ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε"

Transcript

1 ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να αμηνινγνύλ ην βαζκό απηνεθηίκεζήο ηνπο βαζηδόκελνη ζε ζπκπεξηθνξέο. Να εληνπίδνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ. Nα πεξηγξάθνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο. Να πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο ελζπλαίζζεζεο. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΦΟΡΜΗΗ: Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα ηεζη απηνεθηίκεζεο (επηινγή κεηαμύ δύν εξσηεκαηνινγίσλ-βιέπε βνεζεηηθό πιηθό) γηα λα ην απαληήζνπλ ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ρσξίο λα αλαθνηλώζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Βάζεη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ, νη καζεηέο θαινύληαη λα ππνινγίζνπλ ην βαζκό ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γξαζηεξηόηεηα 1 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηνπο δίλεηαη από κία κειέηε πεξίπησζεο αηόκνπ κε ρακειή απηνεθηίκεζε (βιέπε βνεζεηηθό πιηθό). Η θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο ην άηνκν απηό, δίλνληαο ηνπιάρηζηνλ 3 ραξαθηεξηζκνύο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη πώο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Γξαζηεξηόηεηα 2 Με ζπδήηεζε νη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζην όηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή αληίζηξνθα. Ο εθπαηδεπηηθόο επηθεληξώλεηαη ζην άγρνο. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ αλάκεζα ζηα πεξηζηαηηθά πνπ ηνπο δόζεθαλ, απηό πνπ ηνπο πξνθαιεί ην πεξηζζόηεξν άγρνο θαη ην παξνπζηάδνπλ κε ππόδεζε ξόισλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Φξεζηκνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα από ηε ζπδήηεζε, γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη αθνινπζεί παξνπζίαζε ηνπ από δύν άιινπο καζεηέο (ππόδπζε ξόισλ). 1

2 Γξαζηεξηόηεηα πξνβιεκαηηζκνύ: «Καηεπζπλόκελε θαληαζία» Φξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειε κνπζηθή ππόθξνπζε, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο, λα θαζίζνπλ όζν πην αλαπαπηηθά γίλεηαη ζηε ζέζε ηνπο θαη λα πάξνπλ 5 βαζηέο αλαπλνέο, εηζπλένληαο από ηε κύηε θαη εθπλένληαο από ην ζηόκα. Αθνύ νη καζεηέο ραιαξώζνπλ γίλεηαη ε αθήγεζε ηεο ηζηνξία «θαηεπζπλόκελεο θαληαζίαο» κε ήξεκε θαη αξγή νκηιία. Τνπο ηνλίδεηαη όηη ην ζελάξην απεπζύλεηαη ζηνλ θάζε έλα μερσξηζηά. Αθνύ νινθιεξσζεί ε ηζηνξία, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ηα κάηηα θαη λα ζεκεηώζνπλ όηη ζεηηθό ζρόιην ζεσξνύλ όηη εηπώζεθε γη απηνύο από ηνπο δύν αλζξώπνπο ζηελ ηζηνξία. Όζνη επηζπκνύλ αλαθνηλώλνπλ ηα ζεηηθά ζρόιηα πνπ έγξαςαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε: (α) ην πόζν εύθνιν ή δύζθνιν είλαη λα εληνπίζνπκε θαη λα παξαδερηνύκε ηα ζεηηθά καο ζηνηρεία, (β) γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξνύκε έλα ζεηηθό ηξόπν ζθέςεο θαη (γ) κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ηε ζηάζε απηή ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Γξαζηεξηόηεηα 3 Γίλεηαη ην θύιιν εξγαζίαο «Δγώ ην έθαλα» (επηινγή κεηαμύ δύν), ζην νπνίν νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαζεκεξηλέο ηνπο ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ ζεηηθό ραξαθηήξα. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην όηη απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη νη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζπλάδνπλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο κε ηίηιν «Πόζν Φξήζηκνο είκαη». Δηζήγεζε γηα θαη νίθνλ εξγαζία: Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην θύιιν εξγαζίαο «Αληηκεηωπίδω ηνπο θόβνπο κνπ-δπηηπγράλω ηνπο ζηόρνπο κνπ» ζην νπνίν θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ έλα ζηόρν ή δπζθνιία πνπ ηνπο αγρώλεη θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ιίζηα πνπ λα πεξηιακβάλεη: α) άηνκα πνπ κπνξνύλ λα ηνπο βνεζήζνπλ, β) ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε δπζθνιία/ ζηόρν, γ) νηηδήπνηε ηνπο αγρώλεη, θνβίδεη ή εκπνδίδεη ζην λα πεηύρνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο. Τέινο θαζνξίδνπλ έλα ξεαιηζηηθό ρξνληθό πεξηζώξην πνπ ζα έρνπλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηα πην πάλσ θαη λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία ή λα εθπιεξώζνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο. Ο πίλαθαο απηόο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα εκθαλέο ζεκείν ηνπ δσκαηίνπ ηνπο θαη θάζε θνξά πνπ ζα πινπνηείηαη θάπνηα ελέξγεηα κπνξεί λα ζεκεηώλεηαη έλα δίπια ζε απηή, ελώ θάζε θνξά πνπ θάπνηνο από ηνπο θόβνπο ζα αληηκεησπίδεηαη ή ζα μεπεξληέηαη λα δηαγξάθεηαη από ηε ιίζηα. ΔΠΔΚΣΑΗ Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλόηεηά ηνπο έηζη ώζηε λα είλαη πην ρξήζηκνη (θύιιν εξγαζίαο: Πόζν Φξήζηκνο είκαη, εξσηήζεηο 3+4) θαη νκαδηθά νξγαλώλνληαη γηα λα ηνπο εθαξκόζνπλ. 2

3 Σεζη απηνεθηίκεζεο ε θάζε εξώηεζε, δηάιεμε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνλ ηξόπν πνπ κηιάο ζηνλ εαπηό ζνπ, πνπ ζθέθηεζαη γηα ηνλ εαπηό ζνπ ή πνπ ληώζεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ. 1. Όηαλ ζεθώλεζαη ην πξσί θαη θνηηάδεζαη ζηνλ θαζξέθηε, ηη ιεο; α) «Φαίλνκαη κηα ραξά ζήκεξα! Καη ζα πεξάζσ κηα ππέξνρε κέξα!» β) «Πάιη ηα ίδηα! Έρσ ηα ράιηα κνπ! Γηαηί ζεθώζεθα από ην θξεβάηη;» 2. Όηαλ απνηπγράλεηο ζε θάηη ή θάλεηο έλα ιάζνο, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Όινη έρνπλ δηθαίσκα λα απνηύρνπλ ή λα θάλνπλ ιάζε θάζε κέξα. Όπσο θη εγώ». β) «Πάιη ηα έθαλα κνύζθεκα! Τίπνηα δελ κπνξώ λα θάλσ ζσζηά. Τη κε έπηαζε θαη αζρνιήζεθα;» 3. «Όηαλ πεηπραίλεηο θάηη, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Νηώζσ πεξήθαλνο γηα ηνλ εαπηό κνπ». β) «Θα ηα θαηάθεξλα θαιύηεξα αλ πξνζπαζνύζα πεξηζζόηεξν. Γελ ήκνπλ ηόζν θαιόο όζν έπξεπε». 4. Μόιηο κίιεζεο κε θάπνηνλ πνπ αζθεί δύλακε ξόινπ πάλσ ζνπ (γνληόο, δάζθαινο, πξνπνλεηήο, θ.ιπ.). Τη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Τα πήγα πνιύ θαιά ζηε ζπδήηεζε». β) «Τα έθαλα ζάιαζζα! Πάληα ιέσ ηα πην ραδά πξάγκαηα». 5. Μόιηο βγήθεο απ ηελ πξώηε ζπγθέληξσζε κίαο θαηλνύξηαο ιέζρεο, ζηελ νπνία γξάθηεθεο. Τη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Ψξαία πέξαζα. Γλώξηζα κεξηθά παηδηά πνπ ηα ζπκπάζεζα. Γέιαζαλ κάιηζηα, κε ην αλέθδνην πνπ ηνπο είπα». β) «Μίιεζα πεξηζζόηεξν απ όζν έπξεπε θαη θαλέλαο δε κε ζπκπάζεζε. Σε θαλέλαλ δελ άξεζε ην αλέθδνηό κνπ». 6. Μόιηο βγήθεο απ ην ζπίηη ελόο θίινπ, αθνύ παίμαηε καδί. Τη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Ψξαία πεξάζακε. Σπκπαζνύκε ν έλαο ηνλ άιιν!» β) «Ο θίινο κνπ πξνζπνηήζεθε όηη κε ζπκπαζνύζε. Γελ πξόθεηηαη λα κε πξνζθαιέζεη πνηέ μαλά ζην ζπίηη ηνπ». 7. Όηαλ θάπνηνο ζνπ θάλεη έλα θνκπιηκέλην, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Ήηαλ σξαίν θαη κε έθαλε λα ληώζσ όκνξθα. Κη έπεηηα, ην άμηδα». β) «Καλέλαο δε ζε επαηλεί, εθηόο αλ ζέιεη θάηη από εζέλα. Κη έπεηηα, δελ ην άμηδα». 8. Όηαλ θάπνηνο γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεζαη ζε απνγνεηεύεη, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Πιεγώζεθα, αιιά ζα ην μεπεξάζσ. Αξγόηεξα ζα πξνζπαζήζσ λα κάζσ ηη έγηλε». β) «Δίλαη κία απόδεημε όηη απηό ην άηνκν δελ ελδηαθέξεηαη γηα κέλα». 9. Όηαλ απνγνεηεύεηο θάπνηνλ πνπ ζε ελδηαθέξεη, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Γελ είλαη θαιό θαη δελ είλαη σξαίν, αιιά κεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη απνγνεηεύνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Θα παξαδερηώ ην ιάζνο κνπ, ζα δεηήζσ 3

4 ζπγγλώκε, ζα ειπίζσ όηη ν άιινο ζα κε ζπγρσξήζεη θαη ζα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ». β) «Πώο κπόξεζα λα θάλσ θάηη ηόζν απαίζην; Νηξέπνκαη γηα κέλα. Τώξα θαηαιαβαίλσ γηαηί θαλέλαο δε κε ρσλεύεη». 10. Όηαλ ληώζεηο ηελ αλάγθε θάπνηνπ ή όηαλ ληώζεηο αβεβαηόηεηα, ηη ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ; α) «Όινη ληώζνπλ έηζη κεξηθέο θνξέο. Θα ληώζσ όκσο ζύληνκα θαιύηεξα». Β) «Γηαηί δελ κπνξώ λα κεγαιώζσ θαη λα ζηακαηήζσ λα θέξνκαη ζαλ κσξό; Τη κ έρεη πηάζεη;» Βαζκνινγία: Βάιε ζηνλ εαπηό ζνπ 10 βαζκνύο γηα θάζε απάληεζε (α) θαη 5 βαζκνύο γηα θάζε απάληεζε (β). Μεηά ρξεζηκνπνίεζε ηνλ παξαθάησ νδεγό γηα λα βξεηο ηε βαζκνινγία απηνεθηίκεζήο ζνπ Βαζκνί Δπεμήγεζε Η απηνεθηίκεζε ζνπ είλαη ΥΧΗΛΗ θαη ΘΔΤΙΚΗ Η απηνεθηίκεζε ζνπ είλαη ΚΑΛΗ. Σπλέρηζε λα δηαβάδεηο γηα λα κάζεηο ηξόπνπο λα ηελ απμήζεηο. Η απηνεθηίκεζε ζνπ είλαη ΑΒΔΒΑΙΗ. Τώξα όκσο ην μέξεηο θαη κπνξείο λα επηιέμεηο λα ηελ αιιάμεηο. Η απηνεθηίκεζε ζνπ είλαη ΦΑΜΗΛΗ. Δπηπρώο ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα ηελ απμήζεηο, μεθηλώληαο από ζήκεξα. Πηγή: Kaufman, G., Raphael, L. θαη P. Espeland (2006), Αγάπα ηνλ εαπηό ζνπ. Αζήλα: Φπηξάθε 4

5 Πόζν εθηηκώ ηνλ εαπηό κνπ; Κπθιώλσ ηνλ αξηζκό πνπ κνπ ηαηξηάδεη. Τν 1 ζεκαίλεη πσο δε κνπ ζπκβαίλεη θαζόινπ ελώ ην 5 ζεκαίλεη πσο κνπ ζπκβαίλεη πάξα πνιύ. 1. Σθέθηνκαη ζπρλά πσο δελ αμίδσ Νηώζσ κνλαμηά Δύρνκαη λα ήκνπλ δηαθνξεηηθόο/ή Γελ είκαη όκνξθνο/ε Νηώζσ πσο δε κε ζέινπλ νη άιινη ζηελ παξέα ηνπο 6. Γελ έρσ εκπηζηνζύλε ζηηο απνθάζεηο κνπ Δίκαη ληξνπαιόο/ή Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ είλαη θαιύηεξνη από εκέλα Γηζηάδσ λα ζεθώλσ ην ρέξη ζηελ ηάμε Γελ έρσ θαινύο θίινπο/θίιεο Αλεζπρώ εύθνια Γελ εθθξάδσ ηηο ζθέςεηο κνπ, γηαηί κπνξεί λα γειάζνπλ καδί κνπ 13. Γελ έρσ θαιό ζώκα Νηώζσ πσο δελ είκαη αγαπεηόο/ή Οη ζπκκαζεηέο κνπ κε ζρνιηάδνπλ Γελ είκαη θαιόο/ή καζεηήο/ηξηα Ακθηβάιισ γηα ηελ εμππλάδα κνπ Γπζθνιεύνκαη λα πσ όρη, όηαλ κνπ δεηνύλ θάηη 19. Νηώζσ αδηθεκέλνο/ε Γε κνπ αξέζεη ν εαπηόο κνπ Γεληθόο βαζκόο:.. Γηα λα βξσ ην βαζκό ηεο απηνεθηίκεζήο κνπ πξώηα αληηζηξέθσ ηνπο αξηζκνύο πνπ έρσ θπθιώζεη (ην 1 γίλεηαη 5 θαη αληίζηξνθα, ην 2 γίλεηαη 4 θαη αληίζηξνθα) θαη κεηά πξνζζέησ ηνπο λένπο αξηζκνύο. Αλ ν βαζκόο κνπ είλαη ε απηνεθηίκεζή κνπ είλαη πςειή, αλ είλαη είλαη κέηξηα θαη αλ είλαη θάησ από 60 είλαη ρακειή. 5

6 Πηγή: Φαξαιάκπνπο, Ν., Παπαγηώξγε-Ληβίηδε, Φ., (2006). Νέα Επηζηήκε ηνπ Εαπηνύ. Πξόγξακκα Σπλαηζζεκαηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο. Κεληξηθή δξαζηεξηόηεηα Γξαζηεξηόηεηα 1 Πεξηζηαηηθά: 1) Η Μαξία είλαη πάληα κόλε ην δηάιεηκκα θαη παξόιν πνπ πνιινί ζπκκαζεηέο ηεο ηελ έρνπλ πξνζεγγίζεη, απηή είλαη πάληα απνκνλσκέλε. 2) Ο Γηάλλεο είλαη έλαο έθεβνο 15 ρξόλσλ. Σηελ παξέα αθνινπζεί πάληα ηηο επηινγέο ησλ θίισλ ηνπ ρσξίο λα παίξλεη πξσηνβνπιία ή λα δηαθσλεί. 3) Η Καηεξίλα είλαη κία καζήηξηα ηεο Β γπκλαζίνπ. Σηελ ηάμε δε ζεθώλεη πνηέ ην ρέξη ηεο γηα λα πεη ηε γλώκε ηεο θαη όηαλ ηεο ην δεηήζεη ν θαζεγεηήο, αξλείηαη ζπλήζσο λα απαληήζεη ιέγνληαο πσο δε γλσξίδεη ηελ απάληεζε. 4) Ο Φξίζηνο είλαη έλα παηδί ρακειώλ ηόλσλ. Σην ζρνιείν πνιινί ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ ελνρινύλ αιιά απηόο δελ αληηδξά. Σπρλά δέρεηαη πεηξάγκαηα από έλα ζπκκαζεηή ηνπ ηνλ Αληξέα, ν νπνίνο ηνπ θξύβεη ηε ηζάληα, ηνλ θνξντδεύεη θαη γεληθά ηνλ παξελνριεί έληνλα. Ο Φξίζηνο όηαλ ηνλ ζπλαληά ζην ζρνιείν, πξνζπαζεί πάληα λα ηνλ απνθεύγεη. 5) Η Φξηζηίλα είλαη 16 ρξόλσλ. Νηώζεη όηη δελ είλαη όκνξθε θαη δειεύεη ηηο ζπκκαζήηξηεο ηεο πνπ είλαη άλεηεο κε ηα αγόξηα. 6) Ο Κπξηάθνο βξίζθεηαη Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Α' γπκλαζίνπ. πξνβιεκαηηζκνύ Δίλαη πνιύ κεγαιόζσκνο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη πνιιέο θνξέο νη Καηεπζπλόκελε ζπκκαζεηέο ηνπ θαληαζία ηνλ πεηξάδνπλ γηα απηό. Σπρλά ν Κπξηάθνο γίλεηαη βίαηνο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Κιείζε ηα κάηηα, ραιάξσζε θαη θαληάζνπ όηη πεξπαηάο κόλνο/κόλε ζε κηα δεζηή, ειηόινπζηε παξαιία. Πεξπαηάο ακέξηκλα. Σηελ άθξε ηεο παξαιίαο δύν άλζξσπνη ςαξεύνπλ. Απηνί νη άλζξσπνη κηινύλ γηα εζέλα θαη θαίλεηαη πσο ζε μέξνπλ θαιά, από θαηξό. Ο έλαο θάλεη έλα θαιό ζρόιην γηα εζέλα- αθνύο ηη αθξηβώο ιέεη (παύζε). Ο άιινο ζπκθσλεί κε ην ζρόιην θαη ζπκπιεξώλεη αλαθέξνληαο κία πξόζθαηε επηηπρία ζνπ (παύζε). Τώξα θαη νη δύν καδί ζπκήζεθαλ έλα ζεηηθό ζρόιην πνπ έθαλεο γηα θάπνηνλ άιιν. Σπλερίδνπλ κηιώληαο γηα ηξία πξνηεξήκαηα πνπ παξαηεξνύλ ζ εζέλα (παύζε). Μόιηο ηειεηώλνπλ ηελ θνπβέληα ηνπο, δηαπηζηώλεηο όηη είλαη ώξα λα επηζηξέςεηο ζην ζπίηη (παύζε). Τώξα βξίζθεζαη ζηελ ηάμε. Άλνημε αξγά ηα κάηηα θαη ζεκείσζε ό,ηη θαιό άθνπζεο γηα ηνλ εαπηό ζνπ από ηνπο δύν αλζξώπνπο. Πηγή: Κέληξν Εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, «Σηεξίδνκαη ζηα πόδηα κνπ, Ταπηόηεηα θαη απηνεθηίκεζε», Εθπαηδεπηηθό πιηθό Αγσγήο Υγείαο 6

7 Φύιιν εξγαζίαο Δγώ ην έθαλα Ηκέξεο Γεπηέξα Σξίηε Σεηάξηε Πέκπηε Παξαζθεπή άββαην Κπξηαθή Πηγή: Kaufman, G., Raphael, L. θαη P. Espeland (2006), Αγάπα ηνλ εαπηό ζνπ. Αζήλα: Φπηξάθε 7

8

9 Φύιιν Δξγαζίαο Η ιίζηα ηεο επηηπρίαο Κάλω κηα ιίζηα κε ηηο επηηπρίεο πνπ είρα κέρξη ηώξα ζηε δωή κνπ Δγώ ην έθαλα

10 Πόζν ρξήζηκνο είκαη 1. Γξάθω πεξηπηώζεηο πνπ ληώζω όηη ήκνπλ ρξήζηκνο/ε ζε θάπνην άιιν πξόζωπν.. 2. Ση άιιν ζα κπνξνύζα λα πξνζθέξω ζηελ νηθνγέλεηά κνπ; 3. Ση άιιν ζα κπνξνύζα λα πξνζθέξω ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κνπ: Πνηνπο θαη πώο κπνξώ λα βνεζήζω; 4. Ση άιιν ζα κπνξνύζα λα πξνζθέξω ζηελ θνηλόηεηά /πόιε κνπ; Πνηνπο θαη πώο κπνξώ λα βνεζήζω; 10

11 Φύιιν εξγαζίαο Αληηκεηωπίδω ηνπο θόβνπο κνπ - Δπηηπγράλω ηνπο ζηόρνπο κνπ ηόρνο: Υξόλνο επίηεπμεο ζηόρνπ: Άλζξωπνη πνπ κπνξνύλ λα κε βνεζήζνπλ Δλέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα εθπιεξώζσ ην ζηόρν κνπ Δκπόδηα 11

12 ΠΗΓΔ Kaufman, G., Raphael, L., Espeland P., (2006). Αγάπα ηνλ εαπηό ζνπ. Αζήλα: Φπηξάθε. Κέληξν Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, «Σηεξίδνκαη ζηα πόδηα κνπ, Ταπηόηεηα θαη απηνεθηίκεζε», Δθπαηδεπηηθό πιηθό Αγσγήο Υγείαο. Φαξαιάκπνπο, Ν., Παπαγηώξγε-Ληβίηδε, Φ., (2006). Νέα Επηζηήκε ηνπ Εαπηνύ. Πξόγξακκα Σπλαηζζεκαηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο. ΔΙΗΓΗΣΔ Καζεγήηξηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Αγσγήο Υγείαο: Γαλάε Φξηζηνδνύινπ, Παλαγηώηα Σνπξκειή. Οκάδα Υπνζηεξηθηώλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο- Αγσγήο Υγείαο: Αξγπξώ Καδέια, Βαζηιηθή Λνπθαΐδνπ, Γέζπσ Λνΐδνπ, Καηεξίλα Λακπή. 12

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ενότητα: Εργασία ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! 1. Θα δηαιέγαηε θάπνην από ηα εηθνληδόκελα επαγγέικαηα; Πνην είλαη ην ηδαληθό επάγγεικα γηα ζαο; Εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα