ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ονομα στικής αξίας σαράντα ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ,00)... 1 Διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών από την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΤΣΟ, Ον. Πα τρός: ΣΩΤΗΡΗΣ από τον ομογενή ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΣ, Ον. Πα τρός: ΛΑΜΠΗΣ από την ομογενή ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΖΟΥΜΠΑ, Ον. Πα τρός: ΘΩΜΑΣ από τον ομογενή ΣΤΕΦΑΝ ΚΟΤΣΟΛΛΑΡΗ, Ον. Πα τρός: ΤΡΥΦΩΝ από την ομογενή ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ, Ον. Πα τρός: ΛΑΜΠΗΣ από την ομογενή ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΚΘΗ, Ον. Πατρός: ΙΩΣΗΦ από τον ομογενή ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΙΚΟΛΑΣ, Ον. Πα τρός: ΔΗΜΟΣ από την ομογενή ΒΑΣΙΛΩ ΓΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙ ΑΝΝΗΣ από την ομογενή ΧΡΥΣΩ ΚΑΚΑΤΣΑΪ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗ Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ελευσίνας «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δή μου Ελευσίνας» «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας» Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνι ών ΡΟΔΑ» σε Κοινωφελής Επιχείρηση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/59776/0023Α (1) Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ονομα στικής αξίας σαράντα ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ,00). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»(φεκ 178 Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/ ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16Α/1999). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 7. Την αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 8. Την αριθμ. 2/4627/0023/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ. σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/ ). 9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/ ).

2 24934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο νομικών» ΦΕΚ 213Α/ ). 11. Την αρ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β / ). 12. Την αρ. 2/6338/0023Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση την 1/2/ ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω δη μοπρασίας, με ημερομηνία λήξης την 20/03/ Το αρ. πρωτ. 1217/ έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγορών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο φασίζουμε: Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού , ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα. Τράπεζα ISIN ΛΗΞΗ TOKOM. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝ/ ΤΙΜΗ ΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Εθνική GR /03/11 3,80% ,00 98, Τράπεζα Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη μόσιο 9α καταβάλει στις στην Εθνική Τρά πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ νολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εκατόν εννιά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( ,82), ποσό το οποίο αντιστοι χεί σε για αξία διακανονισμού, πλέον ,82 γα δεδουλευμένους τόκους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ (2) Διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 α του Π.Δ. 131/87 2. Του άρθρου 11 παρ. 22 του ν. 2889/01 3. Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2920/01 4. Του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3205/03 5. Του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3329/05 6. του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/10 7. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νο σοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέ σεων. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Ένταξη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά κατάλογο Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γ. Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γ. Ν. ΑΙΓΙΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Γ. Ν. ΑΡΓΟΥΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ. Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ Γ.Ν.Α «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Γ. Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γ.Ν.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ. Ν. ΘΗΒΩΝ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ Γ. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΘΠ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ Γ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γ. Ν. ΜΥΤIΛHΝΗΣ Γ. Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ. Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ Π. Γ. Ν. Θ. «ΑΧΕΠΑ» Γ. Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ. Ν. Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Γ. Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ. Ν. Θ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Γ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ Γ. Ν. Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Γ. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ. Ν. ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Ψ. Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΑΓΝΗ Ψ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Ψ. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑ Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Γ. Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π. Γ. Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ. Ν. Κ. Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ. Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Γ. Ν. Κ. Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε. Ι. Α. Α. ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Γ. Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ* ΕΚΑΒ * ( ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Γ. Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) Μ. Κ. Φ. ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟ ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Υ.& Κ.Α, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΛΕΚΑ Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΝΟΠΕΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΑ ΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Γ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ. Ν. ΧΙΟΥ Γ. Ν. Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ. Ν. Κ. Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Γ. Ν. Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΩ Κ. Θ. Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ Γ. Ν. Κ. Υ. ΜΟΛΑΩΝ Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ. Ν. Κ. Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ. Ν. Κ. Υ. ΝΑΞΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ. Κ. Φ. ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΠΟ ΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Υ.& Κ.Α, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΠΔΔ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕ ΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΔΥ ΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ Α ΚΑ ΤΑΛΟΓΟΥ Άρθρο 2 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων επικουρικών ιατρών. Η Υπηρεσία καταρτίζει και αναρτά πίνακες των θέσεων επικουρικών σε ειδική θέση στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ. & Κ.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άρθρο 3 Τρόπος καταχώρησης επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα Οι αιτήσεις των γιατρών, με τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά, για κάλυψη θέσης επικουρικού καταχωρούνται σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου υπο βολής της αίτησης του ενδιαφερομένου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Υ. & Κ.Α. Σε περίπτωση που υποβάλλο νται περισσότερες των μία αιτήσεων για συγκεκριμένη θέση είτε αφορά πρώτη, είτε αφορά δεύτερη προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει υπηρετήσει περισσότερο χρόνο σε νοσοκομείο του Α καταλόγου ανεξάρτητα από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της αίτησης. Οι γιατροί αυτοί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλη σης ενδιαφέροντος μπορούν με συμπληρωματική αίτησή τους να επιλέγουν έως δύο (2) θέσεις επικουρικών. Ως ημερομηνία κατάθεσης της συμπληρωματικής αίτησης, στην περίπτωση που αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυμεταφορέα, λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής. Αιτήσεις γιατρών οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις τοπο θέτησης τους μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του ν. 3868/ παραμένουν στον κατάλογο εγγραφής επι κουρικών ιατρών σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αίτηση γιατρού θα πρέπει, μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος, να δηλώνει με συμπληρωματική αίτηση τις δύο προτιμήσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του γιατρού θα παραμένει στον κατάλογο σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αυτή έχει καταχωρηθεί. Άρθρο 4 Διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών Οι επικουρικοί γιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του ιατρού και του διοικητή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Άρθρο 5 Δικαίωμα υποβολής αίτησης (απαιτούμενα δικαιολογητικά) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γιατροί που απέ κτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβα τηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 24936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ. όπως αυτή ορίζε ται στην Δγ/10424/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 263 Β / ). Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους γιατρούς οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότη τας. Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγρα φο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ. 4. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της στην Υπηρεσία μας και από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη ειδικότητα. 5. Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικου ρικός ιατρός (Εφόσον αυτές υφίστανται). 6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του αιτού ντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ. Επίσης δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού. Γιατροί παραιτούμενοι μετά από παράταση σύμβασης όπως αυτή προβλέπεται από τις μεταβατικές διατά ξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 3868/ ΦΕΚ 129Α, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών πριν παρέλθει διετία από την παραίτησή τους. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ συμπληρώνο νται με την αποκλειστική ευθύνη των ιατρών. Ελλιπής κατάθεση δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. Οι γιατροί θα πρέ πει να επανέρχονται με νέα αίτησή τους και δικαιολο γητικά προκειμένου να καταχωρηθούν στον κατάλογο. Για τη μη καταχώρησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα ενη μερώνονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (3) από την ομογενή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΣΩ ΤΗΡΗΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /15448/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΤΣΟ, Ον. Πατρός: ΣΩΤΗΡΗΣ σύμφωνα με τις διατά (4) από τον ομογενή ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΡΟΚΟΣ, Ον. Πατρός: ΛΑ ΜΠΗΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /13425/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΣ. Ον. Πατρός ΛΑΜΠΗΣ σύμφωνα με τις διατά (5) από την ομογενή ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΖΟΥΜΠΑ, Ον. Πα τρός: ΘΩΜΑΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /15513/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΖΟΥΜΠΑ, Ον. Πατρός ΘΩΜΑΣ σύμφωνα με τις διατά (6) από τον ομογενή ΣΤΕΦΑΝ ΚΟΤΣΟΛΛΑΡΗ, Ον. Πατρός: ΤΡΥΦΩΝ. Με την αρ. πρωτ. Φ /15470/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΣΤΕΦΑΝ ΚΟ ΤΣΟΛΛΑΡΗ. Ον. Πατρός ΤΡΥΦΩΝ σύμφωνα με τις δια τά (7) από την ομογενή ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ, Ον. Πατρός: ΛΑ ΜΠΗΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /15248/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ. Ov. Πατρός: ΛΑΜΠΗΣ σύμφωνα με τις διατά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) από την ομογενή ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΚΘΗ, Ον. Πατρός: ΙΩΣΗΦ. Με την αρ. πρωτ. Φ /15439/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΚ ΘΗ. Ον. Πατρός ΙΩΣΗΦ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις». (9) από τον ομογενή ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΙΚΟΛΑΣ, Ον. Πα τρός: ΔΗΜΟΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /13709/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΙΚΟΛΑΣ. Ον. Πατρός: ΔΗΜΟΣ σύμφωνα με τις διατά ναστών και άλλες διατάξεις» (10) από την ομογενή ΒΑΣΙΛΩ ΓΙΩΤΗ, Ον. Πατρός: ΓΙΑΝΝΗΣ. Με την αρ. πρωτ. Φ /14074/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΩ ΓΙΩΤΗ. Ον. Πατρός: ΓΙΑΝΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις» (11) από την ομογενή ΧΡΥΣΩ ΚΑΚΑΤΣΑΪ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗ ΤΡΗ. Με την αρ. πρωτ. Φ /13910/ απόφαση αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΧΡΥΣΩ ΚΑ ΚΑΤΣΑΪ. Ον. Πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ σύμφωνα με τις διατά ναστών και άλλες διατάξεις» Αριθμ (12) Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ελευσίνας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/ Α/ ), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν.3463/2006, 3. Την αριθ. 291/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Ελευσίνας περί σύστασης Νομικού Προ σώπου με την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός Οργα νισμός Ελευσίνας (ΦΕΚ 1769/τ.Β / ) μετά από την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ελευσίνας: Αθλητικός Οργανισμός Δήμο Ελευσίνας και Δημοτικός Χώρος Άθλησης, 4. Την αριθ. 220/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ελευσίνας περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ελευσίνας, 5. Την αριθ. οικ /6400/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγρά φων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδ/σης και Δ/σης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊστα μένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ 576/τ.Β/ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 4 (Πόροι του Νομικού Προσώπου) ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας και την παράγραφο 9 (Κάλυψη δαπάνης) της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημο τικός Αθλητικός Οργανισμός Ελευσίνας ως εξής: Α. «4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας δεν θα ξεπερνά το ποσό των ,006 η οποία θα καθορί ζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου....» Β. «9. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού ,006 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας οικονομικού έτους 2010 και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις και τα επόμενα έτη, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στην παράγραφο 4». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ / απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1769/τ.Β / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ελευσίνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

6 24938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (13) «Κέ ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελευ σίνας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/ Α/ ), 2. Τις διατάξεις των άρθρων 235,239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Νέος Δ.Κ.Κ.), 3. Την αριθ. 3431/ απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 634/τ. Β / ) περί «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Α Κ,Α.Π.Η. Δήμου Ελευσί νας και Β Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ελευσίνας» σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελευσίνας», 4. Την αριθ. 218/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ελευσίνας με θέμα: «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», 5. Την αριθμ. οικ /6400/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Απο κέντρωσης Τοπικής Αυτοδ/σης και Δ/σης Αν.Αττικής Δυτ.Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ δημοσίευσης 576/Β / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τις παραγράφους 3, εδάφιο α (Πόροι του Κ.Α.Π.Η.) ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δή μου Ελευσίνος και την παράγραφο 7 (Κάλυψη δαπάνης) της Συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗ ΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» που συστάθηκε με την αριθ. 3431/ απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 634/τ. Β / ) ως εξής: Α. «3. Πόροι του Κ.Α.Π.Η. είναι: α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνος δεν θα ξεπερνά το ποσό των ,00, η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». Β. «9. Κάλυψη Δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνος οικονομικού έτους 2010 και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις και τα επόμενα έτη, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στην παράγραφο 3». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3431/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 634/τ. Β / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ελευσίνα, 10 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (14) «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/ Α/ ), 2. Τις διατάξεις των άρθρων 235,239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Νέος Δ.Κ.Κ.), 3. Την αριθ / απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1994/τ. Β / ) περί «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέ ντρο Δήμου Ελευσίνας, Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη και Φιλαρμονική Δήμου Ελευσίνας» σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», 4. Την αριθ. 221/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ελευσίνος με θέμα: «Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας», 5. Την αριθμ. οικ /6400/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Απο κέντρωσης Τοπικής Αυτοδ/σης και Δ/σης Αν.Αττικής Δυτ.Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ δημοσίευσης 576/Β / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 4 (Πόροι του Νομικού Προσώπου) ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δή μου Ελευσίνος και την παράγραφο 9 (Κάλυψη δαπάνης) της Συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» που συστάθηκε με την αριθ / απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1994/τ. Β / ) ως εξής: Α. «4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνος δεν θα ξεπερνά το ποσό των ,00 η οποία θα κα θορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Β. «9. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνος οικ. έτους 2010 και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις και τα επόμενα έτη, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στην παράγραφο 4.» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ / απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1994/τ. Β / ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ελευσίνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (15) Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» σε Κοινωφελής Επιχείρηση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α / ): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 (ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ Α /198). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και του Ν. 3463/ Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό σύστασης επιχείρησης. 5. Την αριθμ. 507/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Ροδίων. 6. Την αριθμ. 4699/Β/ (ΦΕΚ 891/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την μετατροπή την αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία της «Δημοτικής Επιχεί ρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» σε κοινωφελή επιχείρηση του ν. 3463/2006 με τα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΡΟΔΑ) ΚΟΙ ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΣΚΟΠΟΣ: Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι». Α) Η δια κατάλληλων λεωφορείων εξυπηρέτηση των συγκοινωνιών των αστικών και υπεραστικών γραμμών του τμήματος της Νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα: Την Πόλη της Ρόδου με τους οικισμούς Ασγούρου, Κρητικά την Ιαλυσό, Κρεμαστή Παραδείσι Παστίδα Μαριτσά, Κοσκινού, Ιξιά, τη διαδρομή Ρό δος Καλλιθέα Καστρί, χαρακτηρισμένες οι ανωτέρω περιοχές ως αστική ζώνη, με την αριθ. Σ. Σ 3181/ απόφαση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ν. Δωδ/σου. Τη Δαματριά, την περιοχή Πεταλούδες, Θεολόγο, Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα, Σάλακος, Έ μπωνα, Αγιος Ισίδωρος, Σιάννα, Μονόλιθος, Κρητηνία, Μανδρικό, τις περιοχές Αρχαία Κάμειρο και Κάμειρο Σκάλα, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, Πλατάνια και Απόλλωνα, χαρακτη ρισμένη ως υπεραστική περιοχή. Β ) Η μεταφορά δια λεωφορείων μαθητών μελών συλλό γων, ιδρυμάτων, και διαφόρων φορέων του Δήμου Ροδίων εντός και εκτός αστικής περιοχής της νήσου Ρόδου και γενικά τη παροχή υπηρεσιών συγκοινωνίας στο Δήμο Ρο δίων για κοινωνικούς σκοπούς και έκτακτες ανάγκες. Γ) Η ανάπτυξη δράσεων προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα (φυλ λάδια ενημέρωσης, περίπτερα πληροφοριών). Δ) Η λειτουργία τουριστικού τρένου δίχως εμπορικό χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κλη ρονομιάς πόλης με την παράλληλη ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της προβολής του νησιού ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής στην εφημερίδα της κυβέρνησης. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ρόδου ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ροδίων για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και γενικά την άσκηση της δραστηριότητας της, η παροχή υπη ρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων. Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωττα. Οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία της επιχεί ρησης. Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά μέλη και εννέα (9) αναπληρωτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμ βούλιο του Δήμου Ροδίων. Από τα μέλη αυτά, τρεις (3) είναι αιρετοί, εκπρόσωποι του Δήμου Ροδίων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρη σης όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώ σεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το κεφάλαιο της επιχείρησης παραμένει στα ,85 ευρώ. ΔΙΑΛΥΣΗ Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Ροδίων. Η εκκαθάρι ση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ροδίων. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το Δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. Ρόδος, 14 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

8 24940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών... 1 Εφημερίες γιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/23800/0022

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 604 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση δανεισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βι ομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 18 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2001 15 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης... 1 Ορισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1949 14 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Λαγό Γεώργιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 827 12 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, Ον. Συζύγου: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κ.λ.π...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1145 7 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2171 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 39977/ΥΠΕ/5/00128/Ε/ 2.9.2008 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα