ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΦΛΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ Προς: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 T.K : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/ που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη » (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6975 τελικό / και C (2012) 9519 τελικό / αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2966Β/ ) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθ /11/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (ΦΕΚ 35Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1499Β) και την υπ αριθ / (ΦΕΚ 361Β) κοινή υπουργική απόφαση. 4. Την υπ. αρ. Υ 46/ (ΦΕΚ 2101/Β/9.7.11) Απόφαση Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη και την τροποποιητική αυτής απόφαση με αριθ. Υ157 (ΦΕΚ 2312Β/ ). 5. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ371/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον διορισμό του κ. Σωκράτη Αλεξιάδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 6. Την υπ. αριθμ / ΕΥΣ1749 / Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί με την Σελίδα 1 από 5

2 υπ. αριθμ /ΕΥΘΥ2041/ , την 28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 1088/ ) και την 5058/ΕΥΘΥ138 (ΦΕΚ 292/Β'? ). 7. Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρσησιακών Προγρμμάτων , του στόχου 1 και 2, όπως αυτό ισχύει. 8. Την με αριθμ (ΦΕΚ 2966/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία η «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» υπάγεται απ ευθείας στο Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 9. Την με αριθμ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2852/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 10. Την με αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που αφορούν το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων». 11. Την με αρ. πρωτ. 3/ (κωδικός 1) Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - συγχρηματοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦΔ ΚΑΠΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων". 12. Την με αριθμ. πρωτ / Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηματοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3/ (κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές -Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 13. Tην απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χωρών», που ελήφθη κατά τη 281η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΕ( ). 14. Tην απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ έγκρισης του Μητρώου Αξιολογητών του Προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χωρών», που ελήφθη κατά τη 286η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΕ ( ). 15. Την με αριθμ. πρωτ. 109/ Αίτηση χρηματόδησης του Δήμου Περιστερίου προς το ΚΑΠΕ για την πράξη «Ανάπλαση Ελεύθερων χώρων περιοχής χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό» 16. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» 1059/ του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων». 17. Την με αριθμ. πρωτ. 324 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/ εισήγηση του ΕΦΔ ΚΑΠΕ για την ένταξη της πράξης «Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό» στο Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ". Αποφασίζει Σελίδα 2 από 5

3 την Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ " στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2013ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής που βρίσκεται στο Δ. Περιστερίου. Η περιοχή αναβάθμισης συνολικού εμβαδού m2 ορoιοθετείται από τις οδούς: Ιωαννίνων, Πεύκων, Ημαθίας-Κάκτου, Κέδρων & περιλαμβάνει δύο πλατείες επί της οδ. Ιωαννίνων την πλατεία Ιωαννίνων & την πλατεία Δέγλερη. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν (οι οποίες αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο διαμόρφωσης) είναι: Οδ. Ιωαννίνων & Πευκών: Διαπλάτυνση πεζοδρoμίων, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης μόνο από τη μια πλευρά της οδού, φύτευση φυλλοβόλων δέντρων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, δημιουργία ζωνών απρόσκοπτης πορείας τυφλών/ ΑΜΚ, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων/πλ. Ιωαννίνων & Πλ. Δέγλερη: Δημιουργία ενιαίων χώρων πρασίνων, οργάνωση χώρων κίνησης-στάσης με τη διευθέτηση των εσωτερικών λειτουργιών των πλατειών, περιορισμός της χρήσης των δαπεδοστρώσεων στο ελάχιστο και, όπου απαιτείται επιλέγεται η χρήση του ψυχρού κυβόλιθου, τοποθέτηση αστ. εξοπλισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 931/Β/ , κατασκευή στην πλ. Δέγλερη ξύλινου στεγάστρου/οδ. Ανεμώνης: Φύτευση φυλλοβόλων δένδρων & τοποθέτηση ψυχρών υλικών στο διατιθέμενο για δαπεδόστρωση πλάτος/αγ. Ιεροθέου : Αύξηση χώρων πρασίνου, κατασκευή στο χώρο εισόδου του αθλητικού κέντρου μεταλλικού βιοκλιματικού στεγάστρου, τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία εναλλακτών δροσισμού εδάφουςαέρα, δαπεδόστρωση με ψυχρούς γκρι τσιμεντοκυβόλιθους,μετατόπιση & οργάνωση της παιδικής χαράς κατά μήκος της περιτοίχισης του αθλητικού κέντρου/χώρος στάθμευσης επί της οδ. Πεύκων: Κάλυψη των σκληρών δαπέδων από ψυχρή άσφαλτο, δημιουργία χώρων πρασίνου&κατασκευή στεγάστρων στις πλευρικές ζώνες στάθμευσης. Η βιοκλιματική αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω: μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 1,63οC σε ύψος 1.80m μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26οC κατά 33,03% μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας κατά C βελτίωσης της θερμικής άνεσης πάνω από 19,33%. 6. Παραδοτέα πράξης: ΥΠ.1:550μ οδ.πεύκων που περιλαμβάνει ψυχρό οδόστρωμα,πεζοδρόμια,χώρους στάθμευσης,αστικό εξ/σμό,φυτεύσεις,φωτιστικά κλπ σε λειτουργία. 700μ οδ.ιωαννίνων που περιλαμβάνει ψυχρό οδόστρωμα,πεζοδρόμια,χώρους στάθμευσης,αστικό εξ/σμό,φυτεύσεις,φωτιστικά κλπ σε λειτουργία. 110μ οδ.δημητροκάλη(από οδ.ιωαννίνων ως το όριο της πλ. Ιωαννίνων)&35μ οδ.ηρακλειδών (από Ιωαννίνων ως Αίγλης) που περιλαμβάνει ψυχρό οδόστρωμα σε λειτουργία. 1500μ2πλατ. Ιωαννίνων,που περιλαμβάνει φυτεύσεις,δάπεδα με ψυχρά υλικά,διαμόρφωση παιδ. χαράς,σε λειτουργία. 900μ2πλατ. Δέγλερη,πουπεριλαμβάνει φυτεύσεις,δάπεδα με ψυχρά υλικά,χώρους στάσης&καθιστικά,ξύλινο σκίαστρο&χώρους στάθμευσης(επί της Ηρακλειδών)σε Σελίδα 3 από 5

4 λειτουργία.180μ οδ.(πεζόδρομου)ανεμώνης που περιλαμβάνει δάπεδα με ψυχρά υλικά,φυτεύσεις, κλπ σε λειτουργία.280μ οδ.αγ.ιερόθεου(από Ημαθείας ως Πεύκων) που περιλαμβάνει δάπεδα με ψυχρά υλικά,φυτεύσεις,μεταλλικό στέγαστρο,γεωεναλλάκτες,σε λειτουργία. 4000μ2 ανοικτ. χώρου&παιδικής χαράς, στη συμβολή των οδ. Πεύκων, Ανεμώνης & Αγ. Ιερόθεου, που περιλαμβάνει φυτεύσεις,δάπεδα με ψυχρά υλικά, κλπ, σε λειτουργία.2400μ2 χώρου στάθμευσης πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου,που περιλαμβάνει φυτεύσεις,δάπεδα με ψυχρά υλικά&ψυχρή άσφαλτο,κλπ σε λειτουργία.ειδικότερα θα εγκατασταθούν: Δάπεδα με ψυχρούς κυβόλιθους/άσφαλτο(μ2): Δάπεδο σταθεροποιημένου χώματος(μ2):1000 Ξύλινο στέγαστρο(μ3):2,20 Μεταλλικό στέγαστρο(μ2):565 Κρήνες(τεμ):2 Δένδρα/φυτά:(τεμ)7220 Χλοοτάπητας τοποθ/νος:(στρ)4 Γεωεναλλάκτες(τεμ):40 Φωτιστικά αστικού-οδικού τύπου(τεμ):251 Σύστημα άρδευσης πρασίνου(m2):4860.τα παραδοτέα του ΥΠ1 εμφανίζονται αναλυτικά στα τεύχηδημοπράτησης.υπ.2:τεύχος Προδιαγραφών εξοπλισμού μετρήσεων&προσδιορισμού θέσεων εγκατάστασής του,καθορισμός προγράμματος μετρήσεων,τεύχος μετρήσεων,αξιολογήσεων&επεξεργασίας,έκθεση αξιολόγησης βιοκλιματικών στόχωνπράξης. ΥΠ.3:Πέντε εγκατεστημένοι&σε λειτουργία αυτόματοι ασύρματοι μετεω/γικοί σταθμοί.υπ.4:απολ/σμός εκδηλώσεων,έντυπο υλικό,ιστοσελίδα,διαφ/στικές καταχ.,ραδ.μήνυμα 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Αύξηση χώρων πρασίνου Αύξηση χώρων πρασίνου (ποσοστό) Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 Αριθμός m2 % m2 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ , , ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 3,056, , Σύνολο (1) 3,760, ΣΥΝΟΛΑ 3,760, ,760, ,760, ,760, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,760, Ευρώ Σελίδα 4 από 5

5 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 3,760, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 3,760, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0758 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ (νέο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 3,760, (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 304, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Οικονομικού, Πανόρμου 2, Αθήνα (Υπόψη κ. Λάμπρη Δ/ντη) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 5 από 5