22 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Ψυχιατρικής Aπριλίου 20 Ιωάννινα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Ψυχιατρικής. 10-13 Aπριλίου 20 Ιωάννινα"

Transcript

1 o Πνεήν Σνέδ Ψχτκής -3 A Ιωάννν Εστημνκό Πόγμμ

2 ΙΘΟΥΣ Ι Π σ έ ε σ η - Ε γ γ φ έ ς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟ ΤΟ ΠΡΕΛΘΟΝ Πεδε:. Κάβτς, Δ. Πμδης νφές στη σεξκότητ στην Πά Δθήκη Κ. Κύς Τ τκά στην χ τγωδ Θ. Κντύ H μέμν γ τν ψχκά άωστo κ τ Ψχτε στην Κήτη κτά την Κητκή τε (898-93) Ι. Πχνδης Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΜΕΙΖΩΝ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚ- ΣΤΙΚΕΣ ΔΙΣΤΣΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΙ ΨΥΧΟΓΗΡΙΤΡΙΚΗΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΕΨΕ φεωμένη στη μνήμη τ Κθηγητύ Εεθέ Λύκ Πεδε:. Δζένης, Ρ. Γνέης Η ψχωσκή (ηητκή) κτάθψη Ρ. Γνέης Η μεζων κτάθψη στ γενκό νσκμε: εσμός, νγνώση Χ. Χστδύ Μεζων ψχθγ στς ηκωμένς: δτεότητες στην κύσ νσηε Ι. Μχός Δκξ στη ττη ηκ. Δζένης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΣ-ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ Πεδε: θ. Κτσης, Θ. Υφντής Εηψ κ ψχγενες μη εητκές κσες Σ. Μάκ Κτάθψη κ δκή δτχή στην εηψ Β. Στεγ Ψχτκή σμτωμτγ ως ώτη εκδήωση άνς Ε. Πεδ Τ νεψχτκά σμτώμτ στην Ν. lzheimer. Πτης Σχστές: N. τέμης, Ι. Γκζές Π έ μ τ η 8

3 ΙΘΟΥΣ Ι ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Γ. Γύφς ΕΦΡΜΟΓΗ ΡΧΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΣΤΗΝ ΚΘΗΜΕΡΙΝΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΠΡΚΤΙΚΗ. ΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙ ΣΤΗΝ ΠΡΞΗ Ι. Γκζές ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Ι. Γκζές, Δ. Πμδης φεωμένη στη μνήμη τ Κθηγητύ νδέ Πάσχ ΣΥΝΥΠΡΧΟΝΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ (Πγκόσμ Ημέ Ψχκής Υγες ) Γ. Ν. Χστδύ ΔΙΛΕΞΗ 3 Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Μ. Βtbol NEW ADVANCES IN PERSON-CENTERED PSYCHIATRY AND MEDICINE J. Ε. Mezzich ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΡΞΗΣ-ΧΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΝΡΚΤΗΡΙ ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Β. εβζς, I. Γκζές Τ Ιεό της Δωδώνης, γωνες των θνητών κ χησμ των θεών Ν. Κτσκύδης Εκ. Κθηγητής Ιστς Κσκής χγς κ Τέχνης, Πνεστήμ Ιωνννων ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η 9

4 ΙΘΟΥΣ ΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΡΕΞΙΣ Πεδε: Φ. Γνδάκης, Ι. Μχός νγκστκή νσηε στην ψχγενή νεξ. Δζένης Ψχθεε σε νσηεόμενς σθενες με ψχγενή νεξ Ι. Μχός Ιτκές εκές της ψχγενύς νεξς κ ός τ ψχάτ Φ. Γνδάκης Χόνες κ σβές ετώσες ψχγενύς νεξς κ η ντμετώση τς Γ. Γεωγντός Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙ: ΜΙ ΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΣ/ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Βϊδάκης, Λ. θνσάδης Σεξκότητ κ κνων: εσγωγή Ν. Βϊδάκης Σεξκότητ κ τκ-κνωνκές εξεξες Λ. θνσάδης Σεξκότητ κ κνημτγάφς. Κώνστ Σεξκότητ κ Πστκές Τέχνες Κ. Πστμάτης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΣΕΞΟΥΛΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΤ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΤΤΣΣΟΝΤΙ ΣΤΟ DSM 5 ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΣ/ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Βϊδάκης, Λ. θνσάδης Σεξκές δσετγες- βήμτ δεν κττάσσντ στ DSM 5: Εσγωγή Ν. Βϊδάκης Υεσεξκότητ Κ. Πστμάτης Σεξκή φβ, σεξκή στφή Η. Μκης κύσ σεξκή δέγεση Λ. Aθνσάδης ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η

5 ΙΘΟΥΣ ΙΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Μ. Οκνόμ τκτνκότητ: δεδμέν ό δεθνες κνμκές κσες Κ. Πός Η σχέση της κνμκής κσης με την ψχκή νσηότητ στην Εάδ Μ. Οκνόμ Ο τκτνες στην Εάδ κτά την εδ της κνμκής κσης Θ. Πσάνης Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΔΥΣΙΤΕΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΚΤΣΤΣΕΙΣ: ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΡΜΚΟΛΟΓΙΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. εβζς Εσγωγή Β. εβζς νητκή σμτωμτγ κ γνωστκή δσετγ στη σχζφένε Χ. Τύμης Ιδεψχνγκστκή δτχή. Χϊδεμένς Δτχές σωκότητς Γ. εβζός ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ Η ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ, ΚΛΔΟΣ ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Γύφς ντκτθτκά φάμκ κ τκτνκότητ Η. Τζβές ντψχωσκά φάμκ κ τκτνκότητ Δ. Κΐσκς Στθεητκά της δάθεσης κ τκτνκότητ Κ. Κντάγγες ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η

6 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΝΕΩΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚ ΘΕΜΤ ΔΙΤΡΧΩΝ ΣΧΙΖΟ- ΦΡΕΝΙΚΟΥ ΦΣΜΤΟΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Χ. Τσόες σφάε νεώτεων φμάκων. Ενημέωση σθενών κ σγκτάθεση Χ. Τσόες Εξωμδκά σμτώμτ κ όψμη δσκνησ την εχή των άτων ντψχκών Χ. Τύμης Ενδκνκύ τύ δτχές νεώτεης ντψχωσκής γωγής Δ. Πάς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 Η ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΔΙΩΝ ΚΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΣΤΗ ΝΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΓΜΤΙΚΟΤΗΤ ΤΗΣ ΧΩΡΣ Πεδε: Γ. Κΐτης Πδά κ κγένεες ψηύ κνδν: η στσ της ψχκής τς γες στν κό της κσης Γ. Κΐτης Πδψχτκή μνάδ νσηες στ δημόσ νσκμε: ως δμφώνντ τ τήμτ κ σνθήκες χής ηεσών στς νέες κνωνκές σνθήκες Μ. Μεβνάκη Τ κετ έν δψχτς ν ντμετωσε στ τμήμ εεγόντων εσττκών Γενκύ Πδτκύ Νσκμε; Νέ δεδμέν, δσκες κ γές στην εγσ μς με τ «εεγν» Στ. Χτάκη Η ψχθεε δών κ εφήβων στ δημόσ δτκό νσκμε στς νέες κνωνκκνμκές σνθήκες: κήσες κ στόχ Στ. Χστγώγς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ AΝΟΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΣΤΣΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Λ. Στεφνής, Ρ. Γνέης Η κτάθψη ως άγων κνδύν γ την εκδήωση άνς Ρ. Γνέης Η γνωσκή έκτωση στς ηκωμένς σθενες τ Γενκύ Νσκμε. Έν φνόμεν εκτμάτ Ι. Μχός Άνες με τχε εξέξη Σ. Γ. Πγεωγ Π έ μ τ η. ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

7 ΙΘΟΥΣ V ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΔΙΦΟΡ Πεδε: Θ. Υφντής,. σκητής Π Π Π3 Π Π5 Π6 Π7 ΤΜΗΜ ΘΕΡΠΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τ.Θ.Ε.) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΕΡΠΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΣ: ΧΡΟΝΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΜΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΔΣ Εθμ Κ., Ζμά Μ. Ινσττύτ Έενς κ Θεες της Σμεφάς (Ι.Ε.Θ.Σ.), θήν ΚΟΥΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ: ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΓΕΣ ΕΙΝΙ ΔΙΔΛΩΔΕΙΣ, ΝΤΙΦΤΙΚΕΣ ΚΙ ΠΡΚΤΙΚΩΣ ΝΕΦΡΜΟΣΤΕΣ Σγγεάκης Μ., Μέη Ε., Τσάνς., Ζεβύ Σ., Στεγάκγ Χ., Φωκάς Κ. Ψχτκή Κνκή ΠΘ, ΓΝ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσνκη Ο ΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙ ΣΩΜΤΙΚ ΝΟΣΗΜΤ ΠΟΥ ΝΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔ ΣΤ ΤΜΗΜΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Υφντής Θ., Πάϊκ Β., Θεχός Ν., Νν., Κωνστντός Σ., Δόσς. 3, Ττσώνη., Carvalho AF. 5, Guthrie E. 6 () Ψχτκή Κνκή, () Πνεμνγκή Κνκή, (3) Ρεμτγκή Κνκή, () Τμές Πθγς, Σχή Εστημών Υγες, Τμήμ Ιτκής, Πνεστήμ Ιωνννων (5) Psychiatry Research Group, University of Ceará, Fortaleza, Brazil (6) Psychiatry Research Group, University of Manchester, UK On behalf of the ABREVIATE Study Group members ΣΧΕΤΙΖΕΤΙ Η ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟ ΤΟΥΣ ΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙ ΣΩΜΤΙΚ ΝΟΣΗΜΤ; ΠΡΟΚΤΡΚΤΙΚ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ABREVIATE Nν., Πάκ Β., Θεχός Ν., Κωνστντός Σ., Δόσς. 3, Ττσώνη., Carvalho AF. 5, Guthrie E. 6, Υφντής Θ. () Ψχτκή Κνκή, () Πνεμνγκή Κνκή, (3) Ρεμτγκή Κνκή, () Τμές Πθγς, Σχή Εστημών Υγες, Τμήμ Ιτκής, Πνεστήμ Ιωνννων (5) Psychiatry Research Group, University of Ceará, Fortaleza, Brazil (6) Psychiatry Research Group, University of Manchester, UK On behalf of the ABREVIATE Study Group members ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΔΙΟ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ» ΣΤΟ ΨΝ Κόντης Δ., νδεύ., Βσύη Σ., Βάσσς Δ., Γννκύ Δ., Ζήκ., γκ Β., Πκ., ττάκς Γ., Θεχάη Ε., Τσάτ Ε. Ιτε Μεέτης Γνωστκής Λετγς στην Ψύχωση, Ψχτκό Νσκμε ττκής, θήν, Εγστή Πεμτκής Ψχγς, η Ψχτκή Κνκή Πνεστημ θηνών, γνήτε Νσκμε Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΣ ΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΙΚΤΥΚΗ ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙ (Τηεδάσκεψη μέσω Skype) Μόσχ Μ., Τζάν., σκητής Ε.. Ινσττύτ Ψχκής κ Σεξκής Υγες ΧΡΟΝΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΜΜΗ ΣΕΞΟΥΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ (Σ.Γ.Σ.Υ.) Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΣ ΚΙ ΤΟ ΝΟΗΜ ΤΗΣ Τζάν., Μόσχ Μ., σκητής Ε.. Ινσττύτ Ψχκής κ Σεξκής Υγες Π έ μ τ η 3

8 Π8 Π ΙΘΟΥΣ V ΟΜΔΕΣ BOAL: ΜΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΜΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙΣ ΕΝΝΤΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Βσεάδης Π., Χτζηωννδης Σ., Γώτ Κ., Ρμντάνη Ε., Κντδ Π., Τζά Φ., Βσεάδης Μ., Ντώνς Σ. Κντκό Κέντ Ψχκής Υγες Κεντκύ Τμέ, Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης, Θεσσνκη ΚΛΙΝΙΚΗ DEPOT: ΜΕΙΞΗ ΤΡΙΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΠΕΡΙΘΛΨΗΣ Τσύτσ., Πχή., Σντά Ζ., Γννάκης., Στνάκς Κ., Βάκη Γ., Μσσάς Γ. Ψχτκή Κνκή, Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η ΣΩΤΗΡΙ» Εφό Γεύμ Π έ μ τ η WORKSHOP CHALLENGES IN THE RECOGNITION AND PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF BIPOLAR DEPRESSION Chairperson: E. Palazidou. ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

9 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΜΟΡΦΕΣ ΝΓΚΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΚΙ ΚΛΔΟΣ ΒΙΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Χ. Τύμης, θ. Δζένης Γνκες θύτες κ θύμτ στν φύ κύκ της βς Γ. Κέμη, Ρ. Τστσάη, Φ. Κωνστντύ Ψχτκή ξόγηση γ νγκστκή νσηε, εήμτ ό τ ΨΝ Χ. Τσόες, Ι. Ρζάβς Η νγκστκή νσηε ό τ άθ 69 τ νκύ κώδκ. Πκτκά ά κ δεντγκά βήμτ Π. Ντύνς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΒΙΙΗ ΠΡΒΤΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ OΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΚΙ ΚΛΔΟΣ ΒΙΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Χ. Πγεωγ,. Δζένης Βη σμεφά σε κτύμενς με δτχή σωκότητς. στός, Β. Μάνθ Η «ντμ» της εγκημτκότητς μέσ ό τ σμ της ψχτδκστκής: σν-νσηότητ δτχής σωκότητς κ ψύχωσης σε βάτες έχν δάξε β εγκήμτ Φ. Κωνστντύ, θ. Δζένης Βη βτκότητ κ η σχέση της με την ψχθγ στς γνκες κτύμενες Χ. Τσόες, Μ. Δημητκά ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ-ΦΙΝΟΤΥΠΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔ: ΠΡΕΛΘΟΝ, ΠΡΟΝ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πεδε: Ν. Στεφνής Η ώτη νάση γενετκής σσχέτσης ό τ γνδώμτς (GWAS) σε εηνκό ηθσμό στηζε κνή γενετκή δάθεση γ γνωσκά εεμμτ κ σχζφένε Ν. Στεφνής Ο μεέτες logos (Learning on genetics of schizophrenia) κ premes (prefrontaly mediated endophenotypes in the schizophrenia spectrum): Πε, κύ εήμτ κ μεντκές εφμγές Π. Μτσς Ενδφντκ δεκτες δμεσβύμεν ό τν μετω φό στ φάσμ της σχζφένες: η μεέτη PREMES Στ. Γκμάκη Φμκγνδκές μέθδ στην θεε των μεζνων ψχώσεων: δεθνή δεδμέν κ η σάθε στην Εάδ Ε-Μ. Τσάκη, Τ. Δημύ, Ι. Κψχεη, Στ. Γκμάκη, Π. Ρύσσς, Π. Μτσς Εφό Γεύμ 5 Π σ κ ε ή

10 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΠΟ ΤΟ DSM- ΣΤΟ DSM-5 ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης,. Χϊδεμένς Τ φάσμ των σχζφενκών δτχών Ν. Χστδύ Κτθτκές κ δκές δτχές στ DSM-5: τ άξε μέσ σε 6 χόν Δ. Κόντης Ογνκές ψχκές δτχές Δ. Κΐσκς Ο γχώδες δτχές στ DSM-5 Γ. Μχός ΔΙΛΕΞΗ Πεδε:. Ρμβς, Στ. Κσνάκης ΓΥΡΩ ΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙΣ Ν. Τζβάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 37 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙ ΔΕΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΣ. ΜΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙ ΤΟΝ ΨΥΧΙΤΡΟ Πεδε: Δ. Πμδης, θ. Δζένης Τ γνωζμε ό την δεθνή εμε Χ. Μάς Πβήμτ σε δημόσ ψχτκά νσκμε, θήν-θεσσνκη Χ. Τσόες Άδεες φς εκτός των στκών κέντων. Η ετωση της Χ Ε. Βτέ Πβήμτ σε κέντ ψχκής γες κ στ δωτκό τε Κ. Μχύ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ STRESS ΚΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Ε. Ρζς Π- κ εγεννητκή ξ ως άγντς κνδύν γ την νάτξη νεψχτκών δτχών κτά τη δάκε της δκής κ εφηβκής ηκς Ι. Γννύ Ο ός των νετφνών στην νάτξη των ψχκών δτχών Ε. Ρζς Πεγεννητκή ξ ως άγντς κνδύν γ την εκδήωση ψχκών δτχών: Ο ός της ντμνης κ των νετφνών κτά την νάτξη Μ. Θ. Πνγωτκύ Π σ κ ε ή 6

11 ΙΘΟΥΣ II ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ MENTAL ILLNESS, FAMILIES AND THE LAW Chairs: E. Palazidou, Ath. Douzenis Psychopathy in forensic psychiatry K. Kasiakogia-Worlley The effect of mental illness on parenting Ath. Douzenis From child protection to eugenics? E. Palazidou Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΙΩΝ ΛΟΒΩΝ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Ι. Πτντφύ Μετωες ετγες κ κνωνκή νόηση Ι. Πτντφύ, Σ. Πγεωγ Δκμσες εέγχ ετγς μετωων βών Ε. Λύκ Τ μετω σύνδμ στην άν Δ. γμγννάκης Η ετγ των μετωων βών στην σχζφένε. Ζχάδης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΔΙΤΡΧΕΣ ΕΞΡΤΗΣΗΣ ΚΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΟΥΣΙΟΕΞΡΤΗΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός Νετέ δεδμέν στη θεε της σεξάτησης Ε. Μές Ομδκή ψχθεε στην ντμετώση τ κσμύ Ι. Δκγάννης Εξάτηση ό τη νκτνη Δ. Κΐσκς Εξάτηση ό τ δδκτ Η. Τζβές, Θ. Πηγός Δτχή εξμητκής σμεφάς μετ τχεά χνδ Ε. Πές Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΝΕΥ ΘΕΡΠΕΙΣ ΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Πεδε: Β. Μές νσγκές άμετ σε σθενες ώτ ψχωτκύ εεσδ Π. Βύγη Ενδκνκές δτχές κ ξε ψύχωση Στ. Τγκς Π σ κ ε ή

12 ΙΘΟΥΣ II Μετβκά, νσγκά κ μνκά χκτηστκά των σθενών σε ώτ ψχωτκό εεσόδ Π. Πετκης Η σημσ της κύθησης των θεετκών εέδων φμάκων σε ψχωτκύς σθενες Β. Μύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 33 ΟΜΔ ΔΙΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΤΡΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΘΗΣΗΣ (ΠΛΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ, ΔΡΣΕΙΣ) Πεδε: Δ. νγνωστός, Ε. Λζάτ Πσση της μάδς δάγνωσης κ ντμετώσης δτχών σχκής μάθησης κ. Σκε Εδκά χκτηστκά δών με δτχές της σχκής μάθησης (σύγκση -) κ. Πγννύ γές στην ψχκή ετγ εφήβων με δτχές στη σχκή μάθηση κ των κγενεών τς ν κ μετά την κση (μεέτη ετωσης) Ν. Τσά Κντκές δάσες με την στήξη τ Ιδύμτς «Στ. Νάχς» Τ. Ζχόγεωγ Δτχές σχκής μάθησης ό την δκή ηκ στην ενήκη ζωή Ρ. Γννάκη Μεέτη ετωσης δύ με δτχή στη σχκή μάθηση κ ASPERGER Β. Βσύ Σζητητές: Δ. νγνωστός, Ε. Λζάτ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 38 ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΠΡΟΣΡΜΟΣΤΙΚΗ ΝΤΟΧΗ: ΔΡΜΤΟ- ΘΕΡΠΕΙ, ΦΩΤΟΓΡΦΙΚΗ ΚΘΡΣΗ ΚΙ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Φ. Μωόγννης Δμτθεε σε σ εξάτησης η θεετκή άστση Β. Βάββ Δημγκότητ, ψχθγ κ θετκή ψχγ Μ. Λώη Ψύχωση, έκτωση, κνωνκή κτέηξη, άδξη ντχή κ έκηξη κτεχνκής δημγκότητς Φ. Μωόγννης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ Πεδε: Δ. Κόντης, Π. Σκκά Γνωστκή κτάστση στην ψύχωση: Πόγμμ «Μεέτη» Δ. Κόντης Γνωστκή άσκηση τόμων με άν μέσω ηεκτνκύ γστή - τεέσμτ τ Πγάμμτς Sociable Π. Σκκά Οστκή νεψχγκή κτάστση εγκεφκών ββών: τεέσμτ κ τκές Χ. Κττάμη Π σ κ ε ή

13 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 Η ΠΡΟΧΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Δ. Πμδης Η χή ηεσών σε έν μεγά ψχτκό νσκμε την εχή της κσης Χ. Πνέτς Οκνμκή κ όχ μόν κση κ ψχκή γε, ετώσες στ Γενκό Νσκμε Γ. Μσσάς Ο ετώσες της κνμκής κσης στ Κέντ Ψχκής Υγες Δ. Πμδης Ο ετώσες της κνμκής κσης στν δωτκό εγγεμτκό χώ Β. Τσάς Ο ετώσες της κνμκής κσης σε δά & εφήβς Δ. νγνωστός Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός ΕΕ κ κτάθψη Η. Τζβές, Θ. Πηγός Πή σκήνση κ ψχτκές εκδηώσες Ε. Οκνόμ HIV κ ψχτκές εκδηώσες Δ. Κΐσκς κσμός κ νεγκές εκές Δ. Πντεεάκης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΙΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ Πεδε: Μ. Χτζύης Η ένν της τκής εθύνης Γ. Οκνμάκ Πετώσες μέες στην ψχτκή: Ο ός τ ψχάτ κ η σχέση τ ψχάτ-θεεμέν Μ. Σκόνδς Η δψχτκή γμτγνωμσύνη στην εηνκή γμτκότητ A. Πτκ Νμκή θεώηση της σντγγφκής εθύνης Μ. νδή Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

14 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΛΚΟΟΛΙΣΜΟ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός Η νεψχγκή εκτμηση στν κσμό Ι. Θετκά κό κ ΚΝΣ Ε. Κάκη Βγκ δεκτες τ ΕΝΥ στη γνωστκή δτχή σχετζόμενη με τν κσμό Γ. Πκεάς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΜΟΝΔΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ Ν ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Πεδε: Μ. Χβάκη-Κντξάκη, Κ. Κός Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στην στ Κ. Κός Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στς Ηνωμένες Πτεες της μεκής Ι. Κωστεέτς Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στ Ηνωμέν Βσε Λ. Ξενάκη Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στη Γεμν Στ. Δημητκόoς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 39 ΓΙΤΙ Η ΨΥΧΝΓΚΣΤΙΚΗ ΔΙΤΡΧΗ ΕΞΙΡΕΘΗΚΕ ΠΟ ΤΙΣ ΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΣΤΟ DSM-5 Πεδε:. Ρμβς, Γ. Πδημητ Ιστκή νδμή Ν. Βϊδάκης Κνκές ενδεξες Ι. Πκώστς Βγκές ενδεξες (νεντμκά κκώμτ, εκνστκές κ γενετκές ενδεξες) Χ. Πγεωγ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΠΡΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ (HOARDING): ΝΕ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤ ΣΤΟ DSM-5 Πεδε: Ι. Πκώστς, Ν. Βϊδάκης Εσγωγή, βσκά χκτηστκά Ν. Βϊδάκης Κνκή σση Η. Μκης Θεετκές σεγγσες Ι. Μχός Σχό: Ι. Πκώστς Π σ κ ε ή

15 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΟΒΡΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΣ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΣΘΕΝΕΙΣ ΚΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ Πεδε: Γ. Βσμτζής, Μ. Τζνέη-Κκκώση Σγκτκή μεέτη σθενών με σβές δτχές σωκότητς κήωσν ψχντκύ τύ θεετκό όγμμ στ γνήτε Νσκμε. Τκντώνης Σγκτκή μεέτη ψχθγς σε γνες σθενών με Οκή Δτχή Πσωκότητς (ΟΔΠ) κ σχζφένε Έ. Μέ Σγκτκή μεέτη ότητς ζωής σε γνες σθενών με Οκή Δτχή Πσωκότητς (ΟΔΠ) κ σχζφένε Μ. Τζνέη-Κκκώση Η εέχσ κ τωτκή ετγ της μάδς γνέων κών σθενών Π. Στεφνάτ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΤΡΟΜΟΚΡΤΙ φεωμένη στη μνήμη τ Πέδ της Ψχτκής Ετες Κύ Λύη Κό Πεδε: Γ. εβζός Σντγμτκά δκώμτ σθενών στην Εωϊκή Ένωση Γ. Πκής Ψχτκή κ τμκτ Σημεώσες Λ. Κό Τ ψχγκό φ τ ψχθητκύ νθωκτόν: σχέση με την τμκτ Μ. Κωνστντν Φκές κ ψχτε ψηής σφάες στην Εώη Ν. Νκά ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΛΩΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΘΗΝ-ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ Πεδε: Κ. Κόντης, Δ. Πμδης Τ Ψχτκό Νσκμε ττκής, ό την χή της ψχτκής μετύθμσης ως την χή της κσης Κ. Κόντης Τ κεσμ τ ΨΝ με νύκτες κντκές ηεσες ψχκής γες Χ. Πνέττς Τ Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης γ ν τ τές; τ μετέω βήμ της ψχτκής μετύθμσης, σκέψες κ τάσες. Βξεβάνης Δημόσ ψχτε: Δμεσμός η μετεξέξη; Β. Φωτός Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

16 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 Η ΕΠΙΚΙΡΟΤΗΤ ΤΟΥ ΦΡΝΚΟ ΜΠΖΛΙ «ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΤΡΕΙΟΥ Ή ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ; Πεδε: Ν. Τζβάς Ν. Τζβάς Θ. Μεγκνόμ Γ. στνάκης. Κκτσάκη Κ. Μάτσ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 35 ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΥΜ ΣΤΟΝ ΣΘΕΝΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΚΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙ Πεδε: Ι. Δ. Μεγννάκη, Μ. Οκνόμ Ι. Δ. Μεγννάκη Μ. Οκνόμ Π. Κωστάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Πεδε: Ε. Νεύτσς, Β. Μές Η κνμκή κση κ ετώσες της στην ψχκή γε Μ. Φστέ Σύγχν στχε φύν την ετγ μς ψχτκής κνκής Γενκύ Νσκμε. Ζχάδης Ψχθγ κ κνμκή κση κ. Ρύκ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΚΙ ΣΩΜΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΚΛΔΟΣ ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Πδημητ Νεσμτκά νσήμτ θ. Πδύ Κδγγεκά νσήμτ Χ. Χστδύ Νσήμτ τ κεντκύ νεκύ σστήμτς Π. Φεεντνς Ενδκνκά νσήμτ Ντ. Βσύ Π σ κ ε ή

17 ΙΘΟΥΣ V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΗN ΨΥΧΩΣΗ ΣΤΟ ΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Πεδε: Γ. Πδημητ, Κ. Κός Πδγφές ετγς τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Σ. Δημητκός Πόσφτ δεδμέν ό τη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Λ. Ξενάκη Ψχμετκά εγε κ η χησμότητ τς γ τη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Κ. Κός Πτκές στη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Ι. Κωστεέτς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΓΝΩΣΤΙΚ ΕΛΛΕΙΜΜΤ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ. ΠΡΟΥΣΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΤΙΩΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ (ΙΡΤ) Πoεδε: Ν. K. Στεφνής, Ν. Σμνής Έκτωση νητκών ετγών στην σχζφένε Ν. Σμνής Γνωστκά εεμμτ κ νεεκνστκά εήμτ στη σχζφένε Λ. Μντωνάκης Θεω κ εφμγή τ τωτκύ ψχγκύ θεετκύ γάμμτς γ τη σχζφένε (I.P.T.) Κ. Εθμ Η τεεσμτκότητ τ τωτκύ ψχγκύ θεετκύ γάμμτς γ τη σχζφένε IPT: Π βσκόμστε σήμε Ι. Χσός Η εφμγή τ IPT στην Εάδ. Πσση ώτων τεεσμάτων Εμ. Κάττς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΟΥΣΙΟΕΞΡΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΒΗΣ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ Πεδε: Μ. Μώη, Ε. Κφετζός Ετεόμεν χώ χήσης σών: η εμε εκτός Εάδς Σ. Γηνάκη Ετεόμενς Στθμός Οδσσές: έν τκό όγμμ τ ΟΚΝ.Κ. Πκωνστντν Νεότεες εξεξες κ τ μέν στην χήση σών Μ. Μώη Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

18 ΙΘΟΥΣ V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΠΡΩΙΜΕΣ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΚΛΙΝΙΚ ΕΥΡΗΜΤ ΚΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΕΜΒΣΕΙΣ Πεδε: Γ. Γύφς, Β. Μζκς Δτχές τ ύν στ ώμ στάδ της ψύχωσης. Σηγννδης Η εδση των ψχνγκστκών-κτνγκστκών σμτωμάτων στην κνωνκή νόηση σθενών με ψχωτκό εεσόδ Ε. Ντύς Ψχκνωνκές εμβάσες στ σύνδμ κνδύν γ ψύχωση Γ. Γύφς Πέμβση ντστάθμσης εεμμάτων στην νγνώση σνσθημτκών εκφάσεων σώ: σύγκση σθενών με ψχωτκό εεσόδ κ γών Β. Μζκς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 36 ΚΡΙΣΗ ΚΙ ΕΞΡΤΗΣΕΙΣ Πεδε: Ν. Τζβάς Ο εξτήσες στην εχή της κσης Κ. Μάτσ Νέες εξτήσες Γ. Φύδς, Στ. Χηστδη Εφηβε κ σες στη σημενή εχή της κσης Η. Γκότσης Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ»: Η ΔΙΔΡΟΜΗ, ΤΟ ΠΡΟΝ ΚΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Πεδε: Β. Κντξάκης, Δ. Πμδης Η δδμή τ εδκύ Μ. Μγτη Τ όν τ εδκύ Β. Κντξάκης Τ μέν τ εδκύ Δ. Πμδης WORKSHOP ΔΡΜΤΟΘΕΡΠΕΙ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΣΘΕΝΕΙ Σντνστές: Στ. Κσνάκης, Β. Βάββ Π σ κ ε ή

19 ΙΘΟΥΣ Ι ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΥΧΟΦΡΜΚΩΝ ΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΛΙΚΗ ΣΦΙΡ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Μ. Χβάκη-Κντξάκη, Η. Τζβές Πότητ σεξκής ζωής κ ψχκή νόσς Κ. Πός ντψχωσκά φάμκ Π. Φεεντνς ντκτθτκά κ στθεητκά φάμκ Η. Τζβές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 Η ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Δ. Πμδης Εσηγητές: Ι. Γκζές Π. Θεδωάκης Φ. Κύη Β. Μές Σχστές: Χ. Βχάκης, Γ. Ίκκς, Ν. Μύς, Ν. Τζβάς, Κ. Φντάκης ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Β. Μές - Κθηγητής Ψχτκής, Πνεστημκή Ψχτκή κνκή Π.Π.Γ.Ν.Ιωνννων 5 Ογάνωση: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ Γεώγς. εβζός - Κθηγητής Ψχτκής, Πνεστημκή Ψχτκή Kνκή Γ.Ο.Ν.Κηφσάς «Άγ νάγ» ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ογάνωση: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΠΕΙΩΝ ΜΚΡΣ ΔΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ Πεδε: Γ. εβζός - Κθηγητής Ψχτκής, Κδστκό Πνεστήμ θηνών Η εγή των θεεών μκάς δάσης κ τ ενεκτήμτά τς στην κθημενή κνκή κτκή Β. Μζκς - ν. Κθηγητής Ψχτκής, σττέε Πνεστήμ Θεσσνκης Η σημσ της όηψης της τής κ της τήησης της θεες στη Σχζφένε Θ. Ββάκς - Ε. Κθηγητής Ψχτκής, Δημκτε Πνεστήμ Θάκης Η θεω στην άξη: δύ κνκά εσττκά με Πμτκή Πεδόνη Ν. Κόκς - Ψχτς, Δδάκτω Πν. θηνών Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ε Ψ Ε Εφό Γεύμ Σ ά β β τ

20 ΙΘΟΥΣ Ι ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 53 Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ (ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ) Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, J.E. Mezzich Σμμετέχντες: M. Botbol N. Bouras G. Ikkos J.E. Mezzich Δ. νγνωστός Ι. Γκζές Ν. Ζηκης Φ. Κύη Χ. Πγεωγ Δ. Πμδης Ν. Τζβάς Β. Τσάς Κ. Φντάκης Ν. Χστδύ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΔΙΛΕΞΗ 5 Πεδε: D. Anagnostopoulos, N. Christodoulou PAIN AND PSYCHIATRY: PRACTITIONER UPDATE G. Ikkos ΔΙΛΕΞΗ 6 Πεδε: Ν. Τζβάς, Β. Μές ΟΡΓΝΩΣΗ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ν. Bouras ΔΙΛΕΞΗ 7 Πεδε: E. Soumaki, Gr. Vaslamatzis HOW PSYCHOANALYSIS CAN CONTRIBUTE TO MILIEU THERAPY WITH BORDERLINE ADOLESCENTS: A PSYCHOTHERAPY THROUGH THE ENVIRONMENT? M. Botbol Κνημτγφκή Πσση Έγ G. Büchner LENZ Πόγς: Στ. Κσνάκης Σχσμός: Ν. Τζβάς Σ ά β β τ

21 ΙΘΟΥΣ ΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΣΤΡΟΦΩΝ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΤΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Ι. Μεγννάκη Ι. Μεγννάκη Κ. Ψάς Δ. Πντεεάκης Π. Κωστάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΙΣΘΗΜΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Ι. Πκώστς Πως σδζετ έν σνσθημ Ν. Βϊδάκης Η ύθμση τ σνσθήμτς Χ. Πγεωγ Η ύθμση τ σνσθήμτς στη θεε των γχωδών δτχών Ι. Πκώστς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤ, ΠΡΒΤΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Πεδε: Χ. Τσόες, Δ. Πέτσς Πβετκή εγκότητ κ ξστ της κμκς HCR-. Εενητκά δεδμέν σε τχημέν δεγμ ψχκά σθενών στη χώ μς. Εκνδνότητ Σ. Μτνάκη Πβτκότητ κ εκνδνότητ ψχκά σχόντων σε ψχτκή κνκή Ε. Πνγωτδης Πσση κμκς HCR- v. Χ. Τσόες, Ε. Κχά Εξωνσκμεκή Υχεωτκή γωγή ψχκών δτχών: Πτενόμεν άν εφμγής. Θέμτ κθημενής κνκής εφμγής Δ. Πέτσς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 58 ΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΤΡΧΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ, ΚΛΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Λ. Μκάκη Σζητητές: Ι. Μτδης Ν. Μχύ Μ. Οκνόμ Δ. Πμδης Ε. Σύτη Ε. Τσάκη Σ ά β β τ

22 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΔΙΤΡΧΩΝ Πεδε: Γ. Μσσάς,. Κκνάς Η σνσηότητ στη σχζφένε. Πχή Η σνσηότητ στη δκή δτχή Ζ. Σάντ Κτάθψη κ σωμτκή σνσηότητ Κ. Πός Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΝΕΩΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΣΤΗΝ ΙΤΙΟΠΘΟΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ Πεδε: Ν.Κ. Στεφνής, Η. γγεός Η χήση ψχδστκών σών ετχύνε την ένξη δτχών τ σχζφενκύ φάσμτς ά όχ ψχωσκών δτχών τ σνσθημτκύ φάσμτς Ν.Κ. Στεφνής Η φσγ των νεωνκών τντώσεων: μ δφετκή σέγγση στην κτνόηση της θφσγς της σχζφένες Η. γγεός Νεεκόνση ετγκών δκτύων τ εγκέφ στη σχζφένε Ν. Σμνής Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 55 Η ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΩΝ, ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Σμωτάκης Η εκδεση των εδκεόμενων ψχάτων στην εχ Χ. Κτσ Η εκδεση εδκεόμενων ψχάτων σε δημόσ νσκμε σε εχή κσης Ε.Σ. Θνσάς Η εκδεση των εδκεμένων ψχάτων σε μ Πνεστημκή Κνκή εν κώ κσης Ν. νύτγ Η εκδεση εδκεόμενων δψχτκής στην Εάδ της κσης Β. Ηάδ Πτάσες της ΕΨΕ γ την νμόφωση της ψχτκής εκδεσης Μ. Μγτη Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 59 H ΣΗΜΣΙ ΤΗΣ ΨΥΧΝΛΥΣΗΣ ΓΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ: ΝΦΟΡ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΤΟΚΟΛΛΗ Πεδε: Ν. Τζβάς Εσηγητές: Χ. Γννάκη, Γ. Βτζός Σ ά β β τ

23 ΙΘΟΥΣ IV ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΡΙΟ : Η ΒΡΧΕΙ ΕΝΤΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙ ΚΤ DAVANLOO Πεδε: Κ. Μόνς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΚΗΣ Πεδε: Μ. Λεβδτης, Μ. Σμκή χές της σάθες γ την νάτξη μεττχκής εκδεσης στην κνωνκή ψχτκή Μ. Λεβδτης Ο στόχ κ τ εεχόμεν τ μεττχκύ γάμμτς κ. βντη Ογάνωση κ ξόγηση τ μεττχκύ γάμμτς Μ. Σμκή Εγγεμτκή εξέξη κ εγγεμτκές τκές των φτων τ μεττχκύ γάμμτς Θ. Ββάκς Τ όγμμ μεττχκών σδών «Κνωνκή ψχτκή» ό την εά τ όφτ εγγεμτ ψχκής γες Μ. Κάδγ Τ όγμμ μεττχκών σδών «Κνωνκή ψχτκή» ό την εά τ όφτ, ψχάτ Ά. Τζκς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 56 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙ: ΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΞΗ Πεδεio: Β. Μές, Π. Σκνάκης Εδημγ των ψχκών δτχών στην ΠΦΥ: Εηνκά κ δεθνή δεδμέν Β. Μές Κνωνκ-κνμκές νσότητες κ ψχκή γε σε εόδς κνμκής ύφεσης: Εμεκά δεδμέν ό την Εηνκή μεέτη ψχθγς ενηκων Π. Σκνάκης Εδημγ της κτάθψης σε εφήβς μθητές Λκε κ η σχέση της με κνωνκ-κνμκύς άγντες Κ. Μγκά Εν άντ τ κό εββές γ την ψχκή γε; Δεεύνηση της ύκης σχέσης τς σε δεγμ σθενών της Π.Φ.Υ. ό χώες Σ. Μές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΕΝΛΛΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΤΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΘΕΣΗΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Χ. Τσόες Βτμνες, μέτ κ.. Χ. Τύμης Φωτθεε Π. Ντύνς Βότν τ γ. Ιωάννη κ Ω ά Μ. Δημητκά Σ ά β β τ

24 ΙΘΟΥΣ V ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ» Πεδε:. Βγόντζς,. Μχύ Π Π Π Π3 Π Π5 Π6 Π7 Π8.-.3 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Νθνή. Τμήμ Οκγενεκής Ψχθεες - Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΠΗΡΕΖΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΙ ΤΗ ΣΩΜΤΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Κτεντάκη Ε., Μάστ Μ., Στεφνάκης Ζ., Σμάς., Γβάκης Π., Χύσς Γ., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Ηάκε, Πδτκή Κνκή, Πνεστήμ θηνών, θήν ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ : ΚΡΗΤΗ, - Μάστ Μ., νγνωστός Γ., Στεφνάκης Ζ., Βσεάδης Β., Ργς., Κτσμήτς Σ. 3, Πδός Γ., Πνεάκης Χ., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Κήτης Τμήμ Ηεκτόγων Μηχνόγων, Δημκτε Πνεστήμ Θάκης, Ξάνθη 3 Κέντ Ψχθεες, Θεσσνκη ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Στεφνάκης Ζ., Μάστ Μ., Σμάς., Σφκωτάκη Μ., Κτεντάκη Ε., Κύδς Β., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Ηάκε Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΣΘΕΝΕΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΨΥΧΩΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙ- ΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΚΙ ΥΓΙΩΝ ΤΟΜΩΝ Κύτ Κ.,, Μάστ Μ., Ρμεωτάκη Θ., Στεφνάκης Ζ., Τβ Σ. 3, Λνής Χ., Βγόντζς.Ν. Τμές Ψχτκής & Εστημών Σμεφάς, Ιτκή Σχή, Πνεστήμ Κήτης Τμές Κνωνκής Ιτκής, Ιτκή Σχή, Πνεστήμ Κήτης 3 Τμήμ Ψχγς, Σχή Κνωνκών Εστημών, Πνεστήμ Κήτης ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΚΤΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΒΙΣ: ΕΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ Κθάν Π., Κβζώτ Ε., Στμάτης Β. Ετε Σμβετκής κ Ψχκνωνκής Υστήξης Πδύ & Οκγένες «Δάσς» Ιεά Πόη Μεσόγγ ΟΡΓΝΩΣΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΚΔΠ-ΜΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΚΤΙΣ Κθάν Π., Κβζώτ Ε., Στμάτης Β. Ετε Σμβετκής κ Ψχκνωνκής Υστήξης Πδύ & Οκγένες τωκννς «Δάσς» Ιεά Πόη Μεσόγγ OΙ ΦΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΟΡΝΗ: ΨΥΧΩΤΙΚ ΣΥΜΠΤΩΜΤ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΓΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΘΕΝΩΝ Μητός Γ.Β., Χύης Δ., Γγόη Δ., Κμη Κ., Λάγ Κ., Γέντς. Ψχτκό Τμήμ, Ψχτκό Νσκμε ττκής ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΣΧΟΥΝ ΠΟ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ Εμδη., Στνάκς Κ., σωμάτ., Κκσδ Ε., Δύη Ο., Φνάκη Ε., Μάτης Δ., Τσεεμής., Σντά Ζ., Πχή.,. Κκνάς, Μσσάς Γ. Ψχτκό τμήμ Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η ΣΩΤΗΡΙ», θήν, Εάδ Ψχόγς Υψήφ Δδάκτω, Πάντε Πνεστήμ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters Σ ά β β τ

25 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (με εσμένη σμμετχή 5 τόμων) ΙΘΟΥΣ V Εφό Γεύμ Ογάνωση: ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ S. Pappa MD, PhD Consultant Psychiatrist & Recovery Lead, WLMHT, West London Mental Health Trust ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 57 ΓΧΟΣ, ΙΔΕΟΨΥΧΝΓΚΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΝΙΣΜΟΣ ΚΙ ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ Πεδε: Κ. Φντάκης, Χ. Τύμης γχώδες δτχές κ σεξκή ετγ Σ. Κεσάς Τ φάσμ των δεψχνγκστκών δτχών Δ.Κ. Ρύκς Δτχές στη σεξκή σφ κ Ιδεψχνγκστκός μηχνσμός.κ. Πκωνστντν Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΚΙ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΦΟΣ Πεδε: B. Μές, θ. Κάβτς Ψχτκή κ Κνημτγάφς Μ κττκή εκόν Β. Μές Ψχτκή κ κνημτγάφς θ. Κάβτς Ο χόνς στην ψχθγ κ χόνς στην κνημτγφ Π. Πετκης WORKSHOP Ογάνωση: ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΚΤΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΠΕΡ ΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΤΩΝ: Η ΣΗΜΣΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΣ Δ. Δκς- ν. Κθηγητής ΕΚΠ ΙΘΟΥΣ VI Σ ά β β τ 6.3. Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ Ε Ψ Ε

26 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ/ΨΥΧΟΣΩΜΤΙΚΗ ΙΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡ ΜΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΤΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε:. Βδάης, Θ. Υφντής Πύσ κτάστση κ τκές Μ. Σγγεάκης Τ εδ της ψχγκγς. Κκνάς Δεστημνκή μάδ δσνδετκής ΓΝΓ: Δσκες κ τκές Μ. Δνά Η Σ-Δ Ψ στην εδ της κνμκής ύφεσης: η εμε ενός ττβάθμ νσκμε Δ. Πσάη Ζητήμτ ηθκής κ δεντγς στη δσνδετκή ψχτκή Χ. Χστδύ ΔΙΛΕΞΗ 8 Πεδεio: Ι. Γκζές, Κ. Κόντης ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ Φ. Κύη Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 65 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ Πεδε: Ν. Χστδύ, Ν. Μύς Medically unexplained physical symptoms and the psychiatrist Γ. Ίκκς Η ψχτκή σννσηότητ στη σχζφένε Ν. Χστδύ Relationship between offending and mental illness Κ. Κσκόγ- Worlley Εδκές ντξκές δτχές κ σννσηότητ Δ. νγνωστός Intellectual disability and ill health Ν. Bouras ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 69 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Ι. Γκζές Εσηγητές: Ο. Γωτάκς Μ. Οκνόμ Θ. Υφντής Κ. Φντάκης Ν. Χστδύ Σζητητές: Δ. νγνωστός, Π. Θεδωάκης, Δ. Πμδης, Β. Τσάς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΣ ΣΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Γ.Ν. Πδημητ Σχζφένε κ άες ψχωσκές δτχές Ν. Στεφνής Δκή κ άες σνφες δτχές Δ. Δκς Τεετή Λήξης & νμή Ββεων Κ κ ή 3

27 ΙΘΟΥΣ II ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 63 Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΤΙΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΣΤΟ ΛΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΘΕΡΠΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛ ΖΕΥΓΡΙ ΚΙ ΟΜΔΕΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΨΥΧΟΔΥΝΜΙΚΗ ΟΜΔ "ΝΤΙΚΡΥΣΜ" Πεδεio: Ε. Πάσχ Η σημσ της σνσθημτκής ντδσης τ θεετή στην εμόεμη ζώνη της θεες ζεγύ Κ. Κδάς Η ντμετββση ως θεετκό εγε στην εγσ με τ "δύσκ" νκσστκό - κό ζεγά Μ. Μϊντά Τ ζήτημ της εθν-τστκής ντμετββσης τ θεετή σε μ δτσμκή θεε ζεύγς Κ. Ββνδη Η "β" όως εμφνζετ στη μετββση κ στην ντμετββση σε μ μάδ ψχωτκών σθενών σε εξω-νσκμεκό κντκό σ. Κτσμάγκς ΔΙΛΕΞΗ 9 Πεδεio: Γ. Πδημητ, Χ. Τσόες Η ΝΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΓΚΟΣΜΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙ Β. Μές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 66 ΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Τζβάς,. Μχύ Ο άνθως χως δότητες τ Ρόμετ Μύζ Χ. Γννάκη Άσ. ό τν Πόεδ Σέμε στην Κμγ Κντέ Στ. Κσνάκης Τ θέτ τ Λτζ Πντέ Η. Βάχς Τέχνη κ ψχθγ. Κζή ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΨΕ Πεδε: N.Τζβάς Εσηγητές: Μ. Δνά Γ. Μτνάκης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 75 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΞΡΤΗΣΗ Πεδε: Ν. Τζβάς Κ κ ή 3 Εσηγητές: Στ. Κσνάκης. τσάκη κ. Μάτσ

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγία εκτύπωσης. Υπό την αιγίδα:

Χορηγία εκτύπωσης. Υπό την αιγίδα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Χορηγία εκτύπωσης Υπό την αιγίδα: Ελεύθερη Παρακολούθηση, Εγγραφές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου - live streaming : www.obrela.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ YΠΟΥΡΓΕIΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. 18-20 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. 18-20 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) Σε συνεργασία με: Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O.) Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (W.P.A.) Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.A.) Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. 18-20 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Bασ. Σοφίας & Κόκκαλη ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. 18-20 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Bασ. Σοφίας & Κόκκαλη ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) Σε συνεργασία με: Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O.) Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (W.P.A.) Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.A.) Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13 1 10 18 15-17 2013, 6-8 2013, 1-32014, 14-162014, 4-62014, 24-272014, 23-252014, 10-132014, 10 10 1 Αλεξόπουλος Γ. Αµυρσώνη - Νίκα Α. Ανδριανέσης Π. Ανδρούτσος Ο. Αντωνόπουλος Ι. Αντυφαντάκης. Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Δράσεις

Υποστηρικτικές Δράσεις ργο: ΜΕΛΕΤ ΣΤΡΑΤ ΙΚ Σ ΤΩΝ ΕΛΛ ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΕΩΝ ΙΑ Τ Ν ΑΝΑΠΤΥΞ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚ Σ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚ Σ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις αίθουσες των εισηγήσεων. Παράκληση να συμβουλευτείτε ξανά το πρόγραμμα πριν την έναρξη του συνεδρίου Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος (M.D., M.Sc., Ph.D.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος (M.D., M.Sc., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος (M.D., M.Sc., Ph.D.) Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος (M.D., M.Sc., Ph.D.) Επικοινωνία: Εριφύλης 2 & Μερκούρη, (Παγκράτι), 11634 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή σελ. 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή σελ. 3-4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή σελ. 3-4 Μήνυμα του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής και της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής σελ. 5 Γενικές Πληροφορίες σελ. 6-7 Προεπισκόπηση Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα