ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υποστή ριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητι κών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) Ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικη τικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)»... 3 Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέ ντων αυτών... 4 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ καθώς και του ΙΒΣΑ... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασης «Διορισμός μελών Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας» Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου Ορισμός Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: (α) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2839/2000, (β) τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2527/ Ιουλίου Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 (ΦΕΚ 1854/ Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του δημοσίου τομέα». 3. Την από πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και το με αριθ. πρωτ / έγγραφό του, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με σκοπό την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων από μέρους των υποψηφίων των οποίων μεταβάλλεται η σειρά τους στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων συνεπεία του αυτεπαγγέλτου ελέγχου του ΑΣΕΠ ή της αποδοχής ενστάσεων συνυποψηφίων τους, λόγω της μεγάλης επιβράδυνσης που προκαλούν στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως εξής: 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 28 της ως άνω υπουρ γικής αποφάσεως καταργείται. 2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 28 της αυτής ως άνω υπουργικής αποφάσεως λαμβάνει τον αριθμό 7 και αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που υποβληθούν, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων. Ακολούθως, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες διοριστέων αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)». 3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 28 της αυτής ως άνω υπουργικής αποφάσεως λαμβάνει τον αριθμό Το άρθρο 41 της αυτής ως άνω υπουργικής απο φάσεως αντικαθίσταται ως εξής: «Ενστάσεις, Έλεγχος, Κύρωση Πινάκων Για την άσκηση ενστάσεων κατά των πινάκων κατά ταξης υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και απο κλειομένων, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων, την κύρωση των πινάκων κατάταξης, την κατάρτιση και δημοσίευση των πινάκων διοριστέων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,6 και 7 του άρθρου 28 της παρούσας».

2 13844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 505 (2) Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υποστήρι ξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών ερ γασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (Συνεδρίαση 59) 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α / ). β. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/283/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επιτροπής Εποπτείας Ιδιω τικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)»» (ΦΕΚ 1887 Β / ). γ. Την παρ. α) του άρθρου 43 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α, 27/12/2005), «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.» δ. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α / ) 2. Την υπ αριθμ. 36/ (ΦΕΚ 99 Β/ ) απόφα ση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλι σης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός Ομάδας Εργασί ας για την υποστήριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)». 3. Την ανάγκη ρυθμίσεως επειγουσών θεμάτων εσωτε ρικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μέχρι τη στελέχωση της από τακτικό προσωπικό. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο γισμού, έτους 2006, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), αποφασίζουμε: Τη συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υπο στήριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) με τον Γεώργιο Πετρόπουλο, μόνι μο υπάλληλο με βαθμό Α του Κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπο στήριξης του έργου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. βάσει της υπ αριθμ /521/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η ισχύς της απόφασης ορίζεται η Το ύψος της αποζημίωσης του μέλους θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος Ι. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ /ΕΦΑ (2800) (3) Ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητι κού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο κτησίας (ΟΒΙ)» O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 171/ ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 1739/1987 «Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201/ ) και το άρθρο 27 του ν. 2516/1997 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 159/ ). 2. Το π.δ. 232/1992 «Έξοδος του Οργανισμού Βιομη χανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α 120/ ). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19/1996). 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) 5. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(3072)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΟΒΙ.) 7. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(4359)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Πανάγου Θεόδωρου από μέλος του Δ.Σ. του ΟΒΙ και ορισμός αντικαταστάτη». 8. Το άρθρο 5 της υπ αριθμ. Δ15/Α/Γ 19/4040 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ Β 249/ ). 9. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(1324)/ τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» 10. Το υπ αριθμ. 3744/ (Γραφείο Υπουργού) έγγραφο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με θέμα «Ορισμός νέου εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ», αποφασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ορίζουμε ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) την Σοφία Φλωρούς του Παναγιώτη, έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ.Κ (4) Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Ανα ψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυ τών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). β) Του π.δ/τος 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως ισχύει. γ) Του π.δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ) Του π.δ/τος 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. ε) Του άρθρου 12 του ν. 3409/05 «Καταδύσεις αναψυ χής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 273). στ) Του ν.δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α 150) όπως ισχύει. ζ) Του ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροπο ποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 87). η) Του ν. 489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ( ΦΕΚ: Α 331), όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. Δ.15/Α/Φ/19/ΟΙΚ.4040/ κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 3. Το υπ αριθμ. 2129/36/2006/ έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμ. Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε από στο ποσό των 500, ευρώ ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων, τα κατώτατα όρια των ποσών με τα οποία πρέπει να είναι καλυμμένη με ασφάλιση η αστική ευθύνη του Παρο χέα Καταδυτικών Υπηρεσιών, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές τους βλάβες. 2. Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξ αιτίας θανάτωσης ή σω ματικής βλάβης, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρη ματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουλίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθ.ΔΥ1δ/οικ (5) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ καθώς και του ΙΒΣΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5 και 8 του ν. 3106/2003 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 128 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ1 δ/74317/ Ο.Ε. (ΦΕΚ 1504Β/ απόφαση με περιεχόμενο τη σύσταση Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχαίου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ_ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΛ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 4. Το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής για τη δι αφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΠ ΙΒΣΑ) καθώς και του ΙΒΣΑ απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση λόγω του μεγάλου όγκου των θεμάτων που καλείται να τα κτοποιήσει. 5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ) καθώς και του ΙΒΣΑ με αποτέλεσμα αυτή να αποτελείται από τα κατωτέρω πρόσωπα: 1. Ταμπάκη Ευάγγελο, Προϊστάμενο Τμήματος στη Δι εύθυνση ΠΣΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Παρθενιάδη Παντελή, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Δι οικητικού Λογιστικού με Α βαθμό, που υπηρετεί στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού του ΥΥΚΑ. 3. Καϊκή Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητι κού Λογιστικού με Α βαθμό, που υπηρετεί με απόσπαση στο ΥΥΚΑ και στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμα κείων. 4. Σιορώκου Μαρία, υπάλληλο στην Παιδόπολη ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Β ΠεΣΥΠ Αττικής. 5. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Μπλάζο Γεώργιο, υπάλληλο της Α Διοικητικής Πε ριφέρειας Αττικής. Β. Έργο της Επιτροπής είναι : α) Η παραλαβή του έργου των ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν για την εκκαθάριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΑ. β) Η διαφύλαξη διαχείριση του αρχείου και κάθε σχετικού με αυτό των υπηρεσιών του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚ ΠΑ ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΑ.

4 13846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Η μεταφορά του προαναφερόμενου αρχείου ή μέρη αυτού σε χώρους καταλλήλους νια τη φύλαξη και τη διαχείρισή τους. δ) Η Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της μπορεί να ζητά τη συνεργασία του προσωπικού των Υπηρεσιών των οποίων γίνεται η μεταφορά των αρχείων. ε) Η Επιτροπή θα επιληφθεί για την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων διαφύλαξης και διαχείρισης των προαναφερομένων αρχείων. Γ. Γρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ευάγγελος Ταμπάκης Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. ΔΥ1δ/44159 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασης «Διορισμός με λών Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεο ντολογίας». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ123/ τ.α ) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ165/ τ.α ) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνι κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ296/ τ.α ) «Τροποποίηση και συμπλήρω ση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφαση μας «Διορισμός μελών Εθνι κού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας». 6. Την από αίτηση παραίτησης της Σταματίας Γκαράνη, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασή μας και διορίζου με μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας τον Νικόλαο Σταυριανέα, Αναπληρωτή Καθηγητή Δερματολογίας στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», σε αντικατάσταση της Σταματίας Γκαράνη που παραι τήθηκε. 2. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμ βουλίου. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ.8814 (7) Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουρι στικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ Α 187) «Αρμο διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ του ν. 2160/1993 και ειδι κότερα το άρθ.31α περί Κανονισμών Λειτουργίας Τουρι στικών Λιμένων το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/ Την υπ αριθμ. Τ/9803/ Κοινή Υπουργική Από φαση περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 4. Τις διατάξεις του π.δ 149/ (Φ.Ε.Κ Α 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 5. Τις διατάξεις του π.δ 33/2006 (ΦΕΚ Α 35) «Διορισμός μελών της κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 2864/ (ΦΕΚ Γ 65 και Γ 79) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 7. Την υπ αριθμ. 6454/ Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμέ νων. 8. Την αριθμ. 10/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δω δεκανήσου περί έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λει τουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, που διεβιβάσθη στην Υπηρεσία μας με το Α.Π Υπ.Τουρ. Ανάπτυξης 3507/ διαβιβαστικό έγγραφο. 9. Το υπ αριθμ. 186/ Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στην χερσαία και θαλάσσια Ζώνη του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Μανδρακίου Ρόδου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της εισόδου του Του ριστικού Λιμένα είναι : Βόρειο πλάτος 36, 27, Ανατολικό μήκος 1/28 13,7. Ο Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Μανδρακίου Ρόδου περιλαμβάνει τον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, όπως φαίνεται στο από το Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφι κό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με τις πάσης φύσεως κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα, χερσαίων και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θαλάσσιων και ορίζεται με τα στοιχεια Α Β Γ Δ Ε Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ Η Θ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λι μένα είναι 12700m 2 και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 69630m 2. Τo ολικό μήκος κρηπιδωμάτων είναι 1030 μ. 2. Οι καθ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή κυ κλοφορούντες στη ζώνη του τουριστικού λιμένα οφεί λουν να ακολουθούν τις οδηγίες κοι τις υποδείξεις του προσωπικού του φορέα διαχείρισης και να συμμορφώ νονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων. ΑΡΘΡΟ 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις Στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, εκτός των καθοριζομένων στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργί ας Τουριστικών Λιμένων, που θεσπίσθηκε με την υπ αριθμ. Τ/9803/ (ΦΕΚ Β 1323) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, παρέχο νται οι ακόλουθες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,, Παροχή πόσιμου νερού Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ανεφοδιασμός καυσίμων Σύνδεση καλωδιακής τηλεόρασης Σταθμός πυρασφάλειας Αποκομιδή απορριμμάτων, περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και εναπόθεση σε ειδικούς χώρους. Χώροι υγιεινής με ντουζιέρες (4 ανδρών, 4 γυναι κών). Χώροι στάθμευσης για τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα Η Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου διαθέτει ηλεκτρονική, ηλεκτρική, και τηλεφωνική υποστήριξη και μηχανογρα φημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα διαχείρισης αυτής: Στην χερσαία ζώνη της Μαρίνας στεγάζεται το Διοι κητήριο της Μαρίνας εμβαδού 70 m 2 αποθήκη λιπαντι κών, δεξαμενή μετά αγωγού πετρέλευσης των σκαφών, υποσταθμός Δ.Ε.Η. και υπάρχουν τρία καταστήματα 24 τ.μ. έκαστο, που λειτουργούν ως ναυτικά και τουριστικά πρακτορεία. Επίσης στεγάζεται το Α Λιμενικό Φυλάκιο του Κε ντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, παράρτημα του Τελωνείου Ρόδου και η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Ρόδου. Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την Μαρίνα Μανδρα κίου, εντός της ζώνης του Λιμένα Ρόδου και εκτός της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Μανδρακίου, λειτουργεί ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. ΑΡΘΡΟ 3 Φορέας διαχείρισης Διοίκηση Ορνάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών 1 Φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Μαν δρακίου Ρόδου είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΝΠΔΔ). 2. Η οργάνωση των υπηρεσιών του Τουριστικού Λιμένα είναι η εξής: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ. 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (α) Εκπροσωπεί το φορέα διαχείρισης του Τουριστι κού Λιμένα. (β) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. (γ) Έχει την γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα και για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων του προηγού μενου άρθρου. (δ) Προΐσταται των υπηρεσιών οικονομικής εκμετάλ λευσης παροχής εξυπηρετήσεων, καθαριότητας, τεχνι κής υποστήριξης και συντήρησης και έχει την ευθύνη για κάθε ενέργεια ή παράλειψη. (ε) Ανακοινώνει στη Λιμενική Αρχή Ρόδου κάθε παρά βαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7 και 8 του Γενι κού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. (στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης Εγχειριδίου Εσωτερι κής Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα με οδηγίες προς το προσωπικό για την άσκηση των καθηκόντων του. (ζ) Μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα Ι.S.Ρ.S. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (α) Έχει την ευθύνη για την εν γένει οικονομική δι αχείριση του Τουριστικού Λιμένα, π.χ. τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σολογισμού, την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, κόστους οφέλους, την μισθο δοσία του προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα, την είσπραξη των μισθωμάτων,την καταβολή του οφειλο μένου στο Δημόσιο ανταλλάγματος κ.λπ. (β) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του εγκεκριμένου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3105/2003 τιμολογίου ελλιμενισμού και των λοιπών πρρεχομένων προς τα σκάφη υπηρεσιών. (γ) Εκδίδει και τηρεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικά στοιχεία και βιβλία για την είσπραξη των ως άνω εγκεκριμένων τελών. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: (α) Μεριμνά για την παροχή των πάσης φύσεως υπη ρεσιών και εξυπηρετήσεων (π.χ ηλεκτροδότηση, υδροδό τηση, πετρέλευση), όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού πλην εκείνων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Οικονομικής Εκμετάλλευσης, Καθαριότητας, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης. (β) Μεριμνά για την ασφάλεια, φύλαξη και προστα σία σκαφών είτε με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είτε με εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας (security). (γ) Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων των άρ θρων 5, 7 και 8 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και ενημερώνει άμεσα τη Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα για κάθε παράβαση που διαπιστώνει. (δ) Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση πλήρες και εφαρμόσιμο σχέδιο λήψης, μέτρων για την πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα, των ατόμων, των σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη ζώνη του, από έκτακτα περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λ.π και μεριμνά για τη γνωστοποίηση του στο προσωπικό και τους χρήστες. (ε) Μεριμνά για τη διευκόλυνση των Ατόμων Μειωμέ νης Κινητικότητας τόσο στους χώρους υγιεινής όσο και στους λοιπούς χώρους του Τουριστικού Λιμένα.

6 13848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (στ) Παρέχει στους χρήστες γενικότερες διευκολύν σεις και πληροφορίες, που αφορούν π.χ. στα περιβαλ λοντικά και πολιτιστικά δρώμενα και αξιοθέατα της ευ ρύτερης περιοχής, τις μετακινήσεις από και προς τον Τουριστικό Λιμένα κ.λπ (ζ) Μεριμνά για τον ασφαλή είσπλου έκπλου, όπως και την πρόσδεση των σκαφών σε συγκεκριμένη θέση ελλι μενισμού με εξειδικευμένο άτομο σε βοηθητική λέμβο. (η) Μεριμνά για την εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (α) Μεριμνά για: Την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων χερσαίας και θα λάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα και φροντίζει για την καλή λειτουργία των μέσων και υλικών καθα ριότητας. Την καθημερινή και μέχρι τις 9:00 π.μ. αποκομιδή των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων ή μη), την περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και την εναπόθεσή τους σε ειδικό χώρο μέχρι την απομάκρυνσή τους. (β) Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι στικών Λιμένων και ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα για κάθε παράβαση που διαπιστώνει, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις. (γ) Καταρτίζει συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής Ρόδου «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. (δ) Μεριμνά για την περισυλλογή και διάθεση των επικινδύνων τοξικών αποβλήτων (π.χ μπαταρίες, υφα λοχρώματα, συσσωρευτές ), των ελαιωδών καταλοίπων καθώς και των βιολογικών καταλοίπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ε) Καταρτίζει Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμοποιημένων λιπα ντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. (στ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κλπ) που υποδείχθηκαν από την Λιμενική Αρχή Ρόδου και διαθέτει κατάλληλο πλωτό μέσο για τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπαν σης (τοποθέτηση πλωτού φράγματος κ.λπ.) (ζ) Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τη Γενική Διεύθυνση και την Λιμενική Αρχή Ρόδου και εκτελεί τις οδηγίες υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπισή του. 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ: Ασχολείται με κάθε είδους εργασίες επισκευής και συντήρησης τόσο των λιμενικών και χερσαίων εγκατα στάσεων και εξοπλισμού του Τουριστικού Λιμένα όσο και των σκαφών. 8. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Εκμετάλλευσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1959/Β / ), ο οποίος εποπτεύει όλες τις Υπηρεσίες του οργανογράμματος, του Τουριστικού Λι μένα Μανδρακίου Ρόδου. Της Υπηρεσίας Οικονομικής Εκμετάλλευσης προ ΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Εκμετάλλευ σης του Οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Των Υπηρεσιών παροχής εξυπηρετήσεων και καθαρι ότητας προΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονο μικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Διοι κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρη σης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Ανάπτυξης Κατασκευών και Συντήρησης Έργων και οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Στην Υπηρεσία Οικονομικής Εκμετάλλευσης υπη ρετούν δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών και ένας (1) υπάλληλος ΔΕ38 χειριστών Η/Υ [Σύνολο θέσεων Τρεις (3)]. Στην Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ1 Διοικητικού με γνώσεις ξένων γλωσσών, δύο(2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ τεχνικών, ει δικότητας Ηλεκτρολογίας και δύο (2) υπάλληλοι ΥΕ16 Εργατών Φυλάκων [Σύνολο θέσεων (6) έξι]. Στην Υπηρεσία Καθαριότητας υπηρετούν δύο (2) άτομα Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας. [Σύνολο θέσεων (2) δύο]. Στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρη σης, υπηρετούν (1) ένας υπάλληλος τεχνικών, ειδικοτή τας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και δύο (2) υπάλληλοι ΥΕ16 Εργατών.[Σύνολο θέσεων (3) Τρεις]. Το σύνολο όλων των απασχολούμενων στο Τουριστι κό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ανέρχεται σε (18) δέκα οκτώ άτομα. Επίσης τα άτομα, που αναφέρονται στο ήδη υπάρ χον «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan) των Λιμένων Ρόδου, καλύπτουν και τον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου. ΑΡΘΡΟ 4 Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175). Ο συνολικός αυτός αριθμός κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως: (α) Αριθμός σκαφών έως 13 μέτρα, θέσεις ογδόντα τρεις (83). (β) Αριθμός σκαφών από 13,01 έως 17 μέτρα, θέσεις εξήντα εννέα (69). γ) Αριθμός σκαφών από 17,01 έως 20 μέτρα, θέσεις δέκα τρεις (13). δ) Αριθμός σκαφών από 20,01 έως 30 μέτρα, θέσεις δέκα (10). Σύνολο θέσεων (175) ΑΡΘΡΟ 5 Επιτρεπόμενη Ταχύτητα Χώροι Ελλιμενισμού Σκαφών 1. Ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εισόδου εξόδου των σκαφών σε τρεις (3) κόμβους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για σκάφη μήκους έως 13 μέτρων οι με αριθμούς 20 έως 30 και 88 έως 159 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διά γραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 2,7 3,9 μ), (β) Για τα σκάφη μήκους 13,01 έως 13 μέτρων οι με αριθμούς 1 έως 13, 31 έως 33, 47 έως 87 και 160 έως 165 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 2,8 3,9 μ). (γ) Για σκάφη μήκους 17,01 έως 20 μέτρων οι με αριθ μούς 34 εως 46 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 3,6 μ.). (δ) Για σκάφη μήκους 120,01 έως 30 μέτρων οι με αριθ μούς 168 έως 175 και 166 έως 167 θέσεις όπως αποτυ πώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογρα φικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 3,8 4 μ). Από την υπηρεσία παροχής εξυπηρετήσεων, μετά από συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα, μπορεί να εγκρίνεται ο ελλιμενισμός σκάφους συγκεκριμένης κατηγορίας σε θέσεις ελλιμενισμού σκα φών άλλης κατηγορίας, αν δεν υφίστανται αιτήσεις ελ λιμενισμού σκαφών της κατηγορίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 Διάθεση θέσεων Ελλιμενισμού 6.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του Του ριστικού Λιμένα, τα σκάφη πρέπει να επικοινωνούν στο VH, δίαυλο 12 Κανάλι ή μέσω αντιπροσώπου και να αναμένουν την άδεια εισόδου ακολουθώντας τις οδη γίες του αρμόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους εντός του Λιμένα. 6.2 Αμέσως μετά τον κατάπλου οι κυβερνήτες των σκαφών οφείλουν να συμπληρώσουν τα έγγραφα που τους παραδίδονται, να επιδεικνύουν τα ευρισκόμενα σε ισχύ ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και να γνωστο ποιούν στην Μαρίνα τα τυχόν προβλήματα, ζημιές ή βλά βες που έχει το σκάφος. Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.3 Οι θέσεις πρόσδεσης των σκαφών (ΒΕRTHS) διατί θενται στα σκάφη από την Διεύθυνση της Μαρίνας κατό πιν προηγούμενης συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες ή τους πλοιάρχους των σκαφών στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Όλες οι θέσεις είναι καθορισμένες και αριθμημένες για πρυμνοδέτηση. Σε περίπτωση πλα γιοδέτησης (κατόπιν συμφωνίας) θα καταβάλλονται τέλη ελλιμενισμού, ανάλογα με τις θέσεις πρυμνοδέτησης, που καταλαμβάνουν τα σκάφη πλαγιοδετώντας. 6.4 Τα σκάφη αφού λάβουν άλυσο (ΡΕΜΕΤΖΟ) του μόνιμου αγκυροβολίου, προσδένονται σε αυτήν με τα δικά τους μέσα (άλυσο ή σχοινιά κλπ.) διατηρώντας επί του σκάφους το σκοινί (ΠΟΔΑΡΙ) της αλύσου του μονίμου αγκυροβολίου της Μαρίνας για να ειδοποιη θεί το προσωπικό των πλωτών μέσων της Μαρίνας. Η καλή συντήρηση και διαφύλαξη το σχοινιών του μόνιμου αγκυροβολίου (ΠΟΔΑΡΙ) γίνεται με ευθύνη των κυβερ νητών των σκαφών. 6.5 Για την επικείμενη αναχώρηση απόπλου των σκα φών πρέπει να ενημερώνεται προηγουμένως και εγκαί ρως η Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων της Μαρίνας για να ειδοποιηθεί το προσωπικό των πλωτών μέσων της Μαρίνας και το Τεχνικό Προσωπικό, για την αποσύν δεση των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών παροχών. 6.6 Σε περίπτωση ολιστικής αναχώρησης σκάφους από την Μαρίνα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως η Διεύθυνση της Μαρίνας με δήλωση πλοιο κτήτη, πλοιάρχου ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους ότι δεν επιθυμεί πλέον να ελλιμενίζεται στην Μαρίνα και για την ημερομηνία αναχώρησης. 6.7 Η εγκατάλειψη των σχοινιών πρόσδεσης και αλύ σων του μόνιμου αγκυροβολίου της Μαρίνας, ή των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων από τα σκάφη κατά τον απόπλου ή κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων και χρηματική επι βάρυνση των σκαφών με όλα τα δημιουργούμενα έξοδα αντικατάστασης αυτών λόγω φθοράς ή απώλειας. ΆΡΘΡΟ 7 Σύστημα αγκυροβολίας 7.1 Απαγορεύεται κατ αρχήν η πόντιση αγκυρών εντός του λυμένος διότι υπάρχει μόνιμο εγκατεστημένο αγκυ ροβόλιο. 7.2 Απαγορεύεται η παρεμπόδιση του πλεύσιμου δι αύλου εισόδου της Μαρίνας Μανδρακίου και του θα λάσσιου χώρου μπροστά από τα μόνιμα αγκυροβόλια των σκαφών. 7.3 Στην είσοδο του λιμένος και σε περίβλεπτα σημεία υπάρχουν τοποθετημένες ειδικές ενημερωτικές πινακί δες για τις σχετικές απαγορεύσεις. 7.4 Στη θαλάσσια λεκάνη της Μαρίνας που δεν έχει εγκατασταθεί μόνιμα αγκυροβόλιο και υπάρχει σχετική επισήμανση, τα σκάφη μπορούν να αγκυροβολούν σύμ φωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού της Μαρίνας. ΆΡΘΡΟ 8 Μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του τουριστικού λιμένα. 8.1 Ο τουριστικός Λιμένας Μανδρακίου Ρόδου είναι ασφαλισμένος για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 8.2 Η φύλαξη και η προστασία των εγκαταστάσεων, των ατόμων των σκαφών και των οχημάτων που βρί σκονται εντός της ζώνης της Μαρίνας εξασφαλίζεται, μέσω της καθημερινής επιτήρησης από φύλακες του Τουριστικού Λιμένα, οι οποίοι πραγματοποιούν εναλ λασόμενες βάρδιες. Πρόσθετα παρέχεται και η δυνα τότητα πρόσληψης ιδιωτικής ασφάλειας εκ μέρους των μόνιμων χρηστών, την Μαρίνας κατόπιν ειδικής άδειας από τη διοίκηση της Μαρίνας. 8.3 Το εγκαταστημένο εντός της ζώνης του Τουριστι κού Λιμένα φυλάκιο του Λιμενικού Σώματος,οι τελωνει ακοί, οι ιδιοκτήτες και οι αστυνομικές αρχές συνεργούν για την ασφάλεια της ζώνης της Μαρίνας, όπως επιβάλ λεται και από την συνθήκη Schengen. 8.4 Η είσοδος και έξοδος προς και από την Μαρίνα φυλάσσεται από προστατευτικές, μπάρες οι οποίες ρυθμίζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως από αρμό διο προσωπικό. 8.5 Κατά την διάρκεια του ελλιμενισμού, κάθε σκάφος οφείλει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα εφόλκια και μέσα πυρόσβεσης, τους απαραίτητους φα νούς ασφάλειας και κάθε άλλο, προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία μέσο.

8 13850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα οφείλει να λαμβάνει όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέ τρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην αριθμ. 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει, για την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών. Επί σης έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας του Τουριστικού Λιμένα. 8.6 Ο κυβερνήτης οφείλει να μεριμνά για την ασφαλή πρόσδεση του σκάφους και να, λαμβάνει κάθε πρόσφο ρο μέτρο, που υπαγορεύει η ναυτική τέχνη και εμπειρία. Η πρόσδεση με μόνιμο αγκυροβόλιο, η πρυμνοδέτηση, ή πλαγιοδέτηση του σκάφους ενεργείται μόνον με την προσωπική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη του σκάφους. 8.7 Το αρμόδιο προσωπικό της Μαρίνας μπορεί να επι θεωρεί τον τρόπο πρόσδεσης του σκάφους να προβαί νει σε υποδείξεις αλλά και σε ενέργειες λήψης μέτρων ασφάλειας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα, τυχόν σχετικά έξοδα καταλογίζονται στον ιδιοκτήτη. 8.8 Το υπάρχον στον χώρο του εμπορικού λιμένα σύ στημα παρακολούθησης μέσω κάμερας, πρόκειται να επεκταθεί και στον εμπορικό λιμένα. 8.9 Μέσα στα πλαίσια, της ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας για προστασία από τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες, διακίνηση ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία, είσο δο λαθρομεταναστών και λαθραίων εμπορευμάτων θα ισχύσει Σχέδιο για την αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών (Κώδικας Ι.S.Ρ.S), πιστοποιημένο αρμοδίως Δεν επιτρέπεται η απόρριψη άχρηστων υλικών, απορριμμάτων πετρελαιοειδών καταλοίπων λιπαντε λαίων και οποιωνδήποτε λυμάτων των εξυπηρετούμε νων σκαφών εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Μανδρακίου Με μέριμνα του φορέα διαχειρίσεις του Τουριτικού Λιμένα έχει καταρτισθεί σχέδιο παραλαβής και διαχεί ρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων σύμφωνα με την οδη γία 2000/59/ΕΚ, σε εφαρμογή της αριθμ.3^18/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β ) ΚΥΑ Η παραλαβή και διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, λιπαντελαίων, απορριμμάτων και περισυλ λογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων, ανατίθεται σε ιδιώτες μέσω ειδικών συμβάσεων. Η παραλαβή και διαχείριση των πετρελαιοειδών κα ταλοίπων, λιπαντελαίων και απορριμμάτων θα γίνεται υπό την επίβλεψη του αρμοδίου προσωπικού, μόνο στις οριζόμενες θέσεις και κατά την διάρκεια των ημερών και ωρών όπως ορίζεται από την Διεύθυνση της Μαρίνας Μανδρακίου Για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από ρύπανση καθώς και για τις δαπάνες που έχουν γίνει για την αποτροπή ή την εξουδετέρω ση αυτής, υπεύθυνος είναι αυτός που προκάλεσε την ρύπανση. ΑΡΘΡΟ 9 Λοιπά θέματα 9.1 Με την αίτηση ελλιμενισμού ο χρήστης λαμβά νει ενυπόγραφα γνώση του παρόντος κανονισμού και οφείλει να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες σε αυτόν ρυθμίσεις. Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες * * και τα τιμολόγιά τους από το αρμόδιο γραφείο της Μαρίνας Μανδρακίου. 9.2 Οι χρήστες των εγκαταστάσεων οφείλουν να κά νουν ορθή χρήση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και συστάσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα της Μαρίνας. 9.3 Παροχές τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης ή επι σκευής ανατίθενται σε ιδιώτες με ειδικές συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ότι τα πρόσωπα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισμένα σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα και ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα από τους ανωτέρω εργαζόμενους. 9.4 Οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι που δραστη ριοποιούνται μέσα στη ζώνη της Μαρίνας Μανδρακί ου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική άδεια από την Διεύθυνση της Μαρίνας Μανδρακίου και να συμμορφώνονται στις κείμενες διατάξεις και τις οδη γίες της Διεύθυνσης της Μαρίνας σχετικά με τις ώρες απασχόλησης, την καθαριότητα, την ηχορύπανση, και γενικά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της Μαρίνας ΑΡΘΡΟ 10 Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης επιδίδεται στον πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη ή εκπρόσωπο ή χρήστη κάθε σκάφους του οποίου εγκρίνεται ο ελλιμενισμός στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου αντίγραφο του Γενικού Κανονισμού. Σε περίπτωση που το πρόσωπο της επίδοσης είναι αλλοδαπός, οι ως άνω Κανονισμοί επιδίδονται μεταφρασμένοι στην αγγλική. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Aριθμ (8) Ορισμός Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8γ του ν.2236/1994 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 παρ.5 του ν.2331/ Την υπ αριθμ. 112/2006 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο σύνης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δι καστών για τέσσερα (4) χρόνια τον Αρεοπαγίτη Διονύ σιο Γιαννακόπουλο, με μερική απασχόληση, παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά του. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουλίου 2006 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >>

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >> EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 1 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 6 Νοεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4341 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015».

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 21 η Ιουλίου 2014 Σήμερα, 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα