ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αρχανών Αστερουσίων Προϋ ολογισµός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη ροσφορά Σελίδα 1 από 51

2 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 2 από 51

3 Μέρος Γ: Υ οδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...5 C1. Υ οδείγµατα Εγγυητικών Ε ιστολών...5 C1.1 Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής...5 C1.2 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης...7 C1.3 Εγγυητική Ε ιστολή Προκαταβολής...9 C1.4 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας...11 C1.5 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης...13 C2. Υ όδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος...15 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης...17 C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών...17 C3.2 Προώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης ρος τον δηµότη 18 C3.3 Πιστο οίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού...18 C4. Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη19 C5. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter...20 C6. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη...20 C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2.0)...22 C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων...25 C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών...25 C10. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους...26 C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την τεχνική υ ηρεσία...27 C12. On line υ ηρεσίες ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της αναθέτουσας αρχής και Σελίδα 3 από 51

4 ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την on line αρακολούθηση των Σ...27 On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου...28 C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM...36 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας- ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς...37 C15. Εύρεση εργασίας...38 C16. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων...40 C17. Ενο οίησης των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης...41 C18. Έξυ νου συστήµατος διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών...41 C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξο λισµού...42 C20. Εκ αίδευση και ιλοτική λειτουργία...45 C21. ράσεις ευαισθητο οίησης...45 C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς...47 C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα...47 C Εξο λισµός...47 C Έτοιµο Λογισµικό...47 C Εφαρµογή/ές...48 C Υ ηρεσίες...48 C Άλλες δα άνες...48 C22.2 Εκ αίδευση χρηστών...48 C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου...49 C22.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης49 Σελίδα 4 από 51

5 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υ οδείγµατα Εγγυητικών Ε ιστολών C1.1 Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων ιέυθυνση. Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας,} και µέχρι του οσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε τον ροϋ ολογισµό µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 5 από 51

6 Η αρούσα εγγύηση καλύ τει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις α ό τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό α ορρέουσες υ οχρεώσεις {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας.} Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση ρος την Τρά εζα : ο χρόνος ισχύος ρέ ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Α οδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα α ό έγγραφη δήλωσή σας, µε την ροϋ όθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υ οβληθεί ριν α ό την ηµεροµηνία λήξης της. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 6 από 51

7 C1.2 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... ου αφορά στο διαγωνισµό της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 7 από 51

8 Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 8 από 51

9 C1.3 Εγγυητική Ε ιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αριθµ... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µια α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας.} για την λήψη ροκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο λαίσιο του διαγωνισµού της (συµ ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµ ληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του οσού των ευρώ (συµ ληρώνετε το Σελίδα 9 από 51

10 οσό το ο οίο καλύ τει η συγκεκριµένη εγγυητική ε ιστολή)... λέον τόκων ε ί της ροκαταβολής αυτής ου θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας, υ έρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, υ έρ της ο οίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο ο οίο και µόνο εριορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 10 από 51

11 C1.4 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αρ.... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ... (συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ου αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Σελίδα 11 από 51

12 Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 12 από 51

13 C1.5 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική ε ιστολή µας υ αρ.... για ευρώ... Με την αρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υ έρ {Σε ερί τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε ερί τωση Ένωσης ή Κοινο ραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο ραξίας}, και µέχρι του οσού των ευρώ...(συµ ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υ ηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... ου αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο οίο και υ οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το Σελίδα 13 από 51

14 βάσιµο ή µη της α αίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α ό την έγγραφη ειδο οίησή σας. Η αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά εζά µας α αλλαγµένη α ό κάθε σχετική υ οχρέωση. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης, το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε ιστολές της Τρά εζάς µας, οι ο οίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµ εριλαµβανοµένης και της αρούσης, δεν ξε ερνάνε το όριο το ο οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τρά εζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υ ογραφή) Σελίδα 14 από 51

15 C2. Υ όδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τό ος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Α όκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο ροτεινόµενο, α ό τον υ οψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότ ης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Α ασχόληση στο Έργο Περίοδος (α ό έως) / / ΑΜ 2 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγµατικούς ανθρωποµήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόµενοι σε ισοδύναµα ανθρωποετών, εν ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 15 από 51

16 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 16 από 51

17 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υ οψήφιος Ανάδοχος συµ ληρώνει τους αρακάτω ίνακες συµµόρφωσης µε την α όλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλο οίησης των ηλεκτρονικών υ ηρεσιών Α οτύ ωση υφιστάµενης κατάστασης κάθε ήµου. Προσδιορισµός των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ήµου. ιερεύνηση των ζητηµάτων της αναβάθµισης των υ ηρεσιών στα εριβάλλοντα των ΟΤΑ υνατότητες συµµόρφωσης µε το ΦΕΚ 2147/26/9/2011. Β Μελέτη για τις τεχνολογικές υ οδοµές και τις διαδικασίες ου υ οστηρίζουν τις ρος ανά τυξη εφαρµογές κάθε ήµου. Οι ροτεινόµενες λύσεις συµφωνούν µε την υφιστάµενη κατάσταση κάθε ήµου. Περιγραφή µεθοδολογίας υλο οίησης των ρος αναβάθµιση εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή µεθοδολογίας υλο οίησης των νέων εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή των ε ι έδων αρχιτεκτονικής καθώς και των υ οσυστηµάτων ου αυτά υ οστηρίζουν για νέες και ρος αναβάθµιση υ ηρεσίες κάθε ήµου. ιαγραµµατική α εικόνιση ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. Χρήση λογισµικού εφαρµογών ανοικτού κώδικα και χρήση καινοτόµων τεχνολογιών αιχµής. Ανά τυξη κοινής δοµής λογισµικού η ο οία θα εγκατασταθεί αράλληλα σε όλους τους συµµετέχοντες ήµους. Για ειδικές α αιτήσεις λειτουργικότητας ροβλέ ονται, υ ηρεσίες αραµετρο οίησης. Υ οστηρίζει κεντρικο οιηµένη εγκατάσταση σε ολλα λές εικονικές µηχανές. Η συνολική αρχιτεκτονική της ροτεινόµενης λύσης και όλα τα υ οστηριζόµενα ε ί εδα θα αρουσιάζονται σε αναλυτικό ΑΠΑΙΤΗ NAI Σελίδα 17 από 51

18 διάγραµµα συνοδευόµενο α ό την αντίστοιχη εριγραφή για κάθε ήµο. Παρέχει την δυνατότητα δυναµικής ικανο οίησης των α αιτήσεων τόσο χρήσης όσο και ε έκτασης χωρίς διακο ή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. Κατάλογος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικό-h/w, λογισµικό συστήµατος-system S/W, κ.λ.) του εξο λισµού ου υ οστηρίζει το κάθε ε ί εδο. Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (το σύνολο των εφαρµογών ου εκτελούνται) των υ ηρεσιών ου αρέχει το κάθε ε ί εδο. Αναφέρεται ο τρό ος υλο οίησης ου ροτείνεται για τη δικτυακή διασύνδεση κάθε ε ι έδου. Η ροτεινόµενη α ό τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική, δεν ροϋ οθέτει ή α αιτεί αρεµβάσεις/ρυθµίσεις στην υ οδοµή των συνεργαζόµενων φορέων της ράξης έραν αυτών για τη διασύνδεση και αραµετρο οίηση του ροσφερόµενου εξο λισµού. Σε ερί τωση ου α αιτηθεί αυτό, οι εργασίες ε ιβαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΠΑΙΤΗ C3.2 Προώθηση ληροφοριών και διάχυση γνώσης ρος τον δηµότη Να εριγράφει η µεθοδολογία και ο τρό ος υλο οίησης των αρακάτω υ ηρεσιών για κάθε ήµο. Να γίνει διαγραµµατική α εικόνιση ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. ΑΠΑΙΤΗ C3.3 Πιστο οίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Εξατοµικευµένες και ροσω ο οιηµένες ερι τώσεις χρηστών µε ειδικό ροφίλ ου θα µοντελο οιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. ηµιουργία κοινοτήτων χρηστών κοινών ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών ή αναγκών. Κατάταξης των ενδιαφερόµενων ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 18 από 51

19 δηµοτών σε διάφορες κατηγορίες χρηστών µε εξειδικευµένες α αιτήσεις εριεχοµένου ή σε αντίστοιχες οµάδες χρηστών µε ειδικά χαρακτηριστικά Κατηγοριο οίηση µε την ροσφορά και συµ λήρωση διευρυµένων ερωτηµατολογίων. Κατηγοριο οίηση µε την εγγραφή των χρηστών σε ειδικές λίστες ου θα συντάσσει η ηµοτική Αρχή. Ανά τυξη υ ηρεσιών LDAP για την κεντρική ταυτο οίηση χρηστών. ΑΠΑΙΤΗ C4. Προώθηση καινοτόµων ρωτοβουλιών του δήµου ρος τον ολίτη Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Υλο οίηση µικρών δικτυακών τό ων (microsites). Οι µικροί δικτυακοί τό οι (microsites) θα εριγράφουν κάθε µια α ό τις αρακάτω δράσεις (2a, 2b). Οι µικροί δικτυακοί τό οι (microsites) συνεργάζονται και αυτοτροφοδοτούνται α ό το εριεχόµενο του CMS. Υ ηρεσίες Πληροφόρησης Πρόσβαση στις σηµαντικότερες συλλογές ληροφορίας ου αφορούν κύριους τοµείς της κοινωνικής και ολιτικής ζωής. Πολιτισµική ληροφόρηση ου θα αφορά στην ολιτιστική ζωή του ήµου Οικολογική ληροφόρηση ου θα αφορά σε θέµατα οικολογικής σηµασίας Οικονοµική και ανα τυξιακή ληροφόρηση ΑΠΑΙΤΗ Πληροφορίες για όλες τις διοικητικές διαδικασίες Ειδική ενηµέρωση σε θέµατα ειδικού, µαζικού ενδιαφέροντος. Ε ιλεκτική α οστολή των αρα άνω µέσω newsletter. Υ ηρεσίες Ε ικοινωνίας Σελίδα 19 από 51

20 Ανά τυξη υ ηρεσιών ε ικοινωνίας. Περιγραφή µεθοδολογίας αφύ νισης και συµµετοχικότητας του ολίτη. Σενάρια ροαγωγής της κοινωνικής συνοχής. ΑΠΑΙΤΗ C5. Παροχή Προσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή υ οσυστηµάτων συλλογής ροσω ικών ληροφοριών. Περιγραφή µεθοδολογίας συλλογής ροσω ο οιηµένης ληροφορίας. Περιγραφή µεθοδολογίας, οργάνωσης και α οθήκευσης ροσω ο οιηµένης ληροφορίας. Αναλυτική εριγραφή µεθοδολογίας άντλησης και διασταύρωσης δεδοµένων α ό υφιστάµενες εφαρµογές α οφάσεων συλλογικών οργάνων, αιτηµάτων ολιτών, εφαρµογών κοινωνικών δικτύων, ό ου υ άρχουν εγκατεστηµένες Περιγραφή διαδικασιών διασταύρωσης και διάθεσης ληροφορίας. ιασύνδεση µε ληροφοριακά συστήµατα όµορων δήµων. ιασύνδεση µε ληροφοριακά συστήµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Περιγραφή µεθοδολογίας, διαδικασιών και τρό ου διασύνδεσης µε εξωτερικά υ ολογιστικά συστήµατα. Α οστολή στον δηµότη ροσω ο οιηµένης ληροφόρησης. ΑΠΑΙΤΗ NAI C6. Φωνητική ύλη εξυ ηρέτησης του ολίτη ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 20 από 51

21 Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί δηµότες του ήµου, οι ο οίοι θα έχουν ρόσβαση στις υ ηρεσίες µέσω ιστο οίησης στο σύστηµα. Φωνητική Ενηµέρωση δηµοτών µέσω τηλεφώνου. Φωνητικές αιτήσεις ιστο οιητικών και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικές αιτήσεις βεβαιώσεων και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικά αιτήµατα και καταγγελίες δηµοτών και ενηµέρωση για την κατάσταση των αιτηµάτων \ καταγγελιών. Φωνητική Συµµετοχή σε δηµοσκο ήσεις µέσω τηλεφώνου και ενηµέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της δηµοσκό ησης. Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους του ήµου, οι ο οίοι θα έχουν ρόσβαση στις υ ηρεσίες µέσω ιστο οίησης στο σύστηµα. Φωνητικές αιτήσεις και ερωτήσεις για εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους. Α οθήκευση φωνητικών αιτήσεων \ ερωτήσεων για εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους. Α οστολή των αιτήσεων \ ερωτήσεων σε αρµόδιους υ αλλήλους. Λειτουργικότητα Το σύστηµα θα εξυ ηρετεί τον καλούντα µε τις διαθέσιµες υ ηρεσίες ανάλογα µε τον αριθµό ου κάλεσε. Το σύστηµα θα µ ορεί να ροωθεί κλήσεις σε υ αλλήλους, εφόσον κρίνεται α αραίτητο. Υ οστήριξη διαδραστικότητας του χρήστη µε την εφαρµογή είτε µέσω DTMF είτε µέσω αναγνώρισης οµιλίας Υ οστήριξη διαδραστικότητας της εφαρµογής µε τον χρήστη είτε µέσω TTS είτε µέσω ροηχογραφηµένων µηνυµάτων Υ οστήριξη τεχνολογιών on Demand, SMS on Demand, Fax On Demand για µελλοντική ε έκταση υ ηρεσιών , Fax, SMS α ό το φωνητικό σύστηµα. Να εριγραφεί ο ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 21 από 51

22 τρό ος υ οστήριξης των τεχνολογιών αυτών Α αιτείται ολοκληρωµένη καθοδήγηση του καλούντα στα διάφορα µενού της διαλογικής ροής, χωρίς την ε ιβάρυνση αυτής καθ αυτής της ροής διαλόγου. Να εριγραφεί ο τρό ος υλο οίησης Υ οστήριξη HTTP triggers Υ οστήριξη δροµολόγησης υ ό συνθήκη (time of day, day of week, custom variables, κλ ) Υ οστήριξη ροσχεδιασµένων workflow µε χρήση HTTP request Να υ οστηρίζεται αυτοεξυ ηρετούµενη εφαρµογή (integrated self-service application) Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστηµα. Να αναφερθούν o κατασκευαστής - σειρά µοντέλο των διακοµιστών ου θα φιλοξενούν την λατφόρµα IVR. Αριθµός ροσφερόµενων εξυ ηρετητών. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής µοντέλο. Αριθµός Μονάδων. Εξαγωγή στατιστικά και δυνατότητα καταγραφή των κλήσεων. ΑΠΑΙΤΗ C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υ ηρεσιών (web 2.0) Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Να αναφερθεί οιές α ό τις λειτουργίες του υφιστάµενου συστήµατος θα συνεργαστούν µε τις νέες υ ηρεσίες και για οιές θα α αιτηθεί ρόσθετη ανά τυξη. υνατότητα ρόσκλησης (µέσω αυτοµατο οιηµένων αιτηµάτων) φίλων και συνεργατών τόσο εσωτερικά(εντός της λατφόρµας) όσο και εσωτερικά (.χ. µέσω α οστολής ). Παροχή των λέον δηµοφιλών Web 2.0 εργαλείων για την βέλτιστη ηλεκτρονική δικτύωση των χρηστών. υνατότητα διαβαθµισµένης χρήσης ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 22 από 51

23 και ρόσβασης στις υ ηρεσίες ανάλογα µε την οντότητα ή/και την κοινότητα. υνατότητα εκµετάλλευσης χαρακτηριστικών διαβάθµισης οντοτήτων του υφιστάµενου συστήµατος ιστο οίησης χρηστών. ηµιουργία και συντήρηση ατοµικής σελίδας. υνατότητα δηµιουργίας δηµοσκο ήσεων - ερωτηµατολογίων. Περιγραφή συστήµατος σιω ηρής ανάλυσης, της ρητής γνώµης των ολιτών. Περιγραφή µεθοδολογίας διαχείρισης, αξιολόγησης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων ου εισάγουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα. Ιστολόγια (blogs) Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ιαβαθµισµένη ρόσβαση. ηµιουργία και συντήρηση ροσω ικού ιστολογίου. ηµιουργία και συντήρηση δηµόσιου ιστολογίου. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριο οίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ηµοσίευση ολυµεσικού εριεχοµένου. Wikis Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ιαβαθµισµένη ρόσβαση. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριο οίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ιαβουλεύσεις Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Ανά τυξη ηλεκτρονικού συστήµατος ελεύθερων διαβουλεύσεων υνατότητα ελεύθερης ή διαβαθµισµένης ρόσβασης Παροχή διαδραστικών συµβουλευτικών και εκ αιδευτικών υ ηρεσιών σε ολίτες (online ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 23 από 51

24 consulting) Μετάδοση ψηφιακού ο τικοακουστικού υλικού των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής υνατότητα συµµετοχής ιστο οιηµένων χρηστών στις ζωντανές µεταδόσεις.(αµφίδροµη ε ικοινωνία) ηµοσιο οίηση όλων των δηµόσιων συσκέψεων/ συναντήσεων και των σχετικών δεδοµένων ρακτικών αυτών ωµάτια συζητήσεων (chat-rooms) σε ραγµατικό χρόνο. Σελίδες δηµόσιας συζήτησης. Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. Ηλεκτρονικά συλλογικά Αιτήµατα Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή συστήµατος διαχείρισης και δηµοσίευσης αιτηµάτων. Περιγραφή συστήµατος συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υ ογραφών. Μεθοδολογία διαχείρισης δεδοµένων ηλεκτρονικών υ ογραφών. ιάκριση κατηγοριο οίηση θεµάτων (ανοικτών, κλειστών, α ορριφθέντων κ.α.) Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήµατος. Πολλα λοί τρό οι ενηµέρωσης εµ λεκοµένων. Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. Ανάρτηση και Προβολή Πολυµεσικού Υλικού Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Περιγραφή συστήµατος ανάρτησης και ροβολής ολυµεσικού υλικού. Μεθοδολογίες βελτίωσης ολυµεσικού υλικού. Προβολή ολυµεσικού υλικό µέσα α ό το υφιστάµενο CMS Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων βίντεο Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων ήχου Υ οστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύ ων αρχείων εικόνας Έλεγχος διαχειριστή για τη ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 24 από 51

25 δηµοσίευση αρχείων ιαβαθµισµένη ρόσβαση στο ολυµεσικό υλικό. Κατηγοριο οίηση ολυµεσικού υλικού Αναζήτηση βάσει ολλα λών κριτηρίων. ΑΠΑΙΤΗ C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. υνατότητα χρήσης κριτηρίων διαβάθµισης υφιστάµενων εφαρµογών. Ηλεκτρονικές λίστες κατηγοριο οίησης. Προσω ο οιηµένη ενηµέρωση. ΑΠΑΙΤΗ C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυ ηρέτηση των µεταναστών. Περιγραφή συστήµατος Μεθοδολογία υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. ΑΠΑΙΤΗ Πολυγλωσσικές ψηφιακές υ ηρεσίες και ληροφόρηση στο WEB. Πολυγλωσσικές ψηφιακές υ ηρεσίες και ληροφόρηση µέσω τηλεφώνου Η ιαδικτυακή Πύλη θα α οτελείται α ό διακριτές λειτουργικές εριοχές για την Σελίδα 25 από 51

26 εξυ ηρέτηση των συγκεκριµένων οµάδων. ΑΠΑΙΤΗ Πληροφόρηση για τις διαδικασίες ου α αιτούνται και τα α αιτούµενα δικαιολογητικά. Χρήση κριτηρίων µέσω των ο οίων ο αλλοδα ός θα µ ορεί να ροσδιορίσει αν είναι δικαιούχος ή όχι της υ ηρεσίας ου ε έλεξε. Πολυγλωσσική ληροφόρηση και αρουσίαση του ήµου και των σχετικών νόµων και διατάξεων. ιασύνδεση των µεταναστών µε την αγορά εργασίας. Προβολή ειδικών θεµάτων εκ αίδευσης και ένταξης των ολιτών στο κοινωνικό εριβάλλον. C10. ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και ΑΠΑΙΤΗ η χρονολογία διάθεσης του ροσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal Το λογισµικό θα ρέ ει να καλύ τει το σύνολο των ροδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της ροκήρυξης Ανά τυξη κατάλληλων web services για άντληση δεδοµένων, α ό τις εφαρµογές διαχείρισης και αρακολούθησης έργων και δράσεων Σελίδα 26 από 51

27 των ήµων. ΑΠΑΙΤΗ Πρόσβαση στα δεδοµένα ανάλογα µε τη διαβάθµιση του χρήστη, χωρίς την εµ λοκή λήθους υ αλλήλων Προβολή των δεδοµένων των έργων σε δορυφορικούς χάρτες (Google maps) υνατότητα ροβολής στον χάρτη έργων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (.χ. δρόµοι, κτίρια κ.α.) C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την τεχνική υ ηρεσία. Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. υνατότητα α οτύ ωσης σηµείων ενδιαφέροντος αρακολούθησης µέσω δεδοµένων α ό GPS. υνατότητα α οτύ ωσης σηµείων ενδιαφέροντος αρακολούθησης µέσω διανυσµατικών δεδοµένων. υνατότητα κατηγοριο οίησης σηµείων και α οτύ ωσης αυτών σε χάρτες. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε ολλα λά κριτήρια αναζήτησης και συνδυασµό αυτών ( εριοχή, διάθεση όρων, συχνότητες και είδη αιτηµάτων κλ ). Συνεργασία µε το σύστηµα ιστο οίησης χρήστη για την ιστότητα στην καταγραφή και αντιµετώ ιση αιτηµάτων. Ε ιλεκτική εκµετάλλευση ροσω ικών δεδοµένων για την αξιολόγηση του αιτήµατος. Χρήση διαδραστικού συστήµατος αναφοράς µε εµφανή σηµεία ενδιαφέροντος. ιασύνδεση µε το υ άρχον σύστηµα αρακολούθησης αιτηµάτων ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 27 από 51

28 ολιτών. Πιστο οιηµένη διεκ εραίωση των αιτηµάτων. Παρακολούθηση της ορείας διεκ εραίωσης. Ποικιλόµορφη ενηµέρωση αιτούντα. ΑΠΑΙΤΗ C12. On line υ ηρεσίες ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης α οφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανά τυξη συστήµατος αρέµβασης µέσω web κατά την on line αρακολούθηση των Σ Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Παρακολούθηση συνεδριάσεων των.σ. µέσω του διαδικτύου, µε ζωντανή εικονοροή και ήχο. Παρακολούθηση, κατά α αίτηση µέσω διαδικτύου, των συνεδριάσεων των.σ. (on demand) Η αρακολούθηση γίνεται µέσω του φυλλοµετρητή. Τα βίντεο των ζωντανών µεταδόσεων α οθηκεύονται ώστε να είναι διαθέσιµα για αρακολούθηση µέσω διαδικτύου σε ο οιαδή οτε χρονική στιγµή. Η εύρεση και αρακολούθηση των συνεδριών των.σ. θα γίνεται µέσω της λατφόρµας της υ ηρεσίας. Εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταυτόχρονη α οστολή ερωτηµάτων του ολίτη ρος τη ηµοτική Αρχή και εφ όσον του ε ιτρέ εται θα µ ορεί να συνοµιλεί µε τα µέλη των.σ Ο ολίτης θα έχει την δυνατότητα να στείλει ένα ερώτηµα µέσω και να ε ικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Ο ολίτης θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει ένα δίαυλο ε ικοινωνίας (chat) και να ε ικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 28 από 51

29 ΑΠΑΙΤΗ On line υ ηρεσία ψηφιακής ο τικοακουστικής µετάδοσης και α οθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, ολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου Ανοικτό εριβάλλον ανά τυξης εφαρµογών Ανοικτά ρωτόκολλα ε ικοινωνίας Ανοικτό εριβάλλον ως ρος τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα Πιστο οίηση χρηστών µέσω ρωτοκόλλου LDAP V3 Εγκατάσταση και αραµετρο οίηση του εξυ ηρετητή βίντεο Εγκατάσταση του Apache HTTP Server 2.2.x Εγκατάσταση της γλώσσας ρογραµµατισµού PHP 5.2.x Υλο οίηση υ ηρεσιών σε web εριβάλλον Οδηγίες χρήσης των υ ηρεσιών µε τρό ο κατανοητό και φιλικό ρος τους χρήστες Αλληλε ίδραση τελικών χρηστών µε το σύστηµα χωρίς εµ λοκή τους στις εσωτερικές διαδικασίες εκτέλεσης των ενεργειών τους Συµβατότητα µε διεθνή ρότυ α υλο οίησης για διαδικτυακά συστήµατα, για ροσβασιµότητα του διαδικτύου και διεθνή ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 29 από 51

30 µορφότυ α κωδικο οίησης - λήρης υ οστήριξη UNICODE Ε εκτασιµότητα & ροσαρµοστικότητα των συνθετικών του συστήµατος Προστασία διαδικασιών και δεδοµένων α ό µη ιστο οιηµένους χρήστες Υ οστήριξη µεθόδων κρυ τογράφησης των κρίσιµων δεδοµένων ου α οθηκεύονται στη Βάση εδοµένων Ενιαία σχεδίαση και διε αφή σε όλα τα ε ί εδα της εφαρµογής, έτσι ώστε κάθε ληροφορία να είναι καταχωρηµένη µία και µόνο φορά. (Οµοιοµορφία και συνέ εια διε αφών) Φιλικότητα ρος τον χρήστη και εργονοµία Εύχρηστο και ελεγχόµενο µέσω µιας σειράς δοµηµένων µεθόδων ροσ έλασης (.χ. δοµηµένα µενού ε ιλογών) γραφικό εριβάλλον εργασίας του χρήστη, ε ιτρέ οντας την άµεση ρόσβαση σε ο οιαδή οτε λειτουργία για την ο οία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος Στατιστική αρακολούθηση κίνησης βίντεο για την υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση, θεµατικών καναλιών και ζωντανών µεταδόσεων ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση Γενικά Σελίδα 30 από 51

31 Κατηγοριο οίηση βίντεο βάσει εριεχοµένου Αναζήτηση βίντεο µε χρήση φίλτρων και µεταδεδοµένων ιαχειριστικό εριβάλλον Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία δηµιουργών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία κατηγοριών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία οµάδων βίντεο Προσθήκη αφαίρεση χρηστών σε υ άρχουσες οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση βίντεο σε υ άρχουσες οµάδες βίντεο Έγκριση α όρριψη αιτήσεων για ένταξη χρηστών σε οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση ε εξεργασία ρόλων βάσει των ο οίων καθορίζονται τα δικαιώµατα ρόσβασης στις αρεχόµενες υ ηρεσίες υναµική α όδοση ε ι λέον ρόλων σε ιστο οιηµένους χρήστες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (εξουσιοδότηση µέσω LDAP) Προσθήκη αφαίρεση ρόλων ανά χρήστη Χειροκίνητη ροσθήκη βίντεο µε δυνατότητα άµεσης αραµετρο οίησης ροχωρηµένων ρυθµίσεων ( αρακάµ τοντας τη διαδικασία ανάρτησης ου ακολουθούν οι χρήστες) ιαγραφή αναρτηµένων βίντεο Ε εξεργασία όλων των µεταδεδοµένων των αναρτηµένων βίντεο, µε δυνατότητα αραµετρο οίησης ροχωρηµένων ρυθµίσεων (σύνδεση µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ε ισήµανση ως ε ιλεγµένο) Πυροδότηση κωδικο οίησης Σελίδα 31 από 51

32 αναρτηµένων βίντεο Ενεργο οίηση/α ενεργο οί ηση διαδικασίας έγκρισης αναρτηµένων βίντεο α ό εξουσιοδοτηµένους χρήστες Συγκεντρωτικός έλεγχος δραστηριότητας ανά χρήστη (αναρτήσεις βίντεο, το ικές α οθηκεύσεις βίντεο - downloads, ανα αραγωγές βίντεο) Παρουσίαση των ιο ενεργών χρηστών ανά κατηγορία δραστηριότητας Παρουσίαση των βίντεο µε τις ερισσότερες το ικές α οθηκεύσεις (downloads) Έλεγχος κατάστασης συστήµατος (ελεύθερος α οθηκευτικός χώρος, σύνολο ωρών βίντεο, συνολικός αριθµός βίντεο, λήθος ροβολών, αριθµός χρηστών) Ανάρτηση βίντεο Καταχώρηση µεταδεδοµένων του βίντεο βασιζόµενα στο µοντέλο Dublin Core Α όδοση δικαιώµατος αρακολούθησης του βίντεο α ό όλους ή µόνο α ό εγκεκριµένους ιστο οιηµένους χρήστες Α όδοση ή στέρηση δικαιώµατος το ικής α οθήκευσης του βίντεο α ό άλλους χρήστες Εισαγωγή ετικετών (λέξεων κλειδιά) Ανάρτηση συνοδευτικού αρχείου κειµένου Ανάρτηση σχετικής µε το βίντεο εικόνας για χρήση της ως µικρογραφία Προσω ο οιηµένες υ ηρεσίες χρηστών Προσθήκη αφαίρεση ροβολή ε ιλεγµένων κατηγοριών ενδιαφέροντος Προβολή ρόσφατα αναρτηµένων βίντεο ου ανήκουν στις ε ιλεγµένες κατηγορίες ενδιαφέροντος Σελίδα 32 από 51

33 του χρήστη Προβολή αναρτηµένων βίντεο, ενταγµένων στις οµάδες βίντεο ου συµµετέχει ο χρήστης Α οστολή αίτησης εγγραφής σε οµάδα βίντεο Προβολή και ε εξεργασία σχολίων ου έχουν ραγµατο οιηθεί α ό τον χρήστη Προσθήκη αφαίρεση ε ισήµανσης βίντεο ως αγα ηµένο Αξιολόγηση του εκάστοτε βίντεο Ε εξεργασία των µεταδεδοµένων διαγραφή των βίντεο ου έχουν αναρτηθεί α ό τον χρήστη Κωδικο οίηση βίντεο Χρήση ανοικτών ροτύ ων και λογισµικού κωδικο οίησης Κωδικο οίηση αναρτηµένων βίντεο σε τουλάχιστον δύο κωδικο οιήσεις Προσθήκη υδατογραφήµατος (watermark) στα αναρτηµένα βίντεο Αυτοµατο οιηµένη αναγνώριση οιότητας αναρτηµένων βίντεο και κωδικο οίησή τους σε χαµηλότερη όταν αυτή υ ερβαίνει τα ε ιτρε όµενα όρια Αυτοµατο οιηµένη αναγνώριση αναλογίας λάτους ρος ύψος των αναρτηµένων βίντεο και διατήρησή της εάν είναι είτε 4:3 είτε 16:9, αλλιώς µετατρο ή της στον λησιέστερο λόγο Καταγραφή σε log file όλων των ενεργειών ου ραγµατο οιούνται κατά κωδικο οίηση των αναρτηµένων βίντεο Αυτοµατο οιηµένη ή/και χειροκίνητη υροδότηση Σελίδα 33 από 51

34 κωδικο οίησης αναρτηµένων βίντεο Προβολή λιστών βίντεο ανά κατάσταση κωδικο οίησης (αναµονή για κωδικο οίηση, υ ό κωδικο οίηση, κωδικο οιηµένο) µε ληροφορίες για τον χρόνο ου χρειάστηκε να µεσολαβήσει µέχρι την έναρξη της κωδικο οίησης και τον χρόνο ου α αιτήθηκε για την κωδικο οίηση του κάθε αναρτηµένου βίντεο Ενηµέρωση διαχειριστών για τα βίντεο ου κατά τη κωδικο οίησή τους αρουσιάστηκε σφάλµα Ανα αραγωγή βίντεο Ανα αραγωγή βίντεο α ό δύο τουλάχιστον διαφορετικές κωδικο οιήσεις Ροή βίντεο µέσω του εξυ ηρετητή βίντεο Αλλαγή του µέσου ανα αραγωγής (player) ανά άσα στιγµή Υ οστήριξη ανα αραγωγής βίντεο µε αναλογία λάτους ρος ύψος 4:3 Υ οστήριξη ανα αραγωγής βίντεο µε αναλογία λάτους ρος ύψος 16:9 Προβολή των σχετικών µε το βίντεο ληροφοριών (τίτλο, εριγραφή, δηµιουργό, ηµεροµηνία ανάρτηση, διάρκεια, κατηγορίες) Προβολή ληροφοριών δραστηριότητας του βίντεο (αριθµός ροβολών, αξιολόγηση, συζήτηση) Υ οβολή σχολίου Προσθήκης του βίντεο στα αγα ηµένα Αξιολόγηση του βίντεο Αυτοµατο οιηµένη ανάρτηση συνδέσµου ανα αραγωγής του εκάστοτε βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα Το ική α οθήκευση Σελίδα 34 από 51

35 (download) του βίντεο στις διαθέσιµες κωδικο οιήσεις, όταν αυτό έχει ε ιτρα εί α ό τον δηµιουργό του υναµική δηµιουργία και ροβολή του embedded code Παρουσίαση λίστας σχετικών βίντεο µε το ανα αραγόµενο Ενηµέρωση RSS τροφοδότηση για ενηµέρωση και ροώθηση των βίντεο µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ( ρόσφατα αναρτηµένα, ε ιλεγµένα, σχετικά µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία, αγα ηµένα) Παρουσίαση του/των βίντεο ου είναι συνδεδεµένα µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία µετάδοσης θεµατικών καναλιών βίντεο Γενικά ηµιουργία διαγραφή ε εξεργασία θεµατικών καναλιών βίντεο Μεταδεδοµένα θεµατικού καναλιού Τίτλος Περιγραφή αντικειµένου (εισαγωγή κειµένου µε TinyMCE editor) Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού βίντεο Ροή βίντεο θεµατικού καναλιού βίντεο µέσω εξυ ηρετητή βίντεο Προβολή των σχετικών µε το θεµατικό κανάλι ληροφοριών Ανα αραγωγή θεµατικού καναλιού σε λήρη οθόνη ΑΠΑΙΤΗ Υ ηρεσία ζωντανών µεταδόσεων βίντεο Γενικά ηµιουργία διαγραφή ε εξεργασία ζωντανής µετάδοσης Σελίδα 35 από 51

36 Μεταδεδοµένα και αράµετροι ζωντανής µετάδοσης Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης Ηµεροµηνία και ώρα λήξης Τίτλος Περιγραφή αντικειµένου (εισαγωγή κειµένου µε TinyMCE editor) Ονοµασία σηµείου µετάδοσης στον εξυ ηρετητή βίντεο ιεύθυνση IP και θύρα ου χρησιµο οιεί το σύστηµα κωδικο οίησης της αναµεταδιδόµενης εκδήλωσης Ενεργο οίηση/α ενεργο οίηση δυνατότητας συζήτησης (chat) µεταξύ των συνδεδεµένων στη µετάδοση χρηστών Ανα αραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Ανα αραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Ροή βίντεο ζωντανών µεταδόσεων µέσω εξυ ηρετητή βίντεο Προβολή των σχετικών µε µετάδοση ληροφοριών Ανα αραγωγή µετάδοσης σε λήρη οθόνη Προβολή όλου του ιστορικού της συζήτησης ου είχε ροηγηθεί της σύνδεση κά οιου χρήστη στη ζωντανή µετάδοση ικαίωµα συµµετοχής στη συζήτηση chat µόνο α ό συνδεδεµένους χρήστες Α οθήκευση σχολίων στη Β και µετά τη λήξη της µετάδοσης Ενηµέρωση Ηµερολόγιο ρογραµµατισµένων ζωντανών µεταδόσεων Ενηµέρωση ροώθηση ζωντανών µεταδόσεων ου έχουν ρογραµµατιστεί για τη τρέχουσα ηµέρα µε κυλιόµενο κείµενο Ενηµέρωση ροώθηση ζωντανών µεταδόσεων ου έχουν ρογραµµατιστεί για το ροσεχές µέλλον µε κυλιόµενο κείµενο Παλαιότερες ζωντανές µεταδόσεις Συγκεντρωτική ροβολή αλαιότερων ζωντανών Σελίδα 36 από 51

37 µεταδόσεων ιασύνδεση αλαιότερης ζωντανής µετάδοσης µε καταχωρηµένο βίντεο για ασύγχρονη ροβολή του α ό την υ ηρεσία βίντεο κατά α αίτηση C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Παρουσίαση ιστορικού συναλλαγών στον ιστο οιηµένο ολίτη. Συνεργασία συστηµάτων µε συλλογή δεδοµένων του ολίτη και δηµιουργία ενιαίας καρτέλας ολίτη. Τα ηλεκτρονικά ίχνη του ολίτη (στις εφαρµογές του φορέα αιτήµατα ροή εργασιών, α οφάσεις συλλογικών οργάνων, εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης κ.α.)συγκεντρώνονται και ανάγονται σε χαρακτηριστική βάση γνώσης για τις ανάγκες του. Συνεργασία µε υφιστάµενα υ οσυστήµατα του φορέα. Αυτόµατη αναγνώριση δηµότη και α οστολή δεδοµένων του στα υ οσυστήµατα του φορέα (ροές αιτηµάτων, υ ηρεσίες ενηµέρωσης) µε βάση διαβαθµισµένες διαδικασίες. Παραγωγή εξατοµικευµένων υ ηρεσιών βάσει αναγκών των δηµοτών. Συλλογή και αξιολόγηση ροσω ικών ληροφοριών του δηµότη. ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 37 από 51

38 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και ε ιταχύνοντας- ρος όφελος του ολίτη- την ε ικοινωνία των εσωτερικών υ ηρεσιών µε άλλους φορείς Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές ου θα χρησιµο οιηθούν θα βασίζονται σε ανοιχτά ρότυ α ό ως.χ Web Services (SOAP) Παροχή ροσω ο οιηµένων ληροφοριών στον δηµότη µε άντληση ληροφοριών α ό τη βάση δεδοµένων της ιστο οίησης χρήστη και α οστολή ροσω ικού newsletter ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ολιτών ρος την Τεχνική υ ηρεσία ιαχειριστικό σύστηµα ροβολής έργων τεχνικής υ ηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε ροβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του ολίτη για το στάδιο υλο οίησης τους Εµφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management) ΑΠΑΙΤΗ C15. Εύρεση εργασίας Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση ΑΠΑΙΤΗ και η χρονολογία διάθεσης του ροσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε Σελίδα 38 από 51

39 το portal ΑΠΑΙΤΗ Το λογισµικό θα ρέ ει να καλύ τει το σύνολο των ροδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της ροκήρυξης Υ οστήριξη ολλα λών ρόλων χρηστών ( ιαχειριστής, Πολίτης, Ε ιχείρηση ιαχείριση ληροφοριακού εριεχοµένου για ρογράµµατα κατάρτισης και α ασχόλησης ιαχείριση κατηγοριών ε ιχειρήσεων ιδιωτικού τοµέα Καταχώρηση αγγελιών δηµοσίου Πρόσβαση σε λογαριασµούς χρηστών (ε ιχειρήσεων και ολιτών) µε δυνατότητα ε ισκό ησης στοιχείων και α ενεργο οίησης των λογαριασµών Υ ηρεσίες ειδο οίησης και ενηµέρωσης µέσω και sms Ανά τυξη Mobile Site Πολίτες: Εγγραφή στην υ ηρεσία και διαχείριση ροσω ικών στοιχείων Πολίτες NAI υνατότητες για θέσεις στον Ιδιωτικό Τοµέα o ηµιουργία και ιαχείριση Βιογραφικού o υνατότητα ροώθησης βιογραφικού ε ιχειρήσεις του σε o Άµεση ρόσβαση στις νέες θέσεις o Αναζήτηση αγγελιών µε Σελίδα 39 από 51

40 διάφορα κριτήρια ΑΠΑΙΤΗ Πολίτες Πολίτες o Πρόσβαση στην αναλυτική αρουσίαση εταιρειών o o o Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, βάσει εταιρείας Εµφάνιση σε ένα βήµα όλων των θέσεων εργασίας ου αντα οκρίνονται στο ροφίλ Ηλεκτρονική ρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) o Έγκριση για ρόσβαση στο βιογραφικό α ό µεµονωµένες ε ιχειρήσεις υνατότητες για θέσεις στον ηµόσιο Τοµέα o o o Προβολή αγγελιών Αναζήτηση αγγελιών Ηλεκτρονική ρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) Ε ιχειρήσεις: Εγγραφή στην υ ηρεσία και διαχείριση ροσω ικών στοιχείων Ε ιχειρήσεις o o υνατότητα καταχώρησης α εριόριστου αριθµού αγγελιών Καταχώρηση Σελίδα 40 από 51

41 εταιρικού ροφίλ ΑΠΑΙΤΗ o Ενεργο οίηση α ενεργο οίηση αγγελιών o Αναζήτηση Βιογραφικών βάσει κριτηρίων Ε ιχειρήσεις o o o ιαδικασία έγκρισης ρόσβαση βιογραφικά ολιτών. για σε Α οθήκευση αναζητήσεων για µελλοντική χρήση Ηλεκτρονική ρόταση διαθέσιµων υ οψηφίων web search, µέσω C16. Ανά τυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps ου θα ροσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και ροβολής σηµείων Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. υνατότητα ενσωµάτωσης και ροβολής σε Google Maps γεωγραφικών δεδοµένων. Να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ και των υ όλοι ων υ οσυστηµάτων. υνατότητα α εικόνισης διαδροµών άνω στο χάρτη. υνατότητα ε εξεργασίας, ροσθήκης σηµείων στο χάρτη ή ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 41 από 51

42 διαδροµών. υνατότητα ροβολής στο χάρτη σηµείου µετά α ό αναφορά δηµότη αν α αιτείται. ΑΠΑΙΤΗ C17. Ενο οίησης των portal των υ ό συνένωση ήµων κατά την υλο οίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικο οίησης Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Μετά τωση ληροφοριακού υλικού των υ ό συνένωση δήµων στο δήµο έδρα. Εφαρµογές τεχνικών virtualization στους servers του δήµου. Εγκατάσταση λογισµικού ου θα α οσκο εί στην εφαρµογή τεχνικών virtualization. ΑΠΑΙΤΗ C18. Έξυ νου συστήµατος διαχείρισης και αρουσίασης ροκηρύξεων διαγωνισµών Περιγραφή συστήµατος και µεθοδολογίας υλο οίησης µε ιδιαίτερες αναφορές στα αρακάτω χαρακτηριστικά. Έξυ νος τρό ος αρουσίασης και ειδο οίησης του ενδιαφεροµένου για την ανακοίνωση ου τον ενδιαφέρει. υνατότητα εριλη τικής και αναλυτικής εριγραφής ροκηρύξεων διαγωνισµών. υνατότητα ειδο οίησης του ενδιαφερόµενου µε SMS ή ιαβαθµισµένη ρόσβαση στην εφαρµογή. Κατηγοριο οίηση δεδοµένων. υνατότητα αναζήτησης βάσει ολλα λών κριτηρίων. Έλεγχος α οστολής αναλυτικών ΑΠΑΙΤΗ Σελίδα 42 από 51

43 εγγράφων. ιατήρηση και διαχείριση στοιχείων ε ικοινωνίας ενδιαφεροµένων. ΑΠΑΙΤΗ C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξο λισµού ΑΠΑΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΙΣΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες συστοιχίες α οθήκευσης. Ποσότητα συστοιχιών α οθήκευσης. 3 Υ οστήριξη διασύνδεσης ολλα λών συστοιχιών α οθήκευσης για ε εκτασιµότητα. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός συστοιχιών ου υ οστηρίζεται ανα συστοιχία. Υ οστήριξη µόνάδων σκληρών δίσκων. Υ οστήριξη SAS και Near-line SAS δίσκων ή αντίστοιχων. Να αναφερθούν όλοι οι υ οστηριζόµενοι τύ οι. Παροχή λογισµικού διαχείρισης και αρακολούθησης. Να αναφερθούν οι υ οστηριζόµενοι τύ οι διασύνδεσης µε τους διακοµιστές. (Fibre Channel, iscsi, SAS, άλλο) Αριθµός τροφοδοτικών τύ ου hotswap. >=4 >=12 >=2 Εγγύηση κάλης λειτουργίας σε έτη. >=3 ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Τύ ος SAS/NLSAS ή αντίστοιχος. Ταχύτητα εριστροφής σκληρών δίσκων (RPM) Αριθµός µονάδων α οθήκευσης ανά συστοιχία. ιαθέσιµη χωρητικότητα δίσκων. NAI >=15000 >=10 >=600GB Σελίδα 43 από 51

44 ΑΠΑΙΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο του ελεγκτή α οθήκευσης Αριθµός ελεγκτών α οθήκευσης. >=4 Αριθµός θυρών ανά ελεγκτή α οθήκευσης. Υ οστήριξη PCI-express 2.0 Υ οστήριξη λειτουργικών συστηµάτων Microsoft Windows, Linux 32/64bit. Υ οστήριξη ε ι έδων RAID 0,1,5,6,10,50,60 ιαθέσιµη µνήµη Cache ανα ελεγκτή α οθήκευσης. Ρυθµός µεταφοράς (Gb/s) ελεγκτή α οθήκευσης. >=4 NAI >=512Mb >=6Gb/s ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες ενσύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ενσύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υ οστήριξη ροτύ ου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υ οστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλε το (FPS) σε ανάλυση 1920x1080. Υ οστήριξη συµ ίεσης βίντεο Η.264, MJPEG. Υ οστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υ οδοχή speaker-out. Υ οστήριξη συµ ίεσης ήχου AAC, 6 >=1920x1080 >=30 Σελίδα 44 από 51

45 G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υ οστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής ρόσβασης µέσω HTTPS, κωδικούς ρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υ οστήριξη ρωτοκόλλων NTP, SNMP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υ οστηριζόµενα ρωτόκολλα. Υ οστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) >=100Mb/s NAI <=11W ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις ροσφερόµενες ασύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ασύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υ οστήριξη ροτύ ου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υ οστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλε το (FPS) σε ανάλυση 720x480. Υ οστήριξη ασύρµατου ροτύ ου διασύνδεσης b/g. Υ οστήριξη ροτύ ων ασφαλείας ιστο οίησης AES, TKIP, WEP, WPA/WPA2, EAP, PEAP, MSCHAPv2. Υ οστήριξη συµ ίεσης βίντεο MPEG-4,MJPEG. Υ οστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υ οδοχή speaker-out. 6 >=720x480 >=30 NAI Σελίδα 45 από 51

46 Υ οστήριξη συµ ίεσης ήχου G.726, G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υ οστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής ρόσβασης µέσω HTTPS µέσω HTTPS, κωδικούς ρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υ οστήριξη ρωτοκόλλων NTP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υ οστηριζόµενα ρωτόκολλα. Υ οστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) >=100Mb/s NAI <=11W Μεταγωγέας δικτύου SWITCH Να αναφερθεί ο τύ ος, σειρά, µοντέλο και εταιρεία κατασκευής. Ποσότητα 3 Να υ οστηρίζει τουλάχιστον έντε (5) θύρες µεταγωγής Ethernet (10/100Base-T) Να υ οστηρίζει τα standards: NAI Base-T Ethernet 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet 802.3x Flow Control and Back Pressure Να φέρει ιστο οίηση CE Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) <=4W Σελίδα 46 από 51

47 C20. Εκ αίδευση και ιλοτική λειτουργία Εκ αίδευση χρηστών ανά οµάδες Ώρες κατάρτισης ανά οµάδα για τον εκ αιδευτικό κύκλο εκ αίδευσης στις τεχνολογικές υ οδοµές και διαχείριση συστηµάτων Ανά τυξη εκ αιδευτικού υλικού, εγχειρίδια Ροή Οθονών ΑΠΑΙΤΗ >40 Αναφορές και Ε εξεργασίες Οδηγό του Χρήστη Λεξικό εδοµένων C21. ράσεις ευαισθητο οίησης ιοργάνωση µιας ενηµερωτικής ηµερίδας για τη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων του έργου Σχεδιασµός αρουσιάσεων και κειµένων Ενηµέρωση το ικών φορέων και ΜΜΕ Οργάνωση του χώρου και του α αραίτητου εξο λισµού ηµιουργία ραδιοφωνικού σ οτ Σχεδιασµός και δηµιουργία κειµένων της διαφήµισης Ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σ οτ Αναµετάδοση α ό τα το ικά ραδιόφωνα των τεσσάρων δήµων ηµιουργία έντυ ου υλικού Σχεδιασµός και δηµιουργία φυλλαδίων γνωστο οίησης των α οτελεσµάτων του έργου ιάθεση των φυλλαδίων στους τέσσερεις δήµους ΑΠΑΙΤΗ >5000 Σελίδα 47 από 51

48 C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς Σηµείωση: Εφόσον ο υ οψήφιος Ανάδοχος ροσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα ρέ ει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C Εξο λισµός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥ ΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Έτοιµο Λογισµικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 48 από 51

49 * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Εφαρµογή/ές Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Υ ηρεσίες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρω οµήν ες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 49 από 51

50 C Άλλες δα άνες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.2 Εκ αίδευση χρηστών Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Σ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 Εξο λισµός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιµο Λογισµικό (Πίνακας C4.1.2) 3 Εφαρµογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υ ηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) 5 Άλλες δα άνες (Πίνακας C4.1.5) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκ αίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 50 από 51

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΦΓ 138E-07 ) του έργου :«Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ}

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα