Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ"

Transcript

1 Page1 Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ Ο Howard Gardner ζην βηβιίν ηνπ Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic, 2000, ππνζηεξίδεη όηη ε αλζξώπηλε επθπΐα δελ έρεη κία θαη κνλαδηθή κνξθή ελώ αλαγλσξίδεη νθηώ κνξθέο αλζξώπηλεο επθπΐαο. 1. Γλωζζολογική ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ιέμεσλ, ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο θαη δηαηύπσζεο λνεκάησλ κέζα από ηνλ γξαπηό ιόγν, ηε ζπδήηεζε, ην ρηνύκνξ θιπ. 2. Λογική - Μαθημαηική ηθαλόηεηα ρξήζεο αξηζκώλ θαη απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, παξαγσγηθόο θαη επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο. 3. Χωποηαξική ικανόηηηα νπηηθήο αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ κε αθξίβεηα θαη ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ λνεηηθώλ εηθόλσλ, όπσο δεκηνπξγία ραξηώλ, πιαζηηθέο ηέρλεο θιπ. 4. Σωμαηική - Αιζθηζιοκινηηική ηθαλόηεηα ρξήζεο ηνπ ζώκαηνο, γηα λα εθθξάζνπκε αηζζήκαηα θαη ηδέεο, καζαίλνπκε πξάηηνληαο. Φνξόο, γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη αζιεηηζκόο. 5. Μοςζική ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο, παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο κνπζηθώλ κνξθώλ. 6. Διαπποζωπική ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ δηαζέζεσλ, αηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ άιισλ αηόκσλ, ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο. 7. Ενδοπποζωπική ηθαλόηεηα απηνγλσζίαο, αληίιεςεο ησλ δηαζέζεσλ, ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ θηλήηξσλ καο θαη ηθαλόηεηα δξάζεο βάζεη απηήο ηεο γλώζεο. 8. Ναηοςπαλιζηική ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθoύ θόζκνπ θαη αμηνιόγεζήο ηνπο. Τα πεξηζζόηεξα ζρνιηθά ζπζηήκαηα επηδηώθνπλ λα αλαπηύμνπλ ηα δύν είδε λνεκνζύλεο (γισζζνινγηθή θαη ινγηθή-καζεκαηηθή). Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηα παηδηά λα εμεξεπλνύλ θάζε πεξηνρή ηεο Παπάδειγμα διδαζκαλίαρ ζύμθωνα με ηη θεωπία ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ: Γλωζζολογική: π.ρ. Γηαβάζηε βηβιία γηα ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, παξνπζηάζηε κηα νκηιία γηα ηε δσή ησλ πξνζθύγσλ.

2 Page2 Λογική - Μαθημαηική: Σπγθεληξώζηε ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ πξνζθύγσλ αλά πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη δεκηνπξγήζηε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Καηαζθεπάζηε γξαθήκαηα. Χωποηαξική: Καηαζθεπάζηε κία καθέηα πνπ λα δείρλεη ηελ πνξεία ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζηξνθήο. Μοςζική: Αθνύζηε παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Σκύξλεο Σωμαηική- Αιζθηζιοκινηηική: Μηκεζείηε ηηο ζθελέο θαηαζηξνθήο ζην ιηκάλη ηεο Σκύξλεο. Διαπποζωπική: Γξάςηε θαη παίμηε έλα έξγν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σκύξλεο. Ενδοπποζωπική: Σθεθηείηε απηά πνπ κάζαηε γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηόδνπ. Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζαο άξεζαλ πεξηζζόηεξν; Πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη, πσο ηα παηδηά είλαη πην πξνζεθηηθά, όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηέο. Τόηε κεγαιώλεη ε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο. Απηό νθείιεηαη αθ ελόο ζηα λέα θαη έληνλα εξεζίζκαηα, αθεηέξνπ ζηε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ παηδηνύ κε ηνλ ππνινγηζηή, ε νπνία ην ππνρξεώλεη λα είλαη ελεξγό ρσξίο λα εθλεπξίδεηαη, ελώ θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ κε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο Τα Πνιπκέζα (γλσζηά θαη κε ηνλ αγγιηθό όξν Multimedia) είλαη ν ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ κέζσλ, ζρεδηαζκέλνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κεηαθέξεη θαη λα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο κε πνιιαπιέο όςεηο. Τα Πνιπκέζα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ βίληεν, θίλεζε (animation) θαη ήρν, πέξαλ από ηα παξαδνζηαθά κέζα (όπσο θείκελν, γξαθηθά, ζρεδηαγξάκκαηα θαη εηθόλεο). Η ρξήζε παξνπζηάζεσλ πνπ ελζσκαηώλεη πνιπκεζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηηο έλλνηεο. Η ύπαξμε εηθόλσλ, ήρσλ θαη θίλεζεο κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηα παηδηά ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία.

3 Page3 Εςθςΐα Αηζζεζηνθηλεηηθή Υπαξμηαθή Δλδνπξνζσπηθή Γηαπξνζσπηθή Λνγηθνκαζεκαηηθή Μνπζηθή - ξπζκηθή Ναηνπξαιηζηηθή Γισζζνινγηθή Οπηηθή / ρσξηθή Χαπακηηπιζηικά Φξεζηκνπνηεί ην ζώκα ηνπ, όπσο ν αζιεηήο, ν ρεηξνπξγόο ή ν εζνπνηόο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηε δεκηνπξγία. Μαζαίλεη θαιύηεξα κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Θέηεη εξσηήκαηα γηα ην λόεκα ηεο δσήο, ηνλ ζάλαην. Αλαγλσξίδεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ, αιιά θαη ηα όξηά ηνπ. Λεηηνπξγεί κε ζηόρνπο. Γηαηεξεί ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Δπηλνεηηθόο. Καηαλνεί, ζρεηίδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη θαιά κε ηνπο άιινπο Φξεζηκνπνηεί ηελ αλαιπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, γηα λα αλαθαιύπηεη κνληέια ζθέςεο θαη γηα ζπζρεηηζκνύο Σθέθηεηαη κε κνπζηθνύο όξνπο. Ιθαλόο λα αλαθαιύπηεη ηύπνπο θαη ζρέζεηο. Δίλαη ζπλήζσο νμπδεξθείο αθξναηέο. Αληιεί επραξίζηεζε από ηελ επαθή κε ηε θύζε. Γηαζέηεη ηθαλόηεηα ηαμηλόκεζεο. Φξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα ή ιέμεηο γηα λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα επηθνηλσλήζεη. Γεκηνπξγεί λνεηηθέο εηθόλεο, καζαίλεη κέζσ εηθόλσλ ή βίληεν. Πολςμεζικά σαπακηηπιζηικά Γξαθηθά ήρνη θαη δηαγξάκκαηα Οξγαλνγξάκκαηα, γλσζηαθνί ράξηεο Γλσζηαθνί ράξηεο Video clips, πίλαθεο Γξαθήκαηα, animations, video επηδείμεσλ Ήρνη, animation Πίλαθεο, γξαθήκαηα, ιίζηεο, video clips. Κείκελν, ήρνη, ερνγξαθήζεηο Γξαθηθά, video, πίλαθεο, εηθόλεο, ρξσκαηηθή επηζήκαλζε Βι.: Howard Gardner, Frames of Mind Τhe Τheory of Multilple InteIligences, 1983 Σςναιζθημαηική νοημοζύνη Όπσο είλαη ήδε πνιύ γλσζηό, ν Daniel Goleman, όρη κόλν δεκηνύξγεζε ηνλ όξν «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε» κε ην νκώλπκν βηβιίν ηνπ πνπ θπθινθόξεζε ην 1995 αιιά, αξγόηεξα, ην 1998 ύζηεξα από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε πεξίπνπ 200

4 Page4 κεγάιεο παγθόζκηεο εηαηξείεο θαη ηα επξήκαηά ηεο δεκνζίεπζε ζε άξζξν ηνπ ζην Harvard Business Review (κε ξεθόξ αξηζκνύ αλαηππώζεσλ) - έθεξε ζην θσο ηελ θξπκκέλε αιήζεηα/βαζηθό ζπζηαηηθό ζηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ εγέηεο θαη νξγαληζκνί. Με ηνλ επηγξακκαηηθό ηίηιν νη δείθηεο λνεκνζύλεο (IQ) θαη νη ηερληθέο δεμηόηεηεο είλαη όλησο ζεκαληηθέο «όπσο ηα πξώηα απαξαίηεηα ζθαινπάηηα», όκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ», ν ζπγγξαθέαο εμεγεί, γηαηί δελ επαξθνύλ πιένλ νη ηδηόηεηεο εθείλεο πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη σο απαξαίηεηεο γηα ηελ εγεζία - δειαδή ε επθπΐα, ε «ζθιεξάδα», ε απνθαζηζηηθόηεηα, ην όξακα. «Απηό πνπ δηαθξίλεη ηνπο πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθνύο εγέηεο είλαη επίζεο θαη ν πςειόο βαζκόο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπο. Σηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απηνγλσζία, ν απην-έιεγρνο, ε παξαθίλεζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο - ηα «εμαξηήκαηα» ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ απνθηώληαη, αθνύ είλαη δπλαηόλ λα δηδαρζνύλ θαη «καζαίλνληαη». Ιδηαηηέξσο γηα ηελ «ελζπλαίζζεζε» επηζεκαίλεη, όηη έζησ θαη αλ ν όξνο απηόο παξαπέκπεη ζε «soft» ηδηόηεηα θαη δελ ραίξεη ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηνλ εγέηε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κηα ζθιεξή απόθαζε πξνο όθεινο ηεο εηαηξείαο ηνπ θαηά ηξόπν δηαθξηηηθό θαη κε επαηζζεζία πξνο ηνπο αλζξώπνπο. Γηαηί ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε δελ θάλεη κόλν ηνπο εγέηεο - θάζε βαζκίδαο - «επθπείο» θαη απνηειεζκαηηθνύο. «Φηίδεη» θαη ζπλαηζζεκαηηθά «επθπείο» νξγαληζκνύο, ζηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη εξγάδνληαη ζε κηαλ αηκόζθαηξα νκαδηθνύ πλεύκαηνο θαη ζέινπλ λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο. Άιισζηε, πνηα είλαη ε πξόθιεζε γηα ηελ εγεζία ζήκεξα; «Δίλαη ην πώο νη εγέηεο κπνξνύλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο άιινπο, ώζηε λα ζέινπλ λα θάλνπλ εμαηξεηηθά πξάγκαηα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό. Καη απηό λα ην πεηπραίλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο λα κεηακνξθώλνπλ ηηο αμίεο ζε δξάζε, ην όξακα ζε πξαγκαηηθόηεηα, ηα εκπόδηα ζε θαηλνηνκία, ηελ απνκόλσζε ζε αιιειεγγύε, ηνπο θηλδύλνπο ζε αληακνηβέο», όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ H.D. Shannon ηνπ Future Leaders Institute (American Association of Community Colleges), ζέινληαο λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκεξηλή αδηακθηζβήηεηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο γηα ηε δεκηνπξγία ήζνπο, αμηώλ θαη νκαδηθνύ πλεύκαηνο. Υπνγξακκίδεη αθόκε πόζν απαξαίηεην είλαη ν εγέηεο λα έρεη αλεπηπγκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ βξεζεί αληηκέησπνο κε πξνθιεηηθά θαη ακθίζεκα εζηθά δηιήκκαηα γηα ηα νπνία, σο γλσζηόλ, «θαλέλα βηβιίν ζπληαγώλ καγεηξηθήο» δελ πξνζθέξεη ηε ιύζε ηνπο. Οη αξηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ όρη κόλν από ηηο έξεπλεο ηνπ θ. Goleman, αιιά θαη άιισλ ζύγρξνλσλ εξεπλεηώλ πείζνπλ, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ εγεηώλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηηπρία ησλ νξγαληζκώλ ηνπο. Πείζνπλ, επίζεο, όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε αλαπηύζζεηαη εθόζνλ ηα ζηειέρε δηδαρζνύλ ηνλ ηξόπν λα πξνζεγγίζνπλ θαη αξρήλ ην «γλώζη ζαπηόλ», πνπ πξνϋπνζέηεη όηη γλσξίδνπλ ηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο πξηλ αλαιάβνπλ ην έξγν, είηε ηελ απνζηνιή πνπ ηνπο πξνηείλνπλ θαη νκνινγνύλ ηηο ειιείςεηο ηνπο. «Σπκβαίλεη όκσο ζπρλά ηα αλώηαηα ζηειέρε λα κελ αλαγλσξίδνπλ θαη λα κελ απνδίδνπλ ηνλ ζεβαζκό πνπ δηθαηνύληαη ηα εηιηθξηλή απηά άηνκα θαη ρσξίο πνιιή ζθέςε ηα απνξξίπηνπλ σο κειινληηθνύο εγέηεο. Κάλνπλ, δειαδή, ην αληίζεην από απηό πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ, αθνύ νη

5 Page5 ίδηνη δελ δηαζέηνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηελ αλαπηπγκέλε απηνγλσζία ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο. ΠΗΓΗ:

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα