Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ"

Transcript

1 Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.2. ΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 1.3. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 1.4. ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 2.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 2.2 ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΧ Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ ΤΣΖΜΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΧ ΓΔΝΔΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 2.3.ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 2.4.ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 2.4.3ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΧ 3.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3.2.ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΑΓΚΟΜΗΧ 3.3.ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 3.4.ΜΟΤΔΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 3.5.ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 3.6.ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΘΖΚΔ ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 3.7.ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3.8.ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ( ) ΤΓΚΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΓΟΔΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ WORLD ECONOMIC FORUM ΔΠΗΚΔΦΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ( ) ΔΠΗΚΔΦΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣΑ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2008 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 4.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 4.2.ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 2

3 4.2.2.ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 4.3.ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 5.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 5.2.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜ ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΘΖΔΗΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΠΟΔΗΓΧΝΑ ΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΛΟ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΤΠΑΡΞΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ Υ2 ΣΔΣ : ΥΔΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ, ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 6.1.ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 6.2.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 6.3.ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 3

4 4

5 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Δηζαγσγή Ζ Διιάδα έρεη κηα πνιχ κεγάιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ αλ ηελ εθκεηαιιεπηεί θαηάιιεια ζα πξνζειθχζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία ησλ πφιεσλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θπζηθήο νκνξθηάο ηεο ρψξαο (www.kathimerini.gr). Ζ έξεπλα εζηηάδεηαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ ηνπξηζκφ ηεο Αζήλαο. Ζ Αζήλα, είλαη ίζσο ε κνλαδηθή πξσηεχνπζα ζηνλ θφζκν πνπ κπνξεί λα «θαπρεζεί» γηα κηα αδηαηάξαθηε δσή 25 θαη πιένλ αηψλσλ. Δίλαη αθφκα ε πφιε πνπ ηαπηίζηεθε φζν θακηά άιιε κε ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, θαζψο ε Αζήλα είλαη ε «γελέζιηνο» πφιε ηνπ. ήκεξα, απνηειεί κία επξσπατθή κεηξφπνιε πέληε εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ θηλείηαη ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηνπ 21νπ αηψλα. Οη κλήκεο φκσο ηεο παιηάο Αζήλαο, δηαηεξνχληαη δσληαλέο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ θάζε επηζθέπηεο πξέπεη λα επηζθεθζεί πξηλ θχγεη απφ ηελ πφιε. Σν ζχγρξνλν «πξφζσπν» ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ ελαξκνλίδεηαη άςνγα κε ην παιηφ θαη νη ζχγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ρψξνπο αμηψζεσλ θαη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ (www.nomarxia athinas.gr). ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο ζα εξεπλεζεί ε εηθφλα ηεο Αζήλαο σο ηζηνξηθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν. Δπίζεο, ζα εμεηαζζεί θαηά πφζν επηζθέπηνληαη, νη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αζήλα ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία ηεο πφιεο θαη πφζν δηαζεηεηκέλνη είλαη λα επηζηξέςνπλ ή λα ζπζηήζνπλ απηά ηα κλεκεία ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε άιινπο. 1.2 Σν εξεπλεηηθό πξόβιεκα Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ζπζηαηηθφ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Δίλαη φρη κφλν κηα αγνξά επραξίζηεζεο, αιιά είλαη επίζεο, κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζχθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο. Γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο φζν πνηέ γηα λα αλαπηχμεη ηηο θαιχηεξεο κεζφδνπο ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία κηαο 5

6 πεξηνρήο ( Οkello et al, 2001, in Okello, 2005) θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα είλαη κία ζηαζεξή πεγή εηζνδήκαηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ην Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ WTTC, ν θιάδνο θαηαιακβάλεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ζε εκπφξην θαη ππεξεζίεο, ζπλεηζθέξνληαο 10,4 % ζην παγθφζκην ΑΔΠ, ελψ απαζρνιεί πάλσ απφ 231 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ παγθνζκίσο. Ο ηνπξηζκφο, αλ θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε πεξηζζφηεξν απφ 18% ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ, κε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο πεξηζζφηεξν ησλ 9 δηο. δνιιαξίσλ θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, εμαθνινπζεί παξά ηα φπνηα βήκαηα έρνπλ γίλεη, λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία σο έλαο δεπηεξέπσλ νηθνλνκηθφο παξάγνληαο, ππνζηεξίδεη ν Παηζνπξάηεο (Παηζνπξάηεο Γ., (2002), H αληαγωληζηηθόηεηα ηοσ ειιεληθού ηοσρηζηηθού ηοκέα, ΗΣΔΠ, Αζήλα ). Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα είδε ηνπξηζκνχ κε αλαπηπγκέλνο φζν ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ επηζθέπηε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απφθηεζε ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο, θηινζνθηθήο θ.ι.π. γλψζεο (ICOSMOS ράξηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ). Ο ζχγρξνλνο ηνπξηζκφο είλαη ε αλαδήηεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πνιιαπιψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ζε έλα ηφπν (γηα γλψζε, εθπαίδεπζε, αλαςπρή θ.ι.π.). Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζα πξέπεη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ λα εμειίζζεηαη ηφζν σο πξνο ηελ πνηφηεηα, φζν θαη πξνο ην ηίκεκα (value for money) (Υάξεο Κνθθψζεο). Ζ πφιε ηεο Αζήλαο παξακέλεη έλαο πξνλνκηαθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, θαζψο ζην ππθλφ δίθηπν ησλ κλεκείσλ ηεο ζπγθαηαιέγνληαη νξηζκέλα απφ ηα θνξπθαία επηηεχγκαηα ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο ( Δπάγγεινο Βεληδέινο, «Αζήλα, Αthens Guest Guide, Γήκνο Αζελαίσλ, Astir Palace ). Ζ Διιάδα έρεη ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε ην θχξην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο απηνχ πξέπεη λα απνηειεί δηαξθή ζηφρν ηεο Διιάδαο θαη ησλ Διιήλσλ. Ο πνιηηηζηηθφο 6

7 ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα πξέπεη λα ζεσξεζεί θχξηνο κνριφο φρη κφλν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη γλψζεο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 1.3 θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνβιέπεη ζηε κειέηε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ κε απνηέιεζκα ηε γλψζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ηε βειηίσζε ηεο λννηξνπίαο καο, ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηεο ρψξαο. 1.4 Πξνζθνξά θαη παξαγόκελα νθέιε ηεο έξεπλαο Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε απηή ζα βνεζήζνπλ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη ηελ θπβέξλεζε πνπ θάζε ρξφλν επελδχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ έλα κεγάιν θεθάιαην ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Με ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο παξνρέο ησλ κνπζείσλ θαη έηζη λα απμάλεηαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο κε θίλεηξν λα ζαπκάδνπλ ηα κλεκεία καο. Σέινο, ηα κλεκεία ηεο ρψξαο καο πξέπεη λα απνηεινχλ πφιν έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο πνπ θαηαθζάλνπλ ζε απηά αλαδεηψληαο ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε. 2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ Δηζαγσγή ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξνπζηάδνληαη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ζεσξεηηθή έλλνηα φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο γη απηφλ. 7

8 2. 2. ΣΟΤΡΙΜΟ Οξηζκόο ηεο Έλλνηαο Σνπξηζκόο Ο ππξήλαο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί είλαη ν ηνπξηζκφο, είλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηελ έλλνηά ηνπ. Μεηαμχ ησλ νξηζκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο είλαη νη εμήο: Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα ζχλνιν απφ θαηλφκελα θαη ζρέζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ηνπξίζηεο, ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ θηινμελνχλ ηνλ ηνπξίζηα θαζψο θαη ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απφ φπνπ πξνέξρεηαη ν ηνπξίζηαο, ηα παλεπηζηήκηα, ηα θνιέγηα θαζψο θαη ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο, κεηαθνξάο, θηινμελίαο θαη δηαρείξηζεο απηψλ ησλ ηνπξηζηψλ θαη άιισλ επηζθεπηψλ ( David Weaver, Laurab Lawton, (2002), Willey Australia Tourism Swries, Tourism Management, Second Edition). Γηάγξακκα 1 Ο ηνπξηζκφο είλαη κία πνιπδηάζηαηε θαη πνιππξφζσπε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε πνιιέο άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Christopher Cooper, John Fletcher, Stephen Wanhill, David Gilbert, Rebecca Shepherd, (1998), Tourism Principles and Practices, second edition, Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stephen Wanhill, (1993), first edition). 8

9 Χο ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη παξακέλνπλ ζε κέξε ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινληφο ηνπο γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ ελφο ρξφλνπ γηα δηαζθέδαζε, ςπραγσγία, δνπιεηά θαη άιινπο ζθνπνχο ( WTO and UNSTAT, 1994). Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα δηαλνεηηθά θαη θπζηθά πγηήο αλαδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, αλαπηχζζνληαο θαη απμάλνληαο ηεο πνηφηεηα ηεο δσήο Πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπξηζκόο Η ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνύ παγθνζκίσο Ο ηνπξηζκφο ζήκεξα απνηειεί έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν θαη έρεη εμειηρζεί ζ' έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ παξάγνληα, ζπληειεζηή θνηλσληθψλ κεηαιιαγψλ θαη θνξέα πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ. O ηνπξηζκφο πξνθαιεί πνιχ κεγάιεο δηεζλείο θαη εγρψξηεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ, πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο θαη ππνδνρήο. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλάινγα κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, δειαδή κε ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο παξνρέο πνπ θαιχπηνπλ ηα πνηθίια ελδηαθέξνληα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, πξνζαξκφδεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη θαηά πεξίπησζε. Οη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο εθείλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ αιιά θαη επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα: θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπίν, νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Δπξψπε, κε ηα πνηθίια αμηνζέαηα θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο, είλαη ν πξψηνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνλ θφζκν. Ζ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απμήζεη ηελ πνηθηιία ησλ επξσπατθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πξντφλησλ, πξνζθέξνληαο πνιπάξηζκα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα πνπ ζπρλά ήηαλ άγλσζηα ζε πνιινχο επξσπαίνπο πνιίηεο (eyploia.aigaio-net.gr/modules.php). Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ επηδξά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ζηνλ πεξηβαληνιινγηθφ θαη ζηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο κηαο θνηλσλίαο. Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα απφ κία ειάρηζηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπηθή ελέξγεηα κέρξη έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ κέγεζνο δηαδεδνκέλν παληνχ ζε φιν ηνλ θφζκν, ην νπνίν ην 2001 ππνινγηδφηαλ γχξσ ζην 6% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην νπνίν είλαη ζρεδφλ 8 9

10 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ην (WTTC) παγθφζκην ζπκβνχιην ηαμηδηνχ θαη ηνπξηζκνχ ε παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ππνινγίδεηαη άκεζα ή έκκεζα φηη δηαζέηεη 200 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο παγθνζκίσο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπο εξγαδφκελνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπο επνρηαθνχο εξγαδφκελνπο. Σν 2001 πάλσ απφ 700 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ηαμίδεςαλ γηα ηνπιάρηζηνλ κία κέξα ζπκπεξηιακβάλνληαο σο ηαμίδη ηε κεηαθνξά απφ κία ρψξα ζε κία άιιε. Έρεη εθηηκεζεί πεξαηηέξσ φηη ν αζξνηζηηθφο αξηζκφο γηα δηακνλή κίαο λχρηαο ζε ηνπξηζηηθά ηαμίδηα είλαη 10 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη θηάλεη ζρεδφλ ηα 7 δηζεθαηνκκχξηα. Απηνί νη ππνινγηζκνί απνθαιχπηνπλ ηε κεγάιε επηξξνή θαη ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία (David Weaver, Laurab Lawton, (2002), Willey Australia Tourism Swries, Tourism Management, Second Edition) Ο ηνπξηζκόο σο ζύζηεκα Δίλαη αλαγθαίν γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα λα κειεηεζεί ν ηνπξηζκφο σο ζχζηεκα γη απηφλ ηνλ ιφγν γηα ηελ εμήγεζε ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη πηνζεηεζεί έλα κνληέιν κε ηελ κνξθή ελφο νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Λέηπεξ ην 1979 θαη έρεη αλαλεσζεί ην Γηάγξακκα 2, p. 5, basic tourism system, (Christopher Cooper, John Fletcher, Stephen Wanhill, David Gilbert, Rebecca Shepherd, (1998), Tourism Principles and Practices, second edition, Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stephen Wanhill, (1993), first edition) 10

11 Σν ζρήκα δείρλεη φηη ν Λέηπεξ ζην κνληέιν ηνπ ιακβάλεη ππφςε πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ εμαθξηβσζεί κε ην λα δίλεη ζεκαζία ζηελ ελέξγεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαη κε ην λα επηηξέπεη ζηνπο παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ θαη λα πξνσζνχλ ην γεσγξαθηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζε φιν ην ηαμίδη. ην κνληέιν ηνπ Λέηπεξ ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία : Οη ηνπξίζηεο: ν ηνπξίζηαο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ζε απηφ ην ζχζηεκα. Ο ηνπξηζκφο εθηφο απφ φια ηα άιια είλαη κία αλζξψπηλε εκπεηξία ηελ νπνία ηα άηνκα απνιακβάλνπλ ζπκκεηέρνληαο ζε απηήλ θαη ηελ ζπκνχληαη σο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο. Οξίδνληαο ηνλ ηνπξίζηα επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ην είδνο ηνπ. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία: ν Λέηπεξ ππνγξακκίδεη 3 γεσγξαθηθά ζηνηρεία ζην κνληέιν ηνπ: a) Ζ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ b) Ζ πεξηνρή πξννξηζκνχ ηνπ ηνπξίζηα c) Ζ πεξηνρή ηνπ δξφκνπ κεηαθνξάο ηνπ ηνπξίζηα Ζ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ ηαμηδηώηε ζπκβνιίδεη ηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη απφ κία άπνςε πξνσζεί ηε δχλακε ε νπνία ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη παξαθηλεί ην ηαμίδη. Δίλαη ην κέξνο απφ φπνπ ν ηνπξίζηαο αλαδεηά πιεξνθνξίεο, νξγαλψλεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ θαζψο θαη ηελ άθημε θαη αλαρψξεζή ηνπ. Απφ πνιιέο απφςεηο ε πεξηνρή πξννξηζκνύ ηνπ ηνπξίζηα ζπκβνιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ ψζεζε πνπ δίλεηαη ζηνλ ηνπξίζηα ψζηε λα επηζθεθηεί δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ελεξγνπνηεί φιν ην ζχζηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγεί δήηεζε γηα ηαμίδη ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ ηαμηδηψηε (a). Ζ πεξηνρή ηνπ πξννξηζκνχ (b) είλαη ην κέξνο φπνπ νη πην αμηνζεκείσηεο θαη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβαίλνπλ (Leiper 1990, p. 23). Ζ πεξηνρή ηνπ δξφκνπ κεηαθνξάο (c) δελ ζπκβνιίδεη απιψο ηε ζχληνκε πεξίνδν ε νπνία κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο άθημεο ζηνλ πξννξηζκφ αιιά επίζεο πεξηιακβάλεη ηα ελδηάκεζα κέξε ηα νπνία ππάξρεη πεξίπησζε λα επηζθεθηεί θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.σν ηξίην ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ηνπ Leiper είλαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ηελ νπνία πνιινί έρνπλ ζηε ζθέςε ηνπο σο έλα ζχλνιν απφ εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σν κνληέιν επηηξέπεη ηελ εχξεζε ηεο ηνπνζεζίαο ησλ δηάθνξσλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ. (Christopher Cooper, John Fletcher, Stephen Wanhill, David Gilbert, Rebecca Shepherd, (1998), Tourism Principles 11

12 and Practices, second edition, Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stephen Wanhill, (1993), first edition). Ζ εμέιημε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζηεκψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Ζ αλάδπζε ηεο ηζαγελνχο ζεσξίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζηεκψλ είλαη πηζαλφ λα ζπκπεξηιακβάλεη κία ζπγρψλεπζε ηεο ζεσξίαο ησλ ππνινίπσλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ. Δμέρνληεο ηνκείο επηζηεκψλ νη νπνίνη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο πιεξνθνξνχλ είλαη ε γεσγξαθία, ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα νηθνλνκηθά, ε θνηλσληνινγία, ε ηζηνξία, ε αλζξσπνινγία, ε λνκηθή, ε ςπρνινγία, ε νηθνινγία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη ην marketing. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνδεηθλχεη κε πνην ηξφπν θάπνηεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο επηζηήκεο ζπλδένληαη κε επηιεγκέλα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ. Γηάγξακκα 3, p.15, βηβι. Tourism management David Weaver θαη Laura Lawton 12

13 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ηνπξηζκνύ παγθνζκίσο Οη πξψηεο πεξηνρέο ζηελ αξραηφηεηα φπνπ αλαπηχρζεθε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ: Ζ Μεζνπνηακία Ζ Μεζνπνηακία{ζήκεξα νλνκάδεηαη Iraq} ήηαλ ην πξψην κέξνο φπνπ αλαπηχρζεθε ηνπξηζκφο. Οη παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ ήηαλ ε κεγάιε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, ην ζεξκφ θιίκα θαη ε θεληξηθή ηνπνζεζία ηεο αλάκεζα ζε Αζία, Αθξηθή θαη Δπξψπε. ια απηά ζπλεηζέθεξαλ θαη ζηελ αγξνηηθή αλαπηπμή ηεο. Ζ Αίγππηνο Ο πνιηηηζκφο βαζκηαία αλαπηχρζεθε απφ ηε Μεζνπνηακία δπηηθά ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ, ηελ ζεκεξηλή Αίγππην. Ζ αξραία Αίγππηνο παξείρε κεξηθέο απφ ηηο πξψηεο καξηπξίεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ επραξίζηεζεο Ζ ΑΡΥΑΊΑ ΔΛΛΑΓΑ Ο ηνπξηζκφο ζηελ Αξραία Διιάδα ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνο κε εζληθά πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ζαλ ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο φπνπ νη θάηνηθνη απφ ηηο Διιεληθέο πφιεηο-θξάηε ζπγθεληξψλνληαλ θάζε 4 ρξφληα θαη δηαγσληδφληνπζαλ ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα θαη θαιιηηερληθέο παξνπζηάζεηο. Ζ Αξραία Ρψκε Με ηα εθπιεθηηθά ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά, θαη πνιηηηθά επηηεχγκαηα ε αξραία Ρψκε είρε επηδείμεη κεγάιε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ εκθαλίζηεθε γηα ηα επφκελα 1500 ρξφληα. Μεηά απφ ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ππήξμε κηα ζηαζηκφηεηα θαη κία πησηηθή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ. ΚΟΣΔΗΝΑ ΥΡΟΝΗΑ [c ] Ζ πηψζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5αηψλα κ.υ νδήγεζε ζε πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ρεηξνηέξεπζε, ην κέγεζνο ησλ αλψηαησλ 13

14 ηάμεσλ θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κεηψζεθε δξακαηηθά θαη ε ζρεηηθά αζθαιήο Δπξψπε άιιαμε ππφζηαζε κεηά ηελ βίαηε πηψζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΥΡΟΝΗΑ [c ] Ζ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε θαιχθζεθε επαξθψο μαλά πξνο ην ηέινο ηνπ 17 νπ αηψλα θαη νη ηζηνξηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ ζηελ εμέιημε απηή. ΠΡΧΗΜΟ ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ{ } Σν 1500 ε αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε ήηαλ θαζ νδφλ θαη ε παγθφζκηα ηζνξξνπία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζε απηήλ ηελ ήπεηξν νξίδνληαο ηελ έλαξμε ηνπ πξψηκνπ κνληέξλνπ ηνπξηζκνχ. ΤΓΥΡΟΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ[απφ ην 1950 σο ηψξα] Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ αληαλαθιάηαη απφ ηελ παγθφζκηα αχμεζε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ, ησλ κεγάισλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Αθφκα θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζην ΑΔΠ, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ εηζξνή θεθαιαίσλ (David Weaver, Laurab Lawton, (2002), Willey Australia Tourism Swries, Tourism Management, Second Edition) Γέλεζε θαη Δμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα Ξέλνη επηζθέπηεο, θπξίσο Δπξσπαίνη, επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα ήδε πξηλ ηνλ 19 ν αηψλα θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο. Ζ Διιάδα ελζσκαηψζεθε σο πξννξηζκφο ηεο Μεγάιεο Πεξηνδείαο θαη ν εληππσζηαθφο φγθνο ηαμηδησηηθήο ινγνηερλίαο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 16 ν κέρξη ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα επηβεβαηψλεη ηα ζπρλά ηαμίδηα επηθαλψλ Δπξσπαίσλ δηπισκαηψλ, λέσλ δηαλννπκέλσλ θαη θαιιηηερλψλ. Ζ εκπεηξία ηεο επίζθεςεο/ εμεξεχλεζεο μέλσλ εδαθψλ θαη ηεο επαθήο κε άιινπο ιανχο ήηαλ γη απηνχο απζεληηθή θαη άκεζε. Ζ γέλλεζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ε λέα ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ δηακνξθσκέλε κε βάζε ηα ηδαληθά ηεο θιαζζηθήο 14

15 Διιάδαο θαη ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, έθεξε ην λέν Βαζίιεην πιεζηέζηεξα ζηηο ηδέεο ησλ επξσπατθψλ εγεηηθψλ ζηξσκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ έζλνπο. Τπήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο, ε νπνία φκσο γηα φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο εζεσξείην πξσηαξρηθά θαη πάληνηε ε κήηξα ηεο επξσπατθήο ζθέςεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, κε ηελ νπνία νη «ειίη» απηέο είραλ εμνηθεησζεί απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέζσ ηεο αζηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, ε Διιάδα εζεσξείην ρψξα ζην ζηαπξνδξφκη κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, ε πχιε πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ηνλ εμσηηζκφ. Γηαλννχκελνη, θαιιηηέρλεο θαη πνηεηέο φπσο ν Λφξδνο Βχξσλ θαη ν Shelley, κεηαμχ άιισλ, απαζαλάηηζαλ θαη εμηδαλίθεπζαλ ηηο θπζηθέο ραξέο ηεο ρψξαο αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο ζηηο αθεγήζεηο θαη ηα πνηήκαηά ηνπο, δηακνξθψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξψηκν ηνπξηζηηθφ βιέκκα. Οη επηζθέπηεο θπξίσο άλδξεο αιιά θαη αξθεηέο γπλαίθεο αλαδήηεζαλ ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηελ απζεληηθφηεηα φζν θαη ζηνηρεία ηεο Αλαηνιήο, πνπ αλαθάιππηαλ ζε νπνηνδήπνηε ηαμίδη ηνπο ζηα εδάθε ηεο αραλνχο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Αξγφηεξα, ε ηαμηδησηηθή αθήγεζε γξήγνξα θαη νξηζηηθά ππνρψξεζε κπξνζηά ζε έλα πνιχρξσκν απινπνηεκέλν είδνο γξαθήο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο εθδφηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ. Μέζα απφ απηή ηελ εμέιημε αλαδχζεθαλ ηειηθά ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα θαη ηα πνιηηηζηηθά ζηεξεφηππα. Ζ Διιάδα αθνινχζεζε ην δξφκν πνπ είρε ραξάμεη ελσξίηεξα ε Ηηαιία θαη έγηλε ρψξα ππνδνρήο ηνπξηζηψλ, πξνζθέξνληαο θηινμελία ζηα επξσπατθά κεζαία ζηξψκαηα θαη ηελ αξηζηνθξαηία. Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε πνιχ αξγφηεξα θαζψο ε λενπαγήο κεζαία ηάμε δελ αλέπηπμε ηε θπζηνιαηξία ή ην εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα ή θαιχηεξα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ.. Ζ ππνγξάκκηζε ησλ δπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο έγηλε πην ζπζηεκαηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 νπφηε θαη ζπλδέζεθε, αθ ελφο κε ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη αθ εηέξνπ κε κηα δηζηαθηηθή εθβηνκεράληζε. Με ην άλνηγκα ηεο ρψξαο ζηηο μέλεο επελδχζεηο, θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, ππήξμε εηζξνή ζεκαληηθψλ μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ηαπηφρξνλα αχμεζε εηζαγσγψλ μέλσλ αγαζψλ. πλαθφινπζα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη ηδέεο. Χζηφζν παξά ηηο επελδχζεηο θαη ηε «ζηδεξνδξνκαλία» θπξίσο ησλ εθπαηξηζκέλσλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, ε επίδξαζε ζηε βηνκεραλία ππήξμε πεξηνξηζκέλε. ε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ν ζηδεξφδξνκνο ζηελ Διιάδα δελ έγηλε πνηέ ζχκβνιν ηερλνινγηθήο πξνφδνπ νχηε επλφεζε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. Οη αηκνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο βειηίσζαλ ηελ κεηάβαζε ζηελ Διιάδα έρνληαο αιιάμεη εληειψο ην ραξαθηήξα 15

16 ηνπ ηαμηδηνχ ειαηηψλνληαο ηελ δηάξθεηά ηνπ. Έηζη εθηφο ησλ άιισλ δηεπθφιπλαλ κία ήπηα ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζην εζληθφ θέληξν θαη ηηο επεκεξνχζεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. πρλέο επαγγεικαηηθέο επηζθέςεηο ζηελ Αζήλα θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο, νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο θαη αληαιιαγέο αγαζψλ θαη ηδεψλ, φπσο θαη επίζεο ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο αθ ελφο θαη ε αλάπηπμε ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ δεκηνχξγεζαλ κεγαιχηεξε δήηεζε γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Έηζη ην άλνηγκα ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζε επξσπαίνπο επηζθέπηεο δελ ππήξμε απνηέιεζκα θξαηηθήο ειιεληθήο πνιηηηθήο αιιά απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο μέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη εθδνηψλ. Ο Thomas Cooke γηα παξάδεηγκα, εηζήγαγε ηαθηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο θξνπαδηέξεο ζηελ Διιάδα θαη κνλνήκεξεο εθδξνκέο ζηελ Αζήλα γηα επηζθέςεηο ζηελ Αθξφπνιε σο ηκήκα ησλ ηαμηδηψλ ζηελ Αίγππην. Σα δξνκνιφγηα ησλ ηνπξηζηψλ ζρεδηάδνληαλ απφ άιινπο επηρεηξεκαηίεο ππεχζπλνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ βιέκκαηνο. Γηάθνξνη πνιπηαμηδεκέλνη εθδφηεο θαη δηαλννχκελνη πνπ είραλ ηαμηδέςεη ζηελ Διιάδα θαη έηξεθαλ ηδηαίηεξε εθηίκεζε ζηελ ρψξα θαη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο φπσο ν John Murray, ν Λφξδνο Βχξσλαο, ν Dodwell, ν Holland κέζσ ησλ αθεγήζεσλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο έδσζαλ ψζεζε θαη νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζαλ ηελ πξψηε αγνξά ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπξηζηψλ πειαηψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα δηαδξακάηηζε ε νξγάλσζε ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ Αζήλα ην Οη αγψλεο εγθαηλίαζαλ κία λέα επνρή ζηελ νπνία ν ηνπξηζκφο κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη λέα πξφηππα θαηαλάισζεο ελψ άξρηζε λα απεπζχλεηαη ζε λέεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη λα απνθηά θχξνο σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ επηηπρία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1896 ζπλέβαιιε επίζεο ζηελ αλάδπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ πφιεσλ θαη ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο Αζήλαο. ηελ ίδηα πεξίνδν ε Αζήλα φπσο άιιεο κεγάιεο Δπξσπατθέο πξσηεχνπζεο ζπκκεηείρε θαη δηνξγάλσλε κεγάιεο εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο. Μεξηθέο απφ ηηο κεγάιεο εζληθέο ζπιινγέο πνπ παξνπζίαδαλ εκβιεκαηηθά ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ ήηαλ ηψξα πιήξεηο, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ην 16

17 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηελ Αζήλα. Ζ θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ εγθαηληάζηεθε κφλν κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξψλ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν νπνχ ζε εθείλε ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζεκαληηθή επέλδπζε ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα. Αξγφηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ είρε πξνθαιέζεη θάκςε ζηελ εηζξνή ηνπξηζηψλ. Πξνο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ καδί κε κία γεληθή αχμεζε ζηα εηζνδήκαηα ιεηηνχξγεζε πξνσζεηηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο ηφηε ζπλεηδεηνπνηήζεθε φηη είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία. Ζ πεξίνδνο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ άθεζε ηελ Διιάδα ηειείσο θαηεζηξακκέλε θαη πάκπησρε. Ο αηκαηεξφο εκθχιηνο πνπ δηήξθεζε κέρξη ην 1949 νινθιήξσζε ηελ εξήκσζε. Ο ηνπξηζκφο μεθίλεζε εθ λένπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 γηα λα αλαπηπρζεί ξαγδαία ηηο επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο. Βαζίζηεθε ζηελ αλαθάιπςε ηεο αίζζεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πεξηπέηεηαο πνπ αληηπξνζψπεπε ε παξαιία, ζηελ εχθνιε επηθνηλσλία θαη ζην λέν ηχπν ιεηηνπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απέθεπγαλ ηελ ππεξβνιηθή πνιπηέιεηα ησλ παιαηφηεξσλ μελνδνρείσλ. εκαληηθέο επελδχζεηο έγηλαλ κεηαμχ , ηδξχζεθαλ εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ελψ αλαδχζεθαλ πνηθίιεο επηρεηξήζεηο δίλνληαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία πνπ δηαηήξεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 20 νπ αηψλα. Πνιηηηθνί θαη επηρεηξεκαηίεο αλαγθάζηεθαλ πξηλ ιίγα ρξφληα λα αλαζηνραζηνχλ γηα ην κέιινλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηνκέα. Σν ελαιιαθηηθφ πξφηππν κνηάδεη λα εληνπίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηελ πξνψζεζε απφ πιεπξάο θξάηνπο θαη επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ζαιάζζηνπ, νηθνινγηθνχ, αγξνηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ. ιεο απηέο νη κνξθέο σζηφζν απαηηνχλ επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο. Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε γηγαληηαίσλ εθδειψζεσλ ηδηαίηεξα ζηνλ αζιεηηζκφ θαίλεηαη λα ζπλεπάγεηαη επηφηεξε κνξθή αμηνπνίεζεο αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε άλνδν ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο θαη καδί ησλ ηνπξηζηψλ. (Μαξγαξίηα Γξίηζα, (2007), Εσρωπαϊθός Τοσρηζκός θαη Ποιηηηζκός Ιζηορία θαη Εζληθές προζεγγίζεης). 17

18 Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πξαγκαηνπνίεζε πξσηνγελή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηνλ Αζελατθφ Σνπξηζκφ θαζψο θαη ηηο επφκελεο δξάζεηο γηα ηελ πεληαεηία ( ). Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο, εθθξαδφκελε ζε δηαλπθηεξεχζεηο, παξνπζίαζε ηα ρξφληα ακέζσο πξηλ ηελ ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κηα θάκςε, εληνχηνηο κεηά ην 2004 ππήξμε κηα αηζζεηή άλνδνο. Ζ θάκςε κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζε εμσγελή πξνβιήκαηα φπσο νη ζπλέπεηεο ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001 θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ απνηεινχλ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ φζν θαη ζε ελδνγελείο αδπλακίεο ηνπ αζελατθνχ ηνπξηζκνχ. Απφ ην 1998 θαη κέρξη ην 2003 (κε εμαίξεζε ην έηνο 2000) ζεκεηψζεθε κηα κεγάιε θάκςε ζην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ λα επηζθεθηνχλ ηελ Αζήλα. Απηή ε θάκςε δηήξθεζε θαζφιε ηελ πξννιπκπηαθή πεξίνδν θαη έθηαζε ζε ππνρψξεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ έσο 29%. Σα ηαμίδηα εκεδαπψλ ζηελ Πξσηεχνπζα δελ αθνινχζεζαλ απηήλ ηε κεγάιε πηψζε, αθνχ νη Έιιελεο ζηήξημαλ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη ζπγθξηηηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο επηζθηάζηεθαλ πάλησο απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ζηε δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ πνπ θαηεγξάθε απφ ην 2005 θα κεηά. ηελ έξεπλα AEROSTAT ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Δι. Βεληδέινο» παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ θηάλνπλ αεξνπνξηθψο ζηελ Αζήλα. ηελ έξεπλα θαηαγξάθεηαη κηα ζεακαηηθή αχμεζε Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θη 2007, ελψ ππνρσξνχλ επηζθέπηεο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία (βι. ΠΗΝΑΚΑ 2-4). πλνιηθά παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή άλνδν θαηά ηελ κεηανιπκπηαθή ηξηεηία

19 ΠΙΝΑΚΑ 1 Αεξνπνξηθέο αθίμεηο ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα θαηά ρώξα πξνέιεπζεο ΗΠΑ Γαλλία Βρεηανία Γερμανία Ιηαλία Ιζπανία Ασζηραλία * Καναδάς * Κύπρος Σοσηδία * Πρώτες 10 χώρες * εθηφο πξψηεο δεθάδαο Πεγή: Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ΜΔΗ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΟΤΡΙΣΑ Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα εθηηκεζεί κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ε κέζε δαπάλε ηνπξηζηψλ εκεξεζίσο θαη ζπλνιηθά γηα ηα έηε ζηελ Αζήλα. Ο ΠΗΝΑΚΑ 8-7 πεξηέρεη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηά. Παξαηεξψληαο ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8-5, πξνθχπηεη φηη νη κέζνδνη 1 θαη 3 έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά φπσο αλακελφηαλ θαζψο θαη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηά θεθαιήλ ηνπξηζηηθή πξφζνδνο (δαπάλε). ε απηή ηε ζπκπεξηθνξά αξκφδνπλ ρξνληθά νη επηπηψζεηο απφ δχν κεγάια γεγνλφηα ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηφδνπ, πξψηνλ ζηηο επηπηψζεηο ην έηνο 2002 πνπ αθνινχζεζε ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζηνπο δίδπκνπο Πχξγνπο, θαη δεχηεξνλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο ην

20 Με βάζε ηελ 3ε κέζνδν πξνθχπηεη κηα άξηζηε πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο εμφδνπ πνπ δίλεη ν ΔΣΔ γηα ην 2005 (73 Δπξψ εκεξεζίσο) ελψ ππάξρεη κηα δηαθνξά κε ηελ ηηκή πνπ δίλεη ε κειέηε ηνπ ΗΣΔΠ. ΠΙΝΑΚΑ 2 Μέζε εκεξήζηα δαπάλε ζηελ Αζήλα αλά έηνο θαη κέζνδν. Έηος Μέζη δαπάνη ηοσρίζηα ανά ημέρα ζηην Αθήνα (ζε Εσρώ) Μέθοδος 1 (βάζει ΙΤΕΠ, 2005) Μέζη δαπάνη ηοσρίζηα ανά ημέρα ζηην Αθήνα (ζε Εσρώ) Μέθοδος 2 (βάζει ΣΕΤΕ, 2005) Μέζη δαπάνη ηοσρίζηα ανά ημέρα ζηην Αθήνα (ζε Εσρώ) Μέθοδος 3 (βάζει ΕΣΥΕ-Τράπεζας Ελλάδος) ,05 43,28 82, ,31 45,22 80, ,17 49,16 77, ,81 55,1 72, ,78 63,04 81, ,02 72,98 75, ,85 84,92 73, ,13 98,86 75,76 20

21 Γηάγξακκα 4 Μέζε εκεξήζηα δαπάλε ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα αλά κέζνδν ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΣΑΞΤ TOUR OPERATORS ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ Απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηελεξγήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα ζε tour operators ηνπ εμσηεξηθνχ. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ tour operators ε κεηανιπκπηαθή πνξεία ηνπ αζελατθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο επίζεο ε εηθφλα ηεο Αζήλαο ζπγθξηηηθά κε αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη νη πξννπηηθέο ηεο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 41 tour operators, νη νπνίνη επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλν ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο εζηάιε. Οη εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ξσηήζεθαλ πψο ζα αμηνινγνχζαλ ηελ επίδξαζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 ζηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο Αζήλαο βάζεη κηαο θιίκαθαο απφ -5 (γηα πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε) κέρξη +5 (γηα πνιχ ζεηηθή επίδξαζε). Ζ κέζε βαζκνινγία αλήιζε ζην 2,7 φπσο πξνθχπηεη απφ ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη Αγψλεο αλαβάζκηζαλ ζεκαληηθά ην θχξνο ηεο Αζήλαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. Γελ έιεηςαλ νη tour operators πνπ έθξηλαλ φηη νη Αγψλεο δελ βνήζεζαλ ή αθφκε θαη φηη επηβάξπλαλ ηε ζέζε 21

22 ηεο Αζήλαο (6 ζηηο 41 εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο), σζηφζν ε κεγάιε πιεηνςεθία (δει. ην 85%) θξίλεη σο ζεηηθή ηελ επίδξαζε ησλ Αγψλσλ. Οη tour operators ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ ζε πνζνζηφ 45% φηη ε ηάζε αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηαμίδηα ζηελ Αζήλα ήηαλ πςειφηεξε ζπγθξηηηθά κε άιινπο αζηηθνχο πξννξηζκνχο (βι. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6). εκαληηθφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ (20%) φζσλ δηαπίζησζαλ ην αθξηβψο αληίζεην, φηη δει. ε ηάζε γηα ηαμίδηα ζηελ Αζήλα ππνιείπνληαλ ζε ζρέζε κε άιινπο αζηηθνχο πξννξηζκνχο. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Βαζκνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 ζηελ ηνπξηζηηθή εηθόλα ηεο Αζήλαο 2, Πολύ αρνηηική επίδραζη Καμμία επίδραζη Πολύ θεηική επίδραζη Πεγή: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Απαληήζεηο ζην εξώηεκα: «Η ηάζε αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ζαο γηα ηαμίδηα ζηελ Αζήλα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο ηνπ 2004 ήηαλ πςειόηεξε, ζηαζεξή ή ρακειόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηα ηαμίδηα γηα άιινπο αζηηθνύο πξννξηζκνύο;» Πεγή: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 παξαηίζεληαη νη εθηηκήζεηο ησλ tour operators σο πξνο ηελ πνξεία ηνπ αζελατθνχ ηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη κηζνί (52%) εθηηκνχλ φηη ε δήηεζε γηα ηαμίδηα ζηελ Αζήλα ζα θπκαλζεί ηα πξνζερή ρξφληα ζηα ίδηα κε ζήκεξα επίπεδα, ελψ έλαο ηνπο ηξεηο (35%) ππνινγίδεη ζε κηα αχμεζε. Μφιηο ην 13% αλακέλεη λα κεησζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Αζήλα. 22

23 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Απαληήζεηο ζην εξώηεκα: «Πώο εθηηκάηε όηη ζα εμειηρζεί ε δήηεζε γηα ηαμίδηα ζηελ Αζήλα;» Πεγή: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πκπεξάζκαηα Απνηειέζκαηα Ζ παξάιιειε ππνδνκή, ε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο άκεζα ή έκκεζα ζπλδέζεθε κε ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ πιέγκα έξγσλ ην νπνίν βειηίσζε ηφζν ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ Αζήλα, φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Πεηξαηά. Δπηπιένλ απνηειεί κηα ηζρπξή βάζε ψζηε λα αλαδεηρζεί ε Αζήλα ζε έλαλ απηνδχλακν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Δπηπιένλ θαη ε ηνπξηζηηθή αλσδνκή ηεο Αζήλαο (ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ) έρεη βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο κπνξεί λα κελ νδήγεζαλ ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Αζήλαο, σζηφζν επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηνηηθή ζχλζεζε απηνχ. εκεηψζεθε κεγάιε κεηαηφπηζε πξνο ηηο αλψηεξεο θαηεγνξίεο ησλ ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ, εμέιημε ζηελ νπνία ζπλέηεηλαλ νη πνιιέο αλαθαηλίζεηο θαη αλαβαζκίζεηο μελνδνρείσλ πνπ έγηλαλ ελφςεη ησλ Αγψλσλ. Σν αζξνηζηηθφ κεξίδην ησλ κνλάδσλ ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ ζηηο ζπλνιηθέο μελνδνρεηαθέο θιίλεο ηεο Αζήλαο αλεξρφηαλ ην 2000 ζην 39%, γηα λα θηάζεη επηά ρξφληα αξγφηεξα ζην 50% ελψ ηα μελνδνρεία ελφο θαη δχν αζηέξσλ αθνινχζεζαλ αληίζηξνθε πνξεία, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο λα ππνρσξεί απφ ην 39% ζην 30% θαηά ηελ πεξίνδν

24 Ζ Αζήλα δελ απνθφκηζε θαλέλα ηνπξηζηηθφ φθεινο ΠΡΗΝ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζε αληίζεζε ι.ρ. κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ίδλετ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (ζην ίδλετ θαηεγξάθε, σζηφζν, κηα πηψζε κεηά ηνπο Αγψλεο). Ζ πεξίνδνο κεηαμχ 2001 θαη 2004 ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλε ηνπξηζηηθή χθεζε. Σα νθέιε πξνέθπςαλ φπσο έδεημαλ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ακέζσο κεηά ηνπο Αγψλεο θαη εμαζθάιηζαλ κηα ηξηεηία αλφδνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πφιεο ην Ζ Αζήλα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο λα απνηειέζεη ρσξηθά θαη αλαπηπμηαθά έλαλ απηνδχλακν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε πνιπζχλζεηα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ απαηηεί ζεζκηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα αλαδεηρζεί μαλά ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο Αζήλαο σο ζεκαληηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ Οιπκπηαθή Τπνδνκή (ε θιεξνλνκηά ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ) πξέπεη λα απνηειέζεη κηα θπξίαξρε παξάκεηξν ζηελ δπλακηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο θαη πξνβνιήο ηεο Αζήλαο σο απηνδχλακνπ πξννξηζκνχ ζην γεσγξαθηθφ ράξηε ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξψπεο. Πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί σο βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ Δζληθή Πνιηηηθή Μάξθεηηλγθ, φπσο άιισζηε ππνδεηθλχνπλ θαη νη πξφζθαηεο κειέηεο ηφζν ηνπ ΔΣΔ, φζν θαη ηνπ Marketing Study ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε ηνπ αζελατθνχ ηνπξηζκνχ πνπ θαηεγξάθε ηελ ηξηεηία είλαη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζηελ πξνζέιθπζε Διιήλσλ θαη μέλσλ ηνπξηζηψλ. Πξέπεη λα πξνβιεζνχλ ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά εθείλεο νη ηαμηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπγθηλήζνπλ θάζε μερσξηζηή αγνξά. Ζ πξνζέιθπζε Διιήλσλ αιιά θαη Κχπξησλ επηζθεπηψλ πξέπεη λα απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ, ηδίσο ζε κηα πεξίνδν φπνπ ηα ζεκάδηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ε θνχξζα ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη γηα ηελ ειιεληθή θαη θππξηαθή πειαηεία φηη ζα ζπλερίδεη λα επηζθέπηεηαη ηελ Αζήλα αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο. 24

25 Οη αγνξέο κε κεγάιε πιεζπζκηαθή βάζε ηφζν νη παξαδνζηαθέο φπσο ε Γεξκαλία, ε Βξεηαλία, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία φζν θαη νη λέεο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηεινχλ μεθάζαξν ζηφρν γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Πξνηεξαηφηεηα θαιφ είλαη λα δνζεί ζηηο ρψξεο θαη ηηο πεξηθέξεηέο ηνπο πνπ δηαζέηνπλ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΤΝΓΔΖ κε ηελ Αζήλα, θαηά πξνηίκεζε κε εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο. Μηα άιιε αλαμηνπνίεηε αγνξά κε πξνθαλή πιενλεθηήκαηα είλαη νη γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Ζ Αζήλα αμίδεη λα δηεξεπλήζεη ηηο αγνξέο ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο εξβίαο. Οη ΖΠΑ θαίλεηαη φηη ζα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηελ παξαδνζηαθή ππεξπφληηα αγνξά ηεο Αζήλαο, ε νπνία είρε κάιηζηα πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Διιάδα έρεη απσιέζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηαπσληθήο αγνξάο, σζηφζν θαη εδψ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ιφγσ ηνπ ηδαληθνχ «product-market match». Πνιινί αλαιπηέο επηζεκαίλνπλ ην κεγάιν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πξφθεηηαη γηα αγνξέο πνπ δένλ είλαη λα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά. Δληνχηνηο, ηα άκεζα απνηειέζκαηα ζηηο αθίμεηο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θπξίσο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ αλέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη ε αληίιεςε φηη ε Αζήλα παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Καηά ζπλέπεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελαζρφιεζε ηεο ΔΣΟΑΑ κε ην «product development» δει. ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ πέξαλ ηεο επίζθεςεο ζηελ Αθξφπνιε (κε πξνηεηλφκελα itineraries, ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, λέ απξντφληα μελάγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θνθ.). Σν δεηνχκελν εδψ είλαη λα γίλεη θνηλή αληίιεςε ε ελ πνιινίο άγλσζηε πνηθηινκνξθία ηεο Αζήλαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ επνρηθφηεηα δελ απνηειεί ηδηαίηεξα νμχ πξφβιεκα γηα ηελ Αζήλα φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ λεζησηηθψλ πξννξηζκψλ. Δληνχηνηο, κπνξνχλ λα γίλνπλ ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε λέαο πειαηείαο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηνλ Αχγνπζην. (www.atedco.gr/files/meleti-athinaikou-tourismo) 25

26 26

27 2.3 Κνπιηνύξα Πνιηηηζκόs Οξηζκόο ηεο έλλνηαο Κνπιηνύξα Κνπιηνύξα είλαη ην πνιχπινθν ζχλνιν παξαδνζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ αλζξψπηλε θπιή θαη δηδάζθεηαη δηαδνρηθά απφ θάζε γεληά. Μία θνπιηνχξα είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο. Μπνξεί λα είλαη κνξθέο ηεο παξαδνζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο, ή ελφο ζπλφινπ θνηλσληψλ, ή κηαο νξηζκέλεο θπιήο, ή κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο ή κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ( Margaret Mead, 1937) Ζ θνπιηνύξα απνηειείηαη απφ ππνδείγκαηα γηα λα απνθαζίζνπκε ηη ππάξρεη, ηη κπνξεί λα ππάξμεη, πσο λνηψζεη θάπνηνο γη απηφ, ηη λα θάλνπκε γη απηφ θαη πψο λα ην θάλνπκε( Ward H. Goodenough, 1963 ). Ζ θνπιηνύξα είλαη επίθηεηε ( κέζσ κάζεζεο), πξνζαξκφζηκε, ζπκβνιηθή ζπκπεξηθνξά, βαζηζκέλε ζηε γιψζζα, ζπζρεηηδφκελε κε ηηο ηερληθέο αλαθαιχςεηο, έλα πνιχπινθν ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεη αληαιιαγή ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ ( Adam Kuper, 1994 ). Ζ θνπιηνύξα νξίδεηαη σο έλα πξφγξακκα ηνπ εγθεθάινπ ην νπνίν κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ρσξίδεη ηα κέιε ζε θαηεγνξίεο ( Herman Kahn, Organizational Dynamics, 1988, Vol. 16, No. 4 ) Οξηζκόο ηεο έλλνηαο Πνιηηηζκόο Ο φξνο πνιηηηζκόο εκθαλίζζεθε ζηε Δπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα θαη θαζηεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ. Δμ αξρήο παξνπζίαζε πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο, πνπ εκθαλίδνπλ κάιηζηα δηαρξνληθφηεηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ ζπγγελή φξν «θνπιηνχξα». Καη νη δχν φξνη αληηθαηνπηξίδνπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαρξνληθά εξκελείεο, ην ζχλνιν ησλ δηαλνεηηθψλ πξντφλησλ ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. Ο φξνο πνιηηηζκφο (πφιηο<πνιίηεο<πνιηηηζκφο) εκθαλίζζεθε θαη ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ηνλ 18 ν αηψλα απφ ηνλ Αδακάληην Κνξαή, σο 27

28 αληηζηνίρεζε ηνπ γαιιηθνχ civilisation. Έθηνηε σζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ culture/kultur, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληίζηνηρεο κεηάθξαζεο ηεο μελφγισζζεο έλλνηαο. ηα 1980, ε Unesco αλέδεημε ηελ πνιπκνξθία σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη φξηζε ηνλ πνιηηηζκφ σο «ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ πλεπκαηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία ή έλα θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο πνιηηηζκφο πεξηθιείεη, εθηφο απφ ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα, ηνπο ηξφπνπο ζπκβίσζεο, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ». Αλαγλσξίδεηαη δειαδή πσο ην πεξηερφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θαηνρχξσζε θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ ειεπζεξηψλ: Σεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο, ηεο ζξεζθείαο, ηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή. Έηζη ν πνιηηηζκφο θαη ε δεκνθξαηία εμειίζζνληαη ζε έλλνηεο παξάιιειεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο (Βήκα ηεο Κπξηαθήο, 26/04/09) «Οηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ. είλαη βαζχηαηα ηδενινγηθφ θαη άξα εμφρσο πνιηηηθφ» ( θαιηζά Μ., 1999, ζ. 9 ) Ο Μπακπηληψηεο Γ. αλαθέξεη φηη ζηε ζχγρξνλε γισζζηθή επηθνηλσλία παξνπζηάδεηαη ζπρλά ε αλάγθε λα γίλεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ σο πλεπκαηηθφ κέγεζνο, σο εζληθή ηδηνπξνζσπεία, σο αθεξεκέλε έλλνηα, απφ ηνλ πνιηηηζκφ σο ζχλνιν εθθξάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ πλεπκαηηθέο ή θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο, λα αλαπηχμνπλ αλάινγα ελδηαθέξνληα, λα πξνζθέξνπλ πνιηηηζκφ σο πξάμε. 2.4 Πνιηηηζηηθόο Σνπξηζκόο Οξηζκόο ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάιπζε ηνπ ηνκέα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ζχγρπζε ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ φξσλ ή εθθξάζεψλ ηνπ. Οη εθθξάζεηο απηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά ε ππάξρνπζα ηνπξηζηηθή θηινινγία δελ έρεη θαηαζηαιάμεη ζε έλα γεληθά απνδεθηφ θνηλφ νξηζκφ γηα ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 28

29 θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ( Richards 1999, p. 16 culture and tourism, Howard L. Hughes ). Οξηζκέλνη νξηζκνί παξαηίζεληαη παξαθάησ: Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο αλζξψπνπο λα δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο άιισλ αλζξψπσλ θαη γη απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ πξψην ρέξη λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο, ηηο παξαδφζεηο ηνπο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ηηο δηαλνεηηθέο ηνπο ηδέεο θαη δηάθνξα κέξε κε αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή, αξρηηεθηνληθή ή άιιε πνιηηηζηηθή ζεκαζία, ε νπνία παξακέλεη απφ πξνγελέζηεξνπο ρξφλνπο. Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο δηαθέξεη απφ ηνλ ςπραγσγηθφ ηνπξηζκφ ζηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο αλαδεηά ηελ θαηαλφεζε ή ηελ εθηίκεζε ηεο θχζεο ηνπ κέξνπο φπνπ επηζθέπηεηαη ( IOCOMOS, Charter for cultural tourism Draft, April 1997 ). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Δπηηξνπή Καλαδηθνχ Σνπξηζκνχ (CTC) κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε έλα είδνο ηνπξηζκνχ σο πνιηηηζηηθφ φηαλ ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ή εκπεηξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ ηαμηδηνχ (users.forthnet.gr/agn/.../toyri1.htm) Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (WTO) ζεσξεί πσο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ην ηαμίδη πνπ γίλεηαη κε θίλεηξν βαζηθά πνιηηηζηηθφ πεξηιακβάλνληαο εθπαηδεπηηθέο πεξηεγήζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θεζηηβάι, πξνζθπλήκαηα, επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία, θαζψο θαη ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο (users.forthnet.gr/agn/.../toyri1.htm) Eίλαη κία δηαζθεδαζηηθή θαη επηκνξθσηηθή εκπεηξία, ε νπνία ζπλδπάδεη ηηο ηέρλεο κε ηελ θπζηθή θαη θνηλσληθή θιεξνλνκηά θαη ηζηνξία ( cultural tourism industry graph ). Oξίδεηαη ην θαηλφκελν πνπ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ηαμηδεχνπλ ζπγθεθξηκέλα γηα ράξε ηεο θάζε δνθηκήο ή εκπεηξίαο κηαο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ή ηεο επίζθεςεο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ελφο κέξνπο. ( Arts Industry Tourism Council, Cultural Tourism Development in Victoria ). 29

30 Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πεξηθιείεη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ ελφο δεδνκέλνπ πξννξηζκνχ, πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζθέξεη εκπεηξίεο θαη πξντφληα φρη κφλν ζηνπο επηζθέπηεο. (Μαξγαξίηα Γξίηζα, (2007), Εσρωπαϊθός Τοσρηζκός θαη Ποιηηηζκός Ιζηορία θαη Εζληθές προζεγγίζεης) Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλνιηθφο ηξφπνο δσήο κε ηελ έκθαζε ζπλήζσο λα ηνπνζεηείηαη ζε εθθάλζεηο θαη ζηνηρεία φπσο ν ιατθφο πνιηηηζκφο, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (ήζε θαη έζηκα) ιαψλ θαη θνηλνηήησλ καδί κε ηα ηερλνπξγήκαηά ηνπο. Με απηή ηελ έλλνηα ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα έρεη ηαπηφρξνλα νηθνπκεληθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα. ( «Δπξσπατθφο Σνπξηζκφο θαη Πνιηηηζκφο ( Ηζηνξία θαη Δζληθέο πξνζεγγίζεηο )», Μαξγαξίηα Γξίηζα, 2007, εθδ. Ληβάλε) Πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ θαηαηάζζεηαη ηππνινγηθά ζηηο ιεγφκελεο ήπηεο ή ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (http://issuu.com/piop_media2008/docs/technology9/50) πγθεθξηκέλα είλαη κία ππνθαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θνπιηνχξα κηαο ρψξαο ή κηαο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ηέρλεο ηεο. Γεληθά επηθεληξψλεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηάθνξα έζηκα, κνλαδηθή κνξθή ζηηο ηέρλεο θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιινπο ηχπνπο θνπιηνχξαο. Πεξηιακβάλεη ηνπξηζκφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ή κεγάιεο πφιεηο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο παξνρέο φπσο κνπζεία θαη αξραηνινγηθά κλεκεία ( Wikipedia, Free encyclopedia ). Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα πην παιηά θαη πην δεκνθηιή είδε ηνπξηζκνχ. Απφ ηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο άηνκα ή νιηγνκειείο νκάδεο πεξηεγεηψλ, αλαδεηψληαο ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε, πξαγκαηνπνηνχζαλ ηαμίδηα ζε ηφπνπο κε αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ, ιανγξαθηθφ ή πλεπκαηηθφ - ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ, ζε άγλσζηα κέξε κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ θαη εζλνινγηθέο ηδηνκνξθίεο. Σα πνιηηηζηηθά απηά ηαμίδηα, αλ θαη νξγαλσκέλα απφ ηνπο ίδηνπο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ κηα 30

31 πξψηκε κνξθή "πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ" ν νπνίνο, ζήκεξα πιένλ, έρεη ζπγθξνηεζεί ζε δξαζηεξηφηεηα κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηφρν απφ ηηο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ(eyploia.aigaio-net.gr/modules.php). Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε έθηαζε απφ επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ εκπεηξία θαη επηρεηξνχλ λα κάζνπλ ηη θάλεη έλαλ πξννξηζκφ λα δηαθξίλεηαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ, ε αξραία θιεξνλνκηά ηνπ, νη ηέρλεο ηνπ, νη θάηνηθνη ηνπ- θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνχλ θαη εμεγνχλ απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ θνπιηνχξα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ (Common wealth of Australia Creative nation, 1994 ). Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ππάξρεη επεηδή ν ηνπξίζηαο ζέιεη λα απνθηήζεη εκπεηξίεο δψληαο ζε κέξε κε θνπιηνχξεο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθηά ηνπ ή επεηδή ζέιεη λα θεξδίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θνπιηνχξεο, δηαθνξεηηθέο ζε ρξφλν θαη ρψξν κέζα απφ ηα θαιιηηερλήκαηα πνπ παξαζέηνληαη απφ ηηο ρψξεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ, ζπλήζσο κέζα ζηα κνπζεία (Prentice 2001). Βαζηθή επηδίσμή ηνπ είλαη ε πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο πεξηνρήο ρσξίο ηα ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ καδηθφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ. Ζ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη πξνηείλεη κηα πξνθαζνξηκέλε πνξεία (επίζθεςε) ζε κλεκεία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνληκηάο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε έλα θνηλφ ζεκαηηθφ, ηζηνξηθφ ή ελλνηινγηθφ πιαίζην. Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο απνηεινχλ ζπλαθφινπζα κηα εθαξκνζκέλε πξαθηηθή εξκελείαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ εξκελεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα απφ κηα νξγαλσκέλε πνιηηηζηηθή δηαδξνκή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: απφ ηνλ ηχπν ηνπ επηζθέπηε ην κνληέιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ην πξνζδνθψκελν πεξηερφκελφ ηεο. ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πνηθίιεο ηππνινγίεο ηνπξηζηψλ. Κάζε ηππνινγία πεξηγξάθεη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξίζηα, ηα θίλεηξα, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο απαηηήζεηο απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαθξίλνληαο έηζη θαηεγνξίεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηφρνπ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ βαζηθή ηππνινγία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξίζηα, κε βάζε ην θίλεηξν ηεο κφξθσζεο, δηαθξίλεη δχν ηχπνπο : ηνπο ζπλεζηζκέλνπο επηζθέπηεο 31

32 πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηνπο εηδηθνχο πνιηηηζηηθνχο ηνπξίζηεο ή πνιηηηζηηθά παξαθηλνχκελνπο ηνπξίζηεο. Ζ γεληθή απηή δηάθξηζε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε άια εηδηθά θξηηήξηα, φπσο ν ηφπνο πξνέιεπζεο (εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο ηνπξίζηαο), ν ηχπνο ηνπ ηαμηδηνχ ( αηνκηθφ ή νξγαλσκέλν ηαμίδη), ν ηχπνο νξγάλσζήο ηνπ (καδηθφο, charter, θ.ά.), ην θίλεηξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ((http://issuu.com/piop_media2008/docs/technology9/50). Ο ηνπξίζηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ έρεη ζεσξεζεί επκελψο φηη είλαη αξθεηά κνξθσκέλνο θαη ηδηαίηεξα πνιπηαμηδεκέλνο ( Holcomb 1999, p. 64 ). Oη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην δίπνιν πνιηηηζκφο - ηνπξηζκφο θαη ηελ ακθίδξνκε δπλακηθή, κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εκπινθή δχν κεξψλ δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο θαη ζπκθεξφλησλ: αθελφο ηεο επάισηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ απαηηεί ηελ πξνζηαζία ηεο, ηε ζσζηή εξκελεία θαη πξνβνιή ηεο θαη αθεηέξνπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ απαηηεί επηηπρή νξγάλσζε θαη θεξδνθφξα δηαρείξηζε (eyploia.aigaio-net.gr/modules.php ).Ο πνιηηηζκφο δεκηνπξγεί γεγνλφηα πνπ πξνζειθχνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ν ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί επηπιένλ αθξναηήξηα γηα ηνπο πνιηηηζκνχο ή θνπιηνχξεο ( Myers Couqh 1988, p. 80 ). Ζ θιεξνλνκηά πξνζθέξεη ζηνλ ηνπξηζκφ έλα πξνζνδνθφξν πεδίν δξάζεο θαη απηφο αληηδξά ζεηηθά γηα ηνλ πνιηηηζκφ επλνψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη δεκηνπξγψληαο έζνδα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. ηελ αξλεηηθή δξάζε ηνπ ηνπξηζκνχ, θπξίσο ηνπ καδηθνχ, ζπγθαηαιέγνληαη νη ζεκαληηθέο πηέζεηο πνπ αζθεί ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά κε ηελ εληαηηθή ή αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπο. Ζ πιεπξά ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αληηδξά ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζηε δξάζε ηνπ απηή3. Δληέιεη, νη ζρέζεηο ηζνξξνπνχλ εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ λα είλαη επηθεξδήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ελφο ηφπνπ (eyploia.aigaionet.gr/modules.php ) Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη κηα πεξηνρή γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο μνδεχνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη μνδεχνπλ νη θαλνληθνί ηνπξίζηεο. Απηφο ν ηχπνο ηνπξηζκνχ γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιήο ζηελ Δπξψπε.( Wikipedia, 32

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΝΣΕΔ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΒΑΛΑ, 2010 1 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο

Διαβάστε περισσότερα