ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6.1. ΓΕΝΙΚΑ Η προτεινόμενη συμπλήρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Πατητηρίου Αλοννήσου με την προσθήκη υδατοδρομίου, αποτελεί έργο πολύ μικρής κλίμακας. Σε συνδυασμό με τον απλό σχεδιασμό και τις ήπιες τεχνολογίες εφαρμογής, ελαχιστοποιούν τις όποιες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που, αναπόφευκτα, προκαλούνται. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το προτεινόμενο έργο αποτελεί αναβάθμιση συμπλήρωση της υφιστάμενης, λιμενικής υποδομής και, επομένως, η κατασκευή και η λειτουργία του σε μια ήδη λειτουργούσα περιοχή, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογη, πρόσθετη επιβάρυνση. Αντίθετα, μπορεί να συνεισφέρει θετικά σε πολλούς τομείς όπως τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, την οικονομική δραστηριότητα (τουριστική ανάπτυξη), την απασχόληση, την υγεία, την αναψυχή κλπ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι περιορισμένης κλίμακας και απλού τύπου κατασκευές για τη δημιουργία της επίγειας υποδομής (οικίσκος εξυπηρέτησης επιβατών, λοιπή διαμόρφωση χώρου κλπ.) αλλά και της πλωτής προβλήτας πρόσδεσης των υδροπλάνων, κρίνεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αξιοσημείωτη επιβάρυνση στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής του έργου. Σε συνδυασμό με το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που θ απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους (περίπου ένας μήνας), εκτιμάται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, με την προϋπόθεση βεβαίως, της λήψης των στοιχειωδών μέτρων πρόληψης και ασφάλειας. Αναλυτικότερα: Ως προς τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας και η κλίμακα του έργου είναι τέτοια ώστε, να προεκτιμάται ως βέβαιο ότι, το μικροκλίμα της περιοχής μελέτης δεν πρόκειται να επηρεαστεί, θετικά ή αρνητικά, σε ανιχνεύσιμο βαθμό. Το υδατοδρόμιο δεν πρόκειται να έχει ουδεμία επίπτωση στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά αφού δεν προβλέπονται εκσκαφές και δεν αποψιλώνεται βλάστηση. Η δημιουργία του προτεινόμενου έργου θα μεταβάλει προς το καλύτερο και σε πολύ μικρό βαθμό τη σημερινή εικόνα του λιμανιού. Έτσι, οι επιπτώσεις του έργου στην αισθητική του τοπίου (λιμανιού) κρίνονται μάλλον θετικές αν και αμελητέες. Το έργο δεν αναμένεται να μεταβάλει τη γεωλογική σύσταση του υπεδάφους της περιοχής Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-1

2 επέμβασης ούτε και να επηρεάσει την τεκτονική συμπεριφορά της, λόγω του ιδιαιτέρως μικρού μεγέθους του καθώς και της ηπιότητας των παρεμβάσεων. Γενικά, λόγω της φύσης του έργου, δεν πρέπει να αναμένονται ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος. Από τις κατασκευαστικές εργασίες δε θίγεται βλάστηση ενώ η όποια πανίδα (πουλιά, γάτες, σκύλοι κλπ.) θα ενοχληθούν προσωρινά (όσο διαρκούν οι εργασίες), αλλά θα επανέλθουν με το πέρας των εργασιών. Κατά τη φάση της κατασκευής, επιπτώσεις αναμένονται στη θάλασσα από τα απορριπτόμενα υλικά λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων κατασκευής (καύσιμα και λάδια), τα υλικά συσκευασίας και τα απορρίμματα από την καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων. Πάντως, οι επιπτώσεις αυτές στο υπό μελέτη έργο αναμένονται αμελητέες. Οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση της περιοχής από την κατασκευή του έργου αναμένονται θετικές, αφού θα δημιουργηθούν λίγες θέσεις εργασίας και θα υπάρξει και ζήτηση σε κατασκευαστικά υλικά. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στις υφιστάμενες χρήσεις γης, αφού το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πατητηρίου. Όσον αφορά τα δίκτυα, το προτεινόμενο έργο αποτελεί σαφώς αναβάθμιση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών δικτύων. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους χρήστες του έργου από την κατασκευή. Ομοίως, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του έργου, δεν αναμένονται άξιες λόγου επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής. Γενικά μιλώντας, οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την κατασκευή ενός έργου σχετίζονται με: α) Τις εκπoμπές αερίωv ρύπωv από τα διάφορα εργοταξιακά μηχαvήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φoρτωτές κλπ.) πoυ χρησιμoπoιoύvται στις εργασίες κατασκευής. β) Την έκλυση σκόvης από τις εκσκαφές, τις χωματουργικές εργασίες και τις κινήσεις των οχημάτων πάνω σε μη ασφαλτoστρωμέvες επιφάvειες. γ) Πρόσθετες εκπoμπές από τα oχήματα πoυ κυκλoφoρoύv στo υφιστάμενο οδικό δίκτυο, λόγω της κάπoιας κυκλoφoριακής συμφόρησης, πoυ τoπικά, μπoρεί vα δημιoυργηθεί σε oρισμέvα σημεία κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της φύσεως των εργασιών και του περιορισμένου χρόνου που θεωρείται ότι θ απαιτηθεί για την κατασκευή, εκτιμάται ότι οι συνολικές εκπoμπές αερίωv ρύπωv κατά τη φάση κατασκευής θα είναι αμελητέες και σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβούν τα θεσμοθετημένα όρια. Κατά τη φάση της κατασκευής του μελετώμενου έργου αναμένεται ν αντιμετωπιστεί εκπομπή, περιστασιακά υψηλής, στάθμης θορύβου λόγω της χρήσης μηχανημάτων. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-2

3 Αξίζει να τονιστεί ότι οι στάθμες των θορύβων αυτών ελαχιστοποιούνται κατά τις ώρες της διακοπής των εκτελουμένων εργασιών, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, για τηv περίπτωση τoυ εργoταξίoυ κατασκευής και δεδoμέvoυ ότι στηv περιoχή τωv εργασιώv επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο (λιμενική ζώνη), ως όριo θoρύβoυ λαμβάvovται τα 65 db(a) (Π.Δ. 1180/81). Από τις εκτιμήσεις για το θόρυβο στη φάση της κατασκευής, που παρατίθενται στo Αναλυτικό Τεύχος Μελέτης Εκτίμησης Θορύβου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, προκύπτει ότι δε θα προκληθεί ουδεμία όχληση από τις εκπομπές αυτές, λόγω της μεγάλης απόστασης των πιθανών δεκτών από την πηγή του θορύβου. Συγκεκριμένα, από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι ΔΕ σημειώνεται υπέρβαση του ορίου των 65 db(a) Leq,12h της ελληνικής νομοθεσίας καθόσον, στη θέση του πλησιέστερου δέκτη προς το εργοτάξιο (κτήριο του οικισμού σε απόσταση 162 m από τον χώρο του υδατοδρομίου), κατά τη δυσμενέστερη ημέρα των εργασιών, αναμένεται μια στάθμη θορύβου 54 db(a) για το δείκτη Leq,12h. Η στάθμη αυτή ΔΕΝ υπερβαίνει το θεσμοθετημένο όριο θορύβου. Έτσι, ο εργοταξιακός θόρυβος δε θίγει απολύτως κανένα δέκτη θορύβου, καθώς όλες οι οικιστικές περιοχές (παραλιακή ζώνη, οικισμός Πατητηρίου) είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 m από τη θέση του εργοταξίου. Να σημειωθεί ότι ο θόρυβος αυτός στο κέντρο περίπου της κεντρικής προβλήτας (Θέση 1, στα 219 m περίπου) υπολογίζεται 51 db(a) για το δείκτη Leq,12h. Δεδομένου ότι όταν συνδυαστούν δύο ηχοστάθμες που διαφέρουν από 10 db και άνω η χαμηλότερη ηχοστάθμη αγνοείται, είναι προφανές ότι πέραν της πρώτης σειράς κτηρίων με πρόσωπο στη λιμενική ζώνη, στα υπόλοιπα κτήρια ο εργοταξιακός θόρυβος δε θα γίνεται αντιληπτός, αφού η τελική ηχοστάθμη θα είναι πολύ κάτω των 41 db(a) [αφαιρούνται 10 db(a) λόγω Διόρθωσης Εμποδίων] ενώ η σημερινή ηχοστάθμη στη Θέση 2 μετρήθηκε στα 53,1 db(a). Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένεται απολύτως ΚΑΜΙΑ επίπτωση από το θόρυβο του εργοταξίου κατασκευής. Όσον αφορά το θόρυβο από τη βαριά κυκλοφορία κατασκευής, στη θέση του πλησιέστερου παρόδιου δέκτη (απόσταση 5 m), ο δείκτης θορύβου L10,18h ΜΕ και χωρίς την πρόσθετη κυκλοφορία της κατασκευής, για τα οδικά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Πατητηρίου - Γέρακα, προκύπτει 60,3 και 61 db(a) αντιστοίχως. Οι στάθμες αυτές ΔΕΝ υπερβαίνουν το παλαιότερο όριο κυκλοφοριακού θορύβου των 70 db(a). Επίσης, οι ηχοστάθμες Lden, Lde και Ln εκτιμήθηκαν στα 60,3, 58,8 και 51,1 db(a) αντιστοίχως, που, παρομοίως, ΔΕΝ υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των 70, 67 και 60 db(a). Η αναμενόμενη επιβάρυνση στην τελική στάθμη θορύβου στους παρόδιους δέκτες, στη χειρότερη περίπωση, δε θα υπερβαίνει τα 0,7 db(a), που θεωρείται ασήμαντη. Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένεται ΚΑΜΙΑ σημαντική επίπτωση από τον οδικό θόρυβο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-3

4 6.3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, δεν ανήκουν στην ενοχλητική κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβου και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά στη βιομηχανία των μεταφορικών μέσων. Μια από τις πιο εμπεριστατωμένες και άρτιες έρευνες, όσον αφόρα τα υδροπλάνα, εκπονήθηκε σε σημαντικό βάθος χρόνου (5 χρόνια), από την αμερικάνικη υπηρεσία U.S. Army Corps of Engineers (USACE - Σώμα μηχανικών του αμερικανικού στρατού), με αντικείμενο έρευνας τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον (http://www.seaplanes.org.au/pdf/seaplanes- The_Facts.pdf). Τα αποτελέσματα αυτά κατεγράφησαν στην έκθεση Report on current strength and weaknesses of existing seaplane / amphibian transport system as well as future opportunities including workshop analysis (Έκθεση για τα τρέχοντα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος υδροπλανικών και αμφίβιων μεταφορών καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής ανάλυσης), η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος FUture SEAplane TRAnsport System (FUSETRA) και αναρτήθηκε το 2011 στον ιστότοπο Στη συνέχεια παρουσιάζονται, εν συντομία, τ αποτελέσματα αυτά. Ατμοσφαιρική και υδατική ρύπανση Μόλις το υδροπλάνο σηκωθεί από το νερό και μέχρις ότου αυτό κοντεύει πίσω σε αυτό, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι πανομοιότυπες με αυτές οποιουδήποτε άλλου αεροσκάφους, περίπτωση για την οποία έχουν εκπονηθεί πολυάριθμες περιβαλλοντικές μελέτες. Μόνο λίγες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υδροπλάνου οπουδήποτε στον κόσμο και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές είναι ανεξάρτητες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς λειτουργίας υδροπλάνων. Η πιο περιεκτική και αμερόληπτη ήταν η προαναφερθείσα, τα αποτελέσματα της οποίας, επιγραμματικά, ήταν: Ποιότητα αέρα: Ποιότητα υδάτων: Ποιότητα εδάφους: Άγρια ζωή: Αλιεία: Υδρο(βιο)λογία: μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-4

5 Είναι δύσκολο να μετρηθεί ο αριθμός των τοπικών πτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των επιφανειακών θαλασσίων κινήσεων των πλοίων, οπότε είναι μάταιο να συγκρίνει κανείς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ένα υδροπλάνο με εκείνες της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Είναι ασφαλές να ειπωθεί, ωστόσο, ότι η κατανάλωση καυσίμου ανά λεπτό πτήσης (γενικά ιπτάμενων μέσων) είναι υψηλότερη από εκείνη της πλεύσης ενός σκάφους επιφανείας και, ως εκ τούτου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι υψηλότερες. Μπορεί να υποστηριχθεί, ωστόσο, ότι το αεροσκάφος θα καλύψει μια δεδομένη απόσταση σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα (105 κόμβοι την ώρα σε σύγκριση με μια μέση ταχύτητα 30 κόμβων ενός θαλάσσιου εμπορικού πλοίου). Έτσι, το ιπτάμενο μέσο θα καλύψει τη δεδομένη απόσταση σε πολύ μικρότερο χρόνο (υποτριπλάσιο) απ ότι το πλωτό. Σε αυτή τη βάση, το ιπτάμενο μέσο θα πρέπει να τριπλασιάσει τις εκπομπές του για να έχει ανάλογη περιβαλλοντική επίπτωση στην ατμόσφαιρα με το πλοίο. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια σύγκριση των πιθανών βλαβερών εκπομπών σε μια κλίμακα χρόνου ενώ, αν η σύγκριση γινόταν στη βάση του ωφέλιμου φορτίου, τα επιφανειακά πλοία θα ήταν λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον σε μια βάση σύγκρισης κιλών (φορτίου) ανά εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο αριθμός των κινήσεων σκαφών σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή υπερβαίνει συντριπτικά τις κινήσεις υδροπλάνων στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ένα υδροπλάνο να είναι αμελητέες σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εκπομπές υποβάθρου. Επιπλέον, η επόμενη γενιά συστημάτων προώθησης των αεροσκαφών θα εξασφαλίζει πολύ χαμηλότερα επίπεδα εκπομπής θορύβου και διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί ότι, όλα τα υδροπλάνα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς εντός της Ευρωπαϊκής επικράτειας, θα λειτουργούν με κινητήρες turbo-prop, που χρησιμοποιούν αεροπορικό καύσιμο Jet-A1, το οποίο δεν περιέχει μερικές από τις πιο πτητικές και εύφλεκτες ενώσεις που βρίσκονται όμως στα καύσιμα πολλών μηχανών θαλάσσης και αυτοκινήτων (π.χ. ΜΤΒΕ - μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας). Τα υδροπλάνα δεν αποθηκεύουν ούτε απορρίπτουν στη θάλασσα σεντινόνερα (δεν έχουν σεντίνες), τα οποία περιέχουν πετρέλαια και υδρογονάνθρακες, όπως πολλές φορές κάνουν εμπορικά πλοία και πλοία αναψυχής. Επίσης, δεν απορρίπτουν ακάθαρτα νερά (λύματα) καθώς δεν έχουν τουαλέτες. Νέας γενιάς αεροσκάφη που θα έχουν τουαλέτες, θα υποχρεούνται στα ίδια πρότυπα ασφάλειας με τα εμπορικά αεροσκάφη καθώς και των διεθνών γραμμών. Η απόρριψη αποβλήτων δεν είναι δυνατή. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-5

6 Περαιτέρω, δεν αποβάλλουν καύσιμα στο νερό όπως πολλά άλλα μηχανοκίνητα σκάφη κάνουν (περίπου τρία γαλόνια ανά ώρα για ένα μικρό δίχρονο κινητήρα). Τα μόνα νερά τα οποία απορρίπτει το υδροπλάνο είναι μια μικρή ποσότητα που αντλείται καθημερινά από τους πλωτήρες. Αυτό είναι το νερό που μπορεί να έχει εισρεύσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 24 ώρες. Κανένα άλλο υλικό εκτός από νερό, μέσα στο οποίο λειτουργεί το υδροπλάνο, δεν πρόκειται ν αντληθεί από τους πλωτήρες. Επίσης, δε βάφονται (επικαλύπτονται) με τοξικά χρώματα αντιρρύπανσης (υφαλοχρώματα). Είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά με αλουμίνιο και συνθετικά υλικά (υαλονήματα, ανθρακονήματα) με αποτέλεσμα να μην έχουν οξειδώσεις. Ακόμη, τα καυσαέρια των υδροπλάνων εκπέμπονται και διασκορπίζονται απευθείας στον αέρα, αρκετά πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του νερού. Αντίθετα, πολλές μηχανές σκαφών εκπέμπουν τα καυσαέριά τους απ 'ευθείας στο νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη ρύπανση του νερού με μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (MBTE). Τέλος, τα υδροπλάνα δεν παράγουν περισσότερα από 2-3 ιντσών (<8 cm) απόνερα (ύψος δημιουργούμενου κυματισμού) και έτσι δε συμβάλλουν στη διάβρωση της ακτογραμμής. Γενικά, στις θέσεις τροφοδοσίας με καύσιμα (στην αρχική πάντως φάση λειτουργίας του υδατοδρομίου Πατητηρίου Αλοννήσου δεν προβλέπεται εγκατάσταση ανεφοδιασμού), η καλή διαχείριση και το εκπαιδευμένο προσωπικό, περιορίζουν τον κίνδυνο της διαρροής των καυσίμων. Έτσι, δεν αυξάνει την απειλή που ήδη υπάρχει από τον ανεφοδιασμό των θαλάσσιων σκαφών. Ένα αμφίβιο αεροσκάφος (απογειώνεται και προσγειώνεται και στη θάλασσα και στο έδαφος) μπορεί να έχει υδραυλικές διαρροές στους πλωτήρες ή στην άτρακτο, ωστόσο αυτό είναι εύκολο να εντοπιστεί και το αεροσκάφος θα πρέπει να προσγειωθεί αμέσως. Συνήθως, πριν την πρώτη πτήση της ημέρας, αντλούνται τα όποια υγρά έχουν συσσωρευτεί. Δεν υπάρχουν άλλες ουσίες που αποβάλλονται από τα υδροπλάνα κατευθείαν μέσα στο νερό. Οι μηχανές δεν ψύχονται μέσω εναλλακτών θερμότητας, όπως σε μηχανές θαλάσσης, και η περίσσεια καυσίμου μετά το σβήσιμο του κινητήρα συλλέγεται στο συσσωρευτή (δοχείο) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αυτός ο συσσωρευτής εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων. Αυτή η διαδικασία που συμβαίνει κατά το σβήσιμο του κινητήρα (εξαγωγή περίσσειας καυσίμου) είναι τυπική για τα αεροσκάφη, γι αυτό και διαθέτουν το σχετικό συσσωρευτή. Το περιεχόμενο του συσσωρευτή επανατροφοδοτείται στο ντεπόζιτο των καυσίμων του υδροπλάνου. Έτσι, δεν υπάρχει η παραμικρή απώλεια ή άλλη διάθεση ποσότητας καυσίμου. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-6

7 Θόρυβος Γενικά, τα υδροπλάνα παράγουν για κάποια σύντομα χρονικά διαστήματα και για κάθε τομέα πτήσεων (επιβατικές, εμπορικές κλπ.) υψηλότερες στάθμες θορύβου απ ότι τα θαλάσσια σκάφη που απασχολούνται σε εμπορικές μεταφορές. Η ισχύς που απαιτείται για την απογείωση δημιουργεί ένα επίπεδο θορύβου περίπου 75 dba. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο θορύβου είναι για ένα πολύ μικρό διάστημα, όταν λαμβάνεται από ένα συγκεκριμένο σημείο. Η χωροθέτηση των διαδρόμων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης (TOLA - Take off landing area) γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η χαμηλή πτήση πάνω από κατοικημένες περιοχές. Το κυριότερο μέλημα για τη διάταξη αυτή είναι η πιθανότητα της μη ελεγχόμενης απώλειας ισχύος κατά τη διάρκεια της απογείωσης και τις άλλες φάσεις της πτήσης, και έτσι έχει το διττό αποτέλεσμα (εκτός από την ασφάλεια και) της μείωση της όχλησης από το θόρυβο. Οι ρυθμίσεις ισχύος για την προσγείωση είναι σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το αμελητέο επίπεδο θορύβου. Η σύγκριση των σταθμών θορύβου του υδροπλάνου με άλλα σκάφη αναψυχής δείχνει ότι οι στάθμες του υδροπλάνου είναι πολύ χαμηλότερες. Με δεδομένο ότι τα υδροπλάνα εκτελούν πτήσεις μόνο την ημέρα, περιορίζουν την όποια όχληση στο ελάχιστο. Από την ίδια έκθεση, παρουσιάζονται στον κάτωθι συγκριτικό πίνακα στοιχεία σχετικά με το θόρυβο, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο αντικειμενική εικόνα επί του θέματος. Πίνακας 6.3.Π1: Σύγκριση σταθμών θορύβου από διάφορες πηγές ΠΗΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (db) Πυροβόλο όπλο κυνηγετικού τύπου 140+ Μαχητικό αεροσκάφος 120+ Τζετ σκι (Jet ski) 110 Πριόνι κοπής ξύλων (μηχανικό με κινητήρα) 105 Μπουλντόζα 99 Τρακτέρ 95 Φορτηγό, μοτοσυκλέτα, λεωφορείο 90 Αυτοκίνητα γενικής χρήσης 85 Ανυψωτικό μηχάνημα (Forklift) 84 Ταχύπλοο σκάφος επιφανείας (chris craft) Υδροπλάνο 75 Θόρυβος εντός αυτοκινήτου (κινούμενο με ταχύτητα 55 Km/h) 73 Συνηθισμένος θόρυβος κουβέντας ολιγομελούς ομάδας 65 Είναι πολύ σημαντικό ν αναφερθεί σ αυτό το σημείο ότι τα 75 db που αναφέρονται εδώ είναι μετρημένα για χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων κατά τη φάση της αποθαλάσσωσης, στην οποία οι κινητήρες των υδροπλάνων λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. Αυτή λοιπόν η φάση, στην περίπτωση των υδροπλάνων, είναι τόσο μικρής χρονικής διάρκειας, λόγω του μεγέθους τους αλλά και των κατασκευαστικών τους χαρακτηριστικών, που τους επιτρέπει την τάχιστη Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-7

8 αποθαλάσσωση. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι έλικες του υδροπλάνου είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το νερό, στο επάνω τμήμα της ατράκτου στις πτέρυγες, σε επαρκή απόσταση από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται συνδυαστικός θόρυβος αφού δεν υπάρχει επαφή. Επιπρόσθετα, οι φάσεις αποθαλάσσωσης και προσθαλάσσωσης των υδροπλάνων πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα σημεία, σε απόσταση άνω των 200 μέτρων από τις ακτές με αποτέλεσμα η όχληση να μειώνεται περαιτέρω. Αθροιστικά λοιπόν, σε μία πολυσύχναστη βάση υδροπλάνων, όπως είναι το Loch Lomond (που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα), ο θόρυβος των 75 db s, δεν καταγράφεται για περισσότερο από 7 λεπτά ανά εβδομάδα ή 28 λεπτά το μήνα. Σε ετήσια βάση, τα επίπεδα αυτά του θορύβου δεν ξεπερνούν τις 5.6 ώρες. Όπως είναι σαφές, τα νούμερα αυτά στην Ελλάδα θα είναι κατά πολύ μικρότερα, λόγω μικρότερης συχνότητας δρομολογίων (πτήσεων). Ακόμα, σε αντίστοιχη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα αμερικάνικα εθνικά πάρκα, κατά την έξοδο των επισκεπτών από αυτά κατεγράφησαν τα εξής στοιχεία: o o o Μόνο το 1,% των ερωτηθέντων ενοχλήθηκαν από το θόρυβο των υδροπλάνων. Μόνο στο 1,9% έγινε αντιληπτή η παρουσία του θορύβου κατά τη διάρκεια των ενασχολήσεων τους. Μόνο το 2,8% δήλωσε ότι η φυσική ηρεμία διαταράχθηκε από το θόρυβο των υδροπλάνων. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν σκεφτεί κανείς ότι τα πάρκα αυτά είναι τεράστιες περιοχές που, αντίστοιχες, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, με παντελή απουσία δρόμων, αυτοκινήτων, πλοίων, κτιρίων, καθώς και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής. Σημειωτέον ότι, το σύστημα των εθνικών πάρκων της Αμερικής, είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες υδροπλάνων παγκοσμίως. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής (Fish & Wildlife) των ΗΠΑ διαθέτει ένα μεγάλο στόλο από υδροπλάνα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή και αποτελεσματική εποπτεία και την παρακολούθηση της άγριας ζωής. Υπάρχουν πολλά εθνικά πάρκα στις ΗΠΑ όπου τα υδροπλάνα και τα πλοία αποτελούν το μόνο μέσο πρόσβασης. Ακόμη, η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (National Oceanic and Atmospheric Administration) έχει ένα στόλο από υδροπλάνα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για τις εργασίες βιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της θαλάσσιας χελώνας και των θηλαστικών. Η αποστολή της NOAA είναι να περιγράψει και να προβλέψει τις αλλαγές στο περιβάλλον της Γης καθώς και η διατήρηση και διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-8

9 Υδροπλάνα χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των πόρων του ναυτικού θαλάσσιου καταφυγίου των νησιών της Μάγχης, επιφανείας τετραγωνικών μιλίων, που βρίσκεται στο κανάλι Σάντα Μπάρμπαρα (Santa Barbara), στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας. Ο πρωταρχικός στόχος του καταφυγίου είναι η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Το καταφύγιο είναι εθνικής σημασίας λόγω της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και των πόρων του. Το Τμήμα Οικολογίας της πολιτεία της Ουάσινγκτον (Washington) χρησιμοποιεί υδροπλάνα για το δειγματισμό της ποιότητας του νερού - το υδροπλάνο είναι η μόνη μορφή των μεταφορικών μέσων (εξαιρουμένων των σκαφών κωπηλασίας και καγιάκ) που δε μολύνουν τα ευρήματά τους. Τέλος, τα υδροπλάνα είναι μία από τις λίγες μορφές μεταφοράς που επιτρέπονται για τον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο (Great Barrier Reef) της Αυστραλίας. Από τις εκτιμήσεις για το θόρυβο από τη λειτουργία του υδατοδρομίου (βλ. Αναλυτικό Τεύχος Μελέτης Εκτίμησης Θορύβου στο Παράρτημα), προκύπτει ότι δεν προκαλούνται επιπτώσεις από τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Ειδικότερα: Η συνδυασμένη ηχοστάθμη θορύβου Lden από θαλάσσιες και αεροπορικές διαδικασίες στον πλησιέστερο δέκτη, είναι μόλις 56,0 db(a), δηλαδή πολύ χαμηλότερη από τις αντίστοιχες ηχοστάθμες db(a) κατά την άφιξη ή αναχώρηση των πλοίων. Όλες οι ισοθορυβικές καμπύλες συνδυαστικού θορύβου, που θα μπορύσαν να δημιουργήσουν κάποια όχληση, ήτοι οι καμπύλες Lden, Lde 60 db(a) βρίσκονται μέσα στη λιμενική ζώνη του υδατοδρομίου και, ακόμα και σε πλήρη ανάπτυξη, στο δυσμενέστερο χρονικό ορίζοντα 2020, δε θίγουν κανένα κτήριο στις οικιστικές περιοχές. Παρά την αύξηση της κίνησης το 2020, δεν υφίστανται ζώνες όχλησης συνδυαστικού θορύβου άνω των 60 Lden ή Lde, λόγω των λιγοστών κινήσεων 2-5 μικρών αεροσκαφών ημερησίως και σε μεγάλη απόσταση από τους δέκτες. Δε σημειώνεται καμία απολύτως υπέρβαση των ορίων Lden, Lde, Ln, ήτοι 70, 67 και 60 db(a) αντιστοίχως. Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις συνδυαστικού θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου είναι μηδενικές, καθόσον το ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από υψηλές στάθμες θορύβου είναι μηδενικό. Όσον αφορά τον αεροπορικό θόρυβο, εκτιμάται από τη Μελέτη Θορύβου ότι: Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-9

10 Όλες οι ισοθορυβικές καμπύλες, που θα μπορύσαν να δημιουργήσουν κάποια όχληση, ήτοι οι καμπύλες Lden, Lde 55 db(a) και 20 NEF βρίσκονται μέσα στη θαλάσσια περιοχή του υδατοδρομίου και μακριά από οικιστικές περιοχές. Μετά το έτος 2015, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των ισοθορυβικών καμπυλών προϊόντος του χρόνου, λόγω αύξησης της αεροπορικής κίνησης. Παρά την αύξηση της αεροπορικής κίνησης δεν υφίστανται ζώνες όχλησης άνω των 55 Lden ή Lde, λόγω των λιγοστών κινήσεων 2-5 μικρών αεροσκαφών ημερησίως και σε μεγάλη απόσταση από τους δέκτες. Η όχλησή από τον αεροπορικό θόρυβο, σε ετήσια βάση, και για όλους τους χρονικούς ορίζοντες είναι μηδενική ενώ το ποσοστό των σοβαρά οχλουμένων, βάσει των υιοθετημένων καμπυλών όχλησης θορύβου TERM-2000, είναι μηδέν. Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου από τον αεροπορικό θόρυβο είναι μηδενικές καθόσον το ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από υψηλές στάθμες θορύβου είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι, επειδή οι ζώνες όχλησης 25, 30, 35 και 40 NEF του Π.Δ. 1178/81 (που εμφανίζουν επιπτώσεις σε χρήσεις γης από αεροπορικό θόρυβο) είναι περιορισμένες μέσα στην έκταση των υδατοδιαδρόμων, προκύπτουν τα εξής: Ο αριθμός των κατοικιών και των ανθρώπων που εκτίθενται στο θόρυβο εντός των ζωνών αυτών είναι μηδέν. Λόγω του περιορισμού των θιγομένων εκτάσεων μέσα στην έκταση των υδατοδιαδρόμων, δεν υφίσταται καμία χρήση γης ευαίσθητη στο θόρυβο εντός των ζωνών NEF. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τη σύγκριση της μελλοντικής αναμενόμενης κατάστασης με την υφιστάμενη, προκύπτει ότι αναμένεται μεν μια αύξηση των θιγομένων από θόρυβο εκτάσεων κατά 52% έως 282% αλλά η αναμενόμενη τελική ηχοστάθμη θορύβου θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς να προκαλέσει απολύτως καμία επίπτωση σε οποιαδήποτε χρήση γης ευαίσθητη στο θόρυβο. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-10

11 Συνεπώς, το έργο του υδαταδρομίου, τόσο κατά την έναρξή του το 2015, όσο και στην πλήρη ανάπτυξή του το 2020, ακόμα και μετά την αναμενόμενη αύξηση της αεροπορικής κίνησης, θα είναι και θα παραμένει ένα έργο με μηδενικές επιπτώσεις αεροπορικού θορύβου. Υποδομή Η πιο σημαντική επίπτωση της λειτουργίας των υδροπλάνων είναι θετική υπό την έννοια ότι είναι φιλικά προς τη «γειτονιά» τους, λόγω της ελάχιστης αναστάτωση που έχουν για τις κατά τόπους υποδομές. Η περιοχή προσγείωσης είναι στο νερό και μπορεί να γίνει κοινή της χρήση με άλλες δραστηριότητες κυρίως με πλωτά σκάφη επιφανείας (χρησιμοποιούν τις ίδιες θαλάσσιες περιοχές δηλαδή). Επομένως, δεν έχουν την ανάγκη για μια περιοχή του εδάφους αποκλειστικά προοριζόμενης για τους σκοπούς της αεροπορίας. Ανάλογα με το μέγεθος της (πτητικής) δραστηριότητας σε μια περιοχή, μια πλωτή προβλήτα για την εξυπηρέτηση των επιβατών και την πρόσδεση του υδροπλάνου είναι λογικής κλίμακας μεγέθους. Η αντίστοιχη προβλήτα στο υδατοδρόμιο της Μάλτας (Harbour Air Malta) είναι 15Χ10 m. Η περιοχή ελιγμών εντός του ευρύτερου λιμένα της Μάλτας υπολογίζεται σε 1,5 φορές την έκταση φτερών ή 1,5 φορές το συνολικό μήκος του υδροπλάνου, ανάλογα με το ποιο μήκος είναι μεγαλύτερο. Η περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης, αν και σημαντικών διαστάσεων, δε χρειάζεται να είναι μια κλειστή περιοχή για άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες. Ένας πιλότος ο οποίος προσεγγίζει για προσθαλάσσωση μπορεί πολύ καλά να προσαρμόσει το διάδρομο προσθαλάσσωσης για να χωρέσει μαζί με την υπόλοιπη θαλάσσια κυκλοφορία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σχετικές ταχύτητες του υδροπλάνου και των πλωτών σκαφών. Γι αυτό το λόγο ένας διάδρομος απογείωσης είναι αντίθετος με έναν αυτοκινητόδρομο. Το υδροπλάνο είναι σε θέση να προσαρμόσει την κίνησή του προς μια κατεύθυνση του αεροδιαδρόμου εντός της περιοχής προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες συνθήκες και την αντίθετη κυκλοφορία. Επιπλέον, το υδροπλάνο κινούμενο με ταχύτητα αποθαλάσσωσης μπορεί να ακινητοποιηθεί σε πολύ μικρότερη απόσταση απ ότι θα μπορούσε στην ξηρά. Όπως προαναφέρθηκε, τα υδροπλάνα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι δεν επιβαρύνουν το ηχητικό υπόβαθρο μιας περιοχής σε ακατάλληλες ώρες. Για το λόγο αυτό, η περιβαλλοντική επίπτωση της υποδομής των υδατοδρομίων είναι πολύ μικρότερη απ αυτήν ενός χερσαίου αεροδρομίου. Αυτή η αξιολόγηση της υποδομής θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-11

12 υπόψη κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης μιας νέας θέσης υδατοδρομίου. Άγρια ζωή Στην περιοχή της Αλοννήσου, η ύπαρξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, θέτει εύλογο προβληματισμό για την επίδραση των πτήσεων υδροπλάνων στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός του (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα). Η προτεινόμενη χωροθέτηση του συνόλου των εγκαταστάσεων (χερσαίων και υδάτινων) του υδατοδρομίου στη Ζώνη Β προστασίας του Πάρκου (και σε ικανή απόσταση από τη Ζώνη Α προστασίας αυτού), όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί και απαγορεύσεις στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων του ανθρώπου, εκτιμάται ότι δε θα έχει αξιόλογη επίπτωση στην άγρια ζωή του Πάρκου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που εκπονήθηκε και επισυνάπτεται στο Παράρτημα, από την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι οικολογικές λειτουργίες της περιοχής ούτε και να βλαφτεί η ακεραιότητά της. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο: Δε δύναται να προκαλέσει καταστροφή οικοτόπου της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Δε μπορεί να προκαλέσει μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους της πανίδας ή χλωρίδας της περιοχής. Δε μπορεί να προκαλέσει εξαφάνιση σπάνιων ειδών, άμεσα ή έμμεσα. Δε δύναται να προκαλέσει εξάντληση κάποιου φυσικού πόρου. Δε δύναται να επιφέρει αλλαγή των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής. Δε μπορεί να επιφέρει δυσμενείς αλλαγές στο οικοσύστημα της περιοχής. Εκτιμάται, τέλος, πως δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα και, συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου, στο πλαίσιο αξιολόγησης του παρόντος φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, θα πρέπει να επισημάνει τυχόντες κινδύνους που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν σε αυτή τη φάση της σύνταξης της παρούσας μελέτης και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα και όρους και περιορισμούς για την αποτροπή τους ή την ελαχιστοποίησή τους. Εκτιμάται ακόμη ότι, θα είναι σε εξαιρετικό συμφέρον του Πάρκου η ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου στο Πατητήρι Αλοννήσου αφού μπορεί ν απογειώσει (κυριολεκτικά και μεταφορικά) το ενδιαφέρον για τουριστικές, από αέρος περιηγήσεις στις εκτάσεις του Πάρκου που, ακόμα και για την από θαλάσσης προσέγγιση σε τμήματα αυτού, τίθενται αυστηροί περιορισμοί. Η συνεργιστική ωφέλεια που μπορεί να προκύψει είναι πρώιμο να εκτιμηθεί επακριβώς όμως, σε κάθε περίπτωση, τα υδροπλάνα θα φέρουν κόσμο για το Πάρκο και το Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-12

13 Πάρκο θα φέρει κόσμο για τα υδροπλάνα. Επιπλέον, τα υδροπλάνα μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο ερευνητικό έργο αλλά και στη φύλαξη του Πάρκου. Σε γενικές γραμμές, προφανώς και θα προκαλούσε σκεπτικισμό εάν ήταν επιτρεπτό για τα υδροπλάνα να επιχειρούν σε ειδικά οριοθετημένες υγροτοπικές περιοχές ή περιοχές προστασίας της άγριας ζωής. Ωστόσο, όπως όλα τα υδρόβια είδη και τα πουλιά που υπάρχουν και σε άλλες περιοχές (μη προστατευόμενες), έχουν κι αυτά περιβαλλοντική αξία, τα επιχειρησιακά σχέδια των υδροπλάνων θα πρέπει ελαχιστοποιούν οιαδήποτε διασπαστική επίδραση (να μη διαιρούν) στα φυσικά ενδιαιτήματα του υδάτινου περιβάλλοντος. Προς αυτό το σκοπό, οι περιοχές ελιγμών θα πρέπει να χωροθετούνται σε λογική απόσταση από τις θέσεις φωλιάσματος και κουρνιάσματος. Σε υδάτινες περιοχές με γλυκά νερά, ο σχεδιασμός θα πρέπει επιπλέον να στοχεύει στο να μην ενοχλεί και τις περιοχές σίτισης Όπως προαναφέρθηκε, οι έλικες του υδροπλάνου είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το νερό και έτσι δεν αναταράσσουν το βυθό και δεν ενοχλούν τα ιζήματα ή τη θαλάσσια ζωή που ενδιαιτεί σε αυτά. Προς απόδειξην αυτού, μια ακόμη μελέτη επικύρωσε το γεγονός ότι τα υδροπλάνα δεν παράγουν υψηλό κυματισμό (2-3 ίντσες) (http://www.seaplanes.org.au/pdf/ Seaplanes_and_the_Environment.pdf). Η επίδραση του υδροπλάνου στις μηχανικές ιδιότητες του νερού μπορεί να συγκριθεί με ασφάλεια με εκείνη ενός ελαφρού ιστιοπλοϊκού σκάφους. Όλα τα μέσα πρόωσης είναι έξω από το νερό και το μόνο κινούμενο μέρος κάτω από την επιφάνεια είναι τα πηδάλια νερού (στην περίπτωση ενός μονοκινητήριου υδροπλάνου). Ένα δικινητήριο υδροπλάνο χρησιμοποιεί διαφορικό ισχύος για τους ελιγμούς στο νερό και, ως εκ τούτου, δεν έχει πηδάλια στο νερό. Ως αποτέλεσμα αυτού, κατά τη διάρκεια των ελιγμών παράγονται πολύ μικρά ρεύματα νερού, τα οποία έχουν πολύ μικρότερη επίδραση σε σύγκριση με τις μηχανές των θαλασσίων σκαφών. Κατά τη διάρκεια κάποιων ελιγμών ή την πλεύση της αποθαλάσσωσης και λιγότερο κατά την προσθαλάσσωση, μπορεί να γεννηθούν μεγαλύτερα υποθαλάσσια ρεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες που θα θέτουν περιορισμούς ταχύτητας σε κάποιες θέσεις του υδατοδρομίου όπου τα υποθαλάσσια ρεύματα ή τα κύματα που θα προκληθούν, θα είναι ανεπιθύμητα. Αυτό τότε θα είχε το διττό αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός καλού φράγματος ασφαλείας και της μείωσης του κινδύνου που ενέχουν τα κύματα για τις υποδομές ή τη διάβρωση των ακτών. Κανονικά, η ορνιθοπανίδα είναι γόνιμη (αναπαραγωγική) σε λίμνες και λιμάνια. Τα πιο Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-13

14 απειλούμενα είδη είναι πιθανότατα τα παρυδάτια, τα οποία όμως προτιμούν για την αναπαραγωγή τους περιοχές με ρηχά νερά, τα οποία είναι ακατάλληλα για τα υδροπλάνα. Τα θαλασσοπούλια στα λιμάνια θέτουν προβληματισμούς και για την ορνιθοπανίδα και για τα υδροπλάνα. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αυτό είναι γενικά ένα πρόβλημα για πολλά αεροδρόμια και έχουν προταθεί πολλοί τρόποι για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων. Εφόσον προκύψουν τέτοια προβλήματα και με τα υδροπλάνα, οι φορείς λειτουργίας των υδροπλάνων θα πρέπει να λάβουν αντίστοιχα μέτρα. Σε 2,5 χρόνια λειτουργίας του υδατοδρομίου στο λιμάνι της Μάλτας, καταγράφηκε ένα μόνο περιστατικό σύγκρουσης πουλιού με υδροπλάνο. Θα ήταν ακριβές να ειπωθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άγρια ζωή θα ήταν μάλλον σε γλυκά νερά. Ταυτόχρονα, μερικοί από τους μεγαλύτερους φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων παγκοσμίως είναι οι ίδιοι πολύ δραστήριοι φορείς περιβαλλοντικής προστασίας. Η μελέτη καταλήγει με την εκτίμηση ότι, αναλογιζόμενοι την επίδραση που θα είχε η βύθιση ενός υδροπλάνου σε σύγκριση με τη βύθιση ενός θαλάσσιου σκάφους από την ίδια αιτία, μπορεί να θεωρηθεί ότι το υδροπλάνο θα είχε μικρότερη αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μελέτες, επίσης, που έγιναν επί πέντε ολόκληρα χρόνια καθημερινών πτήσεων υδροπλάνων στους Παξούς και στη Λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, δεν έδειξαν το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης, ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών. Ακόμη, σύμφωνα με μελέτη επάνω στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες ελαφρών αεροπλάνων, υδροπλάνων, ελικοπτέρων και υπερελαφρών αεραθλητικών μηχανών (ΥΠΑΜ) καθώς και επάνω στην κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές (Α. Κουτσουδάκης, Χειριστής αεροσκαφών εν ενεργεία, Συνταξιούχος ΥΠΑ, πρώην Διευθυντής αεροπορικών προτύπων και πρώην Διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, μέλος της ΑΟΡΑ Ελλάς - Aircraft Owners Pilot Association, 2012), προέκυψαν παρόμοια συμπεράσματα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται στη μελέτη αυτή ότι, ένα μέσο εμπορικό υδροπλάνο έχει θέσεις για 8 έως 12 επιβάτες, το μεγαλύτερο εμπορικό υδροπλάνο σε χρήση σήμερα παγκοσμίως είναι 20 θέσεων (τα υδροπλάνα της ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. θα είναι έως 19 θέσεων) και τα ιδιωτικής χρήσης υδροπλάνα είναι 2 έως 6 θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα των πτήσεων υδροπλάνων είναι χαμηλής έως ελάχιστης έντασης που δε δύναται να έχει αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ουσιαστικά, οι όποιες επιπτώσεις από τη λειτουργία του υδατοδρομίου θα πρέπει ν αναζητηθούν σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ατυχήματος, όπως για παράδειγμα μια Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-14

15 διαρροή καυσίμων ή μια πυρκαγιά. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιμετώπιση θα βασίζεται στις προβλεπόμενες ενέργειες που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan) του υδατοδρομίου αλλά και στο Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τις δραστηριότητες του λιμένα Πατητηρίου (υπεύθυνος για την εφαρμογή του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου), το οποίο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο ν αναφερθεί ότι, διεθνώς, τα υδροπλάνα έχουν, στατιστικά, ένα πολύ καλό ιστορικό ασφαλείας, με πολύ λίγους τραυματισμούς ή θανάτους που σχετίζονται με τις διαδικασίες προσθαλάσσωσης (προσγείωσης) ή αποθαλάσσωσης (απογείωσης). Επίσης, πολύ λίγα είναι και τα περιστατικά παγκοσμίως, που σχετίζονται με συγκρούσεις υδροπλάνων με πλεούμενα σκάφη ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Χρήση νερού και ενέργειας Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, οι ημερήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό (καθαρισμός τουριστικών αλιευτικών σκαφών, πλύσιμο αλιευμάτων, τροφοδοσία τουριστικών σκαφών κλπ.) εκτιμήθηκαν σε 50 m 3. Με την προσθήκη του υδατοδρομίου και σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας (5 αφίξεις και 5 αναχωρήσεις την ημέρα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου), οι ημερήσιες ανάγκες εκτιμώνται σε 15 m 3, που θα καταναλώνονται κυρίως στους χώρους υγιεινής του οικίσκου εξυπηρέτησης των πτήσεων. Η απαιτούμενη ενέργεια για την ηλεκτροδότηση του οικίσκου και το φωτισμό των εξωτερικών χώρων (της πλωτής προβλήτας συμπεριλαμβανομένης) εκτιμάται ως ιδιαίτερα μικρή. Οι ανάγκες σε νερό και ενέργεια μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τα υπάρχοντα δίκτυα του λιμένα Στερεά απόβλητα Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, η ημερήσια παραγωγή αποβλήτων από τη λιμενική δραστηριότητα εκτιμώνται έως 500 Kg (σε περίοδο αιχμής). Τα απόβλητα αυτά προσομοιάζουν με τα αστικά απόβλητα οικιακού τύπου, τα οποία συλλέγονται σε κάδους και Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-15

16 παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής του Δήμου. Παρομοίως, τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται από τη λειτουργία του υδατοδρομίου θα είναι οικιακού τύπου και σε περίοδο αιχμής εκτιμώνται έως 200 Χ 0,25 = 50,0 Kg/ημέρα (200 θα είναι το προσωπικό των εγκαταστάσεων και οι διακινούμενοι επιβάτες). Η επιπρόσθετη αυτή ποσότητα αποβλήτων μπορεί να παραληφθεί άνετα από το υπάρχον δίκτυο κάδων του λιμένα Υγρά απόβλητα Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ρύπανσης του λιμένα από υγρά απόβλητα των σκαφών (νερά από τους χώρους υγιεινής, λάδια από τη μηχανή κλπ.), διότι δεν προβλέπεται να γίνεται συντήρηση των σκαφών στο λιμάνι ούτε και ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι. Επίσης, δεν προβλέπεται ρύπανση από πετρελαιοειδή αφού δε θα γίνεται ανεφοδιασμός των σκαφών στο λιμάνι. Για το ενδεχόμενο διαρροής καυσίμων (π.χ.λόγω ατυχήματος), θα πρέπει το λιμάνι να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πλωτά πετάσματα κλπ.) για τον περιορισμό και την απορρόφηση των πετρελαιοκηλίδων. Παρομοίως, από τη λειτουργία του υδατοδρομίου προβλέπεται παραγωγή αστικών λυμάτων από τους χώρους υγιεινής (χημικές τουαλέτες) του οικίσκου επίγειας εξυπηρέτησης του πτητικού έργου. Οι παραγόμενες ποσότητες είναι ιδιαίτερα μικρές ακόμα και σε περίοδο αιχμής (200 Χ 20 lt = 4 m 3 /ημέρα). Τα λύματα θα συλλέγονται σε στεγανό δοχείο λυμάτων - βόθρο, το οποίο θα εκκενώνεται περιοδικά (όταν πληρούται). Σύμφωνα με τη συνημμένη στο Παράρτημα (κεφ. 11) βεβαίωση του Δήμου Αλοννήσου, το ειδικό βυτιοφόρο του Δήμου θα παραλαμβάνει τα λύματα αυτά, τα οποία θα οδηγούνται στην ΕΕΛ. Από τη λειτουργία των υδροπλάνων, όπως αναλυτικά περιγράφτηκε ανωτέρω, δεν παράγονται υγρά απόβλητα, οπότε δεν αναμένεται ρύπανση των υδάτων εντός και εκτός λιμένα. Για την περίπτωση ατυχηματικής διαρροής, θα εφαρμόζονται το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan) του υδατοδρομίου αλλά και το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τις δραστηριότητες του λιμένα Πατητηρίου (υπεύθυνος για την εφαρμογή του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου), το οποίο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Σε περίπτωση ατυχήματος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, υπάρχει συμφωνία για συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, για την αντιμετώπιση του πιθανού περιστατικού ρύπανσης. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-16

17 Αέρια απόβλητα Στην εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου εκτιμήθηκαν οι εκπομπές αερίων ρύπων από όλες τις πηγές που σχετίζονται με τη λειτουργία του λιμένα. Οι πηγές και το μέγεθός τους, σε περίοδο αιχμής, εκτιμήθηκαν ως εξής: Εκπομπές από σκάφη 80 αλιευτικά (μόνιμα) 50 τουριστικά (μόνιμα) 20 υδροπτέρυγα (ημερησίως) 8 οχηματαγωγά (ημερησίως) 2 καϊκια φορτηγά (ημερησίως) 2 σκάφη φορτηγά (ημερησίως) Εκπομπές από οχήματα 40 φορτηγά οχηματαγωγών 200 επιβατικά οχηματαγωγών 30 επιβατικά τουριστικών σκαφών 50 επιβατικά ή μικρά φορτηγά αλιευτικών Οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων, από σκάφη και οχήματα, όπως εκτιμήθηκαν στην εγκεκριμένη ΜΠΕ, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας Π1: Συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων (Kg/ημέρα) από την κυκλοφορία των σκαφών στο λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC CO 9,14 23,77 27,67 13,95 25,35 Πίνακας Π2: Συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων (Kg/ημέρα) από την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς το λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC CO 0,64 0,64 4,02 2,72 28,8 Οι εκπομπές των οχημάτων έχουν εκτιμηθεί με το δεδομένο της πιθανής κακής συντήρησης. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-17

18 Οι ως άνω υπολογισθείσες ποσότητες, είναι γενικά πολύ μικρές, εάν δε κατανεμηθούν σε χρονικό διάστημα 12 ωρών, καθίστανται αμελητέες. Επιπλέον, ο προσανατολισμός του οικισμού και του λιμένα είναι τέτοιος ώστε οι κρατούντες άνεμοι να μεταφέρουν τους ρύπους μακρυά απ αυτούς. Στη δυσμενή περίπτωση άπνοιας και αθροίζοντας τους ρύπους από σκάφη και οχήματα, εκτιμάται (από την εγκεκριμένη ΜΠΕ) ότι οι συγκεντρώσεις ώρας αιχμής, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, θα είναι πολύ χαμηλότερες των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων. Πίνακας Π3: Συγκεντρώσεις ώρας αιχμής των αερίων ρύπων από τη λειτουργία του λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου. Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC 5,4 mg/m 3 13,6 μg/m 3 17,6 μg/m 3 14,3 μg/m 3 Η λειτουργία του υδατοδρομίου σε περιόδους αιχμής και για το βέλτιστο σενάριο πτητικής δραστηριότητας (5 αφίξεις 5 αναχωρήσεις ημερησίως), αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων από και προς το λιμένα. Εκτιμάται ότι η λειτουργία του υδατοδρομίου θα προκαλέσει την κίνηση προς και από το λιμάνι 50 επιβατικών αυτοκινήτων ημερησίως (το υδατοδρόμιο θ αποτελεί την αποκλειστική αιτία της κινησής τους). Από αυτά τα οχήματα, τα μισά περίπου αφορούν οχήματα που θα προσέρχονταν ή/και θ αποχωρούσαν έτσι κι αλλιώς από το λιμάνι για να εξυπηρετηθούν από τα οχηματαγωγά πλοία ή τα υδροπτέρυγα (ιπτάμενα δελφίνια). Μέρος, δηλαδή, των επιβατών της ακτοπλοϊας, θα επιλέγει πια τα υδροπλάνα για τη μετακίνησή του. Η πραγματική επιβάρυνση λοιπόν του κυκλοφοριακού φόρτου στην άμεση του λιμένα περιοχή, εκτιμάται σε 25 οχήματα ημερησίως, την περίοδο αιχμής. Η μέση απόσταση κίνησής τους εκτιμάται σε 4 Km (όπως και στις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης ΜΠΕ). Ο φόρτος αυτός, κατανεμημένος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκτιμάται ως αμελητέος. Αμελητέα θα είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους (πάρα πολύ μικρή αύξηση των ως άνω τιμών του πίνακα Π3) και λόγω μικρού φόρτου και λόγω της νέας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των οχημάτων. Άλλωστε, αυτό αποτελεί το πλέον δυσμενές σενάριο και από πλευράς πτητικού έργου και από πλευράς καιρικών συνθηκών (άπνοια). Στην πραγματικότητα οι συγκεντρώσεις αερίων ρύπων θα είναι σημαντικά μικρότερες. Ως εκ τούτου, περαιτέρω διερεύνηση δεν κρίνεται σκόπιμη Θόρυβος Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, ο θόρυβος από τη λειτουργία του λιμένα θα είναι μέσα στα πλαίσια των θορύβων μιας πόλης. Έτσι, δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με εξαίρεση τον περιστασιακά προκαλούμενο θόρυβο Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-18

19 από τα βαρέα οχήματα (φορτηγά). Ο θόρυβος από μεγάλα πλοία και μικρότερα σκάφη, εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρής έντασης (30-50 db). Η σταδιακή ενίσχυση της ναυτιλιακής και επιβατικής κίνησης θα επιφέρει αύξηση και στα επίπεδα θορύβου. Η διασπορά όμως των λιμενικών δραστηριοτήτων και η μεταφορά της θέσης παραβολής των οχηματαγωγών στη βάση του προσήνεμου μώλου, δρα αντισταθμιστικά. Μετά την προσθήκη του υδατοδρομίου, όπως προαναφέρθηκε (σελ. 6-9), η συνδυασμένη ηχοστάθμη θορύβου από θαλάσσιες και αεροπορικές διαδικασίες, Lden και Lde, στη θέση του πλησιέστερου δέκτη προς το υδατοδρόμιο κατά τη δυσμενέστερη περίοδο, το 2020, είναι πολύ χαμηλότερη από το αντίστοιχο όριο των 70 και 67 db(α) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες, αποδείχθηκε πλέον στην πράξη ότι μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή άλλα ν αποτελέσουν και το συνδετικό μέσο των νησιών μας που έχουν ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε βασική μεταφορική διέξοδο, κυρίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά που δε διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο (όπως η Αλόννησος), αφού μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων όπως: τακτικές επιβατικές, έκτακτες επιβατικές, περιηγητικές, μεταφορά ασθενών, φαρμάκων, τροφίμων, Τύπου, έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις τα υδροπλάνα έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές. Έχουν μεταφέρει ανθρώπους που κινδυνεύουν από περιοχές όπου δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια. Επίσης, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, είτε στη θάλασσα, είτε σε δύσβατες και απόκρημνες περιοχές, ερευνώντας ή μεταφέροντας συνεργεία διάσωσης. Η ευκολία στη μετακίνηση που έφερε η χρησιμοποίηση του υδροπλάνου και η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει άγνωστα μέρη, έδωσε νέα και μεγαλύτερη ώθηση στον τουρισμό, ένα σημαντικό οικονομικό τομέα κάθε χώρας. Ανοίχθηκαν νέες θέσεις εργασίας, για άτομα που χειρίζονται τα υδροπλάνα (πιλότοι, τεχνικοί, συντηρητές), καθώς και στην κατασκευή των ειδικών υποδομών και για επενδύσεις στη χώρα μας εταιρειών με ιδιωτικά υδροπλάνα. Πολλοί επιχειρηματίες θέλησαν να επενδύσουν στο τουρισμό, εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη χρήση του υδροπλάνου, διασυνδέοντας για παράδειγμα τα νησιά έδρα των ξενοδοχείων τους με το Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-19

20 κοντινότερο μεγάλο αεροδρόμιο. Οι τουριστικές μεταφορές με μικρά υδροπλάνα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, είναι μια δραστηριότητα συμπληρωματική της ακτοπλοΐας, που απευθύνεται σε τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων που θέλουν να ζήσουν την απόλυτη ελληνική εμπειρία. Η μετακίνηση με υδροπλάνο αποτελεί μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, στοιχείο που καθιστά την εισαγωγή τους ιδανική ευκαιρία για την προβολή του ελληνικού προορισμού στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη υδροπλάνων στον νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα εξαιρετικό μέτρο που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τουριστική κίνηση σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα διευκολύνει την άφιξη τουριστών σε μικρά νησιά χωρίς αεροδρόμιο, στα οποία η πρόσβαση ακτοπλοϊκώς ή με ημερόπλοια είναι δύσκολη. Αναμφίβολα, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν ένα ευέλικτο μέσο για τη σταθερή συγκοινωνιακή διασύνδεση των νησιωτικών παράκτιων περιοχών. Στην περίπτωση μικρών και απομονωμένων νησιών η λειτουργία υδροπλάνων ενδεχομένως αποτελεί και τη μοναδική αξιόπιστη διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, καθώς μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων, από επιβατικές και μεταφορές προϊόντων μέχρι αεροδιακομιδές ασθενών και πτήσεις έρευνας και διάσωσης. Εν κατακλείδι, η δημιουργία των σχετικών υποδομών υδατοδρομίου στο λιμένα του Πατητηρίου Αλοννήσου, δεν πρόκειται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τέτοιες που ν αμφισβητούν τη σκοπιμότητα υλοποίησής τους. Οι όποιες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου μπορούν να θεωρηθούν πολύ μικρής έως ελάχιστης σημασίας και έντασης. Είναι βέβαιο ότι, η νέα εικόνα μετά τη δημιουργία του έργου, θα διαφέρει ελαφρώς από τη σημερινή, θα προσφέρει όμως αναβαθμισμένες συγκοινωνιακές υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-20

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος συντάσσεται στο πλαίσιο του απαιτούμενου Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Dornier Seastar THE WORLD Ś MOST ADVANCED AMPHIBIOUS AIRCRAFT IS COMING SOON TO GREECE TO SUPPORT THE GREEK TOURISM AND ECONOMY 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Εισαγωγή Να µην επαναλάβω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο (πργ. 6.2.), οι αναγκαίες κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ο Λιμένας Σκοπέλου προστατεύεται βορειοανατολικά από κεκαμμένο προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 450,00 μ. περίπου, κρηπιδωμένο εσωτερικά και εξωτερικά.

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Τοποθέτηση & Λειτουργία Μηχανών Θαλάσσιας Ενέργειας: Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Αναστασία Μήλιου Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας www.archipelago.gr Αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός ΧΖΛ Πατητηρίου Αλοννήσου

Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός ΧΖΛ Πατητηρίου Αλοννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος συντάσσεται στο πλαίσιο του απαιτούμενου Φακέλου Τροποποίησης της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ του έργου Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Θρασύβουλος Κανάρης Διευθύνων Σύμβουλος All4yachting.com Το Ελληνικό Yachting με αριθμούς Αποτελεί το 4,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά ο Τουρισμός προσφέρει το 18%.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΊΝΑΙ (Α) Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τόπος Εγκατάστασης. Τυπολογία κτιρίων Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Ασφάλιση Εγκαταστάσεων Κρατική Εποπτεία Κοστολόγηση Εγκαταστάσεων Το ζήτημα των μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AOPA Hellas Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λόγω διατήρησης (ιδιοκτησίας ή κατοχής) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σελίδες : 6 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα