ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: FAX: Aξκόδηνο : Ι. ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΓΗ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΔΝΣΔΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ Σ. ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ ΑΡ.1 ΣΗ ΚΧΓΙΚΟ CPV: ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 1. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 2. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Θεζζαινλίθε

2 ζελίδα 2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ 14 ε / ζπλεδξίαζή ηνπ (ζέκα 20 ν ) κε ΑΓΑ: ΒΔΝ ΤΟ πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε γξαπηέο πξνζθνξέο, κε ηε ζπλέρηζε απηψλ ζε πξνθνξηθέο, κε πνζφ εθθίλεζεο ην πνζφ ησλ είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (23.000,00 πξνζθνξά ζε θαηψηεξν πνζφ ζα απνξξηθζεί) γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή ηνπ Κπιηθείνπ, ην νπνίν είλαη εληεηαγκέλν ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα επί ηεο νδνχ η. Κπξηαθίδε. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 68,53 η.κ. (62,91 η.κ. θαζαξά), είλαη δε ηζφγεην κε δχν εηζφδνπο. Κάηνςε ηνπ ρψξνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο. Η φιε θαηαζθεπή πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, θέξεη πιήξε πδξαπιηθή θαη ειεθηξνηερληθή εγθαηάζηαζε έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία, φπσο είδε πγηεηλήο, πάγθν θνπδίλαο, λεξνρχηε, δηαθφπηεο, πξίδεο θηι. Η ππεξεζία γλσζηνπνηεί φηη ην θηίξην δελ έρεη νηθνδνκηθή άδεηα, φκσο ε ππεξεζία δχλαηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ πιεηνδφηε ηζνδχλακα έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ ν πιεηνδφηεο λα εθδψζεη λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα: 9:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Άξζξν 1o πκκεηνρή - Γηθαηνινγεηηθά ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ λα θαηαζέζνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θαη ψξα 9:00 π.κ. ζην αξκφδην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη γλσξίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη θαη φηη γλσξίδνπλ θαιψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 813/1978, ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθεξχζζεηαη ν παξαπάλσ δηαγσληζκφο, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, φηη επηζθέθζεθαλ θαη γλσξίδνπλ ηνλ ππφ εθκίζζσζε ρψξν, ηελ θαηάζηαζε απηνχ θαη φηη απνδέρνληαη φια απηά πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. β) Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνζνχ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ) πνπ ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Η εγγχεζε απηή ζα

3 ζελίδα 3 επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαδεηρζεί ν ζπκκεηάζρσλ σο πιεηνδφηεο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο πιεηνδόηεο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ νθείιεη: Να αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή ανξίζηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ κε ην ηξηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεηαη εηεζίσο, έηζη ψζηε θάζε θνξά λα ηζνχηαη κε ηξηπιάζηα αληίζηνηρα κεληαία κηζζψκαηα. γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα φζα πξφζσπα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΙΚΑ (ΑΤΔΚΑ Φ21/156/2001 ΦΔΚ 287Β ). δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ν δειψλ λα βεβαηψλεη φηη: δελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε, δελ έρεη παξαπεκθζεί νχηε εθθξεκεί δίθε ζε βάξνο ηνπ, νχηε έρεη θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 59 θαη επφκελα ηνπ Π.Κ. ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα γξάθεη επάλσ ηα ζηνηρεία εθείλνπ πνπ πξνζθέξεη. Σν πνζφ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζα ηζρχεη ε νιφγξαθε πξνζθνξά. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ην πνζνζηφ έθπησζεο κε ην νπνίν απνδέρεηαη λα πσιεί ηα είδε ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηό απηό νθείιεη θαη ειάρηζην λα είλαη ίζν κε 20%. Η έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επίδεημε ηεο ζρεηηθήο θάξηαο κε ηελ νπνία είλαη εθνδηαζκέλν ην πξνζσπηθφ. Γηα ηε ζπκκεηνρή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζα θαηαηίζεληαη: αξρή. Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. ζη) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., Γηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ, νκφξξπζκνο εηαίξνο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία απνηειεί επηζθαιή κηζζσηή. Πξνζθνξέο, πνπ δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Δπηηξνπή. Δπίζεο απνξξίπηνληαη φζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηηκήζεσο ή ππφ αίξεζε. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππ φςε.

4 ζελίδα 4 εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ ε θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηεηξαθόζηα εμήληα επξώ (460,00 ). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ή ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αθξηβή αληίγξαθά ηνπο. Απιά θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ή εγγξάθσλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ζπκκεηέρεη σο θπζηθφ πξφζσπν, ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαηαζέηεη πξνζθνξά ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ππνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά άιιν πξόζσπν, ζα πξέπεη απηό λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. Οκνίσο, αλ θάπνηνο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. Άξζξν 2o Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή 5% επί ηνπ ηξέρνληνο κηζζψκαηνο. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3518/2006, κπνξεί λα παξαηαζεί. Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο έπεηηα απφ ηηο ηπρψλ παξαηάζεηο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δψδεθα (12) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 3%. Μεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ λφκηκσλ παξαηάζεσλ απηήο, ε κίζζσζε ιχεηαη. Αλ ζην κεηαμχ ν εθκηζζσηήο ζειήζεη λα ηδηνρξεζηκνπνηήζεη ην κίζζην, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ε κίζζσζε ιχεηαη ρσξίο επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε. Άξζξν 3ν Τπνρξεώζεηο κηζζσηνύ Ο κηζζσηήο ηνπ Κπιηθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο : α) Να εθδψζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ηνλ πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ. β) Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο Κπιηθείν. Απαγνξεχεηαη απνιχησο νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο απαγνξεχεηαη:

5 ζελίδα 5 ε πψιεζε ζηγαξέησλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία θάζε ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ, ε παξνρή παηγληφραξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟΠΟ θηι. Δπίζεο απαγνξεχνληαη: ε ρξήζε ξαδηνθψλνπ, πηθ-απ, CD, καγλεηνθψλνπ θιπ. ή άιισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ ζφξπβν, ε παξαζθεπή θαγεηψλ θαη πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε πψιεζε εηδψλ ηνπ Κπιηθείνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ή άιινπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ έμσ απφ ηνπο νξηδφκελνπο, ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, εθηφο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Κπιηθείνπ, ε παξακνλή εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ άιισλ αηφκσλ, εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κπιηθείνπ, ε αλάξηεζε, ε ηνηρνθφιιεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλψζεσλ, άλεπ αδείαο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. γ) Να δηαζέηεη πξνο πψιεζε αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα, πξντφληα γάιαθηνο, ζάληνπτηο, ηφζη, επηζηνιφραξηα θαη ινηπά είδε Κπιηθείνπ, φια αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζε πίλαθα, ηνλ νπνίν νθείιεη λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ Κπιηθείνπ. δ) Να δηαηεξεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κπιηθείνπ θαη γχξσ απφ απηφ θαη λα θξνληίδεη γηα ην κάδεκα θαη ηελ απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία αλαθαίληζε, βειηίσζε, πξνζζήθε, επηζθεπή θηι. Αλ φκσο ν κηζζσηήο θάλεη θάηη απφ απηά δελ ζα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαη φηη θάλεη ζα παξακέλεη επί σθειεία ηνπ κηζζίνπ. ε) Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξψο θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια, κεραλήκαηα, φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ. ζη) Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία Κπιηθείνπ αγνξαλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ηφζν πξνο θάζε αξρή, φζν θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. δ) Να δηαηεξεί αλνηθηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν ζε 24σξε βάζε, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, εξγάζηκεο θαη αξγίεο. ε) Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο, ζπλνδνχο θαη αξξψζηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο κε ηα αξκφδηα φξγαλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην Κπιηθείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Να πξνκεζεπηεί θαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ, πέξα απφ ηελ ήδε ππάξρνληα θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Ο θπξίσο ρψξνο λα εμνπιηζηεί κφλν κε πάγθνπο πνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θπιηθείν ζα εμνπιηζζεί κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα επαγγεικαηηθφ ςπγείν, θαθεηηέξα, ζεξκνζάιακν θηι. Σα παξαπάλσ είδε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ηα απνζπλδέζεη κε πξνζνρή θαη λα ηα απνκαθξχλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην κίζζην, εηδ άιισο ζα παξακείλνπλ ζ απηφ ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ.

6 ζελίδα 6 Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δεκηψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν αλάδνρνο γηα ην ιφγν απηφ. η) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, βάζε νδεγηψλ ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πάξεη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηα) Να πξνζιάβεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κπιηθείνπ ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λα ππνβάιιεη έγγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο εθάζηνπ θαη ηηο δηεπζχλζεηο απηψλ θαη φηη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο αληίζεηεο κε ηνπο θαλφλεο επηαμίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θνξνχλ ηελ ίδηα ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία(ην ρξψκα θαη ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο), ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θηι. δηαηάμεηο. Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο ησλ λνζειεπνκέλσλ. ηβ) Να απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε ππάιιειφ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απφιπζε ζα δεηνχζε αηηηνινγεκέλα ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα αθαηαιιειφηεηα, είηε γηα δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ν κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππαιιήινπ απηνχ γηα θάζε απαίηεζή ηνπ (απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα θηι.) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απφιπζε απηή, δεδνκέλνπ φηη ην Ννζνθνκείν θακία ζρέζε δελ ζα έρεη κ απηφλ. ηγ) Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή κεηαβνιή ή θζνξά ηνπ Κπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπο, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κπιηθείνπ ζε θαιή θαηάζηαζε φπσο ζα ηνπο παξαιάβεη εηδάιισο επζχλεηαη γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο. ηδ) Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζην κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ αλψηεξε βία, ζεηζκφ, ππξθαγηά, θινπή, δηείζδπζε πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελψζεσλ ελ γέλεη, παξέκβαζε ή απφθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή απφ άιιν ιφγν πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδψ, σο θαη ησλ δεκηψλ ζπλεπεία απεξγηψλ ή αλαξρηθψλ πξάμεσλ βίαο, νθείιεη δε ν κηζζσηήο λα αζθαιίζεη ην εκπφξεπκά ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κπιηθείνπ γηα θάζε αηηία απφ απηέο πνπ πξναλαθέξνληαη. ηε) Σν θπιηθείν δηαζέηεη πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ηπρφλ φκσο θαθή ιεηηνπξγία ηνπο ή γηα ηπρφλ βιάβε ηνπο θακία επζχλε δελ θέξεη ν

7 ζελίδα 7 εθκηζζσηήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην κίζζην. ηζη) Η θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Η δαπάλε ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ ελδηακέζσλ κεηξεηψλ λεξνχ θαη ξεχκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία. Άξζξν 4 ν Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν κεληαίν κίζζσκα. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν φκσο δελ δεζκεχεηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, αιιά δχλαηαη χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα πξνηηκήζεη άιινλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηφ ζθφπηκν γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο, εθηηκψληαο πξνεγνχκελε ηπρφλ απνδεδεηγκέλε θαθή θαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη ησλ εηαίξσλ, κεηφρσλ θαη λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο, ρσξίο απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ην Γ.. δχλαηαη λα ηνλ επαλαιάβεη. Άξζξν 5 ν Καηάξηηζε ζύκβαζεο-έθπησζε α) Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε επί απνδείμεη παξαιαβήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε αθνχ θαηαζέζεη ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1 παξάγξαθν γ, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. β) Δάλ πεξάζεη άπξαθηνο ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ην Γ.. ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ εηο βάξνο ηνπ. πγρξφλσο εθπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν δηαηεξεί θάζε επηθχιαμε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππαλαρψξεζε ηνπ πιεηνδφηε αλαδφρνπ. Η δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, σο ηπρφλ θαη άιιεο δαπάλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ έθπησην αλάδνρν. Η απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο, θνηλνπνηείηαη ζ απηφλ κε απφδεημε παξαιαβήο.

8 ζελίδα 8 Άξζξν 6 ν Ιζρύο έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο-δγθαηάζηαζε κηζζσηή-καηαβνιή κηζζώκαηνο- Σξόπνο πιεξσκήο Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα βεβαησζεί απφ 3κειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Ννζνθνκείν θαη ε θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο-έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε ε έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ζα μεθηλήζεη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη βάζεη Γξακκαηίνπ Δηζπξάμεσο πξνθαηαβνιηθά θάζε κήλα, ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή κε εκεξνκελία έλαξμεο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Άξζξν 7 ν Δηδηθνί όξνη α) Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ζα απμάλεηαη θάζε κηζζσηηθφ έηνο θαηά 5% επί ηνπ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο. Πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, έπεηηα απφ ηηο ηπρψλ παξαηάζεηο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 3% επί ηνπ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν δηαγσληδόκελνο ζα αλαγξάθεη ην πνζό ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηνπ 1νπ έηνπο θαη ζπγρξόλσο ζα δειώλεη όηη δέρεηαη ηνλ όξν ηεο πνζνζηηαίαο απμήζεσο θαηά ηα αλσηέξσ. Πέξαλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε, ηέιε απνρεηεχζεσο, ραξηνζήκνπ, ΟΓΑ θηι. πνπ αλαινγνχλ ζην κίζζσκα ην νπνίν πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή πνπ ζα νξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ην ηέινο ραξηνζήκνπ & ΟΓΑ επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή εμ νινθιήξνπ, ιφγσ ηνπ φηη ην Ννζνθνκείν απαιιάζζεηαη ηνπ ηέινο ραξηνζήκνπ), ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο Δ.Τ.Α.Θ. θαη Γ.Δ.Η., πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζα νξίζεη ηα Ννζνθνκείν. Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο. β) Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη ε νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, σο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο, ε κεηαηξνπή εηαηξείαο θαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ. γ) Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο θαη βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, λνκίκσλ θξαηήζεσλ & ηειψλ ραξηνζήκνπ. δ) Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο.

9 ζελίδα 9 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995. ε) Ο εθκηζζσηήο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κπιηθείνπ, ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ζχκβαζε απηή ν κηζζσηήο. ζη) Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε απηή δελ πξέπεη νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ. δ) Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο παξνχζεο κίζζσζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη παξαηηείηαη απφ θάζε έλδηθν κέζν, θαζψο θαη απφ ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ηεο ηπρφλ εθδνζείζαο απφθαζεο. ε) Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ κηζζσηή (φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο), ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ. η) Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ. ηα) Σελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο ζα παξαθνινπζεί ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα δηνξίζεη ην Ννζνθνκείν. ηβ) Η αλαθνίλσζε ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο απηήο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζηελ

10 ζελίδα 10 ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί. ηγ) Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει ηδ) ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο ε, ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ 1.500,00 ζηνλ κηζζσηή θαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο ή ηνπ φινπ ηεο εγγχεζεο. ηε) Όηαλ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ εθκηζζσηή, κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. ηζη) Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθψο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε-ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 813/1978, ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995. ηδ) Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζ απηή. ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ην Ννζνθνκείν ξχζκηζε. ηε) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη άιια Κπιηθεία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, εάλ θξίλεη φηη ηνχην ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αξξψζησλ θαη επηζθεπηψλ ηνπο, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη κείσζε κηζζψκαηνο. ηζ) Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη θαηφπηλ ελεξγείαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζεο Γεκφζηαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. θ) Ο πξνο εθκίζζσζε ρψξνο θαη εηδηθά ν ρψξνο πνπ δχλαηαη ν κηζζσηήο λα εθκεηαιιεπηεί είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη κφλνλ, ε θάηνςε ηνπ νπνίνπ απνηππψζεθε ζην Παξάξηεκα 1 ηεο Παξνχζεο. ι)ο κηζζσηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε απηφκαησλ πσιεηψλ (ελδεηθηηθά γηα ηελ πψιεζε αλαςπθηηθψλ, θαθέ, ζάληνπηηο, ζλαθ). Ο αξηζκφο, ν ηξφπνο θαη ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ πνπ ηειηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην Ννζνθνκείν, ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. κ)γηα ηνλ κηζζσηή ηζρχνπλ απαξάβαηα φιεο νη παξαθάησ δηαηάμεηο: N.Γ. 136/1946 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ 202 η α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πξντφλησλ ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, ε ππ αξηζκ. Α2-3249/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1270 η β), ε ππ αξηζκ /293/ ππνπξγηθή απφθαζε θαη ε ππ αξηζκ. Α2-96/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 55 η β.) λ) Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Θεζζαινλίθεο.

11 ζελίδα 11 Οη παξαπάλσ φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα ηζρχνπλ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε παξαηάζεσο ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο σο ανξίζηνπ πιένλ ρξφλνπ. Άξζξν 8 ν ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ην δηαγσληζκφ έγγξαθα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ( Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί).ε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. Η ειεθηξνληθή δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο είλαη δσξεάλ, ελψ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή ν αηηψλ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην πνζφ ησλ δχν επξψ (2,00 ), πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα επηζθέπηεηαη θαη λα γλσξίδεη ηνλ πξνο εθκίζζσζε ρψξν θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε απηνχ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη ηελ θαη ψξα 9:00 π.κ. θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ην γξαθείν Δπηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σει. Δπηθνηλσλίαο θαη ). Θεζζαινλίθε Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΔΡΓΟΤΛΑ

12 ζελίδα 12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σκήκα : Πξνκεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΥΞΡ ΟΠΞΙΖΠΣΝΖΡ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟ

ΔΣΥΞΡ ΟΠΞΙΖΠΣΝΖΡ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟ ΔΣΥΞΡ ΟΠΞΙΖΠΣΝΖΡ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΣΑΜΔΗΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα