ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 2 Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 8 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 9 Ενοποιηµένος ισολογισµός 10 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 11 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 12 Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 13 Ισολογισµός 14 Κατάσταση ταµειακών ροών 15 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις Πιστοποιητικά 84

2 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Κύπρος Σ. Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος Λουκής Παπαφιλίππου - Αναπληρωτής Πρόεδρος Κώστας Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Σύµβουλος Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικός Σύµβουλος άνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύµβουλος Μάριος Λευκαρίτης - Σύµβουλος Χρυσόστοµος Μιτσίδης - Σύµβουλος Μαίρη ηµητρίου - Σύµβουλος Γραµµατέας Τάκης Αντωνίου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Νοµικοί Σύµβουλοι Λ. Παπαφιλίππου & Σία Αναλογιστές Γεώργιος Μ. Ψαράς Εταίρος του Συνδέσµου Αναλογιστών Κύπρου ie Muhanna & co Cyprus Actuarial Services Τραπεζίτες (µε αλφαβητική σειρά) Alpha Tράπεζα Λίµιτεδ Arab Bank Plc Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Marfin Popular Bank Public Co Ltd Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court Τ.Κ Λευκωσία

3 2 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006, µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις για το πιο πάνω έτος είναι αληθή και πλήρη. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Κύπρος Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Πρόεδρος Λουκής Παπαφιλίππου - Αναπληρωτής Πρόεδρος Κώστας Κουτσοκούµνης - Εκτελεστικός Σύµβουλος Μιχάλης Μυλωνάς - Εκτελεστικός Σύµβουλος άνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύµβουλος Μάριος Λευκαρίτης - Σύµβουλος Χρυσόστοµος Μιτσίδης - Σύµβουλος Μαίρη ηµητρίου - Σύµβουλος Υπεύθυνοι σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων άνης Κληριώτης - Εκτελεστικός Σύµβουλος και Οικονοµικός ιευθυντής Λευκωσία, 26 Απριλίου 2007

4 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα µέλη την έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Κύριες δραστηριότητες και εξαρτηµένες εταιρείες Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2006 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Ζωής και Κλάδου Γενικής Φύσεως. Οι κύριες δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών οι οποίες παρέµειναν οι ίδιες κατά το έτος 2006 είναι οι χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες και οι κτηµατικές επιχειρήσεις. Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών που παρουσιάζονται στη σηµείωση 22 των οικονοµικών καταστάσεων και που µαζί αναφέρονται ως το Συγκρότηµα. Υποκαταστήµατα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται µε υποκαταστήµατα εντός Κύπρου. Οικονοµικά αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος 2006 τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 12 των οικονοµικών καταστάσεων είναι τα ακόλουθα: ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία ( ) ( ) ( ) (90.491) Κέρδος/(ζηµία) για το έτος ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) για το έτος που αναλογεί: -Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ( ) ( ) -Στο συµφέρον µειοψηφίας (8.154) ( ) ( ) Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου.

5 4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 τα µεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση µε το Το Συγκρότηµα παρουσιάζει για το έτος 2006 κέρδος από εργασίες ύψους , σε σύγκριση µε κέρδος από εργασίες του έτους 2005 ύψους λόγω κερδοφόρων αποτελεσµάτων τόσο από ασφαλιστικές εργασίες όσο και από εργασίες του Συγκροτήµατος στον χρηµατοοικονοµικό, επενδυτικό και κτηµατικό τοµέα. Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται αναλυτικά κατά τοµέα στη σηµείωση 6. Προβλεπόµενη εξέλιξη Με βάση τα µέχρι σήµερα στοιχεία, το Συγκρότηµα αναµένει περαιτέρω αύξηση των ασφαλίστρων. Τα αποτελέσµατα του χρηµατοοικονοµικού και επενδυτικού τοµέα θα εξαρτηθούν από τους χρηµατιστηριακούς δείκτες και την διακύµανση των επιτοκίων. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και τρόπων διαχείρισης τους παρουσιάζεται στις σηµειώσεις 5 και 45 των οικονοµικών καταστάσεων. Μέρισµα Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή µερίσµατος ύψους 5% της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ( 0,005 ανά µετοχή). Μετοχικό κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρουσιάζονται στη σηµείωση 46 των οικονοµικών καταστάσεων. Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. ιοικητικό Συµβούλιο Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1. Όλοι διετέλεσαν µέλη κατά τη διάρκεια του έτους εκτός από την κα. Μαίρη ηµητρίου η οποία διορίστηκε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στις 10 Αυγούστου Επίσης, στις 12 Ιουλίου 2006, ο κ. Μίκης Χατζήµιχαήλ αποχώρησε από τη θέση του ως ιοικητικός Σύµβουλος της Εταιρείας.

6 5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Κύπρος Κουτσοκούµνης και Μιχάλης Μυλωνάς αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται µαζί µε την κα. Μαίρη ηµητρίου για επανεκλογή. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κύπρος Σ. Κουτσοκούµνης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 26 Απριλίου 2007

7 6 6 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα ) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 16 µέχρι 83 που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

8 7 Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2006, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ ΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας, και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Άλλο Θέµα Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. KPMG Εγκεκριµένοι Λογιστές Λευκωσία, 26 Απριλίου 2007

9 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 6, Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα Έσοδα από επενδύσεις Άλλα έσοδα από εργασίες Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής 12 ( ) ( ) ( )( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( )( )( ) Έξοδα κτήσης 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα αγοράς επενδύσεων (41.217) - (71.285) - Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ( )( )( )( ) Κέρδος από εργασίες Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης 16 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) για το έτος ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) για το έτος που αναλογεί: -Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ( ) ( ) -Στο συµφέρον µειοψηφίας (8.154) (14.100) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας (σεντ) 18 7,82 (0,33) 13,52 (0,58) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

10 9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ Σηµ. Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων Αναβαλλόµενη φορολογία σε πλεόνασµα από επανεκτίµηση 30 (31.386) - (54.282) - Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδος/(ζηµία) για το έτος ( ) ( ) Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος ( ) ( ) Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος που αναλογεί: - Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ( ) ( ) - Στο συµφέρον µειοψηφίας (8.154) (14.100) ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

11 10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεµα Κλάδου Ζωής 8, Μακροπρόθεσµα δάνεια Αναβαλλόµενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ασφαλιστικά αποθέµατα Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων Φορολογία ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Απριλίου Σύµβουλοι: Kύπρος Σ. Κουτσοκούµνης Κώστας Κουτσοκούµνης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

12 11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 10 ( ) - ( ) - Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες Κέρδος από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (473) - (818) - Τόκοι που πληρώθηκαν Τόκοι που εισπράχθηκαν 10,16 ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 10 ( ) (96.606) ( ) ( ) Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση στα ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά Αύξηση στα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (40.965) (55.190) (70.849) (95.451) (Αύξηση)/µείωση στο µερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα ( ) ( ) Αύξηση στο απόθεµα Κλάδου Ζωής Αύξηση στα ασφαλιστικά αποθέµατα (Μείωση)/αύξηση στους ασφαλιστικούς και άλλους πληρωτέους λογαριασµούς ( ) ( ) Ροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (85.005) (68.082) ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Πληρωµές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (60.109) ( ) ( ) ( ) Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα ( ) (2.227) ( ) (3.852) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακινητα Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωµή δανείων µείον εισπράξεις νέων δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών (82.201) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

13 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 6, Αύξηση στο µεικτό απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφάλιστρων 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στην αύξηση του µεικτού αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα Προµήθειες και άλλα δικαιώµατα εισπρακτέα Έσοδα από επενδύσεις Άλλα έσοδα από εργασίες Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής 12 ( ) ( ) ( )( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις µεικτές απαιτήσεις, παροχές και µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) ( )( ) Έξοδα κτήσης 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα αγοράς επενδύσεων (41.217) - (71.285) - Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - ( ) - ( ) Έξοδα ( )( )( )( ) Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες ( ) ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποµείωση αξίας επένδυσης σε εξαρτηµένη εταιρεία 22 - ( ) - ( ) Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία 17 ( ) (90.491) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) για το έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (σεντ) 18 6,84 (1,07) 11,83 (1,85) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

14 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ Σηµ. Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων Αναβαλλόµενη φορολογία σε πλεόνασµα από επανεκτίµηση 30 (31.386) - (54.282) - Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδος/(ζηµία) για το έτος ( ) ( ) Ολικό αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για το έτος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

15 14 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεµα Κλάδου Ζωής Αναβαλλόµενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ασφαλιστικά αποθέµατα Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί Τραπεζικά παρατραβήγµατα Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων Φορολογία ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Απριλίου Σύµβουλοι: Κύπρος Σ. Κουτσοκούµνης Κώστας Κουτσοκούµνης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

16 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 10 ( ) - ( ) - Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες Κέρδος από πώληση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (473) - (818) - Αποµείωση αξίας εξαρτηµένης εταιρείας Τόκοι που πληρώθηκαν 10, Τόκοι που εισπράχθηκαν 16 ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 10 ( ) (71.899) ( ) ( ) Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση στα ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά Αύξηση στα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (40.965) (55.190) (70.849) (95.451) (Αύξηση)/µείωση στο µερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέµατα ( ) ( ) Αύξηση στο απόθεµα Κλάδου Ζωής Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες ( ) (28.566) ( ) (49.405) Αύξηση στα ασφαλιστικά αποθέµατα (Μείωση)/αύξηση στις απαιτήσεις και άλλους πληρωτέους λογαριασµούς ( ) ( ) Ροή µετρητών (για)/από εργασίες (85.474) ( ) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων (59.961) (68.082) ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων Πληρωµές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (60.109) ( ) ( ) ( ) Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα (78.000) - ( ) - Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωµή δανείων µείον εισπράξεις νέων δανείων (81.493) (77.820) ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (81.493) (77.820) ( ) ( ) Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών (65.982) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Mετρητά, υπόλοιπα τραπεζών και άλλες καταθέσεις Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 83 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

17 16 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και στις 20 Νοεµβρίου 1997 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Το εκέµβριο 1997 η Εταιρεία µε έκδοση νέων µετοχών στο κοινό εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τοµέα, οι χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες, και οι κτηµατικές επιχειρήσεις. Ολες οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο. Σύµφωνα µε την άποψη των Οργάνων ιοίκησης η Εταιρεία θεωρείται ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τους Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά και για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της εταιρείες (που µαζί αναφέρονται ως το Συγκρότηµα ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το έτος της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου, του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου του , και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες οι οποίες είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο συνάλλαγµα του Συγκροτήµατος.

18 17 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα, ακολουθώντας την εγκύκλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και την τεχνική εγκύκλιο Αρ. 25 του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου προχώρησε σε παρουσίαση συµπληρωµατικών πληροφοριών σε Ευρώ για τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σε Ευρώ οι οποίες παρουσιάζονται για σκοπούς ενηµέρωσης στις σελίδες 8 µέχρι 15 ετοιµάστηκαν βάση των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 οι οποίες παρουσιάζονται σε Λίρες Κύπρου. Η ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε για µετατροπή των οικονοµικών στοιχείων από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ για το έτος 2006 και 2005 είναι 1 = ΛΚ 0, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια από την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της εταιρείες κατά τα υπό αναφορά έτη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος. Βάση ετοιµασίας Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τις επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, τα οποία παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία. Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσµατα των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά µε τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανές από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται και σε κάθε µελλοντική περίοδο η οποία επηρεάζεται.

19 18 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες που εκδόθηκαν αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν έχουν εφαρµόσει στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τα Σ ΛΠ αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΛΠ1 (Αναθεώρηση): Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-Γνωστοποιήσεις για Κεφάλαιο, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). ΠΧΠ7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). Ε ΠΧΠ (Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7): Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ΛΠ29 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2006). Ε ΠΧΠ8: Έκταση του ΠΧΠ 2, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαΐου 2006). Ε ΠΧΠ9: Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουνίου 2006). Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΠΧΠ8: Λειτουργικοί Τοµείς, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2007). Ε ΠΧΠ10: Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση Αξίας, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006, αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ το Μάιο του 2007). Ε ΠΧΠ11: ΠΧΠ 2-Συγκρότηµα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007, αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2007). Ε ΠΧΠ12: ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης, (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008, αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2007). Ορισµένες από τις πρόνοιες του ΛΠ 39 που σχετίζονται µε τη λογιστική της αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου για τις οποίες, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει νόµος στην ΕΕ στο παρόν στάδιο. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν αναµένει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις από την εφαρµογή των πιο πάνω Νέων Προτύπων ή ιερµηνειών κατά την περίοδο της για πρώτη φορά εφαρµογής τους.

20 19 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Βάση ενοποίησης Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών που παρουσιάζονται στην σηµείωση 22. (α) Εξαρτηµένες εταιρείες Εξαρτηµένες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Συγκρότηµα. Έλεγχος υφίσταται όταν το Συγκρότηµα είναι σε θέση να ρυθµίζει τις οικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της εξαρτηµένης εταιρείας, έτσι ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητες της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που ξεκινά ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται. Η ενοποίηση των εξαρτηµένων εταιρειών έγινε µε τη µέθοδο της απόκτησης (acquisition method). (β) Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος διαγράφονται πλήρως κατά την ενοποίηση. Οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε το Συγκρότηµα για την ενοποίηση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και όπως αυτά εφαρµόζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οι οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται είναι για λογιστικές περιόδους που λήγουν στις 31 εκεµβρίου Εφαρµόστηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος. Αναγνώριση εσόδων και καθορισµός κερδών (α) Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες (ι) Κλάδος Γενικής Φύσεως Η λογιστική βάση πάνω στην οποία λογίζονται οι ασφαλιστικές εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως είναι ο κίνδυνος που έχει κερδηθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (λογιστική µε βάση το έτος ατυχήµατος). Τα πραγµατοποιηθέντα µεικτά ασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστικού συµβολαίου. Τα ασφάλιστρα τα οποία καλύπτουν την περίοδο µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους µεταφέρονται στο απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Τα µεικτά δεδουλευµένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά µεταξύ των πραγµατοποιηθέντων µεικτών ασφαλίστρων και της αύξησης/µείωσης στο απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων.

21 20 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αναγνώριση εσόδων και καθορισµός κερδών (συνέχ.) (α) Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες (συνέχ.) (ιι) Κλάδος Ζωής Τα ασφάλιστρα για το έτος αναγνωρίζονται µε βάση την περίοδο είσπραξής τους ή οφειλής τους, ανάλογα µε τους όρους του ασφαλιστικού συµβολαίου. (β) Έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης Τα έσοδα από εργασίες χρηµατοδότησης αντιστοιχούν στις δεδουλευµένες οφειλές και υπολογίζονται σε συστηµατική βάση ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. (γ) Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες Μερίσµατα από επενδύσεις σε Χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα αποκτά το δικαίωµα είσπραξής τους. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αντιστοιχούν σε τόκους από χρεόγραφα και αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. Το κέρδος ή η ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στις 31 εκεµβρίου και της µέσης τιµής κόστους αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως έλλειµµα/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψην οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. (δ) Έσοδα από κτηµατικές εργασίες Τα έσοδα από κτηµατικές εργασίες αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. Έσοδα από ενοικίαση επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο κατά την περίοδο της µίσθωσης και σύµφωνα µε τους όρους του ενοικιαστηρίου εγγράφου. (ε) Έσοδα από κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων Το εισόδηµα της Εταιρείας από την κοινοπραξία ασφαλιστών οχηµάτων αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει της ηµεροµηνίας διανοµής του.

22 21 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αντασφάλιστρα Τα αντασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει των σχετικών αντασφαλιστικών συµβάσεων. Απαιτήσεις Απαιτήσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αποτελούνται από τις απαιτήσεις που πληρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους µείον το απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων από µεταφορά πλέον το απόθεµα εκκρεµών απαιτήσεων σε µεταφορά. Οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν το κόστος διακανονισµού τους. Οι εκκρεµείς απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν εκτιµήσεις βάσει του κόστους που αναµένεται ότι θα προκύψει. Για τον υπολογισµό των εκκρεµών απαιτήσεων εξετάζεται ξεχωριστά η κάθε απαίτηση και λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία του παρελθόντος όσον αφορά τον αριθµό και το ύψος των αποζηµιώσεων. Οι προβλέψεις για τις εκκρεµείς απαιτήσεις δεν προεξοφλούνται. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και οι εκτιµήσεις που γίνονται επιθεωρούνται συχνά. Απαιτήσεις και παροχές Κλάδου Ζωής Οι απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αποτελούνται από τις απαιτήσεις που πληρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους µείον τις απαιτήσεις και παροχές που έχουν επισυµβεί. Οι απαιτήσεις και παροχές συµπεριλαµβάνουν την µεταβολή στην πρόβλεψη αποθέµατος Κλάδου Ζωής σύµφωνα µε την αναλογιστική εκτίµηση. Έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Τα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών αποτελούνται από προµήθειες και άλλα έξοδα για ασφαλιστικές εργασίες. Τα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών που παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αποτελούνται από τα έξοδα που πληρώθηκαν ή λογίσθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, πλέον τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης από µεταφορά µείον τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης σε µεταφορά. Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης Έξοδα τα οποία προκύπτουν για την έκδοση ασφάλειας γενικού κλάδου και ασφάλειας κλάδου ζωής αναβάλλονται µέχρι το σηµείο όπου είναι ανακτήσιµα. Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης αποτελούνται από προµήθειες και άλλα έξοδα που σχετίζονται µε την κτήση ή ανανέωση των ασφαλιστικών συµβολαίων.

23 22 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης (συνέχ.) Τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης ασφαλιστικών συµβολαίων µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενα έτη. Στην περίπτωση του Κλάδου Γενικής Φύσεως τα αναβαλλόµενα έξοδα κτήσης τα οποία σχετίζονται µε ασφάλιστρα και τα οποία έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους αλλά αφορούν µεταγενέστερο οικονοµικό έτος, υπολογίζονται πάνω σε συµβατή βάση µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε για τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα (µέθοδος των 24 ων ). Στην περίπτωση του Κλάδου Ζωής, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων εξόδων κτήσης αποτελεί τµήµα της αναλογιστικής εκτίµησης. Ενοίκια Πληρωµές για ενοίκια αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο κατά την περίοδο της µίσθωσης και σύµφωνα µε τους όρους του ενοικιαστηρίου εγγράφου. Προβλέψεις Πρόβλεψη αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος όπου είναι πιθανό ότι µελλοντικά θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ύψους της. Η χρέωση παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Έσοδα και έξοδα χρηµατοδότησης Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους από τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις κεφαλαίων. Τα έσοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τραπεζικούς τόκους πληρωτέους, έξοδα χρηµατοδότησης, άλλους τόκους πληρωτέους και τόκους φόρου εισοδήµατος. Οι τόκοι λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. Ξένο συνάλλαγµα Συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και καταχωρούνται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία συναλλαγής. Τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετάφραση, µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές. Τα υπόλοιπα µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο συνάλλαγµα τα οποία παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής.

24 23 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Φορολογία Η φορολογία η οποία παρουσιάζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων περιλαµβάνει πρόβλεψη για φορολογία πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο καθώς και αναβαλλόµενη φορολογία και φόρους προηγούµενων ετών. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εκτός όπου αυτή αφορά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, όπου τότε µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. Αναβαλλόµενη φορολογία Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα έχουν προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος και της φορολογικής τους αξίας. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν στο µέλλον. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές, αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή εταιρικά φορολογικά κέρδη προς συµψηφισµό. Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή στα αποθεµατικά ανάλογα µε το που συµπεριλαµβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόµενη φορολογία. Η αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων και επενδύσεων σε ακίνητα µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και στο αποθεµατικό προσόδου αντίστοιχα. Η αναστροφή της πρόβλεψης για αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί ή αρχική πρόβλεψη. Σχέδια Αφυπηρέτησης Προσωπικού εν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά αφυπηρετήσεις προσωπικού της Εταιρείας πέραν του Ταµείου Προνοίας, που είναι σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς στο οποίο η Εταιρεία συνεισφέρει ποσοστό 5% στις µεικτές απολαβές. Το σχέδιο είναι χρηµατοδοτηµένο και υποβάλλει του δικούς του λογαριασµούς. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωµα σε εξασφαλισµένες πληρωµές βάση του Καταστατικού του Ταµείου. Η συνεισφορά της Εταιρείας χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος δεν λειτουργούν οποιοδήποτε σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού ή ταµείο προνοίας. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας οι οποίοι εργοδοτούνται από την Εταιρεία είναι επίσης µέλη του Ταµείου.

25 24 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Ακίνητα, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες του Συγκροτήµατος αποτιµούνται αρχικά στο κόστος και στη συνέχεια αποτιµούνται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η τιµή εκτίµησης είναι µε βάση την αγοραία αξία που παρουσιάζεται στην έκθεση ανεξάρτητων επαγγελµατίων εκτιµητών που γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις αποτιµούνται στο κόστος, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος ή η τιµή εκτίµησης µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των κτιρίων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: % Κτίρια 3 Οχήµατα 15 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισµικά προγράµµατα 20 & 33 1/3 Έπιπλα και εξοπλισµός 10 ε λογίζεται απόσβεση στη γη. Πλεόνασµα/έλλειµµα που προκύπτει από επανεκτίµηση ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων πιστώνεται/χρεώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο ακίνητο ή εξοπλισµό, διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η πώληση. Εάν η πώληση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Eτήσια Έκθεση 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Σελίδα Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

0010/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD MINE

0010/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD MINE 0010/00006693/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Eτήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

20 12 Eτήσια Έκθεση 2012

20 12 Eτήσια Έκθεση 2012 20 1 2 Eτήσια Έκθεση 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 0 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (ΠΡΩΗΝ LIBERTY LIFE INSURANCE LIMITED)

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (ΠΡΩΗΝ LIBERTY LIFE INSURANCE LIMITED) 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελεγκτών 4 Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-6 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Ισολογισµός 4 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 Κατάσταση Ταµειακής

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ελεγκτών 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ASTRA SELF DRIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 42 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Η Εταιρεία, ακολουθώντας την εγκύκλιο 11-2006 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 Eτήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 ΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Οµιλία Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 & 5 Έκθεση ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα