7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεζζήλεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, Β Φάζε (A ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ) 7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΑ Γηα ην παξφλ έξγν ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ζχκθσλα κε ηελ ΓΙΠΑΓ/νηθ/273/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 2221Β / ). Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ, αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ππνρξεσηηθά θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΔΣΔΠ Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 2 ΔΣΔΠ Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 3 2 Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ 4 ΔΣΔΠ Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 5 ΔΣΔΠ Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 6 ΔΣΔΠ Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 7 ΔΣΔΠ Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 8 ΔΣΔΠ Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 9 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣ. & ΔΞΩΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 10 ΔΣΔΠ Σαηλία ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ 11 ΔΣΔΠ Βαζκίδεο Φξεάηηα εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 13 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 14 ΔΣΔΠ Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο 15 ΔΣΔΠ Βαιβίδεο εηζαγσγήο εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 1 από 11

2 16 ΔΣΔΠ Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 17 ΠΔΣΔΠ Γίθηπα απφ σιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ Τςειήο Ππθλφηεηαο (HPDE) Καιχκαηα θξεαηίσλ 2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θηι.). Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ νδψλ πνπ ζα έρεη θαζαηξεζεί. 2.2 Τλικά Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη: Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ Δκηέλεζη Δπγαζιών Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη πξέπεη απηή λα επαλεπηρσζεί ακέζσο θαη λα ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο. Η νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί ακέζσο. Η ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, λα είλαη δε νκαιή θαη ζπλεθηηθή. παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή, κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα. Αλ θαη' εμαίξεζε, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο, πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θιεηζζεί κε πξνζσξηλή επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα. Αλ εκθαληζζνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο επηθάιπςεο, πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 2 από 11

3 Η επαλαθνξά ησλ αζθάληινων νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή : (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". (4) Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70. ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". (5) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ θνηλή άζθαιην ηχπνπ 50/70, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm (κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε) ηεο ΔΣΔΠ "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". Η απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζκςπόδεμα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή: (1) Θξαπζηφ πιηθφ ππφβαζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (2) Θξαπζηφ πιηθφ βάζεο ηεο ΔΣΔΠ "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. (3) θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΔΣΔΠ , ΔΣΔΠ θαη ΔΣΔΠ , ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. 2.4 Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. 2.5 Δπιμέηπηζη - Πληπωμή Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, γηα θάζε ηχπν απνθαηάζηαζεο (άζθαιην, ζθπξφδεκα) πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Γηα ηελ επηκέηξεζε: ε επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο απνθαηάζηαζεο επί ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. 9 ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΔ ΜΔ ΔΩΣΔΡΙΚΗ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΑ 9.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγψλ πίεζεο γηα χδξεπζε κε ραιπβδνζσιήλεο πνπ θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθή βάζε) θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 3 από 11

4 9.2 Τλικά σιήλεο κε ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα ή σο εμήο: Φ 100 2,6 mm Φ 400 4,0 mm Φ 150 2,6 mm Φ 500 5,0 mm Φ 200 2,9 mm Φ 600 5,6 mm Φ 250 3,6 mm Φ 700 6,3 mm Φ 300 4,0 mm Φ 800 7,1 mm Ιζσύονηα ππόηςπα Υαιπβδνζσιήλεο γηα κεηαθνξά λεξνχ : ISO 559 Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηαζθεπαζηή ζσιήλσλ ζχκθσλα κε : ISO 9001 Υαπακηηπιζηικά ςλικών. Ο ράιπβαο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη θαηεγνξίαο Rst37.2 ζχκθσλα κε DIN 2460 (αληίζηνηρα θαηά EN :2004 είλαη ε S 235 JR G2). Δξωηεπική και εζωηεπική πποζηαζία. Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εξγνζηαζηαθή πξνζηαζία (επέλδπζε) κέζα κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη έμσ κε ιηζαλζξαθφπηζζα θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. Σν ειάρηζην πάρνο ηεο επέλδπζεο ζα είλαη: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα [mm] DN 100 1,8 100 < DN 250 2,0 250 < DN 500 2,2 500 < DN 800 2,5 800 < DN 3,0 Διάρηζην πάρνο επέλδπζεο [mm] Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ δελ ζα θέξνπλ απηή ηελ επέλδπζε ζε ηφζν κήθνο φζν απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα ελσζνχλ νη ζσιήλεο. Όπνπ απαηηεζεί ε θαηαζθεπή ζχλδεζεο κε ζπγθφιιεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα ηνπνζεηεζεί ζεξκηθά ζπξξηθλνχκελνο καλδχαο. Σν θφζηνο απηνχ ηνπ καλδχα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζσιήλα θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή επέλδπζε είλαη θαηάιιειε γηα λα έξρεηαη ζε επαθή κε πφζηκν λεξφ. Ποιοηικόρ έλεγσορ. Όινη νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εξγνζηάζην κε πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ISO 9001 ην νπνίν εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξφγξακκα ειέγρσλ πνηφηεηαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθφ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα φινπο ηνπο ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα εμαξηήκαηα καδί κε ην ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 9.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών ηοισεία ππομηθείαρ. Πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηα ζηνηρεία: 1) Πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη (θαηά δηάκεηξν). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά γηα επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ ζσιελψζεσλ κε πξντφληα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ γη απηή ηελ εξγαζία, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα απηά είλαη ζχκκνξθα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ. ηνλ πίλαθα ζα επηζπλαθζνχλ επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηθαλά λα επηβεβαηψζνπλ ην ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 4 από 11

5 δφθηκν ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα εθαξκνγή πιηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 2) Σε κέζνδν παξαγσγήο 3) Πνζφηεηεο θαηά δηάκεηξν (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ) 4) Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (σθέιηκν κήθνο ζσιήλσλ, εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη πάρνο) 5) Δίδνο ζπλδέζκνπ (κνξθή, πιηθφ, πξνδηαγξαθέο) 6) Δίδνο επέλδπζεο (εζσηεξηθή-εμσηεξηθή, πιηθά, πξνδηαγξαθέο) 7) ρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία εηδηθψλ ηεκαρίσλ 8) ρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα Γοκιμέρ αποδοσήρ - καηαλληλόηηηα ςλικών. ε θάζε κεξίδα ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηελεξγνχληαη φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη δνθηκέο (ππνρξεσηηθνί θαη πξναηξεηηθνί) ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο. Οη ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία. Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί πιήξεο ειεπζεξία επίζθεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζηνλ Δπηβιέπνληα ή νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Δξγνδφηε. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη εγθαίξσο ζε εηδηθεπκέλν νίθν ή πξφζσπν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θηι. ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηη ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη ζε ειιείςεηο ή αζάθεηεο ηνπο πξνο απηέο ησλ αληηζηνίρσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ (DIN, BS, θηι.). Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηηο παξαπάλσ πξφηππεο απφ άπνςε είδνπο δνθηκαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δθφζνλ ν έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ, ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο άιιεο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο, πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν. Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ Πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή ζην Δξγνηάμην. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην Δξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, δηελεξγνχκελεο ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ ΔΜΠ ή άιιν αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην αληνρήο ηεο έγθξηζήο ηεο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Σφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά γηα έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή γηα ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη λα απνζχξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αθαηάιιεια απφ ην εξγνηάμην. Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο, εγθαηεζηεκέλσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. Μεηαθορά, αποθήκευζη κηλ. ζωλήνων και ειδικών ηεμαχίων. Καηά ηην μεηαθοπά, θόπηυζη, εκθόπηυζη και καηά ηην αποθήκεςζη, οι ζυλήνερ και ηα ειδικά ηεμάσια θα ζηηπίζονηαι καηά ηέηοιο ηπόπο ώζηε να αποθεύγεηαι η κάμτη ηοςρ, η παπαμόπθυζή ηοςρ και ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 5 από 11

6 ο ηπαςμαηιζμόρ ηοςρ από αισμηπά ανηικείμενα. Για ηην πποζηαζία ηηρ εξυηεπικήρ επένδςζηρ απαγοπεύεηαι πηηά η σπήζη ζςπμαηοζσοίνυν. Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Σα απηνθίλεηα ή νη πιαηθφξκεο κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. Οη ζσιήλεο θαιφλ είλαη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ζηξψζεηο κε μχιηλεο δνθνχο. Η πξψηε ζεηξά ησλ ζσιήλσλ ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε δχν καδέξηα ή θαδξφληα θαη νη αθξαίνη ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη κε ηάθνπο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο θηι.), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ ζσιήλσλ (κέγηζην χςνο απνζήθεπζεο φρη κεγαιχηεξν απφ 2 m). Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. Κοπή ζωλήνων. Όπνπ απαηηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνχ κήθνπο ζσιήλσλ επηηξέπεηαη ε θνπή ησλ ζσιήλσλ. Μπνξεί λα επηηξαπεί ε θνπή θαη ζσιήλσλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο αθαηάιιεισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηκήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζα έρεη θαλέλα ειάηησκα. Δπηηξέπεηαη ε θνπή ζσιήλα κε δίζθν γηα ηνπο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή γηα ηνπο ζσιήλεο κεγάιεο δηακέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη κε εηδηθφ εξγαιείν ε επεμεξγαζία (ινμνηφκεζε θαη θαζαξηζκφο) ησλ άθξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άςνγε ζχλδεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Η κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ινμνηφκεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ. ε θακία πεξίπησζε ε επηθάλεηα θνπήο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζξαχζε ή ξήγκαηα. Δγκαηάζηαζη και ζύνδεζη ηων ζωλήνων. Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Η θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελ μεξψ (κε αληιήζεηο φπνπ απαηηείηαη). Οη ζσιήλεο ζα εγθηβσηηζηνχλ κε άκκν, πάρνπο θαη ειάρηζηνλ φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο κειέηεο, πνπ ζα θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζσιήλσλ φηη ν αγσγφο ζηα βάζε πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηνλ εγθηβσηηζκφ θαη επίρσζε πνπ πξνβιέπεηαη, παξέρεη γηα ηα κφληκα θνξηία θαη γηα θηλεηά θνξηία 60t ζηνπο δξφκνπο πνπ είλαη πηζαλή ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη 30t ζην ππφινηπν δίθηπν, πιήξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ φπσο θαη ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, θαη λα ιάβεη θάζε επηπιένλ κέηξν ζηνλ εγθηβσηηζκφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ρσξίο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή άιιε απαίηεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδενκέλσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπλδέζκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακππιψλ κεγαιχηεξεο γσλίαο απφ Όπνπ ζηε κεθνηνκή παξνπζηάδνληαη αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ αγσγνχ, ν αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θακπχιε. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. O Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν αγθχξσζεο ησλ θακππιψλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχκθσλα κε ηελ επί ηφπνπ ράξαμε ησλ έξγσλ, πξέπεη δε λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ππνινγηζκφ γηα ηελ επάξθεηα ησλ αγθπξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα απνθπγή θζνξψλ ησλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 6 από 11

7 ζσιήλσλ ή κείσζε ηεο αληνρήο ησλ ιφγσ θξνχζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη. Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακία ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειαρίζηε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζα επηζεσξεζνχλ κε πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε ελδερνκέλσλ βιαβψλ εθ ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη ζα θαζαξηζζνχλ κε επηκέιεηα απφ θάζε μέλε νπζία ηδηαίηεξα ζηα άθξα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε. Οη ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο βιάβεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε νιφθιεξνο ν ζσιήλαο θαη αθνχ θνπεί κε επηκέιεηα ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη κε μχιηλν πψκα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε γαηψλ, μέλσλ ζσκάησλ, νκβξίσλ πδάησλ ή κηθξψλ δψσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα. Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα εθ ζθπξνδέκαηνο ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη αληιηνζηαζίσλ γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ. Οη ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη αλψκαιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζθπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο θαηαζθεπή αγσγφο θαηαιήγεη ζε πθηζηάκελν θξεάηην, δηαλνίγεηαη ζην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ νπή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζεηείηαη εηδηθφο σο αλσηέξσ ζχλδεζκνο ζηεξενχκελνο θαηάιιεια ζην θξεάηην κε ηξφπν ψζηε ε ζχλδεζε λα είλαη ζηεγαλή. Γοκιμέρ ζηεγανόηηηαρ αγωγών πιέζεωρ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, ζπληειείηαη ε κεξηθή πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο (κέρξη χςνπο 0,80κ), αθήλνληαη αθάιππηεο νη ζπλδέζεηο γηα έιεγρν θαη αξρίδεη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, αληιίεο, καλφκεηξα, ζσιήλεο, πψκαηα θηι. νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη θαη κεηαθέξεη επί ηφπνπ, ν Αλάδνρνο κε δαπάλε ηνπ. Σν πξνο δνθηκή ηκήκα, ην νπνίν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 m, γεκίδεη κε λεξφ κε παξνρή αξθεηά ρακειή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ην δίθηπν. πληζηάηαη ε ηαρχηεηα πιήξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.05κ/δι, νη δε αεξνεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί θαηά ηελ πιήξσζε. Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, κε αθξίβεηα ± 1 ιίηξνπ. Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο (π.ρ. 0.1 bar) αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιήλσζε, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Κακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ιάβεη κέηξα γηα λα κελ ζπκβνχλ αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. Πποδοκιμαζία. Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο κε λεξφ ηνχην παξακέλεη γηα 24 πεξίπνπ ψξεο κε ηελ ζηαηηθή πίεζε ηνπ ππφςε ηκήκαηνο. Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, δηαξξνήο θηι. Κςπίωρ δοκιμαζία πιέζεωρ. Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο λεξνχ, επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία. Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κηθξφηεξε απφ 10 bar: PMS x 1,50 γηα ηκήκαηα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMS) κεγαιχηεξε απφ 10 bar: PMS + 5 (bar) Η πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 2 σξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ 6 σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 7 από 11

8 Η θπξίσο δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρνχζα εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πηέζεσο ην πνιχ 0,1 bar, ην δίθηπν παξακέλεη ζηεγαλφ θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο. Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα αλαδήηεζε ελδερνκέλσλ δηαθπγψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαθπγέο, απηέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. Δάλ δελ βξεζνχλ δηαθπγέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζηεί λέα δνθηκή. Γενική δοκιμαζία. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, ρσξίο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Καηά ηε θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ίζε πξνο 6 bar πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πηέζεσο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επαλαπιήξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θάζε ηκήκαηνο νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ θπξίσο δνθηκαζία. Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νξαηφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο πηέζεσο. Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δε ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί εάλ δελ έρεη γίλεη επηηπρψο ε παξαπάλσ δνθηκή πηέζεσο. Διαηηψκαηα δηαπηζηνχκελα απφ ηηο δνθηκαζίεο επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο. Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ θαηά ηηο δνθηκέο ζσιήλσλ θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε, ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Δπηβιέπσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο αγσγψλ πηέζεσο απφ ραιπβδνζσιήλεο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Ήηνη: Πξνκήζεηα, απνζήθεπζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ, Σνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη Δθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο, Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πάζεο θχζεσο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηηο επηπιένλ δπζρέξεηεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκαζίαο ηνπ αγσγνχ, ιφγσ δηέιεπζεο άιισλ αγσγψλ, ζηελφηεηαο ρψξνπ, πςειήο ζηάζκεο ππνγείσλ πδάησλ ή αθφκα ζε πεξηνρέο ππφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, θηι. 9.5 Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ. Dνλνκ. Dεμση. πάρνο Dνλνκ. Dεμση. πάρνο kg/m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/m Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 8 από 11

9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΚΔΤΩΝ 12.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σα θξεάηηα απηά ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο χζηεξα θαη απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε δηαθφξνπο ηχπνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο Τλικά θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 Γνκηθφο ράιπβαο Β500C. Καιχκκαηα θξεαηίσλ Αζθαιηηθή επάιεηςε (δηπιή) Θξαπζηφ πιηθφ Τιηθά θαηάιιεια γηα ηελ επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 12.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα κεραληθνχ. Οη αλαγξαθφκελεο ζηα ζρέδηα εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη νη πιεπξηθνί ηνίρνη ησλ θξεαηίσλ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν θξεάηην ζα εδξάδεηαη ζε ζηξψζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15 πάρνπο 10 cm. ηελ πιάθα θάιπςεο πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεηαη θαη θάπνην αθαηξεηφ ηκήκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπνζέηεζεο ή αθαίξεζεο εμνπιηζκνχ κέζα απφ ην θξεάηην. Η χπαξμε ή κε ηεο αθαηξεηήο πιάθαο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, δελ δεκηνπξγεί δηαθνξνπνίεζε ηεο θαη απνθνπή ηηκήο ηνπ θξεαηίνπ. ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νπψλ ζηξάγγηζεο δηακέηξνπ 15 cm νη νπνίεο ζα γεκίδνληαη κε ράιηθεο. Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ νπψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαη απνθνπή ηηκή ηνπ θξεαηίνπ. Oη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θξεαηίνπ (εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), ζα επηρξηζζνχλ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία 650/900 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 2 cm. ε φια ηα θξεάηηα βάζνπο 1,80 m θαη πιένλ ζα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο (βι. ζρεηηθή ΔΣΔΠ). Η ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ ζα γίλεηαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη ζε θαζ' χςνο απφζηαζε 30 cm πεξίπνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρέδηα θαη κέρξη χςνπο 1,00κ. απφ ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ κέζα ζε εηδηθέο νπέο πνπ ζα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλία ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 9 από 11

10 αλαινγίαο 1:2. Σν θάιπκκα ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θιάζεο C250 ή D400 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζα ζπλδέεηαη αξζξσηά κε δηάηαμε αζθάιηζεο κε ην πιαίζην (βι ζρεηηθή πξνδηαγξαθή). ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Η επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. Σφζν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο θαη δε ζα ζθπξνδεηεζνχλ ηα ηνηρψκαηα ζε επαθή κε ηηο παξεηέο ηεο εθζθαθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εθζθαθή πξνβιέπεηαη θαηά 0,50 m κεγαιχηεξε απφ ηελ θάηνςε ηνπ θξεαηίνπ (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Όιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ, φπσο εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε νξχγκαηνο, άξζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ, αληιήζεηο θηι., ζα εθηειεζζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ απαηηεί, εθηφο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ, θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εμήο εξγαζηψλ: Καηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο αθαηξεηήο πιάθαο ζηελ νξνθή ηνπ θξεαηίνπ. ίδεξνο νπιηζκνχ. Ξπιφηππνη επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο. Καιχκκαηα θξεαηίσλ - ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο. Κάιπςε εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε αζθαιηηθή επάιεηςε. Οπέο ζηξάγγηζεο ζην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξφηαζε ηεθκεξησκέλε ζηελ Τπεξεζία γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ, θαη κφλνλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ. Γηα λα γίλεη απνδεθηφ θάπνην θξεάηην πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ειάρηζηνλ ε πνηφηεηα πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα ηα ρπηά επί ηφπνπ θξεάηηα ηεο κειέηεο (δηαζηάζεηο, ζηεξεφηεηα, ζηεγάλσζε, επεμεξγαζία επηθαλεηψλ θηι.). Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ζηεξεφηεηαο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ νη δηαζηάζεηο ζε πνζνζηφ κέρξη 10% ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην θξεάηην κε ηελ ίδηα θαη απνθνπή ηηκή, ρσξίο δειαδή πξφζζεηε απνδεκίσζε Πεπιλαμβανόμενερ Γαπάνερ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ: Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Οη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Οη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο απνμειψζεηο. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο. Οη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ. Οη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Οη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα). ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 10 από 11

11 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη). Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ. Η επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην). Κάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη πδξαπιηθέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Δπιμέηπηζη και Πληπωμή Οη εξγαζίεο ησλ θξεαηίσλ ζπζθεπψλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεκάρηα (ηεκ) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν θξεαηίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θξεαηίσλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβιεζνχλ, κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ή κε εληνιή ηεο, νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ηφηε ε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή γίλεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε εξγαζία ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν (αλαιπηηθά) επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηα θξεάηηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη θνλδχιην θαη απνθνπή ηηκήο. 18. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα απηψλ ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ124: Θα είλαη θαηεγνξίαο C250 ή D400 αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ρπηνζίδεξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ GGG40 (GJS -400). Σν θάιπκκα ζα δηαζέηεη ςποσπεωηικά αληηθιεπηηθή δηάηαμε αζθάιηζεο θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα αλαγξάθνληαη : - To ζχκβνιν ηνπ ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ (GS, GGG40) - To Πξφηππν θαηαζθεπήο (ΔΝ 124) - Η θιάζε ηεο αληνρήο (C250, D400) ΜΔΗΝΗ / /2013 ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΟΤΒΔΛΑ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΟΤΣΙΒΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ελ. 11 από 11

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα