τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα"

Transcript

1 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου Θ νοςθλευτικι φροντίδα των ακαταλόγιςτων ςτο Ψυχιατροδικαςτικό Σμιμα του ΨΝΚ Γ. Κωτοφλα Ομαδικζσ ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ αςκενείσ- Θ. Ρεβενάκθσ H εφαρμογι τθσ κοινωνικισ εργαςίασ και παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ Π. Κωνςταντινίδου 11:00 12:30 Κζμα: Αςυνόδευτοι ανιλικοι μετανάςτεσ - πρόςφυγεσ υντονιςτζσ: Ειρινθ Πανταηι Μελίςτα Α. Δουηζνθσ Από τθ μετανάςτευςθ ςτθν ζνταξθ Θ περίπτωςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων προςφφγων μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα Γ. Σςομπάνογλου Θ κυματοποίθςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν κεωρθτικά και εμπειρικά δεδομζνα Π. Κορκολιάκου Ο ρόλοσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ Ι. Γιαννοποφλου Σο κεςμικό πλαίςιο για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ ςτθν Ελλάδα Ν. Σηζλθ Κζμα: Διπλι διάγνωςθ ςτθν ουςιοεξάρτθςθ υντονιςτζσ: Θ. Παπαρρθγόπουλοσ Δ. Σςακλακίδου Θ Ψυχιατρικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ Επιδθμιολογικά δεδομζνα Ε. Μζλλοσ Θ ςωματικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ και οι δυςκολίεσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενϊν Ε. Πετρουλάκθ Θ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Σςακλακίδου Θ ψυχοκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Παντελζακθσ 10:30 11:00 Διάλειμμα Κζμα: Βίαιθ παραβατικότθτα ψυχικά παςχόντων υντονιςτζσ: Χ. Σουλοφμθσ Χ. Σςόπελασ 12:30 14:00 Debate Κζμα: Τιοκεςία από ομόφυλα ηευγάρια υντονιςτζσ: Χ. Παπαγεωργίου Δ. Αναγνωςτόπουλοσ Τπζρ: Α. Βοφρδασ Κατά: A. Δουηζνθσ Θ ςτάςθ δείγματοσ ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και νομικϊν ςτθν Ελλάδα ςτο ηιτθμα τθσ υιοκεςίασ και αναδοχισ από ομόφυλα ηευγάρια Ι. Γιαννοποφλου Νευροβιολογικοί παράγοντεσ βίασ Μ. Δθμθτρακά Α. Γάτου Γατοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι, επικετικι ςυμπεριφορά. Σα όρια μεταξφ τθσ κεραπείασ του αςκενοφσ και τθσ αυτοπροςταςίασ του κλινικοφ. Χ. Παπαπζτρου Ψυχικά πάςχοντεσ ςε φυλακτικά καταςτιματα Ε. Μάρκου Αςκενείσ με άρκρο 69 ςε ΨΣΕ Ι. Ριηάβασ Ο μφκοσ τθσ πρόβλεψθσ τθσ βίασ. Μαρτινάκθ Χ. Σςόπελασ Κζμα: Ψυχικι νόςοσ και νόμοσ: μια ιςτορικι αναδρομι υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ-Λ. Ψαρρά Ποινικι μεταχείριςθ τθσ ανκρωποκτονίασ ςτθν Αρχαία Ελλάδα Γ. Σηεφεράκοσ Από το μφκο ςτο λόγο Μπ. Μπουρμάσ Νόμοσ & Ψυχικι νόςοσ ςτο Βυηάντιο Ε.Φ. Πουλάκου - Ρεμπελάκου Νόμοσ και τρζλα ςτθ νεϊτερθ Ευρωπαϊκι ιςτορία Α. Αδαμόπουλοσ Κζμα: Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων υντονιςτζσ : Γ. Νικολαΐδθσ Γ. Σςουβζλασ Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων: Νομικζσ προβλζψεισ για τον παιδοψυχίατρο ι ψυχολόγο πραγματογνϊμονα Α. Γυφτοποφλου Οδθγόσ εκτίμθςθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ για τθν εξζταςθ παιδιϊν κυμάτων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Μ. Ψαρράκου Οδθγόσ ψυχιατροδικαςτικισ πραγματογνωμοςφνθσ για παιδιά κφματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Σςουβζλασ Κζμα: χολικόσ εκφοβιςμόσ. Σο φαινόμενο του bullying, προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. Δικαιϊματα κυμάτων και οικογενειϊν υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ. Αλεβίηοσ Σο φαινόμενο του bullying ςτο Ελλθνικό ςχολείο και θ επιδθμικι εξάπλωςθ τθσ κεωρθτικισ του ςυηιτθςθσ. Γιοβάνογλου Bullying το «πρϊτο βιμα» για τθν παραβατικότθτα Φ.Χ. πυρόπουλοσ Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ. Διαδραςτικζσ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα εκφοβιςμοφ. Αλεβίηοσ Προγράμματα πρόλθψθσ του εκφοβιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ Χ. Αςθμόπουλοσ Διαμεςολάβθςθ και βία ςτα ςχολεία: οι νζεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο κεςμόσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ παλαιοφ φαινομζνου. Αντωνζλοσ Δ. Καρκοφλια Κζμα: Ρόλοσ και δράςεισ υπθρεςιϊν Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ Ενθλίκων. υντονιςτζσ : Μ. κανδάμθσ. Μαρτινάκθ Ο ρόλοσ των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και θ ςυμβολι τουσ ςτο ςφςτθμα απανομισ δικαιοςφνθσ. Πιλοτικζσ εφαρμογζσ δράςεων πρόλθψθσ τθσ Τπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων (ΤΕΑ) Πειραιά Μ. Πυκνι, Β. Σςζκερθ Αναμορφωτικά και κεραπευτικά μζτρα ςε ανιλικουσ παραβάτεσ Δ. Νικάνδρου Θ Τπθρεςία Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ (ΤΕΚΑ Πειραιά) και οι εναλλακτικζσ μορφζσ ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ Μ. Μαυρισ, Α. Κλωνάρθ Ο ρόλοσ του Ειςαγγελζα ςτθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν ποινϊν Η. Νικολάου Κζμα: Ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ ςε Κοινοτικζσ Παιδοψυχιατρικζσ Τπθρεςίεσ: Εμπειρίεσ και προβλθματιςμοί από τθν Διεπιςτθμονικι Ομάδα του ΚΨΤ Περιςτερίου υντονιςτζσ: Δ. Μαγριπλισ Χ. Σςόπελασ τατιςτικά δεδομζνα, και εμπλοκι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ με το νομικό ςφςτθμα: θ εμπειρία μασ μζχρι τϊρα και «παράδοξα» Α. Φαςιλάκθ υγκρουςιακά διαηφγια με αιτιματα για επαναπροςδιοριςμό επικοινωνίασ και διεκδίκθςθ επιμζλειασ: «Τπόκεςθ Αρμαγεδϊν» Δ. Μαγριπλισ Παιδοψυχιατρικι εκτίμθςθ ςε περιςτατικά παραμζλθςθσ, κακοποίθςθσ και παραβατικότθτασ: θκικά διλλιματα και δυςκολίεσ μζςα από μια πολυεπίπεδθ και πολυεςτιακι προςζγγιςθ Γ. Σριανταφφλλου χολιαςμόσ: Δ. Μαγριπλισ

2 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Μεςθμβρινι Διακοπι Κζμα: Οικογενειακό Δίκαιο. Αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Ο κεςμόσ του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, τθσ διαμεςολόβαςθσ και ο ρόλοσ τθσ ψυχιατροδικαςτικισ. υντονιςτισ: Ν. Κανελλόπουλοσ Ανκρϊπινθ αναπαραγωγι και δίκαιο Λ. Κοτςίρθσ Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι ςτισ οικογενειακζσ διαφορζσ Εφαρμογι του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. Λειβαδόπουλοσ Θ διαμεςολάβθςθ ςτθν Ελλάδα και θ εφαρμογι τθσ ςτισ οικογενειακζσ επιχειριςεισ Ε. Κ. Πλζςςα Γεφυρϊνοντασ τθν ψυχικι υγεία και το οικογενειακό δίκαιο Α. Παραςκευοποφλου Rush Οδθγίεσ ψυχιατροδικαςτικισ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, για επαγγελματίεσ υγείασ Α. Βοφρδασ Ask the Expert Κζμα: Ψυχιατρικό απόρρθτο και ςφγκρουςθ κακθκόντων υντονίςτρια: Δ. Σςακλακίδου Ειδικόσ Επιςτιμονασ: Λαςκαρίδθσ Εμμανουιλ Κζμα: Γενετικι προςζγγιςθ τθσ βίασ και τθσ παραβατικότθτασ υντονιςτζσ: Δ. Δικαίοσ- Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαταραχϊν προςωπικότθτασ Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαςτάςεων του χαρακτιρα Δ. Δικαίοσ Ε. Λαηαράτου (αναπλ.κακθγιτρια Παιδοψυχιατρικισ ΕΚΠΑ) Γενετικι τθσ επικετικότθτασ Π. Φερεντίνοσ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Ι. Λιάππασ Α. Δουηζνθσ Κζμα: Training in forensic psychiatry & psychology M.C. Zaitchick Κζμα: υμβολι τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ (ΕΨΔΕ) ςτθν ανάπτυξθ Ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Βοφρδασ Ψυχιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ: Γ. Σηεφεράκοσ Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν Ψυχιατροδικαςτικισ προκειμζνου να ςτελεχϊςουν δομζσ και ο ρόλοσ που κα ζχουν ςε αυτζσ: Γ. Καλζμθ Ψαρρά Μ.Λ. Θ ιατρικι ευκφνθ ςτθν προςταςία ανθλίκων. Οδθγίεσ για ιατροφσ που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ: Α. Βοφρδασ Αναγκαςτικι νοςθλεία: Αλλαγι και βελτίωςθ του νόμου: Χ. Σςόπελασ Αντιμετϊπιςθ- κεραπεία τοξικοεξάρτθςθσ ςτα καταςτιματα κράτθςθσ: Δ. Σςακλακίδου 19:15 Σελετι Ζναρξθσ Χαιρετιςμοί Εναρκτιρια Ομιλία Εγκλθματολογικζσ εξελίξεισ και ψυχιατροδικαςτικι Κ. πινζλλθ Κζμα: Δικαιϊματα αςκενϊν με αναπθρία υντονιςτζσ: Μ.Λ. Ψαρρά -. Κυμπουρόπουλοσ Οι αντιλιψεισ για τθν υγεία και τθν αςκζνεια ςτα ΑμεΑ Α. οφιανοποφλου Σο νομικό πλαίςιο για τα άτομα με αναπθρία : πραγματικότθτα και προκλιςεισ Φ. Γότςθ Τπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ κλινικι προςζγγιςθ των ΑμεΑ; Χ. Κωνςταντινίδθσ Θ εμπειρία μου ςτο Ελλθνικό φςτθμα Τγείασ Α. τρατικόπουλοσ Κζμα: Ακοφςια νοςθλεία υντονιςτζσ: Δ. Πζτςασ. Μαρτινάκθ Παρουςίαςθ δεδομζνων ςχετικά με ακοφςια νοςθλεία από το ΣΕΠ του ΨΝΑ Ι. Ριηάβασ Νομικό πλαίςιο: παλιά και νζα προβλιματα εφαρμογισ του νόμου Χρ. Σςόπελασ. Μαρτινάκθ Διαδικαςία αναγκαςτικισ νοςθλείασ από τθν νοςθλεία του ψυχιάτρου- Χ. Σουλοφμθσ Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Κζμα: Θ Ιςτορία τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ υντονιςτζσ: Γ. Ανδροφτςοσ Χ. Χριςτοδοφλου Θ αμφιςβιτθςθ τθσ «φρενολογίασ» των Franz-Joseph Gall ( ) και Gaspar Johann Spurzheim ( ) κακϊσ και τθσ «εγκλθματικισ ανκρωπολογίασ» του Cesare Lombroso ( ) από μελζτθ (των αρχϊν του 20 ου αιϊνα) κρανίων αποκεφαλιςκζντων δολοφόνων Γ. Ανδροφτςοσ Auguste Ambroise Tardieu ( ): Κορυφαίοσ ιατροδικαςτισ του 19 ου αιϊνα με μεγάλθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ του νεοςφςτατου κλάδου τθσ ψυχιατροδικαςτικισ Κ. Λάϊοσ Johann Wyer ( ) και Cornelius Agrippa Von Nettesheim ( ): Οι Κεμελιωτζσ τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ Φ. Μαρινζλθ Σο ζργο του κορυφαίου νευροψυχιάτρου Edouard Brissaud ( ) και θ πρϊτθ περιγραφι του ψυχιατροδικαςτικοφ ςυνδρόμου τθσ Sinistrose ( Sinistrosis ) Γ. Σςουκαλάσ Ο καταχρθςτικόσ εγκλειςμόσ ςε ψυχιατρικό άςυλο τθσ Hersilie Rouy ( ): Μια πολφκροτθ ψυχιατροδικαςτικι υπόκεςθ του 19 ου αιϊνα Μ. Καραμάνου Κζμα: Ο βίαιοσ αςκενισ: από τον «κυμό» του Αριςτοτζλθ ςτισ νεϊτερεσ προςεγγίςεισ υντονιςτζσ: Α. Καρβοφνθ Ρ. Γουρνζλθσ Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ Α. Καρβοφνθ Βία και επικετικότθτα: αιτία και ςυνζπειεσ Π. Μπραουδάκθσ Βίαιοσ αςκενισ: φγχρονεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθσ Μ. Μαρκζτου υμμόρφωςθ βίαιου αςκενι Μακράσ δράςθσ αντιψυχωςικά - Ι. Κωτςιοφμπα εμινάριο Κζμα: Θκικά και δεοντολογικά διλλιματα ςε ςχζςθ με το ιατρικό απόρρθτο ςτθν παιδοψυχιατρικι υντονιςτζσ: Κ. Λαδοποφλου Μ. τροφκοσ Ειςθγιτρια : Ε. Παπαευαγγζλου

3 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: φνδρομο Munchausen δι αντιπροςϊπου: Θ δικανικι πρόκλθςθ τθσ αναγνϊριςθσ, διάγνωςθσ και καταγγελίασ υντονιςτζσ: Κ. Πρίφτθσ-Ι. Γιαννοποφλου Κζμα: Θ βία ωσ ζκφραςθ ψυχοπακολογίασ: αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια για τθ ςχιηοφρζνεια, εξετάηοντασ τθν αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Μ. Οικονόμου Κζμα: Παιδικι κακοποίθςθ: το γεγονόσ, θ παρζμβαςθ και θ εξζλιξθ μζςα από τισ δράςεισ του χαμόγελου του παιδιοφ υντονίςτριεσ :. Παπαγρθγορίου - Γ. Καλζμθ Πρόεδροι: Π. Ντοφνασ Φ. Καψάλθ Δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ MBS περιςτατικϊν δεοντολογικά και θκικά ηθτιματα, κεςμικό και νομικό πλαίςιο προςταςίασ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Επιδθμιολογικά δεδομζνα και κλινικό προφίλ του δράςτθ, του κφματοσ και τθσ οικογζνειασ Π. Κορκολιάκου Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 9χρονου αγοριοφ με αιμορραγικζσ κενϊςεισ Ε. Μπακάλθ Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 15χρονθσ ζφθβθσ με επαναλαμβανόμενα επειςόδια αιμόπτυςθσ Μ. πανοφ Λςτορικοκοινωνικό πλαίςιο τθσ βίασ ωσ ζκφραςθ κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ Α. Ματςάγγασ Βιολογικι διάςταςθ τθσ βίασ και ζκφραςθ ψυχοπακολογικισ ςυμπτωματολογίασ Κ. Κοντοάγγελοσ Επικινδυνότθτα και θ ςχζςθ τθσ με τθν διαταραχι προςωπικότθτασ Α. Δουηζνθσ Βία και ςτίγμα: Αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια : Μ. Οικονόμου Κακοποίθςθ και εμπειρικά δεδομζνα από το χαμόγελο του παιδιοφ Φ. Κωνςταντοποφλου Επί τόπια παρζμβαςθ ςτθν κρίςθ. Αλεβίηοσ Νομικά και δεοντολογικά ηθτιματα. Παπαγρθγορίου Τποδοχι και εξζλιξθ: θ επόμενθ μζρα Χ. Γροηάνθ 10:30 11:00 11:00 12:30 Κζμα: Σα όρια του ιατρικοφ απορριτου ςε ςυμβάντα που αφοροφν παρελκοντικό χρόνο υντονιςτζσ: Ν. Σςιρϊνθσ Χ. Σςόπελασ Λατρικό απόρρθτο κι o παράγοντασ του χρόνου - ελλθνικζσ υποκζςεισ: Π. Γκίκασ Σο ιατρικό απόρρθτο από νομικι ςκοπιά - Πολιτεία και ανεξάρτθτοι φορείσ: Ε. Φυτράκθσ Λατρικό απόρρθτο - Θ διεκνισ εμπειρία: Χ. Σςόπελασ Debate Κζμα: Χοριγθςθ ινδικισ κάνναβθσ ςτθν ιατρικι υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Ε. Μζλλοσ ΤΠΕΡ Δ. Παντελεάκθσ ΚΑΣΑ Δ. Καραίςκοσ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονα κζματα αλλθλεπίδραςθσ ψυχιατρικισ και νομικισ Εισ μνιμθ Δθμοςκζνθ Κατρίτςθ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Κ. Βαςιλοποφλου Θ. Σηαβζλασ Δ. Ροφκασ Θ. Μουγιάκοσ Πρόεδροι: Γ. Σηεφεράκοσ Ε. Ρίηοσ 12: Παρουςίαςθ βιβλίων * Θκικι & δεοντολογία ςτθν Ψυχικι Τγεία Πρόεδροσ: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ομιλθτισ : Χ. Παπαγεωργίου * Νζεσ μορφζσ κακοποίθςθσ παιδιοφ & εφιβου Πρόεδροσ : Α. Δουηζνθσ Ομιλιτρια: Ε. Λαηαράτου Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α

4 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Μεςθμβρινι διακοπι Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ. ολδάτοσ Α. Δουηζνθσ Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Mental illness and violence: Associations and risk factors Seena Fazel Κζμα: Ακαταλόγιςτοι ψυχικά πάςχοντεσ παραβάτεσ προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ υντονιςτζσ: Π.Ντοφνασ Χ. Σουλοφμθσ Θ κεραπευτικι φφλαξθ ακαταλογίςτων εγκλθματιϊν- αρ.69 ΠΚ Ε. Φυτράκθσ Κεραπευτικι προςπάκεια ακαταλόγιςτων ψυχικά παςχόντων εγκλθματιϊν ςτο ΨΝΑ Ε. Καραχάλιου Χρ. Σςόπελασ Νεϊτερα δεδομζνα για τουσ ψυχικά πάςχοντεσ εγκλθματίεσ που ζχουν τεκεί προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ Π. Ντοφνασ Κζμα: Ειδικά κζματα αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ υντονιςτζσ: Χ. Χριςτοδοφλου Α. Παπαδοποφλου Αυτοκτονικι ςυμπεριφορά ςτουσ χριςτεσ ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Αυτοκτονία και βία Α. Παπαδοποφλου Ηθτιματα Θκικισ και Δεοντολογίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυτοκτονίασ Β. Ευςτακίου Χ. Χριςτοδοφλου Θ διαχείριςθ του πζνκουσ μετά τθν αυτοκτονία Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονεσ τάςεισ ςτθν εγκλθματολογία υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Κζμα: Εξωνοςοκομειακι υποχρεωτικι αγωγι υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Λ. Κοτςαλισ Από τον τοξικομανι εγκλθματία ςτον άρρωςτο/προβλθματικό χριςτθ: πολιτικζσ ςτθν ΕΕ και τθν Ελλάδα, ιατρικό μοντζλο και αγορά ναρκωτικϊν. Βιδάλθ Από τον αμιγι χαρακτιρα τθσ εγκλθματολογίασ ςτθ διεπιςτθμονικότθτα: Θ ςυμπόρευςι τθσ με τισ επιςτιμεσ τθσ ψυχικισ υγείασ Ο. Θεμελι Ποινικι καταςτολι τφπου Γ : Από τθ αποκθκευτικι αδιαφορία ςτθν εκδικθτικι εξουδετζρωςθ Ν. Κουλοφρθσ Επίκαιροι προβλθματιςμοί για τισ περιπτϊςεισ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σο «ανζλεγκτο» τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ περίπτωςθ τθσ «κακισ νομοκζτθςθσ» Π. Δζγλερθσ Ενδεχόμενα οφζλθ που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ Εξωνοςοκομειακισ Τποχρεωτικισ Αγωγισ - Δ. Πζτςασ Εξωνοςοκομειακι Τποχρεωτικι Αγωγι Κίνδυνοι και μειονεκτιματα Χ. Σςόπελασ Επίδραςθ τθσ Εξωνοςοκομειακισ Αγωγισ ςτο κοινωνικό ςτίγμα τθσ ψυχικισ αςκζνειασ - Θ κζςθ του ΟΨΤ Μ. Οικονόμου ΕΤΑ και νομικζσ παράμετροι Λ. Κοτςαλισ Φορζασ: Restorative Justice for all Institute (www.rj4all.info) Κζμα: Επανορκωτικι δικαιοςφνθ: φγχρονεσ ερευνθτικζσ τάςεισ και πρακτικζσ υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Restorative justice for all institute: Σο ζργο και ο ρόλοσ του ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο Β. Αρτινοποφλου Επανορκωτικι δικαιοςφνθ και ψυχιατροδικαςτικι: διεπιςτθμονικζσ ςυγκλίςεισ Μ.Λ. Ψαρρά Θ Ευρωπαϊκι Οδθγία 2012/29/ΕΕ και θ Επανορκωτικι Δικαιοςφνθ: ερευνθτικά δεδομζνα και δυνατότθτεσ πρακτικισ εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα Θ. Μιχαιλ Εφαρμογζσ τθσ Επανορκωτικισ Δικαιοςφνθσ ςτθν Ενδοοικογενειακι Βία: Ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ και νζεσ προκλιςεισ Α. Μαμάθ Κζμα: εξουαλικι κακοποίθςθ ανθλίκων και ψυχιατροδικαςτικι αξιολόγθςθ. Καταγραφι, διαχείριςθ, δεοντολογικζσ και πρακτικζσ δυςκολίεσ υντονιςτζσ: Α. Παραςκευοποφλου Rush Α. Βοφρδασ Θ δικανικι εξζταςθ των ανθλίκων μαρτφρων: Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκμαίευςθ αξιόπιςτων κατακζςεων και τθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ Θ ανάγκθ ςφνταξθσ ενόσ πρωτοκόλλου Ο. Θεμελι Καταγραφι περιςτατικϊν και τρόποσ διαχείριςθσ των παραπομπϊν για αξιολόγθςθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Παιδοψυχιατρικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο Νοςοκομείο Παίδων «Θ Αγία οφία»: υνικθσ πρακτικι και προβλιματα Α. Καλτςά Άρκρο 226 Α : Ανιλικοι μάρτυρεσ, κφματα προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ. Θ εμπειρία από τθν Τποδιεφκυνςθ Ανθλίκων τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Αττικισ Κ. Κωςτάκου-Ν.ταματογιάννθσ Θ ψυχιατροδικαςτικι εκτίμθςθ ςτον ιδιωτικό φορζα. Καταγραφι περιςτατικϊν, πρακτικά και δεοντολογικά προβλιματα Α. Βοφρδασ Πρόεδροι: Α. Βοφρδασ Π. Φερεντίνοσ Πρόεδροι: Ρ. Γουρνζλθσ Χ. Χριςτοδοφλου

5 ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 10:30 11:00 11:00 12:30 Κζμα: Θ πολιτικι τθσ αντιμετϊπιςθσ των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ υντονιςτζσ: Σ. Διαμαντοποφλου Παπουτςοποφλου - Δ. Σςακλακίδου Προβλιματα ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν διαχείριςθσ των νζων ψυχοδρατικϊν ουςιϊν ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ Γ. Παπαναςταςάτοσ Σο ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τισ νζεσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ Ι. ιάμου Οι νζεσ προκλιςεισ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Οι νζεσ προκλιςεισ των διωκτικϊν αρχϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Κ. τεργιάτου Κζμα: Διαταραχζσ προςωπικότθτασ και επικετικότθτα υντονιςτζσ: M.C. Zaitchick Ακ. Δουηζνθσ Psychopathy: The mask of sanity M.C. Zaitchick P.C.L. R: Ψυχομετρικό εργαλείο για τθ μζτρθςθ τθσ ψυχοπακθτικότθτασ ςτθν ψυχιατροδικαςτικι Φ. Κωνςταντοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα από τα ςωφρονιςτικά καταςτιματα κράτθςθσ ανδρϊν Α. Αποςτολόπουλοσ Οριακι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα απότ ο ςωφρονιςτικό κατάςτθμα κράτθςθσ γυναικείων φυλακϊν Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Κζμα: Νομοκεςία για οπλοκατοχι. Θ εμπλοκι των ψυχιάτρων υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Χαϊδεμζνοσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Διεκνι και Ευρωπαϊκά δεδομζνα Χρ. Μπουλάσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα Ε. Βουτιζρου Οι ψυχιατρικζσ γνωματεφςεισ για οπλοκατοχι από δθμόςιεσ ψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ Α. Χαϊδεμζνοσ Θ κζςθ τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατρικισ Εταιρίασ (ΕΨΕ) ςτο κζμα των ψυχιατρικϊν γνωματεφςεων Δ. Πλουμπίδθσ Διάλειμμα Κζμα: Βραςμόσ ψυχικισ ορμισ υντονιςτζσ: Γρ. Βαςλαματηισ Ι. Μιχόπουλοσ Από τθν πλευρά του δικαςτι Ν. Σςιρϊνθσ Από ψυχαναλυτικι ςκοπιά Κ. Καρδαράσ Κατάλλθλθ διάγνωςθ ςφμφωνα με τα ςφγχρονα ταξινομθτικά ςυςτιματα Μ. Δθμθτρακά Χρ.Σςόπελασ Εν βραςμϊ ψυχικισ ορμισ: Ψυχαναλυτιικζσ απόψεισ για τθν παρορμθτικι ζκφραςθ τθσ καταςτροφικισ επικετικότθτασ Π. Χατηθτάςκοσ Κζμα: Όταν το παιδί αρνείται να ςυναντιςει τον γονζα που δεν ζχει τθν επιμζλειά του: φνδρομο γονικισ αποξζνωςθσ ι κακοποίθςθ ανθλίκου; υντονιςτζσ: Γ. Καλζμθ Χ. Σςόπελασ Θ δυναμικι διαδικαςία του υνδρόμου και θ κυματοποίθςθ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Παγίδεσ για τον πραγματογνϊμονα και για τον κεραπευτι Α Παραςκευοποφλου - Rush Οι δυςκολίεσ ςτθ διαςφάλιςθ του ςυμφζροντοσ του παιδιοφ από τισ δικαςτικζσ αρχζσ Μ. Ντοφμα Κζμα: Σο παιδί που αρνείται να επικοινωνιςει με τον ζνα γονζα του μετά το διαηφγιο: ςυμβιωτικι κατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ αποςταςιοποίθςθ ι κατευκυνόμενοσ επθρεαςμόσ; υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ Π. Καβάγκα Όταν το παιδί αρνείται να δει το γονιό: τα ψυχικά ςυμβάντα, οι γονικζσ πρακτικζσ και θ «καταςκευι» τθσ γονικισ αποξζνωςθσ Ε. Ακαναςοποφλου υμπτϊματα και πολυπλοκότθτα. Κιάνα Κινθτοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςταςθσ ςτο ςφςτθμα τθσ οικογενείασ Κ. Νικολάου Θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ γονικισ αποξζνωςθσ από το ςφςτθμα απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και τουσ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ Α. Μπζκα εμινάριο Ομιλιτρια: Α. Μπενζκου υγγραφι ιατρικϊν άρκρων υςτατικά κάκε τμιματοσ (introduction, methods, result, discussion) Γλϊςςα και εκφράςεισ Δθμιουργία πινάκων και εικόνων Απάντθςθ ςτουσ reviewers Kριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ Σα ςθμαντικότερα ςθμεία ελζγχου τθσ δθμοςίευςθσ Αξιολόγθςθ μεκοδολογίασ o χαρακτθριςτικά πλθκυςμοφ o μζγεκοσ δείγματοσ, o ιςχφσ μελζτθσ Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων και ςυηιτθςθσ o κατανομι αςκενϊν o γενίκευςθ αποτελεςμάτων Κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ 11:45-12:00 Διάλειμμα Πρακτικι άςκθςθ εργαςία ςε ομάδεσ Αξιολόγθςθ τμιματοσ/τμθμάτων δθμοςίευςθσ ανά ομάδα εργαςίασ Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ανά ομάδα εργαςίασ 12: Κζμα: Θ κεραπεία τθσ ουςιοεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ υντονιςτζσ: Μ. Μαλλιϊρθ Δ. Σςακλακίδου Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Μ. Μαλλιϊρθ Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι προςπάκεια και εμπειρία Κ. Κοκκϊλθσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Γ. Παπαναςταςάτοσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι εμπειρία του ΚΕΚΕΑ Ι. Σζντθσ Κζμα: Δυςεπίλυτα προβλιματα: Πότε είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία Ιατροδικαςτι και Ψυχιάτρου υντονιςτζσ: Χ. πθλιοποφλου Α. Δουηζνθσ Μθτροκτονία: Θ Λατροδικαςτικι ςκοπιά:. Παπαδόδθμα Μ. Σςζλλου Αναςκόπθςθ τθσ ψυχιατρικισ βιβλιογραφίασ για τθν μθτροκτονία: Χ. Καραμπάτςοσ Θ ςυμβολι τθσ τοξικολογικισ ανάλυςθσ βιολογικϊν υγρϊν και τριχϊν ςτθν διάγνωςθ τθσ τοξικομανίασ. Ακαναςζλθσ Θ ψυχιατρικι πραγματογνωμοςφνθ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τοξικομανίασ: Προβλιματα και προοπτικζσ: Α. Δουηζνθσ Κζμα: Ψυχικι διαταραχι και γονεϊκι ικανότθτα: Επιπτϊςεισ ςτα παιδιά υντονιςτζσ: Γ. Μουςςάσ Α. Καρκανιάσ Εκτίμθςθ γονεϊκισ ικανότθτασ παςχόντων από ψυχικι διαταραχι παρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων από Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ Γενικοφ Νοςοκομείου Η. αντά Απϊτερεσ ψυχοπακολογικζσ επιπτϊςεισ πρϊιμων ψυχοτραυματικϊν εμπειριϊν Α. Παχι Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ των ςυνεπειϊν τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Παςχαλάκθσ

6 Μεςθμβρινι διακοπι Κζμα: Ο ρόλοσ των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι και νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: Δ. Πλουμπίδθσ- Α. Κουρζτα Παρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Κ. Πικοφλθ Απόπειρεσ αυτοκτονίασ ςε κοινοτικό πλαίςιο Δ. Πλουμπίδθσ Θ επιβάρυνςθ τθσ οικογζνειασ και των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι-υποςτθρικτικζσ ομάδεσ του ΟΨΤ Ε. Λεμπζςθ Ενδεχόμενθ ποινικι ευκφνθ τρίτων ςε περίπτωςθ αυτοκτονίασ αςκενοφσ Ε. Πανταηι Μελίςτα Κζμα: Επικετικότθτα και εγκλθματικότθτα, γζνουσ κθλυκοφ υντονιςτζσ: Γ.Καλζμθ Μ. Μαργαρίτθσ Κεωρίεσ επικετικότθτασ Ι. Μιχόπουλοσ υνειςφορζσ τθσ Ψυχανάλυςθσ ςτθν κατανόθςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ Κ. Βαςιλοποφλου Κεωρίεσ Εγκλθματικότθτασ, διαφυλικζσ διαφορζσ Γ. Λυράκοσ Γυναικεία εγκλθματικότθτα: δεδομζνα από τισ γυναικείεσ φυλακζσ Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ν. τεφανισ Κζμα: Επιςτθμολογία & Ψυχιατρικι Χ. Παπαγεωργίου Κζμα: Αλκοολιςμόσ/Κατάχρθςθ αλκοόλ και επικετικότθτα εγκλθματικότθτα υντονιςτζσ: Ι. Λιάππασ Φ. Σςακίρθσ Αλκοολιςμόσ και επικετικι ςυμπεριφορά Ειςαγωγι και Επιδθμιολογία Ε. Μζλλοσ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα φγχρονα νευροβιολογικά δεδομζνα Θ. Παπαρρθγόπουλοσ υννοςθρότθτα ςτον αλκοολιςμό χζςθ με επικετικι ςυμπεριφορά Θ. Σηαβζλλασ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα Κεραπευτικζσ προςεγγίςθσ Δ.Σςακλακίδου Κζμα: εξουαλικοί δράςτεσ: φγχρονεσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ & νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: M. Zaitchick Α. Δουηζνθσ Θ αξία τθσ καταγραφισ του modusoperandi των δραςτϊν ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Ελλάδα Σ. Θλιοποφλου Παρουςίαςθ εργαλείων εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων Φ. Κωνςταντοποφλου φγχρονεσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων: πρόλθψθ, κεραπεία ι τιμωρία? Μ.Λ. Ψαρρά Forensic testimony on sex offenders: a case study M. Zaitchick ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 Κζμα: Φωτεινό διάλειμμα ςτισ χρόνιεσ εγκεφαλικζσ πακιςεισ: πόςο ςυχνό είναι; πόςο «φωτεινό» μπορεί να είναι; υντονιςτισ: Α. Δουηζνθσ Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθ νόςο Αλτςχάιμερ και τθν Αγγειακι Άνοια Εγκεφαλοπάκεια. Παπαγεωργίου «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν Άνοια τθσ νόςου του Πάρκινςον και τθν Άνοια με ωμάτια Λεβι Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν προχωρθμζνθ κλιρυνςθ Κατά Πλάκασ Κ. Βουμβουράκθσ Κζμα: Όψεισ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, καταλογιςμόσ και ψυχοιατροδικαςτικισ εκτίμθςθ υντονιςτζσ: Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Χ. Σουλοφμθσ Ανϊτερεσ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ και κεωρία του νου Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Διαςτάςεισ τθσ εναιςκθςίασ Μ. Μαρκοποφλου Ιπια οργανικι βλάβθ Ε. Καραβζλλασ Ειδικζσ κλινικζσ εικόνεσ και ομάδεσ ςυμπτωμάτων Α. Κοφρτθσ Κζμα: Ηθτιματα αναγκαςτικισ νοςθλείασ υντονιςτζσ: Ι. Νθματοφδθσ Κ. Αραπίδθσ Θ ακοφςια νοςθλεία ςτο Ειδικό Ψυχιατρικό Νοςοκομείο. Δεδομζνα και προβλθματιςμοί ςτθν κλινικι πράξθ Μ. Μαρκοποφλου Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςε ψυχιατρικι κλινικι Γενικοφ Νοςοκομείου. Πραγματικότθτα και προβλθματιςμοί.- Ι. Νθματοφδθσ Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςτο ςτρατιωτικό προςωπικό. Διεκνι και Ελλθνικά δεδομζνα.- Π. Φωτιάδθσ Ακοφςια νοςθλεία και ιδιωτικά αςκοφμενθ ψυχιατρικι Κ. Αραπίδθσ Κζμα: Θ παραβατικότθτα ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία: Από τθν γζνεςθ ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία υντονιςτζσ : Ε. Λαηαράτου Δ. Δικαίοσ Μορφζσ βίασ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Χ. Ανομίτρθ Θ επιδθμιολογία των διαταραχϊν διαγωγισ Η. Καλογεράκθσ Αιτιολογικοί μθχανιςμοί και παράγοντεσ κινδφνου των διαταραχϊν διαγωγισ Π. Μπαλι Πρόλθψθ και κεραπεία των διαταραχϊν διαγωγισ Σ. Γαροφαλάκθ Κζμα: Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςφνδρομθ και διπολικι διαταραχι. Γονεϊκι ικανότθτα και επιμζλεια τζκνων υντονίςτριεσ : Ι. Γιαννοποφλου Ε. Πανταηι Μελίςτα Ειδικά κζματα ψυχιατρικισ παρζμβαςθσ ςε αςκενείσ με μείηονεσ ψυχικζσ διαταραχζσ ςε ςχζςθ με τθ μθτρότθτα Α. Παπαδοποφλου Ψυχικά πάςχουςα μθτζρα και οι επιπτϊςεισ ςτο νεογνό. Θ εμπειρία τθσ Μ.Ε.Ν. Α. Δαςκαλάκθ Παρζμβαςθ κοινωνικισ υπθρεςίασ (ΚΤ): Παραμονι του παιδιοφ ςτο ςπίτι με τθν ψυχικά πάςχουςα μθτζρα ι φιλοξενία του ςε Κζντρο Παιδικισ Προςταςίασ; Φ. Ηαχαριάδθ Γονεϊκι ικανότθτα και ο τρόποσ διερεφνθςθσ τθσ από ψυχολογικι ςκοπιά ςτθ διεκνι βιβλιογραφία Δ. Σςόγια Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςυνδρομι και διπολικι διαταραχι. Ο ρόλοσ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτον πρϊιμο εντοπιςμό τθσ ζναρξθσ ι τθσ υποτροπισ τθσ νόςου και διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν επιμζλεια των τζκνων Φ. μυρνι Ψυχικι υγεία μθτζρασ ωσ ςτοιχείο δικαςτικισ εκτίμθςθσ τθσ γονικισ ικανότθτασ και ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειασ παιδιοφ Ε. Πανταηι Μελίςτα εμινάριο Κζμα: Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ ςτο πλαίςιο κοινοτικισ υπθρεςίασ ψυχικισ υγείασ Ειςθγθτζσ :. Παντελίδου Δ. Γαλάνθσ εμινάριο Ψυχιατροδικαςτικισ υντονίςτρια: Μαρία Φωτιάδου

7 ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Οι θκικζσ διαςτάςεισ ςτο ψυχαναλυτικό ζργο υντονιςτζσ: Ν. Σηαβάρασ Ι. Μιχόπουλοσ Θ θκικι και θ δεοντολογία ςτθν εργαςία του ψυχαναλυτι Δ. Μυλωνά Δεοντολογία και αντιμεταβίβαςθ ςτθν ψυχανάλυςθ. Μπεράτθ Σο εφροσ τθσ κεραπευτικισ ανεκτικότθτασ του ψυχαναλυτι Ν. Σηαβάρασ Κζμα: φγχρονα κζματα εφθβικισ ιατρικισ υντονιςτζσ: Ο. Γιωτάκοσ Α. Σςίτςικα Ζφθβοι και νζεσ τεχνολογίασ: Ευκαιρίεσ, προκλιςεισ και κίνδυνοι Α. Σςίτςικα χολικόσ εκφοβιςμόσ και βία ςτο φυςικό και διαδικτυακό κόςμο. Ειςαγωγι του εργαλείου εκπαίδευςθσ «Άλκθσ & Κλαίρθ» Ε. Σηαβζλα,, Κ. Ακαναςίου, Γ. Ζξαρχοσ «εξουαλικοποίθςθ» - Sexualization ςε παιδιά και εφιβουσ: Ανάγκθ ενθμζρωςθσ και παρζμβαςθσ Ε. Μπάρλου Κζμα: Ενδοοικογενειακι βία κατά των γυναικϊν: Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςιμερα υντονίςτριεσ: Μ. τρατθγάκθ Κ. Πετρουλάκθ Ομιλθτζσ Κ. Πετρουλάκθ Ε. Κουβζλθ Μ. Κεφαλοποφλου Ε. πανζα Α. Σςιριγϊτθ 10:30 11:30 Γενικι υνζλευςθ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ 11:30 13:00 Κζμα: Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Κ. ιϊμοσ Κζμα: Βία, Ψυχι & Σζχνθ: Μια ςυνάντθςθ.. υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ.Λ. Ψαρρά Ανοιχτι ςυηιτθςθ Κζμα: Θ ψυχολογία του δικαςτι υντονιςτισ: Α. Χαραλαμπάκθσ Χ. Σςόπελασ Ψθφοφορία για τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου Θ ζκταςθ του προβλιματοσ: Διεκνι και Ελλθνικά Δεδομζνα Κ. ιϊμοσ Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ και εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο Θ. Κανδρι Θ εμπειρία με ενιλικεσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Μονάδα 18 Άνω τ. Χρθςτίδθ Θ εμπειρία με ανιλικουσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Ειδικό ιατρείο Λπποκράτειου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ Β. Νταφοφλθσ Ψυχικι διαταραχι και καλλιτεχνικι δθμιουργικότθτα Κ. Κοκκϊλθσ Θ βία ςτθν τζχνθ. Κραςανάκθσ Σο ζγκλθμα ςτθν Σζχνθ και θ απλι τζχνθ τθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ του φόνου. Justimages? Μ. Λεμπζςθ Σο ζγκλθμα ςτθν τραγωδία Θ. Βλάχοσ «Οι ευαίςκθτοι δολοφόνοι» ι θ τρομοκρατία ςτο ςανίδι και το χαρτί Γ. Προδρομίτθσ Ομιλθτζσ Ν. Σςιρϊνθσ Μ. Σηεφεράκου Α. Χαραλαμπάκθσ 13: Διάλειμμα Αναπαράςταςθ ποινικισ δίκθσ

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα Είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνο ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτϊχεια, αλλά «παράγει» και αρρϊςτια. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζκδοςθ: 1.02, Απρίλιοσ 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» φνδεςμοσ: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Επικινδυνότητακαι και Ψυχικές ιαταραχές Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Ποιόςείναι είναιεπικίνδυνος; Κοινωνικοδηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα