ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006"

Transcript

1 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ Α.Ρ.Μ.Α.Ε /05/Β/86/20 1

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Πίνακας Περιεχομένων των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων ΣΕΛΙΔΑ Κατάσταση αποτελεσμάτων 3 έως 4 Ισολογισμός 5 Κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 6 Κατάσταση ταμειακών ροών 7 Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 8 έως 22 Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 23 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 2

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ. 01/04/ /04/2005 Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (38.369) (36.167) (11.680) (19.513) Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφάλιστρων (366) (8.238) (4.724) (4.425) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα επενδύσεων Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση/λήξη επενδύσεων Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων (3.152) (10.910) Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιρειών (155) 127 Λοιπά Έσοδα/ (Έξοδα) (5.199) Αποζημιώσεις ασφαλισμένων ( ) ( ) (77.296) (78.933) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (37.027) (33.662) (19.208) (21.679) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (79.308) (44.877) (36.690) (11.867) Έξοδα διάθεσης 18 (59.945) (49.146) (35.653) (28.326) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (20.774) (19.941) (10.143) (4.179) Λοιπά Έσοδα/ (Έξοδα) (2.422) (3.824) (571) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (5.844) Φόρος εισοδήματος 6 (538) (4.876) (2.111) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (4.425) Εκ των οποίων αναλογεί στην Μητρική εταιρία (4.553) 979 Δικαιώματα μειοψηφίας 6 (79) Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Ποσά σε ) 7 0,03 0,13 (0,04) 0,02 Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία (Ποσά σε ) 7 0,03 0,13 (0,04) 0,01 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ. 01/04/ /04/2005 Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (32.464) (32.640) (10.209) (17.635) Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφάλιστρων (7.837) 623 (4.255) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα επενδύσεων Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση/λήξη επενδύσεων Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων (3.898) (10.639) Λοιπά Έσοδα/ (Έξοδα) (5.836) Αποζημιώσεις ασφαλισμένων ( ) ( ) (75.709) (77.691) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (35.903) (32.590) (17.925) (21.171) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (83.242) (44.758) (40.728) (11.801) Έξοδα διάθεσης 18 (56.423) (47.121) (33.532) (27.188) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (20.296) (19.476) (9.989) (4.076) Λοιπά Έσοδα/ (Έξοδα) (1.565) (3.110) (504) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (6.632) Φόρος εισοδήματος 6 (400) (4.758) (2.021) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (5.026) 231 Εκ των οποίων αναλογεί στην Μητρική εταιρία (5.026) 231 Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Ποσά σε ) 7 0,03 0,13 (0,03) 0,01 Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία (Ποσά σε ) 7 0,03 0,13 (0,03) 0,01 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 4

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημ. 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε ακίνητα Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Απαιτήσεις από αντασφαλιστές Απαιτήσεις από αντασφαλιζόμενους Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων (DAC) Λοιπές απαιτήσεις Δάνεια σε προσωπικό, ασφαλιστές και ασφαλισμένους Ζωής Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις Αναλογιστικά αποθέματα ασφαλειών Ζωής Εκκρεμείς αποζημιώσεις Ζημιών και Ζωής Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές Υποχρεώσεις προς αντασφαλιζόμενους Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Αποθεματικά Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Παθητικού Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σωρευμένα Κέρδη / (Ζημιές) Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (5.126) 0 0 (5.126) Καταβολή για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (1.201) 0 (1.201) Λοιπά 17 (250) 136 (97) Υπόλοιπα ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (10.023) 0 0 (10.023) Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (1.338) 0 (1.338) Λοιπά Υπόλοιπα 31/12/ ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (33.364) 0 0 (33.364) Λοιπά 0 0 (12) Υπόλοιπα ( ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σωρευμένα Κέρδη / (Ζημιές) Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλιάδες Υπόλοιπα ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (5.126) 0 (5.126) Καταβολή για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (1.201) (1.201) Υπόλοιπα ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (10.023) 0 (10.023) Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (137) (137) Υπόλοιπα 31/12/ ( ) Αποτέλεσμα περιόδου Αποθεματικό από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 0 0 (33.364) 0 (33.364) Υπόλοιπα ( ) Oι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Κέρδη μετά από φόρους: Αποσβέσεις Αύξηση/(Μείωση) ασφαλιστικών προβλέψεων (87.681) (90.155) Κέρδη από αποτίμηση και πώληση επενδύσεων (23.774) (50.195) (22.196) (49.262) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων (30.815) (24.920) (14.079) (22.948) Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.227) (3.625) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων και ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.353) (14.132) (4.416) (13.953) Πωλησεις άυλων και ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές αξιογράφων ( ) ( ) ( ) ( ) Πωλήσεις αξιογράφων Αύξηση επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) (26.030) (26.516) (26.140) (26.006) Έσοδα επενδύσεων Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (1.201) 0 (1.201) Λοιπά 0 (510) 0 0 Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0 (1.711) 0 (1.201) Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ( ) ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 7

8 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όμιλος Εταιριών της Εθνικής Ασφαλιστικής (ο Όμιλος) δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ έχει θυγατρικές που λειτουργούν στην Ελλάδα, Ρουμανία και στην Κύπρο. Η Μητρική Εταιρία του Ομίλου είναι η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Εφεξής Αναφερομένη ως Εθνική Ασφαλιστική ή Μητρική Εταιρία) η οποία ιδρύθηκε το 1891, είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ το 1946 εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εθνική Τράπεζα έχει 76,68% συμμετοχή στην Μητρική Εταιρία. Κατά συνέπεια οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις ενοποιούνται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Ως έδρα της Μητρικής Εταιρίας έχει ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού , ΤΚ.11745, AΡ.Μ.Α.Ε /05/Β/86/20. Η Μητρική Εταιρία έχει ως καταστατικό σκοπό τη διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και γενικότερα χρηματοοικονομικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες από το ισχύον εκάστοτε Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Δούκας-Παύλος Ι. Παλαιολόγος Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς Σπυρίδων Τ. Λευθεριώτης Αναστάσιος Α. Παγώνης Αλέξανδρος Π. Γεωργίτσης Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Ιωάννης Χρ. Κόλλιας Αβραάμ Ε. Μωυσής Βασίλειος Β. Παναγιωτόπουλος Στέφανος Γ. Παντζόπουλος Ιωάννης Ν. Πολίτης Κωνσταντίνος Χρ.Λαμπρόπουλος Βασίλειος Σ. Φουρλής Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρίας την 29 Αυγούστου Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου (οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής Δ.Π.Χ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) που ισχύουν και εφαρμόστηκε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, για τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Οι ενδιάμεσες 8

9 Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις και όχι όλες τις Σημειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές: αποτίμηση μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά παραγώγων και χρεογράφων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, ασφαλιστικά αποθέματα, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Κατά την σύνταξη των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από την Διοίκηση ήταν οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Ο Όμιλος ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Τα νέα πρότυπα που δημοσιεύθηκαν καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις και διερμηνείες των προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ και τα οποία εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τον Όμιλο για τις περιόδους που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου 2006, και εφεξής, είναι τα ακόλουθα: - Δ.Λ.Π 19 (τροποποίηση), «Παροχές προς Εργαζομένους» (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006) Η τροποποίηση εισάγει τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, στις περιπτώσεις προγραμμάτων πολλαπλών εργοδοτών (multi-employer plans) όπου υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση για τη λογιστική των καθορισμένων παροχών (defined benefit), είναι δυνατόν να απαιτηθούν επιπλέον κριτήρια αναγνώρισης. Με την τροποποίηση αυτή προστίθενται νέες γνωστοποιήσεις. Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετήσει για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών, και επιπλέον δε συμμετέχει σε προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών. - Δ.Λ.Π 39 (τροποποιημένο), «Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών από Προβλεπόμενες Διεταιρικές Συναλλαγές» (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο συναλλαγματικός κίνδυνος μίας πολύ πιθανής διεταιρικής συναλλαγής αντιμετωπίζεται ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι α) το νόμισμα της συναλλαγής είναι διαφορετικό από το συναλλακτικό νόμισμα της οικονομικής μονάδας που συμμετέχει στη συναλλαγή, και β) ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει τα ενοποιημένα κέρδη ή ζημίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, αφού ο Όμιλος δεν έχει διενεργήσει διεταιρικές συναλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να 9

10 θεωρηθούν ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου Δ.Λ.Π 39 και Δ.Π.Χ.Π 4 (τροποποιημένο), «Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις» (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). Σύμφωνα με τις εν λόγω τροποποιήσεις, οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί, εκτός αυτών που έχουν θεωρηθεί από την οικονομική μονάδα ως ασφαλιστήρια συμβόλαια, αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία, ενώ μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης στην υψηλότερη τιμή μεταξύ: α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των εισπρακτέων εσόδων και εσόδων επομένων χρήσεων, και β) της απαιτούμενης δαπάνης για το διακανονισμό της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. - Διερμηνεία 4, «Καθορισμός προϋποθέσεων βάσει των οποίων μία σύμβαση εμπεριέχει στοιχείο μίσθωσης» (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να προσδιορίζεται μία σύμβαση ως μίσθωση ή ως εμπεριέχουσα μίσθωση βάσει της ουσίας της σύμβασης. Απαιτεί να αξιολογείται κατά πόσον: α) η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων, και β) η συμφωνία περιέχει το δικαίωμα της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η υιοθέτηση της Διερμηνείας 4 δεν είχε σημαντική επίδραση στη μορφή και την έκταση των γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. - ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), «Καθαρή επένδυση σε επιχείρηση της αλλοδαπής» (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί όπως, όταν ένα χρηματικό στοιχείο συνιστά μέρος καθαρής επένδυσης μητρικής εταιρείας της σε επιχείρηση της αλλοδαπής και είναι εκπεφρασμένο σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα είτε της μητρικής εταιρείας, είτε της αλλοδαπής επιχείρησης, τότε οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις και των δύο εταιρειών μεταφέρονταιι στα ίδια κεφάλαια κατά την ενοποίηση. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνίες έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι εφαρμοστέα κατά το 2006, και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα: - Δ.Π.Χ.Π 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση του Δ.Λ.Π 1, Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2007). Το Δ.Π.Χ.Π 7 εισάγει νέες γνωστοποιήσεις οι οποίες συντελούν στη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτείται η γνωστοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε κινδύνους που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες κατ ελάχιστον γνωστοποιήσεις σχετικά με το πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο ρευστότητας και το κίνδυνο της αγοράς, καθώς και ανάλυση ευαισθησίας για το κίνδυνο της αγοράς. Αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 30, Γνωστοποιήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων των Τραπεζών και των συναφών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π 32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση. Εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές μονάδες που έχουν υιοθετήσει τα Δ.Π.Χ.Π. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π 1 απαιτεί να γίνουν γνωστοποιήσεις για το επίπεδο κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας καθώς και για το τρόπο διαχείρισής του. Η διοίκηση του Ομίλου αξιολόγησε την επίδραση των Δ.Π.Χ.Π 7 και των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π 1 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπλέον κύριες γνωστοποιήσεις αφορούν την ανάλυση ευαισθησίας για το κίνδυνο αγοράς, και το επίπεδο κεφαλαίου σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π 1. Η διοίκηση του Ομίλου αναμένεται να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Π 7 και τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π 1 για τις χρήσεις με έναρξη από την 1 η Ιανουαρίου

11 - Διερμηνεία 9, «Επαναξιολόγηση ενσωματωμένων παραγώγων», (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουνίου 2006). Η Διοίκηση εξετάζει τις επιπτώσεις της νέας Διερμηνείας, και - Διερμηνεία 10, «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση», (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Νοεμβρίου 2006). Ο Όμιλος θα εφαρμόσει τη νέα Διερμηνεία από το ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι χωρισμένος σε δύο βασικούς τομείς, ως εξής: Ασφαλίσεις Ζωής: Περιλαμβάνει κυρίως τις ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, τις μικτές, μόνιμης ολικής ανικανότητας, και λοιπών ατυχημάτων, ασφαλίσεις που συνδέονται με επενδύσεις και ασφαλίσεις υγείας. Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Περιλαμβάνει τις ασφαλίσεις ασθενειών, ατυχημάτων, χερσαίων οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, πυρός και στοιχείων της φύσης, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων, εγγυήσεων, νομικής προστασίας και διαφόρων χρηματικών απωλειών. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σημ. 01/04/ /04/2005 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα, Κέρδη και (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση επενδύσεων (6.156) Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (69.937) (78.657) (35.439) (39.937) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (18.723) (13.906) (10.097) (11.645) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (59.548) (26.593) (24.866) (5.848) Κέρδος Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών Λοιπά Έσοδα/( Έξοδα) (202) (4.172) Έξοδα διάθεσης, έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά έξοδα 18 (35.662) (32.812) (20.461) (13.711) Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (1.506) (551) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα, Κέρδη και (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση επενδύσεων Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (80.402) (73.670) (41.857) (38.996) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (18.304) (19.756) (9.111) (10.034) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (19.760) (18.284) (11.824) (6.019) Κέρδος Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών 7 70 (170) 70 Λοιπά Έσοδα/( Έξοδα) (1.027) Έξοδα διάθεσης, έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά έξοδα 18 (47.479) (40.099) (25.906) (16.691) Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (8.027) Σύνολο (5.844)

12 ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σημ. 01/04/ /04/2005 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα, Κέρδη και (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση επενδύσεων (6.314) Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (68.925) (77.788) (34.964) (39.642) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (18.187) (13.576) (9.223) (11.486) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (59.638) (26.626) (24.948) (6.168) Κέρδος Λοιπά Έσοδα/( Έξοδα) (4.318) Έξοδα διάθεσης, έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά έξοδα 18 (33.476) (31.368) (19.406) (13.276) Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (1.354) (591) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Έσοδα, Κέρδη και (Ζημιές) από πώληση ή αποτίμηση επενδύσεων Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (77.920) (71.527) (40.745) (38.049) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής (17.716) (19.014) (8.702) (9.685) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις (23.604) (18.132) (15.780) (5.633) Κέρδος Λοιπά Έσοδα/( Έξοδα) (1.518) Έξοδα διάθεσης, έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά έξοδα 18 (44.808) (38.339) (24.619) (16.005) Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (10.517) Σύνολο (6.632)

13 4. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ (ΜΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 01/04/ /04/2005 Από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες Από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Ασφάλιστρα Ζωής Από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες Από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Ασφάλιστρα Ζημιών Σύνολο /04/ /04/2005 Από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες Από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Ασφάλιστρα Ζωής Από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες Από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Ασφάλιστρα Ζημιών Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 01/04/ /04/2005 Μισθοδοσία και Ημερομίσθια (26.935) (25.077) (13.696) (15.915) Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (9.377) (9.318) (4.728) (4.301) Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (15.289) (7.137) (12.994) (1.311) Σύνολο (51.601) (41.532) (31.418) (21.527) Μέσος όρος απασχολούμενων υπαλλήλων

14 01/04/ /04/2005 Μισθοδοσία και Ημερομίσθια (25.427) (23.783) (12.894) (15.308) Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (9.225) (9.064) (4.652) (4.103) Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (15.289) (7.137) (12.994) (1.311) Σύνολο (49.941) (39.984) (30.540) (20.722) Μέσος όρος απασχολούμενων υπαλλήλων Στο ποσό χιλ. των εξόδων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών περιλαμβάνεται ποσό χιλ. που αφορά πρόβλεψη εθελουσίας εξόδου προσωπικού (βλ. σχετικά και σημείωση 18). 6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/04/ /04/2005 Φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου (2.427) (2.199) (2.580) (2.063) Αναβαλλόμενος φόρος (2.677) (48) Σύνολο (538) (4.876) (2.111) 01/04/ /04/2005 Φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου (2.293) (2.081) (2.397) (1.973) Αναβαλλόμενος φόρος (2.677) (48) Σύνολο (400) (4.758) (2.021) Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση Για την χρήση 2005 έχει καταθέσει την υπ αριθμόν 31835/ επιστολή προς το Δ.Ε.Κ. Αθηνών για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Για τις θυγατρικές έχει καταθέσει την υπ αριθμ. Πρωτ. 2734/ αίτηση στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών για φορολογικό έλεγχο της συγγενούς Εταιρίας ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ η οποία έχει ελεγχθεί μέχρι το 2002 και της Εταιρίας AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ η οποία έχει ελεγχθεί μέχρι το Η θυγατρική Εταιρία, SOCIETATE COMERCIALA GARANTA ASIGURARΙ S.A., που έχει έδρα στη Ρουμανία έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2002, ενώ η NBG ASIGURARI S.A. που εξαγοράστηκε πρόσφατα με έδρα στη Ρουμανία δεν έχει ελεγχθεί από ενάρξεως, δηλαδή από τη χρήση 2001 έως και τη χρήση Αναφορικά με το φορολογικό έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Ζωής Λτδ., έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις κάθε χρήσης, μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου Η NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. έχει ελεγχθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου

15 Η Μητρική Εταιρία θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις φορολογικές της υποχρεώσεις και έχει εφαρμόσει με ακρίβεια όλες τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και των διερμηνειών των φορολογικών νόμων. Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεματικά της Μητρικής Εταιρίας διανεμηθούν στους μετόχους, αυτά θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία της διανομής, ενώ στην περίπτωση διανομής του υπολοίπου κερδών εις νέον δεν θα επιβληθεί φόρος εισοδήματος. 7. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη μετά από φόρους Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 0,03 0,13 0,03 0,13 Κέρδη που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία (ποσά σε ευρώ) 0,03 0,13 0,03 0,13 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Αριθμός μετοχών % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,68 ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.ΑΚ. (5) ,17 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ,25 ALPHA Α.Ε.Δ.Α.Κ. (5) ,07 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ,81 ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (7.588) ,02 Σύνολο ,00 8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Γήπεδα και Οικόπεδα Κτíρια Σύνολο Γήπεδα και Οικόπεδα Κτíρια Σύνολο Αξία κτήσης Συσσωρεμένες Αποσβέσεις 0 (20.423) (20.423) 0 (19.855) (19.855) Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/ Μείον: Απόσβεση περιόδου 0 (1.360) (1.360) 0 (1.324) (1.324) Αναπόσβεστη αξία κτήσης

16 Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν την 30 Ιουνίου 2006 σε χιλ. ( χιλ. την 30 Ιουνίου 2005). Η Μητρική Εταιρία σε εκπλήρωση υποχρέωσής της από το νόμο για ασφαλιστική τοποθέτηση έχει εγγράψει προσημείωση επί των ακινήτων της ποσού χιλ. Η αξία κτήσεως των ακινήτων της ανέρχεται σε χιλ. (Σημειώσεις 8 και 13). Πέραν της προσημείωσης αυτής δεν υπάρχει άλλη δέσμευση ή εγγύηση επί των ακινήτων της έναντι άλλων υποχρεώσεών της. Τα έσοδα και έξοδα μελλοντικών ενοικίων της Μητρικής Εταιρίας είναι: Μέχρι 1 έτος 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω Έσοδα Έξοδα ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 31/12/ /12/2005 Ομόλογα Μετοχές Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνολο ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΗ 31/12/ /12/2005 Ομόλογα Μετοχές Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή SOCIETATE COMERCIALA GARANTA 30/6/ /12/2005 Λογιστική % Λογιστική Χώρα Έδρας % Συμμετοχής Αξία Συμμετοχής Αξία ASIGURARΙ S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 93,265% ,265% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD ΚΥΠΡΟΣ 89,089% ,089% AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 70,000% ,000% ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΛΛΑΔΑ 30,000% ,000% NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 95,000% ,000% NBG ASIGURARI S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99,988% Σύνολο

17 Καμία από τις παραπάνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες για τις εν λόγω μετοχές, ώστε να υπολογιστεί η εύλογη αξία των επενδύσεων αυτών. Η ενοποίηση των θυγατρικών εταιριών γίνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ Νο 27 (Ολική ενοποίηση), ενώ η ενοποίηση της συγγενούς Εταιρίας ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ γίνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ Νο 28 (μέθοδος καθαρής θέσης). Η NBG ASIGURARI S.A. εξαγοράσθηκε την 15 Φεβρουαρίου 2006 και ενοποιείται για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η S.C.GARANTA ASIGURARI S.A. να απορροφήσει την NBG ASIGURARI S.A. Την 22 Φεβρουαρίου 2006 η Εταιρία υπέγραψε συμφωνία με την Τράπεζα United Bulgarian Bank AD (U.B.B. AD), θυγατρική της Εθνικής Τραπέζης στη Βουλγαρία και τον Όμιλο της American International Group Inc (AIG) για την ίδρυση μίας εταιρίας Ασφαλίσεων Ζωής και μίας Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στη Βουλγαρία. Η Εθνική Ασφαλιστική και η U.B.B. AD θα κατέχουν ποσοστό 30% έκαστη, επί του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 40% της εταιρίας Ασφαλίσεων Ζωής θα ανήκει στην American Life Insurance Company (ALICO) και της εταιρίας Ασφαλίσεων κατά Ζημιών αντίστοιχα, στην AIG Central Europe & CIS Insurance Holdings Corporation. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο για την εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής ορίσθηκε σε χιλ. (Leva ), ενώ για την εταιρία Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ορίσθηκε σε χιλ. (Leva ). Όλοι οι μέτοχοι έχουν ήδη καταβάλλει την αναλογία τους επί των ιδρυτικών κεφαλαίων και η έναρξη λειτουργίας των εταιριών θα γίνει αμέσως μετά τις εγκρίσεις των αρμόδιων Βουλγαρικών Εποπτικών και Φορολογικών Αρχών που αναμένονται σύντομα. 12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (UNIT -LINKED) 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Αμοιβαί α κεφάλαια Ομόλογα Μετοχές Βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα Λοιπές τοποθετήσεις Σύνολο

18 13. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα και Οικόπεδα Κτíρια Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή Σύνολο Αξία κτήσης Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0 (19.823) (862) (23.832) (2.319) 0 ( ) Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/ Πλέον: Αγορές/ Μεταφορά Μείον: Πωλήσεις/Μεταφορά (17) (1.623) (22) (2) 0 (11.305) (12.969) Απόσβεση περιόδου 0 (1.230) (150) (1.109) (57) 0 (2.546) Λοιπά (3) Αναπόσβεστη αξία κτήσης ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑ ΙΡΙΑ Γήπεδα και Οικόπεδα Κτíρια Βελτιώσεις σε Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός μισθωμένα ακίνητα τρίτων Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή Σύνολο Αξία κτήσης Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0 (19.477) (714) (23.016) (2.319) 0 (45.526) Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/ Πλέον: Αγορές/ Μεταφορά Μείον: Πωλήσεις/Μεταφορά (17) (827) (22) 0 0 (11.305) (12.171) Απόσβεση περιόδου 0 (1.215) (92) (969) (57) 0 (2.333) Αναπόσβεστη αξία κτήσης Στην αξία κτήσης του λογαριασμού Γήπεδα και Οικόπεδα περιλαμβάνεται ποσό χιλ. που αφορά οικόπεδο της Εταιρίας ( οικόπεδο Ελληνικού 35 ης οδού ) στο οποίο ακίνητο ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) με βάση απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για απαλλοτρίωση του εν λόγω οικοπέδου, προέβη σε ανέγερση κτιρίου. Η εν λόγω απαλλοτρίωση με ενέργειες της Εταιρίας ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση. Κατόπιν αυτού αναζητείται συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και εξετάζεται η παραχώρηση εκ μέρους του Ο.Σ.Κ. ακινήτων ή ακινήτου ίσης αξίας, αλλιώς θα κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά του Ο.Σ.Κ. 18

19 14. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά το αναπόσβεστο ποσό των λογισμικών προγραµµάτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας και τις υπεραξίες των θυγατρικών εταιριών και αναλύεται ως εξής: 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Λογισμικό Υπεραξίες θυγατρικών Σύνολο Η αύξηση του λογαριασμού Υπεραξίες θυγατρικών προκύπτει από την εξαγορά της Εταιρίας NBG ASIGURARI S.A., που ανήλθε σε ευρώ 671 χιλ., και καταχωρήθηκε στον παρόντα λογαριασμό του Ενεργητικού του Ενοποιημένου Ισολογισμού του Ομίλου. Στον Ισολογισμό της Μητρικής περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως στο λογαριασμό Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. Η Μητρική έχει την υποχρέωση να εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας, τουλάχιστον ετησίως, για να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν απομειώσεως της αξίας αυτής. 15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Αναπροσαρμογή αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Αποσβέσε ις για πωληθέντα ακίνητα Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Ασφαλιστικές προβλέψεις Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους Αναπροσαρμογή αποσβέσεων ενσώματων παγίων Αναπροσαρμογή αποσβέσεων επενδύσεων σε ακίνητα Λοιπές προσωρινές διαφορές Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους Σύνολο

20 16. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αναλύονται ως εξής: Αναλογία Ομίλου Αναλογία Αντασφαλιστών Σύνολο Αναλογία Ομίλου Αναλογία Αντασφαλιστών 30/6/ /12/2005 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Αναλογιστικά αποθέματα Προβλέψεις για αποζημιώσεις Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο αποθεμάτων ασφαλίσεων Ζωής ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Προβλέψεις για αποζημιώσεις Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο αποθεμάτων ασφαλίσεων κατά Ζημιών Σύνολο Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) Σύνολο Σύνολο Αναλογία Εταιρίας Αναλογία Αντασφαλιστών Σύνολο Αναλογία Εταιρίας Αναλογία Αντασφαλιστών 30/6/ /12/2005 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Αναλογιστικά αποθέματα Προβλέψεις για αποζημιώσεις Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο αποθεμάτων ασφαλίσεων Ζωής ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Προβλέψεις για αποζημιώσεις Σύνολο αποθεμάτων ασφαλίσεων κατά Ζημιών Σύνολο Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) Σύνολο Σύνολο Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών αποθεμάτων ( Liabilities Adequacy Test ) Αρχής γενομένης την 1 Ιανουαρίου 2005, με την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, ο Όμιλος διενεργεί εξέταση επάρκειας των ασφαλιστικών αποθεμάτων, έτσι όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με την ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία και τη νομοθεσία των άλλων χωρών στις οποίες οι θυγατρικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 20

21 Οι επιπλέον υποχρεώσεις που προέκυψαν από την αξιολόγηση την 30 Ιουνίου 2006 και καταχωρήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αφορούν τη συμπληρωματική κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και ανέρχονται σε χιλ. για τις Ασφαλίσεις Ζωής καθώς επίσης, χιλ. για τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών οι οποίες αφορούσαν εκκρεμείς αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων. 17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Φόρος εισοδήματος Υποχρεώσεις από ομαδικά επενδυτικά συμβόλαια DAF Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Με τα συμβόλαια 2361, 2740 και 3002 που έχει εκδώσει η Μητρική Εταιρία καταβάλλεται εφάπαξ παροχή σε κάθε εργαζόμενο κατά την αποχώρησή του από την Εταιρία εκτός και αν η αποχώρησή του οφείλεται σε μερική ή ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια και έχει εισπράξει ή θα εισπράξει μελλοντικά σχετική παροχή για την ανικανότητά του από ομαδικό συμβόλαιο που έχει επίσης εκδώσει η Μητρική. Με τα συμβόλαια αυτά καλύπτονται η μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια, ο θάνατος και η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που αφορά τα παραπάνω συμβόλαια καθώς και η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού αναλύεται ως εξής: 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων Μείον: Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος (15.912) (7.674) (15.912) (7.674) Πλέον: Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων Αναλογιστικές ζημίες μη αναγνωρισθείσες (21.546) (21.991) (21.546) (21.991) Μείον: Κόστος προϋπηρεσίας μη αναγνωρισμένο Συνταξιοδοτικά προγράμματα (720) (747) (720) (747) Τα έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα αναλύονται ως ακολούθως: Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Τόκοι- Εξοδα Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων (95) (977) (95) (977) Κόστος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε στην περίοδο Εθελουσία έξοδος προσωπικού Σύνολο Βασικές Παραδοχές Επιτόκιο προεξόφλησης 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων προγράμματος ομαδικών συμβολαίων DAF 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Ποσοστό μελλοντικής αύξησης συντάξεων 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 21

22 Η σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού το οποίο ανακοινώθηκε από την εταιρία και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε χιλ. και περιλαμβάνεται στα έξοδα διάθεσης μεριζόμενο ως εξής : Ασφαλίσεις Ζωής χιλ. και Ασφαλίσεις κατά Ζημιών χιλ. 19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ονομαστική αξία των μετοχών της Μητρικής Εταιρίας είναι 2,5 ανά μετοχή, το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε αριθμό μετοχών και χιλ. 20. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής και των θυγατρικών της. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, παρουσιάζονται στη Σημείωση 11. Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κυρίως αντασφαλιστικές υπηρεσίες προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι όροι των αντασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται με τις συνδεδεμένες είναι ανάλογοι των αντασφαλιστικών της Μητρικής Εταιρίας με μη συνδεδεμένα μέρη. Το σύνολο των απαιτήσεων στις 30 Ιουνίου 2006 ανέρχεται σε χιλ., των υποχρεώσεων σε 494 χιλ., το σύνολο των εσόδων σε χιλ. και το σύνολο των εξόδων σε χιλ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2006 το κόστος αμοιβών και παροχών στα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου ανήλθαν σε 866 χιλ. 21. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Δικαστικές υποθέσεις Οι Εταιρίες του Ομίλου εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Μητρικής Εταιρίας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις επί της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου ή επί των αποτελεσμάτων λειτουργίας του. (β) Εγγυήσεις Η Εταιρία την 30 Ιουνίου 2006 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους χιλιάδες που αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη νέων ασφαλιστικών εργασιών σε διάφορες εταιρίες. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν Δ/ντης Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Ο Αναλογιστής Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δ.-Π.Ι. Παλαιολόγος ΑΔΤ Σ Α.Ι.Τουρκολιάς ΑΔΤ Π Ι.Γ. Βασιλάτος ΑΔΤ Φ K.Σ. Αργυρόπουλος ΑΔΤ Χ Σ. Ε. Γριβογιάννης ΑΔΤ Σ Γ.Χ.Πετούσης Αρ. αδ. 990 Α τάξης 22

23 EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό ενδιάμεσο ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» (η «Εταιρία» ) καθώς και τον συνοπτικό ενδιάμεσο ενοποιημένο ισολογισμό της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30 Ιουνίου 2006 και τις σχετικές συνοπτικές ενδιάμεσες καταστάσεις αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας και του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Η εργασία μας αφορούσε την εξαμηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων της τριμηνιαίας περιόδου από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006 και της αντίστοιχης τριμηνιαίας περιόδου του 2005, όπως παρατίθενται στην κατάσταση αποτελεσμάτων των συνημμένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η ευθύνη της σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, με βάση την επισκόπηση που διενεργήσαμε. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρίας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οικονομικά δεδομένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Δε διενεργήσαμε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Χ. Μπαρλίκας Α.Μ. ΣΟ ΕΛ: Λ. Κηφισίας , Αθήνα Χαλάνδρι 23

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΜΑΙΟΣ 2006 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12858/05/β/86/38 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.: 210-61.98.960 FAX: 210-61.97.592

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12858/05/β/86/38 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.: 210-61.98.960 FAX: 210-61.97.592 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12858/05/β/86/38 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.: 210-61.98.960

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/30.4.2007 ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 152

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης . σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.» την 20 Μαρτίου 2007 και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πίνακας περιεχομένων ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 26 Απριλίου 2012 Η ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών Λεωφ. Συγγρού 103-105 11745 Αθήνα Τηλ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ» την 19 Μαρτίου 2007, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα