ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009"

Transcript

1 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ λαϊκή εὐσέβεια, λόγῳ τῶν ἕξι διπλῶν ἀποστροφῶν πρός τήν Παναγία πού ἀρχίζουν µέ τό «χαῖρε». έν ὑπάρχει ἄλλο ὑµνολογικό κείµενο τῆς ἐκκλησίας µας πού νά ἔχει τόσο ἀγαπηθεῖ ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωµα. Κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεώς του οἱ ναοί εἶναι κατάµεστοι ἀπό πιστούς. Εἶναι ὕµνος, ὁ ὁποῖος ψάλλεται καί ἀνα γι γνώσκεται πολλές φορές τήν ἡµέρα ἀπό µοναχούς καί λαϊκούς καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους. «Ἡ τά δευτερεῖα τῆς ἁγίας Τριάδος κατέχουσα» κατά τόν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαµᾶ, ἡ µεγαλύτερη πρέσβειρα καί µεσίτρια µεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, Θεοῦ καί ἀνθρώπων, Ὑπεραγία Θεοτόκος πού ὑµνολογεῖ καί ἐγκωµιάζει ὁ Ἀκάθιστος εἶναι τό ἁγιότερο, ἁγνότερο καί προσφιλέστατο πρόσωπο τῶν χριστιανῶν πού µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκ. 1, 48). Ἀκάθιστος Ὕµνος ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ὡς ποιητές τοῦ ὕµνου ἀναφέρονται οἱ ἅγιοι Ρωµανός ὁ Μελωδός καί Γερµανός ΚΠόλεως ἤ κατ ἄλλους ὁ Σέργιος ΚΠόλεως. Ὁ ὕµνος ψάλλονταν ὡς εὐχαριστήριος ὠδή πρός τήν ὑπέρµαχο στρατηγό τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους µετά ἀπό τήν σωτήρια λύτρωση, µέ τήν πρεσβεία τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν πολιορκία τῆς ΚΠολης ἀπό τούς ἐχθρούς της, λιτανεύοντας τήν ἁγία εἰκόνα Της. Ὁ ὕµνος ὀνοµάζεται «Ἀκάθιστος» διότι κατά τήν σωτηρία τῆς Πόλης καί ἀπό τότε µέχρι καί σήµερα, ὅταν οἱ οἶκοι τῶν ὕµνων ψάλλονταν τούς ἄκουαν «ὀρθοί πάντες» σέ ἔνδειξη εὐχαριστίας πρός τήν Θεοτόκο, ἐνῶ στούς οἴκους ἄλλων κοντακίων «ἐξ ἔθους» κάθονταν. Γιατί ὅµως ψάλλεται τήν Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου πάντα ἐµπίπτει στήν περίοδο τῆς νηστείας καί λόγω τοῦ πένθιµου χαρακτῆρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στερεῖται προεορτίων καί µεθεόρτων ἡµερῶν ἀλλά καί ὕµνων ἀφιερωµένων σ αὐτήν. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔλλειψη ἔρχεται νά καλύψει. Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς λειτουργικά ἀνήκει στό

2 Σαββάτο, πού µαζί µέ τήν Κυριακή εἶναι ἡµέρες πού δέν ἔχουν πένθιµο χαρακτῆρα γι αὐτό καί τελοῦµε τελεία Θεία Λειτουργία. Ἔτσι λοιπόν µποροῦµε νά ἑορτάσουµε χαρµόσυνα γεγονότα, γι αὐτό καί µεταφέρουµε µνῆµες Ἁγίων τίς ἡµέρες αὐτές. Σέ ὁρισµένα Τυπικά, δηλαδή στά βιβλία ἐκεῖνα πού περιγράφουν τίς διατάξεις περί τοῦ πῶς θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες, ὁ Ἀκάθιστος ψάλλονταν πέντε ἡµέρες πρίν τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί σέ ἄλλα στόν ὄρθρο τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἀκάθιστος ὕµνος εἶναι τό κοντάκιο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τό ὁποῖο περιλαµβάνει τό προοίµιο «Τό προσταχθέν µυστικῶς...» καί 24 οἴκους, πού ἔχουν ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα. Ἀρχίζουν δηλαδή ὁ καθένας µέ τά γράµµατα τῆς ἀλφαβήτου καί εἶναι χωρισµένο σέ τέσσερεις στάσεις, τµήµατα δηλαδή, τά ὁποῖα ψάλλονται τίς τέσσερεις Παρασκευές τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. Οἱ περιττοί οἶκοι (αὐτοί πού ἀρχίζουν µέ τά στοιχεῖα Α, Γ, Ε, Η, Ι, Λ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Φ, Ψ) ἔχουν ὡς αὐτόµελο, δηλαδή τροπάριο βάσει τοῦ ὁποίου συνετέθησαν, τόν πρῶτο οἶκο («Ἄγγελος πρωτοστάτης...»), χαρακτηριστικό τους εἶναι οἱ ἕξι διπλές ἀποστροφές πρός τήν Παναγία, πού ἀρχίζουν µέ τό χαῖρε. Ἐπωδό ἔχουν τό «χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε». Οἱ ἄρτιοι οἶκοι (πού ἀρχίζουν ἀπό τά στοιχεῖα Β,, Ζ, Θ, Κ, Μ, Ξ, Π, Σ, Υ, Χ, Ω) εἶναι προσόµοια τοῦ δευτέρου οἴκου «Βλέπουσα ἡ ἁγία...» καί ἔχουν ἐφύµνιο τό «Ἀλληλούια». Θέµα τοῦ κοντακίου τοῦ Ἀκαθίστου εἶναι τό µυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ. Τό περιεχόµενο τῶν περιττῶν καί ἄρτιων οἴκων εἶναι (Α) ὁ πρωτοστάτης ἄγγελος Γαβριήλ φέρνει τό θεϊκό µήνυµα στή Θεοτόκο (Β) ἡ Παναγία ἀπορεῖ γιά τόν παράδοξο τρόπο τῆς συλλήψεως. (Γ) Ὁ Γαβριήλ τῆς ἐξηγεῖ τήν ἀπόρρητο θέληση τοῦ Θεοῦ ( ) καί ἡ δύναµις τοῦ Ὑψίστου ἐπισκιάζει τήν Παρθένο, ἡ ὁποία καί συλλαµβάνει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. (Ε) Ἡ Θεοτόκος ἐπισκέπτεται τήν Ἐλισάβετ καί ἀνταλλάσουν προφητικούς λόγους. (Ζ) Ὁ Ἰωσήφ ταρράσεται ἀπό τήν ζάλη τῶν ἀµφίβολων λογισµῶν, ἀλλά πληροφορεῖται ἀπό τόν ἄγγελο τό µυστήριο τῆς συλλήψεως. Ἐν συνεχείᾳ (Η) ὁ Χριστός γεννᾶται καί οἱ ποιµένες προσκυνοῦν τόν ἀµνό τοῦ Θεοῦ. (Θ) Ὁ θεοδρόµος ἀστέρας δείχνει τό δρόµο στούς µάγους τῆς Ἀνατολῆς, (Ι) αὐτοί Τόν προσκυνοῦν, (Κ) καί δι ἄλλης ὁδοῦ ἀναχωροῦν οἱ θεοφόροι κήρυκες γιά τήν Βαβυλώνα. (Λ) Στήν Αἴγυπτο ὁ Κύριος συντρίβει τά εἴδωλα καί µέ τόν φωτισµό τῆς ἀληθείας διώχνει τοῦ ψεύδους τό σκότος. (Μ) Ὁ Συµεών δέχεται στήν ἀγκαλιά του τόν τέλειο Θεό καί λαµβάνει τήν ἀπόλυση. (Ν) Ἡ νέα κτίση δοξολογεῖ τόν ηµιουργό. (Ξ) Ὁ παράξενος τόκος προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ξενωθοῦν ἀπό τόν κόσµο καί νά µεταθέσουν τό νοῦ τους στόν οὐρανό. (Ο) Ὅλος ἦταν στήν γῆ ὁ Λόγος ἀλλά καί ἀπό τόν οὐρανό δέν ἔλειπε. (Π) Οἱ ἄγγελοι θαύµασαν τό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως. (Ρ) Οἱ σοφοί καί ρήτορες τοῦ κόσµου ἔµειναν ἄφωνοι µή µπορώντας νά καταλάβουν τό µυστήριο τοῦ παρθενικοῦ τόκου. (Σ) Ὁ Ποιµένας - Θεός γίνεται πρόβατο - ἄνθρωπος θέλοντας νά σώσει τόν κόσµο. (Τ) Ἡ Παρθένος γίνεται τεῖχος φύλαξης τῶν παρθένων καί ὅλων τῶν πιστῶν. (Υ) Κανένας ὕµνος δέν µπορεῖ νά πληρώσει τόν φόρο τοῦ χρέους στόν Σαρκωθέντα. (Φ) Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ φωτοδόχος λαµπάδα, πού µας ὁδηγεῖ στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. (Χ) Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσµο γιά νά τοῦ δώσει χάρη καί συγχώρηση. (Ψ) Ἡ δοξολογία πρός τόν Υἱό συνδέεται καί µέ τήν ἀνύµνηση τῆς Θεοτόκου. (Ω) Ὁ ὕµνος τελειώνει µέ µία ἱκεσία - παράκληση νά δεχθεῖ ἡ Παναγία τήν προσφορά αὐτή καί νά µᾶς λυτρώσει µέ τίς πρεσβεῖες Της ἀπό τήν µέλλουσα κόλαση. Οἱ οἶκοι σήµερα ἀπαγγέλονται ἐµµελῶς ἀπό τόν ἱερέα στό µέσον τοῦ ναοῦ (θέση στήν ὁποία βρισκόταν ὁ ἄµβωνας, ὅπου ἀρχικά ψάλλονταν τό Κοντάκιο) ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου. Ὁ λαός ἐπαναλαµβάνει στό τέλος κάθε οἴκου τό ἐφύµνιο (ἐπωδό) «Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε» στούς περιττούς καί «Ἀλληλούια» στούς ἄρτιους οἴκους. Νά σηµειωθεῖ ὅτι στόν Ἀκάθιστο ὕµνο ἀναφέρεται 157 φορές τό «Χαῖρε». Τέλος, ὅταν ὁ ὕµνος συνδέθηκε µέ τό ἱστορικό γεγονός τῆς σωτηρίας τῆς Κωνσταντινούπολης, γράφτηκε νέο γιά τήν περίσταση προοίµιο τό γνωστό σέ ὅλους µας Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερµάχῳ», τό ὁποῖο ἐπίσης ψάλλεται σέ ἦχο πλ. δ. Γεώργιος Μαγκιρίδης Θεολόγος ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ 2

3 Ἡ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία Ὅ λες τίς Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (καθώς καί ὅσες συµπέσει ἑορτή ἁγίου) τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Τί εἶναι αὐτή ἡ Λειτουργία καί γιατί γίνεται µόνο κατά τή Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει ἐν χρήσει τρεῖς θ. Λειτουργίες κατά τίς ὁποῖες γίνεται Θυσία: Τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τή Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου.[...] Ὅλες ὅµως αὐτές οἱ Λειτουργίες ἔχουν πανηγυρικό καί χαρµόσυνο χαρακτήρα. Ἀλλ ἡ Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι πένθιµος περίοδος. Γι αὐτό ἡ Ἐκκλησία µας ὅρισε νά µή γίνονται οἱ Λειτουργίες αὐτές παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. (Κανόνας 49ος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Οἱ παλιοί ὅµως χριστιανοί δέν µεταλάµβαναν τῶν θείων Μυστηρίων µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές, ἀλλ ἀκόµη συχνότερα. Ὁ Μ. Βασίλειος σέ µία ἐπιστολή του (πρός Καισαρία) ἀναφέρει ὅτι οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς του εἶχαν συνήθεια νά µεταλαµβάνουν καί τέσσερις καί πέντε φορές τήν ἑβδοµάδα! Γνώριζαν οἱ παλιοί Χριστιανοί ὅτι χωρίς συχνή µετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δέν εἶναι δυνατό νά ζοῦν «ἐν Χριστῷ». Ὁ Χριστός δέν εἶναι µία ἀφηρηµένη ἰδέα. έν εἶναι µία ἀπρόσωπος δύναµη. Ὁ Χριστός εἶναι τό εύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σέ ὁρισµένη χρονική στιγµή ἔγινε ἄνθρωπος «δι ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν» καί σταυρώθηκε καί πέθανε καί ἐτάφη καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἀνελήφθη ἐν δόξῃ εἰς τούς οὐρανούς καί «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός». Ὁ Χριστός εἶναι ἀκόµη, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος, «βρῶσις καί πόσις», δηλαδή φαγητό καί ποτό. Στό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ Χριστός, ὁ «Ἀµνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου», αὐτοπροσφέρεται στούς πιστούς ὑπό τή µορφή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, τά ὁποῖα ἔχουν, κατά τρόπο ἀπερινόητο καί µυστηριώδη, µεταβληθεῖ σέ αὐτό τοῦτο τό Ἄχραντο Σῶµα Του καί σέ αὐτό τοῦτο τό Τίµιο Αἷµα Του. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἁγιασµός µας, τό φῶς µας, ἡ ζωή µας.[...] Πῶς ὅµως θά κοινωνοῦν συχνά οἱ πιστοί, ἀφοῦ θεία Λειτουργία δέ γίνεται παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς; Ἡ Ἐκκλησία µας βρῆκε τρόπο: Καθόρισε νά τελεῖται κατά τίς ἄλλες µέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς µία ἄλλη Λειτουργία, ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Κατά τή Λειτουργία αὐτή δέν τελεῖται Θυσία, δέ γίνεται δηλαδή µεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ. Ἀλλά τί γίνεται; Τά Τίµια ῶρα, ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἴνος εἶναι ἕτοιµα, ἔχουν προαγιασθῆ (γι αὐτό καί λέγεται Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων) κατά τήν προηγηθεῖσα θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, εἶναι πλέον Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ, καί ἁπλῶς προσφέρονται πρός µετάληψη στούς πιστούς. Ἐξηγούµεθα λεπτοµερέστερα: Ὁ Ἱερέας καθ ἑκάστη Κυριακή κόπτει τό πρόσφορο τό λεγόµενο «Ἀµνόν», δηλα- δή τό τετράγωνο ἐκεῖνο τεµάχιο τῆς σφραγίδας πού γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, καί τό τοποθετεῖ ἐπάνω στό ἱερό ισκάριο. Μετ ὀλίγο, κατά τή στιγµή τοῦ «Σέ ὑµνοῦµεν...», τό τεµάχιον αὐτό τοῦ ἄρτου θά µεταβληθεῖ διά τῆς εὐλογίας τοῦ Ἱερέως (ὦ θαῦµα θαυµάτων!) σέ αὐτό τοῦτο τό Σῶµα τοῦ Κυρίου, ὅπως καί ὁ οἶνος, πού εἶναι στό ἱερό Ποτήριο, θά µεταβληθεῖ καί αὐτός σέ αὐτό τοῦτο τό Αἷµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν ὅµως βρισκόµαστε στήν πένθιµο περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὁ Ἱερέας, κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, δέν θά κόψει ἕνα µόνο τεµάχιο ἐκ τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου, ὠσάν αὐτό πού εἴπαµε ἀνωτέρω, ἀλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ἀνάλογα πρός τόν ἀριθµό τῶν Λειτουργιῶν τῶν Προηγιασµένων πού θά τελέσει κατά τήν ἑβδοµάδα. Τά τεµάχια αὐτά (πού δέν κόπτονται ὅλα ἀπό ἕνα πρόσφορο, ἀλλ ἕνα ἀπό κάθε πρόσφορο), θά τά εὐλογήσει κατά τήν ὥρα πού πρέπει καί αὐτά θά µεταβληθοῦν σέ Σῶµα Χριστοῦ. Ἀπό αὐτά τό ἕνα θά χρησιµοποιηθεῖ γιά τή θεία Μετάληψη τῆς ἡµέρας ἐκείνης (Κυριακῆς), τά ἄλλα (συνήθως δύο) θά ἐµβαπτισθοῦν στό ἱερό Ποτήριο, ὅπου τό ἅγιο Αἷµα τοῦ Κυρίου, καί θά φυλαχθοῦν σέ εἰδικό κιβωτίδιο, τό ἱερό Ἀρτοφόριο, γιά τίς Λειτουργίες τῶν Προηγιασµένων ώρων πού θά γίνουν ἐντός τῆς ἑβδοµάδας. Κατ αὐτές τίς Λειτουργίες ὁ Ἱερέας θά προσφέρει στούς πιστούς πρός µετάληψη τά Προηγιασµένα αὐτά ῶρα. Πόσο ὡραῖα καί πόσο σοφά τά ἔχει ὅλα καθορίσει ἡ Ἐκκλησία µας!...[...] Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων εἶναι συνυφασµένη µέ Ἑσπερινό, εἶναι δηλαδή βραδινή. Αὐτό ἔχει θεσπιστεῖ, διότι οἱ παλιοί Χριστιανοί κατά τίς ἡµέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς διετέλουν τελείως ἄσιτοι (νηστικοί) µέχρι τῶν ἑσπερινῶν ὡρῶν. Μποροῦσαν λοιπόν νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά κοινωνήσουν κατά τίς ἑσπερινές ὧρες. Σήµερα ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται καί κατά τήν ἑσπέρα συνηθέστερα ὅµως τελεῖται κατά τίς πρωινές ὧρες πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν. Ἡ Λειτουργία αὐτή δέν ἔχει τόν πανηγυρικό καί θριαµβευτικό τόνο τῶν ἄλλων Λειτουργιῶν, ἀλλά δεσπόζει σέ αὐτή τό πένθιµο καί κατανυκτικό στοιχεῖο. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται ὅλες τίς Τε τάρτες καί Παρασκευές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Κατά τή Μεγάλη Ἑβδοµάδα τελεῖται µόνο τίς τρεῖς πρῶτες µέρες αὐτῆς (Μ. ευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη). Ἐπίσης τελεῖται καί κατά τίς ἡµέρες ἑορτῶν εὑρισκοµένων ἐντός τῆς περιόδου τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. έν τελεῖται κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, καθώς καί κατά τίς Λειτουργίες αὐτές δέν τελεῖται Θυσία, ἀλλά τά Τίµια ῶρα ἔχουν προαγιασθῆ. Ὁ Ἱερέας, καί ἄν κρατήσει τά ὀνόµατα, δέν θά τά µνηµονεύσει στήν Πρόθεση, ἀλλά θά τά ἀφήσει γιά τή Λειτουργία τοῦ Σαββάτου ἤ τῆς Κυριακῆς. Ἐπίσης, κατά τή Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων δέ γίνονται µνηµόσυνα. Ἀπό τό βιβλίο «Περίοδος Τριωδίου» Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωρόπουλου, Ἀρχιµανδρίτου 3

4 Προσκυνητές ἤ ἐπισκέπτες τῶν Μοναστηριῶν; Συνηθίζεται ἰδιαίτερα κατά τά τελευταῖα χρόνια, πού τά µέσα µεταφορᾶς εἶναι περισσότερα, ὡς ἐκ τούτου καί ἡ µετακίνηση εὐκολότερη, νά ἐπισκεπτόµαστε τακτικά διάφορες Ἱ. Μονές εἴτε ἰδιωτικῶς εἴτε ὁµαδικῶς µέσω Ἐνοριῶν, Συλλόγων κ.λπ.. Θά πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά ἀναφερθεῖ ἀλλά καί νά τονισθεῖ ὅτι οἱ Ἱ. Μονές µας δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τόποι ἱεροί, εἶναι τόποι τοῦ Θεοῦ καί χῶροι τῆς παρουσίας Του, ἄρα ὁ κύριος καί δεσπότης τῆς κάθε µιᾶς Μονῆς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἄρα λοιπόν τά πάντα µέσα στίς Μονές εἶναι ἱερά καί θά πρέπει νά γίνονται σεβαστά ἀπό ὅλους. Μέσα ὅµως σέ αὐτούς τούς χώρους συνήθως κατοικοῦν καί κάποιοι ἄνθρωποι, µοναχοί ἤ µοναχές, οἱ ὁποῖοι ἀφιερώθηκαν στόν Θεό καί προσεύχονται ἐκεῖ νυχθηµερόν γιά τόν ἁγιασµό ὄχι µόνο τῶν ἰδίων ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ κόσµου. Ἐκεῖ, σέ αὐτούς τούς ἱερούς τόπους, ψάχνει καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νά βρεῖ πνευµατικό καταφύγιο, νά συναντηθεῖ µέ τόν Κύριό Του καί νά ἀκούσει λόγο ὠφέλιµο. Παράλληλα συµµετέχοντας πιθανῶς στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐπιζητεῖ τόν ἁγιασµό του καί τήν κοινωνία µέ τόν Θεό, προσπαθεῖ µέ ἁπλά λόγια νά πλησιάσει τόν Θεό. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅµως ὁ σκοπός αὐτός πρέπει ἐκ παραλλήλου νά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ἡ µεγαλύτερη καί ἐξέχουσα εἶναι ὁ ἐπισκέπτης νά εἶναι προσκυνητής καί ὄχι ἁπλός ἐπισκέπτης ἤ περιηγητής (ἤ ἐπί τό ἑλληνικώτερον τουρίστας!). Αὐτό ὅµως πού χρειάζεται ἕνας προσκυνητής εἶναι ἀπαραίτητα ἡ εὐλάβεια. Ὁ εὐλαβής θά µπορέσει νά αἰσθανθεῖ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί νά συµπεριφερθεῖ µέ προσοχή, διάκριση καί συστολή. Τό ἐρώτηµα πού τίθεται τώρα εἶναι σέ τί συνίσταται ἡ εὐλάβεια. Ἀρχικά µέν στήν ἀµφίεση. έν εἶναι δυνατό νά θεωρηθεῖ εὐλαβής κάποιος πού ὁποιαδήποτε ὥρα µέ ὁποιαδήποτε ἀµφίεση, κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες περνᾶ τήν πύλη ἑνός Μοναστηριοῦ, συνηθέστερα οἱ γυναῖκες, ἀλλά καί οἱ ἄντρες, εἰδικά κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ µή κατάλληλη ἀµφίεση συνήθως ὑποδηλώνει περιφρόνηση ἤ τουλάχιστον ἀδιαφορία γιά τήν ἱερότητα τοῦ χώρου. Ὁ Κύριος ἐνδιαφέρεται γιά τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς µας ἀλλά ἐµεῖς πρέπει νά ἔχουµε ἀνάγκη τήν εὐπρεπῆ παρουσία µας, γεγονός πού ὑποδηλώνει τόν ἐσωτερικό µας κόσµο. Ἐκεῖνο πού ἐπίσης θά πρέπει νά ἀπουσιάζει κατά τίς ἱεραποδηµίες µας αὐτές εἶναι οἱ θόρυβοι καί οἱ φωνές, ὥστε νά διατηρεῖται ἡ ἡσυχία καί ἡ κατάνυξη. Ἐάν 4 δέν βρεθεῖ κάποιος ὑπεύθυνος µοναχός ἤ µοναχή στήν πύλη κατευθυνόµαστε ἀπ εὐθείας στόν Ναό, τό Καθολικό, καί ἐκεῖ προσκυνοῦµε µέ εὐλάβεια ἀνάβοντας τό κεράκι µας ἐάν βεβαίως θέλουµε. Ἡ ἀπαίτηση νά ὑπάρχει χῶρος, ἰδιαίτερα κατά τίς ὁµαδικές µας ἐπισκέψεις ἀπείρων µανουαλιῶν, ὥστε νά τοποθετήσουµε ἰσάριθµα κεριά δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο! Θά πρέπει νά προσέχουµε περισσότερο µάλιστα ὅταν εἰσερχόµαστε στό Καθολικό κατά τήν τέλεση κάποιας ἀκολουθίας ἤ θείας Λειτουργίας. Τότε θά πρέπει νά προσέξουµε, ὥστε νά γίνει ἡ εἴσοδός µας ἐντελῶς ἀθόρυβα, χωρίς ἐρωτήσεις ἤ σχόλια καί ἀναστατώσεις γιά νά βροῦµε κάθισµα ἤ πιθανῶς νά δώσουµε κάποια ὀνόµατα µέ τό πρόσφορό µας ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἕνα ἀκόµη σηµαντικό σηµεῖο εἶναι ὁ τρόπος συµπεριφορᾶς µας πρός τούς µοναχούς καί τίς µοναχές. Συνηθίζουν οἱ περισσότεροι νά ἀπαιτοῦν κεράσµατα καί ἐξυπηρέτηση ἄµεση, ἀνάλογη τῶν ἰδιαίτερων προτιµήσεων ἑκάστου. Ἀπευθύνουν ἀµέτρητες ἐρωτήσεις καί µάλιστα µέ ἕναν περίεργο τρόπο, ἐνίοτε καί προσβλητικό. Ἐρωτήσεις µέ περιεχόµενο τόν ἀριθµό τῶν µοναχῶν, τήν µόρφωσή τους ἤ ἀκόµη καί πιό προσωπικές περί τῆς ἡλικίας του/ της ἤ ἔτι περισσότερο σχόλια περί τῆς ἀπαρνήσεως ἐκ µέρους τους τῶν ἐγκοσµίων (παρ ὅλον ὅτι εἶναι νέοι ἄνθρωποι) δέν ἀποτελοῦν στοιχεῖα εὐλαβείας καί σαφῶς δέν ὑποδηλώνουν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος. Αὐτές οἱ ἐρωτήσεις δέν θά ὠφελήσουν ἄλλωστε. ιαφορετικά ὅµως εἶναι νά ζητηθεῖ διακριτικά κάποια πληροφορία γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς ἤ κάποια βοήθεια σέ ἕνα πνευµατικό θέµα ἤ πρόβληµα. Ἴσως ἐπίσης ἡ Μονή νά διαθέτει κάποιο µουσεῖο, ὅπου θά ἐκθέτει τούς πνευµατικούς της θησαυρούς. Ἐκεῖ θά µᾶς κατευθύνουν ἐάν τό ἐπιθυµοῦµε οἱ µοναχοί. Θά πρέπει λοιπόν νά ἐπιζητοῦµε λόγο ἐποικοδοµητικό καί ὄχι ἀνώφελες ἤ καί ἀνόητες κουβέντες. Εἶναι ἀλήθεια ὅµως ὅτι ἡ ἐποχή µας, πού θά µποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ἁπλά, µέ µία λέξη ζούγκλα, δέν δείχνει τά πράγµατα ἰδιαίτερα εὐοίωνα! Προσπαθοῦµε νά φέρουµε αὐτήν τή ζούγκλα καί µέσα στά Μοναστήρια πού ἐπισκεπτόµαστε. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ἡ εὐγένεια καί ἡ προσπάθεια τῶν µοναχῶν νά φέρουν ὅλες τίς ψυχές, εἰ δυνατόν, σέ ἐπίγνωση ἀνέχεται καταστάσεις τέτοιες. Ἄς γινόµαστε λοιπόν εὐλαβεῖς προσκυνητές καί ὄχι ἁπλοί περιηγητές καί τουρίστες τῶν ἱερῶν µας σεβασµάτων. Αὐτό εὔχεται καί ὁ λειτουργός στό θυσιαστήριο: «ἔτι δεόµεθα ὑπέρ... τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς ἁγίας Μονῆς ταύτης».

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ὁµιλία π. Γερασίµου Τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 22 Φεβρουαρίου ὁμίλησε στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Αἰγίνης 80 αἴθουσα τοῦ Ἀπ. Παύλου ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Γεράσιμος μέ θέμα: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξον μοι πύλας ζωοδότα». Ἀγρυπνίες στόν Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ α καί β εὑρέσει τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τελέσθηκε στόν Ναό μας τήν ευτέρα 23 πρός Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ἡ ὁποία ἐφέτος συνέπεσε μέ τήν ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς. Ἔτσι οἱ ἐνορίτες καί οἱ προσκυνητές τοῦ Ναοῦ μας πού προσῆλθαν εἶχαν μία ἀκόμη πνευματική εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τήν εἴσοδο στήν εὐλογημένη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ ἑπομένη Ἱερά Ἀγρυπνία προγραμματίσθηκε γιά τήν ευτέρα 16 πρός Τρίτη 17 Μαρτίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσ. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Κατ αὐτήν θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ὥρα ἐνάρξεως: 9.30 μ.μ. Ἀπογευµατινό Προσκύνηµα Μέ μεγάλη ὡς συνήθως προσέλευση πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο πιά μηνιαῖο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας. Τόν περασμένο μήνα, συγκεκριμένα τό Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Ἀνδρώα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη στήν Εὔβοια. Ἀφοῦ τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός προσκυνήσαμε τήν Τιμ. Κάρα τοῦ Ὁσ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Μονή ὡς κειμήλιο ἱερό, ὅπως καί δυό θαυματουργές ἱ. εἰκόνες τῆς Παναγίας μας. Στήν συνέχεια δεχθήκαμε τήν ὄμορφη φιλοξενία καί τά ζεστά λόγια τοῦ Καθηγουμένου π. Ἰακώβου καί ἐπιστρέψαμε στήν Κυψέλη γιά ἄλλη μιά φορά πλήρεις εὐλογιῶν ἀπό τά ἱερά σεβάσματα τῆς Πίστεώς μας. Τήν Παρασκευή 27 Μαρτίου θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ὅπου στό κατανυκτικό Καθολικό της θά τελέσουμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 5.30 μ.μ. Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Οἱ πρέπουσες καί ὀφειλόμενες τιμές ἀπεδόθησαν καί ἐφέτος στήν προστάτιδα τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων καί δραστηριοτήτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης της, τήν 19η Φεβρουαρίου. Στήν Ἐνορία μας τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Φ.Τ. καί Ὑπεύθυνο τῆς Στέγης Γερόντων π. Φιλόθεο στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης. Κατ αὐτήν τελέσθηκε ἐπίσης Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ωρητῶν, Εὐεργετῶν καί Ἀφιερωτῶν αὐτῆς, τῶν μελῶν τοῦ Προσωπικοῦ, τοῦ.σ., τῶν ἐθελοντῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας καί βεβαίως τῶν περιθαλπομένων κυριῶν μας, ἀπό τούς Ἱερεῖς μας καί τόν π. Κων. Βαστάκη. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό καθιερωμένο κατά τά τελευταῖα ἔτη Ἱ. Μνημόσυνο γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους Κτίτορες τῆς Στέγης μας. Ἀκολούθησαν κεράσματα στήν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ κτιρίου. Ἀνθρωπιστική βοήθεια στή Γάζα Συμμετεῖχε καί ἡ Ἐνορία μας στήν ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πληγέντες τῆς περιοχῆς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας κατόπιν ἐκκλήσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν ἀπό τούς ἐνορίτες μας καί ἀπεστάλησαν τήν 17η Φεβρουαρίου στίς ἀποθῆκες τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» καί ἀπό ἐκεῖ διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Γάζα οἱ ἑξῆς ποσότητες: 67 κιλά ΡΥΖΙ 67 κιλά ΖΑΧΑΡΗ 55 κιλά ΑΛΕΥΡΙ 38 λίτρα ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 40,5 λίτρα ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ. Νέες Στέγες Γερόντων καί παιδικές Κατασκηνώσεις στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή ιαβάσαμε σέ ελτίο Τύπου τῆς 23ης Φεβρουαρίου: «Ὑπογράφηκαν τήν προηγούμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῶν μελῶν τοῦ θρησκευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωφελούς σωματείου Ἀπόστολος Κλεόπας τά συμβόλαια δωρεᾶς στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔκτασης 70 στρεμμάτων στήν περιοχή Βαρνάβα Ἀττικῆς γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου της. Τό ἐν λόγῳ σωματεῖο εἶχε δωρίσει πρίν ἀπό μερικούς μῆνες μία ἐπιπλέον ὅμορη ἔκταση 50 στρεμμάτων στήν ἴδια περιοχή. Ἡ παραχωρηθεῖσα ἔκταση πρόκειται νά ἀξιοποιηθεῖ, σύμφωνα μέ τόν σχεδιασμό τοῦ Μακαριωτάτου, γιά τήν ἀνέγερση ἐγκαταστάσεων πού ἀποβλέπουν στή στήριξη τῶν ἀτόμων τῆς τρίτης ἡλικίας καί τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας, ἀλλά καί στήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ. γιά τή νεολαία. Συγκεκριμένα ἔχουν ἤδη ἐκπονηθεῖ τά σχέδια γιά τή δημιουργία ὑποδομῶν φροντίδας ἡλικιωμένων καί κατάκοιτων συνανθρώπων μας καί γιά τή λειτουργία παιδικῶν κατασκηνώσεων». Εὐχόμαστε γρήγορα νά ὁλοκληρωθοῦν αὐτά τά μεγαλόπνοα ἔργα πού ἐμπνεύστηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἔργα πού θά δώσουν νέα πνοή στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας καί φυσικά νά βροῦν μιμητές. Ἀναδάσωση Πεντελικοῦ Ἡ Ἐνορία μας, ὅπως καί οἱ ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά συμμετάσχει τήν Κυριακή 15 Μαρτίου στήν ἀναδάσωση τοῦ Πεντελικοῦ καί συγκεκριμένα στήν περιοχή τοῦ ρέματος τοῦ Κοκκιναρᾶ, τό ὁποῖο κάηκε τήν περίοδο τῶν μεγάλων πυρκαϊῶν, τήν 16η Αὐγούστου Ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ π. Παναγιώτη λοιπόν θά ἀναχωρήσει λεωφορεῖο ἀπό τήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ὕδρας καί Κυψέλης στίς π.μ. μέ νέους καί παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας μαζί μέ τούς γονεῖς τους πού θά θελήσουν νά συνοδεύσουν καί νά συμμετάσχουν σέ ἕνα ἐπιβαλλόμενο ἔργο, πού θά δώσει μελλοντικά ξανά ἀνάσα ζωῆς καί ὀξυγόνο στά ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς πολυανθρώπου πρωτεύουσάς μας. Ὁ Ὁσιοµάρτυρας Ἅγ. Γεράσιµος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης Ἕνα νέο βιβλίο, κόπος καί μόχθος τοῦ συντ. ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας μας, π. Κων. Βαστάκη, ἔρχεται νά προστεθεῖ ἀνάμεσα στά τόσα ἄλλα τοῦ πολυγραφότατου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει τίτλο «Ὁ Ὁσιομάρτυρας 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἅγ. Γεράσιμος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης», εἶναι τῶν ἐκδόσεων «Ἑπτάλοφος» καί περιέχει, ὅπως διαβάζουμε καί στό ἐξώφυλλο τόν βίο, τό μαρτύριο καί τίς ἀσματικές Ἀκολουθίες τοῦ ἐν λόγῳ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Μεγάλο Χωριό Εὐρυτανίας, τόπο καταγωγῆς καί τοῦ π. Κωνσταντίνου. Στίς 366 σελίδες τοῦ καλαίσθητου αὐτοῦ βιβλίου περιέχονται ὁ πρῶτος βίος τοῦ Νεομάρτυρος καθώς καί βίος συνταχθείς ὑπό τοῦ συγγραφέως, πλήρεις οἱ παλαιές καί οἱ νέες ἀσματικές ἀκολουθίες μετά μουσικοῦ παραρτήματος, ἔργα διαφόρων συγγραφέων, πού ἀφοροῦν στόν Ὅσιο, ἐμπεριστατωμένος κατάλογος μέ ἁγιολογικές πληροφορίες καί τέλος φωτογραφικό παράρτημα. Εὐχόμαστε νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα τόσο ἀξιόλογα ἔργα ἀπό τόν σεβαστό μας π. Κωνσταντῖνο, ὅπως διαβάσαμε γιά τό ὑπό ἔκδοσιν «Εὐρυτανικό Συναξάριο». Συντήρηση Τέµπλου Ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας δημοσιεύει παρακάτω δυό πίνακες πού ἀφοροῦν στίς εἰσπράξεις καί τά ἔσοδα πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέχρι σήμερα καί ἀφοροῦν στήν ἤδη γενόμενη ἀποκατάσταση τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Εἰσπράξεις Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Προηγούμενον ὑπόλοιπο 6.496,29 Ἐκ δισκοφοριῶν κυτίου 5.780,00 Ἐκ προσκυν. ἐκδρομῶν 3.275,00 Ἐκ δωρεῶν ,00 Ἐξ ἐπιχορ. Ὑπουργ. Οἰκονομικῶν ,00 Ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ 5.973,30 Ἐκ τόκων καταθέσεων 145,78 Σύνολον ,37 Ἔξοδα Σκαλωσιὲς 1.996,25 Νέες πλαϊνὲς θύρες 5.950,00 Στηρίγματα φορητῶν εἰκόνων 1.392,30 Φωτιστικὰ Ὡραίας Πύλης 630,70 Συντηρητὴς ,00 Σύνολον ,55 Ὑπόλοιπον ταμείου 20/2 420,82 Βάσει τοῦ μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στὴν ἐπισκευὴ τοῦ Τέμπλου ἡ προσφορὰ τοῦ συντηρητοῦ ἀνερχόταν σὲ ,00. Ὡς ἐκ τούτου τὸ ὑπόλοιπο τοῦ ὀφειλομένου ποσοῦ ἀνέρχεται σὲ ,00. Ἀπαιτοῦνται λοιπὸν γιὰ τὴν συμπλήρωση τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ: ,18 Κάνουμε λοιπὸν μία τελευταῖα ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας, ὥστε μέχρι τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα νὰ συμπληρώσουμε τὸ ὀφειλόμενο ποσὸ γιὰ νὰ ξεχρεωθεῖ ἕνα μεγάλο ἔργο, τὸ ὁποῖο πραγματικὰ λάμπρυνε τὸν Ναό μας. Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, 143/ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στίς 5 Ἀπριλίου, Ε Κυριακή τῶν Νηστειῶν, μνήμη τῆς Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, θά τελεσθεῖ στήν Ἐνορία μας τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, ωρητῶν Ἡ Ἐρανικὴ Ἐπιτροπὴ καί Ἀφιερωτῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ. Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας νά προσευχηθοῦν γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν ἕναν λαμπρό Ναό, ὥστε ἐμεῖς σήμερα νά τελοῦμε τήν Θεία Λατρεία τοῦ Ἑνός καί Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 7

8 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀβρίθη Μαρία...100,00 Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Βενιεράκης Γεώργιος... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος...500,00 Γιαννουλάτου Ἑλένη... 60,00 άβαρη Κυπαρισσία...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...200,00 Καραγιάννη Μαρία...100,00 Κος & Κα Paul Pfaiffer...200,00 Κωνσταντινίδου Παρασκευὴ... 50,00 Λουµίδη Σοφία...160,00 Μαρούγκα Ἑλένη...100,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία... 80,00 Μπουρνόζου Λουκία... 50,00 Οἰκ.Τριανταφυλλίδη Μιχαὴλ...150,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαθανασοπούλου Μιρέλα...200,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...300,00 Παυλόπουλος Ἀναστάσιος...100,00 Ραδέσκου Μιρέλα... 50,00 Ρώµα Ἐλευθερία...300,00 Σερελέα Γαρυφαλλιά...300,00 Σκαρµίτζος Βασίλειος...200,00 Σοφιανοῦ Τριανταφυλλιὰ...100,00 Στεργιοπούλου Ἀλεξάνδρα... 50,00 Τριανταφυλλίδου Ἀφροδίτη...120,00 Τσαµαδοῦ Μαρία...200,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη... 50,00 Φραντζῆ Μαργαρίτα... 50,00 Χαδιὼ Μαρία...100,00 Χωµατᾶ Λουκία... 50,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ...270,00 ίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη ,10 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιοι Ἀπόστολοι Κανάρη. Θεία Κοινωνία στήν Στέγη Γερόντων. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Μητέρα του Θεού, σε Σένα, την Υπέρμαχο Στρατηγό, αποδίδω με ευγνωμοσύνη την ένδοξη νίκη, εγώ η Πόλης σου, γιατί με την δική σου βοήθεια απαλλάγηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ; Η λέξη νηστεία προέρχεται από το νη+εσθιω που σημαίνει δεν τρώω. Αποτελεί έναν πανάρχαιο εκκλησιαστικό θεσμό. Η νηστεία σημαίνει την πλήρη αποχή από στερεές

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και ύμνοι προς τιμήν της Παναγίας ΠΑΝΑΓΙΑ

Εικόνες και ύμνοι προς τιμήν της Παναγίας ΠΑΝΑΓΙΑ Εικόνες και ύμνοι προς τιμήν της Παναγίας ΠΑΝΑΓΙΑ Η ζωή της Η Παναγία, η οποία συχνά αναφέρεται με το πραγματικό της όνομα Μαρία αλλά και ως Παρθένος Μαρία και Θεοτόκος, ήταν Εβραία από τη Ναζαρέτ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα