Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4"

Transcript

1 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: ~ΑΝΜΗΞΖΓΟ 2011~ Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ~ΠΜ ΔΜΙΓΚΖΗΜ ΠΖΙΕΟΓ ΠΜΡΟ ΚΓΗΞΜΡΟ ΠΜΡ~ Σελ. 4 (Μανηινάδα Αγνώζηοσ Κρηηικού) ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943 ~Μ ΠΜΝΜΟ~ Σελ.6 ~ΘΜΗΑΠΟΑΞΖΑ~ Σελ. 2 ~ΙΑΚΑ ΙΜΡ ΙΕΚ ΛΓΚΑΟ~ Σελ. 6 Σελ. 2 & 8 ~ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΑ ΑΚΖΑ ΝΕΘΖΜΡ~ Σελ. 2 Κεγάιν άββαην ώξα 5:00κκ-8:00κκ Οελ. 4 Ρν Γνκέληθν ΔΛΧΚΔΛΟ δηεθδηθεί: Σηο εύινγεο, δίθαηεο θαη πιήξεηο, εζηθέο θαη πιηθέο απνδεκηώζεηο, γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεθε ην ρσξηό καο ζε αλζξώπνπο, ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο. Σίπνηα δελ έρεη παξαγξαθεί. Σα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο δελ παξαγξάθνληαη πνηέ. ην γξαθείν ηεο Θνηλόηεηαο, ελώπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ θαο Δπαγγειίαο Υαηδεθαθίδνπ-Αγνξάζηε ππνγξάθνπκε ην ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην πξνο ηελ δηθεγόξν Ιάξηζαο θα Δπαγγειία Ιηαθνύιε γηα ηελ θαηάζεζε αγσγήο θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ Θξάηνπο. Ε Γθημεοίπ Δξμέμικξρ ζαπ εύςεηαι ΗΑΘΜ ΝΑΟΑ ΗΑΖ ΗΑΘΕ ΑΚΑΟΠΑΟΕ! ΑΘΛΗΤΙΚΑ Πορεία ως σήμερα και αποτελέσματα Σελ. 7 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Σελ. 5

2 2 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Ζ ΔΦΖΚΔΡΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ ΘΤΘΙΟΦΟΡΔΗ ΘΑΘΔ: 21 ΚΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΛΗΟΤ 23 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ ΔΣΑΙΖ ΓΗΑ ΔΘΣΤΠΧΖ ΣΗ 15/03/2011 ΔΦΖΚΔΡΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ ΣΡΗΚΖΛΗΑΗΑ ΔΘΠΟΙΗΣΗΣΗΘΖ ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ ΙΑΟΓΡΑΦΗΘΖ ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΑ ΑΚΖΑ ΝΕΘΖΜΡ ΓΖΜΞΠΕ ΓΡΚΑΖΗΑΟ Ρν βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο κεηά ηηο 8κ.κ., πεξίπνπ εθαηό γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ καο θάζε ειηθίαο γέκηζαλ ηελ αίζνπζα ηεο ηαβέξλαο «ΞΔΡΟΗΛΝ», γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ εκέξα ηεο Γπλαίθαο, ηε δηθή ηνπο κέξα. Ιόγσ πνπ ε εκέξα ζπκπίπηεη ακέζσο κεηά ηελ Θαζαξά Γεπηέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βδνκάδα λσξίηεξα, γηα λα γίλεη πην δηαζθεδαζηηθή, αθνινπζώληαο ην θιίκα ησλ Απόθξεσλ. Κε θαγεηό θαη πνηό δηαζθέδαζαλ κέρξη αξγά, αθήλνληαο ηνπο άλδξεο ζηα ζπίηηα. Ρν Γ.Π. ηνπ Κ.Ξ.Π. ηίκεζε ηηο γπλαίθεο πξνζθέξνληάο ηεο δσξάθηα (θόζκεκα γηα ην ιαηκό ζηηο λέεο θαη θαξθίηζεο γηα ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο). ΔΣΟ 3 ΑΡ. ΦΤΙΙΟΤ 12 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΚΑΡΣΗΟ 2011 ΗΓΗΟΘΣΖΣΖ ΚΟΡΦΧΣΗΘΟ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ Σνπ ΓΖΚΟΤ ΠΟΣΑΚΗΑ Σ.Θ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1983 ΓΗΔΜΠΕΟ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Ρ.Θ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΟΡΚΠΑΛΕΟ: ΙΑΒΑΛΣΗΧΣΖ ΓΖΚΖΣΡΖ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Ρ.Θ ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ ΕΑΓΘΑΠ ΣΑΟΖΠ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΟΗΑ ΙΑΒΑΛΡΠΗΥΡΖΠ ΓΖΚ. ΚΞΑΟΑΘΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΠΑΙΑΚΑΛΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΡΕΖΛΑ ΔΓΝΘΗΑ ΤΥΚΗΑΓΖΠ ΠΡΑΘΖΠ ΔΠΗΚΔΙΔΗΑ ΔΘΓΟΖ ΡΞΝΓΟΑΦΔΗΝ Αζαλαζίνπ Α. Αιηηληδή Ηππνδξνκίνπ Θακβνπλίσλ 2 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Όια ηα ελππόγξαθα άξζξα απνδίδνπλ ηηο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. ΤΛΓΡΟΚΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα δηαλέκεηαη. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Ρξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΚΟΡΦΧΣΗΘΟ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ Κηα απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα απνθαζίζακε λα θάλνπκε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ λένη ηνπ ρσξηνύ καο κε πξσηνβνπιία ηνπ Κ.Ξ.Π. Γνκέληθνπ. Ξξννξηζκόο καο ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Ξειίνπ, ηα Σάληα. Μεθηλήζακε ζηηο 8 ην πξσί από ην ρσξηό κε ηε κέξα λα εμειίζζεηαη ζε ειηόινπζηε. Ξξώηε καο ζηάζε γύξσ ζηηο 10 π.κ. ε παξαιία ηνπ Βόινπ. Πθνξπηζηήθακε ζην ιηκάλη θαη απνιαύζακε έλα δίσξν κε θαθεδάθη θαη βόιηα ζηελ παξαιία, ραδεύνληαο ηα αξαγκέλα θόηεξα θαη ηηο βαξθνύιεο. Αθνύ ζπγθεληξσζήθακε όινη ζην ιεσθνξείν πήξακε ηνλ αλεθνξηθό δξόκν γηα ηα Σάληα. Όηαλ θηάζακε ςηιναπνγνεηεπηήθακε, γηαηί δελ είρε αξθεηό ρηόλη γηα λα παίμνπκε. Ρν ρηόλη ήηαλ παγσκέλν θαη νη πην ηνικεξνί αλέβεθαλ ζην θαηαθύγην, ελώ νη ππόινηπνη ραδέςακε ιίγν πην θάησ. Ξεξίπνπ ζηηο 13:30 θαηεβήθακε ζην ρσξηό γηα θαγεηό. Φαζνιάδα, ζπεηζνθάη, δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν θ.α. γέκηζαλ ηα ηξαπέδηα καο θαη θπζηθά ην ζηνκάρη καο. Θαηά ηηο 15:30κ.κ. θαη αθνύ βγήθακε ηελ αλακλεζηηθή θσηνγξαθία καο, μεθηλήζακε γηα βόιηα ζηα ζνθάθηα ηεο Καθξπλίηζαο. Δθεί άιινη απνιαύζαλε ηνλ απνγεπκαηηλό ηνπο θαθέ, άιινη θάλαλε ηα ςώληα ηνπο(αλακλεζηηθά δσξάθηα, παξαδνζηαθά γιπθά, ρπινπίηεο θ.α.). Γεκάηνη από όκνξθεο εηθόλεο θαη θαιή δηάζεζε θαηά ηηο 18:30 πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, κε θεληξηθό ζέκα ζην ιεσθνξείν ν επόκελνο πξννξηζκόο καο ζύληνκα. ΑΝΜΗΞΖΑΠΖΗΓΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΑΗΓΗΘΟ ΑΠΟΘΡΗΑΣΗΘΟ ΠΑΡΣΗ Ν Κ.Ξ.Π. γηα δεύηεξε ρξνληά αληαπνθξίζεθε ζηελ επηζπκία πνπ εμέθξαζαλ πνιιά παηδηά ηνπ ρσξηνύ καο γηα απνθξηάηηθν πάξηη. Έηζη ην Πάββαην 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζηηο 7 ην απόγεπκα ζηελ ηαβέξλα ΞΔΡΟΗΛΝ, πεξίπνπ 60 παηδηά θάζε ειηθίαο ζπλνδεπόκελα από ηνπο γνλείο ληπκέλα κε δηάθνξεο απνθξηάηηθεο ζηνιέο, μεθάλησζαλ γηα δύν πεξίπνπ ώξεο, ρνξεύνληαο ππό ηνπο ήρνπο παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ θαη ξπζκνύο βξαδηιηάληθσλ ρνξώλ. Ζ αίζνπζα γέκηζε πνιπρξσκία, ζεξπαληίλεο, θνκθεηί θαη δσληάληα. Ζ έθθξαζε ησλ παηδηώλ γεκάηε επηπρία. Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ πξόζθεξε θαθέ, γιπθά ζηνπο κεγάινπο θαη ρπκνύο ζηνπο κηθξνύο καο θίινπο. ΘΑΡΛΑΒΑΙΗ ΓΟΚΔΛΗΘΟΤ 2011 Ζ θαιή δηάζεζε, ην αζηείξεπην ρηνύκνξ, ν ελζνπζηαζκόο, ε ηξέια θαη θπξίσο ν απηνζρεδηαζκόο 100 πεξίπνπ Γνκεληθησηώλ νδήγεζε ζηελ ηξνκεξή θεηηλή επηηπρία ηνπ Θαξλαβαιηνύ. Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ επραξηζηεί ζεξκά όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηέηαξηε θνξά, γηαηί ρσξίο απηνύο δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ε εθδήισζε απηή, ε νπνία πξνζθέξεη αξθεηή δηαζθέδαζε θαη ραξά ζην θνηλό(ην νπνίν όιν θαη απμάλεηαη) πνπ καο απνζεώλεη θάζε ρξόλν. ΘΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Κε ληθάδεο ρηνληνύ θάγακε ηελ θαζνιάδα θαη ηα εδέζκαηα θέηνο. Ξαξά ην ηζνπρηεξό θξύν ηα κέιε ηνπ Κ.Ξ.Π. θαη αξθεηνί ρσξηαλνί καο,απηόεηνη από ηηο 7 ην πξσί μεθίλεζαλ ηελ εηνηκαζία ηνπ καγεηξέκαηνο ηεο θαζηεξσκέλεο θαζνιάδαο, απνιακβάλνληαο καδί κε ηνλ θόζκν γύξσ από ηελ θσηηά, κε ρνξό θαη ηξαγνύδη, ηελ απξόβιεπηε αιιά εηδπιιηαθή κέξα. ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ ηνπο ρνξεγνύο ηεο Θαζαξάο Γεπηέξαο γηα ηελ πξνζθνξά ρξεκάησλ θαη εδεζκάησλ. ΕΑΓΘΑ ΘΥΚΑΗ-ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΚΝΙΗΑΘΝΠ ΖΙΗΑΠ - ΑΟΡΝΞΝΗΔΗΝ ΙΗΑΛΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ - ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ ΚΞΑΟΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ ΑΦΝΗ ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖ - ΣΑΙΒΑΓΝΞΝΗΗΑ BRETAS ΔΞΔ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ Καθηγηηής Αγγλικών παραδίδει ιδιαίηερα μαθήμαηα όλων ηων επιπέδων Τηλέθωνο Γκανούρης Χρήζηος ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΚΔΠΠΝΣΥΟΗ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΑΚΑΒΖΩΟΕ ΓΑΪΠΑΚΑΗΖ ΗΑΖ «ΘΜΗΑΠΟΑΞΖΑ» Αλήκεξα ηεο Ξξσηνρξνληάο, κεηά ην πέξαο ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο, ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ ζηηο 11 ην πξσί, 5 άλδξεο θαη 7 γπλαίθεο ληπκέλνη ηζνιηάδεο θαη βιαρνπνύιεο, ρνξεύνληαο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ππό ηνπο ήρνπο ηνπ θιαξίλνπ ηνπ Αρηιιέα, έπιεμαλ ην γατηαλάθη. Ακέζσο κεηά, κπήθαλ ζηνλ θύθιν αξθεηνί ζπγρσξηαλνί καο, απνγεηώλνληαο ην θέθη. Πηε ζπλέρεηα ν Βαγγέιεο Κπαξάθνο, ν Απνζηόιεο Πακαξάο, ν Γεκήηξεο Ρζαθλάθεο, ν Λίθνο Φνύληαο(γηόο ηεο Πηέιιαο Ρζαθλάθε), ν Θώζηαο Σαηδήλαο, ε Βάζσ Γεκεηξίνπ, ε Καίξε Θακίιε, ε Καξία Θαξαλίθα, ε Γεσξγία Θαξαλίθα, ε Ιέλα Κπνύκπα, ε Ηνπιία Λαβξνδίδε, ε Άλλα Ονπκειηώηε θαη ε νξρήζηξα καο, μεθηλήζακε γεκάηνη θέθη θαη ελέξγεηα ην γύξν ηνπ ρσξηνύ. Πηα ζνθάθηα ηνπ ρνξέςακε, δηαζθεδάζακε, αζηεηεπηήθακε θαη γεπηήθακε παξαδνζηαθά γιπθά, κεδέδεο θαη ηζίπνπξν, πνπ καο πξνζέθεξαλ νη γπλαίθεο. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ, πνπ καο ππνδέρηεθαλ κε ραξά, δηαζθεδάδνληαο καδί καο θαη εληζρύνληαο νηθνλνκηθά ην Πύιινγν. Ρνπο επρόκαζηε Θαιή Σξνληά, κε πγεία θαη επηπρία.

3 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΓΛΓΘΖΛΓΖΟ ΟΠΕΚ ΝΞΜΟΝΑΘΓΖΑ ΑΝΜΔΜΟΕΟ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ ΓΖΑ ΠΜ ΜΘΜΗΑΡΠΩΙΑ ΠΜΡ ΩΞΖΜΡ ΙΑΟ Κεγάιε επηηπρία ζεκείσζε ε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ν πξώελ δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.πηάζεο Τσκηάδεο γηα ηελ δεκηνπξγία Ππιιόγνπ Νηθνγελεηώλ Θπκάησλ Νινθαπηώκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή κέρξη ηώξα πεξηζζόηεξσλ από 50 ζπκπαηξησηώλ καο θαη κε ζηόρν λα δηεθδηθήζνπκε ηηο εύινγεο, δίθαηεο θαη πιήξεηο, εζηθέο θαη πιηθέο απνδεκηώζεηο, γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεθε ην ρσξηό καο ζε αλζξώπνπο, ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο. Γηα ην ζθνπό απηό, επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο θ.βαζίιε Σζηθνύξα, Ξξόεδξν ηνπ ρσξηνύ, θα.θακίιε Καίξε, Ξξόεδξν ηνπ Κνξθσηηθνύ Ππιιόγνπ Γνκελίθνπ θαη ηνπο θπξίνπο Βαγγέιε Κπαξάθν κέινπο ηνπ Γ.Π ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηάζε Φσκηάδε, επηζθέθζεθαλ δηαδνρηθά ηελ Ρξίηε 22 Φιεβάξε ηελ θα. Ιηαθνύιε Δπαγγειία Γηθεγόξν, κέινο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ Θεζζαιίαο θαη ηελ Ρξίηε 1 Καξηίνπ ηνλ Γήκαξρν Διαζζόλαο θ. Γηώξγν Παζρόπνπιν. # ΟΓΘΖΔΑ 3 ΒΘΓΝΩ-ΑΗΜΡΩ-ΝΑΞΑΠΕΞΩ- ΟΜΘΖΑΔΩ-ΝΞΜΠEΖΚΩ-ΝΓΞΖΙΓΚΩ ΛΔΡΟ Κπνξεί ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη λα κελ ήηαλ ηόζν έληνλν ιόγσ θάπνησλ βειηηώζεσλ θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ αιιά ην πξόβιεκα ηεο πνηόηεηαο παξακέλεη θαη δπζηπρώο νινέλα γίλεηαη εληνλόηεξν. Ξαξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα εμαθξίβσζε γηα ην αλ είλαη θαηάιιειν ή όρη ην λεξό, άθξε δελ βγήθε. Άιινηε κπξίδεη, άιινηε είλαη ζνιό, άιινηε έρεη δηάθνξα κέζα θαη άιινηε όια καδί. Αθνύζηεθε παιηόηεξα πσο ν Γήκνο έθαλε ειέγρνπο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ θαη βγήθε θαηάιιειν. Όκσο ε ηζηνξία εδώ αξρίδεη λα βξσκά. Πην γεηηνληθό Ακνύξη πνπ έγηλαλ νη αθξηβώο ίδηνη έιεγρνη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεπηήθαλ ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηνπηθνύ γξαθείνπ ηεο θνηλόηεηαο. Πην Γνκέληθν πνηέ δελ έγηλε θάηη ηέηνην θαη ην ρεηξόηεξν όισλ είλαη πσο όηαλ ν Κ.Ξ.Π. απεπζύλζεθε ζηνλ ειεγθηηθό νξγαληζκό ηεο ΓΔΑΙ πνπ ππνηίζεηαη πσο έθαλε ηνπο ειέγρνπο, απηνί απνθάλζεθαλ πσο νπδέπνηε έγηλαλ έιεγρνη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνκέληθνπ. Δπεηδή νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ, δηθαηνινγεκέλα, θαιό είλαη λα γίλεη έλαο έιεγρνο θαη ηα απνηειέζκαηα λα δεκνζηεύνπλ κε πιήξε δηαθάλεηα. Θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη ζην εμήο ζε όηη αθνξά δεκόζηα ζέκαηα, άιισζηε γηα απηό ππάξρνπλ νη πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ. Ζ δηαθάλεηα είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα κηθξή θνηλσλία όπσο ην Γνκέληθν γηαηί ε παξαπιεξνθόξεζε από ζηόκα ζε ζηόκα αλζεί θαη νη παξεμεγήζεηο δελ αξγνύλ λα ζπκβνύλ. Ξξνθαλώο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ε θαηάρξεζε θαη ε θαηαζπαηάιεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο ήηαλ ηόζν έληνλε ζε παλειιαδηθό επίπεδν πνπ αλάγθαζε ην αξκόδην ππνπξγείν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απηνδηνίθεζε λα μεθηλήζεη ην πξόγξακκα Γηαύγεηα κέζσ ηνπ νπνίνπ θάζε ηη πνπ αθνξά έμνδα θαη δξαζηεξηόηεηεο Γήκσλ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν κεηώλνληαο έηζη ηνπο επίδνμνπο θαηαρξαζηέο. Δπηζηξέθνληαο ζην ζέκα ηνπ λεξνύ, κε ιύπε αληηθξίζακε θαηά ηελ επίζθεςε καο ζηελ Ρξαλή Βξύζε ηελ αδηαθνξία ηεο ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γεμακελέο δίρσο ινπθέηα αζθαιείαο, αθήλνληαο έλα νιόθιεξν ρσξηό ζην έιενο ηνπ θάζε θαθνζειεηή, πιαζηηθά κπνπθάιηα θαη ζαθνύιεο κέζα ζηηο δεμακελέο, ιησκέλα λάηινλ ζε κηθξά θνκκάηηα κέζα ζην λεξό θαη αθζνλία ξηδώλ ζνιώλνληαο ην λεξό κε ιάζπεο. Ρν κόλν πνπ θάλνπκε κεξηθέο θνξέο είλαη λα αλαξσηηόκαζηε γηαηί δελ πάεη θαιά ν ηόπνο καο αιιά αλ αθήλνπκε ελ έηε 2011 λα καο ηαιαηπσξνύλ πξνβιήκαηα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 πώο λα πάεη θαη απηόο ν ηόπνο κπξνζηά. Μππλήζηε.. Θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηελ θα.ιηαθνύιε πνπ έγηλε ζην γξαθείν ηεο ζηε Ιάξηζα, ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζπιιόγνπ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ θαηάζεζε Αγσγήο θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ θξάηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ην Κεγάιν Πάββαην από ηηο 5:00 κέρξη ηηο 8:00 ην απόγεπκα, ζην γξαθείν ηεο Θνηλόηεηαο Γνκελίθνπ, όζνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ, ζα ππνγξάςνπλ εηδηθό πιεξεμνύζην ελώπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ θπξίαο Δπαγγειίαο Σαηδεθαθίδνπ - Αγνξάζηε πνπ ζα βξίζθεηαη εθεί. Ππδεηήζεθε επίζεο ε εθπξνζώπεζε ηνπ ρσξηνύ καο ζηελ εηζαγγειηθή έξεπλα πνπ δηεμάγεη ε Ηηαιηθή Πηξαηησηηθή Γηθαηνζύλε ζηελ Οώκε κε εληνιή ηνπ Ηηαινύ Δηζαγγειέα Πέξηδην Ληίλη κεηά ηελ πξνβνιή ζηελ Ηηαιία ηνπ Ληνθηκαληέξ γηα ην ρσξηό καο «Ν ΒΟΥΚΗΘΝΠ ΞΝΙΔΚΝΠ ΡΝ ΚΝΠΝΙΗΛΗ» ηνλ Κάξηην ηνπ Ηδηαίηεξα ζεηηθή ήηαλ, θαηά ηελ ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Γεκαξρείν, ε ζηάζε ηνπ Γεκάξρνπ Διαζζόλαο θ. Γηώξγνπ Ξαζρόπνπινπ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ. Ν Γήκαξρνο αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Ηηαιό Ξξεζβεπηή ζηελ Αζήλα γηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε Ηηαιηθή θπβέξλεζε ζε θνηηεηέο από ην ρσξηό καο. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξέκβαζε ζηελ Ηηαιηθή ζηξαηησηηθή δηθαηνζύλε ζηελ Οώκε θαη ην δήηεκα ησλ αγσγώλ θαηά ηνπ Ηηαιηθνύ θξάηνπο ζα ππάξμνπλ ζύληνκα επίζεκεο αλαθνηλώζεηο από ηνλ Γήκν Διαζζόλαο. Ηοιηζμάπ 2011 Ν ζεζκόο πνπ θαζηεξώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζέιεη ηνπ αγξόηεο θαη όρη κόλν λα ζπγθεληξώλνληαη κεηά ηελ ζπνξά πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο ζηηο 28/1/2011 ζηελ ηαβέξλα ηνπ Ράθε Ιηβαλνύ. Ν Ράθεο Ιηβαλόο από λσξίο άξρηζε ηεο πξνεηνηκαζίεο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαζώο γεύζεηο θαη πεξηπνίεζε θάιπςαλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό. Ζ βξαδηά θύιεζε όκνξθα κε πξνβνιή ζε βίληεν δηαθόξσλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ επηκέιεηαο ηνπ Πσηήξε Αιηαπνύιηνπ θαη θνπήο ηεο βαζηιόπηηαο πξνζθνξά από ηνλ λέν πξόεδξν ηνπ ρσξηνύ Βαζίιε Ρζηθνύξα. Ρπρεξόο ηεο βξαδηάο αλαδείρζεθε ν Βαγγέιεο Κπαξάθνο θαζώο ηνπ έιαρε ην θινπξί ηεο πίηαο. Νκνξθόηεξν γεγνλόο ηεο βξαδηάο ήηαλ ε ζηηγκή πνπ ν Πηέξγηνο Ρζηθνύξαο κε ηελ θινγέξα ηνπ έπαημε ηνλ Πθάξν θάλνληαο ηνπο παξαβξηζθόκελνπο λα ηαμηδέςνπλ θαη επραξηζηεκέλνη λα αλαλεώζνπλ ην ξαληεβνύ ηνπο γηα ηνπ ρξόλνπ επρόκελνη γηα όινπο θαιέο ζνδεηέο θαη θέηνο. Απηή είλαη ε δεμακελή πνπ δίλεη λεξό ζηελ θάλνπια ηεο Ρξαλήο Βξύζεο ΑΡΥΑΗΟΙΟΓΗΘΟ ΒΤΕΑΛΣΗΛΟ ΚΟΤΔΗΟ Ζ πξώηε πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έγηλε από ηελ λέα Γεκνηηθή αξρή (ζνβαηίζηεθε θαη βάθηεθε). Απνκέλεη ην ζεκαληηθόηεξν θαη πην ρξνλνβόξν ζηάδην γηα λα γίλεη επηηέινπο ε ιεηηνπξγία ηνπ. πάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο θαη απαηζηνδνμία ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ γηα ην αλ ηειηθά κπνξέζεη λα αλνίμεη πνηέ ηηο πόξηεο ηνπ. Ξξνθαλώο ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζηέθεη εθεί αδεηαλό θαη ε γεληθή αδηαθνξία, αλάγθαζαλ θάηνηθν ώξηκεο ειηθίαο ηνπ ρσξηνύ, λα αλαθσλήζεη θαηά ηελ αλακνλή ηεο επηκλεκόζπλεο δέεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηελ πξνηνκή ηνπ Ληθόιανπ Κπάκπαιε, - από έμσ θνύθια, κέζα; Φαληάδνκαη πσο δελ ηνπ δίλνπκε άδηθν. Βαγγέλης Μπαράκος

4 4 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΠΜ ΔΜΙΓΚΖΗΜ ΠΖΙΕΟΓ ΠΜΡΟ ΚΓΗΞΜΡΟ ΠΜΡ Ρελ Ρεηάξηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ν Γήκνο Διαζζόλαο θαη ε Καξηπξηθή Θνηλόηεηα Γνκελίθνπ ηίκεζαλ ηνπο εθηειεζζέληεο ζπκπαηξηώηεο καο από ηα Ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Ήηαλ ε 68 ε επέηεηνο ηνπ Νινθαπηώκαηνο ηνπ ρσξηνύ καο θαη νη εθδειώζεηο πεξηειάκβαλαλ επηκλεκόζπλε δέεζε ζην ρώξν ηνπ κλεκείνπ, νκηιία από ηνλ θ. Δπζηάζην Τσκηάδε,πξνζθιεηήξην λεθξώλ θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ. Νη εθδειώζεηο ζπλερίζηεθαλ ζην ρσξηό, αξρηθά κε θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηελ πξνηνκή Ληθνιάνπ Κπάκπαιε θη έπεηηα ζηελ αίζνπζα ηνπ Ξαλαγηώηεηνπ Ξλεπκαηηθνύ Θέληξνπ κε απνλνκή βξαβείσλ ζε αξηζηνύρνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ Γνκέληθνπ. Πηηο ρζεζηλέο εθδειώζεηο παξέζηεζαλ ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ιάξηζαο θ. Οέλα Θαξαιαξηώηνπ, ν Γήκαξρνο Διαζζόλαο θ. Γ. Ξαζρόπνπινο, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Ιάξηζαο θ. Β. Σαιάηζεο, εθπξόζσπνο ηεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, εθπξόζσπνο ηνπ Αξρεγνύ Ρ.Α., εθπξόζσπνο ηνπ Γηνηθεηήο ηεο 1εο Πηξαηηάο, νη Ξεξηθεξεηαθνί Πύκβνπινη θ. Καξία Κακάξα, Αζαλ. Ξαηδήο θαη Γ. Κεηζηνύιεο, ν πξόεδξνο ηνπ Ρ.Π. Γνκέληθνπ Β. Ρζηθνύξαο, νη αληηδήκαξρνη Διαζζόλαο Η. Ρζνύηζνο θαη Φ. Ρδηώθαο, ν Γνκεληθηώηεο Αληηδήκαξρνο Ρπξλάβνπ θ. Αλη. Θππαξίζζεο, ν Ξξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Λέσλ Καξηπξηθώλ Ξόιεσλ θαη Σσξηώλ Διιάδνο θ. Σαξ. Γαζθαιάθεο εθπξόζσπνη καξηπξηθώλ πόιεσλ, Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.α. Πεκαληηθό ηζηνξηθό ζηνηρείν ήηαλ ε γηα πξώηε θνξά έπεηηα από 68 νιόθιεξα ρξόληα αλάγλσζε ηεο επίζεκεο αλαθνξάο ηνπ Ηηαινύ Γηνηθεηή ηεο κεξαξρίαο ΞΗΛΔΟΝΙΝ ζηξαηεγνύ Κπελέιη κε ηελ νπνία μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ ν θ.τσκηάδεο θαη ε νπνία ήξζε ζην θώο από ηελ έξεπλα ηεο Ηηαιίδαο ηζηνξηθνύ Ιύληηαο Παληαξέιη ζηα αξρεία ηεο κεξαξρίαο ΞΗΛΔΟΝΙΝ ζηε Οώκε. Κέζα από ηελ αλαθνξά απηή γίλνληαη γλσζηέο γηα πξώηε θνξά άγλσζηεο πηπρέο ηνπ δξάκαηνο ηνπ ρσξηνύ καο θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ εμειίρζεθαλ εθείλε ηελ κνηξαία βξαδηά. Ρν πιήξεο θείκελν ηεο αλαθνξάο απηήο πνπ καο παξαρώξεζε ν θ Τσκηάδεο έρεη σο εμήο: ΓΗΟΗΘΖΖ ΣΖ ΚΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΘΟΤ «ΠΗΛΔΡΟΙΟ» πλεκ.138 Γξαθείν ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Δπηηειείνπ Σνκέαο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηώλ, 23 Φεβξνπαξίνπ ΘΔΚΑ: ηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο Γνκέληθνπ. ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΟΗΘΖΖ Γ ΧΚΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ- Γξαθείν Δπηρεηξήζεσλ Αλαθνξά γηα ηελ επίζεζε ζηελ πεξηνρή Γνκέληθν ελαληίνλ ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ πνπ κεηέθεξαλ ηξόθηκα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο πνπ αθνινύζεζαλ. Φάιαγγα απηνθηλήησλ απνηεινύκελε από 6 θνξηεγά θαη 2 κνηνζηθιεηηζηέο, αλαρώξεζε θαηά ηελ ώξα 8 από ηε Ιάξηζα, ππό ηελ αξρεγία ηνπ ινραγνύ ΚΑΟΗΛΝΡΠΗ Καξίλν θη έθζαζε ζηνλ Ρύξλαβν θαηά ηελ ώξα 9. Έπεηηα από ζύληνκε ζηάζκεπζε, ε θάιαγγα αλαρώξεζε εθ λένπ κε πξννξηζκό ηελ Διαζζόλα. Πην ύςνο ηεο Κειόγνπζηαο ε θάιαγγα απηνθηλήησλ πξνζπέξαζε ηνλ ιόρν ηεο 120ήο Κεξαξρίαο Κειαλνρηηώλσλ. Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία ηεο, έπεηηα από 6 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ, 500 κέηξα από ην Γνκέληθν (ήηαλ πεξίπνπ ε ώξα 11) έλα εληνλόηαην ππξ από ηνπθέθηα θαη νπινπνιπβόια πνπ πξνεξρόηαλ από δύν ιόθνπο ζηα δεμηά, έπιεμε ζην ζύλνιό ηνπ ην πξώην θνξηεγό θαη ζρεδόλ ηαπηόρξνλα άιια ηέζζεξα, ελώ ην ηειεπηαίν, ζηε ζηξνθή, παξέκεηλε εθηόο ηνπ ερζξηθνύ πεδίνπ βνιήο. Κνηνζηθιεηηζηήο καο πνπ βξηζθόηαλ ζην ηέινο ηεο πνκπήο, κε ηηο πξώηεο βνιέο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, γύξηζε πίζσ θαη εηδνπνίεζε ηνλ ιόρν ηεο 120ήο Ραμηαξρίαο Κειαλνρηηώλσλ. Β) ΔΛΗΠΣΡΗΘΖ ΦΑΙΑΓΓΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ. Πηηο 12,10 ηεο 16εο ηνπ κελόο έιαβα από ηε θξνπξά ηνπ Ρηξλάβνπ ηελ είδεζε ηεο επίζεζεο. Ξξνέβελ ακέζσο: 1. Πηελ απνζηνιή επηηόπνπ ελόο αλαγλσξηζηηθνύ αεξνπιάλνπ ηνπ 35νπ ζκήλνπο, γηα λα έρσ αθξηβέζηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη γηα λα βνεζήζσ κε ηνλ πνιπβνιηζκό ηελ αληίζηαζε ηεο ζπλνδείαο, ηεο νπνίαο ηελ ηύρε δελ γλώξηδα 2. Πηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ νρεκάησλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε Ιάξηζα) 3. Πηελ εηνηκαζία ηεο Β νκάδαο ηιώλ ηεο νκάδαο ινγρνθόξσλ «Κηιάλν». 4. Ζ θάιαγγα απηνθηλήησλ πνπ ζπζηάζεθε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν μεθίλεζε από ηε Ιάξηζα ζε ώξα 14 ππό ηε δηνίθεζε ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Α. ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ, Ζ θάιαγγα έθζαζε ζην Γνκέληθν ιίγν πξηλ από ηηο 16.- Αθνύ ν Γηνηθεηήο έιαβε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο πνπ είρε ιάβεη, θξόληηζε λα πεξηθπθιώζεη ην ρσξηό Γνκέληθν, λα εξεπλήζεη όιεο ηηο θαηνηθίεο θαη λα ρσξίζεη ηνλ πιεζπζκό ζε δύν νκάδεο: ηθαλνί άλδξεο από ηε κηα πιεπξά, γπλαίθεο, γέξνη θαη παηδηά από ηελ άιιε. -Απηνί νη ηειεπηαίνη μεθίλεζαλ κε θαηεύζπλζε ηε Κειόγνπζηα, αθνύ ηνπο επηηξάπεθε λα πάξνπλ ηξόθηκα, θνπβέξηεο θαη άιια δηάθνξα αληηθείκελα πνπ επηζπκνύζαλ. Νη ηθαλνί άλδξεο αλαθξίζεθαλ θαη 12 απ απηνύο, πνπ θάλεθαλ αλακθίβνια έλνρνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, εθηειέζηεθαλ ακέζσο. - Άιινη 4 έιιελεο ππήθννη πνπ κεκνλσκέλα πξνζπαζνύζαλ λα απνθύγνπλ ηε ζύιιεςε, εθηειέζηεθαλ επίζεο. - Έπεηηα από ιίγν ε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ππξπνιήζεθε, εθηόο από ηελ εθθιεζία.- Σα ζηξαηεύκαηα καο απνρώξεζαλ θαη θαηά ηελ ώξα 0,15 ηεο 17εο απηό ην ζύλνιν δπλάκεσλ έθζαζε ιίγν βνξεηόηεξα από ην Γακαζνύιη, όπνπ ζηακάηεζε γηα λα πεξηκέλεη ηελ επηζηξνθή ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ από ηελ Διαζζόλα θαη όπνπ θξόληηζε λα εθηειέζεη ηνπο 97 έιιελεο ππεθόνπο πνπ είραλ ζπιιεθζεί θαη κεηαμύ ησλ νπνίσλ, έπεηηα από ζπλνπηηθέο έξεπλεο, είρε θαηαζηεί θαλεξό όηη ππήξραλ ζπκκνξίηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπο. Κόλν ν αξρεγόο απηνύ ηνπ ρσξηνύ, έλαο αδειθόο ηνπ θαη έλαο εμάδειθόο ηνπ, γλσζηνί σο πξώελ πιεξνθνξηνδόηεο ησλ δπλάκεσλ Κειαλνρηηώλσλ, νη νπνίνη είραλ ππνζρεζεί λα δώζνπλ ηα νλόκαηα ησλ αξρεγώλ ησλ αληαξηώλ ζηε Ιάξηζα, γιίησζαλ. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ: Νη απώιεηεο είλαη νη αθόινπζεο: i. από ηελ πιεπξά καο: Κειαλνρίησλεο λεθξνί ζηε κάρε: ζηξαηηώηεο 8 Κειαλνρίησλεο λεθξνί ζην λνζνθνκείν έπεηηα από ηξαπκαηηζκό: ζηξαηηώηεο 1 Κειαλνρίησλεο ηξαπκαηίεο: 2 αμησκαηηθνί, 13 ζηξαηηώηεο ii. από ηελ πιεπξά ησλ ειιήλσλ: λεθξνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο: αξ.8 ζπκκνξίηεο πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζζεθαλ από ηε ζπλνδεία ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ: αξ.7 ζπιιεθζέληεο θαηά ηηο εθθαζαξίζεηο θαη εθηειεζζέληεο: αξ. 16 εθηειεζζέληεο δηόηη πξνζπαζνύζαλ λα δηαθύγνπλ από ηελ πεξηθύθισζε: αξ.4 εθηειεζζέληεο από ην απόζπαζκα ζηελ πεξηνρή Κειόγνπζηα: αξ.8 εθηειεζζέληεο ζην Γακάζη: αξ.97 Πύλνιν: 140 λεθξνί έιιελεο. Κεηαμύ ησλ ηξαπκαηηώλ ηεο δηθήο καο πιεπξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν δεθαλέαο ΣΑΡΕΗΚΞΗΟΝΠ (ηεο 1εο εθαηνληαξρίαο ζηξαηησηηθνπνηεκέλσλ νδεγώλ ν νπνίνο κεηέβαηλε ζηελ Διαζζόλα κε ηε θάιαγγα ηξνθίκσλ ζε ζύληνκε άδεηα γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο. Ν δηνηθεηήο ηεο θάιαγγαο απηνθηλήησλ, Αληηζπληαγκαηάξρεο Α. ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ ηνπ ζπληάγκαηνο ινγρνθόξσλ «Κηιάλν» θαηόξζσζε λα θέξεη εηο πέξαο κε εξεκία, επθπΐα θαη ηζνξξνπία ην θαζήθνλ πνπ ηνπ είρα αλαζέζεη. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνύ Γνκέληθν επηβαιιόηαλ σο έλα γεξό κάζεκα γηα όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέδξακαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο ζπκκνξίεο. Ν γλσζηόο θνκνπληζηήο ΝΗΘΝΛΝΚΝ Βαζίιεηνο από ην Γνκέληθν θηινμελεί κηα έλνπιε ζπκκνξία από ηελ νκάδα Κπαιδνύκε πνπ επηρεηξεί εδώ θαη θαηξό ζηελ πεξηνρή. Ρν Γνκέληθν ήηαλ νξκεηήξην ησλ ζπκκνξηηώλ γηα ηηο επηζέζεηο ηνπο. Πην πξναλαθεξζέλ ρσξηό ζηξαηνπέδεπαλ, θαη ζ απηό ζηάζκεπαλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πεξηκέλνληαο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο. -Δίλαη πνιπάξηζκεο νη πεξηπηώζεηο επίζεζεο ελάληηα ζε νρήκαηα πνιηηώλ θνληά ζην ρσξηό. Πρεηηθά κε ηελ επίζεζε ζηε θάιαγγα απηνθηλήησλ, ε δηνίθεζε ηεο νκάδαο Κειαλνρηηώλσλ «Ι Αθνπηια» πιεξνθνξήζεθε ελ ζπλερεία όηη ε ζπκκνξία έκελε εδώ θαη ηξεηο κέξεο ζην ρσξηό γηα λα πεξηκέλεη ην πέξαζκα ηεο θάιαγγαο.- Πηνλ πιεζπζκό επηηξάπεθε από ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε ΛΡΔ ΞΑΝΙΑ λα πάξεη καδί ηνπ ηα ηξόθηκα πνπ ππήξραλ αθόκε εθεί, όια ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ ηνπο αλήθαλ. Ρα ππόινηπα πξάγκαηα ειάρηζηεο αμίαο θαη ρσξίο θακία ζεκαζία, ππξπνιήζεθαλ καδί κε ηηο θαηνηθίεο γηαηί, εθηόο ησλ άιισλ, ε ώξα ήηαλ πεξαζκέλε θαη δελ ππήξραλ κέζα κεηαθνξάο θαη δελ ήηαλ δπλαηό λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα δηαζσζνύλ.- Ζ εθηέιεζε ζηελ πεξηνρή Γακάζη ησλ 97 ηθαλώλ ειιήλσλ ππεθόσλ ηνπ Γνκέληθνπ, επηβαιιόηαλ επίζεο γηα λα δνζεί κηα γηα πάληα κηα πξνεηδνπνίεζε ζηνπο πιεζπζκνύο ηεο πεξηνρήο, πξάγκα πνπ, απ όζα πξνθύπηνπλ, έθεξε ην αλακελόκελν απνηέιεζκα.- Δλ ησ κεηαμύ αηζζάλνκαη όηη έρσ ην θαζήθνλ λα πξνηείλσ ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε Α.ΛΣΔ ΠΑΟΤΙΑ γηα εύθεκε κλεία κε ηελ αθόινπζε αηηηνινγία: «Υο δηνηθεηήο θάιαγγαο απηνθηλήησλ, πνπ είρε ηε δηαηαγή λα απεγθισβίζεη έλα απόζπαζκα καο ην νπνίν είρε δερζεί ηζρπξή επίζεζε έλνπιεο ζπκκνξίαο, θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε θαηαζηνιήο, κε εξεκία, ακείιηθηε ελεξγεηηθόηεηα θαη επθπή δηνηθεηηθή δξάζε εθπιήξσζε εμ νινθιήξνπ θαη κε ηέιεην ηξόπν όια ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί». Ν ΠΡΟΑΡΖΓΝΠ ΡΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ - Θ. Κπελέιη- ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΔΞΗΡΔΙΔΗΝ

5 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Ε ΓΩΚΖΑ ΠΜΡ ΑΞΗΑ ΜΖ ΝΞΜΠΑΟΓΖΟ ΙΑΟ ΠΑΖΚΖΑ: «ΚΗΑ ΦΟΡΑ ΘΑΗ ΔΛΑ...ΚΧΡΟ» Δίδνο ηαηλίαο: Θσκσδία Πξεκηέξα: Ξέκπηε, 17 Καξηίνπ 2011 ΒΖΒΘΖΜ: «Σν θηιί ηνπ δξάθνπ» Ελληνική Λογοτεχνία Γεκνπιίδνπ Υξύζα Tηκή: 15,14 ΙΜΡΟΖΗΕ: ΑΛΣΧΛΖ ΡΔΚΟ «Θιεηζηά ηα ζηόκαηα» ΔΩΓΞΑΦΖΑ ΓΖΑ ΙΖΗΞΑ ΝΑΖΔΖΑ Πξρ κόζμξρ ηα παοάνεμα Νη επηβάηεο ηηο πξώηεο ζέζεο ιακβάλνπλ ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξν νμπγόλν απ' ηνπο επηβάηεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ν πηιόηνο ηνπ αεξνπιάλνπ ιακβάλεη 10 θνξέο πεξηζζόηεξν νμπγόλν απ' όινπο. Νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πεξπαηάλε ρικ. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ηεζζεξηζήκηζη θνξέο, δειαδή, ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ. Ρν αξραηόηεξν γλσζηό ιαραληθό είλαη ν αξαθάο. ηα ζαξθνβόξα δώα δελ ηξώλε άιιν δών ην νπνίν έρεη ρηππεζεί από αζηξαπή Ρα ηγθνπάλα κπνξνύλ λα απηνθηνλήζνπλ. Κία βιεθαξίδα δεη πεξίπνπ 5 κήλεο Ρα θνπθνύηζηα ηνπ κήινπ πεξηέρνπλ θπάλην. Ρα πξόβαηα πνπ ζάβνληαη από ρηνλνζηηβάδεο, κπνξνύλ λα επηδήζνπλ κέρξη θαη 2 εβδνκάδεο. Νη θξάνπιεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ξόδσλ. Θαλείο δελ γλσξίδεη πνπ είλαη ζακκέλνο ν Κόηζαξη. Νη Δζθηκώνη ρξεζηκνπνηνύλ ςπγεία γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ην θαγεηό ηνπο από ην ςύρνο Ρα θηζηίθηα είλαη έλα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ δπλακίηε Ξεξηζζόηεξα ραξηνλνκίζκαηα ηνπ παηρληδηνύ Monopoly ηππώλνληαη θάζε ρξόλν ζε όιν ηνλ θόζκν, ζπγθξηηηθά κε ηα αιεζηλά ραξηνλνκίζκαηα. Πηελ αξραία Αίγππην, όηαλ πέζαηλε κία γάηα, ν ηδηνθηήηεο ηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα μπξίζεη ηα θξύδηα ηνπ, ζε έλδεημε πέλζνπο. ΔΩΞΓΑ ΒΖΒΘΖΩΚ # ΟΓΘΖΔΑ 5 Cheesecake (5λεπηώμ) Τιηθά: 1 θνπηί κπηζθόηα ηύπνπ digestive 1 θεζεδάθη ζηξαγγηζηό γηανύξηη 1 ζπζθεπαζία θξέκα ηπξί 200γξ. (Philadelphia) 2 θνπηαιηέο δάραξε άρλε Καξκειάδα ηεο αξεζθείαο ζαο Δθηέιεζε: Ξαίξλνπκε ηα κπηζθόηα θαη ηα ζπάκε κε ηα ρέξηα ζε θνκκάηηα, -όρη πνιύ κηθξάζην ζθεύνο πνπ επηιέμακε λα ζεξβίξνπκε ην γιπθό καο, έπεηηα, ζε έλα κπνι ξίρλνπκε ην γηανύξηη, ην ηπξί θαη ηε δάραξε άρλε. Αλαθαηεύνπκε θαιά κέρξη λα ελσζνύλ ηα πιηθά. Κόιηο είλαη έηνηκν ην κίγκα, ηα απιώλνπκε ζηα κπηζθόηα πνπ έρνπκε ηξίςεη, ώζηε λα ηα θαιύςνπκε πιήξσο. Ρέινο ζε έλα κπνιάθη αξαηώλνπκε ηελ καξκειάδα κε ιίγν λεξό θαη απιώλνπκε πάλσ από ηελ θξέκα. Πην ςπγείν γηα έλα ηέηαξην ώζηε λα παγώζεη θαη έηνηκν λα ην απνιαύζεηε! ***** Ηέικ ζξκξλάηαπ ζε 5 λεπηά Τιηθά: 4 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ αιεύξη 4 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ δάραξε 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ θαθάν ζθόλε 1 Απγό 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ γάια 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ ιάδη 1 πξέδα βαλίιηα Δθηειεζε: Βάδνπκε ζε κηα θνύπα θαη αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη, ηελ δάραξε, ηελ βαλίιηα θαη ην θαθάν, έπεηηα, πξνζζέηνπκε θαη ην απγό. Ύζηεξα ξίρλνπκε κέζα ην γάια θαη ην ιάδη θαη αλαθαηεύνπκε θαιά. Βάδνπκε ηελ θνύπα γηα 3 ιεπηά ζηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ (1000watt). Ξεξηκέλνπκε κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θνπζθώλεη θαη θαιή όξεμε! θπθινθνξεί ζηηο 18 Καξηίνπ. Δπραξηζηνύκε από ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο ηελ Γήκεηξα Κπαξά, θόξε ηεο Αλαηνιήο Θππαξίζζε θαη ηνπ Λίθνπ Κπαξά γηα ηελ πξνζθνξά 120 ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, αγγίδνληαο έηζη ηνλ επηζπκεηό αξηζκό βηβιίσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνζήθεο καο. Ρν επόκελν βήκα καο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ (ζην επόκελν ηεύρνο καο ζα ζαο αλαθέξνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκό) θαη ηαπηόρξνλα ε αξρεηνζέηεζή ηνπο ζην ρώξν ησλ Ξνιιαπιώλ Σξήζεσλ (δίπια ζην Ιανγξαθηθό Κνπζείν), ειπίδνληαο ζηελ αγάπε θαη ζηελ όξεμε κηθξώλ-κεγάισλ λα ηα δαλεηζηνύλ γηα λα ηα δηαβάζνπλ. Λα ζεκεηώζνπκε όηη ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο αθόκε θαη όπνηνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηα βηβιία πνπ δελ ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηα κέιε ηνπ Ππιιόγνπ.

6 6 ΟΓΘΖΔΑ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ Μ ΠΜΝΜΟ Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο, κα έρεη ηξαλή αγθάιε. Έρεη θαη θάκπνπο θαη βνπλά, καο θξάδεη ειάηε πάιη! Θαη κηαο θαη γλσξηζηήθακε, θαη ζα ηα πνύκε όια, ηνλ ηόπν καο κε βάινπκε, πνηέ ζην «πάξηα όια». Καύξν «ρξπζό» εβξήθαλε, κέζα ζηα ζσζηθά ηνπ, παζρίδνπλ λα ηνλ βγάινπλε, ηώξα ηα μσηηθά ηνπ. Κεηαλνησκέλνη ζάκαζηε, κπξνζηά ζην λέν δξάκα, κα λα καο ζώζεη δελ κπνξεί, νύηε 'λα λέν ζαύκα. Θα πλίμεη κε ηηο ιάζπεο ηνπ, θη όια ηνπ ηα θαινύδηα, ζηάρηεο, καπξίιεο, ηνμηθά, δηαόινπο θη αγγεινύδηα. Έρεη ακπέιηα θαη ζπαξηά, πεύθα θαη θππαξίζζηα. Έρεη ειηέο θη ακπγδαιηέο, θαη όκνξθα θνξίηζηα. Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο κα ε νκνξθηά πεξίζζηα, θη απηό πνπ ζέιεη ζήκεξα, λ δνπιεηά παιηθαξίζηα. Κόλν πνπ δελ γλσξίδνπλε, ην ηη ηνπο πεξηκέλεη. Ρε κάλλα ηνπο πξνδίδνπλε, ηελ πνιπαγαπεκέλε. Ν είο ζα ιέεη η αιινπλνύ, όηη εθείλνο θηαίεη, θαη ε αιήζεηα ζα λαη κηα, ν ηόπνο παξαπαίεη! Ρνπ θάλαινπ ην θξύν λεξό, ησλ πξνγόλσλ καο ν ηόπνο, αμίδεη λα πξνζηαηεπζνύλ, ζα βγαίλεη θαη ν θόπνο. Έρεη θαη γάξγαξα λεξά, ζηε βξύζε, ζην Βξπδόζηη, ζηνλ θάλαιν θαη ζην Ινπηξό πνπ ρξήδνπλ Άγην Πώζηε. Ζ κάλα γε ηνπ εύθνξε, θαη ην λεξό δξνζάην, γηαπηό όηη γελληέηαη εδώ, είλαη θαη κπξσδάην. Ζ κάλλα καο είλαη ε γε, καο ηάρεη δώζεη όια, θαη θάπνηνη ηελ ηπιίγνπλε, ηώξα ζε γθξίδα θόια. Λένη θαη γέξνη όινη καδί, ζα ςάρλνπκε ηε γλώζε, κα θαη ζα ςηζπξίδνπκε, καο έρνπλε πξνδώζεη. Ληάηα μππλήζηε, αγξηέςεηε, νξζώζηε ηε γξνζηά ζαο. Ν ηόπνο απηόο είλαη θαιόο, θαη αλήθεη ζηα παηδηά ζαο. Έρεη θαη γηδνπξόβαηα, κ αξκνληθά θνπδνύληα, κε ην καιιί ηνπο έθηηαρλαλ θπξάδεο ηα ζηγγνύληα. Ρελ άλνημε ν ηόπνο καο, είλαη παξαδεηζέληνο. Ρν θαινθαίξη ν θάκπνο ηνπ, κνηάδεη καιακαηέληνο. Κα δελ θαηαιαβαίλνπλε, ην ηη θαθό ζα γέλεη. Ζ γε ζα ηνπο εθδηθεζεί, ζην ππόινηπν πνπ κέλεη. Κα εκείο εζπλεζίζακε, ζε ηέηνηεο πξνδνζίεο. Νη Ηηαινί καο ζθόησζαλ, καο θάςαλ ηηο νηθίεο. Θαη παιηθάξηα ρεη όκνξθα, ςειά ζαλ θππαξίζζηα, πνπ έρνπλ θάλεη πξνθνπή, παιεύνληαο ζηα ίζηα. Παλ έξζεη ην ρηλόπσξν, ακύγδαια θαη ζηαθύιηα, νη ληνί καο εξσηεύνληαη, θηιηνύληαη γιπθά ζηα ρείιηα. Καύξν λεξό ζα πίλνπκε, θάξβνπλν ζ' αλαπλένπλ, θαη καύξα ζα λ ηα ξνύρα ηνπο, άλεκνη ζαλ ζα πλένπλ. Δηνύην είλαη ηξαλό θαθό, πξέπεη λα ζηακαηήζεη, ηνλ θάκπν καο θαη ην ρσξηό, π ην ράξηε ζε λα ζβήζεη. Ν ηόπνο καο είλαη κηθξόο, κα καο ρσξάεη όινπο, κόλν κελ ηνλ ραιάζνπλε, θαη θέξνπλ ηνπο δηαόινπο. ΙΑΚΑ ΙΜΡ ΙΕΚ ΛΓΚΑΟ Ρνύηνλ ηνλ ηόπν ηνπ έξσηα, πνπ ε γε ηνπ όια ηα 'γέλλα, ζέιεη λα ηνλ ξεκάμεη πηα, ηνπ καλδαξίλνπ ε πέλλα. Νη ακπγδαιηέο ζα θύγνπλε, θαη ζα ξζνπλ ηα θνπγάξα, θαη γηα δνπιεηέο αλύπαξθηεο, κεγάιε θαγσκάξα. Ρν «πξνιακβάλεηλ» εηλ θαιό, ζε ηνύην ην δαλάηη. Ν ηόπνο καο ζα εθδηθεζεί, ζα βγάιεη ην γηλάηη. Υάξεο Εάγθαο ΖΟΠΜΞΖΓΟ ΠΜΡ ΒΑΓΓΓΘΕ ΟΑΘΑΙΑΚΕ Από ηελ Δπδνθία Υαηδήλα Κελ κε παξαρατδεύεηο. Μέξσ πνιύ θαιά πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηο πάληα όηη ζνπ δεηάσ. Πε δνθηκάδσ κνλάρα. Κελ δηζηάδεηο λα είζαη ζηαζεξή καδί κνπ. Ρν πξνηηκώ. Κε θάλεηο λα ληώζσ πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά. Κελ κε θάλεηο λα ληώζσ κηθξόηεξνο από όηη είκαη. Απηό κε ζπξώρλεη λα παξηζηάλσ θακηά θνξά ην «ζπνπδαίν». Κε κνπ θάλεηο παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζε θόζκν. Θα πξνζέμσ πεξηζζόηεξν απηά πνπ ζα κνπ πεηο, αλ κνπ κηιήζεηο ήξεκα κηα ζηηγκή πνπ ζα είκαζηε νη δπν καο. Κε κνπ δεκηνπξγείο ην ζπλαίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα. Κπεξδεύνληαη έηζη κέζα κνπ όιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λ αλαγλσξίδσ. Κε κε πξνζηαηεύεηο πάληα από ηηο ζπλέπεηεο. Σξεηάδεηαη θακηά θνξά λα πάζσ γηα λα κάζσ. Κε κνπ θάλεηο παξαηεξήζεηο. Γηαηί ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηαηέςσ ηνλ εαπηό κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθό. Κε κνπ δίλεηο επηπόιαηεο ππνζρέζεηο. Ληώζσ πνιύ πεξηθξνλεκέλνο όηαλ δελ ηηο θξαηάο. Κελ πέθηεηο ζε αληηθάζεηο. Κε κπεξδεύεηο έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηο λα ράλσ ηελ πίζηε κνπ ζε ζέλα. Κε κε αγλνείο όηαλ ζνπ θάλσ εξσηήζεηο. Αλ θάλεηο θάηη ηέηνην ζ αλαθαιύςεηο όηη ζ αξρίζσ λα παίξλσ πιεξνθνξίεο από άιιεο πεγέο. Κελ πξνζπαζείο λα κε θάλεηο λα πηζηέςσ πσο είζαη ηέιεηα ή αιάλζαζηε. Δίλαη ζνθ γηα κέλα όηαλ αλαθαιύπησ πσο δελ είζαη νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. Κελ μερλάο πσο δελ ζα κπνξέζσ λ αλαπηπρζώ ρσξίο πνιύ θαηαλόεζε θαη αγάπε. Απηό όκσο δελ ρξεηάδεηαη λα ζνπ ην πσ. Έηζη δελ είλαη; Γπξίδνληαο ηε ζθέςε πίζσ θαη αλαινγηδόκελνο πξάμεηο θαη γεγνλόηα κηαο δσήο 84 ρξόλσλ, έξρνληαη ζην κπαιό κνπ πνιιά επράξηζηα ή δπζάξεζηα, πνιιά επηξάπεια πνπ ζπλέβεζαλ θαηά θαηξνύο, κα πάληνηε ην κπαιό κνπ ζηακαηάεη ζε νξηζκέλα, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Έλα ηέηνην γεγνλόο ζα πεξηγξάςσ ζ απηό εδώ ην θείκελν πνπ πεξηέρεη ιίγν από όια. Ρέινο Λνεκβξίνπ Αθνύ καδέςακε ηα θάζηαλα θαη ζπείξακε δύν-ηξία ρσξάθηα κε βξίδα, έπξεπε λ αιιάμνπκε 200 νθάδεο θάζηαλα κε θαιακπόθη θαη λα πξνκεζεπηνύκε πξάζα θαη ιάραλα γηα ηνπξζί. Ζ κάλα καο κε ηνλ κεγαιύηεξν αδεξθό, αλέιαβαλ λ αιιάμνπλ ζην Δπηαρώξη θαη ηε Ενύδνπιε ηα θάζηαλα κε θαιακπόθη. Δγώ κε ηνλ κηθξόηεξν αδεξθό Πσθξάηε λα θέξνπκε πξάζα θαη ιάραλα από ηε Βνπρσξίλα θαη ηελ Αλζνύζα, όρη όκσο κε θάζηαλα αιιά κε δαδί, δηόηη άιιεο 250 νθάδεο θάζηαλα πνπ ππνινγίδακε λα κείλνπλ ηα πξννξίδακε γηα δηθή καο θαηαλάισζε. Θαη ηόηε άξρηζε έλαο κεγάινο αγώλαο. Ρε κηα κέξα γηα δαδί ζην επηαρσξίηηθν ην κέξνο, ζηα πιάγηα πάλσ από ηνπ Εηάβα ηελ θαιύβα, ηελ άιιε κέξα κε νθάδεο δαδί ζηελ πιάηε λα ην αιιάμνπκε κε πξάζα θαη ιάραλα θαη ην «εκπόξην» πήγαηλε κηα ραξά. Δίρακε θέξεη ηα πξάζα πνπ ζέιακε θαη είρακε γεκίζεη ην μύιηλν δαδί κε ιάραλα γηα αξκηά. Ρώξα ιέκε ζα θάλνπκε αθόκα έλα δξνκνιόγην γηα λα θέξνπκε ιάραλα γηα καγείξεκα κε ην ρνηξηλό ην θξέαο. Κα ηελ εκέξα πνπ πήγακε γηα δαδί, ην βξάδπ ν θαηξόο ράιαζε θαη έξημε γύξσ ζηνπο 25 πόληνπο ρηόλη θαη κεηά ην πάγσζε. Γηα πεληέμη κέξεο ήηαλ πάληα ζπλλεθηά θαη ην ρηόλη ζηνπο δξόκνπο είρε παηεζεί ή ιηώζεη. Έλα βξάδπ εθεί πνπ ηξώγακε ιέσ ζηνλ Πσθξάηε:- ζα θάλνπκε κηα απόθαζε αύξην λα πάκε ζηελ Αλζνύζα λα μεκπεξδεύνπκε. Ρηο κέξεο πνπ πεγαίλακε, νη θάηνηθνη ηεο Αλζνύζαο όηη είραλ ζηα ρσξάθηα, πξάζα θαη ιάραλα, ηα θέξλαλε ζηα ππόγεηα γηα λα κε ηα ραιάζεη ν θαηξόο. Αθνύ θάγακε, ςήζακε θαη θάζηαλα, πήγακε γηα ύπλν ζην πάλσ δσκάηην γηα λα κελ αλεζπρήζνπκε ηνπο άιινπο, όηαλ ζα θεύγακε. Ονιόη δελ ππήξρε, εγώ έρνληαο ηελ αγσλία κε κε πάξεη ε κέξα ζην θξεβάηη ιαγνθνηκήζεθα ιίγν, ζεθώλνκαη, βιέπσ ηνλ θαηξό ήζπρν. Μππλάσ ηνλ Πσθξάηε, ην δαδί ήηαλ έηνηκν ζηε ζάια, ην θνξησζήθακε θαη πήξακε ηνλ δξόκν γηα ηνλ Απγεξηλό. Όηαλ πεξλνύζακε θάησ από ηνπ Θαηζαδήκνπ ην ζπίηη, ν Γηάλλεο είρε θσο θαη ιέεη ν Πσθξάηεο «από η άγξηα ραξάκαηα ζεθώζεθε ν Γηάλλεο». Ρν θξύν ήηαλ ηζνπρηεξό θαη ην ρηόλη, όπνπ ππήξρε, παγσκέλν θαη ν δξόκνο έθεγγε, κα κόιηο θηάζακε ζηνλ Απγεξηλό θαη δελ είρε θσο θαλέλα ζπίηη, ηόηε θαηάιαβα ηη είρε ζπκβεί θαη ιέσ ζηνλ Πσθξάηε: θαηάιαβεο θάηη ηη; Φύγακε απνβξαδίο από ην ρσξηό, αθνύ ν Απγεξηλόο θνηκάηαη αθόκα. Κα εκείο είρακε πξννξηζκό ηελ Αλζνύζα θαη από θεη θαη πέξα ν δξόκνο ήηαλ θαηεθνξηθόο θαη ζε ιίγν θηάλνπκε ζηελ Αλζνύζα πνπ θαη απηή θνηκόηαλ. -Ρώξα ζηξαηεγέ ηη θάλνπκε; Έηζη κνπ έιεγε ν αδεξθόο κνπ θάζε θνξά πνπ βξηζθόκαζηαλ ζε δύζθνιε ζέζε. -Άθνπ, γηα λα θαζίζνπκε ηώξα θάπνπ όπσο είκαζηε από ην δξόκν ζα παγώζνπκε. Θα πεγαίλνπκε ζηγά-ζηγά από ηελ κηα άθξε ηνπ ρσξηνύ ζηελ άιιε, ώζπνπ λα θέμεη. Κα πξηλ θηάζνπκε ζηα ηειεπηαία ζπίηηα, αθνπκπήζακε θάπνπ λα μεθνπξαζηνύκε. Ρόηε απέλαληη αθξηβώο αθνύζηεθε ην άλνηγκα κηαο πόξηαο θαη έλαο άλζξσπνο λα θαηεβαίλεη κηα μύιηλε ζθάια. Γελ θαηλόηαλ, γηαηί ην ζπίηη είρε καληξόηνηρν θαη κηα θαξδηά απιόπνξηα. Όηαλ θαηάιαβα όηη θαηέβεθε ζηελ απιή ηνπ ιέσ: - Οε θνπκπάξε, έρνπκε δαδί, κήπσο ζέιεηο λ αιιάμνπκε κε ιάραλα; -Βξε παηξηώηε, ηη ώξα είλαη απηή λα πάξσ δαδί; Θαη πξνρώξεζε πην πέξα, άλνημε κηα πόξηα θαη πήγε λα ηαΐζεη ηα δώα. Κόιηο ηειείσζε, ήξζε ζην κέζα κέξνο ηεο απιόπνξηαο θαη ιέεη: -Δ παηξηώηε, εδώ είζαη αθόκα; -Δδώ είκαη, δελ είπεο όηη ζέιεηο λα πάξεηο δαδί; -Θέισ, κα πνύ μέξσ ηη άλζξσπνη είζηε; πήξρε θήκε όηη θπθινθνξνύλ αληάξηεο. Θαη θαινί άλζξσπνη ήκαζηε θαη θαιό δαδί έρνπκε. Ρόηε άλνημε ηελ πόξηα. Έρεηο ιάραλα; -Έρσ, κα πξώηα λα δσ ην δαδί,( ην νπνίν ήηαλ αξίζηεο πνηόηεηαο), γηαηί όζεο θνξέο πήξα δαδί ηε κέξα δελ ήηαλ ηόζν θαιό. Αθξηβώο απέλαληη από ηελ απιόπνξηα, ήηαλ ε πόξηα από ην ππόγεην, όπνπ είρε ηα ιάραλα θαη ηα πξάζα. Επγίδνπκε ην κηζό, 23 νθάδεο, βάδεη ιάραλα θαη καο δίλεη έλα ιάραλν παξαπάλσ, γηαηί ήηαλ θαιό ην δαδί.- Ρώξα ην άιιν κηζό ζα πάξεηε θαη δέθα νθάδεο πξάζα θαη ην ππόινηπν ιάραλα. Ξήξακε 35 νθάδεο ιάραλα θαη 10 νθάδεο πξάζα.-ρώξα, ιέεη, ζα έξζεηε πάλσ λα μαπιώζεηε, ώζπνπ λα θέμεη.-άθνπζε, Ιάδαξε, έηζη ηνλ ιέγαλε, εκείο δελ ήξζακε ζηελ Αλζνύζα από ηνλ Ξεληάινθν γηα λα θνηκεζνύκε, ήξζακε γηα λ αιιάμνπκε ην δαδί κε ιάραλα θαη απηό έγηλε θαη ζ επραξηζηνύκε πνιύ θαη ζε ραηξεηάκε. Φνξησζήθακε ηα πξντόληα θαη πήξακε ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ, κα ν δξόκνο γηα ηνλ Απγεξηλό ήηαλ αλεθνξηθόο θαη ην βάξνο κε ηα επηπιένλ ιάραλα πνπ καο έδσζε ν Ιάδαξνο ήηαλ ζηηο 25 νθάδεο, πεξίπνπ 4 νθάδεο παξαπάλσ από ην θαλνληθό. Όηαλ θηάζακε ζηε κέζε ζρεδόλ ηνπ δξόκνπ γηα ηνλ Απγεξηλό, παξά ην ζθνηάδη, θαηάιαβα όηη άξρηζε λα ρηνλίδεη θαη πην πάλσ ην είρε ζηξώζεη. Όηαλ θηάζακε, είρε αξρίζεη λα ραξάδεη. Ρν ρηόλη δέθα πόληνπο θαη ζπλέρηδε. Πηελ θαηεθόξα από Απγεξηλό σο ηνπ Ρδνπξέια ην γεθύξη, δπζθνιεπόκαζηαλ λα βξνύκε ην δξόκν, θαζώο θαη από ηνπ Κόθα ην κύιν σο ηνλ Άγην Αρίιιην, όπνπ ην ρηόλη είρε θηάζεη ηνπο 25 πόληνπο. Ρέινο θηάζακε ζην ζπίηη, όρη από ηε Ιόληδηα αιιά από ην πίζσ κέξνο όπνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ Πηέθαλνπ Πηαιακάλε. Όηαλ κπήθα ζηε ζάια, όινη ήηαλ καδεκέλνη γύξσ από ην ηδάθη θαη ε κάλα έιεγε:-ξνύ πήγαλ όιε λύρηα, ζα ηνπο θηάζεη ην κπαιό λα γπξίζνπλ ή ζα απνθιεηζηνύλ ζηελ Αλζνύζα; Θαη όηαλ είδαλ ηα ιάραλα θαη ηα πξάζα άξρηζαλ λα θάλνπλ ην ζηαπξό ηνπο κε ηα δπν ηα ρέξηα. Ρν ρηόλη σο ην βξάδπ είρε θηάζεη ηνπο πόληνπο. Ππκπέξαζκα: όηαλ θύγακε από ην ρσξηό ε ώξα πξέπεη λα ήηαλ έληεθα κε δώδεθα ηα κεζάλπρηα! Ονύληνιθ Ληξάηθεξο Βαγγέιεο αιακάλεο

7 ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ # ΟΓΘΖΔΑ 7 ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ Απόκοιεπ 2011 ΝΞΩΠΑΘΘΕΙΑΠΜΟ 1ε Αγσληζηηθή Πηεθ/ Γαιαλόβξπζε Γνκέληθν 2 0 2ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Κ. Διεπζεξνρώξη 3 4 3ε Αγσληζηηθή Γνιίρε Γνκέληθν 3 2 4ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν ΞΝΚΔ 2 2 5ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ππθέα 5 1 6ε Αγσληζηηθή Γακαζνύιη Γνκέληθν 1 0 7ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Θαιύβηα 2-0 8ε Αγσληζηηθή Ξύζεην Γνκέληθν 1 5 9ε Αγσληζηηθή Βνπβάια Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Παξαληάπνξν ε Αγσληζηηθή Ιηβάδη Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Πηεθ. / Γαιαλόβξπζε ε Αγσληζηηθή Κ. Διεπζεξνρώξη Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Γνιίρε ε Αγσληζηηθή ΞΝΚΔ Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Ππθέα Γνκέληθν ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Γακαζνύιη ε Αγσληζηηθή Θαιύβηα Γνκέληθν 19ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ξύζεην 20ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Βνπβάια 21ε Αγσληζηηθή Παξαληάπνξν Γνκέληθν 22ε Αγσληζηηθή Γνκέληθν Ιηβάδη ΠΕΘΓΦΩΚΑ ΑΚΑΓΗΕΟ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΔΘΑΒ 166 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ 199 ΑΠΡΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ 100 ΓΔΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΝΡΔ ΘΡΔΙ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΘΡΔΙ ΙΑΟΗΠΑΠ ΝΠΔ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΘΔΞ ΞΝΡΑΚΗΑΠ ΘΔΞ 1500 ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ 121 ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ 1.Γνιηρηαθόο 39 2.Ξ.Ν.Κ.Δ Θύειια Κεγ. Δι Θαιύβηα Γνκέληθν Ππθέα ΑΔΠΓ 25 8.Βνπβάια 22 9.Ξύζην Γακαζνύιη Ιηβάδη 4 12.Παξαληάπνξν 3 Ιόγσ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο ηεο Δθεκεξίο Γνκέληθνπ δεηάκε ζπγλώκε γηα ηελ παξάιεηςή καο νξηζκέλσλ δηαθεκίζεσλ. ΗΜΖΚΩΚΖΗΑ ΠΜΡ ΩΞΖΜΡ ΑΞΞΑΒΩΚΑΟ Ν Αζαλάζηνο Ρζνύηζνο θαη ε Σξηζηίλα Θππαξίζζε αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο ζην Γνκέληθν. Ρη ζρέζε έρεη ε ζαηπξηθή εθπνκπή θαη ην Γνκέληθν; Θαη όκσο έρεη. Πε έλα βίληεν πνπ πξνβιήζεθε ζηηο ζαηηξίδνληαο ηνλ Γηώξγν Ιεβέληε ηνπ X factor, γηα κηα θξάζε ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηεο θσλήο, νη ζπληειεζηέο ηνπ Οάδην Αξβύια έδεημαλ εηθόλεο από γξαθηθά ρσξηά ηεο Διιάδνο θαη αλάκεζα ηνπο ηξείο εηθόλεο ηνπ Γνκέληθνπ πνπ πήξαλ από blog Γνκεληθηώηε. ΓΑΙΜΟ Ζ Γήκεηξα Ξαπνπιηά θαη ν Θεόδσξνο Ληνύκνο παληξεύηεθαλ κε πνιηηηθό γάκν ζηηο ζηελ Διαζζόλα. ΘΑΚΑΠΜΖ Απεβίσζε ζηηο ε Αιίθε Κπαξηδάθε 75 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Δπάγγεινο Ξαπαδεκεηξίνπ 87 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Βαζίιεηνο Θαθαλέιεο 75 εηώλ. Απεβίσζε ζηηο ν Αζαλάζηνο Εάγθαο 76 εηώλ. *Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν*

8 ΜΝΖΟΘΜΦΡΘΘΜ # ΓΦΕΙΓΞΖΟ ΔΜΙΓΚΖΗΜΡ ΟΑΚ ΑΘΘΜΠΓ Η ζηήλη έςει δημιξρογηθεί με ζκξπό μα θιλξνεμεί ηιπ θωηξγοαθίεπ ζργςωοιαμώμ μαπ από ηξ μακοιμό παοελθόμ. Όπξιξπ επιθρμεί μα δημξζιερθεί κάπξια θωηξγοαθία ηξρ παοακαλείηαι μα επικξιμωμήζει με ηημ εθημεοίδα. Πξηλ ρξόληα ν Σάββαο Γάισζεο ζην ηηκόλη ηεο Θξπιηθήο floreta ζην γήπεδν θαηά ηελ δηάξθεηα αγώλα, ζήκεξα αλη απηήο θξαηά ην ηηκόλη ηεο νκάδαο πξνζθέξνληαο θαηά θαηξνύο έληνλεο ζπγθηλήζεηο ζηνπο θηιάζινπο ηεο. από Δαλώζη Δημήηοιξ. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ απνιακβάλνπλ θαγεηό κεηά από βάπηηζε ζηελ Παλαγία ζην Βξηδώζηη ην 1972 από Καοαμίκα Εράγγελξ. Οηθνγελεηαθή αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ζε ζπίηη ηνπ ρσξηνύ ελ έηε 1965 πεξίπνπ από Μαογαοίηη Νικόλαξ. Φσηνγξαθία από ην παλεγύξη ηνπ ρσξηνύ ελ έηε 1972 πεξίπνπ από Νικξλξύλη Νικόλαξ ΟΕΙΓΞΑ Η ζηήλη πεοιμέμει θωηξγοαθίεπ από ηξρπ αμαγμώζηεπ μαπ για γεγξμόηα πξρ γίμαμε ηξ ηελερηαίξ ηοίμημξ. Χεηξνλαθηηθή εξγαζία θαζαξηζκνύ θαιακπνθηνύ ην 1990, εηθόλα άιιεο επνρήο δείρλνληαο ην κόρζν γηα επηβίσζε από Μπαοάκξ Βαγγέλη. Η πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ρσξηνύ κε ηα εξπζξόιεπθα ζηηο κεγάιεο δόμεο ηεο θνληά ζην 1988 από Οικξμόμξρ Βαζίλειξ. Καζαξά Γεπηέξα Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ αςήθεζαλ ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη επηπρώο ηα θαδάληα ηεο θαζνιάδαο δελ πήγαλ ρακέλα. από Μπαοάκξ Βαγγέλη Γνκέληθν 16/2/2011. Αλακέλνληαο ηελ έλαξμε επηκλεκόζπλεο δέεζεο ζηελ πξνηνκή ηνπ Μνίξαξρνπ Νηθ. Μπάκπαιε, όινη ηνπο λέα παηδηά θαηά ην νινθαύησκα ζηηο 16/2/1943 μέξνπλ θαιά ηη ζα πεη πόλνο θαη δπζηπρία από Μπαοάκξ Βαγγέλη

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα