Μάζεκα 14. Αγοπέρ. Δπαζηηπιόηηηα. Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάζεκα 14. Αγοπέρ. Δπαζηηπιόηηηα. Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1"

Transcript

1 Μάζεκα 14 Αγοπέρ Δπαζηηπιόηηηα Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1

2 Δπαζηηπιόηηηα Πος ζςνανηήζαηε και ηι ζημαίνοςν οι παπακάηυ λέξειρ και θπάζειρ; ΚΣΤΠΗΣΕ ΣΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ ΑΝΟΙΚΣΟ/ ΑΝΟΙΚΣΑ ΚΛΕΙΣΟ/ΚΛΕΙΣΑ ΕΚΠΣΩΕΙ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣΕ ΣΗ ΕΙΡΑ ΜΗΝ ΠΑΣΑΣΕ ΣΟ ΓΡΑΙΔΙ ΥΑΛΑΜΕΝΟ/ ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΕΞΟΔΟ ΕΙΟΔΟ ΩΘΗΑΣΕ ΕΛΞΑΣΕ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΟΤΑΛΕΣΕ Σσνδσάζηε ηώρα Forthnet και Nova μαζί με έκπηωζη 20% και ζηις δύο σπηρεζίες για πάνηα! Σεκεηώζεηο: 1. Η πξνζθνξά 'Forthnet 2play + Nova Start pack ζηελ ηηκή ηνπ Forthnet 2play γηα 12 κήλεο' ηζρύεη γηα αηηήζεηο έωο θαη 31/10/11 κε 12κελε δέζκεπζε. Μεηά ην πέξαο ηνπ 12κελνπ νη ηηκέο θαη ζηηο 2 ππεξεζίεο δηακνξθώλνληαη ζύκθωλα κε ηνλ ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν (κε 20% έθπηωζε θαη ζηηο 2 ππεξεζίεο γηα πάληα). 2. Η πξνζθνξά ηνπ Δωξεάλ εμνπιηζκνύ NovaBox HD 831 θαη ηνπ Δνξπθνξηθνύ πηάηνπ ηζρύεη ΜΟΝΟ γηα λένπο ζπλδξνκεηέο Nova πνπ ζα αηηεζνύλ ηνπ Πξνλνκίνπ γηα πξώηε θνξά. 3. Οη παξαπάλω ηηκέο είλαη ηειηθέο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 23%. 4. Αθνξά απνθιεηζηηθά ζε λένπο θαη πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο Forthnet & Nova, πνπ απνθηνύλ πξώηε θνξά ζπλδπαζκό ππεξεζηώλ Forthnet & Nova καδί. 5. Η παξνρή ηνπ wifi router αθνξά ζε λένπο ζπλδξνκεηέο Forthnet. 6. Τέινο ελεξγνπνίεζεο γηα ελεξγή ηειεθωληθή γξακκή: 29, Μεληαίν ηέινο ηεο ππεξεζίαο HD:4.99, 2 κήλεο δωξεάλ HD γηα λένπο ζπλδξνκεηέο Nova. Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 2

3 Δπαζηηπιόηηηα Η Ακθνά αγόραςε ζνα τηιν αλλά τελικά τθσ είναι ςτενό. Αποφαςίηει να το πάρει πίςω και να αγοράςει ζνα άλλο που να τθσ κάνει. Δφο ςπουδαςτζσ κάνουν το διάλογο ανάμεςα ςτον πελάτθ και τθν πωλιτρια. Δπαζηηπιόηηηα Ζχετε ζνα μικρό κατάςτθμα με ροφχα. Πριν λίγουσ μινεσ άνοιξε ζνα εμπορικό κζντρο λίγα μζτρα δίπλα από το μαγαηί ςασ με αποτζλεςμα να μειωκεί ο τηίροσ του καταςτιματοσ ςασ ςθμαντικά και ζχετε απελπιςτεί. Στζλνετε μια επιςτολι ςτον Υπουργό Εμπορίου και Βιομθχανίασ, όπου αφοφ του εξθγιςετε τθν κατάςταςθ που ζχετε ζλκει, του εξθγείται γιατί τα εμπορικά κζντρα είναι ο "κάνατοσ" των μικροεμπόρων. Ακολοφκωσ προτείνετε κάποια μζτρα για τθν επιβίωςθ των μικρών καταςτθμάτων. (200 Λζξεισ) Δπαζηηπιόηηηα Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 3

4 Ποια διαθήμιζη ζαρ άπεζε πεπιζζόηεπο και γιαηί; Σι θέλοςν να πεηύσοςν αςηέρ οι διαθημίζειρ; Πέηςσαν ηον ζκοπό ηοςρ; Πεπιγπάτηε μια διαθήμιζη πος είδαηε ζηην ηηλεόπαζη και ζαρ άπεζε. Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 4

5 Δπαζηηπιόηηηα Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 5

6 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 6

7 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 7

8 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 8

9 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 9

10 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 10

11 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 11

12 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 12

13 ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1.Η αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ εμαζθαιίδεη ζηνλ θάηνρό ηνπ ην δηθαίσκα παξαθνινύζεζεο ηνπ θεζηηβάι από ηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό, αθνξά ζε ζέζε νξζίσλ, ηζρύεη γηα κία θαη κόλν είζνδν θαη ζπλίζηαηαη ζηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο, όπσο απηνί έρνπλ ζεζπηζζεί από ηνπο δηνξγαλσηέο. 2.Έγθπξα ζεσξνύληαη κόλν ηα εηζηηήξηα πνπ πσινύληαη ζηα επίζεκα ζεκεία πώιεζεο. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα δηαθεκηζηηθνύο ή εκπνξηθνύο ζθνπνύο ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ δηνξγαλσηή. Οπνηαδήπνηε κεηαπώιεζε ή κεηαβίβαζε εηζηηεξίνπ κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν κπνξεί λα ζεσξεζεί άθπξε θαη λα κελ επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνλ θάηνρό ηνπ. 3.Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή γπάιηλσλ θηαιώλ, κεηαιιηθώλ θνπηηώλ αλαςπθηηθώλ, όπισλ, εύθιεθησλ πιηθώλ, θαζώο θαη άιισλ αηρκεξώλ θαη επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ. Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο έρεη ην δηθαίσκα θαηάζρεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ θαηόρσλ από ην ρώξν. 4.Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην ρώξν αηόκσλ ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή άιισλ νπζηώλ. Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο απαγνξεύεηαη ξεηά ε θαηνρή, ρξήζε θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ ελ γέλεη. 5.Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή θαη ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ (θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξεο, mini discs θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ εγγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ) ζύκθσλα κε ην λόκν πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο αιιά θαη νη αληηπξόζσπνη ησλ θαιιηηερλώλ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα θαηάζρεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ θαηόρσλ από ην ρώξν. 6.Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπζθεπώλ κε αθηίλα ιέηδεξ, ζηπιό, κπξειόθ θιπ. 7.Απαγνξεύεηαη ξεηά ην crowd surfing θαη ην moshing γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. 8.Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο βξίζθεηαη ζην ρώξν κε ζθνπό λα εμαζθαιίδεη ηελ εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα ηνπ θνηλνύ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ θεζηηβάι. Τν θνηλό νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ αζθαιείαο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ δηνξγαλσηώλ θαη λα κε δηζηάζεη λα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπο εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε. 9.Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη ζσκαηηθό έιεγρν, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, θαηά ηελ είζνδν ηνπ θνηλνύ ζην ρώξν. Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 13

14 10.Οη δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πιηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από απξεπή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνύ. 11.Σπληζηνύκε ηελ πξνζνρή ζε άηνκα κε επαηζζεζία ζηα κάηηα. Άηνκα κε επαηζζεζία ζηελ αθνή θαινύληαη λα ηεξήζνπλ απόζηαζε από ηα ερεία. Ελδείθλπηαη ε ρξήζε σηναζπίδσλ. 12.Τν θεζηηβάι ζα δηεμαρζεί θάησ από νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο εθόζνλ δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνύ. 13.Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αιιαγήο εκεξνκελίαο θαη ρώξνπ, εηδνπνηώληαο ην θνηλό από ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα εηζηηήξηα δελ επηζηξέθνληαη αιιά ηζρύνπλ ηα ήδε ππάξρνληα. 14.Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο θαιιηηέρλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θεζηηβάι ιόγσ απξόβιεπησλ ή αλαπόθεπθησλ ζπλζεθώλ. 15.Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ θεζηηβάι ιόγσ απεξγίαο, θπβεξλεηηθώλ απαγνξεύζεσλ, αλσηέξαο βίαο θιπ., νη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα θαη ην ρώξν. 16.Σε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ θεζηηβάι, ηα εηζηηήξηα ζα εμαξγπξώλνληαη κεηά από ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο δηνξγαλώηξηαο εηαηξίαο ζηα Μ.Μ.Ε. θαη ζην Η πεξίνδνο εμαξγύξσζεο ζα δηαξθεί 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ρσξίο παξάηαζε. 17.Μέξε ηνπ θεζηηβάι ζα καγλεηνζθνπνύληαη θαη ζα βηληενζθνπνύληαη. Τα κέιε ηνπ θνηλνύ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζε απηά δε ζα έρνπλ θακία απαίηεζε. 18.Οη όξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηζηηήξην ηζρύνπλ θαη ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη καδί κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε πηλαθίδεο ζην ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ θεζηηβάι. 19.Γηα νπνηαδήπνηε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ζην ηειέθσλν (εζση.111) ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 14

15 Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 15

16 Γενικοί Όροι Πώληζης 1. Ειζαγωγή Οη γεληθνί όξνη πώιεζεο πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ σο ζηόρν λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πώιεζεο αλάκεζα ζε θάζε ρξήζηε ηνπ site ηνπ Arteshop θαη ζηελ εηαηξεία Arteshop, πνπ έρεη εηαηξηθή έδξα ζηε δηεύζπλζε Ζσνδόρνπ Πεγήο 29, Αζήλα 10681, Ειιάδα Απηνί νη γεληθνί όξνη πώιεζεο είλαη νη κόλνη εθαξκόζηκνη θαη αληηθαζηζηνύλ νπνηνπζδήπνηε άιινπο όξνπο, εθηόο εμαηξέζεσλ, δηαηππσκέλσλ γξαπηώο θαη κε ζαθήλεηα. Σν Arteshop κπνξεί θαηά δηαζηήκαηα λα ηξνπνπνηήζεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ γεληθώλ ηνπ όξσλ. Είλαη ινηπόλ απαξαίηεην λα αλαηξέρεηε ζε απηνύο θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεζηε ηνλ δηθηπαθό ηόπν Θεσξνύκε πσο επηβεβαηώλνληαο ηελ παξαγγειία ζαο, απνδέρεζηε πιήξσο ηνπο γεληθνύο όξνπο πώιεζεο θαηόπηλ αλάγλσζεο απηώλ. πλδεόκελνη κε ηελ Θζηνζειίδα, απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο θαη ηηο πλζήθεο Υξήζεο πνπ πεξηγξάθνληαη. 2. Πξαγκαηνπνηήζηε κηα παξαγγειία Γηα λα πξαγκαηνπνηήζηε κηα παξαγγειία, ζέηνπκε ζηε δηάζεζή ζαο ηξεηο ηξόπνπο : - κέζσ Internet ζην site: 24 ώξεο ην 24σξν θαη 7εκέξεο ηελ Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 16

17 εβδνκάδα. - κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην : - κέζσ ηειεθώλνπ, π.κ. κε 8.00 κ.κ. θαζεκεξηλά ζηα ηειέθσλα: , θαη Επηβεβαηώλνπκε όηη ε παξαγγειία ζαο ιήθζεθε ππόςε κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. Μπνξείηε λα αθπξώζεηε ηελ παξαγγειία ζαο κέζα ζε 24 ώξεο κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ε ηειεθώλνπ. 3. Τιμές Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Θζηνζειίδα είλαη ζε επξώ θαη ΔΕΝ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ θαη ηα έμνδα απνζηνιήο. Σα έμνδα απνζηνιήο επηβαξύλνπλ ηνλ Πειάηε θαη εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο. 4. Σξόπνη Παξάδνζεο Σα πξντόληα πνπ αγνξάδνληαη κέζα από ηελ Θζηνζειίδα ηνπ Arteshop παξαδίδνληαη ζε όινλ ηνλ θόζκν. Η παξαγγειία ζαο ζα παξαδνζεί ζηε δηεύζπλζε πνπ ζα καο έρεηε ππνδείμεη θαηά ηελ παξαγγειία ζαο. Η απνζηνιή γίλεηαη κε ηαρπκεηαθνξέα πνπ ζαο επηηξέπεη λα ιάβεηε ην δέκα ζαο εληόο 48/72 σξώλ (ππνινγίδνληαο σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο θαη όρη παξαγγειίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε κόλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο). Σα έμνδα απνζηνιήο εμαξηώληαη από ην πξντόλ πνπ ζα επηιέμεηε. Οη πξνζεζκίεο παξάδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Site είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα ηξνπνπνηεζνύλ. Σν Arteshop ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία απνζηνιήο. Ιαηά ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο ζαο, νθείιεηε λα ειέγμεηε: Σελ αξηηόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο. Aζηθηε ζπζθεπαζία ζεκαίλεη όηη ην έξγν πνπ παξαιακβάλεηε δελ έρεη ππνζηεί ηελ νπνηαδήπνηε δεκηά. ΠΡΟΟΥΗ Με δερηείηε νπνηαδήπνηε παξαιαβή αλ ε ζπζθεπαζία δελ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δέρεζηε ηελ παξαιαβή θαη ππνγξάθεηε ηε ζρεηηθή απόδεημε ηνπ κεηαθνξέα απνδέρεζηε όηη ην έξγν ηέρλεο πνπ παξαιάβαηε είλαη άζηθην. αο πιεξνθνξνύκε όηη κηα θαζπζηέξεζε 24 σξώλ είλαη δπλαηή όζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζαο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεηε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε, ζαο θαινύκε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ παξαγγειία ζαο ρξεζηκνπνηώληαο - κηα θαηνρπξσκέλε ή επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε . - έλαλ αξηζκό ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ (εξγαζίαο ή νηθίαο) γηα λα κπνξνύκε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Μπνξείηε επίζεο λα παξαιάβεηε ην έξγν ζαο από ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: Γθαιεξί MANIFACTURA, Ζσνδόρνπ Πεγήο 29, Εμάξρεηα 10681, Αζήλα. 5. Πληρωμή Σν Arteshop ζέηεη ζηε δηάζεζή ζαο 2 ηξόπνπο πιεξσκήο : κέζσ ηξαπεδηθνύ εκβάζκαηνο (ζε ειιεληθό ινγαξηαζκό) Με ην δηεζλέο ζύζηεκα πιεξσκήο on -line PayPal Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθνύ εκβάζκαηνο, ην έκβαζκα ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ηξάπεδα εληόο 4 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ηεο παξαγγειίαο. Πέξαλ απηνύ ηνπ νξίνπ, ε παξαγγειία ζα αθπξσζεί. Τπνινγίζηε γύξσ ζηηο 2-3 εκέξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο γηα λα θζάζεη ε ηξαπεδηθή κεηαθνξά ζην Arteshop. Η παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 6-7 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπ εκβάζκαηνο. Σν ύςνο ηεο ηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο επηβαξύλεη ηνλ Πειάηε. Σα απαξαίηεηα ηξαπεδηθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνύ ινγαξηαζκνύ πξνο ηνλ νπνίνλ ζα πξέπεη Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 17

18 πξαγκαηνπνηήζεηε ην έκβαζκα ζαο γίλνληαη γλσζηά θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο. Η πιεξσκή κε αληηθαηαβνιή γίλεηαη απνθιεηζηηθά ηνηο κεηξεηνίο θαηά ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζαο. 6. Δικαίωμα Ακύρωζης: Θθαλνπνηεκέλνη ή επηζηξνθή ρξεκάησλ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα λα καο επηηξέςεηε έλα πξντόλ πνπ δελ ζαο ηθαλνπνηεί. Μέζα ζε απηό ην δηάζηεκα, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ην πξντόλ κε δηθά ζαο έμνδα, ζπλνδεπόκελν από ηελ απόδεημε αγνξάο. αο ζπκβνπιεύνπκε λα επηζηξέςεηε ην πξντόλ κε ηνλ ίδην ηαρπκεηαθνξέα, ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία θαη αζθαιηζκέλν ζην ζύλνιν ηεο αμίαο ηνπ. Ιάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην ζε πεξίπησζε θινπήο, θζνξάο ή απώιεηαο από ηηο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ηνπ Πειάηε. Θα γίλνπλ δεθηά κόλνλ όζα πξντόληα δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη επηζηξέθνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία ζηε δηεύζπλζε : Ζσνδόρνπ Πεγήο 29, Εμάξρεηα 10681, Αζήλα. Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 18

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο 1. θνπόο ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαλέσζεο (θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ) γηα έλα (1) ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα