تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه"

Transcript

1 چكيده آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در زندگي هر زني با افزايش سن روي ميدهد. زنان در طي دوران ياي سگي تغييرات جسمي ذهني اجتماعي و رواني خاصي را تجربه ميكنند. آشنايي با اين تغييرات و درك دلايل آن به زنان كمك ميكند تا با آمادگي بيشتري خود را با اين تغييرات تطبيق دهند. آموزش بهداشت يكي از مهمترين راههاي توانمندسازي زنان است. اولين گام در هر آموزشي شناخت تجزيه و تحليل آگاهي و نگرش افراد مطالعه است. هدف اين مطالعه بررسي آگاهي و نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي بود. روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي 400 زن ساله غير ياي سه و سالم تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري انجام شد. نمونهها بر اساس نمونهگيري طبقهاي انتخاب و پس از كسب رضايت وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعيتشناختي سو الاتي جهت سنجش آگاهي و سو الات بررسي نگرش بود. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرمافزار آماري SPSS و به وسيله آزمونهاي همبستگي Pearson همبستگي ANOVA Spearman و Independent t-test تجزيه و تحليل شد. يافتهها: ميانگين نمره آگاهي افراد تحت مطالعه ± 10/76 63/57 و ميانگين نمره نگرش آنها ± 12/73 61/21 بود. در اين مطالعه ميزان آگاهي 0/8 نمونهها ضعيف 68 متوسط و 38/5 خوب به دست آمد. در ضمن 81/5 زنان نسبت به پديده ياي سگي نگرش مثبت داشتند. آزمون همبستگي Pearson نشان داد كه ميان آگاهي و نگرش زنان تحت مطالعه ارتباط معنيداري وجود ندارد. آزمون همبستگي Spearman نشان داد كه آگاهي و نگرش با وضعيت اقتصادي و سطح تحصيلات رابطه معنيداري دارد. نتيجهگيري: فراهم نمودن دسترسي بيشتر به اطلاعات و برقراري حمايت گامهايي ضروري براي ارتقاي سلامت زنان در طي سالهاي ياي سگي ميباشد. واژههاي كليدي: ياي سگي آگاهي نگرش. نوع مقاله: تحقيقي دريافت مقاله: 90/3/5 پذيرش مقاله: 90/5/19 مقدمه امروزه نظامهاي سلامت مهمترين برنامههاي خود را مبتني بر سلامت خانواده ترسيم مينمايند. زنان محور سلامت خانواده محسوب ميگردند كه علاوه بر مديريت سلامت اعضاي خانواده الگوي اصلي آموزش و ترويج شيوه سالم زندگي به نسل بعدي نيز ميباشند. زنان در همه گروههاي سني جمعيت بيشتري را به خود اختصاص ميدهند. عمر متوسط و اميد به زندگي آنان نيز بيشتر از مردان ميباشد اما بار معلوليت و ناتواني آنان بالاتر است و با مسايل ويژهاي ناشي از شرايط طبيعي و فيزيولوژيك خود روبرو هستند. يكي 1. دانشجوي كارشناسي ارشد كميته تحقيقات دانشجويي گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. 2. دكتري آموزش بهداشت گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. (نويسنده مسو ول) 3. كارشناس ارشد مركز تحقيقات امنيت غذايي گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. 4. كارشناس مسو ول واحد سلامت ميانسالان و سالمندان معاونت بهداشتي اصفهان ايران. 460

2 انسيه نوروزي و همكاران از اين مسايل دوره گذار ياي سگي يا سالهاي پاياني دوره باروري است (1). ياي سگي يكي از مراحل طبيعي و مهم زندگي زنان محسوب ميشود كه مشخصه اصلي آن پايان باروري و قطع قاعدگي است (2 1). سن متوسط شروع ياي سگي 51 سال ) زا 47 تا 53 سال) است اما در مطالعات ايران ميانگين سني ياي سگي پايينتر و 47/8 سال ميباشد. با توجه به اميد به زندگي در ايران زنان حدود يك سوم عمر خود را در اين دوره ميگذرانند (1). در سال ميليون زن در سن 50 سالگي يا بيشتر بودند كه 40 آنها در كشورهاي صنعتي و 60 آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكردند. تا سال 2030 اين تعداد به يك ميليارد و دويست ميليون نفر خواهد رسيد كه باوجود اين افزايش كلي نسبت زنان ياي سه در كشورهاي صنعتي به 24 كاهش خواهد يافت. اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه به 76 خواهد رسيد (3). در كشور ايران نيز طبق بررسي سلامت و بيماري در سال 1385 توسط مركز آمار ايران زن ساله وجود داشت (4). زنان در طي دوره ياي سگي تغييرات جسماني و رواني خاصي را تجربه ميكنند. همچنين زنان در اين دوران با مشكلات متعددي از قبيل مسايل ادراري- تناسلي (Urogenital) رواني- اجتماعي (Psychosocia) قلبي- عروقي (Cardiovascular) عصبشناختي (Neurological) و... مواجه ميشوند (1). اين مشكلات نه تنها باعث ايجاد ديسترس و ناتواني فراواني براي فرد ميشود بلكه فشار زيادي را نيز بر منابع اندك سيستم مراقبت بهداشتي كشورها اعمال ميكند (5). آشنايي با اين تغييرات و درك دلايل آن از ضروريات زندگي هر زني است. اين امر به آنان كمك مينمايد تا با آگاهي كافي و نگرش مثبت وارد اين مرحله از زندگي خود شوند (1). مطالعات صورت گرفته در ايران در زمينه بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي حاكي از آگاهي ناكافي و نگرش منفي نسبت به اين پديده در ميان زنان ايراني است (6-8). Palank معتقد است كه دانش يك شرط اساسي براي استفاده از خدمات بهداشتي است و نگرش يك اصل سازمان دهنده مو ثر در اجراي يك عمل ميباشد. نگرش به دليل تا ثيري كه در فرد ايجاد ميكند ميتواند موجب شروع يك رفتار بهداشتي شود. او بيان نموده است كه براي ايجاد تغيير مداوم در رفتار ايجاد آگاهي و نگرش مثبت امري مفيد و منطقي است (9). يكي از راههاي تحقق اين امر مهم از طريق آموزش بهداشت ميباشد. در واقع آموزش يكي از مهمترين راههاي توانمندسازي زنان است. اولين گام در هر آموزشي شناخت تجزيه و تحليل آگاهيها نگرشها و رفتارهاي افراد مورد مطالعه است تا بتوان بر اساس آن گامهاي بعدي را در جهت طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي برداشت (7). متا سفانه تاكنون در كشور ايران سياستها و برنامههاي ارتقاي سلامت زنان اختصاص به موضوعات خاصي مانند دوران بارداري و تنظيم خانواده محدود شده است و به ساير نيازهاي سلامت زنان از جمله مشكلات دوره گذار ياي سگي توجه كافي نشده است (1). همچنين مطالعات اندكي در زمينه بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان در خصوص پديده ياي سگي در ايران انجام شده است. از اين رو اين پژوهش با هدف سنجش ميزان آگاهي و نگرش زنان ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي - درماني شهر اصفهان در خصوص پديده ياي سگي انجام گرديد تا بتوان بر اساس نتايج حاصل از آن برنامههاي مناسب آموزشي را در جهت بهبود كيفيت زندگي و ارتقاي سلامت زنان در دوره ياي سگي طراحي نمود. روشها مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود كه بر روي زنان ساله غير ياي سه و سالم تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني شهر اصفهان انجام شد. حجم نمونه مورد نياز با استفاده از رابطه (d = 0/1 s P = 0/05) n z s / d و با توجه به مطالعات مشابه 384 نفر برآورد شد. براي دقت بيشتر تعداد 400 نفر وارد مطالعه شدند. نمونهگيري به صورت تصادفي 3 طبقهاي و متناسب با جمعيت انجام شد. از آن جايي كه

3 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... خانوارهاي اصفهان تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك (با 20 مركز بهداشتي- درماني) و 60 آنها تحت پوشش مركز بهداشت شماره دو (با 22 مركز بهداشتي- درماني) هستند به طور تصادفي 4 مركز از مركز بهداشت شماره يك و 6 مركز از مركز بهداشت شماره دو انتخاب شد. پس از انجام هماهنگيهاي لازم با مراكز فوق ليست كليه زنان ساله تحت پوشش اين مراكز از طريق دفتر تنظيم خانواده استخراج و افراد مورد نظر انتخاب شدند. پس از تماس تلفني با آنها و آگاهسازي ايشان نسبت به اهداف طرح در زمان مناسب نسبت به تكميل پرسشنامه به صورت مصاحبهاي اقدام شد. در اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي محقق ساخته بود كه در 3 بخش تنظيم گرديد. بخش اول شامل 10 سو ال اطلاعات فردي در زمينه سن ميزان تحصيلات شغل وضعيت تا هل تعداد فرزندان وضعيت محل سكونت ارزيابي شخصي از وضعيت اقتصادي وضعيت بيمه و وضعيت اطلاعات در زمينه ياي سگي و نيز منبع كسب اين اطلاعات بود. سو الات سنجش آگاهي شامل 26 سو ال بود كه در سه حيطه آگاهي از علايم ياي سگي آگاهي از عوارض ناشي از كمبود استروژن در درازمدت و نيز برخي راههاي كنترل عوارض ياي سگي طراحي شد. پاسخ به اين سو الات به صورت صحيح و غلط طراحي شد كه به هر پاسخ صحيح امتياز يك و به هر پاسخ غلط امتياز صفر تعلق گرفت. بر اين اساس آگاهي افراد به سه طبقه آگاهي ضعيف (با نمره 0-33) متوسط (با نمره ) و خوب (با نمره ) طبقهبندي شد. بخش سوم شامل 11 سو ال سنجش نگرش بود كه به صورت مقياس ليكرت 4 گزينهاي (كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم) طراحي شد. بدين ترتيب كه بالاترين امتياز براي نگرش مثبت 3 و كمترين امتياز براي نگرش منفي صفر در نظر گرفته شد. بر همين اساس افراد مطالعه در 2 گروه داراي نگرش منفي (با امتياز زير 50) و داراي نگرش مثبت (با امتياز 50 و بالاتر) قرار گرفتند. براي تعيين روايي محتواي ابزار گردآوري دادهها از روش دلفي استفاده شد 8 تن از متخصصان رشتههاي بهداشت باروري پزشكي اجتماعي و آموزش بهداشت پرسشنامه مورد نظر را بررسي نمودند. براي تعيين پايايي آن نيز يك مطالعه پايلوت در بين 30 نفر از زنان گروه هدف مطالعه صورت گرفت. در نهايت پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آزمون (α = 0/71) Cronbach's alpha مورد تا ييد قرار گرفت. پس از جمعآوري دادهها اطلاعات با استفاده از نرمافزار SPSS وارد كامپيوتر شد و با استفاده از آزمونهاي Spearman همبستگي ANOVA Independent t-test و همبستگي Pearson مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها اين مطالعه بر روي 400 زن ساله مراجعهكننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر اصفهان انجام گرديد. بيشترين افراد اين مطالعه (24/8 ) زنان 45 ساله بودند. از نظر ميزان تحصيلات 69 آنها زير ديپلم و 31 آنها ديپلم و بالاتر بودند. 83/5 زنان مورد مطالعه خانهدار بودند. بيشترين زنان تحت مطالعه (92 ) متا هل بودند. اكثريت افراد مطالعه (64/8 ) وضعيت اقتصادي خود را متوسط ارزيابي نمودند. در زمينه ياي سگي 73/2 افراد قبلا اطلاعاتي را كسب كردند كه بيشترين منبع كسب اطلاعات در اين زمينه دوستان و آشنايان (37 ) بودند. لازم به ذكر است كه برخي افراد از دو منبع و يا بيشتر اطلاع كسب كردند. ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي و نگرش در جدول 1 آورده شده است. در رابطه با وضعيت آگاهي افراد مورد مطالعه نتايج نشان داد كه اكثريت افراد (60/8 ) آگاهي متوسط 38/5 آگاهي خوب و تنها 0/8 آگاهي ضعيف داشتند. در اين جا بايستي خاطر نشان كرد كه آگاهي افراد مورد پژوهش در زمينه برخي علايم واضح ياي سگي همچون گرگرفتگي و يا اختلال در خونريزي قاعدگي بالا بود. به عنوان نمونه بيش از 85 زنان ميدانستند كه اختلال در خونريزي ياي سگي يكي از علايم اصلي ياي سگي ميباشد و يا بيش از 90 آنها از 462

4 انسيه نوروزي و همكاران گرگرفتگي به عنوان يكي از علايم واضح ياي سگي نام بردند. از سويي ديگر آگاهي راجع به ساير علايم ياي سگي همچون خشكي واژن و نزديكي دردناك تكرر و سوزش ادرار پايين بود (جدول 2). يافتهها در خصوص چگونگي نگرش افراد تحت مطالعه نسبت به پديده ياي سگي نشان داد كه نگرش 81/5 آنها مثبت و تنها 18/5 آنها نگرش منفي نسبت به اين پديده داشتند. به عنوان نمونه بيش از 70 زنان با اين جمله موافق بودند كه زندگي زن در دوران ياي سگي در مقايسه با قبل از آن لذت بخشتر است. همچنين بيش از 67 آنها ياي سگي را دوران راحتي از مشكلات قاعدگي و پيشگيري از بارداري ميدانستند (جدول 3). آزمون همبستگي جدول 1: ميانگين نمره آگاهي و نگرش در افراد مورد پژوهش در مورد ياي سگي نمره ماكزيمم مينيمم ميانگين انحراف معيار 10/79 63/57 96/15 26/92 آگاهي 12/73 61/21 96/97 30/30 نگرش جدول 2: توزيع فراواني مطلق و نسبي نمره سو الات آگاهي در افراد مورد پژوهش سو ال در زمان ياي سگي قاعدگي به طور ناگهاني قطع ميشود. زنان معمولا در 48 تا 55 سالگي ياي سه ميشوند. زمينه ارثي بر زمان بروز ياي سگي تا ثير دارد. ياي سگي در زنان به دليل افزايش هورمونهاي جنسي ايجاد ميشود. افراد لاغر زودتر ياي سه ميشوند. قبل از وقوع ياي سگي اكثر زنان اختلال در خونريزي قاعدگي را تجربه ميكنند. اغلب زنان در دوره ياي سگي گرگرفتگي را تجربه ميكنند. ياي سگي در زنان باعث كاهش عفونتهاي تناسلي ميشود. ياي سگي در زنان باعث افزايش وزن و چاقي شكمي ميشود. علايم و نشانههاي ياي سگي تا حدودي قابل پيشگيري و درمان است. ياي سگي باعث كاهش بروز بيماري قلبي- عروقي در زنان ميشود. ياي سگي باعث افزايش بروز پوكي استخوان در زنان ميشود. ياي سگي باعث خشكي و چروك پوست در زنان ميشود. ياي سگي عاملي براي ايجاد انواع سرطان در زنان است. ميل جنسي در زنان ياي سه تغيير ميكند. مصرف سيگار بر زمان بروز ياي سگي مو ثر است. مصرف سيگار بر شدت علايم و عوارض ياي سگي تا ثير ندارد. ياي سگي باعث افزايش موهاي زايد صورت در زنان ميشود. ياي سگي باعث خشكي واژن و نزديكي دردناك ميشود. ياي سگي باعث تكرر و سوزش ادرار ميشود. مصرف سيگار و الكل عاملي براي افزايش خطر ابتلا به پوكي استخوان در زنان ياي سه است. فعاليت بدني منظم در جلوگيري از بروز پوكي استخوان در زنان ياي سه مو ثر است. ياي سگي بر قدرت تمركز و حافظه زنان تا ثير ندارد. دفعات و شدت گرگرفتگي در زنان ياي سه به مرور زمان افزايش مييابد. ميزان بروز احساس اضطراب و افسردگي در زنان ياي سه افزايش مييابد. در طي يكسال پس از قطع كامل قاعدگي پيشگيري از بارداري لازم ميباشد. تعداد /5 77/3 87/3 60/8 20/ /5 62/8 71/ /8 62/8 70/8 50/5 40/ /5 45/5 65/ /8 32/3 77/5 48/5 463

5 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... معنيداري بيشتر از زنان خانهدار است (0/001 < P). در اين جدول ميانگين نمره آگاهي و نگرش نيز با توجه به كسب اطلاعات قبلي در زمينه ياي سگي آورده شده است. بحث مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و نوع نگرش زنان ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني اصفهان نسبت به پديده ياي سگي انجام گرديد. نتايج اين مطالعه حاكي از آگاهي متوسط زنان نسبت به علايم عوارض و برخي رها هاي كنترل عوارض ياي سگي است كه با نتايج اكثر مطالعات مشابه صورت گرفته در ايران همخواني دارد (10 6). 7 اما Pearson نشان داد كه بين نمره آگاهي و نمره نگرش رابطه معنيدار آماري وجود ندارد 0/592) = P.(r = 0/27 همچنين اين آزمون نشان داد كه بين نمره آگاهي و نگرش افراد تحت مطالعه با سن و تعداد فرزند آنها رابطه معنيدار آماري وجود ندارد. در اين مطالعه بين نمره آگاهي و نگرش افراد با متغيرهاي سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي ارتباط معنيداري وجود دارد (0/001 < P). به عبارتي در زنان با سطح تحصيلات بالاتر و نيز زناني كه وضعيت اقتصادي خود را مطلوب گزارش كردند ميزان آگاهي بالاتر و نگرش آنان نيز نسبت به اين پديده مثبتتر است. همان طور كه در جدول 4 آورده شده است ميانگين نمره آگاهي در زنان شاغل به طور كاملا مخالفم تعداد 8/5 34 سو ال ياي سگي دوران تنهايي زن است. جدول 3: توزيع فراواني مطلق و نسبي نمره سو الات نگرش در افراد مورد پژوهش كاملا موافقم تعداد /5 تعداد 140 موافقم 35 تعداد 48 مخالفم 12 4/ / / /3 97 ياي سگي دوران راحتي از مشكلات قاعدگي و پيشگيري از بارداري است. 7/ / /3 69 ياي سگي زن باعث كاهش ميل جنسي همسر او ميشود / / /3 113 با آموزش و مراقبتهاي لازم هر زن ميتواند در دوران ياي سگي مراقب خود باشد. 2/ / / /3 13 در دوران ياي سگي علاقه و توجه زن به همسرش كم ميشود / / /8 ياي سگي آغاز دوران از كارافتادگي زنان است / / /3 105 در مقايسه با قبل از ياي سگي زندگي زن در دوران ياي سگي لذت بخشتر است. 23/ / ياي سگي باعث كاهش جذابيت ظاهري زن ميشود. 9/ / /3 149 ياي سگي يك پديده عادي و طبيعي زندگي زنان است / / /8 23 ياي سگي سرآغاز زندگي ديگر و بلوغ دوم زنان ميباشد. 464

6 انسيه نوروزي و همكاران متغير شغل جدول 4: ميانگين نمره آگاهي و نگرش در افراد مورد پژوهش در مورد ياي سگي بر حسب شغل و كسب اطلاعات خانهدار شاغل تعداد نفر 334 ميانگين 62/71 آگاهي انحراف معيار 10/42 سطح معنيداري < 0/001 ميانگين 60/71 نگرش انحراف معيار 63/72 سطح معنيداري < 0/08 11/46 63/72 11/63 67/ /303 12/66 12/91 61/60 60/12 < 0/001 10/31 11/23 64/93 59/ كسب اطلاعات در مورد ياي سگي بله خير مطالعاتي كه در تهران و ايلام انجام شد نشان داد كه آگاهي زنان در اين زمينه ضعيف است (11 5). البته آگاهي زنان در اين مطالعه نسبت به ساير مطالعات مشابه صورت گرفته در ايران اندكي بالاتر به دست آمد. نتايج مطالعات صورت گرفته در ساير كشورهاي در حال توسعه تا حدودي با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد. اكثر اين مطالعات نيز حاكي از آگاهي ناكافي زنان در زمينه مسايل ياي سگي است (12-15). از سويي ديگر در كشورهاي توسعهيافته نتايج مطالعات به گونه ديگري است. در مطالعه Sharps و همكاران در آمريكا (16) سطح آگاهي بيشتر افراد (80 ) در مورد ياي سگي خوب گزارش شد. در تحقيق Koster در دانمارك (17) نيز آگاهي بيش از نيمي از افراد مورد پژوهش در زمينه ياي سگي خوب بود. البته Donati و همكاران در مطالعهاي در ايتاليا نشان دادند كه بيش از نيمي از نمونهها هيچ گونه اطلاعاتي در زمينه ياي سگي نداشتند (18). مطالعه حاضر نشان داد كه 81/5 از افراد تحت پژوهش نگرش مثبت به پديده ياي سگي داشتند. اين نتايج با نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران همخواني ندارد (8 6). نتايج بررسي نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي در كشورهاي مختلف دنيا بيشتر حاكي از نگرش مثبت افراد مورد مطالعه ميباشد. در اين زمينه Avis و McKinlay در مطالعهاي در آمريكا نشان دادند كه نگرش بيشتر زنان مورد مطالعه در مورد ياي سگي و قطع عادت ماهيانه احساس فراغت بود و زنان تصور ميكردند كه فردي مثبت و باتجربه هستند (19). همچنين مطالعهاي كه بر روي زنان هندي انجام شد نشان داد كه اين زنان از ياي سگي به عنوان يك پاداش و احساس آزادي نام ميبرند (20). مطالعات مشابه كه توسط Leon و همكاران در اكوادور (14) و Donati و همكاران در ايتاليا (18) انجام شد نشان داد كه بيش از 90 نمونهها ياي سگي را يك حادثه مثبت تلقي ميكردند و نسبت به آن نگرش مثبت داشتند. در پژوهش حاضر بين آگاهي و نگرش افراد مورد مطالعه ارتباط معنيداري يافت نشد كه با نتايج مطالعه بختياري و همكاران (21) و افتخاري توكلي و ولايي (8) مغايرت دارد. مطالعه حاضر نشان داد كه بين سطح آگاهي و نگرش زنان با مشخصات زمينهاي آنان (سطح تحصيلات شغل و رضايت از وضعيت اقتصادي) ارتباط معنيداري وجود دارد. زنان با تحصيلات بالاتر شاغل و داراي رضايت از وضعيت اقتصادي داراي آگاهي بالاتر و نگرش مثبتتري هستند. نتايج مطالعات حسنزاده و همكاران (7) گرمزنژاد و جوكار (10) منصوريان و همكاران (22) افتخاري توكلي و ولايي (8) و شفيعي و همكاران (23) با نتايج مطالعه حاضر در اين زمينه همخواني دارند. البته نتايج مطالعه حسنپور ازغدي و عباسي (6) با نتايج اين مطالعه همخواني ندارد. مطالعه Garcia Padilla و همكاران در اندونزي (15) Gur و همكاران در تركيه (24) Donati و همكاران در ايتاليا (18) و Avis و McKinlay در آمريكا (19) همگي بيانگر وجود ارتباط بين سطح آگاهي و سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه هستند. اين يافته را ميتوان اين گونه توجيه نمود كه ميزان تحصيلات بر نحوه مراقبت از خود تا ثير ميگذارد. در نتيجه افراد باسواد از مراقبتهاي بهداشتي- درماني بيشتري استفاده مجله تحقيقات نظام سلامت /سال هفتم/ شماره چهارم/ آذر و دي

7 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... ميكنند. در ضمن دسترسي بيشتري به منابع اطلاعاتي داشته در نتيجه از آگاهي بالاتري نيز برخوردار هستند. در اين مطالعه اكثريت زنان قبلا در زمينه ياي سگي اطلاعات كسب كردند كه بيشترين منبع كسب اطلاعات آنها به ترتيب دوستان و آشنايان مادر و خواهر وسايل ارتباط جمعي و در انتها پزشك و ماما بود. همان گونه كه مشاهده ميشود متا سفانه اولويت اول كسب اطلاعات در زنان منابع غير علمي و غير متخصص ميباشد و نقش پرسنل بهداشتي- درماني در اين زمينه كمرنگ ميباشد. نتايج ساير مطالعات صورت گرفته در ايران با نتايج مطالعه حاضر در اين زمينه همخواني دارد (11 6). 10 به عنوان نمونه در مطالعه حسنپور ازغدي و عباسي (6) نيز 60 افراد اطلاعات خود را از منابع غير علمي كسب كردند. تنها 34 افراد اطلاعاتي را از پزشك دريافت كردند كه اين اطلاعات نيز محدود به دو عارضه گرگرفتگي و خونريزي شديد بود. نتايج مطالعات در ساير كشورهاي در حال توسعه با نتايج اين مطالعه همخواني دارد (25 14). آمارهاي كشورهاي توسعه يافته در زمينه منبع كسب اطلاعات به گونه ديگري است. در اين كشورها بيشترين منابع كسب اطلاعات پزشكان و رسانههاي خبري بودند (18 17). امروزه در ساير كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي توسعه يافته به نقش كليدي رسانههاي جمعي انجمنهاي آموزش بهداشت و كاركنان بهداشتي - درماني در اطلاعرساني در زمينه مسايل گوناگون همچون مسايل ياي سگي تا كيد ميشود. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه هنوز نقش آموزش و اطلاعرساني عمومي در جهت توانمندسازي افراد جامعه كمرنگ ميباشد. در كشور ايران زنان پس از پايان دوره باروري در سيستم بهداشتي درماني جايگاه خاصي نداشتند. در عمل در اين دوران هيچ گونه مراقبتي را دريافت نميكردند در حالي كه تلاش در جهت ارتقاي سطح آگاهي زنان به منظور مراقبت از خود ميتواند به بهبود كيفيت زندگي آنها در دوران ياي سگي كمك نمايد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه زنان گروه هدف مطالعه با وجود اين كه از نگرش مثبتي نسبت به پديده ياي سگي برخوردار هستند اما آگاهي كافي در اين زمينه ندارند. طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي مناسب با كمترين هزينه ميتواند نقش مو ثر و ارزندهاي در ارتقاي سطح آگاهي زنان ايفاء نمايد. تشكر و قدرداني از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان معاونت بهداشتي و كليه افرادي كه در اين طرح شركت كردند و ما را در اجراي آن ياري رساندند تشكر و قدرداني ميشود. References 1. Pesteei KH, Allame M, Amir Khany M, Esmaeel Motlagh M. Clinical guide and executive health program team to provide menopausal services to women years. Tehran: Pooneh Publication; p. 10-7, [In Persian]. 2. Abernethy K, Tiran D. The menopause and HRT. 2 nd ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; p WHO. Research on the Menopause Progress in Human Reproduction Research [Online]. 1990; Available from: URL: journalseek.net/cgi-bin/journalseek/. 4. Statistical Center of Iran. Statistical Yearbook Country, Tehran: Statistical Center of Iran, Office of International Affairs and Public Relations; [In Persian]. 5. Golyan Tehrani SH, Mir Mohammad Ali M, Mahmoudi M, Khaledian Z. Study of quality of life and its patterns in different stages of menopause for women in Tehran. Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University 2002; 8(16): Hasan Pour Azghadi B, Abbasi Z. Effect of education on middle-aged women's knowledge and attitude towards menopause in Mashhad. Birjand University of Medical Sciences 2006; 13(2): Hassan Zadeh GR, Yekkezare S, Vaziri S, Soroorirad B, Darki L. Knowledge of women about menopause in Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2003; 7(8): Eftekhari Tavakoli SH, Valai N. Knowledge and insight to menopause in years old females referring to hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Feyz 1999; 3(10): Palank CL. Determinants of health primitives' behavior. The Nursing Clinics of North America 1998; 26(4):

8 انسيه نوروزي و همكاران 10. Garmaznegad S, Jokar A. Knowledge and Experiences of Women (40-60years) about Menopause in Yasouj City. Dena 2006; 1(1): Shohani M, Hagi Amiri P. The survey of physical and mental problems of menopause women referred to Ilam health care centers. Iranian Journal of Nursing Research 2007; 2(4-5): Bertero C. What do women think about menopause? A qualitative study of women's expectations, apprehensions and knowledge about the climacteric period. Int Nurs Rev 2003; 50(2): Tsao LI, Chang WY, Hung LL, Chang SH, Chou PC. Perimenopausal knowledge of mid-life women in northern Taiwan. J Clin Nurs 2004; 13(5): Leon P, Chedraui P, Hidalgo L, Ortiz F. Perceptions and attitudes toward the menopause among middle aged women from Guayaquil, Ecuador. Maturitas 2007; 57(3): Garcia Padilla FM, Lopez S, V, Toronjo Gomez AM, Toscano MT, Contreras MA. Evaluation of knowledge about climacteric in Andalusian women. Aten Primaria 2000; 26(7): Sharps PW, Phillips J, Oguntimalide L, Saling J, Yun S. Knowledge, attitudes, perceptions and practices of African-American women toward menopausal health. J Natl Black Nurses Assoc 2003; 14(2): Koster A. Change-of-life anticipations, attitudes, and experiences among middle-aged Danish women. Health Care Women Int 1991; 12(1): Donati S, Cotichini R, Mosconi P, Satolli R, Colombo C, Liberati A, et al. Menopause: knowledge, attitude and practice among Italian women. Maturitas 2009; 63(3): Avis NE, McKinlay SM. A longitudinal analysis of women's attitudes toward the menopause: results from the Massachusetts Women's Health Study. Maturitas 1991; 13(1): Punyahotra S, Dennerstein L, Lehert P. Menopausal experiences of Thai women. Part 1: Symptoms and their correlates. Maturitas 1997; 26(1): Bakhtiari A, Faramarzi M, Pasha H. A KAP study in health system employees for symptoms and prevention of menopausal adverse effects. Journal of Babol University of Medical Sciences 2000; 2(Suppl 1): Mansourian M, Behnam Pour N, Kargar M, Rahim Zadeh H. The Effects of Education on Liason Health- Worker's Knowledge about Menopause, in Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 2007; 4(1): Shafiei F, Asar Davalloei R, Ameri A, Fesharaki M, Ebadi Fard Azar F. Effect of training on level of knowledge and attitude of female health workers on menopause and its related problems. Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 2005; 14(56): Gur A, Sarac AJ, Nas K, Cevik R. The relationship between educational level and bone mineral density in postmenopausal women. BMC Fam Pract 2004; 5: Pan HA, Wu MH, Hsu CC, Yao BL, Huang KE. The perception of menopause among women in Taiwan. Maturitas 2002; 41(4):

9 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... Knowledge and Attitude of Year Old Women Toward Menopause Ensieh Noroozi 1, Nayereh Kasiri Dolatabadi 1, Ahmad Ali Eslami 2, Akbar Hassanzadeh 3, Soheila Davari 4 Abstract Background: Menopause is a normal developmental transition happening as a result of aging in all women. During menopause, women may experience certain physical, mental, social and psychological changes. Getting familiar with these changes and understanding their reasons would help women be better prepared to adapt themselves with the changes. Health education is one of the most important ways to empower women. Since the first step in any training is recognition and analysis of subject's knowledge and attitude, the purpose of this study was to assess the knowledge and attitude towards menopause among premenopausal women. Methods: This cross-sectional study was conducted among 400 healthy, non-menopausal women aged years attending urban primary health care centers. Subjects were selected based on stratified sampling. Written informed consents were obtained from all participants. Data was collected by a three-part questionnaire including demographic characteristics, questions to assess knowledge, and attitude questions. The collected data were analyzed by Pearson correlation, independent t-test, Spearman correlation and analysis of variance (ANOVA) in SPSS. Findings: The results of this research showed the average scores of knowledge and attitude to be ± and ± 12.73, respectively. In this study, 8% of the subjects had poor, 68% moderate and 38.5% good knowledge. Furthermore, 81.5% of women had positive attitude and 18.5% had negative attitudes towards menopause. Pearson correlation showed an insignificant relationship between knowledge and attitude. Spearman correlation showed knowledge and attitude to be significantly related with economic status and level of education (P < 0.001). Conclusion: Providing greater access to information and supporting women are essential steps in improving women's health during menopausal years. Key words: Menopause, Knowledge, Attitude. 1- MSc Student, Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 2- PhD, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) 3- MSc, Food Security Research Center, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 4- BSc, Elderly Health Expert, Isfahan University of Medical Sciences, Vice Chancellor for Health, Isfahan, Iran. 468

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαηάζηαζε ζξέςεο καζεηψλ Γ δεκνηηθνχ ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα