ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 31745/06/Β/94/93 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1 31/3/

3 Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 31/03/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», κατά την συνεδρίασή του, την 29η Μαΐου Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 31/03/2012 είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. Nικόλαος Ταβουλάρης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους µετόχους της «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», της 31 ης Μαρτίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Έµφαση Θεµάτων Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται: 4

5 (α) Το γεγονός ότι ο Όµιλος αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε προσωπικό, προµηθευτές, πιστωτές, τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικούς οργανισµούς, Ελληνικό ηµόσιο (φόροι) οι οποίες κατά την ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, και για το λόγο αυτό δεν τηρούνται συµβατικές υποχρεώσεις του, µε συνέπεια να έχουν καταγγελθεί ήδη κάποιες συµβάσεις. (β) Το γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύµφωνα µε την απόφαση 399/ του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. (γ) Το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31η Μαρτίου 2012 υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά του στοιχεία κατά χιλιάδες ευρώ. (δ) Το σύνολο των προϋποθέσεων που σύµφωνα µε τη ιοίκηση του Οµίλου είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Αυτές οι συνθήκες που παρατίθενται στη σηµείωση υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χρήστος. Ζήκος Α.Μ. ΣΟΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 76, ΑΘΗΝΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ 123 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της και Κατάσταση συνολικών εσόδων της και Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την και την Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο που έληξε την και την Σηµειώσεις επί των Οκονοµικών Καταστάσεων: Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας Κατανοµή Αποσβέσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 1.1. Γενικές Πληροφορίες 12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.2. οµή του Οµίλου 13. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο όµιλος 14. Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 2.1. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 15. Αποθέµατα Συνέχιση της δραστηριότητας του Οµίλου (Going Concern) 16. Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 3. Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 17. Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 4. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 18. Πίνακας Αποθεµατικών Εύλογης αξίας παγίων 4.1. Κίνδυνος ρευστότητας 19. Αποτέλεσµα εις Νέο 4.2. Πιστωτικός κίνδυνος 20. ικαιώµατα Μειοψηφίας 4.3 Κίνδυνος αποθεµάτων-προµηθευτών 21. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5. Κρατικές επιχορηγήσεις 22. Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόµενους 6. ιανοµή µερισµάτων Λοιπές προβλέψεις 7. Φόρος Εισοδήµατος και αναβαλλόµενη Φορολογία 23. Προµηθευτές 8. Κατασκευαστικά Συµβόλαια 24. Προκαταβολές Από Πελάτες 9. Λειτουργικοί Τοµείς του Οµίλου 25. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 10. Ανάλυση απανών 26. Συναλλαγές Με Συνδεδεµένα µέρη 11. Ενσώµατα Πάγια 27. Χρηµατοοικονοµικά - επενδυτικά αποτελέσµατα Ανάλυση ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση 28. Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Εµπράγµατα Βάρη 29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 6

7 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της και Ποσά σε χιλιάδες ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία , , , ,96 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 23,65 26,44 0,00 0,00 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 13 0,00 0, , ,35 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες 8 0, ,51 0,00 0,00 Προκ/λές σε υποκατασκευαστές έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (απαίτηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 Πελάτες και λοιπές µακρ. απαιτήσεις 156,71 157,61 9,03 9,03 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , , ,00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,08 848,54 881,54 Προκ/λές σε υποκατασκευαστές έργων , ,27 0,00 0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,94 320,43 4,42 5,71 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,56 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρίας Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,10 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,81 Αποθεµατικά εύλογης αξίας , , , ,21 Αρνητικά αποθεµατικά εύλογης αξίας , , , ,21 Αποτελέσµατα εις νέο , , , , , , , ,11 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,26 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , , , ,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο τιµήµατος εξαγοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (υποχρέωση) , , , ,95 Προβλ. για παροχές στους εργαζ , ,57 43,87 44,14 Προβλ. ανέλεγκτων φορολ χρήσεων 73,00 73,00 73,00 73,00 Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές προβλέψεις 22,1 29,00 41,00 0,00 0,00 Λοιπές µακροπρ.υποχρ.σε υποκατασκευαστές έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , ,10 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,18 68,83 54,05 Προκαταβολές από πελάτες , ,29 0,00 0,00 Υπόλοιπο τιµήµατος εξαγοράς , ,20 Τρέχων φόρος εισοδήµατος 4,04 4,04 4,04 4,04 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,16 0,00 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,76 294,86 252,29 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,47 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,56 7

8 Κατάσταση συνολικών εσόδων της και ΟΜΙΛΟΣ Πωλήσεις 7.295, ,01 Κόστος πωλήσεων , ,77 Μικτό κέρδος ,34-427,76 Άλλα έσοδα 559,53 529,02 Έξοδα ιαθέσεως 9-234,16-331,55 Έξοδα ιοικήσεως , ,42 Άλλα έξοδα ,95-778,73 Αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτκών αποτελεσµάτων , ,44 Χρηµατοοικονοµικά - επενδυτικά αποτελέσµατα , ,30 Αποτελέσµατα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 Ζηµία / κέρδος προ φόρου , ,73 Φόρος εισοδήµατος 7-107,06 12,07 Καθαρή ζηµία / κέρδος περιόδου , ,66 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας Μετόχους Μειοψηφίας , , , , , ,66 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0, ,34 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) , ,68 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,16 Μετόχους Μειοψηφίας , , , ,88 Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων , ,92 Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) -0,2505-0,1443 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις 0,00 50,00 Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0,00 50,00 Άλλα έσοδα 0,04 1,88 Έξοδα ιαθέσεως 10 0,00 0,00 Έξοδα ιοικήσεως ,78-185,11 Άλλα έξοδα -3,57 0,00 Αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτκών αποτελεσµάτων -115,30-133,22 Χρηµατοοικονοµικά-επενδυτικά αποτελέσµατα 27-0,08-0,05 Αποτελέσµατα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 Ζηµία / κέρδος προ φόρου -115,38-133,28 Φόρος εισοδήµατος 1,81 1,81 Καθαρή ζηµία / κέρδος περιόδου -113,57-131,47 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά επό φόρους (Α) + (Β) -113,57-131,47 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας -113,57-131,47 Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00-113,57-131,47 Ζηµίες / (κέρδη) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -91,29-109,21 Ζηµίες / κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) -0,0048-0,0056 8

9 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την και την Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης (ποσά εκφρασµένα σε χιλάδες ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Εύλογης αξίας Αποτέλεσµα εις νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης Σηµειώσεις Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου ιανεµηθέντα µερίσµατα Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών Σηµειώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( ) ,10 777, , , , , ,41 (19) 0,00 0, , , , ,10 777, , , , , ,79 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης (ποσά εκφρασµένα σε χιλάδες ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( όπως επαναδιατυπώθηκε) Σηµειώσεις Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου ιανεµηθέντα µερίσµατα Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών Σηµειώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Εύλογης αξίας Αποτέλεσµα εις νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο ,10 777, , , , , ,85 (19) 0,00-43, , , , ,10 777, , , , , ,19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( ) Σηµειώσεις Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου ιανεµηθέντα µερίσµατα Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών Σηµειώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Εύλογης αξίας Αποτέλεσµα εις νέον Σύνολο ,10 777, , , , ,11 (19) 0,00 0,00-113,57-113, ,10 777, , , , ,54 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης (ποσά εκφρασµένα σε χιλάδες ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( ) Σηµειώσεις Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου ιανεµηθέντα µερίσµατα Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών Σηµειώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά Εύλογης αξίας Αποτέλεσµα εις νέον Σύνολο ,10 777, , , , ,49 (19) 0,00 0,00-131,47-131, ,10 777, , , , ,01 9

10 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµιακών Ροών για την περίοδο που έληξε την και την ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σηµ Λειτουργικές δραστηριότητες: Ζηµίες / κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές Μείωση / αύξηση αποθεµάτων Μείωση / αύξηση απαιτήσεων Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηρ Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπώ Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηρ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δρασ Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης , ,73-115,38-133,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 24,01 24,01 0,00 0,00 0,00 0,00 452, ,45 254,18-0,27 0,82-251,83-25,84 0,00 0, ,00-23,30 0,00 0, , ,15 0,78 0,05-960,01 0,00 0,00 0, ,95-534,56 0,00 0, , ,14 32,99 197,14 0,00-495,34 57,35 16, , ,15-0,78-0,05 0,00 0,00 0,00 0, , ,72-1,30 105,32 0,00 0,00 0,00-754,03-15,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0, ,00 1,30 0,00 0,00-754,03 65,94 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 157, ,94 0,00 0, ,51-69,28-1,30 105,32 320, ,57 5,71 59, , ,29 4,40 164,79 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) της Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

11 1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 1.1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1962 και δραστηριοποιείται στον τοµέα των Βιοµηχανικών Κατασκευών, στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αστικών της ακινήτων, στην Σύρο και στον Πειραιά, και στην παροχή υπηρεσιών ιοίκησης κατά κύριο λόγο στις θυγατρικές της εταιρείες. Η Εταιρεία, έχει ως έδρα το ήµο Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 67, Τ.Κ , τηλ. (++30) , fax: (++30) , web site και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Α.Μ.Α.Ε /06/Β/94/93. Η εταιρεία είναι εισηγµένη στην αγορά µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κλάδος: Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες-Εµπορικά Οχήµατα και Φορτηγά) οµή του Οµίλου Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στην συνεδρίασή του της ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/03/2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε «Απλή» και «Ενοποιηµένη» µορφή. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου περιλαµβάνουν την µητρική εταιρεία του Οµίλου «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τις κάτωθι θυγατρικές εταιρείες: Επωνυµία Έδρα Ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στο Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ελευσίνα, Αττική, Ελλάδα 70% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (στο εξής ΝΒΕΕ ΑΕ) ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ερµούπολη, Σύρος, 100% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (Κυκλάδες), Ελλάδα (Στο εξής ΝΒΕΣ ΑΕ) ΝΕΩΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ Ερµούπολη, Σύρος, 100% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κυκλάδες), Ελλάδα ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Στο εξής ΝΕΩΡΙΟ ΚΕΚ) Στις υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ Α.Ε.» και της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η συµβολαιογραφική πράξη ίδρυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 11

12 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΥΡΟΥ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε». Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η δυνάµει σύµβασης παραχώρησης που θα συναφθεί µε το Ελληνικό ηµόσιο, µελέτη, κατασκευή, διαχείριση και εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα Σύρου. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 60,00 χιλ. ενώ θα ανέλθει συνολικά σε 991,20 χιλ. Το ποσοστό συµµετοχής της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη νέα εταιρεία είναι 10% και παραµένει σταθερό και µετά τις σχεδιαζόµενες αυξήσεις. Επισηµαίνουµε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν περιλαµβάνεται στις παρούσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις επειδή µέχρι τώρα δεν έχει δραστηριότητα και δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα της µητρικής. Οι ανωτέρω εταιρείες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο όµιλος 2.1. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, την οµοιοµορφία παρουσίασης, τη σηµαντικότητα των στοιχείων και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αφορούν την περίοδο , είναι σύµφωνες µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες της Για τη σύνταξη αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των τελευταίων ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Αναλυτικότερα αναφέρονται: 12

13 Συνέχιση της δραστηριότητας του Οµίλου (Going Concern) Σχετικά µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου εφιστούµε την προσοχή του αναγνώστη στα εξής: Κατά την οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά του στοιχεία κατά ,00 χιλ. Ευρώ περίπου, ενώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του σε πιστωτές, ασφαλιστικά ταµεία, προσωπικό, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, Ελληνικό ηµόσιο (φόροι) ανέρχονται σε ,00 χιλ. Ευρώ περίπου. Ειδικότερα: Η θυγατρική του οµίλου «Ν.Β.Ε.Σ Α.Ε» αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα µε το ταµειακό της πρόγραµµα µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε προµηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, προσωπικό και Ελληνικό ηµόσιο(φόροι) το ύψος των οποίων κατά την ανέρχεται στο ποσό των ,00 χιλιάδων ευρώ. Στην θυγατρική µε την µε αριθµό Φ /1/12 Σ από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατακυρώθηκε το έργο επισκευής δύο πλωτών δεξαµενών του πολεµικού ναυτικού, συνολικού τιµήµατος χιλιάδων ευρώ, το οποίο αναµένεται να υλοποιηθεί µέσα στο Στις η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ κατέθεσε Αίτηση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης και την προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της µε αριθµό Φ.606/52/2/11 Σ από απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µε την οποία η εταιρεία αυτή αποκλείστηκε από τον πιο πάνω διαγωνισµό. Η αίτηση της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ για την έκδοση Προσωρινής διαταγής δικάστηκε στο ιοκητικό Εφετείο στις και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Η εκτίµηση της νοµικής υπηρεσίας της εταιρείας είναι ότι η συγκεκριµένη ενέργεια δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσµα όσον αφορά την απόφαση ανάθεσης του έργου. Οι εισροές από το συγκεκριµένο έργο θα βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τη ρευστότητα της εταιρείας, για τους επόµενους µήνες. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η πορεία της θυγατρικής εταιρείας είναι στενά συνδεδεµένη µε την πορεία της αδελφής εταιρείας ΝΒΕΕ ΑΕ, από την οποία µεταξύ άλλων αναλαµβάνει και υποκατασκευαστικά έργα. Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι το υποκατασκευαστικό έργο ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 & 7, που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του β τριµήνου του 2012 ανέρχεται αντίστοιχα σε 450 χιλιάδες ευρώ, ενώ η ληφθείσα προκαταβολή ανέρχεται σε 859,93 χιλιάδες ευρώ. Η αδελφή εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα ρευστότητας και έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύµφωνα µε την απόφαση 399/ του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι µια ενδεχόµενη πτώχευση της ΝΒΕΕ ΑΕ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδέχεται να δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα στα ήδη υπάρχοντα µεταξύ της ΝΒΕΣ ΑΕ και των πιστωτών της. Άρα η συνέχιση της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας ΝΒΕΣ ΑΕ, τουλάχιστον για το 2012, εξαρτάται από την άµεση έναρξη του έργου επισκευής των πλωτών δεξαµενών, καθώς και από τη βιωσιµότητα της ΝΒΕΕ ΑΕ. Σχετικά µε τα προβλήµατα βιωσιµότητας που αντιµετωπίζει η θυγατρική ΝΒΕΕ ΑΕ υπογραµµίζουµε τον κίνδυνο ρευστότητας όπως εκτενέστερα παρουσιάζεται στην σηµείωση (4.1) επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ανακεφαλαιώνουµε τα εξής: 1. Ο κύριος υπεργολάβος κατασκευής των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) 5, 6 & 7, η εταιρεία «BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED» 13

14 και η θυγατρική της εταιρεία «ΒΑΕ SYSTEMS SURFACE SHIPS ΗELLAS S.A.» µε τις οποίες έχει συµβληθεί για την παροχή σχεδιασµού, τεχνολογίας, υλικών και υπηρεσιών ναυπήγησης για τα ΤΠΚ τύπου SUPER VITA Νο. 4&5 καθώς και 6&7, προχώρησαν σε καταγγελία της σχετικής σύµβασης επικαλούµενες, µεταξύ άλλων, καθυστέρηση καταβολής περίπου 11,4 εκατοµµυρίων Ευρώ. Επίσης οι εταιρείες RAMSYS και MBDA µε τις οποίες έχει συµβληθεί η εταιρεία για την παροχή εξοπλισµού για τα ΤΠΚ 6 & 7, προχώρησαν σε διακοπή των συµβατικών εργασιών και παραδόσεων υλικών µέχρι να επιλυθεί το θέµα των εκκρεµών και µελλοντικών συµβατικών πληρωµών. Το σύνολο των ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων για τους ανωτέρω προµηθευτές κατά την , η συνεργασία µε τους οποίους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου των ΤΠΚ, ανέρχεται στο ποσό των 34,7 εκ. ευρώ περίπου. Τέλος αναφέρεται ότι οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της θυγατρικής ΝΒΕΕ ΑΕ σε προµηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς, υπόλοιπο τιµήµατος εξαγοράς, αµοιβές προσωπικού, στις ανέρχονται στο ποσό των 71,7 εκ. ευρώ. 2. Η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Στις εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής µας εταιρείας και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ. Τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής µας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί από την Γραµµατεία του ικαστηρίου στον µεσολαβητή. 14

15 3. Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω η ΝΒΕΕ ΑΕ σε συνεργασία µε τους συµβούλους της εταιρείας «Ernst&Young» τον Αύγουστο του 2011 κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Οι προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: α) Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχέδιο η ταµειακή δυσχέρεια της θυγατρικής δύναται να αντιµετωπισθεί µε την κατευθείαν πληρωµή από το ηµόσιο των κυρίων υποκατασκευαστών του έργου ναυπήγησης των ΤΠΚ 6&7 από το υπολειπόµενο τίµηµα του προγράµµατος, ενώ το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος θα παραταθεί προκειµένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις λόγω της καταγγελίας των συµβάσεων από την BAE. β) Το εκέµβριο του 2008 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την απόκτηση 6 φρεγατών τύπου FREMM, για τις οποίες τον Ιανουάριο του 2009 ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγµατεύσεων. Όπως αναφέρθηκε στην οµιλία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κου Αβραµόπουλου, τον Ιανουάριο του 2012 προς την επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτων στην Βουλή, οι διαπραγµατεύσεις µε την Γαλλική πλευρά βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση και θα ζητηθεί επικαιροποίηση της απόφασης του ΚΥΣΕΑ, ώστε να καθορισθεί η χρηµατοδότηση µέσω του τριετούς κυλιόµενου προγράµµατος προµηθειών µε βάση το ν. 3918/2011. Η Εταιρεία, έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε την Γαλλική DCNS -που κατασκευάζει τις φρεγάτες αυτού του τύπου- για την κατασκευή των Ελληνικών φρεγατών στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας. Η επίτευξη συµφωνίας κατασκευής η οποία θα είναι µέσα στα πλαίσια του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας, θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα των ναυπηγείων και αυξηµένη απασχόληση για τα επόµενα 10 χρόνια, ενώ θα ασκήσει σηµαντική θετική επιρροή στα οικονοµικά µεγέθη της, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων. γ) Επί πλέον η Γαλλική εταιρεία έχει δηλώσει ότι µέρος του ναυπηγικού έργου κατασκευής φρεγατών τύπου FREMM που ναυπηγεί για το Γαλλικό Ναυτικό, ύψους 27 εκ. περίπου, θα ανατεθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. δ) Μέχρι την έναρξη κατασκευής των φρεγατών είναι αναγκαία η ανάληψη βραχυπρόθεσµου δανείου µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου που δύναται να γίνει σύµφωνα µε την απόφαση 2004/C244/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρουµε σχετικά ότι την 01/11/2011, η ιϋπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν.2322/95 στην 47 η συνεδρίαση της, ενέκρινε κατ αρχάς το δανεισµό της θυγατρικής µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου ύψους 10 εκ. ευρώ. ε) Η θυγατρική θα προχωρήσει σε µείωση των σταθερών λειτουργικών δαπανών, υπολογιζόµενη σε χιλ. περίπου επιπλέον της µείωσης που πραγµατοποιήθηκε το 2011 ύψους χιλ περίπου. στ) Σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης, θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα, ενώ και οι έως τώρα υπολογισµένοι τόκοι θα αντιλογιστούν. Οµοίως, τα κεφάλαια κίνησης που έχει πάρει η εταιρεία από τις τράπεζες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται µετά την έναρξη του προγράµµατος των φρεγατών, χωρίς να υπολογιστούν τόκοι υπερηµερίας. 15

16 4. Σηµαντικό επίσης κρίνεται να καταβληθούν από το ΥΠΕΘΑ οφειλόµενα ποσά, που προέρχονται από τις συµβάσεις του ΕΜΖ και της ναυπήγησης των 7 ΤΠΚ. Σηµειώνεται ότι στις καταβλήθηκε οφειλόµενο ποσό ύψους 3,9 εκ. από την σύµβαση ΕΜΖ. Προς αυτή την κατεύθυνση συστάθηκε επιτροπή στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών η οποία µελετά σε συνεργασία µε την εταιρεία την ολοκλήρωση και παράδοση της 5 ης, 6 ης και 7 ης ΤΠΚ. Η επιτροπή εξετάζει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τις ΤΠΚ Νο 4 & 5 ύψους 14,6 εκ. περίπου και αναπροσαρµογή των τιµών του προγράµµατος και των 7 ΤΠΚ, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα, συνολικού ύψους 50 εκ. για απρόσµενη αλλαγή των συνθηκών. Επισηµαίνουµε εδώ ότι η µη υλοποίηση συµφωνίας της θυγατρικής ΝΒΕΕ ΑΕ µε τους πιστωτές της, καθώς και η µη πραγµατοποίηση των προϋποθέσεων που περιγράφονται ανωτέρω και για τις δύο κύριες θυγατρικές του Οµίλου ΝΒΕΕ ΑΕ και ΝΒΕΣ ΑΕ, καθιστούν την επιβίωση του Οµίλου προβληµατική. Καταλήγοντας υπογραµµίζουµε ότι η ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό και η αβεβαιότητα σχετικά µε το αν θα προκύψει κυβέρνηση στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, καθώς και το ποια κυβέρνηση θα είναι αυτή και τι πολιτική θα ακολουθήσει, έχει σαφώς εντείνει τον πολιτικό κίνδυνο και οι συνέπειες δεν µπορούν να υπολογιστούν αυτή τη στιγµή. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων του Οµίλου από πελάτες είναι από το Ελληνικό ηµόσιο και ενδεχόµενη µη έγκαιρη πληρωµή τους θα καταστήσει ειδικά την επιβίωση της θυγατρικής ΝΒΕΕ Α.Ε. προβληµατική. Νέα Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος, για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της , είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την , αφού, επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι νέες ή τροποποιηµένες ιερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από : Τροποποίηση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1: «Περιορισµένη εξαίρεση για την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων του ΠΧΠ 7 για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά ΠΧΠ» (Κανονισµός 574/ ) Tην εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ΠΧΠ 1 µε βάση την οποία οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ δύνανται να εφαρµόσουν τους ίδιους κανόνες µετάβασης, όσον αφορά στις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που επέβαλε η τροποποίηση του ΠΧΠ 7 η οποία εκδόθηκε την , µε εκείνες τις επιχειρήσεις που ήδη συντάσσουν καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ. 16

17 Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. Τροποποίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24: «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Κανονισµός 632/ ) Το αναθεωρηµένο ΛΠ 24 τροποποιεί τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών καθώς και ορισµένες από τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε οντότητες συνδεδεµένες µε την κυβέρνηση. Η υιοθέτηση της ανωτέρω αναθεώρησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. Τροποποίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32: «Ταξινόµηση των δικαιωµάτων έκδοσης» (Κανονισµός 1293/ ) Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, η οποία εκδόθηκε την , τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους να αποκτήσει σταθερό αριθµό µετοχών µιας εταιρίας σε καθορισµένη τιµή, η οποία δύναται να είναι εκφρασµένη σε οποιοδήποτε νόµισµα, αποτελούν στοιχείο της καθαρής θέσεως, µε την προϋπόθεση ότι η εταιρία παρέχει το δικαίωµα αυτό αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους την ίδια κατηγορία µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. Βελτιώσεις ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 149/ ) Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετησίων βελτιώσεων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, την 6η Μαΐου 2010, τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η υιοθέτηση των ανωτέρω βελτιώσεων δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. Τροποποίηση της ιερµηνείας 14: «Προκαταβολές ελάχιστων εργοδοτικών εισφορών» (Κανονισµός 633/ ) Στόχος της τροποποίησης είναι η διόρθωση των απαιτήσεων της ιερµηνείας 14 αναφορικά µε τις προκαταβολές των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν οδηγούν στην αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού αλλά στην αναγνώριση εξόδου. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. ιερµηνεία 19: «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε έκδοση µετοχών» (Κανονισµός 662/ ) 17

18 Σύµφωνα µε τη ιερµηνεία 19, η οποία εκδόθηκε την , η έκδοση µετοχών για την εξόφληση του συνόλου ή µέρους µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελεί «τίµηµα» µε την έννοια που απαιτεί το ΛΠ 39 για τη διακοπή αναγνώρισης. Οι µετοχές που εκδίδονται για την εξόφληση της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης θα αποτιµώνται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία, εκτός εάν η εύλογη αξία των τίτλων δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, περίπτωση στην οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται. Εάν µε την έκδοση των µετοχών εξοφλείται µόνο µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να εκτιµήσει εάν το «τίµηµα» σχετίζεται µε την τροποποίηση των όρων της υποχρέωσης που εξακολουθεί να υφίσταται. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο οφειλέτης θα πρέπει να κατανείµει το τίµηµα στο µέρος που αφορά εξόφληση υποχρέωσης και στο µέρος που αφορά τροποποίηση υποχρέωσης. Η διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή του µέρους της) που παύει να υφίσταται και του τιµήµατος που καταβάλλεται θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου. Επισηµαίνεται πως η ανωτέρω ιερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο στις περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µίας σύµβασης και όχι στις περιπτώσεις στις οποίες η δυνατότητα εξόφλησης χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε έκδοση µετοχών περιλαµβάνεται στην αρχική σύµβαση. Η υιοθέτηση της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. Εκτός των Προτύπων και ιερµηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τo παρακάτω πρότυπο του οποίου η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την και δεν έχει εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. Τροποποίηση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 7 «Γνωστοποιήσεις Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού» (Κανονισµός 1205/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΠΧΠ 7 αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που µεταβιβάζονται. Με την ανωτέρω τροποποίηση αναθεωρούνται οι υφιστάµενες γνωστοποιήσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στις συναλλαγές µεταβίβασης και κυρίως στις τιτλοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Η Εταιρία και ο όµιλος εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και διερµηνείες, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 18

19 Τροποποίηση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1 «Σηµαντικός υπερ-πληθωρισµός και διαγραφή του προσδιορισµού συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για τις εταιρίες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΠΧΠ 1 σύµφωνα µε την οποία: Μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ΠΧΠ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα υπερ-πληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ( και ) που ορίζει το υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ». Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Στις εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο ΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου για την αναθεώρηση του ΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως πεδίο εφαρµογής την ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων αυτών. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων. 19

20 Επιπρόσθετα, το ΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά µε την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Επίσης, την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις αναθεωρηµένες απαιτήσεις του αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του ΠΧΠ 9, στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µε την έκδοση νέας τροποποίησης του ΠΧΠ 9, µετέθεσε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του από την στην Τέλος, επισηµαίνεται πως για την ολοκλήρωση του ΠΧΠ 9 εκκρεµεί η οριστικοποίηση των κειµένων που αφορούν στην αποτίµηση στο αναπόσβεστο κόστος και στον υπολογισµό της αποµείωσης καθώς και στη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρία και ο όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Τροποποίηση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: γνωστοποιήσεις» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την , το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΠΧΠ 7. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ΠΧΠ 9. Η Εταιρία και ο όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη

21 Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΠΧΠ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το νέο πρότυπο πραγµατεύεται τις αρχές παρουσίασης και κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όταν µια οικονοµική οντότητα ελέγχει µια ή περισσότερες άλλες οικονοµικές οντότητες. Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ΠΧΠ 10 είναι η διατύπωση καινούργιου ορισµού για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το µοναδικό κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της φύσης της εταιρίας που εξετάζεται προς ενοποίηση. Με την έκδοση του ΠΧΠ 10 καταργούνται οι διατάξεις περί ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» και η ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση Εταιριών Ειδικού Σκοπού». Βάσει του καινούργιου ορισµού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρία όταν είναι εκτεθειµένος, ή έχει δικαιώµατα, σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξή του µε αυτή την εταιρία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις µέσω της ισχύος του πάνω στην εταιρία. Κατά συνέπεια, ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρία αν και µόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: ισχύ πάνω στην εταιρία, έκθεση, ή δικαιώµατα, σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξη του µε την εταιρία, και τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την ισχύ του πάνω στην εταιρία για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεων που λαµβάνει. Η ισχύς προκύπτει από άµεσα εξασκήσιµα δικαιώµατα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρίας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν σηµαντικά το ύψος των αποδόσεών της. Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρία θεωρούνται µεταβλητές εφόσον δύναται να διακυµαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρίας. Παρόλο που µόνο ένας επενδυτής µπορεί να ελέγχει την εταιρία, περισσότερα από ένα µέρη µπορούν να έχουν συµµετοχή στις αποδόσεις της. Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι υπάρχουν µεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συνιστούν έλεγχο. Το ΠΧΠ 10 παρέχει οδηγίες εφαρµογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, π.χ. σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώµατα ψήφου, όταν τα δικαιώµατα ψήφου δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται µέσω εκπροσώπου ή όταν ελέγχονται συγκεκριµένα µόνο στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρίας. Επιπλέον, το ΠΧΠ 10 περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις οποίες ουσιαστικά επαναλαµβάνονται χωρίς µεταβολές οι αντίστοιχες αρχές που ισχύουν σήµερα βάσει του ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» που καταργείται. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές της καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» 21

22 Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΠΧΠ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» το οποίο πραγµατεύεται τη λογιστική απεικόνιση συµµετοχών σε επιχειρηµατικά σχήµατα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονοµικές καταστάσεις των συµµετεχόντων. Από κοινού έλεγχος υφίσταται µόνον όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις «κρίσιµες δραστηριότητες» του σχήµατος προϋποθέτει την οµόφωνη συγκατάθεση των µερών που µοιράζονται τον έλεγχο. Το ΠΧΠ 11 προβλέπει δύο τύπους σχηµάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από κοινού δραστηριότητες» (joint operations ) και τις «κοινοπραξίες» (joint ventures). Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους συµµετέχοντες στο επιχειρηµατικό σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, στις από κοινού δραστηριότητες τα µέρη που µοιράζονται τον έλεγχο έχουν δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων του σχήµατος και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint ventures) έχουν δικαιώµατα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σχήµατος. Οι συµµετέχοντες που µοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις ενοποιηµένες και στις ιδιαίτερες οικονοµικές τους καταστάσεις τα επιµέρους στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων και αποτελέσµατα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού δραστηριότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από µέρη που δεν µοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώµατα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν αναλάβει υποχρεώσεις της από κοινού δραστηριότητας. Τα µέρη που µοιράζονται τον έλεγχο σε κοινοπραξία (κοινοπρακτούντες) αναγνωρίζουν τη συµµετοχή τους ως επένδυση σύµφωνα µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης όπως προβλέπει το ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες. Η εναλλακτική της αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών καταργείται. Μέρος που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία, θα αποτιµήσει τη συµµετοχή του σύµφωνα µε το ΠΧΠ 9, εκτός εάν έχει σηµαντική επιρροή στην κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα την αποτιµήσει µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με την έκδοση του ΠΧΠ 11 καταργούνται το ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και η ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΠΧΠ 12 που προδιαγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά µε τη συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες. Ως συµµετοχή σε άλλη εταιρία (interest in another entity) ορίζεται η συµβατική ή µη συµβατική ανάµειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρία σε µεταβλητές αποδόσεις από τη δραστηριότητα άλλης εταιρίας. Το ΠΧΠ 12 περιλαµβάνει τις 22

23 γνωστοποιήσεις που πρέπει να πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τη φύση της συµµετοχής σε άλλη εταιρία και πιο συγκεκριµένα, για α) θυγατρικές εταιρίες, β) σχήµατα υπό κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρίες και δ) µη ενοποιούµενες εταιρίες ειδικής δοµής. Ως εταιρίες ειδικής δοµής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώµατα ψήφου να µην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου (π.χ. οι κρίσιµες δραστηριότητες κατευθύνονται από συµβατική συµφωνία). Το ΠΧΠ 12 δεν έχει εφαρµογή στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε το ΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρία έχει έκθεση σε µη ενοποιούµενες εταιρίες ειδικής δοµής και συντάσσει µόνο ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του οµίλου. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 13: «Μέτρηση της εύλογης αξίας» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΠΧΠ 13 το οποίο: Ορίζει την εύλογη αξία ηµιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την µέτρηση της εύλογης αξίας Απαιτεί συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις για την αποτίµηση στην εύλογη αξία Η Εταιρία και ο όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Τροποποίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1: «Παρουσίαση των αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη Την το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΛΠ 1 αναφορικά µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση (other comprehensive income). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, τα αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση θα πρέπει να παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα σε εκείνα τα οποία δεν πρόκειται µεταγενέστερα να ταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα και σε εκείνα που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα αν συντρέξουν συγκεκριµένες συνθήκες. Στη δε περίπτωση που τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται προ φόρων, ο φόρος θα πρέπει να παρατίθεται διακριτά για την κάθε οµάδα. Η Εταιρία και όµιλος εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 23

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 53158/81/Β/02/15 ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΩΡΙΟΥ 1, ΣΥΡΟΣ (01/01-31/12/2011) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01/2011-31/12/2011 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 30326829000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62841/42/Β/07/0008) Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιες Για τη χρήση 2012 (από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) TTSTRATEGICECONOMICINITIATIVES ΤΤΕΙΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48-115 28 ΑΘΗΝΑI AΡ.M.A.Ε. 32684/01/B/95/32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 8 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 13 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 15 II. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/71/Β/01/003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2008 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 24 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα