ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (B2B) ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (B2C) ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΕΛΗ: ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Το ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σήµερα σε ένα κρίσιµο στάδιο που θα καθορίσει την κατεύθυνση της µελλοντικής του πορείας. Ο αρχικός ενθουσιασµός που δηµιουργήθηκε από τη δραστηριοποίηση των αποκαλούµενων εταιριών ως «dotcom» έχει κοπάσει και η ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι σαφώς ηπιότερη απ ότι στο παρελθόν. Βέβαια, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και ιδιαίτερα αυτές µεταξύ των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί προσφέρουν αδιαµφισβήτητα οφέλη στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα η διεύρυνση της αγοράς στόχου στην οποία απευθύνονται και η συρρίκνωση του κόστους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους. Είναι γεγονός ωστόσο, ότι τα προβλήµατα και οι ελλείψεις κατά και µετά τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι αρκετά και σηµαντικά (π.χ. ασφάλεια συναλλαγών, προστασία προσωπικών δεδοµένων καταναλωτή, έλλειψη ενός ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου), µε αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών και ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων να παραµένουν αρνητικοί ή διστακτικοί στην πρόκληση να αξιοποιήσουν το νέο επιχειρηµατικό εργαλείο. Ένα από τα ουσιαστικότερα προβλήµατα είναι η αδυναµία διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις µε τις οποίες συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία περίπλοκη διαδικασία, αφού µέχρι πρότινος η ποιότητα εκλαµβανόταν από µία σηµαντική µερίδα καταναλωτών, ως µία αφηρηµένη, µη µετρήσιµη και υποκειµενική έννοια. Την κατάσταση αυτή έχουν αναστρέψει, όχι όµως σε ικανοποιητικό βαθµό, τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και η στροφή αρκετών επιχειρήσεων στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ως προαπαιτούµενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Έχοντας ως δεδοµένη την ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας, προσδιορίζεται στην παρούσα εργασία η έννοια της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και καθορίζονται επακριβώς οι διαστάσεις ποιότητας (δηλ. τα επιµέρους κριτήρια) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας οµαδοποιούνται µε βάση τις διαστάσεις του µοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τους κρίσιµους παράγοντες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ώστε να

3 είναι δυνατή η αντικατάσταση ή διαφοροποίηση κάποιας διάστασης, ανάλογα µε την εξελικτική πορεία του ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε αντίθεση µε τις ερευνητικές προσπάθειες του παρελθόντος, όπου η ποιότητα αξιολογείται κυρίως από την πλευρά του αποδέκτη της υπηρεσίας, στη συγκεκριµένη εργασία η αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών πραγµατοποιείται από τις επιχειρήσεις, που υλοποιούν µία ή περισσότερες εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο στοιχείο αυτό έγκειται η πρωτοτυπία του θέµατος της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ο κύριος λόγος της συγκεκριµένης επιλογής είναι η άγνοια ή η ελλιπής ενηµέρωση των καταναλωτών σε βασικά θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου και κατά συνέπεια πολύ περισσότερο στο ουσιαστικό ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στα πλαίσια του ερευνητικού σκέλους της εργασίας, χρησιµοποιήθηκε δείγµα 152 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και τοποθετούνται γεωγραφικά (όσες αναπτύσσουν και συµβατική δραστηριότητα) στο χώρο της Β. Ελλάδας. Με βάση τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας, διαµορφώνεται το µοντέλο αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C, που παρουσιάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. Παράλληλα, προτείνεται µία µεθοδολογία υπολογισµού του συνολικού βαθµού αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δίνονται εναλλακτικοί τρόποι βαθµολόγησης των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησης, τόσο για κάθε διάσταση ποιότητας ξεχωριστά, όσο και για το σύνολο της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η χρήση ενός συστήµατος µέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αναδιοργάνωση µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και η υιοθέτηση ενός από τα επιχειρηµατικά µοντέλα που αναµένεται να δηµιουργήσουν στο µέλλον τις περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα µας, µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις συναλλαγές B2B και B2C.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Περίληψη κεφαλαίου Λόγοι ανάληψης του θέµατος Γενικά για το ηλεκτρονικό εµπόριο Σύνοψη κυριότερων θεµάτων του ηλεκτρονικού εµπορίου Σκοπός στόχοι της εργασίας οµή της εργασίας 16 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Περίληψη κεφαλαίου Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσιών Μοντέλο αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών Συνδυαστικό µοντέλο αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών Μοντέλο Gummesson Μοντέλο SERVQUAL Κριτήρια αντιλαµβανόµενης καλής ποιότητας υπηρεσιών Μέθοδος κρίσιµων περιστατικών υναµικά µοντέλα αντιλαµβανόµενης ποιότητας Μοντέλο ανάλυσης κενών Αποδεκτή ζώνη προσδοκιών πελατών Μέθοδος MUSA Εφαρµογή του µοντέλου SERVQUAL στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Μοντέλο e-sq (electronic Service Quality) Μέθοδος αξιολόγησης περιεχοµένου και δοµής ιστοσελίδων Μέτρηση αποτελεσµατικότητας ιστοσελίδων Μέτρηση αποτελεσµατικότητας διαφηµίσεων µέσω Μοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου µέσω κινητής τηλεφωνίας Επιχειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού εµπορίου 81

5 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Περίληψη κεφαλαίου Γενικά για την έρευνα ιαµόρφωση θεωρητικού πλαισίου υλοποίησης της έρευνας Σκοπός στόχοι της έρευνας ιατύπωση ερευνητικών υποθέσεων Προσδιορισµός πληθυσµού δείγµατος έρευνας Χαρακτηριστικά και µέγεθος πληθυσµού Επιλογή είδους δειγµατοληψίας Προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος Επιλογή µεθόδου συλλογής στοιχείων Περιγραφή ερωτηµατολογίου οµή του ερωτηµατολογίου Κατηγορίες ερωτήσεων κλίµακες µέτρησης 120 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίληψη κεφαλαίου Απεικόνιση και σχολιασµός πρωτογενών δεδοµένων έρευνας Πρώτη ενότητα ερωτήσεων: Γενικές απόψεις για το ηλεκτρονικό 128 εµπόριο, ανεξάρτητα από την επιχείρηση εύτερη ενότητα ερωτήσεων: Στοιχεία για την επιχείρηση και τη 134 δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο Τρίτη ενότητα ερωτήσεων: Επικοινωνία της επιχείρησης µε τους πελάτες 145 της Τέταρτη ενότητα ερωτήσεων: Τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησης Πέµπτη ενότητα ερωτήσεων: Ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης Έκτη ενότητα ερωτήσεων: Αντίληψη της επιχείρησης για την ποιότητα 155 υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

6 4.1.7 Έβδοµη ενότητα ερωτήσεων: Ασφάλεια των συναλλαγών στο 166 ηλεκτρονικό εµπόριο Όγδοη ενότητα ερωτήσεων: Επιχειρηµατικό µοντέλο ηλεκτρονικού 170 εµπορίου 4.2 Συνολική αξιολόγηση πρωτογενών δεδοµένων έρευνας 172 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 175 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίληψη κεφαλαίου Συσχέτιση ποιοτικών µεταβλητών διάταξης ιατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων σε ποιοτικές 179 µεταβλητές διάταξης 5.3 Συσχέτιση ποιοτικών µεταβλητών κατηγορίας διάταξης ιατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων σε ποιοτικές 203 µεταβλητές κατηγορίας διάταξης 5.5 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων 215 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 219 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίληψη κεφαλαίου Επιλογή διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) στην 227 επιχείρηση Ασφάλεια συναλλαγών Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 235

7 6.1.9 Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές Μοντέλο αξιολόγησης διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών 247 συναλλαγών B2B και B2C 6.4 Επιπτώσεις περιορισµοί του προτεινόµενου µοντέλου Προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Αναδιοργάνωση της ηλεκτρονικής επιχείρησης Υιοθέτηση επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου Επαλήθευση υλοποίησης στόχων εργασίας 262 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 264 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 266 Παράρτηµα Α: Ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα 267 προσδιορισµού των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παράρτηµα B: Ερωτηµατολόγιο µε θέµα «η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων 269 της Β. Ελλάδας στο ηλεκτρονικό εµπόριο» Παράρτηµα Γ: Κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου µε θέµα «η δραστηριοποίηση 292 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο ηλεκτρονικό εµπόριο» Παράρτηµα : είγµα επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα 310 Παράρτηµα Ε: Στοιχεία για τον αριθµό εργαζοµένων και τον ετήσιο 323 κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος Παράρτηµα Ζ: Αποτελέσµατα στατιστικών αναλύσεων 339 Παράρτηµα Η: Αποτελέσµατα αξιολόγησης διαστάσεων SERVQUAL 425 και διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 456

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σελ. 1.1 Κατηγορίες πληροφοριών που οφείλει να παρέχει η ηλεκτρονική 11 επιχείρηση στον καταναλωτή (είτε άµεσα είτε κατόπιν αιτήµατος) 2.1 Αντιστοιχία διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών και διαστάσεων µοντέλου 32 SERVQUAL 2.2 Χαρακτηριστικά ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παράγοντες αξιολόγησης ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ιεραρχικό σύστηµα κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας ιστοσελίδων Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων των Bauer και Scharl Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C Συγκριτική αξιολόγηση των κριτηρίων ποιότητας στις ηλεκτρονικές 160 συναλλαγές B2B και B2C 6.1 ιαστάσεις ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C Βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας διαστάσεων µοντέλου 240 SERVQUAL 6.3 Αξιολόγηση διαστάσεων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B 240 και B2C 6.4 Κάρτα βαθµολογίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 245

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σελ. 2.1 Το µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών Το συνδυαστικό µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών Το µοντέλο «τα 4q της παροχής ποιότητας» Το µοντέλο της ποιότητας σχέσης Το µοντέλο της ανάλυσης κενών Αποδεκτή ζώνη προσδοκιών πελατών Προσέγγιση συστήµατος αξιών Αναλυτική συνθετική προσέγγιση Τα στάδια της µεθόδου MUSA Ψηφιακή επικοινωνία επιχείρησης πελάτη Το µοντέλο e-sq Μοντέλο κύριων φάσεων mobile commerce Η διαδικασία της έρευνας αγοράς Σχέσεις µεταξύ των ειδών έρευνας Είδη δειγµατοληψίας Μοντέλο αξιολόγησης διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών 248 συναλλαγών B2B και B2C 6.2 Ανάπτυξη στρατηγικής ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 258

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο πρώτο κεφάλαιο επεξηγούνται αρχικά οι λόγοι ανάληψης του συγκεκριµένου θέµατος της παρούσας διδακτορικής διατριβής και τονίζεται η ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ακολουθεί µία σύντοµη παρουσίαση των λόγων, για τους οποίους αναµένεται µία σηµαντική περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, σε παγκόσµιο επίπεδο. Περιγράφονται επίσης, τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου µε βάση τα συναλλασσόµενα µέρη και οι σηµαντικότερες τεχνολογίες που επιτρέπουν την υλοποίηση των εφαρµογών του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κυριότερα θέµατα της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή, η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ επιχείρησης καταναλωτή, η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κτλ. Προσδιορίζονται επίσης ο σκοπός και οι στόχοι της διατριβής και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη δοµή της εργασίας και την περιγραφή του τρόπου σύνδεσης των επιµέρους κεφαλαίων της. 1.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων και καταναλωτών, µέσω του ιαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, της ψηφιακής «διαδραστικής» τηλεόρασης (interactive TV) κτλ., αποτελούν πλέον µία πραγµατικότητα. Οι βάσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας και της καταξίωσής του, όχι µόνο ως ένα τεχνολογικό επίτευγµα, αλλά και ως µέσο καθηµερινής πρακτικής, έχουν αρχίσει να διαµορφώνονται. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της «Εθνικής Έρευνας για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο Γενικό Πληθυσµό» 1, ένας στους τέσσερις Έλληνες ηλικίας ετών χρησιµοποιεί το Internet (έναντι ενός στους δέκα το 2001 και ενός στους πέντε το 2002). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για τις προοπτικές του ηλεκτρονικού εµπορίου κρίνεται ότι, ο ένας στους δύο νέους ηλικίας ετών είναι χρήστης του Internet. 1 Ηµερησία, ένθετο Net Economy, Ιανουαρίου

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Αντίθετα, στα άτοµα άνω των 65 ετών το αντίστοιχο ποσοστό εκτιµάται µόλις σε 0,4% και είναι το χαµηλότερο στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η διείσδυση του ιαδικτύου στην εν λόγω ηλικιακή οµάδα κυµαίνεται από 20% έως 40%. Το 15,2% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο Internet (το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει στο 24% ως το τέλος του 2004, εάν επιβεβαιωθεί η πρόθεση σύνδεσης των νοικοκυριών που δεν έχουν ακόµη πρόσβαση στο ιαδίκτυο). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 92% των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων χρησιµοποιούν Η/Υ (έναντι 94% στην Ε.Ε.), το 74% έχουν σύνδεση στο Internet (το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 83%) και το 39% διαθέτουν εταιρική ιστοσελίδα (52% στην Ε.Ε.). Αν και τα παραπάνω στοιχεία, σχεδόν στο σύνολό τους, δείχνουν µία βελτιωµένη εικόνα όσον αφορά τις συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, θα πρέπει ωστόσο να υπερκεραστούν πολλά και σηµαντικά εµπόδια στην πορεία της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυσπιστία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, στο θέµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς επίσης στο συναφές θέµα της διαχείρισης και προστασίας των επιχειρηµατικών και προσωπικών τους δεδοµένων. Υπάρχουν και άλλα ζητήµατα στο ηλεκτρονικό εµπόριο που απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση. ιαθέτουν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο συγκεκριµένο χώρο, την απαιτούµενη τεχνογνωσία; Έχουν καταρτισµένο προσωπικό σε θέµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν ή θα πρέπει να αναθέσουν µέρος αυτών των θεµάτων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους συνεργάτες (outsourcing); Είναι πρόθυµες να επενδύσουν σε τεχνολογική υποδοµή για την αποδοτικότερη υλοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών; Αναµφισβήτητα, τα θέµατα προς διερεύνηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Στα πλαίσια όµως του σηµερινού παγκόσµιου ανταγωνισµού και της διεθνούς τάσης για επιβολή της ποιότητας στα διακινούµενα προϊόντα, τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τις επιχειρηµατικές διαδικασίες κτλ., η σηµαντικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η εξής: η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που θα παρέχει τη δυνατότητα αφενός στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τις ευκαιρίες της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας και αφετέρου στους καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού έναντι του συµβατικού εµπορίου. Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν από την παραπάνω επισήµανση είναι αρκετά. Σε τι 2

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ συνίσταται η ποιότητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ποια είναι δηλαδή τα επιµέρους χαρακτηριστικά, µέσα από τα οποία µπορεί να αξιολογηθεί ως ποιοτική µία ηλεκτρονική συναλλαγή; Τα ποιοτικά κριτήρια στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα κριτήρια στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών; Μπορούν να µετρηθούν οι διαστάσεις της ποιότητας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αν ναι, µε ποιους τρόπους; Σε ποιες διαδικασίες θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις την προσοχή τους, για να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας; Στα ερωτήµατα αυτά θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις, µέσα από την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Για λόγους εστίασης, το εύρος της εργασίας περιορίζεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (business to business) και τις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business to consumer). Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Electronic Commerce Association), το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται 2 ως: οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής συναλλαγής ή/και ανταλλαγής πληροφοριών, που εκτελείται µε τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Παρά το γεγονός ότι σε ορισµένα συγγράµµατα, οι όροι «ηλεκτρονικό εµπόριο» (ecommerce) και «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (e-business) χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών, ενώ το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, οι οποίες εκτελούνται µε τη χρήση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν επιτυγχάνεται η χάραξη και η υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και ο προσδιορισµός των σχέσεών της µε τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής της 2 3

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ αλυσίδας. Κατά συνέπεια, η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι σαφέστατα ευρύτερη και περικλείει την έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να οριστεί 3 επίσης, ως «η πραγµατοποίηση εµπορικών συναλλαγών (αγορών πωλήσεων ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών) µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνολογικά προηγµένων ηλεκτρονικών συσκευών, βασισµένων σε υπολογιστικά συστήµατα (π.χ. κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση)». Το συµπέρασµα που προκύπτει και από τους δύο ορισµούς είναι ότι, το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα ευρύ επιχειρηµατικό πεδίο που εσφαλµένα συνδυάζεται από τους περισσότερους αποκλειστικά µε το Internet. Οι προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι πραγµατικά τεράστιες (αν και η ανάπτυξη αυτή αναµένεται ηπιότερη µετά την έξαρση του φαινοµένου των εταιριών dotcom τη διετία ) και σε αυτό συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι 4 : οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής (οι ταχύτητες επεξεργασίας των PCs για παράδειγµα, διπλασιάζονται κάθε 18 µήνες περίπου) και στις τηλεπικοινωνίες η σηµαντική µείωση του κόστους κτήσης της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου η συρρίκνωση του κόστους εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών 5, λόγω κυρίως της µειωµένης απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού η αναβάθµιση της αξίας των πληροφοριακών πόρων στις θεωρίες και τα συστήµατα του σύγχρονου µάνατζµεντ (θεωρούνται οι πιο σηµαντικοί πόροι ενός οργανισµού µετά τους ανθρώπινους) το δοµικό στοιχείο της σύγχρονης επιχείρησης είναι οι διαδικασίες και αυτό ταιριάζει απόλυτα στις θεµελιώδεις αρχές της τεχνολογίας της πληροφορικής η παγκοσµιοποίηση αποτελεί πλέον µία µη αναστρέψιµη πραγµατικότητα, που συνοδεύεται από µία εξαιρετικά µεγάλη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων και πληροφοριών (όπως συµβαίνει και στο ηλεκτρονικό εµπόριο που συµβαδίζει ως επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την παγκοσµιοποίηση) 3 4 Merrett, B., (2001), Internet Services, 5 Wanninger, L.A., (1998), A Conceptual Framework for Profitable Electronic Commerce, 4

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ η δηµιουργία ευρύτερων ζωνών εµπορίου µε τρεις ουσιαστικά ενοποιηµένες αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο (Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αµερικής και Ασίας). Σύµφωνα µε το Κέντρο Πόρων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Electronic Commerce Resource Center) 6, το µεγαλύτερο εµπόδιο στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η έλλειψη γνώσης, ιδιαίτερα των µικρότερων επιχειρήσεων, σχετικά µε τις δυνατότητες και τα συνεπαγόµενα οφέλη από την εφαρµογή του. Πρέπει φυσικά να επιλυθούν και άλλα σηµαντικά ζητήµατα, όπως η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 7, η διασφάλιση του απορρήτου 8, η ύπαρξη ενός νοµικού ρυθµιστικού πλαισίου 9, η απόδοση του ιαδικτύου 10 κτλ. Με βάση τα συναλλασσόµενα µέρη, το ηλεκτρονικό εµπόριο διαχωρίζεται σε 11 : 1) B2B (Business to Business): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε επιχειρήσεις (θα µπορούσε να αποδοθεί ως χονδρικό ηλεκτρονικό εµπόριο). Είναι γνωστό ως Extranet commerce. 2) B2C (Business to Consumer): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε καταναλωτές (κατά αντιστοιχία θα µπορούσε να αποδοθεί ως λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο). Είναι επίσης γνωστό ως Internet commerce. 3) C2C (Consumer to Consumer): άτυπη συνήθως µορφή εµπορίου που αφορά συναλλαγές µεταξύ καταναλωτών (π.χ. πωλήσεις από αγγελίες). 4) B2G (Business to Government): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε κυβερνητικές υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς (π.χ. οικονοµικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα). 5) C2G (Consumer to Government): καταναλωτές συναλλάσσονται µε κυβερνητικές υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς. 6) G2G (Government to Government): ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και ανταλλαγή πληροφοριών. 7) Intra-business e-commerce (ενδοεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εµπόριο): περιλαµβάνει τις εσωτερικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης (ανταλλαγή αγαθών, 6 7 Chosh, A.K., (1999), E-Commerce Security: Weak Links, Best Defenses, σελ Σιδηρόπουλος, Θ., (2000), Εισαγωγή στο ίκαιο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, σελ Βούλγαρης, Α., (2000), Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ο Επανασχεδιασµός του Τρόπου ιεύθυνσης των Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων, σελ Fisher, M., (2000), Using E-Commerce to Deliver High Productivity, σελ Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., (2001), Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής Στρατηγικής και Marketing στο ιαδίκτυο, σελ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ υπηρεσιών ή πληροφοριών). Πραγµατοποιείται µέσω της τεχνολογίας EDI και των δικτύων Intranets και µπορεί να εκτείνεται σε διαφορετικές πόλεις και χώρες. Οι σηµαντικότερες τεχνολογικές πλατφόρµες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι οι εξής: EDI (Electronic Data Interchange Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων). Ο ιεθνής Οργανισµός Ανταλλαγής εδοµένων (International Data Exchange Association) ορίζει 12 το EDI ως «τη µεταβίβαση στοιχείων και πληροφοριών, δοµηµένων µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα µηνύµατος, από ένα πληροφοριακό σύστηµα σε ένα άλλο, µε ηλεκτρονικά µέσα». Ουσιαστικά, το EDI είναι η διαδικασία πραγµατοποίησης συναλλαγών, όπου τα δεδοµένα της συναλλαγής (τιµολόγια, παραγγελίες, στοιχεία πωλήσεων κτλ.) µεταφέρονται από τον υπολογιστή της µιας επιχείρησης στον υπολογιστή της άλλης, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την αντιγραφή τους. Η διαδικασία του EDI αποτελείται από τα παρακάτω 5 βήµατα 13 : εξαγωγή δεδοµένων από τον υπολογιστή του «αποστολέα» µετατροπή δεδοµένων σε µορφή κατάλληλη για µεταβίβαση µεταβίβασή τους µετατροπή / ερµηνεία δεδοµένων από τον «παραλήπτη» µεταφορά δεδοµένων στην κατάλληλη εφαρµογή του υπολογιστή του «παραλήπτη». Προς το παρόν, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει το EDI χρησιµοποιεί ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Networks), που παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, όµως σταδιακά οι µικρότερες σε µέγεθος επιχειρήσεις προτιµούν ως µέσο µεταφοράς το Internet, κυρίως για οικονοµικούς λόγους. Internet. Πρόκειται για το παγκόσµιο ιαδίκτυο υπολογιστών (η λέξη «ιαδίκτυο» υποδηλώνει ότι περιλαµβάνει πολλά µικρότερα δίκτυα), µέσα από το οποίο διακινείται αναρίθµητος όγκος δεδοµένων σε συνεχή βάση. Η ύπαρξή του χρονολογείται εδώ και τρεις δεκαετίες, αν και τις δύο από αυτές ήταν στην 12 Laudon, K., Laudon, P., (1996), Management Information Systems, σελ Γεωργόπουλος, Ν., Πανταζή, Μ.Α., Νικολαράκος, Χ., Βαγγελάτος, Ι., (2001), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Προγραµµατισµός & Σχεδίαση, σελ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ αποκλειστική διάθεση του Αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας και της παγκόσµιας ακαδηµαϊκής κοινότητας. Πρόδροµος 14 του Internet ήταν ένα στρατιωτικό δίκτυο µε την ονοµασία ARPAnet, το οποίο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 από το Γραφείο Προηγµένων Ερευνητικών Προγραµµάτων (Advanced Research Projects Agency, αργότερα µετονοµάστηκε σε Defense Advanced Research Projects Agency) του Αµερικανικού Πενταγώνου. Το 1981 το Ίδρυµα Εθνικών Επιστηµών (National Science Foundation) των Η.Π.Α. δηµιούργησε το CSNET (ένα αντίστοιχο δίκτυο για τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα), ενώ παράλληλα η IBM παρουσίασε το δικό της δίκτυο µε την ονοµασία BITNET (τα δύο δίκτυα ενοποιήθηκαν το 1987). Το 1983 καθιερώθηκε επίσηµα το TCP/IP ως αποκλειστικό πρωτόκολλο του νέου δικτύου και την ίδια χρονιά δηµιουργήθηκε το Σύστηµα Ονόµατος Πεδίου (Domain Name System) από το Πανεπιστήµιο του Wisconsin, που έδινε τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο µε µία «διεύθυνση» (χωρίς IP number), που µπορούσε να ήταν ένα οποιοδήποτε όνοµα 15. Το 1990 ο Tim Berners-Lee (τότε σχεδιαστής προγραµµάτων στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής CERN και σήµερα διευθυντής του World Wide Web Consortium, που έχει το συντονισµό για την περαιτέρω ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού) εισήγαγε την έννοια του υπερκειµένου (hypertext) στο ιαδίκτυο 16, για να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό των µελών της διεθνούς κοινότητας φυσικών επιστηµόνων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «υπερκείµενο» είχε χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά 17 πολλά χρόνια νωρίτερα (τη δεκαετία του 1960) από τον Ted Nelson. Τα Χριστούγεννα του 1990 παρουσιάζεται ο νέος browser/editor µε την ονοµασία WorldWideWeb (για την οποία ευθύνεται ο Berners-Lee). Πληροφοριακά, αναφέρεται η ονοµασία της πρώτης ιστοσελίδας: ύο χρόνια αργότερα, η προσπάθεια αυτή εξελίχθηκε στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web). Τα επόµενα χρόνια άρχισε να εκδηλώνεται µαζικά το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και απλών χρηστών για την απόκτηση πρόσβασης στο ιαδίκτυο, ενδιαφέρον το οποίο παραµένει µέχρι σήµερα αµείωτο Internet, Ένα Μεγάλο Παγκόσµιο Χωριό, (2003), περιοδικό CHIP EXTRA, σελ Berners-Lee, T., Fischetti, M., (1999), Weaving the Web, The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by its Inventor, σελ Nelson, T., (1965), A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate 7

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Το Internet και ο World Wide Web, παρά την εµφανή σχέση τους, είναι δύο διαφορετικές έννοιες που δεν θα πρέπει να ταυτίζονται (ο World Wide Web µπορεί να θεωρηθεί ως η «βιβλιοθήκη» του δικτύου, ενώ το Internet η υποδοµή λειτουργίας αυτής της βιβλιοθήκης). Τα χαρακτηριστικά που συντελούν, σύµφωνα µε τους Bauer, Grether και Leach 18, ώστε να αποτελεί ο Παγκόσµιος Ιστός το σηµαντικότερο κανάλι διακίνησης πληροφοριών και διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών, είναι: η συνεχής ανανέωση των πληροφοριών και η άµεση (on demand) διάθεσή τους µε χαµηλό κόστος η διαδραστικότητα του WWW, που συνίσταται στην αµφίδροµη επικοινωνία επιχειρήσεων και καταναλωτών η υποστήριξη multimedia εφαρµογών, καθώς τα προσφερόµενα προϊόντα µπορούν να παρουσιαστούν όχι µόνο οπτικά, αλλά και ηχητικά, µέσω animation graphics, video κτλ. η εξατοµίκευση της επικοινωνίας, που συνεπάγεται την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών των καταναλωτών η ενοποίηση επικοινωνίας και συναλλαγών. Το ιαδίκτυο αποτελεί και πιθανότατα θα εξακολουθήσει να είναι το κυριότερο µέσο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάτι που υποδηλώνει και η σχετικά πρόσφατη εµφάνιση του όρου «i-commerce» (διαδικτυακό εµπόριο). Σήµερα πλέον, η διαδικασία ανάπτυξης του Internet επαναλαµβάνεται για τη δηµιουργία του Internet2, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη 19 και χρησιµοποιείται προς το παρόν από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, σε συνεργασία µε ορισµένες βιοµηχανίες και την Αµερικανική κυβέρνηση (η οποία χρηµατοδοτεί παράλληλα το δικό της ερευνητικό πρόγραµµα µε την ονοµασία Next Generation Internet). Όπως στην περίπτωση του Internet, θα µεσολαβήσουν αρκετά χρόνια ερευνητικών προσπαθειών πριν ο βασικός κορµός των επιχειρήσεων και οι απλοί χρήστες υπολογιστών γνωρίσουν το Internet2. Intranet και Extranet. Το Intranet είναι ένα ενδοεπιχειρησιακό (εσωτερικό) δίκτυο που βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας IP του ιαδικτύου 20. Παρέχει τη δυνατότητα σε µία επιχείρηση να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και αποδοτικά τις 18 Bauer, C., Grether, M., Leach, M., (1999), Building Customer Relations over the Internet,

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ πληροφορίες της, να τις διανέµει στα επιµέρους τµήµατά της και να πραγµατοποιεί εσωτερικές συναλλαγές. Το Extranet είναι ένα διεπιχειρησιακό (εξωτερικό) δίκτυο που συνδέει τα Intranets διαφορετικών επιχειρήσεων (π.χ. το δίκτυο µιας επιχείρησης µε τα δίκτυα των προµηθευτών της, πελατών, εξωτερικών συνεργατών κτλ.). Παρ ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας των επιχειρήσεων, όπως η τεχνολογία EDI που αναφέρθηκε πρωτύτερα, τα δίκτυα Extranets επιτρέπουν µία περισσότερο φιλική προς το χρήστη ανταλλαγή πληροφοριών. Συνηθισµένες εφαρµογές των Extranets είναι η διαχείριση προµηθειών, η παρακολούθηση του επιπέδου αποθεµάτων, η επιλεκτική διανοµή καταλόγων προϊόντων σε συγκεκριµένους χονδρέµπορους, η από κοινού ανάπτυξη µε άλλες επιχειρήσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων, νέων προϊόντων κτλ. (Electronic Mail Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο). Αποτελεί τη συχνότερη και σαφώς ευκολότερη µορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (δυνατότητα αποστολής κειµένου, εικόνας, ήχου, video κτλ.), ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο µέσο ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς δεν µπορεί να προσφέρει την ευελιξία και τις δυνατότητες των άλλων τεχνολογιών. Για παράδειγµα, είναι δύσχρηστο όσον αφορά τη λειτουργία φορµών (έτοιµων ψηφιακών φύλλων καταχώρησης πληροφοριών, όπως ένα ερωτηµατολόγιο). Χρησιµοποιείται κυρίως, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα τεχνολογικά µέσα του ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. Web ). Άλλοι τρόποι (π.χ. κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση). Οι τρόποι αυτοί διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών βασίζονται στις δυνατότητες ηλεκτρονικών συσκευών µε υπολογιστικά συστήµατα, όπως τα κινητά τηλέφωνα (π.χ. τεχνολογία Wireless Application Protocol) και οι ψηφιακές τηλεοράσεις που δηµιουργούν ένα πεδίο διαδραστικότητας µε τον τηλεθεατή (δυνατότητα επιλογής κάµερας κατά τη µετάδοση ενός αγώνα, on-line συµµετοχή σε τηλεπαιχνίδια, πραγµατοποίηση αγορών και πληρωµή συνδροµών από το σπίτι, video on demand κτλ.). Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρηµατικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που συνεχώς επεκτείνεται. 9

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επιχειρηµατικές εφαρµογές 21 : διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (e-logistics), παραγωγική διαδικασία (e-production), µάρκετινγκ (e-marketing), πραγµατοποίηση τραπεζικών (e-banking) και χρηµατιστηριακών συναλλαγών (e-trade), διευθέτηση φορολογικών υποθέσεων (e-taxation), εκπαίδευση (elearning), αναζήτηση προσωπικού (e-recruiting), πληρωµές εµπορικών συναλλαγών (epayment), ηλεκτρονική παράδοση προϊόντων εφόσον η φύση του προϊόντος το επιτρέπει (π.χ. e-music, e-publish). 1.3 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Είναι γεγονός ότι το θέµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και το συµπληρωµατικό του, αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή, µεγεθύνονται σε αρκετές περιπτώσεις, αποκλίνοντας από τις πραγµατικές τους διαστάσεις. Ωστόσο, αποτελούν υπαρκτά και αναµφίβολα σοβαρά εµπόδια για την επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περιστατικά υποκλοπής αριθµών πιστωτικών καρτών, άρνησης εκ µέρους των καταναλωτών ότι πραγµατοποίησαν συγκεκριµένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, διαφοροποίησης του πραγµατικού ποσού µιας συναλλαγής κτλ., έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και σε µικρότερο αριθµό έχουν παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη. Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποτελεί ευθύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων (σε µεγαλύτερο βαθµό). Ο καταναλωτής από την πλευρά του οφείλει να επιβεβαιώνει την «ταυτότητα» της επιχείρησης, της οποίας επισκέπτεται την ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τη διεθνή βάση δεδοµένων ή την αντίστοιχη ελληνική Είναι χρέος του να γνωρίζει ότι υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες και εθνικές διατάξεις (παρ ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο, που να εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες), που αφορούν τη σύναψη ηλεκτρονικών συµβάσεων 22, τις πληροφορίες που έχει δικαίωµα να ζητήσει από την ηλεκτρονική επιχείρηση (αναφέρονται στον Πίνακα 1.1), τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της συναλλαγής, τη χρήση ψηφιακών υπογραφών 23 κτλ. 21 Isoniemi, K., Snellman, K., (2002), What is a Virtual Service? Broadening the Perspective on Technology-based Services, 22 το Προεδρικό ιάταγµα 131/2003 αναφέρεται στις συµβάσεις που καταρτίζονται µε ηλεκτρονικά µέσα 23 το Προεδρικό ιάταγµα 150/2001 αναφέρεται στη νοµική ισοδυναµία των ιδιόχειρων µε τις ψηφιακές υπογραφές 10

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πίνακας 1.1 Κατηγορίες Πληροφοριών που Οφείλει να Παρέχει η Ηλεκτρονική Επιχείρηση στον Καταναλωτή (είτε άµεσα είτε κατόπιν αιτήµατος) 24 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Ταυτότητα της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση ) 2 Συµβατικοί και ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας (αριθµός τηλεφώνου, fax, ) 3 Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων φόρων, εξόδων αποστολής κτλ.) 4 Εγγυήσεις παρεχόµενης ποιότητας 5 Τρόποι πληρωµής και αποστολής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 6 Χρόνος παράδοσης 7 Ύπαρξη δυνατότητας υπαναχώρησης και τρόποι επιστροφής του προϊόντος (αναφορά εάν θα υπάρξουν πρόσθετα έξοδα) 8 Τρόποι ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώµης 9 Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας 10 Τρόποι προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή 11 Που απευθύνεται ο καταναλωτής για τυχόν παράπονα ή διευκρινήσεις (π.χ. λόγοι αργοπορηµένης παράδοσης) 12 Αναφορά του ικαίου που θα εφαρµοστεί, για αγορές από το εξωτερικό, σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ καταναλωτή και εµπόρου (συνήθως εφαρµόζεται το ίκαιο της χώρας του καταναλωτή) 25 Η επιχείρηση από την πλευρά της, πρέπει καταρχήν να αναφέρει στην ιστοσελίδα της όλα τα συστήµατα ασφάλειας, τα οποία χρησιµοποιεί 26. Θα πρέπει να έχει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιον αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης (συνήθως αυτό επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα της). Στις υποχρεώσεις της ανήκει επίσης, η χρησιµοποίηση ενός πρωτοκόλλου ασφαλούς 24 Ο εκάλογος του Πολίτη Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονοµία, Το e- business forum αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 25 σύντοµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν σε ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο 26 Ο εκάλογος του Επιχειρηµατία στην Ψηφιακή Οικονοµία, 11

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ επικοινωνίας (τα δύο βασικότερα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται σήµερα, είναι το SSL 27 και το SET 28 ) και µιας ασφαλούς σύνδεσης στο Internet. Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή, να επικοινωνήσει µέσω τηλεφωνικού αριθµού, µε τη φυσική έδρα του καταστήµατος (επισηµαίνεται ότι η αναγραφή του αριθµού είναι υποχρεωτική στην ιστοσελίδα). Σε περίπτωση απροθυµίας µερίδας των καταναλωτών να πληκτρολογήσουν τον αριθµός της πιστωτικής τους κάρτας στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής (π.χ. αντικαταβολή, αποστολή του αριθµού της πιστωτικής κάρτας σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µέσω fax). Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος επιχειρήσεις σχεδιάζουν συνήθως και εκπονούν µία πολιτική ασφάλειας, µέσα από την οποία περιγράφεται το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τους τρόπους προστασίας των πληροφοριακών τους συστηµάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν συγκεκριµένους στόχους ασφάλειας. Στην πολιτική ασφάλειας λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και τα αποτελέσµατα µιας τεκµηριωµένης µελέτης ανάλυσης και διαχείρισης της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και πόρων της επιχείρησης. Ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας αποτελεί επίσης η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν της δυνατότητας εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής (συνήθως για τη δηµιουργία ενός καταναλωτικού προφίλ). Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, υπόκειται στις διατάξεις 2472/97 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και 2774/99 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, καθώς και τις επιµέρους ερµηνευτικές οδηγίες που έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων. Η επιχείρηση οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 27 Secure Sockets Layer. Η χρήση του πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, επιβεβαιώνεται από τη µετατροπή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε https:// 28 Secure Electronic Transaction. Κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στο server του εµπόρου 12

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ επεξεργασίας. Τα µέτρα ασφάλειας θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η φύση των δεδοµένων, που είναι αντικείµενο επεξεργασίας. Ένα άλλο βασικό θέµα στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε το νόµο 2774/99, η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την απευθείας εµπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του παραλήπτη των µηνυµάτων αυτών (επιλογή opt-in). Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων από µία επιχείρηση σε συνδροµητές και χρήστες του Internet που είναι ήδη πελάτες της, επιτρέπεται εφόσον αυτοί είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη λήψη τέτοιων µηνυµάτων. Η σύντοµη αυτή αναφορά σε ορισµένα από τα κυριότερα θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, ολοκληρώνεται µε τις συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας 29 ενός συστήµατος ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών, που καταδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού σε σχέση µε το συµβατικό εµπόριο: Έλεγχος αυθεντικότητας (authentication). Η διαδικασία αυτή αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των συναλλασσόµενων µερών σε µία ηλεκτρονική συναλλαγή. Ουσιαστικά, ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στη διασφάλιση του επιπέδου εµπιστοσύνης που απαιτείται από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής συναλλαγής, το συναλλασσόµενο µέρος παρέχει πληροφορίες για την ταυτότητά του, οι οποίες συγκρίνονται µε αυτές που είναι καταχωρηµένες στο χρησιµοποιούµενο πληροφοριακό σύστηµα. Εφόσον υπάρχει ταύτιση των πληροφοριών, το σύστηµα αναγνωρίζει το συναλλασσόµενο και τον πιστοποιεί ως µέλος του συστήµατος µε τα συγκεκριµένα στοιχεία. Συνήθως, οι µέθοδοι αυθεντικοποίησης περιλαµβάνουν συνδυασµούς χαρακτηριστικών, όπως passwords, προσωπικούς αριθµούς αναγνώρισης (personal identification numbers), κάποιο είδος µυστικής πληροφορίας (αναφέρεται ως «κλειδί») κτλ. Εξουσιοδότηση (authorization). Αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης σε συγκεκριµένες πληροφορίες και υπηρεσίες, µετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του συναλλασσόµενου µέρους. Ουσιαστικά σηµαίνει, παραχώρηση των 29 Cheswick, W., Bellovin, S., (1998), Firewalls and Internet Security: Repelling the Wiley Hacker, σελ

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ δικαιωµάτων καθορισµού των παραµέτρων των συναλλαγών (τιµοκατάλογοι, ψηφιακά έγγραφα κτλ.). Κλασική περίπτωση είναι η εξουσιοδότηση του καταναλωτή στον έµπορο για τον έλεγχο των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Ακεραιότητα (integrity). Αναφέρεται στην ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων στο δίκτυο, που σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση των δεδοµένων αυτών. Στις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι καθοριστικής σηµασίας, η εφαρµογή µεθόδων που διασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα φθάνουν στον προορισµό τους αναλλοίωτα, χωρίς προσθέσεις, αφαιρέσεις ή οποιαδήποτε τροποποίηση. Μη αποποίηση της ευθύνης (non-repudiation). Τα συναλλασσόµενα µέρη πρέπει να διασφαλιστούν, όσον αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Αυτό σηµαίνει απλά, ότι δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο συναλλασσόµενο να ισχυριστεί, ότι δεν συµµετείχε σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική συναλλαγή. Η διαδικασία αυτή επαφίεται στις υπηρεσίες µη αποποίησης της ευθύνης, που θα πρέπει να µπορούν να αποδείξουν σε οποιοδήποτε σηµείο της συναλλαγής, την προέλευση και την ακρίβεια των δεδοµένων κατά τη µεταφορά τους. Εµπιστευτικότητα (confidentiality). Αναφέρεται στην αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και τροποποίησης στοιχείων και πληροφοριών της συναλλαγής. Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της ιδιωτικότητας (privacy) των εµπλεκόµενων µερών. Η διαδικασία της εµπιστευτικότητας αξιοποιείται επίσης και στην περίπτωση της προστασίας πληροφοριών, στις οποίες η πρόσβαση δεν επιτρέπεται για ένα ορισµένο µόνο χρονικό διάστηµα. 14

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.4 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση όσα αναφέρθηκαν πρωτύτερα και κυρίως στην Παράγραφο 1.1, σχετικά µε τους λόγους ανάληψης του θέµατος, σκοπός της παρούσας εργασίας θεωρείται: ο προσδιορισµός των διαστάσεων ποιότητας (δηλ. των επιµέρους χαρακτηριστικών της έννοιας της ποιότητας), η αξιολόγησή τους και η διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησής τους, στις ηλεκτρονικά εκτελούµενες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, καθώς επίσης στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, στα πλαίσια της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας κατά και µετά την εκτέλεσή τους. Ως επιµέρους στόχοι της εργασίας καθορίζονται οι εξής: Παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των κυριότερων θεωρητικών µοντέλων προσεγγίσεων, στο χώρο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Προσδιορισµός των κριτηρίων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, όταν η αξιολόγηση του επιπέδου παρεχόµενης ποιότητας πραγµατοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων. ιερεύνηση της άποψης ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, που ήδη δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετικά µε το επίπεδο ποιότητας, την αξιολόγηση των επιµέρους κριτηρίων ποιότητας και συναφή ζητήµατα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. ιατύπωση προτάσεων προς τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές (είτε µε άλλες επιχειρήσεις είτε µε τους καταναλωτές). Ανάπτυξη ενός θεωρητικού µοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C, όταν η εν λόγω αξιολόγηση πραγµατοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων. 15

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.5 ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακολουθεί µία σύντοµη περιγραφή της δοµής της εργασίας και του τρόπου, µε τον οποίο κάθε κεφάλαιο συνδέεται µε το επόµενο κεφάλαιο της διατριβής: Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο): αναφέρεται στα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου και στις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την υλοποίηση των διαφόρων εφαρµογών του. Στο κεφάλαιο εξετάζονται επίσης, ορισµένα από τα κυριότερα θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη µε το επιχειρηµατικό πεδίο αναφοράς της παρούσας διατριβής. Κεφάλαιο 2 (Βιβλιογραφική Ανασκόπηση): περιλαµβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας και διαχωρίζεται σε δύο µέρη: 1) την παρουσίαση των θεωρητικών µοντέλων και των επιστηµονικών προσεγγίσεων αξιολόγησης της ποιότητας, στο χώρο της παροχής υπηρεσιών γενικότερα και 2) την παρουσίαση των αντίστοιχων µοντέλων προσεγγίσεων, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία Ερευνητικής ιαδικασίας): µε βάση τις θεωρίες που διατυπώθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, διαµορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας (Παράγραφος 3.2) και αναλύονται η µεθοδολογία και τα επιµέρους χαρακτηριστικά (µέθοδος δειγµατοληψίας, προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος, µέθοδος συλλογής δεδοµένων ) της διεξαχθείσας έρευνας. Κεφάλαιο 4 (Περιγραφή Πρωτογενών εδοµένων Έρευνας): στο κεφάλαιο αυτό απεικονίζονται γραφικά και σχολιάζονται τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας, που διεξήχθη σε δείγµα 152 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, µε δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η περιγραφή των δεδοµένων πραγµατοποιείται ανά ερώτηση του ερωτηµατολογίου, που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Κεφάλαιο 5 (Ανάλυση Πρωτογενών εδοµένων Έρευνας): περιλαµβάνει τις βασικές στατιστικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν, µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας. Στο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου των υποθέσεων αυτών, σχετικά µε τις πιθανές σχέσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών. 16

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Κεφάλαιο 6 (Προτάσεις Βελτιστοποίησης της Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών): στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται το προτεινόµενο µοντέλο αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις συναλλαγές B2B και B2C (σύµφωνα µε τα πορίσµατα των δύο προηγούµενων κεφαλαίων). Ακολουθεί η κατάθεση προτάσεων προς τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, για τη βέλτιστη εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την τεκµηρίωση της υλοποίησης των στόχων της εργασίας, που προσδιορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Στην εργασία περιλαµβάνονται επίσης, τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Α: Ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα προσδιορισµού των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Β: Ερωτηµατολόγιο µε θέµα «Η ραστηριοποίηση Επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο» (το ερωτηµατολόγιο της έρευνας) Γ: Κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου µε θέµα «Η ραστηριοποίηση Επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο» : είγµα επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα Ε: Στοιχεία για τον αριθµό εργαζοµένων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος Ζ: Αποτελέσµατα στατιστικών αναλύσεων Η: Αποτελέσµατα αξιολόγησης διαστάσεων SERVQUAL και διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία σύγχρονη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του συµβατικού εµπορίου. Προς το παρόν ωστόσο, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν µε επιφυλακτικότητα τη νέα δραστηριότητα, λόγω των πολλών εµποδίων και προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή, τα προβλήµατα στην επικοινωνία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και καταναλωτών, η ακρίβεια των διαθέσιµων πληροφοριών µιας ιστοσελίδας κτλ. Όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόµη που δεν αναφέρονται, υπαγορεύουν την επιτακτική ανάγκη της 17

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει τον προσδιορισµό των διαστάσεων ποιότητας (δηλαδή των επιµέρους χαρακτηριστικών ποιότητας) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αξιολόγησή τους από την πλευρά των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (οι λοιπές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους, δεν θα µπορούσαν να συµβάλλουν στο σκοπό αυτό) και τη διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησής τους. Για λόγους εστίασης, στην εργασία εξετάζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (business to business) και οι αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business to consumer). 18

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση της σχετικής µε το θέµα της διατριβής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στις Παραγράφους εξετάζονται τα θεωρητικά µοντέλα και οι επιστηµονικές προσεγγίσεις, που αναφέρονται στον προσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και τους τρόπους µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών γενικότερα (χωρίς δηλ. εστίαση σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο της παροχής υπηρεσιών). Ακολούθως, στις Παραγράφους εξετάζονται τα αντίστοιχα θεωρητικά µοντέλα και οι προσεγγίσεις ερευνητών, αναφορικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αναλύονται θεωρίες που αφορούν τόσο το σύνολο των δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου, όσο και επιµέρους διαδικασίες, όπως για παράδειγµα την κατασκευή ιστοσελίδων, την προβολή και προώθηση προϊόντων µέσω s και την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω κινητής τηλεφωνίας. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διατριβής αποτελείται από δύο µέρη: την ανασκόπηση των θεωρητικών µοντέλων και προσεγγίσεων αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών γενικότερα και την αντίστοιχη ανασκόπηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται αφενός, στο ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα που εντάσσεται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη (επιχείρηση ή καταναλωτή) και αφετέρου στο ότι αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις της ποιότητας υπηρεσιών έχουν διευρυνθεί και εφαρµοστεί στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε σκοπό την κατανόηση και µέτρηση των χαρακτηριστικών ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 19

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009 Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE 15 Σεπτεµβρίου 2009 Το Προφίλ της ENCODE Το Πρότυπο PCI DSS Μεθοδολογία / Φάσεις Έργου Συµµετοχή Εµπορικών Επιχειρήσεων Οφέλη Συµµόρφωσης H ENCODE, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής Εισαγωγή E-Commerce V-Commerce Σύνθεση Φωνής, Αναγνώριση Φωνής, Αναγνώριση Οµιλητή Προοπτικές και δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 3η: Πυραμίδα και Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα