7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεζζήλεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, Β Φάζε (A ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ) 7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΑ Γηα ην παξφλ έξγν ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ζχκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/νηθ/273/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 2221Β / ). Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ, αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ππνρξεσηηθά θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΔΣΔΠ Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 2 ΔΣΔΠ Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 3 2 Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ 4 ΔΣΔΠ Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 5 ΔΣΔΠ Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 6 ΔΣΔΠ Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 7 ΔΣΔΠ Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 8 ΔΣΔΠ Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 9 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣ. & ΔΞΩΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 10 ΔΣΔΠ Σαηλία ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ 11 ΔΣΔΠ Βαζκίδεο Φξεάηηα εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 13 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 14 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο 15 ΔΣΔΠ Βαιβίδεο εηζαγσγήο εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 1 από 11

2 16 ΔΣΔΠ Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 17 ΠΔΣΔΠ Γίθηπα απφ σιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλφηεηαο (HPDE) Καιχκαηα θξεαηίσλ 2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θηι.). Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ νδψλ πνπ ζα έρεη θαζαηξεζεί. 2.2 Τλικά Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη: Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ Δκηέλεζη Δπγαζιών Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη πξέπεη απηή λα επαλεπηρσζεί ακέζσο θαη λα ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο. Η νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί ακέζσο. Η ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, λα είλαη δε νκαιή θαη ζπλεθηηθή. παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή, κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα. Αλ θαη' εμαίξεζε, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο, πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θιεηζζεί κε πξνζσξηλή επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα. Αλ εκθαληζζνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο επηθάιπςεο, πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 2 από 11

3 Η επαλαθνξά ησλ αζθάληινων νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή : (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". (4) Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70. ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". (5) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Η απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζκςπόδεμα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή: (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ , ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. 2.4 Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. 2.5 Δπιμέηπηζη - Πληπωμή Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, γηα θάζε ηχπν απνθαηάζηαζεο (άζθαιην, ζθπξφδεκα) πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Γηα ηελ επηκέηξεζε: ε επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο απνθαηάζηαζεο επί ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣΔΡΙΚΗ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 9.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγψλ πίεζεο γηα χδξεπζε κε ραιπβδνζσιήλεο πνπ θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 3 από 11

4 9.2 Τλικά σιήλεο κε ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα ή σο εμήο: Φ 100 2,6 mm Φ 400 4,0 mm Φ 150 2,6 mm Φ 500 5,0 mm Φ 200 2,9 mm Φ 600 5,6 mm Φ 250 3,6 mm Φ 700 6,3 mm Φ 300 4,0 mm Φ 800 7,1 mm Ιζσύονηα ππόηςπα Υαιπβδνζσιήλεο γηα κεηαθνξά λεξνχ : ISO 559 Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηαζθεπαζηή ζσιήλσλ ζχκθσλα κε : ISO 9001 Υαπακηηπιζηικά ςλικών. Ο ράιπβαο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη θαηεγνξίαο Rst37.2 ζχκθσλα κε DIN 2460 (αληίζηνηρα θαηά EN :2004 είλαη ε S 235 JR G2). Δξωηεπική και εζωηεπική πποζηαζία. Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εξγνζηαζηαθή πξνζηαζία (επέλδπζε) κέζα κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη έμσ κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. Σν ειάρηζην πάρνο ηεο επέλδπζεο ζα είλαη: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα [mm] DN 100 1,8 100 < DN 250 2,0 250 < DN 500 2,2 500 < DN 800 2,5 800 < DN 3,0 Διάρηζην πάρνο επέλδπζεο [mm] Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ δελ ζα θέξνπλ απηή ηελ επέλδπζε ζε ηφζν κήθνο φζν απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα ελσζνχλ νη ζσιήλεο. Όπνπ απαηηεζεί ε θαηαζθεπή ζχλδεζεο κε ζπγθφιιεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα ηνπνζεηεζεί ζεξκηθά ζπξξηθλνχκελνο καλδχαο. Σν θφζηνο απηνχ ηνπ καλδχα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζσιήλα θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή επέλδπζε είλαη θαηάιιειε γηα λα έξρεηαη ζε επαθή κε πφζηκν λεξφ. Ποιοηικόρ έλεγσορ. Όινη νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζην κε πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ISO 9001 ην νπνίν εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξφγξακκα ειέγρσλ πνηφηεηαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθφ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα φινπο ηνπο ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα εμαξηήκαηα καδί κε ην ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 9.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών ηοισεία ππομηθείαρ. Πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηα ζηνηρεία: 1) Πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη (θαηά δηάκεηξν). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά γηα επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ ζσιελψζεσλ κε πξντφληα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ γη απηή ηελ εξγαζία, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα απηά είλαη ζχκκνξθα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ. ηνλ πίλαθα ζα επηζπλαθζνχλ επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηθαλά λα επηβεβαηψζνπλ ην ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 4 από 11

5 δφθηκν ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα εθαξκνγή πιηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 2) Σε κέζνδν παξαγσγήο 3) Πνζφηεηεο θαηά δηάκεηξν (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ) 4) Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (σθέιηκν κήθνο ζσιήλσλ, εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη πάρνο) 5) Δίδνο ζπλδέζκνπ (κνξθή, πιηθφ, πξνδηαγξαθέο) 6) Δίδνο επέλδπζεο (εζσηεξηθή-εμσηεξηθή, πιηθά, πξνδηαγξαθέο) 7) ρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία εηδηθψλ ηεκαρίσλ 8) ρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα Γοκιμέρ αποδοσήρ - καηαλληλόηηηα ςλικών. ε θάζε κεξίδα ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηελεξγνχληαη φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη δνθηκέο (ππνρξεσηηθνί θαη πξναηξεηηθνί) ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο. Οη ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία. Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί πιήξεο ειεπζεξία επίζθεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζηνλ Δπηβιέπνληα ή νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Δξγνδφηε. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη εγθαίξσο ζε εηδηθεπκέλν νίθν ή πξφζσπν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θηι. ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηη ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη ζε ειιείςεηο ή αζάθεηεο ηνπο πξνο απηέο ησλ αληηζηνίρσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ (DIN, BS, θηι.). Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηηο παξαπάλσ πξφηππεο απφ άπνςε είδνπο δνθηκαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δθφζνλ ν έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ, ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο άιιεο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο, πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν. Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ Πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή ζην Δξγνηάμην. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην Δξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, δηελεξγνχκελεο ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ ΔΜΠ ή άιιν αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην αληνρήο ηεο έγθξηζήο ηεο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Σφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά γηα έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή γηα ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη λα απνζχξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αθαηάιιεια απφ ην εξγνηάμην. Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο, εγθαηεζηεκέλσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. Μεηαθορά, αποθήκευζη κηλ. ζωλήνων και ειδικών ηεμαχίων. Καηά ηην μεηαθοπά, θόπηυζη, εκθόπηυζη και καηά ηην αποθήκεςζη, οι ζυλήνερ και ηα ειδικά ηεμάσια θα ζηηπίζονηαι καηά ηέηοιο ηπόπο ώζηε να αποθεύγεηαι η κάμτη ηοςρ, η παπαμόπθυζή ηοςρ και ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 5 από 11

6 ο ηπαςμαηιζμόρ ηοςρ από αισμηπά ανηικείμενα. Για ηην πποζηαζία ηηρ εξυηεπικήρ επένδςζηρ απαγοπεύεηαι πηηά η σπήζη ζςπμαηοζσοίνυν. Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Σα απηνθίλεηα ή νη πιαηθφξκεο κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. Οη ζσιήλεο θαιφλ είλαη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ζηξψζεηο κε μχιηλεο δνθνχο. Η πξψηε ζεηξά ησλ ζσιήλσλ ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε δχν καδέξηα ή θαδξφληα θαη νη αθξαίνη ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη κε ηάθνπο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο θηι.), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ ζσιήλσλ (κέγηζην χςνο απνζήθεπζεο φρη κεγαιχηεξν απφ 2 m). Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. Κοπή ζωλήνων. Όπνπ απαηηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνχ κήθνπο ζσιήλσλ επηηξέπεηαη ε θνπή ησλ ζσιήλσλ. Μπνξεί λα επηηξαπεί ε θνπή θαη ζσιήλσλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο αθαηάιιεισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηκήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζα έρεη θαλέλα ειάηησκα. Δπηηξέπεηαη ε θνπή ζσιήλα κε δίζθν γηα ηνπο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή γηα ηνπο ζσιήλεο κεγάιεο δηακέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη κε εηδηθφ εξγαιείν ε επεμεξγαζία (ινμνηφκεζε θαη θαζαξηζκφο) ησλ άθξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άςνγε ζχλδεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Η κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ινμνηφκεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ. ε θακία πεξίπησζε ε επηθάλεηα θνπήο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζξαχζε ή ξήγκαηα. Δγκαηάζηαζη και ζύνδεζη ηων ζωλήνων. Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Η θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελ μεξψ (κε αληιήζεηο φπνπ απαηηείηαη). Οη ζσιήλεο ζα εγθηβσηηζηνχλ κε άκκν, πάρνπο θαη ειάρηζηνλ φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο κειέηεο, πνπ ζα θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζσιήλσλ φηη ν αγσγφο ζηα βάζε πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηνλ εγθηβσηηζκφ θαη επίρσζε πνπ πξνβιέπεηαη, παξέρεη γηα ηα κφληκα θνξηία θαη γηα θηλεηά θνξηία 60t ζηνπο δξφκνπο πνπ είλαη πηζαλή ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη 30t ζην ππφινηπν δίθηπν, πιήξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ φπσο θαη ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, θαη λα ιάβεη θάζε επηπιένλ κέηξν ζηνλ εγθηβσηηζκφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ρσξίο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή άιιε απαίηεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδενκέλσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπλδέζκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακππιψλ κεγαιχηεξεο γσλίαο απφ Όπνπ ζηε κεθνηνκή παξνπζηάδνληαη αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ αγσγνχ, ν αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θακπχιε. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. O Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν αγθχξσζεο ησλ θακππιψλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηελ επί ηφπνπ ράξαμε ησλ έξγσλ, πξέπεη δε λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ππνινγηζκφ γηα ηελ επάξθεηα ησλ αγθπξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα απνθπγή θζνξψλ ησλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 6 από 11

7 ζσιήλσλ ή κείσζε ηεο αληνρήο ησλ ιφγσ θξνχζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη. Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακία ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειαρίζηε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζα επηζεσξεζνχλ κε πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε ελδερνκέλσλ βιαβψλ εθ ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη ζα θαζαξηζζνχλ κε επηκέιεηα απφ θάζε μέλε νπζία ηδηαίηεξα ζηα άθξα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε. Οη ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο βιάβεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε νιφθιεξνο ν ζσιήλαο θαη αθνχ θνπεί κε επηκέιεηα ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη κε μχιηλν πψκα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε γαηψλ, μέλσλ ζσκάησλ, νκβξίσλ πδάησλ ή κηθξψλ δψσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα. Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα εθ ζθπξνδέκαηνο ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη αληιηνζηαζίσλ γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ. Οη ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη αλψκαιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζθπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο θαηαζθεπή αγσγφο θαηαιήγεη ζε πθηζηάκελν θξεάηην, δηαλνίγεηαη ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ νπή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζεηείηαη εηδηθφο σο αλσηέξσ ζχλδεζκνο ζηεξενχκελνο θαηάιιεια ζην θξεάηην κε ηξφπν ψζηε ε ζχλδεζε λα είλαη ζηεγαλή. Γοκιμέρ ζηεγανόηηηαρ αγωγών πιέζεωρ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, ζπληειείηαη ε κεξηθή πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο (κέρξη χςνπο 0,80κ), αθήλνληαη αθάιππηεο νη ζπλδέζεηο γηα έιεγρν θαη αξρίδεη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, αληιίεο, καλφκεηξα, ζσιήλεο, πψκαηα θηι. νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη θαη κεηαθέξεη επί ηφπνπ, ν Αλάδνρνο κε δαπάλε ηνπ. Σν πξνο δνθηκή ηκήκα, ην νπνίν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 m, γεκίδεη κε λεξφ κε παξνρή αξθεηά ρακειή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ην δίθηπν. πληζηάηαη ε ηαρχηεηα πιήξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.05κ/δι, νη δε αεξνεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί θαηά ηελ πιήξσζε. Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, κε αθξίβεηα ± 1 ιίηξνπ. Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο (π.ρ. 0.1 bar) αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιήλσζε, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Κακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ιάβεη κέηξα γηα λα κελ ζπκβνχλ αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. Πποδοκιμαζία. Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο κε λεξφ ηνχην παξακέλεη γηα 24 πεξίπνπ ψξεο κε ηελ ζηαηηθή πίεζε ηνπ ππφςε ηκήκαηνο. Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, δηαξξνήο θηι. Κςπίωρ δοκιμαζία πιέζεωρ. Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο λεξνχ, επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία. Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κηθξφηεξε απφ 10 bar: PMS x 1,50 γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κεγαιχηεξε απφ 10 bar: PMS + 5 (bar) Η πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 2 σξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ 6 σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 7 από 11

8 Η θπξίσο δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρνχζα εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πηέζεσο ην πνιχ 0,1 bar, ην δίθηπν παξακέλεη ζηεγαλφ θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο. Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα αλαδήηεζε ελδερνκέλσλ δηαθπγψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαθπγέο, απηέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. Δάλ δελ βξεζνχλ δηαθπγέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζηεί λέα δνθηκή. Γενική δοκιμαζία. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, ρσξίο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Καηά ηε θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ίζε πξνο 6 bar πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πηέζεσο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επαλαπιήξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θάζε ηκήκαηνο νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ θπξίσο δνθηκαζία. Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νξαηφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο πηέζεσο. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δε ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί εάλ δελ έρεη γίλεη επηηπρψο ε παξαπάλσ δνθηκή πηέζεσο. Διαηηψκαηα δηαπηζηνχκελα απφ ηηο δνθηκαζίεο επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο. Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ θαηά ηηο δνθηκέο ζσιήλσλ θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε, ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Δπηβιέπσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο αγσγψλ πηέζεσο απφ ραιπβδνζσιήλεο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Ήηνη: Πξνκήζεηα, απνζήθεπζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ, Σνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη Δθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο, Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πάζεο θχζεσο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηηο επηπιένλ δπζρέξεηεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκαζίαο ηνπ αγσγνχ, ιφγσ δηέιεπζεο άιισλ αγσγψλ, ζηελφηεηαο ρψξνπ, πςειήο ζηάζκεο ππνγείσλ πδάησλ ή αθφκα ζε πεξηνρέο ππφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, θηι. 9.5 Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ. Dνλνκ. Dεμση. πάρνο Dνλνκ. Dεμση. πάρνο kg/m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/m Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 8 από 11

9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΚΔΤΩΝ 12.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σα θξεάηηα απηά ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο χζηεξα θαη απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε δηαθφξνπο ηχπνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο Τλικά θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 Γνκηθφο ράιπβαο Β500C. Καιχκκαηα θξεαηίσλ Αζθαιηηθή επάιεηςε (δηπιή) Θξαπζηφ πιηθφ Τιηθά θαηάιιεια γηα ηελ επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 12.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα κεραληθνχ. Οη αλαγξαθφκελεο ζηα ζρέδηα εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη νη πιεπξηθνί ηνίρνη ησλ θξεαηίσλ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν θξεάηην ζα εδξάδεηαη ζε ζηξψζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15 πάρνπο 10 cm. ηελ πιάθα θάιπςεο πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεηαη θαη θάπνην αθαηξεηφ ηκήκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπνζέηεζεο ή αθαίξεζεο εμνπιηζκνχ κέζα απφ ην θξεάηην. Η χπαξμε ή κε ηεο αθαηξεηήο πιάθαο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, δελ δεκηνπξγεί δηαθνξνπνίεζε ηεο θαη απνθνπή ηηκήο ηνπ θξεαηίνπ. ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νπψλ ζηξάγγηζεο δηακέηξνπ 15 cm νη νπνίεο ζα γεκίδνληαη κε ράιηθεο. Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ νπψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαη απνθνπή ηηκή ηνπ θξεαηίνπ. Oη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θξεαηίνπ (εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), ζα επηρξηζζνχλ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία 650/900 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 2 cm. ε φια ηα θξεάηηα βάζνπο 1,80 m θαη πιένλ ζα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο (βι. ζρεηηθή ΔΣΔΠ). Η ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ ζα γίλεηαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη ζε θαζ' χςνο απφζηαζε 30 cm πεξίπνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρέδηα θαη κέρξη χςνπο 1,00κ. απφ ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ κέζα ζε εηδηθέο νπέο πνπ ζα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλία ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 9 από 11

10 αλαινγίαο 1:2. Σν θάιπκκα ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θιάζεο C250 ή D400 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζα ζπλδέεηαη αξζξσηά κε δηάηαμε αζθάιηζεο κε ην πιαίζην (βι ζρεηηθή πξνδηαγξαθή). ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Η επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. Σφζν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο θαη δε ζα ζθπξνδεηεζνχλ ηα ηνηρψκαηα ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηεο εθζθαθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εθζθαθή πξνβιέπεηαη θαηά 0,50 m κεγαιχηεξε απφ ηελ θάηνςε ηνπ θξεαηίνπ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Όιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, φπσο εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε νξχγκαηνο, άξζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ, αληιήζεηο θηι., ζα εθηειεζζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ απαηηεί, εθηφο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ, θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εμήο εξγαζηψλ: Καηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο αθαηξεηήο πιάθαο ζηελ νξνθή ηνπ θξεαηίνπ. ίδεξνο νπιηζκνχ. Ξπιφηππνη επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο. Καιχκκαηα θξεαηίσλ - ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο. Κάιπςε εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε αζθαιηηθή επάιεηςε. Οπέο ζηξάγγηζεο ζην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξφηαζε ηεθκεξησκέλε ζηελ Τπεξεζία γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ, θαη κφλνλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ. Γηα λα γίλεη απνδεθηφ θάπνην θξεάηην πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ειάρηζηνλ ε πνηφηεηα πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ρπηά επί ηφπνπ θξεάηηα ηεο κειέηεο (δηαζηάζεηο, ζηεξεφηεηα, ζηεγάλσζε, επεμεξγαζία επηθαλεηψλ θηι.). Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ζηεξεφηεηαο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ νη δηαζηάζεηο ζε πνζνζηφ κέρξη 10% ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην θξεάηην κε ηελ ίδηα θαη απνθνπή ηηκή, ρσξίο δειαδή πξφζζεηε απνδεκίσζε Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ: Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Οη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Οη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο απνμειψζεηο. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο. Οη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ. Οη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Οη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα). ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 10 από 11

11 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη). Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ. Η επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην). Κάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη πδξαπιηθέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Οη εξγαζίεο ησλ θξεαηίσλ ζπζθεπψλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεκάρηα (ηεκ) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν θξεαηίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θξεαηίσλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ, κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ή κε εληνιή ηεο, νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ηφηε ε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή γίλεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε εξγαζία ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν (αλαιπηηθά) επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηα θξεάηηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη θνλδχιην θαη απνθνπή ηηκήο. 18. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα απηψλ ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ124: Θα είλαη θαηεγνξίαο C250 ή D400 αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ρπηνζίδεξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ GGG40 (GJS -400). Σν θάιπκκα ζα δηαζέηεη ςποσπεωηικά αληηθιεπηηθή δηάηαμε αζθάιηζεο θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα αλαγξάθνληαη : - To ζχκβνιν ηνπ ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ (GS, GGG40) - To Πξφηππν θαηαζθεπήο (ΔΝ 124) - Η θιάζε ηεο αληνρήο (C250, D400) ΜΔΗΝΗ / /2013 ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΟΤΒΔΛΑ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΟΤΣΙΒΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 11 από 11

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα