Α. Ν της 27 Αυγ./4 Σεπτ (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων."

Transcript

1 Α. Ν της 27 Αυγ./4 Σεπτ (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η εκτέλεσις δύναται ν` ανατίθεται εις αστυνομικά, υγειονομικά ή άλλα δημόσια όργανα. 2. Τα δι` υγειονομικών διατάξεων επιβαλλόμενα μέτρα θέλουσιν αποβλέπει ιδίως εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν, την αποκομιδήν απορριμμάτων, την εξυγίανσιν χώρων δυναμένων ν` αποβώσιν εστίαι αναπτύξεως μολυσματικών νόσων, την υγιεινήν εν γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, καταστημάτων, των δημοσίων ή κοινοχρήσεων τόπων! και καταστημάτων, την υγιεινήν κατάστασιν και καθαριότητα των εν τοις καταστήμασιν υπηρετούντων υπαλλήλων, τον σταυλισμόν των ζώων και την κατεργασίαν των προϊόντων αυτών, την από υγιεινής απόψεως καταλληλότητα των προς βρώσιν τροφίμων, την λήψιν μέτρων υγιεινής και καθαριότητος των μεταφορικών μέσων και των μέσων συγκοινωνίας και την εν γένει λήψιν πάντων των μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων και προστασίαν της δημοσίας υγείας. Εκδοσις και δημοσίευσις υγειονομικών διατάξεων Αρθρο 2. "Ι. Τις υγειονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές αφορούν και την προστασία του περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων". Τροποποίηση της παραγράφου 1 από την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α`/ 160). 2. Αι υγειονομικαί διατάξεις δημοσιεύοντ! αι δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ισχύουσι μετά παρέλευσιν 15 ημερών από της δημοσιεύσεως. Αι υπό των Γενικών Διοικητών ή των Νομαρχών εκδιδόμεναι διατάξεις δύναται εις κατεπειγούσας περιπτώσεις να ορισθή δι` αυτών ότι ισχύουσιν από της δημοσιεύσεώς των, υποβάλλονται όμως αμέσως προς έγκρισιν εις τον επί της Κρατικής Υγιεινής Υπουργόν, όστις δύναται να τροποποιή ή καταργή ταύτας. 3. Αι υγειονομικαί διατάξεις καταργούνται δι` ετέρας εκδιδομένης και δημοσιευομένης κατά τον αυτόν τρόπον ή παρελθούσης της δι` αυτών οριζομένων χρονικής διαρκείας της ισχύος των. Εκ της καταργήσεως των υγεινομικών διατάξεων δεν αίρεται το αξιόποινον των κατά την διάρκειαν της ισχύος των τελεσθεισών παραβάσεων. 4. Οσάκις αι υγειονομικαί διατάξεις δημιουργούν δαπάνας εις βάρος Δήμων ή Κοινοτήτων προσυπογράφονται υπό του Υπουργού Εσωτερικών και προκειμένου περί των της Διοικήσεως Πρωτευούσης υπό του Υπουργού Διοικητού αυτής. Αρθρο Αι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων βεβαιούνται και δι` εκθέσεων των ιατρών ή των υγειονομοφ! υλάκων των Υγειονομικών Κέντρων, άνευ συμπράξεως γραμματέας ή αστυνομικού οργάνου, μετ` ένορκον δι` εξέτασιν του συντάξαντος την έκθεσιν υπό της αστυνομικής αρχής εις τον δημόσιον κατήγορον. 2. Δύνανται αι εκθέσεις να διαβιβασθώσι και απ` ευθείας τω δημοσίω κατηγόρω αλλ` εν τη περιπτώσει ταύτη η μεν ένορκος εξέτασις του συντάκτου της εκθέσεως γίνεται υπό του δημοσίου κατηγόρου, κοινοποιείται δε αντίγραφον ταύτης και εις την αρμοδίαν αστυνομικήν αρχήν. Αρθρο 4. Αι παραβάσεις αύται εισάγονται εις δίκης εντός δεκαπενθημέρου από της μηνύσεως, συντεμνομένης εις το ήμισυ της νομίμου προθεσμίας προς κλήτευσιν εις το ακροατήριον των κατηγορουμένων και των μαρτύρων. Εν περιπτώσει αναβολής της δίκης το δικαστήριον ορίζει εν τη ιδία περί αναβολής αποφάσει ετέραν ρητήν δικάσιμον εντός 20ημέρου από της αναβολής άνευ

2 νέας κλητεύσεως των παρόντων κατηγορουμένων και μαρτύρων. Αρθρο 5. Μετά δευτέραν καταδίκην επί τη αυτή παραβάσει ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής κ! αι Αντιλήψεως ή ο Νομάρχης, δι` αποφάσεως αυτού, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην της υγειονομικής επιτροπής, δύναται να επιβάλη το κλείσιμον του καταστήματος ή επιχειρήσεως του καταδικασθέντος επί χρονικόν διάστημα ενός μηνός δυνάμενος ν` ανανεούται μέχρι της συμμορφώσεως προς την παραβιαζομένην υγειονομικήν διάταξιν. Αρθρο 6. Ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, μετά προηγουμένην ητιολογημένην γνωμάτευσιν της τοπικής υγειονομικής αρχής ή της νομαρχιακής υγειονομικής αρχής ή της νομαρχιακής υγειονομικής επιτροπής ή του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου δύναται ν` απαγορεύση την λειτουργίαν προσκαίρως ή οριστικώς πάσης επιχειρήσεως, εργαστηρίου ή εργοστασίου, καταστήματος ή αποθήκης ή την άσκησιν επαγγέλματος ή επιτηδεύματος εξ ου δύναται να προσκληθή κίνδυνος δια την δημοσίαν υγείαν. Αρθρο 7. Τα εργαστήρια, εργοστάσια, καταστήματα, αποθήκαι κλπ. ων διετάχθη κατά τας διατάξεις των άρθρ. 6 και 7 του παρόντος το κλείσιμον, κλείονται υποχρεωτικώς άνευ ετέρας διατυπώσεως και σφραγίζονται υπό της αρμοδίας αστυνομικής! αρχής εις ην παραδίδονται αι κλείδες αυτών, συντασσομένης εκθέσεως. Αρθρο Πας παραβιάζων την κατά τας διατάξεις των άρθρ. 6 και 7 του παρόντος νόμου επιβληθείσαν απαγόρευσιν της ασκήσεως του επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή το κλείσιμον του καταστήματος, εργαστηρίου, εργοστασίου ή αποθήκης, τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών. Επί των επ` αυτοφώρω καταλαμβανομένων παραβάσεων τούτων εφαρμόζονται και αι διατάξεις του Ν.Δ./τος της 22/ΧΙ/ 1923 "περί εκδικάσεως πλημμελημάτων τινών επ` αυτοφώρω". Αρθρο Δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν καταστήματος ή επιχειρήσεως, τους όρους λειτουργίας των οποίων καθορίζουσιν αι κατά τα άρθρ. 1 και 2 του παρόντος εκδιδόμεναι υγειονομικαί διατάξεις, απαιτείται άδεια της αστυνομικής αρχής (χορηγουμένη μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην της κατά το άρθρ. 11 του παρόντος επιτροπής) αποφαινομένης ότι πληρούνται οι όροι καθοριζόμενοι υπό της σχετικής υγειονομικής δια! τάξεως. 2. Η αίτησις δια την χορήγησιν αδείας υποβάλλεται εις την αστυνομικήν αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτην εις το οικείον υγειονομικόν κέντρον ή, εν ελλείψει, απ` ευθείας εις την αρμοδίαν επιτροπήν του άρθρ. 11 του παρόντος. 3. Τα μέχρι της δημοσιεύσεως εκάστης υγειονομικής διατάξεως λειτουργούντα καταστήματα και επιχειρήσεις, πλην των μετρίων και μεγάλων σταυλισμών ζώων και των επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να εφοδιασθώσι δι` αδείας συμφώνως προς την παρ. 1, υποχρεούνται όμως να συμμορφωθώσι προς πάσας τας εκ των υγειονομικών διατάξεων επιβαλλομένας αυτοίς υποχρεώσεις. Οι μέτριοι και μεγάλοι σταυλισμοί ζώων και επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωικών προϊόντων οφείλουσι να εφοδιασθώσι δια της κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου αδείας εντός 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος Α. Νόμου. 4. Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της αστυνομικής αρχής αυτεπαγγέλτως, οι δε παραβάται τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 3. «ΒΛΕΠΕ την παράγραφο 1 του άρθρου 28 το! υ Ν.2130/1993 όπου ορίζεται : "Η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβλέπεται από το άρθρο 10 του α.ν. 2520/1940 "Περί υγειονομικών διατάξεων", (ΦΕΚ 243/ Α`) και από την Α1β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526 Β`), όπως ισχύει κάθε φορά, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ιδρυθούν εφόσον καθένας από αυτούς αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή, με απόφαση του οικείου

3 δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το νομάρχη και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του π.δ. 323/1989." Αρθρο 10. (Η αρμοδία επιτροπή προς επιθεώρησιν και λήψιν αποφάσεως αποτελείται: Α. Δια τας επιχειρήσεις σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων: α) δι` ολόκληρον την περιφέρειαν Διοικήσεως Πρωτευούσης, εκ του Διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου Αττικοβοιωτία, ή Πειραιώς, ως Προέδρου, εξ ενός αν! τιπροσώπου της οικείας αστυνομικής αρχής, εκ του Διευθυντού της υγειονομικής υπηρεσίας Διοικήσεως Πρωτευούσης, εκ του νομοκτηνιάτρου και εκ του προϊσταμένου του γραφείου σχεδίου πόλεως, β) εις τας έδρας των Υγειονομικών Κέντρων, εκ του Διευθυντού του οικείου Υγειονομικού Κέντρου, ως Προέδρου, εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας αστυνομικής αρχής, εκ του ιατρού του δήμου, εκ του νομοκτηνιάτρου και του Νομομηχανικού. Τα μέλη των επιτροπών τούτων αναπληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών των, γ) εις τα λοιπά μέρη, εξ ολοκλήρου της τοπικής υγειονομικής επιτροπής, μετέχοντος και του οικείου αστυνόμου. Β`. Διατ α λοιπά καταστήματα η Επιτροπή αποτελείται εκ του Διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου, όπου υπάρχει τοιούτος, εκ του εκτελούντος την αστυνομικήν υπηρεσίαν και εκ του οικείου αστυνόμου. Εις τας ανωτέρω επιτροπάς δύναται να μετέχη άνευ ψήφου και αντιπρόσωπος επαγγελματιών, καλούμενος υπό του Προέδρου). (Καταργήθηκε με το άρθρου 1 του Ν.Δ. 1379/1973, αι δε αρμοδιότητες αυτής ασκούνται εφεξής, συμφώνως προς το άρθρο 10 του Ν.Δ./τος τούτου, υπ! ό των αρμοδίων Υπηρεσιών.) Αρθρο 11. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών του προηγουμένου άρθρου δύναται ο ενδιαφερόμενος να προσφύγη εις την οικείαν υγειονομικήν επιτροπήν του νομού εντός 20ημέρου από της κοινοποιήσεως. Αρθρο 12. Δια την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως των μετρίων και μεγάλων σταυλισμών και εργοσταστίων εν γένει, κατατίθεται παράβολον δραχμών τριακοσίων, δια δε τα λοιπά καταστήματα και μικρούς σταυλισμούς δραχμών εκατόν. Το παράβολον τούτο κατατίθεται επ` ονόματι του κατά τόπον αρμοδίου διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου, εν ελλείψει δε τούτου, επ` ονόματι του ιατρού του εκτελούντος την αστυνομικήν υπηρεσίαν, ως αποζημίωσις της οικείας επιτροπής. Υποχρέωσις προς καταβολήν του παραβόλου υφίσταται α) δια τας επιχειρήσεις και τα καταστήματα τα λειτουργούντα εις ολόκληρον την περιφέρειαν της Διοικήσεως Πρωτευούσης, β) εις πόλεις ένθα εδρεύει Υγειονομικόν Κέντρον και γ) εις πόλεις άνω των κατοίκων. (ΣΗΜ.1:Με την ΑΙβ/315/1987 (ΦΕΚ Β`/5! 8) αποφ. Υπ. Υγ. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, Οικον. και Δημ. Τάξης τα ποσά των παραβόλων του άνω άρθρου, όπως είχαν αυξηθεί με την 70985/52 κοινή απόφαση Υπ. Οικονομ. και Κοιν. Προν. αναπροσαρμόστηκαν ως εξής: "α) για έκδοση άδειας ίδρυσης μετρίων και μεγάλων σταυλισμών και εργοστασίων γενικά από δραχμ. 60 σε δραχμ και β) για έκδοση άδειας ίδρυσης μικρών σταυλισμών και λοιπών καταστημάτων από δραχμ. 30 σε δραχμ ". ) (ΣΗΜ 2: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12172/2002 -ΦΕΚ Β 533/ ), "Από την ημερομηνία δημοσίευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του Ν. 2503/97, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν. 2520/1940, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και της ΚΥΑ 8015/1/1171/1994 (ΦΕΚ 129/Β)".) Αρθρο Ο Νομ. 4060/1929 "περί κυρώσεως του από 18 Σεπτ Ν.Δ./τος "περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων" καταργείται. 2. Αι εις εκτέλεσιν του Νόμ εκδοθείσαι διατάξεις εξακολουθούσιν ισχύουσαι μέχρις ότου καταργηθώσιν ή τροποποιηθώσιν δια τοιού! των εκδιδομένων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου. Αι παραβάσεις τούτων διώκωνται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 3, 4 και 5 του παρόντος. Αρθρο 14. Πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου

4 καθορισθήσεται δια Β.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Αρθρο 15. Λόγω κατάργησης του άρθρου 4 το παλιό άρθρο 15 αναριθμήθηκε σε άρθρο 14,το άρθρο 14 σε 13 κ.ο.κ με την παρ.10 του άρθρου 11 του Ν.2307/1995 (Α /113)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Ορισμός διάκρισης

Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Ορισμός διάκρισης Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199) ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ορισμός διάκρισης Άρθρον1.-1.Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του παρόντος Νόμου είναι μονίμως οργανωμέναι επιχειρήσεις αι οποίαι

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα