Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η σ η τω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ύ δ ρε υ σ η ς σ ε πε ρι οχ έ ς τη ς Αττι κ ής που ε ξ υ πη ρε τού ν ται από τoπι κ ά δ ί κ τυ α» του Γ ρ α µ µ α τι κ ογ ι ά ν ν η Α ν δ ρ έ α Ε π ι β λ έ π ω ν : Κ ουτσ ογ ι ά ν ν η ς., Ε π ί κ ουρ ος κ α θ η γ η τή ς Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2002

2 Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ή ν ε ς α λ λ ά π έ ν τε χ ρ όν ι α. Γ ι α το λ όγ ο α υ τό, κά θ ε φ ο ι τη τή ς δ ε ν µ π ο ρ ε ί π α ρ ά ν α ν ι ώ θ ε ι υ π ε ρ ή φ α ν ο ς α λ λ ά κα ι ε υ γ ν ώ µ ω ν π ρ ο ς όλ ο υ ς α υ το ύ ς π ο υ σ υ ν έ β α λ α ν σ τη ν π ρ α γ µ α το π ο ί η σ ή τη ς. Θ ε ω ρ ώ υ π ο χ ρ έ ω σ ή µ ο υ ν α ε υ χ α ρ ι σ τή σ ω, όλ ο υ ς το υ ς κα τά τόπ ο υ ς δ η µ ο τι κο ύ ς φ ο ρ ε ί ς γ ι α το ν χ ρ όν ο κα ι τα σ το ι χ ε ί α π ο υ µ ο υ δ ι έ θ ε σ α ν. Πι ο σ υ γ κε κρ ι µ έ ν α : Απ ό το ν δ ή µ ο Αµ α ρ ο υ σ ί ο υ το ν κ. Λ έ ι σ ο Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα Εκά λ η ς τη ν π ρ όε δ ρ ο κ. Σ π η λ ι ω το π ο ύ λ ο υ Απ ό το ν δ ή µ ο Αρ τέ µ ι δ ο ς το ν κ. Χ ο ν δ ρ όπ ο υ λ ο Απ ό το ν δ ή µ ο Σ π ά τω ν το ν α ν τι δ ή µ α ρ χ ο κ. Κα τρ α κά ζ η κα ι το ν κ. Ντο υ ρ ο ύ π η Απ ό το ν δ ή µ ο Ν. Ερ υ θ ρ α ί α ς το ν κ. Σ φ έ τσ α Απ ό το ν δ ή µ ο Β ρ ι λ η σ σ ί ω ν το ν κ. Τ σ α τη ρ ά κη Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα ρ ο σ ι ά ς το ν κ. Θ ε ο δ ο σ ι ά δ η Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα ι ο ν ύ σ ο υ το ν κ. Αλ ε ξ α ν δ ρ ή Απ ό το ν δ ή µ ο Γ λ υ κώ ν Νε ρ ώ ν το ν κ. Μ ι κρ ώ ν η Τ ο ν π ρ όε δ ρ ο το υ σ υ λ λ όγ ο υ «Κόρ µ π ι» κ. Τ σ ι ρ ι γ ώ τη Απ ό το ν δ ή µ ο Κο ρ ω π ί ο υ το ν κ. Ρ ώ µ α Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα Ρ ο δ όπ ο λ η ς το ν κ. Πο λ ύ ζ ο Απ ό το ν δ ή µ ο Πα ι α ν ί α ς το ν κ. Κά ν α β η Απ ό το ν δ ή µ ο Κα λ υ β ί ω ν Θ ο ρ ι κο ύ το ν κ. Κο λ ο β ε λ ώ ν η Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα Κο υ β α ρ ά το ν Κ. Μ η τρ ο γ ι ά ν ν η Απ ό το ν δ ή µ ο Κε ρ α τέ α ς το ν κ. Σ τόµ η κα ι το ν κ. Λ έ π ο υ ρ η Απ ό το δ ή µ ο Μ α ρ κο π ο ύ λ ο υ το ν κ. Κο λ ι α β α σ ί λ η Απ ό το ν δ ή µ ο Γ έ ρ α κα το ν κ. Ζ α ρ κα λ ή Απ ό τη ν κο ι ν ότη τα Ά ν ο ι ξ η ς τη ν κ. Κο υ ρ ο υ π ά κη κα ι το ν κ. Πα ν τι ώ ρ α Απ ό τη ν Ε. Υ.Α.Π. θ α ή θ ε λ α ν α ε υ χ α ρ ι σ τή σ ω τη ν κ. Πο λ ι τά κη κα ι τη ν κ. Νε σ το ρ ί δ η γ ι α τη ν µ ε γ ά λ η κα ι π ρ όθ υ µ η β ο ή θ ε ι ά το υ ς σ τη ν σ υ γ κέ ν τρ ω σ η τω ν σ το ι χ ε ί ω ν, κα ι α π ό το Πο λ υ τε χ ν ε ί ο, το ν κ. Κο υ κο υ β ί ν ο γ ι α τη ν β ο ή θ ε ι α το υ σ τη ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τω ν ε ι κόν ω ν κα ι το ν κ. Μ α µ ά σ η γ ι α τι ς π ο λ ύ τι µ ε ς σ υ µ β ο υ λ έ ς το υ κα θ ' όλ η τη ν δ ι ά ρ κε ι α τη ς ε ρ γ α σ ί α ς. Τ έ λ ο ς, θ έ λ ω ν α ε υ χ α ρ ι σ τή σ ω θ ε ρ µ ά το ν κ. η µ ή τρ η Κο υ τσ ο γ ι ά ν ν η γ ι α τη ν α ν ο χ ή κα ι τη ν κα θ ο δ ή γ η σ ή το υ, γ ι α τι ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς το υ α λ λ ά κα ι γ ι α το ν ξ ε χ ω ρ ι σ τό τρ όπ ο σ κέ ψ η ς π ο υ µ ο υ µ ε τέ δ ω σ ε κα τά τη ν ε κπ όν η σ η τη ς ε ρ γ α σ ί α ς α υ τή ς.

3 Εκτεταµένη π ερ ί λ ηψ η Η π αρ ού σ α δ ι π λω µ ατι κή ε ρ γ ασ ί α έ χ ε ι ω ς σ τό χ ο ν α απ οτυ π ώ σ ε ι την ε ι κό ν α π ου έ χ ε ι δ ι αµ ορ φ ω θ ε ί σ το τοπ ί ο της ύ δ ρ ε υ σ ης τω ν π ε ρ ι οχ ώ ν της Αττι κής τω ν οπ οί ω ν τα δ ί κτυ α δ ε ν β ρ ί σ κον ται σ την ε υ θ ύ ν η δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης της Ε.Υ.Α.Π. Η κατά σ τασ η αυ τή δ ε ν φ αί ν ε ται ν α απ οτε λε ί την ε ξ αί ρ ε σ η σ τον καν ό ν α: το 58% του σ υ ν ό λου τω ν δ ήµ ω ν και κοι ν οτήτω ν του ν οµ ού Αττι κής χ ρ ησ ι µ οπ οι ού ν δ ί κτυ α π ου δ ε ν β ρ ί σ κον ται υ π ό την ε υ θ ύ ν η της E.Υ.Α.Π. αλλά β ρ ί σ κον ται, ε ί τε υ π ό την ε υ θ ύ ν η τω ν δ ήµ ω ν, ε ί τε κατά τµ ήµ ατα υ π ό την ε υ θ ύ ν η του δ ήµ ου και της Ε.Υ.Α.Π. ε ί τε υ π ό την ε υ θ ύ ν η ά λλω ν ι δ ι ω τι κώ ν ε ται ρ ε ι ώ ν ή σ υ λλό γ ω ν. Απ ό ό λου ς αυ τού ς του ς δ ήµ ου ς και τι ς κοι ν ό τητε ς, γ ι α τι ς αν ά γ κε ς της π αρ ού σ ας ε ρ γ ασ ί ας, ε π ι λέ χ θ ηκαν 19 σ τα β ό ρ ε ι α π ρ οά σ τι α και σ τα Μ ε σ ό γ ε ι α Αττι κής λό γ ω κυ ρ ί ω ς του µ ε γ ά λου ε ν δ ι αφ έ ρ ον τος π ου π αρ ου σ ι ά ζ ου ν οι π ε ρ ι οχ έ ς αυ τέ ς, και απ ό την κατά τό π ου ς έ ρ ε υ ν α σ υ λλέ χ θ ηκαν σ τοι χ ε ί α οι κον οµ ι κά, δ ι οι κητι κά, τε χ ν ι κά κ.τ.λ. σ τα οπ οί α σ την σ υ ν έ χ ε ι α έ γ ι ν ε ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί α ώ σ τε ν α π ρ οκύ ψ ου ν τα αν τί σ τοι χ α σ υ µ π ε ρ ά σ µ ατα. Η π ολυ π λοκό τητα του π αρ απ ά ν ω σ υ σ τήµ ατος δ ε ν µ π ορ ού σ ε π αρ ά ν α δ ηµ ι ου ρ γ ήσ ε ι π ολλέ ς δ υ σ κολί ε ς σ την π ρ οσ π ά θ ε ι α π ρ ό β λε ψ ης τω ν υ δ ρ ε υ τι κώ ν αν αγ κώ ν αλλά και σ την π ρ οσ π ά θ ε ι α ορ θ ολογ ι κής δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης τω ν υ δ ατι κώ ν π ό ρ ω ν. Η π ολυ δ ι ά σ π ασ η και η π ρ οσ ήλω σ η σ την κατά τό π ου ς δ ι αχ ε ί ρ ι σ η της ύ δ ρ ε υ σ ης, τα αλληλοσ υ γ κρ ου ό µ ε ν α σ υ µ φ έ ρ ον τα, και ο β ρ αχ υ π ρ ό θ ε σ µ ος π ρ ογ ρ αµ µ ατι σ µ ό ς οδ ήγ ησ αν τό σ ο σ την ε ξ ά ν τλησ η του υ π ό γ ε ι ου υ δ ρ οφ ορ έ α της Αττι κής ό σ ο και σ την αύ ξ ησ η τω ν καταν αλώ σ ε ω ν της π ρ οηγ ού µ ε ν ης δ ε καε τί ας π ου σ υ ν ε χ ί ζ ε ται µ έ χ ρ ι και σ ήµ ε ρ α. Παρ ά λληλα, ό π ω ς π ρ οέ κυ ψ ε και απ ό την έ ρ ε υ ν α, αν και υ π ήρ ξ ε σ αφ ής β ε λτί ω σ η της π οι ό τητας τω ν υ π οδ οµ ώ ν, σ ηµ αν τι κά π ρ οβ λήµ ατα δ ε ν έ π αψ αν ν α υ π ά ρ χ ου ν (π τώ σ ε ι ς π ί ε σ ης -ε ι δ ι κά σ ε π ε ρ ι ό δ ου ς µ ε γ ά λω ν καταν αλώ σ ε ω ν -, µ η απ οτύ π ω σ η τω ν δ ι κτύ ω ν, µ ε γ ά λε ς δ ι αρ ρ οέ ς λό γ ω π αλαι ό τητας και ε λλι π ού ς σ υ ν τήρ ησ ης καθ ώ ς και π αρ ά ν οµ ε ς απ ολήψ ε ι ς) καταδ ε ι κν ύ ον τας τον δ ι αφ ορ ε τι κό ρ υ θ µ ό µ ε τον οπ οί ο ε ξ ε λί χ θ ηκε ό λα αυ τά τα χ ρ ό ν ι α το ε π ί π ε δ ο τω ν π αρ ε χ ό µ ε ν ω ν υ π ηρ ε σ ι ώ ν. Η αδ υ ν αµ ί α ου σ ι ασ τι κής π αρ έ µ β ασ ης σ τα π ρ οβ λήµ ατα αυ τά οφ ε ί λε ται και σ την σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η µ ε γ ά λω ν οφ ε ι λώ ν π ρ ος την Ε.Υ.Α.Π. π ου ήταν και ε ί ν αι ο κυ ρ ι ό τε ρ ος π ρ οµ ηθ ε υ τής ν ε ρ ού σ του ς δ ήµ ου ς του ν οµ ού. Τ α

4 χρέη π ρο ή λ θ αν απ ό τ ην έλ λ ε ι ψ η τ ης σ ω σ τ ή ς τ ι µ ο λ ο γ ι ακ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς π ρο ς τ ο υ ς κ ατ αναλ ω τ ές, µ ε ά µ ε σ η σ υ νέπ ε ι α τ α έσ ο δ α απ ό τ ην π ώ λ ησ η τ ο υ νε ρο ύ να ε ί ναι δ υ σ ανά λ ο γ α µ ι κ ρά σ ε σ χέσ η µ ε τ ι ς κ ατ αναλ ώ σ ε ι ς. Ο ι µ ε λ λ ο ντ ι κ ές π ο λ ι τ ι κ ές σ τ ο ν τ ο µ έα τ ης ύ δ ρε υ σ ης ο φ ε ί λ ο υ ν σ ε κ ά θ ε π ε ρί π τ ω σ η να λ αµ β ά νο υ ν υ π ' ό ψ ι ν τ ο υ ς κ αι να αξ ι ο λ ο γ ο ύ ν ό χι τ ι ς τ ο π ι κ ές αλ λ ά τ ι ς σ υ νο λ ι κ ές ανά γ κ ε ς τ ω ν κ ατ ο ί κ ω ν τ ο υ νο µ ο ύ µ ε έµ φ ασ η σ τ ην ο ρθ ο λ ο γ ι κ ή κ ατ ανο µ ή κ αι ε ξ ο ι κ ο νό µ ησ η τ ω ν υ δ ατ ι κ ώ ν π ό ρω ν αλ λ ά κ αι σ τ ην π ε ραι τ έρω β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν υ π ηρε σ ι ώ ν. Π ρο ς αυ τ ή τ ην κ ατ ε ύ θ υ νσ η θ α ο δ ηγ ή σ ε ι κ αι η αλ λ αγ ή τ ο υ κ αθ ε σ τ ώ τ ο ς π ο υ αφ ο ρά τ ην αρµ ο δ ι ό τ ητ α τ ης δ ι αχε ί ρι σ ης τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρε υ σ ης τ ης ε υ ρύ τ ε ρης π ε ρι ο χή ς τ ης Α θ ή νας (ό π ω ς έχε ι γ ί νε ι ή δ η σ ε π ο λ λ ές χώ ρε ς τ ης Ε υ ρώ π ης), µ ε σ ε β ασ µ ό ω σ τ ό σ ο σ τ ι ς ανά γ κ ε ς τ ω ν τ ο π ι κ ώ ν κ ο ι νω νι ώ ν κ αι τ ω ν κ ατ ά τ ό π ο υ ς ι δ ι αι τ ε ρο τ ή τ ω ν π ο υ έχο υ ν δ ι αµ ο ρφ ω θ ε ί τ α τ ε λ ε υ τ αί α χρό νι α. Ά λ λ ω σ τ ε, τ ο ε π ί π ε δ ο τ ω ν υ π ηρε σ ι ώ ν τ ης ύ δ ρε υ σ ης π ρέπ ε ι να αντ ι µ ε τ ω π ί ζ ε τ αι π λ έο ν µ ε αυ σ τ ηρά ε π αγ γ ε λ µ ατ ι κ ά κ ρι τ ή ρι α, έχο ντ ας π ά ντ α ω ς σ τ ό χο τ ην σ υ νε χή β ε λ τ ί ω σ η, αλ λ ά χω ρί ς να π αραβ λ έπ ε τ αι κ αι η δ ι ά σ τ ασ η τ ο υ νε ρο ύ ω ς κ ο ι νω νι κ ο ύ αγ αθ ο ύ ε ν ανε π ά ρκ ε ι α, σ ε ό τ ι αφ ο ρά τ ι ς υ π ο χρε ώ σ ε ι ς τ ω ν κ ατ αναλ ω τ ώ ν απ έναντ ι σ τ ο υ ς ε κ ά σ τ ο τ ε φ ο ρε ί ς υ δ ρο δ ό τ ησ ης.

5 Περίληψη Tα τ ε λ ε υ τ αί α ε ί κ οσ ι χ ρ ό ν ι α, η υ δ ρ οδ ό τ ησ η τ ης Ατ τ ι κ ής, ε ξ ασ φ αλ ί ζ ε τ αι µ έ σ ω ε ν ό ς πολ ύ πλ οκ ου σ υ σ τ ήµ ατ ος δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης σ τ ο οποί ο σ υ µ µ ε τ έ χ ου ν, ε κ τ ό ς από τ ον κ ύ ρ ι ο φ ορ έ α που ε ί ν αι η Ε.Υ.Α.Π., τ ό σ ο ο ι δ ι ω τ ι κ ό ς τ οµ έ ας ό σ ο κ αι η τ οπι κ ή αυ τ οδ ι οί κ ησ η. Μ ε τ ο πέ ρ ασ µ α τ ω ν ε τ ώ ν, η δ ι ασ πορ ά τ ω ν αρ µ οδ ι οτ ήτ ω ν οδ ήγ ησ ε σ τ ην αν οµ οι ογ ε ν ή αν ά πτ υ ξ η. Επι πλ έ ον, η έ λ λ ε ι ψ η σ ω σ τ ής πολ ι τ ι κ ής τ ι µ ολ ό γ ησ ης ε ί χ ε σ αν αποτ έ λ ε σ µ α τ ην δ ι ό γ κ ω σ η τ ης κ ατ αν ά λ ω σ ης κ αι τ ην σ πά τ αλ η δ ι αχ ε ί ρ ι σ η τ ω ν υ δ ατ ι κ ώ ν πό ρ ω ν τ ης πρ ω τ ε ύ ου σ ας. Η παρ ού σ α δ ι πλ ω µ ατ ι κ ή ε ρ γ ασ ί α πε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ι ς υ δ ρ ε υ τ ι κ έ ς σ υ ν θ ήκ ε ς τ ω ν δ ήµ ω ν κ αι κ οι ν οτ ήτ ω ν που πε ρ ι β ά λ λ ου ν τ ην πρ ω τ ε ύ ου σ α κ αι που ε ξ υ πηρ ε τ ού ν τ αι από αυ τ ό ν οµ α δ ηµ οτ ι κ ά ή τ οπι κ ά δ ί κ τ υ α, κ αθ ώ ς κ αι τ ι ς πρ οοπτ ι κ έ ς που δ ι αγ ρ ά φ ον τ αι σ τ ο µ έ λ λ ον. Αbstract In the last twenty years, the water supply of the wider area of Athens (Attica) is provided through a complex administration system. In this system, apart from the main management organisation, which is the Water Supply and Sewerage Company of Athens (EYDAP), they participate both the private sector and the municipalities. With the passing of years, the dispersion of responsabilities has led to unbalanced development. Moreover, the lack of proper price policy resulted in the growth of water consumption and the lack of proper administration of the capital s water resources. The current thesis describes the water supply conditions concerning the municipalities that surround the capital, which have autonomous municipal or local distribution networks and the perspectives for the future.

6 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ει σ α γ ω γ ή Ιστορικό Σ ύ γ χ ρον ο υ δ ροδ οτικό σύ στη µ α Φ ορέ ας δ ιαχ ε ί ριση ς του συ στή µ ατος Eυ ρω π αική δ ιά σταση τη ς ύ δ ρε υ ση ς Γ αλ λ ί α Γ ε ρµ αν ί α Ιταλ ί α Ολ λ αν δ ί α Ην ω µ έ ν ο Β ασί λ ε ιο Αν τικε ί µ ε ν ο και στόχ οι δ ιπ λ ω µ ατική ς ε ργ ασί ας Μ ε θ οδ ολ ογ ί α ιά ρθ ρω ση ε ργ ασί ας 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απ ο γ ρ α φ ή τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ύ δ ρ ε υ σ η ς σ τ ο υ ς υ π ό µ ε λ έ τ η Ορ γ α ν ι σ µ ο ύ ς Το π ι κ ή ς Αυ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς Β όρε ια π ροά στια: Σ υ ν θ ή κε ς υ π όγ ε ιας υ δ ροφ ορί ας Υ δ ρογ ε ω λ ογ ική κατά σταση Υ δ ατικό ισοζ ύ γ ιο Η λ ε ιτου ργ ί α υ π ό καθ ε στώ ς υ π ε ρε κµ ε τά λ λ ε υ ση ς Β όρε ια π ροά στια: Κ αταγ ραφ ή τω ν σύ γ χ ρον ω ν συ ν θ η κώ ν ύ δ ρε υ ση ς στου ς Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς Μ ε σόγ ε ια-γ ε ν ικέ ς π λ η ροφ ορί ε ς Κ αταγ ραφ ή τω ν σύ γ χ ρον ω ν συ ν θ η κώ ν ύ δ ρε υ ση ς στου ς Ο.Τ.Α. Μ ε σογ ε ί ω ν Αττική ς..45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ε χ ν ι κ ώ ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σ η ς σ τ ο υ ς Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τ η ς Π ροέ λ ε υ ση ν ε ρού Υ φ ιστά µ ε ν ε ς γ ε ω τρή σε ις Έ λ ε γ χ οι π οιότη τας ν ε ρού ε ξ αµ ε ν έ ς Αγ ω γ οί ε σω τε ρικώ ν υ δ ραγ ω γ ε ί ω ν Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς Μ η τιµ ολ ογ ού µ ε ν ο ν ε ρό...67

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εξ έ λ ι ξ η π λ η θ υ σ µ ώ ν -κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ν Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τ η ς Ανάλυση τι µ ο λο γ ηµ έ νης κ α τα νάλω σης Ε.Υ.Α.Π Επ ί δ ρ α ση π ληθ υσµ ο ύ στην µ ε τα β ο λή της κ α τα νάλω σης Απ ο τί µ ηση κ α τα να λώ σε ω ν Ο.Τ.Α. µ ε λέ της Επ ι ρ ρ ο ή το υ β ι ο τι κ ο ύ ε π ι π έ δ ο υ στην µ ε τα β ο λή τω ν κ α τα να λώ σε ω ν.83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οι κ ο ν ο µ ι κ ή α ξ ι ο π ο ί η σ η δ ι κ τ ύ ω ν Ο.Τ.Α. Οφ ε ι λ έ ς Γ ε νι κ ά Ανάλυση τι µ ο λο γ ί ω ν ύ δ ρ ε υσης Ο.Τ.Α Ει δ ι κ έ ς π ε ρ ι π τώ σε ι ς τι µ ο λο γ ή σε ω ν Ο.Τ.Α Ανάλυση τε λώ ν ύ δ ρ ε υσης Ο.Τ.Α. µ ε λέ της Έ σο δ α ύ δ ρ ε υσης Ο.Τ.Α. µ ε λέ της Έ σο δ α Ε.Υ.Α.Π. α π ό ε νί σχ υση δ ι κ τύ ω ν Ο.Τ.Α Ανάλυση ληξ ι π ρ ό θ ε σµ ω ν ο φ ε ι λώ ν π ρ ο ς Ε.Υ.Α.Π..114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ι ο ι κ η τ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σ η ς Γ ε νι κ ό π λα ί σι ο δ ι ο ι κ ητι κ ή ς υπ ο στή ρ ι ξ ης ύ δ ρ ε υσης Ο.Τ.Α Απ ο τί µ ηση κ α νο νι σµ ώ ν ύ δ ρ ε υσης Ο.Τ.Α. µ ε λέ της Κ α νο νι σµ ό ς ύ δ ρ ε υσης Ε.Υ.Α.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α -Σ υ ζ ή τ η σ η Μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς δ ι κ τ ύ ω ν Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ Μ Α..137 Κ α τα να λώ σε ι ς π ε ρ ι ό δ ο υ ,τω ν Ο.Τ.Α. µ ε λέ της, µ ε νε ρ ό π ρ ο ε ρ χ ό µ ε νο α π ό την Ε.Υ.Α.Π 138

8 Συγκριτική τιµ ο λ ό γη σ η Ε.Υ.Α.Π.-Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς κα τά π ε ριο χ έ ς κα ι κα τη γο ρί ε ς υδ ρο δ ό τη σ η ς 147 Κ υβ ικέ ς κα ι π ο σ ο σ τια ί ε ς µ η νια ί ε ς κα τα να λ ώ σ ε ις Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς έ το υς Πο σ ο σ τια ί α σ υµ µ ε το χ ή τω ν Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς σ τη ν σ υνο λ ική τιµ ο λ ο γη µ έ νη κα τα νά λ ω σ η α π ό τη ν Ε.Υ.Α.Π. για το έ το ς Πο σ ο σ τια ί α σ υµ µ ε το χ ή τω ν Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς σ τη ν σ υνο λ ική θ ε ρινή τιµ ο λ ο γη µ έ νη κα τα νά λ ω σ η α π ό τη ν Ε.Υ.Α.Π. για το έ το ς Κ α τα γε γρα µ µ έ νο ς µ ό νιµ ο ς π λ η θ υσ µ ό ς δ ήµ ω ν κα ι κο ινο τήτω ν µ ε λ έ τη ς κα ι π ο σ ο σ τια ί α µ ε τα β ο λ ή α υτο ύ, π ε ριό δ ο υ Μ η νια ί α τιµ ο λ ό γη σ η δ ήµ ω ν κα ι κο ινο τήτω ν µ ε λ έ τη ς για τις σ τα θ ε ρέ ς κα τα να λ ώ σ ε ις τω ν 5, 10, 20, 30 κα ι 50 m 3 /µ ήνα (σ ε ο ικια κό τιµ ο λ ό γιο ) Μ η νια ί α τιµ ο λ ό γη σ η δ ήµ ω ν κα ι κο ινο τήτω ν µ ε λ έ τη ς για τις σ τα θ ε ρέ ς κα τα να λ ώ σ ε ις τω ν 300, 400, 500, 600 m 3 /µ ήνα (σ ε β ιο µ η χ α νικό τιµ ο λ ό γιο ) 156 ια χ ρο νική µ ε τα β ο λ ή ισ ο τιµ ί α ς ρα χ µ ής -Ε.C.U. π ε ριό δ ο υ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.157

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή 1

10 1.1 Ιστορικό Το ν ε ρ ό, πολ ύ τ ι µ ο γ ι α τ ην δ ι α τ ήρ ησ η τ ης ζ ω ής σ τ ον πλ α ν ήτ η, οφ ε ί λ ε ι τ ην ε πι πρ ό σ θ ε τ η α ξ ί α τ ου τ ό σ ο σ τ ην ά ν ι σ η γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά κ α τ α ν οµ ή τ ου ό σ ο κ α ι σ τ ην δ υ σ κ ολ ί α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ης κ α ι α ξ ι οποί ησ ης τ ου. Τα δ ι α χ ρ ον ι κ ά α υ τ ά χ α ρ α κ τ ηρ ι σ τ ι κ ά τ ου ν ε ρ ού ε ί ν α ι ί σ ω ς που τ ο α ν έ δ ε ι ξ α ν α πό τ ην α ρ χ α ι ό τ ητ α σ ε ύ ψ ι σ τ ο α ν θ ρ ώ πι ν ο α γ α θ ό. Ο Θ α λ ής ο Μ ι λ ήσ ι ος, ε πηρ ε α σ µ έ ν ος α πό τ ον Ό µ ηρ ο, δ ί δ α σ κ ε ό τ ι τ ο ν ε ρ ό ε ί ν α ι η α ρ χ ή τ ω ν πά ν τ ω ν. Το ί δ ι ο υ ποσ τ ήρ ι ζ ε κ α ι ο Ε µ πε δ οκ λ ής, ο πε ρ ί φ ηµ ος φ ι λ ό σ οφ ος α πό τ ον Α κ ρ ά γ α ν τ α που σ υ µ πε ρ ι έ λ α β ε τ ο ν ε ρ ό σ τ α τ έ σ σ ε ρ α σ τ οι χ ε ί α τ ου κ ό σ µ ου : «Νήστις θ, ή δ α κ ρ ύ ο ις τέ γ γ ε ι κ ρ ο ύ ν ω µ α β ρ ό τε ιο ν» (η Ν ήσ τ ι ς σ ι κ ε λ ι κ ή θ ε ό τ ητ α τ ω ν ν ε ρ ώ ν µ ε τ α δ ά κ ρ υ ά τ ης δ ηµ ι ου ρ γ ε ί τ ην πηγ ή τ ης ζ ω ής τ ω ν θ ν ητ ώ ν ) (Χ α τζ η λ ά κ ο υ, 1998). Το γ ε γ ον ό ς ό τ ι τ ο λ ε κ α ν οπέ δ ι ο τ ης Α τ τ ι κ ής δ ε ν ε ί χ ε ποτ έ τ ο πρ ον ό µ ι ο τ ης ε πά ρ κ ε ι α ς ύ δ α τ ος έ κ α ν ε τ ου ς κ α τ οί κ ου ς τ ου, τ α υ τ ό χ ρ ον α µ ε τ ον σ υ ν ε χ ή α γ ώ ν α ε ξ α σ φ ά λ ι σ ης ν ε ρ ού, ν α ε κ τ ι µ ήσ ου ν α κ ό µ η πε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ ην τ ε ρ ά σ τ ι α σ ηµ α σ ί α τ ου κ υ ρ ί ω ς κ α τ ά τ ι ς πε ρ ι ό δ ου ς τ ης έ λ λ ε ι ψ ής τ ου. Τα πρ ώ τ α σ υ σ τ ηµ α τ ι κ ά έ ρ γ α µ ι κ ρ ής κ λ ί µ α κ α ς ε µ φ α ν ί σ τ ηκ α ν σ τ ην Α θ ήν α κ α τ ά τ ην κ λ α σ ι κ ή α ρ χ α ι οε λ λ ην ι κ ή πε ρ ί οδ ο, κ α τ ά τ ην οποί α οι Α θ ην α ί οι πρ οσ πα θ ού σ α ν ν α κ α λ ύ ψ ου ν τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ου ς µ ε πηγ ά δ ι α - σ τ α οποί α µ ά λ ι σ τ α ν ό µ ος τ ου Σ ό λ ω ν α ό ρ ι ζ ε ε λ ά χ ι σ τ ε ς α ποσ τ ά σ ε ι ς µ ε τ α ξ ύ τ ου ς γ ι α τ ην α ποφ υ γ ή α λ λ ηλ οε πηρ ε α σ µ ού -(Α φ τιά ς, 1992) κ α ι δ ε ξ α µ ε ν έ ς γ ι α τ α ν ε ρ ά τ ης β ρ οχ ής, ό πω ς α υ τ έ ς που υ πά ρ χ ου ν α κ ό µ α κ α ι σ ήµ ε ρ α λ α ξ ε υ µ έ ν ε ς σ τ ο β ρ ά χ ο κ ά τ ω α πό τ ο λ ό φ ο τ ης Π ν ύ κ α ς, ε ν ώ γ ι α πρ ώ τ η φ ορ ά τ ου ς ε πι β λ ήθ ηκ α ν πε ρ ι ορ ι σ µ οί σ τ ην κ α τ α ν ά λ ω σ η ν ε ρ ού τ ο 594 π.χ.! Σ ήµ ε ρ α γ ν ω ρ ί ζ ου µ ε ό τ ι σ τ ην Α θ ήν α λ ε ι τ ου ρ γ ού σ ε έ ν α πώ ρ ι ν ο υ δ ρ α γ ω γ ε ί ο (σ τ ην σ ηµ ε ρ ι ν ή οδ ό Α σ τ ε ρ οσ κ οπε ί ου ) κ α θ ώ ς κ α ι έ ν α ά λ λ ο σ τ η ν ό τ ι α πλ ε υ ρ ά τ ης Α κ ρ ό πολ ης (Χ α τζ η λ ά κ ο υ, 1998). Έ ν α α πό τ α πρ ώ τ α γ ι γ ά ν τ ι ο γ ι α τ ην ε ποχ ή τ ου έ ρ γ α ύ δ ρ ε υ σ ης σ τ ην Α θ ήν α πρ α γ µ α τ οποι ε ί τ α ι πε ρ ί που τ ο 510 π.χ. α πό τ ον τ ύ ρ α ν ν ο Π ε ι σ ί σ τ ρ α τ ο κ α ι τ ου ς ε πι γ ό ν ου ς τ ου κ α ι σ υ ν ί σ τ α τ α ι σ τ ην κ α τ α σ κ ε υ ή τ ου φ ε ρ ώ ν υ µ ου υ δ ρ α γ ω γ ε ί ου, τ ο οποί ο υ δ ρ οµ ά σ τ ε υ ε µ ι α πηγ ή σ τ ι ς Β Α χ α µ ηλ έ ς υ πώ ρ ε ι ε ς τ ου Υ µ ητ τ ού. Το υ δ ρ α γ ω γ ε ί ο α υ τ ό β ρ ι σ κ ό τ α ν κ α τ ά τ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ος τ ου σ ε σ ήρ α γ γ α µ έ χ ρ ι κ α ι β ά θ ου ς 14 m. Η α ν οµ β ρ ί α α λ λ ά κ α ι οι α υ ξ α ν ό µ ε ν ε ς α ν ά γ κ ε ς ύ δ ρ ε υ σ ης οδ ηγ ού ν τ ου ς Α θ ην α ί ου ς κ α τ ά τ ο τ έ λ ος τ ου 4 ου π.χ. α ιώ ν α σ τ η ν υ δ ρ ο µ ά σ τ ε υ σ η κ α ι τ ω ν πη γ ώ ν τ η ς Π ά ρ ν η θ α ς µ ε τ η ν κ α τ α σ κ ε υ ή ε ν ό ς α κ ό µ η υ δ ρ α γ ω γ ε ί ο υ (Τάσιος, 2002). 2

11 Καθώς η "κ ατ ά ρ α" τ ης λ ε ι ψ υ δ ρ ί ας απε ι λ ού σ ε πά ν τ α ν α ε ν σ κ ή ψ ε ι σ τ ην Α τ τ ι κ ή γ η, οι αρ χ αί οι Α θην αί οι πέ ρ α από τ ην ε ξ ασ φ ά λ ι σ η τ ης ποσ οτ ι κ ή ς ε πά ρ κ ε ι ας τ ου ν ε ρ ού µέ σ ω τ ω ν τ ε χ ν ι κ ών έ ρ γ ω ν που κ ατ ασ κ ε ύ αζ αν, φ ρ ό ν τ ι ζ αν κ αι γ ι α τ η δ ι ατ ή ρ ησ η τ ης ποι οτ ι κ ή ς τ ου σ τ ά θµης κ αι γ ι α τ ην ορ ι οθέ τ ησ η τ ης ορ θολ ογ ι κ ή ς τ ου χ ρ ή σ ης µε τ η θέ σ πι σ η σ χ ε τ ι κ ών µέ τ ρ ω ν. Σ τ ην ι σ τ ορ ί α τ ης πό λ ης τ ω ν Α θην ών κ ατ αγ ρ ά φ ε τ αι ό τ ι ρ υ θµί σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς µε τ η δ ι αχ ε ί ρ ι σ η τ ου ν ε ρ ού γ ι α πρ ώτ η φ ορ ά πε ρ ι λ αµβ ά ν ον τ αι σ τ η ν οµοθε σ ί α τ ου Σ ό λ ω ν α, η οποί α, µε ε λ ά χ ι σ τ ε ς τ ρ οποποι ή σ ε ι ς από τ ον Π ε ι σ ί σ τ ρ ατ ο, ί σ χ υ σ ε γ ι α πά ρ α πολ λ ά χ ρ ό ν ι α. Γ ι α τ ην ε φ αρ µογ ή τ ω ν κ αν ό ν ω ν αυ τ ών ε ί χ ε σ υ σ τ αθε ί αρ µό δ ι α υ πηρ ε σ ί α ε λ έ γ χ ου. Καθί σ τ ατ αι, πλ έ ον, σ αφ έ ς ό τ ι ε ν ώ η αρ χ αί α Α θή ν α σ τ ε ρ ού ν τ αν τ ην αφ θον ί α τ ου ν ε ρ ού κ αι πά ν τ α ζ ού σ ε υ πό τ η σ κ ι ά τ ης λ ε ι ψ υ δ ρ ί ας, ω σ τ ό σ ο µε τ η φ ρ ον τ ί δ α τ ω ν τ οπι κ ών αρ χ ών ποτ έ δ ε ν δ ί ψ ασ ε ο πλ ηθυ σ µό ς τ ης κ αι ποτ έ δ ε ν ε κ δ ηλ ώθηκ ε σ χ ε τ ι κ ή δ ι αµαρ τ υ ρ ί α (E.Υ.Α.Π., 2002) Θ έ λ ον τ ας ν α δ ώσ ε ι τ έ λ ος σ τ ο πρ ό β λ ηµα τ ης λ ε ι ψ υ δ ρ ί ας που τ αλ αι πω ρ ού σ ε τ ην Α θή ν α, ο Ρ ω µαί ος αυ τ οκ ρ ά τ ορ ας Α δ ρ ι αν ό ς ά ρ χ ι σ ε τ ην κ ατ ασ κ ε υ ή τ ου υ δ ρ αγ ω γ ε ί ου που πή ρ ε τ ο ό ν οµά τ ου κ αι αποπε ρ ατ ώθηκ ε σ τ α χ ρ ό ν ι α τ ου δ ι αδ ό χ ου τ ου Α ν τ ω ν ί ν ου τ ου Ε υ σ ε β ού ς σ τ α µέ σ α τ ου 2 ου µ.χ. αι ών α (β λ. σ χ ή µ α 1.1). Σ κ αµµέ ν οι σ ε ασ β ε σ τ ό λ ι θο σ ε β ά θος µέ χ ρ ι 45 µέ τ ρ α, οι αγ ω γ οί τ ου ε κ τ ε ί ν ον τ αν από τ ου ς πρ ό ποδ ε ς τ ης Π ά ρ ν ηθας ω ς τ ον Λ υ κ αβ ητ τ ό κ αι ε ξ υ πηρ ε τ ού σ αν τ ην πό λ η µέ χ ρ ι τ α χ ρ ό ν ι α τ ης τ ου ρ κ οκ ρ ατ ί ας, κ αι πά λ ι µε τ ά τ ην απε λ ε υ θέ ρ ω σ η (Χ α τ ζ η λ ά κ ο υ, 1998). Τ ο έ ρ γ ο σ υ µπλ ηρ ώθηκ ε µε τ ην κ ατ ασ κ ε υ ή τ ης µε γ ά λ ης Α δ ρ ι ά ν ε ι ας ε ξ αµε ν ή ς (που δ ε ν ε ί ν αι ά λ λ η από τ ην δ ε ξ αµε ν ή τ ου Κολ ω ν ακ ί ου ) σ τ ου ς πρ ό ποδ ε ς τ ου Λ υ κ αβ ητ τ ού. Κατ ά τ ην δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν ρ ω µαϊ κ ών κ αι τ ω ν β υ ζ αν τ ι ν ών χ ρ ό ν ω ν τ ο Α δ ρ ι ά ν ε ι ο Υ δ ρ αγ ω γ ε ί ο κ ατ ά φ ε ρ ν ε ν α λ ύ ν ε ι λ ί γ ο πολ ύ τ ο πρ ό β λ ηµα τ ης δ ι ψ ασ µέ ν ης Α θή ν ας κ αι λ ε ι τ ου ρ γ ού σ ε σ υ ν ε χ ώς µέ χ ρ ι τ ην Τ ου ρ κ οκ ρ ατ ί α, οπό τ ε κ αι ε γ κ ατ αλ ε ί φ θηκ ε. Τ ο 1847 οι Α θην αί οι µε αν ασ κ αφ έ ς αν ακ ά λ υ ψ αν κ ά που σ τ ο σ ηµε ρ ι ν ό Ψ υ χ ι κ ό έ ν α µέ ρ ος τ ου κ ε ν τ ρ ι κ ού αγ ω γ ού κ αι τ ό τ ε ά ρ χ ι σ ε µι α πρ οσ πά θε ι α γ ι α τ ην αποκ ά λ υ ψ η ολ ό κ λ ηρ ου τ ου σ υ σ τ ή µατ ος κ αι τ ην ε παν αλ ε ι τ ου ρ γ ί α τ ου κ αθι σ τ ών τ ας τ ο τ ην κ ύ ρ ι α πηγ ή υ δ ρ οδ ό τ ησ ης µε από δ οσ η m 3 /ηµέ ρ α γ ι α τ ου ς κ ατ οί κ ου ς τ ης πό λ ης τ ο

12 Σχήµα 1.1 Το υ δ ρ α γ ω γ ε ί ο τ ου Aδ ρ ι α ν ού υ π ή ρ ξ ε τ ο σ π ου δ α ι ό τ ε ρ ο δ η µ ό σ ι ο έ ρ γ ο τ ου Ρ ω µ α ί ου α υ τ οκ ρ ά τ ορ α. Κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ ε τ ο 1778 α π ό τ ον Χ α τ ζ ή - Aλ ή Χ α σ ε κ ή. Υ δ α τ ογ ρ α φ ί α Louis Francois Cassas (φ ω τ ογ ρ α φ ι κ ό α ρ χ ε ί ο Ε.Υ.Α.Π., 2002) 1.2 Σύ γ χρ ο ν ο υ δ ρ ο δ ο τ ι κ ό σ ύ σ τ η µα Με την α ύ ξ ησ η του π λ ηθ υ σ µ ού της Π ρ ω τεύ ου σ α ς το π ρ ό β λ ηµ α της ύ δ ρ ευ σ ης οξ ύ ν θ ηκ ε γ ι ά λ λ η µ ι α φ ορ ά κ α ι έ τσ ι τον Οκ τώ β ρ ι ο του 1926 ά ρ χ ι σ α ν τα π ρ ώ τα έ ρ γ α γ ι α την κ α τα σ κ ευ ή του φ ρ ά γ µ α τος του Μα ρ α θ ώ ν α π ου εγ κ α ι ν ι ά σ τηκ ε το Η σ ή ρ α γ γ α του Μπ ογ ι α τί ου µ ετέ φ ερ ε τα ν ερ ά της τεχ ν ητή ς λ ί µ ν ης σ την Α θ ή ν α. Σ τη σ υ ν έ χ ει α επ ι σ τρ α τεύ θ ηκ ε κ α ι η β οι ω τι κ ή λ ί µ ν η Υ λ ί κ η το 1959, εν ώ το 1981 εγ κ α ι ν ι ά σ τηκ ε εσ π ευ σ µ έ ν α το έ ρ γ ο του Μό ρ ν ου, γ ι α ν α α ν α κ ου φ ί σ ει την π ό λ η σ ε µ ι α επ οχ ή µ εγ ά λ ης α ν οµ β ρ ί α ς. Ο τα µ ι ευ τή ρ α ς του Ε υ ή ν ου π ου εν τά χ θ ηκ ε π λ ή ρ ω ς σ το υ π ό λ οι π ο σ ύ σ τηµ α το 2002 εί ν α ι το τελ ευ τα ί ο σ τά δ ι ο µ ι α ς τερ ά σ τι α ς π ρ οσ π ά θ ει α ς εξ α σ φ ά λ ι σ ης επ α ρ κ ώ ν π οσ οτή τω ν ν ερ ού σ την υ π ερ γ ι γ α ν τω µ έ ν η π ό λ η της Α θ ή ν α ς κ α ι του ς κ α τοί κ ου ς της. Ορ ι σ µ έ ν οι χ α ρ α κ τηρ ι σ τι κ οί σ τα θ µ οί της ύ δ ρ ευ σ ης του λ εκ α ν οπ εδ ί ου της Α ττι κ ή ς κ α τά τη δ ι ά ρ κ ει α του 20 ου αιώνα π αρ ο υ σ ιά ζ ο ντ αι σ υ νο π τ ικ ά σ τ ο π ί νακ α 1.1. Μ ια σ χ η µ ατ ικ ή απ ε ικ ό νισ η τ ο υ σ η µ ε ρ ινο ύ υ δ ρ ο δ ο τ ικ ο ύ σ υ σ τ ήµ ατ ο ς τ ο υ λ ε κ ανο π ε δ ί ο υ Α τ τ ικ ής ε µ φ ανί ζ ε τ αι σ τ ο σ χ ήµ α

13 Μ Σχήµα 1.2 Σύστηµα υ δ ρ ο δ ό τησης Α ττι κ ή ς Ο π ρ ώ τ ο ς «σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς» φ ο ρ έ ας δ ιαχ ε ί ρ ισ ης τ ο υ υ δ ρ ο δ ο τ ικ ο ύ σ υ σ τ ή µ ατ ο ς τ ο υ λ ε κ αν ο π ε δ ί ο υ υ π ή ρ ξ ε η αµ ε ρ ικ ά ν ικ η ε τ αιρ ε ί α «Ulen» σ τ ην ο π ο ί α ε ί χ ε αν ατ ε θ ε ί κ αι η µ ε λ έ τ η-κ ατ ασ κ ε υ ή -χ ρ ηµ ατ ο δ ό τ ησ η τ ο υ φ ρ ά γ µ ατ ο ς τ ο υ Μ αρ αθ ώ ν α. Σ τ ο π λ αί σ ιο τ ης σ ύ µ β ασ ης η «Ulen» αν έ λ αβ ε τ ην µ ε λ έ τ η, κ ατ ασ κ ε υ ή κ αι λ ε ιτ ο υ ρ γ ί α ό λ ω ν τ ω ν αν αγ κ αί ω ν έ ρ γ ω ν γ ια τ ην υ δ ρ ο δ ό τ ησ η τ ω ν κ ατ ο ί κ ω ν τ ης Αθ ή ν ας κ αι τ ο υ Πε ιρ αιά, µ ε µ έ σ η κ ατ αν ά λ ω σ η τ ης τ ά ξ ης τ ω ν 80 L/κ ατ /ηµ έ ρ α (Ν ε στο ρ ί δ η, 2002). αζ ί µ ε τ ην κ υ ρ ί ω ς σ ύ µ β ασ η, η «Ulen» υ π έ γ ρ αψ ε κ αι µ ια σ ύ µ β ασ η γ ια τ ην ί δ ρ υ σ η τ ης Ελ λ ην ικ ή ς Ετ αιρ ε ί ας Υδ ά τ ω ν (Ε.Ε.Υ.) τ ο 1925 π ο υ αν έ λ αβ ε αυ τ ό ν ο µ α τ ην ε υ θ ύ ν η τ ης υ δ ρ ο δ ό τ ησ ης τ ης π ε ρ ιο χ ή ς π ρ ω τ ε υ ο ύ σ ης απ ό τ ο 1974 µ έ χ ρ ι κ αι τ ο Εκ ε ί ν η τ η χ ρ ο ν ιά η τ ε λ ε υ τ αί α σ υ γ χ ω ν ε ύ θ ηκ ε µ ε τ ο ν Ορ γ αν ισ µ ό Απ ο χ έ τ ε υ σ ης Πρ ω τ ε υ ο ύ σ ης (Ο.Α.Π.) γ ια τ ην δ ηµ ιο υ ρ γ ί α τ ης γ ν ω σ τ ή ς Ετ αιρ ε ί ας Ύ δ ρ ε υ σ ης Απ ο χ έ τ ε υ σ ης Πρ ω τ ε υ ο ύ σ ης (Ε.Υ.Α.Π.). Πρ ό σ φ ατ α, η Ε.Υ.Α.Π., µ ε τ ατ ρ ε π ό µ ε ν η σ ε αν ώ ν υ µ η ε τ αιρ ε ί α, ε ξ ακ ο λ ο υ θ ε ί ν α έ χ ε ι τ ην ε υ θ ύ ν η γ ια τ ην υ δ ρ ο δ ό τ ησ η τ ης Ατ τ ικ ή ς (Ν /99). Παρ ά λ λ ηλ α, κ αι µ ε τ ο ν ί δ ιο ν ό µ ο δ ηµ ιο υ ρ γ ή θ ηκ ε η «Ετ αιρ ε ί α Παγ ί ω ν Ε.Υ.Α.Π.», δ ηµ ό σ ιο υ χ αρ ακ τ ή ρ α, µ ε τ ην ε υ θ ύ ν η τ ης δ ιά θ ε σ ης τ ο υ ακ ατ έ ρ γ ασ τ ο υ ύ δ ατ ο ς σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. ώ σ τ ε ν α ε ί ν αι σ ε θ έ σ η η τ ε λ ε υ τ αί α ν α αν τ απ ο κ ρ ί ν ε τ αι σ τ ις υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις π αρ ο χ ή ς π ο σ ί µ ο υ ύ δ ατ ο ς. 5

14 Πίνακας 1.1 Συνοπτικό ισ τορ ικό κατανά λ ω σ η ς νε ρ ού σ τη ν Α θ ή να κ α ν ά λ ω σ η Ι σ ι κ ό Έτος τα τορ (hm 3 ) α π ό τ ο Α ά ν ο γ ω γ ο κ α ι µ ι κ π έ ς π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Π λ ή λ τ ο ί α γ ω γ ο Μ α θ ώ ν α Π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Σ τ α µ ό τ α κ α τ α ν ά λ ω κ α τ ά τ π ο τ κ α τ ο χ ή ς κ α ι τ ο φ ί ο Π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Σ α τ ι κ ή λ τ ο ί α τ ο γ ω γ ο Υ λ ί κ Π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Έ ν α λ τ ο ί α ς γ ω γ ο Μ ό ο Π λ ό ς Π φ έ α ς Π τ ύ Σ α ν τ ι κ ή µ ω τ ω ν ώ ν ώ ώ ν α ι µ α λ ύ τ ή α κ α τ α ν ά λ ω τ ο α ι ώ ν α ξ τ χ ν ι ά τ ο α ι ώ ν α α ν τ ι κ ή α ύ ξ τ τ ι µ ή ς τ ο ν ύ κ α ι έ ν α τ α ς γ ι α τ ο ι κ ο ν ό µ τ ο µ α π ο τ έ λ α α ν τ ι κ ή µ ω τ κ α τ α ν ά λ ω Σ χ ι κ ά έ τ ο ς π λ ό ς π τ ύ ξ α ί ζ α ι ν έ α α ύ ξ τ τ ι µ ή ς τ ο ν ύ ί ί τ ο ή µ α τ ο ς τ ς ύ ο ς Ε ν ί Μ ό ο α π ό Ε ύ ο µ έ π ν ή ς λ ί α ς ,8 Ύδρευση δρι ει υδρα εί ρο ηγ ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,5 ρης ει υργ υδρα εί υ ρα ,8 ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,7 (1944) σι ητ σης ην ερί δο ης 25,8 (1951) υ εµ υλ υ ,8 ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,2 υστ ηµ ει υργ υ υδρα εί υ ης ,9 ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,0 ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,0 ρξ η ει υργ υδρα εί υ ρν υ ,0 ηθ υσµ ερι ρει ρω ευο σης ,0 ηµ εί ση ει σρο, εν σηµ ει ετ η εγ ερη ετ σι ση υ ,5 Η ηρό ερη ρο υ, σηµ ηση ης υ ερο ρξ η εκ στ ρα εί ην εξ ησή υ ε εσµ σηµ εί ση ης σης ,8 ετ υγ ρό, ηθ υσµ ρω ευο σης ,2 (1992) Η ηρα σί συν εχ ετ, ηση ης υ ερο, 252,3 (1993) επ σπ ευση εν σχ υσης υ συστ (γ εω ρή σει,ε ην ) ,0 σχ υση ρν υ ην σω ρο σω ρι υδρο ηψ ,5 Η κ α τ α ν ά λ ω ση επ α ν έ ρχ ετ α ι στ α επ ί π εδα τ ο υ 1990 π η γ ή : Κ ουτσ ογ ιά ννη ς κ.α., Φ ο ρ έ ας δ ι αχ ε ίρ ι σ η ς τ ο υ σ υ σ τ ή µ ατ ο ς Σύµφωνα µε τ ο ν ι δ ρ υ τ ι κ ό νό µο τ ης Ε.Υ.ΑΠ. (Ν.1068/80), η π ο λ ι τ ε ί α κ αθ ό ρ ι σ ε τ ην π ε ρ ι ο χ ή αρ µο δ ι ό τ ητ ας τ ης σ τ ην π ε ρ ι φέ ρ ε ι α Πρ ωτ ε υ ο ύσ ης. Ο π αρ απ ά νω νό µο ς (Ν. 1068/80 ά ρ θ ρ ο 31 π αρ.2) π ρ ο έ β λ ε π ε ό τ ι ε ντ ό ς ε ξ αµή νο υ απ ό τ ης ι σ χ ύο ς τ ο υ η Ε.Υ.Α.Π. θ α έ π ρ ε π ε να ε ξ αγ ο ρ ά σ ε ι ο π ο ι αδ ή π ο τ ε ε π ι χ ε ί ρ ησ η ύδ ρ ε υ σ ης β ρ ι σ κ ό τ αν κ αι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύσ ε σ τ ην π ε ρ ι ο χ ή αρ µο δ ι ό τ ητ ά ς τ ης. 6

15 Μ Η π ε ρ ι οχ ή α ρ µ οδ ι ό τ ητ α ς κ α θ ορ ι ζ ό τ α ν α ν α λ υ τ ι κ ά κ α ι ου σ ι α σ τ ι κ ά π ε ρ ι ε λ ά µ β α ν ε τ ο σ ύ ν ολ ο τ ω ν δ ήµ ω ν κ α ι κ οι ν οτ ήτ ω ν τ ης Πρ ω τ ε υ ού σ ης κ α ι τ ω ν π ε ρ ι χ ώ ρ ω ν. Οι ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ι ς ύ δ ρ ε υ σ ης µ έ χ ρ ι ε κ ε ί ν η τ η σ τ ι γ µ ή λ ε ι τ ου ρ γ ού σ α ν µ ε β ά σ η τ ο Ν /1954 κ α θ ώ ς κ α ι τ ο µ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο Π.. 933/1975 µ ε β ά σ η τ α οπ οί α : Αν ήκ ε σ τ ην α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ή α ρ µ οδ ι ό τ ητ α τ ω ν δ ήµ ω ν κ α ι κ οι ν οτ ήτ ω ν η κ α τ α σ κ ε υ ή, σ υ ν τ ήρ ησ η κ α ι λ ε ι τ ου ρ γ ί α σ υ σ τ ηµ ά τ ω ν ύ δ ρ ε υ σ ης. Μ ε α π ό φ α σ η τ ου δ ηµ οτ ι κ ού ή κ οι ν οτ ι κ ού σ υ µ β ου λ ί ου ήτ α ν δ υ ν α τ ό ν α π α ρ α χ ω ρ ηθ ε ί η π α ρ α π ά ν ω α ρ µ οδ ι ό τ ητ α σ ε ν οµ ι κ ά π ρ ό σ ω π α κ α ι ι δ ι ώ τ ε ς ε ά ν υ π ήρ χ ε α ν τ ί σ τ οι χ η π ρ ό τ α σ η κ α ι ο δ ήµ ος ή η κ οι ν ό τ ητ α δ ε ν µ π ορ ού σ ε ν α δ ι α θ έ σ ε ι τ ι ς α π α ρ α ί τ ητ ε ς δ α π ά ν ε ς γ ι α τ ην ε κ τ έ λ ε σ η τ ω ν α ν τ ί σ τ οι χ ω ν έ ρ γ ω ν. Η Ε.Υ.Α.Π. δ ε ν έ κ α ν ε π λ ήρ η χ ρ ήσ η τ ης ε υ χ έ ρ ε ι α ς π ου τ ης π α ρ ε ί χ ε ο Ν. 1068/80 κ α ι ο οπ οί ος π λ έ ον έ χ ε ι κ α τ α ρ γ ηθ ε ί µ ε µ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ν ό µ ο (Ν. 1332/83). Απ οτ έ λ ε σ µ α τ ού τ ου ήτ α ν ορ ι σ µ έ ν α δ ί κ τ υ α ύ δ ρ ε υ σ ης ν α π α ρ α µ ε ί ν ου ν σ τ ην κ υ ρ ι ό τ ητ α τ ω ν ορ γ α ν ι σ µ ώ ν τ οπ ι κ ής α υ τ οδ ι οί κ ησ ης (Ο.Τ.Α.) α ν κ α ι α υ τ οί α ν ήκ ου ν σ τ ην π ε ρ ι οχ ή α ρ µ οδ ι ό τ ητ α ς τ ης Ε.Υ.Α.Π. Ω σ τ ό σ ο, ε ί τ ε µ ε έ µ µ ε σ ο ε ί τ ε µ ε ά µ ε σ ο τ ρ ό π ο η Ε.Υ.Α.Π. τ ρ οφ οδ οτ ε ί µ ε ν ε ρ ό σ χ ε δ ό ν τ ο σ ύ ν ολ ο τ ου ν οµ ού Ατ τ ι κ ής. ε β ά σ η τ α π α ρ α π ά ν ω έ χ ε ι δ ι α µ ορ φ ω θ ε ί τ ο σ ηµ ε ρ ι ν ό τ οπ ί ο υ δ ρ οδ ό τ ησ ης π ε ρ ι οχ ώ ν α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. π ου σ υ ν οψ ί ζ ε τ α ι σ τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω τ έ σ σ ε ρ ι ς ε π ι µ έ ρ ου ς κ α τ ηγ ορ ί ε ς, (Ε.Υ.Α.Π., 2002): o ήµ οι κ α ι κ οι ν ό τ ητ ε ς ε ν τ ό ς α ρ µ οδ ι ό τ ητ α ς, ό π ου η Ε.Υ.Α.Π. έ χ ε ι τ ην κ υ ρ ι ό τ ητ α κ α ι ε υ θ ύ ν η λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σ ης (π ε ρ ι οχ ή ε υ θ ύ ν ης), (Πί ν α κ α ς 1.2). o ήµ οι κ α ι κ οι ν ό τ ητ ε ς ε ν τ ό ς α ρ µ οδ ι ό τ ητ α ς, ό π ου η Ε.Υ.Α.Π. υ δ ρ οδ οτ ε ί µ έ σ ω κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν π α ρ οχ ώ ν (ε ν ί σ χ υ σ η δ ι κ τ ύ ου ), χ ω ρ ί ς ν α έ χ ε ι τ ην κ υ ρ ι ό τ ητ α κ α ι ε υ θ ύ ν η λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς τ ου τ οπ ι κ ού ε σ ω τ ε ρ ι κ ού δ ι κ τ ύ ου (Πί ν α κ α ς 1.4). o ήµ οι κ α ι κ οι ν ό τ ητ ε ς µ ε µ ι κ τ ό σ ύ σ τ ηµ α ύ δ ρ ε υ σ ης, ό π ου σ ε κ ά π οι α τ µ ήµ α τ α η Ε.Υ.Α.Π. έ χ ε ι τ ην κ υ ρ ι ό τ ητ α κ α ι ε υ θ ύ ν η λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σ ης κ α ι ά λ λ α τ µ ήµ α τ α κ α λ ύ π τ ον τ α ι ε ί τ ε µ ε ι δ ι ω τ ι κ ό δ ί κ τ υ ο ε ί τ ε δ ηµ οτ ι κ ό δ ί κ τ υ ο µ ε ε υ θ ύ ν η τ ου α ν τ ί σ τ οι χ ου Ο.Τ.Α. (η Ε.Υ.Α.Π. σ υ ν ήθ ω ς υ δ ρ ε ύ ε ι 7

16 τους ε ν τό ς σ χε δ ί ου οι κ ι σ µ ού ς κ α ι ο Ο.Τ.Α. κ α λ ύ πτε ι τι ς ε κ τό ς σ χε δ ί ου πε ρ ι οχέ ς), (Πίνακας 1.3). o ήµ οι κ α ι κ οι ν ό τητε ς ε κ τό ς α ρ µ οδ ι ό τητα ς Ε.Υ.Α.Π. ό που η Ε.Υ.Α.Π. υδ ρ οδ οτε ί τα δ ί κ τυα τω ν Ο.Τ.Α. µ έ σ ω κ ε ν τρ ι κ ώ ν πα ρ οχώ ν χω ρ ί ς ν α έ χε ι την κ υρ ι ό τητα κ α ι ε υθ ύ ν η τω ν α ν τί σ τοι χω ν δ ι κ τύ ω ν (Πίνακας 1.5). Σ το σ χήµ α 1.3 πα ρ ουσ ι ά ζ ε τα ι σ υγ κ ε ν τρ ω τι κ ά η πε ρ ι οχή ε υθ ύ ν ης κ α ι η πε ρ ι οχή α ρ µ οδ ι ό τητα ς της Ε.Υ.Α.Π. σ το λ ε κ α ν οπέ δ ι ο Αττι κ ής. Σ τι ς πε ρ ι οχέ ς ό που έ χε ι η Ε.Υ.Α.Π. πλ ήρ η ε υθ ύ ν η του δ ι κ τύ ου ύ δ ρ ε υσ ης, ε λ έ γ χε ι κ α ι έ χε ι ε υθ ύ ν η γ ι α την ποι ό τητα του ν ε ρ ού µ έ χρ ι τον υδ ρ οµ ε τρ ητή του κ α τα ν α λ ω τή. Σ τι ς πε ρ ι οχέ ς ό που γ ί ν ε τα ι δ ι α ν οµ ή ν ε ρ ού µ ε την ε υθ ύ ν η τω ν Ο.Τ.Α., η ε υθ ύ ν η της Ε.Υ.Α.Π. φ τά ν ε ι µ έ χρ ι τον µ ε γ ά λ ο µ ε τρ ητή του Ο.Τ.Α. κ α ι ο ε κ ά σ τοτε Ο.Τ.Α. ε υθ ύ ν ε τα ι γ ι α την ε πά ρ κ ε ι α κ α ι ποι ό τητα του ν ε ρ ού που δ ι α ν έ µ ε ι σ την σ υν έ χε ι α. Ω σ τό σ ο, υπά ρ χουν πε ρ ι οχέ ς ό πω ς π.χ. ο δ ήµ ος Ν. Ερ υθ ρ α ί α ς ή η κ οι ν ό τητα Εκ ά λ ης οι οποί ε ς υδ ρ ε ύ ον τα ι κ α ι α πό τοπι κ έ ς πηγ έ ς µ έ σ ω γ ε ω τρ ήσ ε ω ν. Εκ τε ν έ σ τε ρ η α ν α φ ορ ά γ ι α τι ς πε ρ ι οχέ ς α υτέ ς γ ί ν ε τα ι σ την σ υν έ χε ι α. Πίνακας 1.2 ή µ ο ι, κο ι νό τ η τ ε ς, σ υ νο ι κι σ µ ο ί κ.λ.π. πο υ υ δ ρ ε ύ ο ντ αι ε ξ ο λο κλή ρ ο υ από τ η ν Ε.Υ.Α.Π. α ρ γ ύ ρ ω ν λ ι Χ α λ κ ό ν α Β α ρ β ά ρ α ρ α κ α κ ε δ ό ν ω ν Ψ κ ί α ι σ α ρ ι α ν Φ α λ Ρ έ ν λ ι θ έ γ ώ ν α µ α ρ ι ρ α ι ά γ ά λ ε ω ε ρ α ι ν ί ρ ά µ α ί µ α λ λ ρ ι σ ρ ί γ Π ρ ο ύ π ο ς Β ο ύ ς α µ ό ρ φ ς Π κ η ς Β ο υ γ µ έ ς ά τ ο υ Τ α ύ ρ ο υ Β ύ ρ ς α ς Υ µ η τ τ ο ύ Γ φ ά δ α ς Ι ς Φ θ έ η ς ά φ ς Λ Χ α ϊ δ α ρ υ ρ α π ς Π έ ς Χ ο ρ γ ο ύ Ε ο ύ Σ µ ύ ρ ς Ψ υ χ ο ύ Ζ ρ ά φ ο υ Φ δ έ ς 1. Αγ. Αν 17.Η ού πολ ης 33. Ν. ηδ ς 2. Αγ. ς 18.Θ οµ 34. Ν. υχι ού 3. Αγ. ηµ ητρ ου 19.Κ ής 35. Π. ήρ ου 4. Αγ. Ι. τη 20.Κ αλ ας 36. Πα πά ου 5. Αθ ην 21.Κ τε ού 37. Πε 6. Αι 22.Κ τσ ου 38. Πε τος 7. Αλ ου 23.Κ ορ υδ ού 39. Πε τε ου 8. Αρ υρ ού πολ ης 24.Μελισσίων 40. ετ λη 9. λα 25.Μετ ωση 41. εύ 10. λια νη 26.Μο σχ ωνο 27.Νίκ ια λυ 28.Ν. ωνία 44. ιλο 13. νη 29.Ν. ιο σίων 45. ίο 14. ετ σώ να 30.Ν. εντ λη 46. λα 15. λλη νικ 31.Ν. νη 47. ικ 16. ωγ 32.Ν. ιλα λφ εια 8

17 Πίνακας 1.3 Περιοχές µ ε µ ικ τ ό σ ύ σ τ ηµ α ύ δ ρευ σ ης Π α ρ α σ κ ε υ ή ς Γ α λ α τ σ ί ο υ Κ η φ ι σ ι ά ς ά ν τ ε ι ο υ Σ α λ α µ ί ν α ς υ ν ο ι κ Π α π α ν δ ρ έ ο υ Π ε ν τ έ λ η ς α ρ ο υ σ ί ο υ Γ λ υ κ ώ ν ρ ώ ν Σ α λ α µ ί ν α ς α ρ ν ώ ν δ ι ω τ ι κ ά Η ρ α κ λ ε ί ο υ Σ ε λ η ν ί ω ν Β ά ρ η ς Κ ά ν τ ζ α ς Χ α λ α ν δ ρ ί ο υ 1. Αγ Αι (σ. ) Αµ 7. Νε Αχ (ι ) Πίνακας 1.4 Περιοχές εν τ ό ς α ρµ οδ ιό τ ητ α ς ό π ου υ δ ροδ οτ εί η Ε.Υ.Α.Π. δ ια µ έσ ου δ ήµ ου ή κ οιν ό τ ητ ος χω ρί ς ευ θ ύ ν η κ α ι σ υ µ µ ετ οχή σ τ ην λ ειτ ου ργ ί α τ ου τ οπ ικ ού εσ ω τ ερικ ού δ ικ τ ύ ου 1. Ά ν ο ι ξ η ς 9. Ε κ ά λ η ς 17. Μ α ρ α θ ώ ν α 2. Ά ν ω Λ ι ο σ ί ω ν 10. Ε λ ε υ σ ί ν α ς 18. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο υ 3. Ασ π ρ ο π ύ ρ γο υ 11. α λ υ β ί ω ν Θ ο ρ ι κ ο ύ 19. Ρ ο δ ό π ο λ η ς 4. Λ ο ύ τ σ α ς 12. Κ ε ρ α τ έ α ς 20. Ν. Ε ρ υ θ ρ α ί α ς 5. Β ρ ι λ η σ σ ί ω ν 13. Κ ο ρ ω π ί ο υ 21. Π α ι α ν ί α ς 6. Γ έ ρ α κ α 14. Κ ο υ β α ρ ά 22. Σ π ά τ ω ν 7. ι ο ν ύ σ ο υ 15. Λ υ κ ό β ρ υ σ η ς 8. ρ ο σ ι ά ς 16. Μ ά ν δ ρ α ς Πίνακας 1.5 Υ δ ρευ ό µ εν ες π εριοχές τ ου ν οµ ού Ατ τ ικ ής εκ τ ό ς θ εσ µ ικ ής α ρµ οδ ιό τ ητ ος ό π ου η Ε.Υ.Α.Π. υ δ ροδ οτ εί δ ια µ έσ ου δ ήµ ου ή κ οιν ό τ ητ ος χω ρί ς ευ θ ύ ν η κ α ι σ υ µ µ ετ οχή σ τ ην λ ειτ ου ργ ί α τ ου τ οπ ικ ού εσ ω τ ερικ ού δ ικ τ ύ ου 1. Αγκ ί σ τ ρ ι 16. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο Ω ρ ω π ο ύ (µ έ σ ω υ δ ρ ο φ ό ρ ο υ ) 17. Μ έ γα ρ α 2. Αγ. Σ τ έ φ α ν ο ς 18. Νέ α Μ ά κ ρ η 3. Αγ. Κ ω σ τ α ν τ ί ν ο ς 19. Νέ α Π α λ ά τ ι α 4. Αί γι ν α (µ ε ν ε ρ ό Μ α υ ρ ο σ ο υ β ά λ α ς ) έ σ ω υ δ ρ ο φ ό ρ ω ν α Π έ ρ α µ ο ς π ε λ ά κ ι α Σ α λ α µ ί ν α ς Ο ι ν ό η ά β υ σ σ ο ς Π α λ α ι ά Φ ω κ α ί α θ ο ύ σ α Π α λ λ ή ν η ί δ ν α ι Π ι κ έ ρ µ ι (µ ) 20. Νέ 5. Αµ Αν Αν Αφ

18 Ρ ή ν Γ ρ µ ό ρ έ ς Ζ µ ρ υ θ ρ δ ρ έ ν Ν τ ν τ έ Ζ ε φ ύ ρ Σ ω ν 9. Βίλλια 25. αφ α 10. αµ ατ ικ 26. πε ιοχ ού πε ι, 11. Ερ αί Αγ. Αν α, οσ. αού Πε λης 12. ι αρ ίδ α 13. Κ ά λαµ ος (µ ε ν ε ρ ό 28. Σ κ ά λα Ω ρ ω πού (µ ε ν ε ρ ό Μ αυ ρ οσ ου β ά λας ) Μ αυ ρ οσ ου β ά λας ) 14. Λ αυ ρ ε ω τ ικ ή 29. Σ τ αµ ά τ α 15. Μ αγ ού λα 30. Φ υ λή 1 Πε ρ ιοχ ή «υ πό έ ν τ αξ η» σ τ ην αρ µ οδ ιό τ ητ α τ ης Ε.Υ.Α.Π. ό που η Ε.Υ.Α.Π. έ χ ε ι ου σ ιασ τ ικ ά τ ην πλή ρ η ε υ θ ύ ν η τ ου δ ικ τ ύ ου ύ δ ρ ε υ σ ης. 2 Πε ρ ιοχ ή «υ πό έ ν τ αξ η» σ τ ην αρ µ οδ ιό τ ητ α τ ης Ε.Υ.Α.Π. ό που γ ίν ον τ αι δ ιαπρ αγ µ ατ ε ύ σ ε ις γ ια τ ην παρ ά δ οσ η τ ου δ ικ τ ύ ου. Ω σ τ ό σ ο, µ ε τ ά από τ ην αρ χ ικ ή έ ρ ε υ ν α, δ ιαπισ τ ώ θ ηκ ε πω ς σ ε ορ ισ µ έ ν ου ς δ ή µ ου ς έ χ ε ι αλλά ξ ε ι πρ ό σ φ ατ α τ ο κ αθ ε σ τ ώ ς ύ δ ρ ε υ σ ης µ ε β ά σ η τ ις αν τ ίσ τ οιχ ε ς τ ε χ ν ικ έ ς υ πηρ ε σ ίε ς σ ε σ χ έ σ η µ ε αυ τ ό που παρ ου σ ιά ζ ε τ αι αν ω τ έ ρ ω. Οι δ ή µ οι αυ τ οί παρ ου σ ιά ζ ον τ αι σ τ ο πίν ακ α 1.6. Πίνακας 1.6 Πρόσφατες µ εταβ ι β ά σει ς δ ι κ τύ ω ν ύ δ ρευ ση ς ή µ ος Παρ ατ ηρ ή σ ε ις 1. Κ ηφ ισ ιά ς Ο σ υ ν ε τ αιρ ισ µ ό ς τ ης Πολιτ ε ίας δ ιατ ηρ ού σ ε (Πολιτ ε ία) αυ τ ό ν οµ ο δ ίκ τ υ ο που πε ρ ιή λθ ε σ τ ο δ ή µ ο κ αι σ τ ην σ υ ν έ χ ε ια σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. 2. Χ αλαν δ ρ ίου Υ πή ρ χ αν κ ά ποια µ ικ ρ ά ιδ ιω τ ικ ά δ ίκ τ υ α τ α οποία ε γ κ ατ αλε ίφ θ ηκ αν κ αι ο δ ή µ ος τ α µ ε τ αβ ίβ ασ ε πρ ό σ φ ατ α σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. 3. Αγ. Παρ ασ κ ε υ ή ς Πρ ο ε ικ οσ αε τ ίας λε ιτ ου ρ γ ού σ αν µ ικ ρ ά δ ίκ τ υ α που τ ε λικ ά ε ν τ ά χ θ ηκ αν σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. Ο δ ή µ ος δ ε ν έ χ ε ι κ αµ ία σ υ µ µ ε τ οχ ή σ τ ην δ ιαδ ικ ασ ία ύ δ ρ ε υ σ ης 4. Η ρ ακ λε ίου Εδ ώ κ αι έ ν α χ ρ ό ν ο τ ο δ ίκ τ υ ο έ χ ε ι παρ αχ ω ρ ηθ ε ί πρ ος ε κ µ ε τ ά λλε υ σ η σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. Παρ ατ ή ρ ησ η: Οι µ ε τ αβ ιβ ά σ ε ις τ ω ν παρ απά ν ω δ ικ τ ύ ω ν δ ε ν ε πιβ ε β αιώ ν ον τ αι από λυ τ α από τ ην Ε.Υ.Α.Π., µ ε β ά σ η τ ην οποία τ α δ ίκ τ υ α πε ρ ν ού ν σ τ αδ ιακ ά σ τ ην ε κ µ ε τ ά λλε υ σ η τ ης, κ αι η δ ιαδ ικ ασ ία αυ τ ή δ ε ν έ χ ε ι ολοκ ληρ ω θ ε ί ακ ό µ α. 10

19 Σχήµα 1.3 Καθεστώς ύ δ ρ ευ ση ς π ερ ι ο χ ή ς Π ρ ω τευ ο ύ ση ς 1.4 Ευρωπαϊκή δ ι ά σ τ ασ η τ η ς ύ δ ρε υσ η ς Τα µ ε ί ζ ο ν α ζ η τ ή µ ατ α τ η ς ε ξ ασ φ ά λ ι σ η ς ε π αρ κ ο ύ ς υ δ ρ ο δ ό τ η σ η ς κ αι τ η ς δ ι αχ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς ύ δ ρ ε υ σ η ς δ ε ν θ α µ π ο ρ ο ύ σ αν π αρ ά ν α απ ασ χ ο λ ο ύ ν τ ο υ ς αρ µ ό δ ι ο υ ς φ ο ρ ε ί ς κ αι σ ε ε υ ρ ω π αϊ κ ό ε π ί π ε δ ο. Η ε ξ έ τ ασ η τ ο υ κ αθ ε σ τ ώ τ ο ς 11

20 διαχείρισης της ύ δρευ σης σε π έ ντε µ εγ ά λ ες χώ ρες της Ε υ ρώ π ης (Γ αλ λ ία, Γ ερµ ανία, Ι ταλ ία, Ο λ λ ανδία, Ην. Β ασίλ ειο) συ µ β ά λ λ ει τό σο στον εντοπ ισµ ό κ οινώ ν π ροβ λ ηµ ά τω ν αλ λ ά κ υ ρίω ς στην αξ ιολ ό γ ηση κ αι εφ αρµ ογ ή αντίστοιχω ν τά σεω ν κ αι στο ελ λ ηνικ ό κ ατεστηµ έ νο Γαλλία Η διοικ ητικ ή διά ρθ ρω ση τω ν υ π ηρεσιώ ν π ου είναι αρµ ό διες γ ια τη διαχείριση τω ν υ δατικ ώ ν π ό ρω ν στην Γ αλ λ ία διακ ρίνεται σε τρία επ ίπ εδα: 1. Κ υ β έ ρνηση 2. Ο ργ ανισµ οί (Agences) 3. Γ νω µ οδοτικ ά Σ υ µ β ού λ ια Η κ εντρικ ή διοίκ ηση σε επ ίπ εδο κ υ β έ ρνησης, γ ια τη διαχείριση τω ν υ δατικ ώ ν π ό ρω ν, ασκ είται απ ό τα υ π ου ργ εία Π εριβ ά λ λ οντος, Υ γ είας, Γ εω ργ ίας, Β ιοµ ηχανίας, Έ ρευ νας, Κ αταναλ ω τώ ν κ αι Ο ικ ονοµ ικ ώ ν (γ ια θ έ µ ατα σχετικ ά µ ε τον ανταγ ω νισµ ό ). Σ ε επ ίπ εδο Ο ργ ανισµ ώ ν αρµ ό διο είναι το Σ υ µ β ού λ ιο Α λ ιείας κ αι σε επ ίπ εδο γ νω µ οδοτικ ώ ν συ µ β ου λ ίω ν το Ε θ νικ ό Σ υ µ β ού λ ιο Υ δά τω ν (Comite National de l eau) κ αι το Σ υ µ β ού λ ιο Β ιοµ ηχανικ ού Ε λ έ γ χου (Μποναζούντας κ.α., 1999). Σ τα υ δατικ ά διαµ ερίσµ ατα, ό π ου λ αµ β ά νει χώ ρα ο σχεδιασµ ό ς, η κ υ β έ ρνηση εκ π ροσω π είται δια του νοµ ά ρχη ο ρό λ ος του οπ οίου είναι συ ντονιστικ ό ς. Σ τα υ δατικ ά διαµ ερίσµ ατα λ ειτου ργ ού ν 6 Ο ργ ανισµ οί γ ια τη διαχείριση του νερού - Agences de l eau (έ νας σε κ ά θ ε διαµ έ ρισµ α) κ αι 6 συ µ β ου λ ευ τικ ά ό ργ ανα, οι Ε π ιτροπ έ ς Λ εκ ά νης Α π ορροή ς (Comite de Basin), (Evaluation du dispositif des agencies de l eau, 1997). Σ τη Γ αλ λ ία, η τοπ ικ ή αυ τοδιοίκ ηση λ αµ β ά νει µ έ ρος στην διαδικ ασία του π οσίµ ου ύ δατος. Υ π ά ρχου ν συ νολ ικ ά π αροχείς υ π ηρεσιώ ν ύ δρευ σης γ ια δή µ ου ς. Η διαχείριση τω ν υ π ηρεσιώ ν αυ τώ ν γ ίνεται είτε υ π ό την ά µ εση διοίκ ηση του δηµ ά ρχου κ αι του δηµ οτικ ού συ µ β ου λ ίου είτε απ ό ενώ σεις δή µ ω ν, π ου διοικ ού νται απ ό έ να π ρό εδρο κ αι επ ιτροπ ή π ου στελ εχώ νεται απ ό µ έ λ η τω ν δή µ ω ν (Gazzaniga et al., 1998). Τ έ τοιες επ ιχειρή σεις µ π ορού ν να είναι (Organization of water management in France, 2002): 1. απ οκ λ ειστικ ά γ ια θ έ µ ατα ύ δρευ σης 12

21 2. πολλαπλών υ πηρ ε σ ι ών (multi-purpose intercommunity syndicate, SIVOM) µ ε ε υ θ ύ νη δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης πολλών υ πηρ ε σ ι ών κοι νής ω φ έ λε ι ας (ύ δ ρ ε υ σ η, ηλε κτρ οδ ό τησ η, σ υ γ κοι νω νί ε ς, ε κπαί δ ε υ σ η, πι σ ί νε ς κ.τ.λ.) Οι δ ήµ οι, µ πορ ού ν, ε ί τε να µ ε ταφ έ ρ ου ν την δ ι αχ ε ί ρ ι σ η τω ν δ ι κών του ς υ πηρ ε σ ι ών ύ δ ρ ε υ σ ης σ ε ε ξ ε ι δ ι κε υ µ έ νε ς ι δ ι ω τι κέ ς ε ται ρ ί ε ς ή να τι ς δ ι αχ ε ι ρ ι σ τού ν ά µ ε σ α, µ έ σ ω µ ι ας Α ρ χ ής ι αχ ε ί ρ ι σ ης Ύ δ ατος (Water Authority). Τ ο δ ηµ οτι κό σ υ µ β ού λι ο ή η έ νω σ η δ ήµ ω ν κά νε ι την ε πι λογ ή µ ε τά από ε ξ έ τασ η τω ν ε ναλλακτι κών ε πι λογ ών καθ ώς και την έ κφ ρ ασ η της κοι νής γ νώµ ης (Gazzaniga et al., 1998). Ύ δ ρ ε υ σ η µ ε ανά θ ε σ η της δ ι οί κησ ης (delegate management) Σ ε αυ τή την πε ρ ί πτω σ η, οι δ ήµ οι µ ε ταφ έ ρ ου ν ό λη ή µ έ ρ ος της δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης τω ν υ πηρ ε σ ι ών ύ δ ρ ε υ σ ης σ ε ι δ ι ω τι κή ε ται ρ ε ί α µ ε µ ακρ ά ς δ ι ά ρ κε ι ας σ υ µ β ό λαι α. Τ ο σ ύ σ τηµ α αυ τό υ φ ί σ ταται σ την Γ αλλί α γ ι α πά νω από έ να αι ώνα. Η µ ί σ θ ω σ η (leasing) ή η ε κχ ώρ ησ η δ ι και ω µ ά τω ν (concession) ε ί ναι δ υ ο τύ ποι σ υ µ β ολαί ω ν που σ υ νήθ ω ς χ ρ ησ ι µ οποι ού νται. Σ την πρ ώτη πε ρ ί πτω σ η, ο δ ήµ ος κά νε ι τι ς ε πε νδ ύ σ ε ι ς και µ ε ταφ έ ρ ε ι µ ό νο την δ ι αχ ε ί ρ ι σ η τω ν ε γ κατασ τά σ ε ω ν σ ε ι δ ι ω τι κό φ ορ έ α, (σχήµα 1.4) δ ί νοντας του µ ό νο έ να µ έ ρ ος τω ν ε σ ό δ ω ν από την ύ δ ρ ε υ σ η. Σ την δ ε ύ τε ρ η, η ι δ ι ω τι κή ε ται ρ ε ί α, κατασ κε υ ά ζ ε ι τι ς ε γ κατασ τά σ ε ι ς και τι ς δ ι αχ ε ι ρ ί ζ ε ται µ ε ί δ ι α έ ξ οδ α τα οποί α και καλύ πτε ι λαµ β ά νοντας το σ ύ νολο τω ν ε σ ό δ ω ν της ύ δ ρ ε υ σ ης (σχήµα 1.5). Ά µ ε σ η δ ι αχ ε ί ρ ι σ η Ο δ ήµ ος, ή η έ νω σ η δ ήµ ω ν έ χ ε ι πλήρ η έ λε γ χ ο τω ν ε πε νδ ύ σ ε ω ν, της δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης της ύ δ ρ ε υ σ ης και τω ν σ χ έ σ ε ω ν µ ε του ς καταναλω τέ ς (σχήµα 1.6). Μ ι κτή δ ι αχ ε ί ρ ι σ η Υ πά ρ χ ου ν β ε β αί ω ς πολλέ ς ε νδ ι ά µ ε σ ε ς κατασ τά σ ε ι ς, που αποδ ε ι κνύ ου ν την ε λασ τι κό τητα του σ υ σ τήµ ατος. Γ ι α παρ ά δ ε ι γ µ α, δ ήµ οι µ πορ ού ν να παρ ά γ ου ν πό σ ι µ ο νε ρ ό και να αναθ έ του ν την δ ι αχ ε ί ρ ι σ η σ ε ι δ ι ω τι κέ ς ε ται ρ ε ί ε ς. Α κό µ α, η ε µ πορ ι κή δ ι ά σ τασ η της ύ δ ρ ε υ σ ης (σ χ έ σ ε ι ς µ ε καταναλω τέ ς, υ πηρ ε σ ί ε ς ύ δ ρ ε υ σ ης κ.τ.λ.) ό λο και πε ρ ι σ σ ό τε ρ ο παρ αχ ω ρ ε ί ται σ τον ι δ ι ω τι κό τοµ έ α. 13

22 ΗΜΟΣ Ή Έ Ν Ω ΣΗ ΗΜΩ Ν ΣΥ ΜΒ Α ΣΗ Ε Κ Χ Ω Ρ ΗΣΗΣ Ι Ι Ω Τ Ι Κ ΟΣ Φ ΟΡ Ε Α Σ Π Α Ρ ΟΧ ΗΣ Υ Π ΗΡ Ε ΣΙ Ω Ν Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Ε Π Ε Ν Υ ΣΕ Ι Σ Τ Ι ΜΟΛ ΟΓ ΗΣΗ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ Σχήµα 1.4 Ύδρευση µ ε µ ί σθ ω ση Π η γ ή: Organization of water management in France, 2002 ΗΜΟΣ Ή Έ Ν Ω ΣΗ ΗΜΩ Ν ΣΥ ΜΒ Α ΣΗ ΜΙ ΣΘ Ω ΣΗΣ Ι Ι Ω Τ Ι Κ ΟΣ Φ ΟΡ Ε Α Σ Π Α Ρ ΟΧ ΗΣ Υ Π ΗΡ Ε ΣΙ Ω Ν Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Ε Π Ε Ν Υ ΣΕ Ι Σ Τ Ι ΜΟΛ ΟΓ ΗΣΗ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ Σχήµα 1.5 Ύδρευση µ ε εκ χ ώ ρηση Π η γ ή: Organization of water management in France,

23 ΗΜΟΣ Ή Ε Ν Ω ΣΗ ΗΜΩ Ν Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Ε Π Ε Ν Υ ΣΕ Ι Σ Τ Ι ΜΟΛ ΟΓ ΗΣΗ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ Σχ ή µ α 1.6 Άµεση δ ι α χ εί ρ ι ση Π η γ ή : Organization of water management in France, 2002 Τέλος, υ φ ί σ τ α ν τ α ι κ α ι σ π α ν ι ό τ ε ρ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς, ό π ω ς α υ τ ές δ ηµ ό σ ι ω ν (κ α τ ά τ ο ή µ ι σ υ ) ε τ α ι ρ ε ι ώ ν (semipublic company, SEM), ό π ου δ ηµ ό σ ι οι φ ορ ε ί ς κ α τ έχ ου ν τ ου λά χ ι σ τ ον τ ο 51% τ ου κ ε φ α λα ί ου κ α ι σ χ ε τ ί ζ ον τ α ι µ ε ι δ ι ω τ ι κ ές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ου κ α τ έχ ου ν τ ου λά χ ι σ τ ον τ ο 20% τ ου κ ε φ α λα ί ου (σχ ή µα 1.7). Ε ν δ ι α φ έρ ον, ω σ τ ό σ ο π α ρ ου σ ι ά ζ ε ι κ α ι η δ ι α µ ό ρ φ ω σ η τ ου σ υ σ τ ή µ α τ ος ύ δ ρ ε υ σ ης τ ης Γ α λλι κ ή ς π ρ ω τ ε ύ ου σ α ς. Η υ δ ρ οδ ό τ ησ η τ ω ν κ α τ οί κ ω ν τ ου Π α ρ ι σ ι ού, ε ξ α σ φ α λί ζ ε τ α ι µ έσ ω τ ης «S.A.G.E.P.» (Societe Anonyme de Gestion des Eaux de Paris), ε τ α ι ρ ε ί α ς π ου δ ηµ ι ου ρ γ ή θ ηκ ε τ ο 1987 α π ό τ ο δ ή µ ο Π α ρ ι σ ί ω ν. Σ ε α υ τ ή σ υ µ µ ε τ έχ ου ν σ ή µ ε ρ α, κ α τ ά 72% ο δ ή µ ος Π α ρ ι σ ί ω ν κ α ι κ α τ ά 28%, ι σ ό π οσ α, ά λλε ς δ ύ ο ι δ ι ω τ ι κ ές ε τ α ι ρ ε ί ε ς (Compagnie Generale des Eaux, Lyonnaise des Eaux), (Organization of water management in France, 2002). H «S.A.G.E.P.» σ υ λλέγ ε ι, ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι κ α ι µ ε τ α φ έρ ε ι τ ο ν ε ρ ό µ έχ ρ ι τ ι ς δ ε ξ α µ ε ν ές τ ης π ό λης, µ ε τ ην υ π οχ ρ έω σ η, τ ο ν ε ρ ό ν α π ληρ οί τ ι ς π ρ οϋ π οθ έσ ε ι ς ω ς π ρ ος τ ην π οι ό τ ητ α, π οσ ό τ ητ α, κ α ι ε π α ρ κ ή π ί ε σ η. Ε π ί σ ης, τ ρ οφ οδ οτ ε ί α π ε υ θ ε ί α ς µ ε ν ε ρ ό τ α ν οσ οκ οµ ε ί α τ ης π ό λης. Γ ι α τ ου ς υ π ό λοι π ου ς χ ρ ή σ τ ε ς, η δ ι ά θ ε σ η τ ου ν ε ρ ού ε ξ α σ φ α λί ζ ε τ α ι α π ό τ ου ς «δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ές» (gestionnaires), δ ύ ο ι δ ι ω τ ι κ ές ε τ α ι ρ ε ί ε ς π ου α γ ορ ά ζ ου ν τ ο ν ε ρ ό α π ό τ ην «S.A.G.E.P.» κ α ι τ ο µ ε τ α φ έρ ου ν µ έχ ρ ι τ ου ς µ ε τ ρ ητ ές τ ω ν κ α τ α ν α λω τ ώ ν. 15

24 ΗΜΟΣ Ή Έ Ν Ω ΣΗ ΗΜΩ Ν Ι ΙΩ ΤΙΚ Ο Ι Φ Ο ΡΕΙΣ ΤΡΑΠ ΕΖ ΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚ Χ Ω ΡΗ Σ Η ΙΚ ΑΙΩ Μ ΑΤΩ Ν Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙΟ ΗΜΙ - ΗΜΟΣΙ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΕΙΤΟ Υ ΡΓ ΙΑ ΕΠ ΕΝ Υ Σ ΕΙΣ ΤΙΜ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σχήµα 1.7 Ύδρευση µ ε µ ι κτ ή δι αχ εί ρι ση Π η γ ή: Organization of water management in France, Γ ε ρ µαν ί α Κ ΑΤΑΝ ΑΛ Ω ΤΕΣ Η π ρ οσ τ α σ ί α τ ου π ό σ ι µ ου ν ε ρ ού σ τ ην Γ ε ρ µ α ν ί α ε ν τ ά σ σ ε τ α ι σ τ ο π λ έ γ µ α τ ης ε ι δ ι κ ής ν οµ οθ ε σ ί α ς γ ι α τ ην δ ι α χ ε ί ρ ι σ η κ α ι π ρ οσ τ α σ ί α τ ω ν υ δ α τ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν (Wasserrecht), η οπ οί α δ ι α ρ θ ρ ώ ν ε τ α ι, τ ό σ ο σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ης οµ οσ π ον δ ι α κ ής ν οµ οθ ε σ ί α ς, ό σ ο κ α ι σ τ ο ε π ί π ε δ ο τ ης ν οµ οθ ε σ ί α ς τ ω ν οµ ό σ π ον δ ω ν κ ρ α τ ώ ν τ ης Γ ε ρ µ α ν ί α ς (Μ π ο ν αζ ο ύ ν τ ας κ.α., 1999).. Η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν υ δ ά τ ω ν κ α ι ο ε φ οδ ι α σ µ ό ς τ ω ν π ολ ι τ ώ ν µ ε π ό σ ι µ ο ν ε ρ ό α ν ήκ ε ι π α ρ α δ οσ ι α κ ά σ τ ην τ οπ ι κ ή α υ τ οδ ι οί κ ησ η. Την σ χ ε τ ι κ ή ε υ θ ύ ν η έ χ ου ν α π ε υ θ ε ί α ς οι δ ήµ οι κ α ι οι κ οι ν ό τ ητ ε ς, οι οπ οί οι ε ν ε ρ γ ού ν κ υ ρ ί ω ς µ έ σ ω τ ω ν δ ηµ οτ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ω ν π ου έ χ ου ν σ υ σ τ ήσ ε ι. Τα τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α έ χ ε ι α ν α π τ υ χ θ ε ί σ υ ζ ήτ ησ η τ ό σ ο γ ι α τ ην µ ορ φ ή τ ω ν τ οπ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ω ν υ δ ρ ε ύ σ ε ω ς (κ α ι α π οχ ε τ ε ύ σ ε ω ς ) ό σ ο κ α ι γ ι α τ η µ ορ φ ή λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς τ ου ς. Οι ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ι ς ύ δ ρ ε υ σ ης -α π οχ έ τ ε υ σ ης ε ί ν α ι ορ γ α ν ω µ έ ν ε ς ε ί τ ε ω ς ν οµ ι κ ά π ρ ό σ ω π α δ ηµ οσ ί ου δ ι κ α ί ου, ε ί τ ε ω ς ι δ ι ό τ υ π ε ς δ ηµ οτ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ι ς, ε ί τ ε ω ς α ν ώ ν υ µ ε ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς µ ε µ ον α δ ι κ ό µ έ τ οχ ο τ ον α ν τ ί σ τ οι χ ο Ορ γ α ν ι σ µ ό Τοπ ι κ ής Αυ τ οδ ι οί κ ησ ης (Ο.Τ.Α.). Η ε π ί κ α ι ρ η σ υ ζ ήτ ησ η α φ ορ ά κ υ ρ ί ω ς τ ην π λ ήρ η ι δ ι ω τ ι κ οπ οί ησ η τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ω ν ύ δ ρ ε υ σ ης (κ α ι α π οχ έ τ ε υ σ ης ) ε ί τ ε µ ε τ ην δ ι ά θ ε σ η µ ε τ οχ ώ ν σ ε ι δ ι ώ τ ε ς (κ α τ ά π λ ε ι οψ ηφ ί α ή µ η) ε ί τ ε µ ε τ ην σ υ ν δ υ α σ µ ό δ ι α θ έ σ ε ω ς µ ε τ οχ ώ ν κ α ι α ν ά θ ε σ ης τ ης δ ι α χ ε ί ρ ι σ ης (Μ π ο ν αζ ο ύ ν τ ας κ.α., 1999). 16

25 Γ ε ρ µ α α υ π ά ρ χ ο υ χ ι λ ι ά δ ε ς π ι ς ε π ι χ ε ι ρ ε ι ς π α ρ ο χ ύ δ ρ ε υ σ ι α π ο χ έ υ σ Λ ω ο ι µ ι δ υ σ χ ε ρ ε ι ώ ε π ι χ ε ι ρ ε ω α υ µ ε ε ι δ ι ύ ς ο υ ς π ρ ο ω θ ε ί ι σ υ ρ γ α σ ί α π ο λ λ ώ δ ω ι ι γ ι α δ ι ο υ ρ γ ί α ι ο ρ γ α σ µ ώ ε π ι χ ε ι ρ ε ω δ ι α χ ε ί ρ ι σ υ δ ά ι π α ρ ο χ υ π ε σ ι ώ α π ο χ έ υ σ Στην νί ν το κέ ήσ ής ης κα τε ης. όγ τω ν κο νο κώ ν ν τω ν ήσ ν τώ ν, κο νόµ τα η νε ν ήµ ν κα κο νο τήτω ν την ηµ κο νώ ν νι ν ή ήσ ν ης τω ν τω ν κα ής ηρ ν τε ης. Σε γ ε νι κέ ς γ ρ α µ µ έ ς τα ε ι σ π ρ α ττόµ ε να τέ λ η δ ε ν κα λ ύ π το υ ν π λ ήρ ω ς τι ς δ α π ά νε ς ύ δ ρ ε υ σ ης. Μ όνο λ ί γ ε ς µ ε γ ά λ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ι ς ε µ φ α νί ζ ο υ ν µ ι κρ ή κε ρ δ ο φ ο ρ ί α. Σχ ε δ όν όλ ε ς ο ι µ ε γ ά λ ε ς π όλ ε ι ς έ χ ο υ ν ο ρ γ α νώ σ ε ι τι ς α ντί σ το ι χ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ήσ ε ι ς µ ε ο ρ γ α νω τι κά σ χ ήµ α τα το υ ι δ ι ω τι κο ύ δ ι κα ί ο υ (α νώ νυ µ ε ς ε τα ι ρ ε ί ε ς ), µ ε κύ ρ ι ο ή µ ο να δ ι κό µ έ το χ ο το ν α ντί σ το ι χ ο Ο.Τ.Α. (Μποναζούντας κ.α., 1999). Σε ό,τι α φ ο ρ ά την π ρ ω τε ύ ο υ σ α, το Β ε ρ ο λ ί νο υ δ ρ ο δ ο τε ί τα ι µ έ σ ω 9 ε γ κα τα σ τά σ ε ω ν ύ δ ρ ε υ σ ης, km α γ ω γ ώ ν, κα ι σ υ νδ έ σ ε ω ν, τα ο π ο ί α ε λ έ γ χ ο ντα ι α π ό την ε τα ι ρ ε ί α «Berliner Wasserbetriebe» (BWB). Π α ρ ά λ λ ηλ α η ε τα ι ρ ε ί α α υ τή έ χ ε ι την ε υ θ ύ νη της υ δ ρ ο δ ότησ ης ά λ λ ω ν 19 δ ήµ ω ν σ την ε υ ρ ύ τε ρ η π ε ρ ι ο χ ή το υ Β ε ρ ο λ ί νο υ, ε ξ υ π ηρ ε τώ ντα ς π ε ρ ί π ο υ κα το ί κο υ ς µ ε 3 hm 3 νε ρ ο ύ ε τησ ί ω ς (Berliner Wassertriebe, 2002) Ιταλία Η π α ρ ο χ ή π όσ ι µ ο υ ύ δ α το ς υ π ήρ ξ ε π ά ντο τε σ ηµ α ντι κό θ έ µ α γ ι α την Ι τα λ ί α, η ο π ο ί α τα τε λ ε υ τα ί α χ ρ όνι α έ χ ε ι τε θ ε ί υ π ό ι δ ι ω τι κό έ λ ε γ χ ο. Χ α ρ α κτηρ ι σ τι κότε ρ ο π α ρ ά δ ε ι γ µ α α π ο τε λ ε ί το σ ύ σ τηµ α υ δ ρ ο δ ότησ ης της Ρ ώ µ ης. Οι υ π ηρ ε σ ί ε ς νε ρ ο ύ σ την α σ τι κή π ε ρ ι ο χ ή της Ρ ώ µ ης ε ί να ι ε ντο λ ο δ όχ ο ι της «ACEA» (Azienda Municipale Energia ed Ambiente), α ρ χ ι κά µ ι α ς δ ηµ όσ ι α ς ε π ι χ ε ί ρ ησ ης ε λ ε γ χ όµ ε νης α π ό το δ ήµ ο. Ι δ ρ ύ θ ηκε σ τι ς α ρ χ έ ς το υ α ι ώ να µ όνο γ ι α την π α ρ ο χ ή ηλ ε κτρ ι κο ύ, το 1964 της α να τέ θ ηκε η υ π ηρ ε σ ί α ύ δ ρ ε υ σ ης κα ι το 1985 η σ υ λ λ ο γ ή κα ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τω ν α π ο β λ ήτω ν (Μποναζούντας κ.α., 1999). Ακο λ ο υ θ ώ ντα ς µ ι α α π όφ α σ η το υ σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τω ν δ ι ε υ θ υ ντώ ν π ο υ λ ήφ θ ηκε το 1997, η «ACEA» έ χ ε ι τώ ρ α µ ε τα τρ α π ε ί σ ε α νώ νυ µ η ε τα ι ρ ε ί α, ε π ί σ ης σ ύ µ φ ω να µ ε τα κρ ι τήρ ι α ι δ ι ω τι κο π ο ί ησ ης π ο υ ε π ι β ά λ λ ο ντα ι α π ό την Ι τα λ ι κή νο µ ο θ ε σ ί α. Π α ρ α δ ο σ ι α κά η «ACEA» έ χ ε ι π α ί ξ ε ι έ να θ ε µ ε λ ι ώ δ η ρ όλ ο σ την κο ι νω νι κή κα ι ο ι κο νο µ ι κή α νά π τυ ξ η της π όλ ης της Ρ ώ µ ης. Στο ν το µ έ α το υ π όσ ι µ ο υ ύ δ α το ς υ π ήρ ξ ε π ά ντα η β α σ ι κή υ π ηρ ε σ ί α γ ι α το σ χ ε δ ι α σ µ ό 17

26 και τ ην κατ ασ κε υ ή υ πο δ ο µ ώ ν πο υ σ τ ό χ ε υ αν σ τ η σ υ λ λ ο γ ή, µ ε τ αφ ο ρ ά και δ ιαν ο µ ή ν ε ρ ο ύ σ ε πλ ηθ υ σ µ ό πε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν από κατ ο ί κο υ ς δ ιασ κο ρ πισ µ έ ν ο υ ς σ τ ην πό λ η και τ ις γ ε ιτ ο ν ικέ ς πε ρ ιο χ έ ς (Μποναζούντας κ.α., 1999). Ο ι υ δ ατ ικέ ς αν ά γ κε ς καλ ύ πτ ο ν τ αι από 5 δ ιαφ ο ρ ε τ ικέ ς πηγ έ ς, η πιο σ ηµ αν τ ική από τ ις ο πο ί ε ς ε ί ν αι ο ι Πηγ έ ς Peschiera, πο υ β ρ ί σ κο ν τ αι σ ε µ ια αν θ ρ ακώ δ η ζ ώ ν η σ τ α Α πέ ν ν ιν α, πε ρ ί πο υ 100 km µ ακρ ιά από τ η Ρ ώ µ η. Η σ υ ν ο λ ική µ έ γ ισ τ η δ ιαθ έ σ ιµ η παρ ο χ ή ε ί ν αι πε ρ ί πο υ 23 m 3 /s, από τ α ο πο ί α τ α 18 m 3 /s παρ έ χ ο ν τ αι από τ ις Πηγ έ ς Peschiera. Τ ο ν ε ρ ό µ ε τ αφ έ ρ ε τ αι σ τ η Ρ ώ µ η µ έ σ ω τ ρ ιώ ν κύ ρ ιω ν σ υ σ τ ηµ ά τ ω ν υ δ ρ αγ ω γ ώ ν και δ ιαν έ µ ε τ αι µ έ σ ω ε ν ό ς δ ικτ ύ ο υ πο υ έ χ ε ι σ υ ν ο λ ικό µ ή κο ς km. Η απο δ ο τ ικό τ ητ α και η σ υ ν έ χ ε ια τ ης υ πηρ ε σ ί ας ε γ γ υ ώ ν τ αι µ έ σ ω 35 δ ε ξ αµ ε ν ώ ν πο ικί λ ο υ µ ε γ έ θ ο υ ς, πο υ έ χ ο υ ν σ υ ν ο λ ική χ ω ρ ητ ικό τ ητ α m 3. Σ ε ό ρ ο υ ς ε τ ή σ ιο υ υ δ ατ ικο ύ ισ ο ζ υ γ ί ο υ, η πο σ ό τ ητ α πο υ δ ιαν έ µ ε τ αι σ τ ο ν σ υ ν ο λ ικά ε ξ υ πηρ ε τ ο ύ µ ε ν ο πλ ηθ υ σ µ ό υ πο λ ο γ ί ζ ε τ αι σ ε 376 hm 3, µ ε δ ιαθ ε σ ιµ ό τ ητ α 500 lt/ηµ έ ρ α/κά τ ο ικο. Η υ πηρ ε σ ί α παρ έ χ ε τ αι σ ε πε λ ά τ ε ς. Η «ACEA» παρ έ χ ε ι ε πί σ ης µ η πό σ ιµ ο ν ε ρ ό, κυ ρ ί ω ς αν τ λ ο ύ µ ε ν ο από τ ο ν Τ ί β ε ρ η και ά λ λ ε ς χ αµ ηλ ή ς πο ιό τ ητ ας πηγ έ ς, σ ε ε τ ή σ ια πο σ ό τ ητ α 19 hm 3 πο υ πρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ αι γ ια τ η δ ιατ ή ρ ησ η ισ τ ο ρ ικώ ν αν έ σ ε ω ν και τ ην ε γ γ ύ ησ η ε ιδ ικώ ν χ ρ ή σ ε ω ν. Α υ τ ό ε πιτ υ γ χ ά ν ε τ αι µ έ σ ω τ ε σ σ ά ρ ω ν ξ ε χ ω ρ ισ τ ώ ν υ δ ρ αγ ω γ ε ί ω ν, πο υ έ χ ο υ ν σ υ ν ο λ ικό µ ή κο ς 297 km, και β ασ ί ζ ε τ αι σ ε 8 δ ε ξ αµ ε ν έ ς µ ε σ υ ν ο λ ική χ ω ρ ητ ικό τ ητ α m 3 (Μποναζούντας κ.α., 1999) Ολλανδία Σ τ ην Ο λ λ αν δ ί α η β ασ ική πηγ ή ά ν τ λ ησ ης ν ε ρ ο ύ ε ί ν αι τ α υ πό γ ε ια ύ δ ατ α. Τ α ε πιφ αν ε ιακά ύ δ ατ α χ ρ ησ ιµ ο πο ιο ύ ν τ αι ά µ ε σ α (χ ω ρ ί ς ε πε ξ ε ρ γ ασ ί α) ε ί τ ε έ µ µ ε σ α (µ ε ε πε ξ ε ρ γ ασ ί α - µ έ σ ω τ ε χ ν ητ ο ύ ε µ πλ ο υ τ ισ µ ο ύ ). Παρ ό λ ο πο υ η αν αλ ο γ ί α µ ε τ αξ ύ υ πό γ ε ιω ν και ε πιφ αν ε ιακώ ν υ δ ά τ ω ν γ ια τ ην ά ν τ λ ησ η πό σ ιµ ο υ ν ε ρ ο ύ παρ αµ έ ν ε ι από τ ο 1910 σ ε 2:1, η σ ύ γ χ ρ ο ν η πο λ ιτ ική σ χ ε δ ί ασ η απαιτ ε ί τ ην κά λ υ ψ η τ ης αυ ξ αν ό µ ε ν ης ζ ή τ ησ ης πό σ ιµ ο υ ν ε ρ ο ύ από τ α ε πιφ αν ε ιακά ύ δ ατ α (Μποναζούντας κ.α., 1999). 18

27 Η δ ι ο ι κ ητ ι κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η τ ης δ ι α χεί ρ ι σ ης υ δ ά τ ι ν ω ν π ό ρ ω ν σ τ ην Ο λ λ α ν δ ί α σ υ γ κ ρ ο τ εί τ α ι α π ό τ ρ ί α επ ί π εδ α, τ ο εθ ν ι κ ό, τ ο επ α ρ χι α κ ό κ α ι τ ο π ερ ι φ ερ ει α κ ό τ ο π ι κ ό (Wennemar, 1996) Σ ε επ α ρ χι α κ ό επ ί π εδ ο (provincial level) έ χο υ ν α ρ µ ο δ ι ό τ ητ ες ο ι δ ώ δ εκ α Ε π α ρ χί ες, ο ι ο π ο ί ες δ ι α θ έ τ ο υ ν δ ώ δ εκ α επ α ρ χι α κ ά ν ο µ ο θ ετ ι κ ά σ ώ µ α τ α κ α ι εκ τ ελ εσ τ ι κ έ ς εξ ο υ σ ί ες υ π εύ θ υ ν α γ ι α τ η δ ι α χεί ρ ι σ η σ ε σ τ ρ α τ ηγ ι κ ό επ ί π εδ ο τ ω ν επ ι φ α ν ει α κ ώ ν κ α ι υ π ο γ εί ω ν π ερ ι φ ερ ει α κ ώ ν υ δ ά τ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι τ η λ ει τ ο υ ρ γ ι κ ή δ ι α χεί ρ ι σ η τ ω ν υ π ο γ εί ω ν υ δ ά τ ω ν, σ υ µ π ερ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν κ α ι τ ω ν α δ ει ώ ν ά ν τ λ ησ ης α υ τ ώ ν. Σ ε π ερ ι φ ερ ει α κ ό - τ ο π ι κ ό επ ί π εδ ο α ρ µ ο δ ι ό τ ητ ες έ χο υ ν τ α Σ υ µ β ο ύ λ ι α Ν ερ ο ύ (Water Boards) τ α ο π ο ί α χα ρ α κ τ ηρ ί ζ ο ν τ α ι ω ς «λ ει τ ο υ ρ γ ι κ ά» κ υ β ερ ν ητ ι κ ά σ ώ µ α τ α κ α ι επ ο π τ εύ ο ν τ α ι α π ό τ ι ς επ α ρ χι α κ έ ς α ρ χέ ς. Έ χο υ ν κ υ ρ ί ω ς λ α ϊ κ ή σ ύ ν θ εσ η κ α ι δ ρ α σ τ ηρ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ τ ο ν τ ο µ έ α τ ης δ ι ο ι κ ητ ι κ ή ς κ α ι ν ο µ ο θ ετ ι κ ή ς εξ ο υ σ ί α ς, α ν α φ ο ρ ι κ ά µ ε τ ην π ο ι ό τ ητ α κ α ι π ο σ ό τ ητ α τ ω ν µ η-κ ρ α τ ι κ ώ ν επ ι φ α ν ει α κ ώ ν υ δ ά τ ω ν (Wennemar, 1996). Η π α ρ ο χή π ό σ ι µ ο υ ν ερ ο ύ σ τ ην Ο λ λ α ν δ ί α θ εω ρ εί τ α ι γ εν ι κ ά επ ι τ υ χή ς κ α ι χα ρ α κ τ ηρ ί ζ ετ α ι ω ς υ ψ ηλ ο ύ επ ι π έ δ ο υ. Ο ι ετ α ι ρ εί ες ύ δ ρ ευ σ ης α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς σ ε τ ο µ εί ς π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ην π ο ι ό τ ητ α τ ο υ π ό σ ι µ ο υ ύ δ α τ ο ς, σ τ ην α ξ ι ο π ι σ τ ί α κ α ι τ η σ υ ν έ χει α τ ης π α ρ ο χή ς, τ ο ν έ λ εγ χο τ ω ν δ ι α ρ ρ ο ώ ν, τ ι ς π ερ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς επ ι π τ ώ σ ει ς κ α ι τ ην τ ι µ ο λ ο γ ι α κ ή π ο λ ι τ ι κ ή (Εndware, 1998). Π α ρ óλ ο π ο υ ο ι π ρ ο ο π τ ι κ έ ς γ ι α τ ο µ έ λ λ ο ν δ ι α φ α ί ν ο ν τ α ι θ ετ ι κ έ ς, εν τ ο ύ τ ο ι ς κ α ι σ τ ην Ο λ λ α ν δ ί α ο ι σ υ ζ ητ ή σ ει ς γ ι α τ η α π ελ ευ θ έ ρ ω σ η κ α ι τ ην ι δ ι ω τ ι κ ο π ο ί ησ η τ ης π α ρ ο χή ς π ό σ ι µ ο υ ύ δ α τ ο ς σ υ ν εχί ζ ο υ ν ν α εί ν α ι ζ ω ηρ έ ς. Ε ι δ ι κ ά γ ι α τ ην π α ρ ο χή π ό σ ι µ ο υ ύ δ α τ ο ς λ ει τ ο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ην Ο λ λ α ν δ ί α εί κ ο σ ι π έ ν τ ε (25) ετ α ι ρ εί ες ύ δ α τ ο ς, σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ι δ ι ω τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ, (ετ α ι ρ εί ες π ερ ι ο ρ ι σ µ έ ν ης ευ θ ύ ν ης ) τ ω ν ο π ο ί ω ν ο ι µ ετ ο χέ ς κ α τ ά κ α ν ό ν α α ν ή κ ο υ ν σ ε δ ηµ ο τ ι κ έ ς α ρ χέ ς (επ α ρ χί ες κ α ι ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ ησ ης ). ύ ο α π ό τ ι ς ετ α ι ρ ί ες α ν ή κ ο υ ν α π ο κ λ ει σ τ ι κ ά σ τ ο υ ς δ ή µ ο υ ς τ ο υ Ά µ σ τ ερ ν τ α µ κ α ι Γ κ ρ ό ν ι ν χεν κ α ι υ π ά ρ χει µ ί α π ο υ α ν ή κ ει σ ε ι δ ι ώ τ ες (Wennemar, 1998). Ο ι ετ α ι ρ εί ες ύ δ α τ ο ς έ χο υ ν µ ί α κ εν τ ρ ι κ ή έ ν ω σ η, τ ην Ο λ λ α ν δ ι κ ή Έ ν ω σ η Υ δ ά τ ι ν ω ν Ε π ι χει ρ ή σ εω ν (VEWIN), η ο π ο ί α µ ετ έ χει κ α τ ά α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ ρ ό π ο σ τ η χά ρ α ξ η τ ης κ υ β ερ ν ητ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς. Υ π ά ρ χει επ ί σ ης κ α ι µ ι α ά λ λ η έ ν ω σ η (KIWA) η ο π ο ί α έ χει γ ν ω µ ο δ ο τ ι κ ό, ερ ευ ν ητ ι κ ό κ α ι ελ εγ κ τ ι κ ό έ ρ γ ο. 19

28 Οι ε τ α ιρ ε ί ε ς ύ δα τ ο ς ε ί ν α ι κ ο ιν ω φ ε λ ε ί ς κ α ι κ α τ ά κ α ν ό ν α ο ι µ έ τ ο χ ο ι τ ο υ ς λ α µ β ά ν ο υ ν έ ν α χ α µ ηλ ό µ έ ρ ισ µ α ε π ί τ ης ο ν ο µ α σ τ ικ ής α ξ ί α ς τ ω ν µ ε τ ο χ ώ ν τ ο υ ς, ε ν ώ π ιθ α ν ά κ έ ρ δη ε π ε ν δύ ο ν τ α ι σ τ ην ε τ α ιρ ί α. Ε π ο π τ ε ύ ο ν τ α ι α π ό τ ο σ ώ µ α Ε π ιτ ρ ό π ω ν (ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ά ό ρ γ α ν α ε π α ρ χ ια κ ο ύ ε π ιπ έ δο υ ), ο ι ο π ο ί ο ι ε ί ν α ι κ υ ρ ί ω ς µ έ λ η τ ω ν ε π α ρ χ ια κ ώ ν ή τ ο π ικ ώ ν σ υ µ β ο υ λ ί ω ν κ α ι ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ ό σ ο τ ο υ ς µ ε τ ό χ ο υ ς ό σ ο κ α ι τ ο δηµ ό σ ιο σ υ µ φ έ ρ ο ν. Σ τ ο σ ηµ ε ί ο α υ τ ό π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ισ τ ε ί ό τ ι σ τ ις α ρ µ ο διό τ ητ ε ς τ ω ν ε τ α ιρ ιώ ν ύ δρ ε υ σ ης δε ν α ν ήκ ε ι η δια χ ε ί ρ ισ η τ ω ν σ υ σ τ ηµ ά τ ω ν α π ο χ έ τ ε υ σ ης (Al J. et al., 1999) Ηνωµένο Β α σ ί λ ε ι ο Σ τ ο Ην ω µ έ ν ο Βα σ ί λ ε ιο τ α ε π ιφ α ν ε ια κ ά ύ δα τ α π α ρ έ χ ο υ ν τ ο 65% τ ης δηµ ό σ ια ς ύ δρ ε υ σ ης α ν κ α ι τ ο π ο σ ο σ τ ό α υ τ ό δια φ ο ρ ο π ο ιε ί τ α ι κ α τ ά τ ό π ο υ ς. Τ ο α ν τ λ ο ύ µ ε ν ο α π ό τ ο υ ς υ π ό γ ε ιο υ ς υ δρ ο φ ο ρ ε ί ς ν ε ρ ό χ ρ ησ ιµ ο π ο ιε ί τ α ι σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις : γ ια τ ην ύ δρ ε υ σ η κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν κ α ι ν ο ικ ο κ υ ρ ιώ ν, σ τ η γ ε ω ρ γ ί α, σ τ η β ιο µ ηχ α ν ί α κ α ι σ ε π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις. Ε π ί σ ης, σ υ λ λ έ γ ο ν τ α ι τ α ύ δα τ α τ ω ν π α λ ιρ ρ ο ιώ ν κ α ι χ ρ ησ ιµ ο π ο ιο ύ ν τ α ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά γ ια ψ υ κ τ ικ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς σ τ ο υ ς σ τ α θ µ ο ύ ς π α ρ α γ ω γ ής ηλ ε κ τ ρ ικ ής ε ν έ ρ γ ε ια ς (Gray, 1994). χ ε ί ρ τ ο υ π ό σ ο υ ύ τ ο ς σ τ ο α σ κ ε ί τ α α π ό ε π ε ε τ ο υ τ ο ύ τ ο µ έ α σ υ γ κ ρ ό τ τ ο υ ε τ α ο ύ τ ο υ ς κ ε φ α λ α ί ο υ ε ί ν α π ο λ υ µ ε τ ο χ κ α ο µ ε τ ο χ έ ς α υ τ ώ ν ε ί ν α ε α γ µ έ ν ε ς σ τ ο χ ρ α τ τ Η δια ισ η ιµ δα Η.Β. ι ιχ ιρ ήσ ις ιδιω ικ. Η ησ η ιρ ικ ι ικ ή ι ι ι ισ ηµ ισ ήρ ιο. Οι υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δα τ ο ς σ τ η Βρ ε τ α ν ί α κ α ι σ τ ην Ου α λ ί α ιδιω τ ικ ο π ο ιήθ ηκ α ν τ ο 1989 κ α ι π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο υ ν δέ κ α π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς ε τ α ιρ ε ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης κ α ι α π ο χ έ τ ε υ σ ης (WaSCs) κ α ι α π ό 17 ιδιω τ ικ έ ς ε τ α ιρ ί ε ς π α ρ ο χ ής ύ δρ ε υ σ ης (WoCs). Οι δέ κ α ε τ α ιρ ε ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης κ α ι α π ο χ έ τ ε υ σ ης (WaSCs) π α ρ έ χ ο υ ν υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης κ α ι α π ο χ έ τ ε υ σ ης κ α ι σ χ ηµ α τ ί σ τ ηκ α ν α π ό τ ις π α λ ιέ ς π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς (δηµ ο τ ικ έ ς ) υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης. Σ τ ις κ υ ρ ιό τ ε ρ ε ς δρ α σ τ ηρ ιό τ ητ έ ς τ ο υ ς π ε ρ ιλ α µ β ά ν ο ν τ α ι (Μποναζούντας κ.α., 1999): ά ν τ λ ησ η υ δά τ ω ν α π ό π ο τ ά µ ια, λ ί µ ν ε ς κ α ι υ π ό γ ε ιε ς π ηγ έ ς, ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τ ω ν υ δά τ ω ν σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ις π ρ ο δια γ ρ α φ έ ς π ο υ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ο ν ό µ ο, 20

29 διανοµή τ ου π όσ ιµου νε ρ ού σ τ α νοικ οκ υ ρ ιά κ αι σ τ ις ε π ιχ ε ιρ ήσ ε ις, σ υ λ λ ογ ή κ αι κ ατ ε ρ γ ασ ί α τ ω ν απ οβ λ ήτ ω ν σ ύ µφ ω να µε τ ις π ρ οδιαγ ρ αφ έ ς π ου ορ ί ζ οντ αι απ ό τ ο νόµο κ αι ε π ισ τ ρ οφ ή τ ου ς σ τ ο υ δά τ ινο π ε ρ ιβ ά λ λ ον. Ο ι µικ ρ ότ ε ρ ε ς ε τ αιρ ε ί ε ς π αρ οχ ής ύ δρ ε υ σ ης (WoCs) ε ί ναι αρ µόδιε ς µόνο γ ια τ ην ά ντ λ ησ η, κ ατ ε ρ γ ασ ί α κ αι διανοµή π όσ ιµου νε ρ ού. Η Water UK ε ί ναι ο ε µπ ορ ικ ός σ ύ νδε σ µος τ ης β ιοµηχ ανί ας. Ο ι ε τ αιρ ε ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης κ αι απ οχ έ τ ε υ σ ης (WaSCs) διε ξ ά γ ου ν σ ηµαντ ικ έ ς κ αι τ αχ έ ω ς αναπ τ υ σ σ όµε νε ς δε υ τ ε ρ ε ύ ου σ ε ς δρ ασ τ ηρ ιότ ητ ε ς, οι οπ οί ε ς π οικ ί λ ου ν απ ό τ ην κ ατ ε ρ γ ασ ί α κ αι διά θ ε σ η απ οβ λ ήτ ω ν ω ς τ ην π αρ οχ ή σ υ µβ ου λ ώ ν σ χ ε τ ικ ά µε τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ον κ αι τ ις ανανε ώ σ ιµε ς π ηγ έ ς ε νέ ρ γ ε ιας. Η π αρ ά λ λ ηλ η αυ τ ή ε π ιχ ε ιρ ηµατ ικ ή δρ ασ τ ηρ ιότ ητ α σ υ ντ ε λ ε ί σ τ ην αύ ξ ησ η τ ω ν ε σ όδω ν τ ου ς, ω ς ε κ τ ης ανε λ ασ τ ικ ότ ητ ας τ ης αύ ξ ησ ης τ ω ν ε σ όδω ν τ όσ ο απ ό τ ις δρ ασ τ ηρ ιότ ητ ε ς π ου σ χ ε τ ί ζ οντ αι µε τ ο κ αθ αρ ό νε ρ ό όσ ο κ αι µε αυ τ έ ς π ου σ χ ε τ ί ζ οντ αι µε τ α απ όβ λ ητ α, κ αθ ώ ς κ αι απ ό τ ον ολ οέ να ε ντ ονότ ε ρ ο αντ αγ ω νισ µό (Μποναζούντας κ.α., 1999). Σ τ η Σ κ οτ ί α, οι υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης κ αι απ οχ έ τ ε υ σ ης π αρ έ χ οντ αι απ ό τ ρ ε ις δηµόσ ιε ς Επ ιχ ε ιρ ήσ ε ις Ύ δρ ε υ σ ης (σ τ α ανατ ολ ικ ά, σ τ α β όρ ε ια κ αι σ τ α δυ τ ικ ά τ ης Σ κ οτ ί ας), ε νώ σ τ η β όρ ε ια Ι ρ λ ανδί α οι υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης έ γ κ ε ιντ αι σ τ ην αρ µοδιότ ητ α διά φ ορ ω ν κ υ β ε ρ νητ ικ ώ ν φ ορ έ ω ν κ αι ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ώ ν ορ γ ά νω ν. Τ ο νε ρ ό διανέ µε τ αι σ τ ου ς κ ατ αναλ ω τ έ ς απ ό τ ις ε γ κ ατ ασ τ ά σ ε ις κ ατ ε ρ γ ασ ί ας ύ δατ ος (WTWs) µέ σ ω ε νός π ε ρ ί π λ οκ ου δικ τ ύ ου διανοµής, τ ο οπ οί ο π ε ρ ιλ αµβ ά νε ι δε ξ αµε νέ ς, γ ρ αµµέ ς κ ε ντ ρ ικ ώ ν αγ ω γ ώ ν κ αι αγ ω γ ού ς διανοµής. Ο ι αγ ω γ οί ύ δρ ε υ σ ης ανήκ ου ν σ τ ην ε τ αιρ ε ί α ύ δρ ε υ σ ης η οπ οί α κ αι τ ου ς διαχ ε ιρ ί ζ ε τ αι κ αι τ ο µήκ ος τ ου ς µπ ορ ε ί να φ τ ά νε ι τ α km. Σ ύ µφ ω να µε τ ου ς σ υ µπ λ ηρ ω µατ ικ ού ς νόµου ς γ ια τ ην π αρ οχ ή ύ δρ ε υ σ ης, οι ε τ αιρ ε ί ε ς ύ δρ ε υ σ ης ε ί ναι υ π ε ύ θ υ νε ς γ ια τ ο δί κ τ υ ο διανοµής έ ω ς τ ην π ί σ ω ά κ ρ η τ ου αυ τ οκ ινητ όδρ οµου ή τ ου δρ όµου όπ ου β ρ ί σ κ ε τ αι ο αγ ω γ ός ύ δατ ος (Μποναζούντας κ.α., 1999) Σ ε ό,τ ι αφ ορ ά τ ο Λ ονδί νο, η διαχ ε ί ρ ισ η τ ης ύ δρ ε υ σ ης διε ξ ά γ ε τ αι απ ό τ ην ε τ αιρ ε ί α «Thames Water Utilities» κ αλ ύ π τ οντ ας τ ις υ δρ ε υ τ ικ έ ς ανά γ κ ε ς τ ω ν κ ατ αναλ ω τ ώ ν τ ης Α γ γ λ ικ ής π ρ ω τ ε ύ ου σ ας π ου ανέ ρ χ οντ αι π ε ρ ί π ου σ ε m 3 /ηµέ ρ α µε km αγ ω γ ώ ν (Μποναζούντας κ.α., 1999). Τ ο νε ρ ό π ρ οέ ρ χ ε τ αι κ υ ρ ί ω ς απ ό ε π ιφ ανε ιακ ά απ οθ έ µατ α, κ αι σ υ γ κ ε κ ρ ιµέ να απ ό τ ου ς π οτ αµού ς Τ ά µε σ η (Thames) κ αι 21

30 Λι (Lee). Έ ν α µ ικ ρ ό ποσ οσ τ ό ν ε ρ ού πρ οέ ρ χ ε τ α ι κ α ι α πό τ ον υ πό γ ε ιο υ δρ οφ ορ έ α µ ε χ ρ ήσ η α ν τ λ ιοσ τ α σ ί ω ν. 1.5 Αντικείµενο κα ι σ τό χ οι τη ς δ ιπ λ ω µα τική ς ερ γ α σ ία ς Η ορ θ ολ ογ ικ ό τ ε ρ η δια χ ε ί ρ ισ η τ ω ν υ δα τ ικ ώ ν πό ρ ω ν α ποτ ε λ ε ί σ τ ις µ έ ρ ε ς µ α ς τ ην α πά ν τ ησ η σ τ ην σ υ ν ε χ ό µ ε ν η α ύ ξ ησ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν σ ε ν ε ρ ό που πρ οκ ύ πτ ε ι α πό τ ην β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν σ υ ν θ ηκ ώ ν δια β ί ω σ ης γ ε ν ικ ό τ ε ρ α, α λ λ ά κ α ι ε ιδικ ό τ ε ρ α σ τ ο ν οµ ό τ ης Ατ τ ικ ής. Ή δη σ τ ην Ατ τ ικ ή οι α ν ά γ κ ε ς κ α λ ύ πτ ον τ α ι µ ε ν ε ρ ό που πρ οέ ρ χ ε τ α ι α πό ε κ α τ ον τ ά δε ς χ ιλ ιό µ ε τ ρ α µ α κ ρ ιά µ ε µ ε γ ά λ ο κ ό σ τ ος κ α ι τ ο ε ρ ώ τ ηµ α που τ ί θ ε τ α ι ε ί ν α ι ε ά ν τ ο ν ε ρ ό α υ τ ό α ξ ιοποιε ί τ α ι µ ε τ ον β έ λ τ ισ τ ο δυ ν α τ ό τ ρ ό πο κ α θ ώ ς κ α ι α ν ε ί ν α ι δυ ν α τ ή η ε ξ οικ ον ό µ ησ η τ ου, τ ό σ ο µ ε τ ην β ε λ τ ί ω σ η ή τ ην ε πέ κ τ α σ η τ ω ν υ πα ρ χ ου σ ώ ν υ ποδοµ ώ ν ή µ ε τ ην α ξ ιοποί ησ η ε ν α λ λ α κ τ ικ ώ ν πηγ ώ ν υ δρ οδό τ ησ ης ό σ ο κ α ι µ ε τ ην α κ ολ ου θ ού µ ε ν η πολ ιτ ικ ή ε κ µ έ ρ ου ς τ ω ν ε κ ά σ τ οτ ε α ρ µ ό διω ν φ ορ έ ω ν. Αυ τ ή τ ην σ τ ιγ µ ή, ό πω ς πα ρ ου σ ιά σ τ ηκ ε κ α ι ν ω ρ ί τ ε ρ α, σ ε πολ λ έ ς πε ρ ιοχ έ ς η ε υ θ ύ ν η τ ης υ δρ οδό τ ησ ης β ρ ί σ κ ε τ α ι υ πό τ ην «σ κ έ πη» τ ης Ε.Υ.Α.Π. Ω σ τ ό σ ο, α πό τ ο σ ύ ν ολ ο τ ω ν 112 δήµ ω ν κ α ι κ οιν οτ ήτ ω ν που κ α τ α γ ρ ά φ ηκ α ν ν ω ρ ί τ ε ρ α, σ τ ου ς 65 (58% τ ου σ υ ν ό λ ου ), οι τ οπικ έ ς α ρ χ έ ς, α υ τ ό ν οµ α ή σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ην Ε.Υ.Α.Π., έ χ ου ν σ υ µ µ ε τ οχ ή σ τ ην ε υ θ ύ ν η πα ρ οχ ής ύ δα τ ος σ τ ου ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς. Σ τ ό χ ος λ οιπό ν τ ης πα ρ ού σ α ς διπλ ω µ α τ ικ ής ε ί ν α ι ν α δώ σ ε ι τ ην γ ε ν ικ ή ε ικ ό ν α τ ω ν σ υ ν θ ηκ ώ ν ύ δρ ε υ σ ης σ τ ις πε ρ ιοχ έ ς ό που, ε ί τ ε υ δρ ε ύ ον τ α ι α υ τ ό ν οµ α µ έ σ ω γ ε ω τ ρ ήσ ε ω ν, ε ί τ ε χ ρ ησ ιµ οποιώ ν τ α ς ν ε ρ ό α πό τ ην Ε.Υ.Α.Π. α λ λ ά µ ε τ ην ε ν ε ρ γ ό σ υ µ µ ε τ οχ ή κ α ι τ ω ν δήµ ω ν κ α ι κ οιν οτ ήτ ω ν σ τ ην δια δικ α σ ί α α υ τ ή. Σ ε α υ τ ό τ ο πλ α ί σ ιο πε ρ ιλ α µ β ά ν ε τ α ι η α πογ ρ α φ ή τ ω ν τ ε χ ν ικ ώ ν χ α ρ α κ τ ηρ ισ τ ικ ώ ν τ ω ν δικ τ ύ ω ν κ α ι τ ω ν δια ρ ρ οώ ν τ ου ς, η κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν ε ν α λ λ α κ τ ικ ώ ν πηγ ώ ν υ δρ οδό τ ησ ης τ ω ν δήµ ω ν κ α ι κ οιν οτ ήτ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι η ε κ τ ί µ ησ η τ ης β ιω σ ιµ ό τ ητ α ς τ ου ς σ τ ο µ έ λ λ ον, η ποιό τ ητ α τ ου πα ρ ε χ ό µ ε ν ου ύ δα τ ος κ α θ ώ ς κ α ι τ α πρ οβ λ ήµ α τ α που ε µ φ α ν ί ζ ον τ α ι κ α τ ά κ α ιρ ού ς. Β α σ ικ ή σ υ ν ισ τ ώ σ α τ ω ν ε κ ά σ τ οτ ε πολ ιτ ικ ώ ν ε ξ οικ ον ό µ ησ ης κ α ι σ ω σ τ ής δια χ ε ί ρ ισ ης τ ου ν ε ρ ού α ποτ ε λ ε ί κ α ι η τ ιµ ολ ό γ ησ η τ ου κ α ι α υ τ ό γ ια τ ί η τ ιµ ολ ογ ια κ ή πολ ιτ ικ ή ε πηρ ε ά ζ ε ι ά µ ε σ α τ ις κ α τ α ν α λ ώ σ ε ις, ε ν ώ τ ο ε πί πε δο τ ω ν ε σ ό δω ν κ α ι ο τ ρ ό πος διά θ ε σ ής τ ου ς α ν α µ έ ν ε τ α ι ν α δώ σ ου ν µ ια ξ ε κ ά θ α ρ η ε ικ ό ν α τ ό σ ο γ ια τ ην ποιό τ ητ α τ ω ν υ ποδοµ ώ ν ό σ ο κ α ι γ ια τ ις µ ε λ λ ον τ ικ έ ς πολ ιτ ικ έ ς δια χ ε ί ρ ισ ης τ ω ν δικ τ ύ ω ν, γ ι α υ τ ό κ α ι ε ξ ε τ ά ζ ον τ α ι σ ε ξ ε χ ω ρ ισ τ ό κ ε φ ά λ α ιο. 22

31 Μ Στα π λ αί σ ι α της π αρ ο ύ σ ας δ ι π λ ω µ ατι κ ή ς ε π ι χ ε ι ρ ε ί ται ε π ί σ ης µ ι α σ ύ γ κ ρ ι σ η το υ ε π ι π έ δ ο υ τω ν π αρ ε χ ό µ ε ν ω ν υ π ηρ ε σ ι ώ ν τό σ ο µ ε ταξ ύ της Ε.Υ.Α.Π. κ αι τω ν Ο.Τ.Α. π ο υ υ δ ρ ο δ ο το ύ ν ται αυ τό ν ο µ α, ό σ ο κ αι τω ν Ο.Τ.Α. µ ε ταξ ύ το υ ς ώ σ τε ν α π ρ ο κ ύ ψ ε ι η ε π ί δ ρ ασ η τω ν ε π ι µ έ ρ ο υ ς ι δ ι αί τε ρ ω ν κ ατά τό π ο υ ς χ αρ ακ τηρ ι σ τι κ ώ ν σ την σ υ ν ο λ ι κ ή ε ι κ ό ν α της ε κ ά σ το τε υ δ ρ ο δ ό τησ ης αλ λ ά κ αι ν α π αρ ο υ σ ι ασ το ύ ν ο ι ο µ ο ι ό τητε ς κ αι ο ι δ ι αφ ο ρ έ ς µ ε ταξ ύ τω ν Ο.Τ.Α. π ο υ έ χ ο υ ν δ ηµ ι ο υ ρ γ ηθ ε ί απ ό το υ π ε ρ ε ι κ ο σ αε τέ ς αυ τό ι δ ι ό τυ π ο σ ύ σ τηµ α δ ι αχ ε ί ρ ι σ ης. υ σ τυ χ ώ ς, σ υ ν ο λ ι κ ή έ ρ ε υ ν α π ο υ ν α αφ ο ρ ά τι ς π ε ρ ι ο χ έ ς µ ε λ έ της δ ε ν έ χ ε ι υ π ά ρ ξ ε ι κ ατά το π αρ ε λ θ ό ν. Η π αρ ο ύ σ α δ ι π λ ω µ ατι κ ή ε ρ γ ασ ί α φ ι λ ο δ ο ξ ε ί ν α απ ο τε λ έ σ ε ι την π ρ ώ τη ο ρ γ αν ω µ έ ν η π ρ ο σ π ά θ ε ι α σ υ µ π λ ή ρ ω σ ης ε ν ό ς κ ε ν ο ύ π ο υ δ ι αδ ρ αµ ατί ζ ε ι κ αθ ο ρ ι σ τι κ ό ρ ό λ ο σ την δ ι αχ ε ί ρ ι σ η τω ν υ δ ατι κ ώ ν π ό ρ ω ν της Πρ ω τε ύ ο υ σ ας. 1.6 Μεθοδολογία ε γ ά λ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τηµ α κ ατά την ε κ π ό ν ησ η της π αρ ο ύ σ ας δ ι π λ ω µ ατι κ ή ς ε ρ γ ασ ί ας αφ ι ε ρ ώ θ ηκ ε γ ι α την σ υ λ λ ο γ ή π λ ηρ ο φ ο ρ ι ώ ν απ ό τι ς αρ µ ό δ ι ε ς τε χ ν ι κ έ ς υ π ηρ ε σ ί ε ς τω ν δ ή µ ω ν κ αι κ ο ι ν ο τή τω ν, κ αθ ώ ς ο ι µ ε γ ά λ ε ς απ ο σ τά σ ε ι ς, κ αι η δ υ σ κ ο λ ί α σ υ ν ά ν τησ ης µ ε το υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς π ο υ σ υ ν ή θ ω ς β ρ ί σ κ ο ν ταν σ ε ε ρ γ ασ ί ε ς π ε δ ί ο υ έ κ αν ε την δ ι αδ ι κ ασ ί α αυ τή ε ξ αι ρ ε τι κ ά χ ρ ο ν ο β ό ρ α. Αξ ί ζ ε ι ν α αν αφ ε ρ θ ε ί το γ ε γ ο ν ό ς ό τι ο ρ ι σ µ έ ν ε ς δ ηµ ο τι κ έ ς αρ χ έ ς κ αι υ π ηρ ε σ ί ε ς ε ί δ αν µ ε ε π ι φ ύ λ αξ η την κ ο ι ν ο π ο ί ησ η σ το ι χ ε ί ω ν αυ τή την χ ρ ο ν ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο. Β ασ ι κ ό κ ρ ι τή ρ ι ο λ ο ι π ό ν γ ι α το ε ί δ ο ς κ αι την π ο ι ό τητα τω ν σ το ι χ ε ί ω ν π ο υ σ υ λ λ έ χ θ ηκ αν ή ταν, ό π ω ς π ρ ο αν αφ έ ρ θ ηκ ε, τό σ ο η δ ι ά θ ε σ η σ υ ν ε ρ γ ασ ί ας ε κ µ έ ρ ο υ ς τω ν δ ηµ ο τι κ ώ ν αρ χ ώ ν, ό σ ο κ αι αυ τή ε κ µ έ ρ ο υ ς τω ν υ π ε υ θ ύ ν ω ν τω ν δ ι κ τύ ω ν. Γ ι αυ τό ά λ λ ω σ τε κ αι π αρ ατηρ ο ύ ν ται σ ηµ αν τι κ έ ς δ ι αφ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς αν ά µ ε σ α σ τα σ το ι χ ε ί α π ο υ δ ί ν ο ν ται απ ό το ν κ ά θ ε δ ή µ ο. Ακ ό µ α, δ ή µ ο ι µ ε ο ρ γ αν ω µ έ ν ε ς υ π ηρ ε σ ί ε ς ύ δ ρ ε υ σ ης, ε ί ν αι λ ο γ ι κ ό ν α δ ι αθ έ το υ ν π ε ρ ι σ σ ό τε ρ ο ακ ρ ι β ή ε ι κ ό ν α γ ι α το δ ί κ τυ ο το υ ς απ ό ά λ λ ο υ ς δ ή µ ο υ ς π ο υ γ ι α δ ι ά φ ο ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς υ σ τε ρ ο ύ ν σ ε αν τί σ το ι χ η ο ρ γ ά ν ω σ η. Β ε β αί ω ς θ α ή ταν φ ύ σ ε ι αδ ύ ν ατο ν α σ υ γ κ ε ν τρ ω θ ο ύ ν αν αλ υ τι κ έ ς π λ ηρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α το σ ύ ν ο λ ο τω ν Ο.Τ.Α. π ο υ δ ε ν ε ξ υ π ηρ ε το ύ ν ται ά µ ε σ α απ ό την Ε.Υ.Α.Π. Ά λ λ ω σ τε κ ά τι τέ το ι ο ξ ε φ ε ύ γ ε ι απ ό τα π λ αί σ ι α της π αρ ο ύ σ ας δ ι π λ ω µ ατι κ ή ς. Σε κ ά θ ε π ε ρ ί π τω σ η π ά ν τω ς έ γ ι ν ε π ρ ο σ π ά θ ε ι α 23

32 Μ να π αρ ο υ σ ι ασ το ύ ν ό λε ς ο ι π ε ρ ι π τώ σ ε ι ς ύ δ ρ ε υ σ η ς π ο υ σ υ ναντώ νται σ το λε κανο π έ δ ι ο (αυ το δ ύ ναµ α και µ ι κτά σ υ σ τή µ ατα ύ δ ρ ε υ σ η ς, υ δ ρ ε ύ σ ε ι ς απ ό σ υ λλό γ ο υ ς και ι δ ι ω τι κέ ς ε ται ρ ε ί ε ς κ.τ.λ.), έ τσ ι ώ σ τε τα ό π ο ι α σ υ µ π ε ρ ά σ µ ατα π ρ ο κύ ψ ο υ ν, να ε ί ναι αντι π ρ ο σ ω π ε υ τι κά γ ι α το σ ύ νο λο τω ν π ε ρ ι π τώ σ ε ω ν. ε β ά σ η τα π αρ απ ά νω λο ι π ό ν ε π ι λέ χ θ η καν π ρ ο ς ανά λυ σ η ο ι π ε ρ ι ο χ έ ς τη ς Α ττι κή ς δ υ τι κά το υ ά ξ ο να τη ς λε ω φ ό ρ ο υ Κ η φ ι σ ί ας, δ η λαδ ή τα β ό ρ ε ι α π ρ ο ά σ τι α και τα ανατο λι κά (Μ ε σ ό γ ε ι α Α ττι κή ς). Κ αι ο ι δ υ ο αυ τέ ς ο µ ά δ ε ς π ε ρ ι ο χ ώ ν π αρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν µ ε γ ά λο ε νδ ι αφ έ ρ ο ν καθ ώ ς τα τε λε υ ταί α χ ρ ό νι α τα β ό ρ ε ι α π ρ ο ά σ τι α απ ο τε λο ύ ν π ό λο έ λξ η ς τω ν κατο ί κω ν το υ υ π ο β αθ µ ι σ µ έ νο υ π ε ρ ι β αλλο ντι κά κέ ντρ ο υ τη ς Α θ ή νας αυ ξ ά νο ντας σ υ νε χ ώ ς το ν π λη θ υ σ µ ό το υ ς (ό π ω ς ε µ φ ανί ζ ε ται και π αρ ακά τω ) ε νώ ο ι π ε ρ ι ο χ έ ς τω ν Μ ε σ ο γ ε ί ω ν αναµ έ νε ται τα ε π ό µ ε να χ ρ ό νι α να έ χ ο υ ν απ ό το υ ς π ι ο υ ψ η λο ύ ς ρ υ θ µ ο ύ ς ανά π τυ ξ η ς λό γ ω και τη ς κατασ κε υ ή ς το υ νέ ο υ αε ρ ο δ ρ ο µ ί ο υ Α θ η νώ ν. Π ι ο σ υ γ κε κρ ι µ έ να και κατ αλφ αβ η τι κή σ ε ι ρ ά, ο ι π ε ρ ι ο χ έ ς µ ε λέ τη ς δ ί νο νται σ το ν π ί νακα 1.6 ε νώ απ ε ι κο νί ζ ο νται και σ το σ χ ή µ α 1.8. Σ ε ό λε ς το υ ς δ ή µ ο υ ς και κο ι νό τη τε ς το υ π ί νακα 1.6 αναζ η τή θ η καν απ ό το υ ς αντί σ το ι χ ο υ ς υ π ε υ θ ύ νο υ ς ό λε ς ο ι τε χ νι κέ ς, δ ι ο ι κη τι κέ ς, και ο ι κο νο µ ι κέ ς π λη ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ αφ ο ρ ο ύ ν το καθ ε σ τώ ς ύ δ ρ ε υ σ η ς το υ κά θ ε δ ή µ ο υ και κο ι νό τη τας, β ά σ ε ι ε νό ς καταλό γ ο υ π λη ρ ο φ ο ρ ι ώ ν µ ε τα ακό λο υ θ α π ε ρ ι ε χ ό µ ε να: 1. Γ ε νι κέ ς π λη ρ ο φ ο ρ ί ε ς (ι σ το ρ ι κό, γ ε νι κή κατά σ τασ η, π λη θ υ σ µ ό ς) 2. Τ ε χ νι κέ ς π λη ρ ο φ ο ρ ί ε ς Π ρ ο έ λε υ σ η νε ρ ο ύ -γ ε ω τρ ή σ ε ι ς- ά λλε ς π η γ έ ς Π ο ι ό τη τα νε ρ ο ύ - έ λε γ χ ο ι ί κτυ ο δ ι ανο µ ή ς (το π ο γ ρ αφ ι κά σ χ έ δ ι α) Β ά θ η δ ι κτύ ο υ, υ λι κά αγ ω γ ώ ν, σ υ νο λι κή έ κτασ η δ ι κτύ ο υ Υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς δ ε ξ αµ ε νέ ς Υ δ ρ ό µ ε τρ α ι αρ ρ ο έ ς Α ντλι ο σ τά σ ι α-µ ε ι ω τέ ς π ί ε σ η ς Τ ε χ νι κά π ρ ο β λή µ ατα 24

33 Πίνακας 1.6 Περιοχές µ ελ έτ η ς π α ρού σ α ς δ ιπ λ ω µ α τ ικ ή ς ν ό τ η τ ν ό τ η τ Κ ν Θ κ Ά ν ξ η ς Κ ε έ έ δ Κ π Β ά ς κ ι ς Κ ό ι Κ Β λ η ν Μ λ Γ έ Ε Γ λ ώ ν ν Π ι ύ Ρ ό π η ς π ά λ λ ά ς Σ π ά τ ω ν Ε κ ά λ η ς α/α ήµος/κ οι α α/α ήµος/κ οι α 1 Αµαρουσίου 11 αλ υβ ίω ορι ού 2 οι 12 ρατ ας 3 Αρτ µι ος 13 ορω ίου 4 ρη (οι σµό ρµπ ) 14 ουβ αρά 5 ρι σσίω 15 αρκ οπ ού ου 6 ρακ α 16 Ν. ρυθ ραίας 7 υκ Νε ρώ 17 αι αν ίας 8 ον σου 18 οδ ολ (Μ α) 9 ροσι ιοικητικές-οικον οµ ικές π λ ηρ οφ ορ ί ε ς Φ ορ έα ς δ ια χ ε ί ρ ισ ης Σ χ έσ η µ ε Ε Υ Α Π -σ υ µ β ά σ ε ις Τ ρ ό π ος τιµ ολ ό γ ησ ης Τ ιµ ολ ό γ ιο Π οσ ό τητα τιµ ολ ογ ού µ ε ν ου ν ε ρ ού σ ε σ χ έσ η µ ε το σ υ ν ολ ικό - κα τα ν οµ ή α ν ά π ρ οέλ ε υ σ η 4. Μ ε λ λ ον τική π ολ ιτική δ ια χ ε ί ρ ισ ης δ ικτύ ου 5. Κ α ν ον ισ µ ό ς ύ δ ρ ε υ σ ης 25

34 Σχήµα 1.8 Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τ η ς δ ι π λ ω µ α τ ι κ ή ς Την σ υ λλο γ ή τω ν σ το ι χ ε ί ω ν α π ό το υ ς ο ρ γ α νι σ µ ο ύ ς το π ι κής α υ το δ ι ο ί κησ ης α κο λο ύ θ ησ ε η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α. Τα σ το ι χ ε ί α α νά λο γ α µ ε την π ρ ο έ λε υ σ η το υ ς κα τηγ ο ρ ι ο π ο ι ήθ ηκα ν (τε χ νι κέ ς, ο ι κο νο µ ι κέ ς, δ ι ο ι κητι κέ ς π ληρ ο φ ο ρ ί ε ς κ.τ.λ.) κα ι ό π ο υ υ π ήρ χ α ν α ρ ι θ µ ητι κά δ ε δ ο µ έ να π ι να κο π ο ι ήθ ηκα ν ή π α ρ ο υ σ ι ά σ τηκα ν σ ε µ ο ρ φ ή δ ι α γ ρ ά µ µ α το ς. Π α ρ ά λληλα, ε κε ί ό π ο υ υ π ήρ χ α ν ε λλε ί ψ ε ι ς δ ε δ ο µ έ νω ν έ γ ι νε σ υ µ π λήρ ω σ η το υ ς µ ε β ά σ η δ ε δ ο µ έ να ο µ ο ε ι δ ώ ν π ε ρ ι π τώ σ ε ω ν. 26

35 Μ Επίσης, δ ε δ ο µ έ ν α τ α ο πο ία δ ε ν φ α ι ν ό ν τ ο υ σα ν ν α α ν τ α πο κ ρ ίν ο ν τ α ι στ ην πρ α γ µ α τ ι κ ό τ ητ α ε ίτ ε δ ε ν ε λ ήφ θ ησα ν υ π ό ψ ι ν ε ίτ ε α ξ ι ο πο ι ήθ ηκ α ν κ α τ ά λ λ ηλ α ώ στ ε ν α βρ ίσκ ο ν τ α ι σε α ρ µ ο ν ία µ ε τ α υ πό λ ο ι πα στ ο ι χ ε ία πο υ ε ίχ α ν συ λ λ ε χ θ ε ί. Ο δ ι α χ ω ρ ι σµ ό ς τ ω ν στ ο ι χ ε ίω ν κ α ι κ α τ ε πέ κ τ α ση τ ω ν α ν τ ίστ ο ι χ ω ν κ ε φ α λ α ίω ν έ γ ι ν ε µ ε τ έ τ ο ι ο τ ρ ό πο ώ στ ε ν α ε ίν α ι δ υ ν α τ ή µ ι α συ γ κ ρ ι τ ι κ ή πε ρ ι γ ρ α φ ή ό λ ω ν τ ω ν ι δ ι ο τ ήτ ω ν τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν τ ω ν δ ήµ ω ν κ α ι κ ο ι ν ο τ ήτ ω ν ε τ ρ ό πο συ ν ο πτ ι κ ό κ α ι πλ ήρ η. Λ ό γ ω τ ης φ ύ σης τ ω ν δ ε δ ο µ έ ν ω ν, πο λ λ ά δ ι α γ ρ ά µ µ α τ α, πίν α κ ε ς ή στ ο ι χ ε ία πο υ δ ε ν ήτ α ν πρ ω τ α ρ χ ι κ ής σηµ α σία ς γ ι α τ ην δ ο µ ή τ ο υ κ ε ι µ έ ν ο υ τ ο πο θ ε τ ήθ ηκ α ν στ α πα ρ α ρ τ ήµ α τ α µ ε α ν τ ίστ ο ι χ ε ς πα ρ α πο µ πέ ς. 1.7 ιάρθρωση ε ργ α σί α ς Το πα ρ ό ν τ ε ύ χ ο ς τ ης δ ι πλ ω µ α τ ι κ ής ε ρ γ α σία ς α πο τ ε λ ε ίτ α ι α πό ε πτ ά κ ε φ ά λ α ι α κ α ι έ ν α πα ρ ά ρ τ ηµ α ε ν ώ σε ξ ε χ ω ρ ι στ ό τ ε ύ χ ο ς πα ρ α δ ίδ ε τ α ι τ ο πρ ο σά ρ τ ηµ α. Σ τ ο πρ ώ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο τ ης πα ρ ο ύ σα ς δ ι πλ ω µ α τ ι κ ής, δ ό θ ηκ ε ήδ η µ ι α γ ε ν ι κ ή ε ι κ ό ν α τ ης ύ δ ρ ε υ σης τ ης Π ρ ω τ ε ύ ο υ σα ς κ α ι πα ρ ο υ σι ά στ ηκ ε συ ν ο πτ ι κ ά τ ο σύ γ χ ρ ο ν ο κ α θ ε στ ώ ς υ δ ρ ο δ ό τ ησης πο υ κ α λ ύ πτ ε ι πε ρ ίπο υ τ ο 45% τ ο υ πλ ηθ υ σµ ο ύ τ ης χ ώ ρ α ς κ α θ ώ ς κ α ι τ ο κ α θ ε στ ώ ς υ δ ρ ο δ ό τ ησης ο ρ ι σµ έ ν ω ν α πό τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ ης Ευ ρ ώ πης µ ε α ν τ ίστ ο ι χ α χ α ρ α κ τ ηρ ι στ ι κ ά στ ο χ ώ ρ ο τ ης ύ δ ρ ε υ σης. Σ τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο κ ε φ ά λ α ι ο, γ ίν ε τ α ι πα ρ ο υ σία ση τ ω ν συ ν θ ηκ ώ ν ύ δ ρ ε υ σης τ ω ν Ο.Τ.Α. τ ω ν βο ρ ε ίω ν πρ ο α στ ίω ν κ α θ ώ ς κ α ι α υ τ ώ ν τ ης πε ρ ι ο χ ής τ ω ν ε σο γ ε ίω ν, κ α λ ύ πτ ο ν τ α ς ό λ α ε κ ε ίν α τ α χ α ρ α κ τ ηρ ι στ ι κ ά γ ν ω ρ ίσµ α τ α πο υ συ ν θ έ τ ο υ ν τ ο σηµ ε ρ ι ν ό τ ο πίο τ ης ύ δ ρ ε υ σης. Π α ρ ά λ λ ηλ α γ ίν ε τ α ι ε κ τ ε ν ής α ν α φ ο ρ ά κ α ι στ ο ν σπο υ δ α ι ό τ ε ρ ο υ δ ρ ο φ ο ρ έ α πο υ βρ ίσκ ε τ α ι στ α ό ρ ι α τ ης πρ ω τ ε ύ ο υ σα ς, α υ τ ό ν τ ο υ Π ε ν τ ε λ ι κ ο ύ, κ α ι στ ην κ α τ ά στ α ση στ ην ο πο ία βρ ίσκ ε τ α ι σήµ ε ρ α µ ε τ ά α πό πο λ λ ά χ ρ ό ν ι α έ ν τ ο ν ης ε κ µ ε τ ά λ λ ε υ σης γ ι α τ ην κ ά λ υ ψ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ης ύ δ ρ ε υ σης τ ω ν γ ύ ρ ω πε ρ ι ο χ ώ ν. Το τ ρ ίτ ο κ ε φ ά λ α ι ο α ν α λ ώ ν ε τ α ι στ ην πα ρ ο υ σία ση τ ω ν τ ε χ ν ι κ ώ ν χ α ρ α κ τ ηρ ι στ ι κ ώ ν τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν τ ω ν Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τ ης, πο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ό σο τ ην πρ ο έ λ ε υ ση τ ο υ ν ε ρ ο ύ, κ α ι τ ην πο ι ό τ ητ ά τ ο υ, ό σο κ α ι τ ι ς υ πο δ ο µ έ ς τ ω ν δ ι κ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σης, τ ι ς δ ε ξ α µ ε ν έ ς τ ην πο ι ό τ ητ α κ α ι τ ην κ α τ ά στ α ση τ ω ν α γ ω γ ώ ν α λ λ ά κ α ι τ ι ς δ ι α ρ ρ ο έ ς ύ δ α τ ο ς τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ίω ν. Σ τ ο τ έ τ α ρ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο, ε πι χ ε ι ρ ε ίτ α ι µ ι α σύ ν δ ε ση µ ε τ α ξ ύ τ ης µ ε τ α βο λ ής τ ω ν κ α τ α ν α λ ώ σε ω ν τ ης τ ε λ ε υ τ α ία ς δ ε κ α ε τ ία ς, µ ε τ ι ς α ν τ ίστ ο ι χ ε ς µ ε τ α βο λ έ ς τ ω ν πλ ηθ υ σµ ώ ν µ ε λ έ τ ης κ α ι τ ης µ ε τ α βο λ ής τ ης µ έ σης ηµ ε ρ ήσι α ς κ α τ α ν ά λ ω σης. Επίσης, πα ρ ο υ σι ά ζ ο ν τ α ι ο ι µ ην ι α ίε ς µ ε τ α βο λ έ ς 27

36 των κ α τα να λ ώ σ ε ων κ α ι οι δ ι α κ υ µ ά νσ ε ι ς των π οσ οτή των π ου δ ί νε ι η Ε.Υ.Α.Π. σ του ς Ο.Τ.Α., µ ε τι ς ά λ λ ε ς κ α τηγ ορ ί ε ς κ α τα να λ ώ σ ε ων της ε τα ι ρ ε ί α ς τα τε λ ε υ τα ί α χ ρ ό νι α. Ό λ ε ς οι α π α ρ α ί τητε ς π λ ηρ οφ ορ ί ε ς π ου σ χ ε τί ζ οντα ι µ ε την οι κ ονοµ ι κ ή δ ι ά σ τα σ η της ύ δ ρ ε υ σ ης των π ε ρ ι οχ ώ ν µ ε λ έ της, κ α τα γ ρ ά φ οντα ι σ το π έ µ π το κ ε φ ά λ α ι ο. Οι κ λ ί µ α κ ε ς τι µ ολ ό γ ησ ης, οι σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς των τι µ ολ ογ ή σ ε ων, τα έ σ οδ α α π ό την ύ δ ρ ε υ σ η κ α θ ώ ς κ α ι η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η του ς, οι οφ ε ι λ έ ς π ρ ος την Ε.Υ.Α.Π. κ α ι οι τρ ό π οι α π οπ λ ηρ ωµ ή ς α να λ ύ οντα ι κ α τά το δ υ να τό ν ε κ τε νέ σ τε ρ α. Σ το έ κ το κ ε φ ά λ α ι ο γ ί νε τα ι π α ρ ου σ ί α σ η της δ ι οι κ ητι κ ή ς υ π οσ τή ρ ι ξ ης των υ δ ρ ε υ τι κ ώ ν λ ε ι του ρ γ ι ώ ν των π ε ρ ι οχ ώ ν µ ε λ έ της, κ α θ ώ ς κ α ι µ ι α σ ύ γ κ ρ ι σ η των π α ρ ε χ ό µ ε νων υ π ηρ ε σ ι ώ ν ύ δ ρ ε υ σ ης των Ο.Τ.Α. µ ε λ έ της, µ ε β ά σ η τα κ α τα σ τα τι κ ά ύ δ ρ ε υ σ ης, κ α ι του α ντί σ τοι χ ου της Ε.Υ.Α.Π. Τέ λ ος, το έ β δ οµ ο κ ε φ ά λ α ι ο π α ρ ου σ ι ά ζ ε ι την µ ε λ λ οντι κ ή π ολ ι τι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ ης των δ ι κ τύ ων µ ε β ά σ η τι ς α νά γ κ ε ς π ου α να µ έ νε τα ι να π ρ οκ ύ ψ ου ν σ τι ς π ε ρ ι οχ έ ς µ ε λ έ της κ α ι σ υ νοψ ί ζ οντα ι τα σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τα π ου π ρ οέ κ υ ψ α ν κ α ι α φ ορ ού ν τό σ ο τη σ ηµ ε ρ ι νή ό σ ο κ α ι τη µ ε λ λ οντι κ ή ε ι κ ό να του τοπ ί ου ύ δ ρ ε υ σ ης σ του ς ορ γ α νι σ µ ού ς τοπ ι κ ή ς α υ τοδ ι οί κ ησ ης π ου φ έ ρ ου ν την ε υ θ ύ νη της δ ι α χ ε ί ρ ι σ ης της ύ δ ρ ε υ σ ης. Σ το π α ρ ά ρ τηµ α π ου κ λ ε ί νε ι το π α ρ ό ν τε ύ χ ος, π α ρ ου σ ι ά ζ οντα ι ό λ α ε κ ε ί να τα σ τοι χ ε ί α κ α ι δ ι α γ ρ ά µ µ α τα π ου λ ό γ ω ό γ κ ου δ ε ν ή τα ν δ υ να τό να β ρ ί σ κ οντα ι σ το κ ύ ρ ι ο τµ ή µ α της δ ι π λ ωµ α τι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς. Σ το π ρ οσ ά ρ τηµ α π ου σ υ νοδ ε ύ ε ι την δ ι π λ ωµ α τι κ ή, π α ρ ου σ ι ά ζ οντα ι οι κ α νονι σ µ οί ύ δ ρ ε υ σ ης των Ο.Τ.Α. µ ε λ έ της κ α θ ώ ς κ α ι ο α ντί σ τοι χ ος της Ε.Υ.Α.Π. 28

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Απογραφή τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ύ δ ρε υ σ η ς σ τ ου ς υ πό µ ε λ έ τ η Ο ργαν ι σ µ ού ς Τ οπι κ ής Αυ τ οδ ι οί κ η σ η ς 29

38 Μ 2.1 Β ό ρεια π ροά σ τ ια : Σ υ ν θ ήκες υ π ό γεια ς υ δροφ ορί α ς Η α ν ά π τ υξ η τ ω ν β ο ρ ε ί ω ν π ρ ο α σ τ ί ω ν τ ης π ό λ ης τ ω ν Α θ ην ώ ν κα ι η α ύ ξ ησ η τ ω ν α ν α γ κώ ν τ ο υς σ ε ν ε ρ ό ο δή γ ησ α ν µ έ σ α σ τ ην δε κα ε τ ί α τ ο υ 80 τ ο υς δή µ ο υς κα ι τ ι ς κο ι ν ό τ ητ ε ς τ ης π ε ρ ι ο χ ή ς σ τ ην ε ν ί σ χ υσ η τ ω ν υδρ α γ ω γ ε ί ω ν τ ο υς µ ε τ ην ε κτ έ λ ε σ η ν έ ω ν υδρ ο γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν α π ό τ ο ν ε κ π ρ ώ τ ης ό ψ ε ω ς π λ ο ύ σ ι ο υδρ ο φ ο ρ έ α τ ο υ υτ ι κο ύ Π ε ν τ ε λ ι κο ύ π ο υ κά λ υπ τ ε µ έ χ ρ ι τ ό τ ε τ ι ς α ν ά γ κε ς τ ο υς. Η υδρ ο γ ε ω λ ο γ ι κή κα τ ά σ τ α σ η τ ης π ε ρ ι ο χ ή ς µ ε λ ε τ ή θ ηκε α π ό τ ο ν Μ α ρ ί ν ο (1992). Ο ρ ι σ µ έ ν α π ο λ ύ ε ν δι α φ έ ρ ο ν τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ης µ ε λ έ τ ης π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε τ ο α ν τ ι κε ί µ ε ν ο τ ης π α ρ ο ύ σ α ς ε ρ γ α σ ί α ς π α ρ ο υσ ι ά ζ ο ν τ α ι α κο λ ο ύ θ ω ς : 2.2 Υδρογεωλογική κα τ ά σ τ α σ η Η γ ε ω λ ο γ ι κή κα τ ά σ τ α σ η τ ης π ε ρ ι ο χ ή ς δί ν ε τ α ι σ τ ο χ ά ρ τ η κα ι τ ην τ ο µ ή τ ο υ σ χ ή µ α τ ο ς 2.1 ό π ο υ φ α ί ν ε τ α ι έ ν α σ ύ σ τ ηµ α µ α ρ µ ά ρ ο υ κα ι µ α ρ µ α ρ υγ ι α κώ ν σ χ ι σ τ ό λ ι θ ω ν ν α σ χ ηµ α τ ί ζ ε ι µ ι α µ ο ν ο κλ ι ν ι κή σ ε ι ρ ά π ο υ β υθ ί ζ ε τ α ι π ρ ο ς τ α δυτ ι κά, κά τ ω α π ό τ α ν ε ό τ ε ρ α ι ζ ή µ α τ α κα ι τ ι ς π α λ ι έ ς π ρ ο σ χ ώ σ ε ι ς (ά ρ γ ι λ ο ι, ψ α µ µ ι τ ο κρ ο κα λ ο π α γ ή ) τ ης κο ι λ ά δα ς τ ο υ Κ ηφ ι σ ο ύ. Α π ό υδρ ο γ ε ω λ ο γ ι κή ς π λ ε υρ ά ς, ό π ω ς π ρ ο κύ π τ ε ι α π ό τ η µ ε λ έ τ η τ ο υ α ρ ί ν ο υ (1992), τ ο ε ν δι α φ έ ρ ο ν ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι σ τ α µ ά ρ µ α ρ α π ο υ λ ό γ ω τ ης υπ ό γ ε ι α ς δι ά β ρ ω σ ης τ ο υς π α ρ ο υσ ι ά ζ ο υν µ ι α υψ ηλ ή π ε ρ α τ ό τ ητ α κα ι ε π ι τ ρ έ π ο υν τ η δηµ ι ο υρ γ ί α π ο λ ύ α ξ ι ό λ ο γ ο υ υδρ ο φ ό ρ ο υ ο ρ ί ζ ο ν τ α. Σ τ ην π ε ρ ι ο χ ή, η π ρ ο σ ο χ ή ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι µ ό ν ο σ τ ο α ν ώ τ ε ρ ο µ ά ρ µ α ρ ο τ ο ο π ο ί ο τ ρ ο φ ο δο τ ε ί τ α ι σ ε ν ε ρ ό α π ό τ α α τ µ ο σ φ α ι ρ ι κά κα τ α κρ ηµ ν ί σ µ α τ α π ο υ δέ χ ε τ α ι σ τ ο ε π ι φ α ν ε ι α κό α ν ά π τ υγ µ α τ ο υ, σ τ ην ηµ ι ο ρ ε ι ν ή µ ά ζ α τ ο υ δυτ ι κο ύ Π ε ν τ ε λ ι κο ύ (Κ α σ τ ρ ά κι ). Τ ο β ά θ ο ς τ ης β ά σ ης τ ο υ υδρ ο φ ο ρ έ α δε ν ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό. Α π ό τ α γ ε ν ι κά δε δο µ έ ν α τ ης ε ξ έ λ ι ξ ης τ ης π ε ρ ι ο χ ή ς υπ ά ρ χ ο υν ο ι ε ν δε ί ξ ε ι ς γ ι α α ξ ι ό λ ο γ ο κα ρ σ τ ι κό υδρ ο φ ό ρ ο π ά χ ο ς µ έ σ α σ τ α µ ά ρ µ α ρ α, ώ σ τ ε ν α δηµ ι ο υρ γ ο ύ ν τ α ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α ν ά π τ υξ ης µ ε γ ά λ ης σ ε ό γ κο α π ο θ ή κης ν ε ρ ο ύ. Τ ην υπ ό θ ε σ η α υτ ή ε ν ι σ χ ύ ε ι κα ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι σ τ ην Ε κά λ η η ε µ π ε ι ρ ί α α π ό τ ι ς γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς π ο υ α ν ο ί χ τ ηκα ν τ ην δε κα ε τ ί α τ ο υ 80, έ δε ι ξ ε ό τ ι τ ο υδρ ο φ ό ρ ο π ά χ ο ς τ ο υ µ α ρ µ ά ρ ο υ ξ ε π ε ρ ν ο ύ σ ε τ α 100 m. Σ τ α β ό ρ ε ι α ά κρ α, σ τ ην ρ ο σ ι ά, κο ι ν ο τ ι κή υδρ ο γ ε ώ τ ρ ησ η τ ο υ 1991 έ δε ι ξ ε έ ν α υδρ ο φ ό ρ ο π ά χ ο ς π ε ρ ί τ α 60 m κά τ ω α π ό τ ην τ ό τ ε σ τ ά θ µ η τ ο υ υπ ο γ ε ί ο υ ν ε ρ ο ύ. 30

39 Σχήµα 2.1 Γεωλογικός χ ά ρ τ η ς κα ι α ν τ ί σ τ οιχ η τ οµ ή υ τ ικού Π εν τ ελικού π η γ ή: Μ α ρ ί ν ος,

40 Μ 2.3 Υδατικό ισ ο ζ ύ γ ιο Η τ ρ οφ οδ οσ ία τ ου υ δ ρ οφ ορ έ α (µ ε β ά σ η κα ι πά λι τ η µ ε λέ τ η τ ου α ρ ίν ου, 1992) ε ξ α σ φ α λίζ ε τ α ι α ποκλε ι σ τ ι κά α πό τ ην κα τ ε ίσ δ υ σ η τ ω ν α τ µ οσ φ α ι ρ ι κώ ν κα τ α κρ ηµ ν ι σ µ ά τ ω ν σ τ ην ε πι φ α ν ε ι α κή ε ξ ά πλω σ η τ ου α ν ώ τ α τ ου µ α ρ µ ά ρ ου σ τ ην ορ ε ι ν ή ζ ώ ν η. Η ε πι φ ά ν ε ι α που τ ρ οφ οδ οτ ε ί τ ον υ δ ρ οφ ορ έ α ε ίν α ι : 7 km 2 σ τ ι ς υ πώ ρ ε ι ε ς τ ης Π ε ν τ έ λης, 2,7 km 2 σ τ ι ς ε µ φ α ν ίσ ε ι ς µ α ρ µ ά ρ ου ρ οσ ι ά ς - Ρ οδ ό πολης - Ά ν οι ξ ης. Λ ό γ ω τ ης έ ν τ ον ης κα ρ σ τ ι κοποίησ ης τ ου µ α ρ µ ά ρ ου ε κτ ι µ ά τ α ι ό τ ι τ ο 45%- 50% τ ω ν β ρ οχ οπτ ώ σ ε ω ν κα τ ε ι σ δ ύ ε ι µ έ σ α σ τ ο πέ τ ρ ω µ α κα ι τ ρ οφ οδ οτ ε ί τ ον υ δ ρ οφ ορ έ α. Τ ο ύ ψ ος α υ τ ό α ν µ πορ ε ί ν α ληφ θ ε ί γ ι α τ ην κύ ρ ι α ορ ε ι ν ή µ ά ζ α τ ου µ α ρ µ ά ρ ου, δ ε ν µ πορ ε ί ν α θ ε ω ρ ηθ ε ί ω ς ι σ χ ύ ον σ ε ορ ι σ µ έ ν α χ α µ ηλά τ µ ή µ α τ α τ ω ν ε µ φ α ν ίσ ε ω ν κα ι σ τ ι ς δ ε ύ τ ε ρ ε ς ε µ φ α ν ίσ ε ι ς (πε ρ ι οχ ή ς ρ οσ ι ά ς ). Ε κε ί η οι κοδ οµ ι κή δ ρ α σ τ ηρ ι ό τ ητ α κα ι η φ υ τ οκά λυ ψ η πρ έ πε ι ν α πε ρ ι ορ ίζ ου ν τ ην ε ν ε ρ γ ό κα τ ε ίσ δ υ σ η σ τ ο 20% πε ρ ίπου. Ο ι β ρ οχ οπτ ώ σ ε ι ς σ τ ο υ τ ι κό Π ε ν τ ε λι κό ε κτ ι µ ώ ν τ α ι σ ε 600 mm σ ε µ έ σ ο έ τ ος. Ά ρ α κα τ ά µ έ σ ο ό ρ ο, ο υ δ ρ οφ ό ρ ος ορ ίζ ον τ α ς τ ρ οφ οδ οτ ε ίτ α ι µ ε : Α) Π ε ρ ι οχ ή ορ ε ι ν ή : V 1 =0,45. 0, = 1, m 3 /έ τ ος Β) Π ε ρ ι οχ ή ρ οσ ι ά ς κ.λ.π.: V 2 =0,20. 0,600. 2, = 0, m 3 /έ τ ος Σ υ ν ολι κά δ ηλα δ ή η τ ρ οφ οδ οσ ία α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε 2,2 hm 3 πε ρ ίπου κα τ ά µ έ σ ο ό ρ ο.από πλε υ ρ ά ς α πολή ψ ε ω ν οι ποσ ό τ ητ ε ς που α ν τ λού ν τ α ν τ ο 1991, α πό τ ον υ δ ρ οφ ορ έ α τ ου µ α ρ µ ά ρ ου ε κτ ι µ ή θ ηκα ν ω ς ε ξ ή ς : Ε ν ε ρ Ε ρ υ θ ρ α Κ α σ τ ρ Π τ ε - κά λη (1989): 1,1 hm 3 ού - ία : 1,0 hm 3 - ί : 0,1 hm 3 - ολι ία : 0,6 hm 3 Π ρ οκύ πτ ε ι δ ηλα δ ή έ ν α τ ε λι κό σ ύ ν ολο πά ν ω α πό 3 hm 3 α ν υ πολογ ι σ τ ού ν κα ι οι α πολή ψ ε ι ς ρ οσ ι ά ς Σ τ α µ ά τ α ς Ρ οδ ό πολης κα ι µ ι κρ οα πολή ψ ε ι ς α πό ι δ ι ώ τ ε ς. 32

41 Από τ α αν ω τ έ ρ ω πρ ο κύ πτ ει καθ αρ ά έ ν α αρ ν ητ ι κό ι σ ο ζ ύ γ ι ο µ ε σ ηµ αν τ ι κό έ λ λ ει µ µ α περ ί τ ο 1 hm 3 τ ο χρ όν ο (τ ο 1991). To έ λ λ ει µ µ α αυ τ ό σ αφ ώ ς θ α µ εγ ά λ ω σ ε µ ε τ ο χρ όν ο εφ όσ ο ν ο ι αν ά γ κες κατ αν ά λ ω σ ης αυ ξ ά ν ο ν τ αν, τ όσ ο λ όγ ω αύ ξ ησ ης τ ο υ πλ ηθ υ σ µ ο ύ όσ ο και λ όγ ω τ ης αν όδ ο υ τ ο υ β ι ο τ ι κο ύ επι πέ δ ο υ. 2.4 Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α υ π ό κ α θ ε σ τ ώ ς υ π ε ρ ε κ µ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς Χ αρ ακτ ηρ ι σ τ ι κό και επι β εβ αι ω τ ι κό τ ης λ ει τ ο υ ρ γ ί ας τ ο υ υ δ ρ ο φ ο ρ έ α υ πό καθ εσ τ ώ ς υ περ εκµ ετ ά λ λ ευ σ ης όλ α τ α πρ ο ηγ ο ύ µ εν α χρ όν ι α εί ν αι ότ ι η σ τ ά θ µ η σ τ ην περ ι ο χή κά τ ω από τ ην Εκά λ η έ πεσ ε τ ο υ λ ά χι σ τ ο ν 20 m σ ε µ ι α δ εκαετ ί α (Μαρίνος, 1992). Τ ο απο τ έ λ εσ µ α ή τ αν η ο υ σ ι ασ τ ι κή εξ ά ν τ λ ησ η τ ο υ υ πόγ ει ο υ υ δ ρ ο φ ο ρ έ α όπω ς θ α φ αν εί και από τ ο κεφ ά λ αι ο 2.5 πο υ αν αφ έ ρ ετ αι σ τ ην ύ δ ρ ευ σ η τ ης Εκά λ ης. Σ ε κά τ ι τ έ τ ο ι ο σ υ ν ηγ ο ρ εί και τ ο γ εγ ο ν ός ότ ι όλ ες ο ι γ ύ ρ ω περ ι ο χέ ς µ έ σ α σ τ η δ εκαετ ί α τ ο υ 90 εί τ ε εγ κατ έ λ ει ψ αν τ ι ς γ εω τ ρ ή σ ει ς σ τ ρ εφ όµ εν ες εξ ο λ ο κλ ή ρ ο υ πρ ο ς τ ην Ε.Υ.Α.Π. (π.χ. Ά ν ο ι ξ η κ.α.) εί τ ε χρ ησ ι µ ο πο ι ο ύ σ αν τ α ν ερ ά τ ο υ υ δ ρ ο φ ο ρ έ α β ο ηθ ητ ι κά πρ ο ς τ ο ν ερ ό πο υ τ ο υ ς παρ εί χε η Ε.Υ.Α.Π. (β λ. ροσ ι ά, Π αρά ρτ η µ α). Μ ά λ ι σ τ α όσ ο περ ν ο ύ σ αν τ α χρ όν ι α, τ όσ ο αύ ξ αν ε τ ο πο σ ο σ τ ό εκµ ετ ά λ λ ευ σ ης τ ο υ ν ερ ο ύ τ ης Ε.Υ.Α.Π. σ ε σ χέ σ η µ ε αυ τ ό τ ο υ υ πόγ ει ο υ υ δ ρ ο φ ο ρ έ α. Β έ β αι α µ ετ ά από ι δ ι αί τ ερ α β ρ ο χερ ά έ τ η, επέ ρ χετ αι µ ι α «αν ακο ύ φ ι σ η» τ ο υ ο ρ ί ζ ο ν τ α πο υ όµ ω ς µ ε τ ι ς σ ηµ ερ ι ν έ ς σ υ ν θ ή κες δ εν εξ ι σ ο ρ ρ ο πεί τ ο ι σ ο ζ ύ γ ι ο αλ λ ά απλ ώ ς επι β ρ αδ ύ ν ει τ ην πλ ή ρ η εξ ά ν τ λ ησ η τ ω ν απο θ εµ ά τ ω ν. Πά ν τ ω ς δ εν πρ έ πει ν α αγ ν ο ηθ εί και µ ι α εν δ εχόµ εν η αν ακο ύ φ ι σ η τ ω ν απο λ ή ψ εω ν µ ε µ ι α πρ όσ θ ετ η υ πόγ ει α τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α τ ο υ υ δ ρ ο φ ο ρ έ α πο υ αν και δ εν εί ν αι πο λ ύ πι θ αν ή, δ εν εί ν αι και αδ ύ ν ατ η. Η σ υ µ β ο λ ή τ ω ν µ ετ αγ γ ί σ εω ν αυ τ ώ ν ί σ ω ς εί ν αι πο λ ύ σ ηµ αν τ ι κή σ τ ην επι β ρ ά δ υ ν σ η τ ης εξ ά ν τ λ ησ ης τ ω ν απο θ εµ ά τ ω ν. Η πο σ ότ ητ α τ ω ν µ ετ αγ γ ί σ εω ν δ εν εί ν αι πά ν τ ω ς δ υ ν ατ ό ο ύ τ ε καν ν α εκτ ι µ ηθ εί (Μαρίνος, 1992). 33

42 2.5 Βόρεια π ρο ά σ τ ια: Κ ατ αγ ραφ ή τ ω ν σ ύ γ χ ρο ν ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ύ δ ρευ σ η ς σ τ ο υ ς Ο.Τ.Α. µ ελ έ τ η ς. ήµος Αµα ρ ου σί ου Ο δ ήµος Αµα ρ ου σί ου (συ ν ολ ι κ ής έ κ τ α σης 13,1 km 2 ) π ε ρ ι λ α µβ ά ν ε ι έ ν α µι κ τ ό σύ στ ηµα ύ δ ρ ε υ σης, µε τ ον δ ήµο ν α δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι 15 km δ ι κ τ ύ ου µε 1485 ε γ κ α τ ε στ ηµέ ν α υ δ ρ ό µε τ ρ α. Αν τ ι στ οι χ ώ ν τ α ς σε κ ά θ ε υ δ ρ ό µε τ ρ ο π ε ρ ί π ου 2,32 κ α τ οί κ ου ς (ό π ω ς φ α ί ν ε τ α ι στ ο Κ ε φ. 4), π ρ οκ ύ π τ ε ι ό τ ι στ η δ ηµοτ ι κ ή ε υ θ ύ ν η π ε ρ ι λ α µβ ά ν ον τ α ι π ε ρ ί π ου κ ά τ οι κ οι, ε π ί συ ν ό λ ου π ρ α γ µα τ ι κ ώ ν κ α τ οί κ ω ν τ ης π ό λ ης. Ο δ ήµος ε ξ υ π ηρ ε τ ε ί τ α ι στ ο σύ ν ολ ο τ ου α π ό ν ε ρ ό π ρ οε ρ χ ό µε ν ο α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α ση δ ε ν δ ι ε ν ε ρ γ ε ί κ α ν έ ν α έ λ ε γ χ ο π οι ό τ ητ α ς τ ου π α ρ ε χ ό µε ν ου ν ε ρ ού. Σ ε ο,τ ι α φ ορ ά τ ο δ ηµοτ ι κ ό δ ί κ τ υ ο, έ ν α τ µήµα υ δ ρ οδ οτ ε ί τ α ι α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ον κ ε ν τ ρ ι κ ό α γ ω γ ό, κ α ι στ ο υ π ό λ οι π ο π α ρ ε µβ ά λ λ ε τ α ι δ ε ξ α µε ν ή 300 m 3. Οι π λ α στ ι κ οί α γ ω γ οί π ου α π οτ ε λ ού ν τ ο δ ί κ τ υ ο β ρ ί σκ ον τ α ι ε γ κ α τ ε στ ηµέ ν οι σε β ά θ ος µέ χ ρ ι κ α ι 1,00 m, α λ λ ά σε ορ ι σµέ ν α π α λ ι ά τ µήµα τ α κ α τ α λ ήγ ου ν ν α ε ί ν α ι ε π ι φ α ν ε ι α κ οί. Σ ηµα ν τ ι κ έ ς δ ι α ρ ρ οέ ς δ ε ν π α ρ α τ ηρ ού ν τ α ι, ε ν ώ τ ε χ ν ι κ ά π ρ οβ λ ήµα τ α π α ρ ου σι ά ζ ον τ α ι α π ό χ ω µα τ ου ρ γ ι κ έ ς ε ρ γ α σί ε ς τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν συ ν ε ρ γ ε ί ω ν. Φ ορ έ α ς δ ι α χ ε ί ρ ι σης ε ί ν α ι η τ ε χ ν ι κ ή υ π ηρ ε σί α τ ου δ ήµου (γ ι α τ ην α π οφ υ γ ή ε π α ν ά λ ηψ ης, κ α ι στ ου ς α κ ό λ ου θ ου ς δ ήµου ς, φ ορ έ α ς δ ι α χ ε ί ρ ι σης ε ί ν α ι η α ν τ ί στ οι χ η τ ε χ ν ι κ ή υ π ηρ ε σί α, ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ορ ε τ ι κ ά ). ήµος Β ρ ι λ ησσί ω ν Ο δ ήµος Β ρ ι λ ησσί ω ν ι δ ρ ύ θ ηκ ε τ ο 1954 ω ς κ οι ν ό τ ητ α κ α ι σήµε ρ α α ρ ι θ µε ί π ε ρ ί π ου κ α τ οί κ ου ς ε γ κ α τ ε στ ηµέ ν ου ς σε 3,9 km 2. Μ έ χ ρ ι τ ο 1980 οι α ν ά γ κ ε ς τ ης ύ δ ρ ε υ σης κ α λ ύ π τ ον τ α ν α π οκ λ ε ι στ ι κ ά α π ό γ ε ω τ ρ ήσε ι ς ε ν ώ σήµε ρ α τ ο 95% τ ω ν α ν α γ κ ώ ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι µε ε ν ί σχ υ ση α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. Ο δ ι α χ ω ρ ι σ µ ό ς π ο υ γ ί ν ε τ α ι µ ε τ α ξ ύ π ρ α γ µ α τ ι κ ο ύ κ α ι κ α τ α γ ε γ ρ α µ µ έ ν ο υ π λ η θ υ σ µ ο ύ α φ ο ρ ά σ τ η ν π ρ ώ τ η π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν µ ό ν ι µ α κ α τ ο ι κ ο ύ ν τ ω ν σ ε έ ν α δ ή µ ο, κ α ι σ τ η ν δ ε ύ τ ε ρ η π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε π ί σ η µ α κ α τ α γ ε γ ρ α µ µ έ ν ω ν α π ό τ η ν σ τ α τ ι σ τ ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α, κ α τ ο ί κ ω ν. 34

43 Το β ρ οχ ω τ ό δί κ τ υ ο έ χ ε ι σ υ ν ολ ι κ ό µ ή κ ος 95 km µ ε ε γ κ α τ ε σ τ ηµ έ ν α υ δρ ό µ ε τ ρ α, λ ε ι τ ου ρ γ ε ί µ ε φ υ σ ι κ ή ρ οή α λ λ ά κ α ι π ι ε σ τ ι κ ά (booster) ε ν ώ έ χ ου ν α ν οι χ θ ε ί 7 γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς ε κ τ ω ν οπ οί ω ν 5 ε ί ν α ι α ν ε ν ε ρ γ έ ς (σ υ ν ολ ι κ ή ς α ν τ λ ητ ι κ ή ς ι κ α ν ό τ ητ α ς 228 m 3 /hr), 1 χ ρ ησ ι µ οπ οι ε ί τ α ι γ ι α α ρ δε υ τ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς (40 m 3 /hr) κ α ι 1 γ ι α ύ δρ ε υ σ η (52 m 3 /hr). Το ν ό τ ι ο κ οµ µ ά τ ι τ ου δι κ τ ύ ου ε ί ν α ι κ α ι τ ο π α λ α ι ό τ ε ρ ο α π οτ ε λ ού µ ε ν ο α π ό α µ ί α ν τ οτ σ ι µ ε ν τ οσ ω λ ή ν ε ς (40% τ ου σ υ ν ό λ ου ). Το υ π ό λ οι π ο δί κ τ υ ο ε ί ν α ι π ολ υ α ι θ υ λ ε ν ί ου σ ε β ά θ η τ ου 1,00 m τ ο οπ οί ο ό µ ω ς µ π ορ ε ί ν α φ τ ά ν ε ι κ α ι 1,40 m. Οι τ ρ ε ι ς τ ρ οφ οδοτ ι κ οί α γ ω γ οί τ ης Ε.Υ.Α.Π. κ α τ α λ ή γ ου ν σ ε µ ι α δε ξ α µ ε ν ή 600 m 3 ε ν ώ λ ε ι τ ου ρ γ ού ν ε π ί σ ης µ ι α κ ε ν τ ρ ι κ ή δε ξ α µ ε ν ή m 3 κ α ι δύ ο ά λ λ ε ς µ ε β οηθ ητ ι κ ά α ν τ λ ι οσ τ ά σ ι α, 100 m 3 κ α ι 300 m 3 α ν τ ί σ τ οι χ α π ου κ α λ ύ π τ ου ν τ ι ς α υ ξ ηµ έ ν ε ς θ ε ρ ι ν έ ς α ν ά γ κ ε ς (100 hp κ α ι 60 hp η π ρ ώ τ η, 60 hp κ α ι 35 hp η δε ύ τ ε ρ η). Οι σ ηµ ε ι ού µ ε ν ε ς δι α ρ ρ οέ ς κ υ µ α ί ν ον τ α ι µ ε τ α ξ ύ 10-14%. Οι π ι έ σ ε ι ς σ ε ορ ι σ µ έ ν α σ ηµ ε ί α φ τ ά ν ου ν τ ι ς 10 Αtm. Το 1986 ε π ι χ ε ι ρ ή θ ηκ ε η τ οπ οθ έ τ ησ η µ ε ι ω τ ώ ν α λ λ ά λ ό γ ω α υ ξ ηµ έ ν ου κ ό σ τ ου ς, τ ο σ χ έ δι ο ε γ κ α τ α λ ε ί φ θ ηκ ε. Ο υ π ό γ ε ι ος υ δρ οφ ορ έ α ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι π ω ς έ χ ε ι σ ηµ α ν τ ι κ ά α π οθ έ µ α τ α, α λ λ ά η π ολ ι τ ι κ ή τ ου δή µ ου ε π ι µ έ ν ε ι σ τ ην χ ρ ησ ι µ οπ οί ησ η ν ε ρ ού α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. Χ α ρ α κ τ ηρ ι σ τ ι κ ό ε ί ν α ι τ ο γ ε γ ον ό ς ό τ ι οι π ρ οηγ ού µ ε ν ε ς δηµ οτ ι κ έ ς α ρ χ έ ς σ ε α κ ρ ι β ώ ς α ν τ ί θ ε τ η κ α τ ε ύ θ υ ν σ η, χ ρ ησ ι µ οπ οι ού σ α ν σ χ ε δό ν α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ά τ ο ν ε ρ ό τ ω ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν. Κ οι ν ό τ ητ α Ά ν οι ξ ης Οι π ρ α γ µ α τ ι κ οί κ ά τ οι κ οι τ ης κ οι ν ό τ ητ α ς Ά ν οι ξ ης υ δρ οδοτ ού ν τ α ι µ έ σ ω υ δρ οµ έ τ ρ ω ν α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ά µ ε ν ε ρ ό τ ης Ε.Υ.Α.Π. κ α θ ώ ς οι ό π οι ε ς γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς υ π ή ρ χ α ν σ τ α µ ά τ ησ α ν ν α λ ε ι τ ου ρ γ ού ν σ τ ι ς α ρ χ έ ς τ ης δε κ α ε τ ί α ς τ ου 90. To δί κ τ υ ο ύ δρ ε υ σ ης κ α λ ύ π τ ε ι έ κ τ α σ η 4,6 km 2, µ ε τ ο σ υ ν ολ ι κ ό µ ή κ ος τ ου ν α µ ην έ χ ε ι κ α τ α µ ε τ ρ ηθ ε ί π α ρ ό λ ο π ου τ ο δί κ τ υ ο ε ί ν α ι α π οτ υ π ω µ έ ν ο. Το β ά θ ος τ ου ε ί ν α ι γ ύ ρ ω σ τ ο 1,00 m α π οτ ε λ ού µ ε ν ο α π ό σ ω λ ή ν ε ς π λ α σ τ ι κ ού ς α λ λ ά κ α ι α µ ι α ν τ οτ σ ι µ έ ν τ ου. Οι α κ τ ι ν ω τ έ ς α π ολ ή ξ ε ι ς κ υ ρ ι α ρ χ ού ν, χ ω ρ ί ς ν α λ ε ί π ου ν ό µ ω ς κ α ι β ρ οχ ω τ ά τ µ ή µ α τ α σ ε δι ά φ ορ α σ ηµ ε ί α. 35

44 Η δι α ν ο µ ή γ ί ν ε τ α ι µ ε β α ρ ύ τ ητ α α π ό τ ι ς 4 δε ξ α µ ε ν έ ς (χ ω ρ ητ ι κ ό τ ητ α ς m 3 π ε ρ ί π ο υ ) π ρ ο ς τ ο υ ς α π ο δέ κ τ ε ς α λ λ ά λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α ι έ ν α π ι ε σ τ ι κ ό σ υ γ κ ρ ό τ ηµ α γ ι α ν α φ τ ά ν ε ι τ ο ν ε ρ ό σ τ ι ς υ ψ ηλ ό τ ε ρ ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν ε π ί σ ης δύ ο α ν τ λ ί ε ς ι σ χ ύ ο ς η π ρ ώ τ η 61 hp (µ ε π α ρ ο χ ή 100 m 3 σ τ α 70 m µ α ν ο µ ε τ ρ ι κ ό ) κ α ι η δε ύ τ ε ρ η 45 hp (µ ε π α ρ ο χ ή 85 m 3 σ τ α 70 m µ α ν ο µ ε τ ρ ι κ ό ). Πρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α δύ ο ζ ε ύ γ η α ν τ λ ι ώ ν π ο υ δο υ λ ε ύ ο υ ν µ ε α υ τ ο µ α τ ι σ µ ό α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ζ ή τ ησ η τ ο υ δι κ τ ύ ο υ ε ί τ ε µ ό ν ο τ ο έ ν α ζ ε ύ γ ο ς ε ί τ ε κ α ι τ α δύ ο. Οι δι α ρ ρ ο έ ς φ τ ά ν ο υ ν τ ο 15% κ υ ρ ί ω ς σ τ ο υ ς α µ ι α ν τ ο τ σ ι µ ε ν τ ο σ ω λ ή ν ε ς. Πα ρ ά λ λ ηλ α δε ν λ ε ί π ο υ ν κ α ι π τ ώ σ ε ι ς π ί ε σ ης π ο υ ο φ ε ί λ ο ν τ α ι ό µ ω ς σ τ ην Ε.Υ.Α.Π. κ υ ρ ί ω ς σ τ ι ς α ι χ µ έ ς τ ης ζ ή τ ησ ης τ ην θ ε ρ ι ν ή π ε ρ ί ο δο. Τ έ λ ο ς, β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ε γ κ α τ ε σ τ ηµ έ ν ο ι 13 π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ο ί κ ρ ο υ ν ο ί. Τ ο κ α τ α σ τ α τ ι κ ό ύ δρ ε υ σ ης τ ης κ ο ι ν ό τ ητ α ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ο π ρ ο σ ά ρ τ ηµ α. Κ ο ι ν ό τ ητ α Ρ ο δό π ο λ ης Η κ ο ι ν ό τ ητ α Ρ ο δό π ο λ ης (έ κ τ α σ ης 9,6 km 2 ) υ δρ ε ύ ε ι σ υ ν ο λ ι κ ά κ α τ ο ί κ ο υ ς µ έ σ ω υ δρ ο µ έ τ ρ ω ν. Μ έ χ ρ ι κ α ι τ ο 1999 (βλ. Ρ ο δ ό π ο λη, Π α ρ ά ρ τ η µ α ) χ ρ ησ ι µ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν κ α ι 3 γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς α π ό δο σ ης 70 m 3 /hr ο ι ο π ο ί ε ς ω σ τ ό σ ο ε γ κ α τ α λ ε ί φ θ ηκ α ν κ α ι π λ έ ο ν τ ο δί κ τ υ ο τ ρ ο φ ο δο τ ε ί τ α ι α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. α π ό δύ ο κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ ς µ ε τ ρ ητ έ ς. Οι α γ ω γ ο ί, σ υ ν ο λ ι κ ή ς έ κ τ α σ ης 20 km β ρ ί σ κ ο ν τ α ι cm κ ά τ ω α π ό τ ην ε π ι φ ά ν ε ι α τ ο υ ε δά φ ο υ ς, µ ε τ ο 75% ν α ε ί ν α ι π λ α σ τ ι κ ο ί κ α ι τ ο υ π ό λ ο ι π ο 25% α µ ι ά ν τ ο τ σ ι µ έ ν τ ο υ. Τ ο µ ι σ ό σ χ ε δό ν δί κ τ υ ο ε ί ν α ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς, έ χ ε ι α ρ κ ε τ έ ς α κ τ ι ν ω τ έ ς α π ο λ ή ξ ε ι ς κ α ι σ ε έ ν α σ ηµ ε ί ο τ ο υ σ υ ν δέ ε τ α ι µ ε τ ο δί κ τ υ ο τ ο υ ι ο ν ύ σ ο υ. Τ α δύ ο δί κ τ υ α α π ο κ ό π τ ο ν τ α ι µ έ σ ω δι κ λ ε ί δα ς, η ο π ο ί α ό µ ω ς δί ν ε ι τ η δυ ν α τ ό τ ητ α σ ύ ν δε σ ης σ ε έ κ τ α κ τ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ( ο υ µ π ι ώ τ η ς - Α γ γ ε λο π ο ύ λο υ,1998). Η κ ο ι ν ό τ ητ α α ν ά τ έ σ σ ε ρ ι ς µ ή ν ε ς ε λ έ γ χ ε ι τ ην π ο ι ό τ ητ α τ ο υ ν ε ρ ο ύ σ τ ο δί κ τ υ ο τ ης. Υ π ά ρ χ ο υ ν 2 δε ξ α µ ε ν έ ς, 1 κ ο ι ν ή µ ε τ ην Ε.Υ.Α.Π. κ α ι µ ι α π ο υ α ν ή κ ε ι σ τ ην κ ο ι ν ό τ ητ α, η κ α θ ε µ ί α χ ω ρ ητ ι κ ό τ ητ α ς 800 m 3 π ε ρ ί π ο υ. Οι δι α ρ ρ ο έ ς ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τ ε ς κ α ι τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ σ υ ν ή θ ω ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι α φ ο ρ ο ύ ν π τ ώ σ ε ι ς π ί ε σ ης σ ε α ι χ µ έ ς τ ης κ α τ α ν ά λ ω σ ης α φ ο ύ τ ο δί κ τ υ ο τ ης Ρ ο δό π ο λ ης δε ν έ χ ε ι π ο τ έ µ ε λ ε τ ηθ ε ί. Ο κ α ν ο ν ι σ µ ό ς ύ δρ ε υ σ ης ε ί ν α ι δι α θ έ σ µ ο ς σ τ ο π ρ ο σ ά ρ τ ηµ α. 36

45 Κοινότητα ιονύ σ ου Σ την κ οινότητα του ιονύ σ ου, τα 50 km β ρ οχ ω τού ε ν γ έ νε ι δ ικ τύ ου κ αλ ύ π του ν µ ια έ κ τασ η 21,4 km 2 κ αι β ρ ί σ κ ονται σ υ νδ ε δ ε µ έ να µ ε π ε ρ ί π ου υ δ ρ όµ ε τρ α τα οπ οί α µ ε την σ ε ιρ ά του ς ε ξ υ π ηρ ε τού ν κ αταναλ ω τέ ς. Η κ οινότητα χ ρ ησ ιµ οπ οιε ί ω ς ε π ί το π λ ε ί σ τον νε ρ ό γ ε ω τρ ή σ ε ω ν κ αι τα κ αλ οκ αί ρ ια (απ ό το 1999 κ αι µ ε τά β λ. ιόνυσος, π α ρ ά ρ τ η µ α ) ε νισ χ ύ ε ται απ ό το δ ί κ τυ ο της Ε.Υ.Α.Π. Τ ο νε ρ ό αντλ ε ί ται απ ό 3 γ ε ω τρ ή σ ε ις, σ υ νολ ικ ή ς απ όδ οσ ης 100, 60 κ αι 30 m 3 /hr, µ ε ταφ έ ρ ε ται σ ε 2 δ ε ξ αµ ε νέ ς χ ω ρ ητικ ότητας 600 κ αι 400 m 3 κ αι απ ό ε κ ε ί δ ιοχ ε τε ύ ε ται σ το δ ί κ τυ ο. Γ ια την ε ξ ασ φ ά λ ισ η ε π αρ κ ού ς π οιότητας νε ρ ού, γ ί νε ται δ ύ ο φ ορ έ ς το χ ρ όνο π οιοτικ ός έ λ ε γ χ ος σ ε ε ξ ου σ ιοδ οτηµ έ νο µ ικ ρ οβ ιολ ογ ικ ό κ έ ντρ ο. Οι αγ ω γ οί ε ί ναι ε ξ ολ οκ λ ή ρ ου π λ ασ τικ οί, β ρ ί σ κ ονται σ ε β ά θ η γ ύ ρ ω σ το 1.00 m, δ ιαµ έ τρ ω ν Φ63-Φ160. Τ ο π οσ οσ τό τω ν δ ιαρ ρ οώ ν σ ε σ χ έ σ η µ ε την σ υ νολ ικ ή δ ιατιθ έ µ ε νη π οσ ότητα νε ρ ού δ ε ν ε ί ναι γ νω σ τό. Ω σ τόσ ο οι π ρ ώ τοι αγ ω γ οί σ το δ ί κ τυ ο τοπ οθ ε τή θ ηκ αν π ε ρ ί π ου το 1980 κ αι θ ε ω ρ ού νται σ χ ε τικ ά κ αινού ρ γ ιοι ( ουµ π ιώ τ η ς- Α γ γ ε λ οπ ού λ ου,1998) ά ρ α οι όπ οιε ς δ ιαρ ρ οέ ς δ ε ν αναµ έ νε ται να ε ί ναι σ ε υ ψ ηλ ά ε π ί π ε δ α. Σ το δ ί κ τυ ο β ρ ί σ κ ονται δ ιασ υ νδ ε δ ε µ έ νοι 17 π υ ρ οσ β ε σ τικ οί κ ρ ου νοί. Σ υ νή θ η π ρ οβ λ ή µ ατα π αρ ου σ ιά ζ ονται απ ό β λ ά β ε ς τω ν αντλ ιώ ν σ τις γ ε ω τρ ή σ ε ις, κ αθ ώ ς κ αι απ ό µ ε γ ά λ ε ς π ιέ σ ε ις (λ όγ ω µ ε γ ά λ ω ν αυ ξ οµ ε ιώ σ ε ω ν υ ψ οµ έ τρ ου ) π ου µ π ορ ού ν να ξ ε π ε ρ νού ν τα 10 m γ ι αυ τό κ αι β ρ ί σ κ ονται τοπ οθ ε τηµ έ νοι σ ε ε π ικ ί νδ υ να σ ηµ ε ί α του δ ικ τύ ου κ αι τέ σ σ ε ρ ις µ ε ιω τέ ς π ί ε σ ης. Ο κ ανονισ µ ός ύ δ ρ ε υ σ ης β ρ ί σ κ ονται αντί σ τοιχ α σ το π ρ οσ ά ρ τηµ α π ου σ υ νοδ ε ύ ε ι τη δ ιπ λ ω µ ατικ ή. Κοινότητα ρ οσ ιά ς Η ρ οσ ιά ε γ κ ατέ λ ε ιψ ε την χ ρ ησ ιµ οπ οί ησ η νε ρ ού απ ό γ ε ω τρ ή σ ε ις κ αι σ τρ ά φ ηκ ε το 1998 (β λ ρ οσιά, Π α ρ ά ρ τ η µ α ) σ την υ δ ρ οδ ότησ η τω ν κ αταναλ ω τώ ν της µ έ σ ω υ δ ρ οµ έ τρ ω ν απ οκ λ ε ισ τικ ά απ ό την Ε.Υ.Α.Π. Οι 2 γ ε ω τρ ή σ ε ις β ρ ί σ κ ονταν σ ε β ά θ ος 180 m κ αι 165 m δ υ ναµ ικ ότητας 250 m 3 /hr κ αι 180 m 3 /hr αντισ τοί χ ω ς αλ λ ά τα τρ ί α τε λ ε υ ταί α χ ρ όνια ε ί ναι ά δ ε ιε ς. Ω σ τόσ ο η κ οινότητα σ υ νε χ ί ζ ε ι να δ ιε νε ρ γ ε ί ε λ έ γ χ ου ς π οιότητας νε ρ ού µ έ σ ω της νοµ αρ χ ί ας. 37

46 Το σ υ ν ολ ικ ό µ ή κ ος τ ου δ ικ τ ύ ου α γ γ ί ζ ε ι τ α 40 km σ ε έ κ τ α σ η πε ρί που 2,2 km 2. Από α υ τ ά τ α 20 km ε ί ν α ι α µ ια ν τ οτ σ ιµ ε ν τ οσ ω λ ή ν ε ς κ α ι τ α υ πό λ οιπα πλ α σ τ ικ οί σ ε β ά θ η γ ύ ρω σ τ ο 1 m. Λ ό γ ω µ ε γ ά λ ω ν υ ψ οµ ε τ ρικ ώ ν δ ια φ ορώ ν, κ α ι γ ια κ α λ ύ τ ε ρο έ λ ε γ χο τ ω ν πιέ σ ε ω ν τ ο δ ί κ τ υ ο δ ια θ έ τ ε ι σ ε λ ε ιτ ου ργ ί α τ ρε ις δ ε ξ α µ ε ν έ ς τ ω ν 900, 1000 κ α ι 300 m 3. Ο ι δ ια ρροέ ς φ τ ά ν ου ν τ ο 10% τ ου πα ρε χό µ ε ν ου α πό τ ην Ε.Υ.Α.Π. ν ε ρού. Το σ χέ δ ιο ύ δ ρε υ σ ης τ ης κ οιν ό τ ητ α ς ε κ πον ή θ ηκ ε τ ο 1952 µ ε πρό β λ ε ψ η γ ια κ α τ οί κ ου ς. ε ν υ πά ρχου ν ιδ ια ί τ ε ρα προβ λ ή µ α τ α πιέ σ ε ω ν σ ε α ν τ ί θ ε σ η µ ε τ α δ ί κ τ υ α τ ω ν γ ύ ρω δ ή µ ω ν κ α ι κ οιν οτ ή τ ω ν που ξ ε κ ί ν ησ α ν µ ικ ρά - σ υ ν ή θ ω ς ιδ ιω τ ικ ά - κ α ι σ τ ην σ υ ν έ χε ια ε πε κ τ ά θ ηκ α ν ώ σ τ ε ν α κ α λ ύ ψ ου ν τ ην ζ ή τ ησ η. Ο ι ν έ ε ς προδ ια γ ρα φ έ ς ύ δ ρε υ σ ης τ ης κ οιν ό τ ητ α ς έ χου ν ω ς πλ ηθ υ σ µ ό µ ε λ έ τ ης τ α ά τ οµ α. Πα ρ ό λ α α υ τ ά, τ ο κ α λ οκ α ί ρι η κ α τ α ν ά λ ω σ η ύ δ α τ ος τ ριπλ α σ ιά ζ ε τ α ι κ α ι σ ε σ υ ν δ υ α σ µ ό µ ε τ ο ό τ ι η ροή τ ου ν ε ρού ε ί ν α ι µ ε β α ρύ τ ητ α, ε λ οχε ύ ε ι πά ν τ α ο κ ί ν δ υ ν ος σ ε πε ριπτ ώ σ ε ις α υ ξ ηµ έ ν ης ζ ή τ ησ ης (π.χ. πυ ρκ α γ ιέ ς ) ν α πα ρα τ ηρού ν τ α ι πτ ώ σ ε ις πί ε σ ης. Σ τ ην πε ριοχή έ χου ν ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί 9 πυ ροσ β ε σ τ ικ οί κ ρου ν οί α πό τ ην κ οιν ό τ ητ α κ α ι 3 α πό τ ην Ε.Υ.Α.Π. ό λ οι τ ω ν 9 lt/sec. Προβ λ ή µ α τ α έ λ λ ε ιψ ης χλ ω ρί ου πα ρου σ ιά ζ ον τ α ι α πό τ ην πα ρα µ ον ή τ ου ν ε ρού σ τ ις δ ε ξ α µ ε ν έ ς τ ης κ οιν ό τ ητ α ς. Το κ α τ α σ τ α τ ικ ό ύ δ ρε υ σ ης τ ης κ οιν ό τ ητ α ς πα ρα τ ί θ ε τ α ι σ τ ο προσ ά ρτ ηµ α. ή µ ος Ν έ α ς Ερυ θ ρα ί α ς Πρό κ ε ιτ α ι γ ια έ ν α ν α κ ό µ η δ ή µ ο σ τ α β ό ρε ια προά σ τ ια που χρησ ιµ οποιε ί ε πικ ου ρικ ά µ ε τ ο ν ε ρό τ ω ν γ ε ω τ ρή σ ε ω ν κ α ι ν ε ρό α πό τ ην Ε.Υ.Α.Π. Ο ι κ α τ α ν α λ ω τ έ ς τ ου δ ή µ ου α ν έ ρχον τ α ι σ ε κ α ι τ α υ δ ρό µ ε τ ρα φ τ ά ν ου ν τ α ε ν ώ ο δ ή µ ος κ α λ ύ πτ ε ι έ κ τ α σ η 4,8 km 2. Oι γ ε ω τ ρή σ ε ις τ ου δ ή µ ου ε ί ν α ι πέ ν τ ε, τ ω ν οποί ω ν η δ υ ν α µ ικ ό τ ητ α ξ ε πε ρν ά τ α 194 m 3 /hr. Το δ ί κ τ υ ο, α κ τ ιν ω τ ό, η α ρχή τ ου οποί ου β ρί σ κ ε τ α ι τ ην δ ε κ α ε τ ί α τ ου 50, έ χε ι µ ή κ ος 150 km ε κ τ ω ν οποί ω ν τ ο 50% ε ί ν α ι α πό α µ ια ν τ οτ σ ιµ έ ν τ ο, τ ο 20% ε ί ν α ι α πό χά λ υ β α κ α ι τ ο υ πό λ οιπο 20% α πό πλ α σ τ ικ ό ε ν ώ σ υ ν δ έ ε τ α ι κ α ι µ ε δ ύ ο δ ε ξ α µ ε ν έ ς 1000 m 3 κ α ι 400 m 3. Σ ε ό τ ι α φ ορά τ ις δ ια ρροέ ς τ ου δ ικ τ ύ ου τ α πρά γ µ α τ α φ α ί ν ον τ α ι λ ί γ ο σ υ γ κ ε χυ µ έ ν α. Πα ρ ό τ ι οι υ πε ύ θ υ ν οι τ ου δ ή µ ου α ν α φ έ ρου ν α πώ λ ε ιε ς µ ό λ ις τ ης τ ά ξ ης τ ου 5%, σ τ ην ε πί σ ηµ η ισ τ οσ ε λ ί δ α τ ου δ ή µ ου σ τ ο 38

47 Μ διαδίκτυο αν αφ έ ρ ε ται ό τι: «Η κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ δ ι κ τ ύ ο υ λ ό γ ω τ η ς π α λ α ι ό τ η τ ά ς τ ο υ κ α ι τ η ς χ ω ρ ίς σ χ ε δ ι α σ µό α ν ά π τ υ ξ ή ς τ ο υ ε µφ α ν ίζ ε ι σ η µα ν τ ι κ έ ς δ ι α ρ ρ ο έ ς.» Τ ο τε λε υταίο φ αίν ε ται ν α ε ίν αι και σ ω σ τό τε ρ ο αν αν αλογ ισ τε ί καν ε ίς και την χ ρ ον ολογ ία έ ν αρ ξ ης κατασ κε υής του αλλά και το µε γ ά λο π οσ οσ τό π αλαιώ ν σ ω λήν ω ν απ ό αµιαν τοτσ ιµέ ν το και χ ά λυβ α. Τ ην ίδια σ τιγ µή, µε λέ τη π ου π ρ αγ µατοπ οιήθ ηκε γ ια την ύ δρ ε υσ η του δήµου αν έ φ ε ρ ε : «Μ ε β ά σ η τ η ν υ π ά ρ χ ο υ σ α ε µπ ε ι ρ ία α π ό ε π α ρ χ ι α κ έ ς π ό λ ε ι ς α ν ά λ ο γ ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν µε τ ο υ δ ή µο υ Ν. Ε ρ υ θ ρ α ία ς, ο ι α π ώ λ ε ι ε ς τ ο υ δ ι κ τ ύ ο υ ε κ τ ι µώ ν τ α ι σ ε π ο σ ο σ τ ό µε γ α λ ύ τ ε ρ ο τ ο υ 20% κ α ι ε ν δ ε χ ο µέ ν ω ς ν α ξ ε π ε ρ ν ά ν ε τ ο 30% τ η ς µέ σ η ς η µε ρ ή σ ι α ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς» (Π α ρ α σ κ ε υ ό π ο υ λ ο ς, 1996). Σ την αν ά λυσ η σ την σ υν έ χ ε ια θ ε ω ρ ού ν ται οι απ ώ λε ιε ς ω ς 25% της σ υν ολικής π ρ οσ φ ορ ά ς ύ δατος. ε λέ τη π ου π ρ αγ µατοπ οιήθ ηκε γ ια λογ αρ ιασ µό του δήµου κατέ δε ιξ ε τα ακό λουθ α π ρ οβ λήµατα και αδυν αµίε ς του δικτύ ου: 1. Η λε ιτουρ γ ία του δικτύ ου δυσ χ ε ρ αίν ε ται απ ό τις σ ηµαν τικέ ς υψ οµε τρ ικέ ς διαφ ορ έ ς και την ύ π αρ ξ η π ολλώ ν τε ρ µατικώ ν αγ ω γ ώ ν. Έ τσ ι η χ ρ ήσ η π ιε σ τικώ ν γ ια την ικαν οπ οίησ η υδρ οδοτικώ ν αν αγ κώ ν δηµιουρ γ ε ί π ολλέ ς φ ορ έ ς υψ ηλό διαθ έ σ ιµο δυν αµικό µε απ οτέ λε σ µα την θ ρ αύ σ η τω ν αγ ω γ ώ ν και τω ν ε ξ αρ τηµά τω ν τους (δικλε ίδε ς κ.τ.λ.) και κατ ε π έ κτασ η υψ ηλέ ς διαρ ρ οέ ς ν ε ρ ού. 2. Η έ λλε ιψ η ικαν ού αρ ιθ µού δικλε ίδω ν οδηγ ε ί σ την απ οµό ν ω σ η µε γ ά λω ν τµηµά τω ν του δικτύ ου ακό µα και γ ια µικρ έ ς τοπ ικέ ς β λά β ε ς. Έ τσ ι υπ ά ρ χ ε ι κίν δυν ος ε ισ ρ οής του υπ ό γ ε ιου ν ε ρ ού αλλά και ακαθ ά ρ τω ν υδά τω ν σ τους αγ ω γ ού ς απ ό σ ηµε ία π ου υπ ά ρ χ ουν σ π ασ ίµατα. Ο ι λύ σ ε ις π ου η µε λέ τη π ρ οτε ίν ε ι αφ ορ ού ν αρ χ ικά τον ρ ιζ ικό ε π αν ασ χ ε διασ µό του δικτύ ου ύ δρ ε υσ ης. Η µε λέ τη χ ω ρ ίζ ε ι το δήµο σ ε τέ σ σ ε ρ ις υδρ οδοτικού ς τοµε ίς καθ έ ν ας ε κ τω ν οπ οίω ν θ α υδρ οδοτε ίται απ ό µια απ ό τις υπ ά ρ χ ουσ ε ς ή τις µε λλον τικέ ς δε ξ αµε ν έ ς. Π αρ ά λληλα π ρ οβ λέ π ε ι ν έ ε ς δικλε ίδε ς τοπ οθ ε τηµέ ν ε ς σ τα κατά λληλα σ ηµε ία ώ σ τε ν α απ οµον ώ ν ον ται αυτοτε λή τµήµατα µε µικρ ό αρ ιθ µό καταν αλω τώ ν καθ ώ ς και κατά ρ γ ησ η τω ν λίγ ω ν αλλά ά τακτα δηµιουρ γ ηθ έ ν τω ν κλε ισ τώ ν β ρ ό χ ω ν καθ ώ ς ε π ιβ αρ ύ ν ουν µε π ιε ζ οµε τρ ικό φ ορ τίο τις χ αµηλό τε ρ ε ς π ε ρ ιοχ έ ς δηµιουρ γ ώ ν τας τα π ρ οαν αφ ε ρ θ έ ν τα π ρ οβ λήµατα. 39

48 Μ Τέλος π ρ οτε ί ν ε τα ι την α ν τι κ α τά σ τα σ η ό λω ν τω ν π α λα ι ώ ν α γ ω γ ώ ν (χ υ τοσ ί δ ηρ οι κ α ι α µ ι α ν τοτσ ι µ ε ν τοσ ω λή ν ε ς), οι οπ οί οι έχ ου ν κ λε ί σ ε ι τον χ ρ ό ν ο ζ ω ή ς του ς, ε κ τό ς τω ν π λα σ τι κ ώ ν π ου ε ί ν α ι οι π λέον π ρ ό σ φ α τοι κ α ι µ π ορ ού ν ν α ε ν σ ω µ α τω θ ού ν σ το δ ί κ τυ ο χ ω ρ ί ς π ρ οβ λή µ α τα. Εκ ά λη: µ ι α ι δ ι ά ζ ου σ α π ε ρ ί π τω σ η σ το λε κ α ν οπ έδ ι ο της Αθ ή ν α ς Η π ε ρ ί π τω σ η της ύ δ ρ ε υ σ ης της κ οι ν ό τητα ς της Εκ ά λης π α ρ ου σ ι ά ζ ε ι π ολλές ι δ ι α ι τε ρ ό τητε ς γ ι α υ τό κ α ι ε ξ ε τά ζ ε τα ι δ ι α φ ορ ε τι κ ά α π ό του ς υ π ό λοι π ου ς δ ή µ ου ς κ α ι κ οι ν ό τητε ς. Η Εκ ά λη (έκ τα σ ης 4,3 km 2 ) χ α ρ α κ τηρ ί ζ ε τα ι ω ς έν α α π ό τα οµ ορ φ ό τε ρ α β ό ρ ε ι α π ρ οά σ τι α της Αθ ή ν α ς κ α ι σ ί γ ου ρ α µ ε τη µ ε γ α λύ τε ρ η φ υ τοκ ά λυ ψ η α π ό οπ οι οδ ή π οτε ά λλο. Αυ τό οφ ε ί λε τα ι σ το γ ε γ ον ό ς ό τι ξ ε κ ί ν ησ ε ου σ ι α σ τι κ ά ω ς κ ηπ ού π ολη ό π ω ς α ν α φ έρ ε τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 3 του α π ό δ ι α τά γ µ α τος περί επι β ο λ ή ς περι ο ρι σ µ ώ ν κ α ι υ πο χ ρεώ σ εω ν επί τ ω ν εν τ ό ς τ ο υ σ υ ν ο ι κ ι σ µ ο ύ Ε κ ά λ η ς α κ ι ν ή τ ω ν κ α ι οι κ ά τοι κ οί της υ π οχ ρ ε ού ν τα ν ν α ι δ ρ ύ ου ν κ α ι ν α δ ι α τηρ ού ν δ ι α κ οσ µ ητι κ ού ς κ ή π ου ς σ τι ς θ έσ ε ι ς τω ν α κ ά λυ π τω ν χ ώ ρ ω ν. Την ύ δ ρ ε υ σ η της κ οι ν ό τητα ς α π ό το 1924 µ έχ ρ ι κ α ι σ ή µ ε ρ α έχ ε ι α ν α λά β ε ι ι δ ι ω τι κ ή ε τα ι ρ ε ί α µ ε την ε π ω ν υ µ ί α «Εκ ά λη Α.Ε.» π ου σ ή µ ε ρ α α ν ή κ ε ι σ τον ό µ ι λο Λ ά τσ η. ε β ά σ η το κ α τα σ τα τι κ ό του 1924 σ κ οπ ό ς της ε ν λό γ ω ε τα ι ρ ε ί α ς ή τα ν η β ι οµ ηχ α ν ί α οι κ οδ οµ ι κ ώ ν υ λώ ν κ α ι η β ι οµ ηχ α ν ί α οι κ οδ οµ ώ ν. Π α ρ ά λληλα, µ ε την σ ύ µ β α σ η π ου υ π έγ ρ α ψ ε µ ε το ε λλην ι κ ό δ ηµ ό σ ι ο σ υ µ φ ω ν ή θ ηκ ε η ε τα ι ρ ε ί α ν α α ν α λά β ε ι ορ ι σ µ έν ε ς υ π οχ ρ ε ώ σ ε ι ς π ρ ος του ς κ α τοί κ ου ς του οι κ ι σ µ ού π ου η ί δ ι α δ ηµ ι ού ρ γ ησ ε, σ τι ς οπ οί ε ς π ε ρ ι λα µ β ά ν ον τα ν ο φ ω τι σ µ ό ς, η π α ρ οχ ή π οσ ί µ ου ύ δ α τος µ έσ ω γ ε ω τρ ή σ ε ω ν κ α ι η κ α τα σ κ ε υ ή τω ν οδ οσ τρ ω µ ά τω ν του οι κ ι σ µ ού. Η σ ύ µ β α σ η π ρ οέβ λε π ε ό τι η υ π οχ ρ έω σ η π α ρ οχ ή ς π οσ ί µ ου ύ δ α τος δ ε ν ε ί χ ε κ ε ρ δ οσ κ οπ ι κ ό χ α ρ α κ τή ρ α κ α θ ώ ς η ε τα ι ρ ε ί α α π έβ λε π ε σ ε ά λλα οφ έλη ό π ω ς την έν τα ξ η της π ε ρ ι οχ ή ς σ το σ χ έδ ι ο π ό λε ω ς ό π ου µ ε την δ ηµ ι ου ρ γ ί α κ ή π ω ν κ α ι το χ α µ ηλό -α ρ χ ι κ ά - τι µ ολό γ ι ο θ α µ π ορ ού σ ε ν α π ου λά τα οι κ ό π ε δ ά της µ ε κ α λύ τε ρ ου ς γ ι α υ τή ν ό ρ ου ς κ α ι ν α α υ ξ ά ν ε ι την κ ε ρ δ οφ ορ ί α της. Γ ι α υ τό κ α ι το δ ι κ α ί ω µ α του κ α θ ορ ι σ µ ού της τι µ ή ς του ν ε ρ ού π ρ οσ δ ι ορ ι ζ ό τα ν κ ά θ ε φ ορ ά α π ό την κ οι ν ό τητα α ν ά λογ α µ ε το κ ό σ τος λε ι του ρ γ ί α ς της υ π ηρ ε σ ί α ς ύ δ ρ ε υ σ ης. 40

49 Μ Τα πρ ά γ µ ατ α σ αφ ώ ς αν τ ι σ τ ρ έ φ ον τ αι σ τ ι ς αρ χ έ ς τ ης δ ε κ αε τ ί ας τ ου 90 ό που λ ό γ ω τ ης παρ ατ ε τ αµ έ ν ης αν οµ β ρ ί ας κ αι παρ ά τ ην ε κ τ έ λ ε σ η ν έ ας γ ε ώ τ ρ ησ ης παρ ατ ηρ ε ί τ αι µ ε γ ά λ η πτ ώ σ η τ ης σ τ ά θ µ ης τ ου υ δ ρ οφ ό ρ ου αποθ έ µ ατ ος µ ε σ υ ν έ πε ι α ν α κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι η ε παρ κ ής υ δ ρ οδ ό τ ησ η τ ου πρ οασ τ ί ου. ε β ά σ η κ αι τ ην τ ε λ ε υ τ αί α απογ ρ αφ ή τ ου 2001 τ ην τ ε λ ε υ τ αί α ε ι κ οσ αε τ ί α οι κ ά τ οι κ οι τ ης Εκ ά λ ης αυ ξ ήθ ηκ αν τ ου λ ά χ ι σ τ ον κ ατ ά 49% (βλ. Πα ρ ά ρ τ η µ α ) δ ηµ ι ου ρ γ ώ ν τ ας πρ ό σ θ ε τ ε ς αν ά γ κ ε ς γ ι α ν ε ρ ό ε ν ώ παρ ά λ λ ηλ α δ ε ν µ ε ι ώ θ ηκ ε κ αθ ό λ ου η ζ ήτ ησ η ν ε ρ ού γ ι α τ ο πό τ ι σ µ α τ ω ν κ ήπω ν µ ε αποτ έ λ ε σ µ α τ ον Ι ού λ ι ο τ ου 2000 κ αι µ ε τ ά από από τ οµ η πτ ώ σ η τ ου υ δ ρ οφ ό ρ ου ορ ί ζ ον τ α ν α κ αθ ί σ τ ατ αι αδ ύ ν ατ η η υ δ ρ οδ ό τ ησ η τ ης πε ρ ι οχ ής. Μ ε κ ατ ε πε ί γ ου σ ε ς λ οι πό ν δ ι αδ ι κ ασ ί ε ς κ αι κ ατ ό πι ν γ ν ω µ ά τ ε υ σ ης τ ου κ αθ ηγ ητ ή Μ αρ ί ν ου πρ αγ µ ατ οποι ήθ ηκ ε σ ύ ν δ ε σ η τ ου δ ι κ τ ύ ου υ δ ρ οδ ό τ ησ ης τ ης πε ρ ι οχ ής µ ε τ ο δ ί κ τ υ ο τ ης Ε.Υ.Α.Π. (έ γ γ ρ α φ ο τ η ς «Εκ ά λη Α.Ε.» π ρ ο ς τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α, ). Ω σ τ ό σ ο ακ ό µ α κ αι αυ τ ή η λ ύ σ η αποδ ε ί χ θ ηκ ε πρ οσ ω ρ ι ν ή κ αθ ώ ς ο κ ί ν δ υ ν ος πλ ήρ ου ς ε ξ ά ν τ λ ησ ης τ ω ν αποθ ε µ ά τ ω ν δ ε ν ε ξ αλ ε ί φ θ ηκ ε κ αι η µ ό ν η λ ύ σ η που απέ µ ε ν ε ήτ αν η µ ε τ αβ ί β ασ η τ ου δ ι κ τ ύ ου κ αι ό λ ω ν τ ω ν απαρ αί τ ητ ω ν ε γ κ ατ ασ τ ά σ ε ω ν πρ ος τ ην Ε.Υ.Α.Π. Η πρ ό τ ασ η τ ης «Εκ ά λ η Α.Ε.» πε ρ ι ε λ ά µ β αν ε τ ην παρ αχ ώ ρ ησ η πρ ος τ ην κ οι ν ό τ ητ α ά ν ε υ αν τ αλ λ ά γ µ ατ ος τ ο δ ί κ τ υ ο υ δ ρ οδ ό τ ησ ης κ αθ ώ ς κ αι δ ύ ο δ ε ξ αµ ε ν ώ ν µ ε τ ην πρ οϋ πό θ ε σ η η δ ι αχ ε ί ρ ι σ η ν α αν ατ ε θ ε ί γ ι α τ ην ε πό µ ε ν η πε ν τ αε τ ί α σ τ ην παρ απά ν ω ε τ αι ρ ε ί α. Το τ ι µ ολ ό γ ι ο θ α ήτ αν σ τ αθ ε ρ ό κ αι αν απρ οσ αρ µ οζ ό µ ε ν ο κ αθ έ τ ος µ ε β ά σ η τ ον πλ ηθ ω ρ ι σ µ ό ή µ ε β ά σ η τ υ χ ό ν αλ λ αγ έ ς σ τ ο τ ι µ ολ ό γ ι ο πώ λ ησ ης ν ε ρ ού από τ ην Ε.Υ.Α.Π. σ τ ην ε τ αι ρ ε ί α (έ γ γ ρ α φ ο τ η ς «Εκ ά λη Α.Ε.» π ρ ο ς τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α, ). Κ αι η Ε.Υ.ΑΠ. τ ην ί δ ι α πε ρ ί οδ ο κ ι ν ήθ ηκ ε γ ι α τ ην έ ν τ αξ η τ ου δ ι κ τ ύ ου ύ δ ρ ε υ σ ης τ ης κ οι ν ό τ ητ ας σ τ ην πε ρ ι οχ ή αρ µ οδ ι ό τ ητ ά ς τ ης. Η Ε.Υ.ΑΠ. πρ ό τ ε ι ν ε σ τ ην κ οι ν ό τ ητ α ν α αν αλ ά β ε ι τ ο δ ί κ τ υ ο µ ε τ ά τ ην πά ρ οδ ο πε ν τ αε τ ί ας από τ ην ηµ ε ρ οµ ην ί α έ ν αρ ξ ης τ ης υ δ ρ οδ ό τ ησ ης ( ) ε ν ώ κ ατ ά τ ο δ ι ά σ τ ηµ α τ ης πε ν τ αε τ ί ας θ α ε φ αρ µ οζ ό τ αν τ ο ε κ ά σ τ οτ ε τ ι µ ολ ό γ ι ο ε ν ί σ χ υ σ ης δ ι κ τ ύ ω ν Ο.Τ.Α. (έ γ γ ρ α φ ο τ η ς Ε.Υ.Α.Π. π ρ ο ς τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α, ). Αλ λ ά ακ ό µ α κ αι πρ ό σ φ ατ α, η Ε.Υ.ΑΠ. κ ι ν ού µ ε ν η σ τ ην παρ απά ν ω λ ογ ι κ ή, µ ε σ ε ι ρ ά ε γ γ ρ ά φ ω ν τ ης κ ατ ε δ ε ί κ ν υ ε τ α πρ οβ λ ήµ ατ α που αν τ ι µ ε τ ώ πι ζ ε η «Εκ ά λ η Α.Ε.» σ ε ό τ ι αφ ορ ά τ ι ς πρ οσ φ ε ρ ό µ ε ν ε ς υ πηρ ε σ ί ε ς ύ δ ρ ε υ σ ης κ αι ζ ητ ού σ ε τ ο ξ ε κ αθ ά ρ ι σ µ α τ ω ν ε κ κ ρ ε µ οτ ήτ ω ν αφ ού υ πήρ χ ε αδ ρ ά ν ε ι α τ ό σ ο γ ι α ν έ ου ς σ χ ε δ ι ασ µ ού ς ό σ ο κ αι αδ υ ν αµ ί α τ ης υ πά ρ χ ου σ ας 41

50 Ή κατάστασης ν α αν ταπ ο κρ ι θ ε ί στο υ ς υ ψ ηλ ο ύ ς ρ υ θ µ ο ύ ς αν άπ τυ ξ ης της π ε ρ ι ο χ ή ς (έγγραφο τ η ς Ε.Υ.Α.Π. π ρος τ η ν κ οι ν ό τ η τ α, ). Ω στό σο ο ι ε ν τάσε ι ς αν άµ ε σα στην ε ται ρ ε ί α και την κο ι ν ό τητα φ αί ν ε ται ν α ξ ε κι ν ο ύ ν απ ό τα µ έ σα το υ π ε ρ ασµ έ ν ο υ αι ώ ν α. δ η απ ό το Νο έ µ β ρ η το υ 1946 ν ο µ ι κό ς σύ µ β ο υ λ ο ς της κο ι ν ό τητας αν έ φ ε ρ ε π ω ς στι ς υ π ο χ ρ ε ώ σε ι ς της π ρ ο ς το υ ς κατο ί κο υ ς η ε ται ρ ε ί α ή ταν αν ε π αρ κή ς καθ ώ ς: το π αρ ε χ ό µ ε ν ο ν ε ρ ό ή ταν αν ε π αρ κέ ς γ ι α τι ς αν άγ κε ς, ο ι αν τλ ί ε ς ή ταν π ε π αλ αι ω µ έ ν ε ς και φ θ αρ µ έ ν ε ς, ο ύ τε γ ι ν ό ταν καµ ί α σο β αρ ή π ρ ο σπ άθ ε ι α γ ι α β ε λ τί ω ση της κατάστασης. Τ ο έ γ γ ρ αφ ο κατέ λ ηγ ε σε π ρ ό ταση γ ι α την έ κπ τω ση της ε ται ρ ε ί ας απ ό την ε ν λ ό γ ω σύ µ β αση καθ ώ ς «σ τ η ν Εκ ά λ η υ φί σ τ ατ αι ά φθ ον ον ύ δ ω ρ ι κ αν ό ν ν α ι κ αν οπ οι ή σ η κ αι τ ας π λ έον π αραλ ό γου ς αξ ι ώ σ ε ι ς αλ λ ά σ τ ε ρε ί τ αι αν τ λ ι ώ ν δ υ ν ά µ ε ν ω ν ν α ι κ αν οπ οι ή σ ου ν τ ας σ τ οι χ ε ι ω δ ε σ τ ά τ ας αν ά γκ ας τ ω ν κ ατ οί κ ω ν κ αι τ ού τ ο ε κ β αρύ τ ατ η ς αµ έλ ε ι ας κ αι αν τ ι σ υ µ β ατ ι κ ή ς αγω γή ς τ η ς ε τ αι ρί ας». Α π ό το 1946 µ έ χ ρ ι και τα τέ λ η της δ ε καε τί ας το υ 80 ο ι π ρ ο στρ ι β έ ς π ο υ π αρ ο υ σι άζ ο ν ται ε ί ν αι κυ ρ ί ω ς ο ι κο ν ο µ ι κή ς φ ύ σε ω ς και αφ ο ρ ο ύ ν ε ί τε υ π έ ρ ο γ κε ς αυ ξ ή σε ι ς το υ τι µ ο λ ο γ ί ο υ ε κ µ έ ρ ο υ ς της ε ται ρ ί ας, ε ί τε π αρ ακρ άτηση το υ π ο σο στο ύ π ο υ θ α έ π ρ ε π ε ν α απ ο δ ί δ ε ται στην κο ι ν ό τητα (κ οι ν οτ ι κ ή σ υ ν ε δ ρί ασ η , έγγραφο τ η ς κ οι ν ό τ η τ ας π ρος τ η ν οµ αρχ ί α Ατ τ ι κ ή ς, ). Ω στό σο απ ό µ ι α σύ γ κρ ι ση π ο υ δ ι ε ν ε ρ γ ή θ ηκε µ ε ταξ ύ το υ κό στο υ ς λ ε ι το υ ρ γ ί ας γ ε ι το ν ι κώ ν υ δ ρ ο δ ο τή σε ω ν και το υ κο στο λ ο γ ί ο υ της Εκάλ ης π ρ ο έ κυ π τε σαφ ώ ς ό τι το κό στο ς της Εκάλ ης ή ταν αυ ξ ηµ έ ν ο έ ω ς και 90% σε σχ έ ση µ ε το αν τί στο ι χ ο της ρ ο σι άς αλ λ ά και αυ ξ ηµ έ ν ο κατά 36% σε σχ έ ση µ ε το αν τί στο ι χ ο της Ν. Ερ υ θ ρ αί ας ε ν ώ λ ο γ ι κά θ α έ π ρ ε π ε ν α β ρ ί σκε ται µ ε ταξ ύ τω ν δ ύ ο (έγγραφο τ η ς κ οι ν ό τ η τ ας π ρος τ η ν ε τ αι ρε ί α, ). Ό λ ο αυ τό το ι στο ρ ι κό αν τε γ κλ ή σε ω ν και π ρ ο στρ ι β ώ ν σε κάθ ε π ε ρ ί π τω ση έ β γ αι ν ε ε ι ς β άρ ο ς τω ν καταν αλ ω τώ ν της κο ι ν ό τητας. ε ν θ α ή ταν άλ λ ω στε δ υ ν ατό ν α υ π άρ ξ ε ι ο µ αλ ή υ δ ρ ο δ ό τηση µ ε ό ρ ο υ ς και συ µ β άσε ι ς π ο υ καταρ τί στηκαν γ ι α τι ς αν άγ κε ς τω ν κατο ί κω ν 80 χ ρ ό ν ι α π ρ ι ν. Π αρ άλ λ ηλ α, η δ ι ασπ ο ρ ά τω ν αρ µ ο δ ι ο τή τω ν, µ ε την ε ται ρ ε ί α ν α έ χ ε ι την ε υ θ ύ ν η της λ ε ι το υ ρ γ ί ας, και την κο ι ν ό τητα ν α έ χ ε ι την ε υ θ ύ ν η της 42

51 τιµολ ό γ ησης της ύ δ ρ ε υ σης αρ γ ά η γ ρ ή γ ορ α θ α δ ηµιου ρ γ ού σε π ρ ό β λ ηµα αφ ού τα συ µφ έ ρ οντα και οι ε π ιδ ιώ ξ ε ις τω ν ε µπ λ ε κό µε νω ν φ ορ έ ω ν κά π οια στιγ µή θ α έ φ ταναν να ε ί ναι αντικρ ου ό µε να. Σ ύ γ χ ρ ονη ιδ ιω τική ε ταιρ ε ί α δ ε ν νοε ί ται να µην µε γ ιστοπ οιε ί την κε ρ δ οφ ορ ί α της ακό µα και σε π ε ρ ιπ τώ σε ις π αρ οχ ή ς υ π ηρ ε σιώ ν π ά νω σε δ ηµό σια κοινω νικά αγ αθ ά ό π ω ς ε ί ναι το νε ρ ό. Μ ά λ λ ον ο κί νδ υ νος π λ ή ρ ου ς ε ξ ά ντλ ησης τω ν απ οθ ε µά τω ν υ π οε κτιµή θ ηκε ακού σια απ ό ό λ ου ς του ς αρ µό δ ιου ς φ ορ ε ί ς γ ια µια σε ιρ ά ε τώ ν µε απ οτέ λ ε σµα την σηµε ρ ινή ε ξ ά ντλ ηση τω ν απ οθ ε µά τω ν. Ό π ω ς αναφ έ ρ θ ηκε και νω ρ ί τε ρ α, τα π ρ ώ τα σαφ ή σηµά δ ια του κινδ ύ νου π ου ε γ κυ µονού νταν ε µφ ανί στηκαν του λ ά χ ιστον απ ό τα µέ σα της δ ε καε τί ας του 80. Τ αυ τό χ ρ ονα, η δ ιατή ρ ηση χ αµηλ ή ς τιµολ ό γ ησης ου σιαστικά π ρ οέ τρ ε π ε του ς κατοί κου ς να δ ιατηρ ού ν µε γ ά λ ου ς κή π ου ς και οδ ηγ ού σε σαφ ώ ς σε υ π έ ρ ογ κε ς καταναλ ώ σε ις π ου µοιρ αί α κά π οια στιγ µή θ α οδ ηγ ού σαν σε ε ξ ά ντλ ηση τω ν απ οθ ε µά τω ν. Χ αρ ακτηρ ιστικά αναφ έ ρ ε ται ό τι κατά το 1985 η κατανά λ ω ση της κοινό τητας ή ταν λ ί γ ο χ αµηλ ό τε ρ η απ ό αυ τή της Ν. Ερ υ θ ρ αί ας π αρ ό λ ο π ου ε ί χ ε υ π οτε τρ απ λ ά σιο αρ ιθ µό υ δ ρ οµέ τρ ω ν. Ά λ λ ω στε η Εκά λ η, ό π ω ς φ αί νε ται και απ ό το δ ιά γ ρ αµµα 3.2 (Κεφάλαιο 3 ο ), έ χ ε ι την µε γ αλ ύ τε ρ η αντλ ητική ικανό τητα απ ό κά θ ε ά λ λ ο δ ή µο της π ε ρ ιοχ ή ς και καταναλ ώ σε ις σαφ ώ ς δ υ σανά λ ογ ε ς µε του ς κατοί κου ς της, ά ρ α συ ντέ λ ε σε τα µέ γ ιστα στην ε ξ ά ντλ ηση τω ν γ ε ω λ ογ ικώ ν απ οθ ε µά τω ν του υ π ε δ ά φ ου ς της. Απ ό την στιγ µή ω στό σο π ου το δ ί κτυ ο π ε ρ ιέ λ θ ε ι στην Ε.Υ.Α.Π. η κλ ιµακω τή τιµολ ό γ ηση σί γ ου ρ α θ α οδ ηγ ή σε ι σε π ε ρ ιορ ισµό της κατανά λ ω σης ύ δ ατος απ ό του ς καταναλ ω τέ ς. Αυ τό δ ε ν θ α έ π ρ ε π ε να σηµαί νε ι ό τι η Εκά λ η θ α π ά ψ ε ι να ε ί ναι µια κηπ ού π ολ η, αλ λ ά θ α π ρ έ π ε ι να δ οθ ού ν κί νητρ α και ε ναλ λ ακτικέ ς λ ύ σε ις στου ς κατοί κου ς της γ ια αντικατά σταση της υ δ ρ οβ ό ρ ας χ λ ω ρ ί δ ας µε δ έ ντρ α και π ρ ά σινο π ου απ αιτού ν λ ιγ ό τε ρ ο νε ρ ό. Ο ι κά τοικοι θ α π ρ έ π ε ι να µπ ορ ού ν να δ ιατηρ ή σου ν την οµορ φ ιά του π ρ οαστί ου του ς µε τις λ ιγ ό τε ρ ε ς δ υ νατέ ς π ε ρ ιβ αλ λ οντικέ ς συ νέ π ε ιε ς τό σο γ ια του ς ί δ ιου ς ό σο και γ ια την ε υ ρ ύ τε ρ η π ε ρ ιοχ ή. 43

52 Μ 2.6 Μεσόγεια- Γ εν ικ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες Οι π ε ρ ιοχ έ ς γ ύ ρ ω α π ό το α ε ρ οδ ρ ό µ ιο υ δ ρ οδ οτού ν τα ι α π ό την Ε.Υ.Α.Π., µ έ σ ω δ ύ ο κύ ρ ιω ν τρ οφ οδ οτικώ ν α γ ω γ ώ ν : τον τρ οφ οδ οτικό α γ ω γ ό Μ ε σ ογ ε ί ω ν τον τρ οφ οδ οτικό α γ ω γ ό α ν α τολικώ ν π α ρ α λιώ ν Ο τρ οφ οδ οτικό ς α γ ω γ ό ς Μ ε σ ογ ε ί ω ν µ ε τα φ έ ρ ε ι ν ε ρ ό α π ό το δ ιυ λισ τή ρ ιο ε ν ιδ ί ου µ έ σ ω του α ν τλιοσ τα σ ί ου της Χ ε λιδ ον ού ς κα ι της δ ε ξ α µ ε ν ή ς Σ τα υ ρ ού τρ οφ οδ οτώ ν τα ς σ την σ υ ν έ χ ε ια τις π ε ρ ιοχ έ ς Γ λυ κώ ν Ν ε ρ ώ ν, Πα ια ν ί α ς, Κ ορ ω π ί ου, Μ α ρ κοπ ού λου, Κ ε ρ α τέ α ς κ.τ.λ. Ο τρ οφ οδ οτικό ς α γ ω γ ό ς α ν α τολικώ ν π α ρ α λιώ ν µ ε τα φ έ ρ ε ι ν ε ρ ό α π ό το δ ιυ λισ τή ρ ιο Κ ιού ρ κω ν µ ε β α ρ ύ τητα κα ι κα λύ π τε ι π ε ρ ιοχ έ ς της Λ ού τσ α ς, Πό ρ το Ρ ά φ τη, Κ α λυ β ί ω ν κτλ. Σ τις π α ρ α π ά ν ω π ε ρ ιοχ έ ς, π α ρ α τηρ ε ί τα ι κα τα κό ρ υ φ η α ύ ξ ησ η της ζ ή τησ ης του ς κα λοκα ιρ ιν ού ς µ ή ν ε ς ε ιδ ικά σ τις π α ρ ά κτιε ς π ε ρ ιοχ έ ς. Τ ην π ε ρ ί οδ ο α υ τή λό γ ω κα ι της π ληθ υ σ µ ια κή ς υ π ε ρ φ ό ρ τω σ ης δ ηµ ιου ρ γ ού ν τα ι π ολλά π ρ οβ λή µ α τα σ την οµ α λή υ δ ρ οδ ό τησ η. Επ ί σ ης, η έ λλε ιψ η ε π α ρ κώ ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν υ δ α τοδ ε ξ α µ ε ν ώ ν σ την π α ρ ά κτια π ε ρ ιοχ ή δ ηµ ιου ρ γ ε ί έ ν α ε π ιπ λέ ον π ρ ό β ληµ α : Τ ον χ ε ιµ ώ ν α π ου η ζ ή τησ η ε ί ν α ι µ ικρ ή το ν ε ρ ό οδ ε ύ ε ι µ ε µ ικρ έ ς τα χ ύ τητε ς σ ε τε ρ ά σ τιου ς σ ω λή ν ε ς (Φ1000) χ ά ν ον τα ς µ έ ρ ος της α π ολύ µ α ν σ ης (ου σ ια σ τικά ο α γ ω γ ό ς µ ε τα τρ έ π ε τα ι σ ε δ ε ξ α µ ε ν ή ) π ου έ χ ε ι υ π οσ τε ί σ τα Κ ιού ρ κα, ε ν ώ οι υ π ε ρ δ ια σ τα σ ιολογ ηµ έ ν οι σ ω λή ν ε ς ρ υ π α ί ν ον τα ι, µ ε α π οτέ λε σ µ α, το ν ε ρ ό π ου φ τά ν ε ι σ του ς κα τα ν α λω τέ ς ν α ε ί ν α ι α ρ κε τέ ς φ ορ έ ς χ α µ ηλή ς π οιό τητα ς κα ι ν α χ ρ ε ιά ζ ε τα ι τοπ ική ε π α ν α χ λω ρ ί ω σ η (Οικονοµική ανάπτυξη κ αι χ ω ρ ο ταξικ ό ς σ χ ε δ ιασ µ ό ς πε δ ιάδ ας Μ ε σ ο γ ε ί ω ν, 1995). Αντίθετα το κ αλ ο κ αίρ ι κ αι κ ατά την δ ι ά ρ κ ει α της ηµ έ ρ ας υ π ά ρ χ ει π τώ σ η π ίεσ ης, ενώ το β ρ ά δ υ τα δ ίκ τυ α υ π ερ φ ο ρ τώ νο νται. Το π ρ ό β λ ηµ α αυ τό π αρ ο υ σ ι ά ζ εται εντο νό τερ ο σ τα το π ι κ ά δ ίκ τυ α π ο υ το χ ει µ ώ να π αρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν χ αµ ηλ ή ή κ αι µ ηδ ενι κ ή κ ατανά λ ω σ η. Ά λ λ ο έ να π ρ ό β λ ηµ α π ο υ υ π ά ρ χ ει σ την π ερ ι ο χ ή είναι η χ ρ ήσ η το υ νερ ο ύ της Ε.Υ.Α.Π. απ ό µ έ ρ ο υ ς τω ν Ο.Τ.Α. γ ι α γ εω ρ γ ι κ έ ς χ ρ ήσ ει ς π ο υ π ο λ λ απ λ ασ ι ά ζ ει τι ς ανά γ κ ες νερ ο ύ το υ ς κ αλ ο κ αι ρ ι νο ύ ς µ ήνες. 44

53 2.7 Καταγραφή τω ν σ ύ γχ ρο ν ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ύ δ ρε υ σ η ς σ το υ ς Ο.Τ.Α. Μ ε σ ο γε ί ω ν Αττι κ ής Κοινότητα Κου β αρ ά Τ ην κ οινότητα Κου β αρ ά αποτελ ού ν οι οικ ισµοί Κου β αρ ά κ αι Πέ τα (που µαζ ί κ αταλ αµβ ά νου ν έ κ ταση 25 km 2 ) µε αξ ιόλ ογ η ιστορ ί α αφ ού φ αί νεται πω ς η περ ιοχ ή πρ ω τοκ ατοικ ή θ ηκ ε το π.χ. Σ την σύ γ χ ρ ονη εποχ ή κ ατοικ εί ται από 1704 κ ατοί κ ου ς. Τ ο νερ ό πρ οέ ρ χ εται από το 1982 από την Ε.Υ.Α.Π. µε την οποί α το δ ί κ τυ ο συ νδ έ εται σε δ υ ο σηµεί α. Επιπλ έ ον έ λ εγ χ ος ποιότητας δ εν δ ιεξ ά γ εται από τις κ οινοτικ έ ς αρ χ έ ς. Τ α 25 km δ ικ τύ ου β ρ ί σκ ονται σε β ά θ ος 1,20 m, αποτελ ού νται από 95% πλ αστικ ού ς κ αι από 5% αµιαντοτσιµεντοσω λ ή νες, ενώ συ νδ έ ονται µε 800 υ δ ρ όµετρ α νέ ας τεχ νολ ογ ί ας. Τ ο δ ί κ τυ ο τοποθ ετή θ ηκ ε την τελ ευ ταί α δ εκ αετί α κ αι παρ ου σιά ζ ει απώ λ ειες ύ δ ατος γ ύ ρ ω στο 20%. Τ ις υ ποδ οµέ ς ύ δ ρ ευ σης της κ οινότητας συ µπλ ηρ ώ νου ν 2 δ εξ αµενέ ς τω ν 500 κ αι 250 m 3, µια ανενερ γ ή γ εώ τρ ηση στα 120 m δ υ νατότητας ά ντλ ησης 12 m 3 /hr, 8 µειω τέ ς πί εσης κ αι 2 αντλ ιοστά σια, το έ να στην γ εώ τρ ηση κ αι το δ εύ τερ ο στον οικ ισµό Κου β αρ ά που β ρ ί σκ εται σε υ ψ ηλ ό υ ψ όµετρ ο. Ο οικ ισµός Πέ τα υ δ ρ εύ εται µε β αρ ύ τητα. εν έ χ ου ν αναφ ερ θ εί ιδ ιαί τερ α τεχ νικ ά πρ οβ λ ή µατα. ή µος Καλ υ β ί ω ν Θ ορ ικ ού Η ύ δ ρ οδ ότηση τω ν κ ατοί κ ω ν τω ν Καλ υ β ί ω ν γ ινόταν γ ια µια σειρ ά ετώ ν από ιδ ιω τικ ά µεµονω µέ να δ ί κ τυ α τα οποί α ά ρ χ ισαν να εντά σσονται στον δ ή µο από τις αρ χ έ ς του 1980 µέ χ ρ ι κ αι το Σ ή µερ α ο δ ή µος (έ κ τασης 70,4 km 2 ) χ ρ ησιµοποιεί το νερ ό της Ε.Υ.Α.Π. γ ια να υ δ ρ εύ σει του ς µόνιµου ς κ ατοί κ ου ς οι οποί οι όµω ς φ τά νου ν κ αι τις τη θ ερ ινή περ ί οδ ο. Η ποιότητα του δ ιατιθ έ µενου νερ ού ελ έ γ χ εται κ ά θ ε τέ σσερ ις µή νες περ ί που. Τ ο σύ νολ ο τω ν υ δ ρ οµέ τρ ω ν φ τά νει περ ί που τα Λ ί γ ες µικ ρ έ ς γ εω τρ ή σεις χ ρ ησιµοποιού νται γ ια ά ρ δ ευ ση αλ λ ά κ αµί α γ ια ύ δ ρ ευ ση. Τ ο δ ί κ τυ ο λ όγ ω κ αι του γ εγ ονότος ότι µέ χ ρ ι κ αι το 2001 εντά σσονταν νέ α τµή µατα, δ εν εί ναι πλ ή ρ ω ς αποτυ πω µέ νο. Ω στόσο η συ νολ ικ ή του έ κ ταση εκ τιµά ται σε 250 km κ αι β ρ ί σκ εται σε β ά θ η που κ υ µαί νονται από 0,60-1,20 m. Οι αγ ω γ οί, δ ιαµέ τρ ω ν Φ63-Φ160 εί ναι 45

54 πλαστικοί, ε ξ αιρ ου µ έ νου ε νό ς τµ ή µ ατος µ ε αµ ιαντοτσιµ ε ντοσω λή νε ς. Οι δ ιαρ ρ οέ ς ανέ ρ χ ονται σε 30%. Τ ην ε ικό να της ύ δ ρ ε υ σης στον δ ή µ ο συ µ πληρ ώ νου ν οι 7 δ ε ξ αµ ε νέ ς (3 τω ν 600 m 3, 2 τω ν 500 m 3, και από µ ια τω ν 400 και 800 m 3 ), τα αντλιοστά σια από τα 7 σηµ ε ία σύ νδ ε σης µ ε του ς αγ ω γ ού ς της Ε.Υ.Α.Π. πρ ος τις δ ε ξ αµ ε νέ ς, και έ νας µ ε ιω τή ς πίε σης. Η δ ιά θ ε ση του νε ρ ού γ ίνε ται µ ε β αρ ύ τητα µ ε πιέ σε ις που κυ µ αίνονται µ ε ταξ ύ 3-8 Atm, µ ε το κά τω ό ρ ιο τω ν 3 Atm πολλέ ς φ ορ έ ς να δ ηµ ιου ρ γ ε ί πρ οβ λή µ ατα υ δ ρ οδ ό τησης υ ψ ηλώ ν σηµ ε ίω ν του δ ή µ ου. Ο κανονισµ ό ς ύ δ ρ ε υ σης β ρ ίσκε ται δ ιαθ έ σιµ ος στο πρ οσά ρ τηµ α. ή µ ος Αρ τέ µ ιδ ος (Λ ού τσα) Η πε ρ ιοχ ή πή ρ ε το ό νοµ α της, Λ ού τσα, από την αλβ ανική λέ ξ η «λού τσα» που σηµ αίνε ι υ γ ρ ό ς τό πος, β αλτώ δ ης. Σ ή µ ε ρ α ονοµ ά ζ ε ται Αρ τέ µ ιδ α από το ναό της Τ αυ ρ οπό λου Ά ρ τε µ ης και πρ ω τοκατοική θ ηκε την πρ ω τοε λλαδ ική ε ποχ ή, πε ρ ίπου το 2000 π.χ. Η Αρ τέ µ ιδ α αποσπά στηκε σε αυ τό νοµ η κοινό τητα από τον ή µ ο Σ πά τω ν στον οποίο υ παγ ό ταν δ ιοικητικά το Έ γ ινε δ ή µ ος το 1989 και ε νώ την δ ε καε τία του 1970 αρ ιθ µ ού σε 500 κατοίκου ς, µ ε β ά ση την τε λε υ ταία απογ ρ αφ ή του 2001 οι µ ό νιµ οι κά τοικοι αγ γ ίζ ου ν του ς και η συ νολική του έ κταση τα 21,2 km 2 (βλ. Π α ρ ά ρ τ η µ α ). Ω στό σο του ς καλοκαιρ ινού ς µ ή νε ς µ αζ ί µ ε του ς παρ αθ ε ρ ιστέ ς ο πληθ υ σµ ό ς που ε ξ υ πηρ ε τε ίται µ έ σω υ δ ρ οµ έ τρ ω ν ξ ε πε ρ νά του ς Η ύ δ ρ ε υ ση αποτε λε ί έ να από τα σηµ αντικό τε ρ α πρ οβ λή µ ατα του δ ή µ ου. Τ ο πολύ πλοκο σύ στηµ α υ δ ρ οδ ό τησης που συ νε χ ώ ς ε πε κτε ίνε ται σε νέ ου ς οικισµ ού ς χ ω ρ ίς να υ πά ρ χ ε ι αρ χ ική πρ ό β λε ψ η και η παλαιό τητα τω ν ε σω τε ρ ικώ ν δ ικτύ ω ν ύ δ ρ ε υ σης συ νθ έ του ν την ε ικό να του πρ οβ λή µ ατος. Οι συ νιστώ σε ς του ε ντοπίζ ονται στο υ πε ρ β ολικό λε ιτου ρ γ ικό κό στος, και στην έ λλε ιψ η νε ρ ού κατά του ς θ ε ρ ινού ς µ ή νε ς, κυ ρ ίω ς λό γ ω της υ πέ ρ µ ε τρ ης κατανά λω σης και τω ν υ ψ ηλώ ν απω λε ιώ ν που φ τά νου ν το 40%. Τ ο σηµ ε ρ ινό σύ στηµ α υ δ ρ οδ ό τησης στηρ ίχ θ ηκε στην ε ξ αγ ορ ά τω ν ιδ ιω τικώ ν δ ικτύ ω ν που τρ οφ οδ οτού σαν την πε ρ ιοχ ή µ ε νε ρ ό από γ ε ω τρ ή σε ις. Σ ή µ ε ρ α η Αρ τέ µ ιδ α τρ οφ οδ οτε ίται ε ξ ολοκλή ρ ου µ ε νε ρ ό της Ε.Υ.Α.Π. από τέ σσε ρ α σηµ ε ία σύ νδ ε σης. Ελέ γ χ ου ς ποιό τητας πρ αγ µ ατοποιε ί και ο δ ή µ ος µ έ σω ε νό ς µ ικρ οβ ιολογ ικού ε ρ γ αστηρ ίου. 46

55 Οι γ ε ω τ ρ ή σ ε ις π ου χ ρ ησ ιµ οπ οιού ντ α ν π α λ α ιό τ ε ρ α α χ ρ ησ τ ε ύ θ ηκ α ν κ α ι δ ε ν µ π ορ ού ν να χ ρ ησ ιµ οπ οιηθ ού ν ω ς ε να λ λ α κ τ ικ ή λ ύ σ η α νά γ κ ης ε ξ α ιτ ί α ς τ ης υ φ α λ µ ύ ρ ω σ ης τ ου υ π ό γ ε ιου υ δ ρ οφ ορ έ α σ τ ις π α ρ ά κ τ ιε ς π ε ρ ιοχ έ ς κ α ι τ ης π ιθ α νή ς µ ό λ υ νσ ης γ ε νικ ά α π ό τ ην α νε ξ έ λ ε γ κ τ η οικ οδ ό µ ησ η κ α ι τ η χ ρ ή σ η α π ορ ρ οφ ητ ικ ώ ν β ό θ ρ ω ν. Τ ο σ ηµ ε ρ ινό σ ύ σ τ ηµ α υ δ ρ οδ ό τ ησ ης π ε ρ ιλ α µ β ά νε ι 4 δ ε ξ α µ ε νέ ς (1 τ ω ν m 3 µ η σ υ νδ ε δ ε µ έ νη κ α ι 3 τ ω ν m 3 σ ε λ ε ιτ ου ρ γ ί α ). Τ ο σ υ νολ ικ ό µ ή κ ος τ ου δ ικ τ ύ ου δ ια νοµ ή ς φ τ ά νε ι τ α 500 km κ α ι α π οτ ε λ ε ί τ α ι α π ό α γ ω γ ού ς ε ξ ολ οκ λ ή ρ ου π λ α σ τ ικ ού ς π ου µ π ορ ού ν να ε ί να ι ε π ιφ α νε ια κ οί α λ λ ά κ α ι να φ τ ά νου ν σ ε β ά θ ος µ έ χ ρ ι κ α ι τ α 1,20 m. Ο ε ξ οπ λ ισ µ ό ς τ ου δ ικ τ ύ ου π ε ρ ιλ α µ β ά νε ι δ ύ ο α ντ λ ιοσ τ ά σ ια ισ χ ύ ος 2 Χ 45 hp τ ο κ α θ έ να κ α ι τ ρ ί α α ντ λ ιοσ τ ά σ ια ισ χ ύ ος 10 hp ε νώ χ ρ ησ ιµ οπ οιού ντ α ι κ α ι έ ξ ι µ ε ιω τ έ ς π ί ε σ ης. Οι π ιέ σ ε ις τ ου δ ικ τ ύ ου φ τ ά νου ν τ ις 8-9 Atm α λ λ ά σ τ α υ ψ ηλ ά υ ψ ό µ ε τ ρ α κ α θ ώ ς κ α ι σ τ ις α ιχ µ έ ς τ ης ζ ή τ ησ ης π α ρ α τ ηρ ού ντ α ι µ ε γ ά λ ε ς π τ ώ σ ε ις π ί ε σ ης. ή µ ος Μ α ρ κ οπ ού λ ου - Πό ρ τ ο Ρ ά φ τ η Πρ ό κ ε ιτ α ι γ ια έ να µ ε γ ά λ ης έ κ τ α σ ης δ ή µ ο (81,8 km 2 ) µ ε έ ντ ονη π α ρ α θ ε ρ ισ τ ικ ή κ ί νησ η π ου α π ό µ ό νιµ ου ς κ α τ οί κ ου ς φ τ ά νε ι τ ου ς τ ου ς κ α λ οκ α ιρ ινού ς µ ή νε ς. Μ έ χ ρ ι κ α ι τ ο 1987 τ ο δ ί κ τ υ ο ή τ α ν ιδ ιω τ ικ ό, οπ ό τ ε κ α ι π α ρ ε λ ή φ θ η α π ό τ ον δ ή µ ο ο οπ οί ος τ ο τ ρ οφ οδ οτ ε ί µ ε νε ρ ό π ου κ α τ ά 99% π ρ οέ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. ε νώ σ τ ις α ιχ µ έ ς τ ης ζ ή τ ησ ης µ π ορ ού ν να λ ε ιτ ου ρ γ ή σ ου ν κ α ι δ ύ ο γ ε ω τ ρ ή σ ε ις τ ω ν 50 m 3 /hr κ α ι 60 m 3 /hr. Λ ό γ ω τ ης ε ισ ό δ ου τ ου νε ρ ού τ ω ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν σ τ ο σ ύ σ τ ηµ α µ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι κ α ι η σ υ νολ ικ ή π οιό τ ητ α τ ου π α ρ ε χ ό µ ε νου ύ δ α τ ος (λ ό γ ω σ κ λ ηρ ό τ ητ α ς ) γ ι α υ τ ό κ α ι δ ιε νε ρ γ ού ντ α ι έ λ ε γ χ οι α νά ε ξ ά µ ηνο. Η Ε.Υ.Α.Π. υ δ ρ οδ οτ ε ί τ ις 7 δ ε ξ α µ ε νέ ς τ ου δ ή µ ου (2 τ ω ν m 3, 3 τ ω ν 700 m 3, 1 τ ω ν 500 m 3, κ α ι 1 τ ω ν 300 m 3 ) α π ό π ου τ ο νε ρ ό µ ε β α ρ ύ τ ητ α κ α τ α λ ή γ ε ι σ τ α υ δ ρ ό µ ε τ ρ α (νέ α ς τ ε χ νολ ογ ί α ς ) τ ω ν κ α τ α να λ ω τ ώ ν. Οι α γ ω γ οί, σ υ νολ ικ ού µ ή κ ου ς 300 km, ε ί να ι π λ α σ τ ικ οί α λ λ ά κ α ι λ ί γ οι σ ιδ ε ρ έ νιοι, µ ε δ ια µ έ τ ρ ου ς Φ200-Φ63 κ α ι β ά θ η α π ό 0,80 έ ω ς 1,20 m. Οι δ ια ρ ρ οέ ς α γ γ ί ζ ου ν τ ο 30% τ ό σ ο λ ό γ ω π α λ α ιό τ ητ α ς τ ου δ ικ τ ύ ου ό σ ο κ α ι λ ό γ ω χ ω µ α τ ου ρ γ ικ ώ ν ε ρ γ α σ ιώ ν. Σ τ ις υ π οδ οµ έ ς τ ου δ ικ τ ύ ου π ε ρ ιλ α µ β ά νοντ α ι δ υ ο α ντ λ ιοσ τ ά σ ια σ τ ις γ ε ω τ ρ ή σ ε ις κ α ι τ ρ ε ις µ ε ιω τ έ ς π ί ε σ ης σ ε ισ ά ρ ιθ µ α σ ηµ ε ί α χ α µ ηλ ού υ ψ οµ έ τ ρ ου, κ α θ ώ ς οι π ιέ σ ε ις µ π ορ ού ν να φ τ ά σ ου ν µ έ χ ρ ι κ α ι τ ις 12 Atm. 47

56 Ωστόσο το κ α λ οκ α ί ρ ι π α ρ α τηρ ε ί τα ι 20-30% π τώ ση π ί ε σης λ όγ ω της συ σσω ρ ε υ µ έ ν ης ζ ή τησης ν ε ρ ού σε µ ι κ ρ ό χ ρ ον ι κ ό δ ι ά στηµ α. Πρ οβ λ ή µ α τα π α ρ ου σι ά ζ ον τα ι α π ό τι ς συ χ ν έ ς π α ρ ά ν οµ ε ς α π ολ ή ψ ε ι ς ν ε ρ ού µ ε π α ρ ε µ β ά σε ι ς στα υ δ ρ όµ ε τρ α (ε ί τε µ ε π α ρ ά κ α µ ψ η - bypass - του υ δ ρ οµ έ τρ ου ε ί τε µ ε α ν α π οδ ογ ύ ρ ι σµ α του ώ στε α ν τί ν α α υ ξ ά ν ε τα ι, ν α µ ε ι ώ ν ε τα ι η κ α τα ν ά λ ω ση). Τ α συ χ ν ά π ρ όστι µ α π ου ε π ι β ά λ λ ον τα ι φ τά ν ου ν σε τρ ι π λ α σι α σµ ό του µ ε γ α λ ύ τε ρ ου λ ογ α ρ ι α σµ ού τω ν π α ρ α β α τώ ν. Ο κ α ν ον ι σµ ός ύ δ ρ ε υ σης π α ρ α τί θ ε τα ι στο π ρ οσά ρ τηµ α. ή µ ος Κ ε ρ α τέ α ς Ο δ ή µ ος α π ό το 1935 π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι 42 οι κ ι σµ ού ς συ ν ολ ι κ ή ς έ κ τα σης 129,5 km 2 κ α ι π λ ηθ υ σµ ού κ α τοί κ ω ν π ου το κ α λ οκ α ί ρ ι φ τά ν ου ν του ς Χ ρ ησι µ οπ οι ε ί τα ι ν ε ρ ό α π ό την Ε.Υ.Α.Π. γ ι α την υ δ ρ οδ ότηση υ δ ρ οµ έ τρ ω ν α π ό 12 σηµ ε ί α σύ ν δ ε σης π λ ην ε ν ός οι κ ι σµ ού (700 π α ρ οχ ώ ν ) π ου υ δ ρ οδ οτε ί τα ι µ έ σω γ ε ώ τρ ησης δ υ ν α τότητα ς ά ν τλ ησης 70 m 3 /hr. Γ ι α την ε ξ α σφ ά λ ι ση της κ α λ ή ς π οι ότητα ς του ν ε ρ ού της γ ε ώ τρ ησης, δ ι ε ν ε ρ γ ού ν τα ι δ ε ι γ µ α τολ ηπ τι κ οί έ λ ε γ χ οι α ν ά 20 ηµ έ ρ ε ς. Τ ο δ ί κ τυ ο έ χ ε ι α ν α π τυ χ θ ε ί ά ν α ρ χ α, χ ω ρ ί ς σχ ε δ ι α σµ ό, µ ε α π οτέ λ ε σµ α ν α υ π ά ρ χ ου ν µ ε γ ά λ ε ς δ ι α ρ ρ οέ ς (35%) α λ λ ά κ α ι α π ώ λ ε ι ε ς π ι έ σε ω ν στα υ ψ ηλ ά υ ψ όµ ε τρ α. Τ α 250 km του δ ι κ τύ ου β ρ ί σκ ον τα ι σε β ά θ ος 0,70 m µ ε το 98% ν α α π οτε λ ε ί τα ι α π ό π λ α στι κ ού ς α γ ω γ ού ς κ α ι το υ π όλ οι π ο 2% α π ό α µ ι α ν τοτσι µ ε ν τοσω λ ή ν ε ς κ α ι χ υ τοσι δ ηρ οσω λ ή ν ε ς. Οι 14 ε ν λ ε ι του ρ γ ί α δ ε ξ α µ ε ν έ ς ( 3 τω ν 100 m 3, 7 τω ν 400 m 3, 2 τω ν 300 m 3, κ α ι α π ό µ ι α τω ν 500 κ α ι 600 m 3 ), τα 11 α ν τλ ι οστά σι α κ α ι οι 12 µ ε ι ω τέ ς π ί ε σης α π οτε λ ού ν τι ς υ π οδ οµ έ ς ύ δ ρ ε υ σης του δ ή µ ου. Σ το π ρ οσά ρ τηµ α π α ρ α τί θ ε τα ι ο κ α ν ον ι σµ ός ύ δ ρ ε υ σης του δ ή µ ου. 48

57 ήµος Πα ι α ν ί α ς Τ ο δ ί κ τ υ ο ύ δ ρ ε υ σ ης τ ης Πα ι α ν ί α ς ξ ε κ ί ν ησ ε ν α λ ε ι τ ου ρ γ ε ί τ ο 1931 µε ι δ ι ω τ ι κ ή π ρ ω τ οβ ου λ ί α κ α ι σ τ α µέ σ α τ ου 80 π έ ρ α σ ε σ τ ην δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ου δ ήµου. Σ ήµε ρ α ε ξ υ π ηρ ε τ ε ί κ α τ οί κ ου ς µέ σ ω υ δ ρ οµέ τ ρ ω ν ε κ τ ω ν οπ οί ω ν τ α µι σ ά ε ί ν α ι π α λ α ι ά ς τ ε χ ν ολ ογ ί α ς κ α ι ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε 42,8 km 2. Η Ε.Υ.Α.Π. έ χ ε ι τ ην ε υ θ ύ ν η τ ης π α ρ οχ ής π οσ ί µου ύ δ α τ ος σ τ ο δ ηµοτ ι κ ό δ ί κ τ υ ο µέ σ α α π ό 7 σ ηµε ί α σ ύ ν δ ε σ ης α λ λ ά κ α ι τ ην ε υ θ ύ ν η τ ου ε λ έ γ χ ου τ ης π οι ό τ ητ α ς τ ου ν ε ρ ού. Τ ο µήκ ου ς 200 km δ ί κ τ υ ο β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε β ά θ ος 0,80 m κ α ι α π οτ ε λ ε ί τ α ι κ α τ ά 50% α π ό χ υ τ οσ ι δ ηρ οσ ω λ ήν ε ς, κ α τ ά 30% α π ό α µι α ν τ οτ σ ι µε ν τ οσ ω λ ήν ε ς κ α ι κ α τ ά 20% α π ό π λ α σ τ ι κ ού ς σ ω λ ήν ε ς. Λ ό γ ω π α λ α ι ό τ ητ α ς π α ρ α τ ηρ ού ν τ α ι δ ι α ρ ρ οέ ς τ ης τ ά ξ ης τ ου 40%. ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α µί α δ ε ξ α µε ν ή ού τ ε µε ι ω τ ής π ί ε σ ης α φ ού η ρ οή γ ί ν ε τ α ι µε β α ρ ύ τ ητ α µε π ι έ σ ε ι ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς σ τ ι ς 4,5-5 Atm (τ ο κ α λ οκ α ί ρ ι π έ φ τ ε ι σ τ ι ς 2 Atm). Λ ε ι τ ου ρ γ ε ί µό ν ο έ ν α α ν τ λ ι οσ τ ά σ ι ο γ ι α τ ην µε τ α φ ορ ά ν ε ρ ού σ ε υ ψ ηλ ά υ ψ ό µε τ ρ α. ήµος Γ έ ρ α κ α Πα λ α ι ό τ ε ρ α, η οµώ ν υ µη π ε ρ ι οχ ή, έ κ τ α σ ης 7,8 km 2, α ν ήκ ε δ ι οι κ ητ ι κ ά σ τ ον δ ήµο Πα ι α ν ί α ς, α π ό τ ον οπ οί ο α π οσ π ά σ τ ηκ ε δ ι οι κ ητ ι κ ά τ ο 79 µε τ α τ ρ ε π ό µε ν η σ ε κ οι ν ό τ ητ α ε ν ώ α π ό τ ο 84 α π οτ ε λ ε ί α υ τ ό ν οµο δ ήµο. Τ ο δ ί κ τ υ ο ύ δ ρ ε υ σ ης ξ ε κ ί ν ησ ε κ α ι α υ τ ό µε ι δ ι ω τ ι κ ή π ρ ω τ οβ ου λ ί α κ α ι λ ε ι τ ου ρ γ ού σ ε µε γ ε ω τ ρ ήσ ε ι ς π ου σ τ ην π ορ ε ί α ε γ κ α τ α λ ε ί φ θ ηκ α ν. Ο ι κ α τ α ν α λ ω τ έ ς τ ου δ ήµου ε ξ υ π ηρ ε τ ού ν τ α ι µέ σ ω υ δ ρ οµέ τ ρ ω ν µε ν ε ρ ό π ου π ρ οέ ρ χ ε τ α ι α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ά α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. α π ό 6 σ ηµε ί α σ ύ ν δ ε σ ης. Επ ι π λ έ ον έ λ ε γ χ ος π οι ό τ ητ α ς δ ε ν δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι α π ό τ ον δ ήµο. Τ ο δ ί κ τ υ ο, α γ ν ώ σ τ ου σ υ ν ολ ι κ ού µήκ ου ς, α π οτ ε λ ε ί τ α ι α π ό π λ α σ τ ι κ ού ς α γ ω γ ού ς σ ε β ά θ ος 0,90 m, δ ι α µέ τ ρ ω ν Φ63-Φ200 ε ν ώ «ε π ι β ι ώ ν ε ι» κ α ι έ ν α µι κ ρ ό κ οµµά τ ι µε α γ ω γ ού ς α µι α ν τ οτ σ ι µέ ν τ ου α π ό τ ο 81. Τ ην π ε ρ ί οδ ο µε λ έ τ ης ξ ε κ ί ν ησ ε κ α ι µι α σ υ σ τ ηµα τ ι κ ή π ρ οσ π ά θ ε ι α χ α ρ τ ογ ρ ά φ ησ ης τ ου. Ο ι δ ι α ρ ρ οέ ς, σ υ µπ ε ρ ι λ α µβ α ν οµέ ν ου κ α ι τ ου µη τ ι µολ ογ ηµέ ν ου ν ε ρ ού ε κ τ ι µώ ν τ α ι µε β ά σ η τ ου ς υ π ε ύ θ υ ν ου ς, µό λ ι ς σ τ ο 8% (α ν κ α ι η σ υ ν ολ ι κ ή ε ι κ ό ν α τ ου δ ι κ τ ύ ου µα ρ τ υ ρ ά µε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς δ ι α ρ ρ οέ ς). 49

58 Στο δ ί κ τυ ο λ ε ι του ρ γ ού ν 2 α ν τλ ητι κ ά σ υ γ κ ρ οτή µ α τα που µ ε τα φ έ ρ ου ν το ν ε ρ ό α πό του ς α γ ω γ ού ς της Ε.Υ.Α.Π. σ την δ ηµ οτι κ ή δ ε ξ α µ ε ν ή χ ω ρ ητι κ ό τητα ς 800 m 3. Η ρ οή του ν ε ρ ού γ ί ν ε τα ι µ ε β α ρ ύ τητα µ ε πι έ σ ε ι ς που κ υ µ α ί ν ον τα ι α πό 5 ω ς 9 Atm α ν κ α ι του ς κ α λ οκ α ι ρ ι ν ού ς µ ή ν ε ς β ρ ί σ κ ον τα ι σ ε α ρ κ ε τά χ α µ ηλ ό τε ρ α ε πί πε δ α. Γ ι α την δ ι α χ ε ί ρ ι σ η του δ ι κ τύ ου έ χ ε ι σ υ σ τα θ ε ί δ ηµ οτι κ ή ε πι χ ε ί ρ ησ η α λ λ ά δ ε ν έ χ ε ι α ν α λ ά β ε ι α κ ό µ α ολ ό κ λ ηρ ο το δ ί κ τυ ο πα ρ ά µ ό ν ο έ ν α µ ι κ ρ ό τµ ή µ α του. ή µ ος Κ ορ ω πί ου Πρ ό κ ε ι τα ι γ ι α έ ν α ν α πό του ς µ ε γ α λ ύ τε ρ ου ς δ ή µ ου ς της πε ρ ι οχ ή ς (103,2 km 2 ) κ α ι έ ν α ν α πό του ς µ ε γ α λ ύ τε ρ ου ς σ ε έ κ τα σ η σ την Ελ λ ά δ α, µ ε κ α τοί κ ου ς σ του ς οποί ου ς πρ οσ τί θ ε ν τα ι του λ ά χ ι σ τον ά λ λ οι πα ρ α θ ε ρ ι σ τέ ς το κ α λ οκ α ί ρ ι. Τ ο τοπι κ ό δ ί κ τυ ο ύ δ ρ ε υ σ ης πα λ ι ό κ α ι πρ οβ λ ηµ α τι κ ό πε ρ ι ε λ ά µ β α ν ε κ α τά το πα ρ ε λ θ ό ν 42 µ ι κ ρ ά ι δ ι ω τι κ ά δ ί κ τυ α, η κ α τα σ κ ε υ ή τω ν οποί ω ν τοποθ ε τε ί τα ι σ τα µ έ σ α της δ ε κ α ε τί α ς του 30 κ α ι τα οποί α πε ρ ι ή λ θ α ν σ την ε υ θ ύ ν η του δ ή µ ου το δ ι ά σ τηµ α Πρ ι ν το 1983 β ρ ι σ κ ό τα ν σ ε λ ε ι του ρ γ ί α κ α ι µ ι α γ ε ώ τρ ησ η, που σ την πορ ε ί α τέ θ ηκ ε ε ν α χ ρ ησ ί α κ α ι πλ έ ον η Ε.Υ.Α.Π. πα ρ α χ ω ρ ε ί ε ξ ολ οκ λ ή ρ ου το ν ε ρ ό γ ι α την ε ξ υ πηρ έ τησ η τω ν α ν α γ κ ώ ν του δ ή µ ου α πό τέ σ σ ε ρ α σ ηµ ε ί α σ ύ ν δ ε σ ης µ ε το τοπι κ ό δ ί κ τυ ο. Επι πλ έ ον έ λ ε γ χ ος της ποι ό τητα ς του ν ε ρ ού γ ί ν ε τα ι µ ό ν ο κ α τό πι ν πα ρ α πό ν ω ν µ ε δ ε ί γ µ α τα που σ τέ λ ν ον τα ι σ το χ ηµ ε ί ο της Ε.Υ.Α.Π. Τ α τε χ ν ι κ ά χ α ρ α κ τηρ ι σ τι κ ά του δ ι κ τύ ου πε ρ ι λ α µ β ά ν ου ν 300 km α γ ω γ ώ ν σ ε β ά θ η που σ το πα λ ι ό κ οµ µ ά τι φ τά ν ου ν 1,50 m κ ά τω α πό το έ δ α φ ος ε ν ώ σ τα ν ε ό τε ρ α τµ ή µ α τα δ ε ν ξ ε πε ρ ν ού ν το 1,20 m. Τ ο 85% τω ν α γ ω γ ώ ν ε ί ν α ι πλ α σ τι κ οί, ε ν ώ το σ ύ ν ολ ο σ υ µ πλ ηρ ώ ν ου ν κ α τά 10% α γ ω γ οί χ υ τοσ ι δ ή ρ ου κ α ι κ α τά 5% α γ ω γ οί α µ ι α ν τοτσ ι µ έ ν του. Ο ι δ ι α ρ ρ οέ ς ε κ τι µ ώ ν τα ι σ το 20% του σ υ ν ολ ι κ ού πα ρ ε χ ό µ ε ν ου ύ δ α τος. ε ξ α µ ε ν έ ς, α ν τλ ι οσ τά σ ι α κ α ι µ ε ι ω τέ ς πί ε σ ης δ ε ν υ πά ρ χ ου ν. Τ ο ν ε ρ ό φ τά ν ε ι µ ε β α ρ ύ τητα σ τα υ δ ρ ό µ ε τρ α τω ν κ α τα ν α λ ω τώ ν κ α ι µ ε πί ε σ η που κ υ µ α ί ν ε τα ι µ ε τα ξ ύ 8-9,5 Atm. 50

59 Ο δή µ ος έ χ ε ι ή δη ζ ητ ή σ ε ι α ύ ξ ησ η τ ης π οσ ό τ ητ α ς τ ου π α ρ ε χ ό µ ε ν ου α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. ν ε ρ ού, µ ε τ ην α ύ ξ ησ η τ ων σ ηµ ε ί ων σ ύ ν δε σ ης α π ό τ έ σ σ ε ρ α σ ε π έ ν τ ε. Μ ε β άσ η τ ου ς υ π ε ύ θ υ ν ου ς τ ου δή µ ου η Ε.Υ.Α.Π. κ ρ α τ ά α ρ ν ητ ι κ ή σ τ άσ η σ τ ο π α ρ α π άν ω α ί τ ηµ α, χ ωρ ί ς ωσ τ ό σ ο κ άτ ι τ έ τ οι ο ν α ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι α π ό τ ην τ ε λ ε υ τ α ί α. Ο κ α ν ον ι σ µ ό ς ύ δρ ε υ σ ης π α ρ α τ ί θ ε τ α ι σ τ ο π ρ οσ άρ τ ηµ α. ή µ ος Σ π άτ ων Οι κ άτ οι κ οι τ ου δή µ ου Σ π άτ ων ε ξ υ π ηρ ε τ ού ν τ α ι µ έ σ ω υ δρ οµ έ τ ρ ων α π ό ν ε ρ ό π ρ οε ρ χ ό µ ε ν ο α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ά α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. χ ωρ ί ς ν α δι ε ξ άγ ε τ α ι κ α ν έ ν α ς ε π ι π λ έ ον ε σ ωτ ε ρ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ος π οι ό τ ητ α ς τ ου ν ε ρ ού. Η µ ι α γ ε ώ τ ρ ησ η π ου χ ρ ησ ι µ οπ οι ού ν τ α ν κ α τ ά τ ο π α ρ ε λ θ ό ν γ ι α άρ δε υ σ η, έ χ ε ι ε γ κ α τ α λ ε ι φ θ ε ί. Τ α 85 km δι κ τ ύ ου (ε κ τ ων οπ οί ων 55 km π ε π α λ α ι ωµ έ ν ο κ α ι 35 km ν ε ό τ ε ρ ο) α π οτ ε λ ού ν τ α ι κ α τ ά 50% α π ό σ ωλ ή ν ε ς π λ α σ τ ι κ ού ς (Φ63-Φ140), κ α τ ά 20% α π ό α µ ι α ν τ οτ σ ι µ έ ν τ ου (Φ75-Φ200) κ α ι κ α τ ά 30% α π ό χ υ τ οσ ί δηρ ου ς τ ρ ι ώ ν ι ν τ σ ώ ν (3 ) σ ε β άθ η α π ό 0,30 έ ως 1,20 m κ άτ ω α π ό τ ο έ δα φ ος. To δί κ τ υ ο τ ου δή µ ου ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε ε π ι φ άν ε ι α 52,5 km 2. Αν τ λ ι οσ τ άσ ι α κ α ι µ ε ι ωτ έ ς π ί ε σ ης σ υ ν α ν τ ώ ν τ α ι α ρ κ ε τ ά σ ε δι άφ ορ α σ ηµ ε ί α τ ου δι κ τ ύ ου ε ξ α ι τ ί α ς τ ων µ ε γ άλ ων υ ψ οµ ε τ ρ ι κ ώ ν δι α φ ορ ώ ν, ε ν ώ λ ε ι τ ου ρ γ ού ν, µ ι α ν έ α δε ξ α µ ε ν ή χ ωρ ητ ι κ ό τ ητ α ς m 3 α λ λ ά κ α ι µ ι α π α λ ι ά 700 m 3 ε φ ε δρ ι κ ά. Εί ν α ι σ α φ έ ς ό τ ι η ε γ κ α τ άσ τ α σ η τ ου ν έ ου α ε ρ οδρ οµ ί ου δηµ ι ού ρ γ ησ ε κ α ι θ α δηµ ι ου ρ γ ή σ ε ι κ α ι σ τ ο µ έ λ λ ον π ολ λ α π λ άσ ι α ζ ή τ ησ η ν ε ρ ού σ τ ην π ε ρ ι οχ ή ε υ θ ύ ν ης τ ου δή µ ου. Τ ο ν ε ρ ό σ τ ο α ε ρ οδρ ό µ ι ο θ α π α ρ έ χ ε τ α ι α π ό δύ ο α ν ε ξ άρ τ ητ ε ς π ηγ έ ς (Ε.Υ.Α.Π. - φ ρ έ α τ α ) κ α ι υ π άρ χ ε ι σ χ ε δι α σ µ ό ς δύ ο α ν ε ξ άρ τ ητ ων δι κ τ ύ ων δι α ν οµ ή ς : ε ν ό ς δι κ τ ύ ου π ό σ ι µ ου ν ε ρ ού π ου θ α ε ξ υ π ηρ ε τ ε ί τ α ι α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. κ α ι ε ν ό ς δι κ τ ύ ου δε υ τ ε ρ ε υ ου σ ώ ν χ ρ ή σ ε ων, π ου θ α ε ξ υ π ηρ ε τ ε ί τ α ι α π ό τ α φ ρ έ α τ α. Απ ό τ η γ ρ α µ µ ή Σ π άτ α - Λ ού τ σ α τ ρ οφ οδοτ ού ν τ α ι δύ ο δε ξ α µ ε ν έ ς σ τ ο β ό ρ ε ι ο άκ ρ ο τ ου α ε ρ οδρ οµ ί ου µ έ σ ω Φ500, µ έ γ ι σ τ ης π α ρ οχ ή ς m 3 /ηµ έ ρ α. Επ ί σ ης υ π άρ χ ε ι η δυ ν α τ ό τ ητ α σ ύ ν δε σ ης τ ου δι κ τ ύ ου δι α ν οµ ή ς π ό σ ι µ ου ν ε ρ ού α π ε υ θ ε ί α ς α π ό τ ο δί κ τ υ ο τ ης Ε.Υ.Α.Π. π α ρ α κ άµ π τ ον τ α ς τ ι ς υ δα τ οδε ξ α µ ε ν έ ς. Τ ο δί κ τ υ ο δε υ τ ε ρ ε υ ου σ ώ ν χ ρ ή σ ε ων α ν τ λ ε ί τ ο ν ε ρ ό α π ό τ ρ ε ι ς γ ε ωτ ρ ή σ ε ι ς σ τ ο ν ό τ ι ο άκ ρ ο τ ου α ε ρ οδρ οµ ί ου µ έ σ ω κ α τ α θ λ ι π τ ι κ ού α γ ωγ ού Φ300 ο οπ οί ος θ α οδε ύ ε ι π ρ ος τ ο β ό ρ ε ι ο άκ ρ ο ό π ου β ρ ί σ κ ον τ α ι οι δε ξ α µ ε ν έ ς 51

60 νερού φ ρεά τ ω ν κ α ι α π ό π ου θ α γ ί νετ α ι η δ ια νοµ ή σ τ ο δ ί κ τ υ ο, ενώ υ π ά ρχ ει π ά λ ι η δ υ να τ ό τ ητ α ά µ εσ ης σ ύνδ εσ ης τ ω ν φ ρεά τ ω ν µ ε τ ο δ ί κ τ υ ο. Η ηµ ερή σ ια δ υ να τ ό τ ητ α ά ντ λ ησ ης α π ό τ α φ ρέ α τ α εί να ι m 3 /ηµ έ ρα. Τ ο δ ί κ τ υ ο α υ τ ό ικ α νοπ οιεί τ ις α π α ιτ ή σ εις σ ε νερό ψ ύξ ης, π οτ ί σ µ α τ ος κ α ι π υ ρό σ β εσ ης. ή µ ος Γ λ υ κ ώ ν Ν ερώ ν Ο ή µ ος Γ λ υ κ ώ ν Ν ερώ ν χ α ρα κ τ ηρί ζ ετ α ι α π ό µ ικ τ ό σ ύσ τ ηµ α ύδ ρευ σ ης, µ ε β ά σ η τ ο οπ οί ο, η εντ ό ς σ χ εδ ί ου π εριοχ ή υ δ ρεύετ α ι α π ευ θ εί α ς α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. ενώ η εκ τ ό ς σ χ εδ ί ου π εριοχ ή υ δ ροδ οτ εί τ α ι µ ε ευ θ ύνη τ ου δ ή µ ου. Σ τ ο κ οµ µ ά τ ι π ου ελ έ γ χ ει ο δ ή µ ος τ α υ δ ρό µ ετ ρα α νέ ρχ οντ α ι σ ε Γ ια να γ ί νει µ ια εκ τ ί µ ησ η τ ου σ υ νολ ικ ού π λ ηθ υ σ µ ού π ου εξ υ π ηρετ εί τ α ι α π ό τ ο δ ί κ τ υ ο α ντ ισ τ οιχ ή θ ηκ ε 1 υ δ ρό µ ετ ρο σ ε 2,22 κ α τ οί κ ου ς (βλ. Κ ε φ ά λα ι ο 4). Έ τ σ ι π ροέ κ υ ψ ε ό τ ι επ ί σ υ νό λ ου µ ό νιµ ω ν κ α τ οί κ ω ν τ ου δ ή µ ου, π ερί π ου οι υ π ά γ οντ α ι σ τ ην ευ θ ύνη τ ου δ ή µ ου κ α ι οι υ π ό λ οιπ οι σ τ ην ευ θ ύνη τ ης Ε.Υ.Α.Π. Τ ο δ ί κ τ υ ο π ριν τ ο 1980 ή τ α ν ιδ ιω τ ικ ό κ α ι λ ειτ ου ργ ούσ ε µ ε γ εω τ ρή σ εις. Σ ή µ ερα τ ο χ ρησ ιµ οπ οιούµ ενο νερό εί να ι π ροελ εύσ εω ς Ε.Υ.Α.Π. µ έ σ ω τ ριώ ν π α ροχ ώ ν κ α ι ο δ ή µ ος δ εν δ ιενεργ εί κ α νέ να επ ιπ λ έ ον έ λ εγ χ ο π οιό τ ητ α ς. Τ ο δ ί κ τ υ ο δ εν εί να ι α π οτ υ π ω µ έ νο κ α ι ω ς εκ τ ούτ ου δ εν υ π ά ρχ ει εκ τ ί µ ησ η τ ου σ υ νολ ικ ού µ ή κ ου ς τ ου. Η έ κ τ α σ η τ ου ω σ τ ό σ ο κ α λ ύπ τ ει 9,3 km 2. Οι χ ρησ ιµ οπ οιούµ ενοι α γ ω γ οί εί να ι π λ α σ τ ικ οί, δ ια τ οµ ώ ν Φ90-Φ180 σ ε δ ιά φ ορα β ά θ η κ α ι οι δ ια ρροέ ς ό π ω ς α να φ έ ρθ ηκ ε εί να ι µ ικ ρέ ς (η επ ισ ή µ α νσ η α υ τ ή δ εν φ α ί νετ α ι να σ υ µ β α δ ί ζ ει µ ε τ ην γ ενικ ό τ ερη εικ ό να τ ου δ ικ τ ύου ). Πά ντ ω ς α ρκ ετ ά τ µ ή µ α τ α β ρί σ κ οντ α ι υ π ό σ τ α δ ια κ ή α ντ ικ α τ ά σ τ α σ η. Οι υ π οδ οµ έ ς σ υ µ π λ ηρώ νοντ α ι µ ε δ ύο δ εξ α µ ενέ ς τ ω ν 500 m 3, µ ε 7 π υ ροσ β εσ τ ικ ούς κ ρου νούς, 2 α ντ λ ιοσ τ ά σ ια κ α ι π ολ λ ούς µ ειω τ έ ς γ ια τ ί σ ε α ρκ ετ ά σ ηµ εί α οι π ιέ σ εις υ π ερβ α ί νου ν τ ις 11 Atm. Οικ ισ µ ό ς Κ ό ρµ π ι (δ ή µ ος Β ά ρης) Ο δ ή µ ος Β ά ρης, α ν κ α ι δ εν υ π ά γ ετ α ι σ τ α Μ εσ ό γ εια, εξ ετ ά ζ ετ α ι µ α ζ ί µ ε τ ου ς υ π ό λ οιπ ου ς δ ή µ ου ς κ α ι κ οινό τ ητ ες τ ης π εριοχ ή ς λ ό γ ω τ ης κ οντ ί νης π ρος α υ τ ούς α π ό σ τ α σ ης. Πρό κ ειτ α ι γ ια µ ια ενδ ια φ έ ρου σ α π ερί π τ ω σ η ύδ ρευ σ ης κ α θ ώ ς σ τ ον οικ ισ µ ό Κ ό ρµ π ι π ου υ π ά γ ετ α ι δ ιοικ ητ ικ ά σ τ ο δ ή µ ο 52

61 Μ Βάρης τ ην ε υ θ ύ ν η τ ης ύ δ ρε υ σ ης α π ό τ ο 1984 έ χ ε ι α ν α λ άβ ε ι ο οµ ώ ν υ µ ος ε ξ ω ρα ϊ σ τ ι κ ό ς σ ύ λ λ ογ ος, ι δ ρυ θ ε ί ς τ ο To δ ί κ τ υ ο ε ί ν α ι µ ι κ ρό, κ α τ ά τ ο µ ε γ α λ ύ τ ε ρο µ έ ρος α κ τ ι ν ω τ ό α λ λ ά κ α ι µ ε µ ι κ ρά β ροχ ω τ ά τ µ ή µ α τ α, σ υ ν ολ ι κ ού µ ή κ ου ς 26 km κ α ι 1200 α π ολ ή ξ ε ω ν (υ δ ρό µ ε τ ρα ) π ου τ ροφ οδ οτ ού ν τ α ι µ ε ν ε ρό α π οκ λ ε ι σ τ ι κ ά α π ό τ ην Ε.Υ.Α.Π. µ ε δ ύ ο κ ε ν τ ρι κ ού ς α γ ω γ ού ς Φ110 χ ω ρί ς ν α δ ι ε ν ε ργ ε ί τ α ι κ α ν έ ν α ς ε π ι π λ έ ον έ λ ε γ χ ος π οι ό τ ητ α ς. Ο σ υ ν ολ ι κ ό ς ε ξ υ π ηρε τ ού µ ε ν ος π λ ηθ υ σ µ ό ς ε ί ν α ι π ε ρί π ου κ άτ οι κ οι, ό π ω ς π ροκ ύ π τ ε ι σ τ ο κ ε φ άλ α ι ο 4. Οι α γ ω γ οί ε ί ν α ι π λ α σ τ ι κ οί, σ ε β άθ η 0,80-0,90 m κ α ι οι δ ι α ρροέ ς τ ου ς ε ί ν α ι άγ ν ω σ τ ε ς. Υ π άρχ ε ι ε π ί σ ης µ ι α µ ι κ ρή δ ε ξ α µ ε ν ή τ ω ν 12 m 3 π ου κ άλ υ π τ ε τ ι ς σ τ οι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ρχ ι κ έ ς α ν άγ κ ε ς τ ω ν κ α τ οί κ ω ν, µ ι α α ν τ λ ί α σ τ α υ ψ ηλ ά υ ψ ό µ ε τ ρα κ α ι έ ν α ς µ ε ι ω τ ή ς π ί ε σ ης. Τ α σ υ ν ή θ η π ροβ λ ή µ α τ α π ου π α ρα τ ηρού ν τ α ι α φ ορού ν β λ άβ ε ς α π ό µ ε γ άλ ε ς π ι έ σ ε ι ς σ τ α χ α µ ηλ ά υ ψ ό µ ε τ ρα κ α ι χ α µ ηλ έ ς π ι έ σ ε ι ς σ τ ο µ έ σ ον τ ου δ ι κ τ ύ ου. Οι λ ογ α ρι α σ µ οί ε ί σ π ρα ξ ης τ ε λ ώ ν δ ε ν α π οσ τ έ λ λ ον τ α ι κ α τ οί κ ον. Οι ί δ ι οι οι κ α τ α ν α λ ω τ έ ς π ροσ έ ρχ ον τ α ι σ τ α γ ρα φ ε ί α τ ου σ υ λ λ ό γ ου, ε ν ηµ ε ρώ ν ον τ α ι γ ι α τ ην κ α τ α ν άλ ω σ η κ α ι π λ ηρώ ν ου ν τ α α ν άλ ογ α. Χ α ρα κ τ ηρι σ τ ι κ ό ε ί ν α ι ό τ ι σ τ ο κ α ν ον ι σ µ ό ύ δ ρε υ σ ης (π ου ε ν τ άσ σ ε τ α ι σ τ ο κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ ου σ υ λ λ ό γ ου ) δ ε ν υ π άρχ ε ι τ έ λ ος ε π α ν α σ ύ ν δ ε σ ης γ ι α τ ί δ ε ν έ χ ε ι χ ρε ι α σ τ ε ί ν α γ ί ν ε ι π οτ έ δ ι α κ οπ ή τ ης υ δ ροδ ό τ ησ ης. ε α ν τ ί σ τ οι χ ο τ ρό π ο π ρα γ µ α τ οπ οι ε ί τ α ι η ύ δ ρε υ σ η κ α ι άλ λ ω ν δ ύ ο µ ι κ ρό τ ε ρω ν οι κ ι σ µ ώ ν τ ης Βάρης (150 κ α ι 300 π α ροχ ώ ν ) α λ λ ά δ ε ν κ α τ έ σ τ η δ υ ν α τ ή η ε π ι κ οι ν ω ν ί α γ ι α τ ην σ υ γ κ έ ν τ ρω σ η σ τ οι χ ε ί ω ν κ α ι α π ό α υ τ ού ς. 53

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Συγκριτική π α ρο υσ ί α σ η τε χ ν ικώ ν χ α ρα κτη ρισ τικώ ν δ ικτύ ω ν ύ δ ρε υσ η ς σ το υς Ο.Τ.Α. µ ε λ έ τη ς 54

63 3.1 Προέλευση ν ερού Όπως ή δ η έ χε ι α ν α φ ε ρ θ ε ί κα ι σ το πρ οηγ ού µ ε ν ο κε φ ά λα ι ο, τα πε ρ ι σ σ ό τε ρ α τοπι κά δ ηµ οτι κά δ ίκτυ α α ποτε λού ν µ ε τε ξ έ λι ξ η των πα λα ι ό τε ρ ων ι δ ι ωτι κώ ν που σ την α ρ χή της λε ι του ρ γ ία ς του ς σ ε µ ι κρ ού ς οι κι σ µ ού ς κα ι µ ε χα µ ηλή ζ ή τησ η ν ε ρ ού α ρ κού ν τα ν σ την υ δ ρ οµ ά σ τε υ σ η του υ πό γ ε ι ου υ δ ρ οφ ορ έ α µ ε τη β οή θ ε ι α γ ε ωτρ ή σ ε ων. Η λύ σ η α υ τή έ χε ι ε υ ρ ε ία δ ι ά δ οσ η κα θ ώ ς σ τα κυ ρ ι ό τε ρ α πλε ον ε κτή µ α τά της (σ ε σ ύ γ κρ ι σ η µ ε την α ξ ι οποίησ η των ε πι φ α ν ε ι α κώ ν υ δ ά των ) πε ρ ι λα µ β ά ν ον τα ι οι µ ε γ ά λε ς δ υ ν α τό τητε ς α ποθ ή κε υ σ ης ν ε ρ ού, κα ι µ ά λι σ τα χωρ ίς κό σ τος κα ι πε ρ ι β α λλον τι κή ζ ηµ ι ά, κα θ ώ ς κα ι το ό τι ο υ δ ρ οφ ορ έ α ς δ ε ν υ φ ίσ τα τα ι α πώ λε ι ε ς δ ι α πν οή ς. Ά λλο πλε ον έ κτηµ α µ πορ ε ί ν α θ ε ωρ ηθ ε ί η σ υ γ κρ ι τι κή α σ φ ά λε ι α έ ν α ν τι µ ό λυ ν σ ης κα ι φ υ σ ι κώ ν κα τα σ τρ οφ ώ ν (π.χ. σ ε ι σ µ οί). Β ε β α ίως η δ ι α µ ορ φ ωθ ε ίσ α α υ τή κα τά σ τα σ η δ ε ν θ α ή τα ν δ υ ν α τό ν α δ ι α τηρ ηθ ε ί έ π α ό ρ ι σ το α φ ού η σ υ ν ε χή ς πληθ υ σ µ ι α κή α ύ ξ ησ η δ ηµ ι ου ρ γ ού σ ε σ υ ν ε χώ ς µ ε γ α λύ τε ρ ε ς α πα ι τή σ ε ι ς σ ε ν ε ρ ό που δ ε ν ή τα ν δ υ ν α τό ν α κα λυ φ θ ού ν µ ε τα µ έ σ α που δ ι α τίθ ε ν το, κυ ρ ίως σ τι ς α ρ χέ ς της δ ε κα ε τία ς του 80 α λλά κα ι µ ε τέ πε ι τα. Χ α ρ α κτηρ ι σ τι κό πα ρ ά δ ε ι γ µ α της ε ξ ά ν τλησ ης των υ πό γ ε ι ων υ δ α τι κώ ν α ποθ ε µ ά των α ποτε λε ί η πε ρ ίπτωσ η της υ δ ρ οφ ορ ία ς του δ υ τι κού Πε ν τε λι κού που ε ξ ε τά σ τηκε λε πτοµ ε ρ ώ ς ν ωρ ίτε ρ α. Αν η πα ρ ού σ α δ ι πλωµ α τι κή ε ρ γ α σ ία ε κπον ού ν τα ν λίγ α χρ ό ν ι α ν ωρ ίτε ρ α, τό τε το α ποτέ λε σ µ α σ α φ ώ ς θ α πρ οέ κυ πτε δ ι α φ ορ οποι ηµ έ ν ο, κι α υ τό γ ι α τί ό πως πρ οκύ πτε ι α πό την ε ν ίσ χυ σ η των δ ι κτύ ων των δ ή µ ων α πό την Ε.Υ.Α.Π., πολλέ ς πε ρ ι οχέ ς της β ό ρ ε ι α ς Αττι κή ς ό πως η Ά ν οι ξ η (βλ. Ά ν ο ι ξ η, Π α ρ ά ρ τ η µ α ) σ τρ ά φ ηκα ν σ την Ε.Υ.Α.Π. α πό τι ς α ρ χέ ς της δ ε κα ε τία ς του 90 ε γ κα τα λε ίπον τα ς τι ς γ ε ωτρ ή σ ε ι ς, ε ν ώ ά λλε ς α ν α γ κά σ τηκα ν ν α σ τρ α φ ού ν σ την Ε.Υ.Α.Π. σ τα τέ λη της δ ε κα ε τία ς του 90 λό γ ω ε ξ ά ν τλησ ης των υ πό γ ε ι ων α ποθ ε µ ά των, υ φ α λµ ύ ρ ωσ ης κ.τ.λ. Πι ο σ υ γ κε κρ ι µ έ ν α, α ν α φ έ ρ ε τα ι η ρ οσ ι ά το 1998 (βλ. ρ ο σ ι ά, Π α ρ ά ρ τ η µ α ), η Εκά λη το 1999 (βλ. Ε κ ά λη, Π α ρ ά ρ τ η µ α ), η Ρ οδ ό πολη το 1998 (βλ. Ρ ο δ ό π ο λη, Π α ρ ά ρ τ η µ α ) κα ι η Ν. Ερ υ θ ρ α ία το 1997 (βλ. Ν. Ε ρ υ θ ρ α ί α, Π α ρ ά ρ τ η µ α ). Από τι ς πα ρ α πά ν ω πε ρ ι οχέ ς, η Ν. Ερ υ θ ρ α ία κα ι η Εκά λη ε ξ α κολου θ ού ν ν α χρ ησ ι µ οποι ού ν β οηθ ητι κά κα ι τι ς γ ε ωτρ ή σ ε ι ς ε ν ώ οι υ πό λοι πε ς τι ς έ χου ν ε γ κα τα λε ίψ ε ι πλή ρ ως. Σ την ίδ ι α κα τε ύ θ υ ν σ η β ρ ίσ κον τα ι, ο ι ό ν υ σ ος, που έ χε ι σ α ν κύ ρ ι α πηγ ή ύ δ ρ ε υ σ ης τι ς γ ε ωτρ ή σ ε ι ς α λλά α πό το 1999, του ς κα λοκα ι ρ ι ν ού ς µ ή ν ε ς χρ ησ ι µ οποι ε ί κα ι ν ε ρ ό της Ε.Υ.Α.Π. (βλ. ι ό ν υ σ ο ς, Π α ρ ά ρ τ η µ α ), κα ι τα Β ρ ι λή σ σ ι α 55

64 που η δ ηµ οτ ι κ ή α ρ χ ή τ ο 1998 έ κ ρ ι ν ε σ κ ό πι µ ο ν α χ ρ ησ ι µ οποι ε ί µ ό ν ο β οηθ ητ ι κ ά τ ο ν ε ρ ό τ ω ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν πρ ος τ ο ν ε ρ ό που πρ οµ ηθ ε υό τ α ν α πό τ ην Ε.Υ.Α.Π. (βλ. Β ρ ι λή σ σ ι α, Πα ρ ά ρ τ η µ α ) ε ν ώ µ έ χ ρ ι τ ό τ ε σ υν έ β α ι ν ε τ ο α κ ρ ι β ώ ς α ν τ ί θ ε τ ο. Αν τ ί σ τ οι χ η ε ί ν α ι η κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι σ τ α Μ ε σ ό γ ε ι α, ό που γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς χ ρ ησ ι µ οποι ού ν τ α ι β οηθ ητ ι κ ά µ ό ν ο σ τ ην Κ ε ρ α τ έ α κ α ι τ ο Μ α ρ κ ό πουλ ο ε ν ώ σ χ ε τ ι κ ά πρ ό σ φ α τ α λ ε ι τ ουρ γ ού σ α ν κ α ι σ τ ον Κ ουβ α ρ ά. Σ υν ολ ι κ ά, α πό τ ι ς πε ρ ι οχ έ ς µ ε λ έ τ ης, 13 Ο.Τ.Α. χ ρ ησ ι µ οποι ού ν α ποκ λ ε ι σ τ ι κ ά ν ε ρ ό τ ης Ε.Υ.Α.Π. κ α ι 6 χ ρ ησ ι µ οποι ού ν κ α ι ν ε ρ ό γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν σ υµ πλ ηρ ω µ α τ ι κ ά. Σ τ ον πί ν α κ α 3.1 πα ρ ουσ ι ά ζ ε τ α ι σ ε κ ά θ ε πε ρ ι οχ ή η πρ οέ λ ε υσ η τ ου ν ε ρ ού τ ό σ ο σ τ ο πα ρ ό ν ό σ ο κ α ι κ α τ ά τ ο πρ ό σ φ α τ ο πα ρ ε λ θ ό ν. Πίνακας 3.1 Αν α λυ τ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ η π ρ ο έ λε υ σ η ς ν ε ρ ο ύ σ τ ο υ ς Ο.Τ.Α. µ ε λέ τ η ς Γ Η Σ Σ Γ Η Σ Σ ρ ό ν ρ ε λ θ ό ν ξ Α ρ τ έ µ ι δ α Β ά ρ η ό ρ µ π ι Β ρ ι λ ή σ σ ι α Γ έ ρ α κ α ς Γ λ υ κ ά ν ε ρ ά ι ό ν υ σ ο ς ρ ο σ ι ά Ε κ ά λ η Κ α λ ύ β ι α Θ ο ρ Κ ε ρ α τ έ α Κ ο ρ ω π ί Κ ο υ β α ρ ά ς Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο Ε ρ υ θ ρ α ί α Π α ι α ν ί α Ρ ο δ ό π ο λ η Σ π ά τ α Ε.Υ.Α.Π. ΕΩ ΤΡ ΕΙ ΕΩ ΤΡ ΕΙ πα πα Άν οι η (Κ ). Μαρούσι Ν. 56

65 3.2 Υφιστάµε ν ε ς γ ε ω τρ ή σε ις Ο δ ή µ ο ς Ν. Ε ρ υ θ ρ α ί α ς φ α ί νε τ α ι να δ ι α θ έ τ ε ι τ ο ν µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α ρ ι θ µ ό ε νε ρ γ ώ ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν (5) α π ό ό λ ε ς τ ι ς υ π ό λ ο ι π ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς π ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν ε νε ρ γ έ ς γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς, τ ο ο π ο ί ο κ α ι φ α ί νε τ α ι λ ο γ ι κ ό α φ ο ύ δ ι α θ έ τ ε ι κ α ι τ ο ν µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π λ ηθ υ σ µ ό π ρ ο ς ε ξ υ π ηρ έ τ ησ η (µ ε ε ξ α ί ρ ε σ η τ ο δ ή µ ο Β ρ ι λ ησ σ ί ω ν π ο υ έ χ ε ι µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π λ ηθ υ σ µ ό, α λ λ ά κ ά νε ι ε λ ά χ ι σ τ η χ ρ ή σ η τ ω ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν τ ο υ ). Ω σ τ ό σ ο η Ε κ ά λ η, α ν κ α ι δ ι α θ έ τ ε ι υ π ο π ο λ λ α π λ ά σ ι ο π λ ηθ υ σ µ ό έ χ ε ι τ ην µ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α ντ λ ητ ι κ ή ι κ α νό τ ητ α µ ε 550 m 3 /hr. Σ ε ό τ ι α φ ο ρ ά τ ο σ ύ νο λ ο τ ω ν ε νε ρ γ ώ ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν τ ης, ε λ έ γ χ ε τ α ι α ν β ρ ί σ κ ο ντ α ι ό λ ε ς σ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α α φ ο ύ ό π ω ς α να φ έ ρ θ ηκ ε η π ε ρ ι ο χ ή α ντ ι µ ε τ ω π ί ζ ε ι σ ο β α ρ ό π ρ ό β λ ηµ α π τ ώ σ ης τ ο υ υ δ ρ ο φ ό ρ ο υ ο ρ ί ζ ο ντ α. Σ τ ο σ χ ή µ α 3.1 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ντ α ι τ ο σ ύ νο λ ο (ε νε ρ γ ώ ν κ α ι α νε νε ρ γ ώ ν) τ ω ν γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν π ο υ κ α τ α γ ρ ά φ ηκ α ν σ τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς µ ε λ έ τ ης α φ ο ύ θ ε ω ρ ητ ι κ ά κ α ι ο ι α νε νε ρ γ έ ς γ ε ω τ ρ ή σ ε ι ς έ χ ο υ ν τ ην δ υ να τ ό τ ητ α, σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α νά γ κ ης, να ε ντ α χ θ ο ύ ν σ τ ο σ ύ σ τ ηµ α, ε νώ σ τ ο σ χ ή µ α 3.2 π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι η σ υ νο λ ι κ ή δ υ να τ ό τ ητ α ά ντ λ ησ ης τ ο υ κ ά θ ε δ ή µ ο υ -κ ο ι νό τ ητ α ς γεωτρήσεις ανενεργές ενεργές Σ χ ή µα 3.2 Σύνολο γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν π ε ρ ι οχ ώ ν µ ε λέ τ η ς 57

66 m 3 /hr Σχήµα 3.2 Συνολική αντ λη τ ική ικανό τ η τ α γ ε ω τ ρ ήσ ε ω ν 3.3 Έ λ ε γ χο ι π ο ι ό τ η τ ας ν ε ρ ο ύ Η π ο ι ό τ ητ α τ ο υ π ό σ ι µ ο υ ν ε ρ ο ύ, απ ο τ ε λ ε ί έ ν αν χ αρ ακ τ ηρ ι σ τ ι κ ό δ ε ί κ τ η τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ τ ω ν π ρ ο σ φ ε ρ ό µ ε ν ω ν υ π ηρ ε σ ι ώ ν ύ δ ρ ε υ σ ης σ ε έ ν α δ ήµ ο (Α φ τ ιά ς, 1992). Σ ε ό τ ι αφ ο ρ ά τ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ ω ν δ ήµ ω ν π ο υ υ δ ρ ε ύ ο ν τ αι µ ε ν ε ρ ό τ ης Ε.Υ.Α.Π., η ε υ θ ύ ν η τ ης ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί ας τ ο υ ακ ατ έ ρ γ ασ τ ο υ ν ε ρ ο ύ, δ ε ν β αρ ύ ν ε ι τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς αλ λ ά τ ην ε τ αι ρ ε ί α π ο υ τ ο π αρ αλ αµ β ά ν ε ι απ ό τ ο ε λ λ ην ι κ ό δ ηµ ό σ ι ο. Τ ο ν ε ρ ό αυ τ ό κ ατ ατ ά σ σ ε τ αι σ τ ην κ ατ ηγ ο ρ ί α Α2 σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ην ο δ ηγ ί α ΕΚ (75/440/ΕΟ Κ ) «π ε ρ ί τ η ς π οιό τ η τ ας π ου απ αιτ ε ί τ αι γ ια τ ο ε π ιφ ανε ιακό νε ρ ό π ου π ρ οορ ί ζ ε τ αι γ ια τ η ν ε ξ αγ ω γ ή π ό σ ιµ ου νε ρ ού» (Κ ουτ σ ογ ιά ννη ς κ.α., 2000). Υ π ε ν θ υ µ ί ζ ε τ αι ό τ ι σ τ ην κ ατ ηγ ο ρ ί α Α2 κ ατ ατ ά σ σ ο ν τ αι τ α ν ε ρ ά, τ α ο π ο ί α σ τ ην φ υ σ ι κ ή µ ο ρ φ ή ρ ο ής τ ο υ ς µ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ ησ ι µ ο π ο ι ηθ ο ύ ν γ ι α κ ο λ ύ µ β ησ η, θ αλ ά σ σ ι α αθ λ ήµ ατ α, ε κ τ ρ ο φ ή δ ι αφ ό ρ ω ν ε ι δ ώ ν ψ αρ ι ώ ν κ αι µ ε απ λ ή ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί α (φ υ σ ι κ ή, χ ηµ ι κ ή ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί α κ αι απ ο λ ύ µ αν σ η) µ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ ησ ι µ ο π ο ι ηθ ο ύ ν π ρ ο ς π ό σ η ή σ ε µ ο ν ά δ α ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί ας τ ρ ο φ ί µ ω ν. 58

67 Το α κα τέ ρ γ α σ το ν ε ρ ό πε ρ ν ά ε ι α πό την δ ι α δ ι κα σ ί α της ε πε ξ ε ρ γ α σ ί α ς σ τι ς ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς τω ν τε σ σ ά ρ ω ν δ ι υ λι σ τηρ ί ω ν που λε ι του ρ γ ούν σ τι ς Α χα ρ ν έ ς, σ τη Μ ά ν δ ρ α, σ το Γ α λά τσ ι κα ι σ τον Α σ πρ ό πυ ρ γ ο. Ο ι τέ σ σ ε ρ ι ς µ ον ά δ ε ς έ χου ν σ υ ν ολι κή δ ι υ λι σ τι κή ι κα ν ό τητα 1,9 ε κα τοµ µ ύρ ι α κυ β ι κά µ έ τρ α ν ε ρ ού την ηµ έ ρ α. Σ το σ χήµ α 3.3 ε ι κον ί ζ ε τα ι η πε ρ ι οχή ε υ θ ύν ης του κα θ ε ν ό ς α πό τα τέ σ σ ε ρ α δ ι υ λι σ τήρ ι α. Τα δ ι υ λι σ τήρ ι α Γ α λα τσ ί ου (ή Π ε ρ ι σ σ ού) υ δ ρ οδ οτούν το κέ ν τρ ο της Α θ ήν α ς κα ι το δ ήµ ο Π ε ι ρ α ι ά, τα δ ι υ λι σ τήρ ι α Α χα ρ ν ώ ν (ή Μ ε ν ι δ ί ου ) τι ς υ ψ ηλέ ς πε ρ ι οχέ ς του λε κα ν οπε δ ί ου Α θ ήν α ς, ε ν ώ ε ν ι σ χύου ν κα ι τα ε σ ω τε ρ ι κά δ ί κτυ α δ ι α ν οµ ής τω ν δ ήµ ω ν Α θ ην ώ ν κα ι Π ε ι ρ α ι ά. Τέ λος τα δ ι υ λι σ τήρ ι α Κ ι ούρ κω ν (ή Π ολυ δ ε ν δ ρ ί ου ) υ δ ρ οδ οτούν τα α ν α τολι κά πρ οά σ τι α κα ι ε ν ι σ χύου ν τα β ό ρ ε ι α κα ι τα δ ι υ λι σ τήρ ι α Α σ πρ οπύρ γ ου (ή Μ ά ν δ ρ α ς ) υ δ ρ οδ οτούν το Θ ρ ι ά σ ι ο πε δ ί ο, τη Σ α λα µ ί ν α κα ι ε ν ι σ χύου ν την υ δ ρ οδ ό τησ η τω ν δ υ τι κώ ν πρ οα σ τί ω ν. Τα πρ ά γ µ α τα πε ρ ι πλέ κον τα ι σ την πε ρ ί πτω σ η κα τά την οποί α δ ήµ οι χρ ησ ι µ οποι ούν κα ι ν ε ρ ό γ ε ω τρ ήσ ε ω ν γ ι α ύδ ρ ε υ σ η. Τό τε µ πορ ε ί ν α α πα ι τε ί τα ι α ν ά λογ α µ ε τα χα ρ α κτηρ ι σ τι κά του υ πό γ ε ι ου ν ε ρ ού κα ι ε πι πλέ ον δ ρ ά σ ε ι ς γ ι α την β ε λτί ω σ η της ποι ό τητα ς του α ν ά λογ α µ ε την ε κά σ τοτε ν οµ οθ ε σ ί α. Α πό του ς δ ήµ ου ς που ε ξ ε τά σ τηκα ν (µ η σ υ µ πε ρ ι λα µ β α ν οµ έ ν ης της ε τα ι ρ ε ί α ς Ε κά λης που α ρ ν ήθ ηκε ν α δ ώ σ ε ι τα α ν τί σ τοι χα σ τοι χε ί α ), το 39% (7 δ ήµ οι - κοι ν ό τητε ς ) δ ε ν δ ι ε ν ε ρ γ ούν ε πι πλέ ον ε λέ γ χου ς ποι ό τητα ς. Α π α υ τούς, κα ν ε ί ς δ ε ν χρ ησ ι µ οποι ε ί ν ε ρ ό που πρ οέ ρ χε τα ι α πό γ ε ω τρ ήσ ε ι ς. Α ν τί θ ε τα, σ το 61% τω ν πε ρ ι πτώ σ ε ω ν (11 δ ήµ οι -κοι ν ό τητε ς ) δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τα ι κα ι ε πι πλέ ον δ ηµ οτι κό ς έ λε γ χος σ το ε κά σ τοτε ε σ ω τε ρ ι κό δ ηµ οτι κό δ ί κτυ ο α κό µ α κα ι σ ε δ ήµ ου ς που δ ε ν υ πά ρ χε ι σ υ µ µ ε τοχή ν ε ρ ού υ πό γ ε ι ου υ δ ρ οφ ορ έ α σ την ύδ ρ ε υ σ η (π.χ. Σ πά τα, Α ρ τέ µ ι δ α κ.τ.λ.). Η σ υ χν ό τητα τω ν ε λέ γ χω ν ε µ φ α ν ί ζ ε τα ι σ το σ χήµ α 3.5 (Σ το δ ι ά γ ρ α µ µ α δ ε ν ε µ φ α ν ί ζ ον τα ι ο δ ήµ ος Α ρ τέ µ ι δ ος κα ι η κοι ν ό τητα ρ οσ ι ά ς κα θ ώ ς α ν κα ι δ ι ε ν ε ρ γ ούν ε λέ γ χου ς ποι ό τητα ς, δ ε ν δ ό θ ηκα ν α κρ ι β ή σ τοι χε ί α γ ι α την σ υ χν ό τητα του ς ). Ό πω ς πρ οκύπτε ι α πό το σ χήµ α 3.4 οι πε ρ ι σ σ ό τε ρ οι έ λε γ χοι δ ι ε ν ε ρ γ ούν τα ι α πό το δ ήµ ο Ν έ α ς Ε ρ υ θ ρ α ί α ς κα ι φ τά ν ου ν του ς 48 το χρ ό ν ο τό σ ο σ το δ ί κτυ ο ό σ ο κα ι σ τι ς δ ε ξ α µ ε ν έ ς. Μ ε β ά σ η την κε ί µ ε ν η ν οµ οθ ε σ ί α, οι δ ε ι γ µ α τοληψ ί ε ς δ ι ε ν ε ρ γ ούν τα ι σ ε τέ σ σ ε ρ α, α ν τι πρ οσ ω πε υ τι κά γ ι α τον χα ρ α κτηρ ι σ µ ό της γ ε ν ι κό τε ρ ης ποι οτι κής κα τά σ τα σ ης, σ ηµ ε ί α. 59

68 Σχήµα 3.3 Μονάδες επ εξ ερ γ α σ ί α ς νερ ού Α τ τ ι κ ή ς 60

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα