22 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Ψυχιατρικής Aπριλίου 20 Ιωάννινα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Ψυχιατρικής. 10-13 Aπριλίου 20 Ιωάννινα"

Transcript

1 o Πνεήν Σνέδ Ψχτκής -3 A Ιωάννν Εστημνκό Πόγμμ

2 ΙΘΟΥΣ Ι Π σ έ ε σ η - Ε γ γ φ έ ς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟ ΤΟ ΠΡΕΛΘΟΝ Πεδε:. Κάβτς, Δ. Πμδης νφές στη σεξκότητ στην Πά Δθήκη Κ. Κύς Τ τκά στην χ τγωδ Θ. Κντύ H μέμν γ τν ψχκά άωστo κ τ Ψχτε στην Κήτη κτά την Κητκή τε (898-93) Ι. Πχνδης Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΜΕΙΖΩΝ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚ- ΣΤΙΚΕΣ ΔΙΣΤΣΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΙ ΨΥΧΟΓΗΡΙΤΡΙΚΗΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΕΨΕ φεωμένη στη μνήμη τ Κθηγητύ Εεθέ Λύκ Πεδε:. Δζένης, Ρ. Γνέης Η ψχωσκή (ηητκή) κτάθψη Ρ. Γνέης Η μεζων κτάθψη στ γενκό νσκμε: εσμός, νγνώση Χ. Χστδύ Μεζων ψχθγ στς ηκωμένς: δτεότητες στην κύσ νσηε Ι. Μχός Δκξ στη ττη ηκ. Δζένης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΣ-ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ Πεδε: θ. Κτσης, Θ. Υφντής Εηψ κ ψχγενες μη εητκές κσες Σ. Μάκ Κτάθψη κ δκή δτχή στην εηψ Β. Στεγ Ψχτκή σμτωμτγ ως ώτη εκδήωση άνς Ε. Πεδ Τ νεψχτκά σμτώμτ στην Ν. lzheimer. Πτης Σχστές: N. τέμης, Ι. Γκζές Π έ μ τ η 8

3 ΙΘΟΥΣ Ι ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Γ. Γύφς ΕΦΡΜΟΓΗ ΡΧΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΣΤΗΝ ΚΘΗΜΕΡΙΝΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΠΡΚΤΙΚΗ. ΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙ ΣΤΗΝ ΠΡΞΗ Ι. Γκζές ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Ι. Γκζές, Δ. Πμδης φεωμένη στη μνήμη τ Κθηγητύ νδέ Πάσχ ΣΥΝΥΠΡΧΟΝΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ (Πγκόσμ Ημέ Ψχκής Υγες ) Γ. Ν. Χστδύ ΔΙΛΕΞΗ 3 Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Μ. Βtbol NEW ADVANCES IN PERSON-CENTERED PSYCHIATRY AND MEDICINE J. Ε. Mezzich ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΡΞΗΣ-ΧΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΝΡΚΤΗΡΙ ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Β. εβζς, I. Γκζές Τ Ιεό της Δωδώνης, γωνες των θνητών κ χησμ των θεών Ν. Κτσκύδης Εκ. Κθηγητής Ιστς Κσκής χγς κ Τέχνης, Πνεστήμ Ιωνννων ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η 9

4 ΙΘΟΥΣ ΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΡΕΞΙΣ Πεδε: Φ. Γνδάκης, Ι. Μχός νγκστκή νσηε στην ψχγενή νεξ. Δζένης Ψχθεε σε νσηεόμενς σθενες με ψχγενή νεξ Ι. Μχός Ιτκές εκές της ψχγενύς νεξς κ ός τ ψχάτ Φ. Γνδάκης Χόνες κ σβές ετώσες ψχγενύς νεξς κ η ντμετώση τς Γ. Γεωγντός Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙ: ΜΙ ΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΣ/ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Βϊδάκης, Λ. θνσάδης Σεξκότητ κ κνων: εσγωγή Ν. Βϊδάκης Σεξκότητ κ τκ-κνωνκές εξεξες Λ. θνσάδης Σεξκότητ κ κνημτγάφς. Κώνστ Σεξκότητ κ Πστκές Τέχνες Κ. Πστμάτης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΣΕΞΟΥΛΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΤ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΤΤΣΣΟΝΤΙ ΣΤΟ DSM 5 ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΣ/ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Βϊδάκης, Λ. θνσάδης Σεξκές δσετγες- βήμτ δεν κττάσσντ στ DSM 5: Εσγωγή Ν. Βϊδάκης Υεσεξκότητ Κ. Πστμάτης Σεξκή φβ, σεξκή στφή Η. Μκης κύσ σεξκή δέγεση Λ. Aθνσάδης ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η

5 ΙΘΟΥΣ ΙΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Μ. Οκνόμ τκτνκότητ: δεδμέν ό δεθνες κνμκές κσες Κ. Πός Η σχέση της κνμκής κσης με την ψχκή νσηότητ στην Εάδ Μ. Οκνόμ Ο τκτνες στην Εάδ κτά την εδ της κνμκής κσης Θ. Πσάνης Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΔΥΣΙΤΕΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΚΤΣΤΣΕΙΣ: ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΡΜΚΟΛΟΓΙΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. εβζς Εσγωγή Β. εβζς νητκή σμτωμτγ κ γνωστκή δσετγ στη σχζφένε Χ. Τύμης Ιδεψχνγκστκή δτχή. Χϊδεμένς Δτχές σωκότητς Γ. εβζός ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ Η ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ, ΚΛΔΟΣ ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Γύφς ντκτθτκά φάμκ κ τκτνκότητ Η. Τζβές ντψχωσκά φάμκ κ τκτνκότητ Δ. Κΐσκς Στθεητκά της δάθεσης κ τκτνκότητ Κ. Κντάγγες ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π έ μ τ η

6 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΝΕΩΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚ ΘΕΜΤ ΔΙΤΡΧΩΝ ΣΧΙΖΟ- ΦΡΕΝΙΚΟΥ ΦΣΜΤΟΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Χ. Τσόες σφάε νεώτεων φμάκων. Ενημέωση σθενών κ σγκτάθεση Χ. Τσόες Εξωμδκά σμτώμτ κ όψμη δσκνησ την εχή των άτων ντψχκών Χ. Τύμης Ενδκνκύ τύ δτχές νεώτεης ντψχωσκής γωγής Δ. Πάς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 Η ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΔΙΩΝ ΚΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΣΤΗ ΝΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΓΜΤΙΚΟΤΗΤ ΤΗΣ ΧΩΡΣ Πεδε: Γ. Κΐτης Πδά κ κγένεες ψηύ κνδν: η στσ της ψχκής τς γες στν κό της κσης Γ. Κΐτης Πδψχτκή μνάδ νσηες στ δημόσ νσκμε: ως δμφώνντ τ τήμτ κ σνθήκες χής ηεσών στς νέες κνωνκές σνθήκες Μ. Μεβνάκη Τ κετ έν δψχτς ν ντμετωσε στ τμήμ εεγόντων εσττκών Γενκύ Πδτκύ Νσκμε; Νέ δεδμέν, δσκες κ γές στην εγσ μς με τ «εεγν» Στ. Χτάκη Η ψχθεε δών κ εφήβων στ δημόσ δτκό νσκμε στς νέες κνωνκκνμκές σνθήκες: κήσες κ στόχ Στ. Χστγώγς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ AΝΟΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΣΤΣΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Λ. Στεφνής, Ρ. Γνέης Η κτάθψη ως άγων κνδύν γ την εκδήωση άνς Ρ. Γνέης Η γνωσκή έκτωση στς ηκωμένς σθενες τ Γενκύ Νσκμε. Έν φνόμεν εκτμάτ Ι. Μχός Άνες με τχε εξέξη Σ. Γ. Πγεωγ Π έ μ τ η. ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

7 ΙΘΟΥΣ V ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΔΙΦΟΡ Πεδε: Θ. Υφντής,. σκητής Π Π Π3 Π Π5 Π6 Π7 ΤΜΗΜ ΘΕΡΠΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τ.Θ.Ε.) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΕΡΠΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΣ: ΧΡΟΝΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΜΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΔΣ Εθμ Κ., Ζμά Μ. Ινσττύτ Έενς κ Θεες της Σμεφάς (Ι.Ε.Θ.Σ.), θήν ΚΟΥΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ: ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΓΕΣ ΕΙΝΙ ΔΙΔΛΩΔΕΙΣ, ΝΤΙΦΤΙΚΕΣ ΚΙ ΠΡΚΤΙΚΩΣ ΝΕΦΡΜΟΣΤΕΣ Σγγεάκης Μ., Μέη Ε., Τσάνς., Ζεβύ Σ., Στεγάκγ Χ., Φωκάς Κ. Ψχτκή Κνκή ΠΘ, ΓΝ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσνκη Ο ΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙ ΣΩΜΤΙΚ ΝΟΣΗΜΤ ΠΟΥ ΝΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔ ΣΤ ΤΜΗΜΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Υφντής Θ., Πάϊκ Β., Θεχός Ν., Νν., Κωνστντός Σ., Δόσς. 3, Ττσώνη., Carvalho AF. 5, Guthrie E. 6 () Ψχτκή Κνκή, () Πνεμνγκή Κνκή, (3) Ρεμτγκή Κνκή, () Τμές Πθγς, Σχή Εστημών Υγες, Τμήμ Ιτκής, Πνεστήμ Ιωνννων (5) Psychiatry Research Group, University of Ceará, Fortaleza, Brazil (6) Psychiatry Research Group, University of Manchester, UK On behalf of the ABREVIATE Study Group members ΣΧΕΤΙΖΕΤΙ Η ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟ ΤΟΥΣ ΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙ ΣΩΜΤΙΚ ΝΟΣΗΜΤ; ΠΡΟΚΤΡΚΤΙΚ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ABREVIATE Nν., Πάκ Β., Θεχός Ν., Κωνστντός Σ., Δόσς. 3, Ττσώνη., Carvalho AF. 5, Guthrie E. 6, Υφντής Θ. () Ψχτκή Κνκή, () Πνεμνγκή Κνκή, (3) Ρεμτγκή Κνκή, () Τμές Πθγς, Σχή Εστημών Υγες, Τμήμ Ιτκής, Πνεστήμ Ιωνννων (5) Psychiatry Research Group, University of Ceará, Fortaleza, Brazil (6) Psychiatry Research Group, University of Manchester, UK On behalf of the ABREVIATE Study Group members ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΔΙΟ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ» ΣΤΟ ΨΝ Κόντης Δ., νδεύ., Βσύη Σ., Βάσσς Δ., Γννκύ Δ., Ζήκ., γκ Β., Πκ., ττάκς Γ., Θεχάη Ε., Τσάτ Ε. Ιτε Μεέτης Γνωστκής Λετγς στην Ψύχωση, Ψχτκό Νσκμε ττκής, θήν, Εγστή Πεμτκής Ψχγς, η Ψχτκή Κνκή Πνεστημ θηνών, γνήτε Νσκμε Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΣ ΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΙΚΤΥΚΗ ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙ (Τηεδάσκεψη μέσω Skype) Μόσχ Μ., Τζάν., σκητής Ε.. Ινσττύτ Ψχκής κ Σεξκής Υγες ΧΡΟΝΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΜΜΗ ΣΕΞΟΥΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ (Σ.Γ.Σ.Υ.) Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΣ ΚΙ ΤΟ ΝΟΗΜ ΤΗΣ Τζάν., Μόσχ Μ., σκητής Ε.. Ινσττύτ Ψχκής κ Σεξκής Υγες Π έ μ τ η 3

8 Π8 Π ΙΘΟΥΣ V ΟΜΔΕΣ BOAL: ΜΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΜΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙΣ ΕΝΝΤΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Βσεάδης Π., Χτζηωννδης Σ., Γώτ Κ., Ρμντάνη Ε., Κντδ Π., Τζά Φ., Βσεάδης Μ., Ντώνς Σ. Κντκό Κέντ Ψχκής Υγες Κεντκύ Τμέ, Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης, Θεσσνκη ΚΛΙΝΙΚΗ DEPOT: ΜΕΙΞΗ ΤΡΙΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΠΕΡΙΘΛΨΗΣ Τσύτσ., Πχή., Σντά Ζ., Γννάκης., Στνάκς Κ., Βάκη Γ., Μσσάς Γ. Ψχτκή Κνκή, Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η ΣΩΤΗΡΙ» Εφό Γεύμ Π έ μ τ η WORKSHOP CHALLENGES IN THE RECOGNITION AND PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF BIPOLAR DEPRESSION Chairperson: E. Palazidou. ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

9 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΜΟΡΦΕΣ ΝΓΚΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΚΙ ΚΛΔΟΣ ΒΙΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Χ. Τύμης, θ. Δζένης Γνκες θύτες κ θύμτ στν φύ κύκ της βς Γ. Κέμη, Ρ. Τστσάη, Φ. Κωνστντύ Ψχτκή ξόγηση γ νγκστκή νσηε, εήμτ ό τ ΨΝ Χ. Τσόες, Ι. Ρζάβς Η νγκστκή νσηε ό τ άθ 69 τ νκύ κώδκ. Πκτκά ά κ δεντγκά βήμτ Π. Ντύνς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΒΙΙΗ ΠΡΒΤΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ OΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΨΥΧΙΤΡΟΔΙΚΣΤΙΚΗΣ ΚΙ ΚΛΔΟΣ ΒΙΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Χ. Πγεωγ,. Δζένης Βη σμεφά σε κτύμενς με δτχή σωκότητς. στός, Β. Μάνθ Η «ντμ» της εγκημτκότητς μέσ ό τ σμ της ψχτδκστκής: σν-νσηότητ δτχής σωκότητς κ ψύχωσης σε βάτες έχν δάξε β εγκήμτ Φ. Κωνστντύ, θ. Δζένης Βη βτκότητ κ η σχέση της με την ψχθγ στς γνκες κτύμενες Χ. Τσόες, Μ. Δημητκά ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ-ΦΙΝΟΤΥΠΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔ: ΠΡΕΛΘΟΝ, ΠΡΟΝ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πεδε: Ν. Στεφνής Η ώτη νάση γενετκής σσχέτσης ό τ γνδώμτς (GWAS) σε εηνκό ηθσμό στηζε κνή γενετκή δάθεση γ γνωσκά εεμμτ κ σχζφένε Ν. Στεφνής Ο μεέτες logos (Learning on genetics of schizophrenia) κ premes (prefrontaly mediated endophenotypes in the schizophrenia spectrum): Πε, κύ εήμτ κ μεντκές εφμγές Π. Μτσς Ενδφντκ δεκτες δμεσβύμεν ό τν μετω φό στ φάσμ της σχζφένες: η μεέτη PREMES Στ. Γκμάκη Φμκγνδκές μέθδ στην θεε των μεζνων ψχώσεων: δεθνή δεδμέν κ η σάθε στην Εάδ Ε-Μ. Τσάκη, Τ. Δημύ, Ι. Κψχεη, Στ. Γκμάκη, Π. Ρύσσς, Π. Μτσς Εφό Γεύμ 5 Π σ κ ε ή

10 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΠΟ ΤΟ DSM- ΣΤΟ DSM-5 ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης,. Χϊδεμένς Τ φάσμ των σχζφενκών δτχών Ν. Χστδύ Κτθτκές κ δκές δτχές στ DSM-5: τ άξε μέσ σε 6 χόν Δ. Κόντης Ογνκές ψχκές δτχές Δ. Κΐσκς Ο γχώδες δτχές στ DSM-5 Γ. Μχός ΔΙΛΕΞΗ Πεδε:. Ρμβς, Στ. Κσνάκης ΓΥΡΩ ΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙΣ Ν. Τζβάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 37 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙ ΔΕΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΣ. ΜΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙ ΤΟΝ ΨΥΧΙΤΡΟ Πεδε: Δ. Πμδης, θ. Δζένης Τ γνωζμε ό την δεθνή εμε Χ. Μάς Πβήμτ σε δημόσ ψχτκά νσκμε, θήν-θεσσνκη Χ. Τσόες Άδεες φς εκτός των στκών κέντων. Η ετωση της Χ Ε. Βτέ Πβήμτ σε κέντ ψχκής γες κ στ δωτκό τε Κ. Μχύ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ STRESS ΚΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Ε. Ρζς Π- κ εγεννητκή ξ ως άγντς κνδύν γ την νάτξη νεψχτκών δτχών κτά τη δάκε της δκής κ εφηβκής ηκς Ι. Γννύ Ο ός των νετφνών στην νάτξη των ψχκών δτχών Ε. Ρζς Πεγεννητκή ξ ως άγντς κνδύν γ την εκδήωση ψχκών δτχών: Ο ός της ντμνης κ των νετφνών κτά την νάτξη Μ. Θ. Πνγωτκύ Π σ κ ε ή 6

11 ΙΘΟΥΣ II ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ MENTAL ILLNESS, FAMILIES AND THE LAW Chairs: E. Palazidou, Ath. Douzenis Psychopathy in forensic psychiatry K. Kasiakogia-Worlley The effect of mental illness on parenting Ath. Douzenis From child protection to eugenics? E. Palazidou Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΙΩΝ ΛΟΒΩΝ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Ι. Πτντφύ Μετωες ετγες κ κνωνκή νόηση Ι. Πτντφύ, Σ. Πγεωγ Δκμσες εέγχ ετγς μετωων βών Ε. Λύκ Τ μετω σύνδμ στην άν Δ. γμγννάκης Η ετγ των μετωων βών στην σχζφένε. Ζχάδης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΔΙΤΡΧΕΣ ΕΞΡΤΗΣΗΣ ΚΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΟΥΣΙΟΕΞΡΤΗΣΕΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός Νετέ δεδμέν στη θεε της σεξάτησης Ε. Μές Ομδκή ψχθεε στην ντμετώση τ κσμύ Ι. Δκγάννης Εξάτηση ό τη νκτνη Δ. Κΐσκς Εξάτηση ό τ δδκτ Η. Τζβές, Θ. Πηγός Δτχή εξμητκής σμεφάς μετ τχεά χνδ Ε. Πές Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΝΕΥ ΘΕΡΠΕΙΣ ΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Πεδε: Β. Μές νσγκές άμετ σε σθενες ώτ ψχωτκύ εεσδ Π. Βύγη Ενδκνκές δτχές κ ξε ψύχωση Στ. Τγκς Π σ κ ε ή

12 ΙΘΟΥΣ II Μετβκά, νσγκά κ μνκά χκτηστκά των σθενών σε ώτ ψχωτκό εεσόδ Π. Πετκης Η σημσ της κύθησης των θεετκών εέδων φμάκων σε ψχωτκύς σθενες Β. Μύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 33 ΟΜΔ ΔΙΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΤΡΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΘΗΣΗΣ (ΠΛΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ, ΔΡΣΕΙΣ) Πεδε: Δ. νγνωστός, Ε. Λζάτ Πσση της μάδς δάγνωσης κ ντμετώσης δτχών σχκής μάθησης κ. Σκε Εδκά χκτηστκά δών με δτχές της σχκής μάθησης (σύγκση -) κ. Πγννύ γές στην ψχκή ετγ εφήβων με δτχές στη σχκή μάθηση κ των κγενεών τς ν κ μετά την κση (μεέτη ετωσης) Ν. Τσά Κντκές δάσες με την στήξη τ Ιδύμτς «Στ. Νάχς» Τ. Ζχόγεωγ Δτχές σχκής μάθησης ό την δκή ηκ στην ενήκη ζωή Ρ. Γννάκη Μεέτη ετωσης δύ με δτχή στη σχκή μάθηση κ ASPERGER Β. Βσύ Σζητητές: Δ. νγνωστός, Ε. Λζάτ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 38 ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΠΡΟΣΡΜΟΣΤΙΚΗ ΝΤΟΧΗ: ΔΡΜΤΟ- ΘΕΡΠΕΙ, ΦΩΤΟΓΡΦΙΚΗ ΚΘΡΣΗ ΚΙ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Φ. Μωόγννης Δμτθεε σε σ εξάτησης η θεετκή άστση Β. Βάββ Δημγκότητ, ψχθγ κ θετκή ψχγ Μ. Λώη Ψύχωση, έκτωση, κνωνκή κτέηξη, άδξη ντχή κ έκηξη κτεχνκής δημγκότητς Φ. Μωόγννης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ Πεδε: Δ. Κόντης, Π. Σκκά Γνωστκή κτάστση στην ψύχωση: Πόγμμ «Μεέτη» Δ. Κόντης Γνωστκή άσκηση τόμων με άν μέσω ηεκτνκύ γστή - τεέσμτ τ Πγάμμτς Sociable Π. Σκκά Οστκή νεψχγκή κτάστση εγκεφκών ββών: τεέσμτ κ τκές Χ. Κττάμη Π σ κ ε ή

13 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 Η ΠΡΟΧΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Δ. Πμδης Η χή ηεσών σε έν μεγά ψχτκό νσκμε την εχή της κσης Χ. Πνέτς Οκνμκή κ όχ μόν κση κ ψχκή γε, ετώσες στ Γενκό Νσκμε Γ. Μσσάς Ο ετώσες της κνμκής κσης στ Κέντ Ψχκής Υγες Δ. Πμδης Ο ετώσες της κνμκής κσης στν δωτκό εγγεμτκό χώ Β. Τσάς Ο ετώσες της κνμκής κσης σε δά & εφήβς Δ. νγνωστός Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΣ ΚΙ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός ΕΕ κ κτάθψη Η. Τζβές, Θ. Πηγός Πή σκήνση κ ψχτκές εκδηώσες Ε. Οκνόμ HIV κ ψχτκές εκδηώσες Δ. Κΐσκς κσμός κ νεγκές εκές Δ. Πντεεάκης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΙΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ Πεδε: Μ. Χτζύης Η ένν της τκής εθύνης Γ. Οκνμάκ Πετώσες μέες στην ψχτκή: Ο ός τ ψχάτ κ η σχέση τ ψχάτ-θεεμέν Μ. Σκόνδς Η δψχτκή γμτγνωμσύνη στην εηνκή γμτκότητ A. Πτκ Νμκή θεώηση της σντγγφκής εθύνης Μ. νδή Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

14 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΛΚΟΟΛΙΣΜΟ Πεδε: Ι. Λάς, Θ. Πηγός Η νεψχγκή εκτμηση στν κσμό Ι. Θετκά κό κ ΚΝΣ Ε. Κάκη Βγκ δεκτες τ ΕΝΥ στη γνωστκή δτχή σχετζόμενη με τν κσμό Γ. Πκεάς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΜΟΝΔΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ Ν ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Πεδε: Μ. Χβάκη-Κντξάκη, Κ. Κός Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στην στ Κ. Κός Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στς Ηνωμένες Πτεες της μεκής Ι. Κωστεέτς Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στ Ηνωμέν Βσε Λ. Ξενάκη Ο μνάδες ώμης έμβσης στην ψύχωση στη Γεμν Στ. Δημητκόoς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 39 ΓΙΤΙ Η ΨΥΧΝΓΚΣΤΙΚΗ ΔΙΤΡΧΗ ΕΞΙΡΕΘΗΚΕ ΠΟ ΤΙΣ ΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΣΤΟ DSM-5 Πεδε:. Ρμβς, Γ. Πδημητ Ιστκή νδμή Ν. Βϊδάκης Κνκές ενδεξες Ι. Πκώστς Βγκές ενδεξες (νεντμκά κκώμτ, εκνστκές κ γενετκές ενδεξες) Χ. Πγεωγ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΠΡΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ (HOARDING): ΝΕ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤ ΣΤΟ DSM-5 Πεδε: Ι. Πκώστς, Ν. Βϊδάκης Εσγωγή, βσκά χκτηστκά Ν. Βϊδάκης Κνκή σση Η. Μκης Θεετκές σεγγσες Ι. Μχός Σχό: Ι. Πκώστς Π σ κ ε ή

15 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΟΒΡΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΣ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΣΘΕΝΕΙΣ ΚΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ Πεδε: Γ. Βσμτζής, Μ. Τζνέη-Κκκώση Σγκτκή μεέτη σθενών με σβές δτχές σωκότητς κήωσν ψχντκύ τύ θεετκό όγμμ στ γνήτε Νσκμε. Τκντώνης Σγκτκή μεέτη ψχθγς σε γνες σθενών με Οκή Δτχή Πσωκότητς (ΟΔΠ) κ σχζφένε Έ. Μέ Σγκτκή μεέτη ότητς ζωής σε γνες σθενών με Οκή Δτχή Πσωκότητς (ΟΔΠ) κ σχζφένε Μ. Τζνέη-Κκκώση Η εέχσ κ τωτκή ετγ της μάδς γνέων κών σθενών Π. Στεφνάτ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΤΡΟΜΟΚΡΤΙ φεωμένη στη μνήμη τ Πέδ της Ψχτκής Ετες Κύ Λύη Κό Πεδε: Γ. εβζός Σντγμτκά δκώμτ σθενών στην Εωϊκή Ένωση Γ. Πκής Ψχτκή κ τμκτ Σημεώσες Λ. Κό Τ ψχγκό φ τ ψχθητκύ νθωκτόν: σχέση με την τμκτ Μ. Κωνστντν Φκές κ ψχτε ψηής σφάες στην Εώη Ν. Νκά ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΛΩΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΘΗΝ-ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ Πεδε: Κ. Κόντης, Δ. Πμδης Τ Ψχτκό Νσκμε ττκής, ό την χή της ψχτκής μετύθμσης ως την χή της κσης Κ. Κόντης Τ κεσμ τ ΨΝ με νύκτες κντκές ηεσες ψχκής γες Χ. Πνέττς Τ Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης γ ν τ τές; τ μετέω βήμ της ψχτκής μετύθμσης, σκέψες κ τάσες. Βξεβάνης Δημόσ ψχτε: Δμεσμός η μετεξέξη; Β. Φωτός Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

16 ΙΘΟΥΣ IV ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 Η ΕΠΙΚΙΡΟΤΗΤ ΤΟΥ ΦΡΝΚΟ ΜΠΖΛΙ «ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΤΡΕΙΟΥ Ή ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ; Πεδε: Ν. Τζβάς Ν. Τζβάς Θ. Μεγκνόμ Γ. στνάκης. Κκτσάκη Κ. Μάτσ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 35 ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΥΜ ΣΤΟΝ ΣΘΕΝΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΚΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙ Πεδε: Ι. Δ. Μεγννάκη, Μ. Οκνόμ Ι. Δ. Μεγννάκη Μ. Οκνόμ Π. Κωστάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Πεδε: Ε. Νεύτσς, Β. Μές Η κνμκή κση κ ετώσες της στην ψχκή γε Μ. Φστέ Σύγχν στχε φύν την ετγ μς ψχτκής κνκής Γενκύ Νσκμε. Ζχάδης Ψχθγ κ κνμκή κση κ. Ρύκ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΚΙ ΣΩΜΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΚΛΔΟΣ ΥΤΟΚΤΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Πδημητ Νεσμτκά νσήμτ θ. Πδύ Κδγγεκά νσήμτ Χ. Χστδύ Νσήμτ τ κεντκύ νεκύ σστήμτς Π. Φεεντνς Ενδκνκά νσήμτ Ντ. Βσύ Π σ κ ε ή

17 ΙΘΟΥΣ V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΗN ΨΥΧΩΣΗ ΣΤΟ ΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Πεδε: Γ. Πδημητ, Κ. Κός Πδγφές ετγς τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Σ. Δημητκός Πόσφτ δεδμέν ό τη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Λ. Ξενάκη Ψχμετκά εγε κ η χησμότητ τς γ τη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Κ. Κός Πτκές στη ετγ τ εδκύ εξωτεκύ τε Πώμης Πέμβσης στην Ψύχωση τ γνητε Νσκμε Ι. Κωστεέτς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΓΝΩΣΤΙΚ ΕΛΛΕΙΜΜΤ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ. ΠΡΟΥΣΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΤΙΩΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ (ΙΡΤ) Πoεδε: Ν. K. Στεφνής, Ν. Σμνής Έκτωση νητκών ετγών στην σχζφένε Ν. Σμνής Γνωστκά εεμμτ κ νεεκνστκά εήμτ στη σχζφένε Λ. Μντωνάκης Θεω κ εφμγή τ τωτκύ ψχγκύ θεετκύ γάμμτς γ τη σχζφένε (I.P.T.) Κ. Εθμ Η τεεσμτκότητ τ τωτκύ ψχγκύ θεετκύ γάμμτς γ τη σχζφένε IPT: Π βσκόμστε σήμε Ι. Χσός Η εφμγή τ IPT στην Εάδ. Πσση ώτων τεεσμάτων Εμ. Κάττς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΟΥΣΙΟΕΞΡΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΒΗΣ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ Πεδε: Μ. Μώη, Ε. Κφετζός Ετεόμεν χώ χήσης σών: η εμε εκτός Εάδς Σ. Γηνάκη Ετεόμενς Στθμός Οδσσές: έν τκό όγμμ τ ΟΚΝ.Κ. Πκωνστντν Νεότεες εξεξες κ τ μέν στην χήση σών Μ. Μώη Εφό Γεύμ Π σ κ ε ή

18 ΙΘΟΥΣ V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 3 ΠΡΩΙΜΕΣ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΚΛΙΝΙΚ ΕΥΡΗΜΤ ΚΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΕΜΒΣΕΙΣ Πεδε: Γ. Γύφς, Β. Μζκς Δτχές τ ύν στ ώμ στάδ της ψύχωσης. Σηγννδης Η εδση των ψχνγκστκών-κτνγκστκών σμτωμάτων στην κνωνκή νόηση σθενών με ψχωτκό εεσόδ Ε. Ντύς Ψχκνωνκές εμβάσες στ σύνδμ κνδύν γ ψύχωση Γ. Γύφς Πέμβση ντστάθμσης εεμμάτων στην νγνώση σνσθημτκών εκφάσεων σώ: σύγκση σθενών με ψχωτκό εεσόδ κ γών Β. Μζκς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 36 ΚΡΙΣΗ ΚΙ ΕΞΡΤΗΣΕΙΣ Πεδε: Ν. Τζβάς Ο εξτήσες στην εχή της κσης Κ. Μάτσ Νέες εξτήσες Γ. Φύδς, Στ. Χηστδη Εφηβε κ σες στη σημενή εχή της κσης Η. Γκότσης Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ»: Η ΔΙΔΡΟΜΗ, ΤΟ ΠΡΟΝ ΚΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Πεδε: Β. Κντξάκης, Δ. Πμδης Η δδμή τ εδκύ Μ. Μγτη Τ όν τ εδκύ Β. Κντξάκης Τ μέν τ εδκύ Δ. Πμδης WORKSHOP ΔΡΜΤΟΘΕΡΠΕΙ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΣΘΕΝΕΙ Σντνστές: Στ. Κσνάκης, Β. Βάββ Π σ κ ε ή

19 ΙΘΟΥΣ Ι ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΥΧΟΦΡΜΚΩΝ ΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΛΙΚΗ ΣΦΙΡ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Μ. Χβάκη-Κντξάκη, Η. Τζβές Πότητ σεξκής ζωής κ ψχκή νόσς Κ. Πός ντψχωσκά φάμκ Π. Φεεντνς ντκτθτκά κ στθεητκά φάμκ Η. Τζβές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 9 Η ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Δ. Πμδης Εσηγητές: Ι. Γκζές Π. Θεδωάκης Φ. Κύη Β. Μές Σχστές: Χ. Βχάκης, Γ. Ίκκς, Ν. Μύς, Ν. Τζβάς, Κ. Φντάκης ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΛΕΞΗ Πεδε: Β. Μές - Κθηγητής Ψχτκής, Πνεστημκή Ψχτκή κνκή Π.Π.Γ.Ν.Ιωνννων 5 Ογάνωση: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙ Γεώγς. εβζός - Κθηγητής Ψχτκής, Πνεστημκή Ψχτκή Kνκή Γ.Ο.Ν.Κηφσάς «Άγ νάγ» ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ογάνωση: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΠΕΙΩΝ ΜΚΡΣ ΔΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ Πεδε: Γ. εβζός - Κθηγητής Ψχτκής, Κδστκό Πνεστήμ θηνών Η εγή των θεεών μκάς δάσης κ τ ενεκτήμτά τς στην κθημενή κνκή κτκή Β. Μζκς - ν. Κθηγητής Ψχτκής, σττέε Πνεστήμ Θεσσνκης Η σημσ της όηψης της τής κ της τήησης της θεες στη Σχζφένε Θ. Ββάκς - Ε. Κθηγητής Ψχτκής, Δημκτε Πνεστήμ Θάκης Η θεω στην άξη: δύ κνκά εσττκά με Πμτκή Πεδόνη Ν. Κόκς - Ψχτς, Δδάκτω Πν. θηνών Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ε Ψ Ε Εφό Γεύμ Σ ά β β τ

20 ΙΘΟΥΣ Ι ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 53 Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ (ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ) Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, J.E. Mezzich Σμμετέχντες: M. Botbol N. Bouras G. Ikkos J.E. Mezzich Δ. νγνωστός Ι. Γκζές Ν. Ζηκης Φ. Κύη Χ. Πγεωγ Δ. Πμδης Ν. Τζβάς Β. Τσάς Κ. Φντάκης Ν. Χστδύ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΔΙΛΕΞΗ 5 Πεδε: D. Anagnostopoulos, N. Christodoulou PAIN AND PSYCHIATRY: PRACTITIONER UPDATE G. Ikkos ΔΙΛΕΞΗ 6 Πεδε: Ν. Τζβάς, Β. Μές ΟΡΓΝΩΣΗ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ν. Bouras ΔΙΛΕΞΗ 7 Πεδε: E. Soumaki, Gr. Vaslamatzis HOW PSYCHOANALYSIS CAN CONTRIBUTE TO MILIEU THERAPY WITH BORDERLINE ADOLESCENTS: A PSYCHOTHERAPY THROUGH THE ENVIRONMENT? M. Botbol Κνημτγφκή Πσση Έγ G. Büchner LENZ Πόγς: Στ. Κσνάκης Σχσμός: Ν. Τζβάς Σ ά β β τ

21 ΙΘΟΥΣ ΙΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΣΤΡΟΦΩΝ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΤΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Ι. Μεγννάκη Ι. Μεγννάκη Κ. Ψάς Δ. Πντεεάκης Π. Κωστάς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΙΣΘΗΜΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Χ. Πγεωγ, Ι. Πκώστς Πως σδζετ έν σνσθημ Ν. Βϊδάκης Η ύθμση τ σνσθήμτς Χ. Πγεωγ Η ύθμση τ σνσθήμτς στη θεε των γχωδών δτχών Ι. Πκώστς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤ, ΠΡΒΤΙΚΟΤΗΤ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Πεδε: Χ. Τσόες, Δ. Πέτσς Πβετκή εγκότητ κ ξστ της κμκς HCR-. Εενητκά δεδμέν σε τχημέν δεγμ ψχκά σθενών στη χώ μς. Εκνδνότητ Σ. Μτνάκη Πβτκότητ κ εκνδνότητ ψχκά σχόντων σε ψχτκή κνκή Ε. Πνγωτδης Πσση κμκς HCR- v. Χ. Τσόες, Ε. Κχά Εξωνσκμεκή Υχεωτκή γωγή ψχκών δτχών: Πτενόμεν άν εφμγής. Θέμτ κθημενής κνκής εφμγής Δ. Πέτσς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 58 ΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΤΡΧΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ, ΚΛΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Λ. Μκάκη Σζητητές: Ι. Μτδης Ν. Μχύ Μ. Οκνόμ Δ. Πμδης Ε. Σύτη Ε. Τσάκη Σ ά β β τ

22 ΙΘΟΥΣ III ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 8 ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΩΝ ΔΙΤΡΧΩΝ Πεδε: Γ. Μσσάς,. Κκνάς Η σνσηότητ στη σχζφένε. Πχή Η σνσηότητ στη δκή δτχή Ζ. Σάντ Κτάθψη κ σωμτκή σνσηότητ Κ. Πός Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΝΕΩΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ ΣΤΗΝ ΙΤΙΟΠΘΟΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ Πεδε: Ν.Κ. Στεφνής, Η. γγεός Η χήση ψχδστκών σών ετχύνε την ένξη δτχών τ σχζφενκύ φάσμτς ά όχ ψχωσκών δτχών τ σνσθημτκύ φάσμτς Ν.Κ. Στεφνής Η φσγ των νεωνκών τντώσεων: μ δφετκή σέγγση στην κτνόηση της θφσγς της σχζφένες Η. γγεός Νεεκόνση ετγκών δκτύων τ εγκέφ στη σχζφένε Ν. Σμνής Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 55 Η ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΜΗΜ ΘΗΝΣ, ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΤΡΩΝ, ΕΨΕ Πεδε: Β. Κντξάκης, Γ. Σμωτάκης Η εκδεση των εδκεόμενων ψχάτων στην εχ Χ. Κτσ Η εκδεση εδκεόμενων ψχάτων σε δημόσ νσκμε σε εχή κσης Ε.Σ. Θνσάς Η εκδεση των εδκεμένων ψχάτων σε μ Πνεστημκή Κνκή εν κώ κσης Ν. νύτγ Η εκδεση εδκεόμενων δψχτκής στην Εάδ της κσης Β. Ηάδ Πτάσες της ΕΨΕ γ την νμόφωση της ψχτκής εκδεσης Μ. Μγτη Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 59 H ΣΗΜΣΙ ΤΗΣ ΨΥΧΝΛΥΣΗΣ ΓΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ: ΝΦΟΡ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΤΟΚΟΛΛΗ Πεδε: Ν. Τζβάς Εσηγητές: Χ. Γννάκη, Γ. Βτζός Σ ά β β τ

23 ΙΘΟΥΣ IV ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΡΙΟ : Η ΒΡΧΕΙ ΕΝΤΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΠΕΙ ΚΤ DAVANLOO Πεδε: Κ. Μόνς Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 5 ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΚΗΣ Πεδε: Μ. Λεβδτης, Μ. Σμκή χές της σάθες γ την νάτξη μεττχκής εκδεσης στην κνωνκή ψχτκή Μ. Λεβδτης Ο στόχ κ τ εεχόμεν τ μεττχκύ γάμμτς κ. βντη Ογάνωση κ ξόγηση τ μεττχκύ γάμμτς Μ. Σμκή Εγγεμτκή εξέξη κ εγγεμτκές τκές των φτων τ μεττχκύ γάμμτς Θ. Ββάκς Τ όγμμ μεττχκών σδών «Κνωνκή ψχτκή» ό την εά τ όφτ εγγεμτ ψχκής γες Μ. Κάδγ Τ όγμμ μεττχκών σδών «Κνωνκή ψχτκή» ό την εά τ όφτ, ψχάτ Ά. Τζκς Εφό Γεύμ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 56 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙ: ΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΞΗ Πεδεio: Β. Μές, Π. Σκνάκης Εδημγ των ψχκών δτχών στην ΠΦΥ: Εηνκά κ δεθνή δεδμέν Β. Μές Κνωνκ-κνμκές νσότητες κ ψχκή γε σε εόδς κνμκής ύφεσης: Εμεκά δεδμέν ό την Εηνκή μεέτη ψχθγς ενηκων Π. Σκνάκης Εδημγ της κτάθψης σε εφήβς μθητές Λκε κ η σχέση της με κνωνκ-κνμκύς άγντες Κ. Μγκά Εν άντ τ κό εββές γ την ψχκή γε; Δεεύνηση της ύκης σχέσης τς σε δεγμ σθενών της Π.Φ.Υ. ό χώες Σ. Μές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΕΝΛΛΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΤΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΘΕΣΗΣ Πεδε: Χ. Τύμης, Χ. Τσόες Βτμνες, μέτ κ.. Χ. Τύμης Φωτθεε Π. Ντύνς Βότν τ γ. Ιωάννη κ Ω ά Μ. Δημητκά Σ ά β β τ

24 ΙΘΟΥΣ V ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ» Πεδε:. Βγόντζς,. Μχύ Π Π Π Π3 Π Π5 Π6 Π7 Π8.-.3 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Νθνή. Τμήμ Οκγενεκής Ψχθεες - Ψχτκό Νσκμε Θεσσνκης ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΠΗΡΕΖΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΙ ΤΗ ΣΩΜΤΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Κτεντάκη Ε., Μάστ Μ., Στεφνάκης Ζ., Σμάς., Γβάκης Π., Χύσς Γ., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Ηάκε, Πδτκή Κνκή, Πνεστήμ θηνών, θήν ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΣ ΚΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ : ΚΡΗΤΗ, - Μάστ Μ., νγνωστός Γ., Στεφνάκης Ζ., Βσεάδης Β., Ργς., Κτσμήτς Σ. 3, Πδός Γ., Πνεάκης Χ., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Κήτης Τμήμ Ηεκτόγων Μηχνόγων, Δημκτε Πνεστήμ Θάκης, Ξάνθη 3 Κέντ Ψχθεες, Θεσσνκη ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Στεφνάκης Ζ., Μάστ Μ., Σμάς., Σφκωτάκη Μ., Κτεντάκη Ε., Κύδς Β., Βγόντζς. Ψχτκή Κνκή, Πνεστημκό Νσκμε Ηκε, Ηάκε Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΣΘΕΝΕΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΨΥΧΩΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙ- ΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΚΙ ΥΓΙΩΝ ΤΟΜΩΝ Κύτ Κ.,, Μάστ Μ., Ρμεωτάκη Θ., Στεφνάκης Ζ., Τβ Σ. 3, Λνής Χ., Βγόντζς.Ν. Τμές Ψχτκής & Εστημών Σμεφάς, Ιτκή Σχή, Πνεστήμ Κήτης Τμές Κνωνκής Ιτκής, Ιτκή Σχή, Πνεστήμ Κήτης 3 Τμήμ Ψχγς, Σχή Κνωνκών Εστημών, Πνεστήμ Κήτης ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΚΤΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΒΙΣ: ΕΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΕΜΒΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ Κθάν Π., Κβζώτ Ε., Στμάτης Β. Ετε Σμβετκής κ Ψχκνωνκής Υστήξης Πδύ & Οκγένες «Δάσς» Ιεά Πόη Μεσόγγ ΟΡΓΝΩΣΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΚΔΠ-ΜΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΚΤΙΣ Κθάν Π., Κβζώτ Ε., Στμάτης Β. Ετε Σμβετκής κ Ψχκνωνκής Υστήξης Πδύ & Οκγένες τωκννς «Δάσς» Ιεά Πόη Μεσόγγ OΙ ΦΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΟΡΝΗ: ΨΥΧΩΤΙΚ ΣΥΜΠΤΩΜΤ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΓΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΘΕΝΩΝ Μητός Γ.Β., Χύης Δ., Γγόη Δ., Κμη Κ., Λάγ Κ., Γέντς. Ψχτκό Τμήμ, Ψχτκό Νσκμε ττκής ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΣΧΟΥΝ ΠΟ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ Εμδη., Στνάκς Κ., σωμάτ., Κκσδ Ε., Δύη Ο., Φνάκη Ε., Μάτης Δ., Τσεεμής., Σντά Ζ., Πχή.,. Κκνάς, Μσσάς Γ. Ψχτκό τμήμ Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η ΣΩΤΗΡΙ», θήν, Εάδ Ψχόγς Υψήφ Δδάκτω, Πάντε Πνεστήμ Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters Σ ά β β τ

25 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (με εσμένη σμμετχή 5 τόμων) ΙΘΟΥΣ V Εφό Γεύμ Ογάνωση: ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ S. Pappa MD, PhD Consultant Psychiatrist & Recovery Lead, WLMHT, West London Mental Health Trust ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 57 ΓΧΟΣ, ΙΔΕΟΨΥΧΝΓΚΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΝΙΣΜΟΣ ΚΙ ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤ: ΝΕΟΤΕΡ ΔΕΔΟΜΕΝ Πεδε: Κ. Φντάκης, Χ. Τύμης γχώδες δτχές κ σεξκή ετγ Σ. Κεσάς Τ φάσμ των δεψχνγκστκών δτχών Δ.Κ. Ρύκς Δτχές στη σεξκή σφ κ Ιδεψχνγκστκός μηχνσμός.κ. Πκωνστντν Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΚΙ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΦΟΣ Πεδε: B. Μές, θ. Κάβτς Ψχτκή κ Κνημτγάφς Μ κττκή εκόν Β. Μές Ψχτκή κ κνημτγάφς θ. Κάβτς Ο χόνς στην ψχθγ κ χόνς στην κνημτγφ Π. Πετκης WORKSHOP Ογάνωση: ΠΟΚΤΣΤΣΗ ΚΤΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΘΕΝΩΝ ΠΕΡ ΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΤΩΝ: Η ΣΗΜΣΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΣ Δ. Δκς- ν. Κθηγητής ΕΚΠ ΙΘΟΥΣ VI Σ ά β β τ 6.3. Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ Ε Ψ Ε

26 ΙΘΟΥΣ I ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ/ΨΥΧΟΣΩΜΤΙΚΗ ΙΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡ ΜΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΤΙΚΗΣ ΕΨΕ Πεδε:. Βδάης, Θ. Υφντής Πύσ κτάστση κ τκές Μ. Σγγεάκης Τ εδ της ψχγκγς. Κκνάς Δεστημνκή μάδ δσνδετκής ΓΝΓ: Δσκες κ τκές Μ. Δνά Η Σ-Δ Ψ στην εδ της κνμκής ύφεσης: η εμε ενός ττβάθμ νσκμε Δ. Πσάη Ζητήμτ ηθκής κ δεντγς στη δσνδετκή ψχτκή Χ. Χστδύ ΔΙΛΕΞΗ 8 Πεδεio: Ι. Γκζές, Κ. Κόντης ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ Φ. Κύη Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 65 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ Πεδε: Ν. Χστδύ, Ν. Μύς Medically unexplained physical symptoms and the psychiatrist Γ. Ίκκς Η ψχτκή σννσηότητ στη σχζφένε Ν. Χστδύ Relationship between offending and mental illness Κ. Κσκόγ- Worlley Εδκές ντξκές δτχές κ σννσηότητ Δ. νγνωστός Intellectual disability and ill health Ν. Bouras ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 69 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Πεδε: Γ.Ν. Χστδύ, Ι. Γκζές Εσηγητές: Ο. Γωτάκς Μ. Οκνόμ Θ. Υφντής Κ. Φντάκης Ν. Χστδύ Σζητητές: Δ. νγνωστός, Π. Θεδωάκης, Δ. Πμδης, Β. Τσάς ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΣ ΣΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΤΡΧΕΣ Πεδε: Γ.Ν. Πδημητ Σχζφένε κ άες ψχωσκές δτχές Ν. Στεφνής Δκή κ άες σνφες δτχές Δ. Δκς Τεετή Λήξης & νμή Ββεων Κ κ ή 3

27 ΙΘΟΥΣ II ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 63 Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΤΙΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΣΤΟ ΛΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΘΕΡΠΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛ ΖΕΥΓΡΙ ΚΙ ΟΜΔΕΣ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΨΥΧΟΔΥΝΜΙΚΗ ΟΜΔ "ΝΤΙΚΡΥΣΜ" Πεδεio: Ε. Πάσχ Η σημσ της σνσθημτκής ντδσης τ θεετή στην εμόεμη ζώνη της θεες ζεγύ Κ. Κδάς Η ντμετββση ως θεετκό εγε στην εγσ με τ "δύσκ" νκσστκό - κό ζεγά Μ. Μϊντά Τ ζήτημ της εθν-τστκής ντμετββσης τ θεετή σε μ δτσμκή θεε ζεύγς Κ. Ββνδη Η "β" όως εμφνζετ στη μετββση κ στην ντμετββση σε μ μάδ ψχωτκών σθενών σε εξω-νσκμεκό κντκό σ. Κτσμάγκς ΔΙΛΕΞΗ 9 Πεδεio: Γ. Πδημητ, Χ. Τσόες Η ΝΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΓΚΟΣΜΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙ Β. Μές Δάεμμ κφέ & εσκεψη στ e-posters ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 66 ΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΕΨΕ Πεδε: Ν. Τζβάς,. Μχύ Ο άνθως χως δότητες τ Ρόμετ Μύζ Χ. Γννάκη Άσ. ό τν Πόεδ Σέμε στην Κμγ Κντέ Στ. Κσνάκης Τ θέτ τ Λτζ Πντέ Η. Βάχς Τέχνη κ ψχθγ. Κζή ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 7 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΡΓΝΩΣΗ: ΚΛΔΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΨΕ Πεδε: N.Τζβάς Εσηγητές: Μ. Δνά Γ. Μτνάκης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΠΕΖ 75 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΞΡΤΗΣΗ Πεδε: Ν. Τζβάς Κ κ ή 3 Εσηγητές: Στ. Κσνάκης. τσάκη κ. Μάτσ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-13

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-13 1. με ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΕΚ ΙΛΙΟΝ ΟΧΙ 2. με ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΗΝΣ Γ.ΒΡΒΡ ΟΧΙ 3. ΔΙΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΙΤΡΟΠΙΔΓΩΓΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΘΗΝ ΟΧΙ 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5

Κωδικός: ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5 Κωδικός: ΕΝ8- Έκδοση: 02 Σελ. από 5 β&κλ» ^0 Πρόσκληση Συνεδρΐασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ () ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ Τσχ. Δ/νση: γίου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004 1 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΕΚ ΤΕΙ -ΕΙ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ - ΙΕΚ 3 4 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΤΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ίί ο ο μ μ σ σ ι ι τ τ μ μ μμ ΓΓρρ τ η τ ό κ ι τ γ ρ ε ν υ Σ Έρε υν Σάββτο 31 Μρτίου 2012 πό 09:00 έως 18:00 Αμφιθέτρο Γυμνσίου Αμρουσίου Εκπιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.2103332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΙΡ.ΔΚΛΚΗ ΤΗΛ.2103332933(i.daskalaki@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010-2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΝ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΚ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΥΣΤΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΜΜΕΧ ΕΡΓΟΣΤΣΙΟ Γ. ΜΡΙΝΣ ΤΗΣ Σ NEXANS ΕΛΛΣ.Β.Ε. ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ 01/09/2009 09/12/2009 3,5% ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΘΡΚΗ ΙΤΡΙΚΗ ΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΓΚΡΟΤΗΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΩΜΤΩΝ /α 1 2 3 4 Ονοματεπώνυμ ο ΜΚΟΥΡΗ ΜΡΙ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΝΝΗ ΒΔΙΚΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Μ. ΜΤΟΡ ΤΗΛ.210-3332920 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Διημερίδα

Επιστημονική Διημερίδα Α Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία Β Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Επιστημονική Διημερίδα Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Αττική : Πρόληψη, Εξωνοσοκομειακή φροντίδα και Νοσηλεία Μαγγίνειο Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 29-04-80 ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΖΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ 128/ ΥΓΙΕΙΝΗ -

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 29-04-80 ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΖΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ 128/ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΟΣΠΣΜ ΠΡΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ τηςσ.ε.υ.π. του Τ.Ε.Ι.. ριθμός 4/--203 Σήμερα --203 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός.

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός. INVESTORS IN PEOPLE Investors in People: Το ντγωνιστικό πλεονέκτημ Θέλετε ν δείτε την επιχείρησή σς ν βελτιώνει την ντγωνιστικότητά της κι τις επιχειρημτικές της επιδόσεις μέσω της ποτελεσμτικής διχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 11 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρϊασης

Πρόσκληση Συνεδρϊασης 410 ^^^Ρ?»._ -ν-^ >'-., Κωδικός; ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5 Πρόσκληση Συνεδρϊασης %^ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ () ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) ΔΙΓΩΝΙΣΜ Θέµ 1 ο πό τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή. 1. Ηκυττρική διφοροποίηση συνίσττι. στην πύση της λειτουργίς όλων των γονιδίων β. στην εκλεκτική λειτουργί των γονιδίων γ. σε δυνµί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιονεφρικό σύνδρομο στην κλινική πράξη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός

Καρδιονεφρικό σύνδρομο στην κλινική πράξη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός Κδονεφκό σύνδομο στην κλνκή πάξη: Τ πέπε ν γνωίζε ο γτός Β. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τ. Δ/ντής Νεφολογκού Τμήμτος, Νοσοκομείο «Ευγγελσμός», Αθήν 1 ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Πελμβάνε τς πθοφυσολογκές δτχές της κδάς

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο Έκθεσ-Εγστήο Τ θήτ τς Μίς Κουί www.maison-des-sciences.ac-versailles.fr La Maison des Sciences 2011 Μ έκθεσ-εγστήο που ογνώθκε στο La Maison des Sciences et le CNRS (laboratoire MSC) σε συνεγσί ε το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2013 ΦΟΡΕΣ : ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 3109907 ΦΞ 31051861 ραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 3103640 ΦΧ 31051861 Δομή Κατάρτισης HURMA OFFICE (Πρώην Κτίριο ΔΕΣΕ) Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Άσκηση µε Βάρη κι Οστό Ηλίς Σµήλιος, Ph.D. ηµοκρίτειο Πνε ιστήµιο Θράκης Τµήµ Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Λειτουργίες του οστού Στηρίζει κι προσττεύει τ όργν (µυελό οστών, εγκέφλο, νωτιίο µυελό)

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΤΜΗΜ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 297, 433, 452

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.)

ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.) ΜΕΡΟΣ ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.) 3/6/26 2:39 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα . ΓΕΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΞΗΣ ΟΠΣ 457566 2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβδά ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β. Κορτίκη Β. Κουτσογούλ Μ. Ρούσσ Γ. Ευθυμίου Μ. Ζφείρη ΕΜΕ Πράρτημ Τρικάλων ΑΣΚΗΣΗ η i. Ν υπολογιστούν οι πλευρές, β, γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.)

ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.) ΜΕΡΟΣ ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΞΗΣ (Δ.Π.Π.Π.) 6/7/3 :9 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα . ΓΕΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΞΗΣ ΟΠΣ 383555 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΞΗΣ «ΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus FL 7 Women in developing countries - CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ Άντρς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΚΟΡΔΩΣΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ ΚΙ ΝΥΤΙΛΙΣ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πνεπιστήμιο Πτρών Σχολή Ανθρωπιστικών κι Κοινωνικών Επιστημών Πιδγωγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών Mετπτυχική Εργσί Πεποιθήσεις κι κίνητρ. Μι ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. 2010 2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προαγωγή ψυχικής υγείας και Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΤΜΗΜ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 286, 297, 452

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου Ώρα Ολυμπιακό Μουσείο 18.00-19.00 Εγγραφή 19.00-20.30 Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 24-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 10:00 11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

e-biologia.gr Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την σύνθεση της α-πεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφιαρίνης εδράζεται στο 16 χρωμόσωμα.

e-biologia.gr Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την σύνθεση της α-πεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφιαρίνης εδράζεται στο 16 χρωμόσωμα. Προτεινόμενο θέμ στη βιολογί προσντολισμού Εκφώνηση Το γονίδιο που είνι υπεύθυνο γι την σύνθεση της -πεπτιδικής λυσίδς της ιμοσφιρίνης εδράζετι στο 16 χρωμόσωμ. Α. Πόσ ντίγρφ του συγκεκριμένου γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗΜΗΣ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα