Bujinkan Dojo Ηράκλειος Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bujinkan Dojo Ηράκλειος Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών"

Transcript

1 Bujinkan Dojo Ηράκλειος Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών MASAAKI HATSUMI Ο Hatsumi Yoshiaki γελλήζεθε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1931 ζηελ Noda ηνπ Tokyo. Αξγόηεξα άιιαμε ην όλνκα ηνπ ζε Masaaki. Γλώξηζε ην Kendo από ηνλ παηέξα ηνπ ζε ειηθία 7 ρξόλσλ. Παξάιιεια καζήηεπζε ζην Judo θαη ζην Karate, ζπνύδαζε ζε δξακαηηθή ζρνιή εζνπνηία θαη αζρνιήζεθε κε Κηλέδηθε θαη δπηηθή ππγκαρία. Καηά ηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ζηελ Ιαηξηθή έιαβε ην 4 Dan ζην Judo. Σνπ δεηήζεθε λα δηδάμεη Judo ζηνπο Ακεξηθάλνπο ζηξαηηώηεο ζηελ βάζε ηεο Yokota θαη δέρζεθε. Καζώο δίδαζθε ηνπο ζσκαηώδεηο Ακεξηθαλνύο ζηξαηηώηεο θαη βιέπνληαο πσο κάζαηλαλ θαη εθάξκνδαλ απηά πνπ δίδαζθε ζε κήλεο ελώ νη Ιαπσλέδνη έθαλαλ ρξόληα, ζθέθηεθε: «Ση ην θαιό ζε κηα πνιεκηθή ηέρλε αλ έλαο πην δπλαηόο ή πην ζσκαηώδεο άλζξσπνο κπνξεί εύθνια λα ζε ληθήζεη;» Έηζη άξρηζε λα ςάρλεη γηα κη αιεζηλή πνιεκηθή παξάδνζε. Σα επόκελα 3 ρξόληα είρε νινθιεξώζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζην Kobudo από έλαλ δάζθαιν πνπ ηνπ κάζαηλε Kobujutsu Juuhappan (18 θαηεγνξίεο ηνπ Kobujutsu). SHOWA 31 (1957) - Χρόνος τοσ TORI-HINOTO ηα 26 ηνπ ρξόληα γλώξηζε ηνλ Takamatsu Sensei ζηελ Kashiwabara, δπηηθά ηεο πεξηνρήο Iga. Η εθπαίδεπζε ηνπ κε ηνλ Toshitsugu Takamatsu θξάηεζε 15 ρξόληα. Σαμίδεπε πάλσ από 12 ώξεο γηα λα βξεζεί κε ηνλ δάζθαιν ηνπ: «ηηο κέξεο ηεο Tenei πεξηνρήο ήηαλ έλαο κεγάινο δάζθαινο ηνπ Κνξξν. Ήηαλ γαιήληνο θαη εηξεληθόο ζαλ ην ινπινύδη ηεο Άλνημεο. Ωζηόζν ήηαλ ηόζν γελλαίνο πνπ αθόκα θαη άλδξεο δελ κπνξνύζαλ λα ηνπ πξνθαιέζνπλ θόβν. Θα κπνξνύζε λα ληθήζεη αθόκα θαη έλα άγξην δών κε έλα ρηύπεκα.

2 SHOWA 35 (1961) - Χρόνος τοσ USHI-KANOTO (BULL-METAL) ηηο 3 Ννεκβξίνπ: Κύξηνο νκηιεηήο ζε δηάιεμε ζην Ιαπσληθό Tennoh (ζξόλν) γηα ην ΝΙΝΡΟ. SHOWA 36 (1962) - Χρόνος τοσ TORA-MIZUNOE (TIGER-WATER) Οινθιεξώζεθε ε ηαηλία "Shinobi no mono", έλα θηικ γηα ηνλ Ishikawa Goemon θαη ηνλ Momochi Sandayu. O Hatsumi Sensei ήηαλ ηερληθόο ζύκβνπινο ζε απηή ηελ ηαηλία. SHOWA 46 (1972) - Χρόνος τοσ NE-MIZUNOE (MOUSE-WOTER) Μεηά 15 ρξόληα καζεηείαο, ν Takamatsu Toshitsugu πεζαίλεη, ζηα 83 ηνπ ρξόληα, ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Nara, δπηηθά ηεο Osaka ζηηο 2 Απξηιίνπ. Λίγα ρξόληα πξηλ, ν Takamatsu είρε απνθαζίζεη όηη ν επόκελνο Soke (αξρεγόο νηθνγέλεηαο) ζηηο αθόινπζεο Ryu ζα είλαη ν Hatsumi. Togakure-Ryu Ninpo Happo Biken, 34 Soke Gyokko-Ryu Kosshijutsu Happo Biken, 28 Soke Kukishinden-Ryu Taijutsu Happo Biken, 28 Soke Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Happo Biken, 26 Soke Gyokushin-Ryu Ninpo Happo Biken, 21 Soke Koto-Ryu Koppojutsu Happo Biken, 18 Soke Takagiyoshin-Ryu Jutaijutsu Happo Biken, 17 Soke Gikan-Ryu Koppo Taijutsu Happo Biken, 15 Soke Kumogakure-Ryu Ninpo Happo Biken, 14 Soke SHOWA 56 (1982) - Χρόνος τοσ INU-MIZUNOE (DOG-WATER) To πξώην ηαμίδη ηνπ Hatsumi Sensei ζηε Γύζε, Ohaio U.S.A. γηα λα δηδάμεη ην Budo.

3 SHOWA 60 (1986) - Χρόνος τοσ TORA-HINOE (TIGER-FIRE) Παίξλεη ην βξαθείν θαιύηεξνπ δαζθάινπ από ην πεξηνδηθό "BLACK-BELT" Απηό ην ρξόλν νξγαλώλεη ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA θαη Ιαπσλία. SHOWA 61 (1987) - Χρόνος τοσ USAGI-HINOTO (RABIT-FIRE) Σν πξώην ηαμίδη ζηελ Δπξώπε, ζηελ Αγγιία, ζην Λνλδίλν όπνπ θάλεη ΣΑΙ- ΚΑΙ γηα λα δηδάμεη ην Budo. ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Ιαπσλία HEISEI 1 (1988) - Χρόνος TATSU-TSUCHINOE (DRAGON-EARTH) ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, U.K., νπεδία, Ιαπσλία HEISEI 2 (1989) - Χρόνος τοσ MI-TSUCHINOTO (SNAKE-EARTH) ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, νπεδία, Ιζξαήι, Ιαπσλία HEISEI 3 (1990) - Χρόνος τοσ UMA-KANOE (HORSE-METAL) Δπηζήκσο πξνζθεθιεκέλνο ζην «International Division θαη Japan Literary Artist club ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, U.K., Ιζπαλία, Ιαπσλία HEISEI 4 (1991) - Χρόνος τοσ HITSUJI-KANOTO (SHEEP-METAL) Λακβάλεη γξάκκα επραξηζηηώλ θαη επρώλ από ηνλ πξόεδξν Bush ησλ USA ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, U.K., νεδία, Ιζπαλία, Γεξκαλία, Ιαπσλία HEISEI 5 (1992) - Χρόνος τοσ SARU-MIZUNOE (MONKEY-WATER) Σηκεηηθό δίπισκα Ph.D. Αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ από ην U.S. University

4 Special honour από ην πκβνύιην Πνιηηεηώλ ηεο U.K. ηαπξνύο Σηκήο (κεηάιηα) από ηνλ Juan Carlos, Βαζηιηά ηεο Ιζπαλίαο Δπραξηζηίεο από ηελ Μεηξνπνιηηηθή Αζηπλνκία Λνλδίλνπ Πνιίηεο ηεο Atlanta από ηελ Πνιηηεία Georgia Πνιίηεο Ιζξαήι Σηκεηηθό βξαβείν από ηελ Πνιηηεία ηεο Noda γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ Hatsumi Sensei ζην λα ζπζθηρηνύλ νη ζρέζεηο ηεο Πνιηηείαο κε άιιεο ρώξεο ηνπ πιαλήηε Γέρεηαη ηε ζέζε ηνπ Director of the Japan Literary Club, International Section Δπηζθέπηεηαη ηελ E.V.A. 21 (αεξνπνξηθή βάζε) ζηα Gran Canaria Island, Ιζπαλία. Σηκεηηθό κέινο ηεο βάζεο από ηνλ Αξρεγό Perez Jimenez Βξαβείν από ην ζπκβνύιην ησλ Grand Canaria Island ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, U.K., νπεδία, Ιζπαλία, Γεξκαλία,Απζηξαιία,Λνπμεκβνύξγν, Πνξηνγαιία, Ιζξαήι, Ιαπσλία HEISEI 6 (1993) - Χρόνος τοσ TORI-MIZUNOTO (ROOSTER-WATER) Βαζηθό ζέκα εθπαίδεπζεο: Rokushaku Bojutsu θαη Taijutsu Λακβάλεη επηζηνιή επραξηζηηώλ από ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Απζηξαιίαο Λακβάλεη επηζηνιή επραξηζηηώλ από ην «Πεληάγσλν» USA Λακβάλεη ην Ph.D. από ην Electronical Research University θαη Γηδαθηνξηθό από ην Washington University Σηκέο από ην Ιζπαληθό πκβνύιην Πνιηηεηώλ Λακβάλεη επηζηνιή επραξηζηηώλ από ηνλ Clinton, USA ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, Ιζπαλία, Απζηξαιία, Γαιιία HEISEI 7 (1994) - Χρόνος τοσ INU-KINOE (DOG-WOOD) Κύξην ζέκα εθπαίδεπζεο Sojutsu (Yari) θαη Kodachi

5 Ιδξύεη ην Bujinkan Juyushi κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ Ιαπσλία θαη εθπαηδεύνληαη κε ηνλ Sensei πεξηζζόηεξν, αλεμαξηήηνπ βαζκνύ Χξίδεηαη «Ιππόηεο» ζηελ Φξαλθθνύξηε Γηδάθηνξαο από ην Manchester School of Osteopathy ΣΑΙ-ΚΑΙ ζηελ USA, Γεξκαλία, U.K., Ιαπσλία HEISEI 8 (1995) - Χρόνος τοσ INOSHISHI-KINOTO (BUFFAROO-WOOD) Βαζηθό ζέκα εθπαίδεπζεο Naginatajutsu θαη Daisho Sabaki Gata θαη Taijutsu Αιιάδεη ην όλνκα ηνπ Bujinkan NINPO TAIJUTSU, ζε Bujinkan Budo Taijutsu, εθθξάδνληαο ηελ ζέιεζε ησλ αζθνύκελσλ λα εθπαηδεύνληαη ζε έλα πην επξύ θύθιν ηνπ Bujinkan Σνπ απνλέκεηαη ν ηίηινο "Todo Hanshi" (Master teacher ηνπ δξόκνπ ηνπ ζπαζηνύ), ηνλ Φεβξνπάξην 11 από ηνλ Nagazawa Toshi, πξόεδξν ηνπ Zen Nippon Todo Renmei (Japan Sword Federation). Σηκώκελν κέινο ησλ Arizona Rangers Σηκώκελνο πνιίηεο ηνπ Texas, Los Angeles, Atlanta, Duplin, Jordan Valley, Burdon Village Σηκώκελνο από ην Hillsdale University Σηκώκελνο από ην New Jersey State Legislature Σηκώκελνο από ηνλ USA Sports Minister Σηκώκελνο από ην London Metropolitan Police Headquarters Σηκώκελνο από ηελ πόιε Belfast, Northern Ireland Σηκώκελνο από ηελ πόιε Catalunya Σηκώκελνο από ην Berlin National Minister Σηκώκελνο από ηελ City of Linteschraissen Σηκώκελνο από ηνλ Πξίγθηπα Charles Σηκώκελνο από ηνλ Πξέζβε ηεο Αγγιίαο Σηκώκελνο από ην F.B.I. ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε USA, New Zealand, Ιζπαλία, U.K., Ιαπσλία HEISEI 9 - Χρόνος τοσ ΝΕ-ΗΙΝΟΕ (MOUSE-FIRE) Αλνίγεη ην Bujinden (Honbu Dojo) επηέκβξηνο 9 Κεληξηθό ζέκα εθπαίδεπζεο Bikenjutsu θαη Taijutsu ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Οιιαλδία, Ιζπαλία, USA, Ιαπσλία HEISEI 10 (1997) - Χρόνος τοσ USHI-HINOTO (BULL-FIRE) Κεληξηθό ζέκα εθπαίδεπζεο Jojutsu, Tachi, Taijutsu ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Ιζπαλία, USA, Ιαπσλία HEISEI 11 (1988) - TORA-TSUCHINOE (TIGER-EARTH) Copyright 2008, Ninjutsu.gr / Γεώργιος Γεωργίου

6 Κύξην ζέκα εθπαίδεπζεο Shinden Fudo Ryu ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Ιηαιία, νπεδία, USA, Ιαπσλία HEISEI 12 (1999) - USAGI-TSUCHINOTO (RABIT-EARTH) Κύξην ζέκα εθπαίδεπζεο Kukishinden Ryu ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Γεξκαλία, U.K., USA, Ιαπσλία Λακβάλεη ην Grand Price (Δζληθόο Θεζαπξόο) from International Cultural Promoting Association, από ηνλ Ιάπσλα Απηνθξάηνξα HEISEI 13 (2000) - TATSU-KANOE (DRAGON-METAL) Κύξην ζέκα εθπαίδεπζεο ην Koppojutsu ΣΑΙ-ΚΑΙ ζε Οιιαλδία, USA, Ιαπσλία Copyright 2008, Ninjutsu.gr / Γεώργιος Γεωργίου

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΤΜΝΑΗΑ ΛΤΚΔΗΑ «ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Σν Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλερίδεη θαη θέηνο ην πξόγξακκα εηδηθώλ πξνβνιώλ γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο

ηελ αληίιεςε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ όηη είραλ εζηθό ρξένο λα δηαδώζνπλ ηηο άμηεο ηνπο θαη ηνπο ζεζκνύο ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ - Η ΆΠΩ ΘΔΩΡΙΑ Α. Η ΑΚΜΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ Σα αίηια ηης αποικιοκραηίας 1. Η έμνδνο ησλ πξνεγκέλσλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζηνλ ππναλάπηπθην νηθνλνκηθά θόζκν

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens

Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens http://artforum.com/news/ Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens 02.21.08 - Renzo Piano, the architect who designed the New York Times building, was chosen to build a cultural

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ

Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ Ο νηθνδόκνο ΥΣ217 ζεθώλεηαη ζηηο 5 ηα μεκεξώκαηα, πίλεη κηα γνπιηά από ηνλ θαθέ πνπ ηνπ έρεη εηνηκάζεη ε γπλαίθα ηνπ θαη ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή της Manpower

Ιστορική Αναδρομή της Manpower 1940s 1948 Ίδρσση της Manpower Η Manpower ηδξύζεθε ζην Milwaukee, Wisconsin ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ από ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο Elmer Winter θαη Aaron Scheinfeld. Η Manpower θαηλνηνκεί δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΜΤΡΝΑΗΟΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) Σνπ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΗ Πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα, επηρεηξεκαηίαο, εθνπιηζηήο, λαππεγόο, εθδόηεο, δηπισκάηεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη θύξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα