ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: FAX: Aξκόδηνο : Ι. ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΓΗ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΔΝΣΔΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ Σ. ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ ΑΡ.1 ΣΗ ΚΧΓΙΚΟ CPV: ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 1. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 2. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Θεζζαινλίθε

2 ζελίδα 2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ 14 ε / ζπλεδξίαζή ηνπ (ζέκα 20 ν ) κε ΑΓΑ: ΒΔΝ ΤΟ πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε γξαπηέο πξνζθνξέο, κε ηε ζπλέρηζε απηψλ ζε πξνθνξηθέο, κε πνζφ εθθίλεζεο ην πνζφ ησλ είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (23.000,00 πξνζθνξά ζε θαηψηεξν πνζφ ζα απνξξηθζεί) γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή ηνπ Κπιηθείνπ, ην νπνίν είλαη εληεηαγκέλν ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα επί ηεο νδνχ η. Κπξηαθίδε. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 68,53 η.κ. (62,91 η.κ. θαζαξά), είλαη δε ηζφγεην κε δχν εηζφδνπο. Κάηνςε ηνπ ρψξνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο. Η φιε θαηαζθεπή πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, θέξεη πιήξε πδξαπιηθή θαη ειεθηξνηερληθή εγθαηάζηαζε έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία, φπσο είδε πγηεηλήο, πάγθν θνπδίλαο, λεξνρχηε, δηαθφπηεο, πξίδεο θηι. Η ππεξεζία γλσζηνπνηεί φηη ην θηίξην δελ έρεη νηθνδνκηθή άδεηα, φκσο ε ππεξεζία δχλαηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ πιεηνδφηε ηζνδχλακα έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ ν πιεηνδφηεο λα εθδψζεη λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα: 9:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Άξζξν 1o πκκεηνρή - Γηθαηνινγεηηθά ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ λα θαηαζέζνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θαη ψξα 9:00 π.κ. ζην αξκφδην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη γλσξίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη θαη φηη γλσξίδνπλ θαιψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 813/1978, ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθεξχζζεηαη ν παξαπάλσ δηαγσληζκφο, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, φηη επηζθέθζεθαλ θαη γλσξίδνπλ ηνλ ππφ εθκίζζσζε ρψξν, ηελ θαηάζηαζε απηνχ θαη φηη απνδέρνληαη φια απηά πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. β) Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνζνχ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ) πνπ ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Η εγγχεζε απηή ζα

3 ζελίδα 3 επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαδεηρζεί ν ζπκκεηάζρσλ σο πιεηνδφηεο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο πιεηνδόηεο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ νθείιεη: Να αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή ανξίζηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ κε ην ηξηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεηαη εηεζίσο, έηζη ψζηε θάζε θνξά λα ηζνχηαη κε ηξηπιάζηα αληίζηνηρα κεληαία κηζζψκαηα. γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα φζα πξφζσπα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΙΚΑ (ΑΤΔΚΑ Φ21/156/2001 ΦΔΚ 287Β ). δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ν δειψλ λα βεβαηψλεη φηη: δελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε, δελ έρεη παξαπεκθζεί νχηε εθθξεκεί δίθε ζε βάξνο ηνπ, νχηε έρεη θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 59 θαη επφκελα ηνπ Π.Κ. ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα γξάθεη επάλσ ηα ζηνηρεία εθείλνπ πνπ πξνζθέξεη. Σν πνζφ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζα ηζρχεη ε νιφγξαθε πξνζθνξά. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ην πνζνζηφ έθπησζεο κε ην νπνίν απνδέρεηαη λα πσιεί ηα είδε ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηό απηό νθείιεη θαη ειάρηζην λα είλαη ίζν κε 20%. Η έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επίδεημε ηεο ζρεηηθήο θάξηαο κε ηελ νπνία είλαη εθνδηαζκέλν ην πξνζσπηθφ. Γηα ηε ζπκκεηνρή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζα θαηαηίζεληαη: αξρή. Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. ζη) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., Γηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ, νκφξξπζκνο εηαίξνο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία απνηειεί επηζθαιή κηζζσηή. Πξνζθνξέο, πνπ δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Δπηηξνπή. Δπίζεο απνξξίπηνληαη φζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηηκήζεσο ή ππφ αίξεζε. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππ φςε.

4 ζελίδα 4 εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ ε θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηεηξαθόζηα εμήληα επξώ (460,00 ). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ή ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αθξηβή αληίγξαθά ηνπο. Απιά θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ή εγγξάθσλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ζπκκεηέρεη σο θπζηθφ πξφζσπν, ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαηαζέηεη πξνζθνξά ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ππνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά άιιν πξόζσπν, ζα πξέπεη απηό λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. Οκνίσο, αλ θάπνηνο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. Άξζξν 2o Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή 5% επί ηνπ ηξέρνληνο κηζζψκαηνο. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3518/2006, κπνξεί λα παξαηαζεί. Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο έπεηηα απφ ηηο ηπρψλ παξαηάζεηο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δψδεθα (12) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 3%. Μεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ λφκηκσλ παξαηάζεσλ απηήο, ε κίζζσζε ιχεηαη. Αλ ζην κεηαμχ ν εθκηζζσηήο ζειήζεη λα ηδηνρξεζηκνπνηήζεη ην κίζζην, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ε κίζζσζε ιχεηαη ρσξίο επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε. Άξζξν 3ν Τπνρξεώζεηο κηζζσηνύ Ο κηζζσηήο ηνπ Κπιηθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο : α) Να εθδψζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ηνλ πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ. β) Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο Κπιηθείν. Απαγνξεχεηαη απνιχησο νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο απαγνξεχεηαη:

5 ζελίδα 5 ε πψιεζε ζηγαξέησλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία θάζε ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ, ε παξνρή παηγληφραξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟΠΟ θηι. Δπίζεο απαγνξεχνληαη: ε ρξήζε ξαδηνθψλνπ, πηθ-απ, CD, καγλεηνθψλνπ θιπ. ή άιισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ ζφξπβν, ε παξαζθεπή θαγεηψλ θαη πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε πψιεζε εηδψλ ηνπ Κπιηθείνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ή άιινπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ έμσ απφ ηνπο νξηδφκελνπο, ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, εθηφο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Κπιηθείνπ, ε παξακνλή εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ άιισλ αηφκσλ, εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κπιηθείνπ, ε αλάξηεζε, ε ηνηρνθφιιεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλψζεσλ, άλεπ αδείαο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. γ) Να δηαζέηεη πξνο πψιεζε αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα, πξντφληα γάιαθηνο, ζάληνπτηο, ηφζη, επηζηνιφραξηα θαη ινηπά είδε Κπιηθείνπ, φια αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζε πίλαθα, ηνλ νπνίν νθείιεη λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ Κπιηθείνπ. δ) Να δηαηεξεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κπιηθείνπ θαη γχξσ απφ απηφ θαη λα θξνληίδεη γηα ην κάδεκα θαη ηελ απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία αλαθαίληζε, βειηίσζε, πξνζζήθε, επηζθεπή θηι. Αλ φκσο ν κηζζσηήο θάλεη θάηη απφ απηά δελ ζα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαη φηη θάλεη ζα παξακέλεη επί σθειεία ηνπ κηζζίνπ. ε) Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξψο θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια, κεραλήκαηα, φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ. ζη) Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία Κπιηθείνπ αγνξαλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ηφζν πξνο θάζε αξρή, φζν θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. δ) Να δηαηεξεί αλνηθηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν ζε 24σξε βάζε, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, εξγάζηκεο θαη αξγίεο. ε) Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο, ζπλνδνχο θαη αξξψζηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο κε ηα αξκφδηα φξγαλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην Κπιηθείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Να πξνκεζεπηεί θαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ, πέξα απφ ηελ ήδε ππάξρνληα θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Ο θπξίσο ρψξνο λα εμνπιηζηεί κφλν κε πάγθνπο πνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θπιηθείν ζα εμνπιηζζεί κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα επαγγεικαηηθφ ςπγείν, θαθεηηέξα, ζεξκνζάιακν θηι. Σα παξαπάλσ είδε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ηα απνζπλδέζεη κε πξνζνρή θαη λα ηα απνκαθξχλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην κίζζην, εηδ άιισο ζα παξακείλνπλ ζ απηφ ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ.

6 ζελίδα 6 Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δεκηψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν αλάδνρνο γηα ην ιφγν απηφ. η) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, βάζε νδεγηψλ ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πάξεη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηα) Να πξνζιάβεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κπιηθείνπ ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λα ππνβάιιεη έγγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο εθάζηνπ θαη ηηο δηεπζχλζεηο απηψλ θαη φηη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο αληίζεηεο κε ηνπο θαλφλεο επηαμίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θνξνχλ ηελ ίδηα ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία(ην ρξψκα θαη ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο), ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θηι. δηαηάμεηο. Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο ησλ λνζειεπνκέλσλ. ηβ) Να απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε ππάιιειφ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απφιπζε ζα δεηνχζε αηηηνινγεκέλα ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα αθαηαιιειφηεηα, είηε γηα δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ν κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππαιιήινπ απηνχ γηα θάζε απαίηεζή ηνπ (απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα θηι.) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απφιπζε απηή, δεδνκέλνπ φηη ην Ννζνθνκείν θακία ζρέζε δελ ζα έρεη κ απηφλ. ηγ) Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή κεηαβνιή ή θζνξά ηνπ Κπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπο, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κπιηθείνπ ζε θαιή θαηάζηαζε φπσο ζα ηνπο παξαιάβεη εηδάιισο επζχλεηαη γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο. ηδ) Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζην κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ αλψηεξε βία, ζεηζκφ, ππξθαγηά, θινπή, δηείζδπζε πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελψζεσλ ελ γέλεη, παξέκβαζε ή απφθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή απφ άιιν ιφγν πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδψ, σο θαη ησλ δεκηψλ ζπλεπεία απεξγηψλ ή αλαξρηθψλ πξάμεσλ βίαο, νθείιεη δε ν κηζζσηήο λα αζθαιίζεη ην εκπφξεπκά ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κπιηθείνπ γηα θάζε αηηία απφ απηέο πνπ πξναλαθέξνληαη. ηε) Σν θπιηθείν δηαζέηεη πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ηπρφλ φκσο θαθή ιεηηνπξγία ηνπο ή γηα ηπρφλ βιάβε ηνπο θακία επζχλε δελ θέξεη ν

7 ζελίδα 7 εθκηζζσηήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην κίζζην. ηζη) Η θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή. Η δαπάλε ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ ελδηακέζσλ κεηξεηψλ λεξνχ θαη ξεχκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία. Άξζξν 4 ν Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν κεληαίν κίζζσκα. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν φκσο δελ δεζκεχεηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, αιιά δχλαηαη χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα πξνηηκήζεη άιινλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηφ ζθφπηκν γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο, εθηηκψληαο πξνεγνχκελε ηπρφλ απνδεδεηγκέλε θαθή θαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη ησλ εηαίξσλ, κεηφρσλ θαη λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο, ρσξίο απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ην Γ.. δχλαηαη λα ηνλ επαλαιάβεη. Άξζξν 5 ν Καηάξηηζε ζύκβαζεο-έθπησζε α) Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε επί απνδείμεη παξαιαβήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε αθνχ θαηαζέζεη ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1 παξάγξαθν γ, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. β) Δάλ πεξάζεη άπξαθηνο ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ην Γ.. ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ εηο βάξνο ηνπ. πγρξφλσο εθπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν δηαηεξεί θάζε επηθχιαμε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππαλαρψξεζε ηνπ πιεηνδφηε αλαδφρνπ. Η δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, σο ηπρφλ θαη άιιεο δαπάλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ έθπησην αλάδνρν. Η απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο, θνηλνπνηείηαη ζ απηφλ κε απφδεημε παξαιαβήο.

8 ζελίδα 8 Άξζξν 6 ν Ιζρύο έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο-δγθαηάζηαζε κηζζσηή-καηαβνιή κηζζώκαηνο- Σξόπνο πιεξσκήο Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα βεβαησζεί απφ 3κειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Ννζνθνκείν θαη ε θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο-έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. ε θάζε πεξίπησζε ε έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ζα μεθηλήζεη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη βάζεη Γξακκαηίνπ Δηζπξάμεσο πξνθαηαβνιηθά θάζε κήλα, ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή κε εκεξνκελία έλαξμεο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Άξζξν 7 ν Δηδηθνί όξνη α) Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ζα απμάλεηαη θάζε κηζζσηηθφ έηνο θαηά 5% επί ηνπ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο. Πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, έπεηηα απφ ηηο ηπρψλ παξαηάζεηο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 3% επί ηνπ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν δηαγσληδόκελνο ζα αλαγξάθεη ην πνζό ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ηνπ 1νπ έηνπο θαη ζπγρξόλσο ζα δειώλεη όηη δέρεηαη ηνλ όξν ηεο πνζνζηηαίαο απμήζεσο θαηά ηα αλσηέξσ. Πέξαλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε, ηέιε απνρεηεχζεσο, ραξηνζήκνπ, ΟΓΑ θηι. πνπ αλαινγνχλ ζην κίζζσκα ην νπνίν πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή πνπ ζα νξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ην ηέινο ραξηνζήκνπ & ΟΓΑ επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή εμ νινθιήξνπ, ιφγσ ηνπ φηη ην Ννζνθνκείν απαιιάζζεηαη ηνπ ηέινο ραξηνζήκνπ), ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο Δ.Τ.Α.Θ. θαη Γ.Δ.Η., πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζα νξίζεη ηα Ννζνθνκείν. Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο. β) Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη ε νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, σο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο, ε κεηαηξνπή εηαηξείαο θαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ. γ) Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο θαη βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, λνκίκσλ θξαηήζεσλ & ηειψλ ραξηνζήκνπ. δ) Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο.

9 ζελίδα 9 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995. ε) Ο εθκηζζσηήο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κπιηθείνπ, ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ζχκβαζε απηή ν κηζζσηήο. ζη) Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε απηή δελ πξέπεη νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ. δ) Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο παξνχζεο κίζζσζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη παξαηηείηαη απφ θάζε έλδηθν κέζν, θαζψο θαη απφ ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ηεο ηπρφλ εθδνζείζαο απφθαζεο. ε) Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ κηζζσηή (φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο), ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ. η) Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ. ηα) Σελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο ζα παξαθνινπζεί ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα δηνξίζεη ην Ννζνθνκείν. ηβ) Η αλαθνίλσζε ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο απηήο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζηελ

10 ζελίδα 10 ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί. ηγ) Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει ηδ) ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο ε, ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ 1.500,00 ζηνλ κηζζσηή θαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο ή ηνπ φινπ ηεο εγγχεζεο. ηε) Όηαλ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ εθκηζζσηή, κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. ηζη) Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθψο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε-ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 813/1978, ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995. ηδ) Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζ απηή. ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ην Ννζνθνκείν ξχζκηζε. ηε) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη άιια Κπιηθεία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, εάλ θξίλεη φηη ηνχην ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αξξψζησλ θαη επηζθεπηψλ ηνπο, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα δεηήζεη κείσζε κηζζψκαηνο. ηζ) Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη θαηφπηλ ελεξγείαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζεο Γεκφζηαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. θ) Ο πξνο εθκίζζσζε ρψξνο θαη εηδηθά ν ρψξνο πνπ δχλαηαη ν κηζζσηήο λα εθκεηαιιεπηεί είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη κφλνλ, ε θάηνςε ηνπ νπνίνπ απνηππψζεθε ζην Παξάξηεκα 1 ηεο Παξνχζεο. ι)ο κηζζσηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε απηφκαησλ πσιεηψλ (ελδεηθηηθά γηα ηελ πψιεζε αλαςπθηηθψλ, θαθέ, ζάληνπηηο, ζλαθ). Ο αξηζκφο, ν ηξφπνο θαη ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ πνπ ηειηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην Ννζνθνκείν, ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. κ)γηα ηνλ κηζζσηή ηζρχνπλ απαξάβαηα φιεο νη παξαθάησ δηαηάμεηο: N.Γ. 136/1946 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ 202 η α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πξντφλησλ ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, ε ππ αξηζκ. Α2-3249/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1270 η β), ε ππ αξηζκ /293/ ππνπξγηθή απφθαζε θαη ε ππ αξηζκ. Α2-96/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 55 η β.) λ) Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Θεζζαινλίθεο.

11 ζελίδα 11 Οη παξαπάλσ φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα ηζρχνπλ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε παξαηάζεσο ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο σο ανξίζηνπ πιένλ ρξφλνπ. Άξζξν 8 ν ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ην δηαγσληζκφ έγγξαθα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.ahepahosp.gr Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί).ε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. Η ειεθηξνληθή δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο είλαη δσξεάλ, ελψ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή ν αηηψλ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην πνζφ ησλ δχν επξψ (2,00 ), πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα επηζθέπηεηαη θαη λα γλσξίδεη ηνλ πξνο εθκίζζσζε ρψξν θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε απηνχ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη ηελ θαη ψξα 9:00 π.κ. θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ην γξαθείν Δπηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σει. Δπηθνηλσλίαο θαη ). Θεζζαινλίθε Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΔΡΓΟΤΛΑ

12 ζελίδα 12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα