ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο,"

Transcript

1 ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ

2

3 ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Θαισζνξίζαηε ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνπλ ηε δξάζε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο θαηά ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2013/14. Κέζα απφ ηελ πινήγεζή ζαο ζα πάξεηε κηα γεχζε απφ καζεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζε δηαγσληζκνχο θαη ζπλέδξηα (ηνπηθά θαη επξσπατθά), θαζψο θαη απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θηιαλζξσπηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα. Ρα πξναλαθεξφκελα ζπληζηνχλ αδηάζεηζην ηεθκήξην ηνπ αθαδεκατθνχ δήινπ αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Ζ παξνχζα έθδνζε ζπληζηά απνηέιεζκα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζην Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν ηεο PASCAL Education, θν Αιέμε Αλδξένπ, θαζψο θαη ζηε Γηεπζχληξηα ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο, θα Διέλε Αλησλίνπ, γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ παξείραλ. Δπραξηζηίεο απεπζχλσ, επίζεο, ζηνπο πεχζπλνπο Θιάδσλ γηα ηελ επνπηεία θαη παξαρψξεζε ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ θα Διέλε Πθνπιηά (πεχζπλε Θιάδνπ Ρερλψλ) θαη ζηελ θα Ινπΐδα Κηραήι (Θαζεγήηξηα Ξιεξνθνξηθήο), γηα ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα θαη ηέινο ζηελ θα Βαζηιηθή Ξεηξή (Θαζεγήηξηα Φηιφινγν) γηα ηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ. Δχρνκαη λα βξείηε ηελ παξνχζα έθδνζε ελδηαθέξνπζα. Θαιή αλάγλσζε! Πσηεξνχια Γεσξγίνπ πεχζπλε Έθδνζεο Σαηξεηηζκνί Ζκεξνιφγην αθαδεκατθνχ έηνπο Δζηίεο κηινη Γξαζηεξηφηεηεο Δθδξνκέο, Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξφ Βηβιηνζήθε Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Νηθνινγηθφ Πρνιείν Γηαγσληζκφο «Έξεπλα απφ Καζεηέο 2014» P.S.H.E. Δπαγγεικαηηθφο Ξξνζαλαηνιηζκφο Πρνιηθνί ενξηαζκνί Γηαθξίζεηο θαη ζπκκεηνρέο Θιάδνο Καζεκαηηθψλ Θιάδνο Γισζζψλ Θιάδνο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Θιάδνο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.24 ζ.26 ζ.26 ζ.27 ζ.28 ζ.30 ζ.33 ζ.36 ζ.38 Θιάδνο Λέσλ Διιεληθψλ θαη Θιαζηθψλ Ππνπδψλ Θιάδνο Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ Θιάδνο Φπζηθήο Αγσγήο Θιάδνο Ρερλψλ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεκεζφο Φσηνγξαθίεο Ρκεκάησλ ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14 ζ.55 3

4 Χαιρετισμός Διοικητικού υμβούλου Αλέξης Ανδρέου Θαισζνξίζαηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε 2013/14 ηνπ πεξηνδηθνχ Ραρπδξφκνο. Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο ζπλερίδεη λα πξνθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηηο πξφζθαηεο ζέζεηο πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ζε θνξπθαία παλεπηζηήκηα νη καζεηέο καο. Ζ καζήηξηά καο Θσίδε Άληξηα θαηεηάγε 5 ε ζηηο Ξαγθχπξηεο Δμεηάζεηο θαη 1 ε ζην Ρκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ αλάκεζα ζε 6,000 ππνςήθηνπο κε βαζκφ πξφζβαζεο 19,89. Ζ Άληξηα είλαη ε πξψηε καζήηξηα ηδησηηθνχ ζρνιείνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζέζε αλάκεζα ζηνπο πξσηεχζαληεο. Ζ καζήηξηά καο Θαηειάξε Έιελα θαηεηάγε 3 ε ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ θαη ν καζεηήο καο Αλησλίνπ Ξαλαγηψηεο θαηεηάγε 4 νο ζην Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ. Νη καζεηέο καο εμαζθάιηζαλ επίζεο ζέζεηο ζε θνξπθαία βξεηαληθά παλεπηζηήκηα φπσο ην University of Surrey (6 ν θαιχηεξν παλεπηζηήκην ζχκθσλα κε ην Guardian University Guide 2015) θαη ην University of Dundee (19 ν θαιχηεξν παλεπηζηήκην ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο ζχκθσλα κε ην The Complete Guide University 2015). Κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε, δηεπξχλνπκε ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ καο θαη ηνπο εθνδηάδνπκε κε δεμηφηεηεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπνπδέο θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Ρα απνηειέζκαηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξφζθαηεο αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο ησλ καζεηψλ καο ζηηο εμσηεξηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη ζε παγθχπξηνπο δηαγσληζκνχο: κεηά απφ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ πεξζηλφ δηαγσληζκφ Euroquiz, εθπξνζψπεζε ηεο Θχπξνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Euroscola, ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην ζην Πηξαζβνχξγν, ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ Λέσλ (ΔΟ) θαη ζην Special Committee ηνπ πξνγξάκκαηνο Mediterranean Model United Nations, ζπκκεηνρή καζεηψλ καο σο βνπιεπηψλ ζηελ Θππξηαθή Ξαηδνβνπιή, θαη ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ, έπαηλνη ζηνλ Δπαξρηαθφ Γηαγσληζκφ Καζεκαηηθψλ, ηηκεηηθή δηάθξηζε ζην Ινγνηερληθφ Γηαγσληζκφ Ξνίεζεο θαη Γηεγήκαηνο πνπ δηνξγαλψλεη ε Έλσζε Διιήλσλ Ινγνηερλψλ, έπαηλνο ζην δηαγσληζκφ Έξεπλα απφ καζεηέο 2014 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο θαη έπαηλνο ζην δηαγσληζκφ παξαγσγήο βίληεν γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, πνπ δηνξγάλσζε ην πνπξγείν Ξαηδείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Ζ νκάδα ηνπ Αζιεηηθνχ Ρκήκαηνο καο ηνπ 2000 θαηέθηεζε ην θχπειιν ζηε δηνξγάλσζε ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηνπξλνπά ηεο Αγίαο Λάπαο (Ayia Napa Youth Soccer Festival), ληθψληαο φινπο ηνπο κεγάινπο πνδνζθαηξηθνχο ζπιιφγνπο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο καο δηαθξίζεθαλ ζε παγθχπξηεο θαη δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, φπσο 1 ε ζέζε θαη ρξπζφ κεηάιιην ζην Δπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Πθνπνβνιήο (skeet) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Νπγγαξία, ρξπζφ κεηάιιην ζηνπο παγθχπξηνπο αγψλεο Tae Kwo Doν θαη εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο καο ζηνπο παγθφζκηνπο αγψλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Abu Dhabi θαη εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο καο ζε επξσπατθφ δηαγσληζκφ squash. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζα ζπλερίζνπκε ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ καο, θαηαζθεπάδνληαο επηπιένλ ληνπδηέξεο θαη απνδπηήξηα θαη εμνπιίδνληαο ην γπκλαζηήξην κε θνξπθαία κεραλήκαηα Cybex. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε ζθιεξά γηα ην πεξηνδηθφ πνπ αληαλαθιά ηo έξγν, ηε ζρνιηθή δσή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πρνιήο καο. 4

5 Χαιρετισμός Διευθύντριας Ζ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρψξν καο ζαο νδήγεζε ζην πεξηνδηθφ «ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ», κηα απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ηεο ζρνιήο, πνπ γηα καο απνηειεί απνηχπσζε ησλ αλακλήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο καζεηηθήο καο θνηλφηεηαο θαη, ζπλάκα, δείγκα ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχκε ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο. Ζ θαιιηέξγεηα γηα θαηάθηεζε ςειψλ αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά ήηαλ επηδίσμή καο θαη απηή ηε ρξνληά. Ξαξαθηλήζακε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο, ηφζν ελδνζρνιηθνχο, φζν θαη κεηαμχ ησλ Ελένη Αντωνίου 5 ζρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ, αιιά θαη παγθχπξηνπο, ψζηε λα κπεζνχλ ζην ζαπκαζηφ θφζκν ηεο έξεπλαο, ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ηεο άκηιιαο. Ρα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία, κεηέρνληαο ζηελ Νιπκπηάδα Καζεκαηηθψλ, ζηε καζεκαηηθή ζθπηαινδξνκία, ζην καζεκαηηθφ Kangaroo, ζηνπο δηαγσληζκνχο έθζεζεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηεο Διιεληθήο Ξξεζβείαο, δηαινγηθψλ ζπδεηήζεσλ, ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, ηεο Αξρηεπηζθνπήο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Λεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο, θαηαζθεπήο ειηαθνχ απηνθηλήηνπ ηνπ Θππξηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη κίλη ειηαθνχ απηνθηλήηνπ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο δηαγσληζκνχο, επαξρηαθνχο θαη παγθχπξηνπο. Γηνξγαλψζακε επίζεο πιεζψξα εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη παηδείαο ελ γέλεη. Κεηά απφ 2 ρξφληα επί δνθηκαζία, γίλακε Νηθνινγηθφ ζρνιείν, αλεβάζακε κε επηηπρία ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε Ζ Σαξηνπαίρηξα, δηνξγαλψζακε ηελ εθδήισζε Francofonie, δελδξνθχηεπζε απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο κε ηελ αξσγή ηνπ Ππλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απνθνίηνπ καο Πηάισο Αρηιιέσο θαη εθδήισζε γηα ηελ παγθφζκηα εκέξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ δηαβήηε. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο, νη καζεηέο καο παξαθνινχζεζαλ αξηζκφ δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα φπσο ηα λαξθσηηθά, ην θάπληζκα, ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, ε νδηθή αζθάιεηα, ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ, ε ζεμνπαιηθή αγσγή, ε αηκνδνζία, ν εζεινληηζκφο, ε επξσπατθή καο ηαπηφηεηα θαη πνιιά άιια. Πηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα δείηε αλαθνξέο απφ ηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ καο απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο. Ζ σξηκφηεηα, ην θέθη, ε δσληάληα, ε θηινκάζεηα θαη ε φξεμε πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο καο θαηά ηε θεηηλή ρξνληά καο δίλεη ηελ ψζεζε λα εμαθνινπζνχκε λα βάδνπκε ηνλ πήρε ςειφηεξα. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα ζπγραξψ φινπο ηνπο καζεηέο καο γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο ηφζν ζε πξνζσπηθφ, φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν, αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο καο πνπ βνήζεζαλ ηα παηδηά ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη γηα ηελ ελζηάιαμε αμηψλ φπσο ε δεκηνπξγηθή θηινδνμία, ε επγελήο άκηιια, ε δηεθδίθεζε ηεο επηηπρίαο θαη ηεο δηάθξηζεο, ην ήζνο. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξνχζαο έθδνζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ππεχζπλε ζχληαμεο, θ. Γεσξγίνπ Πσηεξνχια. Θαιή αλάγλσζε! 5

6 Α Σεηράμηνο 2 Σεπηεκβξίνπ Γεπηέξα Σεπηεκβξίνπ Τξίηε Σεπηεκβξίνπ Τεηάξηε Σεπηεκβξίνπ Παξαζθεπή Σεπηεκβξίνπ Γεπηέξα Σεπηεκβξίνπ Γεπηέξα Σεπηεκβξίνπ Πέκπηε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΚΑΛ Πξώηε Μέξα ζην Σρνιείν Όιεο νη ηάμεηο Σπγθέληξωζε, Λίζηεο Βηβιίωλ, Ωξνιόγην Πξόγξακκα Αλεμεηάζεηο Όιεο νη Τάμεηο - Πιεξωκέο / Παξαγγειίεο Βηβιίωλ Αλεμεηάζεηο Απνηειέζκαηα Αλεμεηάζεωλ Αγηαζκόο Γηαλνκή βηβιίωλ Απνηειέζκαηα Αλεμεηάζεωλ Καλνληθά καζήκαηα Έλαξμε Απνγεπκαηηλήο Φνίηεζεο Γηάιεμε «Απνηειεζκαηηθή Μειέηε», Δλεκεξ. ζπλάληεζε (Γνλείο/Κεδεκόλεο Α Γπκλαζίνπ) 23- Σεπηεκβξίνπ Γεπη.-Παξ. - Δβδνκάδα Πξνώζεζεο Απνηειεζκαηηθήο Μειέηεο 27 1 Οθηωβξίνπ Τξίηε - Ηκέξα Αλαθήξπμεο Αλεμαξηεζίαο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο-Αξγία 10 Οθηωβξίνπ Πέκπηε - Αζιεηηθή Ηκεξίδα 18 Οθηωβξίνπ Παξαζθεπή - Δθδξνκή 19 Οθηωβξίνπ Σάββαην Θα αλαθ. (κκ.) Δθδήιωζε: «Οη Δζηίεο δηαζθεδάδνπλ» 23 Οθηωβξίνπ Τεηάξηε - Όκηινη (1 ε ζπλάληεζε) 28 Οθηωβξίνπ Γεπηέξα - Δπέηεηνο ηνπ «ΟΧΙ» - Αξγία 29 Οθηωβξίνπ Τξίηε Δλεκέξωζε γηα ην Γηεζλέο Απνιπηήξην Μαζεηέο Α Λπθείνπ 31 Οθηωβξίνπ Πέκπηε Δλεκέξωζε γηα Μαζήκαηα Δπηινγήο Γνλείο/Κεδεκόλεο/Μαζεηέο Α Λπθείνπ 7 Ννεκβξίνπ Πέκπηε Δλεκέξωζε γηα ην Γηεζλέο Απνιπηήξην (Γνλείο/Κεδεκόλεο Γ Γπκλ. & Α Λπθείνπ) Ννεκβξίνπ Παξαζθεπή - Δλδηάκεζε δηαθνπή 13 Ννεκβξίνπ Τεηάξηε - Ολνκαζηηθή Γηνξηή Αξρηεπηζθόπνπ-Σρνιηθή αξγία 18 Ννεκβξίνπ Γεπηέξα - Όκηινη (2 ε ζπλάληεζε) 20 Ννεκβξίνπ Τεηάξηε Σπλάληεζε-Δλεκέξωζε Γνλέωλ/Κεδεκόλωλ 5 Γεθεκβξίνπ Πέκπηε - Όκηινη (3 ε ζπλάληεζε) Γεθεκβξίνπ Γεπη.-Παξ Δμεηάζεηο Α Τεηξακήλνπ Τειεπηαία Μέξα ζην Σρνιείν (20/12) 21-6 Γεθ-Ιαλ. Σάβ-Γεπη. - Γηαθνπέο Χξηζηνπγέλλωλ 6

7 Β Σεηράμηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΚΑΛ 7 Ιαλνπαξίνπ Τξίηε - Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν 19 Ιαλνπαξίνπ Κπξηαθή - Λήμε Α Τεηξακήλνπ 20 Ιαλνπαξίνπ Γεπηέξα - Έλαξμε Β Τεηξακήλνπ 21 Ιαλνπαξίνπ Τξίηε - Όκηινη (4 ε ζπλάληεζε) 30 Ιαλνπαξίνπ Πέκπηε - Γηνξηή ηωλ Γξακκάηωλ Αξγία 31 Ιαλνπαξίνπ Παξαζθεπή - Δπίδνζε Γειηίωλ Δπίδνζεο Α Τεηξακήλνπ 6 Φεβξνπαξίνπ Τεηάξηε Θα αλαθ. (πκ.) Γνθηκαζηηθόο Γξαπηόο Έιεγρνο γηα ηηο Δμωηεξηθέο Δμεηάζεηο IGCSE-ESL/EFL, IELTS 8 Φεβξνπαξίνπ Σάββαην Σπλάληεζε-Δλεκέξωζε Γνλέωλ/Κεδεκόλωλ 14 Φεβξνπαξίνπ Παξαζθεπή - Δλδηάκεζε δηαθνπή 20 Φεβξνπαξίνπ Πέκπηε - Καλνληθά καζήκαηα/εθδειώζεηο γηα ηελ Τζηθλνπέκπηε 26 Φεβξνπαξίνπ Τεηάξηε - Όκηινη (5 ε ζπλάληεζε) 3 Μαξηίνπ Γεπηέξα - Καζαξά Γεπηέξα Αξγία 19 Μαξηίνπ Τεηάξηε - Όκηινη (6 ε ζπλάληεζε) 25 Μαξηίνπ Τξίηε - Δζληθή Γηνξηή Αξγία 1 Απξηιίνπ Τξίηε - Δζληθή Γηνξηή Αξγία 10 Απξηιίνπ Πέκπηε - Δλδνζρνιηθόο ενξηαζκόο ηνπ Πάζρα/Καλνληθά καζήκαηα 11 Απξηιίνπ Παξαζθεπή - Δθδξνκή Απξηιίνπ Σαβ-Κπξ. - Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα 28 Απξηιίνπ Γεπηέξα - Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν 1 Μαΐνπ Πέκπηε - Πξωηνκαγηά Αξγία 3 Μαΐνπ Σάββαην - Έθζεζε Δπηζηεκώλ/Γπκλαζηαθόο θύθινο 23 Μαΐνπ Παξαζθεπή - Τειεπηαία κέξα καζεκάηωλ 26-6 Μαΐνπ-Ινπλ. Γεπη-Παξ. - Τειηθέο Δμεηάζεηο 30 Ινπλίνπ Γεπηέξα - Τειεηή Απνθνίηεζεο 7

8 Ηάθσβνο Ηαθψβνπ Ππληνληζηήο Δζηηψλ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ραηξεηίδσ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Αθφκε κηα πεηπρεκέλε ζρνιηθή ρξνληά θηάλεη ζην ηέινο ηεο. Ξάληνηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζε θάζε ηέινο είλαη αλάκεηθηα: ραξά θαη πεξεθάληα γηα ηελ πεηπρεκέλε απφ θάζε πιεπξά ζρνιηθή ρξνληά γηα ηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο αιιά θαη ιχπε, αθνχ πξέπεη λα απνραηξεηήζνπκε ηνπο ηειεηφθνηηνπο καζεηέο θαη παξάιιεια ηνπο επηκειεηέο ησλ Δζηηψλ καο. Ρέηαξηε ζπλερήο ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ. Κέζα απφ ην ζεζκφ ησλ Δζηηψλ δηαπηζηψζεθε φηη νη λένη καο έρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλζξσπηά. Έγηλε αληηιεπηφ φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο δηαθαηέρνληαη απφ ήζνο, αιηξνπηζκφ, ελζνπζηαζκφ θαη επγελή άκηιια. Νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζ φιεο ηηο θηιαλζξσπηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, ηηο νπνίεο δηνξγάλσζαλ νη Δζηίεο κε επαηζζεζία θαη αθνζίσζε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πην πάλσ εθδειψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο εθδειψζεηο θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα απέδεημε φηη, εάλ εξγαδφκαζηε καδί, κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε ηα ππεξάλζξσπα. Πην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο κνπ επραξηζηίεο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία κε εκπηζηεχηεθε θαζψο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ησλ Δζηηψλ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκή ηνπο βνήζεηα γηα λα γίλεη ν ζεζκφο ησλ Δζηηψλ πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, επραξηζηψ θαη φια ηα κέιε ηνπ Θαζεγεηηθνχ Ππιιφγνπ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο ησλ Δζηηψλ θαη ζηήξημαλ ην ζεζκφ. Έλα κεγάιν κπξάβν αμίδεη ζηνπο επηκειεηέο ησλ Δζηηψλ θαη ζηνπο καζεηέο ηεο θάζε Δζηίαο, νη νπνίνη αγθάιηαζαλ ηφζν ζεξκά ην ζεζκφ. Ππγραξεηήξηα ζ φινπο! Θαιφ θαινθαίξη! Κήλαο Πεπηέκβξηνο 2013 Νθηώβξηνο 2013 Λνέκβξηνο 2013 Γξαζηεξηόηεηα Δθινγέο Δπηκειεηψλ ησλ Δζηηψλ ΞΙΑΡΥΛΑΠ: «Κπνπγεινκαρίεο» ιεο νη Δζηίεο: «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ» ΞΘΑΓΝΟΑΠ: ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ηε «EUROPA DONNA» Θχπξνπ (405 ) ιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ Αζιεηηθή Ζκεξίδα Ππκκεηνρή φισλ ησλ Δζηηψλ ζην Dogathon (50 ) ΦΔΗΓΗΑΠ: ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ην Θέληξν Ππαζηηθψλ θαη Αλαπήξσλ Ξαηδηψλ ΑΛΔΚΥΛΖ. (304 ) Γεθέκβξηνο 2013 Νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ παδαξάθη πψιεζεο πξντφλησλ UNICEF (220 ) ιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζηνιηδηψλ. Ηαλνπάξηνο 2014 Φεβξνπάξηνο 2014 Κάξηηνο 2014 Απξίιηνο 2014 Κάηνο 2014 Ηνύληνο 2014 ΦΔΗΓΗΑΠ: Γηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο ζηνπο καζεηέο ηεο Δ1 γηα ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηε δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΛΔΚΥΛΖ» ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ην Πχλδεζκν Φίινη ΞΙΑΡΥΛΑΠ: ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ην ζχλδεζκν «Έλα φλεηξν κηα επρή» (210 ) ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Γηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ1 γηα ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ πξνζθνξά ηεο «EUROPA DONNA» Θχπξνπ ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: δηαγσληζκφο «Go-Karting» ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Ξαηρλίδη «Θξπκκέλνο Θεζαπξφο» ιεο νη Δζηίεο: «Ξιχζηκν Απηνθηλήησλ» γηα ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο (150 ) Δθδξνκή ηεο ληθήηξηαο Δζηίαο 8

9 Υπεύθσνοι Καθηγηηές και Επιμεληηές Εζηιών Βαζίιεο Ξαλαγίδεο Πηέθαλε Πηαπξηλνχ Πην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο Δζηίαο ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ είρακε πνιιέο επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθέο ζηηγκέο θαζψο θαη πνιιέο ππεπζπλφηεηεο. Κέζσ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ςπραγσγηθνχ θαη θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή ρξεκάησλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο γηα ην ζσκαηείν «Ζ Αγάπε», επηηεχρζεθε ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ε αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο, ηνπ αηζζήκαηνο επζχλεο θαη ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζηηο εθδειψζεηο βνήζεζε επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε απηνπεηζαξρίαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιεινβνήζεηαο. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φζνπο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζεζκνχ θαη λα επρεζνχκε ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κε ηνλ ίδην δήιν θαη ελζνπζηαζκφ. Αιεηξά Άληξεα Ξαπαγεσξγίνπ Άληξε Πσηήξεο Αλησλίνπ Άληξηα Θσίδνπ Κέζα απφ ην ζεζκφ ησλ Δζηηψλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα εκπιαθνχλ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο ςπραγσγηθνχ θαη θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα. Καζεηέο αιιά θαη θαζεγεηέο έξρνληαη πην θνληά θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ν θνηλφο αγψλαο γηα ηελ Δζηία ηνπο, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ ζεηηθψλ βαζκψλ πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ληθεηέο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο! Ζ ζπιινγή βαζκψλ δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά ε ζεκαζία ησλ εζηηψλ εληνπίδεηαη κέζα απφ φιν ην «ηαμίδη» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ην νπνίν πξνζθέξεη αλεπαλάιεπηέο εκπεηξίεο πνπ καο ζπλνδεχνπλ ζε φιε ηελ πνξεία ησλ ζρνιηθψλ καο ρξφλσλ! Ζ Δζηία ΦΔΗΓΗΑΠ νξγάλσζε θαη θέηνο ηελ πψιεζε ιαρλψλ, ηα ρξήκαηα ησλ νπνίσλ δφζεθαλ ζην Πχλδεζκν ζπαζηηθψλ παηδηψλ «ΑΛΔΚΥΛΖ». Αιέμαλδξνο Αιεμάλδξνπ Βηξγηλία Γεξκαλνχ Σξίζηνο Πάββα Έιελα Θαηειάξε Ζ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ, νξγάλσζε γηα πξψηε ρξνληά ην παηρλίδη «Κπνπγεινκαρίεο», ζην νπνίν νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δηαγσληζηνχλ ζε δηάθνξα παηρλίδηα κέζα ζηελ πηζίλα ηνπ ζρνιείνπ καο. Ρν παηρλίδη ζεκείσζε επηηπρία κηαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη νη καζεηέο πέξαζαλ επράξηζηα θαη δηαζθέδαζαλ. ζνλ αθνξά ην θηιαλζξσπηθφ θνκκάηη, ε Δζηία καο ζπλέρηζε θαη θέηνο ηελ πψιεζε ιαρλψλ γηα ελίζρπζε ηνπ αληηθαξθηληθνχ ζπλδέζκνπ «Έλα φλεηξν κηα επρή». πφζρεζή καο είλαη λα ζπλερίζνπκε θαη ηελ επφκελε ρξνληά ηελ πξνζπάζεηά καο γηα βνήζεηα θαη ελίζρπζε ησλ ζπλαλζξψπσλ καο, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Δηξήλε Ξαλαγηψηνπ Ινπίδα Κηραήι Ζιίαο Ξηεξή Δξαζκία Αγεζηιάνπ Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ, νη καζεηέο ηεο Δζηίαο ΞΘΑΓΝΟΑΠ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ςπραγσγηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε Δζηία καο νξγάλσζε κε επηηπρία Ξαηρλίδη Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ ζηελ εληφο ησλ Ρεηρψλ Ιεπθσζία, φπνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (θαζεγεηέο θαη καζεηέο) πέξαζαλ έλα επράξηζην απφγεπκα. Δπηπξφζζεηα, ζπλεξγαζηήθακε θαη θέηνο κε ηελ EUROPA DONNA, ηεο νπνίαο εληζρχζακε ην έξγν πνπ επηηειεί πσιψληαο ιαρλνχο θαη νξγαλψλνληαο έλα κηθξφ παδαξάθη κε δηάθνξα είδε ηεο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Γηα κηα αθφκε ρξνληά νη καζεηέο καο εξγάζηεθαλ νκαδηθά θαη έδεημαλ ηελ επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη γηα δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ξηέξα Δθθέζηε Βαζηιηθή Ξεηξή 9

10 Φηιαλζξσπηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 30/09/13 04/10/13, Φηιαλζξσπηθή εθδήισζε Δζηίαο ΞΘΑΓΝΟΑΠ, EUROPA DONNA πσο θαη πέξπζη, έηζη θαη θέηνο, ε εζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ ζηάζεθε ζην πιεπξφ θαη ελίζρπζε νηθνλνκηθά ην έξγν ηεο EUROPA DONNA. Απφ ηηο 30 Πεπηεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 4 Νθησβξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε έξαλνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Δζηίαο θαη παδαξάθη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα δηάζεζε δηάθνξσλ πξντφλησλ ηεο EUROPA DONNA. Ρα έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ ιαρλψλ ζε καζεηέο θαη απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζηα 405 επξψ θαη δφζεθαλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο EUROPA DONNA. Πθνπφο ησλ φισλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε ζην έξγν πνπ επηηειεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Γηα άιιε κηα θνξά, νη καζεηέο καο έδεημαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηάζεθαλ αξσγνί ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο! 28 Ηαλνπαξίνπ 04 Φεβξνπαξίνπ 2014, Φίινη αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζσκαηείν «Ζ αγάπε» Ζ Δζηία ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ ζην πιαίζην ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηεο εθδειψζεσλ, ζέινληαο λα αλαπηχμεη ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Δζηίαο, δηέζεζε ηελ πεξίνδν 28 Ηαλνπαξίνπ 04 Φεβξνπαξίνπ 2014 ιαρλνχο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζσκαηείνπ θίισλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο «Ζ Αγάπε». Ρα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ πξφζπκα θαη κε βαζχ ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπφ καο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο ζηέθζεθε κε επηηπρία, αθνχ ζπγθέληξσζαλ ην πνζφ ησλ 150. Ρν πνζφ παξαδφζεθε ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζσκαηείνπ «Ζ Αγάπε» θ. Ξαλαγηψηε Σαηδίθν απφ ηνπο επηκειεηέο ηεο Δζηίαο ΗΞΞΝΘΟΑ- ΡΖΠ. Έλα κεγάιν κπξάβν ζηνπο καζεηέο ηεο Δζηίαο ΗΞΞΝ- ΘΟΑΡΖΠ πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη έθαλαλ ην ζρνιείν καο πεξήθαλν Καξηίνπ 2014, «Έλα όλεηξν κηα επρή» Ζ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ ζηάζεθε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ζην πιεπξφ ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν θαη ζπλαθείο παζήζεηο. Νη καζεηέο ηεο Δζηίαο ΞΙΑΡΥΛΑΠ ηελ πεξίνδν Καξηίνπ 2014 πψιεζαλ ιαρλνχο ζε ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ην «Έλα φλεηξν κηα επρή». Ζ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ ζπκκεηείρε θαη ζηε δηαδξνκή Αγάπεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Καξηίνπ

11 Τπραγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 28/9/13, Δθδήισζε Δζηίαο ΞΙΑΡΥΛΑΠ «Κπνπγεινκαρίεο» Ζ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ δηνξγάλσζε παηρλίδηα ζην λεξφ ζηελ πηζίλα ηνπ ζρνιείνπ καο, ην Πάββαην 28 Πεπηεκβξίνπ Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη ππήξμε ελζνπζηαζκφο ηφζν απφ απηνχο φζν θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ νη ππεχζπλνη θαζεγεηέο ηεο Δζηίαο ζπληφληζαλ ηε δηαδηθαζία θαη θαηέβαιαλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ θάζε παηρληδηνχ. Έιαβαλ κέξνο πέληε νκάδεο θαη αθνχ νινθιήξσζαλ πέληε δνθηκαζίεο, ε νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία αλαδείρζεθε ληθήηξηα. Κεηά απφ ηα παηρλίδηα αθνινχζεζε θαγεηφ θαη πνηφ ζην ρψξν ηεο πηζίλαο. 19/10/13, Φηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Νη Δζηίεο δηαζθεδάδνπλ» Νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ, ηα Houses ηνπ PASCAL English School Ιεπθσζία θαη νη Ππλδέζκνη Γνλέσλ ησλ δχν ζρνιψλ δηνξγάλσζαλ απφ θνηλνχ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ηε θηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ». Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε παηρλίδηα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, face painting, πψιεζε θαθέδσλ θαη γιπθψλ. Δπίζεο, ππήξρε θαγεηφ πνπ εηνίκαδαλ νη Πχλδεζκνη Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη ςπραγσγηθφ πξφγξακκα απφ καζεηέο ησλ ζρνιψλ. Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηελ εθδήισζε ζα δνζνχλ ζε απφθνηην καζεηή ηνπ PASCAL English School, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη άκεζα πνιπδάπαλε ηαηξηθή επέκβαζε ζην εμσηεξηθφ. 02 Απξηιίνπ 2014, Ξαηρλίδη «Θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ» Ζ Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ δηνξγάλσζε κε κεγάιε επηηπρία παηρλίδη «Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ» ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Ιεπθσζία. Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 02 Απξηιίνπ Πην δηαγσληζκφ έιαβαλ κέξνο καζεηέο απφ θάζε Δζηία. Ήηαλ έλα πνιχ επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ απφγεπκα γηα φινπο, αθνχ νη δνθηκαζίεο θαη νη δηαδξνκέο πξνθάιεζαλ ην γέιην ζε καζεηέο, θαζεγεηέο θαη παξεπξηζθφκελνπο. Πηφρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο γηα λα πεηχρνπλ ηηο δνθηκαζίεο ζέηνληαο σο ζηφρν ηνπο ηε λίθε. Ξαξάιιεια ήηαλ κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηα αμηνζέαηα ηεο Ιεπθσζίαο. 11

12 ΟΜΗΛΟ YOGA Ρελ επζχλε ηνπ Νκίινπ Yoga είρε ε θα Αγλή Θσλζηαληηλίδε, ε νπνία κεηέηξεςε ηελ θαθεηεξία ηνπ ζρνιείνπ καο ζε έλα εκςπρσηηθφ θαη αλαδσνγνλεηηθφ ζηνχληην, ζην νπνίν νη καζήηξηεο δηδάρζεθαλ πψο λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κε νιηζηηθφ ηξφπν. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη ζπλαληήζεσλ, νη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ κηιν έκαζαλ λα απειεπζεξψλνπλ ην άγρνο, ηε δπζθακςία θαη ηνπο πφλνπο ηνπ ζψκαηνο κέζα απφ αζθήζεηο Yoga, ελψ ηαπηφρξνλα αλέπηπμαλ ηελ ηζνξξνπία, ηε δχλακε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επειημία. ΟΜΗΛΟ BOOT CAMP Ν κηινο Boot Camp αθνξά κφλν ζε αγφξηα ηεο Β θαη Γ Ιπθείνπ. Πηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη θαηαλφεζε ζηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, ελ φςεη ηεο επηθείκελεο θαηάηαμήο ηνπο ζηελ Δζληθή Φξνπξά. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη ζπλαληήζεσλ, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ζεσξεηηθά ζηξαηησηηθά δεηήκαηα, ζπκκεηείραλ ζε αθίλδπλεο απνζηνιέο φπσο πξνζαλαηνιηζκφ κε ράξηε θαη ππμίδα θαη ηερληθέο επηβίσζεο. Δπίζεο, ππνβιήζεθαλ ζε έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε. Ρα αγφξηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ κηιν ήηαλ εχθνια δηαθξηηά απφ ηα εηδηθά Boot Camp κπινπδάθηα ηνπο ή ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ελδπκαζία πνπ αληαλαθινχζε θαζαξά ην πάζνο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο θαη απνδείθλπε φηη ζπληζηνχζαλ κηα έκπηζηε θαη αθνζησκέλε νκάδα. ΘΔAΣΡΗΚΟ ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ Σάξε ζην ηαιέλην θαη ηε ράξε ηεο εζνπνηνχ Καξηάλλαο Πάληε, νη καζεηέο καο παξαζχξζεθαλ ζηε καγεία ηνπ ζεαηξηθνχ θφζκνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη ζπλαληήζεσλ ηνπ Νκίινπ νη καζεηέο μεθίλεζαλ έλα ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ππνθξηηηθήο θαη ηνπ ζεάηξνπ, θαιιηέξγεζαλ ηε θαληαζία ηνπο, έκαζαλ ηερληθέο ζπγθέληξσζεο θαη είδαλ ηνλ θφζκν κε έλα εληειψο θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δπίζεο, ράξε ζηνλ κηιν ελίζρπζαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ φηη αλέπηπμαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ππνθξηηηθέο ηθαλφηεηεο απφ φζεο δηέζεηαλ ζηηο αξρηθέο ζπλαληήζεηο θαη αλακέλνπλ κε ελζνπζηαζκφ λα ιεηηνπξγήζεη ν κηινο θαη θαηά ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά! 12

13 ΟΜΗΛΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΑΚΩΝ ΥΟΡΩΝ Ν θνο Γηψξγνο Θνπινπκπξήο δίδαμε ζηνπο καζεηέο ηνπ Νκίινπ πνιινχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο φπσο Σαζάπηθν Ξνιηηηθφ, Θαιακαηηαλφ, Πηάκλα, Σαζαπνζέξβηθν, Εετκπέθηθν Θππξηαθφ, Ρξηπάηε Ξνδαξάθη, Ξαιακάθηα, Ξεγεηψηηζζα, Ρειιπξθψηηζζα θαη Ρζαθψληθν. Πην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ κηιν έκαζαλ, πέξαλ απφ ρνξνχο, θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα. Κεξηθνί καζεηέο απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ καζήκαηα ρνξνχ ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρία ηνπ Νκίινπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ Ν Ξεξηβαιινληηθφο φκηινο επηθεληξψζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ καο, κε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, επηζθέςεηο θαη ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, ν φκηινο επηζθέθζεθε βηφηνπνπο, πάξθα θαη νξγαληζκνχο θαη δηεθπεξαίσζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη πεηξακάησλ. Δλδεηθηηθά, ζηηο 19/ 3/2014 ν πεξηβαιινληηθφο φκηινο ηνπ ζρνιείνπ καο επηζθέθζεθε ην Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ιεκεζνχ ζην Αθξσηήξη. Δθεί νη καζεηέο θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο ηνπο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην νηθνζχζηεκα ηεο γχξσ πεξηνρήο (παλίδα, ρισξίδα). Ήηαλ πξάγκαηη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα επίζθεςε, κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ γηα κηα αθφκε θνξά ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ΟΜΗΛΟ ΚΑΡΑΣΔ Σάξε ζηελ επαγγεικαηία εθπαηδεχηξηα θα Θξίζηε Αλδξένπ νη καζεηέο ηνπ Νκίινπ κπήζεθαλ ζην Θαξάηε, ην νπνίν είλαη πνιεκηθή ηέρλε ηαπσληθήο θαηαγσγήο. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ κηιν απηφ εμαζθήζεθαλ ζε επηζέζεηο θαη απνθπγή ηνπο κέζα απφ θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη αθηλεηνπνηήζεηο θαζψο θαη ζε επηζέζεηο θαηά αληηπάισλ ρξεζηκνπνηψληαο θισηζηέο, γξνζηέο θαη ρηππήκαηα. Ζ εθπαίδεπζε έγηλε εθηφο ζρνιείνπ θαη ζπλέβαιε ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη καζεηέο ζε θφξκα αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηζνξξνπία, ζπληνληζκφ, αεξνβηθή ηθαλφηεηα, δχλακε θαη επειημία. 13

14 Δραστηριότητες 20-22/9/13, Δπίδεημε ηνπ Ζιηαθνύ Απηνθηλήηνπ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ζ Νκνζπνλδία Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ (ΝΔΒ) δηνξγάλσζε ηελ 9ε Έθζεζε Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο «SAVENERGY 2013» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 20 έσο ηηο 22 Πεπηεκβξίνπ 2013 ζην ρψξν ηεο Αξρήο Θξαηηθψλ Δθζέζεσλ, πεξίπηεξν αξ. 6. Ζ Έθζεζε δηνξγαλψζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο & Ρνπξηζκνχ θαη ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ θαη ην ειηαθφ απηνθίλεην πνπ θαηαζθεχαζε ε νκάδα ηεο ζρνιήο καο εθηέζεθε ζην πεξίπηεξν ηεο εηαηξείαο METARTEK, πνπ ήηαλ ρνξεγφο ηεο θαηαζθεπήο. 21/2/14, Θαξλαβαιίζηηθν Ξάξηη Ρα Θεληξηθά Καζεηηθά Ππκβνχιηα ηνπ PASCAL English School θαη ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο ζπλδηνξγάλσζαλ θαξλαβαιίζηηθν πάξηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/2/14 απφ ηηο 20:00 23:30 ζην Αζιεηηθφ Θέληξν ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ. Νη καζεηέο εκθαλίζηεθαλ κε πξσηφηππεο θαη έμππλεο κεηακθηέζεηο, δηαζθέδαζαλ κε ηνπο ππφινηπνο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη θαζεγεηέο ηνπο θαη ρφξεςαλ ζε θαξλαβαιίζηηθνπο ξπζκνχο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξαδηάο δηεμήρζε δηαγσληζκφο γηα ηελ θαιχηεξε ακθίεζε απφ καζεηή. 20/2/14, Ρζηθλνπέκπηε Ρν ζρνιείν καο γηφξηαζε κε επηηπρία ζηηο 20/2/14 ηελ εκέξα ηεο Ρζηθλνπέκπηεο. Ν Πχλδεζκνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ PASCAL English School ήηαλ απφ ην πξσί ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ςήζεη θαη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ζνπβιάθηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ζρνιψλ ελψ ν Πχλδεζκνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ πξνζέθεξε κπνπξέθηα. Ρν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε εθηφο απφ θαγεηφ θαη παξαδνζηαθά θππξηαθά παηρλίδηα, κνπζηθή θαη ρνξφ. 14

15 28/3/14, Francophonie O Θιάδνο Γισζζψλ δηνξγάλσζε ηελ 3 ε εηήζηα βξαδηά Francophonie πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζην γαιιηθφ πνιηηηζκφ θαη επεδίσθε λα πξναγάγεη ηε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. Ζ βξαδηά μεθίλεζε κε κηα ψξα θνθηέηι θαηά ηελ νπνία ζεξβίξνληαλ γαιιηθά θαλαπεδάθηα θαη πνηά. Νη παξεπξηζθφκελνη είραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ θξέπεο θαη άιια γιπθίζκαηα πνπ δηεηίζελην πξνο πψιεζε, αιιά θαη ηηο εξγαζίεο πνπ νη καζεηέο καο εηνίκαζαλ γηα ηελ εθδήισζε. Αθνινχζεζαλ εξκελείεο απφ καζεηέο ηνπ PAS- CAL English School Lefkosia θαη ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο. Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηελ εθδήισζε δφζεθαλ ζην Θέληξν Ππαζηηθψλ θαη Αλαπήξσλ Ξαηδηψλ ΑΛΔΚΥΛΖ. 9/5/14, Γελδξνθύηεπζε Ν θάζε ηειεηφθνηηνο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο θχηεςε ην δεληξάθη ηνπ ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έγηλε παξάδνζε ν θάζε ηειεηφθνηηνο καζεηήο λα θπηεχεη ην δηθφ ηνπ δέληξν ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καο. Ν ρψξνο απηφο πξννξίδεηαη λα γίλεη ην άιζνο ησλ ηειεηνθνίησλ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο. 17/6/14, 2ε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ Ξνιηηώλ Ν Ξξφεδξνο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Λίθνο Αλαζηαζηάδεο, πξαγκαηνπνίεζε ηε 2 ε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε κε ζέκα «ν Ξνιίηεο έρεη ηνλ ιφγν», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε, 17 Ηνπλίνπ 2014 θαη ψξα 6:30 κ.κ., ζην Ξξνεδξηθφ Κέγαξν. Ρν ζρνιείν καο εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο καζεηέο: Σαξαιάκπνπο Γεκήηξε (Δ1), Μελνθψληνο Καξηιίδα (Δ1), Γηαιινχξε Δηξήλε (Δ1), Γεσξγίνπ Γέζπσ (Δ1), Θσζηάππε Αγγειηθή (Δ1), Σξπζνζηφκνπ Ληθνιέηηα (Δ1), Ρζαγγαξίδνπ Καξία (Δ1), Πνθξσλίνπ Πίκν (Γ1), Γεκεηξηάδε Γηψξγν (Γ1) θαη Θπξηάθνπ Ξαλαγηψηε (Γ1). 15

16 Δθδξνκή Α Ρεηξακήλνπ Ζ 1 ε ζρνιηθή εθδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 18 Νθησβξίνπ Νη καζεηέο ηεο Α θαη Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθαλ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ, ζηε Ιάξλαθα, ε νπνία ρηίζηεθε ηνλ 9 ν αηψλα κ.σ. θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Πηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ παξαιία Καθέλδπ, φπνπ γεπκάηηζαλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην γξαθηθφ ρσξηφ Αγξφο, φπνπ ν θνηλνηάξρεο κίιεζε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ πινχζηα ηζηνξία, ηα πξντφληα θαη ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ Α Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηε Σνηξνθηηία, έλαλ απφ ηνπο πιένλ δηάζεκνπο λενιηζηθνχο νηθηζκνχο, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη ζην 7000 π.σ. θαη είλαη θαηαρσξεκέλνο σο έλα απφ ηα δέθα θππξηαθά κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο UNESCO, απφ ην Νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηείρε, ζπίηηα, ηάθνπο, πεξάζκαηα θαη δξφκνπο ηεο επνρήο θαη έκαζαλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ θαηνίθσλ ηεο Σνηξνθηηίαο. Πηε ζπλέρεηα, κεηαθέξζεθαλ ζηελ Αθηή Θπβεξλήηε φπνπ γεπκάηηζαλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα. Ζ Β Ιπθείνπ εμέδξακε ζηε Γαιάηα, φπνπ επηζθέθζεθε ηελ εθθιεζία ηεο Ξνδίζνπ, πνπ ζεσξείηαη κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε ζην γξαθηθφ ρσξηφ Θαθνπεηξηά. Ρέινο, ε Γ Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηελ πιαηεία Ρξνφδνπο. Νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα γεπκαηίζνπλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα. Δθδξνκή Β Ρεηξακήλνπ Ζ 2 ε ζρνιηθή εθδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 11 Απξηιίνπ Νη καζεηέο ηεο Α θαη Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθαλ ην κνπζείν Ξιαηηλί ζηε Κνζθηισηή, ην νπνίν θηινμελεί ρηιηάδεο εθζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ θαξηέξα ηνπ δηάζεκνπ Γάιινπ πνδνζθαηξηζηή Κηζέι Ξιαηηλί. Κεηά ην κνπζείν, νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ παξαιία ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ζηε Ιάξλαθα, φπνπ έπαημαλ θαη γεπκάηηζαλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην ρσξηφ Ιεχθαξα, πνπ βξίζθεηαη ζηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ Ρξνφδνπο θαη είλαη δηάζεκν γηα ηηο δαληέιεο ηνπ, ηα πεξίθεκα «Ιεπθαξίηηθα», ηελ αξγπξνρνΐα ηνπ, ηα γξαθηθά ζνθάθηα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. Κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην ρσξηφ, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην κνπζείν «Φάηζα», κε θέξηλα νκνηψκαηα πξνζσπηθνηήησλ ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο θαη ζθελψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ. Κεηά ην κνπζείν, νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζηα Mc Donalds φπνπ γεπκάηηζαλ. Νη καζεηέο ηεο Α Ιπθείνπ επηζθέθζεθαλ ην Θάζηξν ηεο Ιάξλαθαο πνπ ρηίζηεθε ην 1624 θαη ρξεζηκνπνηείην αξρηθά σο θπιαθή. Νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην κνπζείν ηνπ θάζηξνπ, κε εθζέκαηα απφ ην αξραίν Θίηην. Πηε ζπλέρεηα, θαηέιεμαλ ζηηο Φνηληθνχδεο φπνπ γεπκάηηζαλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα. Ζ Β Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ζην θξάγκα ηνπ Μπιηάηνπ φπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ςήζνπλ ζνπβιάθηα. Ζ Γ Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηνπ Θφξλνπ, φπνπ έςεζαλ ζνχβιεο. 16

17 Δθδξνκή ζηελ Αγγιία Ζ εθδξνκή καο ζην Ινλδίλν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 11 κέρξη ηηο 16 Ηνπλίνπ. Ρελ πξψηε εκέξα έγηλε ε παλνξακηθή καο πεξηήγεζε απφ αγγιφθσλνπο μελαγνχο ζηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα ηεο Βξεηαληθήο πξσηεχνπζαο κε ηειεπηαίν καο ζηαζκφ ην London Eye. Ζ δεχηεξε εκέξα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ πεξίθεκε παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Νμθφξδεο φπνπ επηζθεθζήθακε ην πην γλσζηφ βξεηαληθφ θνιιέγην, ην Christ Church College. Ρελ ηξίηε εκέξα επηζθεθζήθακε ην Βξεηαληθφ Κνπζείν φπνπ αλάκεζα ζηα πνιιά εθζέκαηα είδακε θαη ηα πεξίθεκα Διγίλεηα Κάξκαξα. Ν επφκελνο ζηαζκφο ήηαλ ην King s College θαη ηειεπηαίνο ζηαζκφο ην ζέαηξν Novello, φπνπ απνιαχζακε ην κηνχδηθαι Mamma Mia. Ρελ ηέηαξηε κέξα αλαρσξήζακε γηα ην Chessington Park ην νπνίν ήηαλ θάηη κεηαμχ δσνινγηθνχ θήπνπ, θέληξνπ ζαιάζζηαο δσήο θαη ινχλα παξθ. Ρελ πέκπηε κέξα επηζθεθζήθακε ην Science Museum φπνπ είδακε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ρελ ίδηα εκέξα επηζθεθζήθακε θαη ην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο φπνπ είδακε ζπλνιηθά είδε απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν: πηελά, θνξκνχο δέληξσλ, ζθειεηνχο δεηλνζαχξσλ θαη άιια πνιιά. Δπίζεο, πεξπαηήζακε θαη ςσλίζακε ζηελ πεξίθεκε Oxford Street. Ρελ έθηε θαη ηειεπηαία εκέξα είρακε ηξίσξε πεξηήγεζε ζην Emirates Stadium φπνπ κάζακε γηα ην παξειζφλ ηεο Arsenal ελψ ζηε ζπλέρεηα επηζθεθζήθακε ην εκπνξηθφ θέληξν Westfield φπνπ παξακείλακε κέρξη ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο γηα ην αεξνδξφκην ηνπ Ινλδίλνπ. Αλακθηζβήηεηα, ήηαλ ην θαιχηεξν ηαμίδη πνπ είρακε θάλεη κέρξη ζήκεξα!!! Καξία Κνχδνπξα, Γ1 Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξό Ζ θαζηεξσκέλε θαηαζθήλσζε ησλ ζρνιψλ PASCAL Ιεπθσζίαο, Ιάξλαθαο θαη Ιεκεζνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν ΟΝΓΝΛ, πνπ είλαη θηηζκέλν ζηελ θνηιάδα ησλ Οφδσλ, ζηνλ Αγξφ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθήλσζεο νη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζε αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κέζα απφ ηελ νκαδηθή δσή, ηε δηαζθέδαζε, ηε ζπκβίσζε κε ηε θχζε, ηα παηδηά αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Kαηά θνηλή νκνινγία, νη καζεηέο απεθφκηζαλ ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. 17

18 Βιβλιοθήκη Ζ βηβιηνζήθε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ δεκηνπξγήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά Γηαζέηεη 12,000 βηβιία, πεξηνδηθά, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη αλαγλσζηήξην. Ζ βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη απνηειεί έλα ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Ζ Βηβιηνζήθε νξγαλψλεη θάζε ρξφλν δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα θέξνπλ ηα παηδηά θνληά ζηε βηβιηνζήθε. Κάζεκα Βηβιηνζήθεο: Ρα καζήκαηα βηβιηνζήθεο γίλνληαη κηα θνξά ην ρξφλν απφ ηε βηβιηνζεθνλφκν γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Νη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ψζηε λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξηαθέο δεμηφηεηεο κε δηάθνξεο κεζφδνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ φπσο ηε ζχλζεηε αλαδήηεζε θαη αλαδήηεζε κε ην ζέκα. Ξαξάιιεια, νη καζεηέο έρνπλ ζην πξφγξακκα ηνπο δχν καζήκαηα βηβιηνζήθεο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Έθζεζε Βηβιίνπ: Ζ Έθζεζε βηβιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Απξίιε πνπ είλαη ν κήλαο ηνπ βηβιίνπ. Νη καζεηέο ηελ επηζθέπηνληαη καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηε πξνζσπηθή ηνπο ζπιινγή κε βηβιία ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Baker Book Club: Ρν Baker Book Club πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα απνθηήζνπλ βηβιία ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ θαηαιφγνπο πνπ πεξηέρνπλ κηα κεγάιε γθάκα ζεκάησλ. Γηαγσληζκόο Αλαγλώζηεο ηνπ Κήλα: Ν Γηαγσληζκφο Αλαγλψζηεο ηνπ Κήλα δηαξθεί φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ φζν πην πνιιά βηβιία κπνξνχλ. Θάζε κήλα σο ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη ν καζεηήο πνπ έρεη δηαβάζεη ηα πην πνιιά βηβιία. Νη καζεηέο θάλνπλ θαη κηα κηθξή πεξίιεςε γηα θάζε βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ. Πθνπφο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν γεληθά. ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΚΔΟΑ ΞΑΗΓΗΘΝ ΒΗΒΙΗΝ Ζ Ξαγθφζκηα Κέξα παηδηθνχ βηβιίνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 2 Απξηιίνπ, ηε κέξα πνπ γελλήζεθε ν κεγάινο παξακπζάο Σαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ. Ζ IBBY (International Board on Books for Young People) είλαη ε νξγάλσζε πνπ θαζηέξσζε απηή ηε κέξα. Ζ IBBY δξαζηεξηνπνηεί 54 ηκήκαηα ζε αληίζηνηρεο ρψξεο πνπ ζθνπφ ηνπο έρνπλ ηε δηάδνζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ γεληθά. Θάζε ρξφλν έλα ηκήκα ηεο IBBY αλαιακβάλεη λα γξάςεη ην κήλπκα θαη λα θηινηερλήζεη κηα αθίζα γηα ηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ. Γηα ηε θεηηλή ρξνληά ην ηκήκα ηεο Ηξιαλδίαο ήηαλ ππεχζπλν γηα ην κήλπκα θαη ηελ αθίζα. Πηηο 2 Απξηιίνπ, ζε φιν ηνλ θφζκν, δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο ζε ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο. Ζ βηβιηνζήθε γηφξηαζε απηή ηελ κεγάιε κέξα, αθηεξσκέλε ζην παηδηθφ βηβιίν, κε κηα κηθξή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηε βηβιηνζήθε γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο. Νη καζεηέο άθνπζαλ ην κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα έπαημαλ ην παηρλίδη «Ραηλία ή Βηβιίν» ζην νπνίν έπξεπε λα βξνπλ βηβιία πνπ είραλ γίλεη ηαηλίεο. Θσλζηαληία Θακπέξε Βηβιηνζεθνλφκνο 18

19 Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Ζ ΣΑΟΡΝΞΑΗΣΡΟΑ Γ. Ταζάο (Γηαζθεπή) Κεηά απφ ηξία ρξφληα ελαζρφιεζεο κε ην ζρνιηθφ ζέαηξν, κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ιέκε φηη ηα ιφγηα ηνπ Θάξνινπ Θνπλ «Γελ θάλνπκε ζέαηξν γηα ην ζέαηξν» καο εθθξάδνπλ απφιπηα! Απηφ πνπ εκείο νη ζπληειεζηέο νλνκάδνπκε ζέαηξν, ιίγν έρεη λα θάλεη κε ηε λχρηα ηεο παξάζηαζεο. Θέαηξν γηα καο είλαη ε πνξεία ηα γέιηα ζηηο πξφβεο, ηα αζηεία κε ηνπο καζεηέο καο, νη θσλέο, ην άγρνο. Θέαηξν είλαη νη πξφβεο ηηο Θπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο, πνπ αγφγγπζηα εξρφκαζηαλ φινη καδί, ελψ φινη νη άιινη ραιάξσλαλ Θέαηξν είλαη ε αγσλία ηνπ θάζε κηθξνχ καο εζνπνηνχ λα καο βγάιεη αζπξνπξφζσπνπο, ην δέζηκν ηεο νκάδαο, νη ηδέεο πινπνηήζηκεο θαη κε ηα ξνχρα θαη ηα ζθεληθά πνπ μεζάβακε απφ ληνπιάπεο θαη απνζήθεο. Ξάλσ απφ φια ζέαηξν είλαη επθαηξία ηνπ παηδαγσγνχ λα ελζηαιάμεη αμίεο φπσο ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ραξά ηνπ λα βιέπεη θηιίεο λα δεκηνπξγνχληαη, ηαιέληα λα θαιιηεξγνχληαη, ραξαθηήξεο λα δηαπιάζνληαη, ζπλαηζζήκαηα λα γελληνχληαη θαη λα εμσηεξηθεχνληαη, κηθξέο πξνζσπηθφηεηεο λα αλζίδνπλ. Δίδακε κε κεγάιε ραξά ην ζηφρν καο λα επηηπγράλεηαη. Θη φπσο αλακελφηαλ, είρακε θαη θέηνο κηα θαηά θνηλή νκνινγία πνιχ θαιή παξάζηαζε. Θη φηαλ έπεζε ε απιαία θαη θαηαιάγηαζε ν ελζνπζηαζκφο, απνζηαζηνπνηεκέλνη, φζν κπνξνχζακε, απφ ην εγρείξεκα, μαλαπήξακε ηελ (απφ θαηξφ εηιεκκέλε ππνζπλείδεηα) απφθαζε: ζα ην μαλαθάλνπκε! Γηα λα δνχκε θαηλνχξγηεο παηδηθέο θαηζνχιεο λα εθπαηδεχνληαη, λα κπνχληαη ζην καγηθφ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ, λα ιάκπνπλ! Γηα λα μαλαέρνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ καο πνπ δελ θαίλνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Γηα λα δνχκε ην θσο ηεο αγάπεο γηα ηελ ηέρλε λα αλάβεη θαη πάιη ζηηο ςπρέο ησλ παηδηψλ καο! Διέλε Αλησλίνπ, Ηάθσβνο Ηαθψβνπ Ππληειεζηέο: Πθελνζεζία, Πθεληθά, Θνζηνχκηα, Κνπζηθή επηκέιεηα: Διέλε Αλησλίνπ, Ηάθσβνο Ηαθψβνπ Γηαζθεπή: Ηάθσβνο Ηαθψβνπ Σνξνγξαθία: Καξηάλλα Γεκάηζα (Πη1) Φξνληηζηέο: Ξαλαγηψηεο Κελά (Πη1), Πηαχξνο Θακηληδήο (Πη1), Αλδξέαο Ληθνιάνπ (Πη1), Πσηήξεο Αλησλίνπ (Πη1), Θξνίζνο Σξηζηνδνπιίδεο (Γ1) Γξαθηζηηθή: Αιίλα Αλησλίνπ Ζζνπνηνί: Αγγειηθή Θσζηάππε (Δ1), Βαζίιεο Ξαλαγίδεο (Πη1), Σξηζηηάλα Γεκεηξίνπ (Πη1), Ξαλαγηψηεο Αλησλίνπ (Πη1), Άληξηα Θσίδνπ (Πη1), Γέζπσ Γεσξγίνπ (Δ1), Κφξθσ Γξεγνξίνπ (Δ1), Ησάλλα Ξαλαγίδνπ (Δ1), Οαθαήι Σαξαιάκπνπο (Α1), Δηξήλε Γηαιινχξε (Δ1), Σξίζηνο Πάββα (Πη1), Πίκνο Πνθξσλίνπ (Γ1), Καξηιίδα Μελνθψληνο (Δ1), Ληθνιέηηα Σξπζνζηφκνπ (Δ1), Καξία Ρζαγγαξίδνπ (Δ1), Καξηάλλα Γεκάηζα (Πη1), Δξαζκία Αγεζηιάνπ (Πη1) 19

20 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ - ΦΣΩΥΔΗΑ Πηo πιαίζηo ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ, νη ζρνιέο ΞΑΠΘΑΙ εηνίκαζαλ ηνλ Νηθνινγηθφ Θψδηθα ν νπνίνο απνηειείηαη απφ απιέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ηεο Ρέρλεο θ. Διέλεο Πθνπιηά νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζθεπή πνπ ζα θνζκεί ηνλ νηθνινγηθφ θψδηθα. Νη καζεηέο καο εξγάζηεθαλ κε δήιν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ νη ίδηνη θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο έθεξαλ ζην ζρνιείν. Ρέινο, ν νινθιεξσκέλνο νηθνινγηθφο θψδηθαο δηαβάζηεθε ζε θάζε ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Ρκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ζηελ πηλαθίδα ησλ ηάμεσλ. 4/11/2013: Γφζεθε ζηηο ηάμεηο αλαθνίλσζε poster γηα ηελ αλαθχθισζε. Νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηα πιηθά πνπ ζα καδεχνληαη θαη ηα νπνία ζα αλαθπθιψλνληαη θαζψο θαη γηα ην πνχ ζα κπνξνχλ λα αθήλνπλ φ,ηη θέξλνπλ ζην ζρνιείν. Πηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ φπσο είλαη ην ραξηί, ην αινπκίλην, ηα πιαζηηθά, νη άδεηεο κπαηαξίεο, κειάληα εθηππσηή θ.α. Δπίζεο, ζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη εηδηθφο θάδνο φπνπ καζεηέο θαη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα αθήλνπλ ξνχρα πνπ πιένλ δε ρξεηάδνληαη. πάξρνπλ, επίζεο, εηδηθά θνπηηά φπνπ ζα γίλεηαη ζπιινγή γξαθηθήο χιεο, παηρληδηψλ θηι. Ρα ξνχρα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ζπιιέγνληαη απφ ηηο ΑΙΘYΝΛΗΓΔΠ (κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο). Ρν κήλπκα πνπ επηρεηξείηαη λα πεξαζηεί είλαη πσο φινη καδί κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ζην λα θαηαπνιεκεζεί ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο. 26/11/2013: Κέινο ηνπ Cans for Kids ήξζε ζην ζρνιείν θαη κάδεςε ηηο ζαθνχιεο κε ηα ηελεθεδάθηα πνπ καδεχηεθαλ ζε εηδηθφ θάδν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν έμσ απφ ην θπιηθείν ψζηε λα είλαη νξαηφο απφ ηα παηδηά. To Cans for Kids (=Θππξηαθφο Αλζξσπηζηηθφο Πχλδεζκνο γηα Ξαηδηά) είλαη θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ηδξχζεθε ην Πθνπφο ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ζηελ Θχπξν καδεχνληαο θαη αλαθπθιψλνληαο ηελεθεδάθηα αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα έζνδα γηα αγνξά ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο παηδηθνχο ζαιάκνπο ησλ Θππξηαθψλ λνζνθνκείσλ. 20

21 9-13/12/13: Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ζηφιηζαλ ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέλδξν ηεο ζρνιήο κε νηθνινγηθά ζηνιίδηα ηα νπνία θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηψληαο αλαθπθιψζηκν ραξηί ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν έζηεηιαλ ην κήλπκα γηα εηξήλε θαη αγάπε ζηνλ θφζκν θαη ηφληζαλ παξάιιεια ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, νη καζεηέο καο θαηαζθεχαζαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα απφ ςσκί, ηα νπνία δηέζεζαλ πξνο πψιεζε ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπο ζε πνιχ πξνζηηέο ηηκέο. 21/1/2014: Ν Φηιαλζξσπηθφο κηινο ησλ Πρνιψλ καο ζπλεξγάζηεθε κε ην Ίδξπκα Sophia Foundation for Children πνπ βξίζθεηαη ζηε Ιεπθσζία. Ρν ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα έρεη αλαιάβεη ηε κφξθσζε θαη ηε ζίηηζε ησλ παηδηψλ ζηελ Θέλπα θαζψο επίζεο ην πξφγεπκα ζε καζεηέο ηνπ ηφπνπ καο. Πηo πιαίζηo ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Πρνιψλ καο κε ην ίδξπκα νξγαλψζεθε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ έλα κηθξφ παδαξάθη κε πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηελ Θέλπα θαη ζπγθεληξψζεθε ην νπδφισο επθαηαθξφλεην πνζφ ησλ 210 επξψ πνπ ζα δνζεί ζε κέιε ηνπ ηδξχκαηνο. Γηα άιιε κηα θνξά νη καζεηέο καο έδεημαλ ηελ επαηζζεζία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη ζε ζέκαηα θηψρεηαο θαη βνήζεηαο πξνο ην ζπλάλζξσπφ καο πνπ καο ρξεηάδεηαη. Κάξηηνο 2014: Πην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεζία πνπ καο δηαθαηέρεη ζε θνηλσληθά ζέκαηα, καζεηέο ησλ ζρνιψλ καο έθεξαλ θαη παξέδσζαλ ζηε ζενιφγν θ. Άληξε Ξαπαγεσξγίνπ ηξφθηκα, παηδηθέο ηξνθέο, ξνχρα, παπνχηζηα, παηρλίδηα θ.ά πνπ έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. ζα αγαζά καδεχνληαλ παξαδίδνληαλ ζην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν ηεο Ιαθαηάκηαο θαη ελ ζπλερεία ζε άπνξεο θαη θησρέο νηθνγέλεηεο. Γηα κηα αθφκε θνξά νη καζεηέο καο έδεημαλ φηη δελ είλαη αδηάθνξνη ζε ζέκαηα ΦΡΥΣΔΗΑΠ πνπ δπζηπρψο καζηίδεη ηελ θππξηαθή θνηλσλία. 21

22 ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟ Έρεη δεκηνπξγεζεί ζε εηδηθφ ρψξν ζην ζρνιείν καο έλαο κηθξφο ιαραλφθεπνο κε ππεχζπλεο ηηο θαζεγήηξηεο ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Νκίινπ θθ Αιεηξά θαη Ησάλλνπ θαζψο θαη ηνπο καζεηέο πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα ηνπ Νκίινπ. Νη καζεηέο κε ηηο θαζεγήηξηέο ηνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θξφληηδαλ κε ηδηαίηεξε αγάπε ην ιαραλφθεπν πνπ δεκηνχξγεζαλ. Πθέςε ηνπο ήηαλ φ,ηη παξαρζεί ζην ιαραλφθεπν είηε λα δνζεί ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν καο είηε λα πσιεζνχλ θαη ην πνζφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί λα δηνζεί γηα θηιαλζξσπίεο ζε άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηά καο. 22

23 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ Πην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ρέρλεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, καζεηέο καο δεκηνχξγεζαλ απίζαλεο θαηαζθεπέο κε αλαθπθιψζηκα πιηθά ηα νπνία νη ίδηνη νη καζεηέο έθεξλαλ ζην ζρνιείν αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Νη θαηαζθεπέο, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο. ζε εηδηθή έθζεζε πνπ ζα γίλεη πεξί ηα ηέιε ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο (Ηνχληνο 2014). Γηα άιιε κηα θνξά νη καζεηέο καο είπαλ ΛΑΗ ζηελ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ θαη ΠΡΖ ΚΔΗΥ- ΠΖ ΡΥΛ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΚΑΘΑΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ... 21/1/2014: Νη καζεηέο ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ νκίινπ ησλ Πρνιψλ καο κε ηε ζπλνδεία ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ κεηέβεζαλ ζην πάξθν Αθξνπφιεσο θαη αλέιαβαλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Γεκαξρείν Πηξνβφινπ. Γηα άιιε κηα θνξά εξγάζηεθαλ εζεινληηθά θαη κε δήιν θαη έδεημαλ πσο κέιεκα φισλ καο είλαη λα δηαηεξνχκε ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ καο, γεληθφηεξα, θαζαξφ. 23

24 Έπαινος ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από Μαθηηές 2014» Ξξνζσπηθόηεηεο - Ξξόηππα: Δπεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ; Δξεπλεηηθή Νκάδα: Αγεζηιάνπ Δξαζκία (Πη1), Γεσξγηάδνπ Καξία (Πη1), Γξεγνξίνπ Εσή (Πη1), Θακηληδήο Πηαχξνο (Πη1), Κελά Ξαλαγηψηεο (Πη1), Ξαχινπ Έιελα (Πη1), Πηαπξηλνχ Πηέθαλε (Πη1). πεύζπλνη Θαζεγεηέο: Πσηεξνχια Γεσξγίνπ, Ξαλαγηψηεο Θθατιάο Γηνξγαλσηήο: Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο Ζ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο θαη επηζηεκνληθήο κειέηεο. πάξρνπλ αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, φπσο ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο ησλ αηφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα γηα ηνπο λένπο θαη θαηά πφζν απηά ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εθήβσλ. Υζηφζν, δελ εληνπίζακε θάπνηα ζρεηηθή κειέηε πνπ λα ζθηαγξαθεί ην ζέκα. Ζ γεληθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηα πξφηππα λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ καο ελέπλεπζε ψζηε λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν απηή ε πεπνίζεζε είλαη απνδεθηή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο (πιεζπζκφο 118 αηφκσλ), θαη ζε πφζν κεγάιν βαζκφ. Έλα πξφηππν, εμ νξηζκνχ «ρξεζηκεχεη σο ππφδεηγκα γηα αλαπαξαγσγή, γηα δεκηνπξγία αληηγξαθψλ» (wiktionary, ρ.ρ.). Έηζη, ε παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν λα εξεπλήζεη: 1. αλ νη καζεηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζαλ πξφηππα 2. αλ ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπνζεηνχλ ζπγθξηκέλα άηνκα ζην ξφιν ηνπ πξνηχπνπ 3. θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηχπσλ αληηγξάθνληαη απφ ηνπο καζεηέο 4. θαηά πφζν ηα πξφηππα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ ηνπο Ξξνζεγγίζακε ηα εξσηήκαηά καο κε ηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Πηελ αλαδήηεζε παξφκνησλ εξεπλψλ, δηαπηζηψζακε φηη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο κειέηεο πνπ λα δηεξεπλνχλ ζε βάζνο ην ζπγθεθξηκέλα ζέκα. Θαηά ζπλέπεηα, αλαγθαζηήθακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεηαβιεηνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζε κειέηεο θνηλσληνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηίδνληαη κε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ. Ρν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειεί ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο θαη θαζψο δελ παξνπζηάδεη κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ θαηαλνκή ησλ παγθχπξησλ ζηαηηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο ζεσξνχκε ην δείγκα καο αληηπξνζσπεπηηθφ. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην δείγκα καο ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί ζαλ πιαηθφξκα πνπ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ νιφθιεξεο ηεο Θχπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή ησλ πξνηχπσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Θεσξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξεπλαο είλαη πξσηνπνξηαθφ θαη ζα κπνξνχζε λα απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Πε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ ππάξρεη κεγάιν θάζκα βηβιηνγξαθίαο πνπ λα αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε καο φηη ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα πεξεηαίξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο. Δπειπηζηνχκε φηη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ζα θσηίζεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κε ηξφπν πνπ λα επηβεβαηψλεη ή λα απνθιείεη ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ηα πξφηππα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ. 24

25 Πύλνςε απνηειεζκάησλ Βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά θαηά ηελ άπνςή καο επξήκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δειψλνπλ σο επί ην πιείζηνλ φηη έρνπλ θάπνηα πξφηππα, αιιά αδπλαηνχλ λα ηα θαηνλνκάζνπλ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ίζσο ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα ζηε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ πξφηππα. Δπηπιένλ, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζνβαξή ηάζε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηχπσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα απνδερηνχκε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζαλ θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ νξηζκέλα άηνκα ζαλ πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο. Γηαθαίλεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξσηεζέλησλ επεξεάδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο ή ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο παξά απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξφηππα. Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά απφ φηη θάπνηα πξφηππα. Πε ζεκαληηθά εξσηήκαηα φπσο ην επάγγεικα πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο ζην κέιινλ δε θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, θαζψο νη καζεηέο επηιέγνπλ ηα κειινληηθά ηνπο επαγγέικαηα βάζεη ησλ ηαιέλησλ πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα καο δίλεη έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θνηλσληνινγηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν νξηζκέλα ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνλ καζεηψλ δείρλεη λα επεξεάδεηαη ειαθξά απφ ηνκείο φπσο ε κφδα αιιά δελ ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ζπλδέεη ηα πξφηππα κε ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνληαη νη καζεηέο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα πνχκε φηη βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ακθηζβεηείηαη ε γεληθή αληίιεςε πνπ ζέιεη νξηζκέλα πξφηππα λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ θαζψο νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο ηείλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ζεζκνχο φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Ζ παξνχζα κειέηε καο έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα πνπ απνηειεί πεδίν ζπδεηήζεσλ επξέσο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ήξζακε ζε επαθή κε ζπιινγηζκνχο πνπ γελλήζεθαλ απφ ηα επξήκαηα θαη επηηάζζνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ έξεπλεο. Θεσξνχκε ηα επξήκαηα ζεκαληηθά θαζψο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ ζέινπλ ηνπο καζεηέο λα επεξεάδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ άηνκα πνπ ελδερνκέλσο λα ζεσξνχληαη ζαλ πξφηππα θαη δελ κπνξνχκε παξά λα δηεξσηεζνχκε θαηά πφζν ν φξνο «πξφηππν» θαηαλνείηαη πιήξσο απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο δελ ππάξρεη ζνβαξή ζηαηηζηηθή βαξχηεηα ζε επξήκαηα πνπ λα δείρλεη φηη νη καζεηέο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλζξψπσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηφ ην πιαίζην θαη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 29% 28% ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 24% 16% 15% 13% 7% 5% 4% 3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 47%47%46% 41% 39% 62% 35%33%31% 25%20% 10% 6% 4% 0% 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 ΤΝΣΑΞΗ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο έληνλεο θαη κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Σον ορίζοντα μου διευρύνω, τη ψυχή μου εμπλουτίζω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Υοπηγόρ: ςνεπγαηικό Σαμιεςηήπιο Μαπυνιηών Σχολική Χρομιά 2012-2013 36 Άλλερ πληποθοπίερ 1. Γπαμμαηέαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- MEMOIRE DE MASTER 2 PROFESSIONNEL

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- MEMOIRE DE MASTER 2 PROFESSIONNEL Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Université Aristote de Thessalonique Παηδαγσγηθή ρνιή - Faculté des Sciences Pédagogiques Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Département des Sciences

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα