«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012»"

Transcript

1 «Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη » Αρηιιέαο Μαλδξίθαο 1, Κσλζηαληίλνο Σθνξδνύιεο 2 1. ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, M. Ed., Γξ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 2. Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλ. Αζελψλ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο & Δπηζηεκνινγίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ην πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ παξαθνινύζεζαλ ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Η θαηαγξαθή πιεζώξαο πιενλεθηεκάησλ θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη ε γεληθόηεξε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζεηηθή, θαζώο απνζαθήληζε ηελ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ππνγξάκκηζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, θαηέδεημε ηα βήκαηα ηνπ νξζνύ ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ θαη αλέδεημε ηηο ελδεδεηγκέλεο κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ΜΓΓΔ ΔΗΑΓΧΓΖ Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε ηελ ΠΔ ζηελ Διιάδα δελ είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ ηνπο (Φχθαξεο, 1998). Κη φκσο, ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1978) θαη έρεη επαλαβεβαησζεί απφ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (UNCED, 1992). Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ( ) ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνηαζεί σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο δξάζεο (UNESCO, 2005). Με απηφ ην ζθεπηηθφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζαλ λα εηζάγνληαη καζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φια ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο (Φινγαΐηε, 1998) θαη ζε πνιιά άιια «παξαγσγηθά» ηκήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θνξδνχιεο & σηεξάθνπ, 2005). ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ επέιεμαλ θαη παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ κεηεθπαηδεχηεθαλ ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΜΓΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α) ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ

2 καζήκαηνο β) ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ καζήκαηνο γ) πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» (ΓΓ11) ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλ. Αζελψλ είλαη έλα απφ ηα δεθαέμη καζήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία». Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο δηαξζξψλεηαη ζε 4 ζεσξεηηθά, 8 κεζνδνινγηθά θαη 2 ελεκεξσηηθά καζήκαηα (πηλ. 1): Μάζεκα Θέκα 1 ν Δηζαγσγή, Γλσξηκία, ηνρνζεζία καζήκαηνο 2 ν Ηζηνξία ηεο ΠΔ : Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, Γηεζλείο Γηαζθέςεηο, εκαληηθά θείκελα 3 ν Έλλνηα ηεο ΠΔ, θνπφο θαη ηφρνη, Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, Αλαθνξά ζε βηψζηκε αλάπηπμε/αεηθνξία 4 ν Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο 5 ν Μεζνδνινγία ηεο ΠΔ : Μέζνδνο project, Δπίιπζε πξνβιήκαηνο, Δπηκέξνπο ζηξαηεγηθέο 6 ν πζηεκηθή πξνζέγγηζε 7 ν Κξηηηθή πξνζέγγηζε 8 ν - 9 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν project 10 ν - 11 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 12 ν Έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (παηρλίδη ξφισλ, ελλνηνινγηθφο ράξηεο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, επηζθφπεζε ηδεψλ) 13 ν Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζην δηαδίθηπν 14 ν Παξνπζίαζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζηελ Διιάδα: Θεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, Βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν, ηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Πίνακας 1: Πεξίγξακκα ύιεο καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα πξνζδηνξίδνπλ ην ηζηνξηθφ, θηινζνθηθφ, θηλεκαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ΠΔ. Ζ δηδαζθαιία ηνπο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ζεσξήζεθε απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξνζέξρνληαλ ζην κάζεκα κε δηαθνξέο ηφζν σο πξνο ηελ εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν φζν θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ. ην 1 ν κάζεκα γηλφηαλ κηα νπζηαζηηθή γλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ιφγνο δηλφηαλ ζε απηνχο γηα λα παξνπζηάζνπλ ζχληνκα ηελ πξνεγνχκελε εκπινθή ηνπο ζηελ ΠΔ, ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξήζεη, ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ δηακνξθψζεη θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Ο δηδάζθσλ έθαλε κηα ζχλζεζε φισλ ησλ απφςεσλ, έζεηε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη κνίξαδε ην πεξίγξακκα χιεο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. Ωο δξαζηεξηφηεηα, δηλφηαλ θείκελν ηεο Greenpeace πνπ παξνκνίαδε ηε Γε κε έλαλ άλζξσπν 46 εηψλ θαη ηφληδε ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δσήο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ ην θείκελν, ζρνιίαδαλ θαη ζπδεηνχζαλ.

3 Σν 2 ν κάζεκα άξρηδε κε ηε δεκηνπξγία θαηά νκάδεο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε κνξθή «δηακαληηνχ» κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, ηα νπνία δεηνχληαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αμηνινγηθή ζεηξά. Οη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαλ θαηά ηηο αλαθνηλψζεηο ζηελ νινκέιεηα, έδηλαλ ην έλαπζκα γηα παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ΠΔ: Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο (απφ ην 1860 σο ην 1960), Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα (δεθαεηία ηνπ 1960), Γηεζλείο Γηαζθέςεηο θαη εκαληηθά θείκελα (δεθαεηίεο ) (Φινγαΐηε, 1998 & Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Μεηά, δίλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα βαζηθά θείκελα (Βειηγξάδη, Σηθιίδα, Μφζρα, Ρίν, Θεζζαινλίθε - απφ κεηαθξάζεηο ηεο ΠΔΔΚΠΔ) θαη δεηνχληαλ εηαηξηθά ν εληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ. Αθνινπζνχζαλ αλαθνηλψζεηο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. ην 3 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε έλλνηα, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ. Ζ αλάιπζε ησλ ηξηψλ φςεσλ ηεο ΠΔ κε βάζε ην ζεηηθηζηηθφ, ην εξκελεπηηθφ θαη ην θξηηηθφ κνληέιν, νδεγνχζε ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηεο «δξαζηεξηφηεηαο» απφ ηε «δξάζε», ηελ νπνία θαινχληαλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε νκάδεο επηιέγνληαο ελέξγεηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΠΔ. ηε ζπλέρεηα δηλφηαλ ζηηο νκάδεο γηα ζπκπιήξσζε «ην ζπηξάι ηεο θηψρεηαο» κε έλλνηεο πνπ αλαδείθλπαλ αηηηψδεηο ζρέζεηο (βι. Μαλδξίθαο, 2012). Απηφ ρξεζίκεπε σο εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ε πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο πξνζεγγηδφηαλ κε ηε κειέηε πιεξέζηεξνπ ζπηξάι απφ πεξηνδηθφ ηεο UNICEF (θαινθαίξη 1995), κε αλάγλσζε απνζπάζκαηνο απφ ην βηβιίν ηεο Δ. Φινγαΐηε «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία» θαη κε παξνπζίαζε δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ γηα ηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο απφ ην ίδην βηβιίν. Σν κάζεκα έθιεηλε κε ζχζθεςε ησλ νκάδσλ γηα επηινγή ηεο πην αεηθφξνπ απφθαζεο κεηαμχ δέθα (10) ιχζεσλ ζε έλα πξφβιεκα κειέηε πεξίπησζεο. Σν 4 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο απνηεινχζαλ έλλνηεο πξνο κειέηε αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θηινζνθηθά θαη εζηθά δεηήκαηα (βι. Γεσξγφπνπινο, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχληαλ ζηηο δηαθνξέο αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη βηνθεληξηζκνχ πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ςήγκαηα ηεο θάζε πξνζέγγηζεο ζε δέθα (10) δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε δπν εξσηήκαηα πνπ ηνπο δίλνληαλ (βι. Μαλδξίθαο, 2012). ηε ζπλέρεηα κειεηνχζαλ θείκελα απφ ην βηβιίν ηνπ Κ. θνξδνχιε «Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία» (πξννίκην: ε Υάξηα ηεο Γεο, αληί πξνιφγνπ: απάληεζε ηνπ αξρεγνχ ησλ εάηι). Σέινο, θαινχληαλ λα δψζνπλ ηαπηφρξνλα αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο ζε νθηψ (8) δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα. Σα κεζνδνινγηθά καζήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ καζήκαηνο θαη είραλ ζθνπφ λα απνζαθελίζνπλ ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ δηαθαηλφηαλ ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε ζαθήλεηα, ηε ζεηξά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε βήκαηνο. ην 5 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε κεζνδνινγία ηεο ΠΔ βαζηζκέλε ζηελ άπνςε: δχν κέζνδνη (Μέζνδνο project θαη Δπίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη εληαγκέλεο κέζα ζε απηέο πνιιέο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (Αγγειίδνπ & Βαζηινπνχινπ, 1999). Ηδηαίηεξε αλαθνξά γηλφηαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ θαη

4 παξνπζηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα (Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ & Σξηθαιίηε, 1999). ην 6 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο θαηάιιειε γηα ηε κειέηε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Γηλφηαλ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ζπδήηεζε, πεξηγξάθνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο (Φινγαΐηε, 2006) θαη ηειηθά εμεηδηθεπφηαλ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ΠΔ. Γηα πξαθηηθή εθαξκνγή δηλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα δξαζηεξηφηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ ζεκαηηθή θαη ζπζηεκηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο «Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν». ην 7 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε θξηηηθή πξνζέγγηζε σο εθείλε πνπ αλαδεηθλχεη ην ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο, αθφκα θη απηά παξνπζηάδνπλ έληνλν ηνπηθφ ελδηαθέξνλ. Πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά πεξί θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 1998) θαη ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ (ρίδα, 2008 & Γεκεηξίνπ, 2009), σο βαζηθφ εξγαιείν ζε απηφ ην κάζεκα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε κε ζέκα «Σν δάζνο» ηεο Νη. ρίδα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε βαζκηαία πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ινγηθή νκφθεληξσλ θχθισλ: εκείο θαη ην δάζνο, ε πφιε θαη ην δάζνο, νη ζεζκνί, θξηηηθή πξνζέγγηζε-νη άιινη. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, φπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο αμίεο, θνζκνζεσξίεο, ζπκθέξνληα θαη πξαθηηθέο θάλνληαο ζηελ πξάμε κηα ηδενινγηθή θξηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εηζάγνληαη νκαιά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο κε ζελάξην δαλεηζκέλν θαη πάιη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ ρσξηζκέλνη ζε δπν νκάδεο κε αληηθξνπφκελεο απφςεηο πξνζπαζνχλ κε επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ ε κηα ηελ άιιε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηζάλζξαθα θνληά ζε έλα παξαζαιάζζην ρσξηφ. ην 8 ν θαη 9 ν κάζεκα γηλφηαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project (Frey, 1986). Σν ζέκα επηιέγεηαη κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ρσξίδεηαη ζε ππνζέκαηα κε ηε βνήζεηα ελφο ράξηε ελλνηψλ. Οη νκάδεο δηαηππψλνπλ θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ζθνπφ θαη ζηφρνπο. Πξνζδηνξίδνπλ κε πνηνπο θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Πξνζπαζνχλ λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνηεηλφκελα θαηαγξάθνληαλ ζε δηαθάλεηεο θαη γηλφηαλ παξνπζίαζε απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά. ην 10 ν θαη 11 ν κάζεκα αθνινπζνχληαλ ην ίδην πιάλν αιιά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Γηα δηεπθφιπλζε δίλνληαλ θαηάιιεια επηιεγκέλα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ κε ζέκα ηηο πιεκκχξεο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, ψζηε λα κπνξνχλ ζηαδηαθά λα πξνζδηνξηζηνχλ: ην πξφβιεκα, νη αηηίεο, νη ζπλέπεηεο, ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο, νη εκπιεθφκελεο νκάδεο θαη νη αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, νη νκάδεο πνπ πηζαλφλ ζα ηηο ζηεξίμνπλ, ε ηειηθή επηινγή γηα

5 ζρέδην δξάζεο. Έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ δε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ππνζέκαηα, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιια θξηηήξηα: πνξεία δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή νξγάλσζε δξάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. ην 12 ν κάζεκα δηλφηαλ έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ρξνληά νξγαλψζεθε παηρλίδη ξφισλ σο πξνέθηαζε ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο ζην 7 ν κάζεκα. Γπν ρξνληέο δεηήζεθε λα γίλεη κεγαιχηεξε αλαθνξά ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο: αξαρλφγξακκα, ηεξαξρηθφο, δηάγξακκα ξνήο, ζπζηεκαηηθφο (Βαζηινπνχινπ, 2001). Γπν ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο (Μπιηψλεο, 2009). Μηα ρξνληά έγηλε εκβάζπλζε ζηελ επηζθφπεζε ηδεψλ κε ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Σξεηο ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο απφ δηάθνξα έληππα κε αλαθνξέο ζην πεξηβάιινλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ αλάδεημε φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ηειεπηαίν κέξνο ησλ καζεκάησλ είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα κε αλαθνξέο ζηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θνξέσλ γηα ππνζηήξημε. Σν 13 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ΚΠΔ, πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζε πιηθή κνξθή απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο εξγαζίαο (Μαλδξίθαο, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ εηαηξηθά δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (παθέηα, θαθέινπο, βηβιηνηεηξάδηα θιπ) θαη εληφπηδαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, κεζνδνινγηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ζηελ αεηθνξία, ηα νπνία αλαθνίλσλαλ ζηελ νινκέιεηα πξνο ζρνιηαζκφ θαη ζπδήηεζε. Δπίζεο, ζην κάζεκα απηφ δίλνληαλ βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν κε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ην 14 ν θαη ηειεπηαίν κάζεκα γίλνληαλ δπν πξάγκαηα. Καηαξρήλ, παξνπζηάδνληαλ νινθιεξσκέλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ, ηα νπνία δελ πξνβάιινληαλ λσξίηεξα γηα λα κελ επεξεάζνπλ κε θαλέλα ηξφπν ην ζρεδηαζκφ ζηα καζήκαηα 8 ν -11 ν. Έπεηηα, γηλφηαλ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ΠΔ ζηελ Διιάδα: νη ζεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν θαη νη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα είρε εμ νξηζκνχ κεζνδνινγηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζρεδηαζκφο καο είρε ζθνπφ λα ηνλ αλαδείμεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζέιακε λα απνηειέζεη κηα πξνζνκνίσζε φζσλ ζα κπνξνχζε θάζε εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε. Δπνκέλσο, βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή καο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηάιεμεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλνο θαη ήηαλ ξφινο εκςπρσηή θαη φρη απζεληίαο πνπ κεηαδίδεη γλψζε. Ζ ζεσξία παξνπζηαδφηαλ ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία εκπεδψλνληαλ κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ε ζπκπιήξσζε ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (π.ρ «ην δηακάληη ηεο ΠΔ», ην «ζπηξάι» ηεο θηψρεηαο), ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. «αεηθφξνο απφθαζε»), ε πξνεηνηκαζία κηαο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο (π.ρ. «αληηθξνπφκελεο απφςεηο»), ε εμεχξεζε απαληήζεσλ (π.ρ. αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο), ν ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο (κε θξηηήξηα επηινγήο, δηαηχπσζε ζηφρσλ, πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο). Με ηελ επηινγή απηή ε ζεσξία κεηνπζησλφηαλ άκεζα ζε πξάμε θαη νη εθπαηδεπηηθνί βίσλαλ νη ίδηνη ηνλ

6 ηξφπν, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αζθαιψο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ην ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ζπλεηδεηέο επηινγέο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ βεξκπαιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο, ε αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απαίηεζε γηα παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν αληιήζεθαλ ηα αμηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πέληε αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηξεηο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα απφ 58 εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ηελ ηεηξαεηία Ζ ζπκπιήξσζε γηλφηαλ ζην ηέινο θάζε ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κε ην ηέινο ησλ παξαδφζεσλ. Οη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ιεμηινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Γεκεηξφπνπινο, 1994 & Bell, 1997). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Με ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 2). Σν 81% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε σο ζεηηθφηεξν ζεκείν ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν 50% δηέγλσζε φηη ην κάζεκα γεληθά δηέζεηε πνιχ θαιή δνκή θαη νξγάλσζε, κε νξζή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ θαη θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δηδάζθνληα. Σν 33% βξήθε πνιχ ρξήζηκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη σο πξνζνκνίσζε γηα εθαξκνγή ζε κηα ηάμε κηθξψλ καζεηψλ. Σν 22% ηφληζε ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, παξάιιεια κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ. Ζ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ, ε πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ θαη νη ηδέεο πνπ πήξαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα εθαξκνγή ζην ζρνιείν εληνπίζηεθαλ σο ζεηηθά ζεκεία ζε πνζνζηά 16-19%. Δπίζεο, σο νξζέο επηινγέο θξίζεθαλ ην πεξίγξακκα ηεο χιεο πνπ δηλφηαλ απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ε παξνρή πινχζηαο βηβιηνγξαθίαο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο ζην κάζεκα θαη ε παξνρή πξνζεγκέλσλ ζεκεηψζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ζεηηθά ζρφιηα απέζπαζε ε ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην αθξναηήξην, ε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ε γλψζε ηνπ πξνο ην αληηθείκελν. Θεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Δλεξγφο ζπκκεηνρή βησκαηηθή πξνζέγγηζε 47/58 81% Δμαηξεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε 29/58 50% Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 19/58 33% Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 13/58 22% Απνζαθήληζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζρεδηαζκφ 13/58 22% πξνγξάκκαηνο ΠΔ Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 11/58 19% χλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο 10/58 17% Παξνρή κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ 10/58 17% Πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ 10/58 17%

7 Ηδέεο γηα εθαξκνγή ΠΔ ζην ζρνιείν 9/58 16% Πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο 8/58 14% Φηιηθή δηάζεζε δηδάζθνληα θαη ζεβαζκφο πξνο ην αθξναηήξην 8/58 14% Οξζή δηεμαγσγή, παξνπζίαζε ζέκαηνο θαη κεζνδνινγία 7/58 12% καζήκαηνο Παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο & βηβιίσλ 7/58 12% χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία 6/58 10% Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο 6/58 10% Πεξίγξακκα χιεο απφ ηελ αξρή 6/58 10% Ακεζφηεηα-κεηαδνηηθφηεηα δηδάζθνληα 5/58 9% Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ 4/58 7% Καιέο ζεκεηψζεηο 3/58 5% Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 10/58 χλνιν απαληήζεσλ 243/58 Πίνακας 2: Θεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο εθηηκνχκε φηη εμάγεηαη έλα αξθεηά αηζηφδνμν ζπκπέξαζκα γηα ην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 243 ζεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4). Ωζηφζν, ζεσξνχκε φηη ζεκαληηθά ζεκεία επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο θξχβνληαη ζηηο επηζεκάλζεηο γηα «χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία» (10%), «Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο» (10%), «Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ» (7%) θαη «Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ» (3%). Με ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 3). Σν 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε εκθαηηθά φηη δελ εληφπηζε θαλέλα αξλεηηθφ ζεκείν! Σν 19% θαηέγξαςε ηελ έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ, ε νπνία γηλφηαλ ζε εζεινληηθή βάζε εθηφο ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έγηλε θαηά ην εαξηλφ εμάκελν κεηά ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο. Σν 14% επηζήκαλε ηελ πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ζπλάληεζε, γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν 10% ζα ήζειε κηα επίζθεςε ζε έλα ΚΠΔ, δπζηπρψο φκσο ππήξραλ δηάθνξα ηππηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην ΜΓΓΔ φζν θαη ηα ΚΠΔ. Σν 7% βξήθε πεξηηηή ηελ έθηαζε ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, ελψ ην 5% ζα ήζειε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ, πξάγκα πνπ έγηλε αιιά δηήξθεζε δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξφηδεθη θαη δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σέινο, άιιεο αξλεηηθέο επηζεκάλζεηο, φπσο ε απαίηεζε γξαπηήο εμέηαζεο, ε έιιεηςε απαιιαθηηθήο εξγαζίαο θαη νη αθπξψζεηο καζεκάησλ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΜΓΓΔ ζηελ Αζήλα. Αξλεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Καλέλα 19/58 33% Έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ 11/58 19% Πίεζε ρξφλνπ ιίγνο δηαζέζηκνο ρξφλνο 8/58 14% Έιιεηςε επίζθεςεο ζε ΚΠΔ 6/58 10% Αξθεηή ζεσξία ζηα πξψηα καζήκαηα 4/58 7% Γελ δεκηνπξγήζεθαλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ 3/58 5%

8 Πξσηλή ψξα δηεμαγσγήο 3/58 5% Ο γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο 3/58 5% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 44/58 Πίνακας 3: Αξλεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο, πάλησο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κάζεκα, θαζψο ηα αξλεηηθά ζεκεία πνπ εληφπηζαλ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ην 1/5 ησλ αληίζηνηρσλ ζεηηθψλ. Αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 44 αξλεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ιηγφηεξν απφ έλα (1). Με άιιε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 4). Σν 16% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Σν 14% πξνηείλεη πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ, ην 7% επίζθεςε ζε ΚΠΔ θαη ην 3% επίζθεςε ζε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο. Σν 9% δεηά πεξηνξηζκφ ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, ην 10% δεηά λα γίλεη αθφκα πην βησκαηηθφ θαη ην 7% λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο ΠΔ. Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην φηη ην 22% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη λα θάλεη θακία βειηησηηθή πξφηαζε, απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί δεηνχλ εκθαηηθά «ην κάζεκα λα παξακείλεη φπσο είλαη». Πξνηάζεηο Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Κακία πξφηαζε - Να ζπλερίζεη σο έρεη 13/58 22% Δθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ 9/58 16% Πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ 8/58 14% Αθφκα πην βησκαηηθφ 6/58 10% Πεξηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 5/58 9% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο 4/58 7% Παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακ. ΠΔ 4/58 7% Δπίζθεςε ζε ΚΠΔ 4/58 7% Δμέηαζε κε εξγαζία 4/58 7% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο 3/58 5% Δπίζθεςε ζε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 55/58 Πίνακας 4: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ Θεσξνχκε, γεληθά, φηη νη θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» είλαη ζεηηθέο θαη δηθαηψλνπλ βαζηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, φπσο ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηινγέο απηέο απνηεινχλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ θαη επηιέρζεθαλ ζθφπηκα ηφζν γηα ηελ άκεζε πξνζνκνίσζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε φζν θαη γηα λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ καζεηή θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο. Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί εθηίκεζαλ σο ρξήζηκε θαη ζεηηθή ηε ζπλεηζθνξά ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν, δηθαηνχκαζηε λα πξνηείλνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο

9 δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ φπνηα λέα κνξθή ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΜΓΓΔ θαη ησλ άιισλ Γηδαζθαιείσλ ηεο ρψξαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αγγειίδνπ Δ. & Βαζηινπνχινπ Μ. (1999). Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα: ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε ρξήζε ηνπ. ην εθπαηδεπηηθφ παθέην ησλ: Φινγαΐηε Δ. & Βαζάια Π. (1999), ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Βαζηινπνχινπ Μ. (2001). Ο ράξηεο ελλνηώλ σο εξγαιείν κάζεζεο. Αζήλα. Bell J. (1997). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγσγηθήο θαη θνηλσληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Gutenberg (κηθ. Α.-Β. Ρήγα). Γεσξγφπνπινο Α. (2002). Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Αζήλα. Gutenberg. Γηαλλαθνχξαο Η., Εαξαβέια Γ. & Μαλδξίθαο Α. (2008). Αλαλεψζηκεο ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο. Πξνγξάκκαηα Αλνηθηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Σάμεσλ «ΚΑΛΛΗΣΩ». Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζβάζηκν ζηε δηεχζπλζε Γεκεηξίνπ Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβάιινλ, Αεηθνξία. Αζήλα. Δπίθεληξν. Γεκεηξφπνπινο Δ. (1994). Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Έιιελ. Μαλδξίθαο Α. (2006). Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΤΠΔΠΘ, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γηπισκαηηθή εξγαζία. ΠΣΓΔ Αζελψλ. Πξνζβάζηκε ζην Μαλδξίθαο Α. (2012). Γηα κηα θξηηηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θνηηεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. «Κξηηηθή: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε» (η. 12, Απγ. 2012, ζ ). Αζήλα. Νήζνο. Μαηζαγγνχξαο Ζι. (1998). Σηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο-Η Κξηηηθή Σθέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Αζήλα. Gutenberg. Μπιηψλεο Γ. (2009). Σηα κνλνπάηηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα. Κέδξνο. Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ Ρ. & Σξηθαιίηε Α. (1999). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα Βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα. Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Παπαδεκεηξίνπ Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Σρνιείν. Αζήλα. Σππσζήησ. θνξδνχιεο Κ. (2005). Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία. Αζήλα. θνξδνχιεο Κ. & σηεξάθνπ Μ. (2005). Πεξηβάιινλ: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Leader Books. ρίδα Κ. (2008). Σπζηεκηθή ζθέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Υ. Δ. Γαξδαλφο. Φινγαΐηε Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Aζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φινγαΐηε Δ. (2006). Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φχθαξεο Η. (1998). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα, Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε. Frey K. (1986). Η Μέζνδνο Project. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε (κηθ. Κι. Μάιιηνπ).

10 UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro (3-14 June), Brazil. UNESCO (1978). The Final Report: International Conference on Environmental Education, Tbilisi (14-26 October. ED/MD/49, Paris. UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development , Draft International Implementation Scheme. ED/2005/PI/H/1, Paris.

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com

Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com Δνεπγώ Φιλικά Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3 «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θύζεο» Μηα πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο ηνπ 15νπ Νεπηαγσγείνπ Ηιηνύπνιεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλόηεηα δξάζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θενδώξα Μπέηζα 1,

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα