ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υποστή ριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητι κών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) Ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικη τικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)»... 3 Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέ ντων αυτών... 4 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ καθώς και του ΙΒΣΑ... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασης «Διορισμός μελών Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας» Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου Ορισμός Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: (α) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2839/2000, (β) τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2527/ Ιουλίου Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 (ΦΕΚ 1854/ Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του δημοσίου τομέα». 3. Την από πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και το με αριθ. πρωτ / έγγραφό του, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με σκοπό την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων από μέρους των υποψηφίων των οποίων μεταβάλλεται η σειρά τους στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων συνεπεία του αυτεπαγγέλτου ελέγχου του ΑΣΕΠ ή της αποδοχής ενστάσεων συνυποψηφίων τους, λόγω της μεγάλης επιβράδυνσης που προκαλούν στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως εξής: 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 28 της ως άνω υπουρ γικής αποφάσεως καταργείται. 2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 28 της αυτής ως άνω υπουργικής αποφάσεως λαμβάνει τον αριθμό 7 και αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που υποβληθούν, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων. Ακολούθως, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες διοριστέων αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)». 3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 28 της αυτής ως άνω υπουργικής αποφάσεως λαμβάνει τον αριθμό Το άρθρο 41 της αυτής ως άνω υπουργικής απο φάσεως αντικαθίσταται ως εξής: «Ενστάσεις, Έλεγχος, Κύρωση Πινάκων Για την άσκηση ενστάσεων κατά των πινάκων κατά ταξης υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και απο κλειομένων, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων, την κύρωση των πινάκων κατάταξης, την κατάρτιση και δημοσίευση των πινάκων διοριστέων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,6 και 7 του άρθρου 28 της παρούσας».

2 13844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 505 (2) Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υποστήρι ξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών ερ γασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (Συνεδρίαση 59) 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α / ). β. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/283/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επιτροπής Εποπτείας Ιδιω τικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)»» (ΦΕΚ 1887 Β / ). γ. Την παρ. α) του άρθρου 43 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α, 27/12/2005), «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.» δ. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α / ) 2. Την υπ αριθμ. 36/ (ΦΕΚ 99 Β/ ) απόφα ση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλι σης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός Ομάδας Εργασί ας για την υποστήριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)». 3. Την ανάγκη ρυθμίσεως επειγουσών θεμάτων εσωτε ρικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μέχρι τη στελέχωση της από τακτικό προσωπικό. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο γισμού, έτους 2006, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), αποφασίζουμε: Τη συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την υπο στήριξη των λειτουργικών, οικονομικών και διοικητικών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) με τον Γεώργιο Πετρόπουλο, μόνι μο υπάλληλο με βαθμό Α του Κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπο στήριξης του έργου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. βάσει της υπ αριθμ /521/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η ισχύς της απόφασης ορίζεται η Το ύψος της αποζημίωσης του μέλους θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος Ι. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ /ΕΦΑ (2800) (3) Ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητι κού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο κτησίας (ΟΒΙ)» O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 171/ ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 1739/1987 «Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201/ ) και το άρθρο 27 του ν. 2516/1997 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 159/ ). 2. Το π.δ. 232/1992 «Έξοδος του Οργανισμού Βιομη χανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α 120/ ). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19/1996). 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) 5. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(3072)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΟΒΙ.) 7. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(4359)/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Πανάγου Θεόδωρου από μέλος του Δ.Σ. του ΟΒΙ και ορισμός αντικαταστάτη». 8. Το άρθρο 5 της υπ αριθμ. Δ15/Α/Γ 19/4040 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ Β 249/ ). 9. Την υπ αριθμ ΕΦΑ(1324)/ τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» 10. Το υπ αριθμ. 3744/ (Γραφείο Υπουργού) έγγραφο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με θέμα «Ορισμός νέου εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ», αποφασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ορίζουμε ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) την Σοφία Φλωρούς του Παναγιώτη, έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ.Κ (4) Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Ανα ψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυ τών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). β) Του π.δ/τος 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως ισχύει. γ) Του π.δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ) Του π.δ/τος 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. ε) Του άρθρου 12 του ν. 3409/05 «Καταδύσεις αναψυ χής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 273). στ) Του ν.δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α 150) όπως ισχύει. ζ) Του ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροπο ποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 87). η) Του ν. 489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ( ΦΕΚ: Α 331), όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. Δ.15/Α/Φ/19/ΟΙΚ.4040/ κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 3. Το υπ αριθμ. 2129/36/2006/ έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμ. Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε από στο ποσό των 500, ευρώ ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων, τα κατώτατα όρια των ποσών με τα οποία πρέπει να είναι καλυμμένη με ασφάλιση η αστική ευθύνη του Παρο χέα Καταδυτικών Υπηρεσιών, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές τους βλάβες. 2. Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξ αιτίας θανάτωσης ή σω ματικής βλάβης, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρη ματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουλίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθ.ΔΥ1δ/οικ (5) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ καθώς και του ΙΒΣΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5 και 8 του ν. 3106/2003 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 128 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ1 δ/74317/ Ο.Ε. (ΦΕΚ 1504Β/ απόφαση με περιεχόμενο τη σύσταση Επιτροπής για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχαίου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ_ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΛ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 4. Το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής για τη δι αφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΠ ΙΒΣΑ) καθώς και του ΙΒΣΑ απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση λόγω του μεγάλου όγκου των θεμάτων που καλείται να τα κτοποιήσει. 5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή για τη διαφύλαξη και διαχείριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΦ) καθώς και του ΙΒΣΑ με αποτέλεσμα αυτή να αποτελείται από τα κατωτέρω πρόσωπα: 1. Ταμπάκη Ευάγγελο, Προϊστάμενο Τμήματος στη Δι εύθυνση ΠΣΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Παρθενιάδη Παντελή, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Δι οικητικού Λογιστικού με Α βαθμό, που υπηρετεί στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού του ΥΥΚΑ. 3. Καϊκή Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητι κού Λογιστικού με Α βαθμό, που υπηρετεί με απόσπαση στο ΥΥΚΑ και στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμα κείων. 4. Σιορώκου Μαρία, υπάλληλο στην Παιδόπολη ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Β ΠεΣΥΠ Αττικής. 5. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Μπλάζο Γεώργιο, υπάλληλο της Α Διοικητικής Πε ριφέρειας Αττικής. Β. Έργο της Επιτροπής είναι : α) Η παραλαβή του έργου των ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν για την εκκαθάριση του Αρχείου του προσωπικού του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΑ. β) Η διαφύλαξη διαχείριση του αρχείου και κάθε σχετικού με αυτό των υπηρεσιών του πρώην ΕΟΚΦ (ΠΙΚ ΠΑ ΕΟΠ) καθώς και του ΙΒΣΑ.

4 13846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Η μεταφορά του προαναφερόμενου αρχείου ή μέρη αυτού σε χώρους καταλλήλους νια τη φύλαξη και τη διαχείρισή τους. δ) Η Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της μπορεί να ζητά τη συνεργασία του προσωπικού των Υπηρεσιών των οποίων γίνεται η μεταφορά των αρχείων. ε) Η Επιτροπή θα επιληφθεί για την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων διαφύλαξης και διαχείρισης των προαναφερομένων αρχείων. Γ. Γρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ευάγγελος Ταμπάκης Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. ΔΥ1δ/44159 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασης «Διορισμός με λών Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεο ντολογίας». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ123/ τ.α ) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ165/ τ.α ) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνι κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ296/ τ.α ) «Τροποποίηση και συμπλήρω ση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφαση μας «Διορισμός μελών Εθνι κού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας». 6. Την από αίτηση παραίτησης της Σταματίας Γκαράνη, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / ΟΕ (ΦΕΚ 216/ τ.β ) απόφασή μας και διορίζου με μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας τον Νικόλαο Σταυριανέα, Αναπληρωτή Καθηγητή Δερματολογίας στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», σε αντικατάσταση της Σταματίας Γκαράνη που παραι τήθηκε. 2. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμ βουλίου. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ.8814 (7) Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουρι στικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ Α 187) «Αρμο διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ του ν. 2160/1993 και ειδι κότερα το άρθ.31α περί Κανονισμών Λειτουργίας Τουρι στικών Λιμένων το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/ Την υπ αριθμ. Τ/9803/ Κοινή Υπουργική Από φαση περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 4. Τις διατάξεις του π.δ 149/ (Φ.Ε.Κ Α 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 5. Τις διατάξεις του π.δ 33/2006 (ΦΕΚ Α 35) «Διορισμός μελών της κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 2864/ (ΦΕΚ Γ 65 και Γ 79) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 7. Την υπ αριθμ. 6454/ Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμέ νων. 8. Την αριθμ. 10/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δω δεκανήσου περί έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λει τουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, που διεβιβάσθη στην Υπηρεσία μας με το Α.Π Υπ.Τουρ. Ανάπτυξης 3507/ διαβιβαστικό έγγραφο. 9. Το υπ αριθμ. 186/ Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στην χερσαία και θαλάσσια Ζώνη του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Μανδρακίου Ρόδου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της εισόδου του Του ριστικού Λιμένα είναι : Βόρειο πλάτος 36, 27, Ανατολικό μήκος 1/28 13,7. Ο Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Μανδρακίου Ρόδου περιλαμβάνει τον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, όπως φαίνεται στο από το Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφι κό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με τις πάσης φύσεως κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα, χερσαίων και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θαλάσσιων και ορίζεται με τα στοιχεια Α Β Γ Δ Ε Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ Η Θ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λι μένα είναι 12700m 2 και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 69630m 2. Τo ολικό μήκος κρηπιδωμάτων είναι 1030 μ. 2. Οι καθ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή κυ κλοφορούντες στη ζώνη του τουριστικού λιμένα οφεί λουν να ακολουθούν τις οδηγίες κοι τις υποδείξεις του προσωπικού του φορέα διαχείρισης και να συμμορφώ νονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων. ΑΡΘΡΟ 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις Στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου, εκτός των καθοριζομένων στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργί ας Τουριστικών Λιμένων, που θεσπίσθηκε με την υπ αριθμ. Τ/9803/ (ΦΕΚ Β 1323) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, παρέχο νται οι ακόλουθες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,, Παροχή πόσιμου νερού Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ανεφοδιασμός καυσίμων Σύνδεση καλωδιακής τηλεόρασης Σταθμός πυρασφάλειας Αποκομιδή απορριμμάτων, περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και εναπόθεση σε ειδικούς χώρους. Χώροι υγιεινής με ντουζιέρες (4 ανδρών, 4 γυναι κών). Χώροι στάθμευσης για τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα Η Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου διαθέτει ηλεκτρονική, ηλεκτρική, και τηλεφωνική υποστήριξη και μηχανογρα φημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα διαχείρισης αυτής: Στην χερσαία ζώνη της Μαρίνας στεγάζεται το Διοι κητήριο της Μαρίνας εμβαδού 70 m 2 αποθήκη λιπαντι κών, δεξαμενή μετά αγωγού πετρέλευσης των σκαφών, υποσταθμός Δ.Ε.Η. και υπάρχουν τρία καταστήματα 24 τ.μ. έκαστο, που λειτουργούν ως ναυτικά και τουριστικά πρακτορεία. Επίσης στεγάζεται το Α Λιμενικό Φυλάκιο του Κε ντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, παράρτημα του Τελωνείου Ρόδου και η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Ρόδου. Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την Μαρίνα Μανδρα κίου, εντός της ζώνης του Λιμένα Ρόδου και εκτός της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Μανδρακίου, λειτουργεί ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. ΑΡΘΡΟ 3 Φορέας διαχείρισης Διοίκηση Ορνάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών 1 Φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Μαν δρακίου Ρόδου είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΝΠΔΔ). 2. Η οργάνωση των υπηρεσιών του Τουριστικού Λιμένα είναι η εξής: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ. 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (α) Εκπροσωπεί το φορέα διαχείρισης του Τουριστι κού Λιμένα. (β) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. (γ) Έχει την γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα και για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων του προηγού μενου άρθρου. (δ) Προΐσταται των υπηρεσιών οικονομικής εκμετάλ λευσης παροχής εξυπηρετήσεων, καθαριότητας, τεχνι κής υποστήριξης και συντήρησης και έχει την ευθύνη για κάθε ενέργεια ή παράλειψη. (ε) Ανακοινώνει στη Λιμενική Αρχή Ρόδου κάθε παρά βαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7 και 8 του Γενι κού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. (στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης Εγχειριδίου Εσωτερι κής Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα με οδηγίες προς το προσωπικό για την άσκηση των καθηκόντων του. (ζ) Μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα Ι.S.Ρ.S. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (α) Έχει την ευθύνη για την εν γένει οικονομική δι αχείριση του Τουριστικού Λιμένα, π.χ. τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σολογισμού, την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, κόστους οφέλους, την μισθο δοσία του προσωπικού του Τουριστικού Λιμένα, την είσπραξη των μισθωμάτων,την καταβολή του οφειλο μένου στο Δημόσιο ανταλλάγματος κ.λπ. (β) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του εγκεκριμένου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3105/2003 τιμολογίου ελλιμενισμού και των λοιπών πρρεχομένων προς τα σκάφη υπηρεσιών. (γ) Εκδίδει και τηρεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικά στοιχεία και βιβλία για την είσπραξη των ως άνω εγκεκριμένων τελών. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: (α) Μεριμνά για την παροχή των πάσης φύσεως υπη ρεσιών και εξυπηρετήσεων (π.χ ηλεκτροδότηση, υδροδό τηση, πετρέλευση), όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού πλην εκείνων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Οικονομικής Εκμετάλλευσης, Καθαριότητας, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης. (β) Μεριμνά για την ασφάλεια, φύλαξη και προστα σία σκαφών είτε με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είτε με εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας (security). (γ) Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων των άρ θρων 5, 7 και 8 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και ενημερώνει άμεσα τη Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα για κάθε παράβαση που διαπιστώνει. (δ) Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση πλήρες και εφαρμόσιμο σχέδιο λήψης, μέτρων για την πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα, των ατόμων, των σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη ζώνη του, από έκτακτα περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λ.π και μεριμνά για τη γνωστοποίηση του στο προσωπικό και τους χρήστες. (ε) Μεριμνά για τη διευκόλυνση των Ατόμων Μειωμέ νης Κινητικότητας τόσο στους χώρους υγιεινής όσο και στους λοιπούς χώρους του Τουριστικού Λιμένα.

6 13848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (στ) Παρέχει στους χρήστες γενικότερες διευκολύν σεις και πληροφορίες, που αφορούν π.χ. στα περιβαλ λοντικά και πολιτιστικά δρώμενα και αξιοθέατα της ευ ρύτερης περιοχής, τις μετακινήσεις από και προς τον Τουριστικό Λιμένα κ.λπ (ζ) Μεριμνά για τον ασφαλή είσπλου έκπλου, όπως και την πρόσδεση των σκαφών σε συγκεκριμένη θέση ελλι μενισμού με εξειδικευμένο άτομο σε βοηθητική λέμβο. (η) Μεριμνά για την εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (α) Μεριμνά για: Την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων χερσαίας και θα λάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα και φροντίζει για την καλή λειτουργία των μέσων και υλικών καθα ριότητας. Την καθημερινή και μέχρι τις 9:00 π.μ. αποκομιδή των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων ή μη), την περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και την εναπόθεσή τους σε ειδικό χώρο μέχρι την απομάκρυνσή τους. (β) Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι στικών Λιμένων και ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα για κάθε παράβαση που διαπιστώνει, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις. (γ) Καταρτίζει συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής Ρόδου «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. (δ) Μεριμνά για την περισυλλογή και διάθεση των επικινδύνων τοξικών αποβλήτων (π.χ μπαταρίες, υφα λοχρώματα, συσσωρευτές ), των ελαιωδών καταλοίπων καθώς και των βιολογικών καταλοίπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ε) Καταρτίζει Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμοποιημένων λιπα ντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. (στ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κλπ) που υποδείχθηκαν από την Λιμενική Αρχή Ρόδου και διαθέτει κατάλληλο πλωτό μέσο για τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπαν σης (τοποθέτηση πλωτού φράγματος κ.λπ.) (ζ) Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τη Γενική Διεύθυνση και την Λιμενική Αρχή Ρόδου και εκτελεί τις οδηγίες υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπισή του. 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ: Ασχολείται με κάθε είδους εργασίες επισκευής και συντήρησης τόσο των λιμενικών και χερσαίων εγκατα στάσεων και εξοπλισμού του Τουριστικού Λιμένα όσο και των σκαφών. 8. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Εκμετάλλευσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1959/Β / ), ο οποίος εποπτεύει όλες τις Υπηρεσίες του οργανογράμματος, του Τουριστικού Λι μένα Μανδρακίου Ρόδου. Της Υπηρεσίας Οικονομικής Εκμετάλλευσης προ ΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Εκμετάλλευ σης του Οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Των Υπηρεσιών παροχής εξυπηρετήσεων και καθαρι ότητας προΐσταται Υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονο μικού, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Διοι κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρη σης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος Ανάπτυξης Κατασκευών και Συντήρησης Έργων και οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Στην Υπηρεσία Οικονομικής Εκμετάλλευσης υπη ρετούν δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών και ένας (1) υπάλληλος ΔΕ38 χειριστών Η/Υ [Σύνολο θέσεων Τρεις (3)]. Στην Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ1 Διοικητικού με γνώσεις ξένων γλωσσών, δύο(2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ τεχνικών, ει δικότητας Ηλεκτρολογίας και δύο (2) υπάλληλοι ΥΕ16 Εργατών Φυλάκων [Σύνολο θέσεων (6) έξι]. Στην Υπηρεσία Καθαριότητας υπηρετούν δύο (2) άτομα Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας. [Σύνολο θέσεων (2) δύο]. Στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρη σης, υπηρετούν (1) ένας υπάλληλος τεχνικών, ειδικοτή τας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και δύο (2) υπάλληλοι ΥΕ16 Εργατών.[Σύνολο θέσεων (3) Τρεις]. Το σύνολο όλων των απασχολούμενων στο Τουριστι κό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ανέρχεται σε (18) δέκα οκτώ άτομα. Επίσης τα άτομα, που αναφέρονται στο ήδη υπάρ χον «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contigency Plan) των Λιμένων Ρόδου, καλύπτουν και τον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου. ΑΡΘΡΟ 4 Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175). Ο συνολικός αυτός αριθμός κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως: (α) Αριθμός σκαφών έως 13 μέτρα, θέσεις ογδόντα τρεις (83). (β) Αριθμός σκαφών από 13,01 έως 17 μέτρα, θέσεις εξήντα εννέα (69). γ) Αριθμός σκαφών από 17,01 έως 20 μέτρα, θέσεις δέκα τρεις (13). δ) Αριθμός σκαφών από 20,01 έως 30 μέτρα, θέσεις δέκα (10). Σύνολο θέσεων (175) ΑΡΘΡΟ 5 Επιτρεπόμενη Ταχύτητα Χώροι Ελλιμενισμού Σκαφών 1. Ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εισόδου εξόδου των σκαφών σε τρεις (3) κόμβους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για σκάφη μήκους έως 13 μέτρων οι με αριθμούς 20 έως 30 και 88 έως 159 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διά γραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 2,7 3,9 μ), (β) Για τα σκάφη μήκους 13,01 έως 13 μέτρων οι με αριθμούς 1 έως 13, 31 έως 33, 47 έως 87 και 160 έως 165 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 2,8 3,9 μ). (γ) Για σκάφη μήκους 17,01 έως 20 μέτρων οι με αριθ μούς 34 εως 46 θέσεις όπως αποτυπώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογραφικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 3,6 μ.). (δ) Για σκάφη μήκους 120,01 έως 30 μέτρων οι με αριθ μούς 168 έως 175 και 166 έως 167 θέσεις όπως αποτυ πώνονται στο από τον Φεβρουάριο του 2006 τοπογρα φικό διάγραμμα (master plan) του Τουριστικού Λιμένα. (βύθισμα 3,8 4 μ). Από την υπηρεσία παροχής εξυπηρετήσεων, μετά από συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση του Τουριστικού Λιμένα, μπορεί να εγκρίνεται ο ελλιμενισμός σκάφους συγκεκριμένης κατηγορίας σε θέσεις ελλιμενισμού σκα φών άλλης κατηγορίας, αν δεν υφίστανται αιτήσεις ελ λιμενισμού σκαφών της κατηγορίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 Διάθεση θέσεων Ελλιμενισμού 6.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του Του ριστικού Λιμένα, τα σκάφη πρέπει να επικοινωνούν στο VH, δίαυλο 12 Κανάλι ή μέσω αντιπροσώπου και να αναμένουν την άδεια εισόδου ακολουθώντας τις οδη γίες του αρμόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους εντός του Λιμένα. 6.2 Αμέσως μετά τον κατάπλου οι κυβερνήτες των σκαφών οφείλουν να συμπληρώσουν τα έγγραφα που τους παραδίδονται, να επιδεικνύουν τα ευρισκόμενα σε ισχύ ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και να γνωστο ποιούν στην Μαρίνα τα τυχόν προβλήματα, ζημιές ή βλά βες που έχει το σκάφος. Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.3 Οι θέσεις πρόσδεσης των σκαφών (ΒΕRTHS) διατί θενται στα σκάφη από την Διεύθυνση της Μαρίνας κατό πιν προηγούμενης συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες ή τους πλοιάρχους των σκαφών στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Όλες οι θέσεις είναι καθορισμένες και αριθμημένες για πρυμνοδέτηση. Σε περίπτωση πλα γιοδέτησης (κατόπιν συμφωνίας) θα καταβάλλονται τέλη ελλιμενισμού, ανάλογα με τις θέσεις πρυμνοδέτησης, που καταλαμβάνουν τα σκάφη πλαγιοδετώντας. 6.4 Τα σκάφη αφού λάβουν άλυσο (ΡΕΜΕΤΖΟ) του μόνιμου αγκυροβολίου, προσδένονται σε αυτήν με τα δικά τους μέσα (άλυσο ή σχοινιά κλπ.) διατηρώντας επί του σκάφους το σκοινί (ΠΟΔΑΡΙ) της αλύσου του μονίμου αγκυροβολίου της Μαρίνας για να ειδοποιη θεί το προσωπικό των πλωτών μέσων της Μαρίνας. Η καλή συντήρηση και διαφύλαξη το σχοινιών του μόνιμου αγκυροβολίου (ΠΟΔΑΡΙ) γίνεται με ευθύνη των κυβερ νητών των σκαφών. 6.5 Για την επικείμενη αναχώρηση απόπλου των σκα φών πρέπει να ενημερώνεται προηγουμένως και εγκαί ρως η Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων της Μαρίνας για να ειδοποιηθεί το προσωπικό των πλωτών μέσων της Μαρίνας και το Τεχνικό Προσωπικό, για την αποσύν δεση των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών παροχών. 6.6 Σε περίπτωση ολιστικής αναχώρησης σκάφους από την Μαρίνα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως η Διεύθυνση της Μαρίνας με δήλωση πλοιο κτήτη, πλοιάρχου ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους ότι δεν επιθυμεί πλέον να ελλιμενίζεται στην Μαρίνα και για την ημερομηνία αναχώρησης. 6.7 Η εγκατάλειψη των σχοινιών πρόσδεσης και αλύ σων του μόνιμου αγκυροβολίου της Μαρίνας, ή των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων από τα σκάφη κατά τον απόπλου ή κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων και χρηματική επι βάρυνση των σκαφών με όλα τα δημιουργούμενα έξοδα αντικατάστασης αυτών λόγω φθοράς ή απώλειας. ΆΡΘΡΟ 7 Σύστημα αγκυροβολίας 7.1 Απαγορεύεται κατ αρχήν η πόντιση αγκυρών εντός του λυμένος διότι υπάρχει μόνιμο εγκατεστημένο αγκυ ροβόλιο. 7.2 Απαγορεύεται η παρεμπόδιση του πλεύσιμου δι αύλου εισόδου της Μαρίνας Μανδρακίου και του θα λάσσιου χώρου μπροστά από τα μόνιμα αγκυροβόλια των σκαφών. 7.3 Στην είσοδο του λιμένος και σε περίβλεπτα σημεία υπάρχουν τοποθετημένες ειδικές ενημερωτικές πινακί δες για τις σχετικές απαγορεύσεις. 7.4 Στη θαλάσσια λεκάνη της Μαρίνας που δεν έχει εγκατασταθεί μόνιμα αγκυροβόλιο και υπάρχει σχετική επισήμανση, τα σκάφη μπορούν να αγκυροβολούν σύμ φωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού της Μαρίνας. ΆΡΘΡΟ 8 Μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του τουριστικού λιμένα. 8.1 Ο τουριστικός Λιμένας Μανδρακίου Ρόδου είναι ασφαλισμένος για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 8.2 Η φύλαξη και η προστασία των εγκαταστάσεων, των ατόμων των σκαφών και των οχημάτων που βρί σκονται εντός της ζώνης της Μαρίνας εξασφαλίζεται, μέσω της καθημερινής επιτήρησης από φύλακες του Τουριστικού Λιμένα, οι οποίοι πραγματοποιούν εναλ λασόμενες βάρδιες. Πρόσθετα παρέχεται και η δυνα τότητα πρόσληψης ιδιωτικής ασφάλειας εκ μέρους των μόνιμων χρηστών, την Μαρίνας κατόπιν ειδικής άδειας από τη διοίκηση της Μαρίνας. 8.3 Το εγκαταστημένο εντός της ζώνης του Τουριστι κού Λιμένα φυλάκιο του Λιμενικού Σώματος,οι τελωνει ακοί, οι ιδιοκτήτες και οι αστυνομικές αρχές συνεργούν για την ασφάλεια της ζώνης της Μαρίνας, όπως επιβάλ λεται και από την συνθήκη Schengen. 8.4 Η είσοδος και έξοδος προς και από την Μαρίνα φυλάσσεται από προστατευτικές, μπάρες οι οποίες ρυθμίζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως από αρμό διο προσωπικό. 8.5 Κατά την διάρκεια του ελλιμενισμού, κάθε σκάφος οφείλει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα εφόλκια και μέσα πυρόσβεσης, τους απαραίτητους φα νούς ασφάλειας και κάθε άλλο, προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία μέσο.

8 13850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα οφείλει να λαμβάνει όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέ τρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην αριθμ. 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει, για την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών. Επί σης έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας του Τουριστικού Λιμένα. 8.6 Ο κυβερνήτης οφείλει να μεριμνά για την ασφαλή πρόσδεση του σκάφους και να, λαμβάνει κάθε πρόσφο ρο μέτρο, που υπαγορεύει η ναυτική τέχνη και εμπειρία. Η πρόσδεση με μόνιμο αγκυροβόλιο, η πρυμνοδέτηση, ή πλαγιοδέτηση του σκάφους ενεργείται μόνον με την προσωπική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη του σκάφους. 8.7 Το αρμόδιο προσωπικό της Μαρίνας μπορεί να επι θεωρεί τον τρόπο πρόσδεσης του σκάφους να προβαί νει σε υποδείξεις αλλά και σε ενέργειες λήψης μέτρων ασφάλειας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα, τυχόν σχετικά έξοδα καταλογίζονται στον ιδιοκτήτη. 8.8 Το υπάρχον στον χώρο του εμπορικού λιμένα σύ στημα παρακολούθησης μέσω κάμερας, πρόκειται να επεκταθεί και στον εμπορικό λιμένα. 8.9 Μέσα στα πλαίσια, της ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας για προστασία από τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες, διακίνηση ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία, είσο δο λαθρομεταναστών και λαθραίων εμπορευμάτων θα ισχύσει Σχέδιο για την αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών (Κώδικας Ι.S.Ρ.S), πιστοποιημένο αρμοδίως Δεν επιτρέπεται η απόρριψη άχρηστων υλικών, απορριμμάτων πετρελαιοειδών καταλοίπων λιπαντε λαίων και οποιωνδήποτε λυμάτων των εξυπηρετούμε νων σκαφών εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Μανδρακίου Με μέριμνα του φορέα διαχειρίσεις του Τουριτικού Λιμένα έχει καταρτισθεί σχέδιο παραλαβής και διαχεί ρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων σύμφωνα με την οδη γία 2000/59/ΕΚ, σε εφαρμογή της αριθμ.3^18/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β ) ΚΥΑ Η παραλαβή και διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, λιπαντελαίων, απορριμμάτων και περισυλ λογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων, ανατίθεται σε ιδιώτες μέσω ειδικών συμβάσεων. Η παραλαβή και διαχείριση των πετρελαιοειδών κα ταλοίπων, λιπαντελαίων και απορριμμάτων θα γίνεται υπό την επίβλεψη του αρμοδίου προσωπικού, μόνο στις οριζόμενες θέσεις και κατά την διάρκεια των ημερών και ωρών όπως ορίζεται από την Διεύθυνση της Μαρίνας Μανδρακίου Για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από ρύπανση καθώς και για τις δαπάνες που έχουν γίνει για την αποτροπή ή την εξουδετέρω ση αυτής, υπεύθυνος είναι αυτός που προκάλεσε την ρύπανση. ΑΡΘΡΟ 9 Λοιπά θέματα 9.1 Με την αίτηση ελλιμενισμού ο χρήστης λαμβά νει ενυπόγραφα γνώση του παρόντος κανονισμού και οφείλει να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες σε αυτόν ρυθμίσεις. Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες * * και τα τιμολόγιά τους από το αρμόδιο γραφείο της Μαρίνας Μανδρακίου. 9.2 Οι χρήστες των εγκαταστάσεων οφείλουν να κά νουν ορθή χρήση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και συστάσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα της Μαρίνας. 9.3 Παροχές τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης ή επι σκευής ανατίθενται σε ιδιώτες με ειδικές συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ότι τα πρόσωπα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισμένα σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα και ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα από τους ανωτέρω εργαζόμενους. 9.4 Οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι που δραστη ριοποιούνται μέσα στη ζώνη της Μαρίνας Μανδρακί ου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική άδεια από την Διεύθυνση της Μαρίνας Μανδρακίου και να συμμορφώνονται στις κείμενες διατάξεις και τις οδη γίες της Διεύθυνσης της Μαρίνας σχετικά με τις ώρες απασχόλησης, την καθαριότητα, την ηχορύπανση, και γενικά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της Μαρίνας ΑΡΘΡΟ 10 Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης επιδίδεται στον πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη ή εκπρόσωπο ή χρήστη κάθε σκάφους του οποίου εγκρίνεται ο ελλιμενισμός στον Τουριστικό Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου αντίγραφο του Γενικού Κανονισμού. Σε περίπτωση που το πρόσωπο της επίδοσης είναι αλλοδαπός, οι ως άνω Κανονισμοί επιδίδονται μεταφρασμένοι στην αγγλική. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Aριθμ (8) Ορισμός Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8γ του ν.2236/1994 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 παρ.5 του ν.2331/ Την υπ αριθμ. 112/2006 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο σύνης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δι καστών για τέσσερα (4) χρόνια τον Αρεοπαγίτη Διονύ σιο Γιαννακόπουλο, με μερική απασχόληση, παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά του. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουλίου 2006 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >>

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >> EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 1 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1 : Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Ρόδου 3 ΑΡΘΡΟ 2 : Φορέας Εκμετάλλευσης και Οργάνωση Τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάρτιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την τακτική συντήρηση των υφιστάµενων και σε λειτουργία ανελκυστήρων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2013 και συγκεκριµένα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 28 28 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 11 /4/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ35797 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα