Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ"

Transcript

1 Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Διεύθυνση :Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη Πληροφορίες : Προϊσταμένη Τηλέφωνα : , Fax : Ε-mail Α.Π.: 1439 Σχετ. 149, 168, 805, 815, 1186,1207, 3120 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 3183/2010/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ1Φ-ΕΙ) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) & επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) & (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης & επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. ANSY Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.1650 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Σελίδα 1 από 23

2 4. Τις διατάξεις του Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 5. Τις διατάξεις του Ν.3325 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Β/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν.4042 (ΦΕΚ 24/Α/ ): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Τις διατάξεις του Ν.2939/ (ΦΕΚ 179Α): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ (ΦΕΚ 293/Α/ ): «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 10. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 117 (ΦΕΚ 82/Α/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 11. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 15 (ΦΕΚ 12/Α/ ): «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 12. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων Σελίδα 2 από 23

3 ορυκτελαίων» (Β 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 13. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 14. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 80/Α/ ) «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(β 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ.» (Β 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 15. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 16. Τα οριζόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/2012): «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)». 17. Τα οριζόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 1565/Β/2012): «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Α 209) (Β 21)». 18. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α 91)». 19. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /5387 (ΦΕΚ 678/Β/ ): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/1986». Σελίδα 3 από 23

4 20. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π /2021 (ΦΕΚ 1391/Β/ ): «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 21. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 22. Τα οριζόμενα στην Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 2711/Β/ ): «Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004». 23. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». 24. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 287Β/ ): «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων..». 25. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /725/206 (ΦΕΚ 383Β/ ): «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων..». 26. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ): «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων..». 27. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ 909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 28. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 29. Την Υ.Α /548/Ε103 (ΦΕΚ 945/Β/ ): «Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους». 30. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 5673/400 (ΦΕΚ 192/Β/ ): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». Σελίδα 4 από 23

5 31. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 354/Β/ ): «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 32. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 264/Β/ ): «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 33. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με Α.Π. οικ /3800, : «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ /2012» 34. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με Α.Π. οικ / : «Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4014/2011» 35. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Α.Π. οικ / «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002». 36. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Α.Π. οικ / «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332/Β/2003)» 37. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. Όπως επίσης: 38. Την υπ αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 1186/ αίτηση της ANSY Α.Ε. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ αριθμ. πρωτ. 3113/ αίτηση τροποποίησης ΑΕΠΟ» 39. Το υπ αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 1207/ (ΑΔΑ: Β4Λ97Λ1- ΦΗΨ) απόσπασμα του πρακτικού 10 της συνεδρίασης της του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αριθμός απόφασης 210 με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Σελίδα 5 από 23

6 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) και επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) και (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. ANSY Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας». 40. Την υπ αριθμ. πρωτ /3012/ (ΑΔΑ: Β49Θ0-ΦΕ3) απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: «Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εταιρεία ANSY Α.Ε. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε.» 41. Την υπ αριθμ. πρωτ. 5520/ (ΑΔΑ:4ΑΓΒΟΡ1Φ-Ξ3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1513/ απόφασης για άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) στερεών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εταιρεία «ANSY S.A. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119 στην Νέα Σμύρνη.». 42. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2464/33708/ (ΑΔΑ:4Α3ΦΟΡ1Φ-Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην εταιρεία «Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. - ANSY SA» που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119, Νέα Σμύρνη Αττικής.». 43. Την υπ αριθμ. πρωτ / (ΑΔΑ: 4ΙΙ7Ε2-Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την Η.Π /2727/ (ΦΕΚ 1909/Β/ ), στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε (ANSY Α.Ε.) με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής». 44. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ 407/1779/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2009, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της Σελίδα 6 από 23

7 εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. (ANSY Α.Ε. ) που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119 στη Νέα Σμύρνη Αττικής 45. Το υπ αριθμ. πρωτ. 142/ έγγραφο του ΕΣΔΚΝΑ: Σύμβαση αποτέφρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μεταξύ του ΕΣΔΚΝΑ και της εταιρείας Συστήματα Αντιρύπανσης Α.Ε. - ANSY Α.Ε. 46. Την υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγκριση της ΔΕΥΑΤ περί της διάθεσης υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. 47. Την υπ αριθμ. πρωτ / ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Τρίπολης και συνοδών έργων της». 48. Την υπ αριθμ. πρωτ. 3183/2010, (ΑΔΑ:4ΑΓΒΟΡ1Φ-ΕΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) & επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ- ΜΧ) & (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης & επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. ANSY Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας 49. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 805/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας. 50. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 815/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 51. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 168/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 52. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 149/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 53. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3120/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 54. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1439/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 55. Το γεγονός ότι στο σύνολό τους οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Α.Π. 1958, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των παρακάτω όρων και περιορισμών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων και την τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Σελίδα 7 από 23

8 3183/2010, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται: Α) Στην Τεχνική Μελέτη της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, στη Μελέτη Τροποποίησης και των συμπληρωματικών στοιχείων αυτής της Μηχανικού Αναστασίας Ζευκιλή, Β) Στο διάγραμμα κάλυψης 1:200, στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 και 1: του Πολ. Μηχανικού ΕΜΠ κ. Γ. Βέλιου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μονάδας που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης τ.μ., όπως αυτό εμφανίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα. Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων 1. Τμήμα Α: Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε κτίριο εμβαδού 2.680,50 τ.μ., δυναμικότητας τόνων ανά έτος. i. Προσωρινή αποθήκευση εισερχόμενων ΑΗΗΕ ii. Ταξινόμηση ΑΗΗΕ iii. Απορρύπανση ΑΗΗΕ iv. Επεξεργασία ΑΗΗΕ v. Προσωρινή αποθήκευση και απομάκρυνση ΑΗΗΕ, απορρυπασμένων ΑΗΗΕ, αποβλήτων απορρυπασμένων και επεξεργασμένων ΑΗΗΕ καθώς και προϊόντων επεξεργασίας ΑΗΗΕ όπως σίδηρου, χαλκού και πλαστικού. 2. Τμήμα Β: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σε κτίριο εμβαδού 881,49 τ.μ., δυναμικότητας αποθήκευσης 40 τόνων και επεξεργασίας 4,8 τόνων ανά ημέρα. i. Προσωρινή αποθήκευση ΕΑΥΜ: Προσωρινή αποθήκευση ΕΑΑΜ και ΜΕΑ σε ψυκτικούς θαλάμους και προσωρινή αποθήκευση ΑΕΑ σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ii. Αποστείρωση ΕΑΑΜ Σελίδα 8 από 23

9 iii. Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά αποστειρωμένων ΕΑΑΜ iv. Προώθηση ΜΕΑ και ΑΕΑ προς τελική διάθεση 3. Χώρος διοίκησης και βοηθητικοί χώροι, εμβαδού δόμησης 922,20 τ.μ. 4. Αποθηκευτικός χώρος εμβαδού δόμησης 150,06 τ.μ. Στο χώρο του κτιρίου της αποθήκης και συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένο και διαχωρισμένο τμήμα με εμβαδόν 50 τ.μ., θα εγκατασταθεί ιδιωτικός υποσταθμός (Υ/Σ). 5. Επιπλέον, στο γήπεδο θα διαμορφωθούν οι εξής χώροι: i. Χώρος στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων ii. iii. Χώρο υποδοχής Χώρος στάθμευσης επιβατικών οχημάτων Τα απόβλητα που υπόκεινται διαχείριση εντός της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες διαχείρισης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Είδος ΕΑΑΜ ΕΑΑΜ ΜΕΑ ΜΕΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΜΕΑ ΑΕΑ ΑΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή κατά ΕΚΑ * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο ) * Χημικές ουσίες από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους Σελίδα 9 από 23 Εργασίες διαχείρισης D9, D15 D9, D15 ΑΕΑ * Αμάλγαμα οδοντιατρικής R13, D15 ΑΕΑ * Χημικές ουσίες από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα που D15 D15 D15 D 15 D15 D15

10 ΑΕΑ αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες D15 από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα ΑΕΑ * Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες R13, D15 ΑΕΑ * Διαλύματα σταθεροποιητή R13, D15 ΑΕΑ * Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή ΑΕΑ ΑΕΑ * Απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων * Υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ΑΕΑ * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες D15 ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΕΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΕΑ Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * Σελίδα 10 από 23 R13, D15 R13, D15 ΑΗΗΕ * Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB D13, D15 ΑΗΗΕ ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC D15 D15 D15 R4, R5, R12, R13 R12, R13 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο R4, R5, R12, R13 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως ΑΗΗΕ Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως ΑΗΗΕ * Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό ΑΗΗΕ συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο R4, R5, R12, R13 R4, R5, R12, R13 D13, D15 D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες μολύβδου D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες Ni-Cd D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο D13, D15 ΗΣ Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο ) D13, D15 ΗΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΗΗΕ ΑΗΗΕ ΗΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές D13, D * Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο R12, R * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες R12, R * Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία , ή και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες D13, D15

11 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ΑΗΗΕ Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και R4, R5, R12, R13 R4, R5, R12, R13 Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Στα αέρια απόβλητα περιλαμβάνονται τα αιωρούμενα σωματίδια κυρίως από την παραγωγική διαδικασία. Ο εξοπλισμός επεξεργασίας ΑΗΗΕ διαθέτει συστήματα εγκλωβισμού της σκόνης. Η λειτουργία της μονάδας αποστείρωσης ΕΑΑΜ δεν παράγει αέρια απόβλητα. Η χρήση ατμού γίνεται εσωτερικά του συστήματος αποστείρωσης και δεν διαρρέει στο περιβάλλον. Οι αέριες εκπομπές από τη λειτουργία της ατμογεννήτριας να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. Οι τελικές αέριες εκπομπές να έχουν συγκέντρωση σε ρύπους μικρότερη ή το πολύ ίση με τα όρια που τίθενται στο Π.Δ. 1180/1981 και συγκεκριμένα για τα αιωρούμενα σωματίδια μικρότερη ή ίση των 100 mg/m Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κατατάσσονται ως εξής: Υγρά απόβλητα από το προσωπικό Υγρά απόβλητα από πλύσεις Υγρά βιομηχανικά απόβλητα Όμβρια ύδατα Τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα και τα υγρά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Υγρά βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να προκύψουν από την υγροποίηση του ατμού που χρησιμοποιείται κατά τη διεργασία της αποστείρωσης, τα οποία προσομοιάζουν με τα αστικά. Τα απόβλητα αυτά θα ανακυκλώνονται εντός της μονάδας αποστείρωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της διεργασίας αποστείρωσης και εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή εάν προκύπτει περίσσεια αποβλήτων θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Μέρος των όμβριων υδάτων δύναται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των δευτερευουσών αναγκών της εγκατάστασης σε νερό. Σελίδα 11 από 23

12 Για τα ανωτέρω υπάρχει σχετική έγκριση από τη ΔΕΥΑΤ. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι οριακές τιμές υγρών αποβλήτων που τίθενται από στο υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγγραφο της ΔΕΥΑΤ με θέμα: «Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ Τρίπολης». Το υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγγραφο της ΔΕΥΑΤ και η εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας θα βρίσκονται εντός της μονάδας και θα προσκομίζεται όποτε ζητείται. 3. Τα στερεά απόβλητα αστικής φύσης θα διατίθενται σε εγκεκριμένους και νόμιμους χώρους ελεγχόμενης διάθεσης στερεών αποβλήτων. 4. Τα απόβλητα που υπόκεινται στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης θα διατίθενται αναλόγως σε συνεργασία με τα αρμόδια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 5. Τα στερεά υποπροϊόντα της μονάδας περιλαμβάνουν τα αποστειρωμένα απόβλητα, τα οποία είναι απαλλαγμένα από το μικροβιακό φορτίο, προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα και διατίθενται σε ΧΥΤΑ. 6. Πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) απαιτείται να προσκομίσετε στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ βεβαίωση από νομίμως υφιστάμενο, αδειοδοτημένο και σε λειτουργία ΧΥΤ αποδοχής των στερεών υποπροϊόντων της μονάδας. Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 70 db(a) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών: (α) 2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/78) (β) 56206/86 (ΦΕΚ 570/Β/86) (γ) 69001/88 (ΦΕΚ 751/Β/88) (δ) 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/91) Σελίδα 12 από 23

13 Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή ληφθούν (Δ.1) Κατά τη φάση κατασκευής 1. Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής να επαναχρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα αδρανή υλικά να προέλθουν από αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών και υλικών κατασκευής σε κοίτες ποταμών, παρακείμενα ρέματα και γενικά σε μη αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης ΑΕΚΚ. 2. Να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης όπως διαβροχή οδών, σωρών, καλυμμένα φορτηγά κλπ. 3. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/03) και τις τροποποιήσεις αυτής. Η μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων είναι τα 65 db. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81). 4. Απαγορεύεται η κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου. 5. Απαγορεύεται η απόρριψη των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, η διαχείριση των οποίων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/04). 7. Να γίνουν οι κατάλληλες φυτεύσεις περιμετρικά της μονάδας. 8. Οι εξωτερικοί χώροι κίνησης οχημάτων της μονάδας να είναι ασφαλτοστρωμένοι με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης. (Δ.2) Κατά τη φάση λειτουργίας Ι. Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) & επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Η εγκατάσταση οφείλει να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ) και των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής. α) Παραλαβή αποβλήτων 1. Τα απόβλητα που θα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση για επεξεργασία θα είναι μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ Απαγορεύεται η επεξεργασία άλλων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες, όπως μικτά επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα. Σελίδα 13 από 23

14 2. Δεν θα παραλαμβάνονται απόβλητα από Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ο «Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων», εφόσον αυτές υποχρεούται στην κατάρτιση του ως άνω κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ Τα ΕΑΑΜ θα διαχωρίζονται στον τόπο παραγωγής τους (ΥΜ) και θα συσκευάζονται σε ειδικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, ενώ για τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα χρησιμοποιείται άκαμπτη ανθεκτική συσκευασία μίας χρήσεως. Στις συσκευασίες θα αναγράφεται η ένδειξη επικίνδυνα απόβλητα και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου. Επίσης, θα φέρουν ετικέτα με την ημερομηνία και τον τόπο παραγωγής των αποβλήτων. 4. Η συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ από τις ΥΜ προς τη μονάδα να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες. 5. Κατά την παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνεται το Έντυπο Αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ οικ β) Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία 1. Τα δάπεδα όλων των χώρων παραγωγής να είναι γκρο μπετόν βιομηχανικό με στρώση εποξειδικών ρητινών, με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης. 2. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ αποτελείται από: Τρεις (3) σταθερούς ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 130 m 3, 120 m 3 και 120 m 3 για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Ένα (1) ψυκτικό θάλαμο χωρητικότητας 20 m 3, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε όχημα για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ. 3. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ θα πρέπει: Να έχει χωρητικότητα αποθήκευσης για τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον. Οι σταθεροί ψυκτικοί θάλαμοι να έχουν εφεδρικό εξοπλισμό ψύξης, ο οποίος να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία. Το ψυκτικό υγρό να είναι φιλικό προς το περιβάλλον σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2037/00. Σελίδα 14 από 23

15 Οι ψυκτικοί θάλαμοι να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας και προειδοποιητική ένδειξη βλάβης. 4. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται με τρόπο ώστε: Να διασφαλίζεται ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση ώστε να καθίστανται μη αναγνωρίσιμα, διαστάσεων έως δύο (2) εκατοστών. Ο τεμαχισμός και η αποστείρωση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, έτσι ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε διαφυγή της μόλυνσης εκτός αυτού. Να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00. Να επιτυγχάνεται μείωση των μικροβιακών πληθυσμών τουλάχιστον της τάξης των 6Log10 με πρόγραμμα αποστείρωσης σε θερμοκρασία 138 o C και πίεση 3,8 bar για χρόνο δέκα λεπτών. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία (ανακύκλωση) κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 5. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αποστείρωσης να επαληθεύεται στο χώρο αποστείρωσης με τη χρήση βιολογικών δεικτών που είναι κατάλληλοι για τη διαδικασία αποστείρωσης που χρησιμοποιείται. Οι βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας (1) ανά 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του θαλάμου αποστείρωσης με ελάχιστο αριθμό τριών (3). Οι παραπάνω βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά Να υπάρχουν καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, όπως θερμόμετρα, μανόμετρα κλπ. 7. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Τα ΑΕΑ και τα ΜΕΑ να μεταφέρονται από αδειοδοτημένο φορέα στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκομειακών Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ (πρώην ΕΔΣΚΝΑ). γ) Διάθεση αποβλήτων 1. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) ΕΑΑΜ να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων να αναγράφεται «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», ονομασία φορέα αποστείρωσης, ονομασία ΥΜ και ημερομηνία αποστείρωσης. Σελίδα 15 από 23

16 2. Η διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ και την ΚΥΑ 50910/2727 σε νομίμως υφιστάμενο και αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ σε καθημερινή βάση λειτουργίας από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή-μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Για κάθε φορτίο θα πρέπει να τηρείται το αντίστοιχο παραστατικό (έντυπο αναγνώρισης) από τον ΧΥΤΑ. 3. Ο φορέας παραλαβής (ΧΥΤΑ) των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ δύναται να ελέγχει το φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης τόσο στον τόπο υποδοχής με δειγματοληπτικό έλεγχο ανά 200 κιλά αποστειρωμένων αποβλήτων όσο και στον τόπο εφαρμογής της αποστείρωσης όποτε κρίνεται ότι αυτό είναι σκόπιμο. 4. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ANSY Α.Ε. και η αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του υπεύθυνου του ΧΥΤΑ για πρόσθετες προφυλάξεις σε ότι αφορά τη μεταφορά και ταφή των εν λόγω αποβλήτων. 5. Η διάθεση των φίλτρων άνθρακα και λοιπών αναλώσιμων του συστήματος φίλτρανσης να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των επικίνδυνων αποβλήτων από αδειοδοτημένες εταιρείες. δ) Η εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. - ANSY A.E.» υποχρεούται να εφαρμόζει και τα ακόλουθα: 1. Πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας να προσκομίσει στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ βεβαίωση από νομίμως υφιστάμενο και σε λειτουργία ΧΥΤΑ αποδοχής των απορριμμάτων της δραστηριότητας στην οποία θα αναγράφεται σαφώς η ποσότητα των αποβλήτων όπως και το χρονικό διάστημα. 2. Να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012. Το περιεχόμενο του μητρώου αυτού καθορίζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012). 3. Να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή όταν ζητούνται. 4. Να διαβιβάζει υποχρεωτικά κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Περιφερείας Πελοποννήσου, στην ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ: Έκθεση με στοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος. Σελίδα 16 από 23

17 Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για όλα τα είδη αποβλήτων που παρήγαγε το προηγούμενο έτος. 5. Να μην προβαίνει σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4042/ Όταν διαπιστώνει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία του χώρου της εγκατάστασης: i. Να ειδοποιεί αμελλητί, προφορικά και εγγράφως το αργότερο εντός 24 ωρών, τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ και να θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία. ii. iii. Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο Να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχέδιο αντιμετώπισης των ως άνω επιπτώσεων. 7. Να εφαρμόζεται συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο να αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνο παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 8. Να εφαρμόζεται έλεγχος και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και του χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας. 9. Ετήσιος έλεγχος των θερμομέτρων, των μανομέτρων, και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού 10. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησης τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, να φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 χρόνια στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης. 11. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να τοποθετείται σε διακριτό σημείο στο χώρο της επεξεργασίας της εγκατάστασης. Σελίδα 17 από 23

18 12. Να τηρούνται βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης και να καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις να καταγράφονται στα παραπάνω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 13. Η ετήσια έκθεση την οποία υποχρεούται να καταρτίζει η επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π /725 (ΦΕΚ 383/Β/ ), το άρθρο 13 της ΚΥΑ Η.Π /1159 (ΦΕΚ 791/Β/ ) και το άρθρο 2γ της ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ) να διαβιβάζεται το Φεβρουάριο κάθε έτους στην υπηρεσία μας, στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 14. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης τα ΕΑΥΜ θα μεταφέρονται στη μονάδα αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ (πρώην ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια. ΙΙ. Διαχείριση ΑΗΗΕ α) Στερεά Απόβλητα 1. Οι δραστηριότητες διαχείρισης των ΑΗΗΕ συμπεριλαμβανομένου και της προσωρινής αποθήκευσης τους πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε κατασκευαστικά στοιχεία ή σε δυνάμενα στοιχεία να ανακτηθούν ως ανταλλακτικά ή να ανακυκλωθούν. 2. Η εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει όλα τα παραγόμενα και αποθηκευμένα απόβλητα συμπεριλαμβανομένου και εκείνων τα οποία δεν επεξεργάζονται (κλιματιστικά, ψυγεία, λαμπτήρες κλπ.) σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες. β) Μη επικίνδυνα 1. Όλα τα στερεά απόβλητα που ανήκουν στον κατάλογο των μη επικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως αυτή ισχύει) να διαχωρίζονται κατά είδος και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, έως την παράδοσή τους σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. 2. Τα απόβλητα οικιακού τύπου να συγκεντρώνονται σε κάδους αστικών απορριμμάτων μέχρι να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ. 3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και στεγασμένο χώρο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93). Σελίδα 18 από 23

19 4. Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή πριν την επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002). 5. Οι χώροι απορρύπανσης, οι χώροι αποσυναρμολόγησης και οι χώροι σύνθλιψης-άλεσης και αποθήκευσης των μεταλλικών παραγόμενων προϊόντων να διαθέτουν δάπεδο στεγανοποιημένο. Ειδικά στους χώρους απορρύπανσης να υπάρχουν μέσα απορρόφησης ή και χημικής εξουδετέρωσης των διαρροών (π.χ. ορυκτέλαια, ηλεκτρολύτες κλπ). 6. Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και να υπάρχει για τον σκοπό αυτό αρχείο με κάρτα υγείας για τους εμβολιασμούς και λοιπές εξετάσεις. 7. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 8. Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας να μην ξεπερνά τα 70 db. 9. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικού ελέγχου για την προστασία του εδάφους και του υπογείου ορίζοντα στο χώρο της εγκατάστασης. 10. Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τα στάδια επεξεργασίας των ΑΗΗΕ αλλά και αποθήκευσης όλων των διαχειριζόμενων αποβλήτων. 11. Το όλο έργο θα πρέπει να επιβλέπεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση και ενημέρωση των εργαζομένων. 12. Να οριστεί από την επιχείρηση κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας, των ελέγχων και μετρήσεων και γενικότερα για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. 13. Η προσωρινή αποθήκευση, η ταξινόμηση και η απορρύπανση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σε κλειστούς στεγασμένους και διαστρωμένους με τσιμέντο χώρους. 14. Απαγορεύεται η επεξεργασία ΑΗΗΕ τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ειδική διαχείριση ως προς την απορρύπανση όπως είναι τα ψυγεία, τα κλιματιστικά, οι καθοδικές λυχνίες κλπ. Τα εν λόγω ΑΗΗΕ με την παραλαβή τους στην μονάδα, αφού ζυγιστούν, καταγραφούν στο μητρώο και απορρυπανθούν, θα αποθηκεύονται έως να Σελίδα 19 από 23

20 παραδοθούν σε αδειοδοτημένο φορέα που θα τα μεταφέρει στην κατάλληλη μονάδα αξιοποίησης- επεξεργασίας. 15. Οι αποθηκευμένες ποσότητες να είναι πάντοτε κάτω των οριακών ποσοτήτων που θέτει η ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/Β/ ) ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκληση ατυχήματος μεγάλης έκτασης. 16. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα και μη απόβλητα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας- αξιοποίησης, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου. 17. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων κι μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. 18. Η εγκατάσταση στο σύνολο της να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας (εγκεκριμένη μελέτη, μέσα κλπ.) εν ισχύ. 19. Το προσωπικό της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας 20. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Δ.3.) Γενικά 1.Η Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας & Ιονίου, επιφυλάσσεται να προτείνει τη λήψη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, αν από την λειτουργία της εν λόγω βιομηχανίας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 2.Να αποφεύγεται η διασπορά της σκόνης και ιδιαίτερα των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ. στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλου συνεργείου αποκομιδής. Παράλληλα να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό δημιουργίας σκόνης και θορύβου (τσιμεντόστρωση, καταιονισμός νερού, σήμανση μείωσης ταχύτητας κλπ.) κατά την κίνηση των οχημάτων εντός του γηπέδου αλλά και γενικότερα κατά την λειτουργία της μονάδας. Σελίδα 20 από 23

21 3.Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα κατά τη παραγωγική διαδικασία (τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργεια, ανακύκλωση νερού κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του εργοστασίου, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας και νερού που χρησιμοποιείται. 4.Μέρος των αναγκών της εγκατάστασης σε ηλεκτρική ενέργεια να καλυφθεί από ηλιακή ενέργεια. 5.Η εταιρεία υποχρεούται πριν τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης να προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξυγίανση, την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Η.Π /2727/ Η εταιρεία οφείλει σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. Οικ /1799/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ να υποβάλει στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, κάθε έτος, κατά το μήνα Φεβρουάριο με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 7.Η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ σημείο 2 άρθρο 9 ΚΥΑ οικ Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ οικ σημεία 2 α. 9.Να υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή διευκολύνσεων στους συλλέκτες-μεταφορείς ΕΑΥΜ, όσον αφορά την στάθμευση, τον καθαρισμό και την απολύμανση των μέσων μεταφοράς. 10.Προβλέπεται η εξειδίκευση τεχνικών όρων και μέτρων της ΑΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.4014/ Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις (πολεοδομικές κλπ.). 12.Ο περιβάλλων χώρος της μονάδας να καθαρίζεται και να παραμένει συνεχώς καθαρός 13.Ρητώς απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους λιπαντικά ή υγρά καύσιμα κλπ., καθώς και η διάχυση παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. Μεταχειρισμένα ορυκτέλαια κλπ., θα συλλέγονται σε ειδικούς στεγανούς κάδους και θα υπόκεινται σε ελεγχόμενη διαχείριση ως τοξικά απόβλητα σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ). Σελίδα 21 από 23

22 14.Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας παρακαλούνται να ελέγχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την ορθή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Ρητώς απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απόβλητα της μονάδας. Ε. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων Προϋποθέσεις για την θεώρησή της. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Η εταιρεία υποχρεούνται εγκαίρως και πριν την λήξη της παρούσας απόφασης να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Η εγκεκριμένη ΜΠΕ και η παρούσα Απόφαση καθορισμού περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Η μη τήρηση των όρων της παρούσης ή η καθ υπέρβαση τους, η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως ισχύουν και λοιπών διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2012 άρθρ.19α. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Υπουργού ΥΠΕΚΑ μέσα σε διάστημα (30) ημερών από τη λήψη της. Ο ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 22 από 23

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (συν. Θεωρημένος Φάκελος) 2. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. ANSY A.E., (συν. Θεωρημένος Φάκελος) Νικολάου Πλαστήρα 119, 17122, Ν. Σμύρνης 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 4. ΥΠΕΚΑ, Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών 5. ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχ. Στερ. Αποβλήτων, Πατησίων 147, Τ.Κ , Αθήνα 6. ΕΥΠΕ 7. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 8. ΕΣΔΚΝΑ, Δ/νση Επεξεργασίας Αποβλήτων, Άντερσεν 6-8 & Μωραΐτη 90, Τ.Κ , Αθήνα. Εσωτερική Διανομή: 1. Χρον. Αρχείο (5.4 Αρκαδία) 2. Κοκκώνη Γ. Σελίδα 23 από 23

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα