ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αρχανών Αστερουσίων Προϋ ολογισµός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη ροσφορά Σελίδα 1 από 51

2 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 2 από 51

3 Μέρος Γ: Υ οδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...5 C1. Υ οδείγµατα Εγγυητικών Ε ιστολών...5 C1.1 Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής...5 C1.2 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης...7 C1.3 Εγγυητική Ε ιστολή Προκαταβολής...9 C1.4 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας...11 C1.5 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης...13 C2. Υ όδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος...15 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης...17 C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών...17 C3.2 Προώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης ρος τον δηµότη 18 C3.3 Πιστο οίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού...18 C4. Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη19 C5. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter...20 C6. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη...20 C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2.0)...22 C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων...25 C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών...25 C10. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους...26 C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την τεχνική υ ηρεσία...27 C12. On line υ ηρεσίες ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της αναθέτουσας αρχής και Σελίδα 3 από 51

4 ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την on line αρακολούθηση των Σ...27 On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου...28 C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM...36 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας- ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς...37 C15. Εύρεση εργασίας...38 C16. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων...40 C17. Ενο οίησης των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης...41 C18. Έξυ νου συστήµατος διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών...41 C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξο λισµού...42 C20. Εκ αίδευση και ιλοτική λειτουργία...45 C21. ράσεις ευαισθητο οίησης...45 C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς...47 C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα...47 C Εξο λισµός...47 C Έτοιµο Λογισµικό...47 C Εφαρµογή/ές...48 C Υ ηρεσίες...48 C Άλλες δα άνες...48 C22.2 Εκ αίδευση χρηστών...48 C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου...49 C22.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης49 Σελίδα 4 από 51

5 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υ οδείγµατα Εγγυητικών Ε ιστολών C1.1 Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων ιέυθυνση. Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας,} και µέχρι του οσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε τον ροϋ ολογισµό µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 5 από 51

6 Η αρούσα εγγύηση καλύ τει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις α ό τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό α ορρέουσες υ οχρεώσεις {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας.} Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση ρος την Τρά εζα : ο χρόνος ισχύος ρέ ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Α οδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα α ό έγγραφη δήλωσή σας, µε την ροϋ όθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υ οβληθεί ριν α ό την ηµεροµηνία λήξης της. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 6 από 51

7 C1.2 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... ου αφορά στο διαγωνισµό της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 7 από 51

8 Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 8 από 51

9 C1.3 Εγγυητική Ε ιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας.} για την λήψη ροκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο λαίσιο του διαγωνισµού της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του οσού των ευρώ (συµ ληρώνετε το Σελίδα 9 από 51

10 οσό το ο οίο καλύ τει η συγκεκριµένη εγγυητική ε ιστολή)... λέον τόκων ε ί της ροκαταβολής αυτής ου θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας, υ έρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, υ έρ της ο οίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο ο οίο και µόνο εριορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 10 από 51

11 C1.4 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αρ.... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ... (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ου αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Σελίδα 11 από 51

12 Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 12 από 51

13 C1.5 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αρ.... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ...(συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υ ηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... ου αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το Σελίδα 13 από 51

14 βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 14 από 51

15 C2. Υ όδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τό ος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Α όκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο ροτεινόµενο, α ό τον υ οψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότ ης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Α ασχόληση στο Έργο Περίοδος (α ό έως) / / ΑΜ 2 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγµατικούς ανθρωποµήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόµενοι σε ισοδύναµα ανθρωποετών, εν ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 15 από 51

16 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 16 από 51

17 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υ οψήφιος Ανάδοχος συµ ληρώνει τους αρακάτω ίνακες συµµόρφωσης µε την α όλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών Α οτύ ωση υφιστάµενης κατάστασης κάθε ήµου. Προσδιορισµός των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ήµου. ιερεύνηση των ζητηµάτων της αναβάθµισης των υ ηρεσιών στα εριβάλλοντα των ΟΤΑ υνατότητες συµµόρφωσης µε το ΦΕΚ 2147/26/9/2011. Β Μελέτη για τις τεχνολογικές υ οδοµές και τις διαδικασίες ου υ οστηρίζουν τις ρος ανά τυξη εφαρµογές κάθε ήµου. Οι ροτεινόµενες λύσεις συµφωνούν µε την υφιστάµενη κατάσταση κάθε ήµου. Περιγραφή µεθοδολογίας υλο οίησης των ρος αναβάθµιση εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή µεθοδολογίας υλο οίησης των νέων εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή των ε ι έδων αρχιτεκτονικής καθώς και των υ οσυστηµάτων ου αυτά υ οστηρίζουν για νέες και ρος αναβάθµιση υ ηρεσίες κάθε ήµου. ιαγραµµατική α εικόνιση ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. Χρήση λογισµικού εφαρµογών ανοικτού κώδικα και χρήση καινοτόµων τεχνολογιών αιχµής. Ανά τυξη κοινής δοµής λογισµικού η ο οία θα εγκατασταθεί αράλληλα σε όλους τους συµµετέχοντες ήµους. Για ειδικές α αιτήσεις λειτουργικότητας ροβλέ ονται, υ ηρεσίες αραµετρο οίησης. Υ οστηρίζει κεντρικο οιηµένη εγκατάσταση σε ολλα λές εικονικές µηχανές. Η συνολική αρχιτεκτονική της ροτεινόµενης λύσης και όλα τα υ οστηριζόµενα ε ί εδα θα αρουσιάζονται σε αναλυτικό ΑΠΑΙΤΗ NAI Σελίδα 17 από 51

18 διάγραµµα συνοδευόµενο α ό την αντίστοιχη εριγραφή για κάθε ήµο. Παρέχει την δυνατότητα δυναµικής ικανο οίησης των α αιτήσεων τόσο χρήσης όσο και ε έκτασης χωρίς διακο ή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. Κατάλογος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικό-h/w, λογισµικό συστήµατος-system S/W, κ.λ.) του εξο λισµού ου υ οστηρίζει το κάθε ε ί εδο. Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (το σύνολο των εφαρµογών ου εκτελούνται) των υ ηρεσιών ου αρέχει το κάθε ε ί εδο. Αναφέρεται ο τρό ος υλο οίησης ου ροτείνεται για τη δικτυακή διασύνδεση κάθε ε ι έδου. Η ροτεινόµενη α ό τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική, δεν ροϋ οθέτει ή α αιτεί αρεµβάσεις/ρυθµίσεις στην υ οδοµή των συνεργαζόµενων φορέων της ράξης έραν αυτών για τη διασύνδεση και αραµετρο οίηση του ροσφερόµενου εξο λισµού. Σε ερί τωση ου α αιτηθεί αυτό, οι εργασίες ε ιβαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΠΑΙΤΗ C3.2 Προώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης ρος τον δηµότη Να εριγράφει η µεθοδολογία και ο τρό ος υλο οίησης των αρακάτω υ ηρεσιών για κάθε ήµο. Να γίνει διαγραµµατική α εικόνιση ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. ΑΠΑΙΤΗ C3.3 Πιστο οίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Εξατοµικευµένες και ροσω ο οιηµένες ερι τώσεις χρηστών µε ειδικό ροφίλ ου θα µοντελο οιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. ηµιουργία κοινοτήτων χρηστών κοινών ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών ή αναγκών. Κατάταξης των ενδιαφερόµενων ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 18 από 51

19 δηµοτών σε διάφορες κατηγορίες χρηστών µε εξειδικευµένες α αιτήσεις εριεχοµένου ή σε αντίστοιχες οµάδες χρηστών µε ειδικά χαρακτηριστικά Κατηγοριο οίηση µε την ροσφορά και συµ λήρωση διευρυµένων ερωτηµατολογίων. Κατηγοριο οίηση µε την εγγραφή των χρηστών σε ειδικές λίστες ου θα συντάσσει η ηµοτική Αρχή. Ανά τυξη υ ηρεσιών LDAP για την κεντρική ταυτο οίηση χρηστών. ΑΠΑΙΤΗ C4. Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Υλο οίηση µικρών δικτυακών τό ων (microsites). Οι µικροί δικτυακοί τό οι (microsites) θα εριγράφουν κάθε µια α ό τις αρακάτω δράσεις (2a, 2b). Οι µικροί δικτυακοί τό οι (microsites) συνεργάζονται και αυτοτροφοδοτούνται α ό το εριεχόµενο του CMS. Υ ηρεσίες Πληροφόρησης Πρόσβαση στις σηµαντικότερες συλλογές ληροφορίας ου αφορούν κύριους τοµείς της κοινωνικής και ολιτικής ζωής. Πολιτισµική ληροφόρηση ου θα αφορά στην ολιτιστική ζωή του ήµου Οικολογική ληροφόρηση ου θα αφορά σε θέµατα οικολογικής σηµασίας Οικονοµική και ανα τυξιακή ληροφόρηση ΑΠΑΙΤΗ Πληροφορίες για όλες τις διοικητικές διαδικασίες Ειδική ενηµέρωση σε θέµατα ειδικού, µαζικού ενδιαφέροντος. Ε ιλεκτική α οστολή των αρα άνω µέσω newsletter. Υ ηρεσίες Ε ικοινωνίας Σελίδα 19 από 51

20 Ανά τυξη υ ηρεσιών ε ικοινωνίας. Περιγραφή µεθοδολογίας αφύ νισης και συµµετοχικότητας του ολίτη. Σενάρια ροαγωγής της κοινωνικής συνοχής. ΑΠΑΙΤΗ C5. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή υ οσυστηµάτων συλλογής ροσω ικών ληροφοριών. Περιγραφή µεθοδολογίας συλλογής ροσω ο οιηµένης ληροφορίας. Περιγραφή µεθοδολογίας, οργάνωσης και α οθήκευσης ροσω ο οιηµένης ληροφορίας. Αναλυτική εριγραφή µεθοδολογίας άντλησης και διασταύρωσης δεδοµένων α ό υφιστάµενες εφαρµογές α οφάσεων συλλογικών οργάνων, αιτηµάτων ολιτών, εφαρµογών κοινωνικών δικτύων, ό ου υ άρχουν εγκατεστηµένες Περιγραφή διαδικασιών διασταύρωσης και διάθεσης ληροφορίας. ιασύνδεση µε ληροφοριακά συστήµατα όµορων δήµων. ιασύνδεση µε ληροφοριακά συστήµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Περιγραφή µεθοδολογίας, διαδικασιών και τρό ου διασύνδεσης µε εξωτερικά υ ολογιστικά συστήµατα. Α οστολή στον δηµότη ροσω ο οιηµένης ληροφόρησης. ΑΠΑΙΤΗ NAI C6. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 20 από 51

21 Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί δηµότες του ήµου, οι ο οίοι θα έχουν ρόσβαση στις υ ηρεσίες µέσω ιστο οίησης στο σύστηµα. Φωνητική Ενηµέρωση δηµοτών µέσω τηλεφώνου. Φωνητικές αιτήσεις ιστο οιητικών και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικές αιτήσεις βεβαιώσεων και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικά αιτήµατα και καταγγελίες δηµοτών και ενηµέρωση για την κατάσταση των αιτηµάτων \ καταγγελιών. Φωνητική Συµµετοχή σε δηµοσκο ήσεις µέσω τηλεφώνου και ενηµέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της δηµοσκό ησης. Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους του ήµου, οι ο οίοι θα έχουν ρόσβαση στις υ ηρεσίες µέσω ιστο οίησης στο σύστηµα. Φωνητικές αιτήσεις και ερωτήσεις για εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους. Α οθήκευση φωνητικών αιτήσεων \ ερωτήσεων για εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους. Α οστολή των αιτήσεων \ ερωτήσεων σε αρµόδιους υ αλλήλους. Λειτουργικότητα Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί τον καλούντα µε τις διαθέσιµες υ ηρεσίες ανάλογα µε τον αριθµό ου κάλεσε. Το σύστηµα θα µ ορεί να ροωθεί κλήσεις σε υ αλλήλους, εφόσον κρίνεται α αραίτητο. Υ οστήριξη διαδραστικότητας του χρήστη µε την εφαρµογή είτε µέσω DTMF είτε µέσω αναγνώρισης οµιλίας Υ οστήριξη διαδραστικότητας της εφαρµογής µε τον χρήστη είτε µέσω TTS είτε µέσω ροηχογραφηµένων µηνυµάτων Υ οστήριξη τεχνολογιών on Demand, SMS on Demand, Fax On Demand για µελλοντική ε έκταση υ ηρεσιών , Fax, SMS α ό το φωνητικό σύστηµα. Να εριγραφεί ο ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 21 από 51

22 τρό ος υ οστήριξης των τεχνολογιών αυτών Α αιτείται ολοκληρωµένη καθοδήγηση του καλούντα στα διάφορα µενού της διαλογικής ροής, χωρίς την ε ιβάρυνση αυτής καθ αυτής της ροής διαλόγου. Να εριγραφεί ο τρό ος υλο οίησης Υ οστήριξη HTTP triggers Υ οστήριξη δροµολόγησης υ ό συνθήκη (time of day, day of week, custom variables, κλ ) Υ οστήριξη ροσχεδιασµένων workflow µε χρήση HTTP request Να υ οστηρίζεται αυτοεξυ ηρετούµενη εφαρµογή (integrated self-service application) Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστηµα. Να αναφερθούν o κατασκευαστής - σειρά µοντέλο των διακοµιστών ου θα φιλοξενούν την λατφόρµα IVR. Αριθµός ροσφερόµενων εξυ ηρετητών. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής µοντέλο. Αριθµός Μονάδων. Εξαγωγή στατιστικά και δυνατότητα καταγραφή των κλήσεων. ΑΠΑΙΤΗ C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2.0) Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Να αναφερθεί οιές α ό τις λειτουργίες του υφιστάµενου συστήµατος θα συνεργαστούν µε τις νέες υ ηρεσίες και για οιές θα α αιτηθεί ρόσθετη ανά τυξη. υνατότητα ρόσκλησης (µέσω αυτοµατο οιηµένων αιτηµάτων) φίλων και συνεργατών τόσο εσωτερικά(εντός της λατφόρµας) όσο και εσωτερικά (.χ. µέσω α οστολής ). Παροχή των λέον δηµοφιλών Web 2.0 εργαλείων για την βέλτιστη ηλεκτρονική δικτύωση των χρηστών. υνατότητα διαβαθµισµένης χρήσης ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 22 από 51

23 και ρόσβασης στις υ ηρεσίες ανάλογα µε την οντότητα ή/και την κοινότητα. υνατότητα εκµετάλλευσης χαρακτηριστικών διαβάθµισης οντοτήτων του υφιστάµενου συστήµατος ιστο οίησης χρηστών. ηµιουργία και συντήρηση ατοµικής σελίδας. υνατότητα δηµιουργίας δηµοσκο ήσεων - ερωτηµατολογίων. Περιγραφή συστήµατος σιω ηρής ανάλυσης, της ρητής γνώµης των ολιτών. Περιγραφή µεθοδολογίας διαχείρισης, αξιολόγησης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων ου εισάγουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα. Ιστολόγια (blogs) Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ιαβαθµισµένη ρόσβαση. ηµιουργία και συντήρηση ροσω ικού ιστολογίου. ηµιουργία και συντήρηση δηµόσιου ιστολογίου. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριο οίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ηµοσίευση ολυµεσικού εριεχοµένου. Wikis Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ιαβαθµισµένη ρόσβαση. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριο οίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ιαβουλεύσεις Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Ανά τυξη ηλεκτρονικού συστήµατος ελεύθερων διαβουλεύσεων υνατότητα ελεύθερης ή διαβαθµισµένης ρόσβασης Παροχή διαδραστικών συµβουλευτικών και εκ αιδευτικών υ ηρεσιών σε ολίτες (online ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 23 από 51

24 consulting) Μετάδοση ψηφιακού ο τικοακουστικού υλικού των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής υνατότητα συµµετοχής ιστο οιηµένων χρηστών στις ζωντανές µεταδόσεις.(αµφίδροµη ε ικοινωνία) ηµοσιο οίηση όλων των δηµόσιων συσκέψεων/ συναντήσεων και των σχετικών δεδοµένων ρακτικών αυτών ωµάτια συζητήσεων (chat-rooms) σε ραγµατικό χρόνο. Σελίδες δηµόσιας συζήτησης. Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. Ηλεκτρονικά συλλογικά Αιτήµατα Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή συστήµατος διαχείρισης και δηµοσίευσης αιτηµάτων. Περιγραφή συστήµατος συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υ ογραφών. Μεθοδολογία διαχείρισης δεδοµένων ηλεκτρονικών υ ογραφών. ιάκριση κατηγοριο οίηση θεµάτων (ανοικτών, κλειστών, α ορριφθέντων κ.α.) Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήµατος. Πολλα λοί τρό οι ενηµέρωσης εµ λεκοµένων. Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. Ανάρτηση και Προβολή Πολυµεσικού Υλικού Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή συστήµατος ανάρτησης και ροβολής ολυµεσικού υλικού. Μεθοδολογίες βελτίωσης ολυµεσικού υλικού. Προβολή ολυµεσικού υλικό µέσα α ό το υφιστάµενο CMS Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων βίντεο Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων ήχου Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων εικόνας Έλεγχος διαχειριστή για τη ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 24 από 51

25 δηµοσίευση αρχείων ιαβαθµισµένη ρόσβαση στο ολυµεσικό υλικό. Κατηγοριο οίηση ολυµεσικού υλικού Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. ΑΠΑΙΤΗ C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. υνατότητα χρήσης κριτηρίων διαβάθµισης υφιστάµενων εφαρµογών. Ηλεκτρονικές λίστες κατηγοριο οίησης. Προσω ο οιηµένη ενηµέρωση. ΑΠΑΙΤΗ C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών. Περιγραφή συστήµατος Μεθοδολογία υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ΑΠΑΙΤΗ Πολυγλωσσικές ψηφιακές υ ηρεσίες και ληροφόρηση στο WEB. Πολυγλωσσικές ψηφιακές υ ηρεσίες και ληροφόρηση µέσω τηλεφώνου Η ιαδικτυακή Πύλη θα α οτελείται α ό διακριτές λειτουργικές εριοχές για την Σελίδα 25 από 51

26 εξυ ηρέτηση των συγκεκριµένων οµάδων. ΑΠΑΙΤΗ Πληροφόρηση για τις διαδικασίες ου α αιτούνται και τα α αιτούµενα δικαιολογητικά. Χρήση κριτηρίων µέσω των ο οίων ο αλλοδα ός θα µ ορεί να ροσδιορίσει αν είναι δικαιούχος ή όχι της υ ηρεσίας ου ε έλεξε. Πολυγλωσσική ληροφόρηση και αρουσίαση του ήµου και των σχετικών νόµων και διατάξεων. ιασύνδεση των µεταναστών µε την αγορά εργασίας. Προβολή ειδικών θεµάτων εκ αίδευσης και ένταξης των ολιτών στο κοινωνικό εριβάλλον. C10. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και ΑΠΑΙΤΗ η χρονολογία διάθεσης του ροσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal Το λογισµικό θα ρέ ει να καλύ τει το σύνολο των ροδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της ροκήρυξης Ανά τυξη κατάλληλων web services για άντληση δεδοµένων, α ό τις εφαρµογές διαχείρισης και αρακολούθησης έργων και δράσεων Σελίδα 26 από 51

27 των ήµων. ΑΠΑΙΤΗ Πρόσβαση στα δεδοµένα ανάλογα µε τη διαβάθµιση του χρήστη, χωρίς την εµ λοκή λήθους υ αλλήλων Προβολή των δεδοµένων των έργων σε δορυφορικούς χάρτες (Google maps) υνατότητα ροβολής στον χάρτη έργων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (.χ. δρόµοι, κτίρια κ.α.) C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την τεχνική υ ηρεσία. Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. υνατότητα α οτύ ωσης σηµείων ενδιαφέροντος αρακολούθησης µέσω δεδοµένων α ό GPS. υνατότητα α οτύ ωσης σηµείων ενδιαφέροντος αρακολούθησης µέσω διανυσµατικών δεδοµένων. υνατότητα κατηγοριο οίησης σηµείων και α οτύ ωσης αυτών σε χάρτες. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε ολλα λά κριτήρια αναζήτησης και συνδυασµό αυτών ( εριοχή, διάθεση όρων, συχνότητες και είδη αιτηµάτων κλ ). Συνεργασία µε το σύστηµα ιστο οίησης χρήστη για την ιστότητα στην καταγραφή και αντιµετώ ιση αιτηµάτων. Ε ιλεκτική εκµετάλλευση ροσω ικών δεδοµένων για την αξιολόγηση του αιτήµατος. Χρήση διαδραστικού συστήµατος αναφοράς µε εµφανή σηµεία ενδιαφέροντος. ιασύνδεση µε το υ άρχον σύστηµα αρακολούθησης αιτηµάτων ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 27 από 51

28 ολιτών. Πιστο οιηµένη διεκ εραίωση των αιτηµάτων. Παρακολούθηση της ορείας διεκ εραίωσης. Ποικιλόµορφη ενηµέρωση αιτούντα. ΑΠΑΙΤΗ C12. On line υ ηρεσίες ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την on line αρακολούθηση των Σ Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Παρακολούθηση συνεδριάσεων των.σ. µέσω του διαδικτύου, µε ζωντανή εικονοροή και ήχο. Παρακολούθηση, κατά α αίτηση µέσω διαδικτύου, των συνεδριάσεων των.σ. (on demand) Η αρακολούθηση γίνεται µέσω του φυλλοµετρητή. Τα βίντεο των ζωντανών µεταδόσεων α οθηκεύονται ώστε να είναι διαθέσιµα για αρακολούθηση µέσω διαδικτύου σε ο οιαδή οτε χρονική στιγµή. Η εύρεση και αρακολούθηση των συνεδριών των.σ. θα γίνεται µέσω της λατφόρµας της υ ηρεσίας. Εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταυτόχρονη α οστολή ερωτηµάτων του ολίτη ρος τη ηµοτική Αρχή και εφ όσον του ε ιτρέ εται θα µ ορεί να συνοµιλεί µε τα µέλη των.σ Ο ολίτης θα έχει την δυνατότητα να στείλει ένα ερώτηµα µέσω και να ε ικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Ο ολίτης θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει ένα δίαυλο ε ικοινωνίας (chat) και να ε ικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 28 από 51

29 ΑΠΑΙΤΗ On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου Ανοικτό εριβάλλον ανά τυξης εφαρµογών Ανοικτά ρωτόκολλα ε ικοινωνίας Ανοικτό εριβάλλον ως ρος τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα Πιστο οίηση χρηστών µέσω ρωτοκόλλου LDAP V3 Εγκατάσταση και αραµετρο οίηση του εξυ ηρετητή βίντεο Εγκατάσταση του Apache HTTP Server 2.2.x Εγκατάσταση της γλώσσας ρογραµµατισµού PHP 5.2.x Υλο οίηση υ ηρεσιών σε web εριβάλλον Οδηγίες χρήσης των υ ηρεσιών µε τρό ο κατανοητό και φιλικό ρος τους χρήστες Αλληλε ίδραση τελικών χρηστών µε το σύστηµα χωρίς εµ λοκή τους στις εσωτερικές διαδικασίες εκτέλεσης των ενεργειών τους Συµβατότητα µε διεθνή ρότυ α υλο οίησης για διαδικτυακά συστήµατα, για ροσβασιµότητα του διαδικτύου και διεθνή ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 29 από 51

30 µορφότυ α κωδικο οίησης - λήρης υ οστήριξη UNICODE Ε εκτασιµότητα & ροσαρµοστικότητα των συνθετικών του συστήµατος Προστασία διαδικασιών και δεδοµένων α ό µη ιστο οιηµένους χρήστες Υ οστήριξη µεθόδων κρυ τογράφησης των κρίσιµων δεδοµένων ου α οθηκεύονται στη Βάση εδοµένων Ενιαία σχεδίαση και διε αφή σε όλα τα ε ί εδα της εφαρµογής, έτσι ώστε κάθε ληροφορία να είναι καταχωρηµένη µία και µόνο φορά. (Οµοιοµορφία και συνέ εια διε αφών) Φιλικότητα ρος τον χρήστη και εργονοµία Εύχρηστο και ελεγχόµενο µέσω µιας σειράς δοµηµένων µεθόδων ροσ έλασης (.χ. δοµηµένα µενού ε ιλογών) γραφικό εριβάλλον εργασίας του χρήστη, ε ιτρέ οντας την άµεση ρόσβαση σε ο οιαδή οτε λειτουργία για την ο οία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος Στατιστική αρακολούθηση κίνησης βίντεο για την υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση, θεµατικών καναλιών και ζωντανών µεταδόσεων ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση Γενικά Σελίδα 30 από 51

31 Κατηγοριο οίηση βίντεο βάσει εριεχοµένου Αναζήτηση βίντεο µε χρήση φίλτρων και µεταδεδοµένων ιαχειριστικό εριβάλλον Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία δηµιουργών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία κατηγοριών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία οµάδων βίντεο Προσθήκη αφαίρεση χρηστών σε υ άρχουσες οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση βίντεο σε υ άρχουσες οµάδες βίντεο Έγκριση α όρριψη αιτήσεων για ένταξη χρηστών σε οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία ρόλων βάσει των ο οίων καθορίζονται τα δικαιώµατα ρόσβασης στις αρεχόµενες υ ηρεσίες υναµική α όδοση ε ι λέον ρόλων σε ιστο οιηµένους χρήστες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (εξουσιοδότηση µέσω LDAP) Προσθήκη αφαίρεση ρόλων ανά χρήστη Χειροκίνητη ροσθήκη βίντεο µε δυνατότητα άµεσης αραµετρο οίησης ροχωρηµένων ρυθµίσεων ( αρακάµ τοντας τη διαδικασία ανάρτησης ου ακολουθούν οι χρήστες) ιαγραφή αναρτηµένων βίντεο Ε εξεργασία όλων των µεταδεδοµένων των αναρτηµένων βίντεο, µε δυνατότητα αραµετρο οίησης ροχωρηµένων ρυθµίσεων (σύνδεση µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ε ισήµανση ως ε ιλεγµένο) Πυροδότηση κωδικο οίησης Σελίδα 31 από 51

32 αναρτηµένων βίντεο Ενεργο οίηση/α ενεργο οί ηση διαδικασίας έγκρισης αναρτηµένων βίντεο α ό εξουσιοδοτηµένους χρήστες Συγκεντρωτικός έλεγχος δραστηριότητας ανά χρήστη (αναρτήσεις βίντεο, το ικές α οθηκεύσεις βίντεο - downloads, ανα αραγωγές βίντεο) Παρουσίαση των ιο ενεργών χρηστών ανά κατηγορία δραστηριότητας Παρουσίαση των βίντεο µε τις ερισσότερες το ικές α οθηκεύσεις (downloads) Έλεγχος κατάστασης συστήµατος (ελεύθερος α οθηκευτικός χώρος, σύνολο ωρών βίντεο, συνολικός αριθµός βίντεο, λήθος ροβολών, αριθµός χρηστών) Ανάρτηση βίντεο Καταχώρηση µεταδεδοµένων του βίντεο βασιζόµενα στο µοντέλο Dublin Core Α όδοση δικαιώµατος αρακολούθησης του βίντεο α ό όλους ή µόνο α ό εγκεκριµένους ιστο οιηµένους χρήστες Α όδοση ή στέρηση δικαιώµατος το ικής α οθήκευσης του βίντεο α ό άλλους χρήστες Εισαγωγή ετικετών (λέξεων κλειδιά) Ανάρτηση συνοδευτικού αρχείου κειµένου Ανάρτηση σχετικής µε το βίντεο εικόνας για χρήση της ως µικρογραφία Προσω ο οιηµένες υ ηρεσίες χρηστών Προσθήκη αφαίρεση ροβολή ε ιλεγµένων κατηγοριών ενδιαφέροντος Προβολή ρόσφατα αναρτηµένων βίντεο ου ανήκουν στις ε ιλεγµένες κατηγορίες ενδιαφέροντος Σελίδα 32 από 51

33 του χρήστη Προβολή αναρτηµένων βίντεο, ενταγµένων στις οµάδες βίντεο ου συµµετέχει ο χρήστης Α οστολή αίτησης εγγραφής σε οµάδα βίντεο Προβολή και ε εξεργασία σχολίων ου έχουν ραγµατο οιηθεί α ό τον χρήστη Προσθήκη αφαίρεση ε ισήµανσης βίντεο ως αγα ηµένο Αξιολόγηση του εκάστοτε βίντεο Ε εξεργασία των µεταδεδοµένων διαγραφή των βίντεο ου έχουν αναρτηθεί α ό τον χρήστη Κωδικο οίηση βίντεο Χρήση ανοικτών ροτύ ων και λογισµικού κωδικο οίησης Κωδικο οίηση αναρτηµένων βίντεο σε τουλάχιστον δύο κωδικο οιήσεις Προσθήκη υδατογραφήµατος (watermark) στα αναρτηµένα βίντεο Αυτοµατο οιηµένη αναγνώριση οιότητας αναρτηµένων βίντεο και κωδικο οίησή τους σε χαµηλότερη όταν αυτή υ ερβαίνει τα ε ιτρε όµενα όρια Αυτοµατο οιηµένη αναγνώριση αναλογίας λάτους ρος ύψος των αναρτηµένων βίντεο και διατήρησή της εάν είναι είτε 4:3 είτε 16:9, αλλιώς µετατρο ή της στον λησιέστερο λόγο Καταγραφή σε log file όλων των ενεργειών ου ραγµατο οιούνται κατά κωδικο οίηση των αναρτηµένων βίντεο Αυτοµατο οιηµένη ή/και χειροκίνητη υροδότηση Σελίδα 33 από 51

34 κωδικο οίησης αναρτηµένων βίντεο Προβολή λιστών βίντεο ανά κατάσταση κωδικο οίησης (αναµονή για κωδικο οίηση, υ ό κωδικο οίηση, κωδικο οιηµένο) µε ληροφορίες για τον χρόνο ου χρειάστηκε να µεσολαβήσει µέχρι την έναρξη της κωδικο οίησης και τον χρόνο ου α αιτήθηκε για την κωδικο οίηση του κάθε αναρτηµένου βίντεο Ενηµέρωση διαχειριστών για τα βίντεο ου κατά τη κωδικο οίησή τους αρουσιάστηκε σφάλµα Ανα αραγωγή βίντεο Ανα αραγωγή βίντεο α ό δύο τουλάχιστον διαφορετικές κωδικο οιήσεις Ροή βίντεο µέσω του εξυ ηρετητή βίντεο Αλλαγή του µέσου ανα αραγωγής (player) ανά άσα στιγµή Υ οστήριξη ανα αραγωγής βίντεο µε αναλογία λάτους ρος ύψος 4:3 Υ οστήριξη ανα αραγωγής βίντεο µε αναλογία λάτους ρος ύψος 16:9 Προβολή των σχετικών µε το βίντεο ληροφοριών (τίτλο, εριγραφή, δηµιουργό, ηµεροµηνία ανάρτηση, διάρκεια, κατηγορίες) Προβολή ληροφοριών δραστηριότητας του βίντεο (αριθµός ροβολών, αξιολόγηση, συζήτηση) Υ οβολή σχολίου Προσθήκης του βίντεο στα αγα ηµένα Αξιολόγηση του βίντεο Αυτοµατο οιηµένη ανάρτηση συνδέσµου ανα αραγωγής του εκάστοτε βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα Το ική α οθήκευση Σελίδα 34 από 51

35 (download) του βίντεο στις διαθέσιµες κωδικο οιήσεις, όταν αυτό έχει ε ιτρα εί α ό τον δηµιουργό του υναµική δηµιουργία και ροβολή του embedded code Παρουσίαση λίστας σχετικών βίντεο µε το ανα αραγόµενο Ενηµέρωση RSS τροφοδότηση για ενηµέρωση και ροώθηση των βίντεο µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ( ρόσφατα αναρτηµένα, ε ιλεγµένα, σχετικά µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία, αγα ηµένα) Παρουσίαση του/των βίντεο ου είναι συνδεδεµένα µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία µετάδοσης θεµατικών καναλιών βίντεο Γενικά ηµιουργία διαγραφή ε εξεργασία θεµατικών καναλιών βίντεο Μεταδεδοµένα θεµατικού καναλιού Τίτλος Περιγραφή αντικειµένου (εισαγωγή κειµένου µε TinyMCE editor) Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού βίντεο Ροή βίντεο θεµατικού καναλιού βίντεο µέσω εξυ ηρετητή βίντεο Προβολή των σχετικών µε το θεµατικό κανάλι ληροφοριών Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού σε λήρη οθόνη ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία ζωντανών µεταδόσεων βίντεο Γενικά ηµιουργία διαγραφή ε εξεργασία ζωντανής µετάδοσης Σελίδα 35 από 51

36 Μεταδεδοµένα και αράµετροι ζωντανής µετάδοσης Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης Ηµεροµηνία και ώρα λήξης Τίτλος Περιγραφή αντικειµένου (εισαγωγή κειµένου µε TinyMCE editor) Ονοµασία σηµείου µετάδοσης στον εξυ ηρετητή βίντεο ιεύθυνση IP και θύρα ου χρησιµο οιεί το σύστηµα κωδικο οίησης της αναµεταδιδόµενης εκδήλωσης Ενεργο οίηση/α ενεργο οίηση δυνατότητας συζήτησης (chat) µεταξύ των συνδεδεµένων στη µετάδοση χρηστών Ανα αραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Ανα αραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Ροή βίντεο ζωντανών µεταδόσεων µέσω εξυ ηρετητή βίντεο Προβολή των σχετικών µε µετάδοση ληροφοριών Ανα αραγωγή µετάδοσης σε λήρη οθόνη Προβολή όλου του ιστορικού της συζήτησης ου είχε ροηγηθεί της σύνδεση κά οιου χρήστη στη ζωντανή µετάδοση ικαίωµα συµµετοχής στη συζήτηση chat µόνο α ό συνδεδεµένους χρήστες Α οθήκευση σχολίων στη Β και µετά τη λήξη της µετάδοσης Ενηµέρωση Ηµερολόγιο ρογραµµατισµένων ζωντανών µεταδόσεων Ενηµέρωση ροώθηση ζωντανών µεταδόσεων ου έχουν ρογραµµατιστεί για τη τρέχουσα ηµέρα µε κυλιόµενο κείµενο Ενηµέρωση ροώθηση ζωντανών µεταδόσεων ου έχουν ρογραµµατιστεί για το ροσεχές µέλλον µε κυλιόµενο κείµενο Παλαιότερες ζωντανές µεταδόσεις Συγκεντρωτική ροβολή αλαιότερων ζωντανών Σελίδα 36 από 51

37 µεταδόσεων ιασύνδεση αλαιότερης ζωντανής µετάδοσης µε καταχωρηµένο βίντεο για ασύγχρονη ροβολή του α ό την υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Παρουσίαση ιστορικού συναλλαγών στον ιστο οιηµένο ολίτη. Συνεργασία συστηµάτων µε συλλογή δεδοµένων του ολίτη και δηµιουργία ενιαίας καρτέλας ολίτη. Τα ηλεκτρονικά ίχνη του ολίτη (στις εφαρµογές του φορέα αιτήµατα ροή εργασιών, α οφάσεις συλλογικών οργάνων, εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης κ.α.)συγκεντρώνονται και ανάγονται σε χαρακτηριστική βάση γνώσης για τις ανάγκες του. Συνεργασία µε υφιστάµενα υ οσυστήµατα του φορέα. Αυτόµατη αναγνώριση δηµότη και α οστολή δεδοµένων του στα υ οσυστήµατα του φορέα (ροές αιτηµάτων, υ ηρεσίες ενηµέρωσης) µε βάση διαβαθµισµένες διαδικασίες. Παραγωγή εξατοµικευµένων υ ηρεσιών βάσει αναγκών των δηµοτών. Συλλογή και αξιολόγηση ροσω ικών ληροφοριών του δηµότη. ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 37 από 51

38 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας- ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές ου θα χρησιµο οιηθούν θα βασίζονται σε ανοιχτά ρότυ α ό ως.χ Web Services (SOAP) Παροχή ροσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την Τεχνική υ ηρεσία ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Εµφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management) ΑΠΑΙΤΗ C15. Εύρεση εργασίας Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση ΑΠΑΙΤΗ και η χρονολογία διάθεσης του ροσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε Σελίδα 38 από 51

39 το portal ΑΠΑΙΤΗ Το λογισµικό θα ρέ ει να καλύ τει το σύνολο των ροδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της ροκήρυξης Υ οστήριξη ολλα λών ρόλων χρηστών ( ιαχειριστής, Πολίτης, Ε ιχείρηση ιαχείριση ληροφοριακού εριεχοµένου για ρογράµµατα κατάρτισης και α ασχόλησης ιαχείριση κατηγοριών ε ιχειρήσεων ιδιωτικού τοµέα Καταχώρηση αγγελιών δηµοσίου Πρόσβαση σε λογαριασµούς χρηστών (ε ιχειρήσεων και ολιτών) µε δυνατότητα ε ισκό ησης στοιχείων και α ενεργο οίησης των λογαριασµών Υ ηρεσίες ειδο οίησης και ενηµέρωσης µέσω και sms Ανά τυξη Mobile Site Πολίτες: Εγγραφή στην υ ηρεσία και διαχείριση ροσω ικών στοιχείων Πολίτες NAI υνατότητες για θέσεις στον Ιδιωτικό Τοµέα o ηµιουργία και ιαχείριση Βιογραφικού o υνατότητα ροώθησης βιογραφικού ε ιχειρήσεις του σε o Άµεση ρόσβαση στις νέες θέσεις o Αναζήτηση αγγελιών µε Σελίδα 39 από 51

40 διάφορα κριτήρια ΑΠΑΙΤΗ Πολίτες Πολίτες o Πρόσβαση στην αναλυτική αρουσίαση εταιρειών o o o Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, βάσει εταιρείας Εµφάνιση σε ένα βήµα όλων των θέσεων εργασίας ου αντα οκρίνονται στο ροφίλ Ηλεκτρονική ρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) o Έγκριση για ρόσβαση στο βιογραφικό α ό µεµονωµένες ε ιχειρήσεις υνατότητες για θέσεις στον ηµόσιο Τοµέα o o o Προβολή αγγελιών Αναζήτηση αγγελιών Ηλεκτρονική ρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) Ε ιχειρήσεις: Εγγραφή στην υ ηρεσία και διαχείριση ροσω ικών στοιχείων Ε ιχειρήσεις o o υνατότητα καταχώρησης α εριόριστου αριθµού αγγελιών Καταχώρηση Σελίδα 40 από 51

41 εταιρικού ροφίλ ΑΠΑΙΤΗ o Ενεργο οίηση α ενεργο οίηση αγγελιών o Αναζήτηση Βιογραφικών βάσει κριτηρίων Ε ιχειρήσεις o o o ιαδικασία έγκρισης ρόσβαση βιογραφικά ολιτών. για σε Α οθήκευση αναζητήσεων για µελλοντική χρήση Ηλεκτρονική ρόταση διαθέσιµων υ οψηφίων web search, µέσω C16. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. υνατότητα ενσωµάτωσης και ροβολής σε Google Maps γεωγραφικών δεδοµένων. Να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ και των υ όλοι ων υ οσυστηµάτων. υνατότητα α εικόνισης διαδροµών άνω στο χάρτη. υνατότητα ε εξεργασίας, ροσθήκης σηµείων στο χάρτη ή ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 41 από 51

42 διαδροµών. υνατότητα ροβολής στο χάρτη σηµείου µετά α ό αναφορά δηµότη αν α αιτείται. ΑΠΑΙΤΗ C17. Ενο οίησης των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Μετά τωση ληροφοριακού υλικού των υ ό συνένωση δήµων στο δήµο έδρα. Εφαρµογές τεχνικών virtualization στους servers του δήµου. Εγκατάσταση λογισµικού ου θα α οσκο εί στην εφαρµογή τεχνικών virtualization. ΑΠΑΙΤΗ C18. Έξυ νου συστήµατος διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Έξυ νος τρό ος αρουσίασης και ειδο οίησης του ενδιαφεροµένου για την ανακοίνωση ου τον ενδιαφέρει. υνατότητα εριλη τικής και αναλυτικής εριγραφής ροκηρύξεων διαγωνισµών. υνατότητα ειδο οίησης του ενδιαφερόµενου µε SMS ή ιαβαθµισµένη ρόσβαση στην εφαρµογή. Κατηγοριο οίηση δεδοµένων. υνατότητα αναζήτησης βάσει ολλα λών κριτηρίων. Έλεγχος α οστολής αναλυτικών ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 42 από 51

43 εγγράφων. ιατήρηση και διαχείριση στοιχείων ε ικοινωνίας ενδιαφεροµένων. ΑΠΑΙΤΗ C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξο λισµού ΑΠΑΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΙΣΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες συστοιχίες α οθήκευσης. Ποσότητα συστοιχιών α οθήκευσης. 3 Υ οστήριξη διασύνδεσης ολλα λών συστοιχιών α οθήκευσης για ε εκτασιµότητα. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός συστοιχιών ου υ οστηρίζεται ανα συστοιχία. Υ οστήριξη µόνάδων σκληρών δίσκων. Υ οστήριξη SAS και Near-line SAS δίσκων ή αντίστοιχων. Να αναφερθούν όλοι οι υ οστηριζόµενοι τύ οι. Παροχή λογισµικού διαχείρισης και αρακολούθησης. Να αναφερθούν οι υ οστηριζόµενοι τύ οι διασύνδεσης µε τους διακοµιστές. (Fibre Channel, iscsi, SAS, άλλο) Αριθµός τροφοδοτικών τύ ου hotswap. >=4 >=12 >=2 Εγγύηση κάλης λειτουργίας σε έτη. >=3 ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Τύ ος SAS/NLSAS ή αντίστοιχος. Ταχύτητα εριστροφής σκληρών δίσκων (RPM) Αριθµός µονάδων α οθήκευσης ανά συστοιχία. ιαθέσιµη χωρητικότητα δίσκων. NAI >=15000 >=10 >=600GB Σελίδα 43 από 51

44 ΑΠΑΙΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο του ελεγκτή α οθήκευσης Αριθµός ελεγκτών α οθήκευσης. >=4 Αριθµός θυρών ανά ελεγκτή α οθήκευσης. Υ οστήριξη PCI-express 2.0 Υ οστήριξη λειτουργικών συστηµάτων Microsoft Windows, Linux 32/64bit. Υ οστήριξη ε ι έδων RAID 0,1,5,6,10,50,60 ιαθέσιµη µνήµη Cache ανα ελεγκτή α οθήκευσης. Ρυθµός µεταφοράς (Gb/s) ελεγκτή α οθήκευσης. >=4 NAI >=512Mb >=6Gb/s ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες ενσύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ενσύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υ οστήριξη ροτύ ου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υ οστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλε το (FPS) σε ανάλυση 1920x1080. Υ οστήριξη συµ ίεσης βίντεο Η.264, MJPEG. Υ οστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υ οδοχή speaker-out. Υ οστήριξη συµ ίεσης ήχου AAC, 6 >=1920x1080 >=30 Σελίδα 44 από 51

45 G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υ οστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής ρόσβασης µέσω HTTPS, κωδικούς ρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υ οστήριξη ρωτοκόλλων NTP, SNMP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υ οστηριζόµενα ρωτόκολλα. Υ οστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) >=100Mb/s NAI <=11W ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες ασύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ασύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υ οστήριξη ροτύ ου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υ οστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλε το (FPS) σε ανάλυση 720x480. Υ οστήριξη ασύρµατου ροτύ ου διασύνδεσης b/g. Υ οστήριξη ροτύ ων ασφαλείας ιστο οίησης AES, TKIP, WEP, WPA/WPA2, EAP, PEAP, MSCHAPv2. Υ οστήριξη συµ ίεσης βίντεο MPEG-4,MJPEG. Υ οστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υ οδοχή speaker-out. 6 >=720x480 >=30 NAI Σελίδα 45 από 51

46 Υ οστήριξη συµ ίεσης ήχου G.726, G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υ οστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής ρόσβασης µέσω HTTPS µέσω HTTPS, κωδικούς ρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υ οστήριξη ρωτοκόλλων NTP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υ οστηριζόµενα ρωτόκολλα. Υ οστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) >=100Mb/s NAI <=11W Μεταγωγέας δικτύου SWITCH Να αναφερθεί ο τύ ος, σειρά, µοντέλο και εταιρεία κατασκευής. Ποσότητα 3 Να υ οστηρίζει τουλάχιστον έντε (5) θύρες µεταγωγής Ethernet (10/100Base-T) Να υ οστηρίζει τα standards: NAI Base-T Ethernet 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet 802.3x Flow Control and Back Pressure Να φέρει ιστο οίηση CE Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) <=4W Σελίδα 46 από 51

47 C20. Εκ αίδευση και ιλοτική λειτουργία Εκ αίδευση χρηστών ανά οµάδες Ώρες κατάρτισης ανά οµάδα για τον εκ αιδευτικό κύκλο εκ αίδευσης στις τεχνολογικές υ οδοµές και διαχείριση συστηµάτων Ανά τυξη εκ αιδευτικού υλικού, εγχειρίδια Ροή Οθονών ΑΠΑΙΤΗ >40 Αναφορές και Ε εξεργασίες Οδηγό του Χρήστη Λεξικό εδοµένων C21. ράσεις ευαισθητο οίησης ιοργάνωση µιας ενηµερωτικής ηµερίδας για τη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων του έργου Σχεδιασµός αρουσιάσεων και κειµένων Ενηµέρωση το ικών φορέων και ΜΜΕ Οργάνωση του χώρου και του α αραίτητου εξο λισµού ηµιουργία ραδιοφωνικού σ οτ Σχεδιασµός και δηµιουργία κειµένων της διαφήµισης Ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σ οτ Αναµετάδοση α ό τα το ικά ραδιόφωνα των τεσσάρων δήµων ηµιουργία έντυ ου υλικού Σχεδιασµός και δηµιουργία φυλλαδίων γνωστο οίησης των α οτελεσµάτων του έργου ιάθεση των φυλλαδίων στους τέσσερεις δήµους ΑΠΑΙΤΗ >5000 Σελίδα 47 από 51

48 C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς Σηµείωση: Εφόσον ο υ οψήφιος Ανάδοχος ροσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα ρέ ει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C Εξο λισµός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥ ΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Έτοιµο Λογισµικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 48 από 51

49 * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Εφαρµογή/ές Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Υ ηρεσίες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρω οµήν ες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 49 από 51

50 C Άλλες δα άνες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.2 Εκ αίδευση χρηστών Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Σ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 Εξο λισµός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιµο Λογισµικό (Πίνακας C4.1.2) 3 Εφαρµογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υ ηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) 5 Άλλες δα άνες (Πίνακας C4.1.5) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκ αίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 50 από 51

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5076 Ηµεροµηνία : 28/03/2016

Αριθ. Πρωτ. : 5076 Ηµεροµηνία : 28/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα