ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 682 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας {SEC(2011) 1278 τελικό}

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις ιευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταµείων Βελτίωση της προβολής της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τοµέα και για να προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηµατικότητα Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελµατισµού και της κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηµατιών Βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µορφών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιχειρηµατικότητα ηµόσιες συµβάσεις Κρατικές ενισχύσεις ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ : ΑΛΛΕΣ Ι ΕΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...14

3 1. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; Η ενιαία αγορά χρειάζεται νέα, χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προσανατολισµένη στη δηµιουργία απασχόλησης για όλους, υποστηρίζοντας το αυξανόµενο αίτηµα των Ευρωπαίων να χαρακτηρίζονται η εργασία τους, η κατανάλωση, η αποταµίευση και οι επενδύσεις τους από περισσότερες «ηθικές» και «κοινωνικές» αρχές. Για την προώθηση της «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας» η Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική καινοτοµία στο επίκεντρο του προβληµατισµού της, τόσο από την άποψη της εδαφικής συνοχής όσο και της αναζήτησης πρωτότυπων λύσεων για τα κοινωνικά προβλήµατα, και ιδίως την καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού, όπως εκφράζεται στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» 1, στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτοµίας» 2, στην Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 3 και στην «Πράξη για την Ενιαία αγορά» 4 (ΠΕΑ). Η δηµόσια διαβούλευση για την ΠΕΑ 5 κατέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονοµίας εν γένει στην παροχή καινοτόµων απαντήσεων στις σηµερινές οικονοµικές, κοινωνικές και σε ορισµένες περιπτώσεις περιβαλλοντικές προκλήσεις µε την ανάπτυξη βιώσιµων θέσεων απασχόλησης µε πολύ µικρή πιθανότητα µετεγκατάστασης, την κοινωνική ενσωµάτωση, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ.. Πράγµατι, µια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονοµίας, είναι µια επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά η δηµιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. ραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηµατικό και καινοτόµο τρόπο, και χρησιµοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζοµένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εµπλέκονται στις οικονοµικές δραστηριότητές της 6. Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» για τις επιχειρήσεις 7 : για τις οποίες ο κοινωνικός ή κοινωνιακός στόχος κοινού συµφέροντος είναι ο λόγος ύπαρξης της εµπορικής δραστηριότητας, που συχνά εκφράζεται µε υψηλό επίπεδο κοινωνικής καινοτοµίας, Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη COM(2010) 2020 Ανακοίνωση «Ένωση Καινοτοµίας» COM(2010) 546 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2010 Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» COM(2010) 758 τελικό της 16 ης εκεµβρίου 2010 «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης», COM(2011) 206 τελικό της 13 ης Απριλίου Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι αγγλικοί όροι «Social Business» και «Social enterprise» αντιστοιχούν στην έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Κατά την έννοια των κανόνων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νοµολογίας του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2

4 των οποίων τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως στην υλοποίηση του εν λόγω κοινωνικού στόχου, και των οποίων ο τρόπος οργάνωσης ή το σύστηµα κυριότητας αντικατοπτρίζει την αποστολή τους, µε βάση δηµοκρατικές ή συµµετοχικές αρχές ή αποσκοπώντας στην κοινωνική δικαιοσύνη 8. Πρόκειται συνεπώς για: επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και υπηρεσίες σε ένα ευάλωτο κοινό (πρόσβαση στη στέγαση, πρόσβαση στην περίθαλψη, βοήθεια στους ηλικιωµένους ή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ένταξη των ευπαθών οµάδων, φύλαξη παιδιών, πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση, διαχείριση της εξάρτησης, κλπ.) ή/και επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος παραγωγής των αγαθών ή υπηρεσιών επιδιώκει έναν κοινωνικό στόχο (κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη µέσω της πρόσβασης στην εργασία µειονεκτούντων ατόµων ιδίως λόγω της χαµηλής ειδίκευσής τους ή κοινωνικών ή επαγγελµατικών προβληµάτων που προκαλούν ο αποκλεισµός και η περιθωριοποίηση), αλλά των οποίων η δραστηριότητα µπορεί να καλύπτει αγαθά ή υπηρεσίες άλλα εκτός των κοινωνικών. Η κοινωνική οικονοµία απασχολεί πάνω από 11 εκατοµµύρια µισθωτούς στην ΕΕ, ήτοι το 6% της συνολικής απασχόλησης 9. Συγκεντρώνει τις οντότητες µε ειδικό νοµικό καθεστώς (συνεταιρισµοί, ιδρύµατα, ενώσεις, αλληλασφαλιστικές εταιρείες), εκ των οποίων πολλές είναι επίσης κοινωνικές επιχειρήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις υπό µορφή ιδιωτικών εταιρειών ή παραδοσιακά ανώνυµων εταιρειών. Τα συγκεκριµένα νοµικά καθεστώτα της κοινωνικής οικονοµίας είναι ιδιαίτερα προσαρµοσµένα στις κοινωνικές επιχειρήσεις διότι ο τρόπος διακυβέρνησής τους ενθαρρύνει τη συµµετοχή και το άνοιγµα. Μελέτη του εκτιµά ότι το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού που εµπλέκεται στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα 11 ανέρχεται σε 4,1% στο Βέλγιο, 7,5% στη Φινλανδία, 3,1% στη Γαλλία, 3,3% στην Ιταλία, 5,4% στη Σλοβενία και σε 5,7% στο Ηνωµένο Βασίλειο. Περίπου µία στις τέσσερις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στην Ευρώπη θα είναι συνεπώς κοινωνική επιχείρηση. Η σχέση αυτή στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη Γαλλία είναι µία στις τρεις 12. Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά είναι παραγωγικότερες και ανταγωνιστικότερες από ό,τι πιστεύουµε. Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό επίπεδο Για παράδειγµα, µε περιορισµένο φάσµα µισθών CIRIEC «Η κοινωνική οικονοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σ. 48 Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. and Bosma, N Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship. Εδώ ορίζεται ως «δραστηριότητα µε κοινωνικό, περιβαλλοντικό στόχο ή στόχο γενικού συµφέροντος. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών ή κατάρτισης σε κοινωνικά µειονεκτούντα άτοµα ή σε άτοµα µε αναπηρία, τη χρήση των κερδών για κοινωνικούς σκοπούς, την οργάνωση των οµάδων αλληλοβοήθειας για δράση γενικού συµφέροντος», κλπ, αυτόθι. σ. 44 Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. and Bosma, N Global Entrepreneurship Monitor Report on Social Entrepreneurship. 3

5 προσωπικής δέσµευσης των εργαζοµένων τους και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας που προσφέρουν 13. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν, µέσω της κοινωνικής καινοτοµίας, στην έξυπνη ανάπτυξη ανταποκρινόµενες σε ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόµη λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και ακολουθώντας το µακροπρόθεσµό όραµά τους, διαµορφώνουν µια βιώσιµη ανάπτυξη µε την έµφαση που δίνουν στην ανθρώπινη πτυχή και στην κοινωνική συνοχή αποτελούν την καρδιά της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Με άλλα λόγια, σκοπός τους είναι να οργανώνουν κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί µέρος της προώθησης και της αξιοποίησης της κοινωνικής καινοτοµίας που ξεκίνησε το 2009 από τον Πρόεδρο Barroso 14. Λόγω των διαφορετικών στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα υψηλό βαθµό κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα συµπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που εγκρίθηκε την ίδια ηµέρα 15, και θα τους επιτρέψει επίσης να αξιοποιήσουν καλύτερα την κοινωνική προστιθέµενη αξία τους. Ορισµένα παραδείγµατα ευρωπαϊκών κοινωνικών επιχειρήσεων: Στην Ιταλία, ένα ιατρικό κέντρο παρέχει εξειδικευµένη βοήθεια υψηλού επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής διαµεσολάβησης, ιδίως σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις δηµόσιες υπηρεσίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα σε εύθραυστη κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση (π.χ. µετανάστες). Στη Ρουµανία, µια επιχείρηση αποτελούµενη από πέντε υπαλλήλους και πέντε εθελοντές, εργάζεται από το 1996 για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στη ρουµανική γλώσσα για τυφλούς, προσαρµόζοντας το υλικό υπόστρωµα (ιδίως βιβλία ανάγνωσης, ταινίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες ανάγκες) για κοινό που εκτιµάται ότι ανέρχεται σε άτοµα. Στη Γαλλία, µια εταιρεία εφάρµοσε το 2004 µια πρωτοποριακή ιδέα παροχής υπηρεσιών πλυσίµατος αυτοκινήτων χωρίς νερό, µε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα, χρησιµοποιώντας ανειδίκευτο προσωπικό ή περιθωριοποιηµένα άτοµα, προκειµένου να τα επανεντάξει στην αγορά εργασίας. Στην Ουγγαρία, ένα ίδρυµα δηµιούργησε εστιατόριο το οποίο απασχολεί άτοµα µε αναπηρία (40 εργαζόµενους), τους παρέχει κατάρτιση, καθώς και υπηρεσία παιδικής µέριµνας για τη διασφάλιση της µετάβασης σε σταθερή απασχόληση. Στις Κάτω Χώρες, µια επιχείρηση διδάσκει ανάγνωση µε τη χρήση καινοτόµων ψηφιακών εργαλείων και µέθοδο που βασίζεται στο παιχνίδι. Η µέθοδος είναι ειδικά Ενδεικτικά, στη Γαλλία, οι απουσίες λόγω ασθενείας είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στις άλλες επιχειρήσεις: 5,5% έναντι 22%, «Absence au travail pour des raisons de santé dans l économie sociale», Chorum, Απρίλιος 2011, Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010, σ. 11 και 109 COM(2011)681 τελικό 4

6 προσαρµοσµένη στα υπερκινητικά ή αυτιστικά παιδιά, αλλά και στους αναλφάβητους και τους µετανάστες. Στην Πολωνία, ένας κοινωνικός συνεταιρισµός που έχει συσταθεί από δύο ενώσεις απασχολεί µακροχρόνια ανέργους και άτοµα µε αναπηρία και παρέχει στην αγορά σειρά υπηρεσιών: υπηρεσίες εστίασης και έτοιµων φαγητών, µικρές κατασκευαστικές εργασίες και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και κατάρτιση για την επαγγελµατική ένταξη των µειονεκτούντων ατόµων. Στην προσέγγισή της στον ποικιλόµορφο αυτό τοµέα, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να παράσχει έναν κανονιστικό ορισµό δεσµευτικό για όλους, που θα οδηγούσε σε ένα κανονιστικό κλοιό. Προτείνει µια περιγραφή η οποία βασίζεται σε αρχές που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη µέλη, των οποίων προτίθεται να σεβαστεί την ποικιλοµορφία των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιλογών, καθώς και την ικανότητα καινοτοµίας των κοινωνικών επιχειρηµατιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εγκρίνει, ενδεχοµένως, έναν ακριβέστερο ορισµό µόνο εάν τα ρυθµιστικά µέτρα ή κίνητρα απαιτούν να καθοριστεί επακριβώς το πεδίο εφαρµογής, εµπλέκοντας στενά τους εκπροσώπους του τοµέα. Η Επιτροπή επιθυµεί να πλαισιώσει την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να αντλήσει διδάγµατα από τις εµπειρίες τους για τη στήριξη του συνόλου της οικονοµίας. Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή επιδιώκει δύο στόχους: Την υποβολή σχεδίου δράσης βραχυπρόθεσµα για την πλαισίωση της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, βασικών παραγόντων της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας Την υποβολή προς συζήτηση πεδίων προβληµατισµού µεσοπρόθεσµα/µακροπρόθεσµα. 2. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Το δυναµικό ανάπτυξης και διάδοσης του µοντέλου των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά δεν έχει ακόµη αποτελέσει αντικείµενο πλήρους εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσκρούουν σε εµπόδια που πολλές εκθέσεις έχουν εντοπίσει 16, µε πιο πρόσφατη την έκθεση του BEPA 17 κατά τα µέσα του Πιο συχνά αντιµετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις µε οποιαδήποτε άλλη ΜΜΕ, και µπορούν συνεπώς να επωφελούνται από πρωτοβουλίες της Small Business Act για την Ευρώπη 18. Αλλά αντιµετωπίζουν επίσης τις δικές τους ειδικές δυσκολίες. Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να µπορούν να επωφελούνται, όπως και οι άλλες επιχειρήσεις, από τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς. Αυτό αφορά Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe - Final Report, Austrian Institute for SME Research and TSE Entre, Turku School of Economics, Φινλανδία, Βιέννη, Ιούνιος 2007, έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010 Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό 5

7 ασφαλώς τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να έχουν ως στόχο να αναπτυχθούν σε επίπεδο ηπείρου ή ακόµη µόνο σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά οι µικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βασικά επικεντρωµένες µόνο στην τοπική δράση, επηρεάζονται επίσης άµεσα από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς στον τραπεζικό τοµέα, όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία, ή την εφαρµογή των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο δυσκολίες για την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής τους (υποστήριξη της ιδέας, ανάπτυξη του πιλοτικού σχεδίου ή του πρωτοτύπου, ανάπτυξη µεγάλης κλίµακας). Οι περιορισµοί σχετικά µε την ανακατανοµή των κερδών ή την απασχόληση των ευάλωτων εργαζοµένων δίνουν συχνά την εντύπωση στους πιστωτές ή στους δυνάµει επενδυτές ότι είναι επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου και λιγότερο επικερδείς από άλλες. Περισσότερο από τις άλλες επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τις ατέλειες των χρηµατοπιστωτικών αγορών (κατακερµατισµός, έλλειψη πανευρωπαϊκής πλατφόρµας για το δάνειο κ.λπ.). Συνεπώς, οι επενδυτές δεν ενηµερώνονται επαρκώς για τις πραγµατικές κοινωνικές επιπτώσεις ορισµένων ταµείων επενδύσεων αλληλεγγύης. Η πρόσβαση σε δηµόσιους πόρους εξακολουθεί συχνά να παρεµποδίζεται από ιδιαίτερα άκαµπτα ή πολύ γραφειοκρατικά συστήµατα. Για παράδειγµα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία όταν οι διαχειριστικές αρχές χρηµατοδοτούν µόνο βραχυπρόθεσµα έργα. Ο µεγάλος αριθµός διαφορετικών προγραµµάτων, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα καθιστά δυσπρόσιτα στις µικρές επιχειρήσεις. Το φαινόµενο αυτό ενισχύεται από τον χαµηλό βαθµό αναγνώρισης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Η έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ φορέων διαφορετικών περιοχών ή διαφορετικών χωρών παρεµποδίζει τη διάδοση των ορθών πρακτικών, την οικοδόµηση εταιρικών σχέσεων και την εξεύρεση νέων διεξόδων. Στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα εξακολουθεί να είναι υποτιµηµένη, ενώ η ενσωµάτωσή της στην αρχική και συνεχή κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της αξιοπιστίας της. Ένας αυξανόµενος αριθµός νέων πτυχιούχων επιλέγει να εµπλακεί στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, αλλά δεδοµένου ότι είναι ελάχιστα γνωστή, η εµπειρία αυτή δεν εκτιµάται αρκετά στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Το φαινόµενο αυτό επιτείνεται από την ποικιλία των ορισµών στην Ευρώπη, γεγονός που εξηγεί την ετερογένεια των διαθέσιµων στοιχείων. Η έννοια δεν ορίζεται πάντοτε και όταν ορίζεται, δεν καλύπτει ταυτόσηµες πραγµατικότητες στις διάφορες χώρες. Συχνά, παλαιά, κατακερµατισµένα και µη εναρµονισµένα, τα δεδοµένα καθιστούν δύσκολη την προσαρµογή και τον συντονισµό των δηµόσιων πολιτικών. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ρυθµιστικό περιβάλλον, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεν λαµβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις ή τα υφιστάµενα καταστατικά. Αυτό περιπλέκει την κινητοποίηση των επενδυτών, την πρόσβαση στις επιδοτήσεις ή στις δηµόσιες συµβάσεις, υποχρεώνοντάς τους ενίοτε να χρησιµοποιούν περίπλοκες νοµικές ρυθµίσεις. Έτσι, συµβαίνει οι κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εταιρική µορφή να µην µπορούν να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης στις ενώσεις. 6

8 3. ΈΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί έχουν ήδη αναπτύξει οριζόντιες πολιτικές, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας, καθώς και στοχευµένα προγράµµατα που µπορούν να στηρίξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική καινοτοµία. Σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δηµοσιεύεται ταυτόχρονα µε την παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα υφιστάµενα µέτρα, καθώς και ορισµένες εµπειρίες άλλων χωρών, από τις οποίες θα µπορούσε να εµπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, για να µπορέσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν πλήρως το δυναµικό τους, η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσεων το οποίο εντάσσεται στη γενική στήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας και το οποίο θα διευκολύνει την καθιέρωση ενός προσαρµοσµένου οικοσυστήµατος, σε στενή συνεργασία µε τους φορείς του κλάδου και τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή προτείνει έντεκα βασικές δράσεις, τις οποίες θα δροµολογήσει πριν από το τέλος του Βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις ιευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστηµα χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν είναι ανεπτυγµένο σε σύγκριση µε αυτό που απολαύουν οι άλλες επιχειρήσεις. Όλο και περισσότεροι επενδυτές επιθυµούν, όµως, να συνδυάσουν τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά αποτελέσµατα µε τη θεµιτή επιθυµία τους για οικονοµική απόδοση των επενδύσεων, υποστηρίζοντας την υλοποίηση στόχων γενικού συµφέροντος µακροπρόθεσµα. Πέρα από τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, που αποτελούν αντικείµενο προτάσεων στην ανακοίνωση σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) 19, ένα ευρωπαϊκό µέσο στήριξης της χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων θα ωθούσε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς να επενδύουν περισσότερο σε αυτές τις επιχειρήσεις, µέσω της συµµετοχής σε κεφάλαια ή δάνεια. Ένα κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία των εν λόγω επενδυτικών οχηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ευκταίο. Επιπλέον, η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 20 διερευνά τη δυνατότητα καθιέρωσης στις αρχές του 2012 µιας θυρίδας «ιδίων κεφαλαίων» (ESIEF 21 ) για επενδύσεις σε ταµεία που έχουν ως στόχο να παραχθεί αποτέλεσµα για το κοινωνικό σύνολο. Η εν λόγω πιλοτική δράση θα µπορούσε να COM(2011) 681 τελικό Όµιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο επενδύσεων και επιχειρηµατικότητας (ESIEF), το οποίο θα επένδυε σε 10 έως 15 οχήµατα στα κράτη µέλη. 7

9 προετοιµάσει το νέο ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό µέσο που προτείνεται από την Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2011 (Βασική δράση αριθ. 3). Η πρόσβαση στις πιστώσεις αποτελεί, για πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις, προϋπόθεση για τη σύσταση και την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές ή θεωρούνται ότι συνδέονται µε µεγαλύτερους κινδύνους, έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι οι ΜΜΕ στην ανεύρεση των απαιτούµενων κεφαλαίων. Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι δύο κανονιστικοί πυλώνες της ανακοίνωσης του 2007 σχετικά µε την προώθηση της µικροπίστωσης 22 (βελτίωση του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος και δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την επιχειρηµατικότητα) δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο. Βασική δράση αριθ. 1. Όπως ανακοινώθηκε στην πράξη για την ενιαία αγορά, πριν από το τέλος του 2011, θα προταθεί ένα ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο για τα ταµεία επενδύσεων αλληλεγγύης το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, λαµβανοµένης υπόψη της δηµόσιας διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε και της µελέτης επιπτώσεων. Στόχος θα είναι η προώθηση της δηµιουργίας ειδικών ταµείων, τα οποία θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά. Βασική δράση αριθ. 2. Εκτός από τη συνέχιση της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε µικροπιστώσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων και την ανάπτυξη του εν λόγω µέσου, µε την ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτοµία για την περίοδο , βελτίωση της ανάλυσης, ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος της µικροπίστωσης Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταµείων Η εµπειρία της λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων θα πρέπει να συνοψισθεί, να αξιολογηθεί και θα συζητηθεί µε τις εθνικές αρχές διαχείρισης, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη στήριξη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις κατά την προσεχή περίοδο προγραµµατισµού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναπτύξει µια συγκεκριµένη δράση χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Βασική δράση αριθ. 3. Στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτοµία, η Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού µέσου 90 εκατ. ευρώ που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων για την εκκίνηση, την ανάπτυξη και την επέκτασή τους, µέσα από επενδύσεις σε Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της µικροπίστωσης µε σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM(2007)708 COM (2011) 609 τελικό της

10 κεφάλαια επενδύσεων αλληλεγγύης, που θέτουν στη διάθεση µέσα ιδίων κεφαλαίων και τη χρηµατοδότηση µε δανειοδότηση. Βασική δράση αριθ. 4. Η Επιτροπή πρότεινε την ρητή εισαγωγή µιας επενδυτικής προτεραιότητας «κοινωνικές επιχειρήσεις» στους κανονισµούς ΕΤΠΑ και ΕΚΤ από το , για την παροχή σαφούς νοµικής βάσης και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες να συµπεριλάβουν στα προγράµµατά τους στοχοθετηµένες δράσεις του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ για το Βελτίωση της προβολής της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τοµέα και για να προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηµατικότητα Μία από τις κύριες ανάγκες που εκφράζονται από όλους τους φορείς είναι να υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται για τις κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό αφορά ειδικότερα την ανάγκη ύπαρξης µέσων για την αξιολόγηση και την αποτίµηση των επιπτώσεων και των κοινωνικών επιδόσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων (π.χ. µε βάση τις εµπειρίες ορισµένων κρατών µελών τα οποία έχουν αναπτύξει δορυφορικούς λογαριασµούς για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως των συνεταιρισµών και των ταµείων αλληλασφάλισης). Για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, η επισήµανση ή η πιστοποίηση αποτελούν δυνάµει εργαλεία. Είναι επίσης σηµαντικό να προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Βασική δράση αριθ. 5. Εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών και των αναπαραγόµενων µοντέλων αναπτύσσοντας µε τα εµπλεκόµενα µέρη µια πλήρη χαρτογράφηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά τους, τα οικονοµικά µοντέλα τους, το οικονοµικό βάρος τους, το διασυνοριακό αναπτυξιακό δυναµικό τους, το περιεχόµενο και τα κριτήρια των νοµικών και των φορολογικών καθεστώτων και τους υφιστάµενους µηχανισµούς επισήµανσης. Βασική δράση αριθ. 6. ηµιουργία µιας δηµόσιας βάσης δεδοµένων των σηµάτων και πιστοποιήσεων που εφαρµόζονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, για τη βελτίωση της προβολής και σύγκρισης. Βασική δράση αριθ. 7. Προώθηση της αµοιβαίας µάθησης και της ενίσχυσης ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων για τη δροµολόγηση συνολικών στρατηγικών στήριξης, προώθησης και χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, µέσω της ανάλυσης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της ευαισθητοποίησης, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και διάδοσης

11 Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελµατισµού και της κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηµατιών Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες, νέοι ή ήδη εγκατεστηµένοι, πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη χρηστή διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει τη γόνιµη αλληλεπίδραση µε άλλους καινοτόµους επιχειρηµατίες καθώς και µε την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα. Αυτό µπορεί ιδίως να γίνει στο πλαίσιο των φυτώριων επιχειρήσεων (εκκολαπτήρια για κοινωνικές «επιχειρήσεις-νεογνούς»). Οι λίγες εµπειρίες σε αυτούς τους τοµείς αξίζουν να υποστηριχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες θα πρέπει επίσης να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε συµβουλές και στην υποστήριξη άλλων ηγετών επιχειρήσεων ή τραπεζιτών. Βασική δράση αριθ. 8. ηµιουργία µιας ενιαίας και πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας πληροφοριών και ανταλλαγής εµπειριών, συνδεδεµένη ενδεχοµένως µε την Πλατφόρµα Κοινωνικής Καινοτοµίας στην Ευρώπη 25 και το δίκτυο «Enterprise Europe Network», για τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, τα φυτώρια και τις οµάδες (clusters), τους κοινωνικούς επενδυτές και αυτούς που εργάζονται µαζί τους. Προώθηση και αύξηση της προσβασιµότητας των κοινοτικών προγραµµάτων που µπορούν να παρέχουν στήριξη στους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, όπως το ERASMUS, το ERASMUS για νέους επιχειρηµατίες, το TEMPO, «Νεολαία σε δράση» (ιδίως οι δραστηριότητες «Πρωτοβουλίες Νέων») και το HORIZON Βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µορφών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική επιχειρηµατικότητα Η µελέτη για την εφαρµογή του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας 26 τόνισε την πολυπλοκότητα του κειµένου και συνέστησε διάφορους τρόπους για να καταστεί το καθεστώς αυτό απλούστερο και ελκυστικότερο και να συµβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρηµατιών. Τα ιδρύµατα συχνά θεωρούν ότι τους είναι δύσκολο να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, δεδοµένου ότι οι διαφορετικές κανονιστικές διατάξεις οδηγούν σε απαιτήσεις και διαδικασίες που µπορεί να είναι ενίοτε πολύπλοκες (ιδίως φορολογικές). Τέλος, ο τοµέας της αλληλασφάλισης, εκφράζει τακτικά την επιθυµία να µπορεί να βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό καταστατικό, αλλά αντιθέτως ορισµένοι θεωρούν ότι δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη Μελέτη για την εφαρµογή του κανονισµού 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), της 5 ης Οκτωβρίου 2010, 10

12 Βασική δράση αριθ. 9. Με βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους, υποβολή πρότασης για την απλούστευση του κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί η αυτονοµία της σε σχέση µε τις εθνικές νοµοθεσίες και, συνεπώς, να διευκολυνθεί η χρήση της για τη δηµιουργία κοινωνικών συνεταιρισµών. Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση καταστατικού του ευρωπαϊκού ιδρύµατος, για τη βελτίωση της άσκησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων. Το καταστατικό αυτό θα υφίσταται παράλληλα µε τα εθνικά νοµικά συστήµατα και η χρήση του θα είναι προαιρετική. Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλα τα κράτη µέλη για την εξέταση ιδίως των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους ηµόσιες συµβάσεις Παρά τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται µε τους σχετικούς κανονισµούς, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά θεωρούν ότι εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσανάλογες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια τόσο της ευρωπαϊκής σχετικής νοµοθεσίας όσο και των εθνικών ρυθµίσεων, οι οποίες ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των κρατών µελών, όπου η πρακτική των «κανονιστικών υπερβολών» (goldplating) δεν κατέστησε πάντοτε δυνατό να επωφελούνται πλήρως από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις». Αφετέρου, ορισµένοι δηµόσιοι οργανισµοί δεν εκµεταλλεύονται πάντοτε το υφιστάµενο δυναµικό καινοτοµίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περισσότερες απαντήσεις που έλαβε η Επιτροπή µετά την Πράσινη Βίβλο για το µέλλον των δηµοσίων συµβάσεων θεωρείται ότι η δυνατότητα προσφυγής σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια στις δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να προκύπτει καλύτερα από τις οδηγίες. Βασική δράση αριθ. 10. Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των δηµοσίων συµβάσεων, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο στοιχείο της ποιότητας κατά την ανάθεση των συµβάσεων, ιδίως στην περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, και να εξεταστεί πώς οι συνθήκες εργασίας των συµµετεχόντων στους τρόπους παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές της Συνθήκης για την απαγόρευση των διακρίσεων, της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας τηρούνται πλήρως Κρατικές ενισχύσεις Η Επιτροπή εξέδωσε στις 23 Μαρτίου 2011 ανακοίνωση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρµόζονται στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 27, η οποία µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι προτίθεται να υιοθετήσει πιο διαφοροποιηµένους κανόνες, 27 COM(2011)146 τελικό 11

13 ανάλογα µε τις επιπτώσεις των ενισχύσεων υπό τη µορφή αντιστάθµισης δηµόσιας υπηρεσίας στην ενδοκοινοτική αγορά. Αναγνωρίζει επίσης ότι ορισµένοι τύποι κοινωνικών υπηρεσιών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη χρηµατοοικονοµική δοµή και τους στόχους τους. Βασική δράση αριθ. 11. Απλούστευση της εφαρµογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες. Η απλούστευση αυτή θα µπορούσε να ωφελήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όταν αυτές παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν επιπτώσεις στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Στις προτάσεις σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κανόνων για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι οποίες δηµοσιεύτηκαν τον Σεπτέµβριο 2011, η Επιτροπή επιδιώκει να ανταποκριθεί στον εν λόγω στόχο απλούστευσης για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες, ιδίως προτείνοντας κανονισµό de minimis για τις τοπικές ΥΓΟΣ και µια νέα απόφαση η οποία εξαιρεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης. Προβλέπεται ότι οι νέοι κανόνες πρόκειται να θεσπιστούν από την Επιτροπή πριν από το τέλος του ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ : ΑΛΛΕΣ Ι ΕΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέρα από τις δράσεις προτεραιότητας που παρατίθενται ανωτέρω, η Επιτροπή υποβάλλει προς συζήτηση προτάσεις των οποίων οι λεπτοµέρειες και οι µέθοδοι χρήζουν ενδελεχέστερης εξέτασης, και ιδίως: δικτύωση των τραπεζών, συχνά δηµόσιων ή ηµιδηµόσιων ιδρυµάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 28 και δηµιουργία δυνατοτήτων για τη διάδοση των εµπειριών τους στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποίηση των αδρανών πόρων και επανεισαγωγή τους στο οικονοµικό κύκλωµα (για παράδειγµα οι τραπεζικοί λογαριασµοί αποβιωσάντων που δεν έχουν κλείσει) βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την πρότασή της όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο των ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µεταξύ των ηλικιωµένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης, το 2012 (αλλαγή σταδιοδροµίας ή ανάπτυξη του εθελοντισµού µεταξύ των συνταξιούχων) προώθηση της έρευνας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, και ιδίως συγχρηµατοδότηση των εθνικών σχεδίων για τη δηµιουργία δορυφορικών λογαριασµών 29, ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να εµφανίζονται στα εθνικά λογιστικά συστήµατα Σχετικά παραδείγµατα είναι η Caisse des dépôts et consignations (Γαλλία), η KfW Entwicklungsbank (Γερµανία) ή το έργο της Big Society Bank (Ηνωµένο Βασίλειο), ή η Triodos Bank (Βέλγιο, Κάτω Χώρες) 12

14 εξέταση της δυνατότητας αύξησης και υπαγωγής νέων κατηγοριών ενισχύσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, ο οποίος εφαρµόζεται έως τις 31 εκεµβρίου 2013 ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την προσαρµογή των εθνικών φορολογικών καθεστώτων υπέρ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επενδύσεων αλληλεγγύης ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τη χρήση των συσσωρευµένων κεφαλαίων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως το κλείδωµα («asset locks»), ώστε να καταστεί δυνατό το κεφάλαιο αυτό είτε να παραµείνει στην επιχείρηση είτε να ελευθερωθεί για να επενδυθεί σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να συνεχιστεί ο προβληµατισµός όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα: Νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, µε την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, για παράδειγµα, στο πλαίσιο του φόρουµ χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Μετά την έγκριση της Ένωσης για την Καινοτοµία και το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4 ης Φεβρουαρίου 2011 να καθιερωθεί ένα εργαλείο για την αποτίµηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή δεσµεύεται να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αδρανή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξή τους. Την ανάπτυξη και τη δικτύωση πλατφορµών συναλλαγών (χρηµατιστήρια 30 ) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Τη δυνατότητα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παράγουν κέρδη να µπορούν να χρησιµοποιούν εθελοντές και να δέχονται δωρεές χωρίς αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. Την ανάγκη ενός ενδεχόµενου ευρωπαϊκού καταστατικού για τις άλλες µορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως οι ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και, ενδεχοµένως, ενός κοινού ευρωπαϊκού καταστατικού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, εφόσον εγκριθεί η πρόταση για το καταστατικό του ευρωπαϊκού ιδρύµατος, η Επιτροπή θα διοργανώσει συνάντηση υψηλού επιπέδου µεταξύ των παραγόντων όλων των τοµέων που εµπλέκονται στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ώστε να εξετάσουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβουν για τη βελτίωση του νοµικού πλαισίου των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 30 Μετά τη Βραζιλία (Bovespa ) και τη Νότια Αφρική (SASIX ), ιδρύθηκε στην Πορτογαλία το πρώτο ευρωπαϊκό κοινωνικό χρηµατιστήριο το 2008 (Bolsa de Valores Sociais) στο πλαίσιο του Euronext Lisbon. Στους επόµενους µήνες θα µπορούσε να ολοκληρωθεί το σχέδιο «London Social Stock Exchange». 13

15 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή: - υποβάλλει σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη τις αναλύσεις και τα µέτρα που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση, για να συνεχιστεί ο εκτεταµένος διάλογος που ξεκίνησε µε τους ευρωπαϊκούς φορείς του κλάδου και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και την αλληλέγγυα οικονοµία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεµβρίου 2011 στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο αυτό αποτελεί µια ευκαιρία για τον καθένα να εκφράσει τη γνώµη του σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση. - καλεί τα κράτη µέλη και τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πεδίο των αρµοδιοτήτων τους, και ιδίως µέσω των δοµών οικονοµικής ανάπτυξης και των εµπορικών επιµελητηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση των συµπράξεων και πρωτοβουλίες που στηρίζουν - τα καλεί επίσης να αναπτύξουν µια συνολική στρατηγική για την προώθηση της ενίσχυσης των ικανοτήτων, τη δικτύωση και την κινητοποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων και την ενσωµάτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων στα σύµφωνα για την απασχόληση και τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης. Η Επιτροπή, από την πλευρά της: θα εφαρµόσει τις πρωτοβουλίες της σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, και λαµβάνοντας υπόψη τα διακυβευόµενα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα συστήσει µια πολυµερή συµβουλευτική οµάδα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, η οποία θα εξετάσει την πρόοδο των µέτρων που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση. Με βάση την εµπειρία της συµβουλευτικής οµάδας SBA 31, η οµάδα αυτή θα µπορούσε να απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων κοινωνικών επιχειρηµατιών, του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και του ακαδηµαϊκού και πανεπιστηµιακού κόσµου. 31 Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό, σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Προοπτικές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση και τυποποίηση Σημείο καμπής το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα