«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012»"

Transcript

1 «Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη » Αρηιιέαο Μαλδξίθαο 1, Κσλζηαληίλνο Σθνξδνύιεο 2 1. ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, M. Ed., Γξ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 2. Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλ. Αζελψλ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο & Δπηζηεκνινγίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ην πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ παξαθνινύζεζαλ ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Η θαηαγξαθή πιεζώξαο πιενλεθηεκάησλ θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη ε γεληθόηεξε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζεηηθή, θαζώο απνζαθήληζε ηελ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ππνγξάκκηζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, θαηέδεημε ηα βήκαηα ηνπ νξζνύ ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ θαη αλέδεημε ηηο ελδεδεηγκέλεο κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ΜΓΓΔ ΔΗΑΓΧΓΖ Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε ηελ ΠΔ ζηελ Διιάδα δελ είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ ηνπο (Φχθαξεο, 1998). Κη φκσο, ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1978) θαη έρεη επαλαβεβαησζεί απφ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (UNCED, 1992). Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ( ) ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνηαζεί σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο δξάζεο (UNESCO, 2005). Με απηφ ην ζθεπηηθφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζαλ λα εηζάγνληαη καζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φια ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο (Φινγαΐηε, 1998) θαη ζε πνιιά άιια «παξαγσγηθά» ηκήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θνξδνχιεο & σηεξάθνπ, 2005). ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ επέιεμαλ θαη παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ κεηεθπαηδεχηεθαλ ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΜΓΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α) ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ

2 καζήκαηνο β) ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ καζήκαηνο γ) πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» (ΓΓ11) ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλ. Αζελψλ είλαη έλα απφ ηα δεθαέμη καζήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία». Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο δηαξζξψλεηαη ζε 4 ζεσξεηηθά, 8 κεζνδνινγηθά θαη 2 ελεκεξσηηθά καζήκαηα (πηλ. 1): Μάζεκα Θέκα 1 ν Δηζαγσγή, Γλσξηκία, ηνρνζεζία καζήκαηνο 2 ν Ηζηνξία ηεο ΠΔ : Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, Γηεζλείο Γηαζθέςεηο, εκαληηθά θείκελα 3 ν Έλλνηα ηεο ΠΔ, θνπφο θαη ηφρνη, Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, Αλαθνξά ζε βηψζηκε αλάπηπμε/αεηθνξία 4 ν Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο 5 ν Μεζνδνινγία ηεο ΠΔ : Μέζνδνο project, Δπίιπζε πξνβιήκαηνο, Δπηκέξνπο ζηξαηεγηθέο 6 ν πζηεκηθή πξνζέγγηζε 7 ν Κξηηηθή πξνζέγγηζε 8 ν - 9 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν project 10 ν - 11 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 12 ν Έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (παηρλίδη ξφισλ, ελλνηνινγηθφο ράξηεο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, επηζθφπεζε ηδεψλ) 13 ν Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζην δηαδίθηπν 14 ν Παξνπζίαζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζηελ Διιάδα: Θεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, Βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν, ηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Πίνακας 1: Πεξίγξακκα ύιεο καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα πξνζδηνξίδνπλ ην ηζηνξηθφ, θηινζνθηθφ, θηλεκαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ΠΔ. Ζ δηδαζθαιία ηνπο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ζεσξήζεθε απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξνζέξρνληαλ ζην κάζεκα κε δηαθνξέο ηφζν σο πξνο ηελ εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν φζν θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ. ην 1 ν κάζεκα γηλφηαλ κηα νπζηαζηηθή γλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ιφγνο δηλφηαλ ζε απηνχο γηα λα παξνπζηάζνπλ ζχληνκα ηελ πξνεγνχκελε εκπινθή ηνπο ζηελ ΠΔ, ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξήζεη, ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ δηακνξθψζεη θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Ο δηδάζθσλ έθαλε κηα ζχλζεζε φισλ ησλ απφςεσλ, έζεηε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη κνίξαδε ην πεξίγξακκα χιεο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. Ωο δξαζηεξηφηεηα, δηλφηαλ θείκελν ηεο Greenpeace πνπ παξνκνίαδε ηε Γε κε έλαλ άλζξσπν 46 εηψλ θαη ηφληδε ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δσήο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ ην θείκελν, ζρνιίαδαλ θαη ζπδεηνχζαλ.

3 Σν 2 ν κάζεκα άξρηδε κε ηε δεκηνπξγία θαηά νκάδεο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε κνξθή «δηακαληηνχ» κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, ηα νπνία δεηνχληαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αμηνινγηθή ζεηξά. Οη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαλ θαηά ηηο αλαθνηλψζεηο ζηελ νινκέιεηα, έδηλαλ ην έλαπζκα γηα παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ΠΔ: Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο (απφ ην 1860 σο ην 1960), Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα (δεθαεηία ηνπ 1960), Γηεζλείο Γηαζθέςεηο θαη εκαληηθά θείκελα (δεθαεηίεο ) (Φινγαΐηε, 1998 & Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Μεηά, δίλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα βαζηθά θείκελα (Βειηγξάδη, Σηθιίδα, Μφζρα, Ρίν, Θεζζαινλίθε - απφ κεηαθξάζεηο ηεο ΠΔΔΚΠΔ) θαη δεηνχληαλ εηαηξηθά ν εληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ. Αθνινπζνχζαλ αλαθνηλψζεηο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. ην 3 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε έλλνηα, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ. Ζ αλάιπζε ησλ ηξηψλ φςεσλ ηεο ΠΔ κε βάζε ην ζεηηθηζηηθφ, ην εξκελεπηηθφ θαη ην θξηηηθφ κνληέιν, νδεγνχζε ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηεο «δξαζηεξηφηεηαο» απφ ηε «δξάζε», ηελ νπνία θαινχληαλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε νκάδεο επηιέγνληαο ελέξγεηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΠΔ. ηε ζπλέρεηα δηλφηαλ ζηηο νκάδεο γηα ζπκπιήξσζε «ην ζπηξάι ηεο θηψρεηαο» κε έλλνηεο πνπ αλαδείθλπαλ αηηηψδεηο ζρέζεηο (βι. Μαλδξίθαο, 2012). Απηφ ρξεζίκεπε σο εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ε πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο πξνζεγγηδφηαλ κε ηε κειέηε πιεξέζηεξνπ ζπηξάι απφ πεξηνδηθφ ηεο UNICEF (θαινθαίξη 1995), κε αλάγλσζε απνζπάζκαηνο απφ ην βηβιίν ηεο Δ. Φινγαΐηε «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία» θαη κε παξνπζίαζε δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ γηα ηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο απφ ην ίδην βηβιίν. Σν κάζεκα έθιεηλε κε ζχζθεςε ησλ νκάδσλ γηα επηινγή ηεο πην αεηθφξνπ απφθαζεο κεηαμχ δέθα (10) ιχζεσλ ζε έλα πξφβιεκα κειέηε πεξίπησζεο. Σν 4 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο απνηεινχζαλ έλλνηεο πξνο κειέηε αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θηινζνθηθά θαη εζηθά δεηήκαηα (βι. Γεσξγφπνπινο, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχληαλ ζηηο δηαθνξέο αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη βηνθεληξηζκνχ πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ςήγκαηα ηεο θάζε πξνζέγγηζεο ζε δέθα (10) δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε δπν εξσηήκαηα πνπ ηνπο δίλνληαλ (βι. Μαλδξίθαο, 2012). ηε ζπλέρεηα κειεηνχζαλ θείκελα απφ ην βηβιίν ηνπ Κ. θνξδνχιε «Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία» (πξννίκην: ε Υάξηα ηεο Γεο, αληί πξνιφγνπ: απάληεζε ηνπ αξρεγνχ ησλ εάηι). Σέινο, θαινχληαλ λα δψζνπλ ηαπηφρξνλα αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο ζε νθηψ (8) δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα. Σα κεζνδνινγηθά καζήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ καζήκαηνο θαη είραλ ζθνπφ λα απνζαθελίζνπλ ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ δηαθαηλφηαλ ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε ζαθήλεηα, ηε ζεηξά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε βήκαηνο. ην 5 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε κεζνδνινγία ηεο ΠΔ βαζηζκέλε ζηελ άπνςε: δχν κέζνδνη (Μέζνδνο project θαη Δπίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη εληαγκέλεο κέζα ζε απηέο πνιιέο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (Αγγειίδνπ & Βαζηινπνχινπ, 1999). Ηδηαίηεξε αλαθνξά γηλφηαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ θαη

4 παξνπζηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα (Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ & Σξηθαιίηε, 1999). ην 6 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο θαηάιιειε γηα ηε κειέηε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Γηλφηαλ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ζπδήηεζε, πεξηγξάθνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο (Φινγαΐηε, 2006) θαη ηειηθά εμεηδηθεπφηαλ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ΠΔ. Γηα πξαθηηθή εθαξκνγή δηλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα δξαζηεξηφηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ ζεκαηηθή θαη ζπζηεκηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο «Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν». ην 7 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε θξηηηθή πξνζέγγηζε σο εθείλε πνπ αλαδεηθλχεη ην ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο, αθφκα θη απηά παξνπζηάδνπλ έληνλν ηνπηθφ ελδηαθέξνλ. Πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά πεξί θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 1998) θαη ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ (ρίδα, 2008 & Γεκεηξίνπ, 2009), σο βαζηθφ εξγαιείν ζε απηφ ην κάζεκα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε κε ζέκα «Σν δάζνο» ηεο Νη. ρίδα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε βαζκηαία πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ινγηθή νκφθεληξσλ θχθισλ: εκείο θαη ην δάζνο, ε πφιε θαη ην δάζνο, νη ζεζκνί, θξηηηθή πξνζέγγηζε-νη άιινη. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, φπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο αμίεο, θνζκνζεσξίεο, ζπκθέξνληα θαη πξαθηηθέο θάλνληαο ζηελ πξάμε κηα ηδενινγηθή θξηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εηζάγνληαη νκαιά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο κε ζελάξην δαλεηζκέλν θαη πάιη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ ρσξηζκέλνη ζε δπν νκάδεο κε αληηθξνπφκελεο απφςεηο πξνζπαζνχλ κε επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ ε κηα ηελ άιιε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηζάλζξαθα θνληά ζε έλα παξαζαιάζζην ρσξηφ. ην 8 ν θαη 9 ν κάζεκα γηλφηαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project (Frey, 1986). Σν ζέκα επηιέγεηαη κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ρσξίδεηαη ζε ππνζέκαηα κε ηε βνήζεηα ελφο ράξηε ελλνηψλ. Οη νκάδεο δηαηππψλνπλ θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ζθνπφ θαη ζηφρνπο. Πξνζδηνξίδνπλ κε πνηνπο θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Πξνζπαζνχλ λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνηεηλφκελα θαηαγξάθνληαλ ζε δηαθάλεηεο θαη γηλφηαλ παξνπζίαζε απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά. ην 10 ν θαη 11 ν κάζεκα αθνινπζνχληαλ ην ίδην πιάλν αιιά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Γηα δηεπθφιπλζε δίλνληαλ θαηάιιεια επηιεγκέλα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ κε ζέκα ηηο πιεκκχξεο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, ψζηε λα κπνξνχλ ζηαδηαθά λα πξνζδηνξηζηνχλ: ην πξφβιεκα, νη αηηίεο, νη ζπλέπεηεο, ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο, νη εκπιεθφκελεο νκάδεο θαη νη αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, νη νκάδεο πνπ πηζαλφλ ζα ηηο ζηεξίμνπλ, ε ηειηθή επηινγή γηα

5 ζρέδην δξάζεο. Έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ δε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ππνζέκαηα, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιια θξηηήξηα: πνξεία δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή νξγάλσζε δξάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. ην 12 ν κάζεκα δηλφηαλ έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ρξνληά νξγαλψζεθε παηρλίδη ξφισλ σο πξνέθηαζε ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο ζην 7 ν κάζεκα. Γπν ρξνληέο δεηήζεθε λα γίλεη κεγαιχηεξε αλαθνξά ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο: αξαρλφγξακκα, ηεξαξρηθφο, δηάγξακκα ξνήο, ζπζηεκαηηθφο (Βαζηινπνχινπ, 2001). Γπν ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο (Μπιηψλεο, 2009). Μηα ρξνληά έγηλε εκβάζπλζε ζηελ επηζθφπεζε ηδεψλ κε ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Σξεηο ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο απφ δηάθνξα έληππα κε αλαθνξέο ζην πεξηβάιινλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ αλάδεημε φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ηειεπηαίν κέξνο ησλ καζεκάησλ είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα κε αλαθνξέο ζηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θνξέσλ γηα ππνζηήξημε. Σν 13 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ΚΠΔ, πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζε πιηθή κνξθή απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο εξγαζίαο (Μαλδξίθαο, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ εηαηξηθά δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (παθέηα, θαθέινπο, βηβιηνηεηξάδηα θιπ) θαη εληφπηδαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, κεζνδνινγηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ζηελ αεηθνξία, ηα νπνία αλαθνίλσλαλ ζηελ νινκέιεηα πξνο ζρνιηαζκφ θαη ζπδήηεζε. Δπίζεο, ζην κάζεκα απηφ δίλνληαλ βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν κε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ην 14 ν θαη ηειεπηαίν κάζεκα γίλνληαλ δπν πξάγκαηα. Καηαξρήλ, παξνπζηάδνληαλ νινθιεξσκέλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ, ηα νπνία δελ πξνβάιινληαλ λσξίηεξα γηα λα κελ επεξεάζνπλ κε θαλέλα ηξφπν ην ζρεδηαζκφ ζηα καζήκαηα 8 ν -11 ν. Έπεηηα, γηλφηαλ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ΠΔ ζηελ Διιάδα: νη ζεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν θαη νη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα είρε εμ νξηζκνχ κεζνδνινγηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζρεδηαζκφο καο είρε ζθνπφ λα ηνλ αλαδείμεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζέιακε λα απνηειέζεη κηα πξνζνκνίσζε φζσλ ζα κπνξνχζε θάζε εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε. Δπνκέλσο, βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή καο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηάιεμεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλνο θαη ήηαλ ξφινο εκςπρσηή θαη φρη απζεληίαο πνπ κεηαδίδεη γλψζε. Ζ ζεσξία παξνπζηαδφηαλ ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία εκπεδψλνληαλ κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ε ζπκπιήξσζε ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (π.ρ «ην δηακάληη ηεο ΠΔ», ην «ζπηξάι» ηεο θηψρεηαο), ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. «αεηθφξνο απφθαζε»), ε πξνεηνηκαζία κηαο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο (π.ρ. «αληηθξνπφκελεο απφςεηο»), ε εμεχξεζε απαληήζεσλ (π.ρ. αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο), ν ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο (κε θξηηήξηα επηινγήο, δηαηχπσζε ζηφρσλ, πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο). Με ηελ επηινγή απηή ε ζεσξία κεηνπζησλφηαλ άκεζα ζε πξάμε θαη νη εθπαηδεπηηθνί βίσλαλ νη ίδηνη ηνλ

6 ηξφπν, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αζθαιψο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ην ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ζπλεηδεηέο επηινγέο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ βεξκπαιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο, ε αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απαίηεζε γηα παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν αληιήζεθαλ ηα αμηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πέληε αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηξεηο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα απφ 58 εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ηελ ηεηξαεηία Ζ ζπκπιήξσζε γηλφηαλ ζην ηέινο θάζε ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κε ην ηέινο ησλ παξαδφζεσλ. Οη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ιεμηινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Γεκεηξφπνπινο, 1994 & Bell, 1997). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Με ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 2). Σν 81% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε σο ζεηηθφηεξν ζεκείν ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν 50% δηέγλσζε φηη ην κάζεκα γεληθά δηέζεηε πνιχ θαιή δνκή θαη νξγάλσζε, κε νξζή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ θαη θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δηδάζθνληα. Σν 33% βξήθε πνιχ ρξήζηκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη σο πξνζνκνίσζε γηα εθαξκνγή ζε κηα ηάμε κηθξψλ καζεηψλ. Σν 22% ηφληζε ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, παξάιιεια κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ. Ζ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ, ε πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ θαη νη ηδέεο πνπ πήξαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα εθαξκνγή ζην ζρνιείν εληνπίζηεθαλ σο ζεηηθά ζεκεία ζε πνζνζηά 16-19%. Δπίζεο, σο νξζέο επηινγέο θξίζεθαλ ην πεξίγξακκα ηεο χιεο πνπ δηλφηαλ απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ε παξνρή πινχζηαο βηβιηνγξαθίαο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο ζην κάζεκα θαη ε παξνρή πξνζεγκέλσλ ζεκεηψζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ζεηηθά ζρφιηα απέζπαζε ε ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην αθξναηήξην, ε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ε γλψζε ηνπ πξνο ην αληηθείκελν. Θεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Δλεξγφο ζπκκεηνρή βησκαηηθή πξνζέγγηζε 47/58 81% Δμαηξεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε 29/58 50% Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 19/58 33% Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 13/58 22% Απνζαθήληζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζρεδηαζκφ 13/58 22% πξνγξάκκαηνο ΠΔ Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 11/58 19% χλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο 10/58 17% Παξνρή κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ 10/58 17% Πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ 10/58 17%

7 Ηδέεο γηα εθαξκνγή ΠΔ ζην ζρνιείν 9/58 16% Πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο 8/58 14% Φηιηθή δηάζεζε δηδάζθνληα θαη ζεβαζκφο πξνο ην αθξναηήξην 8/58 14% Οξζή δηεμαγσγή, παξνπζίαζε ζέκαηνο θαη κεζνδνινγία 7/58 12% καζήκαηνο Παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο & βηβιίσλ 7/58 12% χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία 6/58 10% Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο 6/58 10% Πεξίγξακκα χιεο απφ ηελ αξρή 6/58 10% Ακεζφηεηα-κεηαδνηηθφηεηα δηδάζθνληα 5/58 9% Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ 4/58 7% Καιέο ζεκεηψζεηο 3/58 5% Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 10/58 χλνιν απαληήζεσλ 243/58 Πίνακας 2: Θεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο εθηηκνχκε φηη εμάγεηαη έλα αξθεηά αηζηφδνμν ζπκπέξαζκα γηα ην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 243 ζεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4). Ωζηφζν, ζεσξνχκε φηη ζεκαληηθά ζεκεία επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο θξχβνληαη ζηηο επηζεκάλζεηο γηα «χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία» (10%), «Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο» (10%), «Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ» (7%) θαη «Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ» (3%). Με ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 3). Σν 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε εκθαηηθά φηη δελ εληφπηζε θαλέλα αξλεηηθφ ζεκείν! Σν 19% θαηέγξαςε ηελ έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ, ε νπνία γηλφηαλ ζε εζεινληηθή βάζε εθηφο ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έγηλε θαηά ην εαξηλφ εμάκελν κεηά ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο. Σν 14% επηζήκαλε ηελ πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ζπλάληεζε, γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν 10% ζα ήζειε κηα επίζθεςε ζε έλα ΚΠΔ, δπζηπρψο φκσο ππήξραλ δηάθνξα ηππηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην ΜΓΓΔ φζν θαη ηα ΚΠΔ. Σν 7% βξήθε πεξηηηή ηελ έθηαζε ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, ελψ ην 5% ζα ήζειε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ, πξάγκα πνπ έγηλε αιιά δηήξθεζε δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξφηδεθη θαη δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σέινο, άιιεο αξλεηηθέο επηζεκάλζεηο, φπσο ε απαίηεζε γξαπηήο εμέηαζεο, ε έιιεηςε απαιιαθηηθήο εξγαζίαο θαη νη αθπξψζεηο καζεκάησλ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΜΓΓΔ ζηελ Αζήλα. Αξλεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Καλέλα 19/58 33% Έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ 11/58 19% Πίεζε ρξφλνπ ιίγνο δηαζέζηκνο ρξφλνο 8/58 14% Έιιεηςε επίζθεςεο ζε ΚΠΔ 6/58 10% Αξθεηή ζεσξία ζηα πξψηα καζήκαηα 4/58 7% Γελ δεκηνπξγήζεθαλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ 3/58 5%

8 Πξσηλή ψξα δηεμαγσγήο 3/58 5% Ο γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο 3/58 5% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 44/58 Πίνακας 3: Αξλεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο, πάλησο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κάζεκα, θαζψο ηα αξλεηηθά ζεκεία πνπ εληφπηζαλ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ην 1/5 ησλ αληίζηνηρσλ ζεηηθψλ. Αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 44 αξλεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ιηγφηεξν απφ έλα (1). Με άιιε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 4). Σν 16% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Σν 14% πξνηείλεη πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ, ην 7% επίζθεςε ζε ΚΠΔ θαη ην 3% επίζθεςε ζε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο. Σν 9% δεηά πεξηνξηζκφ ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, ην 10% δεηά λα γίλεη αθφκα πην βησκαηηθφ θαη ην 7% λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο ΠΔ. Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην φηη ην 22% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη λα θάλεη θακία βειηησηηθή πξφηαζε, απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί δεηνχλ εκθαηηθά «ην κάζεκα λα παξακείλεη φπσο είλαη». Πξνηάζεηο Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Κακία πξφηαζε - Να ζπλερίζεη σο έρεη 13/58 22% Δθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ 9/58 16% Πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ 8/58 14% Αθφκα πην βησκαηηθφ 6/58 10% Πεξηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 5/58 9% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο 4/58 7% Παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακ. ΠΔ 4/58 7% Δπίζθεςε ζε ΚΠΔ 4/58 7% Δμέηαζε κε εξγαζία 4/58 7% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο 3/58 5% Δπίζθεςε ζε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 55/58 Πίνακας 4: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ Θεσξνχκε, γεληθά, φηη νη θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» είλαη ζεηηθέο θαη δηθαηψλνπλ βαζηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, φπσο ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηινγέο απηέο απνηεινχλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ θαη επηιέρζεθαλ ζθφπηκα ηφζν γηα ηελ άκεζε πξνζνκνίσζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε φζν θαη γηα λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ καζεηή θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο. Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί εθηίκεζαλ σο ρξήζηκε θαη ζεηηθή ηε ζπλεηζθνξά ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν, δηθαηνχκαζηε λα πξνηείλνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο

9 δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ φπνηα λέα κνξθή ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΜΓΓΔ θαη ησλ άιισλ Γηδαζθαιείσλ ηεο ρψξαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αγγειίδνπ Δ. & Βαζηινπνχινπ Μ. (1999). Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα: ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε ρξήζε ηνπ. ην εθπαηδεπηηθφ παθέην ησλ: Φινγαΐηε Δ. & Βαζάια Π. (1999), ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Βαζηινπνχινπ Μ. (2001). Ο ράξηεο ελλνηώλ σο εξγαιείν κάζεζεο. Αζήλα. Bell J. (1997). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγσγηθήο θαη θνηλσληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Gutenberg (κηθ. Α.-Β. Ρήγα). Γεσξγφπνπινο Α. (2002). Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Αζήλα. Gutenberg. Γηαλλαθνχξαο Η., Εαξαβέια Γ. & Μαλδξίθαο Α. (2008). Αλαλεψζηκεο ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο. Πξνγξάκκαηα Αλνηθηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Σάμεσλ «ΚΑΛΛΗΣΩ». Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζβάζηκν ζηε δηεχζπλζε Γεκεηξίνπ Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβάιινλ, Αεηθνξία. Αζήλα. Δπίθεληξν. Γεκεηξφπνπινο Δ. (1994). Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Έιιελ. Μαλδξίθαο Α. (2006). Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΤΠΔΠΘ, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γηπισκαηηθή εξγαζία. ΠΣΓΔ Αζελψλ. Πξνζβάζηκε ζην Μαλδξίθαο Α. (2012). Γηα κηα θξηηηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θνηηεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. «Κξηηηθή: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε» (η. 12, Απγ. 2012, ζ ). Αζήλα. Νήζνο. Μαηζαγγνχξαο Ζι. (1998). Σηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο-Η Κξηηηθή Σθέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Αζήλα. Gutenberg. Μπιηψλεο Γ. (2009). Σηα κνλνπάηηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα. Κέδξνο. Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ Ρ. & Σξηθαιίηε Α. (1999). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα Βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα. Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Παπαδεκεηξίνπ Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Σρνιείν. Αζήλα. Σππσζήησ. θνξδνχιεο Κ. (2005). Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία. Αζήλα. θνξδνχιεο Κ. & σηεξάθνπ Μ. (2005). Πεξηβάιινλ: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Leader Books. ρίδα Κ. (2008). Σπζηεκηθή ζθέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Υ. Δ. Γαξδαλφο. Φινγαΐηε Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Aζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φινγαΐηε Δ. (2006). Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φχθαξεο Η. (1998). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα, Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε. Frey K. (1986). Η Μέζνδνο Project. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε (κηθ. Κι. Μάιιηνπ).

10 UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro (3-14 June), Brazil. UNESCO (1978). The Final Report: International Conference on Environmental Education, Tbilisi (14-26 October. ED/MD/49, Paris. UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development , Draft International Implementation Scheme. ED/2005/PI/H/1, Paris.

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαθηηθή ελόηεηα 1/10 Οη δηδαθηηθές ηετληθές ηες Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες θαη ηο πιαίζηο εθαρκογής ηοσς ζηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε ηελ πξψηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα