξήθαλε, κέζα ζηα ζσζηθά ηνπ, παζρίδνπλ λα ηνλ βγάινπλε, ηώξα ηα μσηηθά ηνπ. Κεηαλνησκέλνη ζάκαζηε, κπξνζηά ζην λέν δξάκα, κα λα καο ζώζεη δελ κπνξεί, νύηε 'λα λέν ζαύκα. Θα πλίμεη κε ηηο ιάζπεο ηνπ, θη όια ηνπ ηα θαινύδηα, ζηάρηεο, καπξίιεο, ηνμηθά, δηαόινπο θη αγγεινύδηα. Έρεη ακπέιηα θαη ζπαξηά, πεύθα θαη θππαξίζζηα. Έρεη ειηέο θη ακπγδαιηέο, θαη όκνξθα θνξίηζηα. Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο κα ε νκνξθηά πεξίζζηα, θη απηό πνπ ζέιεη ζήκεξα, λ δνπιεηά παιηθαξίζηα. Κόλν πνπ δελ γλσξίδνπλε, ην ηη ηνπο πεξηκέλεη. Ρε κάλλα ηνπο πξνδίδνπλε, ηελ πνιπαγαπεκέλε. Ν είο ζα ιέεη η αιινπλνύ, όηη εθείλνο θηαίεη, θαη ε αιήζεηα ζα λαη κηα, ν ηόπνο παξαπαίεη! Ρνπ θάλαινπ ην θξύν λεξό, ησλ πξνγόλσλ καο ν ηόπνο, αμίδεη λα πξνζηαηεπζνύλ, ζα βγαίλεη θαη ν θόπνο. Έρεη θαη γάξγαξα λεξά, ζηε βξύζε, ζην Βξπδόζηη, ζηνλ θάλαιν θαη ζην Ινπηξό πνπ ρξήδνπλ Άγην Πώζηε. Ζ κάλα γε ηνπ εύθνξε, θαη ην λεξό δξνζάην, γηαπηό όηη γελληέηαη εδώ, είλαη θαη κπξσδάην. Ζ κάλλα καο είλαη ε γε, καο ηάρεη δώζεη όια, θαη θάπνηνη ηελ ηπιίγνπλε, ηώξα ζε γθξίδα θόια. Λένη θαη γέξνη όινη καδί, ζα ςάρλνπκε ηε γλώζε, κα θαη ζα ςηζπξίδνπκε, καο έρνπλε πξνδώζεη. Ληάηα μππλήζηε, αγξηέςεηε, νξζώζηε ηε γξνζηά ζαο. Ν ηόπνο απηόο είλαη θαιόο, θαη αλήθεη ζηα παηδηά ζαο. Έρεη θαη γηδνπξόβαηα, κ αξκνληθά θνπδνύληα, κε ην καιιί ηνπο έθηηαρλαλ θπξάδεο ηα ζηγγνύληα. Ρελ άλνημε ν ηόπνο καο, είλαη παξαδεηζέληνο. Ρν θαινθαίξη ν θάκπνο ηνπ, κνηάδεη καιακαηέληνο. Κα δελ θαηαιαβαίλνπλε, ην ηη θαθό ζα γέλεη. Ζ γε ζα ηνπο εθδηθεζεί, ζην ππόινηπν πνπ κέλεη. Κα εκείο εζπλεζίζακε, ζε ηέηνηεο πξνδνζίεο. Νη Ηηαινί καο ζθόησζαλ, καο θάςαλ ηηο νηθίεο. Θαη παιηθάξηα ρεη όκνξθα, ςειά ζαλ θππαξίζζηα, πνπ έρνπλ θάλεη πξνθνπή, παιεύνληαο ζηα ίζηα. Παλ έξζεη ην ρηλόπσξν, ακύγδαια θαη ζηαθύιηα, νη ληνί καο εξσηεύνληαη, θηιηνύληαη γιπθά ζηα ρείιηα. Καύξν λεξό ζα πίλνπκε, θάξβνπλν ζ' αλαπλένπλ, θαη καύξα ζα λ ηα ξνύρα ηνπο, άλεκνη ζαλ ζα πλένπλ. Δηνύην είλαη ηξαλό θαθό, πξέπεη λα ζηακαηήζεη, ηνλ θάκπν καο θαη ην ρσξηό, π ην ράξηε ζε λα ζβήζεη. Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο, κα καο ρσξάεη όινπο, κόλν κελ ηνλ ραιάζνπλε, θαη θέξνπλ ηνπο δηαόινπο. ΙΑΚΑ ΙΜΡ ΙΕΚ ΛΓΚΑΟ Ρνύηνλ ηνλ ηόπν ηνπ έξσηα, πνπ ε γε ηνπ όια ηα 'γέλλα, ζέιεη λα ηνλ ξεκάμεη πηα, ηνπ καλδαξίλνπ ε πέλλα. Νη ακπγδαιηέο ζα θύγνπλε, θαη ζα ξζνπλ ηα θνπγάξα, θαη γηα δνπιεηέο αλύπαξθηεο, κεγάιε θαγσκάξα. Ρν «πξνιακβάλεηλ» εηλ θαιό, ζε ηνύην ην δαλάηη. Ν ηόπνο καο ζα εθδηθεζεί, ζα βγάιεη ην γηλάηη. Υάξεο Εάγθαο ΖΟΠΜΞΖΓΟ ΠΜΡ ΒΑΓΓΓΘΕ ΟΑΘΑΙΑΚΕ Από ηελ Δπδνθία Υαηδήλα Κελ κε παξαρατδεύεηο. Μέξσ πνιύ θαιά πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηο πάληα όηη ζνπ δεηάσ. Πε δνθηκάδσ κνλάρα. Κελ δηζηάδεηο λα είζαη ζηαζεξή καδί κνπ. Ρν πξνηηκώ. Κε θάλεηο λα ληώζσ πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά. Κελ κε θάλεηο λα ληώζσ κηθξόηεξνο από όηη είκαη. Απηό κε ζπξώρλεη λα παξηζηάλσ θακηά θνξά ην «ζπνπδαίν». Κε κνπ θάλεηο παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζε θόζκν. Θα πξνζέμσ πεξηζζόηεξν απηά πνπ ζα κνπ πεηο, αλ κνπ κηιήζεηο ήξεκα κηα ζηηγκή πνπ ζα είκαζηε νη δπν καο. Κε κνπ δεκηνπξγείο ην ζπλαίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα. Κπεξδεύνληαη έηζη κέζα κνπ όιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λ αλαγλσξίδσ. Κε κε πξνζηαηεύεηο πάληα από ηηο ζπλέπεηεο. Σξεηάδεηαη θακηά θνξά λα πάζσ γηα λα κάζσ. Κε κνπ θάλεηο παξαηεξήζεηο. Γηαηί ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηαηέςσ ηνλ εαπηό κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθό. Κε κνπ δίλεηο επηπόιαηεο ππνζρέζεηο. Ληώζσ πνιύ πεξηθξνλεκέλνο όηαλ δελ ηηο θξαηάο. Κελ πέθηεηο ζε αληηθάζεηο. Κε κπεξδεύεηο έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηο λα ράλσ ηελ πίζηε κνπ ζε ζέλα. Κε κε αγλνείο όηαλ ζνπ θάλσ εξσηήζεηο. Αλ θάλεηο θάηη ηέηνην ζ αλαθαιύςεηο όηη ζ αξρίζσ λα παίξλσ πιεξνθνξίεο από άιιεο πεγέο. Κελ πξνζπαζείο λα κε θάλεηο λα πηζηέςσ πσο είζαη ηέιεηα ή αιάλζαζηε. Δίλαη ζνθ γηα κέλα όηαλ αλαθαιύπησ πσο δελ είζαη νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. Κελ μερλάο πσο δελ ζα κπνξέζσ λ αλαπηπρζώ ρσξίο πνιύ θαηαλόεζε θαη αγάπε. Απηό όκσο δελ ρξεηάδεηαη λα ζνπ ην πσ. Έηζη δελ είλαη; Γπξίδνληαο ηε ζθέςε πίζσ θαη αλαινγηδόκελνο πξάμεηο θαη γεγνλόηα κηαο δσήο 84 ρξόλσλ, έξρνληαη ζην κπαιό κνπ πνιιά επράξηζηα ή δπζάξεζηα, πνιιά επηξάπεια πνπ ζπλέβεζαλ θαηά θαηξνύο, κα πάληνηε ην κπαιό κνπ ζηακαηάεη ζε νξηζκέλα, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Έλα ηέηνην γεγνλόο ζα πεξηγξάςσ ζ απηό εδώ ην θείκελν πνπ πεξηέρεη ιίγν από όια. Ρέινο Λνεκβξίνπ Αθνύ καδέςακε ηα θάζηαλα θαη ζπείξακε δύν-ηξία ρσξάθηα κε βξίδα, έπξεπε λ αιιάμνπκε 200 νθάδεο θάζηαλα κε θαιακπόθη θαη λα πξνκεζεπηνύκε πξάζα θαη ιάραλα γηα ηνπξζί. Ζ κάλα καο κε ηνλ κεγαιύηεξν αδεξθό, αλέιαβαλ λ αιιάμνπλ ζην Δπηαρώξη θαη ηε Ενύδνπιε ηα θάζηαλα κε θαιακπόθη. Δγώ κε ηνλ κηθξόηεξν αδεξθό Πσθξάηε λα θέξνπκε πξάζα θαη ιάραλα από ηε Βνπρσξίλα θαη ηελ Αλζνύζα, όρη όκσο κε θάζηαλα αιιά κε δαδί, δηόηη άιιεο 250 νθάδεο θάζηαλα πνπ ππνινγίδακε λα κείλνπλ ηα πξννξίδακε γηα δηθή καο θαηαλάισζε. Θαη ηόηε άξρηζε έλαο κεγάινο αγώλαο. Ρε κηα κέξα γηα δαδί ζην επηαρσξίηηθν ην κέξνο, ζηα πιάγηα πάλσ από ηνπ Εηάβα ηελ θαιύβα, ηελ άιιε κέξα κε νθάδεο δαδί ζηελ πιάηε λα ην αιιάμνπκε κε πξάζα θαη ιάραλα θαη ην «εκπόξην» πήγαηλε κηα ραξά. Δίρακε θέξεη ηα πξάζα πνπ ζέιακε θαη είρακε γεκίζεη ην μύιηλν δαδί κε ιάραλα γηα αξκηά. Ρώξα ιέκε ζα θάλνπκε αθόκα έλα δξνκνιόγην γηα λα θέξνπκε ιάραλα γηα καγείξεκα κε ην ρνηξηλό ην θξέαο. Κα ηελ εκέξα πνπ πήγακε γηα δαδί, ην βξάδπ ν θαηξόο ράιαζε θαη έξημε γύξσ ζηνπο 25 πόληνπο ρηόλη θαη κεηά ην πάγσζε. Γηα πεληέμη κέξεο ήηαλ πάληα ζπλλεθηά θαη ην ρηόλη ζηνπο δξόκνπο είρε παηεζεί ή ιηώζεη. Έλα βξάδπ εθεί πνπ ηξώγακε ιέσ ζηνλ Πσθξάηε:- ζα θάλνπκε κηα απόθαζε αύξην λα πάκε ζηελ Αλζνύζα λα μεκπεξδεύνπκε. Ρηο κέξεο πνπ πεγαίλακε, νη θάηνηθνη ηεο Αλζνύζαο όηη είραλ ζηα ρσξάθηα, πξάζα θαη ιάραλα, ηα θέξλαλε ζηα ππόγεηα γηα λα κε ηα ραιάζεη ν θαηξόο. Αθνύ θάγακε, ςήζακε θαη θάζηαλα, πήγακε γηα ύπλν ζην πάλσ δσκάηην γηα λα κελ αλεζπρήζνπκε ηνπο άιινπο, όηαλ ζα θεύγακε. Ονιόη δελ ππήξρε, εγώ έρνληαο ηελ αγσλία κε κε πάξεη ε κέξα ζην θξεβάηη ιαγνθνηκήζεθα ιίγν, ζεθώλνκαη, βιέπσ ηνλ θαηξό ήζπρν. Μππλάσ ηνλ Πσθξάηε, ην δαδί ήηαλ έηνηκν ζηε ζάια, ην θνξησζήθακε θαη πήξακε ηνλ δξόκν γηα ηνλ Απγεξηλό. Όηαλ πεξλνύζακε θάησ από ηνπ Θαηζαδήκνπ ην ζπίηη, ν Γηάλλεο είρε θσο θαη ιέεη ν Πσθξάηεο «από η άγξηα ραξάκαηα ζεθώζεθε ν Γηάλλεο». Ρν θξύν ήηαλ ηζνπρηεξό θαη ην ρηόλη, όπνπ ππήξρε, παγσκέλν θαη ν δξόκνο έθεγγε, κα κόιηο θηάζακε ζηνλ Απγεξηλό θαη δελ είρε θσο θαλέλα ζπίηη, ηόηε θαηάιαβα ηη είρε ζπκβεί θαη ιέσ ζηνλ Πσθξάηε: θαηάιαβεο θάηη ηη; Φύγακε απνβξαδίο από ην ρσξηό, αθνύ ν Απγεξηλόο θνηκάηαη αθόκα. Κα εκείο είρακε πξννξηζκό ηελ Αλζνύζα θαη από θεη θαη πέξα ν δξόκνο ήηαλ θαηεθνξηθόο θαη ζε ιίγν θηάλνπκε ζηελ Αλζνύζα πνπ θαη απηή θνηκόηαλ. -Ρώξα ζηξαηεγέ ηη θάλνπκε; Έηζη κνπ έιεγε ν αδεξθόο κνπ θάζε θνξά πνπ βξηζθόκαζηαλ ζε δύζθνιε ζέζε. -Άθνπ, γηα λα θαζίζνπκε ηώξα θάπνπ όπσο είκαζηε από ην δξόκν ζα παγώζνπκε. Θα πεγαίλνπκε ζηγά-ζηγά από ηελ κηα άθξε ηνπ ρσξηνύ ζηελ άιιε, ώζπνπ λα θέμεη. Κα πξηλ θηάζνπκε ζηα ηειεπηαία ζπίηηα, αθνπκπήζακε θάπνπ λα μεθνπξαζηνύκε. Ρόηε απέλαληη αθξηβώο αθνύζηεθε ην άλνηγκα κηαο πόξηαο θαη έλαο άλζξσπνο λα θαηεβαίλεη κηα μύιηλε ζθάια. Γελ θαηλόηαλ, γηαηί ην ζπίηη είρε καληξόηνηρν θαη κηα θαξδηά απιόπνξηα. Όηαλ θαηάιαβα όηη θαηέβεθε ζηελ απιή ηνπ ιέσ: - Οε θνπκπάξε, έρνπκε δαδί, κήπσο ζέιεηο λ αιιάμνπκε κε ιάραλα; -Βξε παηξηώηε, ηη ώξα είλαη απηή λα πάξσ δαδί; Θαη πξνρώξεζε πην πέξα, άλνημε κηα πόξηα θαη πήγε λα ηαΐζεη ηα δώα. Κόιηο ηειείσζε, ήξζε ζην κέζα κέξνο ηεο απιόπνξηαο θαη ιέεη: -Δ παηξηώηε, εδώ είζαη αθόκα; -Δδώ είκαη, δελ είπεο όηη ζέιεηο λα πάξεηο δαδί; -Θέισ, κα πνύ μέξσ ηη άλζξσπνη είζηε; πήξρε θήκε όηη θπθινθνξνύλ αληάξηεο. Θαη θαινί άλζξσπνη ήκαζηε θαη θαιό δαδί έρνπκε. Ρόηε άλνημε ηελ πόξηα. Έρεηο ιάραλα; -Έρσ, κα πξώηα λα δσ ην δαδί,( ην νπνίν ήηαλ αξίζηεο πνηόηεηαο), γηαηί όζεο θνξέο πήξα δαδί ηε κέξα δελ ήηαλ ηόζν θαιό. Αθξηβώο απέλαληη από ηελ απιόπνξηα, ήηαλ ε πόξηα από ην ππόγεην, όπνπ είρε ηα ιάραλα θαη ηα πξάζα. Επγίδνπκε ην κηζό, 23 νθάδεο, βάδεη ιάραλα θαη καο δίλεη έλα ιάραλν παξαπάλσ, γηαηί ήηαλ θαιό ην δαδί.- Ρώξα ην άιιν κηζό ζα πάξεηε θαη δέθα νθάδεο πξάζα θαη ην ππόινηπν ιάραλα. Ξήξακε 35 νθάδεο ιάραλα θαη 10 νθάδεο πξάζα.-ρώξα, ιέεη, ζα έξζεηε πάλσ λα μαπιώζεηε, ώζπνπ λα θέμεη.-άθνπζε, Ιάδαξε, έηζη ηνλ ιέγαλε, εκείο δελ ήξζακε ζηελ Αλζνύζα από ηνλ Ξεληάινθν γηα λα θνηκεζνύκε, ήξζακε γηα λ αιιάμνπκε ην δαδί κε ιάραλα θαη απηό έγηλε θαη ζ επραξηζηνύκε πνιύ θαη ζε ραηξεηάκε. Φνξησζήθακε ηα πξντόληα θαη πήξακε ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ, κα ν δξόκνο γηα ηνλ Απγεξηλό ήηαλ αλεθνξηθόο θαη ην βάξνο κε ηα επηπιένλ ιάραλα πνπ καο έδσζε ν Ιάδαξνο ήηαλ ζηηο 25 νθάδεο, πεξίπνπ 4 νθάδεο παξαπάλσ από ην θαλνληθό. Όηαλ θηάζακε ζηε κέζε ζρεδόλ ηνπ δξόκνπ γηα ηνλ Απγεξηλό, παξά ην ζθνηάδη, θαηάιαβα όηη άξρηζε λα ρηνλίδεη θαη πην πάλσ ην είρε ζηξώζεη. Όηαλ θηάζακε, είρε αξρίζεη λα ραξάδεη. Ρν ρηόλη δέθα πόληνπο θαη ζπλέρηδε. Πηελ θαηεθόξα από Απγεξηλό σο ηνπ Ρδνπξέια ην γεθύξη, δπζθνιεπόκαζηαλ λα βξνύκε ην δξόκν, θαζώο θαη από ηνπ Κόθα ην κύιν σο ηνλ Άγην Αρίιιην, όπνπ ην ρηόλη είρε θηάζεη ηνπο 25 πόληνπο. Ρέινο θηάζακε ζην ζπίηη, όρη από ηε Ιόληδηα αιιά από ην πίζσ κέξνο όπνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ Πηέθαλνπ Πηαιακάλε. Όηαλ κπήθα ζηε ζάια, όινη ήηαλ καδεκέλνη γύξσ από ην ηδάθη θαη ε κάλα έιεγε:-ξνύ πήγαλ όιε λύρηα, ζα ηνπο θηάζεη ην κπαιό λα γπξίζνπλ ή ζα απνθιεηζηνύλ ζηελ Αλζνύζα; Θαη όηαλ είδαλ ηα ιάραλα θαη ηα πξάζα άξρηζαλ λα θάλνπλ ην ζηαπξό ηνπο κε ηα δπν ηα ρέξηα. Ρν ρηόλη σο ην βξάδπ είρε θηάζεη ηνπο πόληνπο. Ππκπέξαζκα: όηαλ θύγακε από ην ρσξηό ε ώξα πξέπεη λα ήηαλ έληεθα κε δώδεθα ηα κεζάλπρηα! Ονύληνιθ Ληξάηθεξο Βαγγέιεο αιακάλεο

7 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ # ΟΓΘΖΔΑ 7 ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ Απόκοιεπ 2011 ΝΞΩΠΑΘΘΕΙΑΠΜΟ 1ε Αγσληζηηθή Πηεθ/ Γαιαλόβξπζε Γνκέληθν 2 0 2ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Κ. Διεπζεξνρώξη 3 4 3ε Αγσληζηηθή Γνιίρε Γνκέληθν 3 2 4ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν ΞΝΚΔ 2 2 5ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ππθέα 5 1 6ε Αγσληζηηθή Γακαζνύιη Γνκέληθν 1 0 7ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Θαιύβηα 2-0 8ε Αγσληζηηθή Ξύζεην Γνκέληθν 1 5 9ε Αγσληζηηθή Βνπβάια Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Παξαληάπνξν ε Αγσληζηηθή Ιηβάδη Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Πηεθ. / Γαιαλόβξπζε ε Αγσληζηηθή Κ. Διεπζεξνρώξη Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Γνιίρε ε Αγσληζηηθή ΞΝΚΔ Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Ππθέα Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Γακαζνύιη ε Αγσληζηηθή Θαιύβηα Γνκέληθν 19ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ξύζεην 20ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Βνπβάια 21ε Αγσληζηηθή Παξαληάπνξν Γνκέληθν 22ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ιηβάδη ΠΕΘΓΦΩΚΑ ΑΚΑΓΗΕΟ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΔΘΑΒ 166 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ 199 ΑΠΡΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ 100 ΓΔΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΝΡΔ ΘΡΔΙ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΘΡΔΙ ΙΑΟΗΠΑΠ ΝΠΔ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΘΔΞ ΞΝΡΑΚΗΑΠ ΘΔΞ 1500 ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ 121 ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ 1.Γνιηρηαθόο 39 2.Ξ.Ν.Κ.Δ Θύειια Κεγ. Δι Θαιύβηα Γνκέληθν Ππθέα ΑΔΠΓ 25 8.Βνπβάια 22 9.Ξύζην Γακαζνύιη Ιηβάδη 4 12.Παξαληάπνξν 3 Ιόγσ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο ηεο Δθεκεξίο Γνκέληθνπ δεηάκε ζπγλώκε γηα ηελ παξάιεηςή καο νξηζκέλσλ δηαθεκίζεσλ. ΗΜΖΚΩΚΖΗΑ ΠΜΡ ΩΞΖΜΡ ΑΞΞΑΒΩΚΑΟ Ν Αζαλάζηνο Ρζνύηζνο θαη ε Σξηζηίλα Θππαξίζζε αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο ζην Γνκέληθν. Ρη ζρέζε έρεη ε ζαηπξηθή εθπνκπή θαη ην Γνκέληθν; Θαη όκσο έρεη. Πε έλα βίληεν πνπ πξνβιήζεθε ζηηο ζαηηξίδνληαο ηνλ Γηώξγν Ιεβέληε ηνπ X factor, γηα κηα θξάζε ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηεο θσλήο, νη ζπληειεζηέο ηνπ Οάδην Αξβύια έδεημαλ εηθόλεο από γξαθηθά ρσξηά ηεο Διιάδνο θαη αλάκεζα ηνπο ηξείο εηθόλεο ηνπ Γνκέληθνπ πνπ πήξαλ από blog Γνκεληθηώηε. ΓΑΙΜΟ Ζ Γήκεηξα Ξαπνπιηά θαη ν Θεόδσξνο Ληνύκνο παληξεύηεθαλ κε πνιηηηθό γάκν ζηηο ζηελ Διαζζόλα. ΘΑΚΑΠΜΖ Απεβίσζε ζηηο ε Αιίθε Κπαξηδάθε 75 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Δπάγγεινο Ξαπαδεκεηξίνπ 87 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Βαζίιεηνο Θαθαλέιεο 75 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Αζαλάζηνο Εάγθαο 76 εηώλ. *Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν*

8 ΜΝΖΟΘΜΦΡΘΘΜ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΟΑΚ ΑΘΘΜΠΓ Η ζηήλη έςει δημιξρογηθεί με ζκξπό μα θιλξνεμεί ηιπ θωηξγοαθίεπ ζργςωοιαμώμ μαπ από ηξ μακοιμό παοελθόμ. Όπξιξπ επιθρμεί μα δημξζιερθεί κάπξια θωηξγοαθία ηξρ παοακαλείηαι μα επικξιμωμήζει με ηημ εθημεοίδα. Πξηλ ρξόληα ν Σάββαο Γάισζεο ζην ηηκόλη ηεο Θξπιηθήο floreta ζην γήπεδν θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα, ζήκεξα αλη απηήο θξαηά ην ηηκόλη ηεο νκάδαο πξνζθέξνληαο θαηά θαηξνύο έληνλεο ζπγθηλήζεηο ζηνπο θηιάζινπο ηεο. από Δαλώζη Δημήηοιξ. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ απνιακβάλνπλ θαγεηό κεηά από βάπηηζε ζηελ Παλαγία ζην Βξηδώζηη ην 1972 από Καοαμίκα Εράγγελξ. Οηθνγελεηαθή αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ζε ζπίηη ηνπ ρσξηνύ ελ έηε 1965 πεξίπνπ από Μαογαοίηη Νικόλαξ. Φσηνγξαθία από ην παλεγύξη ηνπ ρσξηνύ ελ έηε 1972 πεξίπνπ από Νικξλξύλη Νικόλαξ ΟΕΙΓΞΑ Η ζηήλη πεοιμέμει θωηξγοαθίεπ από ηξρπ αμαγμώζηεπ μαπ για γεγξμόηα πξρ γίμαμε ηξ ηελερηαίξ ηοίμημξ. Χεηξνλαθηηθή εξγαζία θαζαξηζκνύ θαιακπνθηνύ ην 1990, εηθόλα άιιεο επνρήο δείρλνληαο ην κόρζν γηα επηβίσζε από Μπαοάκξ Βαγγέλη. Η πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ρσξηνύ κε ηα εξπζξόιεπθα ζηηο κεγάιεο δόμεο ηεο θνληά ζην 1988 από Οικξμόμξρ Βαζίλειξ. Καζαξά Γεπηέξα Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ αςήθεζαλ ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη επηπρώο ηα θαδάληα ηεο θαζνιάδαο δελ πήγαλ ρακέλα. από Μπαοάκξ Βαγγέλη Γνκέληθν 16/2/2011. Αλακέλνληαο ηελ έλαξμε επηκλεκόζπλεο δέεζεο ζηελ πξνηνκή ηνπ Μνίξαξρνπ Νηθ. Μπάκπαιε, όινη ηνπο λέα παηδηά θαηά ην νινθαύησκα ζηηο 16/2/1943 μέξνπλ θαιά ηη ζα πεη πόλνο θαη δπζηπρία από Μπαοάκξ Βαγγέλη

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα