Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth."

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του προσχεδίου νόµου για την Ανώτατη Εκπαίδευση Αξιότιµη κ. Υπουργέ, Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών αποστέλλει τις προτάσεις της επί του προσχεδίου νόµου «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη ιασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», τις οποίες παρακαλούµε να λάβετε υπόψη. Το παρόν κείµενο αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας εκ µέρους της ερευνητικής κοινότητας, στην οποία συνέβαλαν τόσο σύλλογοι ερευνητών όσο και µεµονωµένοι ερευνητές. Γενικές παρατηρήσεις/προτάσεις: Το προσχέδιο νόµου περιέχει θετικά στοιχεία, όπως η αναφορά στον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης-έρευνας (Άρθρο 3 παρ. ε ) και το γενικό άρθρο για τη συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων (Άρθρο 42). Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά δεν συνθέτουν µια ισχυρή δέσµη µέτρων η οποία να αντιστοιχεί στη σηµερινή ανάγκη ενίσχυσης των διαύλων συνέργειας µεταξύ των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Αυτό αφήνει περιθώριο για πολλαπλές, και πιθανόν «παρεκκλίνουσες» ερµηνείες. Έτσι προτείνουµε µια σειρά από αλλαγές που έχουν στόχο την, κατά το δυνατόν, διάχυση και την αποσαφήνιση, στο σύνολο του νοµοσχεδίου, της λογικής που διέπει το Άρθρο 42. Αυτό πιστεύουµε ότι θα διευκολύνει -µεταξύ άλλων- και την αποτελεσµατικότητα του νόµου κατά την εφαρµογή του. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας προτείνουµε επίσης: (1) την ύπαρξη ενιαίου Εθνικού Πίνακα Κριτών για ΑΕΙ και ΕΚ και (2) τη µετονοµασία της Α ΙΠ σε «Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα», αφενός γιατί η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, αφετέρου, για να συµπεριληφθούν ταυτόχρονα τα Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής αυτής. 1/5

2 Προτάσεις κατ άρθρο: Άρθρο 11: Όργανα της µεταπτυχιακής σχολής Στην Παράγραφο 8 (1 η πρόταση), να προσδιοριστεί ότι: «ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος και ο αναπληρωτής του είναι καθηγητές ή ερευνητές και εκλέγονται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος µε απλή πλειοψηφία του αριθµού των διδασκόντων για διετή θητεία.» Προτείνουµε την τροποποίηση αυτή, καθόσον τα µεταπτυχιακά προγράµµατα δύνανται να οργανώνονται από κοινού από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, σύµφωνα µε το Άρθρο 42 του παρόντος πσ/ν. Άρθρο 16: ιδακτικό προσωπικό Στην Παράγραφο 6, η 1 η πρόταση να διατυπωθεί ως εξής: «Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση µέλους της, καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωµένοι Έλληνες ή ξένοι καθηγητές, ή ερευνητές, ή άλλοι επιστήµονες µε προσόντα καθηγητή για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.» Η θεσµοθέτηση του επισκέπτη-καθηγητή για τους ερευνητές, που έχουν τα προσόντα να επιτελέσουν εκπαιδευτικό έργο, θα ενισχύσει την κινητικότητα ανάµεσα στα ΕΚ και τα ΑΕΙ. Άρθρο 18: Αξιολόγηση καθηγητών Στην Παράγραφο 2, (1 η πρόταση) να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής: «Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθµίδας άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, ή ερευνητές πρώτης βαθµίδας, του εσωτερικού και του εξωτερικού, µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο συναφές µε το έργο των αξιολογουµένων, που επιλέγονται από το µητρώο εξωτερικών κριτών του άρθρου 26.» Το µητρώο των κριτών του άρθρου 26, µπορεί να περιλαµβάνει και ερευνητές, οπότε οι τελευταίοι δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από την αξιολόγηση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 21: Επιστηµονικές και λοιπές άδειες Στο τέλος της Παραγράφου 3 να προστεθεί η πρόταση: «Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται µε αµοιβή µε ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύµατα του εξωτερικού, λαµβάνουν το 80% των αποδοχών τους. Αν ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται στην Ελλάδα, ο καθηγητής λαµβάνει το 40% των αποδοχών του. Αν ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο που υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, ο καθηγητής λαµβάνει το 70% των αποδοχών του.» Η εξειδίκευση αυτή, για τις άδειες στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στα ΕΚ, εκτιµάται ως απαραίτητη, γιατί θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κίνητρο για την αύξηση της κινητικότητας επιστηµόνων, µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, το 2/5

3 υπόλοιπο 30% των αποδοχών των καθηγητών που θα ενταχθούν στη ρύθµιση αυτή είναι εφικτό να καλυφθεί από το αντίστοιχο ΕΚ/Ι. Άρθρο 22: Ασυµβίβαστα αναστολή καθηκόντων Στην Παράγραφο 4 προτείνουµε να συµπεριληφθούν και οι ερευνητές της αλλοδαπής ως εξής: «Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών από Α.Ε.Ι., ή ερευνητών από ερευνητικά ιδρύµατα της αλλοδαπής.» Αυτό αυξάνει την κινητικότητα µεταξύ των ΑΕΙ της ηµεδαπής και µε τα ΕΚ της αλλοδαπής. Άρθρο 26: Επιτροπές επιλογής καθηγητών Στην Παράγραφο 2, (1 η πρόταση) να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής: «Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών είναι είτε καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.» Αυτό διότι, εφόσον στην πρόταση αυτή περιγράφονται τα τρία εξωτερικά (και υποχρεωτικώς εκτός του οικείου ιδρύµατος) µέλη της επιτροπής, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνονται καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και ερευνητές της αλλοδαπής, θεωρούµε ότι οι ερευνητές της ηµεδαπής συµπεριλαµβάνονται επίσης αυτοδικαίως στα εξωτερικά µέλη της επιτροπής αυτής. Στην Παράγραφο 3α), (1 η πρόταση) προτείνουµε να αντικατασταθεί η φράση «από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών του ιδρύµατος» µε τη φράση: «από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών καθηγητών ή ερευνητών» Αυτό διότι, η πρώτη φράση προκαλεί σύγχυση (ειδικά ως προς το τµήµα «εξωτερικών µελών του ιδρύµατος»), ενώ µε τη δεύτερη διευκρινίζεται η ιδιότητα των µελών του µητρώου που είναι καθηγητές ή ερευνητές. Στην Παράγραφο 4, να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής : «Οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον των καθηγητών της σχολής, µε διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από τέσσερις διαπρεπείς καθηγητές ή ερευνητές του εξωτερικού που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών εκλεκτόρων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι τούτο εφικτό, από το µητρώο των εσωτερικών εκλεκτόρων. ύο εκ των ως άνω καθηγητών ή ερευνητών υποδεικνύονται από τον υποψήφιο.» Αυτό διότι, οι ερευνητές δεν µπορούν να αποκλείονται από υποβοήθηση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το µητρώο του άρθρου 26, µπορεί να περιλαµβάνει και ερευνητές. 3/5

4 Άρθρο 38: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Η Παράγραφος 5, προτείνουµε να τροποποιηθεί ως εξής: «Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων όπως ορίζεται στους οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών, ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται πρόγραµµα συνεργασίας.» Αυτό διότι, ορισµένα τουλάχιστον ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ έχουν µακρά πείρα στη διοργάνωση και διδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων, τα οποία θα πρέπει στο εξής να µπορούν να αναγνωριστούν στα κοινά µεταπτυχιακά που περιγράφονται στο Άρθρο 42. Άρθρο 39: ιδακτορική διατριβή-προγράµµατα διδακτορικών σπουδών Στην Παράγραφο 6, πριν την τελευταία πρόταση, να προστεθεί η πρόταση: «Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 42, πρόεδρος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής (επιβλέπων) δύναται να οριστεί ερευνητής του συνεργαζόµενου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου.» Το πιο πάνω αποτελεί πάγιο αίτηµα των ερευνητών, οι οποίοι πολλές φορές επιβλέπουν και ταυτόχρονα χρηµατοδοτούν -µέσω ερευνητικών προγραµµάτων- την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα καθώς και τον ίδιο. Στην Παράγραφο 7, προτείνουµε: (α) «Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής γίνεται από τρεις εξεταστές» αντί για δύο. (β) Σε σχέση µε το πιο πάνω, να προστεθεί ακολούθως η πρόταση «Ο τρίτος εξεταστής, επίσης του ίδιου ή απολύτως συναφούς γνωστικού αντικειµένου είναι µέλος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του δηµόσιου τοµέα της χώρας, από τα µητρώα του άρθρου 26». (γ) Και τέλος, να διαµορφωθεί αντίστοιχα η πρόταση «Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής τουλάχιστον από τους δύο εξεταστές», ή εναλλακτικά «Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής και από τους τρεις εξεταστές». Αυτό διότι αφενός ο αριθµός των εξεταστών είθισται να είναι µονός και αφετέρου, κατ αυτόν τον τρόπο, ένας εξεταστής θα προέρχεται από το οικείο ίδρυµα, ένας από άλλο ίδρυµα (ΑΕΙ ή ΕΚ) της ηµεδαπής και ένας από το εξωτερικό. Η αναλογία εξεταστών από την ηµεδαπή και την αλλοδαπή 2:1, είναι λογική και δεν απαξιώνει τους Έλληνες καθηγητές και ερευνητές ως προς την ικανότητα/φερεγγυότητά τους στην κρίση διδακτορικών διατριβών. Άρθρο 42: Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων Προτείνουµε ο τίτλος του συγκεκριµένου Άρθρου να µετατραπεί σε: «Συνεργασία ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων» Αυτό, για να συµπεριληφθούν και τα ΤΕΙ στις δυνητικές συνεργασίες παν/µίων µε ΕΚ, διότι (α) υπάρχουν ήδη ορισµένα πρωτόκολλα συνεργασίας µεταξύ ΤΕΙ και ΕΚ, (β) λειτουργούν ήδη µεταπτυχιακά προγράµµατα που έχουν οργανωθεί από κοινού από τµήµατα πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, στα οποία επιπλέον καλούνται ερευνητές ως διδάσκοντες. 4/5

5 Αντίστοιχα, στην Παράγραφο 1, η 1 η πρόταση προτείνουµε να διατυπωθεί ως εξής: «Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα δύνανται να συνεργάζονται µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...», ή εναλλακτικά «Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...» Επιπλέον, στο Άρθρο 42 προτείνουµε η Παράγραφος 3 του παρόντος να µετατραπεί σε Παράγραφο 4 και να προστεθεί µια άλλη Παράγραφος 3 ως εξής: «3. Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, µε σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών δικτύων για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδοµών.» Αυτό διότι, το παρόν Άρθρο, ως έχει, αναφέρεται στη δυνητική συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ αποκλειστικά ως προς την εκπαιδευτική της συνιστώσα. Θεωρούµε απαραίτητο να προστεθεί εδώ µια αναφορά και στην ερευνητική συνιστώσα, η οποία βεβαίως θα εµπλουτιστεί και θα εξειδικευθεί στο νέο νόµο για την έρευνα. Άρθρο 43: Προγράµµατα σπουδών διά βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Θεωρούµε ότι το Άρθρο 43 πρέπει να αναδιαµορφωθεί συνολικά, προβλέποντας τη δυνατότητα δι-ιδρυµατικών συνεργασιών για την οργάνωση προγραµµάτων δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις δε δι-ιδρυµατικές συνεργασίες θα πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ΕΚ, καθώς και ιδρύµατα του εξωτερικού (κατ αντιστοιχία των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών). Αυτό διότι, έτσι διασφαλίζεται «η διεπιστηµονική και διακλαδική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» ( Άρθρο 7, παρ. 5). Άλλωστε και στο Άρθρο 12 αναφέρεται ότι «Η σχολή δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ αναλογία προς τη σχολή µεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύµατος». Ως εκ τούτου, προτείνουµε η Παράγραφος 1 (1 η πρόταση) να διαµορφωθεί ως εξής: «Τα ιδρύµατα δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράµµατα δια βίου µάθησης, που οδηγούν στη λήψη αντίστοιχων τίτλων, είτε αυτόνοµα, είτε σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα, ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, ή αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού.» Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη Κοινοποίηση: Κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Κύριο Βασίλη Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ηµήτρης Ε. Λουκάς: ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ , Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τ.Θ. 712, Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ , Fax , 5/5

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα Rutgers, University New Jersey, USA 2 1 ος Κύκλος του «Φυτωρίου Ιδεών» Καθοδηγητής: καθ. Σταύρος Χριστοδουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων AA Η εργασία του περιλαμβάνει: Εξεύρεση - Επιλογή - Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2014. ΚΑΡ ΙΤΣΑ 13-14 εκ 2014. 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 13/12/2014 Πρωί # 31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2014. ΚΑΡ ΙΤΣΑ 13-14 εκ 2014. 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 13/12/2014 Πρωί # 31 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) 13/12/2014 Πρωί # 31 02:50.58 356 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 03:20.37 529 ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ 03:20.65 4. 952 ΝΗΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Σ 03:55.53 5. 752 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοιν.Σ.Επ «Άνθρωπος και Πολιτισµός» Κοιν.Σ.Επ «Νέοι Ορίζοντες» Κοιν.Σ.Επ «Αµβρακία» Κοιν.Σ.Επ «Music View»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων. Άρθρο Μεταφορά θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ Σε όλους τους πίνακες που ακολουθούν θα αναφέρονται τέσσερα ποσοστά: 1. Ποσοστό ς 2. Ποσοστό µη ς 3. Ποσοστό ς 4. Ποσοστό µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

(Θ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΟΜ) ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Γ' ΟΜ)

(Θ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΟΜ) ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Γ' ΟΜ) ΣΠΟΥΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΟΥΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Τρίτη,1 Χώτος Αβραμίδου, Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ι Ηγ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΥΔΑΤΟΚΑΛ.ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛ.ΝΕΡΑ (Αιθ.Προβ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων. Αθήνα 17 / 7 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

15,50 26,46 27,56 1,10 1/9/2012 141 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΟΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16,00 25,96 27,06 1,10 1/9/2012 142

15,50 26,46 27,56 1,10 1/9/2012 141 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΟΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16,00 25,96 27,06 1,10 1/9/2012 142 ΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ %ΑΣΦΑΛ. 005 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι ΑΣΦ/ΝΟΙ) 10,95 19,36 20,46 1,10 1/9/2012 101 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,50 27,46 28,56 1,10 1/9/2012 102 ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ+ΕΚ 16,50 28,46

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» Αθήνα 9 / 9 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος αφιερωμένος ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού πρόληψη αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη. κορυφαίο γεγονός εορτασμός 14ης Νοεμβρίου

Νοέμβριος αφιερωμένος ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού πρόληψη αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη. κορυφαίο γεγονός εορτασμός 14ης Νοεμβρίου O μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαίο γεγονός αποτελεί ο

Διαβάστε περισσότερα