ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2005/49/ΕΚ της Επιτρο πής της 25ης Ιουλίου 2005 και 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2006 για την τρο ποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τε χνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/EOK του Συμ βουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ EOK του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγι ση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχη μάτων και των ρυμουλκουμένων τους... 1 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/27/ΕΚ της Επιτρο πής της 3ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίη ση για λόγους προσαρμογής στην τεχνική πρόο δο, της Οδηγίας 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορά την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων με κινητήρα, της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητή ρα, της οδηγίας 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κι νητήρα και της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα. 2 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/83/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2005 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων I, VI, VII, VIII, IX και X της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλί ου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλε κτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων... 3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Ιανουαρίου 2007 Αριθμ /948/06 (1) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλί ου 2005 και 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/EOK του Συμ βουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλε κτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα τών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανο κίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας» (Α 57). β. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/84 (Α 70), της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α 136) «Κύ ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά νονται στην Τελική πράξη». δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98). ε. Του π.δ. 1376/1981 (Α` 342/ ) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρα τών μελών που αφορούν τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων».

2 318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. Της υπ αριθμ /2874/96 (Β 122/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας Οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευ ρωπαϊκών κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ EOK του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανο κινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». ζ. Την κοινή υπουργική απόφαση με την οποία προ σαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής «για την προ σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και για τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». η. Της υπ αριθμ /3950/92 (Β 764/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία έγκρισης τύπου οχη μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992». θ. Της υπ αριθμ /2988/02 (Β 1524/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπ αριθμ /1475/ (Β 909) κοινής υπουργικής απόφασης περί συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδη γίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». 2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομο θεσίας με τις διατάξεις των οδηγίων 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2005 και 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής της 6ς Μαρτίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβα τότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχε τικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχη μάτων και των ρυμουλκουμένων τους. (EE L 194/12 της 26/7/2005 και EE L 65/27 της αντίστοιχα). 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση του π.δ. 1376/1981 Το π.δ. 1376/1981 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: 1) Στο παράρτημα Ι, προστίθενται το ακόλουθο σημείο μετά το σημείο : « ως «εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz» νοείται ένα ραντάρ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης 2005/50/ΕΚ (EE L21 της σελ. 5) της Επιτροπής και το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις επίδοσης του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης». 2) Στο παράρτημα ΙΙ Α, προστίθενται το ακόλουθο σημείο μετά το σημείο : « όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέ λειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι/Προαιρετικό (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει». 3) Στο προσάρτημα του παραρτήματος ΙΙΙ Α προστί θενται το ακόλουθο σημείο μετά το σημείο 1.3: « όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι/Προαιρετικό (δια γράψτε ό,τι δεν ισχύει)». 4) Στο παράρτημα III Γ διαγράφονται η φράση «σφρα γίδα της διοίκησης» και το σχετικό τετράγωνο. Άρθρο 2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 62396/2988/2002 Το π.δ. 431/1987 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2988/2002 κοινής υπουργικής απόφασης και ισχύει τροποποιείται ως εξής: 1) Στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ μέρος Ι τμήμα Α προστί θενται το ακόλουθο σημείο μετά το σημείο : « όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέ λειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι/Προαιρετικό (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)». 2) Στο παράρτημα ΙΧ στην πλευρά 2 όλων των υπο δειγμάτων του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (ΠΣ), το στοιχείο 50 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «50. Παρατηρήσεις (1) : Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις 1. Από την 1η Ιουλίου 2006, σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του π.δ. 1376/81, όπως τροποποιείται από την παρούσα, οι αρμόδιες αρχές, για λόγους που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: α) θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνο δεύουν τα νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 431/1987 όπως τροποποήθηκε με την κοινή υπουρ γική απόφαση 47271/3950/92 και ισχύει, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης και β) αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων. Οι ισχύουσες εγκρίσεις για οχήματα στα οποία δεν έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz παραμένουν αμετάβλητες. 2. Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013, οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz. Άρθρο 4 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (1) Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz, σύμφωνα με την απόφαση 2005/50/ΕΚ, ο κα τασκευαστής πρέπει να αναφέρει στο σημείο αυτό: όχημα εξοπλι σμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 319 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ /947/06 (2) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2006/27/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση για λόγους προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορά την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων με κινητή ρα, της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, της οδηγίας 95/1/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κι νητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητή ρα και της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύ κλων οχημάτων με κινητήρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. τις διατάξεις: α. Tου άρθρου 84 του κ.ο.κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ κλοφορίας». β. Tου δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α 136) «Κύ ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά πρωτόκολλα και δηλώσεις που περιλαμβάνο νται στην Τελική πράξη». γ. Tων παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α 70), της παραγράφου 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). δ. Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). ε. Των υπ αριθμ /779/95 (Φ.Ε.Κ. Β 270/ ) κοινών υπουργικών αποφάσεων, που αφορά την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων με κινητήρα, 20090/1314/94 (Β 512/ ), για τις υποχρεωτικές επι γραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητή ρα, 15732/1196/96 (Φ.Ε.Κ. Β 671/ ), σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και 22529/1883/98 (Φ.Ε.Κ. Β 956/ ), σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, όπως ισχύουν. 2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομο θεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/27/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2006 για την τροποποίηση των οδηγιών 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου (L 66/7 της ). 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 10119/779/95 (Φ.Ε.Κ. Β 270/ ) τροποποιείται ως εξής: 1. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο : « Οι επενδύσεις πεδών πρέπει να μην περιέχουν αμίαντο.». 2. Το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής: α) τα σημεία και αντικαθίστανται από το ακό λουθο « Οι επιδόσεις που προδιαγράφονται για τα συστή ματα πέδησης, βασίζονται στην απόσταση ακινητοποίη σης ή/και στη μέση πλήρως ανεπτυγμένη επιβράδυνση. Οι επιδόσεις του συστήματος πέδησης καθορίζονται με μέτρηση της απόστασης ακινητοποίησης σε συνάρτηση προς την αρχική ταχύτητα του οχήματος ή/και με μέ τρηση της μέσης πλήρως ανεπτυγμένης επιβράδυνσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής Η απόσταση ακινητοποίησης είναι η απόσταση που καλύπτει το όχημα, από τη στιγμή που ο οδηγός αρχίζει να ενεργοποιεί το όργανο χειρισμού του συ στήματος πέδησης μέχρι τη στιγμή που ακινητοποι είται το όχημα. η αρχική ταχύτητα του οχήματος, v 1, είναι η ταχύτητα κατά τη στιγμή που ο οδηγός αρχίζει να ενεργοποιεί το όργανο χειρισμού του συστήματος πέδησης η αρχική ταχύτητα πρέπει να μην είναι μικρό τερη από το 98 % της ταχύτητας που προδιαγράφεται για την εν λόγω δοκιμή. Η μέση πλήρως ανεπτυγμένη επιβράδυνση, (d m ), υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της επιβράδυνσης σε συνάρτηση προς την απόσταση που διανύεται κατά το διάστημα από v b έωςv e, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: d m = μέση πλήρως ανεπτυγμένη επιβράδυνση v 1 = η ανωτέρω οριζόμενη ταχύτητα v b = ταχύτητα του οχήματος ίση προς 0,8 v 1 σε km/h v e = ταχύτητα του οχήματος ίση προς 0,1 v 1 σεkm/h s b = διανυθείσα απόσταση μεταξύ v 1 και v b σε μέτρα s e = διανυθείσα απόσταση μεταξύ v 1 και v e σε μέτρα Η ταχύτητα και η απόσταση καθορίζονται με όργανα μέτρησης ακριβείας ± 1 % της ταχύτητας που προδια γράφεται για τη δοκιμή. Η επιβράδυνση d m επιτρέπεται να καθορίζεται με μεθόδους διαφορετικές από εκεί νες για τη μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης.

4 320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην περίπτωση αυτή η ακρίβεια της επιβράδυνσης d m πρέπει να είναι ± 3 %.» β) στο σημείο 1.1.3, η φράση «για την έγκριση τύπου» αντικαθίσταται από τη φράση «για την έγκριση τύπου οχήματος» γ) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Οι αφορώσες την ελάχιστη αποτελεσματικό τητα προδιαγραφές πρέπει να είναι οι προβλεπόμενες κατωτέρω για κάθε κατηγορία οχήματος το όχημα πρέ πει να πληρεί τόσο την προβλεπόμενη απόσταση ακι νητοποιήσεως όσο και την προβλεπόμενη μέση πλήρως ανεπτυγμένη επιβράδυνση για τη σχετική κατηγορία οχημάτων, αλλά ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να μετρηθούν και οι δύο αυτές παράμετροι.» δ) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Τόσο το όχημα όσο και η (οι) υπό δοκιμήν πέδη( ες), πρέπει να είναι στεγνά, ενώ η (οι) πέδη( ες) πρέπει να είναι ψυχρή( ές). Η πέδη θεωρείται ότι είναι ψυχρή όταν η θερμοκρασία που μετράται στο δίσκο ή στο εξωτερικό του τυμπάνου είναι κατώτερη των 100 C.». Άρθρο 2 Το παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 20090/1314/94 (Β 512/ ), όπως ισχύει, τροποποι είται ως εξής: Το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Το δεύτερο μέρος αποτελείται από έξι χαρα κτήρες (γράμματα ή ψηφία) και υποδεικνύει τα γενικά χαρακτηριστικά του οχήματος (τύπος, παραλλαγή και, στην περίπτωση των μοτοποδηλάτων, έκδοση) κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να αναπαριστάνεται από διά φορους χαρακτήρες. Εάν ο κατασκευαστής δεν χρη σιμοποιήσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες, τα μη χρησιμοποιηθέντα διαστήματα πληρούνται με αλφα βητικά ή αριθμητικά στοιχεία, των οποίων η επιλογή επαφίεται στον κατασκευαστή.». Άρθρο 3 Το παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 15732/1196/96 (Φ.Ε.Κ. Β 671/ ), όπως ισχύει, τρο ποποιείται ως εξής: Το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «7. ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Η ανώτατη ταχύτητα του οχήματος εκφράζεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα με ακέραιο αριθμό που είναι ο πλησιέστερος προς το μέσο όρο των μετρούμενων τι μών ταχύτητας κατά δύο διαδοχικές δοκιμές όπου δεν παρατηρείται διαφορά πλέον του 3%. Σε περίπτωση που ο μέσος αυτός όρος συμπέσει στο μέσο ακριβώς δύο ακέραιων αριθμών, η τιμή στρογγυλεύεται στον μεγαλύτερο. Στην περίπτωση οχημάτων η ανώτατη τα χύτητα των οποίων δεν περιορίζεται από το σχετικό ορισμό που παρατίθεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 48145/2327/03 (Φ.Ε.Κ. Β 1207/ ), δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιμής για έγκριση τύπου και ως ανώτατη ταχύτητα γίνεται δεκτή η ταχύτητα που δηλώνεται από τον κατα σκευαστή του οχήματος στο δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 48145/2327/03 (Φ.Ε.Κ. Β 1207/ ).». Άρθρο 4 Το παράρτημα III του κεφαλαίου 1, τα παραρτήματα I και II του κεφαλαίου 3, το παράρτημα I του κεφαλαί ου 4, τα παραρτήματα I, II, VI και VII του κεφαλαίου 5, το παράρτημα του κεφαλαίου 7, τα παραρτήματα II, III και IV του κεφαλαίου 9, ο τίτλος και το παράρτημα I του κεφαλαίου 11, καθώς και τα παραρτήματα I και II του κεφαλαίου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 22529/1883/98 (Φ.Ε.Κ. Β 956/ ) τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/27) Η υπ αριθμ /1883/98 (Φ.Ε.Κ. Β 956/ ) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: 1. Στο κεφάλαιο 1 παράρτημα ΙΙΙ προσάρτημα 2 τμήμα ΙΙ.1, το πέμπτο εδάφιο διαγράφεται. 2. Το κεφάλαιο 3 τροποποιείται ως εξής: α ) το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: i) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ» ii) προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3.6: «3.6. Στην περίπτωση δικύκλων οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με είδος δομής ή πλαίσια για την κάλυψη ή την εν μέρει κάλυψη του οδηγού ή των επιβατών, είτε για την κάλυψη στοιχείων του οχήματος, η αρμό δια για την έγκριση τύπου αρχή ή τεχνική υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της και σε διαβούλευση με τον να εφαρμόσει τις προδι αγραφές του παρόντος παραρτήματος ή του παραρ τήματος ΙΙ στο σύνολο ή σε μέρος του οχήματος βάσει αξιολόγησης της δυσμενέστερης περίπτωσης.» iii) το σημείο 6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο «6.2. Τα άκρα των χειροκίνητων μοχλών του συμπλέκτη και της πέδησης πρέπει να είναι ουσιαστικά σφαιρικά με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 7 mm. Οι εξωτερικές πλευρές των μοχλών αυτών πρέπει να έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 2 mm. Ο έλεγχος γίνεται με τους μοχλούς σε μη εφαρμοζόμενη θέση.» β) ο τίτλος και το τμήμα «ΓΕΝΙΚΑ» του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίστανται από το ακόλουθο «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙ ΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ Για τα τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα που προορίζο νται για τη μεταφορά προσώπων, ισχύουν οι προδια γραφές της οδηγίας π.δ. 391/1983 (Φ.Ε.Κ. Α 142/ ) [σχετικά με τις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα (κατηγορίας M1)]. Ωστόσο, ληφθέντος υπ όψη του εύρους των ειδών κατασκευής των εν λόγω οχημάτων, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή ή τεχνική υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της και σε διαβούλευση με τον κατασκευαστή του οχήματος, να θέσει σε εφαρμογή τις προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος ή του παραρτήματος Ι στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 321 σύνολο ή σε μέρος του οχήματος βάσει αξιολόγησης της δυσμενέστερης περίπτωσης. Αυτό ισχύει επίσης όσον αφορά τις προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω σχετικά με τις προδιαγραφές των τρικύκλων οχημάτων, των ελαφρών τετράκυκλων και των τετράκυκλων. Οι ακόλουθες προδιαγραφές ισχύουν για τα τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, τα ελαφρά τετράκυκλα και τα τε τράκυκλα που προορίζονται για τη μεταφορά αγαθών. 3. Στο κεφάλαιο 4 παράρτημα Ι προστίθενται τα ακό λουθα σημεία 14 και 15: «14. Ως όχημα χωρίς αμάξωμα νοείται το όχημα στο οποίο ο θάλαμος επιβατών δεν οριοθετείται από τέσ σερα τουλάχιστον από όλα τα ακόλουθα στοιχεία: αλε ξήνεμο, δάπεδο, οροφή καθώς και πλευρικά και πίσω τοιχώματα ή θύρες. 15. Ως όχημα με αμάξωμα νοείται το όχημα στο οποίο ο θάλαμος επιβατών οριοθετείται ή μπορεί να οριοθε τείται από τέσσερα τουλάχιστον από όλα τα ακόλουθα στοιχεία: αλεξήνεμο, δάπεδο, οροφή καθώς και πλευρικά και πίσω τοιχώματα ή θύρες.». 4. Το κεφάλαιο 5 τροποποιείται ως εξής: α ) το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: i) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Κάθε αρχικός εξοπλισμός καταλυτικού( ών) με τατροπέα( έων) φέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα δια κριτικά: ii) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και τα σημεία και διαγράφονται: « Σημάνσεις Οι αρχικοί καταλυτικοί μετατροπείς αντικατάστασης φέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα διακριτικά : β) το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: i) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Κάθε αρχικός εξοπλισμός καταλυτικού( ών) με τατροπέα( έων) φέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα δια κριτικά: ii) το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και τα σημεία και διαγράφονται: « Σημάνσεις Οι αρχικοί καταλυτικοί μετατροπείς αντικατάστασης φέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα διακριτικά : γ) το σημείο 4α του παραρτήματος VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο «4α. Καταλυτικοί μετατροπείς 4α.1. Αρχικός εξοπλισμός καταλυτικού μετατροπέα που έχει υποβληθεί σε δοκιμή ως προς το σύνολο των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας. 4α.1.1. Μάρκα και τύπος του αρχικού εξοπλισμού κα ταλυτικού μετατροπέα όπως αναφέρονται στο σημείο του παραρτήματος V (δελτίο πληροφοριών). 4 α.2. Αρχικός καταλυτικός μετατροπέας αντικατάστα σης που έχει υποβληθεί σε δοκιμή ως προς το σύνολο των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας. 4α.2.1. Μάρκα( ες) και τύπος( οι) του αρχικού καταλυ τικού μετατροπέα αντικατάστασης όπως αναφέρονται στο σημείο του παραρτήματος V (δελτίο πλη ροφοριών).». 5. Το σχήμα 1 του παραρτήματος του κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο σχήμα: 6. Το κεφάλαιο 9 τροποποιείται ως εξής: α ) το σημείο του παραρτήματος ΙΙ αντικαθί σταται από το ακόλουθο « Όλοι οι αρχικοί σιγαστήρες φέρουν τουλάχι στον τα ακόλουθα διακριτικά:

6 322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) το σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίστα ται από το ακόλουθο « Όλοι οι αρχικοί σιγαστήρες φέρουν τουλάχι στον τα ακόλουθα διακριτικά: γ) το σημείο του παραρτήματος IV αντικαθί σταται από το ακόλουθο « Όλοι οι αρχικοί σιγαστήρες φέρουν τουλάχι στον τα ακόλουθα διακριτικά :. 7. Το κεφάλαιο 11 τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ» β) το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: i) το σημείο 1.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο και προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1.6α: «1.6. ως κάθισμα νοείται μια δομή που αποτελεί ή όχι ενσωματωμένο τμήμα της δομής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσής του, και η οποία παρέχει μία θέση καθημένου για έναν ενήλικα, ο δε όρος περιλαμβάνει τόσο ένα ατομικό κάθισμα όσο και το τμήμα ενός πάγκου που αντιστοιχεί σε μία θέση καθημένου. Η σέλα δεν θεωρείται κάθισμα όσον αφορά το σημείο α. ως σέλα νοείται η θέση καθημένου στην οποία ο οδηγός ή ο επιβάτης κάθεται διάσκελα.» ii) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 2.1. Εάν οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας είναι εγκατεστημένες, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο Οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε όλα τα καθίσματα των τρι κύκλων μοτοποδηλάτων, των τρικύκλων, των ελαφρών τετράκυκλων και των τετράκυκλων Σημεία αγκύρωσης κατάλληλα για ζώνες τριών σημείων απαιτούνται για όλα τα καθίσματα που πλη ρούν και τους δύο ακόλουθους όρους: το κάθισμα διαθέτει ερεισίνωτο ή υπάρχει διάταξη στήριξης που συμβάλλει στον προσδιορισμό της γωνίας κλίσης του ερεισίνωτου του ανδρεικέλου και μπορεί να θεωρηθεί ερεισίνωτο, υπάρχει πλευρικό ή εγκάρσιο δομικό στοιχείο πίσω από σημείο Η σε ύψος μεγαλύτερο των 450 mm μετρη μένο από το κατακόρυφο επίπεδο του σημείου H Για όλα τα λοιπά καθίσματα, οι αγκυρώσεις, που είναι κατάλληλες για ισχιακές ζώνες ασφαλείας, είναι αποδεκτές Οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτικές για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα ή τα τε τράκυκλα των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι 250 kg.». 8. Το κεφάλαιο 12 τροποποιείται ως εξής: α ) μετά τον τίτλο του παραρτήματος Ι του κεφαλαίου 12 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως όχη μα με αμάξωμα νοείται το όχημα στο οποίο ο θάλαμος επιβατών οριοθετείται ή μπορεί να οριοθετείται από τέσσερα τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία: αλε ξήνεμο, δάπεδο, οροφή καθώς και πλευρικά και πίσω τοιχώματα ή θύρες.» β) το σημείο του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο « Κάθε όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα αποπάγωσης και αποθάμβωσης του αλεξηνέ μου, το οποίο να επιτρέπει την εξάλειψη της πάχνης και του πάγου από την ύαλο και της δρόσου που καλύπτει την εσωτερική υάλινη επιφάνεια του αλεξηνέμου. Εντούτοις, το σύστημα αυτό δεν απαιτείται για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με αμάξωμα που διαθέτουν κινητήρα ισχύος 4 kw, ή για τα οχήματα στα οποία το αλεξήνεμο είναι εγκατεστημένο ώστε να μην υπάρ χει οιαδήποτε υποστηρικτική ή άλλη δομή ή πλαίσιο προσαρτημένο στο αλεξήνεμο με προέκταση προς τα πίσω μεγαλύτερη των 100 mm. Το σύστημα απαιτείται για όλα τα οχήματα που διαθέτουν οροφή, η οποία είναι είτε μόνιμη είτε αφαιρέσιμη ή ανασυρόμενη.» Άρθρο 5 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά τα δίκυ κλα και τρίκυκλα οχήματα που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στις υπ αριθμ /779/95 (Φ.Ε.Κ. Β 270/ ), 20090/1314/94 (Β 512/ ), 15732/1196/96 (Φ.Ε.Κ. Β 671/ ) και 22529/1883/98 (Φ.Ε.Κ. Β 956/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα, όπως ισχύουν και τροποποιούνται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες επι τρέπουν, για λόγους που έχουν σχέση με το αντικείμενο της σχετικής οδηγίας, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ, την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων. 2. Από την 1η Ιουλίου 2007, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που έχουν σχέση με το αντικείμενο της σχετικής οδηγίας, δε χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ σε κάθε νέο τύπο δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα που δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζουν κοινές υπουρ γικές αποφάσεις 10119/779/95 (Φ.Ε.Κ. Β 270/ ), 20090/1314/94 (Β 512/ ), 15732/1196/96 (Φ.Ε.Κ. Β

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / ) και 22529/1883/98 (Φ.Ε.Κ. Β 956/ ) αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν και τροποποιούνται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 6 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ /5006/05 (3) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/83/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2005 για την προσαρμογή στην τε χνική πρόοδο, των παραρτημάτων I, VI, VII, VIII, IX και X της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας» (Α 57). β. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α 70), της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν.1338/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α 136) «Κύ ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά νονται στην Τελική πράξη». δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98). ε. Του π.δ. 1376/1981 (Α` 342/ ) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρα τών μελών που αφορούν τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων».» στ. Της υπ αριθμ /2874/96 (Β` 122/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας Οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευ ρωπαϊκών κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ EOK του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανο κινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». ζ. Την κοινή υπουργική απόφαση με την οποία προ σαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής «για την προ σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και για τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». 2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσί ας με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/83/ΕΚ της Επιτρο πής της 23ης Νοεμβρίου 2005 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων I, VI, VII, VIII, IX και X της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατό τητα) των οχημάτων. (EE L 305/32 της ). 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Τα παραρτήματα I, VI, VII, VIII, IX και X του π.δ. 1376/1981 όπως ισχύει τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας. 2. Προσαρτάται το ακόλουθο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το π.δ. 1376/1981 τροποποιείται ως εξής: 1) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) Στο σημείο α), η φράση «υποβάθμιση ή με ταβολή της λειτουργίας, π.χ. του κινητήρα, των ταχυ τήτων, των φρένων, της ανάρτησης, του συστήματος υποβοήθησης της κατεύθυνσης ή των διατάξεων περι ορισμού της ταχύτητας» αντικαθίσταται από τη φρά ση «υποβάθμιση ή μεταβολή της λειτουργίας: π.χ. του κινητήρα, των ταχυτήτων, των φρένων, της ανάρτησης, του συστήματος υποβοήθησης της κατεύθυνσης ή των διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας». β) Στο σημείο 6.8.1, η φράση «ISO : DIS2002» αντικαθίσταται από τη φράση «ISO : 2η έκδοση 2004». γ) Στο σημείο 6.9.1, η φράση «ISO : DIS2002» αντικαθίσταται από τη φράση «ISO : 2η έκδοση 2004». δ) Το σημείο 7 του προσαρτήματος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «7. ISO Οδικά οχήματα Ηλεκτρικές διαταρα χές από ακτινοβολούμενη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στενής ζώνης Μέθοδοι δοκιμής οχημάτων. Μέρος 1: Γενικά και ορισμοί (ISO : 3η έκδοση 2005) Μέρος 2: Πηγή ακτινοβολίας εκτός του οχήματος (ISO : 3η έκδοση 2005). Μέρος 4: Διοχέτευση μαζικού ρεύματος (BCI) (ISO : 1η έκδοση 1995)». ε) Το σημείο 8 του προσαρτήματος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «8. ISO Οδικά οχήματα Ηλεκτρικές διαταρα χές από ακτινοβολούμενη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στενής ζώνης Μέθοδοι δοκιμής κατασκευαστικών στοιχείων.

8 324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέρος 1: Γενικά και ορισμοί (ISO : 3η έκδοση 2005). Μέρος 2: Θάλαμος με απορροφητικό υλικό (ISO : 2η έκδοση 2004) Μέρος 3: Κύτταρο TEM (ISO : 2η έκδοση 2001). Μέρος 4: Διοχέτευση μαζικού ρεύματος (BCI) (ISO : 3η έκδοση 2005). Μέρος 5: Γυμνός αγωγός (ISO : 2η έκδοση 2002)». 2) Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής: α) Στο σημείο 1.2, η φράση «ISO : 2003» αντικα θίσταται από τη φράση «ISO : 3η έκδοση 2005». β) Στα σημεία 3.1, και 4.1.1, η φράση «ISO DIS : 2003» αντικαθίσταται από τη φράση «ISO : 3η έκδοση 2005». 3) Το σημείο 3.1 του παραρτήματος VII αντικαθίσταται ως εξής: «3.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρό τυπο CISPR 25 (2η έκδοση 2002) ρήτρα 6.4 μέθοδος ALSE». 4) Το σημείο 3.1 του παραρτήματος VIII αντικαθίσταται ως εξής: «3.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρό τυπο CISPR 25 (2η έκδοση 2002) ρήτρα 6.4 μέθοδος ALSE». 5) Το παράρτημα IX τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο αντικαθίσταται ως εξής: « Τα ΗΣΥ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε συνδυασμού των ακολούθων μεθόδων δοκιμών κατά τη διάκριση του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι αυτό καταλήγει στην κάλυψη της πλή ρους περιοχής συχνοτήτων η οποία προβλέπεται στο σημείο 3.1 του παρόντος παραρτήματος. Δοκιμή απορροφητικού θαλάμου: σύμφωνα με το ISO : 2η έκδοση Δοκιμή κυττάρου TEM: σύμφωνα με το ISO : 2η έκδοση Δοκιμή διοχέτευσης μαζικού ρεύματος: σύμφωνα με το ISO : 3η έκδοση Δοκιμή γυμνού αγωγού: σύμφωνα με το ISO : 2η έκδοση Δοκιμή γυμνού αγωγού 800 mm: σύμφωνα με τη ρήτρα 4.5 του παρόντος παραρτήματος. Η περιοχή συχνοτήτων και οι γενικές συνθήκες δοκι μής ορίζονται βάσει του ISO : 3η έκδοση 2005.». β) Το σημείο 2.1 αντικαθίσταται ως εξής: «2.1. Οι συνθήκες δοκιμής ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO : 3η έκδοση 2005». γ) Το σημείο 3.1 αντικαθίσταται ως εξής: «3.1. Περιοχή συχνοτήτων, διάρκεια μετρήσεων. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή συ χνοτήτων 20 έως MHz με βήματα συχνοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO : 3η έκδοση Η διαμόρφωση σήματος δοκιμής είναι: διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ), με διαμόρφωση 1 khz και βάθος διαμόρφωσης 80 % στην περιοχή συχνοτήτων 20 έως 800 MHz, και διαμόρφωση φάσης (ΡΜ), t σε 577 μs, περίοδος μs στην περιοχή συχνοτήτων 800 έως MHz, εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της τε χνικής υπηρεσίας και του κατασκευαστή του ΗΣΥ. Το μέγεθος του βήματος συχνότητας και η διάρκεια μετρήσεων επιλέγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO : 3η έκδοση 2005». * * δ) Το σημείο 3.2 αντικαθίσταται ως εξής: «3.2. Η τεχνική υπηρεσία εκτελεί τη δοκιμή στα δια στήματα που προσδιορίζονται στο πρότυπο ISO : 3η έκδοση 2005 σε όλη την περιοχή συχνοτήτων 20 έως MHz. Εναλλακτικά, εάν ο κατασκευαστής παρέχει στοιχεία μέτρησης για ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων από ερ γαστήριο δοκιμών πιστοποιημένο ως προς τα σχετικά μέρη του ISO 17025: 1η έκδοση 1999 και αναγνωρισμένο από την αρχή έγκρισης, η τεχνική υπηρεσία μπορεί να επιλέξει μειωμένο αριθμό χαρακτηριστικών συχνοτήτων στην περιοχή, π.χ. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300, και MHz προκειμέ νου να βεβαιώσει ότι το ΗΣΥ πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος». ε) Το σημείο αντικαθίσταται ως εξής: « Μεθοδολογία δοκιμής Χρησιμοποιείται η μέθο δος υποκατάστασης για να καθοριστούν οι συνθήκες του πεδίου δοκιμής σύμφωνα με το ISO : 2η έκ δοση Η δοκιμή εκτελείται με κάθετη πόλωση». στ) Το σημείο αντικαθίσταται ως εξής: « Μεθοδολογία δοκιμής Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με το ISO : 2η έκδοση Ανάλογα με το ΗΣΥ που εξετάζεται, η τεχνική υπη ρεσία επιλέγει τη μέθοδο μέγιστης σύζευξης πεδίου (maximum field coupling) με το ΗΣΥ ή τη δέσμη καλωδίων στο εσωτερικό του κυττάρου ΤΕΜ». ζ) Το σημείο αντικαθίσταται ως εξής: « Μεθοδολογία δοκιμής Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με το ISO : 3η έκδοση 2005 σε πάγκο δοκιμών. Εναλλακτικά, το ΗΣΥ μπορεί να δοκιμαστεί ενώ είναι τοποθετημένο στο όχημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO : 1η έκδοση Ο ακροδέκτης διοχέτευσης τοποθετείται σε από σταση 150 mm από το προς δοκιμή ΗΣΥ. Η μέθοδος αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των διοχετευόμενων ρευμάτων από ισχύ τροφοδοσίας. Η περιοχή συχνοτήτων της μεθόδου περιορίζεται από τις προδιαγραφές του ακροδέκτη διοχέτευσης ρεύματος». 6) Στα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος X, η φράση «ISO : 2002» αντικαθίσταται από τη φράση «ISO :2004». Άρθρο 2 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2840 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5299/406 Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ: 28180/2112/05 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/30/ ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2005 για την τροποποίηση, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1844 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση ανιθαγενούς αλλοδαπού ΤΖΑΡΑ ΝΤΑΤ ΜΟΝΙΡ του Μοχάμεντ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 30 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 37566/5116/10 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ μουλκουμένων τους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1788 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39043/2809/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 10.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0949/2007, του Dirk Emmermann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις που υφίστανται χρήστες αναπηρικού

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 724 24 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/40/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000 Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2974 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 131219 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1337 27 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.20242/1336/14 Τροποποίηση της αριθ. 5299/406/12 υπουργικής απόφα σης με θέμα «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 31 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα