ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 682 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας {SEC(2011) 1278 τελικό}

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις ιευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταµείων Βελτίωση της προβολής της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τοµέα και για να προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηµατικότητα Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελµατισµού και της κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηµατιών Βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µορφών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιχειρηµατικότητα ηµόσιες συµβάσεις Κρατικές ενισχύσεις ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ : ΑΛΛΕΣ Ι ΕΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...14

3 1. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; Η ενιαία αγορά χρειάζεται νέα, χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προσανατολισµένη στη δηµιουργία απασχόλησης για όλους, υποστηρίζοντας το αυξανόµενο αίτηµα των Ευρωπαίων να χαρακτηρίζονται η εργασία τους, η κατανάλωση, η αποταµίευση και οι επενδύσεις τους από περισσότερες «ηθικές» και «κοινωνικές» αρχές. Για την προώθηση της «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας» η Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική καινοτοµία στο επίκεντρο του προβληµατισµού της, τόσο από την άποψη της εδαφικής συνοχής όσο και της αναζήτησης πρωτότυπων λύσεων για τα κοινωνικά προβλήµατα, και ιδίως την καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού, όπως εκφράζεται στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» 1, στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτοµίας» 2, στην Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 3 και στην «Πράξη για την Ενιαία αγορά» 4 (ΠΕΑ). Η δηµόσια διαβούλευση για την ΠΕΑ 5 κατέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονοµίας εν γένει στην παροχή καινοτόµων απαντήσεων στις σηµερινές οικονοµικές, κοινωνικές και σε ορισµένες περιπτώσεις περιβαλλοντικές προκλήσεις µε την ανάπτυξη βιώσιµων θέσεων απασχόλησης µε πολύ µικρή πιθανότητα µετεγκατάστασης, την κοινωνική ενσωµάτωση, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ.. Πράγµατι, µια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονοµίας, είναι µια επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά η δηµιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. ραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηµατικό και καινοτόµο τρόπο, και χρησιµοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζοµένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εµπλέκονται στις οικονοµικές δραστηριότητές της 6. Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» για τις επιχειρήσεις 7 : για τις οποίες ο κοινωνικός ή κοινωνιακός στόχος κοινού συµφέροντος είναι ο λόγος ύπαρξης της εµπορικής δραστηριότητας, που συχνά εκφράζεται µε υψηλό επίπεδο κοινωνικής καινοτοµίας, Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη COM(2010) 2020 Ανακοίνωση «Ένωση Καινοτοµίας» COM(2010) 546 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2010 Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» COM(2010) 758 τελικό της 16 ης εκεµβρίου 2010 «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης», COM(2011) 206 τελικό της 13 ης Απριλίου Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι αγγλικοί όροι «Social Business» και «Social enterprise» αντιστοιχούν στην έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Κατά την έννοια των κανόνων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νοµολογίας του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2

4 των οποίων τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως στην υλοποίηση του εν λόγω κοινωνικού στόχου, και των οποίων ο τρόπος οργάνωσης ή το σύστηµα κυριότητας αντικατοπτρίζει την αποστολή τους, µε βάση δηµοκρατικές ή συµµετοχικές αρχές ή αποσκοπώντας στην κοινωνική δικαιοσύνη 8. Πρόκειται συνεπώς για: επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και υπηρεσίες σε ένα ευάλωτο κοινό (πρόσβαση στη στέγαση, πρόσβαση στην περίθαλψη, βοήθεια στους ηλικιωµένους ή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ένταξη των ευπαθών οµάδων, φύλαξη παιδιών, πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση, διαχείριση της εξάρτησης, κλπ.) ή/και επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος παραγωγής των αγαθών ή υπηρεσιών επιδιώκει έναν κοινωνικό στόχο (κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη µέσω της πρόσβασης στην εργασία µειονεκτούντων ατόµων ιδίως λόγω της χαµηλής ειδίκευσής τους ή κοινωνικών ή επαγγελµατικών προβληµάτων που προκαλούν ο αποκλεισµός και η περιθωριοποίηση), αλλά των οποίων η δραστηριότητα µπορεί να καλύπτει αγαθά ή υπηρεσίες άλλα εκτός των κοινωνικών. Η κοινωνική οικονοµία απασχολεί πάνω από 11 εκατοµµύρια µισθωτούς στην ΕΕ, ήτοι το 6% της συνολικής απασχόλησης 9. Συγκεντρώνει τις οντότητες µε ειδικό νοµικό καθεστώς (συνεταιρισµοί, ιδρύµατα, ενώσεις, αλληλασφαλιστικές εταιρείες), εκ των οποίων πολλές είναι επίσης κοινωνικές επιχειρήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις υπό µορφή ιδιωτικών εταιρειών ή παραδοσιακά ανώνυµων εταιρειών. Τα συγκεκριµένα νοµικά καθεστώτα της κοινωνικής οικονοµίας είναι ιδιαίτερα προσαρµοσµένα στις κοινωνικές επιχειρήσεις διότι ο τρόπος διακυβέρνησής τους ενθαρρύνει τη συµµετοχή και το άνοιγµα. Μελέτη του εκτιµά ότι το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού που εµπλέκεται στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα 11 ανέρχεται σε 4,1% στο Βέλγιο, 7,5% στη Φινλανδία, 3,1% στη Γαλλία, 3,3% στην Ιταλία, 5,4% στη Σλοβενία και σε 5,7% στο Ηνωµένο Βασίλειο. Περίπου µία στις τέσσερις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στην Ευρώπη θα είναι συνεπώς κοινωνική επιχείρηση. Η σχέση αυτή στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη Γαλλία είναι µία στις τρεις 12. Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά είναι παραγωγικότερες και ανταγωνιστικότερες από ό,τι πιστεύουµε. Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό επίπεδο Για παράδειγµα, µε περιορισµένο φάσµα µισθών CIRIEC «Η κοινωνική οικονοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σ. 48 Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. and Bosma, N Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship. Εδώ ορίζεται ως «δραστηριότητα µε κοινωνικό, περιβαλλοντικό στόχο ή στόχο γενικού συµφέροντος. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών ή κατάρτισης σε κοινωνικά µειονεκτούντα άτοµα ή σε άτοµα µε αναπηρία, τη χρήση των κερδών για κοινωνικούς σκοπούς, την οργάνωση των οµάδων αλληλοβοήθειας για δράση γενικού συµφέροντος», κλπ, αυτόθι. σ. 44 Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. and Bosma, N Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship. 3

5 προσωπικής δέσµευσης των εργαζοµένων τους και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας που προσφέρουν 13. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν, µέσω της κοινωνικής καινοτοµίας, στην έξυπνη ανάπτυξη ανταποκρινόµενες σε ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόµη λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και ακολουθώντας το µακροπρόθεσµό όραµά τους, διαµορφώνουν µια βιώσιµη ανάπτυξη µε την έµφαση που δίνουν στην ανθρώπινη πτυχή και στην κοινωνική συνοχή αποτελούν την καρδιά της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Με άλλα λόγια, σκοπός τους είναι να οργανώνουν κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί µέρος της προώθησης και της αξιοποίησης της κοινωνικής καινοτοµίας που ξεκίνησε το 2009 από τον Πρόεδρο Barroso 14. Λόγω των διαφορετικών στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα υψηλό βαθµό κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που εγκρίθηκε την ίδια ηµέρα 15, και θα τους επιτρέψει επίσης να αξιοποιήσουν καλύτερα την κοινωνική προστιθέµενη αξία τους. Ορισµένα παραδείγµατα ευρωπαϊκών κοινωνικών επιχειρήσεων: Στην Ιταλία, ένα ιατρικό κέντρο παρέχει εξειδικευµένη βοήθεια υψηλού επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής διαµεσολάβησης, ιδίως σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις δηµόσιες υπηρεσίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα σε εύθραυστη κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση (π.χ. µετανάστες). Στη Ρουµανία, µια επιχείρηση αποτελούµενη από πέντε υπαλλήλους και πέντε εθελοντές, εργάζεται από το 1996 για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στη ρουµανική γλώσσα για τυφλούς, προσαρµόζοντας το υλικό υπόστρωµα (ιδίως βιβλία ανάγνωσης, ταινίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες ανάγκες) για κοινό που εκτιµάται ότι ανέρχεται σε άτοµα. Στη Γαλλία, µια εταιρεία εφάρµοσε το 2004 µια πρωτοποριακή ιδέα παροχής υπηρεσιών πλυσίµατος αυτοκινήτων χωρίς νερό, µε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα, χρησιµοποιώντας ανειδίκευτο προσωπικό ή περιθωριοποιηµένα άτοµα, προκειµένου να τα επανεντάξει στην αγορά εργασίας. Στην Ουγγαρία, ένα ίδρυµα δηµιούργησε εστιατόριο το οποίο απασχολεί άτοµα µε αναπηρία (40 εργαζόµενους), τους παρέχει κατάρτιση, καθώς και υπηρεσία παιδικής µέριµνας για τη διασφάλιση της µετάβασης σε σταθερή απασχόληση. Στις Κάτω Χώρες, µια επιχείρηση διδάσκει ανάγνωση µε τη χρήση καινοτόµων ψηφιακών εργαλείων και µέθοδο που βασίζεται στο παιχνίδι. Η µέθοδος είναι ειδικά Ενδεικτικά, στη Γαλλία, οι απουσίες λόγω ασθενείας είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στις άλλες επιχειρήσεις: 5,5% έναντι 22%, «Absence au travail pour des raisons de santé dans l économie sociale», Chorum, Απρίλιος 2011, Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010, σ. 11 και 109 COM(2011)681 τελικό 4

6 προσαρµοσµένη στα υπερκινητικά ή αυτιστικά παιδιά, αλλά και στους αναλφάβητους και τους µετανάστες. Στην Πολωνία, ένας κοινωνικός συνεταιρισµός που έχει συσταθεί από δύο ενώσεις απασχολεί µακροχρόνια ανέργους και άτοµα µε αναπηρία και παρέχει στην αγορά σειρά υπηρεσιών: υπηρεσίες εστίασης και έτοιµων φαγητών, µικρές κατασκευαστικές εργασίες και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και κατάρτιση για την επαγγελµατική ένταξη των µειονεκτούντων ατόµων. Στην προσέγγισή της στον ποικιλόµορφο αυτό τοµέα, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να παράσχει έναν κανονιστικό ορισµό δεσµευτικό για όλους, που θα οδηγούσε σε ένα κανονιστικό κλοιό. Προτείνει µια περιγραφή η οποία βασίζεται σε αρχές που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη µέλη, των οποίων προτίθεται να σεβαστεί την ποικιλοµορφία των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιλογών, καθώς και την ικανότητα καινοτοµίας των κοινωνικών επιχειρηµατιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εγκρίνει, ενδεχοµένως, έναν ακριβέστερο ορισµό µόνο εάν τα ρυθµιστικά µέτρα ή κίνητρα απαιτούν να καθοριστεί επακριβώς το πεδίο εφαρµογής, εµπλέκοντας στενά τους εκπροσώπους του τοµέα. Η Επιτροπή επιθυµεί να πλαισιώσει την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να αντλήσει διδάγµατα από τις εµπειρίες τους για τη στήριξη του συνόλου της οικονοµίας. Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή επιδιώκει δύο στόχους: Την υποβολή σχεδίου δράσης βραχυπρόθεσµα για την πλαισίωση της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, βασικών παραγόντων της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας Την υποβολή προς συζήτηση πεδίων προβληµατισµού µεσοπρόθεσµα/µακροπρόθεσµα. 2. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Το δυναµικό ανάπτυξης και διάδοσης του µοντέλου των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά δεν έχει ακόµη αποτελέσει αντικείµενο πλήρους εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσκρούουν σε εµπόδια που πολλές εκθέσεις έχουν εντοπίσει 16, µε πιο πρόσφατη την έκθεση του BEPA 17 κατά τα µέσα του Πιο συχνά αντιµετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις µε οποιαδήποτε άλλη ΜΜΕ, και µπορούν συνεπώς να επωφελούνται από πρωτοβουλίες της Small Business Act για την Ευρώπη 18. Αλλά αντιµετωπίζουν επίσης τις δικές τους ειδικές δυσκολίες. Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να µπορούν να επωφελούνται, όπως και οι άλλες επιχειρήσεις, από τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς. Αυτό αφορά Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe - Final Report, Austrian Institute for SME Research and TSE Entre, Turku School of Economics, Φινλανδία, Βιέννη, Ιούνιος 2007, έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010 Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό 5

7 ασφαλώς τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να έχουν ως στόχο να αναπτυχθούν σε επίπεδο ηπείρου ή ακόµη µόνο σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά οι µικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βασικά επικεντρωµένες µόνο στην τοπική δράση, επηρεάζονται επίσης άµεσα από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς στον τραπεζικό τοµέα, όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία, ή την εφαρµογή των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο δυσκολίες για την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής τους (υποστήριξη της ιδέας, ανάπτυξη του πιλοτικού σχεδίου ή του πρωτοτύπου, ανάπτυξη µεγάλης κλίµακας). Οι περιορισµοί σχετικά µε την ανακατανοµή των κερδών ή την απασχόληση των ευάλωτων εργαζοµένων δίνουν συχνά την εντύπωση στους πιστωτές ή στους δυνάµει επενδυτές ότι είναι επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου και λιγότερο επικερδείς από άλλες. Περισσότερο από τις άλλες επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τις ατέλειες των χρηµατοπιστωτικών αγορών (κατακερµατισµός, έλλειψη πανευρωπαϊκής πλατφόρµας για το δάνειο κ.λπ.). Συνεπώς, οι επενδυτές δεν ενηµερώνονται επαρκώς για τις πραγµατικές κοινωνικές επιπτώσεις ορισµένων ταµείων επενδύσεων αλληλεγγύης. Η πρόσβαση σε δηµόσιους πόρους εξακολουθεί συχνά να παρεµποδίζεται από ιδιαίτερα άκαµπτα ή πολύ γραφειοκρατικά συστήµατα. Για παράδειγµα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία όταν οι διαχειριστικές αρχές χρηµατοδοτούν µόνο βραχυπρόθεσµα έργα. Ο µεγάλος αριθµός διαφορετικών προγραµµάτων, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα καθιστά δυσπρόσιτα στις µικρές επιχειρήσεις. Το φαινόµενο αυτό ενισχύεται από τον χαµηλό βαθµό αναγνώρισης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Η έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ φορέων διαφορετικών περιοχών ή διαφορετικών χωρών παρεµποδίζει τη διάδοση των ορθών πρακτικών, την οικοδόµηση εταιρικών σχέσεων και την εξεύρεση νέων διεξόδων. Στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα εξακολουθεί να είναι υποτιµηµένη, ενώ η ενσωµάτωσή της στην αρχική και συνεχή κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της αξιοπιστίας της. Ένας αυξανόµενος αριθµός νέων πτυχιούχων επιλέγει να εµπλακεί στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, αλλά δεδοµένου ότι είναι ελάχιστα γνωστή, η εµπειρία αυτή δεν εκτιµάται αρκετά στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Το φαινόµενο αυτό επιτείνεται από την ποικιλία των ορισµών στην Ευρώπη, γεγονός που εξηγεί την ετερογένεια των διαθέσιµων στοιχείων. Η έννοια δεν ορίζεται πάντοτε και όταν ορίζεται, δεν καλύπτει ταυτόσηµες πραγµατικότητες στις διάφορες χώρες. Συχνά, παλαιά, κατακερµατισµένα και µη εναρµονισµένα, τα δεδοµένα καθιστούν δύσκολη την προσαρµογή και τον συντονισµό των δηµόσιων πολιτικών. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ρυθµιστικό περιβάλλον, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεν λαµβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις ή τα υφιστάµενα καταστατικά. Αυτό περιπλέκει την κινητοποίηση των επενδυτών, την πρόσβαση στις επιδοτήσεις ή στις δηµόσιες συµβάσεις, υποχρεώνοντάς τους ενίοτε να χρησιµοποιούν περίπλοκες νοµικές ρυθµίσεις. Έτσι, συµβαίνει οι κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εταιρική µορφή να µην µπορούν να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης στις ενώσεις. 6

8 3. ΈΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί έχουν ήδη αναπτύξει οριζόντιες πολιτικές, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας, καθώς και στοχευµένα προγράµµατα που µπορούν να στηρίξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική καινοτοµία. Σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δηµοσιεύεται ταυτόχρονα µε την παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα υφιστάµενα µέτρα, καθώς και ορισµένες εµπειρίες άλλων χωρών, από τις οποίες θα µπορούσε να εµπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, για να µπορέσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν πλήρως το δυναµικό τους, η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσεων το οποίο εντάσσεται στη γενική στήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας και το οποίο θα διευκολύνει την καθιέρωση ενός προσαρµοσµένου οικοσυστήµατος, σε στενή συνεργασία µε τους φορείς του κλάδου και τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή προτείνει έντεκα βασικές δράσεις, τις οποίες θα δροµολογήσει πριν από το τέλος του Βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις ιευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστηµα χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν είναι ανεπτυγµένο σε σύγκριση µε αυτό που απολαύουν οι άλλες επιχειρήσεις. Όλο και περισσότεροι επενδυτές επιθυµούν, όµως, να συνδυάσουν τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά αποτελέσµατα µε τη θεµιτή επιθυµία τους για οικονοµική απόδοση των επενδύσεων, υποστηρίζοντας την υλοποίηση στόχων γενικού συµφέροντος µακροπρόθεσµα. Πέρα από τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, που αποτελούν αντικείµενο προτάσεων στην ανακοίνωση σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) 19, ένα ευρωπαϊκό µέσο στήριξης της χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων θα ωθούσε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς να επενδύουν περισσότερο σε αυτές τις επιχειρήσεις, µέσω της συµµετοχής σε κεφάλαια ή δάνεια. Ένα κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία των εν λόγω επενδυτικών οχηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ευκταίο. Επιπλέον, η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 20 διερευνά τη δυνατότητα καθιέρωσης στις αρχές του 2012 µιας θυρίδας «ιδίων κεφαλαίων» (ESIEF 21 ) για επενδύσεις σε ταµεία που έχουν ως στόχο να παραχθεί αποτέλεσµα για το κοινωνικό σύνολο. Η εν λόγω πιλοτική δράση θα µπορούσε να COM(2011) 681 τελικό Όµιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο επενδύσεων και επιχειρηµατικότητας (ESIEF), το οποίο θα επένδυε σε 10 έως 15 οχήµατα στα κράτη µέλη. 7

9 προετοιµάσει το νέο ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό µέσο που προτείνεται από την Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2011 (Βασική δράση αριθ. 3). Η πρόσβαση στις πιστώσεις αποτελεί, για πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις, προϋπόθεση για τη σύσταση και την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές ή θεωρούνται ότι συνδέονται µε µεγαλύτερους κινδύνους, έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι οι ΜΜΕ στην ανεύρεση των απαιτούµενων κεφαλαίων. Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι δύο κανονιστικοί πυλώνες της ανακοίνωσης του 2007 σχετικά µε την προώθηση της µικροπίστωσης 22 (βελτίωση του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος και δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την επιχειρηµατικότητα) δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο. Βασική δράση αριθ. 1. Όπως ανακοινώθηκε στην πράξη για την ενιαία αγορά, πριν από το τέλος του 2011, θα προταθεί ένα ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο για τα ταµεία επενδύσεων αλληλεγγύης το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, λαµβανοµένης υπόψη της δηµόσιας διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε και της µελέτης επιπτώσεων. Στόχος θα είναι η προώθηση της δηµιουργίας ειδικών ταµείων, τα οποία θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά. Βασική δράση αριθ. 2. Εκτός από τη συνέχιση της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε µικροπιστώσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων και την ανάπτυξη του εν λόγω µέσου, µε την ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτοµία για την περίοδο , βελτίωση της ανάλυσης, ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος της µικροπίστωσης Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταµείων Η εµπειρία της λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων θα πρέπει να συνοψισθεί, να αξιολογηθεί και θα συζητηθεί µε τις εθνικές αρχές διαχείρισης, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη στήριξη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις κατά την προσεχή περίοδο προγραµµατισµού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναπτύξει µια συγκεκριµένη δράση χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Βασική δράση αριθ. 3. Στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτοµία, η Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού µέσου 90 εκατ. ευρώ που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων για την εκκίνηση, την ανάπτυξη και την επέκτασή τους, µέσα από επενδύσεις σε Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της µικροπίστωσης µε σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM(2007)708 COM (2011) 609 τελικό της

10 κεφάλαια επενδύσεων αλληλεγγύης, που θέτουν στη διάθεση µέσα ιδίων κεφαλαίων και τη χρηµατοδότηση µε δανειοδότηση. Βασική δράση αριθ. 4. Η Επιτροπή πρότεινε την ρητή εισαγωγή µιας επενδυτικής προτεραιότητας «κοινωνικές επιχειρήσεις» στους κανονισµούς ΕΤΠΑ και ΕΚΤ από το , για την παροχή σαφούς νοµικής βάσης και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες να συµπεριλάβουν στα προγράµµατά τους στοχοθετηµένες δράσεις του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ για το Βελτίωση της προβολής της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τοµέα και για να προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηµατικότητα Μία από τις κύριες ανάγκες που εκφράζονται από όλους τους φορείς είναι να υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται για τις κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό αφορά ειδικότερα την ανάγκη ύπαρξης µέσων για την αξιολόγηση και την αποτίµηση των επιπτώσεων και των κοινωνικών επιδόσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων (π.χ. µε βάση τις εµπειρίες ορισµένων κρατών µελών τα οποία έχουν αναπτύξει δορυφορικούς λογαριασµούς για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως των συνεταιρισµών και των ταµείων αλληλασφάλισης). Για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, η επισήµανση ή η πιστοποίηση αποτελούν δυνάµει εργαλεία. Είναι επίσης σηµαντικό να προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Βασική δράση αριθ. 5. Εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών και των αναπαραγόµενων µοντέλων αναπτύσσοντας µε τα εµπλεκόµενα µέρη µια πλήρη χαρτογράφηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά τους, τα οικονοµικά µοντέλα τους, το οικονοµικό βάρος τους, το διασυνοριακό αναπτυξιακό δυναµικό τους, το περιεχόµενο και τα κριτήρια των νοµικών και των φορολογικών καθεστώτων και τους υφιστάµενους µηχανισµούς επισήµανσης. Βασική δράση αριθ. 6. ηµιουργία µιας δηµόσιας βάσης δεδοµένων των σηµάτων και πιστοποιήσεων που εφαρµόζονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, για τη βελτίωση της προβολής και σύγκρισης. Βασική δράση αριθ. 7. Προώθηση της αµοιβαίας µάθησης και της ενίσχυσης ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων για τη δροµολόγηση συνολικών στρατηγικών στήριξης, προώθησης και χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, µέσω της ανάλυσης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της ευαισθητοποίησης, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και διάδοσης

11 Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελµατισµού και της κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηµατιών Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες, νέοι ή ήδη εγκατεστηµένοι, πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη χρηστή διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει τη γόνιµη αλληλεπίδραση µε άλλους καινοτόµους επιχειρηµατίες καθώς και µε την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα. Αυτό µπορεί ιδίως να γίνει στο πλαίσιο των φυτώριων επιχειρήσεων (εκκολαπτήρια για κοινωνικές «επιχειρήσεις-νεογνούς»). Οι λίγες εµπειρίες σε αυτούς τους τοµείς αξίζουν να υποστηριχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες θα πρέπει επίσης να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε συµβουλές και στην υποστήριξη άλλων ηγετών επιχειρήσεων ή τραπεζιτών. Βασική δράση αριθ. 8. ηµιουργία µιας ενιαίας και πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας πληροφοριών και ανταλλαγής εµπειριών, συνδεδεµένη ενδεχοµένως µε την Πλατφόρµα Κοινωνικής Καινοτοµίας στην Ευρώπη 25 και το δίκτυο «Enterprise Europe Network», για τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, τα φυτώρια και τις οµάδες (clusters), τους κοινωνικούς επενδυτές και αυτούς που εργάζονται µαζί τους. Προώθηση και αύξηση της προσβασιµότητας των κοινοτικών προγραµµάτων που µπορούν να παρέχουν στήριξη στους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, όπως το ERASMUS, το ERASMUS για νέους επιχειρηµατίες, το TEMPO, «Νεολαία σε δράση» (ιδίως οι δραστηριότητες «Πρωτοβουλίες Νέων») και το HORIZON Βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µορφών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιχειρηµατικότητα Η µελέτη για την εφαρµογή του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας 26 τόνισε την πολυπλοκότητα του κειµένου και συνέστησε διάφορους τρόπους για να καταστεί το καθεστώς αυτό απλούστερο και ελκυστικότερο και να συµβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρηµατιών. Τα ιδρύµατα συχνά θεωρούν ότι τους είναι δύσκολο να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, δεδοµένου ότι οι διαφορετικές κανονιστικές διατάξεις οδηγούν σε απαιτήσεις και διαδικασίες που µπορεί να είναι ενίοτε πολύπλοκες (ιδίως φορολογικές). Τέλος, ο τοµέας της αλληλασφάλισης, εκφράζει τακτικά την επιθυµία να µπορεί να βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό καταστατικό, αλλά αντιθέτως ορισµένοι θεωρούν ότι δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη Μελέτη για την εφαρµογή του κανονισµού 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), της 5 ης Οκτωβρίου 2010, 10

12 Βασική δράση αριθ. 9. Με βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους, υποβολή πρότασης για την απλούστευση του κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί η αυτονοµία της σε σχέση µε τις εθνικές νοµοθεσίες και, συνεπώς, να διευκολυνθεί η χρήση της για τη δηµιουργία κοινωνικών συνεταιρισµών. Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση καταστατικού του ευρωπαϊκού ιδρύµατος, για τη βελτίωση της άσκησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων. Το καταστατικό αυτό θα υφίσταται παράλληλα µε τα εθνικά νοµικά συστήµατα και η χρήση του θα είναι προαιρετική. Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλα τα κράτη µέλη για την εξέταση ιδίως των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους ηµόσιες συµβάσεις Παρά τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται µε τους σχετικούς κανονισµούς, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά θεωρούν ότι εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσανάλογες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια τόσο της ευρωπαϊκής σχετικής νοµοθεσίας όσο και των εθνικών ρυθµίσεων, οι οποίες ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των κρατών µελών, όπου η πρακτική των «κανονιστικών υπερβολών» (goldplating) δεν κατέστησε πάντοτε δυνατό να επωφελούνται πλήρως από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις». Αφετέρου, ορισµένοι δηµόσιοι οργανισµοί δεν εκµεταλλεύονται πάντοτε το υφιστάµενο δυναµικό καινοτοµίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περισσότερες απαντήσεις που έλαβε η Επιτροπή µετά την Πράσινη Βίβλο για το µέλλον των δηµοσίων συµβάσεων θεωρείται ότι η δυνατότητα προσφυγής σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια στις δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να προκύπτει καλύτερα από τις οδηγίες. Βασική δράση αριθ. 10. Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των δηµοσίων συµβάσεων, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο στοιχείο της ποιότητας κατά την ανάθεση των συµβάσεων, ιδίως στην περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, και να εξεταστεί πώς οι συνθήκες εργασίας των συµµετεχόντων στους τρόπους παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές της Συνθήκης για την απαγόρευση των διακρίσεων, της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας τηρούνται πλήρως Κρατικές ενισχύσεις Η Επιτροπή εξέδωσε στις 23 Μαρτίου 2011 ανακοίνωση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρµόζονται στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 27, η οποία µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι προτίθεται να υιοθετήσει πιο διαφοροποιηµένους κανόνες, 27 COM(2011)146 τελικό 11

13 ανάλογα µε τις επιπτώσεις των ενισχύσεων υπό τη µορφή αντιστάθµισης δηµόσιας υπηρεσίας στην ενδοκοινοτική αγορά. Αναγνωρίζει επίσης ότι ορισµένοι τύποι κοινωνικών υπηρεσιών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη χρηµατοοικονοµική δοµή και τους στόχους τους. Βασική δράση αριθ. 11. Απλούστευση της εφαρµογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες. Η απλούστευση αυτή θα µπορούσε να ωφελήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όταν αυτές παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν επιπτώσεις στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Στις προτάσεις σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κανόνων για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι οποίες δηµοσιεύτηκαν τον Σεπτέµβριο 2011, η Επιτροπή επιδιώκει να ανταποκριθεί στον εν λόγω στόχο απλούστευσης για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες, ιδίως προτείνοντας κανονισµό de minimis για τις τοπικές ΥΓΟΣ και µια νέα απόφαση η οποία εξαιρεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης. Προβλέπεται ότι οι νέοι κανόνες πρόκειται να θεσπιστούν από την Επιτροπή πριν από το τέλος του ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ : ΑΛΛΕΣ Ι ΕΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέρα από τις δράσεις προτεραιότητας που παρατίθενται ανωτέρω, η Επιτροπή υποβάλλει προς συζήτηση προτάσεις των οποίων οι λεπτοµέρειες και οι µέθοδοι χρήζουν ενδελεχέστερης εξέτασης, και ιδίως: δικτύωση των τραπεζών, συχνά δηµόσιων ή ηµιδηµόσιων ιδρυµάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 28 και δηµιουργία δυνατοτήτων για τη διάδοση των εµπειριών τους στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποίηση των αδρανών πόρων και επανεισαγωγή τους στο οικονοµικό κύκλωµα (για παράδειγµα οι τραπεζικοί λογαριασµοί αποβιωσάντων που δεν έχουν κλείσει) βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την πρότασή της όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο των ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µεταξύ των ηλικιωµένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης, το 2012 (αλλαγή σταδιοδροµίας ή ανάπτυξη του εθελοντισµού µεταξύ των συνταξιούχων) προώθηση της έρευνας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, και ιδίως συγχρηµατοδότηση των εθνικών σχεδίων για τη δηµιουργία δορυφορικών λογαριασµών 29, ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να εµφανίζονται στα εθνικά λογιστικά συστήµατα Σχετικά παραδείγµατα είναι η Caisse des dépôts et consignations (Γαλλία), η KfW Entwicklungsbank (Γερµανία) ή το έργο της Big Society Bank (Ηνωµένο Βασίλειο), ή η Triodos Bank (Βέλγιο, Κάτω Χώρες) 12

14 εξέταση της δυνατότητας αύξησης και υπαγωγής νέων κατηγοριών ενισχύσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, ο οποίος εφαρµόζεται έως τις 31 εκεµβρίου 2013 ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την προσαρµογή των εθνικών φορολογικών καθεστώτων υπέρ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επενδύσεων αλληλεγγύης ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τη χρήση των συσσωρευµένων κεφαλαίων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως το κλείδωµα («asset locks»), ώστε να καταστεί δυνατό το κεφάλαιο αυτό είτε να παραµείνει στην επιχείρηση είτε να ελευθερωθεί για να επενδυθεί σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να συνεχιστεί ο προβληµατισµός όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα: Νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, µε την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, για παράδειγµα, στο πλαίσιο του φόρουµ χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Μετά την έγκριση της Ένωσης για την Καινοτοµία και το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4 ης Φεβρουαρίου 2011 να καθιερωθεί ένα εργαλείο για την αποτίµηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή δεσµεύεται να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αδρανή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξή τους. Την ανάπτυξη και τη δικτύωση πλατφορµών συναλλαγών (χρηµατιστήρια 30 ) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Τη δυνατότητα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παράγουν κέρδη να µπορούν να χρησιµοποιούν εθελοντές και να δέχονται δωρεές χωρίς αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. Την ανάγκη ενός ενδεχόµενου ευρωπαϊκού καταστατικού για τις άλλες µορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως οι ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και, ενδεχοµένως, ενός κοινού ευρωπαϊκού καταστατικού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, εφόσον εγκριθεί η πρόταση για το καταστατικό του ευρωπαϊκού ιδρύµατος, η Επιτροπή θα διοργανώσει συνάντηση υψηλού επιπέδου µεταξύ των παραγόντων όλων των τοµέων που εµπλέκονται στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ώστε να εξετάσουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβουν για τη βελτίωση του νοµικού πλαισίου των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 30 Μετά τη Βραζιλία (Bovespa ) και τη Νότια Αφρική (SASIX ), ιδρύθηκε στην Πορτογαλία το πρώτο ευρωπαϊκό κοινωνικό χρηµατιστήριο το 2008 (Bolsa de Valores Sociais) στο πλαίσιο του Euronext Lisbon. Στους επόµενους µήνες θα µπορούσε να ολοκληρωθεί το σχέδιο «London Social Stock Exchange». 13

15 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή: - υποβάλλει σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη τις αναλύσεις και τα µέτρα που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση, για να συνεχιστεί ο εκτεταµένος διάλογος που ξεκίνησε µε τους ευρωπαϊκούς φορείς του κλάδου και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και την αλληλέγγυα οικονοµία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεµβρίου 2011 στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο αυτό αποτελεί µια ευκαιρία για τον καθένα να εκφράσει τη γνώµη του σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση. - καλεί τα κράτη µέλη και τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πεδίο των αρµοδιοτήτων τους, και ιδίως µέσω των δοµών οικονοµικής ανάπτυξης και των εµπορικών επιµελητηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση των συµπράξεων και πρωτοβουλίες που στηρίζουν - τα καλεί επίσης να αναπτύξουν µια συνολική στρατηγική για την προώθηση της ενίσχυσης των ικανοτήτων, τη δικτύωση και την κινητοποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων και την ενσωµάτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων στα σύµφωνα για την απασχόληση και τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης. Η Επιτροπή, από την πλευρά της: θα εφαρµόσει τις πρωτοβουλίες της σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, και λαµβάνοντας υπόψη τα διακυβευόµενα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα συστήσει µια πολυµερή συµβουλευτική οµάδα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, η οποία θα εξετάσει την πρόοδο των µέτρων που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση. Με βάση την εµπειρία της συµβουλευτικής οµάδας SBA 31, η οµάδα αυτή θα µπορούσε να απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων κοινωνικών επιχειρηµατιών, του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και του ακαδηµαϊκού και πανεπιστηµιακού κόσµου. 31 Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό, σ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης

Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης Έκθεση των συζητήσεων της Συνεταιριστικής ομάδας εργασίας (Cooperatives Europe- Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 15071/15 SOC 711 EMPL 464 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα