«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012»"

Transcript

1 «Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη » Αρηιιέαο Μαλδξίθαο 1, Κσλζηαληίλνο Σθνξδνύιεο 2 1. ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, M. Ed., Γξ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 2. Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλ. Αζελψλ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο & Δπηζηεκνινγίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ην πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ παξαθνινύζεζαλ ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Η θαηαγξαθή πιεζώξαο πιενλεθηεκάησλ θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη ε γεληθόηεξε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζεηηθή, θαζώο απνζαθήληζε ηελ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ππνγξάκκηζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, θαηέδεημε ηα βήκαηα ηνπ νξζνύ ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ θαη αλέδεημε ηηο ελδεδεηγκέλεο κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ΜΓΓΔ ΔΗΑΓΧΓΖ Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε ηελ ΠΔ ζηελ Διιάδα δελ είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ ηνπο (Φχθαξεο, 1998). Κη φκσο, ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1978) θαη έρεη επαλαβεβαησζεί απφ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (UNCED, 1992). Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ( ) ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνηαζεί σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο δξάζεο (UNESCO, 2005). Με απηφ ην ζθεπηηθφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζαλ λα εηζάγνληαη καζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φια ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο (Φινγαΐηε, 1998) θαη ζε πνιιά άιια «παξαγσγηθά» ηκήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θνξδνχιεο & σηεξάθνπ, 2005). ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ επέιεμαλ θαη παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ κεηεθπαηδεχηεθαλ ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΜΓΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , , θαη Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α) ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ

2 καζήκαηνο β) ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ καζήκαηνο γ) πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» (ΓΓ11) ζην ΜΓΓΔ ηνπ Παλ. Αζελψλ είλαη έλα απφ ηα δεθαέμη καζήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία». Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο δηαξζξψλεηαη ζε 4 ζεσξεηηθά, 8 κεζνδνινγηθά θαη 2 ελεκεξσηηθά καζήκαηα (πηλ. 1): Μάζεκα Θέκα 1 ν Δηζαγσγή, Γλσξηκία, ηνρνζεζία καζήκαηνο 2 ν Ηζηνξία ηεο ΠΔ : Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, Γηεζλείο Γηαζθέςεηο, εκαληηθά θείκελα 3 ν Έλλνηα ηεο ΠΔ, θνπφο θαη ηφρνη, Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, Αλαθνξά ζε βηψζηκε αλάπηπμε/αεηθνξία 4 ν Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο 5 ν Μεζνδνινγία ηεο ΠΔ : Μέζνδνο project, Δπίιπζε πξνβιήκαηνο, Δπηκέξνπο ζηξαηεγηθέο 6 ν πζηεκηθή πξνζέγγηζε 7 ν Κξηηηθή πξνζέγγηζε 8 ν - 9 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν project 10 ν - 11 ν ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε βάζε ηε κέζνδν ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 12 ν Έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (παηρλίδη ξφισλ, ελλνηνινγηθφο ράξηεο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, επηζθφπεζε ηδεψλ) 13 ν Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζην δηαδίθηπν 14 ν Παξνπζίαζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ, Ζ ΠΔ ζηελ Διιάδα: Θεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, Βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν, ηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Πίνακας 1: Πεξίγξακκα ύιεο καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα πξνζδηνξίδνπλ ην ηζηνξηθφ, θηινζνθηθφ, θηλεκαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ΠΔ. Ζ δηδαζθαιία ηνπο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ζεσξήζεθε απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξνζέξρνληαλ ζην κάζεκα κε δηαθνξέο ηφζν σο πξνο ηελ εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν φζν θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ. ην 1 ν κάζεκα γηλφηαλ κηα νπζηαζηηθή γλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ιφγνο δηλφηαλ ζε απηνχο γηα λα παξνπζηάζνπλ ζχληνκα ηελ πξνεγνχκελε εκπινθή ηνπο ζηελ ΠΔ, ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξήζεη, ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ δηακνξθψζεη θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Ο δηδάζθσλ έθαλε κηα ζχλζεζε φισλ ησλ απφςεσλ, έζεηε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη κνίξαδε ην πεξίγξακκα χιεο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. Ωο δξαζηεξηφηεηα, δηλφηαλ θείκελν ηεο Greenpeace πνπ παξνκνίαδε ηε Γε κε έλαλ άλζξσπν 46 εηψλ θαη ηφληδε ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δσήο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ ην θείκελν, ζρνιίαδαλ θαη ζπδεηνχζαλ.

3 Σν 2 ν κάζεκα άξρηδε κε ηε δεκηνπξγία θαηά νκάδεο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε κνξθή «δηακαληηνχ» κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, ηα νπνία δεηνχληαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αμηνινγηθή ζεηξά. Οη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαλ θαηά ηηο αλαθνηλψζεηο ζηελ νινκέιεηα, έδηλαλ ην έλαπζκα γηα παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ΠΔ: Πξφδξνκεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο (απφ ην 1860 σο ην 1960), Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα (δεθαεηία ηνπ 1960), Γηεζλείο Γηαζθέςεηο θαη εκαληηθά θείκελα (δεθαεηίεο ) (Φινγαΐηε, 1998 & Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Μεηά, δίλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα βαζηθά θείκελα (Βειηγξάδη, Σηθιίδα, Μφζρα, Ρίν, Θεζζαινλίθε - απφ κεηαθξάζεηο ηεο ΠΔΔΚΠΔ) θαη δεηνχληαλ εηαηξηθά ν εληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ. Αθνινπζνχζαλ αλαθνηλψζεηο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. ην 3 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε έλλνηα, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ. Ζ αλάιπζε ησλ ηξηψλ φςεσλ ηεο ΠΔ κε βάζε ην ζεηηθηζηηθφ, ην εξκελεπηηθφ θαη ην θξηηηθφ κνληέιν, νδεγνχζε ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηεο «δξαζηεξηφηεηαο» απφ ηε «δξάζε», ηελ νπνία θαινχληαλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε νκάδεο επηιέγνληαο ελέξγεηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΠΔ. ηε ζπλέρεηα δηλφηαλ ζηηο νκάδεο γηα ζπκπιήξσζε «ην ζπηξάι ηεο θηψρεηαο» κε έλλνηεο πνπ αλαδείθλπαλ αηηηψδεηο ζρέζεηο (βι. Μαλδξίθαο, 2012). Απηφ ρξεζίκεπε σο εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ε πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο πξνζεγγηδφηαλ κε ηε κειέηε πιεξέζηεξνπ ζπηξάι απφ πεξηνδηθφ ηεο UNICEF (θαινθαίξη 1995), κε αλάγλσζε απνζπάζκαηνο απφ ην βηβιίν ηεο Δ. Φινγαΐηε «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία» θαη κε παξνπζίαζε δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ γηα ηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο απφ ην ίδην βηβιίν. Σν κάζεκα έθιεηλε κε ζχζθεςε ησλ νκάδσλ γηα επηινγή ηεο πην αεηθφξνπ απφθαζεο κεηαμχ δέθα (10) ιχζεσλ ζε έλα πξφβιεκα κειέηε πεξίπησζεο. Σν 4 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Δθπαίδεπζε: Αλζξσπνθεληξηζκφο, Βηνθεληξηζκφο, Βαζηά Οηθνινγία, Οηθνθηινζνθία, Κνηλσληθή Οηθνινγία, Οηθνθεκηληζκφο, Οηθνζνζηαιηζκφο απνηεινχζαλ έλλνηεο πξνο κειέηε αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θηινζνθηθά θαη εζηθά δεηήκαηα (βι. Γεσξγφπνπινο, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχληαλ ζηηο δηαθνξέο αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη βηνθεληξηζκνχ πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ςήγκαηα ηεο θάζε πξνζέγγηζεο ζε δέθα (10) δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε δπν εξσηήκαηα πνπ ηνπο δίλνληαλ (βι. Μαλδξίθαο, 2012). ηε ζπλέρεηα κειεηνχζαλ θείκελα απφ ην βηβιίν ηνπ Κ. θνξδνχιε «Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία» (πξννίκην: ε Υάξηα ηεο Γεο, αληί πξνιφγνπ: απάληεζε ηνπ αξρεγνχ ησλ εάηι). Σέινο, θαινχληαλ λα δψζνπλ ηαπηφρξνλα αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο ζε νθηψ (8) δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα. Σα κεζνδνινγηθά καζήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ καζήκαηνο θαη είραλ ζθνπφ λα απνζαθελίζνπλ ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ δηαθαηλφηαλ ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε ζαθήλεηα, ηε ζεηξά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε βήκαηνο. ην 5 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε κεζνδνινγία ηεο ΠΔ βαζηζκέλε ζηελ άπνςε: δχν κέζνδνη (Μέζνδνο project θαη Δπίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη εληαγκέλεο κέζα ζε απηέο πνιιέο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο (Αγγειίδνπ & Βαζηινπνχινπ, 1999). Ηδηαίηεξε αλαθνξά γηλφηαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ θαη

4 παξνπζηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα (Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ & Σξηθαιίηε, 1999). ην 6 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο θαηάιιειε γηα ηε κειέηε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Γηλφηαλ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ζπδήηεζε, πεξηγξάθνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο (Φινγαΐηε, 2006) θαη ηειηθά εμεηδηθεπφηαλ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ΠΔ. Γηα πξαθηηθή εθαξκνγή δηλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα δξαζηεξηφηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ ζεκαηηθή θαη ζπζηεκηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο «Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν». ην 7 ν κάζεκα αλαπηπζζφηαλ ε θξηηηθή πξνζέγγηζε σο εθείλε πνπ αλαδεηθλχεη ην ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο, αθφκα θη απηά παξνπζηάδνπλ έληνλν ηνπηθφ ελδηαθέξνλ. Πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά πεξί θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 1998) θαη ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ (ρίδα, 2008 & Γεκεηξίνπ, 2009), σο βαζηθφ εξγαιείν ζε απηφ ην κάζεκα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε κε ζέκα «Σν δάζνο» ηεο Νη. ρίδα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε βαζκηαία πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ινγηθή νκφθεληξσλ θχθισλ: εκείο θαη ην δάζνο, ε πφιε θαη ην δάζνο, νη ζεζκνί, θξηηηθή πξνζέγγηζε-νη άιινη. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, φπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο αμίεο, θνζκνζεσξίεο, ζπκθέξνληα θαη πξαθηηθέο θάλνληαο ζηελ πξάμε κηα ηδενινγηθή θξηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εηζάγνληαη νκαιά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο κε ζελάξην δαλεηζκέλν θαη πάιη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΚΑΛΛΗΣΩ (Γηαλλαθνχξαο θ.ά., 2008), φπνπ ρσξηζκέλνη ζε δπν νκάδεο κε αληηθξνπφκελεο απφςεηο πξνζπαζνχλ κε επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ ε κηα ηελ άιιε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηζάλζξαθα θνληά ζε έλα παξαζαιάζζην ρσξηφ. ην 8 ν θαη 9 ν κάζεκα γηλφηαλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project (Frey, 1986). Σν ζέκα επηιέγεηαη κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ρσξίδεηαη ζε ππνζέκαηα κε ηε βνήζεηα ελφο ράξηε ελλνηψλ. Οη νκάδεο δηαηππψλνπλ θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ζθνπφ θαη ζηφρνπο. Πξνζδηνξίδνπλ κε πνηνπο θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Πξνζπαζνχλ λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνηεηλφκελα θαηαγξάθνληαλ ζε δηαθάλεηεο θαη γηλφηαλ παξνπζίαζε απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά. ην 10 ν θαη 11 ν κάζεκα αθνινπζνχληαλ ην ίδην πιάλν αιιά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Γηα δηεπθφιπλζε δίλνληαλ θαηάιιεια επηιεγκέλα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ κε ζέκα ηηο πιεκκχξεο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, ψζηε λα κπνξνχλ ζηαδηαθά λα πξνζδηνξηζηνχλ: ην πξφβιεκα, νη αηηίεο, νη ζπλέπεηεο, ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο, νη εκπιεθφκελεο νκάδεο θαη νη αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, νη νκάδεο πνπ πηζαλφλ ζα ηηο ζηεξίμνπλ, ε ηειηθή επηινγή γηα

5 ζρέδην δξάζεο. Έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ δε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ππνζέκαηα, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιια θξηηήξηα: πνξεία δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή νξγάλσζε δξάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. ην 12 ν κάζεκα δηλφηαλ έκθαζε ζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ρξνληά νξγαλψζεθε παηρλίδη ξφισλ σο πξνέθηαζε ηεο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο ζην 7 ν κάζεκα. Γπν ρξνληέο δεηήζεθε λα γίλεη κεγαιχηεξε αλαθνξά ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο: αξαρλφγξακκα, ηεξαξρηθφο, δηάγξακκα ξνήο, ζπζηεκαηηθφο (Βαζηινπνχινπ, 2001). Γπν ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο (Μπιηψλεο, 2009). Μηα ρξνληά έγηλε εκβάζπλζε ζηελ επηζθφπεζε ηδεψλ κε ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Σξεηο ρξνληέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο απφ δηάθνξα έληππα κε αλαθνξέο ζην πεξηβάιινλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ αλάδεημε φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ηειεπηαίν κέξνο ησλ καζεκάησλ είρε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα κε αλαθνξέο ζηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θνξέσλ γηα ππνζηήξημε. Σν 13 ν κάζεκα ήηαλ αθηεξσκέλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ΚΠΔ, πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζε πιηθή κνξθή απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο εξγαζίαο (Μαλδξίθαο, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ εηαηξηθά δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (παθέηα, θαθέινπο, βηβιηνηεηξάδηα θιπ) θαη εληφπηδαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, κεζνδνινγηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ζηελ αεηθνξία, ηα νπνία αλαθνίλσλαλ ζηελ νινκέιεηα πξνο ζρνιηαζκφ θαη ζπδήηεζε. Δπίζεο, ζην κάζεκα απηφ δίλνληαλ βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν κε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ην 14 ν θαη ηειεπηαίν κάζεκα γίλνληαλ δπν πξάγκαηα. Καηαξρήλ, παξνπζηάδνληαλ νινθιεξσκέλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ, ηα νπνία δελ πξνβάιινληαλ λσξίηεξα γηα λα κελ επεξεάζνπλ κε θαλέλα ηξφπν ην ζρεδηαζκφ ζηα καζήκαηα 8 ν -11 ν. Έπεηηα, γηλφηαλ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ΠΔ ζηελ Διιάδα: νη ζεζκηθνί θνξείο (ΚΠΔ, Τπεχζπλνη ΠΔ, ΜΚΟ, ΠΔΔΚΠΔ), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ, ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ ζην ζρνιείν θαη νη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» Σν κάζεκα είρε εμ νξηζκνχ κεζνδνινγηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζρεδηαζκφο καο είρε ζθνπφ λα ηνλ αλαδείμεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζέιακε λα απνηειέζεη κηα πξνζνκνίσζε φζσλ ζα κπνξνχζε θάζε εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε. Δπνκέλσο, βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή καο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηάιεμεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλνο θαη ήηαλ ξφινο εκςπρσηή θαη φρη απζεληίαο πνπ κεηαδίδεη γλψζε. Ζ ζεσξία παξνπζηαδφηαλ ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία εκπεδψλνληαλ κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ε ζπκπιήξσζε ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (π.ρ «ην δηακάληη ηεο ΠΔ», ην «ζπηξάι» ηεο θηψρεηαο), ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. «αεηθφξνο απφθαζε»), ε πξνεηνηκαζία κηαο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο (π.ρ. «αληηθξνπφκελεο απφςεηο»), ε εμεχξεζε απαληήζεσλ (π.ρ. αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο), ν ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο (κε θξηηήξηα επηινγήο, δηαηχπσζε ζηφρσλ, πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο). Με ηελ επηινγή απηή ε ζεσξία κεηνπζησλφηαλ άκεζα ζε πξάμε θαη νη εθπαηδεπηηθνί βίσλαλ νη ίδηνη ηνλ

6 ηξφπν, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αζθαιψο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ην ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ζπλεηδεηέο επηινγέο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ βεξκπαιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα, ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο, ε αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απαίηεζε γηα παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν αληιήζεθαλ ηα αμηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πέληε αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηξεηο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα απφ 58 εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ηελ ηεηξαεηία Ζ ζπκπιήξσζε γηλφηαλ ζην ηέινο θάζε ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κε ην ηέινο ησλ παξαδφζεσλ. Οη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ιεμηινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Γεκεηξφπνπινο, 1994 & Bell, 1997). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Με ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 2). Σν 81% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε σο ζεηηθφηεξν ζεκείν ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν 50% δηέγλσζε φηη ην κάζεκα γεληθά δηέζεηε πνιχ θαιή δνκή θαη νξγάλσζε, κε νξζή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ θαη θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δηδάζθνληα. Σν 33% βξήθε πνιχ ρξήζηκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη σο πξνζνκνίσζε γηα εθαξκνγή ζε κηα ηάμε κηθξψλ καζεηψλ. Σν 22% ηφληζε ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, παξάιιεια κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ. Ζ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ, ε πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ θαη νη ηδέεο πνπ πήξαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα εθαξκνγή ζην ζρνιείν εληνπίζηεθαλ σο ζεηηθά ζεκεία ζε πνζνζηά 16-19%. Δπίζεο, σο νξζέο επηινγέο θξίζεθαλ ην πεξίγξακκα ηεο χιεο πνπ δηλφηαλ απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ε παξνρή πινχζηαο βηβιηνγξαθίαο, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο ζην κάζεκα θαη ε παξνρή πξνζεγκέλσλ ζεκεηψζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ζεηηθά ζρφιηα απέζπαζε ε ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην αθξναηήξην, ε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ε γλψζε ηνπ πξνο ην αληηθείκελν. Θεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Δλεξγφο ζπκκεηνρή βησκαηηθή πξνζέγγηζε 47/58 81% Δμαηξεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε 29/58 50% Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 19/58 33% Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 13/58 22% Απνζαθήληζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ζρεδηαζκφ 13/58 22% πξνγξάκκαηνο ΠΔ Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 11/58 19% χλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο 10/58 17% Παξνρή κεζνδνινγίαο ηεο ΠΔ 10/58 17% Πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο πεδίνπ 10/58 17%

7 Ηδέεο γηα εθαξκνγή ΠΔ ζην ζρνιείν 9/58 16% Πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο 8/58 14% Φηιηθή δηάζεζε δηδάζθνληα θαη ζεβαζκφο πξνο ην αθξναηήξην 8/58 14% Οξζή δηεμαγσγή, παξνπζίαζε ζέκαηνο θαη κεζνδνινγία 7/58 12% καζήκαηνο Παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο & βηβιίσλ 7/58 12% χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία 6/58 10% Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο 6/58 10% Πεξίγξακκα χιεο απφ ηελ αξρή 6/58 10% Ακεζφηεηα-κεηαδνηηθφηεηα δηδάζθνληα 5/58 9% Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ 4/58 7% Καιέο ζεκεηψζεηο 3/58 5% Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 10/58 χλνιν απαληήζεσλ 243/58 Πίνακας 2: Θεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο εθηηκνχκε φηη εμάγεηαη έλα αξθεηά αηζηφδνμν ζπκπέξαζκα γηα ην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 243 ζεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4). Ωζηφζν, ζεσξνχκε φηη ζεκαληηθά ζεκεία επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο θξχβνληαη ζηηο επηζεκάλζεηο γηα «χγρξνλε θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία» (10%), «Δπαηζζεηνπνίεζε & πξνβιεκαηηζκφο» (10%), «Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ» (7%) θαη «Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ ΠΔ» (3%). Με ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ (πηλ. 3). Σν 33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε εκθαηηθά φηη δελ εληφπηζε θαλέλα αξλεηηθφ ζεκείν! Σν 19% θαηέγξαςε ηελ έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ, ε νπνία γηλφηαλ ζε εζεινληηθή βάζε εθηφο ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έγηλε θαηά ην εαξηλφ εμάκελν κεηά ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο. Σν 14% επηζήκαλε ηελ πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ζπλάληεζε, γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν 10% ζα ήζειε κηα επίζθεςε ζε έλα ΚΠΔ, δπζηπρψο φκσο ππήξραλ δηάθνξα ηππηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην ΜΓΓΔ φζν θαη ηα ΚΠΔ. Σν 7% βξήθε πεξηηηή ηελ έθηαζε ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, ελψ ην 5% ζα ήζειε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ, πξάγκα πνπ έγηλε αιιά δηήξθεζε δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξφηδεθη θαη δπν ζπλαληήζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σέινο, άιιεο αξλεηηθέο επηζεκάλζεηο, φπσο ε απαίηεζε γξαπηήο εμέηαζεο, ε έιιεηςε απαιιαθηηθήο εξγαζίαο θαη νη αθπξψζεηο καζεκάησλ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΜΓΓΔ ζηελ Αζήλα. Αξλεηηθά ζεκεία Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Καλέλα 19/58 33% Έιιεηςε κειέηεο πεδίνπ 11/58 19% Πίεζε ρξφλνπ ιίγνο δηαζέζηκνο ρξφλνο 8/58 14% Έιιεηςε επίζθεςεο ζε ΚΠΔ 6/58 10% Αξθεηή ζεσξία ζηα πξψηα καζήκαηα 4/58 7% Γελ δεκηνπξγήζεθαλ νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ΠΔ 3/58 5%

8 Πξσηλή ψξα δηεμαγσγήο 3/58 5% Ο γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο 3/58 5% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 44/58 Πίνακας 3: Αξλεηηθά ζεκεία καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Απφ ηηο απαληήζεηο, πάλησο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κάζεκα, θαζψο ηα αξλεηηθά ζεκεία πνπ εληφπηζαλ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ην 1/5 ησλ αληίζηνηρσλ ζεηηθψλ. Αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 44 αξλεηηθά ζεκεία δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζήκαλε θαηά κέζν φξν ιηγφηεξν απφ έλα (1). Με άιιε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 4). Σν 16% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Σν 14% πξνηείλεη πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ, ην 7% επίζθεςε ζε ΚΠΔ θαη ην 3% επίζθεςε ζε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο. Σν 9% δεηά πεξηνξηζκφ ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, ην 10% δεηά λα γίλεη αθφκα πην βησκαηηθφ θαη ην 7% λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο ΠΔ. Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην φηη ην 22% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη λα θάλεη θακία βειηησηηθή πξφηαζε, απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί δεηνχλ εκθαηηθά «ην κάζεκα λα παξακείλεη φπσο είλαη». Πξνηάζεηο Αξηζκφο Πνζνζηφ απαληήζεσλ Κακία πξφηαζε - Να ζπλερίζεη σο έρεη 13/58 22% Δθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ΠΔ 9/58 16% Πεξηζζφηεξε κειέηε πεδίνπ 8/58 14% Αθφκα πην βησκαηηθφ 6/58 10% Πεξηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 5/58 9% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο 4/58 7% Παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακ. ΠΔ 4/58 7% Δπίζθεςε ζε ΚΠΔ 4/58 7% Δμέηαζε κε εξγαζία 4/58 7% Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο 3/58 5% Δπίζθεςε ζε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ 2/58 3% Γηάθνξεο κεκνλσκέλεο επηζεκάλζεηο 6/58 χλνιν 55/58 Πίνακας 4: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ Θεσξνχκε, γεληθά, φηη νη θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» είλαη ζεηηθέο θαη δηθαηψλνπλ βαζηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, φπσο ν πξαθηηθφο ραξαθηήξαο, ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηινγέο απηέο απνηεινχλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ θαη επηιέρζεθαλ ζθφπηκα ηφζν γηα ηελ άκεζε πξνζνκνίσζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε φζν θαη γηα λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ καζεηή θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο. Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί εθηίκεζαλ σο ρξήζηκε θαη ζεηηθή ηε ζπλεηζθνξά ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ΠΔ ζην ζρνιείν, δηθαηνχκαζηε λα πξνηείλνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο

9 δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ φπνηα λέα κνξθή ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΜΓΓΔ θαη ησλ άιισλ Γηδαζθαιείσλ ηεο ρψξαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αγγειίδνπ Δ. & Βαζηινπνχινπ Μ. (1999). Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα: ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε ρξήζε ηνπ. ην εθπαηδεπηηθφ παθέην ησλ: Φινγαΐηε Δ. & Βαζάια Π. (1999), ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Βαζηινπνχινπ Μ. (2001). Ο ράξηεο ελλνηώλ σο εξγαιείν κάζεζεο. Αζήλα. Bell J. (1997). Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο παηδαγσγηθήο θαη θνηλσληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Gutenberg (κηθ. Α.-Β. Ρήγα). Γεσξγφπνπινο Α. (2002). Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Αζήλα. Gutenberg. Γηαλλαθνχξαο Η., Εαξαβέια Γ. & Μαλδξίθαο Α. (2008). Αλαλεψζηκεο ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο. Πξνγξάκκαηα Αλνηθηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Σάμεσλ «ΚΑΛΛΗΣΩ». Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζβάζηκν ζηε δηεχζπλζε Γεκεηξίνπ Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Πεξηβάιινλ, Αεηθνξία. Αζήλα. Δπίθεληξν. Γεκεηξφπνπινο Δ. (1994). Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αζήλα. Έιιελ. Μαλδξίθαο Α. (2006). Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΤΠΔΠΘ, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γηπισκαηηθή εξγαζία. ΠΣΓΔ Αζελψλ. Πξνζβάζηκε ζην Μαλδξίθαο Α. (2012). Γηα κηα θξηηηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θνηηεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. «Κξηηηθή: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε» (η. 12, Απγ. 2012, ζ ). Αζήλα. Νήζνο. Μαηζαγγνχξαο Ζι. (1998). Σηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο-Η Κξηηηθή Σθέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Αζήλα. Gutenberg. Μπιηψλεο Γ. (2009). Σηα κνλνπάηηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα. Κέδξνο. Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ Ρ. & Σξηθαιίηε Α. (1999). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα Βηώζηκεο πόιεηο. Αζήλα. Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Παπαδεκεηξίνπ Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Σρνιείν. Αζήλα. Σππσζήησ. θνξδνχιεο Κ. (2005). Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Φηινζνθία. Αζήλα. θνξδνχιεο Κ. & σηεξάθνπ Μ. (2005). Πεξηβάιινλ: Δπηζηήκε θαη Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Leader Books. ρίδα Κ. (2008). Σπζηεκηθή ζθέςε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα. Υ. Δ. Γαξδαλφο. Φινγαΐηε Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Aζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φινγαΐηε Δ. (2006). Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Αζήλα. Διιεληθά Γξάκκαηα. Φχθαξεο Η. (1998). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα, Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε. Frey K. (1986). Η Μέζνδνο Project. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε (κηθ. Κι. Μάιιηνπ).

10 UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro (3-14 June), Brazil. UNESCO (1978). The Final Report: International Conference on Environmental Education, Tbilisi (14-26 October. ED/MD/49, Paris. UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development , Draft International Implementation Scheme. ED/2005/PI/H/1, Paris.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ gkountouma@yahoo.com 2 3 ν Πξφηππν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Email:zoipol@hotmail.com Θάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο σο ηνκέαο ζπνπδώλ: Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα