τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα"

Transcript

1 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου Θ νοςθλευτικι φροντίδα των ακαταλόγιςτων ςτο Ψυχιατροδικαςτικό Σμιμα του ΨΝΚ Γ. Κωτοφλα Ομαδικζσ ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ αςκενείσ- Θ. Ρεβενάκθσ H εφαρμογι τθσ κοινωνικισ εργαςίασ και παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ Π. Κωνςταντινίδου 11:00 12:30 Κζμα: Αςυνόδευτοι ανιλικοι μετανάςτεσ - πρόςφυγεσ υντονιςτζσ: Ειρινθ Πανταηι Μελίςτα Α. Δουηζνθσ Από τθ μετανάςτευςθ ςτθν ζνταξθ Θ περίπτωςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων προςφφγων μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα Γ. Σςομπάνογλου Θ κυματοποίθςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν κεωρθτικά και εμπειρικά δεδομζνα Π. Κορκολιάκου Ο ρόλοσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ Ι. Γιαννοποφλου Σο κεςμικό πλαίςιο για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ ςτθν Ελλάδα Ν. Σηζλθ Κζμα: Διπλι διάγνωςθ ςτθν ουςιοεξάρτθςθ υντονιςτζσ: Θ. Παπαρρθγόπουλοσ Δ. Σςακλακίδου Θ Ψυχιατρικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ Επιδθμιολογικά δεδομζνα Ε. Μζλλοσ Θ ςωματικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ και οι δυςκολίεσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενϊν Ε. Πετρουλάκθ Θ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Σςακλακίδου Θ ψυχοκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Παντελζακθσ 10:30 11:00 Διάλειμμα Κζμα: Βίαιθ παραβατικότθτα ψυχικά παςχόντων υντονιςτζσ: Χ. Σουλοφμθσ Χ. Σςόπελασ 12:30 14:00 Debate Κζμα: Τιοκεςία από ομόφυλα ηευγάρια υντονιςτζσ: Χ. Παπαγεωργίου Δ. Αναγνωςτόπουλοσ Τπζρ: Α. Βοφρδασ Κατά: A. Δουηζνθσ Θ ςτάςθ δείγματοσ ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και νομικϊν ςτθν Ελλάδα ςτο ηιτθμα τθσ υιοκεςίασ και αναδοχισ από ομόφυλα ηευγάρια Ι. Γιαννοποφλου Νευροβιολογικοί παράγοντεσ βίασ Μ. Δθμθτρακά Α. Γάτου Γατοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι, επικετικι ςυμπεριφορά. Σα όρια μεταξφ τθσ κεραπείασ του αςκενοφσ και τθσ αυτοπροςταςίασ του κλινικοφ. Χ. Παπαπζτρου Ψυχικά πάςχοντεσ ςε φυλακτικά καταςτιματα Ε. Μάρκου Αςκενείσ με άρκρο 69 ςε ΨΣΕ Ι. Ριηάβασ Ο μφκοσ τθσ πρόβλεψθσ τθσ βίασ. Μαρτινάκθ Χ. Σςόπελασ Κζμα: Ψυχικι νόςοσ και νόμοσ: μια ιςτορικι αναδρομι υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ-Λ. Ψαρρά Ποινικι μεταχείριςθ τθσ ανκρωποκτονίασ ςτθν Αρχαία Ελλάδα Γ. Σηεφεράκοσ Από το μφκο ςτο λόγο Μπ. Μπουρμάσ Νόμοσ & Ψυχικι νόςοσ ςτο Βυηάντιο Ε.Φ. Πουλάκου - Ρεμπελάκου Νόμοσ και τρζλα ςτθ νεϊτερθ Ευρωπαϊκι ιςτορία Α. Αδαμόπουλοσ Κζμα: Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων υντονιςτζσ : Γ. Νικολαΐδθσ Γ. Σςουβζλασ Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων: Νομικζσ προβλζψεισ για τον παιδοψυχίατρο ι ψυχολόγο πραγματογνϊμονα Α. Γυφτοποφλου Οδθγόσ εκτίμθςθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ για τθν εξζταςθ παιδιϊν κυμάτων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Μ. Ψαρράκου Οδθγόσ ψυχιατροδικαςτικισ πραγματογνωμοςφνθσ για παιδιά κφματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Σςουβζλασ Κζμα: χολικόσ εκφοβιςμόσ. Σο φαινόμενο του bullying, προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. Δικαιϊματα κυμάτων και οικογενειϊν υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ. Αλεβίηοσ Σο φαινόμενο του bullying ςτο Ελλθνικό ςχολείο και θ επιδθμικι εξάπλωςθ τθσ κεωρθτικισ του ςυηιτθςθσ. Γιοβάνογλου Bullying το «πρϊτο βιμα» για τθν παραβατικότθτα Φ.Χ. πυρόπουλοσ Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ. Διαδραςτικζσ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα εκφοβιςμοφ. Αλεβίηοσ Προγράμματα πρόλθψθσ του εκφοβιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ Χ. Αςθμόπουλοσ Διαμεςολάβθςθ και βία ςτα ςχολεία: οι νζεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο κεςμόσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ παλαιοφ φαινομζνου. Αντωνζλοσ Δ. Καρκοφλια Κζμα: Ρόλοσ και δράςεισ υπθρεςιϊν Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ Ενθλίκων. υντονιςτζσ : Μ. κανδάμθσ. Μαρτινάκθ Ο ρόλοσ των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και θ ςυμβολι τουσ ςτο ςφςτθμα απανομισ δικαιοςφνθσ. Πιλοτικζσ εφαρμογζσ δράςεων πρόλθψθσ τθσ Τπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων (ΤΕΑ) Πειραιά Μ. Πυκνι, Β. Σςζκερθ Αναμορφωτικά και κεραπευτικά μζτρα ςε ανιλικουσ παραβάτεσ Δ. Νικάνδρου Θ Τπθρεςία Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ (ΤΕΚΑ Πειραιά) και οι εναλλακτικζσ μορφζσ ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ Μ. Μαυρισ, Α. Κλωνάρθ Ο ρόλοσ του Ειςαγγελζα ςτθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν ποινϊν Η. Νικολάου Κζμα: Ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ ςε Κοινοτικζσ Παιδοψυχιατρικζσ Τπθρεςίεσ: Εμπειρίεσ και προβλθματιςμοί από τθν Διεπιςτθμονικι Ομάδα του ΚΨΤ Περιςτερίου υντονιςτζσ: Δ. Μαγριπλισ Χ. Σςόπελασ τατιςτικά δεδομζνα, και εμπλοκι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ με το νομικό ςφςτθμα: θ εμπειρία μασ μζχρι τϊρα και «παράδοξα» Α. Φαςιλάκθ υγκρουςιακά διαηφγια με αιτιματα για επαναπροςδιοριςμό επικοινωνίασ και διεκδίκθςθ επιμζλειασ: «Τπόκεςθ Αρμαγεδϊν» Δ. Μαγριπλισ Παιδοψυχιατρικι εκτίμθςθ ςε περιςτατικά παραμζλθςθσ, κακοποίθςθσ και παραβατικότθτασ: θκικά διλλιματα και δυςκολίεσ μζςα από μια πολυεπίπεδθ και πολυεςτιακι προςζγγιςθ Γ. Σριανταφφλλου χολιαςμόσ: Δ. Μαγριπλισ

2 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Μεςθμβρινι Διακοπι Κζμα: Οικογενειακό Δίκαιο. Αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Ο κεςμόσ του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, τθσ διαμεςολόβαςθσ και ο ρόλοσ τθσ ψυχιατροδικαςτικισ. υντονιςτισ: Ν. Κανελλόπουλοσ Ανκρϊπινθ αναπαραγωγι και δίκαιο Λ. Κοτςίρθσ Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι ςτισ οικογενειακζσ διαφορζσ Εφαρμογι του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. Λειβαδόπουλοσ Θ διαμεςολάβθςθ ςτθν Ελλάδα και θ εφαρμογι τθσ ςτισ οικογενειακζσ επιχειριςεισ Ε. Κ. Πλζςςα Γεφυρϊνοντασ τθν ψυχικι υγεία και το οικογενειακό δίκαιο Α. Παραςκευοποφλου Rush Οδθγίεσ ψυχιατροδικαςτικισ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, για επαγγελματίεσ υγείασ Α. Βοφρδασ Ask the Expert Κζμα: Ψυχιατρικό απόρρθτο και ςφγκρουςθ κακθκόντων υντονίςτρια: Δ. Σςακλακίδου Ειδικόσ Επιςτιμονασ: Λαςκαρίδθσ Εμμανουιλ Κζμα: Γενετικι προςζγγιςθ τθσ βίασ και τθσ παραβατικότθτασ υντονιςτζσ: Δ. Δικαίοσ- Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαταραχϊν προςωπικότθτασ Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαςτάςεων του χαρακτιρα Δ. Δικαίοσ Ε. Λαηαράτου (αναπλ.κακθγιτρια Παιδοψυχιατρικισ ΕΚΠΑ) Γενετικι τθσ επικετικότθτασ Π. Φερεντίνοσ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Ι. Λιάππασ Α. Δουηζνθσ Κζμα: Training in forensic psychiatry & psychology M.C. Zaitchick Κζμα: υμβολι τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ (ΕΨΔΕ) ςτθν ανάπτυξθ Ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Βοφρδασ Ψυχιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ: Γ. Σηεφεράκοσ Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν Ψυχιατροδικαςτικισ προκειμζνου να ςτελεχϊςουν δομζσ και ο ρόλοσ που κα ζχουν ςε αυτζσ: Γ. Καλζμθ Ψαρρά Μ.Λ. Θ ιατρικι ευκφνθ ςτθν προςταςία ανθλίκων. Οδθγίεσ για ιατροφσ που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ: Α. Βοφρδασ Αναγκαςτικι νοςθλεία: Αλλαγι και βελτίωςθ του νόμου: Χ. Σςόπελασ Αντιμετϊπιςθ- κεραπεία τοξικοεξάρτθςθσ ςτα καταςτιματα κράτθςθσ: Δ. Σςακλακίδου 19:15 Σελετι Ζναρξθσ Χαιρετιςμοί Εναρκτιρια Ομιλία Εγκλθματολογικζσ εξελίξεισ και ψυχιατροδικαςτικι Κ. πινζλλθ Κζμα: Δικαιϊματα αςκενϊν με αναπθρία υντονιςτζσ: Μ.Λ. Ψαρρά -. Κυμπουρόπουλοσ Οι αντιλιψεισ για τθν υγεία και τθν αςκζνεια ςτα ΑμεΑ Α. οφιανοποφλου Σο νομικό πλαίςιο για τα άτομα με αναπθρία : πραγματικότθτα και προκλιςεισ Φ. Γότςθ Τπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ κλινικι προςζγγιςθ των ΑμεΑ; Χ. Κωνςταντινίδθσ Θ εμπειρία μου ςτο Ελλθνικό φςτθμα Τγείασ Α. τρατικόπουλοσ Κζμα: Ακοφςια νοςθλεία υντονιςτζσ: Δ. Πζτςασ. Μαρτινάκθ Παρουςίαςθ δεδομζνων ςχετικά με ακοφςια νοςθλεία από το ΣΕΠ του ΨΝΑ Ι. Ριηάβασ Νομικό πλαίςιο: παλιά και νζα προβλιματα εφαρμογισ του νόμου Χρ. Σςόπελασ. Μαρτινάκθ Διαδικαςία αναγκαςτικισ νοςθλείασ από τθν νοςθλεία του ψυχιάτρου- Χ. Σουλοφμθσ Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Κζμα: Θ Ιςτορία τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ υντονιςτζσ: Γ. Ανδροφτςοσ Χ. Χριςτοδοφλου Θ αμφιςβιτθςθ τθσ «φρενολογίασ» των Franz-Joseph Gall ( ) και Gaspar Johann Spurzheim ( ) κακϊσ και τθσ «εγκλθματικισ ανκρωπολογίασ» του Cesare Lombroso ( ) από μελζτθ (των αρχϊν του 20 ου αιϊνα) κρανίων αποκεφαλιςκζντων δολοφόνων Γ. Ανδροφτςοσ Auguste Ambroise Tardieu ( ): Κορυφαίοσ ιατροδικαςτισ του 19 ου αιϊνα με μεγάλθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ του νεοςφςτατου κλάδου τθσ ψυχιατροδικαςτικισ Κ. Λάϊοσ Johann Wyer ( ) και Cornelius Agrippa Von Nettesheim ( ): Οι Κεμελιωτζσ τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ Φ. Μαρινζλθ Σο ζργο του κορυφαίου νευροψυχιάτρου Edouard Brissaud ( ) και θ πρϊτθ περιγραφι του ψυχιατροδικαςτικοφ ςυνδρόμου τθσ Sinistrose ( Sinistrosis ) Γ. Σςουκαλάσ Ο καταχρθςτικόσ εγκλειςμόσ ςε ψυχιατρικό άςυλο τθσ Hersilie Rouy ( ): Μια πολφκροτθ ψυχιατροδικαςτικι υπόκεςθ του 19 ου αιϊνα Μ. Καραμάνου Κζμα: Ο βίαιοσ αςκενισ: από τον «κυμό» του Αριςτοτζλθ ςτισ νεϊτερεσ προςεγγίςεισ υντονιςτζσ: Α. Καρβοφνθ Ρ. Γουρνζλθσ Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ Α. Καρβοφνθ Βία και επικετικότθτα: αιτία και ςυνζπειεσ Π. Μπραουδάκθσ Βίαιοσ αςκενισ: φγχρονεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθσ Μ. Μαρκζτου υμμόρφωςθ βίαιου αςκενι Μακράσ δράςθσ αντιψυχωςικά - Ι. Κωτςιοφμπα εμινάριο Κζμα: Θκικά και δεοντολογικά διλλιματα ςε ςχζςθ με το ιατρικό απόρρθτο ςτθν παιδοψυχιατρικι υντονιςτζσ: Κ. Λαδοποφλου Μ. τροφκοσ Ειςθγιτρια : Ε. Παπαευαγγζλου

3 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: φνδρομο Munchausen δι αντιπροςϊπου: Θ δικανικι πρόκλθςθ τθσ αναγνϊριςθσ, διάγνωςθσ και καταγγελίασ υντονιςτζσ: Κ. Πρίφτθσ-Ι. Γιαννοποφλου Κζμα: Θ βία ωσ ζκφραςθ ψυχοπακολογίασ: αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια για τθ ςχιηοφρζνεια, εξετάηοντασ τθν αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Μ. Οικονόμου Κζμα: Παιδικι κακοποίθςθ: το γεγονόσ, θ παρζμβαςθ και θ εξζλιξθ μζςα από τισ δράςεισ του χαμόγελου του παιδιοφ υντονίςτριεσ :. Παπαγρθγορίου - Γ. Καλζμθ Πρόεδροι: Π. Ντοφνασ Φ. Καψάλθ Δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ MBS περιςτατικϊν δεοντολογικά και θκικά ηθτιματα, κεςμικό και νομικό πλαίςιο προςταςίασ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Επιδθμιολογικά δεδομζνα και κλινικό προφίλ του δράςτθ, του κφματοσ και τθσ οικογζνειασ Π. Κορκολιάκου Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 9χρονου αγοριοφ με αιμορραγικζσ κενϊςεισ Ε. Μπακάλθ Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 15χρονθσ ζφθβθσ με επαναλαμβανόμενα επειςόδια αιμόπτυςθσ Μ. πανοφ Λςτορικοκοινωνικό πλαίςιο τθσ βίασ ωσ ζκφραςθ κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ Α. Ματςάγγασ Βιολογικι διάςταςθ τθσ βίασ και ζκφραςθ ψυχοπακολογικισ ςυμπτωματολογίασ Κ. Κοντοάγγελοσ Επικινδυνότθτα και θ ςχζςθ τθσ με τθν διαταραχι προςωπικότθτασ Α. Δουηζνθσ Βία και ςτίγμα: Αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια : Μ. Οικονόμου Κακοποίθςθ και εμπειρικά δεδομζνα από το χαμόγελο του παιδιοφ Φ. Κωνςταντοποφλου Επί τόπια παρζμβαςθ ςτθν κρίςθ. Αλεβίηοσ Νομικά και δεοντολογικά ηθτιματα. Παπαγρθγορίου Τποδοχι και εξζλιξθ: θ επόμενθ μζρα Χ. Γροηάνθ 10:30 11:00 11:00 12:30 Κζμα: Σα όρια του ιατρικοφ απορριτου ςε ςυμβάντα που αφοροφν παρελκοντικό χρόνο υντονιςτζσ: Ν. Σςιρϊνθσ Χ. Σςόπελασ Λατρικό απόρρθτο κι o παράγοντασ του χρόνου - ελλθνικζσ υποκζςεισ: Π. Γκίκασ Σο ιατρικό απόρρθτο από νομικι ςκοπιά - Πολιτεία και ανεξάρτθτοι φορείσ: Ε. Φυτράκθσ Λατρικό απόρρθτο - Θ διεκνισ εμπειρία: Χ. Σςόπελασ Debate Κζμα: Χοριγθςθ ινδικισ κάνναβθσ ςτθν ιατρικι υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Ε. Μζλλοσ ΤΠΕΡ Δ. Παντελεάκθσ ΚΑΣΑ Δ. Καραίςκοσ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονα κζματα αλλθλεπίδραςθσ ψυχιατρικισ και νομικισ Εισ μνιμθ Δθμοςκζνθ Κατρίτςθ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Κ. Βαςιλοποφλου Θ. Σηαβζλασ Δ. Ροφκασ Θ. Μουγιάκοσ Πρόεδροι: Γ. Σηεφεράκοσ Ε. Ρίηοσ 12: Παρουςίαςθ βιβλίων * Θκικι & δεοντολογία ςτθν Ψυχικι Τγεία Πρόεδροσ: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ομιλθτισ : Χ. Παπαγεωργίου * Νζεσ μορφζσ κακοποίθςθσ παιδιοφ & εφιβου Πρόεδροσ : Α. Δουηζνθσ Ομιλιτρια: Ε. Λαηαράτου Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α

4 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Μεςθμβρινι διακοπι Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ. ολδάτοσ Α. Δουηζνθσ Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Mental illness and violence: Associations and risk factors Seena Fazel Κζμα: Ακαταλόγιςτοι ψυχικά πάςχοντεσ παραβάτεσ προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ υντονιςτζσ: Π.Ντοφνασ Χ. Σουλοφμθσ Θ κεραπευτικι φφλαξθ ακαταλογίςτων εγκλθματιϊν- αρ.69 ΠΚ Ε. Φυτράκθσ Κεραπευτικι προςπάκεια ακαταλόγιςτων ψυχικά παςχόντων εγκλθματιϊν ςτο ΨΝΑ Ε. Καραχάλιου Χρ. Σςόπελασ Νεϊτερα δεδομζνα για τουσ ψυχικά πάςχοντεσ εγκλθματίεσ που ζχουν τεκεί προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ Π. Ντοφνασ Κζμα: Ειδικά κζματα αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ υντονιςτζσ: Χ. Χριςτοδοφλου Α. Παπαδοποφλου Αυτοκτονικι ςυμπεριφορά ςτουσ χριςτεσ ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Αυτοκτονία και βία Α. Παπαδοποφλου Ηθτιματα Θκικισ και Δεοντολογίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυτοκτονίασ Β. Ευςτακίου Χ. Χριςτοδοφλου Θ διαχείριςθ του πζνκουσ μετά τθν αυτοκτονία Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονεσ τάςεισ ςτθν εγκλθματολογία υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Κζμα: Εξωνοςοκομειακι υποχρεωτικι αγωγι υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Λ. Κοτςαλισ Από τον τοξικομανι εγκλθματία ςτον άρρωςτο/προβλθματικό χριςτθ: πολιτικζσ ςτθν ΕΕ και τθν Ελλάδα, ιατρικό μοντζλο και αγορά ναρκωτικϊν. Βιδάλθ Από τον αμιγι χαρακτιρα τθσ εγκλθματολογίασ ςτθ διεπιςτθμονικότθτα: Θ ςυμπόρευςι τθσ με τισ επιςτιμεσ τθσ ψυχικισ υγείασ Ο. Θεμελι Ποινικι καταςτολι τφπου Γ : Από τθ αποκθκευτικι αδιαφορία ςτθν εκδικθτικι εξουδετζρωςθ Ν. Κουλοφρθσ Επίκαιροι προβλθματιςμοί για τισ περιπτϊςεισ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σο «ανζλεγκτο» τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ περίπτωςθ τθσ «κακισ νομοκζτθςθσ» Π. Δζγλερθσ Ενδεχόμενα οφζλθ που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ Εξωνοςοκομειακισ Τποχρεωτικισ Αγωγισ - Δ. Πζτςασ Εξωνοςοκομειακι Τποχρεωτικι Αγωγι Κίνδυνοι και μειονεκτιματα Χ. Σςόπελασ Επίδραςθ τθσ Εξωνοςοκομειακισ Αγωγισ ςτο κοινωνικό ςτίγμα τθσ ψυχικισ αςκζνειασ - Θ κζςθ του ΟΨΤ Μ. Οικονόμου ΕΤΑ και νομικζσ παράμετροι Λ. Κοτςαλισ Φορζασ: Restorative Justice for all Institute (www.rj4all.info) Κζμα: Επανορκωτικι δικαιοςφνθ: φγχρονεσ ερευνθτικζσ τάςεισ και πρακτικζσ υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Restorative justice for all institute: Σο ζργο και ο ρόλοσ του ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο Β. Αρτινοποφλου Επανορκωτικι δικαιοςφνθ και ψυχιατροδικαςτικι: διεπιςτθμονικζσ ςυγκλίςεισ Μ.Λ. Ψαρρά Θ Ευρωπαϊκι Οδθγία 2012/29/ΕΕ και θ Επανορκωτικι Δικαιοςφνθ: ερευνθτικά δεδομζνα και δυνατότθτεσ πρακτικισ εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα Θ. Μιχαιλ Εφαρμογζσ τθσ Επανορκωτικισ Δικαιοςφνθσ ςτθν Ενδοοικογενειακι Βία: Ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ και νζεσ προκλιςεισ Α. Μαμάθ Κζμα: εξουαλικι κακοποίθςθ ανθλίκων και ψυχιατροδικαςτικι αξιολόγθςθ. Καταγραφι, διαχείριςθ, δεοντολογικζσ και πρακτικζσ δυςκολίεσ υντονιςτζσ: Α. Παραςκευοποφλου Rush Α. Βοφρδασ Θ δικανικι εξζταςθ των ανθλίκων μαρτφρων: Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκμαίευςθ αξιόπιςτων κατακζςεων και τθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ Θ ανάγκθ ςφνταξθσ ενόσ πρωτοκόλλου Ο. Θεμελι Καταγραφι περιςτατικϊν και τρόποσ διαχείριςθσ των παραπομπϊν για αξιολόγθςθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Παιδοψυχιατρικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο Νοςοκομείο Παίδων «Θ Αγία οφία»: υνικθσ πρακτικι και προβλιματα Α. Καλτςά Άρκρο 226 Α : Ανιλικοι μάρτυρεσ, κφματα προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ. Θ εμπειρία από τθν Τποδιεφκυνςθ Ανθλίκων τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Αττικισ Κ. Κωςτάκου-Ν.ταματογιάννθσ Θ ψυχιατροδικαςτικι εκτίμθςθ ςτον ιδιωτικό φορζα. Καταγραφι περιςτατικϊν, πρακτικά και δεοντολογικά προβλιματα Α. Βοφρδασ Πρόεδροι: Α. Βοφρδασ Π. Φερεντίνοσ Πρόεδροι: Ρ. Γουρνζλθσ Χ. Χριςτοδοφλου

5 ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 10:30 11:00 11:00 12:30 Κζμα: Θ πολιτικι τθσ αντιμετϊπιςθσ των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ υντονιςτζσ: Σ. Διαμαντοποφλου Παπουτςοποφλου - Δ. Σςακλακίδου Προβλιματα ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν διαχείριςθσ των νζων ψυχοδρατικϊν ουςιϊν ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ Γ. Παπαναςταςάτοσ Σο ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τισ νζεσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ Ι. ιάμου Οι νζεσ προκλιςεισ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Οι νζεσ προκλιςεισ των διωκτικϊν αρχϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Κ. τεργιάτου Κζμα: Διαταραχζσ προςωπικότθτασ και επικετικότθτα υντονιςτζσ: M.C. Zaitchick Ακ. Δουηζνθσ Psychopathy: The mask of sanity M.C. Zaitchick P.C.L. R: Ψυχομετρικό εργαλείο για τθ μζτρθςθ τθσ ψυχοπακθτικότθτασ ςτθν ψυχιατροδικαςτικι Φ. Κωνςταντοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα από τα ςωφρονιςτικά καταςτιματα κράτθςθσ ανδρϊν Α. Αποςτολόπουλοσ Οριακι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα απότ ο ςωφρονιςτικό κατάςτθμα κράτθςθσ γυναικείων φυλακϊν Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Κζμα: Νομοκεςία για οπλοκατοχι. Θ εμπλοκι των ψυχιάτρων υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Χαϊδεμζνοσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Διεκνι και Ευρωπαϊκά δεδομζνα Χρ. Μπουλάσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα Ε. Βουτιζρου Οι ψυχιατρικζσ γνωματεφςεισ για οπλοκατοχι από δθμόςιεσ ψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ Α. Χαϊδεμζνοσ Θ κζςθ τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατρικισ Εταιρίασ (ΕΨΕ) ςτο κζμα των ψυχιατρικϊν γνωματεφςεων Δ. Πλουμπίδθσ Διάλειμμα Κζμα: Βραςμόσ ψυχικισ ορμισ υντονιςτζσ: Γρ. Βαςλαματηισ Ι. Μιχόπουλοσ Από τθν πλευρά του δικαςτι Ν. Σςιρϊνθσ Από ψυχαναλυτικι ςκοπιά Κ. Καρδαράσ Κατάλλθλθ διάγνωςθ ςφμφωνα με τα ςφγχρονα ταξινομθτικά ςυςτιματα Μ. Δθμθτρακά Χρ.Σςόπελασ Εν βραςμϊ ψυχικισ ορμισ: Ψυχαναλυτιικζσ απόψεισ για τθν παρορμθτικι ζκφραςθ τθσ καταςτροφικισ επικετικότθτασ Π. Χατηθτάςκοσ Κζμα: Όταν το παιδί αρνείται να ςυναντιςει τον γονζα που δεν ζχει τθν επιμζλειά του: φνδρομο γονικισ αποξζνωςθσ ι κακοποίθςθ ανθλίκου; υντονιςτζσ: Γ. Καλζμθ Χ. Σςόπελασ Θ δυναμικι διαδικαςία του υνδρόμου και θ κυματοποίθςθ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Παγίδεσ για τον πραγματογνϊμονα και για τον κεραπευτι Α Παραςκευοποφλου - Rush Οι δυςκολίεσ ςτθ διαςφάλιςθ του ςυμφζροντοσ του παιδιοφ από τισ δικαςτικζσ αρχζσ Μ. Ντοφμα Κζμα: Σο παιδί που αρνείται να επικοινωνιςει με τον ζνα γονζα του μετά το διαηφγιο: ςυμβιωτικι κατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ αποςταςιοποίθςθ ι κατευκυνόμενοσ επθρεαςμόσ; υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ Π. Καβάγκα Όταν το παιδί αρνείται να δει το γονιό: τα ψυχικά ςυμβάντα, οι γονικζσ πρακτικζσ και θ «καταςκευι» τθσ γονικισ αποξζνωςθσ Ε. Ακαναςοποφλου υμπτϊματα και πολυπλοκότθτα. Κιάνα Κινθτοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςταςθσ ςτο ςφςτθμα τθσ οικογενείασ Κ. Νικολάου Θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ γονικισ αποξζνωςθσ από το ςφςτθμα απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και τουσ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ Α. Μπζκα εμινάριο Ομιλιτρια: Α. Μπενζκου υγγραφι ιατρικϊν άρκρων υςτατικά κάκε τμιματοσ (introduction, methods, result, discussion) Γλϊςςα και εκφράςεισ Δθμιουργία πινάκων και εικόνων Απάντθςθ ςτουσ reviewers Kριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ Σα ςθμαντικότερα ςθμεία ελζγχου τθσ δθμοςίευςθσ Αξιολόγθςθ μεκοδολογίασ o χαρακτθριςτικά πλθκυςμοφ o μζγεκοσ δείγματοσ, o ιςχφσ μελζτθσ Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων και ςυηιτθςθσ o κατανομι αςκενϊν o γενίκευςθ αποτελεςμάτων Κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ 11:45-12:00 Διάλειμμα Πρακτικι άςκθςθ εργαςία ςε ομάδεσ Αξιολόγθςθ τμιματοσ/τμθμάτων δθμοςίευςθσ ανά ομάδα εργαςίασ Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ανά ομάδα εργαςίασ 12: Κζμα: Θ κεραπεία τθσ ουςιοεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ υντονιςτζσ: Μ. Μαλλιϊρθ Δ. Σςακλακίδου Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Μ. Μαλλιϊρθ Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι προςπάκεια και εμπειρία Κ. Κοκκϊλθσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Γ. Παπαναςταςάτοσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι εμπειρία του ΚΕΚΕΑ Ι. Σζντθσ Κζμα: Δυςεπίλυτα προβλιματα: Πότε είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία Ιατροδικαςτι και Ψυχιάτρου υντονιςτζσ: Χ. πθλιοποφλου Α. Δουηζνθσ Μθτροκτονία: Θ Λατροδικαςτικι ςκοπιά:. Παπαδόδθμα Μ. Σςζλλου Αναςκόπθςθ τθσ ψυχιατρικισ βιβλιογραφίασ για τθν μθτροκτονία: Χ. Καραμπάτςοσ Θ ςυμβολι τθσ τοξικολογικισ ανάλυςθσ βιολογικϊν υγρϊν και τριχϊν ςτθν διάγνωςθ τθσ τοξικομανίασ. Ακαναςζλθσ Θ ψυχιατρικι πραγματογνωμοςφνθ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τοξικομανίασ: Προβλιματα και προοπτικζσ: Α. Δουηζνθσ Κζμα: Ψυχικι διαταραχι και γονεϊκι ικανότθτα: Επιπτϊςεισ ςτα παιδιά υντονιςτζσ: Γ. Μουςςάσ Α. Καρκανιάσ Εκτίμθςθ γονεϊκισ ικανότθτασ παςχόντων από ψυχικι διαταραχι παρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων από Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ Γενικοφ Νοςοκομείου Η. αντά Απϊτερεσ ψυχοπακολογικζσ επιπτϊςεισ πρϊιμων ψυχοτραυματικϊν εμπειριϊν Α. Παχι Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ των ςυνεπειϊν τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Παςχαλάκθσ

6 Μεςθμβρινι διακοπι Κζμα: Ο ρόλοσ των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι και νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: Δ. Πλουμπίδθσ- Α. Κουρζτα Παρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Κ. Πικοφλθ Απόπειρεσ αυτοκτονίασ ςε κοινοτικό πλαίςιο Δ. Πλουμπίδθσ Θ επιβάρυνςθ τθσ οικογζνειασ και των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι-υποςτθρικτικζσ ομάδεσ του ΟΨΤ Ε. Λεμπζςθ Ενδεχόμενθ ποινικι ευκφνθ τρίτων ςε περίπτωςθ αυτοκτονίασ αςκενοφσ Ε. Πανταηι Μελίςτα Κζμα: Επικετικότθτα και εγκλθματικότθτα, γζνουσ κθλυκοφ υντονιςτζσ: Γ.Καλζμθ Μ. Μαργαρίτθσ Κεωρίεσ επικετικότθτασ Ι. Μιχόπουλοσ υνειςφορζσ τθσ Ψυχανάλυςθσ ςτθν κατανόθςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ Κ. Βαςιλοποφλου Κεωρίεσ Εγκλθματικότθτασ, διαφυλικζσ διαφορζσ Γ. Λυράκοσ Γυναικεία εγκλθματικότθτα: δεδομζνα από τισ γυναικείεσ φυλακζσ Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ν. τεφανισ Κζμα: Επιςτθμολογία & Ψυχιατρικι Χ. Παπαγεωργίου Κζμα: Αλκοολιςμόσ/Κατάχρθςθ αλκοόλ και επικετικότθτα εγκλθματικότθτα υντονιςτζσ: Ι. Λιάππασ Φ. Σςακίρθσ Αλκοολιςμόσ και επικετικι ςυμπεριφορά Ειςαγωγι και Επιδθμιολογία Ε. Μζλλοσ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα φγχρονα νευροβιολογικά δεδομζνα Θ. Παπαρρθγόπουλοσ υννοςθρότθτα ςτον αλκοολιςμό χζςθ με επικετικι ςυμπεριφορά Θ. Σηαβζλλασ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα Κεραπευτικζσ προςεγγίςθσ Δ.Σςακλακίδου Κζμα: εξουαλικοί δράςτεσ: φγχρονεσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ & νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: M. Zaitchick Α. Δουηζνθσ Θ αξία τθσ καταγραφισ του modusoperandi των δραςτϊν ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Ελλάδα Σ. Θλιοποφλου Παρουςίαςθ εργαλείων εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων Φ. Κωνςταντοποφλου φγχρονεσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων: πρόλθψθ, κεραπεία ι τιμωρία? Μ.Λ. Ψαρρά Forensic testimony on sex offenders: a case study M. Zaitchick ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 Κζμα: Φωτεινό διάλειμμα ςτισ χρόνιεσ εγκεφαλικζσ πακιςεισ: πόςο ςυχνό είναι; πόςο «φωτεινό» μπορεί να είναι; υντονιςτισ: Α. Δουηζνθσ Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθ νόςο Αλτςχάιμερ και τθν Αγγειακι Άνοια Εγκεφαλοπάκεια. Παπαγεωργίου «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν Άνοια τθσ νόςου του Πάρκινςον και τθν Άνοια με ωμάτια Λεβι Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν προχωρθμζνθ κλιρυνςθ Κατά Πλάκασ Κ. Βουμβουράκθσ Κζμα: Όψεισ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, καταλογιςμόσ και ψυχοιατροδικαςτικισ εκτίμθςθ υντονιςτζσ: Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Χ. Σουλοφμθσ Ανϊτερεσ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ και κεωρία του νου Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Διαςτάςεισ τθσ εναιςκθςίασ Μ. Μαρκοποφλου Ιπια οργανικι βλάβθ Ε. Καραβζλλασ Ειδικζσ κλινικζσ εικόνεσ και ομάδεσ ςυμπτωμάτων Α. Κοφρτθσ Κζμα: Ηθτιματα αναγκαςτικισ νοςθλείασ υντονιςτζσ: Ι. Νθματοφδθσ Κ. Αραπίδθσ Θ ακοφςια νοςθλεία ςτο Ειδικό Ψυχιατρικό Νοςοκομείο. Δεδομζνα και προβλθματιςμοί ςτθν κλινικι πράξθ Μ. Μαρκοποφλου Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςε ψυχιατρικι κλινικι Γενικοφ Νοςοκομείου. Πραγματικότθτα και προβλθματιςμοί.- Ι. Νθματοφδθσ Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςτο ςτρατιωτικό προςωπικό. Διεκνι και Ελλθνικά δεδομζνα.- Π. Φωτιάδθσ Ακοφςια νοςθλεία και ιδιωτικά αςκοφμενθ ψυχιατρικι Κ. Αραπίδθσ Κζμα: Θ παραβατικότθτα ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία: Από τθν γζνεςθ ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία υντονιςτζσ : Ε. Λαηαράτου Δ. Δικαίοσ Μορφζσ βίασ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Χ. Ανομίτρθ Θ επιδθμιολογία των διαταραχϊν διαγωγισ Η. Καλογεράκθσ Αιτιολογικοί μθχανιςμοί και παράγοντεσ κινδφνου των διαταραχϊν διαγωγισ Π. Μπαλι Πρόλθψθ και κεραπεία των διαταραχϊν διαγωγισ Σ. Γαροφαλάκθ Κζμα: Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςφνδρομθ και διπολικι διαταραχι. Γονεϊκι ικανότθτα και επιμζλεια τζκνων υντονίςτριεσ : Ι. Γιαννοποφλου Ε. Πανταηι Μελίςτα Ειδικά κζματα ψυχιατρικισ παρζμβαςθσ ςε αςκενείσ με μείηονεσ ψυχικζσ διαταραχζσ ςε ςχζςθ με τθ μθτρότθτα Α. Παπαδοποφλου Ψυχικά πάςχουςα μθτζρα και οι επιπτϊςεισ ςτο νεογνό. Θ εμπειρία τθσ Μ.Ε.Ν. Α. Δαςκαλάκθ Παρζμβαςθ κοινωνικισ υπθρεςίασ (ΚΤ): Παραμονι του παιδιοφ ςτο ςπίτι με τθν ψυχικά πάςχουςα μθτζρα ι φιλοξενία του ςε Κζντρο Παιδικισ Προςταςίασ; Φ. Ηαχαριάδθ Γονεϊκι ικανότθτα και ο τρόποσ διερεφνθςθσ τθσ από ψυχολογικι ςκοπιά ςτθ διεκνι βιβλιογραφία Δ. Σςόγια Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςυνδρομι και διπολικι διαταραχι. Ο ρόλοσ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτον πρϊιμο εντοπιςμό τθσ ζναρξθσ ι τθσ υποτροπισ τθσ νόςου και διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν επιμζλεια των τζκνων Φ. μυρνι Ψυχικι υγεία μθτζρασ ωσ ςτοιχείο δικαςτικισ εκτίμθςθσ τθσ γονικισ ικανότθτασ και ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειασ παιδιοφ Ε. Πανταηι Μελίςτα εμινάριο Κζμα: Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ ςτο πλαίςιο κοινοτικισ υπθρεςίασ ψυχικισ υγείασ Ειςθγθτζσ :. Παντελίδου Δ. Γαλάνθσ εμινάριο Ψυχιατροδικαςτικισ υντονίςτρια: Μαρία Φωτιάδου

7 ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Οι θκικζσ διαςτάςεισ ςτο ψυχαναλυτικό ζργο υντονιςτζσ: Ν. Σηαβάρασ Ι. Μιχόπουλοσ Θ θκικι και θ δεοντολογία ςτθν εργαςία του ψυχαναλυτι Δ. Μυλωνά Δεοντολογία και αντιμεταβίβαςθ ςτθν ψυχανάλυςθ. Μπεράτθ Σο εφροσ τθσ κεραπευτικισ ανεκτικότθτασ του ψυχαναλυτι Ν. Σηαβάρασ Κζμα: φγχρονα κζματα εφθβικισ ιατρικισ υντονιςτζσ: Ο. Γιωτάκοσ Α. Σςίτςικα Ζφθβοι και νζεσ τεχνολογίασ: Ευκαιρίεσ, προκλιςεισ και κίνδυνοι Α. Σςίτςικα χολικόσ εκφοβιςμόσ και βία ςτο φυςικό και διαδικτυακό κόςμο. Ειςαγωγι του εργαλείου εκπαίδευςθσ «Άλκθσ & Κλαίρθ» Ε. Σηαβζλα,, Κ. Ακαναςίου, Γ. Ζξαρχοσ «εξουαλικοποίθςθ» - Sexualization ςε παιδιά και εφιβουσ: Ανάγκθ ενθμζρωςθσ και παρζμβαςθσ Ε. Μπάρλου Κζμα: Ενδοοικογενειακι βία κατά των γυναικϊν: Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςιμερα υντονίςτριεσ: Μ. τρατθγάκθ Κ. Πετρουλάκθ Ομιλθτζσ Κ. Πετρουλάκθ Ε. Κουβζλθ Μ. Κεφαλοποφλου Ε. πανζα Α. Σςιριγϊτθ 10:30 11:30 Γενικι υνζλευςθ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ 11:30 13:00 Κζμα: Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Κ. ιϊμοσ Κζμα: Βία, Ψυχι & Σζχνθ: Μια ςυνάντθςθ.. υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ.Λ. Ψαρρά Ανοιχτι ςυηιτθςθ Κζμα: Θ ψυχολογία του δικαςτι υντονιςτισ: Α. Χαραλαμπάκθσ Χ. Σςόπελασ Ψθφοφορία για τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου Θ ζκταςθ του προβλιματοσ: Διεκνι και Ελλθνικά Δεδομζνα Κ. ιϊμοσ Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ και εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο Θ. Κανδρι Θ εμπειρία με ενιλικεσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Μονάδα 18 Άνω τ. Χρθςτίδθ Θ εμπειρία με ανιλικουσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Ειδικό ιατρείο Λπποκράτειου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ Β. Νταφοφλθσ Ψυχικι διαταραχι και καλλιτεχνικι δθμιουργικότθτα Κ. Κοκκϊλθσ Θ βία ςτθν τζχνθ. Κραςανάκθσ Σο ζγκλθμα ςτθν Σζχνθ και θ απλι τζχνθ τθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ του φόνου. Justimages? Μ. Λεμπζςθ Σο ζγκλθμα ςτθν τραγωδία Θ. Βλάχοσ «Οι ευαίςκθτοι δολοφόνοι» ι θ τρομοκρατία ςτο ςανίδι και το χαρτί Γ. Προδρομίτθσ Ομιλθτζσ Ν. Σςιρϊνθσ Μ. Σηεφεράκου Α. Χαραλαμπάκθσ 13: Διάλειμμα Αναπαράςταςθ ποινικισ δίκθσ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα