Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τ ΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» Το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» του Δήμου Ορεστιάδας έχοντας υπ όψιν: τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α). τις διατάξεις των άρθρων 201, 239 & 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ116/2006 τεύχος Α). τις διατάξεις των άρθρων 1 & 10 του Π.Δ. 270/81 «Περί ορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων ή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακίνητων πραγμάτων». την υπ' αριθμόν 194/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την εκμετάλλευση του κυλικείου στο νέο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» και τους όρους αυτής και για τον καθορισμό των προϊόντων και των τιμών πώλησης των στα κυλικεία ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμετάλλευση κυλικείου, στεγασμένου εντός του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον 3μελους επιτροπής βάση της υπ αριθμ. 174/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Ορεστιάδας, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μπαρμπούδη Αλέξανδρο και δύο μέλη, την κ. Κεσούδη Παναγιώτα και τον κ. Βαρσαμακίδη Δημήτριο. ΑΡΘΡΟ 1 ον : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 1.-Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός φανερός και προφορικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/ Ενσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφερόμενων, δεν γίνονται δεκτές. 3.-Για να γίνει δεκτός κάποιος από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών του ΚΚΠΑΑΔΟ που συστάθηκε με την υπ αριθ. 174/2014 απόφαση ΔΣ ΚΚΠΑΑΔΟ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως πλειοδότης στην δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. τους όρους της

2 β) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αξιόποινη πράξη που τον εμποδίζει να εκδώσει στο όνομά του άδεια λειτουργίας καταστήματος. (γ)βεβαίωση του Δήμου Ορεστιάδας ότι δεν οφείλει στο Δήμο ο ίδιος και ο εγγυητής του. (δ)απόσπασμα ποινικού μητρώου του ίδιου και του εγγυητή του. (ε)φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. (στ)φορολογική ενημερότητα του ίδιου. (ζ) Εγγύηση συμμετοχής με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για παρακατάθεση σε αυτόν από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται ως εγγυοδοσίες, που θα απευθύνεται προς το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Εκμίσθωση κυλικείου στο Νέο Κλειστό γυμναστήριο-νίκος Σαμαράς»ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10 του δωδεκαπλασίου οριζόμενου στην προκήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, ήτοι : Νέο Κλειστό Γυμναστήριο (Νίκος Σαμαράς) 180,00 ευρώ Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες μετά το τέλος της δημοπρασίας. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στην δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. (η) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας, καθώς επίσης και το μισθωτήριο έγγραφο / σύμβαση και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του όρου έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός στη δημοπρασία. (θ) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό εγγράφως στην Επιτροπή Δημοπρασίας πριν την έναρξη αυτής, στην οποία θα πρέπει να παρουσιάσει το απαιτούμενο νόμιμο πληρεξούσιο (όχι εξουσιοδότηση). (ι)αυτός που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. (κ) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. (λ)κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία εάν δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. (μ)τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. Για τα νομικά πρόσωπα Για τα νομικά πρόσωπα, θα προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν εταιρία και τους νόμιμους εκπροσώπους της, καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης και της εκπροσώπησης της εταιρίας στη συγκεκριμένη δημοπρασία (απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή στη δημοπρασία ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης).

3 ΑΡΘΡΟ 2 ον : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται παρά της επιτροπής, υπό του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. ΑΡΘΡΟ 3 ον :ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δημοπρασία θα γίνει στις ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του ΚΚΠΑΑΔΟ που συστάθηκε με την υπ αριθ. 174/2014 απόφαση ΔΣ, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών από ώρα 10:00 π.μ μέχρι 11:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο-Εθνομαρτύρων 98-Ορεστιάδα μη γενόμενης δεκτής καμίας εκπρόθεσμα κατατεθείσας προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 ον : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα προκήρυξη δημοπρασίας και συγγραφής των όρων συμμετοχής σε αυτήν και των σχετικών με αυτήν υποχρεώσεων θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Προέδρου όπως ακριβώς είναι στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΚΚΠΑΑΔΟ στο διαδίκτυο και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΚΠΑΑΔΟ και στο Δήμο Ορεστιάδας και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Μεθόριος Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 5 ον : ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος του μισθίου που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 150,00 ευρώ. Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά δέκα (10) ευρώ τουλάχιστον, απαγορευόμενης μικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 ον : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας συντάσσονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΑΑΔΟ και των εποπτευόντων αυτό φορέων, ήτοι της

4 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Σε περίπτωση δε μη τελικής έγκρισης, ο τελευταίος πλειοδότης καμία αποζημίωση δεν δικαιούται. ΑΡΘΡΟ 7 ον : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος της σε αυτόν, να προσέλθει στα γραφεία της Διοικητικής έδρας του ΚΚΠΑΑΔΟ για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον εγγυητή του, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 1 της παρούσας. Από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. ΑΡΘΡΟ 8 ον : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η μίσθωση αρχίζει από την εγκατάσταση του μισθωτή στο κυλικείο που αποδεικνύεται από το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και θα ισχύει για δύο (2) έτη χωρίς δικαίωμα παράτασης. Με την λήξη της προαναφερόμενης χρονικής διάρκειας ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μισθίο στον εκμισθωτή. ΑΡΘΡΟ 9 ον : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 1.-Τα μισθώματα για το πρώτο τρίμηνο θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου προκαταβολή από τον πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. Τα μισθώματα για τις επόμενες δόσεις ανά μήνα θα κατατίθενται κάθε τέλος του μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ του νομικού προσώπου παραμένει κλειστό για κάποιο χρονικό διάστημα το νέο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» λόγω εργασιών συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα καταβάλλεται το μίσθωμα. Η απαλλαγή θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μη καταβολής μισθώματος. 2.-Η καθυστέρηση καταβολής μισθώματος πέραν των τριών μηνών συνεπάγεται την κήρυξη του μισθωτή ως έκπτωτου με όλες τις νόμιμες εξ αυτού συνέπειες (άρθ. 16 της παρούσας). 3.-Κάθε οφειλή του μισθωτή προς το Ν.Π.Δ.Δ. εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων αλλά και με κάθε άλλη διαδικασία, ακόμη και αθροιστικά. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής αποτελεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα. 4.-Ο μισθωτής ενάγεται και ενάγει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία και καθίστανται μόνα αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει με το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ορεστιάδας σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 10 ον : ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Η μείωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο, παρεκτός ειδικών περιπτώσεων εκτάκτων προσωπικών αναγκών και συνθηκών διαβίωσης του μισθωτή, για την οποία θα αποφασίζει έτσι κι αλλιώς το ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ. ΑΡΘΡΟ 11 ον : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Το ΚΚΠΑΑΔΟ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων, θεωρούμενης γνωστής στον μισθωτή τόσο της πραγματικής όσο και της νομικής κατάστασης αυτών.

5 ΑΡΘΡΟ 12 ον : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όρια αυτού, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση ευθυνόμενος σε αποζημίωση σε αντίθετη περίπτωση. Σε περιπτώσεις σαν τις προαναφερόμενες, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως το ΚΚΠΑΑΔΟ, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 13 ον : ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.-Το εκμισθούμενο ακίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό του και μόνον, δηλαδή ως κυλικείο και αυτός (ο μισθωτής) θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε άλλη χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό του απαγορεύεται. 2.-Ο μισθωτής επίσης υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, υποχρεούμενος πριν από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Ορεστιάδας για την έκδοση της κατά νόμο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κυλικείου, τους όρους της οποίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα. 3.-Ο πλειοδότης-μισθωτής έχει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται κάθε επαγγελματίας-εκμεταλλευτής παρόμοιων καταστημάτων. 4.-Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καθαρίζει εντός του κυλικείου,τον περιβάλλοντα χώρο εκτός του κυλικείου (προθάλαμος) καθώς επίσης τις κερκίδες και τα W.C πλησίον του κυλικείου. 5.-Οι δαπάνες καθαριότητας (απορρυπαντικά-χαρτί κουζίνας-χαρτί υγείαςχαρτοπετσέτες-χειροπετσέτες-τραπεζομάντηλα κτλ), οι δαπάνες συντήρησης και φυσιολογικών φθορών του κτιρίου και του εξοπλισμού (βλάβες σε ηλεκτρολογικάηλεκτρικά-ελαιοχρωματισμοί κλπ), οι συνδρομές NOVA &ΟΤΕ ΤV, τηλεφωνικά τέλη, η τοποθέτηση συναγερμού καθώς και η αδειοδότηση-μελέτη πυρασφάλειας θα βαρύνουν τον μισθωτή. 6.-Οι δαπάνες ύδρευσης και θέρμανσης θα βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο). ΑΡΘΡΟ 14 ον : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.-Ο πλειοδότης-μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μισθίο στην κατάσταση στην οποία το παραλαμβάνει, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται, χωρίς να έχει δικαίωμα να κάνει καμία μεταβολή της κατάστασης του, αν δεν έχει άδεια του εκμισθωτή. Για κάθε αναγκαία και απαραίτητη μεταβολή της κατάστασης του μισθίου, απαιτείται έγγραφη άδεια από το ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας που εκδίδει σχετική πολεοδομική άδεια και επιβλέπει τις εργασίες, διατηρώντας το δικαίωμα επέμβασης επί τυχόν κακοτεχνιών ή επιβλαβών για τα μισθία εργασιών. 2.-Σε περίπτωση που ο μισθωτής κάνει τέτοιες εργασίες χωρίς την προαναφερόμενη άδεια και διαδικασίες, αυτό συνιστά λόγο έξωσης του. 3.-Για τυχόν εργασίες απλής συντήρησης των μισθίων, ο μισθωτής συνεργάζεται με το Τμήμα συντήρησης του ΚΚΠΑΑΔΟ. 4.-Οι βελτιώσεις που τυχόν γίνουν θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα παραμείνουν σε όφελος των μισθίων μετά την λήξη της σύμβασης μίσθωσης, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. 5.-Το ΚΚΠΑΑΔΟ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μισθίο και την οποίαν ο μισθωτής γνώρισε έγκαιρα πριν υπογράψει σύμβαση.

6 ΑΡΘΡΟ 15 ον : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωση ή για οποιοδήποτε λόγο παραχώρηση της χρήσης του εκμισθωμένου ακινήτου από τον μισθωτή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου για την χρήση του εν λόγω ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 16 ον : ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Εκπρόσωπος του ΚΚΠΑΑΔΟ δικαιούται σε κατάλληλες ημέρες και ώρες και μετά από συμφωνία με τον μισθωτή για το πότε, να επισκέπτεται το μισθίο και να τα επιθεωρεί λεπτομερώς. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να τον επιθεωρήσει ο εκμισθωτής ή να αποδεχτεί τις εργασίες που αυτός του προτείνει, αυτό συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 17 ον : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1.- Ολοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης ή παράβαση υποχρεώσεων του μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη λύση της σχετικής σύμβασης και επανάληψη της δημοπρασίας. Κατά της απόφασης και αν δεν αποκλείεται από όρο της σύμβασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης στον μισθωτή. Η κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: α)εκπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου προς το Ν.Π.Δ.Δ. β)ο έκπτωτος χάνει κάθε συμβατικό δικαίωμά του και κάθε απαίτηση του από εκτέλεση έργων. Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στο Ν.Π.Δ.Δ τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται στο δεκαπλάσιο(10πλάσιο) της κατατεθείσας εγγύησης της σύμβασης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επίσης αποβάλλεται με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, είτε με τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης δυστροπούντων μισθωτών, των παραπάνω λαμβανόμενων αθροιστικά και ταυτόχρονα ακόμα. Επίσης σε περίπτωση που ο πλειοδότης δηλώσει παραίτηση πριν την έγκριση των πρακτικών θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο το διπλάσιο της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε. ΑΡΘΡΟ 18 ον : ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1.-Κατά την λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το εκμισθωμένο ακίνητο τουλάχιστον στην κατάσταση την οποίαν το παρέλαβε, υπογράφοντας γιαυτό σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας. Η παράδοση του ακινήτου θα θεωρηθεί ότι έγινε μετά την υπογραφή του άνω πρωτοκόλλου. 2.-Ο μισθωτής οφείλει πριν αποδώσει το εκμισθωμένο ακίνητο να αποκαταστήσει με έξοδα του τις φθορές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του και τις οποίες θα διαπιστώσει με σχετική πράξη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το ΚΚΠΑΑΔΟ θα παραλάβει το ακίνητο μετά την ως ανωτέρω αποκατάσταση τυχόν φθορών του. 3.-Κατά την διάρκεια της αποκατάστασης των εν λόγω φθορών θα θεωρείται ότι ο μισθωτής κατέχει το ακίνητο και θα υποστεί τις όποιες συνέπειες προκύψουν από αυτή την κατοχή για κάθε τυχόν ζημιά του εκμισθωτή.

7 ΑΡΘΡΟ 19 ον : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.-Σκοπός της λειτουργίας του κυλικείου του ΚΚΠΑΑΔΟ είναι να δημιουργηθεί ευχάριστος χώρος διαμονής για τους αθλούμενους ή τους συμμετέχοντες σε άλλες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του. 2.-Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καθαρίζει εντός του κυλικείου,τον περιβάλλοντα χώρο εκτός του κυλικείου (προθάλαμος) καθώς επίσης τις κερκίδες και τα W.C πλησίον του κυλικείου. 3.-Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει, επιπλώσει και προπαρασκευάσει το μισθίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους επισκέπτες και αθλούμενους του ΚΚΠΑΑΔΟ κάθε μέρα, καλύπτοντας τις αθλητικές ή καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές διοργανώσεις όποτε και αν αυτές γίνονται και χρησιμοποιώντας το κυλικείο ακόμα και εντός των κερκίδων. 4.-Στο κυλικείο απαγορεύεται να παρασκευάζεται ζεστό φαγητό, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως χώρος ζεστάματος κρύου φαγητού (μπορεί να κατέχει / χρησιμοποιεί φούρνο μικροκυμάτων) και μπορεί να προσφέρει κρύο πιάτο ή κρύο φαγητό. 5.-Τα είδη τα οποία επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να προσφέρονται στα κυλικεία, είναι κυρίως νερό, ισοτονικά ποτά, ζεστός και κρύος καφές, αναψυκτικά, είδη τυποποιημένων σνακς και γλυκών ή σάντουιτς και χυμοί φρούτων. Η δε ποιότητα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι αρίστη, ενώ τυχόν ασυνέπεια στην ποιότητα που θα διαπιστώνεται πρώτη φορά θα επισημαίνεται εγγράφως στον μισθωτή. Σε περίπτωση επανάληψης θα καταγγέλλεται η σύμβαση μίσθωσης. Η δε μέγιστη ανά είδος τιμολόγηση ορισμένων εκ των προαναφερομένων θα είναι ως εξής : Αναψυκτικά, σόδες, νερό εμφιαλωμένο μεγάλο Νερό εμφιαλωμένο μικρό Ελληνικός καφές μονός 1.00, ελληνικός καφές διπλός νεσκαφέ φραπέ τσάι κλασικό ή πράσινο σοκολάτα 1.50, παγωτά τυρόπιτες παιδικά σνακς μπουγάτσα κρουασάν και παρεμφερή Γλυκίσματα που προσφέρονται και στο χέρι τυλιγμένα σε χαρτί (κοκ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες κ.λ.π.) Η τιμή πώλησης άλλων πριν των ανωτέρω προϊόντων θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της αγορανομίας, ενώ σε κάθε περίπτωση για την έγκριση προσφοράς τους θα απαιτείται έγγραφη άδεια του ΚΚΠΑΑΔΟ. 6.-Το κυλικείο θα λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης ώρας λειτουργίας τους, τις ώρες λειτουργίας του ΚΚΠΑΑΔΟ όπως αυτές αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΠΑΑΔΟ και τον νόμο. Ωστόσο ειδικότερα ορίζεται ότι εκτός από τις τακτικές ώρες λειτουργίας του ΚΚΠΑΑΔΟ που είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το κυλικείο υποχρεούται να λειτουργεί και κατά την πραγματοποίηση αθλητικών ή κάθε είδους εκδηλώσεων του ΚΚΠΑΑΔΟ στους χώρους των γηπέδων και γυμναστηρίων του, ακόμα και Σάββατο ή Κυριακή. 7.-Απαγορεύεται το κάπνισμα τόσο στο κυλικείο όσο και σε κάθε χώρο που χρησιμοποιείται από τον μισθωτή του κυλικείου, εκτός των υπαίθριων χώρων και στους εξωτερικούς χώρους που θα έχουν σημανθεί γιαυτό. 8.-Κατά τις ώρες που διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες στο γήπεδο, απαγορεύεται ρητά η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και καπνού στο κυλικείο. ΑΡΘΡΟ 20 ον : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:

8 α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. ΑΡΘΡΟ 21 ον : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση λύεται: α)με την πάροδο του χρόνου μίσθωσης. β)με την κατά το άρθρο 17 καθ οιονδήποτε τρόπο έκπτωση. ΑΡΘΡΟ 22 ον : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.-Η μίσθωση αυτή δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 4 παρ. 1β Π.Δ 34/1995). 2.-Ο εκμισθωτής ΚΚΠΑΑΔΟ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να θέτει όρους στο συμφωνητικό μίσθωσης που θεωρεί αναγκαίους για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του. 3.-Για όσες περιπτώσεις δεν αναφέρονται οι όροι και οι λεπτομέρειες, γίνεται γνωστό ότι έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ 270/1981, του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων. ΑΡΘΡΟ 23ο-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 1.-Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στα γραφεία διοίκησης του νομικού προσώπου(κ.κ.π.α.α.δ.ο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Εθνομαρτύρων 98-Ορεστιάδα, τηλέφωνο και fax αρμόδια κ. Κόφκελη Αρετή. 2.-Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 5-5-2015 Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 159/8-4-2014 Χρυσοστόμου Σμύρνης Θέση Σκαλοπάτι 190 09 Ραφήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 Ταχ. Κώδικας: 10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα