Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός"

Transcript

1 Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο Γξ. Γεκήηξηνο Καξαπηζηόιεο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ

2 ΘΔΜΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ Σεχνολογίεσ Ανάλυςθσ Δεδομζνων και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ ςτο ςχεδιαςμό τουριςτικϊν προϊόντων Data ANalysis and Knowledge MANagement technologies for planning Tourism products

3 τόχοι τθσ ζρευνασ 1oσ ςτόχοσ είναι η ανάλυςη των αποτελεςμάτων να καταλήξει ςε γενικά ςυμπεράςματα ςχετικά με την εμπειρία, την ικανοποίηςη και τισ αιτίεσ που προκάλεςαν τον επιςκζπτη να επιλζξει την Θεςςαλονίκη ωσ τουριςτικό προοριςμό, καθϊσ και την εικόνα που διαμόρφωςε για την πόλη από την διαμονή του ς αυτή. 2οσ ςτόχοσ είναι να υπειςζλθει ςε ςυγκεκριμζνεσ δομζσ που διαμορφϊνουν οι διαφορετικζσ εκτιμήςεισ των επιςκεπτϊν, βάςει ςυγκεκριμζνων δημογραφικϊν χαρακτηριςτικϊν,

4 Κφρια Ερευνθτικι Ομάδα Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Δρ. Δημήτριοσ Καραπιςτόλησ Καθηγητήσ ΑΤΕΙΘ Μζλθ: Δρ. Νικόλαοσ Εξαδάκτυλοσ Καθηγητήσ ΑΤΕΙΘ Δρ. Χρήςτοσ Φράγκοσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθηνϊν Δρ. Γεϊργιοσ Σταλίδησ Καθηγητήσ Εφαρμογϊν ΑΤΕΙΘ

5 Πρωτογενής Έρευνα Διάρκεια ζρευνασ: 1/4/2013 ζωσ 31/10/2013 υλλογι ςτοιχείων: διαςπορά ερωτηματολογίων αποκλειςτικά ςε ξζνουσ επιςκζπτεσ Mε Δείγμα: 1947 ερωτηματολόγια Περιοχι υλοποίθςθσ: Πόλη τησ Θεςςαλονίκησ

6 ΗΜΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΧΝ 1. Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο Με αιθαβεηηθή ζεηξά Astoria Hotel City Hotel Daios Luxury Living Grand Hotel Palace Le Palace Mediterranean Palace Olympia Hotel Queen Olga The Excelsior The Met Hotel The Tobacco Hotel Zaliki Hotel Από ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 300 εξσηεκαηνινγίσλ

7 2. Λεπθόο Πύξγνο, Παιηά παξαιία. Η πεξηνρή απηή είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθό ηνπξηζηηθό ζεκείν ηεο Θεζζαινλίθεο. ε θαζεκεξηλή βάζε ππήξρε πιήζνο ηνπξηζηώλ δηαθόξσλ εζληθνηήησλ. Η έξεπλα πινπνηνύηαλ πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Από ηελ πεξηνρή απηή έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 500 εξσηεκαηνινγίσλ. 3. Αεξνδξόκην «Μαθεδνλία» Θεζζαινλίθεο Σν αεξνδξόκην απνδείρζεθε έλα πνιύ θαιό ζεκείν γηα ηε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ. Κηλεζήθακε ειεύζεξα ρσξίο θάπνηα εηδηθή άδεηα. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ήηαλ όηη νη ηνπξίζηεο πεξίκελαλ ηελ πηήζε ηνπο θαη δελ αθηέξσλαλ από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη επηπιένλ ήηαλ θαη πξαθηηθά εύθνιν θαζώο ήηαλ θαζηζηνί ζην ρώξν ηεο αλακνλήο. Από ην αεξνδξόκην έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 400 εξσηεκαηνινγίσλ. 4. Γξακκή ιεσθνξείνπ «SightSeeing Thessaloniki» Καηόπηλ ζρεηηθήο άδεηαο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο λα επηβηβάδνληαη θαη λα ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα εληόο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο 5. Πνιηηηζηηθή γξακκή Νν 50 ηνπ ΟΑΘ Καηόπηλ ζρεηηθήο άδεηαο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο λα επηβηβάδνληαη θαη λα ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα εληόο ηνπ ιεσθνξείνπ Νν 50 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο.

8 6 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο Έπεηηα από ζρεηηθή άδεηα δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο θάζε Σεηάξηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο εξσηεζέληεο γηα ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 7. Δκπνξηθό θέληξν «MEDITERANIAN COSMOS» Η ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην εκπνξηθό θέληξν «MEDITERANIAN COSMOS» έγηλε θαηόπηλ επαθήο κε ην ηκήκα Marketing θαη ζρεηηθήο άδεηαο γηα κέρξη δύν εκέξεο αλά εβδνκάδα. Μαο ηόληζαλ δε όηη πξώηε θνξά δίλεηαη άδεηα γηα ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην εκπνξηθό θέληξν. Καηά ηελ πινπνίεζε όκσο ηεο έξεπλαο αλαθαιύςακε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ήηαλ θπξίσο από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο κε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε κόλν κία ή δύν εκέξεο ζπλεπώο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. 8. Πεξηνρή «Λαδάδηθα» Από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έγηλε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπ ζακώλεο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ θαθέ θαηόπηλ ελεκέξσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ. Από ηα «Λαδάδηθα» έγηλε ζπιινγή κεξηθώλ δεθάδσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 9. Αιεμάλδξεην Αζιεηηθό Μέιαζξν Θεζζαινλίθεο Καηά ην δηάζηεκα 12-21/07/2013 ζην Αιεμάλδξεην Αζιεηηθό Μέιαζξν Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγώλεο γηα ην «World Basketball Championship for ages over 30» κε ζπκκεηνρή αζιεηώλ απ όιν ηνλ θόζκν

9

10 Α ΕΝΟΤΗΤΑ Δκπεηξία ηνπ επηζθέπηε γηα ηνλ πξννξηζκό

11 Πόςεσ φορζσ ζχετε επιςκεφθεί ςτο παρελθόν την Ελλάδα; 60 Αριθμόσ επιςκζψεων ςτην Ελλάδα (%) 50 49, , , ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 1 ΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΦΟΡΑ

12 Πόςεσ φορζσ ζχετε επιςκεφθεί τη Θεςςαλονίκη την τελευταία πενταετία; Αριθμόσ επιςκζψεων ςτη Θεςςαλονίκη (%) 50, ,44 25, ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 1 ΦΟΡΑ 2-5 ΦΟΡΕ

13 Πόςεσ μζρεσ διαρκεί η παραμονή ςασ ςτη Θεςςαλονίκη; 43,04 Ημζρεσ διαμονήσ ςτη Θεςςαλονίκη (%) 34, , ΗΜΕΡΕ 3-7 ΗΜΕΡΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΗΜΕΡΕ

14 B ΕΝΟΤΗΤΑ ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε γηα ηνλ πξννξηζκό

15 Το ταξίδι αυτό ήταν καλό για την προςφερόμενη τιμή; Δεν απαντϊ 3,33 Σχζςη τιμήσ προϊόντοσ (%) Πολφ καλό 21,36 Καλό 40,26 61,6 Ουδζτερο 25,26 Κακό 7,55 Πολφ κακό 2,

16 Το ταξίδι αυτό ήταν μια καλή εμπειρία; Η εμπειρία του ταξιδιοφ (%) Δεν απαντϊ 2,05 Πολφ καλι Καλι 36,15 45,4 81,75 Ουδζτερθ 11,4 Κακι 2,72 Πολφ κακι 2,

17 Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ην επηζθέπηε λα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκό

18 Ιεραρχείςτε μόνο δφο (2) επιλογζσ ςασ που ςασ επηρζαςαν να επιςκεφθείτε τον τόπο μασ; Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) ,74 20,39 13,35 36,61 17,77 18,84 27,67 26,19 15,71 10,22 11,96 15,97 44,42 23,11 21,31 1θ Επιλογι 2θ Επιλογι Η φιμθ του ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Οι φυςικζσ ομορφιζσ τθσ περιοχισ Οι γνϊμεσ φίλων και γνωςτϊν Σο κλίμα Ιςτορία τθσ περιοχισ

19 Ιεραρχείςτε μόνο δφο (2) επιλογζσ που ςασ προςελκφουν περιςςότερο κατά την επίςκεψή ςασ Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) 45 41,39 42, , , ,91 28,19 22,13 13,14 12,12 1θ Επιλογι ,55 12,48 14,58 12,58 19,15 24,91 2θ Επιλογι 0 Μπάνια, Θαλάςςια ςπόρ Επιςκζψεισ μουςείων Νυχτερινι διαςκζδαςθ Εκδρομζσ, Επαφζσ με τθ φφςθ Η τοπικι κουηίνα

20 Ιεραρχείςτε ΜΟΝΟ δφο (2) επιλογζσ ςασ για τουσ πιο ςημαντικοφσ παράγοντεσ ενόσ προοριςμοφ 70 Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) 60 57, ,08 41,39 26,34 41,39 19,20 8,37 14,74 10,83 Οργάνωςθ, Σοπικζσ Τποδομζσ μεταφορζσ 34,71 15,87 18,84 Αςφάλεια 31,68 38,77 14,84 25,47 23,93 Φυςικό Life Style περιβάλλον 1θ Επιλογι 2θ Επιλογι

21 Βάζεη ελλέα θξηηεξίσλ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ Η εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο 1. Καζαξηόηεηα 2.Φπζηθέο νκνξθηέο 3. Σηκέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 4. Αμηνζέαηα 5. Διιεληθή θνπδίλα 6. Νπρηεξηλή δσή 7.Αξρηηεθηνληθό ζηπι ηεο πόιεο 8.Αζθάιεηα 9.Φηιηθόηεηα ησλ ληόπησλ

22 1) Ωσ προσ τθν Κακαριότθτα (%) 52,27 45, ,59 29,68 30, ,46 14, ,13 2,41 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

23 2) Ωσ προσ τισ Φυςικζσ Ομορφιζσ (%) 74, ,55 32, , ,23 5,18 2,82 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

24 3) Ωσ προσ τισ Σιμζσ Προϊόντων και Τπθρεςιϊν (%) 53, ,33 Πολφ Δυςάρεςτθ 11,9 8,57 29,94 38,77 15,1 Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ 4,26 Δεν Απαντϊ

25 4) Ωσ προσ τα Αξιοκζατα (%) 73, ,33 36, , ,54 4,41 4,57 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

26 5) Ωσ προσ τθν Ελλθνικι Κουηίνα (%) 75, ,84 41, , ,2 5,29 4,1 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

27 6) Ωσ προσ τθ Νυχτερινι Ζωι (%) 58, ,27 27, , ,74 5,03 10,52 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

28 7) Ωσ προσ το Αρχιτεκτονικό τυλ τθσ Πόλθσ (%) 67, , , , ,77 7,08 3,85 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

29 8) Ωσ προσ τθν Αςφάλεια τθσ Πόλθσ (%) 62, , ,16 23, ,79 6,93 5,44 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

30 9) Χσ προσ τθν φιλικότθτα των Ντόπιων (%) 75, , , , ,84 5,29 3,44 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

31 Βάζεη επηά θξηηεξίσλ : Ε ΕΝΟΤΗΤΑ Η εηθόλα ηεο ρώξαο καο 1. Δπθαηξίεο γηα αλαςπρή 2.Δπθαηξίεο γηα εμεξεύλεζε ηεο Φύζεο 3. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 4. Ιζηνξηθά κλεκεία 5. Λατθή ηέρλε 6. Διιεληθή κνπζηθή 7.Αζθάιεηα ηεο ρώξαο

32 Πνζνζηά ησλ επηά θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηθόλαο ηεο Διιάδαο Δπηινγέο Π Γ Γ Ο Δ Π Δ ΓΑ Δπθαηξίεο γηα αλαςπρή 1,84 5,29 19,97 41,14 26,14 5,59 Δπθαηξίεο γηα εμεξεύλεζε ηεο θύζεο 1,43 5,7 19,97 38,46 29,37 5,03 Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 1,07 5,59 20,39 39,03 29,12 4,77 Ιζηνξηθά κλεκεία 1,54 3,28 12,37 35,07 44,27 3,44 Λατθή ηέρλε 2,05 6,01 30,86 32,46 20,03 8,57 Διιεληθή κνπζηθή 2,72 8,01 26,31 31,74 24,75 5,95 Αζθάιεηα ηεο ρώξαο 1,54 6,31 24,03 36,82 26,19 5,08 Π Γ = πνιύ Γπζάξεζηε Γ = Γπζάξεζηε Ο=Οπδέηεξε Δ= Δπράξηζηε Π Δ= Πνιύ επράξηζηε ΓΑ=Γελ Απαληώ

33 ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΧΣΗΗ: Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζηάζε ζαο ζρεηηθά κε κηα λέα επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε;

34 Οη απαληήζεηο (%) , ,42 28, Απίκανο Πικανό Βζβαιο

35 ΠΟΟΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΔΑ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑ ΓΚΡΟΤΠ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΑ ΤΝΟΛΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΠΙΘΑΝΟ ΒΔΒΑΙΟ Α_% Π_% Β_% ΗΝΧΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ,63 44,03 19,34 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΙΑ ,43 71,43 7,14 ΧΚΔΑΝΙΑ ,51 40,68 28,81 Β. ΔΤΡΧΠΗ ,41 53,22 16,37 ΒΑΛΚΑΝΙΑ ,19 54,24 34,58 ΓΑΛΛΙΑ ,18 47,79 36,03 ΓΔΡΜΑΝΙΑ ,03 36,04 36,94 Β. ΑΜΔΡΙΚΗ ,15 36,36 21,49 ΙΣΑΛΙΑ ,71 47,06 38,24 Κ.ΔΤΡΧΠΗ ,26 48,91 22,83 Ν.Α ΜΔΟΓΔΙΟ ,11 52,78 11,11 Κ & Ν ΑΜΔΡΙΚΗ ,29 55,88 8,82 ΡΧΙΑ ,84 56,86 35,29 ΠΡΧΗΝ ΟΒ.ΙΔΣΙΚΔ ΓΗΜ/ΡΑΣΙΔ ,19 48,39 27,42 ΙΒΗΡΙΚΗ ΥΔΡΟΝΗΟ ,00 54,00 16,00 ΑΓΗΛΧΣΔ ΥΧΡΔ ,33 33,33 33,33 ΤΝΟΛΟ

36 Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΧΣΗΗ: Θα πξνηείλαηε ζε θίινπο θαη γλσζηνύο λα επηζθεθηνύλ ηε Θεζζαινλίθε;

37 Οη απαληήζεηο (%) ,03 6,62 5,34 Ναι Κςωσ Όχι

38 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία

39 Φύλο (%) Γυναίκα 53,87 Άνδρασ 46,12

40 Ηλικία ( % ) Κάηω ηων Άνω ηων 46 Ηλικία 5,85 45,19 22,75 26,19

41 Εηήζιο ειζόδημα ( % ) Κάηω ηων έως Άνω ηων Δεν Απανηώ Εηήζιο ειζόδημα 44,58 30,45 14,22 10,73

42 Ποιοσ ο ςκοπόσ τησ επίςκεψή ςασ ( % ) Διακοπζσ 75,24 Επαγγελματικοί λόγοι Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ Για αγορζσ Κοινωνικοί λόγοι Άλλοσ 7,9 3,54 4,93 3,44 4,

43 ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 1 Ποια είναι η χώρα καταγωγής σας (%) 12,48 2 0,71 3 3,03 4 8, , ,40 8 6,21 9 7, , , , , , ,60 0 1,07 15,15 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

44 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

45 ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 1. Καζνξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ πιεζπζκνύ βάζεη ησλ αιιειεμαξηεκέλσλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ελόο δείγκαηνο ηνπ. 2. Μειεηώληαη ηαπηόρξνλα πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ζέηνληαο ζε γεσκεηξηθή κνξθή ην ζύζηεκα ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 3. Η γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε είλαη θαζαξά πνηνηηθνύ πεξηερνκέλνπ αιιά επηηπγράλεηαη κε ακηγείο αλαιπηηθέο κεζόδνπο. 4. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί ηε λέα αληίιεςε πνπ εηζάγεηαη από ηηο κεζόδνπο ηεο Πνιπδηάζηαηεο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ θαη ηελ δηαθνξνπνηεί από ηηο κεζόδνπο ηεο Κιαζηθήο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο.

46 ΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙ ΟΜΑΓΔ ΣΟΤΡΙΣΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΦΗΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΟΤ ΑΠΔΚΣΗΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Γαιιία, Ιηαιία, Ρσζία θαη Ιβεξηθή Υεξζόλεζν γηα ηνπο νπνίνπο ε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία (1) εβδνκάδα, ελώ ε ζηάζε ηνπο γηα ηελ ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ θαιή, θαζώο θαη ε εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ από ην ηαμίδη ηελ ζεώξεζαλ όηη ήηαλ ζεηηθή. Η νκάδα απηή πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ θνξκό ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο πόιεο, ιόγσ ηεο δηάξθεηαο ηεο παξακνλήο ηνπο αιιά θαη ησλ απνιύησο ζεηηθώλ εληππώζεσλ πνπ πξνζθόκηζαλ από ην ηαμίδη ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο. 2. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηα Βαιθάληα θαη ηηο ρώξεο ηεο Ν.Α Μεζνγείνπ γηα ηνπο νπνίνπο ε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία ή δύν (1-2) εκέξεο, ρσξίο άιια ηδηαίηεξα έληνλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηνπο δηαθνξνπνηνύλ από ηνπο άιινπο επηζθέπηεο 3. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Αλαηνιηθή Αζία, Χθεαλία, Β. Ακεξηθή θαη Κεληξηθή Νόηην Ακεξηθή δελ επηζθέθζεθε ζην παξειζόλ ηελ Διιάδα, νύηε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηελ Θεζζαινλίθε, άξα ήξζαλ γηα 1ε θνξά ζηε ρώξα καο θαη εηδηθά ζηε Θεζζαινλίθε. Η νκάδα απηή ησλ επηζθεπηώλ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, δηόηη απνηειεί κία δεμακελή λέσλ επηζθεπηώλ ηεο πόιεο.

47 4. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Αγγιία, ηελ Γεξκαλία θαη ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο ησλ νπνίσλ νη επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη πνιιαπιέο θαη ε δηακνλή ηνπο είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηαο εβδνκάδαο. Τν ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη βαζηθά δελ εμέθξαζαλ ηδηαίηεξε γλώκε νύηε γηα ην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ, νύηε γηα ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο από απηό ην ηαμίδη. Οη επηζθέπηεο απηνί κπνξεί λα ζεσξεζνύλ όηη είλαη νη ζπλήζεηο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα καο, πξαγκαηνπνηώληαο ηηο δηαθνπέο ηνπο θπξίσο ζηηο παξαιίεο ηεο πεξηνρήο, ιόγσ θαινθαηξηνύ. 5. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηηο πξώελ νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο έρεη σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό, όηη έρνπλ επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ Διιάδα θαη κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ Θεζζαινλίθε, αιιά είηε δελ εθθξάδνπλ θακία γλώκε, είηε έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε θαη σο πξνο ην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ θαη σο πξνο ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ από ηελ δηακνλή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε. Οη επηζθέπηεο απηνί ζέινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηνπο ηνπξηζηηθνύο θνξείο ηεο πόιεο, ώζηε λα αλαζηξέςνπλ απηέο ηηο εληππώζεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό.

48 Πνζνζηά ησλ 15 θξηηεξίσλ επηινγήο πξννξηζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θύιν θαη ην εηζόδεκα

49 Τα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαζνξίδνπλ ηα πνζνζηά ησλ επηζθεπηώλ πνπ επέιεμαλ ηελ Θεζζαινλίθε ιόγσ ηεο Φήκεο ηνπ πξννξηζκνύ, ΑΝΑΛΟΓΑ κε ηελ Ηιηθία θαη ην Φύιν ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ πίλαθα ΦΗΜΗ ηνπ πξννξηζκνύ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 18< 0,61 0,7 1, ,64 5,28 10, ,41 2,65 5,06 <45 2,68 3,14 5,82 10,03 11,73

50 Απόςεηο γηα ηα ελλέα θξηηήξηα πνπ πξνζδηόξηδαλ ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπηινγέο --A-- --%-- --Ο-- --%-- --Θ-- --%-- --ΓΑ-- --%-- Καζαξηόηεηα , , ,3 47 2,4 Φπζηθέο νκνξθηέο 125 6, , ,2 55 2,8 Σηκέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ , , ,9 83 4,3 Αμηνζέαηα 116 6, , ,5 89 4,6 Διιεληθή θνπδίλα 146 7, , ,5 80 4,1 Νπρηεξηλή δσή 171 8, , , ,5 Αξρηηεθηνληθό ζηπι ηεο πόιεο 192 9, , ,5 75 3,9 Αζθάιεηα ηεο πόιεο 170 8, , , ,4 Φηιηθόηεηα ησλ ληόπησλ 139 7, , Α= Αξλεηηθή άπνςε => βαζκνινγία 1 ή 2 75,3 67 3,4 Ο= Οπδέηεξε άπνςε => βαζκνινγία 3 Όπνπ Θ= Θεηηθή άπνςε => βαζκνινγία 4 ή 5 ΓΑ= Γελ Απαληώ

51 ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΠΟΟΣΑ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΓΚΡΟΤΠ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΑ ΠΛΗΘΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΑ ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ,34 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΙΑ ,14 ΩΚΔΑΝΙΑ ,86 Β. ΔΤΡΩΠΗ ,07 ΒΑΛΚΑΝΙΑ ,36 ΓΑΛΛΙΑ ,12 ΓΔΡΜΑΝΙΑ ,14 Β. ΑΜΔΡΙΚΗ ,93 ΙΣΑΛΙΑ ,06 Κ.ΔΤΡΩΠΗ ,43 Ν.Α ΜΔΟΓΔΙΟ ,33 Κ & Ν ΑΜΔΡΙΚΗ ,53 ΡΩΙΑ ,73 ΠΡΩΗΝ ΟΒ.ΙΔΣΙΚΔ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΔ ,29 ΙΒΗΡΙΚΗ ΥΔΡΟΝΗΟ ,00 ΑΓΗΛΩΣΔ ΥΩΡΔ ,33 ΤΝΟΛΟ ,60

52 Ο παξαθάησ πίλαθαο απνδίδεη αλάγιπθα ηηο αξλεηηθέο απόςεηο ησλ επηζθεπηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε γηα ηα ελλέα θξηηήξηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπιλογές % Συνολικό % Γερμανία Γιαφορά % Β. Δσρώπη Γιαφορά % Κ. Δσρώπη Γιαφορά Καθαπιότητα 22,6 35,1 12,5 28,1 5,5 30,4 7,8 Φςσικέρ ομοπυιέρ 6,4 14,4 8 10,5 4,1 17,4 11 Τιμέρ πποϊόντων και ςπηπεσιών 11,9 14,7 2,8 17 5,1 14,1 2,2 Αξιοθέατα 6 11,7 5,7 9,9 3,9 17,4 11,4 Ελληνική κοςζίνα 7,5 12,6 5,1 11,1 3,6 16,3 8,8 Νςστεπινή ζωή 8,8 7,7-1,1 11,1 2,3 19,6 10,8 Απσιτεκτονικό στςλ τηρ πόληρ 9,9 15,8 5,9 14,6 4,7 21,7 11,8 Ασυάλεια τηρ πόληρ 8,7 13,1 4,4 15,8 7,1 17,4 8,7 Φιλικότητα των ντόπιων 7,1 10,4 3,3 14 6,9 15,2 8,1 Οη παξνπζηαδόκελεο δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Η εμήγεζε πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή δηαθήκηζε πνπ δηεμήρζε ζηηο ρώξεο απηέο γηα ηελ Διιάδα.

53 ΦΤΥΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΙΚΔΠΣΧΝ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Η ςπρνγξαθηθή δνκή ησλ επηζθεπηώλ αληαλαθιά ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο, βάζεη ησλ ελλέα θξηηεξίσλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ. Πξνέθπςαλ ηξεηο ελδηαθέξνπζεο νκάδεο επηζθεπηώλ, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηεο ελόηεηαο πνπ αθνξνύζε ηηο Αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ην επηζθέπηε λα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκό. Οη ηξεηο θιάζεηο επηζθεπηώλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θάζε κηα ρσξηζηά είλαη νη εμήο:

54 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ ΚΛΑΔΧΝ H 1ε θιάζε: Φύζε, Μλεκεία, Αξρηηεθηνληθή. Απηό ην γθξνππ ησλ 894 επηζθεπηώλ (δει. ην 45,92%) ραξαθηεξίδεηαη από ηελ επαηζζεζία ζε θάζε ηη σξαίν θαη ζε θάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζκό. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζαύκαζαλ ηελ Φύζε ηεο πεξηνρήο (θαζόζνλ επηζθέθζεθαλ θαη ηελ Χαιθηδηθή κε ηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηεο, όπνπ επραξηζηήζεθαλ κε ηα ζαιάζζηα κπάληα), επηζθέθζεθαλ ηα Μλεκεία, αθνύ ζηε Θεζζαινλίθε βξίζθεηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ζηηο νπνίεο ζαπκάδεηο ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπο. Δπίζεο επηζθέθζεθαλ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο, όπσο ε Βεξγίλα, ε Πέιια, ην Γίνλ όπνπ ζαύκαζαλ ηνλ αξραίν Διιεληθό πνιηηηζκό. Η 2ε θιάζε : Κνπδίλα, Νηόπηνη, Γηαζθέδαζε. Απηό ην γθξνππ ησλ 443 επηζθεπηώλ (δει. ην 22,75%) ραξαθηεξίδεηαη από ηελ κέξηκλα λα πεξάζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο. Από ηελ δηακνλή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε γεύζεθαλ ηελ Διιεληθή Κνπδίλα, έλα ζηαπξνδξόκη γεύζεσλ Γύζεο θαη Αλαηνιήο, όπνπ ηα εζηηαηόξηα πξνζθέξνπλ πινύζηα ζε πνηθηιία γεύκαηα. Σπγρξόλσο απηά ηα καγαδηά πξνζθέξνπλ μερσξηζηή Γηαζθέδαζε, ε νπνία απνηειείηαη από Διιεληθή κνπζηθή θαη από ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ θηινμελία ησλ Νηόπησλ. Η 3ε θιάζε: Καζαξηόηεηα, Αζθάιεηα, Σηκέο. Απηό ην γθξνππ ησλ 610 επηζθεπηώλ (δει. ην 31,33%) ραξαθηεξίδεηαη από ην ζηξεο πνπ πξπηαλεύεη ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή, νη νπνίνη ζέινπλ λα βξνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο δσήο θαη ζηα θξάηε πνπ επηζθέπηνληαη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε βξήθαλ ηελ πόιε Καζαξή, ηηο Σηκέο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ όηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε βόιηα ζηνπο δξόκνπο ελέπλεε ηελ επηζπκεηή Αζθάιεηα.

55 ΣΔΛΙΚΑ Γηα κηα νινθιεξσκέλε κειέηε, κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ειήθζεζαλ ππόςε ππάξρεη δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 465 δηαθνξεηηθώλ πηλάθσλ δηπιήο εηζόδνπ Όπως γίνεηαι ανηιληπηό οι δσναηόηηηες ηης πολσδιάζηαηης ζηαηιζηικής ανάλσζης δεδομένων είναι απεριόριζηες

56 Σας εσταριζηώ για ηον τρόνο ζας Σελ παξνπζίαζε κπνξείηε λα ηελ θαηεβάζεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Βιβλίο Περιλήψεων AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Φίλιππος Φιλιππίδης 1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς 2, Monique Bertic 2, Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα