ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & Πληροφορίες Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας : Γ. Καφετζής : Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων : Αθήνα Τηλέφωνα : Fax. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία 13/06/2013 Α.Π.: 2585 /ΕΠΑΝΑ ΕΣΠΑ Κωδικός Πρόσκλησης: 26 Ψυχική Υγεία Προς: Ως τον Πίνακα Αποδεκτών ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Ε ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Άξονας Προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α 98). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τη µε αριθ. πρωτ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 1 από 21

2 4. Την µε αρ. C/20127/9763/ για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5534 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού" (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως αυτή ισχύει. 5. Τη µε αριθ. πρωτ.14053/ευσ 1749/ Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ1α/οικ /2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία Πρόνοια» (ΦΕΚ1502/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ. 4088/ Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου και Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα\ ). 7. Tο Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 8. To Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 88/2012 (Α 143). 9. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη, στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου και Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα/ ). 10. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ(3 4)/Γ.Π. οικ / Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος της υπογραφής εγγράφων Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/ ). 11. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις», (Α 112). 12. Την υπ. αριθµ. 150 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί σύστασης της Επιτροπής για το συντονισµό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ του άρθρου 10, παρ.4, εδ. α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 453/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 13. Την υπ αριθµ. πρωτ /4965/ Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Προγραµµατική Περίοδο » όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ /οικ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1694/Β / ) και την υπ αριθµ. πρωτ.1.453/οικ.6.57 όµοια απόφαση (ΦΕΚ 99/Β / ). 14. Την από η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 15. Τα Πρακτικά της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συντονισµού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ στον τοµέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, µε αρ. πρωτ. 4213/ Την Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ », όπως αυτή εγκρίθηκε µε την. ΑΠΟΦΑΣΗ (Αρ. 22) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ», στις 28/09/2012 (Α Α: Β4Θ Λ-ΖΨΑ). 17. Το από Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κυρίου LÁSZLÓ ANDOR και του Υπουργού Υγείας κυρίου ΑΝ ΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ και του σχετικού Παραρτήµατος (Σχέδιο ράσης για την υλοποίησή του Μνηµονίου). 18. Την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ44405/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση από άποψη σκοπιµότητας της υλοποίησης προγράµµατος «Εξατοµικευµένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» για τη χρηµατοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Μνηµονίου Συνεργασίας για τη ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε στόχο τη δηµιουργία βιώσιµου συστήµατος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 2 από 21

3 19. Την µε αριθµ. πρωτ. Α3α/οικ876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραµµάτων Προστατευµένων ιαµερισµάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11/06/2013 Υπουργική Απόφαση. 20. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2444/Β/2009) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από τις µε Α.Π. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29/05/2013 και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/12/06/2013 Υπουργικές Αποφάσεις. 21. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτοµέρειας εφαρµογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ50552/ Υπουργική Απόφαση. 22. Την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ44184/ Υ.Α. µε την οποία τροποποιείται και συµπληρώνεται η υπ αριθµ. Υ5β/Γ.Π. οικ./95047/ (ΦΕΚ 1506/τ. Β/ ) όµοια περί παράτασης ισχύος των προσωρινών αδειών λειτουργίας των µονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 23. Το µε αριθ. πρωτ. 2553/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την Ε.Υ.. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», µε το οποίο διαβιβάζεται στην ως άνω Υπηρεσία σχέδιο της παρούσας Πρόσκλησης. Κ Α Λ Ε Ι Τους Φορείς Ψυχικής Υγείας ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε τον πίνακα αποδεκτών (στην αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ44405/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση Σκοπιµότητας) ως δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης των µεταρρυθµίσεων του τοµέα Ψυχικής Υγείας που προσδιορίζονται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Επιτρόπου κ. L. Andor και του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζου, όπως συµφωνήθηκε στις 24 Απριλίου 2013 και υπεγράφη στις 28 Μαΐου 2013, και του επισυναπτόµενου Σχεδίου ράσης, µε στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάµενων κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας φορέων ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µέσω µείγµατος χρηµατοδότησης από πόρους του ΕKT και Άλλης Εθνικής Χρηµατοδότησης έως την , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον πληθυσµό της χώρας. 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµικές δραστηριότητες ανά Άξονα Προτεραιότητας: Πίνακας 1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ από 21 ΚΩ. 5

4 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης ΚΩ. ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ. 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: Τρόποι για τη ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, καταπολέµηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στον χώρο εργασίας 13 ΚΩ. 71 Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας ΚΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πίνακας 1.2 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα ραστηριότητες για την Υγεία του Ανθρώπου ΚΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου ΚΩ. 5 ΚΩ. ΣΤΟΧΟΣ Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ΚΩ. 1 Τρόποι για τη ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, καταπολέµηση ΘΕΜΑΤΙΚΗ των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και ΚΩ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 71 προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στον χώρο εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας 14 ΚΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ΚΩ από 21

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πίνακας 1.3 ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα ραστηριότητες για την Υγεία του Ανθρώπου ΚΩ. 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου ΚΩ. 5 ΚΩ. ΣΤΟΧΟΣ Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΚΩ. 2 Τρόποι για τη ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, καταπολέµηση ΘΕΜΑΤΙΚΗ των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και ΚΩ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 71 προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στον χώρο εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα ραστηριότητες για την Υγεία του Ανθρώπου 15 ΚΩ ΚΩ ΚΩ Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον ειδικό στόχο των Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: α) Ειδικός Στόχος: - Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύµφωνα µε τον Εθνικό σχεδιασµό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. β) είκτες Παρακολούθησης: Πίνακας 2: ΚΩ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5574 Παροχή Υπηρεσιών προς ωφελουµένους του τοµέα ψυχικής υγείας που διαβιούν σε δοµές στη κοινότητα (Ανθρωποµήνες) Αριθµός 5 από 21

6 5575 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ανοιχτού τύπου δοµές (επισκέψεις) Αριθµός 5085 Πλήθος θέσεων εργασίας που συγχρηµατοδοτούνται Αριθµός Πίνακας 3: ΚΩ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5071 Ωφελούµενοι από παρεµβάσεις πρόληψης του ιδρυµατισµού Αριθµός 501 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη). Αριθµός 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2.1 Ο δικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τους όρους που θα θέσει το Υπουργείο Υγείας για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση της λειτουργίας της δοµής αρµοδιότητάς του. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το παραπάνω µνηµόνιο από την η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από πιστοποιηµένες και αδειοδοτηµένες ως προς την λειτουργία τους µονάδες ψυχικής υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή θα προχωρήσει στη διακοπής της χρηµατοδότησης της πράξης µε την Ανάκληση της σχετικής Απόφασης Ένταξης. 2.2 Η συγκεκριµένη παρέµβαση προβλέπει: Τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάµενων δοµών ΝΠΙ, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα: Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφεία Προστατευµένα διαµερίσµατα Κέντρα Ηµέρας Κινητές Μονάδες Εξειδικευµένα Κέντρα 2.3 Με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης διασφαλίζεται η µετάβαση µέχρι την , σε ένα νέο σύστηµα παροχής υπηρεσιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας το οποίο θα είναι βιώσιµο, θα στηρίζεται στην αρχή της εξατοµικευµένης προσέγγισης προς τον τελικά ωφελούµενο, θα είναι πλήρως κοστολογηµένο βάσει µοναδιαίου κόστους ανά ασθενή και είδος δοµής, θα έχει δεδοµένες προδιαγραφές, πρότυπα λειτουργίας και θα µπορεί να παρακολουθηθεί και αξιολογηθεί. 2.4 Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται από 1/11/2012 έως 31/12/ Στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης των παραπάνω µεταρρυθµίσεων, οι δικαιούχοι του προγράµµατος, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα αναφερόµενα στις: 6 από 21

7 µε αριθµ. πρωτ. Α3α/οικ876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραµµάτων Προστατευµένων ιαµερισµάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11/06/2013 Υπουργική Απόφαση. µε αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2444/Β/2009) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από τις µε Α.Π. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29/05/2013 και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/12/06/2013 Υπουργικές Αποφάσεις. µε αριθµ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτοµέρειας εφαρµογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ50552/ Υπουργική Απόφαση. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3.1 Η συνολική δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε µικτό σύστηµα χρηµατοδότησης και συνίσταται σε από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού " (ΕΚΤ) και σε από Άλλη Εθνική Χρηµατοδότηση. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο αποτυπώνεται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα: Χρηµατοδοτικό Σχέδιο Έτος χρηµατοδότ ησης ηµόσια απάνη (ΕΚΤ) % Π/Υ ηµόσιας απάνης ( ) Άλλη Εθνική Χρηµατοδ ότηση % Π/Υ Άλλης Εθνικής Χρηµατοδότη σης( ) Σύνολα Σύνολο: από 21

8 ΚΩ. ΚΠ Συγκεκριµένα η συνολική δηµόσια δαπάνη του ΕΚΤ κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως: Πίνακας 5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞHΣ Συνολική απάνη Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, µετά την αξιολόγηση των προτεινόµενων προς ένταξη πράξεων, βάσει και της ακριβούς χωροθέτησης των δοµών, καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας. 3.4 Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 4.1 Η επιλεξιµότητα των δαπανών ορίζεται από 1/11/2012 έως 31/12/ Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/ Υπουργικής Απόφασης περί Συστήµατος ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8 από 21

9 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Ανάρτηση στη «ιαύγεια» της παρούσας και µέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίµων πόρων. 5.2 Η υποβολή των αιτήσεων οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ο ΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Τοµέα Υγείας) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ( ), όπως περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της Πρόσκλησης. 5.3 H πρόταση του δικαιούχου πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην υπ αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ44405/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση από άποψη σκοπιµότητας της υλοποίησης προγράµµατος «Εξατοµικευµένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» για τη χρηµατοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 5.4 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, που παράγεται µέσω της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ii) Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), σε έντυπη µορφή, που παράγεται µέσω της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής, σύµφωνα µε το προσυµπληρωµένο υπόδειγµα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (iii) Επισηµαίνεται η υποχρεωτική υποβολή του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ) και της συνηµµένης σε αυτό Αίτησης Χρηµατοδότησης από τον δικαιούχο µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής στην ιστοσελίδα: Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Τ.Κ , Αθήνα) και ώρες , όλες τις εργάσιµες ηµέρες στο αρµόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας (www.ygeia-pronoia.gr ) και από το γραφείο ΟΠΣ της υπηρεσίας µας (υπεύθυνους κ.κ. Βασιλείου Θεώνη και Τσουκάτος Ηλίας - τηλ ). (iv) Επισηµαίνεται επίσης, ότι οι φορείς που θα συµπεριληφθούν στην παραπάνω Πρόσκληση θα πρέπει να διαθέτουν ιαχειριστική Επάρκεια. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι φορείς δεν διαθέτουν ιαχειριστική Επάρκεια, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα µε τον φάκελο της προτεινόµενης πράξης, τον σχετικό φάκελο διαχειριστικής επάρκειας για την συγκεκριµένη πράξη µε ειδικές προδιαγραφές: «ιαχειριστική Επάρκεια για συγκεκριµένη Πράξη µε ειδικές προδιαγραφές», όπως επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση. (v) Απόφαση του αρµόδιου Οργάνου ιοίκησης του φορέα πρότασης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 9 από 21

10 (vi) Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης (vii) Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό πρόσωπο: νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος µε αναφορά στο καθεστώς ΦΠΑ 5.5 O ικαιούχος θα υποβάλει µία (1) αίτηση Χρηµατοδότησης ανά Άξονα Προτεραιότητας: Συγκεκριµένα για την ίδια χωρική προτεραιότητα (8 Περιφέρειες Σύγκλισης - 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου - 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου), ο δικαιούχος θα υποβάλει ένα Τ ΠΠ στο οποίο οι δοµές (εάν πρόκειται για πάνω από µία δοµή) θα αποτυπώνονται στο Τ ΠΠ ως υποέργα, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του επισυναπτόµενου Προσυµπληρωµένου Τ ΠΠ της υπηρεσίας. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 6.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ως άνω Υπηρεσία δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων (ή/και διευκρινίσεων) από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ώστε να αρχίσει η αξιολόγηση της πρότασης. Μέχρι την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων (ή/και των διευκρινίσεων), η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου αναστέλλεται. 6.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: (i) (ii) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, (iii) σκοπιµότητα της πράξης και (iv) ωριµότητα της πράξης. Τα εξειδικευµένα κριτήρια, µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις στην παρούσα πρόσκληση, είναι δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση δράσεων θα είναι άµεση. Άµεση Αξιολόγηση Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µέχρι την κάλυψη του διαθέσιµου προϋπολογισµού, βάσει: α) της ηµεροµηνίας υποβολής τους στην ΕΥΤΥΚΑ εφόσον είναι πλήρεις ή β) της ηµεροµηνίας υποβολής όλων των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά και µε την προϋπόθεση ότι τα συµπληρωµατικά στοιχεία έχουν ζητηθεί από την ΕΥΤΥΚΑ. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ικαιούχος µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. 10 από 21

11 Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου από την αρµόδια αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης, ορίζεται µέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες εάν ζητηθεί η αποστολή συµπληρωµατικών στοιχείων. Εάν ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία για την υποβολή τους ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η µεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση. Ειδικότερα ο προϋπολογισµός των προτάσεων των έργων, θα ακολουθεί την κοστολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά ωφελούµενο και τύπο δοµής (καθώς και τα επιµέρους στοιχεία εκπόνησης της σχετικής µελέτης), όπως περιγράφεται στις: µε αριθµ. πρωτ. Α3α/οικ876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραµµάτων Προστατευµένων ιαµερισµάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11/06/2013 Υπουργική Απόφαση. µε αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2444/Β/2009) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από τις µε Α.Π. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29/05/2013 και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/12/06/2013 Υπουργικές Αποφάσεις. µε αριθµ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτοµέρειας εφαρµογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ50552/ Υπουργική Απόφαση. 6.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ικαιούχου» από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου, που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. Η προθεσµία για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο και την υποβολή του στην αρµόδια αρχή ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου του Συµφώνου στο δικαιούχο 6.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα από το αρµόδιο όργανο, ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του υπογεγραµµένου Συµφώνου στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης 6.5 ηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της χρηµατοδότησης που χορηγείται. 11 από 21

12 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧOY 7.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: (i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις, στη βιώσιµη ανάπτυξη, στις κρατικές (ii) ενισχύσεις, στην ισότητα και µη διάκριση. Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κάθε στάδιο\φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. (iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. (iv) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών. (vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του (viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. (x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7.2 Επιπροσθέτως οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων να τηρούν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το υπογραφέν Μνηµόνιο αλλά και του συνηµµένου σε αυτό Σχεδίου ράσης. 12 από 21

13 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 8.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.: Κέπεντζη Σταύρο, τηλ και Καφετζή Γεώργιο, τηλ Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού , το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ ΠΠ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. ΑΝ.Α.. και τους άξονες 13, 14, 15 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ Συνηµµένα (πολυµορφικός δίσκος - cd): (i) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/ και τροποποιήσεις αυτής. (ii) Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κυρίου LÁSZLÓ ANDOR και του Υπουργού Υγείας κυρίου ΑΝ ΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ - Σχέδιο ράσης. (iii) Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου Τοµέα Υγείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ( ), (iv) Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ (v) (COCOF 09/0003/00-EL) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων: Αίτηση χρηµατοδότησης Προσυµπληρωµένο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ) Απόφαση Ένταξης Πράξης Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης (vi) Η µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ44405/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση από άποψη σκοπιµότητας της υλοποίησης προγράµµατος «Εξατοµικευµένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» για τη χρηµατοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Μνηµονίου 13 από 21

14 Συνεργασίας για τη ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε στόχο τη δηµιουργία βιώσιµου συστήµατος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (vii) Η µε αριθµ. πρωτ. Α3α/οικ876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραµµάτων Προστατευµένων ιαµερισµάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11/06/2013 Υπουργική Απόφαση. (viii) Η µε αριθµ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2444/Β/2009) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99», όπως τροποποιήθηκε από τις µε Α.Π. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29/05/2013 και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/12/06/2013 Υπουργικές Αποφάσεις. (ix) Η µε αριθµ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτοµέρειας εφαρµογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ50552/ Υπουργική Απόφαση.. (x) Φάκελος για την υποβολή ιαχειριστικής Επάρκειας (xi) Φάκελος προέγκρισης υλοποίησης µε ίδια µέσα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: Υπουργείο Υγείας Γραφείο Υπουργού Υγείας Γραφείο Υφυπουργού Υγείας Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας Αριστοτέλους 17-19, 10433, Αθήνα ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάµενος, Προϊστάµενοι Μονάδων (5) /νση Ψυχικής Υγείας Αριστοτέλους 17-19, Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας o ιαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» Κοραή 4, ΤΚ 10564, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων o Εθνική Αρχή Συντονισµού o Αρχή Πιστοποίησης Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 10557, Αθήνα 14 από 21

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΛΑΜΙΑ) (ΑΤΤΙΚΗ 1) (ΑΤΤΙΚΗ 2) (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1) (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 26-28) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΙΦΗΓΕΝΙΑΣ 60) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 103) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΥΛΑΙΘΟΥ 57) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 53) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ 10) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 10) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΥΡΙΩΝ 35) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 59) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ 7) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ 16) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 57) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΦΩΚΙΔΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΒΡΟΣ) 2 Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (Α ΔΡΑΜΑΣ) (Γ ΘΕΣ/ΚΗΣ) (ΚΑΛΛΙΡΟΗ) (ΠΙΕΡΙΑ) (ΚΟΖΑΝΗ) (Β ΔΡΑΜΑΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ 15 από 21

16 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.) (ΟΡΦΕΑΣ) (ΑΝΤΙΦΩΝ) (ΑΓ. ΑΝΝΑ) (ΓΑΛΗΝΟΣ) (ΕΣΤΙΑ) (ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου Ξενώνας Παιδιών Μέλια Κέντρο Ημέρας για παιδιά & εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας ΩΡΙΩΝΑΣ + Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή 5 Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ) (ΕΡΕΤΡΙΑ) (ΧΑΛΚΙΔΑ) (ΛΑΜΙΑ) (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΠΕΝΤΕΛΗ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΘΕΤΙΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΒΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΥΤ ΚΥΚΛΑΔΕΣ) 6 Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 16 από 21

17 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 7 ΑμκΕ Κλίμακα (ΑΦΑΙΑ) (ΚΥΒΕΛΗ) (ΝΕΦΕΛΗ) (ΣΕΜΕΛΗ) (ΚΕΡΑΜΟΣ) (ΟΙΝΗIΔΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΞΕΝΩΝΑΣ (ΙΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΟΜΟΝΟΙΑ + ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ) (ΔΙΠΥΛΟ) (ΖΕΦΥΡΙ) (ΙΟΛΑΟΣ) 8 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων ΞΕΝΩΝΑΣ 9 Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 10 ΑμκΕ Άνοδος 11 Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης 1 (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 1) 2 (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 2) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ) 12 ΣΥΝΘΕΣΗ Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 13 Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ) 14 Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία ΞΕΝΩΝΑΣ 17 από 21

18 15 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας ΞΕΝΩΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ) 16 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 17 Έδρα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων Οικοτροφείο Ιπποκράτης Ι Οικοτροφείο Ιπποκράτης ΙΙ 18 ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. (ΑΤΤΙΚΗ 1) (ΑΤΤΙΚΗ 2) (ΑΤΤΙΚΗ 3) (ΑΤΤΙΚΗ 4) (ΑΧΑΙΑ) 19 Ψυχογηριατρική Εταιρεία Ο Νέστωρ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΑμκΕ Ξένιος Ζεύς Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Ν. Κόσμος) _ΑΙΟΛΟΣ Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Δ. Χανίων) _ΧΑΡΑΥΓΗ Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Άγιος Νικόλαος) _ΑΡΕΤΟΥΣΑ Κέντρο Ημέρας στην Αθήνα (Ν. Κόσμος) 21 Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΡΑΜΑ)- ΠΗΓΗ (ΘΕΣ/ΚΗ)- ΕΙΡΜΟΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)- ΕΠΟΧΗ 22 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προμηθέας Οικοτροφείο Γαλήνη Α (Αττική) Οικοτροφείο Γαλήνη Β (Κόρινθος) Κέντρο Ημέρας Γαλήνη 23 Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ 18 από 21

19 24 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ) Οικοτροφείο ΗΩ Οικοτροφείο Ερατώ 25 Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) 26 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Οικοτροφείο Άρτας Αίολος Οικοτροφείο Κόνιτσα Νόστος 27 ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 28 Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων Πανάκεια Ξενώνας Μελίτη Κέντρο Ημέρας Κορωνίς & Αρσινόης (ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΨΥΧ. ΑΣΘ) 29 Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ) (ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ) (ΚΑΛΑΜΟΣ) 30 Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών Διαταραχών Βόλου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 31 ΜΚΟ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας Αθηνά (ΑΤΤΙΚΗ) (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 32 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Η Αρωγή ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 33 Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Οικοτροφείο Άνοιξη Κέντρο Ημέρας Το Στέκι 34 Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης Άνιμα 35 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 36 ΑΛΘΑΙΑ- Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Οικοτροφείο Ταύρου Αττικής Οικοτροφείο Περαία Θεσσαλονίκης 37 Επανένταξη Παιδιών με ψυχοκινητικά Προβλήματα 38 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΗΠΙΟΝΗ 39 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πυξίδα 40 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου ΨΥΧΑΣΠΙΣ 19 από 21

20 41 Εταιρεία Νόσου Alzeheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (ΜΕΤΣ) +ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΠΑΝΟΡΜΟΥ) 42 Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας Οικοτροφείο Α - Περιστέρι Οικοτροφείο Β - Ίλιον 43 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ιασις Οικοτροφείο ΙΑΣΙΣ Κέντρο Ημέρας 44 Ινστιτούτο Έρευνας Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzeheimer - Χανίων 45 Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα IASIS Οικοτροφείο Η Στοργή Κέντρο Ημέρας Α. Γλυφάδα 46 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΟΔΟΣ Οικοτροφείο Μαζί Κέντρο Ημέρας Κήπος 47 TACT HELLAS 48 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών Ανάδυση (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ + ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ) 49 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων κι φίλων αυτιστικών ατόμων Άγιος Νικόλαος 50 ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) (ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΧΙΟ) (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 51 Συν-ειρμός Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 52 Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά 53 Αστική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη Μετάβαση ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 54 Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών (Θεσσαλονίκη) ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 Κέντρο Παιδιού & Εφήβου 20 από 21

21 Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου 56 Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα 57 Αμκε Ανάσα 58 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές Ανάσα 59 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη 60 Πανελλήνιος Σύλλογος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ 61 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αμάλθεια 62 Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό Η Ασπίδα του Δαυίδ 63 Σύλλογος Γονέων Παιδιών με αυτιστικά προβλήματα Νομού Μεσσηνίας (Κέντρο Ημέρας) 64 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας Ηρεμία 21 από 21

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΑΣΛΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων»

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ. Κώδικας: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28 Ταχ. Κώδικας: 691 00, Κοµοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα