7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεζζήλεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, Β Φάζε (A ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ) 7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΑ Γηα ην παξφλ έξγν ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ζχκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/νηθ/273/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 2221Β / ). Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ, αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ππνρξεσηηθά θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΔΣΔΠ Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 2 ΔΣΔΠ Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 3 2 Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ 4 ΔΣΔΠ Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 5 ΔΣΔΠ Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 6 ΔΣΔΠ Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 7 ΔΣΔΠ Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 8 ΔΣΔΠ Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 9 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣ. & ΔΞΩΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 10 ΔΣΔΠ Σαηλία ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ 11 ΔΣΔΠ Βαζκίδεο Φξεάηηα εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 13 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 14 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο 15 ΔΣΔΠ Βαιβίδεο εηζαγσγήο εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 1 από 11

2 16 ΔΣΔΠ Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 17 ΠΔΣΔΠ Γίθηπα απφ σιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλφηεηαο (HPDE) Καιχκαηα θξεαηίσλ 2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θηι.). Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ νδψλ πνπ ζα έρεη θαζαηξεζεί. 2.2 Τλικά Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη: Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ Δκηέλεζη Δπγαζιών Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη πξέπεη απηή λα επαλεπηρσζεί ακέζσο θαη λα ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο. Η νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί ακέζσο. Η ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, λα είλαη δε νκαιή θαη ζπλεθηηθή. παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή, κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα. Αλ θαη' εμαίξεζε, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο, πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θιεηζζεί κε πξνζσξηλή επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα. Αλ εκθαληζζνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο επηθάιπςεο, πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 2 από 11

3 Η επαλαθνξά ησλ αζθάληινων νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή : (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". (4) Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70. ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". (5) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Η απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζκςπόδεμα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή: (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ , ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. 2.4 Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. 2.5 Δπιμέηπηζη - Πληπωμή Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, γηα θάζε ηχπν απνθαηάζηαζεο (άζθαιην, ζθπξφδεκα) πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Γηα ηελ επηκέηξεζε: ε επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο απνθαηάζηαζεο επί ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣΔΡΙΚΗ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 9.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγψλ πίεζεο γηα χδξεπζε κε ραιπβδνζσιήλεο πνπ θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 3 από 11

4 9.2 Τλικά σιήλεο κε ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα ή σο εμήο: Φ 100 2,6 mm Φ 400 4,0 mm Φ 150 2,6 mm Φ 500 5,0 mm Φ 200 2,9 mm Φ 600 5,6 mm Φ 250 3,6 mm Φ 700 6,3 mm Φ 300 4,0 mm Φ 800 7,1 mm Ιζσύονηα ππόηςπα Υαιπβδνζσιήλεο γηα κεηαθνξά λεξνχ : ISO 559 Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηαζθεπαζηή ζσιήλσλ ζχκθσλα κε : ISO 9001 Υαπακηηπιζηικά ςλικών. Ο ράιπβαο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη θαηεγνξίαο Rst37.2 ζχκθσλα κε DIN 2460 (αληίζηνηρα θαηά EN :2004 είλαη ε S 235 JR G2). Δξωηεπική και εζωηεπική πποζηαζία. Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εξγνζηαζηαθή πξνζηαζία (επέλδπζε) κέζα κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη έμσ κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. Σν ειάρηζην πάρνο ηεο επέλδπζεο ζα είλαη: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα [mm] DN 100 1,8 100 < DN 250 2,0 250 < DN 500 2,2 500 < DN 800 2,5 800 < DN 3,0 Διάρηζην πάρνο επέλδπζεο [mm] Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ δελ ζα θέξνπλ απηή ηελ επέλδπζε ζε ηφζν κήθνο φζν απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα ελσζνχλ νη ζσιήλεο. Όπνπ απαηηεζεί ε θαηαζθεπή ζχλδεζεο κε ζπγθφιιεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα ηνπνζεηεζεί ζεξκηθά ζπξξηθλνχκελνο καλδχαο. Σν θφζηνο απηνχ ηνπ καλδχα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζσιήλα θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή επέλδπζε είλαη θαηάιιειε γηα λα έξρεηαη ζε επαθή κε πφζηκν λεξφ. Ποιοηικόρ έλεγσορ. Όινη νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζην κε πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ISO 9001 ην νπνίν εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξφγξακκα ειέγρσλ πνηφηεηαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθφ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα φινπο ηνπο ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα εμαξηήκαηα καδί κε ην ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 9.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών ηοισεία ππομηθείαρ. Πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηα ζηνηρεία: 1) Πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη (θαηά δηάκεηξν). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά γηα επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ ζσιελψζεσλ κε πξντφληα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ γη απηή ηελ εξγαζία, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα απηά είλαη ζχκκνξθα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ. ηνλ πίλαθα ζα επηζπλαθζνχλ επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηθαλά λα επηβεβαηψζνπλ ην ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 4 από 11

5 δφθηκν ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα εθαξκνγή πιηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 2) Σε κέζνδν παξαγσγήο 3) Πνζφηεηεο θαηά δηάκεηξν (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ) 4) Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (σθέιηκν κήθνο ζσιήλσλ, εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη πάρνο) 5) Δίδνο ζπλδέζκνπ (κνξθή, πιηθφ, πξνδηαγξαθέο) 6) Δίδνο επέλδπζεο (εζσηεξηθή-εμσηεξηθή, πιηθά, πξνδηαγξαθέο) 7) ρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία εηδηθψλ ηεκαρίσλ 8) ρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα Γοκιμέρ αποδοσήρ - καηαλληλόηηηα ςλικών. ε θάζε κεξίδα ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηελεξγνχληαη φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη δνθηκέο (ππνρξεσηηθνί θαη πξναηξεηηθνί) ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο. Οη ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία. Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί πιήξεο ειεπζεξία επίζθεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζηνλ Δπηβιέπνληα ή νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Δξγνδφηε. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη εγθαίξσο ζε εηδηθεπκέλν νίθν ή πξφζσπν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θηι. ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηη ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη ζε ειιείςεηο ή αζάθεηεο ηνπο πξνο απηέο ησλ αληηζηνίρσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ (DIN, BS, θηι.). Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηηο παξαπάλσ πξφηππεο απφ άπνςε είδνπο δνθηκαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δθφζνλ ν έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ, ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο άιιεο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο, πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν. Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ Πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή ζην Δξγνηάμην. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην Δξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, δηελεξγνχκελεο ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ ΔΜΠ ή άιιν αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην αληνρήο ηεο έγθξηζήο ηεο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Σφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά γηα έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή γηα ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη λα απνζχξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αθαηάιιεια απφ ην εξγνηάμην. Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο, εγθαηεζηεκέλσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. Μεηαθορά, αποθήκευζη κηλ. ζωλήνων και ειδικών ηεμαχίων. Καηά ηην μεηαθοπά, θόπηυζη, εκθόπηυζη και καηά ηην αποθήκεςζη, οι ζυλήνερ και ηα ειδικά ηεμάσια θα ζηηπίζονηαι καηά ηέηοιο ηπόπο ώζηε να αποθεύγεηαι η κάμτη ηοςρ, η παπαμόπθυζή ηοςρ και ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 5 από 11

6 ο ηπαςμαηιζμόρ ηοςρ από αισμηπά ανηικείμενα. Για ηην πποζηαζία ηηρ εξυηεπικήρ επένδςζηρ απαγοπεύεηαι πηηά η σπήζη ζςπμαηοζσοίνυν. Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Σα απηνθίλεηα ή νη πιαηθφξκεο κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. Οη ζσιήλεο θαιφλ είλαη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ζηξψζεηο κε μχιηλεο δνθνχο. Η πξψηε ζεηξά ησλ ζσιήλσλ ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε δχν καδέξηα ή θαδξφληα θαη νη αθξαίνη ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη κε ηάθνπο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο θηι.), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ ζσιήλσλ (κέγηζην χςνο απνζήθεπζεο φρη κεγαιχηεξν απφ 2 m). Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. Κοπή ζωλήνων. Όπνπ απαηηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνχ κήθνπο ζσιήλσλ επηηξέπεηαη ε θνπή ησλ ζσιήλσλ. Μπνξεί λα επηηξαπεί ε θνπή θαη ζσιήλσλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο αθαηάιιεισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηκήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζα έρεη θαλέλα ειάηησκα. Δπηηξέπεηαη ε θνπή ζσιήλα κε δίζθν γηα ηνπο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή γηα ηνπο ζσιήλεο κεγάιεο δηακέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη κε εηδηθφ εξγαιείν ε επεμεξγαζία (ινμνηφκεζε θαη θαζαξηζκφο) ησλ άθξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άςνγε ζχλδεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Η κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ινμνηφκεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ. ε θακία πεξίπησζε ε επηθάλεηα θνπήο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζξαχζε ή ξήγκαηα. Δγκαηάζηαζη και ζύνδεζη ηων ζωλήνων. Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Η θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελ μεξψ (κε αληιήζεηο φπνπ απαηηείηαη). Οη ζσιήλεο ζα εγθηβσηηζηνχλ κε άκκν, πάρνπο θαη ειάρηζηνλ φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο κειέηεο, πνπ ζα θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζσιήλσλ φηη ν αγσγφο ζηα βάζε πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηνλ εγθηβσηηζκφ θαη επίρσζε πνπ πξνβιέπεηαη, παξέρεη γηα ηα κφληκα θνξηία θαη γηα θηλεηά θνξηία 60t ζηνπο δξφκνπο πνπ είλαη πηζαλή ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη 30t ζην ππφινηπν δίθηπν, πιήξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ φπσο θαη ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, θαη λα ιάβεη θάζε επηπιένλ κέηξν ζηνλ εγθηβσηηζκφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ρσξίο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή άιιε απαίηεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδενκέλσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπλδέζκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακππιψλ κεγαιχηεξεο γσλίαο απφ Όπνπ ζηε κεθνηνκή παξνπζηάδνληαη αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ αγσγνχ, ν αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θακπχιε. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. O Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν αγθχξσζεο ησλ θακππιψλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηελ επί ηφπνπ ράξαμε ησλ έξγσλ, πξέπεη δε λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ππνινγηζκφ γηα ηελ επάξθεηα ησλ αγθπξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα απνθπγή θζνξψλ ησλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 6 από 11

7 ζσιήλσλ ή κείσζε ηεο αληνρήο ησλ ιφγσ θξνχζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη. Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακία ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειαρίζηε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζα επηζεσξεζνχλ κε πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε ελδερνκέλσλ βιαβψλ εθ ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη ζα θαζαξηζζνχλ κε επηκέιεηα απφ θάζε μέλε νπζία ηδηαίηεξα ζηα άθξα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε. Οη ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο βιάβεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε νιφθιεξνο ν ζσιήλαο θαη αθνχ θνπεί κε επηκέιεηα ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη κε μχιηλν πψκα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε γαηψλ, μέλσλ ζσκάησλ, νκβξίσλ πδάησλ ή κηθξψλ δψσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα. Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα εθ ζθπξνδέκαηνο ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη αληιηνζηαζίσλ γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ. Οη ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη αλψκαιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζθπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο θαηαζθεπή αγσγφο θαηαιήγεη ζε πθηζηάκελν θξεάηην, δηαλνίγεηαη ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ νπή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζεηείηαη εηδηθφο σο αλσηέξσ ζχλδεζκνο ζηεξενχκελνο θαηάιιεια ζην θξεάηην κε ηξφπν ψζηε ε ζχλδεζε λα είλαη ζηεγαλή. Γοκιμέρ ζηεγανόηηηαρ αγωγών πιέζεωρ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, ζπληειείηαη ε κεξηθή πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο (κέρξη χςνπο 0,80κ), αθήλνληαη αθάιππηεο νη ζπλδέζεηο γηα έιεγρν θαη αξρίδεη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, αληιίεο, καλφκεηξα, ζσιήλεο, πψκαηα θηι. νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη θαη κεηαθέξεη επί ηφπνπ, ν Αλάδνρνο κε δαπάλε ηνπ. Σν πξνο δνθηκή ηκήκα, ην νπνίν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 m, γεκίδεη κε λεξφ κε παξνρή αξθεηά ρακειή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ην δίθηπν. πληζηάηαη ε ηαρχηεηα πιήξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.05κ/δι, νη δε αεξνεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί θαηά ηελ πιήξσζε. Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, κε αθξίβεηα ± 1 ιίηξνπ. Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο (π.ρ. 0.1 bar) αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιήλσζε, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Κακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ιάβεη κέηξα γηα λα κελ ζπκβνχλ αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. Πποδοκιμαζία. Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο κε λεξφ ηνχην παξακέλεη γηα 24 πεξίπνπ ψξεο κε ηελ ζηαηηθή πίεζε ηνπ ππφςε ηκήκαηνο. Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, δηαξξνήο θηι. Κςπίωρ δοκιμαζία πιέζεωρ. Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο λεξνχ, επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία. Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κηθξφηεξε απφ 10 bar: PMS x 1,50 γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κεγαιχηεξε απφ 10 bar: PMS + 5 (bar) Η πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 2 σξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ 6 σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 7 από 11

8 Η θπξίσο δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρνχζα εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πηέζεσο ην πνιχ 0,1 bar, ην δίθηπν παξακέλεη ζηεγαλφ θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο. Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα αλαδήηεζε ελδερνκέλσλ δηαθπγψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαθπγέο, απηέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. Δάλ δελ βξεζνχλ δηαθπγέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζηεί λέα δνθηκή. Γενική δοκιμαζία. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, ρσξίο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Καηά ηε θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ίζε πξνο 6 bar πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πηέζεσο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επαλαπιήξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θάζε ηκήκαηνο νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ θπξίσο δνθηκαζία. Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νξαηφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο πηέζεσο. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δε ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί εάλ δελ έρεη γίλεη επηηπρψο ε παξαπάλσ δνθηκή πηέζεσο. Διαηηψκαηα δηαπηζηνχκελα απφ ηηο δνθηκαζίεο επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο. Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ θαηά ηηο δνθηκέο ζσιήλσλ θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε, ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Δπηβιέπσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο αγσγψλ πηέζεσο απφ ραιπβδνζσιήλεο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Ήηνη: Πξνκήζεηα, απνζήθεπζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ, Σνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη Δθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο, Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πάζεο θχζεσο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηηο επηπιένλ δπζρέξεηεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκαζίαο ηνπ αγσγνχ, ιφγσ δηέιεπζεο άιισλ αγσγψλ, ζηελφηεηαο ρψξνπ, πςειήο ζηάζκεο ππνγείσλ πδάησλ ή αθφκα ζε πεξηνρέο ππφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, θηι. 9.5 Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ. Dνλνκ. Dεμση. πάρνο Dνλνκ. Dεμση. πάρνο kg/m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/m Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 8 από 11

9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΚΔΤΩΝ 12.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σα θξεάηηα απηά ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο χζηεξα θαη απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε δηαθφξνπο ηχπνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο Τλικά θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 Γνκηθφο ράιπβαο Β500C. Καιχκκαηα θξεαηίσλ Αζθαιηηθή επάιεηςε (δηπιή) Θξαπζηφ πιηθφ Τιηθά θαηάιιεια γηα ηελ επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 12.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα κεραληθνχ. Οη αλαγξαθφκελεο ζηα ζρέδηα εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη νη πιεπξηθνί ηνίρνη ησλ θξεαηίσλ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν θξεάηην ζα εδξάδεηαη ζε ζηξψζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15 πάρνπο 10 cm. ηελ πιάθα θάιπςεο πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεηαη θαη θάπνην αθαηξεηφ ηκήκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπνζέηεζεο ή αθαίξεζεο εμνπιηζκνχ κέζα απφ ην θξεάηην. Η χπαξμε ή κε ηεο αθαηξεηήο πιάθαο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, δελ δεκηνπξγεί δηαθνξνπνίεζε ηεο θαη απνθνπή ηηκήο ηνπ θξεαηίνπ. ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νπψλ ζηξάγγηζεο δηακέηξνπ 15 cm νη νπνίεο ζα γεκίδνληαη κε ράιηθεο. Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ νπψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαη απνθνπή ηηκή ηνπ θξεαηίνπ. Oη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θξεαηίνπ (εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), ζα επηρξηζζνχλ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία 650/900 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 2 cm. ε φια ηα θξεάηηα βάζνπο 1,80 m θαη πιένλ ζα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο (βι. ζρεηηθή ΔΣΔΠ). Η ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ ζα γίλεηαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη ζε θαζ' χςνο απφζηαζε 30 cm πεξίπνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρέδηα θαη κέρξη χςνπο 1,00κ. απφ ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ κέζα ζε εηδηθέο νπέο πνπ ζα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλία ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 9 από 11

10 αλαινγίαο 1:2. Σν θάιπκκα ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θιάζεο C250 ή D400 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζα ζπλδέεηαη αξζξσηά κε δηάηαμε αζθάιηζεο κε ην πιαίζην (βι ζρεηηθή πξνδηαγξαθή). ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Η επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. Σφζν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο θαη δε ζα ζθπξνδεηεζνχλ ηα ηνηρψκαηα ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηεο εθζθαθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εθζθαθή πξνβιέπεηαη θαηά 0,50 m κεγαιχηεξε απφ ηελ θάηνςε ηνπ θξεαηίνπ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Όιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, φπσο εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε νξχγκαηνο, άξζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ, αληιήζεηο θηι., ζα εθηειεζζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ απαηηεί, εθηφο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ, θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εμήο εξγαζηψλ: Καηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο αθαηξεηήο πιάθαο ζηελ νξνθή ηνπ θξεαηίνπ. ίδεξνο νπιηζκνχ. Ξπιφηππνη επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο. Καιχκκαηα θξεαηίσλ - ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο. Κάιπςε εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε αζθαιηηθή επάιεηςε. Οπέο ζηξάγγηζεο ζην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξφηαζε ηεθκεξησκέλε ζηελ Τπεξεζία γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ, θαη κφλνλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ. Γηα λα γίλεη απνδεθηφ θάπνην θξεάηην πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ειάρηζηνλ ε πνηφηεηα πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ρπηά επί ηφπνπ θξεάηηα ηεο κειέηεο (δηαζηάζεηο, ζηεξεφηεηα, ζηεγάλσζε, επεμεξγαζία επηθαλεηψλ θηι.). Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ζηεξεφηεηαο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ νη δηαζηάζεηο ζε πνζνζηφ κέρξη 10% ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην θξεάηην κε ηελ ίδηα θαη απνθνπή ηηκή, ρσξίο δειαδή πξφζζεηε απνδεκίσζε Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ: Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Οη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Οη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο απνμειψζεηο. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο. Οη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ. Οη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Οη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα). ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 10 από 11

11 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη). Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ. Η επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην). Κάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη πδξαπιηθέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Οη εξγαζίεο ησλ θξεαηίσλ ζπζθεπψλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεκάρηα (ηεκ) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν θξεαηίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θξεαηίσλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ, κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ή κε εληνιή ηεο, νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ηφηε ε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή γίλεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε εξγαζία ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν (αλαιπηηθά) επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηα θξεάηηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη θνλδχιην θαη απνθνπή ηηκήο. 18. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα απηψλ ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ124: Θα είλαη θαηεγνξίαο C250 ή D400 αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ρπηνζίδεξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ GGG40 (GJS -400). Σν θάιπκκα ζα δηαζέηεη ςποσπεωηικά αληηθιεπηηθή δηάηαμε αζθάιηζεο θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα αλαγξάθνληαη : - To ζχκβνιν ηνπ ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ (GS, GGG40) - To Πξφηππν θαηαζθεπήο (ΔΝ 124) - Η θιάζε ηεο αληνρήο (C250, D400) ΜΔΗΝΗ / /2013 ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΟΤΒΔΛΑ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΟΤΣΙΒΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 11 από 11

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα