Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός"

Transcript

1 Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο Γξ. Γεκήηξηνο Καξαπηζηόιεο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ

2 ΘΔΜΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ Σεχνολογίεσ Ανάλυςθσ Δεδομζνων και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ ςτο ςχεδιαςμό τουριςτικϊν προϊόντων Data ANalysis and Knowledge MANagement technologies for planning Tourism products

3 τόχοι τθσ ζρευνασ 1oσ ςτόχοσ είναι η ανάλυςη των αποτελεςμάτων να καταλήξει ςε γενικά ςυμπεράςματα ςχετικά με την εμπειρία, την ικανοποίηςη και τισ αιτίεσ που προκάλεςαν τον επιςκζπτη να επιλζξει την Θεςςαλονίκη ωσ τουριςτικό προοριςμό, καθϊσ και την εικόνα που διαμόρφωςε για την πόλη από την διαμονή του ς αυτή. 2οσ ςτόχοσ είναι να υπειςζλθει ςε ςυγκεκριμζνεσ δομζσ που διαμορφϊνουν οι διαφορετικζσ εκτιμήςεισ των επιςκεπτϊν, βάςει ςυγκεκριμζνων δημογραφικϊν χαρακτηριςτικϊν,

4 Κφρια Ερευνθτικι Ομάδα Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Δρ. Δημήτριοσ Καραπιςτόλησ Καθηγητήσ ΑΤΕΙΘ Μζλθ: Δρ. Νικόλαοσ Εξαδάκτυλοσ Καθηγητήσ ΑΤΕΙΘ Δρ. Χρήςτοσ Φράγκοσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθηνϊν Δρ. Γεϊργιοσ Σταλίδησ Καθηγητήσ Εφαρμογϊν ΑΤΕΙΘ

5 Πρωτογενής Έρευνα Διάρκεια ζρευνασ: 1/4/2013 ζωσ 31/10/2013 υλλογι ςτοιχείων: διαςπορά ερωτηματολογίων αποκλειςτικά ςε ξζνουσ επιςκζπτεσ Mε Δείγμα: 1947 ερωτηματολόγια Περιοχι υλοποίθςθσ: Πόλη τησ Θεςςαλονίκησ

6 ΗΜΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΧΝ 1. Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο Με αιθαβεηηθή ζεηξά Astoria Hotel City Hotel Daios Luxury Living Grand Hotel Palace Le Palace Mediterranean Palace Olympia Hotel Queen Olga The Excelsior The Met Hotel The Tobacco Hotel Zaliki Hotel Από ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 300 εξσηεκαηνινγίσλ

7 2. Λεπθόο Πύξγνο, Παιηά παξαιία. Η πεξηνρή απηή είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθό ηνπξηζηηθό ζεκείν ηεο Θεζζαινλίθεο. ε θαζεκεξηλή βάζε ππήξρε πιήζνο ηνπξηζηώλ δηαθόξσλ εζληθνηήησλ. Η έξεπλα πινπνηνύηαλ πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Από ηελ πεξηνρή απηή έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 500 εξσηεκαηνινγίσλ. 3. Αεξνδξόκην «Μαθεδνλία» Θεζζαινλίθεο Σν αεξνδξόκην απνδείρζεθε έλα πνιύ θαιό ζεκείν γηα ηε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ. Κηλεζήθακε ειεύζεξα ρσξίο θάπνηα εηδηθή άδεηα. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ήηαλ όηη νη ηνπξίζηεο πεξίκελαλ ηελ πηήζε ηνπο θαη δελ αθηέξσλαλ από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη επηπιένλ ήηαλ θαη πξαθηηθά εύθνιν θαζώο ήηαλ θαζηζηνί ζην ρώξν ηεο αλακνλήο. Από ην αεξνδξόκην έγηλε ζπιινγή πεξίπνπ 400 εξσηεκαηνινγίσλ. 4. Γξακκή ιεσθνξείνπ «SightSeeing Thessaloniki» Καηόπηλ ζρεηηθήο άδεηαο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο λα επηβηβάδνληαη θαη λα ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα εληόο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο 5. Πνιηηηζηηθή γξακκή Νν 50 ηνπ ΟΑΘ Καηόπηλ ζρεηηθήο άδεηαο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο λα επηβηβάδνληαη θαη λα ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα εληόο ηνπ ιεσθνξείνπ Νν 50 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο.

8 6 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο Έπεηηα από ζρεηηθή άδεηα δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο καο θάζε Σεηάξηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο εξσηεζέληεο γηα ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 7. Δκπνξηθό θέληξν «MEDITERANIAN COSMOS» Η ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην εκπνξηθό θέληξν «MEDITERANIAN COSMOS» έγηλε θαηόπηλ επαθήο κε ην ηκήκα Marketing θαη ζρεηηθήο άδεηαο γηα κέρξη δύν εκέξεο αλά εβδνκάδα. Μαο ηόληζαλ δε όηη πξώηε θνξά δίλεηαη άδεηα γηα ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην εκπνξηθό θέληξν. Καηά ηελ πινπνίεζε όκσο ηεο έξεπλαο αλαθαιύςακε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ήηαλ θπξίσο από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο κε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε κόλν κία ή δύν εκέξεο ζπλεπώο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. 8. Πεξηνρή «Λαδάδηθα» Από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έγηλε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπ ζακώλεο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ θαθέ θαηόπηλ ελεκέξσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ. Από ηα «Λαδάδηθα» έγηλε ζπιινγή κεξηθώλ δεθάδσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 9. Αιεμάλδξεην Αζιεηηθό Μέιαζξν Θεζζαινλίθεο Καηά ην δηάζηεκα 12-21/07/2013 ζην Αιεμάλδξεην Αζιεηηθό Μέιαζξν Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγώλεο γηα ην «World Basketball Championship for ages over 30» κε ζπκκεηνρή αζιεηώλ απ όιν ηνλ θόζκν

9

10 Α ΕΝΟΤΗΤΑ Δκπεηξία ηνπ επηζθέπηε γηα ηνλ πξννξηζκό

11 Πόςεσ φορζσ ζχετε επιςκεφθεί ςτο παρελθόν την Ελλάδα; 60 Αριθμόσ επιςκζψεων ςτην Ελλάδα (%) 50 49, , , ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 1 ΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΦΟΡΑ

12 Πόςεσ φορζσ ζχετε επιςκεφθεί τη Θεςςαλονίκη την τελευταία πενταετία; Αριθμόσ επιςκζψεων ςτη Θεςςαλονίκη (%) 50, ,44 25, ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 1 ΦΟΡΑ 2-5 ΦΟΡΕ

13 Πόςεσ μζρεσ διαρκεί η παραμονή ςασ ςτη Θεςςαλονίκη; 43,04 Ημζρεσ διαμονήσ ςτη Θεςςαλονίκη (%) 34, , ΗΜΕΡΕ 3-7 ΗΜΕΡΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΗΜΕΡΕ

14 B ΕΝΟΤΗΤΑ ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε γηα ηνλ πξννξηζκό

15 Το ταξίδι αυτό ήταν καλό για την προςφερόμενη τιμή; Δεν απαντϊ 3,33 Σχζςη τιμήσ προϊόντοσ (%) Πολφ καλό 21,36 Καλό 40,26 61,6 Ουδζτερο 25,26 Κακό 7,55 Πολφ κακό 2,

16 Το ταξίδι αυτό ήταν μια καλή εμπειρία; Η εμπειρία του ταξιδιοφ (%) Δεν απαντϊ 2,05 Πολφ καλι Καλι 36,15 45,4 81,75 Ουδζτερθ 11,4 Κακι 2,72 Πολφ κακι 2,

17 Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ην επηζθέπηε λα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκό

18 Ιεραρχείςτε μόνο δφο (2) επιλογζσ ςασ που ςασ επηρζαςαν να επιςκεφθείτε τον τόπο μασ; Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) ,74 20,39 13,35 36,61 17,77 18,84 27,67 26,19 15,71 10,22 11,96 15,97 44,42 23,11 21,31 1θ Επιλογι 2θ Επιλογι Η φιμθ του ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Οι φυςικζσ ομορφιζσ τθσ περιοχισ Οι γνϊμεσ φίλων και γνωςτϊν Σο κλίμα Ιςτορία τθσ περιοχισ

19 Ιεραρχείςτε μόνο δφο (2) επιλογζσ που ςασ προςελκφουν περιςςότερο κατά την επίςκεψή ςασ Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) 45 41,39 42, , , ,91 28,19 22,13 13,14 12,12 1θ Επιλογι ,55 12,48 14,58 12,58 19,15 24,91 2θ Επιλογι 0 Μπάνια, Θαλάςςια ςπόρ Επιςκζψεισ μουςείων Νυχτερινι διαςκζδαςθ Εκδρομζσ, Επαφζσ με τθ φφςθ Η τοπικι κουηίνα

20 Ιεραρχείςτε ΜΟΝΟ δφο (2) επιλογζσ ςασ για τουσ πιο ςημαντικοφσ παράγοντεσ ενόσ προοριςμοφ 70 Απαληήζεηο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά (%) 60 57, ,08 41,39 26,34 41,39 19,20 8,37 14,74 10,83 Οργάνωςθ, Σοπικζσ Τποδομζσ μεταφορζσ 34,71 15,87 18,84 Αςφάλεια 31,68 38,77 14,84 25,47 23,93 Φυςικό Life Style περιβάλλον 1θ Επιλογι 2θ Επιλογι

21 Βάζεη ελλέα θξηηεξίσλ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ Η εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο 1. Καζαξηόηεηα 2.Φπζηθέο νκνξθηέο 3. Σηκέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 4. Αμηνζέαηα 5. Διιεληθή θνπδίλα 6. Νπρηεξηλή δσή 7.Αξρηηεθηνληθό ζηπι ηεο πόιεο 8.Αζθάιεηα 9.Φηιηθόηεηα ησλ ληόπησλ

22 1) Ωσ προσ τθν Κακαριότθτα (%) 52,27 45, ,59 29,68 30, ,46 14, ,13 2,41 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

23 2) Ωσ προσ τισ Φυςικζσ Ομορφιζσ (%) 74, ,55 32, , ,23 5,18 2,82 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

24 3) Ωσ προσ τισ Σιμζσ Προϊόντων και Τπθρεςιϊν (%) 53, ,33 Πολφ Δυςάρεςτθ 11,9 8,57 29,94 38,77 15,1 Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ 4,26 Δεν Απαντϊ

25 4) Ωσ προσ τα Αξιοκζατα (%) 73, ,33 36, , ,54 4,41 4,57 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

26 5) Ωσ προσ τθν Ελλθνικι Κουηίνα (%) 75, ,84 41, , ,2 5,29 4,1 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

27 6) Ωσ προσ τθ Νυχτερινι Ζωι (%) 58, ,27 27, , ,74 5,03 10,52 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

28 7) Ωσ προσ το Αρχιτεκτονικό τυλ τθσ Πόλθσ (%) 67, , , , ,77 7,08 3,85 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

29 8) Ωσ προσ τθν Αςφάλεια τθσ Πόλθσ (%) 62, , ,16 23, ,79 6,93 5,44 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

30 9) Χσ προσ τθν φιλικότθτα των Ντόπιων (%) 75, , , , ,84 5,29 3,44 0 Πολφ Δυςάρεςτθ Δυςάρεςτθ Ουδζτερθ Ευχάριςτθ Πολφ Ευχάριςτθ Δεν Απαντϊ

31 Βάζεη επηά θξηηεξίσλ : Ε ΕΝΟΤΗΤΑ Η εηθόλα ηεο ρώξαο καο 1. Δπθαηξίεο γηα αλαςπρή 2.Δπθαηξίεο γηα εμεξεύλεζε ηεο Φύζεο 3. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 4. Ιζηνξηθά κλεκεία 5. Λατθή ηέρλε 6. Διιεληθή κνπζηθή 7.Αζθάιεηα ηεο ρώξαο

32 Πνζνζηά ησλ επηά θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηθόλαο ηεο Διιάδαο Δπηινγέο Π Γ Γ Ο Δ Π Δ ΓΑ Δπθαηξίεο γηα αλαςπρή 1,84 5,29 19,97 41,14 26,14 5,59 Δπθαηξίεο γηα εμεξεύλεζε ηεο θύζεο 1,43 5,7 19,97 38,46 29,37 5,03 Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 1,07 5,59 20,39 39,03 29,12 4,77 Ιζηνξηθά κλεκεία 1,54 3,28 12,37 35,07 44,27 3,44 Λατθή ηέρλε 2,05 6,01 30,86 32,46 20,03 8,57 Διιεληθή κνπζηθή 2,72 8,01 26,31 31,74 24,75 5,95 Αζθάιεηα ηεο ρώξαο 1,54 6,31 24,03 36,82 26,19 5,08 Π Γ = πνιύ Γπζάξεζηε Γ = Γπζάξεζηε Ο=Οπδέηεξε Δ= Δπράξηζηε Π Δ= Πνιύ επράξηζηε ΓΑ=Γελ Απαληώ

33 ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΧΣΗΗ: Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζηάζε ζαο ζρεηηθά κε κηα λέα επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε;

34 Οη απαληήζεηο (%) , ,42 28, Απίκανο Πικανό Βζβαιο

35 ΠΟΟΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΔΑ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑ ΓΚΡΟΤΠ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΑ ΤΝΟΛΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΠΙΘΑΝΟ ΒΔΒΑΙΟ Α_% Π_% Β_% ΗΝΧΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ,63 44,03 19,34 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΙΑ ,43 71,43 7,14 ΧΚΔΑΝΙΑ ,51 40,68 28,81 Β. ΔΤΡΧΠΗ ,41 53,22 16,37 ΒΑΛΚΑΝΙΑ ,19 54,24 34,58 ΓΑΛΛΙΑ ,18 47,79 36,03 ΓΔΡΜΑΝΙΑ ,03 36,04 36,94 Β. ΑΜΔΡΙΚΗ ,15 36,36 21,49 ΙΣΑΛΙΑ ,71 47,06 38,24 Κ.ΔΤΡΧΠΗ ,26 48,91 22,83 Ν.Α ΜΔΟΓΔΙΟ ,11 52,78 11,11 Κ & Ν ΑΜΔΡΙΚΗ ,29 55,88 8,82 ΡΧΙΑ ,84 56,86 35,29 ΠΡΧΗΝ ΟΒ.ΙΔΣΙΚΔ ΓΗΜ/ΡΑΣΙΔ ,19 48,39 27,42 ΙΒΗΡΙΚΗ ΥΔΡΟΝΗΟ ,00 54,00 16,00 ΑΓΗΛΧΣΔ ΥΧΡΔ ,33 33,33 33,33 ΤΝΟΛΟ

36 Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΧΣΗΗ: Θα πξνηείλαηε ζε θίινπο θαη γλσζηνύο λα επηζθεθηνύλ ηε Θεζζαινλίθε;

37 Οη απαληήζεηο (%) ,03 6,62 5,34 Ναι Κςωσ Όχι

38 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία

39 Φύλο (%) Γυναίκα 53,87 Άνδρασ 46,12

40 Ηλικία ( % ) Κάηω ηων Άνω ηων 46 Ηλικία 5,85 45,19 22,75 26,19

41 Εηήζιο ειζόδημα ( % ) Κάηω ηων έως Άνω ηων Δεν Απανηώ Εηήζιο ειζόδημα 44,58 30,45 14,22 10,73

42 Ποιοσ ο ςκοπόσ τησ επίςκεψή ςασ ( % ) Διακοπζσ 75,24 Επαγγελματικοί λόγοι Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ Για αγορζσ Κοινωνικοί λόγοι Άλλοσ 7,9 3,54 4,93 3,44 4,

43 ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 1 Ποια είναι η χώρα καταγωγής σας (%) 12,48 2 0,71 3 3,03 4 8, , ,40 8 6,21 9 7, , , , , , ,60 0 1,07 15,15 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

44 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

45 ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 1. Καζνξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ πιεζπζκνύ βάζεη ησλ αιιειεμαξηεκέλσλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ελόο δείγκαηνο ηνπ. 2. Μειεηώληαη ηαπηόρξνλα πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ζέηνληαο ζε γεσκεηξηθή κνξθή ην ζύζηεκα ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 3. Η γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε είλαη θαζαξά πνηνηηθνύ πεξηερνκέλνπ αιιά επηηπγράλεηαη κε ακηγείο αλαιπηηθέο κεζόδνπο. 4. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί ηε λέα αληίιεςε πνπ εηζάγεηαη από ηηο κεζόδνπο ηεο Πνιπδηάζηαηεο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ θαη ηελ δηαθνξνπνηεί από ηηο κεζόδνπο ηεο Κιαζηθήο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο.

46 ΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙ ΟΜΑΓΔ ΣΟΤΡΙΣΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΦΗΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΟΤ ΑΠΔΚΣΗΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Γαιιία, Ιηαιία, Ρσζία θαη Ιβεξηθή Υεξζόλεζν γηα ηνπο νπνίνπο ε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία (1) εβδνκάδα, ελώ ε ζηάζε ηνπο γηα ηελ ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ θαιή, θαζώο θαη ε εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ από ην ηαμίδη ηελ ζεώξεζαλ όηη ήηαλ ζεηηθή. Η νκάδα απηή πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ θνξκό ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο πόιεο, ιόγσ ηεο δηάξθεηαο ηεο παξακνλήο ηνπο αιιά θαη ησλ απνιύησο ζεηηθώλ εληππώζεσλ πνπ πξνζθόκηζαλ από ην ηαμίδη ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο. 2. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηα Βαιθάληα θαη ηηο ρώξεο ηεο Ν.Α Μεζνγείνπ γηα ηνπο νπνίνπο ε παξακνλή ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία ή δύν (1-2) εκέξεο, ρσξίο άιια ηδηαίηεξα έληνλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηνπο δηαθνξνπνηνύλ από ηνπο άιινπο επηζθέπηεο 3. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Αλαηνιηθή Αζία, Χθεαλία, Β. Ακεξηθή θαη Κεληξηθή Νόηην Ακεξηθή δελ επηζθέθζεθε ζην παξειζόλ ηελ Διιάδα, νύηε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηελ Θεζζαινλίθε, άξα ήξζαλ γηα 1ε θνξά ζηε ρώξα καο θαη εηδηθά ζηε Θεζζαινλίθε. Η νκάδα απηή ησλ επηζθεπηώλ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, δηόηη απνηειεί κία δεμακελή λέσλ επηζθεπηώλ ηεο πόιεο.

47 4. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Αγγιία, ηελ Γεξκαλία θαη ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο ησλ νπνίσλ νη επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη πνιιαπιέο θαη ε δηακνλή ηνπο είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηαο εβδνκάδαο. Τν ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη βαζηθά δελ εμέθξαζαλ ηδηαίηεξε γλώκε νύηε γηα ην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ, νύηε γηα ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο από απηό ην ηαμίδη. Οη επηζθέπηεο απηνί κπνξεί λα ζεσξεζνύλ όηη είλαη νη ζπλήζεηο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα καο, πξαγκαηνπνηώληαο ηηο δηαθνπέο ηνπο θπξίσο ζηηο παξαιίεο ηεο πεξηνρήο, ιόγσ θαινθαηξηνύ. 5. Η νκάδα κε ηνπο επηζθέπηεο από ηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηηο πξώελ νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο έρεη σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό, όηη έρνπλ επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ Διιάδα θαη κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ Θεζζαινλίθε, αιιά είηε δελ εθθξάδνπλ θακία γλώκε, είηε έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε θαη σο πξνο ην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ θαη σο πξνο ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ από ηελ δηακνλή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε. Οη επηζθέπηεο απηνί ζέινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηνπο ηνπξηζηηθνύο θνξείο ηεο πόιεο, ώζηε λα αλαζηξέςνπλ απηέο ηηο εληππώζεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό.

48 Πνζνζηά ησλ 15 θξηηεξίσλ επηινγήο πξννξηζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θύιν θαη ην εηζόδεκα

49 Τα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαζνξίδνπλ ηα πνζνζηά ησλ επηζθεπηώλ πνπ επέιεμαλ ηελ Θεζζαινλίθε ιόγσ ηεο Φήκεο ηνπ πξννξηζκνύ, ΑΝΑΛΟΓΑ κε ηελ Ηιηθία θαη ην Φύιν ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ πίλαθα ΦΗΜΗ ηνπ πξννξηζκνύ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 18< 0,61 0,7 1, ,64 5,28 10, ,41 2,65 5,06 <45 2,68 3,14 5,82 10,03 11,73

50 Απόςεηο γηα ηα ελλέα θξηηήξηα πνπ πξνζδηόξηδαλ ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπηινγέο --A-- --%-- --Ο-- --%-- --Θ-- --%-- --ΓΑ-- --%-- Καζαξηόηεηα , , ,3 47 2,4 Φπζηθέο νκνξθηέο 125 6, , ,2 55 2,8 Σηκέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ , , ,9 83 4,3 Αμηνζέαηα 116 6, , ,5 89 4,6 Διιεληθή θνπδίλα 146 7, , ,5 80 4,1 Νπρηεξηλή δσή 171 8, , , ,5 Αξρηηεθηνληθό ζηπι ηεο πόιεο 192 9, , ,5 75 3,9 Αζθάιεηα ηεο πόιεο 170 8, , , ,4 Φηιηθόηεηα ησλ ληόπησλ 139 7, , Α= Αξλεηηθή άπνςε => βαζκνινγία 1 ή 2 75,3 67 3,4 Ο= Οπδέηεξε άπνςε => βαζκνινγία 3 Όπνπ Θ= Θεηηθή άπνςε => βαζκνινγία 4 ή 5 ΓΑ= Γελ Απαληώ

51 ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΠΟΟΣΑ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΓΚΡΟΤΠ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΑ ΠΛΗΘΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΑ ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ,34 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΙΑ ,14 ΩΚΔΑΝΙΑ ,86 Β. ΔΤΡΩΠΗ ,07 ΒΑΛΚΑΝΙΑ ,36 ΓΑΛΛΙΑ ,12 ΓΔΡΜΑΝΙΑ ,14 Β. ΑΜΔΡΙΚΗ ,93 ΙΣΑΛΙΑ ,06 Κ.ΔΤΡΩΠΗ ,43 Ν.Α ΜΔΟΓΔΙΟ ,33 Κ & Ν ΑΜΔΡΙΚΗ ,53 ΡΩΙΑ ,73 ΠΡΩΗΝ ΟΒ.ΙΔΣΙΚΔ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΔ ,29 ΙΒΗΡΙΚΗ ΥΔΡΟΝΗΟ ,00 ΑΓΗΛΩΣΔ ΥΩΡΔ ,33 ΤΝΟΛΟ ,60

52 Ο παξαθάησ πίλαθαο απνδίδεη αλάγιπθα ηηο αξλεηηθέο απόςεηο ησλ επηζθεπηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε γηα ηα ελλέα θξηηήξηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπιλογές % Συνολικό % Γερμανία Γιαφορά % Β. Δσρώπη Γιαφορά % Κ. Δσρώπη Γιαφορά Καθαπιότητα 22,6 35,1 12,5 28,1 5,5 30,4 7,8 Φςσικέρ ομοπυιέρ 6,4 14,4 8 10,5 4,1 17,4 11 Τιμέρ πποϊόντων και ςπηπεσιών 11,9 14,7 2,8 17 5,1 14,1 2,2 Αξιοθέατα 6 11,7 5,7 9,9 3,9 17,4 11,4 Ελληνική κοςζίνα 7,5 12,6 5,1 11,1 3,6 16,3 8,8 Νςστεπινή ζωή 8,8 7,7-1,1 11,1 2,3 19,6 10,8 Απσιτεκτονικό στςλ τηρ πόληρ 9,9 15,8 5,9 14,6 4,7 21,7 11,8 Ασυάλεια τηρ πόληρ 8,7 13,1 4,4 15,8 7,1 17,4 8,7 Φιλικότητα των ντόπιων 7,1 10,4 3,3 14 6,9 15,2 8,1 Οη παξνπζηαδόκελεο δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Η εμήγεζε πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή δηαθήκηζε πνπ δηεμήρζε ζηηο ρώξεο απηέο γηα ηελ Διιάδα.

53 ΦΤΥΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΙΚΔΠΣΧΝ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Η ςπρνγξαθηθή δνκή ησλ επηζθεπηώλ αληαλαθιά ηελ εηθόλα ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο, βάζεη ησλ ελλέα θξηηεξίσλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ. Πξνέθπςαλ ηξεηο ελδηαθέξνπζεο νκάδεο επηζθεπηώλ, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηεο ελόηεηαο πνπ αθνξνύζε ηηο Αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ην επηζθέπηε λα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκό. Οη ηξεηο θιάζεηο επηζθεπηώλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θάζε κηα ρσξηζηά είλαη νη εμήο:

54 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ ΚΛΑΔΧΝ H 1ε θιάζε: Φύζε, Μλεκεία, Αξρηηεθηνληθή. Απηό ην γθξνππ ησλ 894 επηζθεπηώλ (δει. ην 45,92%) ραξαθηεξίδεηαη από ηελ επαηζζεζία ζε θάζε ηη σξαίν θαη ζε θάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζκό. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζαύκαζαλ ηελ Φύζε ηεο πεξηνρήο (θαζόζνλ επηζθέθζεθαλ θαη ηελ Χαιθηδηθή κε ηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηεο, όπνπ επραξηζηήζεθαλ κε ηα ζαιάζζηα κπάληα), επηζθέθζεθαλ ηα Μλεκεία, αθνύ ζηε Θεζζαινλίθε βξίζθεηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ζηηο νπνίεο ζαπκάδεηο ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπο. Δπίζεο επηζθέθζεθαλ ηα αξραηνινγηθά κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο, όπσο ε Βεξγίλα, ε Πέιια, ην Γίνλ όπνπ ζαύκαζαλ ηνλ αξραίν Διιεληθό πνιηηηζκό. Η 2ε θιάζε : Κνπδίλα, Νηόπηνη, Γηαζθέδαζε. Απηό ην γθξνππ ησλ 443 επηζθεπηώλ (δει. ην 22,75%) ραξαθηεξίδεηαη από ηελ κέξηκλα λα πεξάζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο. Από ηελ δηακνλή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε γεύζεθαλ ηελ Διιεληθή Κνπδίλα, έλα ζηαπξνδξόκη γεύζεσλ Γύζεο θαη Αλαηνιήο, όπνπ ηα εζηηαηόξηα πξνζθέξνπλ πινύζηα ζε πνηθηιία γεύκαηα. Σπγρξόλσο απηά ηα καγαδηά πξνζθέξνπλ μερσξηζηή Γηαζθέδαζε, ε νπνία απνηειείηαη από Διιεληθή κνπζηθή θαη από ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ θηινμελία ησλ Νηόπησλ. Η 3ε θιάζε: Καζαξηόηεηα, Αζθάιεηα, Σηκέο. Απηό ην γθξνππ ησλ 610 επηζθεπηώλ (δει. ην 31,33%) ραξαθηεξίδεηαη από ην ζηξεο πνπ πξπηαλεύεη ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή, νη νπνίνη ζέινπλ λα βξνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο δσήο θαη ζηα θξάηε πνπ επηζθέπηνληαη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε βξήθαλ ηελ πόιε Καζαξή, ηηο Σηκέο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ όηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε βόιηα ζηνπο δξόκνπο ελέπλεε ηελ επηζπκεηή Αζθάιεηα.

55 ΣΔΛΙΚΑ Γηα κηα νινθιεξσκέλε κειέηε, κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ειήθζεζαλ ππόςε ππάξρεη δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 465 δηαθνξεηηθώλ πηλάθσλ δηπιήο εηζόδνπ Όπως γίνεηαι ανηιληπηό οι δσναηόηηηες ηης πολσδιάζηαηης ζηαηιζηικής ανάλσζης δεδομένων είναι απεριόριζηες

56 Σας εσταριζηώ για ηον τρόνο ζας Σελ παξνπζίαζε κπνξείηε λα ηελ θαηεβάζεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέςματα 9 Ιανουαρίου 2015 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ marc A.E. - Αξηζκόο Κεηξώνπ Δ.Π.Ο.: 1 (ΔΛΑ). ΔΛΡΝΙΔΑΠ ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ALPHA TV 1.007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα