ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο απηνί ηξνπνπνηνύληαη από ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ β) ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ. 2 ΑΛΑΘΟΗΛΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΟΤ 2.1 Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΔΑΝΑΣΚ, ζηε Ναπηαζιεηηθή Μαξίλα Γέιηα. 2.2 Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ αγσληδνκέλσλ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε αλαθνηλώζεηο ή αιιαγέο ζηηο Οδεγίεο Πινπ. 3 ΑΙΙΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 09:00 ηεο εκέξαο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 2. 4 ΖΚΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ 4.1 Σα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ ηζηό έμσ από ηα γξαθεία ηνπ ΔΑΝΑΣΚ, ζηε Ναπηαζιεηηθή Μαξίλα Γέιηα. 4.2 Έπαξζε ηνπ Απαληεηηθνύ Δπηζείνληα «ΑΡ» (κε δύν ερεηηθά ζήκαηα) ζεκαίλεη όηη ε εθθίλεζε ηεο ηζηηνδξνκίαο αλαβάιιεηαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δελ ζα δνζεί λσξίηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ππνζηνιή ηνπ Απαληεηηθνύ Δπηζείνληα «ΑΡ» (κε έλα ερεηηθό). 5 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΓΧΛΧΛ / ΓΗΑΓΡΟΚΔ 5.1 Η εθθίλεζε ηνπ αγώλα ζα δνζεί ηελ Κπξηαθή 1/9/2013 ζηηο 10: Η δηαδξνκή είλαη Φάιεξν Μεγάιε Λαγνύζα αξηζηεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηθξήο βξαρνλεζίδαο 200 κ. λνηηνδπηηθά ηνπ Γ. 1

2 6 ΔΘΘΗΛΖΖ άθξνπ) Φάιεξν (απόζηαζε 24 λ.κ. πεξίπνπ). Ο ππόινηπνο πινπο είλαη ειεύζεξνο. 6.1 Η γξακκή ηεο εθθίλεζεο νξίδεηαη κεηαμύ ζεκαίαο κε θίηξηλν ρξώκα πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «RC» επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμί άθξν, θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε ζεκαία θόθθηλνπ ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν. 6.2 ε πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ή άιινη ιόγνη ην επηβάιινπλ, ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κεραλή ηνπ γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ. Σν γεγνλόο απηό δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ). 6.3 Η εθθίλεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ Καλόλα 26 ησλ RRS ηεο ISAF (5ιεπην 4ιεπην 1ιεπην Δθθίλεζε). Σα ζθάθε ORC International (ORC i) εθθηλνύλ κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα (5ιεπην) ηνλ επηζείνληα «2» Σα ζθάθε ΟRC Club εθθηλνύλ κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα (5ιεπην) ηνλ επηζείνληα «1» 6.4 Δθόζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ζα δνζεί εθθίλεζε πξώηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ζθαθώλ ORC i θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαηεγνξία ζθαθώλ ORC Club. 6.5 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί λα εθθηλήζεη δύν ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθαθώλ καδί, επαίξνληαο ηα αληίζηνηρα δηαθξηηηθά ζήκαηα ζην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. 6.6 Μεηά ηελ εθθίλεζε ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο, ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο επόκελεο εθθίλεζεο ζα δίλεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δάλ νη ζπλζήθεο επηβάινπλ θαζπζηέξεζε, ηόηε ζα ζεκαίλεηαη αλαβνιή 6.7 Σα ζθάθε πνπ δελ αγσλίδνληαη ζα πξέπεη λα θξαηηνύληαη καθξηά από ηε γξακκή εθθίλεζεο, ώζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηα ζθάθε πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθθίλεζεο. 6.8 Σα νπηηθά ζήκαηα ππεξηζρύνπλ ησλ ερεηηθώλ. Η απνηπρία ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη θαη δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ). 6.9 H ηπρόλ κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ ή άιισλ πιεξνθνξηώλ κέζσ VHF ζην θαλάιη 74 από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ είλαη θαζαξά ελεκεξσηηθή θαη ηπρόλ πεξίπησζε παξάιεηςεο ή ιάζνπο ζηε κεηάδνζε απηώλ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ). Γηα θάζε ελδερόκελν όκσο, ηα ζθάθε νθείινπλ λα έρνπλ ην VHF αλνηθηό ζην θαλάιη 74 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο θαη ηνπ ηεξκαηηζκνύ θάθνο πνπ δελ εθθηλεί εληόο 10 ιεπηώλ κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ζα βαζκνινγείηαη σο «κε εθθηλήζαλ» (Did Not Start, DNS). Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε άπλνηαο λα παξαηείλεη ην ρξνληθό απηό όξην ζε 20 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο Όια ηα ζθάθε πνπ πξνηίζεληαη λα αγσληζηνύλ, ζα πξέπεη πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα πιεύζνπλ θνληά ζην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, θαη λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπο ώζηε λα θαηαγξαθεί ε παξνπζία ηνπο. Κάζε ζθάθνο πνπ δελ αθνινπζήζεη ηελ παξαπάλσ 2

3 δηαδηθαζία θαη δελ έρεη απνγξαθεί ζα βαζκνινγείηαη σο «κε ζπκκεηέρνλ» (Did Not Compete, DNC). 7 ΚΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΖ 7.1 Μεξηθή ή Γεληθή Αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 ησλ RRS ε πεξίπησζε Μεξηθήο Αλάθιεζεο ζα επηδεηθλύεηαη ε ζεκαία «Υ» ηνπ ΓΚ κε έλα ερεηηθό, ακέζσο κεηά ην ερεηηθό ζήκα ηεο εθθίλεζεο. Η ζεκαία ζα παξακέλεη ζεθσκέλε κέρξηο όηνπ όια ηα πξόσξα εθθηλήζαληα ζθάθε επαλνξζώζνπλ. Σν ρξνληθό όξην γηα ηελ επαλόξζσζε νξίδεηαη ζε 10 ιεπηά από ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 29.1 ησλ RRS ). 7.3 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δύλαηαη λα αλαθέξεη κέζσ VHF ζην θαλάιη 74 ηνπο αξηζκνύο ηζηίσλ ησλ πξόσξα εθθηλεζάλησλ ζθαθώλ. Απνηπρία ή παξάιεηςε αλαθνξάο απηώλ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ). 7.4 ε πεξίπησζε Γεληθήο Αλάθιεζεο ζα επηδεηθλύεηαη ην Πξώην Δπαλαιεπηηθό (First Substitute) ηνπ ΓΚ κε δύν ερεηηθά, ακέζσο κεηά ην ερεηηθό ζήκα ηεο εθθίλεζεο. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο λέαο εθθίλεζεο ζα δίλεηαη έλα ιεπηό κεηά ηελ ππνζηνιή ηνπ Πξώηνπ Δπαλαιεπηηθνύ κε έλα ερεηηθό. 8 ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ 8.1 Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ νξίδεηαη από ηε λνεηή επζεία κεηαμύ ζεκαίαο κπιε ρξώκαηνο ζε ηζηό ζηνλ εμσηεξηθό ιηκελνβξαρίνλα ηεο Μαξίλαο Γέιηα ζην αξηζηεξό άθξν θαη θπιηλδξηθνύ θνπζθσηνύ ζεκαληήξα θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζην δεμί άθξν (βι. ελδεηθηηθό δηάγξακκα) 8.2 Μεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ (ώξα 19:56) ζα ιεηηνπξγεί αλαιάκπσλ θαλόο ιεπθνύ ρξώκαηνο (strobe light) επί ηνπ θπιηλδξηθνύ ζεκαληήξα ζην δεμί άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ. Η ελδερόκελε απνηπρία, ζβήζηκν ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνύ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ). 8.3 θάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ, νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ κέζσ VHF ζην θαλάιη 74 ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο θαη ηνλ αξηζκό ηνπ ηζηίνπ ηνπο. Ο ηεξκαηηζκόο θάζε ζθάθνπο ζα επηζεκαίλεηαη, εθόζνλ είλαη δπλαηό, κε έλα ερεηηθό ζήκα. ε θάζε πεξίπησζε, ε επζύλε ηεο επηβεβαίσζεο ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπο είλαη επζύλε ησλ αγσληδνκέλσλ ζθαθώλ. 9 ΤΣΖΚΑ ΠΟΗΛΧΛ 9.1 Ιζρύεη ζύζηεκα πνηλήο δύν (2) ζηξνθώλ 360 ν (Two-Turns Penalty), γηα παξάβαζε θαλόλα ηνπ κέξνπο 2 ησλ RRS, ζύκθσλα κε ην άξζξν RRS ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαλόλα 31 (επαθή κε ζεκείν) ηζρύεη ζύζηεκα πνηλήο κηαο (1) ζηξνθήο 360 ν, ζύκθσλα κε ην άξζξν RRS ΤΠΟΓΗΑΗΡΔΖ ΘΙΑΔΧΛ 10.1 Δθαξκόδεηαη ην άξζξν 11 ηεο Πξνζζήθεο ηεο ΔΙΟ/ΔΑΘ ζηνπο RRS γηα ην Οη θιάζεηο ησλ θαηακεηξεκέλσλ ζθαθώλ αλά θαηεγνξία, ζπγρσλεύνληαη όπσο θαίλεηαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο κε ηηο Οδεγίεο Πινπ πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ αληίζηνηρα. 3

4 11 ΥΡΟΛΗΘΑ ΟΡΗΑ 11.1 Γηα ηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC i, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ είλαη ην δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Ιθαλόηεηαο (G.P.H.) επί ηνλ αξηζκό ησλ κηιίσλ ηεο ηζηηνδξνκίαο Γηα ηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ είλαη ην δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Ιθαλόηεηαο (G.P.H.) επί ηνλ αξηζκό ησλ κηιίσλ ηεο ηζηηνδξνκίαο Σα αλσηέξσ ρξνληθά όξηα, ζε ώξεο από ηελ εθθίλεζε, αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ, πνπ δηαλέκνληαη καδί κε ηηο Οδεγίεο Πινπ Κάζε ζθάθνο πνπ δελ ηεξκαηίζεη εληόο ηνπ ρξνληθνύ ηνπ νξίνπ, ζα βαζκνινγεζεί σο «κε ηεξκαηίζαλ» (Did Not Finish, DNF). 12 ΤΣΖΚΑ ΓΗΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΛΟΤ 12.1 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC i ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα δηόξζσζεο ρξόλνπ Performance Curve Scoring Constructed Course ή ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα δηόξζσζεο ρξόλνπ Time On Distance (Offshore OSN), αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα δηόξζσζεο ρξόλνπ Performance Line Scoring Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα Time On Time Σπρόλ δεδνµέλα ησλ µεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά µε ηνλ πξνζδηνξηζµό ησλ πιεύζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε (redress) (ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 60.1.b ησλ RRS ) 13 ΤΣΖΚΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ ΔΘΓΟΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΧΛ 13.1 Η βαζκνινγία ηνπ αγώλα ζα γίλεη κε ην ύζηεκα Υακειήο Βαζκνινγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ ηεο ISAF 13.2 Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θιάζεσλ ζα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα θαη δελ ζα εμάγεηαη από ηε Γεληθή Καηάηαμε. 14 ΑΘΗΛΖΗΑ ΚΖΥΑΛΧΛ 14.1 Όιεο νη κεραλέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζα πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ κεηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα (ηεηξάιεπην πξν ηεο εθθίλεζεο) Δμαίξεζε απνηειεί ε ρξήζε κεραλήο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο ελδεηθηηθά πξνζδηνξίδνληαη από ηα άξζξα 42.3.g έσο 42.3.i ησλ RRS ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην ζθάθνο ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο ή ην ηαρύηεξν δπλαηό κεηά ηε ρξήζε ηεο κεραλήο λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλόο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, αλαθέξνληαο ηηο αηηίεο ρξήζεο ηεο κεραλήο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα απνδερηεί ηε ρξήζε ηεο κεραλήο, εθόζνλ ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο δελ έρεη επσθειεζεί νπζηαζηηθά από ηε ρξήζε ηεο κεραλήο ηνπ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζθαθώλ. 15 ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ ΑΓΧΛΑ θάθε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηζηηνδξνκίαο εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ην αλαθέξνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ κέζσ VHF ζην θαλάιη 74 ή ζηα ηειέθσλα 4

5 ή Με αλαθνξά κπνξεί λα επηθέξεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, πνηλή αθύξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο. 16 ΑΙΙΑΓΖ ΠΙΖΡΧΚΑΣΟ 16.1 Κάζε αιιαγή ζηελ ππνβιεζείζα κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο Καηάζηαζε Πιεξώκαηνο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ΔΑΝΑΣΚ ζε εηδηθό έληππν ην αξγόηεξν κέρξη κία (1) ώξα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθθίλεζε. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα απνδερηεί πξνθνξηθή ή εθπξόζεζκε δήισζε αιιαγήο πιεξώκαηνο Λαλζαζκέλε ή ειιηπήο Καηάζηαζε Πιεξώκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή αθύξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο. 17 ΓΖΙΧΖ ΚΖ ΣΖΡΖΖ ΘΑΛΟΛΗΚΧΛ ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δελ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί, ν ππεύζπλνο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα ην δειώζεη γξαπηά ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 18 ΔΛΣΑΔΗ 18.1 Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ Σν ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ νξίδεηαη γηα όια ηα ζθάθε ζε κία (1) ώξα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο Παξάβνιν ππνβνιήο εληάζεσο νξίδεηαη ην πνζό ησλ είθνζη (20) επξώ. 19 ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΑΛΑΙΗ VHF 19.1 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 74 ηνπ VHF Κάζε αγσληδόκελν ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα κεηαδίδεη ή λα ιακβάλεη, κέζσ VHF ή θηλεηνύ ηειεθώλνπ, πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε όια ηα αγσληδόκελα ζθάθε Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνύ βνεζήκαηνο. 20 ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΘΑΦΧΛ ΔΙΔΓΥΟ ΘΑΣΑΚΔΣΡΖΔΧΛ 20.1 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν απηά βξίζθνληαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/9/ :30 έσο θαη 20: ε πεξίπησζε επηζεώξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη λα ηίζεηαη ππ όςηλ ηεο Δπηηξνπήο αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο Πηζηνπνηεηηθνύ Καηακέηξεζεο θαη ηνπ Measurement Inventory, όπνπ απηό απαηηείηαη. 21 ΔΠΑΘΙΑ Ο ηόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ επάζισλ ζα γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΝΑΣΚ (www.seanatk.gr). 22 ΔΤΘΤΛΖ 22.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Ούηε νη νξγαλσηέο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αγώλα θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ζσκαηηθή ή πιηθή δεκηά, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή ό,ηη άιιν ήζειε ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα. Σα αλσηέξσ ζα 5

6 βεβαηώλνληαη ελππόγξαθα από ηνπο θπβεξλήηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ή ηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζηε Γήισζε πκκεηνρήο Δίλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θπβεξλήηε ή όζσλ ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ην βαζκό εθπαηδεύζεσο ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ αμηνπιντα ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηεο εμαξηίαο, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή όρη ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα Ιδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF «Απόθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» θαζώο θαη ζηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ ΑΦΑΙΔΗΑ ΘΑΦΧΛ 23.1 Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε θαη επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο. 24 ΤΛΘΔΔΗ ΔΠΗΣΡΟΠΧΛ 24.1 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Πξόεδξνο: Γηακαιίδεο Κσλζηαληίλνο Μέιε: Βαιζάκνπ Κσλζηαληίλνο Γαζπαξηλάηνο Δπάγγεινο Γθνύβεξεο Ισάλλεο Λπθνπξόπνπινο Νηθόιανο Μαληαηέαο Βαζίιεο Παπαζένπ Λνπθάο Σύξνο Κσλζηαληίλνο Υάηδαο Κσλζηαληίλνο 24.2 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΩΝ Πξόεδξνο: Γξνύγθαο Γηώξγνο Μέιε: Αλζόπνπινο Ισζήθ Ρνδνπζάθεο Πιάησλ Καιιηζέα 28 Απγνύζηνπ 2013 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ 6

7 Καβατδάρισμα Λαγούσας Τερματισμός στο ΦΑΛΗΡΟ 7

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα