ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής"

Transcript

1 ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUSTAIN Το SUSTAIN είναι ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο εν μέρει χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC. Πρόκειται για μια περιφερειακή πρωτοβουλία που έχει ως γενικό στόχο την πρόληψη κάθε είδους περιβαλλοντικού κινδύνου (Προτεραιότητα 2 του προγράμματος) και ειδικό στόχο τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος του SUSTAIN ήταν να δημιουργήσει ένα πλήρως υλοποιήσιμο εργαλείο πολιτικής προκειμένου να βοηθήσει τις παράκτιες αρχές και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη να εφαρμόσουν πολιτικές για την Aειφόρο ανάπτυξη. Το εργαλείο αυτό θα είναι εφαρμόσιμο και στις 22 παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται σε μια σειρά ευκόλως μετρήσιμων Δεικτών Αειφορίας οι οποίοι αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ούτως ώστε να διευκολύνουν τις αρχές να μετρήσουν αποτελεσματικά την Αειφορία των παράκτιων περιοχών μας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 εταίροι από όλη την Ευρώπη τους οποίους συντονίζει η ένωση Παράκτιων και Θαλάσσιων Πόρων της Ευρώπης EUCC (Ολλανδία). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα όπου διατίθενται Εκδόσεις του SUSTAIN σε 9 ευρωπαϊκές γλώσσες! ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Η Συνεργασία SUSTAIN, Κομίζοντας Παράκτια Αειφορία, Καλές Πρακτικές και έκθεση Πολιτικών. Πρόγραμμα SUSTAIN / INTERREG IVC. Η παρούσα έκθεση συνετάχθη με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του SUSTAIN Ειδική αναφορά για την χρηματοδότηση γίνεται στο: ERDF - INTERREG IVC (SUSTAIN) Αποποίηση δικαιωμάτων: Τα περιεχόμενα του φυλλαδίου του SUSTAIN απηχούν τις απόψεις του συγγραφέα κι επομένως η Διαχειριστική Αρχή του INTERREG IVC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας του INTERREG IVC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθάει περιφέρειες της Ευρώπης να συνεργαστούν προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας και της πρόληψης κάθε είδους περιβαλλοντικού κινδύνου. Για τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών διατίθενται 302 εκατομμύρια ευρώ αλλά το σημαντικότερο είναι ο πλούτος γνώσεων και οι διαθέσιμες λύσεις που προσφέρονται στους περιφερειακούς φορείς για τη χάραξη νέων πολιτικών. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα INTERREG IVC αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού στόχου εδαφικής συνεργασίας, των πολιτικών του Διαρθρωτικού Ταμείου για την περίοδο Ο συνολικός στόχος του προγράμματος, που εστιάζει στη διαπεριφερειακή συνεργασία, είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας και της πρόληψης κάθε είδους περιβαλλοντικού κινδύνου. Μέσω της ανταλλαγής και της μεταφοράς εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών πολιτικής το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην επίτευξη του συνολικού στόχου. Ωστόσο, ο ρόλος του INTERREG IVC δε θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην ανταλλαγή και μεταφορά «λειτουργικών» πρακτικών αλλά θα πρέπει να εκλαμβάνεται και ως ένα βήμα προς τη βελτίωση των πολιτικών. Η μεταφορά πρακτικών από τη μια περιοχή στην άλλη συμβάλει ταυτόχρονα στον εμπλουτισμό και την ανανέωση των πολιτικών τους. Ωστόσο, η μεταφορά και υιοθέτηση πρακτικών δεν είναι από μόνη της αρκετή για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Προσεγγίζοντας τις πρακτικές αυτές στο ευρύτερο πλαίσιό τους, κατά την διάρκεια ενός προγράμματος, θα πρέπει να ανταλλάσσεται η εμπειρία πάνω στα διαφορετικά πολιτικά πλαίσια των περιοχών τους. Μέσω αυτής της στρατηγικής προσέγγισης η συνεργασία μπορεί να αποφέρει περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές για όλες τις περιοχές που συμμετέχουν σε αυτό (π.χ. τροποποίηση ενός συγκεκριμένου πολιτικού μέτρου ή δημιουργία μιας νέας προτεραιότητας μέσω ενός νέου πλαισίου πολιτικής). Φυσικά, τα χρονικά πλαίσια στα οποία λαμβάνουν χώρα οι αλλαγές πολιτικής διαρκούν συχνά περισσότερο από το ίδιο το πρόγραμμα και μέσα στα πλαίσια ενός τριετούς προγράμματος είναι πολύ ευκολότερο να ανταλλάξουμε πολιτικές παρά να κατοχυρώσουμε τις αλλαγές με πολιτικές. Το παρόν έγγραφο κατάδεικνύει πώς οι αρχικά δώδεκα εταίροι κατάφεραν στα πλαίσια των δέκα πρώτων συναντήσεών τους να εντοπίσουν δεκατρείς καλές πρακτικές εκ των οποίων οι 6 έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία. Δύο εκ των πολιτικών αυτών ενσωματώθηκαν σε πολιτικές βελτίωσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο στόχος είναι να συμβεί το ίδιο και με τις υπόλοιπες πολιτικές μετά το πέρας του προγράμματος. 3

4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SUSTAIN Η Αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί βασική στρατηγική της Ε.Ε. και είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία των Κρατών Μελών, ιδιαιτέρως για τις παράκτιες περιοχές, όπου εντός 50 Χιλ. ζει περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ασκείται σε αυτές μεγάλη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική πίεση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα SUSTAIN ο κάθε εταίρος θα διοργάνωνε μια συνάντηση για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι θα πραγματοποιούνταν δώδεκα συναντήσεις στην τριετία που διαρκούσε το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων παρουσιάζονταν στους εταίρους διαφορετικές πτυχές της Αειφορίας από την οικοδέσποινα περιφέρειαεταίρο. Αυτές οι συναντήσεις βοήθησαν τους υπόλοιπους εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να μεταφέρουν ιδέες-πρακτικές πίσω στις Χώρες τους και να αρχίσουν να τις εφαρμόζουν με σκοπό τη βελτίωση πολιτικών της Αειφορίας εφαρμόζοντας αυτές τις αλλαγές είτε απευθείας είτε προσαρμοσμένες στις ήδη υπάρχουσες πολιτικές προκειμένου να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της πρακτικής. Η παρούσα έκθεση παραθέτει παραδείγματα όπου θεματικά εργαστήρια σε συνδυασμό με συμπληρωματικές επιτόπιες ανταλλαγές επισκέψεων σε περιοχές ενδιαφέροντος, για την απόκτηση χειροπιαστής εμπειρίας, όσον αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν, μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές διαπεριφερειακές αλλαγές. 4

5 Μετατρέποντας οργανικά, αγροτικά υπολείμματα σε υλικό κατάλληλο για την επικάλυψη τοπικών μονοπατιών του Χρηστάκη Μιλτιάδους, πρώην Προέδρου της Κοινότητας Κουκλίων (Κύπρος). «Η κοινότητά μας έχει κάνει την Αειφορία μόνιμο θέμα στην ατζέντα της. Ήδη πάνω από το 50% της παραγωγής ενέργειας μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε σύγκριση με τον στόχο του 20% του συνόλου των κρατών μελών της ΕΕ μέχρι το έτος Κατά την επίσκεψή μου στην Ολλανδία με τίτλο Ευκαιρίες για τα νέα κράτη μέλη, οι εταίροι μας έδειξαν Ολλανδικά μονοπάτια και ποδηλατοδρόμους φτιαγμένα από τοπικά, φυσικά προϊόντα - στην περίπτωση αυτή κοχύλια - αντί της ασφάλτου. Συζήτησα αν τα πράσινα, βιολογικά, γεωργικά μας απόβλητα, ήτοι τα τρίμματα τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική Αειφόρος λύση για τις επιφάνειες των μονοπατιών αντί του πηλού που χρησιμοποιείται σήμερα. Μετά τη θετική ανταπόκριση και την διαπίστωση ότι μια τέτοια ενέργεια θα βελτιώσει επίσης την πολιτική μας για την διαχείριση των απόβλητων μας, η κοινότητα αποφάσισε να επενδύσει σε ένα θρυμματιστή βιομάζας στις αρχές αυτής της χρονιάς. Μετά από αρκετούς μήνες λειτουργίας, ο θρυμματιστής παράγει περίπου 4τόνους/ώρα τεμαχισμένου υλικού. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 20 τόνους/μέρα καθώς λειτουργεί μόνο για περίπου 6 ώρες. Χρησιμοποιείται επίσης μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα και έτσι παράγει υλικό που αντιστοιχεί σε 40 τόνους /εβδομάδα. Αυτό είναι ήδη μέσα στο στόχο των 300τ/χρόνο που είχε τεθεί από την κοινότητα κατά την έναρξη. Το παραγόμενο υλικό χρησιμοποιείται με επιτυχία στα δημόσια μονοπάτια, εξοικονομώντας χρήματα που αλλιώς θα ξοδεύονταν για την κατασκευή και συντήρηση των παραδοσιακών μονοπατιών από πηλό. Working with the wood shredders, Kouklia, Επιπλέον, το πλεόνασμα του υλικού που παράγεται χρησιμοποιείται ως επίστρωμα για τα δέντρα στους κοινόχρηστους χώρους με αποτέλεσμα να εξατμίζεται λιγότερο νερό από το έδαφος και να ελαχιστοποιείται η χρήση του νερού. Επίσης από οικονομική άποψη η νέα μέθοδος είναι λειτουργική. Η υγειονομική ταφή των συγκεκριμένων αποβλήτων μας κοστίζει /χρόνο τόνοι αυτών των γεωργικών αποβλήτων συνήθως θάβονται σε χώρους υγειονομικής ταφής με κόστος 20 / τόνο. Κανένα από αυτά τα έξοδα δεν είναι απαραίτητο τώρα, γεγονός που σημαίνει ότι η επένδυση του βιοθρυματιστή θα έχει αποσβεστεί σε 2 ½ χρόνια. Η κοινότητά μας εξετάζει πλέον και άλλες λύσεις για άλλα συστήματα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, όπως η αγορά κομποστοποιητών που να μετατρέπουν τα οικιακά απόβλητα σε χρήσιμο γεωργικό λίπασμα. Θα υιοθετήσουμε αυτήν την 5

6 πρακτική στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων μας. Είμαστε περήφανοι που το παράδειγμά μας έχει επιλεγεί από την γραμματεία του INTERREG IVC για παρουσίαση στην Έκθεση Καλών Πρακτικών INTERREG IVC 2011 που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία». INTERREG IV Έκθεση Καλών Πρακτικών 2011 Η κοινότητα των Κουκλίων παράγει ήδη περισσότερο από το 50% της ενέργειάς της από τις ανανεώσιμες πηγές σε σύγκριση με τον συνολικό στόχο του 20% των Κρατών Μελών της Ευρώπης μέχρι το Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας ήταν: οι συζητήσεις με τους τοπικούς αγρότες όσον αφορά τα (οικονομικά) οφέλη που προκύπτουν, μια σειρά θεματικών εργαστηρίων για την οικιακή και αγροτική κομποστοποίηση και τέλος η συγκεκριμένη εκπαίδευση και η επιτόπια εμπειρία της λειτουργίας της μηχανής. Μέχρις στιγμής έχουν επικαλυφθεί 2 km μονοπατιών. Η σκόνη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Κύπρο και πάντα υπερβαίνει τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό συμβαίνει πολύ απλά επειδή πρόκειται για μια χώρα με ζεστό και ξηρό κλίμα. Για την ακρίβεια, προκειμένου να κατακαθίσει η σκόνη η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πετρελαιοειδές προϊόν ως επιβραδυντικό παράγοντα το οποίο κατά συνέπεια μολύνει τους υδροφόρους ορίζοντες. Η χρήση της οργανικής ύλης πλεονεκτεί στο ότι μειώθηκε η σκόνη από τα προηγούμενα μονοπάτια από πηλό και δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρήση πετρελαιοειδών κατά μήκος των 2km των μονοπατιών για να κατακαθίσει η σκόνη. Η κοινότητα εξετάζει τώρα άλλες μεθόδους διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, όπως για παράδειγμα τα οικιακά απόβλητα να μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμο κομποστοποιημένο υλικό για αγροτική χρήση. Η τεχνική αυτή εξετάζεται κι από άλλα περιφερειακά συμβούλια που θα μπορούσαν να την εφαρμόσουν ανάλογα με τις δικές τις ανάγκες. Εφόσον η κομποστοποίηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της διαχείρισης των αποβλήτων, αποτελώντας παράγοντα κλειδί τόσο για τη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών όσο και για την Αειφορία, η καλή πρακτική ενσωματώθηκε σε μια αλλαγμένη πολιτική διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια συνάντησης του συμβουλίου. Η μέθοδος αυτή προσέλκυσε πολιτικό ενδιαφέρον στην Κύπρο ενώ και άλλες κοινότητες εξετάζουν το ενδεχόμενο να την υιοθετήσουν. 6

7 Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της πρακτικής δεν είναι δυστυχώς διασφαλισμένη. Οι πρόσφατες τοπικές εκλογές οδήγησαν στην απομάκρυνση του επικείμενου προέδρου και του κόμματός του από την εξουσία και το συμβούλιο που τους αντικατέστησε αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τα πλεονεκτήματα της Αειφορίας υπέρ της έμφασης της ανάπτυξης στον τουρισμό και σε άλλες μορφές οικονομικής ανάπτυξης όπου η Αειφορία δεν αποτελεί ζητούμενο. Μετά τις εκλογές, το νέο Συμβούλιο αποσύρθηκε αμέσως από το πρόγραμμα τονίζοντας την ευθραυστότητα της μεταφοράς καλών πρακτικών και της βελτίωσης των πολιτικών όταν ακολουθείται διαφορετική πολιτική ατζέντα και γίνεται αναδιάταξη προτεραιοτήτων. Ο βράχος της Αφροδίτης, Κύπρος, photo Erik Devilee 7

8 Διασχίζοντας ένα πολιτικό χάσμα της Caroline Salthouse, Δημοτικό Συμβούλιο Sefton (Ηνωμένο Βασίλειο) «Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κύπρο, οι εταίροι ήρθαν σε επαφή με τοπικές οργανώσεις από τις διαιρεμένες τουρκικές και κυπριακές κοινότητες που έχουν βρει τρόπους συνεργασίας, δημιουργώντας δίκτυα συνεργαζόμενες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για μια θετική αλλαγή ανεξάρτητα από τα πολιτικά προβλήματα. Οι τοπικές αυτές οργανώσεις κατανοούν καλύτερα την ιστορία της περιοχής και ιδιαίτερα την πολιτική. Καταβάλουν εξίσου προσπάθειες και προωθούν τη συνεργασία για την προώθηση της Αειφορίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Sefton αναγνώρισε ότι οι συγκεκριμένες χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις μπορούν να γίνουν μια βασική κινητήριος δύναμη στη Βορειοδυτική Αγγλία, όπου αυτοί που χαράσσουν θαλάσσια πολιτική στις δύο μεγαλύτερες εκβολές ποταμών της Αγγλίας θα συνεργαστούν με άτομα και οργανώσεις που έχουν έναν κοινό στόχο, αλλά έχουν διαφορετικούς περιορισμούς στην εθνική νομοθεσία. Αν και η Βορειοδυτική Αγγλία δεν έχει διαιρεμένες κοινότητες, ωστόσο οι κοινότητες της έχουν χερσαία ή/και θαλάσσια σύνορα με 5 εθνικές διοικήσεις την Ουαλία, τη Σκωτία, τη Νήσο του Μαν, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Μόνο μία από αυτές αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. ως ξεχωριστό κράτος, αλλά οι δύο από τις κυριότερες εκβολές ποταμών χωρίζονται από περισσότερα διοικητικά σύνορα. Επομένως, η ανάγκη συνεργασίας των διαφορετικών διοικήσεων πέρα από αυτά τα σύνορα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης θαλάσσιας ζώνης τόσο σε εθνική όσο και σε μικρή τοπική κλίμακα». Συμμετέχοντας σε μια διαπεριφερειακή επίσκεψη με τίτλο Μπορεί η Αειφορία να γεφυρώσει τις κοινότητες που συνορεύουν; η κα. Caroline Salthouse συνειδητοποίησε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων (ελληνικής και τουρκικής) είχε κοινά στοιχεία με τη δική τους κατάσταση. Θα μπορούσε επομένως να έχει θετικά αποτελέσματα, ειδικά στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου αυτοί που χαράσσουν θαλάσσια πολιτική στις δύο μεγαλύτερες εκβολές ποταμών της Ευρώπης θα συνεργαστούν με άτομα και οργανώσεις που όπως προαναφέραμε έχουν μεν έναν κοινό στόχο αλλά από την άλλη έχουν διαφορετικούς περιορισμούς στην εθνική νομοθεσία. Λόγω της πολυπλοκότητας που ενέχει το εν λόγω εγχείρημα, το Βορειοδυτικό Παράκτιο Φόρουμ, το Πανεπιστήμιο του Newcastle και το Εθνικό Ωκεανογραφικό Κέντρο διοργάνωσαν ένα θεματικό εργαστήριο στις 10/02/2011 και ένα επαναληπτικό στις 23 και 24 Ιουνίου του ίδιου χρόνου στα οποία έφεραν κοντά όλους όσοι εμπλέκονταν άμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες καθώς επίσης και τους κοινωνικούς εταίρους που ενδιαφέρονται για τη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτή η πρωτοβουλία αρχικά άντλησε στοιχεία τόσο από την εμπειρία του Φόρουμ της Ιρλανδικής Θάλασσας όσο και του Interreg της Ιρλανδικής Θάλασσας αλλά η φύση της άλλαξε κατά πολύ προκειμένου να γίνει τελικά μια διαδικασία στην οποία θα εμπλέκονταν περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι. Μας έδωσε επιπλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια συνολική άποψη των νέων διευθετήσεων αναφορικά με το θαλάσσιο σχεδιασμό από τις διαφορετικές διοικήσεις και να εξερευνήσουμε τα σχέδια των εταίρων και άλλες δραστηριότητες διαχείρισης της Ιρλανδικής θάλασσας. Η κύρια αλλαγή που προέκυψε και την οποία πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από μια αρχική ιδέα ενός μικρού αριθμού οργανισμών - κλειδιά και μιας προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω το εγχείρημα αυτό έχει πλέον διευρυνθεί 8

9 προκειμένου να περιλαμβάνει 100 περίπου κοινωνικούς εταίρους από την Περιοχή της Ιρλανδικής Θάλασσας οι οποίοι θα προτείνουν και θα διαμορφώσουν ιδέες για την καλύτερη δυνατή μακροπρόθεσμη συνεργασία σε διασυνοριακά ζητήματα που αφορούν στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτή η προσέγγιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να συμμετέχουν περισσότερο βασίστηκε στην εμπειρία που αποκόμισε ο εξωτερικός ειδικός συνεργάτης της αντιπροσωπείας του Sefton από την περίπτωση της Κύπρου αναφορικά με τις διαιρεμένες κοινότητές της. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την δημόσια διασυνοριακή συνεργασία στη Θάλασσα της Ιρλανδίας λόγω της πολυπλοκότητας της εργασίας διαμέσου των διοικητικών συνόρων και της διαφορετικής νομοθεσίας. Ωστόσο, στη βορειοδυτική Αγγλία, οι τοπικές οργανώσεις διοργανώνουν συναντήσεις για να δοθεί το έναυσμα για διασυνοριακή συνεργασία στα πλαίσια της προετοιμασίας για την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών εταίρων σε προγράμματα για την θάλασσα και άλλες δραστηριότητες διαχείρισης της Ιρλανδικής Θάλασσας. Αυτή τη φορά η προσέγγιση θα περιλαμβάνει την συμμετοχή κοινωνικών εταίρων από την αρχή και τη συμμετοχή περισσότερων τοπικών παραγόντων». Παραλία Crosby, Sefton UK 9

10 Μια Διυπηρεσιακή Κοινοπραξία Διακυβέρνησης για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών, Doriana Calilli, επαρχία Teramo (ΙΤ) "Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις Καναρίους Νήσους που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών των Καναρίων Νήσων (ICCM), οι εταίροι παρακολούθησαν μια συνάντηση εργασίας σχετικά με το πώς τα μέλη των διαφόρων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μορφών διακυβέρνησης σχημάτισαν μια Κοινοπραξία για τη σύνταξη και διαχείριση σχεδίων αποκατάστασης-ανάπτυξης αστικών περιοχών στο νότιο τμήμα της νήσου Γκραν Κανάρια, στη Maspalomas. Η εν λόγω Κοινοπραξία έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει: συγκεκριμένες προτάσεις και συμφωνίες διαχείρισης, συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις, ήπιες και μεγάλες κατασκευές και ούτω καθεξής. Η αποτελεσματικότητα αυτής της Κοινοπραξίας ήταν υψηλή. Ένιωσα πολύ έντονα ότι παρόμοιες περιοχές στην επαρχία Teramo μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον ίδιο τρόπο και έτσι όταν επέστρεψα στην Ιταλία άρχισα αμέσως τις επαφές για να δω αν οι συνάδελφοί μου από διάφορα τμήματα και γραφεία ενδιαφέρονταν για τη δημιουργία ενός παρόμοιου μέσου. Η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά θετική και έτσι λάβαμε την έγκριση για το σχηματισμό μιας παρόμοιας κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη των περιοχών της επαρχίας που απαιτούν μια αναγέννηση». Η κοινοπραξία Maspalomas αποτελείται από τέσσερα θεσμικά όργανα σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης: το Ισπανικό Ινστιτούτο Τουρισμού-TURESPAÑA- (εθνικό), την Τοπική Κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, το Συμβούλιο του νησιού Γκραν Κανάρια (τοπικό επίπεδο νησιού) και το Δήμο του San Bartolomé de Tirajana (τοπική δημοτική κυβέρνηση). Αυτή η Αστική Κοινοπραξία αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης της γης και έχει αναπτύξει το Σχέδιο για την αποκατάσταση των τουριστικών περιοχών. Ενσωματώνει τα συμφέροντα όλων των διοικήσεων με αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού και του χωροταξικού / πολεοδομικού σχεδιασμού και διαχείρισης. Μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις σχεδιασμού ή διαχείρισης και συμφωνιών καθώς επίσης και τη συνεργασία μεταξύ διοικήσεων. Η μείωση των επενδύσεων στην περιοχή είχε οδηγήσει και στη μείωση της ανταγωνιστικότητας και σε χαμηλότερο τζίρο καθώς οι επισκέπτες είχαν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές. Επομένως, κατά τους πρώτους έξι μήνες της ύπαρξης της η κοινοπραξία είχε αναπτύξει ένα σχέδιο για την αποκατάσταση των τουριστικών περιοχών, δηλαδή ο πρώτος στόχος (από τους δύο) έχει ήδη επιτευχθεί. Η επαρχία του Teramo σκέφτηκε ότι ένα παρόμοιο μοντέλο θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για τους ίδιους και τις υποβαθμισμένες περιοχές τους. Υπάρχουν ανάλογες περιοχές στην Επαρχία του Teramo όπου το κύριο μέρος του ΑΕΠ προέρχεται από τον παράκτιο τουρισμό και τους επισκέπτες. Παρατηρείται και εδώ μια παρόμοια έλλειψη ενοποιημένου στρατηγικού οράματος ανάπτυξης όσον αφορά στη Αειφορία και ανεπαρκής υποδομή που οφείλεται στην 10

11 απαρχαίωση και την αδυναμία αναγνώρισης νέων τάσεων στην αγορά. Επιπροσθέτως, τα τμήματα που ευθύνονται για το σχεδιασμό της ανάπτυξης διαιρούνται με τη σειρά τους σε διαφορετικά τοπικά, περιφερειακά και εθνικά τμήματα, τα οποία εστιάζουν στις δικές τους προτεραιότητες. Επί του παρόντος, αυτό το όραμα εκλείπει αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι η περιοχή χωρίζεται σε 7 δήμους καθένας εκ των οποίων έχει το δικό του χωροταξικό σχεδιασμό που δεν συμπίπτει με αυτόν των υπολοίπων. Θα καθιερώσει λοιπόν ένα επανασχεδιασμό της αστικής ανάπτυξης για 45Χιλ ακτογραμμής. Περιοχή-Torre di Cerrano, Teramo Όταν επέστρεψε στην Ιταλία, η κα. Calilli άρχισε αμέσως τις επαφές για να δει αν οι συνάδελφοί της από διάφορα τμήματα και γραφεία ενδιαφέρονταν για τη δημιουργία ενός παρόμοιου μέσου. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική και δόθηκε το πράσινο φως για το σχηματισμό μιας παρόμοιας κοινοπραξίας για την ανάπτυξη των περιοχών της επαρχίας που απαιτούν μια αναγέννηση. Το σχέδιο θα διευκολύνει την εφαρμογή συμβολαίων για την δημοπρασία γης τεσσάρων ποταμών. Τελικά, κατόπιν πολλών συναντήσεων με τους αρμόδιους συμβούλους και διμερών συζητήσεων με τους δημάρχους τόσο απευθείας όσο και μέσω τηλεφώνου, συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας κοινοπραξίας. Υπογράφηκε μάλιστα μια συμφωνία για τη συνεργασία και την νομοθεσία προκειμένου να καθιερώσει την κοινοπραξία της επαρχίας του Teramo. Η κοινοπραξία αυτή διαθέτει δικό της νομικό σύμβουλο και αποτελείται από τους επτά δημάρχους των παράκτιων κοινοτήτων κατά μήκος της ακτογραμμής των 45χιλ και από τρεις υπηρεσίες της επαρχίας του Teramo (Δημόσιων Έργων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σχεδιασμού). 11

12 Κατά την πρώτη της συνάντηση συμφωνήθηκε η ανάπτυξη ενός οράματος για την εφαρμογή του σχεδίου αστικής ανάπτυξης και για τους επτά δήμους το οποίο θα ονομάζεται επανασχεδιασμός αστικής ανάπτυξης. Επικοινώνησαν επίσης με την κοινοπραξία των Καναρίων νήσων και κανονίστηκε μια επίσκεψη προκειμένου να μάθουν από πρώτο χέρι για τις πρακτικές που εφαρμόζονται εκεί και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επαρχία Teramo, Iταλία 12

13 Επαρκής πληροφόρηση για την αποφυγή επαφής των λουομένων με μέδουσες Δρ. Gerald Schernewski, ινστιτούτο Leibniz για την έρευνα στη Βαλτική θάλασσα (IoW) (Γερμανία) «Οι μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη. Μπορούν να παρεμποδίσουν τον παράκτιο τουρισμό και να προκαλέσουν απαγορεύσεις κολυμβήσεως, μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, να δημιουργήσουν πρακτικά προβλήματα στην εμπορική αλιεία να μειώσουν τη διαθέσιμη τροφή (ζωοπλαγκτόν) για τα ψάρια και να τραφούν με αυγά και προνύμφες ψαριών μειώνοντας έτσι τους πληθυσμούς τους. Τέτοιου είδους προβλήματα στη Μεσόγειο θάλασσα επισημάνθηκαν σε μια επίσκεψη στο Γάλλο εταίρο SIVOM (Παρατηρητήριο Θαλασσών) στο Cavalaire-sur-Mer, σε ένα θεματικό εργαστήριο με τίτλο Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην αειφορία. Αν και δεν υπάρχουν λύσεις διαχείρισης για τις υπερβολικές εκρήξεις του πληθυσμού των μεδουσών, δεν αποτελούν όλες οι μέδουσες δημόσιο κίνδυνο για την υγεία μας. Ως εκ τούτου, η καλή πληροφόρηση είναι σημαντική έτσι ώστε το κοινό να είναι σε θέση να κατανοήσει το πρόβλημα καθιστώντας την παροχή πληροφοριών από τις τουριστικές αρχές η οποία βελτιώνει την γνώση σχετικά με τις μέδουσες κρίσιμη». Σχετικό με το παραπάνω είναι το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις των μεδουσών ενδέχεται να αυξηθούν καθώς η θερμοκρασία των θαλασσών αυξάνεται λόγω των κλιματικών αλλαγών. Στη Βαλτική Θάλασσα, όπου τα επικίνδυνα είδη μεδουσών είναι σπάνια, η σωστή πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν πως όλες οι μέδουσες είναι επικίνδυνες. Έτσι, παρόλο που ο έλεγχος του πληθυσμού των μεδουσών είναι δύσκολος, η παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες της παραλίας που επηρεάζει την αντίληψη και την αποδοχή του κοινού για τις μέδουσες είναι σχετικά εύκολη και δυνατή. Ως αποτέλεσμα, το Ινστιτούτο μας συνεργάστηκε με το τοπικό τουριστικό συμβούλιο του Warnemünde. Μια συνάδελφος ανέλαβε τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων που στη συνέχεια διανεμήθηκαν σε διάστημα δεκαεπτά ημερών σε τουρίστες επτά διαφορετικών παραλιών στις Γερμανικές ακτές της Βαλτικής, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του Τα φυλλάδια αυτά ενημερώνουν το κοινό για τις αβλαβείς μέδουσες τις περιοχής (Βαλτική) (αλλά και για το επικίνδυνο σπάνιο είδος) και στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος απέναντι σε ένα τόσο συναρπαστικό θαλάσσιο είδος. Η ίδια συνάδελφος στη συνέχεια διεύθυνε μια αξιολόγηση μεταξύ 755 λουομένων. Τα ερωτήματα τέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές απαιτήσεις που πρότειναν οι επιστήμονες και έδειξαν ότι η συμπληρωματική πληροφόρηση οδήγησε σε μείωση της αντίληψης του κινδύνου των μεδουσών στις περιοχές κολύμβησης. Η έρευνα θεωρήθηκε επιτυχής καθώς το 80% των τουριστών δέχτηκαν να λάβουν μέρος σε αυτή. Τέλος, 13

14 σημαντικός αριθμός των φυλλαδίων πωλήθηκαν σε τουριστικούς φορείς των παραθαλάσσιων θέρετρων και το εγχείρημα αναμένεται να επαναληφθεί στο προσεχές μέλλον. Jellyfish, photo Gerald Schernewski 14

15 Εκκίνηση προγράμματος για την παρακολούθηση της ρύπανσης από σκουπίδια στις παραλίες Δρ. Gerald Schernewski, ινστιτούτο Leibniz για την έρευνα στη Βαλτική θάλασσα (IoW) (Γερμανία) «Η συσσώρευση των θαλάσσιων σκουπιδιών στις παραλίες αποτελεί πρόβλημα για πολλές περιοχές της Ευρώπης. Τέτοιου είδους προβλήματα έγιναν εμφανή στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Περιφέρεια του Teramo. Μεγάλες πλημμύρες είχαν μεταφέρει τεράστιες ποσότητες καλαμιών και σκουπιδιών στο ποτάμι όπου στη συνέχεια συσσωρεύτηκαν στις παραλίες και κατά μήκος των ακτών, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες δαπάνες για καθαρισμό και αποκατάσταση των υποδομών. Τα προβλήματα αυτά και οι τοπικές λύσεις διαχείρισης στο Teramo που βασίζονται στην καλή γνώση του προβλήματος των σκουπιδιών (προέλευση και προορισμοί) καθώς και ένα καλά ενημερωμένο ευρύτερο κοινό αποτέλεσαν το κίνητρο για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο το Warnemünde αντιμετωπίζει τα θαλάσσια και παράκτια σκουπίδια». Οι παραλίες στο Warnemünde καθαρίζονται σε καθημερινή βάση όλη τη διάρκεια της σεζόν, μια πρακτική η οποία είναι οπωσδήποτε κοπιώδης και δαπανηρή. Εν τούτοις, δεν υπάρχει εποπτεία των σκουπιδιών της παραλίας και η ακριβής πηγή των σκουπιδιών δεν έχει διερευνηθεί. Επομένως, με βάση το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Teramo και με διμερείς συζητήσεις με τον συγκεκριμένο εταίρο, το IOW εγκαινίασε ένα πρόγραμμα εποπτείας των σκουπιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών του Δοκίμασε επίσης νέες μεθόδους επίβλεψης και διεξήγαγε μια λεπτομερή ανάλυση των πηγών. Κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι για τη μόλυνση ευθύνονται κυρίως τα σκουπίδια των τουριστών στις παραλίες καθώς και τα μεγάλης κλίμακας γεγονότα (η Διάπλους του Hanse, η Εβδομάδα του Warnemünde και η Πρωτοχρονιά). Η ναυτιλία, η αλιεία και οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων μπορούν να παραμεληθούν σε μεγάλο βαθμό. Σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Ένωση για τη Διαφύλαξη της Φύσης και της Βιοποικιλότητας (NABU), αναπτύχθηκε μια πιο βελτιωμένη διαχείριση των σκουπιδιών η οποία περιλαμβάνει μεγάλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε δασκάλους και τους μαθητές τους και με το οποίο μπορούν να επιβλέπουν τις παραλίες. Επιπρόσθετα, το ευρέως διαδεδομένο περιοδικό Meer und Küste που διανέμεται δωρεάν περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ενημερώνουν τους τουρίστες για το πρόβλημα. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα σκουπίδια στις παραλίες και τις πιθανές συνέπειες που μπορούν να έχουν για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Αναμένεται ότι αυτά τα μέτρα, τα οποία θα επαναληφθούν κατά τη διάρκεια του 2012, θα συμβάλουν στη μείωση των αποθέσεων των σκουπιδιών στις τοπικές παραλίες. Παραλία Warnemünde, Γερμανία photo Gerald Schernewski 15

16 Προβολή με ειδική σήμανση του χρόνου διάσπασης του πλαστικού σε παραλίες και λιμάνια - Patrick McCluskey, Περιφερειακό Συμβούλιο της κοινότητας Down (Ηνωμένο Βασίλειο) «Κατά τη διάρκεια μιας από τις παρουσιάσεις στη συνάντηση των εταίρων στο Cavalaire-sur-Mer, σημείωσα ορισμένα από τα μέτρα που υλοποιούνται από το παρατηρητήριο θαλασσών SIVOM για τον περιορισμό των ανθρωπογενών πιέσεων στα παράκτια οικοσυστήματα. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η συνείδηση που αποκτάται από την χρήση ενημερωτικών σημάνσεων στα λιμάνια επισημαίνοντας στους χρήστες το χρόνο που απαιτείται για αποσυντεθούν οι διάφοροι τύποι σκουπιδιών. Δεδομένου ότι έχουμε παρόμοια προβλήματα στο Newcastle, το τοπικό Συμβούλιο αναζήτησε επιτυχώς χρηματοδότηση, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παρόμοια σήμανση, προκειμένου να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το ποσό των πλαστικών στις ακτές των θαλασσών, αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή το μήνυμα της Αειφορίας». Έπειτα από μια συνάντηση των εταίρων στο Cavalaire, ο κ. McCluskey που εκπροσωπεί την κοινότητα Down του Ην. Βασιλείου στην βόρειο Ιρλανδία, παρατήρησε τη σήμανση που χρησιμοποιείται από το δήμο για να πληροφορούν τους χρήστες για τη διαχείριση αποβλήτων και σκουπιδιών. Παρουσιάστηκαν πινακίδες και πίνακες ανακοινώσεων που έδειχναν τα αντικείμενα που ρίχνονται συνήθως από το κοινό στη θάλασσα και το διάστημα που αυτά τα αντικείμενα παραμένουν στο περιβάλλον προτού τελικά αποσυντεθούν. Η κοινότητα του Down στο Newcastle δε διαθέτει τέτοιου είδους σήμανση και έτσι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ρίψης σκουπιδιών από το ευρύτερο κοινό καθώς δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ζήτημα αυτό αναφέρθηκε κατά συνέπεια στη διάρκεια μιας επίσημης συνάντησης του συμβουλίου το οποίο το παρέπεμψε στην επιτροπή ανάπλασης και υπηρεσιών. Η επιτροπή συνεδρίασε και κατόπιν μιας παρουσίασης από τον αντιπρόσωπο του SUSTAIN συμφώνησε να προσπαθήσει να αυξήσει τους πόρους προκειμένου να δημιουργηθεί και εκεί μια παρόμοια σήμανση. Δύο ακόμη περιφερειακοί σύμβουλοι παραβρέθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τη σήμανση για τα σκουπίδια στις παραλίες με τους αντιπροσώπους του Cavalaire. Τελικά κατάφεραν να συγκεντρωθούν οι πόροι και έτσι έχουν πλέον αναρτηθεί πινακίδες που ενημερώνουν για τη μόλυνση από τα σκουπίδια κατά μήκος των σημαντικότερων σημείων της ακτής του Newcastle. Η παρακολούθηση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές οι πινακίδες συνέβαλλαν στη μείωση των σκουπιδιών. Οι σύμβουλοι αποφάσισαν επίσης να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την πολιτική ενημέρωσης για τα σκουπίδια μέσω της 16

17 επιτροπής ανάπλασης και υπηρεσιών του συμβουλίου. Σύμφωνα με τα πρακτικά της 11ης Νοεμβρίου μια από τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκε από το SIVOM στη Γαλλία περιλαμβάνει την ανάρτηση πινακίδων κατά μήκος της ακτογραμμής μας οι οποίες επισημαίνουν τις επιπτώσεις των σκουπιδιών στις παραλίες, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες περιοχές. Ο αξιωματούχος παρέθεσε μια εικόνα μιας εκ των πινακίδων. Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Θα χρειαστεί να ερευνήσουμε το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για αυτές τις πινακίδες επειδή επιθυμούμε αυτό να είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Θα συμβουλευτούμε μάλιστα και άλλες ομάδες προκειμένου να αποφύγουμε την τοποθέτηση υπερβολικού αριθμού πινακίδων στις ακτογραμμές μας. Τα μέλη θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό ζήτημα και έτσι η προτεινόμενη πρωτοβουλία έγινε δεκτή ως μια θετική αλλαγή στα πλαίσια της πολιτικής για τα σκουπίδια όσον αφορά την εκπαίδευση. Η επιτροπή επομένως συμφώνησε ομόφωνα με την υιοθέτηση και την εφαρμογή της προαναφερθείσας σήμανσης. Η απόφαση επικυρώθηκε ακολούθως από την ολομέλεια του συμβουλίου. Σήμανση Newcastle seafront, Co. Down, Northern Ireland 17

18 Πιστοποίηση των ψαριών που αλιεύονται σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ως οικονομικό κίνητρο - Margarida Nunes, ΑΡΗ Tejo (PT) «Τα δέκα χρόνια εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων παράκτιας ζώνης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάγου (ΑΡΗ Tejo), (τα οποία τώρα βρίσκονται σε μια διαδικασία αναθεώρησης) έχουν συμβάλει σημαντικά σε μια Αειφόρο χρήση της ακτής, την ανάπλαση των παραλιών και την βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με τις δημόσιες χρήσεις όπως την κολύμβηση και την ψυχαγωγική δραστηριότητα στην ακτογραμμή. Το ΑΡΗ Tejo ετοιμάζει αυτόν τον καιρό το πρώτο χωροταξικό σχέδιο για μια περιοχή εκβολών ποταμών στην Πορτογαλία σχέδιο διαχείρισης των εκβολών του ποταμού Τάγου. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για τη διαχείριση αυτού του τμήματος της παράκτιας ζώνης που υπάγεται στη δικαιοδοσία μας». Το σχέδιο στοχεύει στη ζωνοποίηση αυτής της ειδικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστούν οι βασικοί φυσικοί πόροι, ενώ παράλληλα προωθεί την Αειφόρο χρήση των εκβολών του Τάγου. Οι πιέσεις που προέρχονται από τις δραστηριότητες στις εκβολές του ποταμού αξιολογούνται και κάνοντας χρήση μιας συμμετοχικής διαδικασίας με τους κυριότερους κοινωνικούς εταίρους, μπορεί να οριστεί ένα κοινό όραμα και χάραξη στρατηγικών δράσεων. Ιδιαίτερης σημασίας για την έναρξη αυτής της διαδικασίας είναι το παράδειγμα που ακούσαμε σε ένα θεματικό εργαστήριο που έλαβε χώρα στο Teramo (ΙΤ), με τίτλο Προσδιορισμός των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων Αειφορίας δηλαδή τη χρήση ενός οικονομικού εργαλείου για την υποστήριξη μιας Αειφόρου αλιείας στην περιοχή. Θεωρήσαμε ότι η πιστοποίηση των ψαριών που αλιεύονται σε μια ζώνη ελέγχου γύρω από μια προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή θα μπορούσε να είναι μια σημαντική στρατηγική η οποία να ενταχθεί στη διαχείριση των εκβολών του Τάγου. Αυτό θα επιτρέψει αλιευτική δραστηριότητα σε μια ελεγχόμενη ζώνη γύρω από μια προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή με τρόπο που να είναι ελκυστικός και θα εμπλέκει άμεσα και τους ψαράδες. 18

19 Την ίδια στιγμή δηλαδή οι αλιείς που χρησιμοποιούν την θαλάσσια περιοχή θα τη σεβαστούν και οι ίδιοι θα εποπτεύουν την προστατευόμενη περιοχή και τα όριά της. Η πιστοποίηση των ψαριών που αλιεύονται είναι ένα κίνητρο, γιατί μπορεί να πωληθούν στην αγορά με ένα εμπορικό σήμα ποιότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μέτρο που θα μας στηρίξει στην υλοποίηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης και στον περαιτέρω σχεδιασμό για την ανάπτυξη: ένα εμπορικό σήμα για το Δέλτα του ποταμού Τάγου, ως ένα εμπορικό σήμα Αειφορίας». Σαρδέλες, Daniel Ventura Wikimedia Creative Commons 19

20 Εντοπισμός καλών πρακτικών Πέρα από αυτά τα παραδείγματα καλών πρακτικών που μεταφέρθηκαν επιτυχώς από τον ένα εταίρο στον άλλο και οδήγησαν σε βελτίωση της πολιτικής για συγκεκριμένους τομείς, υπήρξαν επίσης αρκετές καλές Αειφόρες πρακτικές οι οποίες ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ιδέα, ιδιαίτερα όταν είναι ανάγκη να υλοποιηθεί μέσω πολιτικής. Ένας άλλος καλός λόγος είναι η έλλειψη διαθέσιμων πόρων διότι σπάνια υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης σε τέτοιες περιπτώσεις. SeaGen τουρμπίνα ηλεκτροπαραγωγής από την παλίρροια, Co. Down, Northern Ireland Η χρήση τουρμπίνων που κινούνται με θαλάσσια ρεύματα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, την οποία είδαμε για πρώτη φορά στην περιοχή του Down, θεωρήθηκε ως καλή πρακτική από το SIVOM και τη Σαμοθράκη. Επίσης, η βραβευμένη τους νέα περιπατητική διαδρομή και οι παράκτια οχύρωση που συνδυάζουν την τέχνη με τη βελτιωμένη ασφάλεια θεωρήθηκε άριστο παράδειγμα ανάπτυξης από τους εταίρους του Sefton και του Cork. Ο εταίρος από το Koper από την άλλη θεώρησε ως καλή πρακτική το παράδειγμα προγράμματος φάρμας ως κομβικό σημείο για τους πεζοπόρους στα πλαίσια του Αειφόρου τουρισμού καθώς και οι ίδιοι διαθέτουν παρόμοια μονοπάτια για πεζοπόρους και ποδηλάτες. Στις Κανάριες Νήσους, η διημερίδα που οργανώθηκε από το ινστιτούτο επιστημών της θάλασσας (ICCM), είχε τίτλο Η Αειφορία των παράκτιων προορισμών μαζικού τουρισμού. Οι εταίροι εντόπισαν αρκετές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα ενδιέφεραν τις περιφέρειές τους ως καλές πρακτικές. Για παράδειγμα, η χρήση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου που βοηθάει τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειάς τους και την εξοικονόμηση που θα μπορούσαν να κάνουν θεωρήθηκε μια πολύτιμη πρακτική από το SIVOM. Μια άλλη καλή πρακτική εντοπίστηκε στην οργάνωση μικρών θαλάσσιων εκδρομών για την παρακολούθηση φαλαινών ως βιώσιμη πηγή εισοδήματος, όπως επίσης και οι αυστηροί κανονισμοί και η εκπαίδευση των οδηγών που συνοδεύουν τις δράσεις αυτές για να αποφεύγεται η όχληση των θηλαστικών. Επίσης, το Sefton, η Σαμοθράκη και το Koper θεώρησαν αξιοσημείωτη τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων βασισμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο την τοπική στήριξη. 20

21 Επίσης, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάστηκαν, και συγκεκριμένα στη συνάντηση στο Cavalaire-sur-mer της Γαλλίας, το ΑΡΗ Tejo παρακολούθησε τη συζήτηση και την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης καθώς και τη δουλειά που πραγματοποιείται από το παρατηρητήριο θαλασσών SIVOM. Όντας και οι ίδιοι εν μέσω της προετοιμασίας του «προφίλ των παραλιών» (κάτι που ζητείται από την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης της Ε.Ε.) την αξιολόγησαν ως μια παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο τρόπος που οι Γάλλοι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει, ενέπνευσε το ΑΡΗ Tejo να εμφανίσει, στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου του 2011, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στις παραλίες, την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης από τις 92 παραλίες της δικαιοδοσίας του, με πολύ παρόμοιο τρόπο με το παρατηρητήριο θαλασσών SIVOM. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, το ΑΡΗ Tejo ανέπτυξε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ως μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόζεται σε ορισμένες από τις πιο αστικοποιημένες παραλίες τους, στο Costa do Estoril. Το έργο περιλαμβάνει ένα σύστημα προειδοποίησης, για καταστάσεις όπου όταν οι κλιματικές συνθήκες προκαλέσουν μια ακραία κατάσταση, τα παράκτια ρέματα, που ρέουν μέσα από την αστικοποιημένη λεκάνη απορροής, μπορούν να δημιουργήσουν μια περίπτωση ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης. Συνδυάζει επίσης τις πληροφορίες που προέρχονται από ένα μοντέλο που κάνει μια καθημερινή πρόβλεψη για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τον κινδύνου για το λουόμενο, επιτρέποντας έτσι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για τον έλεγχο / εξάλειψη της ρύπανσης. Δύο εταίροι, το Teramo και το Cork, εντόπισαν μια ολοκληρωμένη διαχειριστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την Αειφόρο διαχείριση των συστημάτων των αμμόλοφων στο νησί Schiermonnikoog της Ολλανδίας. Σε αυτό το μέρος, η διαχείριση των αμμόλοφων αντιμετωπίζεται με μακροπρόθεσμη προοπτική και αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η προσέγγιση των Ολλανδών ενσωματώνει μεθόδους, οι οποίες διευκολύνουν και ασχολούνται με τη φυσική αλλαγή, καθώς επίσης και τις αλλαγές συμπεριφοράς που απαιτούνται από τους χρήστες (τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους) των συστημάτων των αμμόλοφων. Κατά συνέπεια, αποκαθίστανται οι υδρολογικές συνθήκες ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η επιστασία καθώς οι διαχειριστές χρησιμοποιούν ντόπιους ειδικούς και ντόπια εργατικά χέρια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Schiermonnikoog, μια δεύτερη καλή πρακτική που εντοπίστηκε από τις αντιπροσωπείες των Κουκλίων, του SIVOM, της Σαμοθράκης και του Down, ήταν το καινοτόμο παράδειγμα της Αειφόρου χρήσης πόρων, όπου αντί για πίσσα χρησιμοποιούνται κοχύλια για την επίστρωση των χαρακτηριστικών ποδηλατικών μονοπατιών τα οποία διασχίζουν όλο το εθνικό πάρκο της Ολλανδίας. Για πολλά χρόνια, η προώθηση της χρήσης ποδηλάτων για τις μετακινήσεις αποτελούσε ολλανδική πρακτική που προωθούνταν από την πολιτεία. Για το λόγο αυτό εδώ και πολύ καιρό επανασχεδιαζόταν μια υποδομή φιλική προς τους ποδηλάτες μέχρις ότου να πάρει την τωρινή της μορφή. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα 16 εκατομμύρια κατοίκων στις Κάτω Χώρες κάνουν πιο πολλά ταξίδια με το 21

22 ποδήλατο απ όσα κάνουν όλες μαζί οι αγγλόφωνες χώρες! Στην Ολλανδία πολλοί περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ποδήλατο παρά οδηγούν καθώς είναι πολύ πιο ασφαλές να ποδηλατείς. Βέβαια, αυτή η κουλτούρα που προωθεί τη χρήση ποδηλάτων αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε εσκεμμένα, με τη δημιουργία συνθηκών που την ενθαρρύνουν: οι ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα έναντι των αυτοκινήτων, έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν ευθείες διαδρομές και αρκετά συχνά κινούνται σε πιο ομαλές διαδρομές από τους υπολοίπους. Σε αυτές τις χώρες επομένως θεωρείται απολύτως φυσιολογικό για τους μαθητές να πραγματοποιούν σχολικές εκδρομές με τα ποδήλατά τους. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ένα σχολείο με 725 μαθητές διαθέτει 850 θέσεις παρκινγκ για ποδήλατα! Η επίσκεψη στο Teramo οδήγησε στον εντοπισμό αρκετών καλών πρακτικών που αναγνωρίστηκαν από πολλούς εταίρους ως επιτυχημένες και επομένως θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Στο Teramo,το οικονομικό όφελος από τους εθελοντές που καθαρίζουν τις ακτές, όπου δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να στηρίξει κάτι τέτοιο, θεωρήθηκε πολύ σημαντικό από το Sefton. Το παράδειγμα των μικρών, τοπικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που λειτουργούν με επιτυχία στο Teramo, πουλώντας τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας θα ταίριαζε απόλυτα με την έμφαση που θέλει να δώσει η κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου στη μεγάλη κοινωνία και θα συνέβαλε στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε και πολιτιστικό πόλο έλξης για τους τουρίστες. Οι ήπιες παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη, προκειμένου να προστατευθούν τα καταφύγια των πουλιών που αποτελούν σημαντικό στοιχείο του τοπικού οικοσυστήματος από πλευράς βιοποικιλότητας, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές από τη Σαμοθράκη. Συνοδεύονται μάλιστα από πληροφόρηση (φυλλάδια και ταμπέλες) και άλλες πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή εθελοντών, οι οποίοι ενημερώνουν τόσο τους τουρίστες όσο και την τοπική κοινωνία αναφορικά με το θέμα και τους ευαισθητοποιούν απέναντι στο τοπικό περιβάλλον. Η αντιπροσωπεία της Σαμοθράκης θεώρησε τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποδομή που σχετίζεται με την ανάδειξη αυτή ως μια εξίσου καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην κοινότητα των Κουκλίων στην Κύπρο. Ο Έλληνας εταίρος συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε κάτι παρόμοιο να εφαρμοστεί και στα μικρά ελληνικά νησιά τα οποία είναι πλούσια σε πολιτιστικά αξιοθέατα αλλά δεν προσανατολίζουν ιδιαίτερα την πολιτική τους προς αυτήν την κατεύθυνση. SUSTAIN επίσκεψη στα Kouklia, Cyprus Ο πρόεδρος της κοινότητας των Κουκλίων, ο οποίος παραβρέθηκε σε όλες τις συναντήσεις των εταίρων του SUSTAIN μαζί με τον 22

23 εξωτερικό τους συνεργάτη, μετά την συνάντηση στη Γερμανία όπου τέθηκε ο ορισμός των κριτηρίων Αειφορίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, πραγματοποίησε ξανά μια ξεχωριστή επιτόπια επίσκεψη. Αυτό συνέβη επειδή το συμβούλιο ξεκίνησε προσπάθειες ενάντια στην κατασκευή κυματοθραυστών και ήθελαν να αυξήσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά σε Αειφόρους τρόπους καταπολέμησης της διάβρωσης των ακτών. Το γεγονός αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο και κανονίστηκε για το λόγο ότι η Γερμανία χρησιμοποιεί πολύ τις ξύλινες αποβάθρες στις αμμώδεις παραλίες τις και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των αμμόλοφων. Στην Κύπρο αντιθέτως, οι κυματοθραύστες κατασκευάζονται με πολύ συνηθισμένο τρόπο. Η αλλαγή στο τρόπο διαχείρισης της παραλίας υπήρξε αποτέλεσμα της επίσκεψης αυτής σε συνδυασμό με εναλλακτικές προσεγγίσεις που συζητήθηκαν στις διάφορες συναντήσεις με τους υπολοίπους εταίρους. Μετά την παρακολούθηση της συνάντησης που οργανώθηκε από το ARH Tejo στη Λισαβόνα, με τίτλο Ανάπτυξη ενός Οδηγού για τη βελτίωση της Αειφορίας, η Σαμοθράκη θεώρησε καλή πρακτική τον συνεταιρισμό των αλιέων που δημιουργήθηκε το 1986 με σκοπό την προώθηση των θαλάσσιων προϊόντων που αλιεύονταν από τους ψαράδες του Sesimbra. Η στρατηγική τους βασίζεται στην αξία των θαλασσινών που αλιεύονται χειρονακτικά δημιουργώντας μια αλυσίδα τροφοδοσίας που ωφελεί τόσο των παραγωγό όσο και τον καταναλωτή. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής έφερε επανάσταση στον τομέα των εθνικών αλιέων και οδήγησε στην αύξηση του τζίρου από το εμπόριο στους παραγωγούς, ελαττώνοντας τους μεσάζοντες και ωφελώντας έτσι και τους καταναλωτές. Ο συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει στην ουσία όλα τα «black scabbard, είδος ψαριού» που αλιεύονται στα εγχώρια ύδατα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ίδιοι αναλαμβάνουν την εμπορία για όλες τις ψαριές που αλιεύονται από τα πλοία που ασχολούνται με το ψάρεμα του συγκεκριμένου είδους και που ανέρχονται στους τόνους. Επίσης συμβάλλουν στη ρύθμιση της αλιείας με βάση τους κανόνες της Αειφορίας. Ακριβώς επειδή η Σαμοθράκη επιδιώκει να κινηθεί προς ένα Αειφόρο θαλάσσιο μέλλον, οι αντιπρόσωποί της σημείωσαν τον τρόπο αποκατάστασης και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο πάρκο της Arrábida που πραγματοποιείται μέσω της ζωνοποίησης, της εξισορρόπησης δηλαδή των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία και την ανάπλαση. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσαν τη διαφύλαξη των θαλάσσιων ειδών και του πλαγκτόν που είναι απαραίτητα για την επιβίωση της θαλάσσιας πανίδας ως την καλύτερη και μοναδική λύση στο πρόβλημα της μη Αειφόρου αλιείας. Αυτό θα ωφελούσε στην ανάκαμψη τόσο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας όσο και του εισοδήματος των ψαράδων, μια κατάληξη που θα αποδεικνυόταν επικερδής για όλους. Το συμβούλιου του Shefton φιλοξένησε την τελευταία επίσκεψη ανταλλαγής του προγράμματος. Μια πολύ παραγωγική τελική συνδιάσκεψη και μια επιτόπια επίσκεψη που έδωσε τη δυνατότητα στους εταίρους να μάθουν περισσότερα για τα χαρακτηριστικά αυτής της υπέροχης ακτής και τις πολλές πρωτοβουλίες του συμβουλίου του Shefton και των τοπικών εταίρων. Οι εταίροι του SUSTAIN είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με 23

24 πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες αναφορικά με τη διαχείριση των παράκτιων δασών και άλλων περιοχών μέσω του προγράμματος βιοποικιλότητας και έργων πρόσβασης και την ίδρυση μιας ομάδας εθελοντών αρχαιολόγων για την παρακολούθηση των προϊστορικών αποτυπωμάτων στην ακτή μέσω του σχεδίου συνεργασίας των παράκτιων περιοχών του Sefton. Πιο συγκεκριμένα, το ινστιτούτο επιστημών της θάλασσας (ICCM), ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός σχεδίου αντιμετώπισης αναφορικά με τη μόλυνση που προέρχεται από τους υδρογονάνθρακες και έτσι μέσα στις επόμενες εβδομάδες προγραμματίζεται η ανταλλαγή και η διάδοση αυτής της τεχνογνωσίας. Επομένως, παρόλο που το πρόγραμμα SUSTAIN οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, οι εταίροι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη διαχρονικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την Αειφορία των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Η ομάδα του SUSTAIN στο Sefton, Photo Dave McAleavy Images 24

25 25

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility www.marlisco.eu ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN!

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! SUSTAIN E-NEWS Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 Καλωσορίσατε στην δεύτερη ενημερωτική έκδοση του SUSTAIN όπου σας παρουσιάζουμε τα τελευταία νέα από τις δράσεις για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέσεις του έργου LIFE DEBAG για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/720, όπως κατατέθηκαν στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. Ένας Οδηγός που παρουσιάζει τις γνώσεις που αποκομίσθηκαν από την συμμετοχή στο SUSTAIN

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. Ένας Οδηγός που παρουσιάζει τις γνώσεις που αποκομίσθηκαν από την συμμετοχή στο SUSTAIN ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Ένας Οδηγός που παρουσιάζει τις γνώσεις που αποκομίσθηκαν από την συμμετοχή στο SUSTAIN ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΤΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN Χρηματοδοτούμενο μέσω του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Newsletter Τεύχος 6 εκέµβριος 2006 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Τελική αναφορά COPRANET Το Πανευρωπαϊκό ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 13-14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Τελικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 02/12/2016 Παρουσίαση: Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG 1 ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG Έρευνα και καινοτομία Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι οι τοπικές αρχές, οι διαχειριστές των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERREG III Α/ Ελλάδα-Ιταλία 5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διαδικασίες Κατάρτισης Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.1 Διακρατική Συνεργασία...138 5.2 Συνεργασίες με κοινωνικοοικονομικούς και θεσμικούς φορείς...141

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα