تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه"

Transcript

1 چكيده آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در زندگي هر زني با افزايش سن روي ميدهد. زنان در طي دوران ياي سگي تغييرات جسمي ذهني اجتماعي و رواني خاصي را تجربه ميكنند. آشنايي با اين تغييرات و درك دلايل آن به زنان كمك ميكند تا با آمادگي بيشتري خود را با اين تغييرات تطبيق دهند. آموزش بهداشت يكي از مهمترين راههاي توانمندسازي زنان است. اولين گام در هر آموزشي شناخت تجزيه و تحليل آگاهي و نگرش افراد مطالعه است. هدف اين مطالعه بررسي آگاهي و نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي بود. روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي 400 زن ساله غير ياي سه و سالم تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري انجام شد. نمونهها بر اساس نمونهگيري طبقهاي انتخاب و پس از كسب رضايت وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعيتشناختي سو الاتي جهت سنجش آگاهي و سو الات بررسي نگرش بود. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرمافزار آماري SPSS و به وسيله آزمونهاي همبستگي Pearson همبستگي ANOVA Spearman و Independent t-test تجزيه و تحليل شد. يافتهها: ميانگين نمره آگاهي افراد تحت مطالعه ± 10/76 63/57 و ميانگين نمره نگرش آنها ± 12/73 61/21 بود. در اين مطالعه ميزان آگاهي 0/8 نمونهها ضعيف 68 متوسط و 38/5 خوب به دست آمد. در ضمن 81/5 زنان نسبت به پديده ياي سگي نگرش مثبت داشتند. آزمون همبستگي Pearson نشان داد كه ميان آگاهي و نگرش زنان تحت مطالعه ارتباط معنيداري وجود ندارد. آزمون همبستگي Spearman نشان داد كه آگاهي و نگرش با وضعيت اقتصادي و سطح تحصيلات رابطه معنيداري دارد. نتيجهگيري: فراهم نمودن دسترسي بيشتر به اطلاعات و برقراري حمايت گامهايي ضروري براي ارتقاي سلامت زنان در طي سالهاي ياي سگي ميباشد. واژههاي كليدي: ياي سگي آگاهي نگرش. نوع مقاله: تحقيقي دريافت مقاله: 90/3/5 پذيرش مقاله: 90/5/19 مقدمه امروزه نظامهاي سلامت مهمترين برنامههاي خود را مبتني بر سلامت خانواده ترسيم مينمايند. زنان محور سلامت خانواده محسوب ميگردند كه علاوه بر مديريت سلامت اعضاي خانواده الگوي اصلي آموزش و ترويج شيوه سالم زندگي به نسل بعدي نيز ميباشند. زنان در همه گروههاي سني جمعيت بيشتري را به خود اختصاص ميدهند. عمر متوسط و اميد به زندگي آنان نيز بيشتر از مردان ميباشد اما بار معلوليت و ناتواني آنان بالاتر است و با مسايل ويژهاي ناشي از شرايط طبيعي و فيزيولوژيك خود روبرو هستند. يكي 1. دانشجوي كارشناسي ارشد كميته تحقيقات دانشجويي گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. 2. دكتري آموزش بهداشت گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. (نويسنده مسو ول) 3. كارشناس ارشد مركز تحقيقات امنيت غذايي گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران. 4. كارشناس مسو ول واحد سلامت ميانسالان و سالمندان معاونت بهداشتي اصفهان ايران. 460

2 انسيه نوروزي و همكاران از اين مسايل دوره گذار ياي سگي يا سالهاي پاياني دوره باروري است (1). ياي سگي يكي از مراحل طبيعي و مهم زندگي زنان محسوب ميشود كه مشخصه اصلي آن پايان باروري و قطع قاعدگي است (2 1). سن متوسط شروع ياي سگي 51 سال ) زا 47 تا 53 سال) است اما در مطالعات ايران ميانگين سني ياي سگي پايينتر و 47/8 سال ميباشد. با توجه به اميد به زندگي در ايران زنان حدود يك سوم عمر خود را در اين دوره ميگذرانند (1). در سال ميليون زن در سن 50 سالگي يا بيشتر بودند كه 40 آنها در كشورهاي صنعتي و 60 آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكردند. تا سال 2030 اين تعداد به يك ميليارد و دويست ميليون نفر خواهد رسيد كه باوجود اين افزايش كلي نسبت زنان ياي سه در كشورهاي صنعتي به 24 كاهش خواهد يافت. اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه به 76 خواهد رسيد (3). در كشور ايران نيز طبق بررسي سلامت و بيماري در سال 1385 توسط مركز آمار ايران زن ساله وجود داشت (4). زنان در طي دوره ياي سگي تغييرات جسماني و رواني خاصي را تجربه ميكنند. همچنين زنان در اين دوران با مشكلات متعددي از قبيل مسايل ادراري- تناسلي (Urogenital) رواني- اجتماعي (Psychosocia) قلبي- عروقي (Cardiovascular) عصبشناختي (Neurological) و... مواجه ميشوند (1). اين مشكلات نه تنها باعث ايجاد ديسترس و ناتواني فراواني براي فرد ميشود بلكه فشار زيادي را نيز بر منابع اندك سيستم مراقبت بهداشتي كشورها اعمال ميكند (5). آشنايي با اين تغييرات و درك دلايل آن از ضروريات زندگي هر زني است. اين امر به آنان كمك مينمايد تا با آگاهي كافي و نگرش مثبت وارد اين مرحله از زندگي خود شوند (1). مطالعات صورت گرفته در ايران در زمينه بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي حاكي از آگاهي ناكافي و نگرش منفي نسبت به اين پديده در ميان زنان ايراني است (6-8). Palank معتقد است كه دانش يك شرط اساسي براي استفاده از خدمات بهداشتي است و نگرش يك اصل سازمان دهنده مو ثر در اجراي يك عمل ميباشد. نگرش به دليل تا ثيري كه در فرد ايجاد ميكند ميتواند موجب شروع يك رفتار بهداشتي شود. او بيان نموده است كه براي ايجاد تغيير مداوم در رفتار ايجاد آگاهي و نگرش مثبت امري مفيد و منطقي است (9). يكي از راههاي تحقق اين امر مهم از طريق آموزش بهداشت ميباشد. در واقع آموزش يكي از مهمترين راههاي توانمندسازي زنان است. اولين گام در هر آموزشي شناخت تجزيه و تحليل آگاهيها نگرشها و رفتارهاي افراد مورد مطالعه است تا بتوان بر اساس آن گامهاي بعدي را در جهت طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي برداشت (7). متا سفانه تاكنون در كشور ايران سياستها و برنامههاي ارتقاي سلامت زنان اختصاص به موضوعات خاصي مانند دوران بارداري و تنظيم خانواده محدود شده است و به ساير نيازهاي سلامت زنان از جمله مشكلات دوره گذار ياي سگي توجه كافي نشده است (1). همچنين مطالعات اندكي در زمينه بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان در خصوص پديده ياي سگي در ايران انجام شده است. از اين رو اين پژوهش با هدف سنجش ميزان آگاهي و نگرش زنان ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي - درماني شهر اصفهان در خصوص پديده ياي سگي انجام گرديد تا بتوان بر اساس نتايج حاصل از آن برنامههاي مناسب آموزشي را در جهت بهبود كيفيت زندگي و ارتقاي سلامت زنان در دوره ياي سگي طراحي نمود. روشها مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود كه بر روي زنان ساله غير ياي سه و سالم تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني شهر اصفهان انجام شد. حجم نمونه مورد نياز با استفاده از رابطه (d = 0/1 s P = 0/05) n z s / d و با توجه به مطالعات مشابه 384 نفر برآورد شد. براي دقت بيشتر تعداد 400 نفر وارد مطالعه شدند. نمونهگيري به صورت تصادفي 3 طبقهاي و متناسب با جمعيت انجام شد. از آن جايي كه

3 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... خانوارهاي اصفهان تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك (با 20 مركز بهداشتي- درماني) و 60 آنها تحت پوشش مركز بهداشت شماره دو (با 22 مركز بهداشتي- درماني) هستند به طور تصادفي 4 مركز از مركز بهداشت شماره يك و 6 مركز از مركز بهداشت شماره دو انتخاب شد. پس از انجام هماهنگيهاي لازم با مراكز فوق ليست كليه زنان ساله تحت پوشش اين مراكز از طريق دفتر تنظيم خانواده استخراج و افراد مورد نظر انتخاب شدند. پس از تماس تلفني با آنها و آگاهسازي ايشان نسبت به اهداف طرح در زمان مناسب نسبت به تكميل پرسشنامه به صورت مصاحبهاي اقدام شد. در اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي محقق ساخته بود كه در 3 بخش تنظيم گرديد. بخش اول شامل 10 سو ال اطلاعات فردي در زمينه سن ميزان تحصيلات شغل وضعيت تا هل تعداد فرزندان وضعيت محل سكونت ارزيابي شخصي از وضعيت اقتصادي وضعيت بيمه و وضعيت اطلاعات در زمينه ياي سگي و نيز منبع كسب اين اطلاعات بود. سو الات سنجش آگاهي شامل 26 سو ال بود كه در سه حيطه آگاهي از علايم ياي سگي آگاهي از عوارض ناشي از كمبود استروژن در درازمدت و نيز برخي راههاي كنترل عوارض ياي سگي طراحي شد. پاسخ به اين سو الات به صورت صحيح و غلط طراحي شد كه به هر پاسخ صحيح امتياز يك و به هر پاسخ غلط امتياز صفر تعلق گرفت. بر اين اساس آگاهي افراد به سه طبقه آگاهي ضعيف (با نمره 0-33) متوسط (با نمره ) و خوب (با نمره ) طبقهبندي شد. بخش سوم شامل 11 سو ال سنجش نگرش بود كه به صورت مقياس ليكرت 4 گزينهاي (كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم) طراحي شد. بدين ترتيب كه بالاترين امتياز براي نگرش مثبت 3 و كمترين امتياز براي نگرش منفي صفر در نظر گرفته شد. بر همين اساس افراد مطالعه در 2 گروه داراي نگرش منفي (با امتياز زير 50) و داراي نگرش مثبت (با امتياز 50 و بالاتر) قرار گرفتند. براي تعيين روايي محتواي ابزار گردآوري دادهها از روش دلفي استفاده شد 8 تن از متخصصان رشتههاي بهداشت باروري پزشكي اجتماعي و آموزش بهداشت پرسشنامه مورد نظر را بررسي نمودند. براي تعيين پايايي آن نيز يك مطالعه پايلوت در بين 30 نفر از زنان گروه هدف مطالعه صورت گرفت. در نهايت پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آزمون (α = 0/71) Cronbach's alpha مورد تا ييد قرار گرفت. پس از جمعآوري دادهها اطلاعات با استفاده از نرمافزار SPSS وارد كامپيوتر شد و با استفاده از آزمونهاي Spearman همبستگي ANOVA Independent t-test و همبستگي Pearson مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها اين مطالعه بر روي 400 زن ساله مراجعهكننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر اصفهان انجام گرديد. بيشترين افراد اين مطالعه (24/8 ) زنان 45 ساله بودند. از نظر ميزان تحصيلات 69 آنها زير ديپلم و 31 آنها ديپلم و بالاتر بودند. 83/5 زنان مورد مطالعه خانهدار بودند. بيشترين زنان تحت مطالعه (92 ) متا هل بودند. اكثريت افراد مطالعه (64/8 ) وضعيت اقتصادي خود را متوسط ارزيابي نمودند. در زمينه ياي سگي 73/2 افراد قبلا اطلاعاتي را كسب كردند كه بيشترين منبع كسب اطلاعات در اين زمينه دوستان و آشنايان (37 ) بودند. لازم به ذكر است كه برخي افراد از دو منبع و يا بيشتر اطلاع كسب كردند. ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي و نگرش در جدول 1 آورده شده است. در رابطه با وضعيت آگاهي افراد مورد مطالعه نتايج نشان داد كه اكثريت افراد (60/8 ) آگاهي متوسط 38/5 آگاهي خوب و تنها 0/8 آگاهي ضعيف داشتند. در اين جا بايستي خاطر نشان كرد كه آگاهي افراد مورد پژوهش در زمينه برخي علايم واضح ياي سگي همچون گرگرفتگي و يا اختلال در خونريزي قاعدگي بالا بود. به عنوان نمونه بيش از 85 زنان ميدانستند كه اختلال در خونريزي ياي سگي يكي از علايم اصلي ياي سگي ميباشد و يا بيش از 90 آنها از 462

4 انسيه نوروزي و همكاران گرگرفتگي به عنوان يكي از علايم واضح ياي سگي نام بردند. از سويي ديگر آگاهي راجع به ساير علايم ياي سگي همچون خشكي واژن و نزديكي دردناك تكرر و سوزش ادرار پايين بود (جدول 2). يافتهها در خصوص چگونگي نگرش افراد تحت مطالعه نسبت به پديده ياي سگي نشان داد كه نگرش 81/5 آنها مثبت و تنها 18/5 آنها نگرش منفي نسبت به اين پديده داشتند. به عنوان نمونه بيش از 70 زنان با اين جمله موافق بودند كه زندگي زن در دوران ياي سگي در مقايسه با قبل از آن لذت بخشتر است. همچنين بيش از 67 آنها ياي سگي را دوران راحتي از مشكلات قاعدگي و پيشگيري از بارداري ميدانستند (جدول 3). آزمون همبستگي جدول 1: ميانگين نمره آگاهي و نگرش در افراد مورد پژوهش در مورد ياي سگي نمره ماكزيمم مينيمم ميانگين انحراف معيار 10/79 63/57 96/15 26/92 آگاهي 12/73 61/21 96/97 30/30 نگرش جدول 2: توزيع فراواني مطلق و نسبي نمره سو الات آگاهي در افراد مورد پژوهش سو ال در زمان ياي سگي قاعدگي به طور ناگهاني قطع ميشود. زنان معمولا در 48 تا 55 سالگي ياي سه ميشوند. زمينه ارثي بر زمان بروز ياي سگي تا ثير دارد. ياي سگي در زنان به دليل افزايش هورمونهاي جنسي ايجاد ميشود. افراد لاغر زودتر ياي سه ميشوند. قبل از وقوع ياي سگي اكثر زنان اختلال در خونريزي قاعدگي را تجربه ميكنند. اغلب زنان در دوره ياي سگي گرگرفتگي را تجربه ميكنند. ياي سگي در زنان باعث كاهش عفونتهاي تناسلي ميشود. ياي سگي در زنان باعث افزايش وزن و چاقي شكمي ميشود. علايم و نشانههاي ياي سگي تا حدودي قابل پيشگيري و درمان است. ياي سگي باعث كاهش بروز بيماري قلبي- عروقي در زنان ميشود. ياي سگي باعث افزايش بروز پوكي استخوان در زنان ميشود. ياي سگي باعث خشكي و چروك پوست در زنان ميشود. ياي سگي عاملي براي ايجاد انواع سرطان در زنان است. ميل جنسي در زنان ياي سه تغيير ميكند. مصرف سيگار بر زمان بروز ياي سگي مو ثر است. مصرف سيگار بر شدت علايم و عوارض ياي سگي تا ثير ندارد. ياي سگي باعث افزايش موهاي زايد صورت در زنان ميشود. ياي سگي باعث خشكي واژن و نزديكي دردناك ميشود. ياي سگي باعث تكرر و سوزش ادرار ميشود. مصرف سيگار و الكل عاملي براي افزايش خطر ابتلا به پوكي استخوان در زنان ياي سه است. فعاليت بدني منظم در جلوگيري از بروز پوكي استخوان در زنان ياي سه مو ثر است. ياي سگي بر قدرت تمركز و حافظه زنان تا ثير ندارد. دفعات و شدت گرگرفتگي در زنان ياي سه به مرور زمان افزايش مييابد. ميزان بروز احساس اضطراب و افسردگي در زنان ياي سه افزايش مييابد. در طي يكسال پس از قطع كامل قاعدگي پيشگيري از بارداري لازم ميباشد. تعداد /5 77/3 87/3 60/8 20/ /5 62/8 71/ /8 62/8 70/8 50/5 40/ /5 45/5 65/ /8 32/3 77/5 48/5 463

5 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... معنيداري بيشتر از زنان خانهدار است (0/001 < P). در اين جدول ميانگين نمره آگاهي و نگرش نيز با توجه به كسب اطلاعات قبلي در زمينه ياي سگي آورده شده است. بحث مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و نوع نگرش زنان ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني اصفهان نسبت به پديده ياي سگي انجام گرديد. نتايج اين مطالعه حاكي از آگاهي متوسط زنان نسبت به علايم عوارض و برخي رها هاي كنترل عوارض ياي سگي است كه با نتايج اكثر مطالعات مشابه صورت گرفته در ايران همخواني دارد (10 6). 7 اما Pearson نشان داد كه بين نمره آگاهي و نمره نگرش رابطه معنيدار آماري وجود ندارد 0/592) = P.(r = 0/27 همچنين اين آزمون نشان داد كه بين نمره آگاهي و نگرش افراد تحت مطالعه با سن و تعداد فرزند آنها رابطه معنيدار آماري وجود ندارد. در اين مطالعه بين نمره آگاهي و نگرش افراد با متغيرهاي سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي ارتباط معنيداري وجود دارد (0/001 < P). به عبارتي در زنان با سطح تحصيلات بالاتر و نيز زناني كه وضعيت اقتصادي خود را مطلوب گزارش كردند ميزان آگاهي بالاتر و نگرش آنان نيز نسبت به اين پديده مثبتتر است. همان طور كه در جدول 4 آورده شده است ميانگين نمره آگاهي در زنان شاغل به طور كاملا مخالفم تعداد 8/5 34 سو ال ياي سگي دوران تنهايي زن است. جدول 3: توزيع فراواني مطلق و نسبي نمره سو الات نگرش در افراد مورد پژوهش كاملا موافقم تعداد /5 تعداد 140 موافقم 35 تعداد 48 مخالفم 12 4/ / / /3 97 ياي سگي دوران راحتي از مشكلات قاعدگي و پيشگيري از بارداري است. 7/ / /3 69 ياي سگي زن باعث كاهش ميل جنسي همسر او ميشود / / /3 113 با آموزش و مراقبتهاي لازم هر زن ميتواند در دوران ياي سگي مراقب خود باشد. 2/ / / /3 13 در دوران ياي سگي علاقه و توجه زن به همسرش كم ميشود / / /8 ياي سگي آغاز دوران از كارافتادگي زنان است / / /3 105 در مقايسه با قبل از ياي سگي زندگي زن در دوران ياي سگي لذت بخشتر است. 23/ / ياي سگي باعث كاهش جذابيت ظاهري زن ميشود. 9/ / /3 149 ياي سگي يك پديده عادي و طبيعي زندگي زنان است / / /8 23 ياي سگي سرآغاز زندگي ديگر و بلوغ دوم زنان ميباشد. 464

6 انسيه نوروزي و همكاران متغير شغل جدول 4: ميانگين نمره آگاهي و نگرش در افراد مورد پژوهش در مورد ياي سگي بر حسب شغل و كسب اطلاعات خانهدار شاغل تعداد نفر 334 ميانگين 62/71 آگاهي انحراف معيار 10/42 سطح معنيداري < 0/001 ميانگين 60/71 نگرش انحراف معيار 63/72 سطح معنيداري < 0/08 11/46 63/72 11/63 67/ /303 12/66 12/91 61/60 60/12 < 0/001 10/31 11/23 64/93 59/ كسب اطلاعات در مورد ياي سگي بله خير مطالعاتي كه در تهران و ايلام انجام شد نشان داد كه آگاهي زنان در اين زمينه ضعيف است (11 5). البته آگاهي زنان در اين مطالعه نسبت به ساير مطالعات مشابه صورت گرفته در ايران اندكي بالاتر به دست آمد. نتايج مطالعات صورت گرفته در ساير كشورهاي در حال توسعه تا حدودي با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد. اكثر اين مطالعات نيز حاكي از آگاهي ناكافي زنان در زمينه مسايل ياي سگي است (12-15). از سويي ديگر در كشورهاي توسعهيافته نتايج مطالعات به گونه ديگري است. در مطالعه Sharps و همكاران در آمريكا (16) سطح آگاهي بيشتر افراد (80 ) در مورد ياي سگي خوب گزارش شد. در تحقيق Koster در دانمارك (17) نيز آگاهي بيش از نيمي از افراد مورد پژوهش در زمينه ياي سگي خوب بود. البته Donati و همكاران در مطالعهاي در ايتاليا نشان دادند كه بيش از نيمي از نمونهها هيچ گونه اطلاعاتي در زمينه ياي سگي نداشتند (18). مطالعه حاضر نشان داد كه 81/5 از افراد تحت پژوهش نگرش مثبت به پديده ياي سگي داشتند. اين نتايج با نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران همخواني ندارد (8 6). نتايج بررسي نگرش زنان نسبت به پديده ياي سگي در كشورهاي مختلف دنيا بيشتر حاكي از نگرش مثبت افراد مورد مطالعه ميباشد. در اين زمينه Avis و McKinlay در مطالعهاي در آمريكا نشان دادند كه نگرش بيشتر زنان مورد مطالعه در مورد ياي سگي و قطع عادت ماهيانه احساس فراغت بود و زنان تصور ميكردند كه فردي مثبت و باتجربه هستند (19). همچنين مطالعهاي كه بر روي زنان هندي انجام شد نشان داد كه اين زنان از ياي سگي به عنوان يك پاداش و احساس آزادي نام ميبرند (20). مطالعات مشابه كه توسط Leon و همكاران در اكوادور (14) و Donati و همكاران در ايتاليا (18) انجام شد نشان داد كه بيش از 90 نمونهها ياي سگي را يك حادثه مثبت تلقي ميكردند و نسبت به آن نگرش مثبت داشتند. در پژوهش حاضر بين آگاهي و نگرش افراد مورد مطالعه ارتباط معنيداري يافت نشد كه با نتايج مطالعه بختياري و همكاران (21) و افتخاري توكلي و ولايي (8) مغايرت دارد. مطالعه حاضر نشان داد كه بين سطح آگاهي و نگرش زنان با مشخصات زمينهاي آنان (سطح تحصيلات شغل و رضايت از وضعيت اقتصادي) ارتباط معنيداري وجود دارد. زنان با تحصيلات بالاتر شاغل و داراي رضايت از وضعيت اقتصادي داراي آگاهي بالاتر و نگرش مثبتتري هستند. نتايج مطالعات حسنزاده و همكاران (7) گرمزنژاد و جوكار (10) منصوريان و همكاران (22) افتخاري توكلي و ولايي (8) و شفيعي و همكاران (23) با نتايج مطالعه حاضر در اين زمينه همخواني دارند. البته نتايج مطالعه حسنپور ازغدي و عباسي (6) با نتايج اين مطالعه همخواني ندارد. مطالعه Garcia Padilla و همكاران در اندونزي (15) Gur و همكاران در تركيه (24) Donati و همكاران در ايتاليا (18) و Avis و McKinlay در آمريكا (19) همگي بيانگر وجود ارتباط بين سطح آگاهي و سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه هستند. اين يافته را ميتوان اين گونه توجيه نمود كه ميزان تحصيلات بر نحوه مراقبت از خود تا ثير ميگذارد. در نتيجه افراد باسواد از مراقبتهاي بهداشتي- درماني بيشتري استفاده مجله تحقيقات نظام سلامت /سال هفتم/ شماره چهارم/ آذر و دي

7 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... ميكنند. در ضمن دسترسي بيشتري به منابع اطلاعاتي داشته در نتيجه از آگاهي بالاتري نيز برخوردار هستند. در اين مطالعه اكثريت زنان قبلا در زمينه ياي سگي اطلاعات كسب كردند كه بيشترين منبع كسب اطلاعات آنها به ترتيب دوستان و آشنايان مادر و خواهر وسايل ارتباط جمعي و در انتها پزشك و ماما بود. همان گونه كه مشاهده ميشود متا سفانه اولويت اول كسب اطلاعات در زنان منابع غير علمي و غير متخصص ميباشد و نقش پرسنل بهداشتي- درماني در اين زمينه كمرنگ ميباشد. نتايج ساير مطالعات صورت گرفته در ايران با نتايج مطالعه حاضر در اين زمينه همخواني دارد (11 6). 10 به عنوان نمونه در مطالعه حسنپور ازغدي و عباسي (6) نيز 60 افراد اطلاعات خود را از منابع غير علمي كسب كردند. تنها 34 افراد اطلاعاتي را از پزشك دريافت كردند كه اين اطلاعات نيز محدود به دو عارضه گرگرفتگي و خونريزي شديد بود. نتايج مطالعات در ساير كشورهاي در حال توسعه با نتايج اين مطالعه همخواني دارد (25 14). آمارهاي كشورهاي توسعه يافته در زمينه منبع كسب اطلاعات به گونه ديگري است. در اين كشورها بيشترين منابع كسب اطلاعات پزشكان و رسانههاي خبري بودند (18 17). امروزه در ساير كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي توسعه يافته به نقش كليدي رسانههاي جمعي انجمنهاي آموزش بهداشت و كاركنان بهداشتي - درماني در اطلاعرساني در زمينه مسايل گوناگون همچون مسايل ياي سگي تا كيد ميشود. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه هنوز نقش آموزش و اطلاعرساني عمومي در جهت توانمندسازي افراد جامعه كمرنگ ميباشد. در كشور ايران زنان پس از پايان دوره باروري در سيستم بهداشتي درماني جايگاه خاصي نداشتند. در عمل در اين دوران هيچ گونه مراقبتي را دريافت نميكردند در حالي كه تلاش در جهت ارتقاي سطح آگاهي زنان به منظور مراقبت از خود ميتواند به بهبود كيفيت زندگي آنها در دوران ياي سگي كمك نمايد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه زنان گروه هدف مطالعه با وجود اين كه از نگرش مثبتي نسبت به پديده ياي سگي برخوردار هستند اما آگاهي كافي در اين زمينه ندارند. طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي مناسب با كمترين هزينه ميتواند نقش مو ثر و ارزندهاي در ارتقاي سطح آگاهي زنان ايفاء نمايد. تشكر و قدرداني از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان معاونت بهداشتي و كليه افرادي كه در اين طرح شركت كردند و ما را در اجراي آن ياري رساندند تشكر و قدرداني ميشود. References 1. Pesteei KH, Allame M, Amir Khany M, Esmaeel Motlagh M. Clinical guide and executive health program team to provide menopausal services to women years. Tehran: Pooneh Publication; p. 10-7, [In Persian]. 2. Abernethy K, Tiran D. The menopause and HRT. 2 nd ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; p WHO. Research on the Menopause Progress in Human Reproduction Research [Online]. 1990; Available from: URL: journalseek.net/cgi-bin/journalseek/. 4. Statistical Center of Iran. Statistical Yearbook Country, Tehran: Statistical Center of Iran, Office of International Affairs and Public Relations; [In Persian]. 5. Golyan Tehrani SH, Mir Mohammad Ali M, Mahmoudi M, Khaledian Z. Study of quality of life and its patterns in different stages of menopause for women in Tehran. Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University 2002; 8(16): Hasan Pour Azghadi B, Abbasi Z. Effect of education on middle-aged women's knowledge and attitude towards menopause in Mashhad. Birjand University of Medical Sciences 2006; 13(2): Hassan Zadeh GR, Yekkezare S, Vaziri S, Soroorirad B, Darki L. Knowledge of women about menopause in Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2003; 7(8): Eftekhari Tavakoli SH, Valai N. Knowledge and insight to menopause in years old females referring to hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Feyz 1999; 3(10): Palank CL. Determinants of health primitives' behavior. The Nursing Clinics of North America 1998; 26(4):

8 انسيه نوروزي و همكاران 10. Garmaznegad S, Jokar A. Knowledge and Experiences of Women (40-60years) about Menopause in Yasouj City. Dena 2006; 1(1): Shohani M, Hagi Amiri P. The survey of physical and mental problems of menopause women referred to Ilam health care centers. Iranian Journal of Nursing Research 2007; 2(4-5): Bertero C. What do women think about menopause? A qualitative study of women's expectations, apprehensions and knowledge about the climacteric period. Int Nurs Rev 2003; 50(2): Tsao LI, Chang WY, Hung LL, Chang SH, Chou PC. Perimenopausal knowledge of mid-life women in northern Taiwan. J Clin Nurs 2004; 13(5): Leon P, Chedraui P, Hidalgo L, Ortiz F. Perceptions and attitudes toward the menopause among middle aged women from Guayaquil, Ecuador. Maturitas 2007; 57(3): Garcia Padilla FM, Lopez S, V, Toronjo Gomez AM, Toscano MT, Contreras MA. Evaluation of knowledge about climacteric in Andalusian women. Aten Primaria 2000; 26(7): Sharps PW, Phillips J, Oguntimalide L, Saling J, Yun S. Knowledge, attitudes, perceptions and practices of African-American women toward menopausal health. J Natl Black Nurses Assoc 2003; 14(2): Koster A. Change-of-life anticipations, attitudes, and experiences among middle-aged Danish women. Health Care Women Int 1991; 12(1): Donati S, Cotichini R, Mosconi P, Satolli R, Colombo C, Liberati A, et al. Menopause: knowledge, attitude and practice among Italian women. Maturitas 2009; 63(3): Avis NE, McKinlay SM. A longitudinal analysis of women's attitudes toward the menopause: results from the Massachusetts Women's Health Study. Maturitas 1991; 13(1): Punyahotra S, Dennerstein L, Lehert P. Menopausal experiences of Thai women. Part 1: Symptoms and their correlates. Maturitas 1997; 26(1): Bakhtiari A, Faramarzi M, Pasha H. A KAP study in health system employees for symptoms and prevention of menopausal adverse effects. Journal of Babol University of Medical Sciences 2000; 2(Suppl 1): Mansourian M, Behnam Pour N, Kargar M, Rahim Zadeh H. The Effects of Education on Liason Health- Worker's Knowledge about Menopause, in Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 2007; 4(1): Shafiei F, Asar Davalloei R, Ameri A, Fesharaki M, Ebadi Fard Azar F. Effect of training on level of knowledge and attitude of female health workers on menopause and its related problems. Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 2005; 14(56): Gur A, Sarac AJ, Nas K, Cevik R. The relationship between educational level and bone mineral density in postmenopausal women. BMC Fam Pract 2004; 5: Pan HA, Wu MH, Hsu CC, Yao BL, Huang KE. The perception of menopause among women in Taiwan. Maturitas 2002; 41(4):

9 آگاهي و نگرش زنان ساله اصفهان... Knowledge and Attitude of Year Old Women Toward Menopause Ensieh Noroozi 1, Nayereh Kasiri Dolatabadi 1, Ahmad Ali Eslami 2, Akbar Hassanzadeh 3, Soheila Davari 4 Abstract Background: Menopause is a normal developmental transition happening as a result of aging in all women. During menopause, women may experience certain physical, mental, social and psychological changes. Getting familiar with these changes and understanding their reasons would help women be better prepared to adapt themselves with the changes. Health education is one of the most important ways to empower women. Since the first step in any training is recognition and analysis of subject's knowledge and attitude, the purpose of this study was to assess the knowledge and attitude towards menopause among premenopausal women. Methods: This cross-sectional study was conducted among 400 healthy, non-menopausal women aged years attending urban primary health care centers. Subjects were selected based on stratified sampling. Written informed consents were obtained from all participants. Data was collected by a three-part questionnaire including demographic characteristics, questions to assess knowledge, and attitude questions. The collected data were analyzed by Pearson correlation, independent t-test, Spearman correlation and analysis of variance (ANOVA) in SPSS. Findings: The results of this research showed the average scores of knowledge and attitude to be ± and ± 12.73, respectively. In this study, 8% of the subjects had poor, 68% moderate and 38.5% good knowledge. Furthermore, 81.5% of women had positive attitude and 18.5% had negative attitudes towards menopause. Pearson correlation showed an insignificant relationship between knowledge and attitude. Spearman correlation showed knowledge and attitude to be significantly related with economic status and level of education (P < 0.001). Conclusion: Providing greater access to information and supporting women are essential steps in improving women's health during menopausal years. Key words: Menopause, Knowledge, Attitude. 1- MSc Student, Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 2- PhD, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) 3- MSc, Food Security Research Center, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 4- BSc, Elderly Health Expert, Isfahan University of Medical Sciences, Vice Chancellor for Health, Isfahan, Iran. 468

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق رابطه انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان * فرح نادری ** علیرضا حیدری *** مرضیه مشعل پور چكيده هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی کارکنان

Διαβάστε περισσότερα

The Effect of Social and Psychological Factors on Happiness (Case Study: Years Old Students of Ahvaz)

The Effect of Social and Psychological Factors on Happiness (Case Study: Years Old Students of Ahvaz) Journal of Applied Sociology 26 th Year, Vol. 59, No. 3, Autumn 205 pp. -6 Received: 29.04.204 Accepted: 22.0.204 The Effect of Social and Psychological Factors on Happiness (Case Study: 6-8 Years Old

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

اثر جهانیشدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری

اثر جهانیشدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني شدن سال چهارم/ شماره نهم/ پاییز 1392 )پياپي 12( اثر جهانیشدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری 2 سید عبداهلل رضوی 1 مصطفی سلیمیفر تاریخ دریافت: 1392/4/13

Διαβάστε περισσότερα