ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009"

Transcript

1 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ λαϊκή εὐσέβεια, λόγῳ τῶν ἕξι διπλῶν ἀποστροφῶν πρός τήν Παναγία πού ἀρχίζουν µέ τό «χαῖρε». έν ὑπάρχει ἄλλο ὑµνολογικό κείµενο τῆς ἐκκλησίας µας πού νά ἔχει τόσο ἀγαπηθεῖ ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωµα. Κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεώς του οἱ ναοί εἶναι κατάµεστοι ἀπό πιστούς. Εἶναι ὕµνος, ὁ ὁποῖος ψάλλεται καί ἀνα γι γνώσκεται πολλές φορές τήν ἡµέρα ἀπό µοναχούς καί λαϊκούς καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους. «Ἡ τά δευτερεῖα τῆς ἁγίας Τριάδος κατέχουσα» κατά τόν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαµᾶ, ἡ µεγαλύτερη πρέσβειρα καί µεσίτρια µεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, Θεοῦ καί ἀνθρώπων, Ὑπεραγία Θεοτόκος πού ὑµνολογεῖ καί ἐγκωµιάζει ὁ Ἀκάθιστος εἶναι τό ἁγιότερο, ἁγνότερο καί προσφιλέστατο πρόσωπο τῶν χριστιανῶν πού µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκ. 1, 48). Ἀκάθιστος Ὕµνος ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ὡς ποιητές τοῦ ὕµνου ἀναφέρονται οἱ ἅγιοι Ρωµανός ὁ Μελωδός καί Γερµανός ΚΠόλεως ἤ κατ ἄλλους ὁ Σέργιος ΚΠόλεως. Ὁ ὕµνος ψάλλονταν ὡς εὐχαριστήριος ὠδή πρός τήν ὑπέρµαχο στρατηγό τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους µετά ἀπό τήν σωτήρια λύτρωση, µέ τήν πρεσβεία τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν πολιορκία τῆς ΚΠολης ἀπό τούς ἐχθρούς της, λιτανεύοντας τήν ἁγία εἰκόνα Της. Ὁ ὕµνος ὀνοµάζεται «Ἀκάθιστος» διότι κατά τήν σωτηρία τῆς Πόλης καί ἀπό τότε µέχρι καί σήµερα, ὅταν οἱ οἶκοι τῶν ὕµνων ψάλλονταν τούς ἄκουαν «ὀρθοί πάντες» σέ ἔνδειξη εὐχαριστίας πρός τήν Θεοτόκο, ἐνῶ στούς οἴκους ἄλλων κοντακίων «ἐξ ἔθους» κάθονταν. Γιατί ὅµως ψάλλεται τήν Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου πάντα ἐµπίπτει στήν περίοδο τῆς νηστείας καί λόγω τοῦ πένθιµου χαρακτῆρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στερεῖται προεορτίων καί µεθεόρτων ἡµερῶν ἀλλά καί ὕµνων ἀφιερωµένων σ αὐτήν. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔλλειψη ἔρχεται νά καλύψει. Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς λειτουργικά ἀνήκει στό

2 Σαββάτο, πού µαζί µέ τήν Κυριακή εἶναι ἡµέρες πού δέν ἔχουν πένθιµο χαρακτῆρα γι αὐτό καί τελοῦµε τελεία Θεία Λειτουργία. Ἔτσι λοιπόν µποροῦµε νά ἑορτάσουµε χαρµόσυνα γεγονότα, γι αὐτό καί µεταφέρουµε µνῆµες Ἁγίων τίς ἡµέρες αὐτές. Σέ ὁρισµένα Τυπικά, δηλαδή στά βιβλία ἐκεῖνα πού περιγράφουν τίς διατάξεις περί τοῦ πῶς θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες, ὁ Ἀκάθιστος ψάλλονταν πέντε ἡµέρες πρίν τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί σέ ἄλλα στόν ὄρθρο τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἀκάθιστος ὕµνος εἶναι τό κοντάκιο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τό ὁποῖο περιλαµβάνει τό προοίµιο «Τό προσταχθέν µυστικῶς...» καί 24 οἴκους, πού ἔχουν ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα. Ἀρχίζουν δηλαδή ὁ καθένας µέ τά γράµµατα τῆς ἀλφαβήτου καί εἶναι χωρισµένο σέ τέσσερεις στάσεις, τµήµατα δηλαδή, τά ὁποῖα ψάλλονται τίς τέσσερεις Παρασκευές τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. Οἱ περιττοί οἶκοι (αὐτοί πού ἀρχίζουν µέ τά στοιχεῖα Α, Γ, Ε, Η, Ι, Λ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Φ, Ψ) ἔχουν ὡς αὐτόµελο, δηλαδή τροπάριο βάσει τοῦ ὁποίου συνετέθησαν, τόν πρῶτο οἶκο («Ἄγγελος πρωτοστάτης...»), χαρακτηριστικό τους εἶναι οἱ ἕξι διπλές ἀποστροφές πρός τήν Παναγία, πού ἀρχίζουν µέ τό χαῖρε. Ἐπωδό ἔχουν τό «χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε». Οἱ ἄρτιοι οἶκοι (πού ἀρχίζουν ἀπό τά στοιχεῖα Β,, Ζ, Θ, Κ, Μ, Ξ, Π, Σ, Υ, Χ, Ω) εἶναι προσόµοια τοῦ δευτέρου οἴκου «Βλέπουσα ἡ ἁγία...» καί ἔχουν ἐφύµνιο τό «Ἀλληλούια». Θέµα τοῦ κοντακίου τοῦ Ἀκαθίστου εἶναι τό µυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ. Τό περιεχόµενο τῶν περιττῶν καί ἄρτιων οἴκων εἶναι (Α) ὁ πρωτοστάτης ἄγγελος Γαβριήλ φέρνει τό θεϊκό µήνυµα στή Θεοτόκο (Β) ἡ Παναγία ἀπορεῖ γιά τόν παράδοξο τρόπο τῆς συλλήψεως. (Γ) Ὁ Γαβριήλ τῆς ἐξηγεῖ τήν ἀπόρρητο θέληση τοῦ Θεοῦ ( ) καί ἡ δύναµις τοῦ Ὑψίστου ἐπισκιάζει τήν Παρθένο, ἡ ὁποία καί συλλαµβάνει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. (Ε) Ἡ Θεοτόκος ἐπισκέπτεται τήν Ἐλισάβετ καί ἀνταλλάσουν προφητικούς λόγους. (Ζ) Ὁ Ἰωσήφ ταρράσεται ἀπό τήν ζάλη τῶν ἀµφίβολων λογισµῶν, ἀλλά πληροφορεῖται ἀπό τόν ἄγγελο τό µυστήριο τῆς συλλήψεως. Ἐν συνεχείᾳ (Η) ὁ Χριστός γεννᾶται καί οἱ ποιµένες προσκυνοῦν τόν ἀµνό τοῦ Θεοῦ. (Θ) Ὁ θεοδρόµος ἀστέρας δείχνει τό δρόµο στούς µάγους τῆς Ἀνατολῆς, (Ι) αὐτοί Τόν προσκυνοῦν, (Κ) καί δι ἄλλης ὁδοῦ ἀναχωροῦν οἱ θεοφόροι κήρυκες γιά τήν Βαβυλώνα. (Λ) Στήν Αἴγυπτο ὁ Κύριος συντρίβει τά εἴδωλα καί µέ τόν φωτισµό τῆς ἀληθείας διώχνει τοῦ ψεύδους τό σκότος. (Μ) Ὁ Συµεών δέχεται στήν ἀγκαλιά του τόν τέλειο Θεό καί λαµβάνει τήν ἀπόλυση. (Ν) Ἡ νέα κτίση δοξολογεῖ τόν ηµιουργό. (Ξ) Ὁ παράξενος τόκος προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ξενωθοῦν ἀπό τόν κόσµο καί νά µεταθέσουν τό νοῦ τους στόν οὐρανό. (Ο) Ὅλος ἦταν στήν γῆ ὁ Λόγος ἀλλά καί ἀπό τόν οὐρανό δέν ἔλειπε. (Π) Οἱ ἄγγελοι θαύµασαν τό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως. (Ρ) Οἱ σοφοί καί ρήτορες τοῦ κόσµου ἔµειναν ἄφωνοι µή µπορώντας νά καταλάβουν τό µυστήριο τοῦ παρθενικοῦ τόκου. (Σ) Ὁ Ποιµένας - Θεός γίνεται πρόβατο - ἄνθρωπος θέλοντας νά σώσει τόν κόσµο. (Τ) Ἡ Παρθένος γίνεται τεῖχος φύλαξης τῶν παρθένων καί ὅλων τῶν πιστῶν. (Υ) Κανένας ὕµνος δέν µπορεῖ νά πληρώσει τόν φόρο τοῦ χρέους στόν Σαρκωθέντα. (Φ) Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ φωτοδόχος λαµπάδα, πού µας ὁδηγεῖ στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. (Χ) Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσµο γιά νά τοῦ δώσει χάρη καί συγχώρηση. (Ψ) Ἡ δοξολογία πρός τόν Υἱό συνδέεται καί µέ τήν ἀνύµνηση τῆς Θεοτόκου. (Ω) Ὁ ὕµνος τελειώνει µέ µία ἱκεσία - παράκληση νά δεχθεῖ ἡ Παναγία τήν προσφορά αὐτή καί νά µᾶς λυτρώσει µέ τίς πρεσβεῖες Της ἀπό τήν µέλλουσα κόλαση. Οἱ οἶκοι σήµερα ἀπαγγέλονται ἐµµελῶς ἀπό τόν ἱερέα στό µέσον τοῦ ναοῦ (θέση στήν ὁποία βρισκόταν ὁ ἄµβωνας, ὅπου ἀρχικά ψάλλονταν τό Κοντάκιο) ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου. Ὁ λαός ἐπαναλαµβάνει στό τέλος κάθε οἴκου τό ἐφύµνιο (ἐπωδό) «Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε» στούς περιττούς καί «Ἀλληλούια» στούς ἄρτιους οἴκους. Νά σηµειωθεῖ ὅτι στόν Ἀκάθιστο ὕµνο ἀναφέρεται 157 φορές τό «Χαῖρε». Τέλος, ὅταν ὁ ὕµνος συνδέθηκε µέ τό ἱστορικό γεγονός τῆς σωτηρίας τῆς Κωνσταντινούπολης, γράφτηκε νέο γιά τήν περίσταση προοίµιο τό γνωστό σέ ὅλους µας Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερµάχῳ», τό ὁποῖο ἐπίσης ψάλλεται σέ ἦχο πλ. δ. Γεώργιος Μαγκιρίδης Θεολόγος ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ 2

3 Ἡ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία Ὅ λες τίς Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (καθώς καί ὅσες συµπέσει ἑορτή ἁγίου) τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Τί εἶναι αὐτή ἡ Λειτουργία καί γιατί γίνεται µόνο κατά τή Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει ἐν χρήσει τρεῖς θ. Λειτουργίες κατά τίς ὁποῖες γίνεται Θυσία: Τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τή Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου.[...] Ὅλες ὅµως αὐτές οἱ Λειτουργίες ἔχουν πανηγυρικό καί χαρµόσυνο χαρακτήρα. Ἀλλ ἡ Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι πένθιµος περίοδος. Γι αὐτό ἡ Ἐκκλησία µας ὅρισε νά µή γίνονται οἱ Λειτουργίες αὐτές παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. (Κανόνας 49ος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Οἱ παλιοί ὅµως χριστιανοί δέν µεταλάµβαναν τῶν θείων Μυστηρίων µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές, ἀλλ ἀκόµη συχνότερα. Ὁ Μ. Βασίλειος σέ µία ἐπιστολή του (πρός Καισαρία) ἀναφέρει ὅτι οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς του εἶχαν συνήθεια νά µεταλαµβάνουν καί τέσσερις καί πέντε φορές τήν ἑβδοµάδα! Γνώριζαν οἱ παλιοί Χριστιανοί ὅτι χωρίς συχνή µετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δέν εἶναι δυνατό νά ζοῦν «ἐν Χριστῷ». Ὁ Χριστός δέν εἶναι µία ἀφηρηµένη ἰδέα. έν εἶναι µία ἀπρόσωπος δύναµη. Ὁ Χριστός εἶναι τό εύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σέ ὁρισµένη χρονική στιγµή ἔγινε ἄνθρωπος «δι ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν» καί σταυρώθηκε καί πέθανε καί ἐτάφη καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἀνελήφθη ἐν δόξῃ εἰς τούς οὐρανούς καί «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός». Ὁ Χριστός εἶναι ἀκόµη, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος, «βρῶσις καί πόσις», δηλαδή φαγητό καί ποτό. Στό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ Χριστός, ὁ «Ἀµνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου», αὐτοπροσφέρεται στούς πιστούς ὑπό τή µορφή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, τά ὁποῖα ἔχουν, κατά τρόπο ἀπερινόητο καί µυστηριώδη, µεταβληθεῖ σέ αὐτό τοῦτο τό Ἄχραντο Σῶµα Του καί σέ αὐτό τοῦτο τό Τίµιο Αἷµα Του. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἁγιασµός µας, τό φῶς µας, ἡ ζωή µας.[...] Πῶς ὅµως θά κοινωνοῦν συχνά οἱ πιστοί, ἀφοῦ θεία Λειτουργία δέ γίνεται παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς; Ἡ Ἐκκλησία µας βρῆκε τρόπο: Καθόρισε νά τελεῖται κατά τίς ἄλλες µέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς µία ἄλλη Λειτουργία, ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Κατά τή Λειτουργία αὐτή δέν τελεῖται Θυσία, δέ γίνεται δηλαδή µεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ. Ἀλλά τί γίνεται; Τά Τίµια ῶρα, ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἴνος εἶναι ἕτοιµα, ἔχουν προαγιασθῆ (γι αὐτό καί λέγεται Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων) κατά τήν προηγηθεῖσα θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, εἶναι πλέον Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ, καί ἁπλῶς προσφέρονται πρός µετάληψη στούς πιστούς. Ἐξηγούµεθα λεπτοµερέστερα: Ὁ Ἱερέας καθ ἑκάστη Κυριακή κόπτει τό πρόσφορο τό λεγόµενο «Ἀµνόν», δηλα- δή τό τετράγωνο ἐκεῖνο τεµάχιο τῆς σφραγίδας πού γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, καί τό τοποθετεῖ ἐπάνω στό ἱερό ισκάριο. Μετ ὀλίγο, κατά τή στιγµή τοῦ «Σέ ὑµνοῦµεν...», τό τεµάχιον αὐτό τοῦ ἄρτου θά µεταβληθεῖ διά τῆς εὐλογίας τοῦ Ἱερέως (ὦ θαῦµα θαυµάτων!) σέ αὐτό τοῦτο τό Σῶµα τοῦ Κυρίου, ὅπως καί ὁ οἶνος, πού εἶναι στό ἱερό Ποτήριο, θά µεταβληθεῖ καί αὐτός σέ αὐτό τοῦτο τό Αἷµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν ὅµως βρισκόµαστε στήν πένθιµο περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὁ Ἱερέας, κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, δέν θά κόψει ἕνα µόνο τεµάχιο ἐκ τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου, ὠσάν αὐτό πού εἴπαµε ἀνωτέρω, ἀλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ἀνάλογα πρός τόν ἀριθµό τῶν Λειτουργιῶν τῶν Προηγιασµένων πού θά τελέσει κατά τήν ἑβδοµάδα. Τά τεµάχια αὐτά (πού δέν κόπτονται ὅλα ἀπό ἕνα πρόσφορο, ἀλλ ἕνα ἀπό κάθε πρόσφορο), θά τά εὐλογήσει κατά τήν ὥρα πού πρέπει καί αὐτά θά µεταβληθοῦν σέ Σῶµα Χριστοῦ. Ἀπό αὐτά τό ἕνα θά χρησιµοποιηθεῖ γιά τή θεία Μετάληψη τῆς ἡµέρας ἐκείνης (Κυριακῆς), τά ἄλλα (συνήθως δύο) θά ἐµβαπτισθοῦν στό ἱερό Ποτήριο, ὅπου τό ἅγιο Αἷµα τοῦ Κυρίου, καί θά φυλαχθοῦν σέ εἰδικό κιβωτίδιο, τό ἱερό Ἀρτοφόριο, γιά τίς Λειτουργίες τῶν Προηγιασµένων ώρων πού θά γίνουν ἐντός τῆς ἑβδοµάδας. Κατ αὐτές τίς Λειτουργίες ὁ Ἱερέας θά προσφέρει στούς πιστούς πρός µετάληψη τά Προηγιασµένα αὐτά ῶρα. Πόσο ὡραῖα καί πόσο σοφά τά ἔχει ὅλα καθορίσει ἡ Ἐκκλησία µας!...[...] Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων εἶναι συνυφασµένη µέ Ἑσπερινό, εἶναι δηλαδή βραδινή. Αὐτό ἔχει θεσπιστεῖ, διότι οἱ παλιοί Χριστιανοί κατά τίς ἡµέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς διετέλουν τελείως ἄσιτοι (νηστικοί) µέχρι τῶν ἑσπερινῶν ὡρῶν. Μποροῦσαν λοιπόν νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά κοινωνήσουν κατά τίς ἑσπερινές ὧρες. Σήµερα ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται καί κατά τήν ἑσπέρα συνηθέστερα ὅµως τελεῖται κατά τίς πρωινές ὧρες πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν. Ἡ Λειτουργία αὐτή δέν ἔχει τόν πανηγυρικό καί θριαµβευτικό τόνο τῶν ἄλλων Λειτουργιῶν, ἀλλά δεσπόζει σέ αὐτή τό πένθιµο καί κατανυκτικό στοιχεῖο. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται ὅλες τίς Τε τάρτες καί Παρασκευές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Κατά τή Μεγάλη Ἑβδοµάδα τελεῖται µόνο τίς τρεῖς πρῶτες µέρες αὐτῆς (Μ. ευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη). Ἐπίσης τελεῖται καί κατά τίς ἡµέρες ἑορτῶν εὑρισκοµένων ἐντός τῆς περιόδου τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. έν τελεῖται κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, καθώς καί κατά τίς Λειτουργίες αὐτές δέν τελεῖται Θυσία, ἀλλά τά Τίµια ῶρα ἔχουν προαγιασθῆ. Ὁ Ἱερέας, καί ἄν κρατήσει τά ὀνόµατα, δέν θά τά µνηµονεύσει στήν Πρόθεση, ἀλλά θά τά ἀφήσει γιά τή Λειτουργία τοῦ Σαββάτου ἤ τῆς Κυριακῆς. Ἐπίσης, κατά τή Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων δέ γίνονται µνηµόσυνα. Ἀπό τό βιβλίο «Περίοδος Τριωδίου» Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωρόπουλου, Ἀρχιµανδρίτου 3

4 Προσκυνητές ἤ ἐπισκέπτες τῶν Μοναστηριῶν; Συνηθίζεται ἰδιαίτερα κατά τά τελευταῖα χρόνια, πού τά µέσα µεταφορᾶς εἶναι περισσότερα, ὡς ἐκ τούτου καί ἡ µετακίνηση εὐκολότερη, νά ἐπισκεπτόµαστε τακτικά διάφορες Ἱ. Μονές εἴτε ἰδιωτικῶς εἴτε ὁµαδικῶς µέσω Ἐνοριῶν, Συλλόγων κ.λπ.. Θά πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά ἀναφερθεῖ ἀλλά καί νά τονισθεῖ ὅτι οἱ Ἱ. Μονές µας δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τόποι ἱεροί, εἶναι τόποι τοῦ Θεοῦ καί χῶροι τῆς παρουσίας Του, ἄρα ὁ κύριος καί δεσπότης τῆς κάθε µιᾶς Μονῆς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἄρα λοιπόν τά πάντα µέσα στίς Μονές εἶναι ἱερά καί θά πρέπει νά γίνονται σεβαστά ἀπό ὅλους. Μέσα ὅµως σέ αὐτούς τούς χώρους συνήθως κατοικοῦν καί κάποιοι ἄνθρωποι, µοναχοί ἤ µοναχές, οἱ ὁποῖοι ἀφιερώθηκαν στόν Θεό καί προσεύχονται ἐκεῖ νυχθηµερόν γιά τόν ἁγιασµό ὄχι µόνο τῶν ἰδίων ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ κόσµου. Ἐκεῖ, σέ αὐτούς τούς ἱερούς τόπους, ψάχνει καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νά βρεῖ πνευµατικό καταφύγιο, νά συναντηθεῖ µέ τόν Κύριό Του καί νά ἀκούσει λόγο ὠφέλιµο. Παράλληλα συµµετέχοντας πιθανῶς στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐπιζητεῖ τόν ἁγιασµό του καί τήν κοινωνία µέ τόν Θεό, προσπαθεῖ µέ ἁπλά λόγια νά πλησιάσει τόν Θεό. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅµως ὁ σκοπός αὐτός πρέπει ἐκ παραλλήλου νά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ἡ µεγαλύτερη καί ἐξέχουσα εἶναι ὁ ἐπισκέπτης νά εἶναι προσκυνητής καί ὄχι ἁπλός ἐπισκέπτης ἤ περιηγητής (ἤ ἐπί τό ἑλληνικώτερον τουρίστας!). Αὐτό ὅµως πού χρειάζεται ἕνας προσκυνητής εἶναι ἀπαραίτητα ἡ εὐλάβεια. Ὁ εὐλαβής θά µπορέσει νά αἰσθανθεῖ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί νά συµπεριφερθεῖ µέ προσοχή, διάκριση καί συστολή. Τό ἐρώτηµα πού τίθεται τώρα εἶναι σέ τί συνίσταται ἡ εὐλάβεια. Ἀρχικά µέν στήν ἀµφίεση. έν εἶναι δυνατό νά θεωρηθεῖ εὐλαβής κάποιος πού ὁποιαδήποτε ὥρα µέ ὁποιαδήποτε ἀµφίεση, κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες περνᾶ τήν πύλη ἑνός Μοναστηριοῦ, συνηθέστερα οἱ γυναῖκες, ἀλλά καί οἱ ἄντρες, εἰδικά κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ µή κατάλληλη ἀµφίεση συνήθως ὑποδηλώνει περιφρόνηση ἤ τουλάχιστον ἀδιαφορία γιά τήν ἱερότητα τοῦ χώρου. Ὁ Κύριος ἐνδιαφέρεται γιά τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς µας ἀλλά ἐµεῖς πρέπει νά ἔχουµε ἀνάγκη τήν εὐπρεπῆ παρουσία µας, γεγονός πού ὑποδηλώνει τόν ἐσωτερικό µας κόσµο. Ἐκεῖνο πού ἐπίσης θά πρέπει νά ἀπουσιάζει κατά τίς ἱεραποδηµίες µας αὐτές εἶναι οἱ θόρυβοι καί οἱ φωνές, ὥστε νά διατηρεῖται ἡ ἡσυχία καί ἡ κατάνυξη. Ἐάν 4 δέν βρεθεῖ κάποιος ὑπεύθυνος µοναχός ἤ µοναχή στήν πύλη κατευθυνόµαστε ἀπ εὐθείας στόν Ναό, τό Καθολικό, καί ἐκεῖ προσκυνοῦµε µέ εὐλάβεια ἀνάβοντας τό κεράκι µας ἐάν βεβαίως θέλουµε. Ἡ ἀπαίτηση νά ὑπάρχει χῶρος, ἰδιαίτερα κατά τίς ὁµαδικές µας ἐπισκέψεις ἀπείρων µανουαλιῶν, ὥστε νά τοποθετήσουµε ἰσάριθµα κεριά δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο! Θά πρέπει νά προσέχουµε περισσότερο µάλιστα ὅταν εἰσερχόµαστε στό Καθολικό κατά τήν τέλεση κάποιας ἀκολουθίας ἤ θείας Λειτουργίας. Τότε θά πρέπει νά προσέξουµε, ὥστε νά γίνει ἡ εἴσοδός µας ἐντελῶς ἀθόρυβα, χωρίς ἐρωτήσεις ἤ σχόλια καί ἀναστατώσεις γιά νά βροῦµε κάθισµα ἤ πιθανῶς νά δώσουµε κάποια ὀνόµατα µέ τό πρόσφορό µας ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἕνα ἀκόµη σηµαντικό σηµεῖο εἶναι ὁ τρόπος συµπεριφορᾶς µας πρός τούς µοναχούς καί τίς µοναχές. Συνηθίζουν οἱ περισσότεροι νά ἀπαιτοῦν κεράσµατα καί ἐξυπηρέτηση ἄµεση, ἀνάλογη τῶν ἰδιαίτερων προτιµήσεων ἑκάστου. Ἀπευθύνουν ἀµέτρητες ἐρωτήσεις καί µάλιστα µέ ἕναν περίεργο τρόπο, ἐνίοτε καί προσβλητικό. Ἐρωτήσεις µέ περιεχόµενο τόν ἀριθµό τῶν µοναχῶν, τήν µόρφωσή τους ἤ ἀκόµη καί πιό προσωπικές περί τῆς ἡλικίας του/ της ἤ ἔτι περισσότερο σχόλια περί τῆς ἀπαρνήσεως ἐκ µέρους τους τῶν ἐγκοσµίων (παρ ὅλον ὅτι εἶναι νέοι ἄνθρωποι) δέν ἀποτελοῦν στοιχεῖα εὐλαβείας καί σαφῶς δέν ὑποδηλώνουν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος. Αὐτές οἱ ἐρωτήσεις δέν θά ὠφελήσουν ἄλλωστε. ιαφορετικά ὅµως εἶναι νά ζητηθεῖ διακριτικά κάποια πληροφορία γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς ἤ κάποια βοήθεια σέ ἕνα πνευµατικό θέµα ἤ πρόβληµα. Ἴσως ἐπίσης ἡ Μονή νά διαθέτει κάποιο µουσεῖο, ὅπου θά ἐκθέτει τούς πνευµατικούς της θησαυρούς. Ἐκεῖ θά µᾶς κατευθύνουν ἐάν τό ἐπιθυµοῦµε οἱ µοναχοί. Θά πρέπει λοιπόν νά ἐπιζητοῦµε λόγο ἐποικοδοµητικό καί ὄχι ἀνώφελες ἤ καί ἀνόητες κουβέντες. Εἶναι ἀλήθεια ὅµως ὅτι ἡ ἐποχή µας, πού θά µποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ἁπλά, µέ µία λέξη ζούγκλα, δέν δείχνει τά πράγµατα ἰδιαίτερα εὐοίωνα! Προσπαθοῦµε νά φέρουµε αὐτήν τή ζούγκλα καί µέσα στά Μοναστήρια πού ἐπισκεπτόµαστε. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ἡ εὐγένεια καί ἡ προσπάθεια τῶν µοναχῶν νά φέρουν ὅλες τίς ψυχές, εἰ δυνατόν, σέ ἐπίγνωση ἀνέχεται καταστάσεις τέτοιες. Ἄς γινόµαστε λοιπόν εὐλαβεῖς προσκυνητές καί ὄχι ἁπλοί περιηγητές καί τουρίστες τῶν ἱερῶν µας σεβασµάτων. Αὐτό εὔχεται καί ὁ λειτουργός στό θυσιαστήριο: «ἔτι δεόµεθα ὑπέρ... τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς ἁγίας Μονῆς ταύτης».

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ὁµιλία π. Γερασίµου Τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 22 Φεβρουαρίου ὁμίλησε στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Αἰγίνης 80 αἴθουσα τοῦ Ἀπ. Παύλου ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Γεράσιμος μέ θέμα: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξον μοι πύλας ζωοδότα». Ἀγρυπνίες στόν Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ α καί β εὑρέσει τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τελέσθηκε στόν Ναό μας τήν ευτέρα 23 πρός Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ἡ ὁποία ἐφέτος συνέπεσε μέ τήν ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς. Ἔτσι οἱ ἐνορίτες καί οἱ προσκυνητές τοῦ Ναοῦ μας πού προσῆλθαν εἶχαν μία ἀκόμη πνευματική εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τήν εἴσοδο στήν εὐλογημένη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ ἑπομένη Ἱερά Ἀγρυπνία προγραμματίσθηκε γιά τήν ευτέρα 16 πρός Τρίτη 17 Μαρτίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσ. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Κατ αὐτήν θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ὥρα ἐνάρξεως: 9.30 μ.μ. Ἀπογευµατινό Προσκύνηµα Μέ μεγάλη ὡς συνήθως προσέλευση πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο πιά μηνιαῖο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας. Τόν περασμένο μήνα, συγκεκριμένα τό Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Ἀνδρώα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη στήν Εὔβοια. Ἀφοῦ τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός προσκυνήσαμε τήν Τιμ. Κάρα τοῦ Ὁσ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Μονή ὡς κειμήλιο ἱερό, ὅπως καί δυό θαυματουργές ἱ. εἰκόνες τῆς Παναγίας μας. Στήν συνέχεια δεχθήκαμε τήν ὄμορφη φιλοξενία καί τά ζεστά λόγια τοῦ Καθηγουμένου π. Ἰακώβου καί ἐπιστρέψαμε στήν Κυψέλη γιά ἄλλη μιά φορά πλήρεις εὐλογιῶν ἀπό τά ἱερά σεβάσματα τῆς Πίστεώς μας. Τήν Παρασκευή 27 Μαρτίου θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ὅπου στό κατανυκτικό Καθολικό της θά τελέσουμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 5.30 μ.μ. Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Οἱ πρέπουσες καί ὀφειλόμενες τιμές ἀπεδόθησαν καί ἐφέτος στήν προστάτιδα τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων καί δραστηριοτήτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης της, τήν 19η Φεβρουαρίου. Στήν Ἐνορία μας τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Φ.Τ. καί Ὑπεύθυνο τῆς Στέγης Γερόντων π. Φιλόθεο στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης. Κατ αὐτήν τελέσθηκε ἐπίσης Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ωρητῶν, Εὐεργετῶν καί Ἀφιερωτῶν αὐτῆς, τῶν μελῶν τοῦ Προσωπικοῦ, τοῦ.σ., τῶν ἐθελοντῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας καί βεβαίως τῶν περιθαλπομένων κυριῶν μας, ἀπό τούς Ἱερεῖς μας καί τόν π. Κων. Βαστάκη. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό καθιερωμένο κατά τά τελευταῖα ἔτη Ἱ. Μνημόσυνο γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους Κτίτορες τῆς Στέγης μας. Ἀκολούθησαν κεράσματα στήν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ κτιρίου. Ἀνθρωπιστική βοήθεια στή Γάζα Συμμετεῖχε καί ἡ Ἐνορία μας στήν ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πληγέντες τῆς περιοχῆς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας κατόπιν ἐκκλήσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν ἀπό τούς ἐνορίτες μας καί ἀπεστάλησαν τήν 17η Φεβρουαρίου στίς ἀποθῆκες τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» καί ἀπό ἐκεῖ διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Γάζα οἱ ἑξῆς ποσότητες: 67 κιλά ΡΥΖΙ 67 κιλά ΖΑΧΑΡΗ 55 κιλά ΑΛΕΥΡΙ 38 λίτρα ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 40,5 λίτρα ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ. Νέες Στέγες Γερόντων καί παιδικές Κατασκηνώσεις στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή ιαβάσαμε σέ ελτίο Τύπου τῆς 23ης Φεβρουαρίου: «Ὑπογράφηκαν τήν προηγούμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῶν μελῶν τοῦ θρησκευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωφελούς σωματείου Ἀπόστολος Κλεόπας τά συμβόλαια δωρεᾶς στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔκτασης 70 στρεμμάτων στήν περιοχή Βαρνάβα Ἀττικῆς γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου της. Τό ἐν λόγῳ σωματεῖο εἶχε δωρίσει πρίν ἀπό μερικούς μῆνες μία ἐπιπλέον ὅμορη ἔκταση 50 στρεμμάτων στήν ἴδια περιοχή. Ἡ παραχωρηθεῖσα ἔκταση πρόκειται νά ἀξιοποιηθεῖ, σύμφωνα μέ τόν σχεδιασμό τοῦ Μακαριωτάτου, γιά τήν ἀνέγερση ἐγκαταστάσεων πού ἀποβλέπουν στή στήριξη τῶν ἀτόμων τῆς τρίτης ἡλικίας καί τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας, ἀλλά καί στήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ. γιά τή νεολαία. Συγκεκριμένα ἔχουν ἤδη ἐκπονηθεῖ τά σχέδια γιά τή δημιουργία ὑποδομῶν φροντίδας ἡλικιωμένων καί κατάκοιτων συνανθρώπων μας καί γιά τή λειτουργία παιδικῶν κατασκηνώσεων». Εὐχόμαστε γρήγορα νά ὁλοκληρωθοῦν αὐτά τά μεγαλόπνοα ἔργα πού ἐμπνεύστηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἔργα πού θά δώσουν νέα πνοή στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας καί φυσικά νά βροῦν μιμητές. Ἀναδάσωση Πεντελικοῦ Ἡ Ἐνορία μας, ὅπως καί οἱ ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά συμμετάσχει τήν Κυριακή 15 Μαρτίου στήν ἀναδάσωση τοῦ Πεντελικοῦ καί συγκεκριμένα στήν περιοχή τοῦ ρέματος τοῦ Κοκκιναρᾶ, τό ὁποῖο κάηκε τήν περίοδο τῶν μεγάλων πυρκαϊῶν, τήν 16η Αὐγούστου Ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ π. Παναγιώτη λοιπόν θά ἀναχωρήσει λεωφορεῖο ἀπό τήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ὕδρας καί Κυψέλης στίς π.μ. μέ νέους καί παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας μαζί μέ τούς γονεῖς τους πού θά θελήσουν νά συνοδεύσουν καί νά συμμετάσχουν σέ ἕνα ἐπιβαλλόμενο ἔργο, πού θά δώσει μελλοντικά ξανά ἀνάσα ζωῆς καί ὀξυγόνο στά ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς πολυανθρώπου πρωτεύουσάς μας. Ὁ Ὁσιοµάρτυρας Ἅγ. Γεράσιµος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης Ἕνα νέο βιβλίο, κόπος καί μόχθος τοῦ συντ. ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας μας, π. Κων. Βαστάκη, ἔρχεται νά προστεθεῖ ἀνάμεσα στά τόσα ἄλλα τοῦ πολυγραφότατου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει τίτλο «Ὁ Ὁσιομάρτυρας 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἅγ. Γεράσιμος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης», εἶναι τῶν ἐκδόσεων «Ἑπτάλοφος» καί περιέχει, ὅπως διαβάζουμε καί στό ἐξώφυλλο τόν βίο, τό μαρτύριο καί τίς ἀσματικές Ἀκολουθίες τοῦ ἐν λόγῳ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Μεγάλο Χωριό Εὐρυτανίας, τόπο καταγωγῆς καί τοῦ π. Κωνσταντίνου. Στίς 366 σελίδες τοῦ καλαίσθητου αὐτοῦ βιβλίου περιέχονται ὁ πρῶτος βίος τοῦ Νεομάρτυρος καθώς καί βίος συνταχθείς ὑπό τοῦ συγγραφέως, πλήρεις οἱ παλαιές καί οἱ νέες ἀσματικές ἀκολουθίες μετά μουσικοῦ παραρτήματος, ἔργα διαφόρων συγγραφέων, πού ἀφοροῦν στόν Ὅσιο, ἐμπεριστατωμένος κατάλογος μέ ἁγιολογικές πληροφορίες καί τέλος φωτογραφικό παράρτημα. Εὐχόμαστε νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα τόσο ἀξιόλογα ἔργα ἀπό τόν σεβαστό μας π. Κωνσταντῖνο, ὅπως διαβάσαμε γιά τό ὑπό ἔκδοσιν «Εὐρυτανικό Συναξάριο». Συντήρηση Τέµπλου Ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας δημοσιεύει παρακάτω δυό πίνακες πού ἀφοροῦν στίς εἰσπράξεις καί τά ἔσοδα πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέχρι σήμερα καί ἀφοροῦν στήν ἤδη γενόμενη ἀποκατάσταση τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Εἰσπράξεις Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Προηγούμενον ὑπόλοιπο 6.496,29 Ἐκ δισκοφοριῶν κυτίου 5.780,00 Ἐκ προσκυν. ἐκδρομῶν 3.275,00 Ἐκ δωρεῶν ,00 Ἐξ ἐπιχορ. Ὑπουργ. Οἰκονομικῶν ,00 Ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ 5.973,30 Ἐκ τόκων καταθέσεων 145,78 Σύνολον ,37 Ἔξοδα Σκαλωσιὲς 1.996,25 Νέες πλαϊνὲς θύρες 5.950,00 Στηρίγματα φορητῶν εἰκόνων 1.392,30 Φωτιστικὰ Ὡραίας Πύλης 630,70 Συντηρητὴς ,00 Σύνολον ,55 Ὑπόλοιπον ταμείου 20/2 420,82 Βάσει τοῦ μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στὴν ἐπισκευὴ τοῦ Τέμπλου ἡ προσφορὰ τοῦ συντηρητοῦ ἀνερχόταν σὲ ,00. Ὡς ἐκ τούτου τὸ ὑπόλοιπο τοῦ ὀφειλομένου ποσοῦ ἀνέρχεται σὲ ,00. Ἀπαιτοῦνται λοιπὸν γιὰ τὴν συμπλήρωση τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ: ,18 Κάνουμε λοιπὸν μία τελευταῖα ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας, ὥστε μέχρι τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα νὰ συμπληρώσουμε τὸ ὀφειλόμενο ποσὸ γιὰ νὰ ξεχρεωθεῖ ἕνα μεγάλο ἔργο, τὸ ὁποῖο πραγματικὰ λάμπρυνε τὸν Ναό μας. Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, 143/ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στίς 5 Ἀπριλίου, Ε Κυριακή τῶν Νηστειῶν, μνήμη τῆς Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, θά τελεσθεῖ στήν Ἐνορία μας τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, ωρητῶν Ἡ Ἐρανικὴ Ἐπιτροπὴ καί Ἀφιερωτῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ. Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας νά προσευχηθοῦν γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν ἕναν λαμπρό Ναό, ὥστε ἐμεῖς σήμερα νά τελοῦμε τήν Θεία Λατρεία τοῦ Ἑνός καί Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 7

8 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀβρίθη Μαρία...100,00 Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Βενιεράκης Γεώργιος... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος...500,00 Γιαννουλάτου Ἑλένη... 60,00 άβαρη Κυπαρισσία...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...200,00 Καραγιάννη Μαρία...100,00 Κος & Κα Paul Pfaiffer...200,00 Κωνσταντινίδου Παρασκευὴ... 50,00 Λουµίδη Σοφία...160,00 Μαρούγκα Ἑλένη...100,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία... 80,00 Μπουρνόζου Λουκία... 50,00 Οἰκ.Τριανταφυλλίδη Μιχαὴλ...150,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαθανασοπούλου Μιρέλα...200,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...300,00 Παυλόπουλος Ἀναστάσιος...100,00 Ραδέσκου Μιρέλα... 50,00 Ρώµα Ἐλευθερία...300,00 Σερελέα Γαρυφαλλιά...300,00 Σκαρµίτζος Βασίλειος...200,00 Σοφιανοῦ Τριανταφυλλιὰ...100,00 Στεργιοπούλου Ἀλεξάνδρα... 50,00 Τριανταφυλλίδου Ἀφροδίτη...120,00 Τσαµαδοῦ Μαρία...200,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη... 50,00 Φραντζῆ Μαργαρίτα... 50,00 Χαδιὼ Μαρία...100,00 Χωµατᾶ Λουκία... 50,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ...270,00 ίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη ,10 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιοι Ἀπόστολοι Κανάρη. Θεία Κοινωνία στήν Στέγη Γερόντων. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γ Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ὁρισµός. Ὑµνολογία εἶναι τό µάθηµα τό ὁποῖο ἀσχολεῖται µέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 19 Ο ΤΕΥΧΟΣ 83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 117 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Έτος ίδρυσης: 1963 Τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Άγιοι Ισαπόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 49 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Ὁ Ἐθνικός Ὕµνος τοῦ δούλου Γένους Ἡ Κυριακή Ἡ ἀντιµετώπιση τῆς βίας Ἡ θλίψη Εὐχαριστοῦµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ακάθιστος Ύμνος schooltime.gr: Εκπαίδευση & Πολιτισμός

Ο Ακάθιστος Ύμνος schooltime.gr: Εκπαίδευση & Πολιτισμός Ο Ακάθιστος Ύμνος schooltime.gr: Εκπαίδευση & Πολιτισμός PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα