ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης"

Transcript

1 ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης Γενεσιουργός αιτία της µεταµόρφωσης υπήρξε ο χωρισµός τους κράτους επί Διοκλητιανού ( ) που πραγµατοποιήθηκε ενόψει των διαφορών ανάµεσα στο ανατολικό και στο δυτικό τµήµα της αυτοκρατορίας, µε σκοπό να διευκολύνει την προσαρµογή του διοικητικού συστήµατος στις ιδιοµορφίες της καθεµιάς περιοχής. Η διαίρεση πάντως συνετέλεσε στο να µεγιστοποιηθούν οι διαφορές αυτές που πήγαζαν από τις ιδιαίτερες στο κάθε τµήµα γεωγραφικές, δηµογραφικές, πολιτισµικές και κοινωνικές συνθήκες. Παράλληλα µε τις µεταβολές στη διοικητική διαίρεση του κράτους παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές και στη µορφή του πολιτεύµατος, αποτέλεσµα κοινών διαδικασιών που τέθηκαν σε κίνηση από την οικονοµική κρίση του 3ου αιώνα και τις συνακόλουθες κοινωνικές ανακατατάξεις. Η ήδη από την καθιέρωση της ηγεµονίας (principatus) ευρεία εξουσία του ηγεµόνα ενισχύεται ακόµη περισσότερο, έτσι ώστε στην περίοδο που χαρακτηρίζεται µε την ονοµασία δεσποτεία (dominatus) καθίσταται αυτός και τυπικά ο αποκλειστικός φορέας της νοµοθετικής εξουσίας. Αποφασιστικό ρόλο στη µεταβολή αυτή έπαιξε και η µετά την παύση των διωγµών επιδειχθείσα ανοχή απέναντι στη χριστιανική θρησκεία που σταδιακά επιβλήθηκε ως επίσηµη θρησκεία του κράτους. Ανεξάρτητα από τους λόγους που ώθησαν τον Μ. Κωνσταντίνο να καθιερώσει το 313 ανεξιθρησκία, η θρησκευτική πολιτική που ακολούθησε στη συνέχεια µαρτυρούσε την απόφασή του να διατηρήσει ορισµένες ισορροπίες, είτε για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας, ώστε να αποφευχθούν περιττοί κλυδωνισµοί επικίνδυνοι για την ενότητα του κράτους και την κοινωνική ειρήνη, είτε για άλλου είδους επιλογές. Με αλλεπάλληλα λοιπόν νοµοθετήµατα έλαβε πολλά ευνοϊκά µέτρα για την Εκκλησία, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη δηµόσια άσκηση της παραδοσιακής θρησκείας των Ρωµαίων, της οποίας δεν έπαυσε να είναι ο ύπατος αρχιερέας (Pontifex maximus). Δίωξε όµως απηνώς για λόγους προστασίας της δηµόσιας τάξης κάθε ύποπτη λα- Mαρµάρινη προτοµή του Διοκλητιανού (Αρχαιολογικό Μου-

2 τρευτική πράξη (π.χ. νυκτερινές θυσίες για την πρόβλεψη του µέλλοντος) καθώς και όλες τις βλαπτικές για το κοινωνικό σύνολο µαγικές πρακτικές. Τα µέτρα για χάρη της Εκκλησίας περιλάµβαναν την απόδοση στις χριστιανικές κοινότητες της περιουσίας που στο παρελθόν είχε δηµευθεί και τη θέσπιση της νοµικής δυνατότητας για την επαύξησή της από ελευθεριότητες µε διατάξεις τελευταίας βούλησης, την καθιέρωση της Κυριακής ως ηµέρα αργίας καθώς και την ενίσχυση της θέσης του κλήρου τόσο από υλική (απαλλαγή από δηµόσια βάρη) όσο και από ηθική (αναγνώριση της «επισκοπικής δικαιοδοσίας» για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών) πλευρά. Η επίδραση του χριστιανισµού στη διαµόρφωση του δικαίου επεκτείνεται και στο περιεχόµενο των ρυθµίσεων µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας προς τη χριστιανική διδασκαλία σε πολλά θέµατα του ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Στη διάρκεια της µονοκρατορίας του Μ. Κωνσταντίνου διαµορφώθηκε (µε αφετηρία τα έργα του επισκόπου Καισαρείας Ευσεβίου) η έννοια της χριστιανικής βασιλείας, κατά την οποία βασικό νοµιµοποιητικό στοιχείο της µορφής του πολιτεύµατος αλλά και του προσώπου του συγκεκριµένου αυτοκράτορα συνιστά η στενή σχέση του εκάστοτε ηγεµόνα µε τον Θεό. Έτσι κριτήριο για την ηθική αξιολόγηση των νόµων ήταν εφεξής το κατά πόσο συµπορεύονταν µε το περιεχόµενο των θεϊκών εντολών (θείο δίκαιο). Αυτή η αντίληψη περί της δίκαιης νοµοθεσίας και του Καινού Νόµου αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της νέας αυτοκρατορικής ιδεολογίας, η δε έννοια του κράτους που σχηµατίστηκε µετά τη συµφιλίωση Πολιτείας και Εκκλησίας συνδέθηκε, σε συνδυασµό µε τη χριστιανική διδασκαλία για τη συντέλεια του κόσµου, µε την ιδέα της παγκόσµιας επικράτησης του χριστιανισµού. Μαρµάρινη εικονιστική κεφαλή του Μεγάλου Κωνσταντίνου του Μεταβολές στο ύφος και στη µορφή των νόµων Οι αλλαγές αυτές είχαν άµεση επίπτωση στο δίκαιο από άποψη τόσο γλωσσικού περιβλήµατος των επιµέρους διατάξεων όσο και περιεχοµένου των ρυθµίσεων. Η αντιµετώπιση των κοινωνικών συνθηκών που είχαν προκληθεί, µεταξύ άλλων, και από την οικονοµική κρίση, καθώς και η νοµιµοποίηση της νέας πολιτειακής µορφής µε την απολυταρχική εξουσία του ηγεµόνα επέβαλαν την αναδιάρθρωση της αυτοκρατορικής γραµµατείας. Το αρµόδιο για τη σύνταξη των νόµων προσωπικό έδωσε µε τη χρησιµοποίηση των πρόσφορων ρητορικών σχηµάτων νέα µορφή στο ύφος των νοµοθετικών

3 κειµένων, µε αντικειµενικό σκοπό να εξαρθεί η ιδιότητα του αυτοκράτορα ως µοναδικού φορέα της εξουσίας να θέτει κανόνες δικαίου και να υπογραµµιστούν οι αρχές που διείπαν την άσκηση αυτής της εξουσίας του αρχές που είχαν κοινό σηµείο κατάληξης την ικανοποίηση του δηµόσιου συµφέροντος για χάρη των υπηκόων. Εποµένως, µε βάση τη συσσώρευση ρητορικών σχηµάτων που διακρίνει όλα τα νοµοθετικά κείµενα της σηµασίας παράγοντας στη διατύπωση των νόµων (κυρίως στο εισαγωγικό µέρος τους, τα προοίµια) που διατηρήθηκε, µε κάποιες µικρές διαφοροποιήσεις κατά περιόδους επιβαλλόµενες από τη στο µεταξύ εξελισσόµενη αυτοκρατορική ιδεολογία, µέχρι την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Η µεταβολή του πολιτεύµατος από ηγεµονία σε δεσποτεία έγινε αισθητή και στην εξωτερική µορφή των νόµων. Η γενική έννοια των constitutiones principum (αυτοκρατορικών διατάξεων) περιλάµβανε αρχικά τέσσερις κατηγορίες πράξεων: γενικούς νόµους (edicta), επιλύσεις ένδικων διαφορών (decreta), υπηρεσιακές οδηγίες για την εφαρµογή των νόµων (mandata) και γνωµοδοτήσεις µε την αυθεντική ερµηνεία µεµονωµένων νόµων (rescripta). Επί της δεσποτείας παρουσίασαν οι κατηγορίες αυτές µια προοδευτική τάση ενοποίησης, όχι τόσο επειδή η διάκρισή τους δεν είχε επιπλέον πρακτική σηµασία όσο κυρίως επειδή η έκταση της δεσµευτικότητας των περιεχό- µενων κανόνων δικαίου προκαλούσε προβλήµατα στην πρακτική. Συγκεκριµένα, στις τρεις τελευταίες κατηγορίες οι διατάξεις ήταν στενά συνδεδεµένες µε τα πραγµατικά περιστατικά που προκάλεσαν την έκδοσή τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι κατόπιν εύκολη η κρίση, αν το περιεχόµενό τους είχε ή όχι γενική ισχύ. Έτσι, κατέληξε τελικά να υπάρχουν αφενός γενικού περιεχοµένου νόµοι µε την ονοµασία leges generales (= γενικοί νόµοι) ή sacrae (ενν. leges) (= θείοι, δηλαδή αυτοκρατορικοί, νόµοι) ή απλώς constitutiones (= διατάξεις), που σταδιακά από novae constituiones (= νέες διατάξεις) επικράτησε να ονοµάζονται Νεαρές (ενν. διατάξεις), και αφετέρου ειδικοί νόµοι µε προνοµιακό περιεχόµενο ως rescripta. Κάποιες ενδιάµεσες µορφές, όπως οι πραγµατικοί τύποι (sanctiones pragmaticae) είχαν περιορισµένη σηµασία. Χρυσό νόµισµα µε παράσταση του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Οι πρώτες µετακλασικές κωδικοποιήσεις Τα τέλη του 3ου και ο 4ος αιώνας χαρακτηρίζονται από την έκδοση µεγάλου αριθµού νόµων αναγκαίων για την αντιµετώπιση των κάθε µορφής πολιτικών, οικονοµικών και

4 κοινωνικών µεταβολών που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Διοκλητιανού και των διαδόχων του. Αποτέλεσµα αυτής της αθρόας νοµοθετικής παραγωγής ήταν να εµφανίζει πολλές δυσκολίες η συνολική γνώση του ισχύοντος δικαίου από τους εφαρµοστές του. Τα πρώτα βήµατα για την επίλυση του προβλήµατος έγιναν µε την κατάρτιση δύο κωδικών ιδιωτικής προέλευσης: τον Γρηγοριανό και τον Ερµογενειανό. O πρώτος περιέλαβε διατάξεις από τα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού έως το 291 και η σύνταξή του τοποθετείται µάλλον στο 291/2. Λίγο µεταγενέστερος είναι ο δεύτερος µε διατάξεις των ετών ή Πιθανότατα υπήρξε νεότερη έκδοση το 314. Το κείµενο των δύο αυτών συλλογών δεν είχε περισωθεί, αλλά γνωρίζουµε το περιεχόµενό τους από άλλες πηγές. Ακολούθησε η πρώτη επίσηµη κωδικοποίηση που προγραµµατίστηκε το 429 επί Θεοδοσίου Β σε δύο φάσεις, αλλά πραγµατοποιήθηκε µόνο η πρώτη που προέβλεπε τη συγκέντρωση όλων των αυτοκρατορικών νόµων από το 312 µέχρι την ολοκλήρωση του κώδικα. Το έργο κυρώθηκε το 438 και τέθηκε σε εφαρµογή πρώτα στη Δύση και στη συνέχεια στην Ανατολή. Ο Θεοδοσιανός Κώδικας είναι διορθωµένος σε 16 βιβλία, από τα οποία σώζονται µόνο τα τελευταία έντεκα. Το κείµενο των πέντε πρώτων έχει αποκατασταθεί µε βάση κυρίως τον ιουστινιάνειο κώδικα. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι στην κωδικοποίηση του 5ου αιώνα (όπως αργότερα και του 6ου) η συγκέντρωση του υλικού συνδυαζόταν µε επεµβάσεις στο αρχικό κείµενο των κωδικοποιούµενων διατάξεων, ώστε κάποτε να προκύπτει σχεδόν νέα νοµοθεσία. Κανόνες δικαίου εκκλησιαστικής προέλευσης Στους πρώτες αιώνες της Πρωτοβυζαντινής περιόδου αρχίζει η διαµόρφωση και του κανονικού δικαίου όρος υπό τον οποίο νοείται από µεν ουσιαστική άποψη το σύνολο των εκκλησιαστικής προέλευσης πηγών του δικαίου, δηλαδή η Αγία Γραφή και η Ιερή Παράδοση συµπληρωµένη µε τα ανώνυµα συλλεκτικά/κωδικοποιητικά έργα των 2ου - 4ου αιώνων (Διδαχή, Επιστολή Βαρνάβα, Διδασκαλία των Αποστόλων, Κανόνες εκκλησιαστικοί των Αγίων Αποστόλων, Αποστολικές Διαταγές). Νωρίς προστέθηκαν οι νοµοθετικού περιεχοµένου αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Εκκλησίας, των συνόδων, αρχικά µόνο τοπικών και από τον 4ο αιώνα και οικουµενικών. Η αύξηση του αριθµού των συνοδικών κανόνων οδήγησε στη γένεση µιας πρώτης συλλογής (4ος

5 αιώνας) που, όπως φαίνεται περιείχε τους κανόνες κατά τη χρονολογική τάξη των συνόδων χωρίς συνεχή αρίθµηση. Η συλλογή αυτή, στην οποία οι µεταγενέστεροι ερευνητές έδωσαν την ονοµασία corpus canonum, πέρασε από διάφορα στάδια επεξεργασίας µε την ένταξη των κανόνων όσων συνόδων είχαν στο µεταξύ συγκληθεί. Οι συνοδικοί κανόνες συµπληρώθηκαν νωρίς µε την προσθήκη αποσπασµάτων από τις συγγραφές Πατέρων της Εκκλησίας µε λύσεις επί συγκεκριµένων προβληµάτων, που λόγω της γενικής σηµασίας τους εφαρµόζονταν στην πρακτική (κανόνες Πατέρων), καθώς και των λεγόµενων Αποστολικών κανόνων, µιας συλλογής 85 κανόνων δικαίου, στην οποία περί τα τέλη του 4ου αιώνα κωδικοποιήθηκε η Ιερή Παράδοση µαζί µε αποφάσεις τοπικών συνόδων. Οι κανόνες των τοπικών συνόδων, των Πατέρων και οι λεγόµενοι Αποστολικοί επικυρώθηκαν το 691/2 από τη Σύνοδο του Τρούλλου κι έτσι περιβλήθηκαν το κύρος της Οικουµενικής Συνόδου. Οι πρώτες προσπάθειες για την κάλυψη του κενού που άφηνε το corpus canonum λόγω της έλλειψης συστηµατικής διόρθωσης έγιναν στην Αντιόχεια το πρώτο µισό του 6ου αιώνα. Μια συλλογή σε 60 τίτλους που δεν έχει περισωθεί γρήγορα αντικαταστάθηκε από άλλη σε 50 τίτλους. Συντάκτης της υπήρξε ένας δικηγόρος που το 565 ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως ως Ιωάννης Γ ο Σχολαστικός. Μια τρίτη συστηµατική συλλογή, το Σύνταγµα κανόνων, καταρτίστηκε περί το 580 στην Κωνσταντινούπολη. Με την προσθήκη στις συλλογές αυτές πολιτειακών νόµων που αφορούσαν στην Εκκλησία προέκυψε ένα νέο είδος συλλογής: οι νοµοκάνονες που, όπως δηλώνει το όνοµά τους, περιείχαν τόσο νόµους όσο και κανόνες. Ο νοµοκάνονας σε 50 τίτλους συντάχθηκε το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα, ενώ ο νοµοκάνονας σε 14 τίτλους τις πρώτες δεκαετίες του 7ου. Πολιτειακοί νόµοι εκκλησιαστικού περιεχοµένου και ιεροί κανόνες ρύθµιζαν συχνά τα ίδια αντικείµενα. Νωρίς λοιπόν ανέκυψε το πρόβληµα ποια από τις δύο κατηγορίες κανόνων δικαίου επικρατεί σε περίπτωση σύγκρουσής τους. Η λύση δόθηκε µε τη Νεαρά 131 του Ιουστινιανού που ουσιαστικά ενέταξε του ιερούς κανόνες στην έννοµη τάξη της Πολιτείας. Μετά την εξοµοίωσή τους από άποψη τυπικής ισχύος θα εφαρµόζονταν εφεξής νόµοι και κανόνες µε βάση τις κοινές ερµηνευτικές αρχές και, εποµένως, θα επικρατούσε η χρονικά τελευταία ρύθµιση. Σελίδα από τον περγαµηνό κώδικα του 6ου αιώνα γνωστό

6 Το νοµοθετικό έργο του Ιουστινιανού. Γενικά χαρακτηριστικά Η κωδικοποιητική δραστηριότητα που άρχισε στα τέλη του 3ου αιώνα συνεχίστηκε και επί Ιουστινιανού Α και µάλιστα σχεδόν αµέσως µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του κράτους. Η ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, ψυχή και νους της οποίας υπήρξε ο quaestor sacri palatii (κοιαίστωρ του ιερού παλατίου, αντίστοιχος µε ση- µερινό Υπουργό της Δικαιοσύνης) Τριβωνιανός, δεν περιορίστηκε, όπως η θεοδοσιανή, στη συγκέντρωση των νόµων, γιατί το νέο κωδικοποιητικό πρόγραµµα περιέλαβε και τη συστηµατοποίηση του συγγραφικού έργου των κλασικών Ρωµαίων νοµικών (Πανδέκτης) καθώς και τη σύνταξη ενός εγχειριδίου γενικών αρχών (Εισηγήσεις). Όπως και στην παλαιότερη κωδικοποίηση, σηµειώθηκαν και στη νέα επεµβάσεις στα κωδικοποιούµενα κείµενα µε αντικειµενικό σκοπό την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες. Οι επεµβάσεις αυτές συντελέστηκαν υπό τη µορφή είτε παρεµβληµάτων (interpolationes), µε προσθήκες δηλαδή ή αλλαγές λέξεων στο αυθεντικό κείµενο, είτε της παράλειψης φράσεων από την αρχική διατύπωση. Ωστόσο εθίγησαν σε αρκετές περιπτώσεις θεσµοί και διατάξεις, η διατήρηση των οποίων είχε προ πολλού πάψει να εξυπηρετεί οποιαδήποτε πρακτική ανάγκη. Επειδή όµως το νοµοθετικό έργο δεν µπορούσε να περιοριστεί στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς νοµοθεσίας µέσω της κωδικοποίησης, συνεχίστηκε η έκδοση νέων νόµων υπό τις ειδικότερες µορφές που προαναφέρθηκαν υλικό που εν καιρώ εντάχθηκε στο κωδικοποιητικό πρόγραµµα (β έκδοση του Κώδικα). Η παρουσίαση του έργου αυτού από τον νοµοθέτη γίνεται ωστόσο µε τρόπο που τουλάχιστπµ εκ πρώτης όψεως, φαίνεται αντιφατικός: Ενώ σε κάθε ευκαιρία τονίζεται ότι µε τα νέα νοµοθετικά µέτρα εισάγονται ρυθµίσεις επιβαλλόµενες από το συµφέρον των υπηκόων τη µοναδική µέριµνα του αυτοκράτορα παράλληλα υπογραµµίζεται η απαρέγκλιτη προσήλωση στο πατροπαράδοτο δίκαιο. Ο συνδυασµός ωστόσο αυτός δεν περιέκλειε ουσιαστικά καµία αντίφαση. Ήταν απλώς το αποτέλεσµα της προσπάθειας να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότερες τάσεις,οι οποίες διασταυρώνονταν και όλες µαζί συγκροτούσαν ένα πλέγµα ιδεών, αρχών και αντιλήψεων, χωρίς τη δυνατότητα να αποχωριστούν τα συστατικά του στοιχεία και να γίνουν αντικείµενο ιδιαίτερης αντιµετώπισης ένα πλέγµα που αποτελούσε τη νοµιµοποίηση τόσο της µορφής του πολιτεύµατος όσο Μετάλλιο µε ανάγλυφη προτοµή Χριστού που κρατά ένσταυρο Στα χρόνια διακυβέρνησης του Ιουστινιανού έγιναν σηµαντικά

7 και του προσώπου του αυτοκράτορα, παράλληλα όµως και τον ακρογωνιαίο λίθο της ακολουθούµενης τότε εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Το πατροπαράδοτο αυτό δίκαιο, ως µία από τις βάσεις της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας (imperium romanum), ήταν εννοιολογικά συνυφασµένο µε αυτήν. Κάθε παρέκκλιση για να είναι δικαιολογηµένη έπρεπε να βρίσκει έρεισµα στη συνδροµή λόγων δηµόσιου συµφέροντος. Με τα δεδοµένα αυτά η προβολή του νοµοθετικού έργου του Ιουστινιανού µε τον τρόπο που εκτέθηκε πιο πάνω δεν αποτελούσε στην πραγµατικότητα παρά την υλοποίηση της πεποίθησής του ότι για την ανασύσταση του ρωµαϊκού imperium στην παλαιά του (αδιαίρετη) µορφή δεν αρκούσε η στρατιωτική ισχύς και η δύναµη των όπλων για την ανάκτηση των εδαφών που στο µεταξύ είχαν απολεσθεί, αλλά επιπλέον ήταν αναγκαία και η συµπαράταξη του δικαίου, για να εξασφαλιστεί η διοίκηση του κράτους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διαδοχικές φάσεις των κωδικοποιητικών εργασιών και το µετά την ολοκλήρωσή τους νοµοθετικό έργο µε επισήµανση των σηµαντικότερων από τις µεταρρυθµίσεις του Ιουστινιανού. Ο Ιουστινιάνειος κώδικας Στις 13 Φεβρουαρίου 528 συγκροτήθηκε µε νόµο (c. Haec) δεκαµελής επιτροπή για να συντάξει τον Κώδικα µε βάση τις τρεις κωδικοποιήσεις των προηγούµενων αιώνων και τις αυτοκρατορικές διατάξεις που στο µεταξύ είχαν εκδοθεί. Η επιτροπή όφειλε να αφαιρέσει από το προς επεξεργασία υλικό τα περιττά µέρη (προοίµια κλπ.) και να το κατατάξει σε θεµατικές ενότητες, προχωρώντας ενδεχοµένως σε κατάτµηση και επιµερισµό νόµων που ρύθµιζαν περισσότερα από ένα αντικείµενα. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της µέσα σε έναν περίπου χρόνο και ο Κώδικας τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του Απριλίου 529. Με τον νόµο που τον κύρωσε (c. Summa rei publicae) ορίστηκε ότι όσες διατάξεις περιέχονται στον Κώδικα θα ίσχυαν υπό τη νέα διατύπωσή τους και ότι όλες οι αντίθετες καταργούνται (συµπεριλαµβανοµένων των παλαιότερων Κωδίκων). Η έκδοση µεγάλου αριθµού νέων νόµων µετά το 529 κατέστησε επιτακτική την ανάγκη νέας έκδοσης του Κώδικα, που κυρώθηκε στις 16 Νοεµβρίου 534 µε έναρξη ισχύος το τέλος του έτους. Η δεύτερη έκδοση, η µόνη που έχει εν µέρει τα ελλείποντα τµήµα-

8 τα έχουν συµπληρωθεί από άλλες πηγές περισωθεί, περιέχει νόµους των ετών Το υλικό υποδιαιρείται σε 12 βιβλία και το κάθε βιβλίο σε τίτλους. Μέσα στους τίτλους η κατάταξη των νόµων είναι χρονολογική. Όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα του Κώδικα, µε εξαίρεση λίγες διατάξεις των 5ου-6ου αιώνων, είναι η λατινική. Ο Πανδέκτης Την ιδέα της κατάκτησης µιας συλλογής µε συγκεντρωµένα αποσπάσµατα από τα έργα των κλασικών Ρωµαίων νοµικών είχε συλλάβει και ο Θεοδόσιος Β, χωρίς όµως να µπορέσει να την υλοποιήσει. Επί Ιουστινιανού καταβλήθηκε αρχικά προσπάθεια να αρθούν οι αντιφάσεις που υπήρχαν στα έργα αυτά διά της νοµοθετικής οδού, κάτι που σηµαίνει ότι δεν γινόταν σκέψη για κωδικοποίησή τους. Την πρόθεσή του να προωθήσει τη σύνταξη του Πανδέκτη (Digesta) αυτή θα ήταν η ονοµασία του έργου γνωστοποίησε ο αυτοκράτορας στα µέσα Δεκεµβρίου 530, ορίζοντας µε την c. Deo auctore και τη συγκρότηση της αρµόδιας επιτροπής: Πρόεδρος ο Τριβωνιανός και µέλη τέσσερις καθηγητές νοµικών σχολών (αντικήνσορες) και έντεκα συνήγοροι στα δικαστήρια της πρωτεύουσας. Ως προς τον τρόπο εργασίας της επιτροπής διατυπώνονται µόνο υποθέσεις. Προκαλεί πάντως εντύπωση, ότι το έργο ολοκληρώθηκε παρά τον όγκο του µόνο µέσα σε τρία χρόνια. Ο Πανδέκτης αποτελείται από 50 βιβλία που υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τίτλους και αυτοί σε αποσπάσµατα. Στα τελευταία αναγράφεται εκτός από το όνοµα του συγγραφέα και η παραποµπή στο έργο, από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα. Είναι προφανές ότι η συντακτική επιτροπή ανέτρεξε σε τεράστιο αριθµό έργων της κλασικής κυρίως περιόδου. Από τις παραποµπές προκύπτει ότι υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα έργα 39 συνολικά συγγραφέων. Ανεξάρτητα όµως από τη µεγάλη ποικιλία του υλικού ως προς την προέλευση, περίπου τα 2/3 του Πανδέκτη καλύπτονται από τα έργα µόνο δύο νοµικών, του Παύλου και του Ουλπιανού. Παρά τις διάφορες ακραίες απόψεις που κατά καιρούς υποστηρίχθηκαν, φαίνεται πως το κείµενο του Πανδέκτη δεν αποµακρύνθηκε µε κατά βάση από τις ιδέες των Ρωµαίων νοµικών, αλλά σε σύγκριση µε την αρχική διατύπωση περιείχε πολλές επεµβάσεις µε στόχο τη σαφήνεια και την άρση αντιφάσεων. Για τον λόγο αυτό απαγορεύτηκε µε τον κυρωτικό νόµο (c. Tanta/Δέδωκεν) η προσφυγή στα αυθεντικά έργα και η παρα- Χρυσός σόλιδος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α (Βυζα-

9 βολή τους προς το κείµενο της κωδικοποίησης. Με τον ίδιο νόµο αποκλείστηκε επίσης ο σχολιασµός των κειµένων του Πανδέκτη µια απαγόρευση που προκάλεσε πολλές απορίες. Φαίνεται ωστόσο πως η πραγµατική της έννοια ήταν να µην καταχωρίζονται τα σχόλια µέσα στο κείµενο για να µην το αλλοιώνουν. Αντίθετα, προς τον Κώδικα, το κείµενο του Πανδέκτη έχει περισωθεί ακέραιο σε ένα άριστο χειρόγραφο, την περίφηµη (Littera) Florentina, που γράφτηκε πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη λίγο µετά τη σύνταξη του έργου και αφού περιπλανήθηκε στην Ιταλία επί αιώνες κατέληξε ως πολεµικό λάφυρο στη Φλωρεντία, όπου κοσµεί τη βιβλιοθήκη των Μεδίκων. Οι Εισηγήσεις Ενόσω διαρκούσαν ακόµη οι εργασίες για την κατάρτιση του Πανδέκτη, δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση ενός διδακτικού βοηθήµατος για τους αρχάριους της νοµικής επιστήµης. Το έργο, οι Εισηγήσεις (Institutiones), συντάχθηκε από τον Τριβωνιανό και δύο νοµοδιδασκάλους, τον Θεόφιλο και τον Δωρόθεο, µε βάση το οµώνυµο έργο του Γαΐου, διαιρέθηκε δε, όπως και το τελευταίο, σε τέσσερα βιβλία. Το πρώτο περιέχει γενικές έννοιες, δίκαιο της προσωπικής κατάστασης και οικογενειακό δίκαιο, το δεύτερο δίκαιο των πραγµάτων και τη διαδοχή εκ διαθήκης, το τρίτο την εξ αδιαθέτου διαδοχή (= τη διαδοχή που ορίζει ο νόµος, όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή η υπάρχουσα είναι ανίσχυρη) και τις δικαιοπραξίες (= δηλώσεις βουλήσεως των προσώπων που αποσκοπούν στην παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων), το τέταρτο, τέλος, τις αδικοπραξίες (= παράνοµες ενέργειες που δηµιουργούν υποχρέωση για αποζηµίωση), τη δικονοµία (= διατάξεις που ρυθµίζουν τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια) και το ποινικό δίκαιο. Παρά το διδακτικό του περιεχόµενο δεν παύει το έργο να αποτελεί νόµο, είναι δε γραµµένο, όπως και τα δύο άλλα µέρη της κωδικοποίησης, στα λατινικά. Οι Εισηγήσεις κυρώθηκαν στις 21 Νοεµβρίου 533 και το κείµενό τους σώζεται ακέραιο σε πολλά χειρόγραφα. Παράλληλα όµως προς το λατινικό κείµενο παραδίδεται και ελληνική παράφραση, που προέρχεται από την καταγραφή της διδασκαλίας του Θεοφίλου, ενός από τους τρεις συντάκτες του κειµένου. Χειρόγραφο µε την εισαγωγή του «Πανδέκτη», συλλογικό

10 Η νέα νοµοθεσία Κατά την άσκηση του νοµοθετικού έργου χρησιµοποίησε ο Ιουστινιανός τις µέχρι τότε γνωστές από τους προκατόχους του τυπικές µορφές. Πιο συχνά εξέδιδε νόµους γενικού περιεχοµένου, τις Νεαρές, κάποτε όµως και νόµους που απέβλεπαν είτε στην αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων, είτε, σπάνια, στην παροχή προνοµίων. Όπως ήδη εκτέθηκε, οι Νεαρές γράφτηκαν στην συντριπτική τους πλειονότητα στα ελληνικά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, αν π.χ. το επέβαλλαν οι γλωσσικές συνθήκες του τόπου ή του κύκλου των προσώπων για τα οποία προοριζόταν η ρύθµιση, έγινε χρήση των λατινικών και σε ακόµη λιγότερες υπήρξε δίγλωσση διατύπωση. Από τον νόµο του 534 (c. Cordi) προκύπτει πως ο Ιουστινιανός σκόπευε να προβεί και σε τρίτη έκδοση του Κώδικα µε την προσθήκη των νέων νοµοθετηµάτων πρόθεση που έµεινε απραγµατοποίητη ίσως λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Τριβωνιανού το 542. Δεν µπορεί όµως να περάσει απαρατήρητη η έκδοση µετά τον χρόνο αυτό µερικών Νεαρών µε περιεχόµενο «κωδικοποιητικό» που, επαναλαµβάνοντας σε σηµαντικό βαθµό προγενέστερες ρυθµίσεις χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, καλύπτουν µεγάλες θεµατικές ενότητες (π.χ. οι Νεαρές 117, 118, 120 και 123). Επίσηµη συλλογή των Νεαρών δεν έχει διασωθεί. Από τις ανεπίσηµες πιο γνωστή είναι η «Συλλογή των 168 Νεαρών» που πρέπει να έλαβε την τελική µορφή της λίγο µετά το 575. Περιέχει 158 Νεαρές του Ιουστινιανού και επτά των άµεσων διαδοχών του Ιουστίνου Β και του Τιβερίου Α -Κωνσταντίνου. Ο µεγάλος όγκος των Νεαρών επέβαλε για λόγους πρακτικούς τη σύνταξη περιλήψεών τους (επιτοµών). Ακέραιες σώζονται οι «επιτοµές» που συνέταξαν στις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αιώνα οι σχολαστικοί Αθανάσιος ο Εµεσηνός και Θεόδωρος ο Ερµουπολίτης. Αν κρίνει κανείς µε βάση το περιεχόµενο της συγκεκριµένης συλλογής, το ενδιαφέρον του Ιουστινιανού στράφηκε µετά το 534 κατά κύριο λόγο προς την οργάνωση της κρατικής διοίκησης, προς τη ρύθµιση θεµάτων του οικογενειακού δικαίου και του δικαίου των προσώπων και, τέλος, προς τα οργανωτικά θέµατα της Εκκλησίας και το νοµικό καθεστώς κληρικών και µοναχών. Τα τελευταία αυτά θέµατα, δηλαδή τα εκκλησιαστικά, αποτέλεσαν το αποκλειστικό αντικείµενο τεσσάρων Νεαρών που εξέδωσε αργότερα ο Ηράκλειος µεταξύ των ετών Εξώφυλλο έκδοσης του 16ου αιώνα µε τις «Εισηγήσεις» του

11 Οι νοµικές σπουδές και ο εξελληνισµός των δικαιϊκών πηγών Επί Ιουστινιανού εισήλθε στην τελική της φάση µια διαδικασία που µε αφετηρία και αυτή τον χωρισµό του κράτους σε ανατολικό και δυτικό συνέλαβε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη µετάπλαση της έννοµης τάξης, για την οποία έγινε στην αρχή λόγος. Πρόκειται για την αλλαγή του γλωσσικού ιδιώµατος των νόµων. Οι ανατολικές επαρχίες του κράτους κατοικούνταν από ανθρώπους που είχαν στην πλειονότητά τους ως µητρική γλώσσα την ελληνική. Επακόλουθο ήταν ότι οι πηγές του δικαίου, δηλαδή οι αυτοκρατορικοί νόµοι και τα έργα των κλασικών Ρωµαίων νοµικών, που ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου γραµµένες στα λατινικά, παρέµεναν στην Ανατολή για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού γλωσσικά απρόσιτες. Αυτή η δυσλειτουργία της έννοµης τάξης που στο διαδικαστικό πεδίο δεχόταν τις δύο γλώσσες ως ισοδύναµες επιση- µάνθηκε από τις αρµόδιες αυτοκρατορικές υπηρεσίες, γι αυτό λίγο πριν από τα µέσα του 5ου αιώνα άρχισε να χρησιµοποιείται σποραδικά κατά τη σύνταξη των νόµων και η ελληνική γλώσσα. Παρά κάποιους ιδεολογικούς δισταγµούς για τον νοµοθέτη δεν είχε πάψει η λατινική να αποτελεί την πάτριον φωνήν η τακτική αυτή κέρδιζε µε τον χρόνο έδαφος. Έτσι πολλοί νόµοι που εξέδωσε ο Ιουστινιανός στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του και σχεδόν όλοι µετά το 534, δηλαδή οι Νεαρές του, έχουν διατυπωθεί σε ελληνική γλώσσα. Αυτό όµως δεν έλυνε το πρόβληµα, γιατί στην κωδικοποίηση αφέθηκαν τα κείµενα στην αυθεντική γλώσσα, τη λατινική. Η λύση αναζητήθηκε στη διαδικασία της κατάρτισης των νοµικών. Με νόµο του 533 αναµορφώθηκε το πρόγραµµα σπουδών στις δύο νοµικές σχολές της Κωνσταντινούπολης και της Βηρυτού και η διδασκαλία του δικαίου ανατέθηκε στους αντικήνσορες (antecessores όρος δανεισµένος από τη στρατιωτική ορολογία που σήµαινε τον ανιχνευτή). Ο κύκλος των σπουδών κάλυπτε πέντε διδακτικά έτη. Το πρώτο έτος ήταν αφιερωµένο στη διδασκαλία των Εισηγήσεων, τα τρία επόµενα στον Πανδέκτη και το τελευταίο στον Κώδικα. Οι αντικήνσορες, ακολουθώντας µια ορισµένη µέθοδο, µεταγλώττιζαν στις παραδόσεις προς τους ελληνόφωνους φοιτητές (αντίστοιχες παραδόσεις γίνονταν και για τους λίγους λατινόφωνους φοιτητές, όταν επρόκειτο για ερµηνεία ελληνικών κειµένων, π.χ. Νεαρών) το λατινικό της κωδικοποίησης. Η εργασία πραγµατοποιούταν σε τρία στάδια: Το πρώτο (προθεωρία) περιλάµβανε µία Ο αυτοκράτορας Ιουστίνος Β ( ) στον εµπροσθότυπο

12 µάλλον εκτενή εισαγωγή στο λατινικό κείµενο. Το δεύτερο στάδιο συνίστατο στην κατά λέξη µετάφραση (κατά πόδα) που επιχειρούσαν οι φοιτητές µε τη βοήθεια του καθηγητή. Το τρίτο, τέλος, στάδιο (παραγραφαί) εντοπιζόταν στον σχολιασµό του κειµένου. Κάποτε γίνονταν και παραποµπές µε συνοπτική παράθεση συναφών διατάξεων. Ειδική µορφή παραποµπών ήταν τα παράτιτλα, δηλαδή παράλληλα χωρία από το ίδιο συνήθως κείµενο. Οι αντικήνσορες δεν άφησαν κατά βάση γραπτό έργο, γιατί περιορίζονταν στην προφορική διδασκαλία, από την οποία έχουν περισωθεί αποσπάσµατα µέσω των σηµειώσεων των φοιτητών τους. Με το τέλος της ιουστινιάνειας εποχής τη θέση των αντικηνσόρων στη διαδικασία της εκπαίδευσης των νοµικών παίρνουν οι σχολαστικοί, δηλαδή νοµικοί µε ιδιαίτερη επίδοση στη ρητορική και συναφή επαγγελµατική απασχόληση, αντίστοιχη µε εκείνη των σηµερινών δικηγόρων. Η απασχόλησή τους αυτή επέδρασε στον τρόπο της διδασκαλίας τους, στην οποία έδωσαν περισσότερο πρακτικό προσανατολισµό. Η συµβολή των αντικηνσόρων και όλων γενικότερα των νοµικών της πρώιµης περιόδου στη διαµόρφωση και σταθεροποίηση της ελληνικής νοµικής ορολογίας είναι ασφαλώς µεγάλη. Όπως όµως προκύπτει από τα οικεία κείµενα, χρησιµοποιήθηκαν για την απόδοση των εννοιών του ρωµαϊκού δικαίου σε µεγάλη κλίµακα όροι λατινικής προέλευσης. Η αιτία είναι προφανής: δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν πάντοτε, για λόγους είτε γραµµατικούς είτε κυρίως εννοιολογικούς, απολύτως αντίστοιχοι ελληνικοί όροι. Έτσι θυσιάστηκε η γλωσσική οµοιοµορφία στον βωµό της σαφήνειας των νοµικών κειµένων. Τµήµα παπύρου ( ) µε διάταγµα του αυτοκράτορα Το προσωπικό δίκαιο του γάµου Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος της Εκκλησίας για τη διαµόρφωση των κοινωνικών δοµών τα συλλογικά της όργανα (σύνοδοι) αλλά και µεµονωµένοι συγγραφείς (κατεξοχήν ο Μ. Βασίλειος) ασχολήθηκαν από νωρίς µε τον θεσµό του γάµου από όλες τις δυνατές απόψεις. Ως προς τις προϋποθέσεις του γάµου, η ιουστινιάνεια κωδικοποίηση δεν αποµακρύνθηκε από το ρωµαϊκό δίκαιο των αµέσως προηγούµενων αιώνων. Για την έγκυρη σύναψη γάµου απαιτούνταν (Εισηγήσεις 1.10): α) νόµιµη ηλικία, δηλαδή η συµπλήρωση του 12ου έτους για τα κορίτσια και του 14ου έτους για τα αγόρια, β) η συναίνεση των µελλονύµφων, γ) αν αυτοί τελούσαν υπό πατρική

13 εξουσία (υπεξούσιοι), η συναίνεση του φορέα της εξουσίας αυτής και δ) η τήρηση του νόµιµου τύπου, όπου αυτός ήταν αναγκαίος. Οι αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύµατα) αντιµετωπίζονταν (Εισηγήσεις 1.10, 3.2, 3.6) κατά περίπτωση. Σε γενικές γραµµές κωλυόταν ο γάµος συγγενών εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και προς τα πλάγια σε ισοσκελή µε γραµµή µέχρι και τον 2ο βαθµό (δηλαδή ο γάµος δύο αδελφών), ενώ σε ανισοσκελή γραµµή µέχρι και τον 4ο (π.χ. ο γάµος θείου µε την ανιψιά ή µε την κόρη της). Στη σχέση καθενός συζύγου µε τους εξ αίµατος συγγενείς του άλλου (αγχιστεία) περιορίζονταν τα κωλύ- µατα σε συγκεκριµένες ενώσεις που ρητώς ανέφερε ο νόµος (π.χ. κωλυόταν ο γάµος πατριού/µητριάς και προγονής/προγονού ή πεθερού/πεθεράς και νύφης/γαµπρού. Ευρύτερο ήταν το φάσµα των κωλυµάτων που προέβλεπαν οι κανόνες της Εκκλησίας. Ειδικότερα οι κανόνες 23 και 87 του Μ. Βασιλείου καθιέρωσαν κωλύµατα και λόγω της σχέσης ανάµεσα στους συγγενείς εξ αίµατος του ενός συζύγου µε εκείνους του άλλου (οιονεί αγχιστεία). Έτσι κωλυόταν ο γάµος δύο αδελφών µε δύο αδελφές. Τα κωλύµατα ωστόσο του κανονικού δικαίου υιοθετήθηκαν από το πολιτειακό δίκαιο πολύ αργότερα (8ος αιώνας). Κώλυµα γάµου προκαλούσε εκτός από τη σαρκική συγγένεια και η πνευµατική. Στο ιουστινιάνειο δίκαιο απαγορευόταν µόνο ο γάµος αναδόχου και αναδεκτής. Γαµικά κωλύµατα όµως παρήγαν (διηνεκώς ή επί ορισµένο χρόνο) και άλλες αιτίες, όπως η τεχνητή συγγένεια δηµόσιας διοίκησης σε επαρχία, η διαφορά θρησκεύµατος ακόµη και η τέλεση ορισµένων αξιόποινων πράξεων (µοιχείας, αρπαγής). Τέλος, απαγορευόταν απολύτως η τέλεση γάµου µετά τη χειροτονία ή τη µοναχική κουρά. Συστατικό στοιχείο του γάµου ήταν κατά το ιουστινιάνειο δίκαιο η «γαµική διάθεση», δηλαδή η βούληση δύο προσώπων να συνάψουν γάµο. Δεν ήταν ωστόσο πάντοτε εύκολο να διαγνωσθεί, αν συνέτρεχε αυτή η βούληση, γιατί µετά την κατάργηση των παλαιών ρωµαϊκών τύπων για τη σύναψη του γάµου, υπήρχε ο κίνδυνος σύγχυσης µε την παλλακεία. Για την απόδειξη και µόνο της σύναψης του γάµου προέβλεπε το ιουστινιάνειο δίκαιο την κατάρτιση προικώων συµβολαίων ή τη δήλωση της βούλησης ενώπιον του εκδίκου της Εκκλησίας και µαρτύρων. Μόνο για εκείνους από τους ανώτατους αξιωµατούχους που έφεραν τον τίτλο του ιλλουστρίου τα προικώα συµβόλαια αποτελούσαν συντακτικό τύπο. Χρυσό δαχτυλίδι γάµου του 6ου αιώνα (Μουσείο Κανελλοπού-

14 Ο θάνατος ενός από τους συζύγους καθώς και η οριστική απώλεια της ελευθερίας επέφεραν τη λύση του γάµου στο ρωµαϊκό δίκαιο. Το ίδιο ίσχυσε και στο βυζαντινό δίκαιο µε εξαίρεση την υποδούλωση λόγω καταδίκης που καταργήθηκε υπό την επίδραση της χριστιανικής διδασκαλίας από τον Ιουστινιανό. Ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στη ρύθµιση της τύχης του γάµου στρατιωτικών που εξαφανίζονταν σε καιρό πολέµου. Η λύση του γάµου τους εξαρτήθηκε από ένορκες βεβαιώσεις των διοικητών των οικείων µονάδων. Μετά την πάροδο έτους µπορούσε η γυναίκα να συνάψει νέο γάµο. Αν ωστόσο επανεµφανιζόταν ο υποτιθέµενος νεκρός, είχε το δικαίωµα να αναλάβει τη γυναίκα του, συνεχίζοντας την έγγαµη συµβίωση µαζί της, και ο νέος που στο µεταξύ είχε τυχόν συναφθεί ακυρωνόταν. Η αρχικά απόλυτη ελευθερία που επέτρεπε τη µονοµερή λύση του γάµου άρχισε να υποβάλλεται σε σοβαρούς περιορισµούς από τους χριστιανούς αυτοκράτορες, που υπέστησαν την επίδραση της ευαγγελικής αρχής για το κατ εξαίρεση µόνο διαλυτό του γάµου. Μετά τις αλλεπάλληλες ρυθµίσεις των προκατόχων του αλλά και δικές του, κατέληξε ο Ιουστινιανός το 542 στη Νεαρά 117, στην οποία απαριθµούνται περιοριστικώς οι λόγοι διαζυγίου. Υπέρ του µεν συζύγου προβλέπονται: α) έγκληµα εσχάτης προδοσίας που γνώριζε η γυναίκα και δεν κατήγγειλε, β) καταδίκη για µοιχεία, γ) άµεση ή έµµεση επιβουλή της ζωής του άνδρα και δ) ηθικώς ύποπτες πράξεις (π.χ. διανυκτέρευση εκτός της συζυγικής στέγης) παρά τη θέληση του συζύγου, ενώ υπέρ της συζύγου: α) συµµετοχή του άνδρα στη διάπραξη εσχάτης προδοσίας, β) άµεση ή έµµεση επιβουλή της ζωής της γυναίκας, γ) προσβολή της ηθικής προσωπικότητας (π.χ. συκοφαντική κατηγορία για µοιχεία) και δ) µόνιµες εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου. Εκτός από τους υπαίτιους αυτούς λόγους διαζυγίου δέχθηκε ο Ιουστινιανός και άλλους τρεις ανυπαίτιους: α) ανικανότητα του άνδρα για συνουσία που προϋπήρχε του γάµου, β) επιλογή του µοναχικού βίου, είτε από κοινού είτε µονοµερώς και γ) αιχµαλωσία που έχει διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια µετά την τελευταία είδηση, ότι ο αιχµάλωτος ζει. Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του δεν αποµακρύνθηκε ο Ιουστινιανός από την αρχή ότι ο γάµος είναι ελεύθερα διαλυτός µε κοινή συναίνεση των συζύγων. Το 541 όµως, µάλλον υπό τον πίεση της Εκκλησίας, απαγόρευσε τη συναινετική λύση του γάµου. Σε πρώτη φάση οι κυρώσεις ήταν µόνο περιουσιακές, αργότερα όµως επέβαλε τον Επιτύµβιο µνηµείο µε επιγραφή που αναφέρεται στον θάνατο

15 εγκλεισµό των υπαιτίων σε µοναστήρι, οπότε αποκλειόταν η σύναψη νέου γάµου. Η αυστηρή αυτή ρύθµιση δεν διήρκεσε ωστόσο πολύ. Λίγο µετά την άνοδό του στον θρόνο ο Ιουστινιανός Β, ίσως υπό την πίεση της κοινής γνώµης, επέτρεψε και πάλι το συναινετικό διαζύγιο (566), µε την αιτιολογία ότι η απόφαση των συζύγων να διαζευχθούν οφείλεται στην επέµβαση «σκαιού δαίµονος» που τους προκάλεσε «αδιάλλακτον µίσος». Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Ο Ιουστινιανός επέφερε ριζικές αλλαγές στις ρυθµίσεις που ίσχυαν στο ρωµαϊκό δίκαιο ως προς την προίκα. Ο άνδρας έπαυσε να είναι κύριος της προίκας και τόσο αυτός όσο και οι κληρονόµοι του ευθύνονται σε απόδοσή της. Απαγόρευσε γενικώς την απαλλοτρίωση των προικώων ακινήτων και χορήγησε στη γυναίκα ειδική αγωγή για τη διεκδίκησή τους στα χέρια τρίτων. Στο ιουστινιάνειο δίκαιο είχε αρχικά η γυναίκα νόµιµη προνοµιούχο υποθήκη σε κάθε περιουσιακό στοιχείο του συζύγου που µετατράπηκε αργότερα σε γενική υποθήκη σε ολόκληρη την περιουσία του άνδρα που προηγούνταν και αυτών ακόµη των υποθηκών, οι οποίες είχαν συσταθεί πριν από τον γάµο. Η δωρεά που ο άνδρας παρέχει στη γυναίκα µε την ευκαιρία του γάµου (πρόγαµος δωρεά), θεσµός άγνωστος στο ρωµαϊκό δίκαιο, εµφανίζεται τον 4ο αιώνα. Ύστερα από πολλές διακυµάνσεις υποβάλλεται από τον Ιουστινιανό στην ακόλουθη ρύθµιση. Αν συσταθεί προίκα, είναι υποχρεωτική η σύσταση και ισόποσης προγαµιαίας δωρεάς. Σε περίπτωση λύσης του γάµου µε τον θάνατο ενός από τους συζύγους, η µεν προίκα αποδίδεται στη γυναίκα, στον πατέρα ή στους κληρονόµους της, ενώ η πρόγαµος δωρεά στον άνδρα ή στους κληρονόµους του. Χρυσή γαµήλια ζώνη κατά το τέλος του 6ου αιώνα (Μουσείο Το ιουστινιάνειο σύστηµα της εξ αδιαθέτου κληρονοµικής διαδοχής Παρά το γεγονός ότι στην περίοδο της δεσποτείας ευνοήθηκε µε διάφορα νοµοθετικά µέτρα η διαδοχή των εξ αίµατος συγγενών που µέχρις ενός σηµείου εξοµοιώθηκαν µε τους συγγενείς εξ αρρενογονίας, η αρχή της διαδοχής των εξ αρρενογονίας συγγενών εξακολούθησε να ισχύει µέχρι την εποχή του Ιουστινιανού, οπότε τροποποιήθηκε ριζικά µε τις Νεαρές 118 και 127. Κατά το νέο σύστηµα, που είναι προφανές πως ευνοεί

16 τις νεότερες ηλικίες, διακρίνονται τέσσερις τάξεις κληρονόµων. Κάθε τάξη αποκλείει την επόµενη και µέσα σε κάθε τάξη οι πλησιέστεροι συγγενείς αποκλείουν τους απώτερους έτσι η κληρονοµιά επάγεται από τάξη σε τάξη και από βαθµό σε βαθµό. Στην πρώτη τάξη καλούνται όλοι οι κατιόντες ανεξαρτήτως φύλου, είτε τελούν υπό πατρική εξουσία είτε όχι. Αν συντρέχουν κατιόντες του ίδιου βαθµού, η διανοµή γίνεται κατά κεφαλές σε διαφορετικούς βαθµούς, αν οι κληρονόµοι ανήκουν σε διαφορετικές ρίζες, η διανοµή γίνεται κατά ρίζες. Στη δεύτερη τάξη καλούνται οι ανιόντες και τα αµφιθαλή αδέλφια (ή, αν έχουν προαποβιώσει, τα παιδιά τους). Αν συντρέχουν µόνον ανιόντες, διαιρείται η περιουσία σε δύο µέρη, της πατρικής και της µητρικής γραµµής, και µέσα σε κάθε γραµµή η διανοµή γίνεται κατά κεφαλές. Σε συνδροµή ανιόντων και αδελφών η διανοµή γίνεται πάλι κατά κεφαλές. Στην τρίτη τάξη καλούνται τα ετεροθαλή αδέλφια και στην τέταρτη οι υπόλοιποι εκ πλαγίου συγγενείς. Ο επιζών σύζυγος δεν περιλαµβανόταν στους εξ αδιαθέτου κληρονόµους. Για την άπορη χήρα όµως θεσπίστηκε µε την ίδια Νεαρά 117 δικαίωµα νόµιµης µοίρας που αντιστοιχούσε σε κληρονοµικό µερίδιο παιδιού (ή στο ένα τέταρτο της κληρονοµιάς, ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών). Από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους αναγκαίοι ήταν µόνο οι ανιόντες και οι κατιόντες. Οι λόγοι αποκλήρωσης, µε τις διάφορες περιπτώσεις αχαριστίας στο επίκεντρο αλλά και προφανή επίδραση της Εκκλησίας, απαριθµούνται περιοριστικώς, χωριστά για τους γονείς και τα τέκνα, στη Νεαρά 115. Το δηµόσιο δίκαιο κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο Στο µεταίχµιο ρητορικής και δηµοσίου δικαίου, επειδή αποτελούν εκδήλωση της προσπάθειας να καθοριστεί ένα πλαίσιο κανόνων συµπεριφοράς µε αποδέκτη τον φορέα την ανώτατης εξουσίας µέσα στο κράτος, δηλαδή τον αυτοκράτορα, βρίσκονται τα «κάτοπτρα ηγεµόνος». Με την έκφραση αυτή αποδίδεται όρος που εµφανίστηκε πολύ αργότερα στη Δύση (Furstenspiegel) και έχει επικρατήσει στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς αυτών των κειµένων παρέχουν συνήθως µια γενική εικόνα των αρετών του ηγεµόνα και µε αυτή την αφορµή κάνουν υποδείξεις, είτε αορίστως, είτε απευθυνόµενοι σε συγκεκριµένο πρόσωπο, ως προς τις αρχές που οφείλουν να γίνονται σεβαστές κατά τη διαχείριση της δηµόσιας διοίκησης. Εποµένως δεν πρέπει να συγχέονται τα κάτοπτρα µε την εγκωµιαστική φιλολογία, που εξυπηρετεί απλώς την Ο Ιουστινιανός επέφερε αλλαγές στις ρυθµίσεις σχετικά µε Παράσταση ανοικοδόµησης πόλης µικρογραφία χειρογρά-

17 αυτοκρατορική ιδεολογία, χρησιµοποιώντας δεδοµένα κλισέ. Πρώτο κείµενο αυτής της κατηγορίας στο πρώιµο Βυζάντιο θεωρείται ο Λόγος περί βασιλείας που εκφώνησε το 399 µπροστά στον αυτοκράτορα Αρκάδιο ο Συνέσιος ο Κυρηναίος (αργότερα επίσκοπος Πτολεµαΐδας). Στον λόγο αυτό γίνεται σαφής αντιπαράθεση του βασιλέα προς τον τύραννο µε στόχο να διακριθούν ως συστήµατα διακυβέρνησης η βασιλεία από την τυραννίδα. Στις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα έζησε ο διάκονος Αγαπητός που αφιέρωσε στον Ιουστινιανό Α, λίγο µετά την άνοδό του στον θρόνο, την Έκθεσιν κεφαλαίων παραινετικών. Στο έργο αυτό, που χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα κατά τους επόµενους αιώνες ακόµη και για σκοπούς διδακτικούς, συνδύασε ο Αγαπητός σε 72 κεφάλαια υλικό από την αρχαιοελληνική γραµµατεία µε στοιχεία χριστιανικά για να περιγράψει τον ιδεώδη ηγεµόνα. Στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς των ηγεµόνων συνέβαλλαν, µε έµµεσο βέβαιο τρόπο, και τα διάφορα κείµενα, φιλολογικά ή µη, µε τα οποία ασκούνταν κριτική σε βάρος τους. Το πιο χαρακτηριστικό δείγµα από τα έργα αυτής της κατηγορίας είναι τα Ανέκδοτα του ιστορικού της ιουστινιάνειας εποχής Προκοπίου που βρίθουν από νοµικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση του δηµόσιου βίου. Στη διοικητική επιστήµη και στη δοµή της δηµόσιας διοίκησης είναι αφιερωµένο το έργο του Ιωάννη Λυδού Περί αρχών της Ρωµαίων πολιτείας (µε πιθανό χρόνο ολοκλήρωσης το 552), που στηρίζεται στις εµπειρίες του συγγραφέα από τη µακρά θητεία του στη δηµόσια υπηρεσία. Στο δηµόσιο δίκαιο εντάσσεται από την Ιστορία του Μενάνδρου Προτήκτορος το τµήµα που αναφέρεται στη διαδικασία κύρωσης της συνθήκης ανάµεσα στο Βυζάντιο και στο περσικό κράτος (561). Σηµαντική πηγή για το δηµόσιο διεθνές δίκαιο εκείνων των χρόνων είναι και οι διάφορες εκθέσεις διπλωµατικών αποστολών, όπως π.χ. του Πέτρου Πατρικίου και του Νόννοσου. Πολιτειολογικό εξάλλου περιεχόµενο έχει το έργο του ίδιου Πέτρου Πατρικίου Περί πολιτική καταστάσεως, που γράφτηκε µεταξύ στη διάρκεια της θητείας του συγγραφέα ως µαγίστρου των θείων οφικίων (magister officiorum, µε αρµοδιότητες κατά περιόδους σηµερινού πρωθυπουργού). Στον ίδιο αποδόθηκε παλαιότερα και το Περί πολιτικής επιστήµης, αλλά η πατρότητα αυτή απορρίπτεται σχεδόν οµόφωνα. Πρόκειται για κείµενο που µάλλον συντάχθηκε µεταξύ Στην αρχή της βασιλείας του Ιουστινιανού (καταβάλλεται προσπάθεια για ακριβή Σηµαντική ήταν η επίδραση του Μεγάλου Βασιλείου στη βελτί-

18 χρονολόγηση µεταξύ 531-3) τοποθετείται µια συλλογή οικοδοµικών και πολεοδο- µικών διατάξεων, συντάκτης της οποίας φέρεται ο αρχιτέκτονας Ιουλιανός από την Ασκάλωνα της Παλαιστίνης. Το κείµενο αυτό εντάχθηκε πολύ αργότερα (στον 10ο και στον 4ο αιώνα) στη χειρόγραφη παράδοση άλλων νοµικών έργων. Το ποινικό δίκαιο Ως προς την αντεγκληµατική πολιτική που ακολούθησαν οι πρώτοι χριστιανοί αυτοκράτορες παρατηρείται σηµαντική επίταση της αυστηρότητας κατά την ποινική µεταχείριση των εγκληµατιών που δεν συµβιβάζεται µε την επιείκεια και τη φιλανθρωπία που διδάσκει ο χριστιανισµός. Και ναι µεν επί Μ. Κωνσταντίνου καταργήθηκε για ευνόητους λόγους η όχι σπάνια στο ρωµαϊκό δίκαιο ποινή της σταύρωσης, κατά τα λοιπά όµως θεσπίστηκαν φρικιαστικές ποινές. Μια πιθανή εξήγηση αυτού του φαινοµένου είναι ότι η σκλήρυνση της στάσης του ποινικού νοµοθέτη ίσως οφείλεται σε επηρεασµό από χριστιανούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων που θεωρούσαν τους νόµους των ανθρώπων περιττούς. Εποµένως ορισµένες σοβαρές εγκληµατικές πράξεις, όπως οι στρεφόµενες κατά της ζωής που είναι θείο δώρο, αξιολογήθηκαν ως προσβολή του «Θείου Νόµου» και η ποινή δηλώνει την ιδιαίτερη ηθική απαξία της πράξης. Με µοναδική εξαίρεση έναν νόµο του 534 (Κωδ ), όπου εµφανίζεται σε σχέση µε τον σκοπό της ποινής η ιδέα της γενικής πρόληψης, κατά τα λοιπά δεν θίγεται το ζήτηµα αυτό στην κοσµική νοµοθεσία των πρωτοβυζαντινών χρόνων, κάτι που σηµαίνει ότι η ποινή διατηρεί τον χαρακτήρα της πράξης ανταπόδοσης για την αποκατάσταση της έννοµης τάξης που είχε διαταραχθεί. Αντιθέτως, ήδη από τον 4ο αιώνα, λαµβάνει θέση στο θέµα αυτό ένας γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας και έγκριτος νοµικός της εποχής του: ο επίσκοπος Καισαρείας Βασίλειος. Αντιµετωπίζοντας τον σκοπό της ποινής στη συνολική του διάσταση, δηλαδή στον χώρο τόσο της πολιτείας όσο και της Εκκλησίας, αποκρούει τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα (εφόσον, όπως γράφει, δεν έχει επινοηθεί τρόπος, ώστε να εξαλείφονται τα γεγονότα) και τονίζει την αξία της κυρίως ως µέσου για τη βελτίωση των παραβατών του νόµου. Τα όργανα απονοµής της δικαιοσύνης Στην κορυφή της δικαιοσύνης βρισκόταν ήδη από την εποχή της ηγεµονίας ο αυτο-

19 κράτορας, δοθέντος ότι ήταν επικεφαλής όλου του κρατικού µηχανισµού. Καταρχήν δίκαζε ο ίδιος σε δεύτερο ή σε τρίτο βαθµό, υπήρχε όµως δυνατότητα να αχθεί µια υπόθεση απευθείας ενώπιόν του µε ορισµένες διαδικασίες (δέησις, ικεσία). Σε θέµατα δικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένης και της απονοµής της, επικουρούσε τον αυτοκράτορα ενόσω υπήρχε αυτό το αξίωµα ο κοιαίστωρ του ιερού παλατίου. Από την εγκατάσταση της πρωτεύουσας του κράτους στην Κωνσταντινούπολη ανώτατη δικαστική αρχή είναι ο ανθύπατος (proconsul). Λίγο µετά τα µέσα του 4ου αιώνα ο φορέας αυτού του αξιώµατος έχει τον τίτλο του επάρχου της πόλεως (praefectus urbi) µε δικαιοδοσία που κάλυπτε όλες τις ιδιωτικές διαφορές. Στη νέα πρωτεύουσα δικάζουν επίσης οι πραίτωρες (αρχικά δύο, αργότερα σε κυµαινόµενο κατά περιόδους αριθµό) µε ανάλογες αρµοδιότητες προς τους φορείς του αντίστοιχου αξιώµατος στη Ρώµη. Δικαστική εξουσία µε µεταβίβαση αρµοδιότητας ασκούσε και ο νυκτέπαρχος (praefectus vigilum). Με τη Νεαρά 80 δηµιουργούσε το 539 ο Ιουστινιανός Α ένα νέο αξίωµα, τον quaesitor, στον οποίο ανέθεσε δικαστικά καθήκοντα ως προς τους παρεπιδηµούντες στην πρωτεύουσα ξένους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. Ο έπαρχος της πόλης, επικουρούµενος από τον νυκτέπαρχο, είναι αρµόδιος για την εκδίκαση και των ποινικών υποθέσεων. Το 535 ίδρυσε ο Ιουστινιανός µε τη Νεαρά 13 το αξίωµα του πραίτωρος των δήµων, ιεραρχικά υποδεέστερου από τον έπαρχο της πόλης, που απορρόφησε τον νυκτέπαρχο. Έτσι έχουν τελικώς την ποινική δικαιοδοσία στα χέρια τους ο έπαρχος, ο πραίτωρ των δήµων και ο quaesitor. Δικαστική εξουσία για τη βεβαίωση του κύρους ορισµένων πράξεων (εκούσια δικαιοδοσία) ασκούσαν κυρίως οι πραίτωρες, ο µάγιστρος του κήνσου (magister census) και, µετά την εγκαθίδρυσή τους επί Ιουστινιανού οι έκδικοι (defensores) των πόλεων. Όλοι οι παραπάνω αξιωµατούχοι που παράλληλα προς τα διοικητικά τους καθήκοντα απένεµαν και δικαιοσύνη η διάκριση των εξουσιών ήταν άγνωστη στο Βυζάντιο δεν είχαν υποχρεωτικώς νοµικές γνώσεις. Στα δικαστήρια µετείχαν όµως και νοµικοί ως πάρεδροι (σύµπονοι), που λειτουργούσαν ως σύµβουλοι των υπό στενή έννοια δικαστών. Προσπάθεια να στελεχώσει τα δικαστήρια της πρωτεύουσας µε νοµικούς έκανε ο Ιουστινιανός, διορίζοντας µε τη Νεαρά 82 (539) δώδεκα δικαστές µε γενική αρµοδιότητα, από τους οποίους επτά προέρχονταν από µητρώα των συνηγόρων. Εκτός Κωνσταντινούπολης τα όργανα απονοµής της δικαιοσύνης και οι διάφοροι βαθ-

20 µοί δικαιοδοσίας προσδιορίστηκαν µε βάση τη διοικητική διάρθρωση του κράτους σε επαρχίες, διοικήσεις και υπαρχίες (praefecturae praetorio). Σε πρώτο βαθµό δίκαζαν οι διοικητές των επαρχιών και σε δεύτερο εκείνοι των διοικήσεων (βικάριοι) ή των υπαρχιών (έπαρχοι πραιτωρίων). Μόνο των βικαρίων προσβάλλονταν οι αποφάσεις ενώπιον του αυτοκράτορα, όχι όµως και των επάρχων πραιτωρίων. Κατά την εκδίκαση ενδίκων µέσων µπορούσε να αναπληρωθεί ο αυτοκράτορας από τον έπαρχο πραιτωρίων της Ανατολής, που έδρευε στην πρωτεύουσα, ή τον κοιαίστωρα του ιερού παλατίου. Παράλληλα ασκούσαν δικαστικά καθήκοντα τόσο σε πολιτικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις και άλλοι κρατικοί αξιωµατούχοι είτε αυτοτελώς είτε ύστερα από εξουσιοδότηση µε βάση ειδικές διατάξεις. Ειδική δικαιοδοσία ασκούσαν και διάφορα όργανα λόγω της σχέσης ορισµένων προσώπων ή ορισµένων διαφορών µε τον κύκλο αρµοδιοτήτων τους ή λόγω διαφόρων προνοµίων (π.χ. συγκλητικοί, στρατιωτικοί, κληρικοί). Κατά την πρώιµη περίοδο σηµαντική υπήρξε η συµβολή των επισκόπων στην απονο- µή της πολιτικής δικαιοσύνης. Από τον Μ. Κωνσταντίνο καθιερώθηκε µε τον θεσµό της επισκοπικής δικαιοδοσίας (audientia episcopalis) η δυνατότητα να επιλαµβάνονται τα επισκοπικά δικαστήρια της εκδίκασης ιδιωτικών διαφορών. Ως προς το αν επρόκειτο για δικαιοδοσία κατά νοµική ακριβολογία, η επικρατούσα γνώµη δέχεται διαιτητικό χαρακτήρα. Περαιτέρω θεσπίστηκε από τον Ιουστινιανό µε τη Νεαρά 86 (539) η εποπτεία του επισκόπου επί των πολιτειακών δικαστηρίων κατά την απονοµή της πολιτικής και της ποινικής δικαιοσύνης που έφθανε µέχρι τη σύµπραξη µε τον κοσµικό δικαστή, αν οι διάδικοι αµφισβητούσαν την αµεροληψία του τελευταίου. Η απονοµή δικαίου στις επαρχίες υπαγόταν στη δικαιοδοσία των

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα