ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009"

Transcript

1 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ λαϊκή εὐσέβεια, λόγῳ τῶν ἕξι διπλῶν ἀποστροφῶν πρός τήν Παναγία πού ἀρχίζουν µέ τό «χαῖρε». έν ὑπάρχει ἄλλο ὑµνολογικό κείµενο τῆς ἐκκλησίας µας πού νά ἔχει τόσο ἀγαπηθεῖ ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωµα. Κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεώς του οἱ ναοί εἶναι κατάµεστοι ἀπό πιστούς. Εἶναι ὕµνος, ὁ ὁποῖος ψάλλεται καί ἀνα γι γνώσκεται πολλές φορές τήν ἡµέρα ἀπό µοναχούς καί λαϊκούς καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους. «Ἡ τά δευτερεῖα τῆς ἁγίας Τριάδος κατέχουσα» κατά τόν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαµᾶ, ἡ µεγαλύτερη πρέσβειρα καί µεσίτρια µεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, Θεοῦ καί ἀνθρώπων, Ὑπεραγία Θεοτόκος πού ὑµνολογεῖ καί ἐγκωµιάζει ὁ Ἀκάθιστος εἶναι τό ἁγιότερο, ἁγνότερο καί προσφιλέστατο πρόσωπο τῶν χριστιανῶν πού µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκ. 1, 48). Ἀκάθιστος Ὕµνος ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ὡς ποιητές τοῦ ὕµνου ἀναφέρονται οἱ ἅγιοι Ρωµανός ὁ Μελωδός καί Γερµανός ΚΠόλεως ἤ κατ ἄλλους ὁ Σέργιος ΚΠόλεως. Ὁ ὕµνος ψάλλονταν ὡς εὐχαριστήριος ὠδή πρός τήν ὑπέρµαχο στρατηγό τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους µετά ἀπό τήν σωτήρια λύτρωση, µέ τήν πρεσβεία τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν πολιορκία τῆς ΚΠολης ἀπό τούς ἐχθρούς της, λιτανεύοντας τήν ἁγία εἰκόνα Της. Ὁ ὕµνος ὀνοµάζεται «Ἀκάθιστος» διότι κατά τήν σωτηρία τῆς Πόλης καί ἀπό τότε µέχρι καί σήµερα, ὅταν οἱ οἶκοι τῶν ὕµνων ψάλλονταν τούς ἄκουαν «ὀρθοί πάντες» σέ ἔνδειξη εὐχαριστίας πρός τήν Θεοτόκο, ἐνῶ στούς οἴκους ἄλλων κοντακίων «ἐξ ἔθους» κάθονταν. Γιατί ὅµως ψάλλεται τήν Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου πάντα ἐµπίπτει στήν περίοδο τῆς νηστείας καί λόγω τοῦ πένθιµου χαρακτῆρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στερεῖται προεορτίων καί µεθεόρτων ἡµερῶν ἀλλά καί ὕµνων ἀφιερωµένων σ αὐτήν. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔλλειψη ἔρχεται νά καλύψει. Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς λειτουργικά ἀνήκει στό

2 Σαββάτο, πού µαζί µέ τήν Κυριακή εἶναι ἡµέρες πού δέν ἔχουν πένθιµο χαρακτῆρα γι αὐτό καί τελοῦµε τελεία Θεία Λειτουργία. Ἔτσι λοιπόν µποροῦµε νά ἑορτάσουµε χαρµόσυνα γεγονότα, γι αὐτό καί µεταφέρουµε µνῆµες Ἁγίων τίς ἡµέρες αὐτές. Σέ ὁρισµένα Τυπικά, δηλαδή στά βιβλία ἐκεῖνα πού περιγράφουν τίς διατάξεις περί τοῦ πῶς θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες, ὁ Ἀκάθιστος ψάλλονταν πέντε ἡµέρες πρίν τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί σέ ἄλλα στόν ὄρθρο τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἀκάθιστος ὕµνος εἶναι τό κοντάκιο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τό ὁποῖο περιλαµβάνει τό προοίµιο «Τό προσταχθέν µυστικῶς...» καί 24 οἴκους, πού ἔχουν ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα. Ἀρχίζουν δηλαδή ὁ καθένας µέ τά γράµµατα τῆς ἀλφαβήτου καί εἶναι χωρισµένο σέ τέσσερεις στάσεις, τµήµατα δηλαδή, τά ὁποῖα ψάλλονται τίς τέσσερεις Παρασκευές τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. Οἱ περιττοί οἶκοι (αὐτοί πού ἀρχίζουν µέ τά στοιχεῖα Α, Γ, Ε, Η, Ι, Λ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Φ, Ψ) ἔχουν ὡς αὐτόµελο, δηλαδή τροπάριο βάσει τοῦ ὁποίου συνετέθησαν, τόν πρῶτο οἶκο («Ἄγγελος πρωτοστάτης...»), χαρακτηριστικό τους εἶναι οἱ ἕξι διπλές ἀποστροφές πρός τήν Παναγία, πού ἀρχίζουν µέ τό χαῖρε. Ἐπωδό ἔχουν τό «χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε». Οἱ ἄρτιοι οἶκοι (πού ἀρχίζουν ἀπό τά στοιχεῖα Β,, Ζ, Θ, Κ, Μ, Ξ, Π, Σ, Υ, Χ, Ω) εἶναι προσόµοια τοῦ δευτέρου οἴκου «Βλέπουσα ἡ ἁγία...» καί ἔχουν ἐφύµνιο τό «Ἀλληλούια». Θέµα τοῦ κοντακίου τοῦ Ἀκαθίστου εἶναι τό µυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ. Τό περιεχόµενο τῶν περιττῶν καί ἄρτιων οἴκων εἶναι (Α) ὁ πρωτοστάτης ἄγγελος Γαβριήλ φέρνει τό θεϊκό µήνυµα στή Θεοτόκο (Β) ἡ Παναγία ἀπορεῖ γιά τόν παράδοξο τρόπο τῆς συλλήψεως. (Γ) Ὁ Γαβριήλ τῆς ἐξηγεῖ τήν ἀπόρρητο θέληση τοῦ Θεοῦ ( ) καί ἡ δύναµις τοῦ Ὑψίστου ἐπισκιάζει τήν Παρθένο, ἡ ὁποία καί συλλαµβάνει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. (Ε) Ἡ Θεοτόκος ἐπισκέπτεται τήν Ἐλισάβετ καί ἀνταλλάσουν προφητικούς λόγους. (Ζ) Ὁ Ἰωσήφ ταρράσεται ἀπό τήν ζάλη τῶν ἀµφίβολων λογισµῶν, ἀλλά πληροφορεῖται ἀπό τόν ἄγγελο τό µυστήριο τῆς συλλήψεως. Ἐν συνεχείᾳ (Η) ὁ Χριστός γεννᾶται καί οἱ ποιµένες προσκυνοῦν τόν ἀµνό τοῦ Θεοῦ. (Θ) Ὁ θεοδρόµος ἀστέρας δείχνει τό δρόµο στούς µάγους τῆς Ἀνατολῆς, (Ι) αὐτοί Τόν προσκυνοῦν, (Κ) καί δι ἄλλης ὁδοῦ ἀναχωροῦν οἱ θεοφόροι κήρυκες γιά τήν Βαβυλώνα. (Λ) Στήν Αἴγυπτο ὁ Κύριος συντρίβει τά εἴδωλα καί µέ τόν φωτισµό τῆς ἀληθείας διώχνει τοῦ ψεύδους τό σκότος. (Μ) Ὁ Συµεών δέχεται στήν ἀγκαλιά του τόν τέλειο Θεό καί λαµβάνει τήν ἀπόλυση. (Ν) Ἡ νέα κτίση δοξολογεῖ τόν ηµιουργό. (Ξ) Ὁ παράξενος τόκος προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ξενωθοῦν ἀπό τόν κόσµο καί νά µεταθέσουν τό νοῦ τους στόν οὐρανό. (Ο) Ὅλος ἦταν στήν γῆ ὁ Λόγος ἀλλά καί ἀπό τόν οὐρανό δέν ἔλειπε. (Π) Οἱ ἄγγελοι θαύµασαν τό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως. (Ρ) Οἱ σοφοί καί ρήτορες τοῦ κόσµου ἔµειναν ἄφωνοι µή µπορώντας νά καταλάβουν τό µυστήριο τοῦ παρθενικοῦ τόκου. (Σ) Ὁ Ποιµένας - Θεός γίνεται πρόβατο - ἄνθρωπος θέλοντας νά σώσει τόν κόσµο. (Τ) Ἡ Παρθένος γίνεται τεῖχος φύλαξης τῶν παρθένων καί ὅλων τῶν πιστῶν. (Υ) Κανένας ὕµνος δέν µπορεῖ νά πληρώσει τόν φόρο τοῦ χρέους στόν Σαρκωθέντα. (Φ) Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ φωτοδόχος λαµπάδα, πού µας ὁδηγεῖ στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. (Χ) Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσµο γιά νά τοῦ δώσει χάρη καί συγχώρηση. (Ψ) Ἡ δοξολογία πρός τόν Υἱό συνδέεται καί µέ τήν ἀνύµνηση τῆς Θεοτόκου. (Ω) Ὁ ὕµνος τελειώνει µέ µία ἱκεσία - παράκληση νά δεχθεῖ ἡ Παναγία τήν προσφορά αὐτή καί νά µᾶς λυτρώσει µέ τίς πρεσβεῖες Της ἀπό τήν µέλλουσα κόλαση. Οἱ οἶκοι σήµερα ἀπαγγέλονται ἐµµελῶς ἀπό τόν ἱερέα στό µέσον τοῦ ναοῦ (θέση στήν ὁποία βρισκόταν ὁ ἄµβωνας, ὅπου ἀρχικά ψάλλονταν τό Κοντάκιο) ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου. Ὁ λαός ἐπαναλαµβάνει στό τέλος κάθε οἴκου τό ἐφύµνιο (ἐπωδό) «Χαῖρε νύµφη ἀνύµφευτε» στούς περιττούς καί «Ἀλληλούια» στούς ἄρτιους οἴκους. Νά σηµειωθεῖ ὅτι στόν Ἀκάθιστο ὕµνο ἀναφέρεται 157 φορές τό «Χαῖρε». Τέλος, ὅταν ὁ ὕµνος συνδέθηκε µέ τό ἱστορικό γεγονός τῆς σωτηρίας τῆς Κωνσταντινούπολης, γράφτηκε νέο γιά τήν περίσταση προοίµιο τό γνωστό σέ ὅλους µας Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερµάχῳ», τό ὁποῖο ἐπίσης ψάλλεται σέ ἦχο πλ. δ. Γεώργιος Μαγκιρίδης Θεολόγος ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ 2

3 Ἡ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία Ὅ λες τίς Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (καθώς καί ὅσες συµπέσει ἑορτή ἁγίου) τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Τί εἶναι αὐτή ἡ Λειτουργία καί γιατί γίνεται µόνο κατά τή Μ. Τεσσαρακοστή; Ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει ἐν χρήσει τρεῖς θ. Λειτουργίες κατά τίς ὁποῖες γίνεται Θυσία: Τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τή Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου.[...] Ὅλες ὅµως αὐτές οἱ Λειτουργίες ἔχουν πανηγυρικό καί χαρµόσυνο χαρακτήρα. Ἀλλ ἡ Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι πένθιµος περίοδος. Γι αὐτό ἡ Ἐκκλησία µας ὅρισε νά µή γίνονται οἱ Λειτουργίες αὐτές παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. (Κανόνας 49ος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Οἱ παλιοί ὅµως χριστιανοί δέν µεταλάµβαναν τῶν θείων Μυστηρίων µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές, ἀλλ ἀκόµη συχνότερα. Ὁ Μ. Βασίλειος σέ µία ἐπιστολή του (πρός Καισαρία) ἀναφέρει ὅτι οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς του εἶχαν συνήθεια νά µεταλαµβάνουν καί τέσσερις καί πέντε φορές τήν ἑβδοµάδα! Γνώριζαν οἱ παλιοί Χριστιανοί ὅτι χωρίς συχνή µετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δέν εἶναι δυνατό νά ζοῦν «ἐν Χριστῷ». Ὁ Χριστός δέν εἶναι µία ἀφηρηµένη ἰδέα. έν εἶναι µία ἀπρόσωπος δύναµη. Ὁ Χριστός εἶναι τό εύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σέ ὁρισµένη χρονική στιγµή ἔγινε ἄνθρωπος «δι ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν» καί σταυρώθηκε καί πέθανε καί ἐτάφη καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἀνελήφθη ἐν δόξῃ εἰς τούς οὐρανούς καί «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός». Ὁ Χριστός εἶναι ἀκόµη, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος, «βρῶσις καί πόσις», δηλαδή φαγητό καί ποτό. Στό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ Χριστός, ὁ «Ἀµνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου», αὐτοπροσφέρεται στούς πιστούς ὑπό τή µορφή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, τά ὁποῖα ἔχουν, κατά τρόπο ἀπερινόητο καί µυστηριώδη, µεταβληθεῖ σέ αὐτό τοῦτο τό Ἄχραντο Σῶµα Του καί σέ αὐτό τοῦτο τό Τίµιο Αἷµα Του. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἁγιασµός µας, τό φῶς µας, ἡ ζωή µας.[...] Πῶς ὅµως θά κοινωνοῦν συχνά οἱ πιστοί, ἀφοῦ θεία Λειτουργία δέ γίνεται παρά µόνο κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς; Ἡ Ἐκκλησία µας βρῆκε τρόπο: Καθόρισε νά τελεῖται κατά τίς ἄλλες µέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς µία ἄλλη Λειτουργία, ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων. Κατά τή Λειτουργία αὐτή δέν τελεῖται Θυσία, δέ γίνεται δηλαδή µεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ. Ἀλλά τί γίνεται; Τά Τίµια ῶρα, ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἴνος εἶναι ἕτοιµα, ἔχουν προαγιασθῆ (γι αὐτό καί λέγεται Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ώρων) κατά τήν προηγηθεῖσα θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, εἶναι πλέον Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ, καί ἁπλῶς προσφέρονται πρός µετάληψη στούς πιστούς. Ἐξηγούµεθα λεπτοµερέστερα: Ὁ Ἱερέας καθ ἑκάστη Κυριακή κόπτει τό πρόσφορο τό λεγόµενο «Ἀµνόν», δηλα- δή τό τετράγωνο ἐκεῖνο τεµάχιο τῆς σφραγίδας πού γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, καί τό τοποθετεῖ ἐπάνω στό ἱερό ισκάριο. Μετ ὀλίγο, κατά τή στιγµή τοῦ «Σέ ὑµνοῦµεν...», τό τεµάχιον αὐτό τοῦ ἄρτου θά µεταβληθεῖ διά τῆς εὐλογίας τοῦ Ἱερέως (ὦ θαῦµα θαυµάτων!) σέ αὐτό τοῦτο τό Σῶµα τοῦ Κυρίου, ὅπως καί ὁ οἶνος, πού εἶναι στό ἱερό Ποτήριο, θά µεταβληθεῖ καί αὐτός σέ αὐτό τοῦτο τό Αἷµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν ὅµως βρισκόµαστε στήν πένθιµο περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὁ Ἱερέας, κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, δέν θά κόψει ἕνα µόνο τεµάχιο ἐκ τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου, ὠσάν αὐτό πού εἴπαµε ἀνωτέρω, ἀλλά περισσότερα (συνήθως τρία), ἀνάλογα πρός τόν ἀριθµό τῶν Λειτουργιῶν τῶν Προηγιασµένων πού θά τελέσει κατά τήν ἑβδοµάδα. Τά τεµάχια αὐτά (πού δέν κόπτονται ὅλα ἀπό ἕνα πρόσφορο, ἀλλ ἕνα ἀπό κάθε πρόσφορο), θά τά εὐλογήσει κατά τήν ὥρα πού πρέπει καί αὐτά θά µεταβληθοῦν σέ Σῶµα Χριστοῦ. Ἀπό αὐτά τό ἕνα θά χρησιµοποιηθεῖ γιά τή θεία Μετάληψη τῆς ἡµέρας ἐκείνης (Κυριακῆς), τά ἄλλα (συνήθως δύο) θά ἐµβαπτισθοῦν στό ἱερό Ποτήριο, ὅπου τό ἅγιο Αἷµα τοῦ Κυρίου, καί θά φυλαχθοῦν σέ εἰδικό κιβωτίδιο, τό ἱερό Ἀρτοφόριο, γιά τίς Λειτουργίες τῶν Προηγιασµένων ώρων πού θά γίνουν ἐντός τῆς ἑβδοµάδας. Κατ αὐτές τίς Λειτουργίες ὁ Ἱερέας θά προσφέρει στούς πιστούς πρός µετάληψη τά Προηγιασµένα αὐτά ῶρα. Πόσο ὡραῖα καί πόσο σοφά τά ἔχει ὅλα καθορίσει ἡ Ἐκκλησία µας!...[...] Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων εἶναι συνυφασµένη µέ Ἑσπερινό, εἶναι δηλαδή βραδινή. Αὐτό ἔχει θεσπιστεῖ, διότι οἱ παλιοί Χριστιανοί κατά τίς ἡµέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς διετέλουν τελείως ἄσιτοι (νηστικοί) µέχρι τῶν ἑσπερινῶν ὡρῶν. Μποροῦσαν λοιπόν νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά κοινωνήσουν κατά τίς ἑσπερινές ὧρες. Σήµερα ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται καί κατά τήν ἑσπέρα συνηθέστερα ὅµως τελεῖται κατά τίς πρωινές ὧρες πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν. Ἡ Λειτουργία αὐτή δέν ἔχει τόν πανηγυρικό καί θριαµβευτικό τόνο τῶν ἄλλων Λειτουργιῶν, ἀλλά δεσπόζει σέ αὐτή τό πένθιµο καί κατανυκτικό στοιχεῖο. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων τελεῖται ὅλες τίς Τε τάρτες καί Παρασκευές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Κατά τή Μεγάλη Ἑβδοµάδα τελεῖται µόνο τίς τρεῖς πρῶτες µέρες αὐτῆς (Μ. ευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη). Ἐπίσης τελεῖται καί κατά τίς ἡµέρες ἑορτῶν εὑρισκοµένων ἐντός τῆς περιόδου τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. έν τελεῖται κατά τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, καθώς καί κατά τίς Λειτουργίες αὐτές δέν τελεῖται Θυσία, ἀλλά τά Τίµια ῶρα ἔχουν προαγιασθῆ. Ὁ Ἱερέας, καί ἄν κρατήσει τά ὀνόµατα, δέν θά τά µνηµονεύσει στήν Πρόθεση, ἀλλά θά τά ἀφήσει γιά τή Λειτουργία τοῦ Σαββάτου ἤ τῆς Κυριακῆς. Ἐπίσης, κατά τή Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων δέ γίνονται µνηµόσυνα. Ἀπό τό βιβλίο «Περίοδος Τριωδίου» Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωρόπουλου, Ἀρχιµανδρίτου 3

4 Προσκυνητές ἤ ἐπισκέπτες τῶν Μοναστηριῶν; Συνηθίζεται ἰδιαίτερα κατά τά τελευταῖα χρόνια, πού τά µέσα µεταφορᾶς εἶναι περισσότερα, ὡς ἐκ τούτου καί ἡ µετακίνηση εὐκολότερη, νά ἐπισκεπτόµαστε τακτικά διάφορες Ἱ. Μονές εἴτε ἰδιωτικῶς εἴτε ὁµαδικῶς µέσω Ἐνοριῶν, Συλλόγων κ.λπ.. Θά πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά ἀναφερθεῖ ἀλλά καί νά τονισθεῖ ὅτι οἱ Ἱ. Μονές µας δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τόποι ἱεροί, εἶναι τόποι τοῦ Θεοῦ καί χῶροι τῆς παρουσίας Του, ἄρα ὁ κύριος καί δεσπότης τῆς κάθε µιᾶς Μονῆς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἄρα λοιπόν τά πάντα µέσα στίς Μονές εἶναι ἱερά καί θά πρέπει νά γίνονται σεβαστά ἀπό ὅλους. Μέσα ὅµως σέ αὐτούς τούς χώρους συνήθως κατοικοῦν καί κάποιοι ἄνθρωποι, µοναχοί ἤ µοναχές, οἱ ὁποῖοι ἀφιερώθηκαν στόν Θεό καί προσεύχονται ἐκεῖ νυχθηµερόν γιά τόν ἁγιασµό ὄχι µόνο τῶν ἰδίων ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ κόσµου. Ἐκεῖ, σέ αὐτούς τούς ἱερούς τόπους, ψάχνει καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νά βρεῖ πνευµατικό καταφύγιο, νά συναντηθεῖ µέ τόν Κύριό Του καί νά ἀκούσει λόγο ὠφέλιµο. Παράλληλα συµµετέχοντας πιθανῶς στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐπιζητεῖ τόν ἁγιασµό του καί τήν κοινωνία µέ τόν Θεό, προσπαθεῖ µέ ἁπλά λόγια νά πλησιάσει τόν Θεό. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅµως ὁ σκοπός αὐτός πρέπει ἐκ παραλλήλου νά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ἡ µεγαλύτερη καί ἐξέχουσα εἶναι ὁ ἐπισκέπτης νά εἶναι προσκυνητής καί ὄχι ἁπλός ἐπισκέπτης ἤ περιηγητής (ἤ ἐπί τό ἑλληνικώτερον τουρίστας!). Αὐτό ὅµως πού χρειάζεται ἕνας προσκυνητής εἶναι ἀπαραίτητα ἡ εὐλάβεια. Ὁ εὐλαβής θά µπορέσει νά αἰσθανθεῖ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί νά συµπεριφερθεῖ µέ προσοχή, διάκριση καί συστολή. Τό ἐρώτηµα πού τίθεται τώρα εἶναι σέ τί συνίσταται ἡ εὐλάβεια. Ἀρχικά µέν στήν ἀµφίεση. έν εἶναι δυνατό νά θεωρηθεῖ εὐλαβής κάποιος πού ὁποιαδήποτε ὥρα µέ ὁποιαδήποτε ἀµφίεση, κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες περνᾶ τήν πύλη ἑνός Μοναστηριοῦ, συνηθέστερα οἱ γυναῖκες, ἀλλά καί οἱ ἄντρες, εἰδικά κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ µή κατάλληλη ἀµφίεση συνήθως ὑποδηλώνει περιφρόνηση ἤ τουλάχιστον ἀδιαφορία γιά τήν ἱερότητα τοῦ χώρου. Ὁ Κύριος ἐνδιαφέρεται γιά τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς µας ἀλλά ἐµεῖς πρέπει νά ἔχουµε ἀνάγκη τήν εὐπρεπῆ παρουσία µας, γεγονός πού ὑποδηλώνει τόν ἐσωτερικό µας κόσµο. Ἐκεῖνο πού ἐπίσης θά πρέπει νά ἀπουσιάζει κατά τίς ἱεραποδηµίες µας αὐτές εἶναι οἱ θόρυβοι καί οἱ φωνές, ὥστε νά διατηρεῖται ἡ ἡσυχία καί ἡ κατάνυξη. Ἐάν 4 δέν βρεθεῖ κάποιος ὑπεύθυνος µοναχός ἤ µοναχή στήν πύλη κατευθυνόµαστε ἀπ εὐθείας στόν Ναό, τό Καθολικό, καί ἐκεῖ προσκυνοῦµε µέ εὐλάβεια ἀνάβοντας τό κεράκι µας ἐάν βεβαίως θέλουµε. Ἡ ἀπαίτηση νά ὑπάρχει χῶρος, ἰδιαίτερα κατά τίς ὁµαδικές µας ἐπισκέψεις ἀπείρων µανουαλιῶν, ὥστε νά τοποθετήσουµε ἰσάριθµα κεριά δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο! Θά πρέπει νά προσέχουµε περισσότερο µάλιστα ὅταν εἰσερχόµαστε στό Καθολικό κατά τήν τέλεση κάποιας ἀκολουθίας ἤ θείας Λειτουργίας. Τότε θά πρέπει νά προσέξουµε, ὥστε νά γίνει ἡ εἴσοδός µας ἐντελῶς ἀθόρυβα, χωρίς ἐρωτήσεις ἤ σχόλια καί ἀναστατώσεις γιά νά βροῦµε κάθισµα ἤ πιθανῶς νά δώσουµε κάποια ὀνόµατα µέ τό πρόσφορό µας ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἕνα ἀκόµη σηµαντικό σηµεῖο εἶναι ὁ τρόπος συµπεριφορᾶς µας πρός τούς µοναχούς καί τίς µοναχές. Συνηθίζουν οἱ περισσότεροι νά ἀπαιτοῦν κεράσµατα καί ἐξυπηρέτηση ἄµεση, ἀνάλογη τῶν ἰδιαίτερων προτιµήσεων ἑκάστου. Ἀπευθύνουν ἀµέτρητες ἐρωτήσεις καί µάλιστα µέ ἕναν περίεργο τρόπο, ἐνίοτε καί προσβλητικό. Ἐρωτήσεις µέ περιεχόµενο τόν ἀριθµό τῶν µοναχῶν, τήν µόρφωσή τους ἤ ἀκόµη καί πιό προσωπικές περί τῆς ἡλικίας του/ της ἤ ἔτι περισσότερο σχόλια περί τῆς ἀπαρνήσεως ἐκ µέρους τους τῶν ἐγκοσµίων (παρ ὅλον ὅτι εἶναι νέοι ἄνθρωποι) δέν ἀποτελοῦν στοιχεῖα εὐλαβείας καί σαφῶς δέν ὑποδηλώνουν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος. Αὐτές οἱ ἐρωτήσεις δέν θά ὠφελήσουν ἄλλωστε. ιαφορετικά ὅµως εἶναι νά ζητηθεῖ διακριτικά κάποια πληροφορία γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς ἤ κάποια βοήθεια σέ ἕνα πνευµατικό θέµα ἤ πρόβληµα. Ἴσως ἐπίσης ἡ Μονή νά διαθέτει κάποιο µουσεῖο, ὅπου θά ἐκθέτει τούς πνευµατικούς της θησαυρούς. Ἐκεῖ θά µᾶς κατευθύνουν ἐάν τό ἐπιθυµοῦµε οἱ µοναχοί. Θά πρέπει λοιπόν νά ἐπιζητοῦµε λόγο ἐποικοδοµητικό καί ὄχι ἀνώφελες ἤ καί ἀνόητες κουβέντες. Εἶναι ἀλήθεια ὅµως ὅτι ἡ ἐποχή µας, πού θά µποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ἁπλά, µέ µία λέξη ζούγκλα, δέν δείχνει τά πράγµατα ἰδιαίτερα εὐοίωνα! Προσπαθοῦµε νά φέρουµε αὐτήν τή ζούγκλα καί µέσα στά Μοναστήρια πού ἐπισκεπτόµαστε. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ἡ εὐγένεια καί ἡ προσπάθεια τῶν µοναχῶν νά φέρουν ὅλες τίς ψυχές, εἰ δυνατόν, σέ ἐπίγνωση ἀνέχεται καταστάσεις τέτοιες. Ἄς γινόµαστε λοιπόν εὐλαβεῖς προσκυνητές καί ὄχι ἁπλοί περιηγητές καί τουρίστες τῶν ἱερῶν µας σεβασµάτων. Αὐτό εὔχεται καί ὁ λειτουργός στό θυσιαστήριο: «ἔτι δεόµεθα ὑπέρ... τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς ἁγίας Μονῆς ταύτης».

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ὁµιλία π. Γερασίµου Τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 22 Φεβρουαρίου ὁμίλησε στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Αἰγίνης 80 αἴθουσα τοῦ Ἀπ. Παύλου ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Γεράσιμος μέ θέμα: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξον μοι πύλας ζωοδότα». Ἀγρυπνίες στόν Ναό µας Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ α καί β εὑρέσει τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τελέσθηκε στόν Ναό μας τήν ευτέρα 23 πρός Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ἡ ὁποία ἐφέτος συνέπεσε μέ τήν ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς. Ἔτσι οἱ ἐνορίτες καί οἱ προσκυνητές τοῦ Ναοῦ μας πού προσῆλθαν εἶχαν μία ἀκόμη πνευματική εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τήν εἴσοδο στήν εὐλογημένη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ ἑπομένη Ἱερά Ἀγρυπνία προγραμματίσθηκε γιά τήν ευτέρα 16 πρός Τρίτη 17 Μαρτίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσ. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Κατ αὐτήν θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ὥρα ἐνάρξεως: 9.30 μ.μ. Ἀπογευµατινό Προσκύνηµα Μέ μεγάλη ὡς συνήθως προσέλευση πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο πιά μηνιαῖο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας. Τόν περασμένο μήνα, συγκεκριμένα τό Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Ἀνδρώα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη στήν Εὔβοια. Ἀφοῦ τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός προσκυνήσαμε τήν Τιμ. Κάρα τοῦ Ὁσ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Μονή ὡς κειμήλιο ἱερό, ὅπως καί δυό θαυματουργές ἱ. εἰκόνες τῆς Παναγίας μας. Στήν συνέχεια δεχθήκαμε τήν ὄμορφη φιλοξενία καί τά ζεστά λόγια τοῦ Καθηγουμένου π. Ἰακώβου καί ἐπιστρέψαμε στήν Κυψέλη γιά ἄλλη μιά φορά πλήρεις εὐλογιῶν ἀπό τά ἱερά σεβάσματα τῆς Πίστεώς μας. Τήν Παρασκευή 27 Μαρτίου θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ὅπου στό κατανυκτικό Καθολικό της θά τελέσουμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 5.30 μ.μ. Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Οἱ πρέπουσες καί ὀφειλόμενες τιμές ἀπεδόθησαν καί ἐφέτος στήν προστάτιδα τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων καί δραστηριοτήτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης της, τήν 19η Φεβρουαρίου. Στήν Ἐνορία μας τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Φ.Τ. καί Ὑπεύθυνο τῆς Στέγης Γερόντων π. Φιλόθεο στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης. Κατ αὐτήν τελέσθηκε ἐπίσης Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ωρητῶν, Εὐεργετῶν καί Ἀφιερωτῶν αὐτῆς, τῶν μελῶν τοῦ Προσωπικοῦ, τοῦ.σ., τῶν ἐθελοντῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας καί βεβαίως τῶν περιθαλπομένων κυριῶν μας, ἀπό τούς Ἱερεῖς μας καί τόν π. Κων. Βαστάκη. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό καθιερωμένο κατά τά τελευταῖα ἔτη Ἱ. Μνημόσυνο γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους Κτίτορες τῆς Στέγης μας. Ἀκολούθησαν κεράσματα στήν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ κτιρίου. Ἀνθρωπιστική βοήθεια στή Γάζα Συμμετεῖχε καί ἡ Ἐνορία μας στήν ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πληγέντες τῆς περιοχῆς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας κατόπιν ἐκκλήσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν ἀπό τούς ἐνορίτες μας καί ἀπεστάλησαν τήν 17η Φεβρουαρίου στίς ἀποθῆκες τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» καί ἀπό ἐκεῖ διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Γάζα οἱ ἑξῆς ποσότητες: 67 κιλά ΡΥΖΙ 67 κιλά ΖΑΧΑΡΗ 55 κιλά ΑΛΕΥΡΙ 38 λίτρα ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 40,5 λίτρα ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ. Νέες Στέγες Γερόντων καί παιδικές Κατασκηνώσεις στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή ιαβάσαμε σέ ελτίο Τύπου τῆς 23ης Φεβρουαρίου: «Ὑπογράφηκαν τήν προηγούμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῶν μελῶν τοῦ θρησκευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωφελούς σωματείου Ἀπόστολος Κλεόπας τά συμβόλαια δωρεᾶς στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔκτασης 70 στρεμμάτων στήν περιοχή Βαρνάβα Ἀττικῆς γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου της. Τό ἐν λόγῳ σωματεῖο εἶχε δωρίσει πρίν ἀπό μερικούς μῆνες μία ἐπιπλέον ὅμορη ἔκταση 50 στρεμμάτων στήν ἴδια περιοχή. Ἡ παραχωρηθεῖσα ἔκταση πρόκειται νά ἀξιοποιηθεῖ, σύμφωνα μέ τόν σχεδιασμό τοῦ Μακαριωτάτου, γιά τήν ἀνέγερση ἐγκαταστάσεων πού ἀποβλέπουν στή στήριξη τῶν ἀτόμων τῆς τρίτης ἡλικίας καί τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας, ἀλλά καί στήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ. γιά τή νεολαία. Συγκεκριμένα ἔχουν ἤδη ἐκπονηθεῖ τά σχέδια γιά τή δημιουργία ὑποδομῶν φροντίδας ἡλικιωμένων καί κατάκοιτων συνανθρώπων μας καί γιά τή λειτουργία παιδικῶν κατασκηνώσεων». Εὐχόμαστε γρήγορα νά ὁλοκληρωθοῦν αὐτά τά μεγαλόπνοα ἔργα πού ἐμπνεύστηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἔργα πού θά δώσουν νέα πνοή στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας καί φυσικά νά βροῦν μιμητές. Ἀναδάσωση Πεντελικοῦ Ἡ Ἐνορία μας, ὅπως καί οἱ ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά συμμετάσχει τήν Κυριακή 15 Μαρτίου στήν ἀναδάσωση τοῦ Πεντελικοῦ καί συγκεκριμένα στήν περιοχή τοῦ ρέματος τοῦ Κοκκιναρᾶ, τό ὁποῖο κάηκε τήν περίοδο τῶν μεγάλων πυρκαϊῶν, τήν 16η Αὐγούστου Ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ π. Παναγιώτη λοιπόν θά ἀναχωρήσει λεωφορεῖο ἀπό τήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ὕδρας καί Κυψέλης στίς π.μ. μέ νέους καί παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας μαζί μέ τούς γονεῖς τους πού θά θελήσουν νά συνοδεύσουν καί νά συμμετάσχουν σέ ἕνα ἐπιβαλλόμενο ἔργο, πού θά δώσει μελλοντικά ξανά ἀνάσα ζωῆς καί ὀξυγόνο στά ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς πολυανθρώπου πρωτεύουσάς μας. Ὁ Ὁσιοµάρτυρας Ἅγ. Γεράσιµος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης Ἕνα νέο βιβλίο, κόπος καί μόχθος τοῦ συντ. ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας μας, π. Κων. Βαστάκη, ἔρχεται νά προστεθεῖ ἀνάμεσα στά τόσα ἄλλα τοῦ πολυγραφότατου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει τίτλο «Ὁ Ὁσιομάρτυρας 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἅγ. Γεράσιμος ὁ νέος ὁ Μεγαλοχωρίτης», εἶναι τῶν ἐκδόσεων «Ἑπτάλοφος» καί περιέχει, ὅπως διαβάζουμε καί στό ἐξώφυλλο τόν βίο, τό μαρτύριο καί τίς ἀσματικές Ἀκολουθίες τοῦ ἐν λόγῳ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Μεγάλο Χωριό Εὐρυτανίας, τόπο καταγωγῆς καί τοῦ π. Κωνσταντίνου. Στίς 366 σελίδες τοῦ καλαίσθητου αὐτοῦ βιβλίου περιέχονται ὁ πρῶτος βίος τοῦ Νεομάρτυρος καθώς καί βίος συνταχθείς ὑπό τοῦ συγγραφέως, πλήρεις οἱ παλαιές καί οἱ νέες ἀσματικές ἀκολουθίες μετά μουσικοῦ παραρτήματος, ἔργα διαφόρων συγγραφέων, πού ἀφοροῦν στόν Ὅσιο, ἐμπεριστατωμένος κατάλογος μέ ἁγιολογικές πληροφορίες καί τέλος φωτογραφικό παράρτημα. Εὐχόμαστε νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα τόσο ἀξιόλογα ἔργα ἀπό τόν σεβαστό μας π. Κωνσταντῖνο, ὅπως διαβάσαμε γιά τό ὑπό ἔκδοσιν «Εὐρυτανικό Συναξάριο». Συντήρηση Τέµπλου Ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας δημοσιεύει παρακάτω δυό πίνακες πού ἀφοροῦν στίς εἰσπράξεις καί τά ἔσοδα πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέχρι σήμερα καί ἀφοροῦν στήν ἤδη γενόμενη ἀποκατάσταση τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Εἰσπράξεις Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Προηγούμενον ὑπόλοιπο 6.496,29 Ἐκ δισκοφοριῶν κυτίου 5.780,00 Ἐκ προσκυν. ἐκδρομῶν 3.275,00 Ἐκ δωρεῶν ,00 Ἐξ ἐπιχορ. Ὑπουργ. Οἰκονομικῶν ,00 Ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ 5.973,30 Ἐκ τόκων καταθέσεων 145,78 Σύνολον ,37 Ἔξοδα Σκαλωσιὲς 1.996,25 Νέες πλαϊνὲς θύρες 5.950,00 Στηρίγματα φορητῶν εἰκόνων 1.392,30 Φωτιστικὰ Ὡραίας Πύλης 630,70 Συντηρητὴς ,00 Σύνολον ,55 Ὑπόλοιπον ταμείου 20/2 420,82 Βάσει τοῦ μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στὴν ἐπισκευὴ τοῦ Τέμπλου ἡ προσφορὰ τοῦ συντηρητοῦ ἀνερχόταν σὲ ,00. Ὡς ἐκ τούτου τὸ ὑπόλοιπο τοῦ ὀφειλομένου ποσοῦ ἀνέρχεται σὲ ,00. Ἀπαιτοῦνται λοιπὸν γιὰ τὴν συμπλήρωση τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ: ,18 Κάνουμε λοιπὸν μία τελευταῖα ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας, ὥστε μέχρι τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα νὰ συμπληρώσουμε τὸ ὀφειλόμενο ποσὸ γιὰ νὰ ξεχρεωθεῖ ἕνα μεγάλο ἔργο, τὸ ὁποῖο πραγματικὰ λάμπρυνε τὸν Ναό μας. Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, 143/ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στίς 5 Ἀπριλίου, Ε Κυριακή τῶν Νηστειῶν, μνήμη τῆς Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, θά τελεσθεῖ στήν Ἐνορία μας τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, ωρητῶν Ἡ Ἐρανικὴ Ἐπιτροπὴ καί Ἀφιερωτῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ. Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας νά προσευχηθοῦν γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν ἕναν λαμπρό Ναό, ὥστε ἐμεῖς σήμερα νά τελοῦμε τήν Θεία Λατρεία τοῦ Ἑνός καί Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 7

8 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀβρίθη Μαρία...100,00 Ἀγγελοπούλου Γεωργία...150,00 Βενιεράκης Γεώργιος... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος...500,00 Γιαννουλάτου Ἑλένη... 60,00 άβαρη Κυπαρισσία...100,00 Καβουλάκου Νταίζη...200,00 Καραγιάννη Μαρία...100,00 Κος & Κα Paul Pfaiffer...200,00 Κωνσταντινίδου Παρασκευὴ... 50,00 Λουµίδη Σοφία...160,00 Μαρούγκα Ἑλένη...100,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία... 80,00 Μπουρνόζου Λουκία... 50,00 Οἰκ.Τριανταφυλλίδη Μιχαὴλ...150,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαθανασοπούλου Μιρέλα...200,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...300,00 Παυλόπουλος Ἀναστάσιος...100,00 Ραδέσκου Μιρέλα... 50,00 Ρώµα Ἐλευθερία...300,00 Σερελέα Γαρυφαλλιά...300,00 Σκαρµίτζος Βασίλειος...200,00 Σοφιανοῦ Τριανταφυλλιὰ...100,00 Στεργιοπούλου Ἀλεξάνδρα... 50,00 Τριανταφυλλίδου Ἀφροδίτη...120,00 Τσαµαδοῦ Μαρία...200,00 Φαρφαρᾶ Ἑλένη... 50,00 Φραντζῆ Μαργαρίτα... 50,00 Χαδιὼ Μαρία...100,00 Χωµατᾶ Λουκία... 50,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 ιάφοροι ωρηταὶ...270,00 ίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη ,10 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιοι Ἀπόστολοι Κανάρη. Θεία Κοινωνία στήν Στέγη Γερόντων. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Ένα ονομαστό Κοντάκιο: ο Ακάθιστος Ύμνος Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (συνέχεια) 1. Ονομασία: * Ως «Ακάθιστος ύμνος» ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ>

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Δαβίδ παρατηρεί στους Ψαλμούς του: «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ του Μιχάλη Σιδερά θεολόγου - εκπαιδευτικού Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Μητέρα του Θεού, σε Σένα, την Υπέρμαχο Στρατηγό, αποδίδω με ευγνωμοσύνη την ένδοξη νίκη, εγώ η Πόλης σου, γιατί με την δική σου βοήθεια απαλλάγηκα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος März Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, München

Μάρτιος März Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, München Μάρτιος 2016 März 2016 Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, 80805 München www.pantes.de 04. Μαρτίου Παρασκευή 18:30 19:30 Εσπερινός 05. Μαρτίου Σάββατο 08:30

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. προϊστάμενε, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά μας παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Κυριακή μετά τά Φῶτα, Κυριακή μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα