LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών"

Transcript

1 LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 ( Νόμος 114 (Ι)/2005) για την έκδοση και εισαγωγή νέων συνήθη μετοχών ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μια («Μετοχές») της Louis Plc («Εταιρεία») που απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου, Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Louis Plc είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και αριθμό εγγραφής ΗΕ Η εταιρεία Louis plc ιδρύθηκε στη Λευκωσία στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική εταιρεία με την ονομασία Louis Cruise Lines Ltd με σκοπό να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πλοιοκτητριών εταιρειών καθώς και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου Louis που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 2 Απριλίου 1999 να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μετατροπή της Εταιρείας σε δημόσια και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με την έκδοση νέων μετοχών στο ευρύ κοινό με δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος, Λευκωσία (Τ.Τ , 1506 Λευκωσία). Το κεντρικό τηλέφωνο είναι και ο διαδικτυακός χώρος Με βάση το Ιδρυτικό της Έγγραφο, στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή εργασιών πλοιοκτητών, ναυτιλιακών εταιρειών, ταξιδιωτικών 1

2 πρακτόρων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, λειτουργία κρουαζιερόπλοιων και διαχείριση ξενοδοχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Louis plc, αποτελεί μια από τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον Τομέα του Θαλάσσιου Τουρισμού Κρουαζιέρες μέσω της Louis Cruise Lines (εμπορική επωνυμία) (12 κρουαζιερόπλοια) όσο και στον Τομέα των Ξενοδοχείων, μέσω της Θυγατρικής Louis Hotels Public Company Ltd (20 Ξενοδοχεία). Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 57% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ η Louis plc συνεχίζει να κατέχει ποσοστό 20% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Cyprus. H Εταιρεία προσφέρει κρουαζιέρες από τα λιμάνια της Λεμεσού, του Πειραιά, της Γένοβας και της Μασσαλίας. Σημειώνεται ότι η Louis plc δεν περιορίζει τις δραστηριότητές της μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά τις έχει επεκτείνει και αλλού μέσω της ναύλωσης κρουαζιερόπλοιων σε μεγάλους Τουριστικούς Πράκτορες της Ευρώπης. Ο Όμιλος Louis ιδρύθηκε το 1935 από τον αείμνηστο Λούη Λοϊζου, ο οποίος θεωρείται ως «ο πατέρας του Κυπριακού τουρισμού». Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οι δραστηριότητες του Ομίλου περιορίζονταν στην παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών και σύντομα μετά υπηρεσία ταξιδιωτικών Γραφείων με την ονομασία «Τουριστικά Γραφεία ΛΟΥΗΣ». Σταδιακά, όμως, επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, ώστε και σήμερα να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών για τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό, την ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχειακών και επισιτιστικών μονάδων, το θαλάσσιο τουρισμό, καταστήματα αδασμολογήτων ειδών και δώρων σε λιμάνια, την ανάπτυξη γής καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Το ενοποιημένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια που αναλογούσαν στους Μετόχους της Εταιρείας ανέρχονταν κατά τις 31 Δεκεμβρίου, 2008, σε 807,2 εκατ. και 243,1 εκατ. αντίστοιχα. Ενώ κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2009, σε 833,6 εκατ. και 258,0 εκατ. αντίστοιχα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ , διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μια, ενώ το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ ,71 διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία. 2

3 Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Κύρια Αγορά). Περαιτέρω πληροφορίες για την Louis plc μπορούν να ληφθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, Β. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(δ) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 (Νόμος 114 (Ι)/2005), δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών, εφόσον είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες, για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και, το οποίο παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ οιονδήποτε τρόπο διανομής. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 (Νόμος 114 (Ι)/2005), δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές είναι (α) της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και (β) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και το οποίο, παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ οιονδήποτε τρόπο διανομής. Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παροχή πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17), όπου το ποσό του προμερίσματος θα διατεθεί για την αποπληρωμή της αξίας νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 ανά μετοχή ( βλέπε παράγραφος Γ Λεπτομέρειες για Έκδοση Νέων Μετοχών 3

4 από Επανεπένδυση Προμερίσματος ) καθώς και για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των νέων συνήθη μετοχών που προκύπτουν από την αναφερόμενη έκδοση ( βλέπε παράγραφος Δ Λεπτομέρειες για Εισαγωγή Νέων Μετοχών από Επανεπένδυση Προμερίσματος). Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο κ. Κωστάκης Λοίζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Louis plc και ο Κώστας Χατζημάρκος, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Louis plc. Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009 η οποία ανακοινώθηκε κατά την ίδια ημέρα στο ΧΑΚ αποφάσισε την διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17). Το ποσό του προμερίσματος θα διατεθεί για την αποπληρωμή της αξίας νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 ανά μετοχή, αφού προηγουμένως γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές για ιδιώτες που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο για σκοπούς αποκοπής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ποσοστό 15%. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο με βαση τους Κανονισμούς του ΧΑΚ καθόρισε Ημερομηνία Αρχείου ( Record Date). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 15ης Δεκεμβρίου 2009 (ημερομηνία Αρχείου/ Record Date ). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ( ex-dividend date ), ορίσθηκε η 11η Δεκεμβρίου Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ως την 10η Δεκεμβρίου 2009 δικαιούνται σε συμμετοχή στο προμέρισμα. Οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 15η Δεκεμβρίου 2009 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία είχε ολοκληρωθεί (καταχωρημένες στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2009, θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009, ώρα π.μ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό 4

5 Αμφιπόλεως 20 Στρόβολος 2025, Λευκωσία για έγκριση της έκδοσης και παραχώρησης νέων συνήθων μετοχών για τους σκοπούς της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία προχώρησε στην αποστολή Ειδοποίησης Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνοντας του μετόχους για την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτοντας υπόψη τους, το πιο κάτω σύνηθες ψήφισμα. «Όπως εκδοθούν και παραχωρηθούν στους μετόχους της Εταιρείας νέες συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009 για τη διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 ανά μετοχή που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17), με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 η κάθε μία, αφού προηγουμένως γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο για σκοπούς αποκοπής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ποσοστό 15%». Τηρουμένης της έγκρισης του πιο πάνω ψηφίσματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην παραχώρηση προς τους δικαιούχους του προμερίσματος, συνήθη μετοχών της Louis plc. Με βαση το Αρχείο Μετόχων που έχει παραδοθεί στην Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προκύπτει όπως ολικός αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν ανέρχεται σε Ο αριθμός των νέων συνήθη μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται σε Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του θα διαθέσει κατά την διαδικασία συνήθη μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μια που κατέχει με βάση το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ως εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2008 και με βαση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Η έκδοση και παραχώρηση των μετοχών θα γίνει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου

6 Δ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση της έκδοσης και παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με βάση τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την εισαγωγή των μετοχών. Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές (rank pari passu) για όλους τους σκοπούς, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Ε. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με το την πιο πάνω Έκδοση και Εισαγωγή νέων μετοχών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Κώστα Χατζημάρκο, τον Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ μ.μ. και 3.00 μ.μ μ.μ. στα ακόλουθα τηλέφωνα και Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Louis plc μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, Ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα