Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ"

Transcript

1 Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Διεύθυνση :Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη Πληροφορίες : Προϊσταμένη Τηλέφωνα : , Fax : Ε-mail Α.Π.: 1439 Σχετ. 149, 168, 805, 815, 1186,1207, 3120 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 3183/2010/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ1Φ-ΕΙ) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) & επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) & (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης & επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. ANSY Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.1650 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Σελίδα 1 από 23

2 4. Τις διατάξεις του Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 5. Τις διατάξεις του Ν.3325 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Β/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν.4042 (ΦΕΚ 24/Α/ ): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Τις διατάξεις του Ν.2939/ (ΦΕΚ 179Α): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ (ΦΕΚ 293/Α/ ): «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 10. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 117 (ΦΕΚ 82/Α/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 11. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 15 (ΦΕΚ 12/Α/ ): «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 12. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων Σελίδα 2 από 23

3 ορυκτελαίων» (Β 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 13. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 14. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 80/Α/ ) «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(β 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ.» (Β 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 15. Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 16. Τα οριζόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/2012): «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)». 17. Τα οριζόμενα στην Υ.Α (ΦΕΚ 1565/Β/2012): «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Α 209) (Β 21)». 18. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α 91)». 19. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /5387 (ΦΕΚ 678/Β/ ): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/1986». Σελίδα 3 από 23

4 20. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π /2021 (ΦΕΚ 1391/Β/ ): «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 21. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 22. Τα οριζόμενα στην Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 2711/Β/ ): «Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004». 23. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων». 24. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 287Β/ ): «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων..». 25. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /725/206 (ΦΕΚ 383Β/ ): «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων..». 26. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ): «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων..». 27. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ 909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 28. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 29. Την Υ.Α /548/Ε103 (ΦΕΚ 945/Β/ ): «Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους». 30. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 5673/400 (ΦΕΚ 192/Β/ ): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». Σελίδα 4 από 23

5 31. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 354/Β/ ): «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 32. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ (ΦΕΚ 264/Β/ ): «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 33. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με Α.Π. οικ /3800, : «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ /2012» 34. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με Α.Π. οικ / : «Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4014/2011» 35. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Α.Π. οικ / «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002». 36. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Α.Π. οικ / «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332/Β/2003)» 37. Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. Όπως επίσης: 38. Την υπ αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 1186/ αίτηση της ANSY Α.Ε. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ αριθμ. πρωτ. 3113/ αίτηση τροποποίησης ΑΕΠΟ» 39. Το υπ αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 1207/ (ΑΔΑ: Β4Λ97Λ1- ΦΗΨ) απόσπασμα του πρακτικού 10 της συνεδρίασης της του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αριθμός απόφασης 210 με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Σελίδα 5 από 23

6 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) και επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) και (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. ANSY Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας». 40. Την υπ αριθμ. πρωτ /3012/ (ΑΔΑ: Β49Θ0-ΦΕ3) απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: «Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εταιρεία ANSY Α.Ε. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε.» 41. Την υπ αριθμ. πρωτ. 5520/ (ΑΔΑ:4ΑΓΒΟΡ1Φ-Ξ3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1513/ απόφασης για άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) στερεών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εταιρεία «ANSY S.A. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119 στην Νέα Σμύρνη.». 42. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2464/33708/ (ΑΔΑ:4Α3ΦΟΡ1Φ-Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην εταιρεία «Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. - ANSY SA» που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119, Νέα Σμύρνη Αττικής.». 43. Την υπ αριθμ. πρωτ / (ΑΔΑ: 4ΙΙ7Ε2-Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την Η.Π /2727/ (ΦΕΚ 1909/Β/ ), στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε (ANSY Α.Ε.) με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής». 44. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ 407/1779/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2009, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της Σελίδα 6 από 23

7 εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. (ANSY Α.Ε. ) που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119 στη Νέα Σμύρνη Αττικής 45. Το υπ αριθμ. πρωτ. 142/ έγγραφο του ΕΣΔΚΝΑ: Σύμβαση αποτέφρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μεταξύ του ΕΣΔΚΝΑ και της εταιρείας Συστήματα Αντιρύπανσης Α.Ε. - ANSY Α.Ε. 46. Την υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγκριση της ΔΕΥΑΤ περί της διάθεσης υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. 47. Την υπ αριθμ. πρωτ / ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Τρίπολης και συνοδών έργων της». 48. Την υπ αριθμ. πρωτ. 3183/2010, (ΑΔΑ:4ΑΓΒΟΡ1Φ-ΕΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) & επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ- ΜΧ) & (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης & επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. ANSY Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας 49. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 805/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας. 50. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 815/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 51. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 168/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 52. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 149/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 53. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3120/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 54. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1439/ έγγραφο της ANSY Α.Ε. 55. Το γεγονός ότι στο σύνολό τους οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Α.Π. 1958, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των παρακάτω όρων και περιορισμών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων και την τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Σελίδα 7 από 23

8 3183/2010, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται: Α) Στην Τεχνική Μελέτη της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, στη Μελέτη Τροποποίησης και των συμπληρωματικών στοιχείων αυτής της Μηχανικού Αναστασίας Ζευκιλή, Β) Στο διάγραμμα κάλυψης 1:200, στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 και 1: του Πολ. Μηχανικού ΕΜΠ κ. Γ. Βέλιου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μονάδας που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης τ.μ., όπως αυτό εμφανίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα. Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων 1. Τμήμα Α: Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε κτίριο εμβαδού 2.680,50 τ.μ., δυναμικότητας τόνων ανά έτος. i. Προσωρινή αποθήκευση εισερχόμενων ΑΗΗΕ ii. Ταξινόμηση ΑΗΗΕ iii. Απορρύπανση ΑΗΗΕ iv. Επεξεργασία ΑΗΗΕ v. Προσωρινή αποθήκευση και απομάκρυνση ΑΗΗΕ, απορρυπασμένων ΑΗΗΕ, αποβλήτων απορρυπασμένων και επεξεργασμένων ΑΗΗΕ καθώς και προϊόντων επεξεργασίας ΑΗΗΕ όπως σίδηρου, χαλκού και πλαστικού. 2. Τμήμα Β: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σε κτίριο εμβαδού 881,49 τ.μ., δυναμικότητας αποθήκευσης 40 τόνων και επεξεργασίας 4,8 τόνων ανά ημέρα. i. Προσωρινή αποθήκευση ΕΑΥΜ: Προσωρινή αποθήκευση ΕΑΑΜ και ΜΕΑ σε ψυκτικούς θαλάμους και προσωρινή αποθήκευση ΑΕΑ σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ii. Αποστείρωση ΕΑΑΜ Σελίδα 8 από 23

9 iii. Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά αποστειρωμένων ΕΑΑΜ iv. Προώθηση ΜΕΑ και ΑΕΑ προς τελική διάθεση 3. Χώρος διοίκησης και βοηθητικοί χώροι, εμβαδού δόμησης 922,20 τ.μ. 4. Αποθηκευτικός χώρος εμβαδού δόμησης 150,06 τ.μ. Στο χώρο του κτιρίου της αποθήκης και συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένο και διαχωρισμένο τμήμα με εμβαδόν 50 τ.μ., θα εγκατασταθεί ιδιωτικός υποσταθμός (Υ/Σ). 5. Επιπλέον, στο γήπεδο θα διαμορφωθούν οι εξής χώροι: i. Χώρος στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων ii. iii. Χώρο υποδοχής Χώρος στάθμευσης επιβατικών οχημάτων Τα απόβλητα που υπόκεινται διαχείριση εντός της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες διαχείρισης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Είδος ΕΑΑΜ ΕΑΑΜ ΜΕΑ ΜΕΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΜΕΑ ΑΕΑ ΑΕΑ Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή κατά ΕΚΑ * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο ) * Χημικές ουσίες από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους Σελίδα 9 από 23 Εργασίες διαχείρισης D9, D15 D9, D15 ΑΕΑ * Αμάλγαμα οδοντιατρικής R13, D15 ΑΕΑ * Χημικές ουσίες από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα που D15 D15 D15 D 15 D15 D15

10 ΑΕΑ αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες D15 από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα ΑΕΑ * Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες R13, D15 ΑΕΑ * Διαλύματα σταθεροποιητή R13, D15 ΑΕΑ * Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή ΑΕΑ ΑΕΑ * Απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων * Υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ΑΕΑ * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες D15 ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΕΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΕΑ Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * Φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * Σελίδα 10 από 23 R13, D15 R13, D15 ΑΗΗΕ * Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB D13, D15 ΑΗΗΕ ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC D15 D15 D15 R4, R5, R12, R13 R12, R13 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο R4, R5, R12, R13 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως ΑΗΗΕ Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως ΑΗΗΕ * Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό ΑΗΗΕ συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο R4, R5, R12, R13 R4, R5, R12, R13 D13, D15 D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες μολύβδου D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες Ni-Cd D13, D15 ΗΣ * Μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο D13, D15 ΗΣ Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο ) D13, D15 ΗΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΗΗΕ ΑΗΗΕ ΗΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές D13, D * Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο R12, R * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες R12, R * Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία , ή και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες D13, D15

11 ΑΗΗΕ * Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ΑΗΗΕ Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και R4, R5, R12, R13 R4, R5, R12, R13 Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Στα αέρια απόβλητα περιλαμβάνονται τα αιωρούμενα σωματίδια κυρίως από την παραγωγική διαδικασία. Ο εξοπλισμός επεξεργασίας ΑΗΗΕ διαθέτει συστήματα εγκλωβισμού της σκόνης. Η λειτουργία της μονάδας αποστείρωσης ΕΑΑΜ δεν παράγει αέρια απόβλητα. Η χρήση ατμού γίνεται εσωτερικά του συστήματος αποστείρωσης και δεν διαρρέει στο περιβάλλον. Οι αέριες εκπομπές από τη λειτουργία της ατμογεννήτριας να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. Οι τελικές αέριες εκπομπές να έχουν συγκέντρωση σε ρύπους μικρότερη ή το πολύ ίση με τα όρια που τίθενται στο Π.Δ. 1180/1981 και συγκεκριμένα για τα αιωρούμενα σωματίδια μικρότερη ή ίση των 100 mg/m Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κατατάσσονται ως εξής: Υγρά απόβλητα από το προσωπικό Υγρά απόβλητα από πλύσεις Υγρά βιομηχανικά απόβλητα Όμβρια ύδατα Τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα και τα υγρά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Υγρά βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να προκύψουν από την υγροποίηση του ατμού που χρησιμοποιείται κατά τη διεργασία της αποστείρωσης, τα οποία προσομοιάζουν με τα αστικά. Τα απόβλητα αυτά θα ανακυκλώνονται εντός της μονάδας αποστείρωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της διεργασίας αποστείρωσης και εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή εάν προκύπτει περίσσεια αποβλήτων θα διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Μέρος των όμβριων υδάτων δύναται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των δευτερευουσών αναγκών της εγκατάστασης σε νερό. Σελίδα 11 από 23

12 Για τα ανωτέρω υπάρχει σχετική έγκριση από τη ΔΕΥΑΤ. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι οριακές τιμές υγρών αποβλήτων που τίθενται από στο υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγγραφο της ΔΕΥΑΤ με θέμα: «Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ Τρίπολης». Το υπ αριθμ. πρωτ. 845/ έγγραφο της ΔΕΥΑΤ και η εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας θα βρίσκονται εντός της μονάδας και θα προσκομίζεται όποτε ζητείται. 3. Τα στερεά απόβλητα αστικής φύσης θα διατίθενται σε εγκεκριμένους και νόμιμους χώρους ελεγχόμενης διάθεσης στερεών αποβλήτων. 4. Τα απόβλητα που υπόκεινται στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης θα διατίθενται αναλόγως σε συνεργασία με τα αρμόδια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 5. Τα στερεά υποπροϊόντα της μονάδας περιλαμβάνουν τα αποστειρωμένα απόβλητα, τα οποία είναι απαλλαγμένα από το μικροβιακό φορτίο, προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα και διατίθενται σε ΧΥΤΑ. 6. Πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) απαιτείται να προσκομίσετε στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ βεβαίωση από νομίμως υφιστάμενο, αδειοδοτημένο και σε λειτουργία ΧΥΤ αποδοχής των στερεών υποπροϊόντων της μονάδας. Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 70 db(a) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών: (α) 2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/78) (β) 56206/86 (ΦΕΚ 570/Β/86) (γ) 69001/88 (ΦΕΚ 751/Β/88) (δ) 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/91) Σελίδα 12 από 23

13 Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή ληφθούν (Δ.1) Κατά τη φάση κατασκευής 1. Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής να επαναχρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα αδρανή υλικά να προέλθουν από αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών και υλικών κατασκευής σε κοίτες ποταμών, παρακείμενα ρέματα και γενικά σε μη αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης ΑΕΚΚ. 2. Να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης όπως διαβροχή οδών, σωρών, καλυμμένα φορτηγά κλπ. 3. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/03) και τις τροποποιήσεις αυτής. Η μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων είναι τα 65 db. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81). 4. Απαγορεύεται η κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου. 5. Απαγορεύεται η απόρριψη των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, η διαχείριση των οποίων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/04). 7. Να γίνουν οι κατάλληλες φυτεύσεις περιμετρικά της μονάδας. 8. Οι εξωτερικοί χώροι κίνησης οχημάτων της μονάδας να είναι ασφαλτοστρωμένοι με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης. (Δ.2) Κατά τη φάση λειτουργίας Ι. Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) & επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Η εγκατάσταση οφείλει να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ) και των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής. α) Παραλαβή αποβλήτων 1. Τα απόβλητα που θα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση για επεξεργασία θα είναι μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ Απαγορεύεται η επεξεργασία άλλων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες, όπως μικτά επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα. Σελίδα 13 από 23

14 2. Δεν θα παραλαμβάνονται απόβλητα από Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ο «Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων», εφόσον αυτές υποχρεούται στην κατάρτιση του ως άνω κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ Τα ΕΑΑΜ θα διαχωρίζονται στον τόπο παραγωγής τους (ΥΜ) και θα συσκευάζονται σε ειδικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, ενώ για τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα χρησιμοποιείται άκαμπτη ανθεκτική συσκευασία μίας χρήσεως. Στις συσκευασίες θα αναγράφεται η ένδειξη επικίνδυνα απόβλητα και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου. Επίσης, θα φέρουν ετικέτα με την ημερομηνία και τον τόπο παραγωγής των αποβλήτων. 4. Η συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ από τις ΥΜ προς τη μονάδα να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες. 5. Κατά την παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνεται το Έντυπο Αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ οικ β) Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία 1. Τα δάπεδα όλων των χώρων παραγωγής να είναι γκρο μπετόν βιομηχανικό με στρώση εποξειδικών ρητινών, με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης. 2. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ αποτελείται από: Τρεις (3) σταθερούς ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 130 m 3, 120 m 3 και 120 m 3 για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Ένα (1) ψυκτικό θάλαμο χωρητικότητας 20 m 3, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε όχημα για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΕΑ. 3. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ΕΑΥΜ θα πρέπει: Να έχει χωρητικότητα αποθήκευσης για τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον. Οι σταθεροί ψυκτικοί θάλαμοι να έχουν εφεδρικό εξοπλισμό ψύξης, ο οποίος να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία. Το ψυκτικό υγρό να είναι φιλικό προς το περιβάλλον σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2037/00. Σελίδα 14 από 23

15 Οι ψυκτικοί θάλαμοι να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας και προειδοποιητική ένδειξη βλάβης. 4. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται με τρόπο ώστε: Να διασφαλίζεται ο τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση ώστε να καθίστανται μη αναγνωρίσιμα, διαστάσεων έως δύο (2) εκατοστών. Ο τεμαχισμός και η αποστείρωση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, έτσι ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε διαφυγή της μόλυνσης εκτός αυτού. Να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00. Να επιτυγχάνεται μείωση των μικροβιακών πληθυσμών τουλάχιστον της τάξης των 6Log10 με πρόγραμμα αποστείρωσης σε θερμοκρασία 138 o C και πίεση 3,8 bar για χρόνο δέκα λεπτών. Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία (ανακύκλωση) κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 5. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αποστείρωσης να επαληθεύεται στο χώρο αποστείρωσης με τη χρήση βιολογικών δεικτών που είναι κατάλληλοι για τη διαδικασία αποστείρωσης που χρησιμοποιείται. Οι βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας (1) ανά 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του θαλάμου αποστείρωσης με ελάχιστο αριθμό τριών (3). Οι παραπάνω βιολογικοί δείκτες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά Να υπάρχουν καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, όπως θερμόμετρα, μανόμετρα κλπ. 7. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Τα ΑΕΑ και τα ΜΕΑ να μεταφέρονται από αδειοδοτημένο φορέα στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκομειακών Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ (πρώην ΕΔΣΚΝΑ). γ) Διάθεση αποβλήτων 1. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) ΕΑΑΜ να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων να αναγράφεται «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», ονομασία φορέα αποστείρωσης, ονομασία ΥΜ και ημερομηνία αποστείρωσης. Σελίδα 15 από 23

16 2. Η διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ και την ΚΥΑ 50910/2727 σε νομίμως υφιστάμενο και αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ σε καθημερινή βάση λειτουργίας από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή-μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Για κάθε φορτίο θα πρέπει να τηρείται το αντίστοιχο παραστατικό (έντυπο αναγνώρισης) από τον ΧΥΤΑ. 3. Ο φορέας παραλαβής (ΧΥΤΑ) των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ δύναται να ελέγχει το φορέα επεξεργασίας για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης τόσο στον τόπο υποδοχής με δειγματοληπτικό έλεγχο ανά 200 κιλά αποστειρωμένων αποβλήτων όσο και στον τόπο εφαρμογής της αποστείρωσης όποτε κρίνεται ότι αυτό είναι σκόπιμο. 4. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ANSY Α.Ε. και η αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του υπεύθυνου του ΧΥΤΑ για πρόσθετες προφυλάξεις σε ότι αφορά τη μεταφορά και ταφή των εν λόγω αποβλήτων. 5. Η διάθεση των φίλτρων άνθρακα και λοιπών αναλώσιμων του συστήματος φίλτρανσης να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των επικίνδυνων αποβλήτων από αδειοδοτημένες εταιρείες. δ) Η εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. - ANSY A.E.» υποχρεούται να εφαρμόζει και τα ακόλουθα: 1. Πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας να προσκομίσει στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ βεβαίωση από νομίμως υφιστάμενο και σε λειτουργία ΧΥΤΑ αποδοχής των απορριμμάτων της δραστηριότητας στην οποία θα αναγράφεται σαφώς η ποσότητα των αποβλήτων όπως και το χρονικό διάστημα. 2. Να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012. Το περιεχόμενο του μητρώου αυτού καθορίζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012). 3. Να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή όταν ζητούνται. 4. Να διαβιβάζει υποχρεωτικά κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Περιφερείας Πελοποννήσου, στην ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ: Έκθεση με στοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος. Σελίδα 16 από 23

17 Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για όλα τα είδη αποβλήτων που παρήγαγε το προηγούμενο έτος. 5. Να μην προβαίνει σε ανάμειξη επικίνδυνων με μη επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4042/ Όταν διαπιστώνει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία του χώρου της εγκατάστασης: i. Να ειδοποιεί αμελλητί, προφορικά και εγγράφως το αργότερο εντός 24 ωρών, τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ και να θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία. ii. iii. Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο Να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχέδιο αντιμετώπισης των ως άνω επιπτώσεων. 7. Να εφαρμόζεται συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο να αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνο παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 8. Να εφαρμόζεται έλεγχος και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και του χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας. 9. Ετήσιος έλεγχος των θερμομέτρων, των μανομέτρων, και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού 10. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησης τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, να φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 χρόνια στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης. 11. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να τοποθετείται σε διακριτό σημείο στο χώρο της επεξεργασίας της εγκατάστασης. Σελίδα 17 από 23

18 12. Να τηρούνται βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης και να καταρτίζεται ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις να καταγράφονται στα παραπάνω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 13. Η ετήσια έκθεση την οποία υποχρεούται να καταρτίζει η επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π /725 (ΦΕΚ 383/Β/ ), το άρθρο 13 της ΚΥΑ Η.Π /1159 (ΦΕΚ 791/Β/ ) και το άρθρο 2γ της ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1537/Β/ ) να διαβιβάζεται το Φεβρουάριο κάθε έτους στην υπηρεσία μας, στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 14. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης τα ΕΑΥΜ θα μεταφέρονται στη μονάδα αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ (πρώην ΕΣΔΚΝΑ) στα Άνω Λιόσια. ΙΙ. Διαχείριση ΑΗΗΕ α) Στερεά Απόβλητα 1. Οι δραστηριότητες διαχείρισης των ΑΗΗΕ συμπεριλαμβανομένου και της προσωρινής αποθήκευσης τους πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε κατασκευαστικά στοιχεία ή σε δυνάμενα στοιχεία να ανακτηθούν ως ανταλλακτικά ή να ανακυκλωθούν. 2. Η εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει όλα τα παραγόμενα και αποθηκευμένα απόβλητα συμπεριλαμβανομένου και εκείνων τα οποία δεν επεξεργάζονται (κλιματιστικά, ψυγεία, λαμπτήρες κλπ.) σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες. β) Μη επικίνδυνα 1. Όλα τα στερεά απόβλητα που ανήκουν στον κατάλογο των μη επικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως αυτή ισχύει) να διαχωρίζονται κατά είδος και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, έως την παράδοσή τους σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. 2. Τα απόβλητα οικιακού τύπου να συγκεντρώνονται σε κάδους αστικών απορριμμάτων μέχρι να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ. 3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και στεγασμένο χώρο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93). Σελίδα 18 από 23

19 4. Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή πριν την επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002). 5. Οι χώροι απορρύπανσης, οι χώροι αποσυναρμολόγησης και οι χώροι σύνθλιψης-άλεσης και αποθήκευσης των μεταλλικών παραγόμενων προϊόντων να διαθέτουν δάπεδο στεγανοποιημένο. Ειδικά στους χώρους απορρύπανσης να υπάρχουν μέσα απορρόφησης ή και χημικής εξουδετέρωσης των διαρροών (π.χ. ορυκτέλαια, ηλεκτρολύτες κλπ). 6. Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και να υπάρχει για τον σκοπό αυτό αρχείο με κάρτα υγείας για τους εμβολιασμούς και λοιπές εξετάσεις. 7. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 8. Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας να μην ξεπερνά τα 70 db. 9. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικού ελέγχου για την προστασία του εδάφους και του υπογείου ορίζοντα στο χώρο της εγκατάστασης. 10. Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τα στάδια επεξεργασίας των ΑΗΗΕ αλλά και αποθήκευσης όλων των διαχειριζόμενων αποβλήτων. 11. Το όλο έργο θα πρέπει να επιβλέπεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση και ενημέρωση των εργαζομένων. 12. Να οριστεί από την επιχείρηση κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας, των ελέγχων και μετρήσεων και γενικότερα για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης. 13. Η προσωρινή αποθήκευση, η ταξινόμηση και η απορρύπανση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σε κλειστούς στεγασμένους και διαστρωμένους με τσιμέντο χώρους. 14. Απαγορεύεται η επεξεργασία ΑΗΗΕ τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ειδική διαχείριση ως προς την απορρύπανση όπως είναι τα ψυγεία, τα κλιματιστικά, οι καθοδικές λυχνίες κλπ. Τα εν λόγω ΑΗΗΕ με την παραλαβή τους στην μονάδα, αφού ζυγιστούν, καταγραφούν στο μητρώο και απορρυπανθούν, θα αποθηκεύονται έως να Σελίδα 19 από 23

20 παραδοθούν σε αδειοδοτημένο φορέα που θα τα μεταφέρει στην κατάλληλη μονάδα αξιοποίησης- επεξεργασίας. 15. Οι αποθηκευμένες ποσότητες να είναι πάντοτε κάτω των οριακών ποσοτήτων που θέτει η ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/Β/ ) ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκληση ατυχήματος μεγάλης έκτασης. 16. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα και μη απόβλητα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας- αξιοποίησης, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου. 17. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων κι μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. 18. Η εγκατάσταση στο σύνολο της να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας (εγκεκριμένη μελέτη, μέσα κλπ.) εν ισχύ. 19. Το προσωπικό της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας 20. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Δ.3.) Γενικά 1.Η Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας & Ιονίου, επιφυλάσσεται να προτείνει τη λήψη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, αν από την λειτουργία της εν λόγω βιομηχανίας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 2.Να αποφεύγεται η διασπορά της σκόνης και ιδιαίτερα των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ. στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλου συνεργείου αποκομιδής. Παράλληλα να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό δημιουργίας σκόνης και θορύβου (τσιμεντόστρωση, καταιονισμός νερού, σήμανση μείωσης ταχύτητας κλπ.) κατά την κίνηση των οχημάτων εντός του γηπέδου αλλά και γενικότερα κατά την λειτουργία της μονάδας. Σελίδα 20 από 23

21 3.Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα κατά τη παραγωγική διαδικασία (τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργεια, ανακύκλωση νερού κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του εργοστασίου, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας και νερού που χρησιμοποιείται. 4.Μέρος των αναγκών της εγκατάστασης σε ηλεκτρική ενέργεια να καλυφθεί από ηλιακή ενέργεια. 5.Η εταιρεία υποχρεούται πριν τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης να προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξυγίανση, την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Η.Π /2727/ Η εταιρεία οφείλει σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. Οικ /1799/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ να υποβάλει στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕΙ, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, κάθε έτος, κατά το μήνα Φεβρουάριο με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 7.Η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ σημείο 2 άρθρο 9 ΚΥΑ οικ Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ οικ σημεία 2 α. 9.Να υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή διευκολύνσεων στους συλλέκτες-μεταφορείς ΕΑΥΜ, όσον αφορά την στάθμευση, τον καθαρισμό και την απολύμανση των μέσων μεταφοράς. 10.Προβλέπεται η εξειδίκευση τεχνικών όρων και μέτρων της ΑΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.4014/ Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις (πολεοδομικές κλπ.). 12.Ο περιβάλλων χώρος της μονάδας να καθαρίζεται και να παραμένει συνεχώς καθαρός 13.Ρητώς απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους λιπαντικά ή υγρά καύσιμα κλπ., καθώς και η διάχυση παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. Μεταχειρισμένα ορυκτέλαια κλπ., θα συλλέγονται σε ειδικούς στεγανούς κάδους και θα υπόκεινται σε ελεγχόμενη διαχείριση ως τοξικά απόβλητα σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ). Σελίδα 21 από 23

22 14.Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας παρακαλούνται να ελέγχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την ορθή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Ρητώς απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απόβλητα της μονάδας. Ε. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων Προϋποθέσεις για την θεώρησή της. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Η εταιρεία υποχρεούνται εγκαίρως και πριν την λήξη της παρούσας απόφασης να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Η εγκεκριμένη ΜΠΕ και η παρούσα Απόφαση καθορισμού περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Η μη τήρηση των όρων της παρούσης ή η καθ υπέρβαση τους, η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως ισχύουν και λοιπών διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2012 άρθρ.19α. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Υπουργού ΥΠΕΚΑ μέσα σε διάστημα (30) ημερών από τη λήψη της. Ο ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 22 από 23

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (συν. Θεωρημένος Φάκελος) 2. Συστήματα Αντιρρύπανσης Α.Ε. ANSY A.E., (συν. Θεωρημένος Φάκελος) Νικολάου Πλαστήρα 119, 17122, Ν. Σμύρνης 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 4. ΥΠΕΚΑ, Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών 5. ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχ. Στερ. Αποβλήτων, Πατησίων 147, Τ.Κ , Αθήνα 6. ΕΥΠΕ 7. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 8. ΕΣΔΚΝΑ, Δ/νση Επεξεργασίας Αποβλήτων, Άντερσεν 6-8 & Μωραΐτη 90, Τ.Κ , Αθήνα. Εσωτερική Διανομή: 1. Χρον. Αρχείο (5.4 Αρκαδία) 2. Κοκκώνη Γ. Σελίδα 23 από 23

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ A Λάρισα, 25-04 -2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021 Σχετ. : 1278/08-03-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι Α.Π.: 243 Αθήνα, 23.09.2015 Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310381080 Φ. 460.2/16/11566 Σ. 3039 Θεσσαλονίκη: 31 Αυγ 2010 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ. : Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα