Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα, τηλ , Φαξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ειρήνη Κοσμά Αρ. Πρ 1020/274 ΓΠ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Αθήνα, 27/05/2015 FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων». Έχοντας υπ όψιν: I) τις διατάξεις: α) Του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α / ) β) Του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ Α 150/ ) γ) Της υπ αριθ κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 298/Β/85) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠ.Ε.Τ. και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει δ) Του π. δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ε) Του ν. δ. 496/1974 ««Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) στ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ.112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». II) Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ αριθ. 227/ συνεδρίασή του (θέμα 16ο)

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την προκήρυξη, στο πλαίσιο του Έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, Υποέργο 1- «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και καλούμε τις ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΚΚΕ, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, στον 8 ο όροφο καθημερινά έως τις 14:30 μ.μ. από την επομένη της αναρτήσεως της παρούσας μέχρι την έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών, όπως περιγράφονται υπό Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΡΟΣ Α με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 6,500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αντίστοιχα για την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών, όπως περιγράφονται υπό Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΡΟΣ Β με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΚΕ, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, στον 8 ο όροφο την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπ αριθ. πρωτ. 1020/274ΓΠ/ του Έργου «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της ΕΚΕ στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται υπό Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Αθήνα, μέχρι και την και ώρα Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και εντός 15 ημερών από την παραλαβή των υπηρεσιών, εκτός εάν η ροή των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος επιβάλλει την μετάθεσή τους, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, ήτοι ιδίως: 1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των υπηρεσιών είτε για κάθε μέρος χωριστά όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για κάθε μέρος χωριστά. Το ΕΚΚΕ έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει τη σύμβαση, κατά τα ανωτέρω, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να τον ματαιώσει. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

3 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά υποβάλλεται εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε κλειστό φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία 2. Ο πλήρης τίτλος του αρμόδιου φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) 3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4. Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του νομίμου εκπροσώπου τους, εφ όσον πρόκειται για εταιρεία. 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρία 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα κατά τα τελευταία έτη (π. χ., βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και αντίστοιχες συμβάσεις), από τα οποία θα αποδεικνύεται πλήρως η ζητούμενη εμπειρία τους 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία: να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και πως κατά την κατάρτιση της προσφοράς έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται, να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς : α. δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή, β. δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχουν κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, γ. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο. Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι τελικές μετά από οποιοδήποτε έκπτωση ή μείωση. Θα αναγράφονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά που : δεν αντιστοιχεί επακριβώς στις ζητούμενες ποσότητες,

4 δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» στο οποίο θα υποβάλλονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους. Συγκεκριμένα ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων : αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται από την παρούσα πρόσκληση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην παρούσα. Επίσης, συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω: 1. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 2. Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μέχρι Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στο ΕΚΚΕ και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 5. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους του ΕΚΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 6. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 7. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του πδ 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης

5 απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 ). 8. Οι προσφορές φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 9. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αποκλειστικά η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Ανακοίνωσης. 11. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 12. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά / στοιχεία που περιέχει, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται εν συνεχεία είτε σε εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων-προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές τις προσφορές που είναι μικρότερες του 85% της διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στο ΔΣ του ΕΚΚΕ, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. 13. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 14. Το ΕΚΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους είτε να τον ματαιώσει. 15. Σε περίπτωση κενού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πδ 118/07.

6 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΣ Α - Catering : καφές - μπουφέ Υπογραμμίζεται πως η οικονομική προσφορά θα είναι κατ άτομο και συνολική για το σύνολο των ατόμων όπως σε κάθε περίπτωση περιγράφεται, τουτέστιν θα αντιστοιχεί στον αριθμό των ατόμων όπως περιγράφονται κάθε φορά και θα περιλαμβάνει κατ έλάχιστον τα όσα περιγράφονται κάθε φορά στον παρακάτω Πίνακα. Τέλος με ευθύνη του αναδόχου να συμπεριλαμβάνονται: όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, τα απαραίτητα σκεύη κουζίνας, η μεταφορά στο χώρο, οι σερβιτόροι για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η αμοιβή του προσωπικού. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών Η ανάθεση στον ανάδοχο θα αφορά στο διάστημα: Ιούνιος Οκτώβριος Χρόνος και τόπος παράδοσης Τα τρόφιμα (ήτοι καφές, κεράσματα, φαγητό) θα παραδίδονται στους χώρους των δράσεων, από προσωπικό και μέσα του ανάδοχου και με έξοδα που θα επιβαρύνουν τον ίδιο, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές. Η παράδοση του καφέ και του φαγητού θα γίνεται σε ώρες που θα καθορίσει ο φορέας υλοποίησης του Έργου. Αντικείμενο Τεχνικές προδιαγραφές Α. Προβλέπεται η διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Αθήνα με θέμα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη διαπραγμάτευση των προοπτικών δράσεων ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων. Στο Διεθνές Συνέδριο θα προσκληθούν να συμμετάσχουν, ενδεικτικά, στελέχη της κοινοπραξίας, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, εξειδικευμένοι επιστήμονες στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εσωτερικού και εξωτερικού, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Δήμου Αθηναίων, στελέχη οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, στελέχη των νομικών προσώπων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι: η κάλυψη των δαπανών catering για καφέ, κεράσματα-γλυκά για άτομα, η κάλυψη των δαπανών για ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι για άτομα, και για γεύμαμπουφέ στο κλείσιμο του Συνεδρίου για άτομα. Β. Προβλέπεται η διεξαγωγή δύο (2) Ημερίδων Ευαισθητοποίησης για τη διάχυση των αρχών, των στόχων και των δράσεων του Έργου, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου η οποία θα απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ, και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η οποία θα απευθύνεται σε στελέχη των νομικών προσώπων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΚοινΣΕπ) και στελέχη ΜΚΟ. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι: η κάλυψη των δαπανών catering για καφέ (συνεχόμενος), κεράσματα-γλυκά για τουλάχιστον 40 άτομα (ανά ημέρα).

7 Τεχνικές Προδιαγραφές για catering 1. Διάλειμμα Καφέ : ο καφές θα είναι συνεχόμενος 2. Διάλειμμα Καφέ θα περιλαμβάνει: Καφέδες και ροφήματα: καφέ φίλτρου, χυμός, εμφιαλωμένο νερό Γλυκά κεράσματα: διάφορα κέικ, βουτήματα Αλμυρά κεράσματα: τυροπιτάκια, τοστ, πιτσάκια 3. Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα μπουφέ θα προσφερθεί σε ενδιάμεσο διάλειμμα όπως αυτό ορισθεί από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου (ενδεικτικά 14:30), και το γεύμαμπουφέ στο τέλος του Συνεδρίου. Το μεν πρώτο θα περιλαμβάνει: σάντουιτς, σφολιάτες, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, και το δεύτερο θα περιλαμβάνει: κρύα και ζεστά πιάτα (πέννες, κεφτεδάκια, τυροπιτάκια, ψαροκροκέτες, μπόμπες, χοιρινό ψητό, παστίτσιο, πατάτες στο φούρνο, ριζότο, σαλάτα αγγουροντομάτα, καλάθι με διάφορα ψωμάκια, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά (Fanta, coca cola, sprite), κρασί. Η προσφορά καφέ για το Συνέδριο και τις δύο (2) Ημερίδες Ευαισθητοποίησης θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες ατόμων για το Συνέδριο και 80 (40 x 2) γα τις Ημερίδες. Τα γεύματα του Συνεδρίου θα πρέπει να καλύπτουν ανάγκες ατόμων. ΜΕΡΟΣ Β - Οργάνωση και υποστήριξη διεξαγωγής: α. Διεθνούς Συνεδρίου, β. δύο (2) Ημερίδων ευαισθητοποίησης, γ. τριών (3) Σεμιναρίων, δ. τριών (3) Εργαστηρίων Διάρκεια παροχής υπηρεσιών Η ανάθεση στον ανάδοχο θα αφορά στο διάστημα: Ιούνιος Οκτώβριος Αντικείμενο Τεχνικές προδιαγραφές 1. Οργάνωση και υποστήριξη διεξαγωγής Διεθνούς Συνεδρίου Υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας του Έργου στην οργάνωση και διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Αθήνα με θέμα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη διαπραγμάτευση των προοπτικών δράσεων ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων. Στο Διεθνές Συνέδριο θα προσκληθούν να συμμετάσχουν, ενδεικτικά, στελέχη της κοινοπραξίας, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, εξειδικευμένοι επιστήμονες στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εσωτερικού και εξωτερικού, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Δήμου Αθηναίων, στελέχη οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, στελέχη των νομικών προσώπων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι: ο σχεδιασμός και η παραγωγή πρόσκλησης και ηλεκτρονικής της αποστολής στους αποδέκτες, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της ο σχεδιασμός και η παραγωγή αφίσας (μακέτα) προβολής του Συνεδρίου και εκτύπωση ορισμένων τεμαχίων, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της ο σχεδιασμός και η εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης Συνεδρίου η δημιουργία folder για τους συμμετέχοντες (τα οποίο θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, περιλήψεις εισηγήσεων στην

8 ελληνική και αγγλική γλώσσα, τετράδιο σημειώσεων, στυλό, τρίπτυχο φυλλάδιο/α του έργου (το/α οποίο/α θα διαθέσει το ΕΚΚΕ) η προβολή του Συνεδρίου στον ηλεκτρονικό τύπο (Δελτία Τύπου), σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της η φωτογραφική κάλυψη του Συνεδρίου η βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου η κάλυψη δαπανών μετακίνησης δύο συνέδρων προσκεκλημένων στην Αθήνα για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο (ήτοι αεροπορικά εισιτήρια από χώρες της ΕΕ) η κάλυψη δαπανών διαμονής περιλαμβανομένης και της διατροφής δύο συνέδρων στην Αθήνα σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης την προηγούμενη ημέρα αυτής του Διεθνούς Συνεδρίου (Ξενοδοχείο 3 Αστέρων) η κάλυψη μικροφωνικής υποστήριξης και σχετικού τεχνολογικού υποστηρικτικού εξοπλισμού η ενοικίαση αίθουσας σε μεγάλο Ξενοδοχείο (Ξενοδοχείο 4 Αστέρων) στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Αίθουσα χωρητικότητας 100 ατόμων. Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου ο ανάδοχος θα παραδώσει Φάκελο Συνεδρίου ο οποίος θα περιλαμβάνει σύντομη έκθεση του Συνεδρίου με επισυναπτόμενα: πρόσκληση, πρόγραμμα, υλικό που διανεμήθηκε, στοιχεία προβολής του Συνεδρίου στα ΜΜΕ (Δελτία Τύπου, καταχωρήσεις σε ιστοτόπους, δημοσιεύματα τύπου), κατάλογος στοιχείων φορέων και ΜΜΕ στους οποίους διαχύθηκε το Συνέδριο, κατάλογος με στοιχεία προσκεκλημένων, υπογεγραμμένους καταλόγους με στοιχεία των συμμετεχόντων. Ο φάκελος θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 2. Οργάνωση και Υποστήριξη δύο (2) Ημερίδων ευαισθητοποίησης Οργάνωση και υποστήριξη δύο (2) Ημερίδων Ευαισθητοποίησης για τη διάχυση των αρχών, των στόχων και των δράσεων του Έργου, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου η οποία θα απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ, και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η οποία θα απευθύνεται σε στελέχη των νομικών προσώπων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΚοινΣΕΠ) και στελέχη ΜΚΟ. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι: ο σχεδιασμός και η παραγωγή πρόσκλησης και ηλεκτρονικής της αποστολής στους αποδέκτες, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της ο σχεδιασμός και η παραγωγή αφίσας (μακέτα) προβολής των Ημερίδων και εκτύπωση ορισμένων τεμαχίων, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της η προβολή του Συνεδρίου στον ηλεκτρονικό τύπο, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της η δημιουργία folder για τους συμμετέχοντες (το οποίο θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ημερίδας, τετράδιο σημειώσεων, στυλό, τρίπτυχο φυλλάδιο του έργου (το/α οποίο/α θα διαθέσει το ΕΚΚΕ) η φωτογραφική κάλυψη η κάλυψη μικροφωνικής υποστήριξης και σχετικού τεχνολογικού υποστηρικτικού εξοπλισμού η ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 40 ατόμων (για κάθε Ημερίδα).

9 Με την ολοκλήρωση των Ημερίδων ο ανάδοχος θα παραδώσει Φάκελο Ημερίδων ο οποίος θα περιλαμβάνει σύντομη έκθεση των Ημερίδων με επισυναπτόμενα: πρόσκληση, πρόγραμμα, υλικό που διανεμήθηκε, στοιχεία προβολής των Ημερίδων στα ΜΜΕ (Δελτία Τύπου, καταχωρήσεις σε ιστοτόπους, δημοσιεύματα τύπου), κατάλογος στοιχείων φορέων και ΜΜΕ στους οποίους διαχύθηκαν οι Ημερίδες, κατάλογος με στοιχεία προσκεκλημένων, υπογεγραμμένους καταλόγους με στοιχεία των συμμετεχόντων. Ο φάκελος θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 3. Οργάνωση και Υποστήριξη τριών (3) Σεμιναρίων Ενημέρωσης και τριών (3) Εργαστηρίων Διεξαγωγή τριών (3) Σεμιναρίων ενημέρωσης σε στελέχη ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων με αντικείμενο «Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων ΕΚΕ σε τοπικό επίπεδο» θα απευθύνονται σε κατ ελάχιστον 25 άτομα ανά σεμινάριο (25 x 3). Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τα μέσα Ιουνίου και μετά έως τα τέλη Ιουλίου. Η διάρκεια του κάθε Σεμιναρίου θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώρες (ενδεικτικά: 16:00 21:00) συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου διαλείμματος. Διεξαγωγή τριών (3) Εργαστήριων σε στελέχη των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με αντικείμενο «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας». Τα Εργαστήρια θα απευθύνονται σε κατ ελάχιστον 25 άτομα ανά εργαστήριο (25 x 3). Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Ιούλιο. Η διάρκειά του κάθε Εργαστηρίου θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώρες (ενδεικτικά: 16:00 21:00) συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου διαλείμματος. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι παρόμοιες και για τα Σεμινάρια και για τα Εργαστήρια, και συγκεκριμένα: ο σχεδιασμός και η παραγωγή πρόσκλησης και ηλεκτρονικής της αποστολής στους αντίστοιχους αποδέκτες κάθε φορά, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της ο σχεδιασμός και η παραγωγή αφίσας (μακέτα) προβολής των παραπάνω και η εκτύπωση ορισμένων τεμαχίων, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της η προβολή των παραπάνω στον ηλεκτρονικό τύπο, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της η δημιουργία folder για τους συμμετέχοντες (τα οποίο θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τετράδιο σημειώσεων, στυλό, τρίπτυχο φυλλάδιο του έργου (το/α οποίο/α θα διαθέσει το ΕΚΚΕ) η φωτογραφική κάλυψη. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων και Εργαστηρίων ο ανάδοχος θα παραδώσει Φάκελο Σεμιναρίων και Φάκελο Εργαστηρίων οι οποίοι θα περιλαμβάνουν σύντομη έκθεση των Σεμιναρίων και Εργαστηρίων αντίστοιχα με επισυναπτόμενα: πρόσκληση, πρόγραμμα, υλικό που διανεμήθηκε, στοιχεία προβολής των παραπάνω στα ΜΜΕ (Δελτία Τύπου, καταχωρήσεις σε ιστοτόπους, δημοσιεύματα τύπου), κατάλογος στοιχείων φορέων και ΜΜΕ στους οποίους διαχύθηκαν τα παραπάνω, κατάλογος με στοιχεία προσκεκλημένων, υπογεγραμμένους καταλόγους με στοιχεία των συμμετεχόντων. Ο φάκελος θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

10 Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ CATERING Α/Α Εκδήλωση ΕΙΔΟΣ κατ ελάχιστον ΣΥΝΟΛΟ 1 (Χωρίς ΦΠΑ) Α Διεθνές Συνέδριο Συνεχόμενος καφές Β για 100 άτομα Καφές Χυμός Εμφιαλωμένο νερό Κεικ - βουτήματα Τυροπιτάκια, τοστ, πιτσάκια ΣΥΝΟΛΟ (1) Ελαφρύ γεύμα Σάντουιτς, σφολιάτες ΣΥΝΟΛΟ 2 (Χωρίς ΦΠΑ) Αναψυκτικά Εμφιαλωμένο νερό ΣΥΝΟΛΟ (2) Γεύμα μπουφέ Πέννες ΣΥΝΟΛΟ 3 (Χωρίς ΦΠΑ) Κεφτεδάκια Τυροπιτάκια Ψαροκροκέτες Μπόμπες Χοιρινό ψητό Παστίτσιο Πατάτες στο φούρνο Ριζότο Σαλάτα αγγουροντομάτα Καλάθι με διάφορα ψωμάκια Εμφιαλωμένο νερό Αναψυκτικά (Fanta, coca cola, sprite) Κρασί Απασχόληση, εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ (3) Δύο (2) Ημερίδες για 40 άτομα ανά Ημερίδα Συνεχόμενος καφές Χυμός Εμφιαλωμένο νερό Κεικ - βουτήματα Τυροπιτάκια, τοστ, πιτσάκια Απασχόληση, εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ (4) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 (Χωρίς ΦΠΑ)

11 ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ α. Διεθνούς Συνεδρίου, β. δύο (2) Ημερίδων ευαισθητοποίησης, γ. τριών (3) Σεμιναρίων, δ. τριών (3) Εργαστηρίων Α Διεθνές Συνέδριο για 100 άτομα Σχεδιασμός παραγωγή προσκλήσεων Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων (folder) και έντυπου υλικού, στυλό, κλπ Σχεδιασμός και εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης Δελτία τύπου, δημοσίευση σε ηλεκτρονικό τύπο Ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων και εξοπλισμός Φωτογράφιση / βιντεοσκόπηση Μετακίνηση συνεργατών (2 άτομα) Διαμονή συνεργατών και διατροφή (2 άτομα) Οργάνωση (έξοδα επικοινωνίας & απασχόλησης) ΣΥΝΟΛΟ (1) ΣΥΝΟΛΟ 1 (Χωρίς ΦΠΑ) Β Δύο (2) Ημερίδες για 40 άτομα ανά Ημερίδα Σχεδιασμός παραγωγή προσκλήσεων ΣΥΝΟΛΟ 2 (Χωρίς ΦΠΑ) Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων (folder) και έντυπου υλικού, στυλό, κλπ Σχεδιασμός και εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης Δελτία τύπου, δημοσίευση σε ηλεκτρονικό τύπο Φωτογράφιση Οργάνωση (έξοδα επικοινωνίας & απασχόλησης)

12 Ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 40 ατόμων και εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ (2) Γ Σεμινάρια (3) και Εργαστήρια (3) Σχεδιασμός παραγωγή προσκλήσεων ΣΥΝΟΛΟ 3 (Χωρίς ΦΠΑ) Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων (folder) και έντυπου υλικού, στυλό, κλπ Σχεδιασμός και εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης Δελτία τύπου, δημοσίευση σε ηλεκτρονικό τύπο Φωτογράφιση Οργάνωση (έξοδα επικοινωνίας & απασχόλησης) ΣΥΝΟΛΟ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής Εσωτερική Διανομή Γραφείο Προέδρου Δ/νση Διοικητικού Ειδικός Λογαριασμός Επιστημονικός Υπεύθυνος

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 27/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/1620 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26.08.2014 Αρ. Πρωτ.: 3643

Άρτα, 26.08.2014 Αρ. Πρωτ.: 3643 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr Πληροφορίες: Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 17.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 1753

Άρτα, 17.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 1753 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα