ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 894/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α 1 2 ΕΙΔΟΣ Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Γυμνασίου διπλότυπο-αυτογραφικό χαρτί διαστάσεων 15 X Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Λυκείου-ΕΠΑΛ διπλότυπο-αυτογραφικό χαρτί διαστάσεων 15 X 3 Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Γυμνασίου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21 Χ 29,7) με μαλακό (κουσέ) 4 Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Λυκείου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) 5 6 Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης ΕΠΑΛ με λευκό ευρετήριο για την αναγραφή μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Φοίτησης Γυμνασίου 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) 7 Βιβλίο Φοίτησης Λυκείου-ΕΠΑΛ 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) ) με μαλακό (κουσέ) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η συντάκτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γιαννουλάκη Μαρίνα

3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και συγκεκριμένα Ημερήσιων Δελτίων Απουσιών, Βιβλίων Διδασκόμενης Ύλης και Βιβλίων Φοίτησης για τις ανάγκες των σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης του ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις: Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική Απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ τ.β του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του Ν.2286/95 με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α) και των αντιστοίχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α) και τις οδηγίες 204/18/ΕΚ. Η πίστωση θα βαρύνει τη Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΡΘΡΟ 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23,24 και 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος αφού υπάρχει συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: A. Συγγραφή Υποχρεώσεων. B. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΡΘΡΟ 5 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους είτε με την επίδειξη του Α.Δ.Τ. ή με εξουσιοδότηση (εάν υποβάλλεται από εκπρόσωπο) σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος και θα απευθύνεται προς την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (Ημερήσιων Δελτίων Απουσιών, Βιβλίων διδασκόμενης Ύλης και Βιβλίων Φοίτησης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δ/θμιας Εκπ/σης, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης- Ανδρόγεω 2 3 ος όροφος έως και την Παρασκευή και ώρα 15:00.

4 Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας μελέτης που αφορά την προμήθεια και συμφωνούν με αυτούς. 3. Τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. 4. Την οικονομική προσφορά έντυπο της υπηρεσίας (Τιμολόγιο προσφοράς) - σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο σφραγισμένο. Αξιολόγηση προσφορών: ΑΡΘΡΟ 6 ο Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά δείγμα των υπό προμήθεια ειδών στα οποία θα αναγράψει την επωνυμία του. Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ο χρόνος παράδοσης, η οικονομική προσφορά) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 7 ο Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά από εντολή της υπηρεσίας τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί η, ανά σχολική μονάδα της Δ/θμιας Εκπ/σης του και σε χρόνο που θα ορίζεται από την υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος τω 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας. Τα έξοδα μεταφορά θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παραλαβή: Η αρμόδια επιτροπή του κάθε σχολείου θα βεβαιώνει την παραλαβή της προμήθειας.

5 ΑΡΘΡΟ 9 ο Πλημμελής κατασκευή: Εάν κατά την παραλαβή τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33,34,35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις: Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων που ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 11 ο Η διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών και μέχρι απορρόφησης του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης, εφόσον πετύχει καλύτερες τιμές. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Συντάκτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γιαννουλάκη Μαρίνα

6 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΣ 1 Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Γυμνασίου ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ , , Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Λυκείου-ΕΠΑΛ Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Γυμνασίου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21 Χ 29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Λυκείου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης ΕΠΑΛ με λευκό ευρετήριο για την αναγραφή μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Φοίτησης Γυμνασίου 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Φοίτησης Λυκείου-ΕΠΑΛ 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) ) με μαλακό (κουσέ) , , , , , , , , ,00 640, ,00 912,00 ΣΥΝΟΛΟ ,33 Σύνολο :12.045,33 ΦΠA 23% : 2.770,43 Τελικό Σύνολο :14.815,76 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Συντάκτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γιαννουλάκη Μαρίνα

7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΣ 1 Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Γυμνασίου ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Λυκείου-ΕΠΑΛ Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Γυμνασίου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21 Χ 29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Λυκείου με ευρετήριο μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης ΕΠΑΛ με λευκό ευρετήριο για την αναγραφή μαθημάτων, 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Φοίτησης Γυμνασίου 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) με μαλακό (κουσέ) Βιβλίο Φοίτησης Λυκείου-ΕΠΑΛ 10 φύλλων, μεγέθους Α4 (21Χ29,7) ) με μαλακό (κουσέ) ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο:.. ΦΠA 23%.. Τελικό Σύνολο Ηράκλειο.././2015 Ο Προσφέρων (Σφραγίδα Επιχείρησης & Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου)