ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 6.1. ΓΕΝΙΚΑ Η προτεινόμενη συμπλήρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Πατητηρίου Αλοννήσου με την προσθήκη υδατοδρομίου, αποτελεί έργο πολύ μικρής κλίμακας. Σε συνδυασμό με τον απλό σχεδιασμό και τις ήπιες τεχνολογίες εφαρμογής, ελαχιστοποιούν τις όποιες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που, αναπόφευκτα, προκαλούνται. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το προτεινόμενο έργο αποτελεί αναβάθμιση συμπλήρωση της υφιστάμενης, λιμενικής υποδομής και, επομένως, η κατασκευή και η λειτουργία του σε μια ήδη λειτουργούσα περιοχή, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογη, πρόσθετη επιβάρυνση. Αντίθετα, μπορεί να συνεισφέρει θετικά σε πολλούς τομείς όπως τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, την οικονομική δραστηριότητα (τουριστική ανάπτυξη), την απασχόληση, την υγεία, την αναψυχή κλπ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι περιορισμένης κλίμακας και απλού τύπου κατασκευές για τη δημιουργία της επίγειας υποδομής (οικίσκος εξυπηρέτησης επιβατών, λοιπή διαμόρφωση χώρου κλπ.) αλλά και της πλωτής προβλήτας πρόσδεσης των υδροπλάνων, κρίνεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αξιοσημείωτη επιβάρυνση στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής του έργου. Σε συνδυασμό με το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που θ απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους (περίπου ένας μήνας), εκτιμάται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, με την προϋπόθεση βεβαίως, της λήψης των στοιχειωδών μέτρων πρόληψης και ασφάλειας. Αναλυτικότερα: Ως προς τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας και η κλίμακα του έργου είναι τέτοια ώστε, να προεκτιμάται ως βέβαιο ότι, το μικροκλίμα της περιοχής μελέτης δεν πρόκειται να επηρεαστεί, θετικά ή αρνητικά, σε ανιχνεύσιμο βαθμό. Το υδατοδρόμιο δεν πρόκειται να έχει ουδεμία επίπτωση στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά αφού δεν προβλέπονται εκσκαφές και δεν αποψιλώνεται βλάστηση. Η δημιουργία του προτεινόμενου έργου θα μεταβάλει προς το καλύτερο και σε πολύ μικρό βαθμό τη σημερινή εικόνα του λιμανιού. Έτσι, οι επιπτώσεις του έργου στην αισθητική του τοπίου (λιμανιού) κρίνονται μάλλον θετικές αν και αμελητέες. Το έργο δεν αναμένεται να μεταβάλει τη γεωλογική σύσταση του υπεδάφους της περιοχής Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-1

2 επέμβασης ούτε και να επηρεάσει την τεκτονική συμπεριφορά της, λόγω του ιδιαιτέρως μικρού μεγέθους του καθώς και της ηπιότητας των παρεμβάσεων. Γενικά, λόγω της φύσης του έργου, δεν πρέπει να αναμένονται ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος. Από τις κατασκευαστικές εργασίες δε θίγεται βλάστηση ενώ η όποια πανίδα (πουλιά, γάτες, σκύλοι κλπ.) θα ενοχληθούν προσωρινά (όσο διαρκούν οι εργασίες), αλλά θα επανέλθουν με το πέρας των εργασιών. Κατά τη φάση της κατασκευής, επιπτώσεις αναμένονται στη θάλασσα από τα απορριπτόμενα υλικά λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων κατασκευής (καύσιμα και λάδια), τα υλικά συσκευασίας και τα απορρίμματα από την καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων. Πάντως, οι επιπτώσεις αυτές στο υπό μελέτη έργο αναμένονται αμελητέες. Οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση της περιοχής από την κατασκευή του έργου αναμένονται θετικές, αφού θα δημιουργηθούν λίγες θέσεις εργασίας και θα υπάρξει και ζήτηση σε κατασκευαστικά υλικά. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στις υφιστάμενες χρήσεις γης, αφού το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πατητηρίου. Όσον αφορά τα δίκτυα, το προτεινόμενο έργο αποτελεί σαφώς αναβάθμιση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών δικτύων. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους χρήστες του έργου από την κατασκευή. Ομοίως, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του έργου, δεν αναμένονται άξιες λόγου επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής. Γενικά μιλώντας, οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την κατασκευή ενός έργου σχετίζονται με: α) Τις εκπoμπές αερίωv ρύπωv από τα διάφορα εργοταξιακά μηχαvήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φoρτωτές κλπ.) πoυ χρησιμoπoιoύvται στις εργασίες κατασκευής. β) Την έκλυση σκόvης από τις εκσκαφές, τις χωματουργικές εργασίες και τις κινήσεις των οχημάτων πάνω σε μη ασφαλτoστρωμέvες επιφάvειες. γ) Πρόσθετες εκπoμπές από τα oχήματα πoυ κυκλoφoρoύv στo υφιστάμενο οδικό δίκτυο, λόγω της κάπoιας κυκλoφoριακής συμφόρησης, πoυ τoπικά, μπoρεί vα δημιoυργηθεί σε oρισμέvα σημεία κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της φύσεως των εργασιών και του περιορισμένου χρόνου που θεωρείται ότι θ απαιτηθεί για την κατασκευή, εκτιμάται ότι οι συνολικές εκπoμπές αερίωv ρύπωv κατά τη φάση κατασκευής θα είναι αμελητέες και σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβούν τα θεσμοθετημένα όρια. Κατά τη φάση της κατασκευής του μελετώμενου έργου αναμένεται ν αντιμετωπιστεί εκπομπή, περιστασιακά υψηλής, στάθμης θορύβου λόγω της χρήσης μηχανημάτων. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-2

3 Αξίζει να τονιστεί ότι οι στάθμες των θορύβων αυτών ελαχιστοποιούνται κατά τις ώρες της διακοπής των εκτελουμένων εργασιών, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, για τηv περίπτωση τoυ εργoταξίoυ κατασκευής και δεδoμέvoυ ότι στηv περιoχή τωv εργασιώv επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο (λιμενική ζώνη), ως όριo θoρύβoυ λαμβάvovται τα 65 db(a) (Π.Δ. 1180/81). Από τις εκτιμήσεις για το θόρυβο στη φάση της κατασκευής, που παρατίθενται στo Αναλυτικό Τεύχος Μελέτης Εκτίμησης Θορύβου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, προκύπτει ότι δε θα προκληθεί ουδεμία όχληση από τις εκπομπές αυτές, λόγω της μεγάλης απόστασης των πιθανών δεκτών από την πηγή του θορύβου. Συγκεκριμένα, από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι ΔΕ σημειώνεται υπέρβαση του ορίου των 65 db(a) Leq,12h της ελληνικής νομοθεσίας καθόσον, στη θέση του πλησιέστερου δέκτη προς το εργοτάξιο (κτήριο του οικισμού σε απόσταση 162 m από τον χώρο του υδατοδρομίου), κατά τη δυσμενέστερη ημέρα των εργασιών, αναμένεται μια στάθμη θορύβου 54 db(a) για το δείκτη Leq,12h. Η στάθμη αυτή ΔΕΝ υπερβαίνει το θεσμοθετημένο όριο θορύβου. Έτσι, ο εργοταξιακός θόρυβος δε θίγει απολύτως κανένα δέκτη θορύβου, καθώς όλες οι οικιστικές περιοχές (παραλιακή ζώνη, οικισμός Πατητηρίου) είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 m από τη θέση του εργοταξίου. Να σημειωθεί ότι ο θόρυβος αυτός στο κέντρο περίπου της κεντρικής προβλήτας (Θέση 1, στα 219 m περίπου) υπολογίζεται 51 db(a) για το δείκτη Leq,12h. Δεδομένου ότι όταν συνδυαστούν δύο ηχοστάθμες που διαφέρουν από 10 db και άνω η χαμηλότερη ηχοστάθμη αγνοείται, είναι προφανές ότι πέραν της πρώτης σειράς κτηρίων με πρόσωπο στη λιμενική ζώνη, στα υπόλοιπα κτήρια ο εργοταξιακός θόρυβος δε θα γίνεται αντιληπτός, αφού η τελική ηχοστάθμη θα είναι πολύ κάτω των 41 db(a) [αφαιρούνται 10 db(a) λόγω Διόρθωσης Εμποδίων] ενώ η σημερινή ηχοστάθμη στη Θέση 2 μετρήθηκε στα 53,1 db(a). Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένεται απολύτως ΚΑΜΙΑ επίπτωση από το θόρυβο του εργοταξίου κατασκευής. Όσον αφορά το θόρυβο από τη βαριά κυκλοφορία κατασκευής, στη θέση του πλησιέστερου παρόδιου δέκτη (απόσταση 5 m), ο δείκτης θορύβου L10,18h ΜΕ και χωρίς την πρόσθετη κυκλοφορία της κατασκευής, για τα οδικά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Πατητηρίου - Γέρακα, προκύπτει 60,3 και 61 db(a) αντιστοίχως. Οι στάθμες αυτές ΔΕΝ υπερβαίνουν το παλαιότερο όριο κυκλοφοριακού θορύβου των 70 db(a). Επίσης, οι ηχοστάθμες Lden, Lde και Ln εκτιμήθηκαν στα 60,3, 58,8 και 51,1 db(a) αντιστοίχως, που, παρομοίως, ΔΕΝ υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των 70, 67 και 60 db(a). Η αναμενόμενη επιβάρυνση στην τελική στάθμη θορύβου στους παρόδιους δέκτες, στη χειρότερη περίπωση, δε θα υπερβαίνει τα 0,7 db(a), που θεωρείται ασήμαντη. Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένεται ΚΑΜΙΑ σημαντική επίπτωση από τον οδικό θόρυβο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-3

4 6.3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, δεν ανήκουν στην ενοχλητική κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβου και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά στη βιομηχανία των μεταφορικών μέσων. Μια από τις πιο εμπεριστατωμένες και άρτιες έρευνες, όσον αφόρα τα υδροπλάνα, εκπονήθηκε σε σημαντικό βάθος χρόνου (5 χρόνια), από την αμερικάνικη υπηρεσία U.S. Army Corps of Engineers (USACE - Σώμα μηχανικών του αμερικανικού στρατού), με αντικείμενο έρευνας τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον (http://www.seaplanes.org.au/pdf/seaplanes- The_Facts.pdf). Τα αποτελέσματα αυτά κατεγράφησαν στην έκθεση Report on current strength and weaknesses of existing seaplane / amphibian transport system as well as future opportunities including workshop analysis (Έκθεση για τα τρέχοντα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος υδροπλανικών και αμφίβιων μεταφορών καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής ανάλυσης), η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος FUture SEAplane TRAnsport System (FUSETRA) και αναρτήθηκε το 2011 στον ιστότοπο Στη συνέχεια παρουσιάζονται, εν συντομία, τ αποτελέσματα αυτά. Ατμοσφαιρική και υδατική ρύπανση Μόλις το υδροπλάνο σηκωθεί από το νερό και μέχρις ότου αυτό κοντεύει πίσω σε αυτό, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι πανομοιότυπες με αυτές οποιουδήποτε άλλου αεροσκάφους, περίπτωση για την οποία έχουν εκπονηθεί πολυάριθμες περιβαλλοντικές μελέτες. Μόνο λίγες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υδροπλάνου οπουδήποτε στον κόσμο και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές είναι ανεξάρτητες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς λειτουργίας υδροπλάνων. Η πιο περιεκτική και αμερόληπτη ήταν η προαναφερθείσα, τα αποτελέσματα της οποίας, επιγραμματικά, ήταν: Ποιότητα αέρα: Ποιότητα υδάτων: Ποιότητα εδάφους: Άγρια ζωή: Αλιεία: Υδρο(βιο)λογία: μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις μηδενικές επιπτώσεις Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-4

5 Είναι δύσκολο να μετρηθεί ο αριθμός των τοπικών πτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των επιφανειακών θαλασσίων κινήσεων των πλοίων, οπότε είναι μάταιο να συγκρίνει κανείς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ένα υδροπλάνο με εκείνες της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Είναι ασφαλές να ειπωθεί, ωστόσο, ότι η κατανάλωση καυσίμου ανά λεπτό πτήσης (γενικά ιπτάμενων μέσων) είναι υψηλότερη από εκείνη της πλεύσης ενός σκάφους επιφανείας και, ως εκ τούτου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι υψηλότερες. Μπορεί να υποστηριχθεί, ωστόσο, ότι το αεροσκάφος θα καλύψει μια δεδομένη απόσταση σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα (105 κόμβοι την ώρα σε σύγκριση με μια μέση ταχύτητα 30 κόμβων ενός θαλάσσιου εμπορικού πλοίου). Έτσι, το ιπτάμενο μέσο θα καλύψει τη δεδομένη απόσταση σε πολύ μικρότερο χρόνο (υποτριπλάσιο) απ ότι το πλωτό. Σε αυτή τη βάση, το ιπτάμενο μέσο θα πρέπει να τριπλασιάσει τις εκπομπές του για να έχει ανάλογη περιβαλλοντική επίπτωση στην ατμόσφαιρα με το πλοίο. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια σύγκριση των πιθανών βλαβερών εκπομπών σε μια κλίμακα χρόνου ενώ, αν η σύγκριση γινόταν στη βάση του ωφέλιμου φορτίου, τα επιφανειακά πλοία θα ήταν λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον σε μια βάση σύγκρισης κιλών (φορτίου) ανά εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο αριθμός των κινήσεων σκαφών σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή υπερβαίνει συντριπτικά τις κινήσεις υδροπλάνων στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ένα υδροπλάνο να είναι αμελητέες σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εκπομπές υποβάθρου. Επιπλέον, η επόμενη γενιά συστημάτων προώθησης των αεροσκαφών θα εξασφαλίζει πολύ χαμηλότερα επίπεδα εκπομπής θορύβου και διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί ότι, όλα τα υδροπλάνα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς εντός της Ευρωπαϊκής επικράτειας, θα λειτουργούν με κινητήρες turbo-prop, που χρησιμοποιούν αεροπορικό καύσιμο Jet-A1, το οποίο δεν περιέχει μερικές από τις πιο πτητικές και εύφλεκτες ενώσεις που βρίσκονται όμως στα καύσιμα πολλών μηχανών θαλάσσης και αυτοκινήτων (π.χ. ΜΤΒΕ - μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας). Τα υδροπλάνα δεν αποθηκεύουν ούτε απορρίπτουν στη θάλασσα σεντινόνερα (δεν έχουν σεντίνες), τα οποία περιέχουν πετρέλαια και υδρογονάνθρακες, όπως πολλές φορές κάνουν εμπορικά πλοία και πλοία αναψυχής. Επίσης, δεν απορρίπτουν ακάθαρτα νερά (λύματα) καθώς δεν έχουν τουαλέτες. Νέας γενιάς αεροσκάφη που θα έχουν τουαλέτες, θα υποχρεούνται στα ίδια πρότυπα ασφάλειας με τα εμπορικά αεροσκάφη καθώς και των διεθνών γραμμών. Η απόρριψη αποβλήτων δεν είναι δυνατή. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-5

6 Περαιτέρω, δεν αποβάλλουν καύσιμα στο νερό όπως πολλά άλλα μηχανοκίνητα σκάφη κάνουν (περίπου τρία γαλόνια ανά ώρα για ένα μικρό δίχρονο κινητήρα). Τα μόνα νερά τα οποία απορρίπτει το υδροπλάνο είναι μια μικρή ποσότητα που αντλείται καθημερινά από τους πλωτήρες. Αυτό είναι το νερό που μπορεί να έχει εισρεύσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 24 ώρες. Κανένα άλλο υλικό εκτός από νερό, μέσα στο οποίο λειτουργεί το υδροπλάνο, δεν πρόκειται ν αντληθεί από τους πλωτήρες. Επίσης, δε βάφονται (επικαλύπτονται) με τοξικά χρώματα αντιρρύπανσης (υφαλοχρώματα). Είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά με αλουμίνιο και συνθετικά υλικά (υαλονήματα, ανθρακονήματα) με αποτέλεσμα να μην έχουν οξειδώσεις. Ακόμη, τα καυσαέρια των υδροπλάνων εκπέμπονται και διασκορπίζονται απευθείας στον αέρα, αρκετά πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του νερού. Αντίθετα, πολλές μηχανές σκαφών εκπέμπουν τα καυσαέριά τους απ 'ευθείας στο νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη ρύπανση του νερού με μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (MBTE). Τέλος, τα υδροπλάνα δεν παράγουν περισσότερα από 2-3 ιντσών (<8 cm) απόνερα (ύψος δημιουργούμενου κυματισμού) και έτσι δε συμβάλλουν στη διάβρωση της ακτογραμμής. Γενικά, στις θέσεις τροφοδοσίας με καύσιμα (στην αρχική πάντως φάση λειτουργίας του υδατοδρομίου Πατητηρίου Αλοννήσου δεν προβλέπεται εγκατάσταση ανεφοδιασμού), η καλή διαχείριση και το εκπαιδευμένο προσωπικό, περιορίζουν τον κίνδυνο της διαρροής των καυσίμων. Έτσι, δεν αυξάνει την απειλή που ήδη υπάρχει από τον ανεφοδιασμό των θαλάσσιων σκαφών. Ένα αμφίβιο αεροσκάφος (απογειώνεται και προσγειώνεται και στη θάλασσα και στο έδαφος) μπορεί να έχει υδραυλικές διαρροές στους πλωτήρες ή στην άτρακτο, ωστόσο αυτό είναι εύκολο να εντοπιστεί και το αεροσκάφος θα πρέπει να προσγειωθεί αμέσως. Συνήθως, πριν την πρώτη πτήση της ημέρας, αντλούνται τα όποια υγρά έχουν συσσωρευτεί. Δεν υπάρχουν άλλες ουσίες που αποβάλλονται από τα υδροπλάνα κατευθείαν μέσα στο νερό. Οι μηχανές δεν ψύχονται μέσω εναλλακτών θερμότητας, όπως σε μηχανές θαλάσσης, και η περίσσεια καυσίμου μετά το σβήσιμο του κινητήρα συλλέγεται στο συσσωρευτή (δοχείο) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αυτός ο συσσωρευτής εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων. Αυτή η διαδικασία που συμβαίνει κατά το σβήσιμο του κινητήρα (εξαγωγή περίσσειας καυσίμου) είναι τυπική για τα αεροσκάφη, γι αυτό και διαθέτουν το σχετικό συσσωρευτή. Το περιεχόμενο του συσσωρευτή επανατροφοδοτείται στο ντεπόζιτο των καυσίμων του υδροπλάνου. Έτσι, δεν υπάρχει η παραμικρή απώλεια ή άλλη διάθεση ποσότητας καυσίμου. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-6

7 Θόρυβος Γενικά, τα υδροπλάνα παράγουν για κάποια σύντομα χρονικά διαστήματα και για κάθε τομέα πτήσεων (επιβατικές, εμπορικές κλπ.) υψηλότερες στάθμες θορύβου απ ότι τα θαλάσσια σκάφη που απασχολούνται σε εμπορικές μεταφορές. Η ισχύς που απαιτείται για την απογείωση δημιουργεί ένα επίπεδο θορύβου περίπου 75 dba. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο θορύβου είναι για ένα πολύ μικρό διάστημα, όταν λαμβάνεται από ένα συγκεκριμένο σημείο. Η χωροθέτηση των διαδρόμων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης (TOLA - Take off landing area) γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η χαμηλή πτήση πάνω από κατοικημένες περιοχές. Το κυριότερο μέλημα για τη διάταξη αυτή είναι η πιθανότητα της μη ελεγχόμενης απώλειας ισχύος κατά τη διάρκεια της απογείωσης και τις άλλες φάσεις της πτήσης, και έτσι έχει το διττό αποτέλεσμα (εκτός από την ασφάλεια και) της μείωση της όχλησης από το θόρυβο. Οι ρυθμίσεις ισχύος για την προσγείωση είναι σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το αμελητέο επίπεδο θορύβου. Η σύγκριση των σταθμών θορύβου του υδροπλάνου με άλλα σκάφη αναψυχής δείχνει ότι οι στάθμες του υδροπλάνου είναι πολύ χαμηλότερες. Με δεδομένο ότι τα υδροπλάνα εκτελούν πτήσεις μόνο την ημέρα, περιορίζουν την όποια όχληση στο ελάχιστο. Από την ίδια έκθεση, παρουσιάζονται στον κάτωθι συγκριτικό πίνακα στοιχεία σχετικά με το θόρυβο, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο αντικειμενική εικόνα επί του θέματος. Πίνακας 6.3.Π1: Σύγκριση σταθμών θορύβου από διάφορες πηγές ΠΗΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (db) Πυροβόλο όπλο κυνηγετικού τύπου 140+ Μαχητικό αεροσκάφος 120+ Τζετ σκι (Jet ski) 110 Πριόνι κοπής ξύλων (μηχανικό με κινητήρα) 105 Μπουλντόζα 99 Τρακτέρ 95 Φορτηγό, μοτοσυκλέτα, λεωφορείο 90 Αυτοκίνητα γενικής χρήσης 85 Ανυψωτικό μηχάνημα (Forklift) 84 Ταχύπλοο σκάφος επιφανείας (chris craft) Υδροπλάνο 75 Θόρυβος εντός αυτοκινήτου (κινούμενο με ταχύτητα 55 Km/h) 73 Συνηθισμένος θόρυβος κουβέντας ολιγομελούς ομάδας 65 Είναι πολύ σημαντικό ν αναφερθεί σ αυτό το σημείο ότι τα 75 db που αναφέρονται εδώ είναι μετρημένα για χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων κατά τη φάση της αποθαλάσσωσης, στην οποία οι κινητήρες των υδροπλάνων λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. Αυτή λοιπόν η φάση, στην περίπτωση των υδροπλάνων, είναι τόσο μικρής χρονικής διάρκειας, λόγω του μεγέθους τους αλλά και των κατασκευαστικών τους χαρακτηριστικών, που τους επιτρέπει την τάχιστη Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-7

8 αποθαλάσσωση. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι έλικες του υδροπλάνου είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το νερό, στο επάνω τμήμα της ατράκτου στις πτέρυγες, σε επαρκή απόσταση από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται συνδυαστικός θόρυβος αφού δεν υπάρχει επαφή. Επιπρόσθετα, οι φάσεις αποθαλάσσωσης και προσθαλάσσωσης των υδροπλάνων πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα σημεία, σε απόσταση άνω των 200 μέτρων από τις ακτές με αποτέλεσμα η όχληση να μειώνεται περαιτέρω. Αθροιστικά λοιπόν, σε μία πολυσύχναστη βάση υδροπλάνων, όπως είναι το Loch Lomond (που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα), ο θόρυβος των 75 db s, δεν καταγράφεται για περισσότερο από 7 λεπτά ανά εβδομάδα ή 28 λεπτά το μήνα. Σε ετήσια βάση, τα επίπεδα αυτά του θορύβου δεν ξεπερνούν τις 5.6 ώρες. Όπως είναι σαφές, τα νούμερα αυτά στην Ελλάδα θα είναι κατά πολύ μικρότερα, λόγω μικρότερης συχνότητας δρομολογίων (πτήσεων). Ακόμα, σε αντίστοιχη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα αμερικάνικα εθνικά πάρκα, κατά την έξοδο των επισκεπτών από αυτά κατεγράφησαν τα εξής στοιχεία: o o o Μόνο το 1,% των ερωτηθέντων ενοχλήθηκαν από το θόρυβο των υδροπλάνων. Μόνο στο 1,9% έγινε αντιληπτή η παρουσία του θορύβου κατά τη διάρκεια των ενασχολήσεων τους. Μόνο το 2,8% δήλωσε ότι η φυσική ηρεμία διαταράχθηκε από το θόρυβο των υδροπλάνων. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν σκεφτεί κανείς ότι τα πάρκα αυτά είναι τεράστιες περιοχές που, αντίστοιχες, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, με παντελή απουσία δρόμων, αυτοκινήτων, πλοίων, κτιρίων, καθώς και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής. Σημειωτέον ότι, το σύστημα των εθνικών πάρκων της Αμερικής, είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες υδροπλάνων παγκοσμίως. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής (Fish & Wildlife) των ΗΠΑ διαθέτει ένα μεγάλο στόλο από υδροπλάνα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή και αποτελεσματική εποπτεία και την παρακολούθηση της άγριας ζωής. Υπάρχουν πολλά εθνικά πάρκα στις ΗΠΑ όπου τα υδροπλάνα και τα πλοία αποτελούν το μόνο μέσο πρόσβασης. Ακόμη, η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (National Oceanic and Atmospheric Administration) έχει ένα στόλο από υδροπλάνα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για τις εργασίες βιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της θαλάσσιας χελώνας και των θηλαστικών. Η αποστολή της NOAA είναι να περιγράψει και να προβλέψει τις αλλαγές στο περιβάλλον της Γης καθώς και η διατήρηση και διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-8

9 Υδροπλάνα χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των πόρων του ναυτικού θαλάσσιου καταφυγίου των νησιών της Μάγχης, επιφανείας τετραγωνικών μιλίων, που βρίσκεται στο κανάλι Σάντα Μπάρμπαρα (Santa Barbara), στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας. Ο πρωταρχικός στόχος του καταφυγίου είναι η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Το καταφύγιο είναι εθνικής σημασίας λόγω της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και των πόρων του. Το Τμήμα Οικολογίας της πολιτεία της Ουάσινγκτον (Washington) χρησιμοποιεί υδροπλάνα για το δειγματισμό της ποιότητας του νερού - το υδροπλάνο είναι η μόνη μορφή των μεταφορικών μέσων (εξαιρουμένων των σκαφών κωπηλασίας και καγιάκ) που δε μολύνουν τα ευρήματά τους. Τέλος, τα υδροπλάνα είναι μία από τις λίγες μορφές μεταφοράς που επιτρέπονται για τον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο (Great Barrier Reef) της Αυστραλίας. Από τις εκτιμήσεις για το θόρυβο από τη λειτουργία του υδατοδρομίου (βλ. Αναλυτικό Τεύχος Μελέτης Εκτίμησης Θορύβου στο Παράρτημα), προκύπτει ότι δεν προκαλούνται επιπτώσεις από τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Ειδικότερα: Η συνδυασμένη ηχοστάθμη θορύβου Lden από θαλάσσιες και αεροπορικές διαδικασίες στον πλησιέστερο δέκτη, είναι μόλις 56,0 db(a), δηλαδή πολύ χαμηλότερη από τις αντίστοιχες ηχοστάθμες db(a) κατά την άφιξη ή αναχώρηση των πλοίων. Όλες οι ισοθορυβικές καμπύλες συνδυαστικού θορύβου, που θα μπορύσαν να δημιουργήσουν κάποια όχληση, ήτοι οι καμπύλες Lden, Lde 60 db(a) βρίσκονται μέσα στη λιμενική ζώνη του υδατοδρομίου και, ακόμα και σε πλήρη ανάπτυξη, στο δυσμενέστερο χρονικό ορίζοντα 2020, δε θίγουν κανένα κτήριο στις οικιστικές περιοχές. Παρά την αύξηση της κίνησης το 2020, δεν υφίστανται ζώνες όχλησης συνδυαστικού θορύβου άνω των 60 Lden ή Lde, λόγω των λιγοστών κινήσεων 2-5 μικρών αεροσκαφών ημερησίως και σε μεγάλη απόσταση από τους δέκτες. Δε σημειώνεται καμία απολύτως υπέρβαση των ορίων Lden, Lde, Ln, ήτοι 70, 67 και 60 db(a) αντιστοίχως. Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις συνδυαστικού θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου είναι μηδενικές, καθόσον το ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από υψηλές στάθμες θορύβου είναι μηδενικό. Όσον αφορά τον αεροπορικό θόρυβο, εκτιμάται από τη Μελέτη Θορύβου ότι: Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-9

10 Όλες οι ισοθορυβικές καμπύλες, που θα μπορύσαν να δημιουργήσουν κάποια όχληση, ήτοι οι καμπύλες Lden, Lde 55 db(a) και 20 NEF βρίσκονται μέσα στη θαλάσσια περιοχή του υδατοδρομίου και μακριά από οικιστικές περιοχές. Μετά το έτος 2015, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των ισοθορυβικών καμπυλών προϊόντος του χρόνου, λόγω αύξησης της αεροπορικής κίνησης. Παρά την αύξηση της αεροπορικής κίνησης δεν υφίστανται ζώνες όχλησης άνω των 55 Lden ή Lde, λόγω των λιγοστών κινήσεων 2-5 μικρών αεροσκαφών ημερησίως και σε μεγάλη απόσταση από τους δέκτες. Η όχλησή από τον αεροπορικό θόρυβο, σε ετήσια βάση, και για όλους τους χρονικούς ορίζοντες είναι μηδενική ενώ το ποσοστό των σοβαρά οχλουμένων, βάσει των υιοθετημένων καμπυλών όχλησης θορύβου TERM-2000, είναι μηδέν. Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου από τον αεροπορικό θόρυβο είναι μηδενικές καθόσον το ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από υψηλές στάθμες θορύβου είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι, επειδή οι ζώνες όχλησης 25, 30, 35 και 40 NEF του Π.Δ. 1178/81 (που εμφανίζουν επιπτώσεις σε χρήσεις γης από αεροπορικό θόρυβο) είναι περιορισμένες μέσα στην έκταση των υδατοδιαδρόμων, προκύπτουν τα εξής: Ο αριθμός των κατοικιών και των ανθρώπων που εκτίθενται στο θόρυβο εντός των ζωνών αυτών είναι μηδέν. Λόγω του περιορισμού των θιγομένων εκτάσεων μέσα στην έκταση των υδατοδιαδρόμων, δεν υφίσταται καμία χρήση γης ευαίσθητη στο θόρυβο εντός των ζωνών NEF. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τη σύγκριση της μελλοντικής αναμενόμενης κατάστασης με την υφιστάμενη, προκύπτει ότι αναμένεται μεν μια αύξηση των θιγομένων από θόρυβο εκτάσεων κατά 52% έως 282% αλλά η αναμενόμενη τελική ηχοστάθμη θορύβου θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς να προκαλέσει απολύτως καμία επίπτωση σε οποιαδήποτε χρήση γης ευαίσθητη στο θόρυβο. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-10

11 Συνεπώς, το έργο του υδαταδρομίου, τόσο κατά την έναρξή του το 2015, όσο και στην πλήρη ανάπτυξή του το 2020, ακόμα και μετά την αναμενόμενη αύξηση της αεροπορικής κίνησης, θα είναι και θα παραμένει ένα έργο με μηδενικές επιπτώσεις αεροπορικού θορύβου. Υποδομή Η πιο σημαντική επίπτωση της λειτουργίας των υδροπλάνων είναι θετική υπό την έννοια ότι είναι φιλικά προς τη «γειτονιά» τους, λόγω της ελάχιστης αναστάτωση που έχουν για τις κατά τόπους υποδομές. Η περιοχή προσγείωσης είναι στο νερό και μπορεί να γίνει κοινή της χρήση με άλλες δραστηριότητες κυρίως με πλωτά σκάφη επιφανείας (χρησιμοποιούν τις ίδιες θαλάσσιες περιοχές δηλαδή). Επομένως, δεν έχουν την ανάγκη για μια περιοχή του εδάφους αποκλειστικά προοριζόμενης για τους σκοπούς της αεροπορίας. Ανάλογα με το μέγεθος της (πτητικής) δραστηριότητας σε μια περιοχή, μια πλωτή προβλήτα για την εξυπηρέτηση των επιβατών και την πρόσδεση του υδροπλάνου είναι λογικής κλίμακας μεγέθους. Η αντίστοιχη προβλήτα στο υδατοδρόμιο της Μάλτας (Harbour Air Malta) είναι 15Χ10 m. Η περιοχή ελιγμών εντός του ευρύτερου λιμένα της Μάλτας υπολογίζεται σε 1,5 φορές την έκταση φτερών ή 1,5 φορές το συνολικό μήκος του υδροπλάνου, ανάλογα με το ποιο μήκος είναι μεγαλύτερο. Η περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης, αν και σημαντικών διαστάσεων, δε χρειάζεται να είναι μια κλειστή περιοχή για άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες. Ένας πιλότος ο οποίος προσεγγίζει για προσθαλάσσωση μπορεί πολύ καλά να προσαρμόσει το διάδρομο προσθαλάσσωσης για να χωρέσει μαζί με την υπόλοιπη θαλάσσια κυκλοφορία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σχετικές ταχύτητες του υδροπλάνου και των πλωτών σκαφών. Γι αυτό το λόγο ένας διάδρομος απογείωσης είναι αντίθετος με έναν αυτοκινητόδρομο. Το υδροπλάνο είναι σε θέση να προσαρμόσει την κίνησή του προς μια κατεύθυνση του αεροδιαδρόμου εντός της περιοχής προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες συνθήκες και την αντίθετη κυκλοφορία. Επιπλέον, το υδροπλάνο κινούμενο με ταχύτητα αποθαλάσσωσης μπορεί να ακινητοποιηθεί σε πολύ μικρότερη απόσταση απ ότι θα μπορούσε στην ξηρά. Όπως προαναφέρθηκε, τα υδροπλάνα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι δεν επιβαρύνουν το ηχητικό υπόβαθρο μιας περιοχής σε ακατάλληλες ώρες. Για το λόγο αυτό, η περιβαλλοντική επίπτωση της υποδομής των υδατοδρομίων είναι πολύ μικρότερη απ αυτήν ενός χερσαίου αεροδρομίου. Αυτή η αξιολόγηση της υποδομής θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-11

12 υπόψη κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης μιας νέας θέσης υδατοδρομίου. Άγρια ζωή Στην περιοχή της Αλοννήσου, η ύπαρξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, θέτει εύλογο προβληματισμό για την επίδραση των πτήσεων υδροπλάνων στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός του (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα). Η προτεινόμενη χωροθέτηση του συνόλου των εγκαταστάσεων (χερσαίων και υδάτινων) του υδατοδρομίου στη Ζώνη Β προστασίας του Πάρκου (και σε ικανή απόσταση από τη Ζώνη Α προστασίας αυτού), όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί και απαγορεύσεις στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων του ανθρώπου, εκτιμάται ότι δε θα έχει αξιόλογη επίπτωση στην άγρια ζωή του Πάρκου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που εκπονήθηκε και επισυνάπτεται στο Παράρτημα, από την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι οικολογικές λειτουργίες της περιοχής ούτε και να βλαφτεί η ακεραιότητά της. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο: Δε δύναται να προκαλέσει καταστροφή οικοτόπου της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Δε μπορεί να προκαλέσει μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους της πανίδας ή χλωρίδας της περιοχής. Δε μπορεί να προκαλέσει εξαφάνιση σπάνιων ειδών, άμεσα ή έμμεσα. Δε δύναται να προκαλέσει εξάντληση κάποιου φυσικού πόρου. Δε δύναται να επιφέρει αλλαγή των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής. Δε μπορεί να επιφέρει δυσμενείς αλλαγές στο οικοσύστημα της περιοχής. Εκτιμάται, τέλος, πως δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα και, συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου, στο πλαίσιο αξιολόγησης του παρόντος φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, θα πρέπει να επισημάνει τυχόντες κινδύνους που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν σε αυτή τη φάση της σύνταξης της παρούσας μελέτης και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα και όρους και περιορισμούς για την αποτροπή τους ή την ελαχιστοποίησή τους. Εκτιμάται ακόμη ότι, θα είναι σε εξαιρετικό συμφέρον του Πάρκου η ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου στο Πατητήρι Αλοννήσου αφού μπορεί ν απογειώσει (κυριολεκτικά και μεταφορικά) το ενδιαφέρον για τουριστικές, από αέρος περιηγήσεις στις εκτάσεις του Πάρκου που, ακόμα και για την από θαλάσσης προσέγγιση σε τμήματα αυτού, τίθενται αυστηροί περιορισμοί. Η συνεργιστική ωφέλεια που μπορεί να προκύψει είναι πρώιμο να εκτιμηθεί επακριβώς όμως, σε κάθε περίπτωση, τα υδροπλάνα θα φέρουν κόσμο για το Πάρκο και το Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-12

13 Πάρκο θα φέρει κόσμο για τα υδροπλάνα. Επιπλέον, τα υδροπλάνα μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο ερευνητικό έργο αλλά και στη φύλαξη του Πάρκου. Σε γενικές γραμμές, προφανώς και θα προκαλούσε σκεπτικισμό εάν ήταν επιτρεπτό για τα υδροπλάνα να επιχειρούν σε ειδικά οριοθετημένες υγροτοπικές περιοχές ή περιοχές προστασίας της άγριας ζωής. Ωστόσο, όπως όλα τα υδρόβια είδη και τα πουλιά που υπάρχουν και σε άλλες περιοχές (μη προστατευόμενες), έχουν κι αυτά περιβαλλοντική αξία, τα επιχειρησιακά σχέδια των υδροπλάνων θα πρέπει ελαχιστοποιούν οιαδήποτε διασπαστική επίδραση (να μη διαιρούν) στα φυσικά ενδιαιτήματα του υδάτινου περιβάλλοντος. Προς αυτό το σκοπό, οι περιοχές ελιγμών θα πρέπει να χωροθετούνται σε λογική απόσταση από τις θέσεις φωλιάσματος και κουρνιάσματος. Σε υδάτινες περιοχές με γλυκά νερά, ο σχεδιασμός θα πρέπει επιπλέον να στοχεύει στο να μην ενοχλεί και τις περιοχές σίτισης Όπως προαναφέρθηκε, οι έλικες του υδροπλάνου είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το νερό και έτσι δεν αναταράσσουν το βυθό και δεν ενοχλούν τα ιζήματα ή τη θαλάσσια ζωή που ενδιαιτεί σε αυτά. Προς απόδειξην αυτού, μια ακόμη μελέτη επικύρωσε το γεγονός ότι τα υδροπλάνα δεν παράγουν υψηλό κυματισμό (2-3 ίντσες) (http://www.seaplanes.org.au/pdf/ Seaplanes_and_the_Environment.pdf). Η επίδραση του υδροπλάνου στις μηχανικές ιδιότητες του νερού μπορεί να συγκριθεί με ασφάλεια με εκείνη ενός ελαφρού ιστιοπλοϊκού σκάφους. Όλα τα μέσα πρόωσης είναι έξω από το νερό και το μόνο κινούμενο μέρος κάτω από την επιφάνεια είναι τα πηδάλια νερού (στην περίπτωση ενός μονοκινητήριου υδροπλάνου). Ένα δικινητήριο υδροπλάνο χρησιμοποιεί διαφορικό ισχύος για τους ελιγμούς στο νερό και, ως εκ τούτου, δεν έχει πηδάλια στο νερό. Ως αποτέλεσμα αυτού, κατά τη διάρκεια των ελιγμών παράγονται πολύ μικρά ρεύματα νερού, τα οποία έχουν πολύ μικρότερη επίδραση σε σύγκριση με τις μηχανές των θαλασσίων σκαφών. Κατά τη διάρκεια κάποιων ελιγμών ή την πλεύση της αποθαλάσσωσης και λιγότερο κατά την προσθαλάσσωση, μπορεί να γεννηθούν μεγαλύτερα υποθαλάσσια ρεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες που θα θέτουν περιορισμούς ταχύτητας σε κάποιες θέσεις του υδατοδρομίου όπου τα υποθαλάσσια ρεύματα ή τα κύματα που θα προκληθούν, θα είναι ανεπιθύμητα. Αυτό τότε θα είχε το διττό αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός καλού φράγματος ασφαλείας και της μείωσης του κινδύνου που ενέχουν τα κύματα για τις υποδομές ή τη διάβρωση των ακτών. Κανονικά, η ορνιθοπανίδα είναι γόνιμη (αναπαραγωγική) σε λίμνες και λιμάνια. Τα πιο Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-13

14 απειλούμενα είδη είναι πιθανότατα τα παρυδάτια, τα οποία όμως προτιμούν για την αναπαραγωγή τους περιοχές με ρηχά νερά, τα οποία είναι ακατάλληλα για τα υδροπλάνα. Τα θαλασσοπούλια στα λιμάνια θέτουν προβληματισμούς και για την ορνιθοπανίδα και για τα υδροπλάνα. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αυτό είναι γενικά ένα πρόβλημα για πολλά αεροδρόμια και έχουν προταθεί πολλοί τρόποι για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων. Εφόσον προκύψουν τέτοια προβλήματα και με τα υδροπλάνα, οι φορείς λειτουργίας των υδροπλάνων θα πρέπει να λάβουν αντίστοιχα μέτρα. Σε 2,5 χρόνια λειτουργίας του υδατοδρομίου στο λιμάνι της Μάλτας, καταγράφηκε ένα μόνο περιστατικό σύγκρουσης πουλιού με υδροπλάνο. Θα ήταν ακριβές να ειπωθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άγρια ζωή θα ήταν μάλλον σε γλυκά νερά. Ταυτόχρονα, μερικοί από τους μεγαλύτερους φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων παγκοσμίως είναι οι ίδιοι πολύ δραστήριοι φορείς περιβαλλοντικής προστασίας. Η μελέτη καταλήγει με την εκτίμηση ότι, αναλογιζόμενοι την επίδραση που θα είχε η βύθιση ενός υδροπλάνου σε σύγκριση με τη βύθιση ενός θαλάσσιου σκάφους από την ίδια αιτία, μπορεί να θεωρηθεί ότι το υδροπλάνο θα είχε μικρότερη αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μελέτες, επίσης, που έγιναν επί πέντε ολόκληρα χρόνια καθημερινών πτήσεων υδροπλάνων στους Παξούς και στη Λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, δεν έδειξαν το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης, ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών. Ακόμη, σύμφωνα με μελέτη επάνω στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες ελαφρών αεροπλάνων, υδροπλάνων, ελικοπτέρων και υπερελαφρών αεραθλητικών μηχανών (ΥΠΑΜ) καθώς και επάνω στην κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές (Α. Κουτσουδάκης, Χειριστής αεροσκαφών εν ενεργεία, Συνταξιούχος ΥΠΑ, πρώην Διευθυντής αεροπορικών προτύπων και πρώην Διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, μέλος της ΑΟΡΑ Ελλάς - Aircraft Owners Pilot Association, 2012), προέκυψαν παρόμοια συμπεράσματα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται στη μελέτη αυτή ότι, ένα μέσο εμπορικό υδροπλάνο έχει θέσεις για 8 έως 12 επιβάτες, το μεγαλύτερο εμπορικό υδροπλάνο σε χρήση σήμερα παγκοσμίως είναι 20 θέσεων (τα υδροπλάνα της ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. θα είναι έως 19 θέσεων) και τα ιδιωτικής χρήσης υδροπλάνα είναι 2 έως 6 θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα των πτήσεων υδροπλάνων είναι χαμηλής έως ελάχιστης έντασης που δε δύναται να έχει αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ουσιαστικά, οι όποιες επιπτώσεις από τη λειτουργία του υδατοδρομίου θα πρέπει ν αναζητηθούν σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ατυχήματος, όπως για παράδειγμα μια Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-14

15 διαρροή καυσίμων ή μια πυρκαγιά. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιμετώπιση θα βασίζεται στις προβλεπόμενες ενέργειες που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan) του υδατοδρομίου αλλά και στο Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τις δραστηριότητες του λιμένα Πατητηρίου (υπεύθυνος για την εφαρμογή του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου), το οποίο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο ν αναφερθεί ότι, διεθνώς, τα υδροπλάνα έχουν, στατιστικά, ένα πολύ καλό ιστορικό ασφαλείας, με πολύ λίγους τραυματισμούς ή θανάτους που σχετίζονται με τις διαδικασίες προσθαλάσσωσης (προσγείωσης) ή αποθαλάσσωσης (απογείωσης). Επίσης, πολύ λίγα είναι και τα περιστατικά παγκοσμίως, που σχετίζονται με συγκρούσεις υδροπλάνων με πλεούμενα σκάφη ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Χρήση νερού και ενέργειας Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, οι ημερήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό (καθαρισμός τουριστικών αλιευτικών σκαφών, πλύσιμο αλιευμάτων, τροφοδοσία τουριστικών σκαφών κλπ.) εκτιμήθηκαν σε 50 m 3. Με την προσθήκη του υδατοδρομίου και σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας (5 αφίξεις και 5 αναχωρήσεις την ημέρα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου), οι ημερήσιες ανάγκες εκτιμώνται σε 15 m 3, που θα καταναλώνονται κυρίως στους χώρους υγιεινής του οικίσκου εξυπηρέτησης των πτήσεων. Η απαιτούμενη ενέργεια για την ηλεκτροδότηση του οικίσκου και το φωτισμό των εξωτερικών χώρων (της πλωτής προβλήτας συμπεριλαμβανομένης) εκτιμάται ως ιδιαίτερα μικρή. Οι ανάγκες σε νερό και ενέργεια μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τα υπάρχοντα δίκτυα του λιμένα Στερεά απόβλητα Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, η ημερήσια παραγωγή αποβλήτων από τη λιμενική δραστηριότητα εκτιμώνται έως 500 Kg (σε περίοδο αιχμής). Τα απόβλητα αυτά προσομοιάζουν με τα αστικά απόβλητα οικιακού τύπου, τα οποία συλλέγονται σε κάδους και Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-15

16 παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής του Δήμου. Παρομοίως, τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται από τη λειτουργία του υδατοδρομίου θα είναι οικιακού τύπου και σε περίοδο αιχμής εκτιμώνται έως 200 Χ 0,25 = 50,0 Kg/ημέρα (200 θα είναι το προσωπικό των εγκαταστάσεων και οι διακινούμενοι επιβάτες). Η επιπρόσθετη αυτή ποσότητα αποβλήτων μπορεί να παραληφθεί άνετα από το υπάρχον δίκτυο κάδων του λιμένα Υγρά απόβλητα Από την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ρύπανσης του λιμένα από υγρά απόβλητα των σκαφών (νερά από τους χώρους υγιεινής, λάδια από τη μηχανή κλπ.), διότι δεν προβλέπεται να γίνεται συντήρηση των σκαφών στο λιμάνι ούτε και ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι. Επίσης, δεν προβλέπεται ρύπανση από πετρελαιοειδή αφού δε θα γίνεται ανεφοδιασμός των σκαφών στο λιμάνι. Για το ενδεχόμενο διαρροής καυσίμων (π.χ.λόγω ατυχήματος), θα πρέπει το λιμάνι να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πλωτά πετάσματα κλπ.) για τον περιορισμό και την απορρόφηση των πετρελαιοκηλίδων. Παρομοίως, από τη λειτουργία του υδατοδρομίου προβλέπεται παραγωγή αστικών λυμάτων από τους χώρους υγιεινής (χημικές τουαλέτες) του οικίσκου επίγειας εξυπηρέτησης του πτητικού έργου. Οι παραγόμενες ποσότητες είναι ιδιαίτερα μικρές ακόμα και σε περίοδο αιχμής (200 Χ 20 lt = 4 m 3 /ημέρα). Τα λύματα θα συλλέγονται σε στεγανό δοχείο λυμάτων - βόθρο, το οποίο θα εκκενώνεται περιοδικά (όταν πληρούται). Σύμφωνα με τη συνημμένη στο Παράρτημα (κεφ. 11) βεβαίωση του Δήμου Αλοννήσου, το ειδικό βυτιοφόρο του Δήμου θα παραλαμβάνει τα λύματα αυτά, τα οποία θα οδηγούνται στην ΕΕΛ. Από τη λειτουργία των υδροπλάνων, όπως αναλυτικά περιγράφτηκε ανωτέρω, δεν παράγονται υγρά απόβλητα, οπότε δεν αναμένεται ρύπανση των υδάτων εντός και εκτός λιμένα. Για την περίπτωση ατυχηματικής διαρροής, θα εφαρμόζονται το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan) του υδατοδρομίου αλλά και το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τις δραστηριότητες του λιμένα Πατητηρίου (υπεύθυνος για την εφαρμογή του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου), το οποίο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Σε περίπτωση ατυχήματος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, υπάρχει συμφωνία για συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, για την αντιμετώπιση του πιθανού περιστατικού ρύπανσης. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-16

17 Αέρια απόβλητα Στην εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου εκτιμήθηκαν οι εκπομπές αερίων ρύπων από όλες τις πηγές που σχετίζονται με τη λειτουργία του λιμένα. Οι πηγές και το μέγεθός τους, σε περίοδο αιχμής, εκτιμήθηκαν ως εξής: Εκπομπές από σκάφη 80 αλιευτικά (μόνιμα) 50 τουριστικά (μόνιμα) 20 υδροπτέρυγα (ημερησίως) 8 οχηματαγωγά (ημερησίως) 2 καϊκια φορτηγά (ημερησίως) 2 σκάφη φορτηγά (ημερησίως) Εκπομπές από οχήματα 40 φορτηγά οχηματαγωγών 200 επιβατικά οχηματαγωγών 30 επιβατικά τουριστικών σκαφών 50 επιβατικά ή μικρά φορτηγά αλιευτικών Οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων, από σκάφη και οχήματα, όπως εκτιμήθηκαν στην εγκεκριμένη ΜΠΕ, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας Π1: Συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων (Kg/ημέρα) από την κυκλοφορία των σκαφών στο λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC CO 9,14 23,77 27,67 13,95 25,35 Πίνακας Π2: Συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων (Kg/ημέρα) από την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς το λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC CO 0,64 0,64 4,02 2,72 28,8 Οι εκπομπές των οχημάτων έχουν εκτιμηθεί με το δεδομένο της πιθανής κακής συντήρησης. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-17

18 Οι ως άνω υπολογισθείσες ποσότητες, είναι γενικά πολύ μικρές, εάν δε κατανεμηθούν σε χρονικό διάστημα 12 ωρών, καθίστανται αμελητέες. Επιπλέον, ο προσανατολισμός του οικισμού και του λιμένα είναι τέτοιος ώστε οι κρατούντες άνεμοι να μεταφέρουν τους ρύπους μακρυά απ αυτούς. Στη δυσμενή περίπτωση άπνοιας και αθροίζοντας τους ρύπους από σκάφη και οχήματα, εκτιμάται (από την εγκεκριμένη ΜΠΕ) ότι οι συγκεντρώσεις ώρας αιχμής, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, θα είναι πολύ χαμηλότερες των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων. Πίνακας Π3: Συγκεντρώσεις ώρας αιχμής των αερίων ρύπων από τη λειτουργία του λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου. Αιωρούμενα στερεά SO 2 NO x HC 5,4 mg/m 3 13,6 μg/m 3 17,6 μg/m 3 14,3 μg/m 3 Η λειτουργία του υδατοδρομίου σε περιόδους αιχμής και για το βέλτιστο σενάριο πτητικής δραστηριότητας (5 αφίξεις 5 αναχωρήσεις ημερησίως), αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων από και προς το λιμένα. Εκτιμάται ότι η λειτουργία του υδατοδρομίου θα προκαλέσει την κίνηση προς και από το λιμάνι 50 επιβατικών αυτοκινήτων ημερησίως (το υδατοδρόμιο θ αποτελεί την αποκλειστική αιτία της κινησής τους). Από αυτά τα οχήματα, τα μισά περίπου αφορούν οχήματα που θα προσέρχονταν ή/και θ αποχωρούσαν έτσι κι αλλιώς από το λιμάνι για να εξυπηρετηθούν από τα οχηματαγωγά πλοία ή τα υδροπτέρυγα (ιπτάμενα δελφίνια). Μέρος, δηλαδή, των επιβατών της ακτοπλοϊας, θα επιλέγει πια τα υδροπλάνα για τη μετακίνησή του. Η πραγματική επιβάρυνση λοιπόν του κυκλοφοριακού φόρτου στην άμεση του λιμένα περιοχή, εκτιμάται σε 25 οχήματα ημερησίως, την περίοδο αιχμής. Η μέση απόσταση κίνησής τους εκτιμάται σε 4 Km (όπως και στις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης ΜΠΕ). Ο φόρτος αυτός, κατανεμημένος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκτιμάται ως αμελητέος. Αμελητέα θα είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους (πάρα πολύ μικρή αύξηση των ως άνω τιμών του πίνακα Π3) και λόγω μικρού φόρτου και λόγω της νέας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των οχημάτων. Άλλωστε, αυτό αποτελεί το πλέον δυσμενές σενάριο και από πλευράς πτητικού έργου και από πλευράς καιρικών συνθηκών (άπνοια). Στην πραγματικότητα οι συγκεντρώσεις αερίων ρύπων θα είναι σημαντικά μικρότερες. Ως εκ τούτου, περαιτέρω διερεύνηση δεν κρίνεται σκόπιμη Θόρυβος Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου του λιμένα Πατητηρίου, ο θόρυβος από τη λειτουργία του λιμένα θα είναι μέσα στα πλαίσια των θορύβων μιας πόλης. Έτσι, δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με εξαίρεση τον περιστασιακά προκαλούμενο θόρυβο Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-18

19 από τα βαρέα οχήματα (φορτηγά). Ο θόρυβος από μεγάλα πλοία και μικρότερα σκάφη, εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρής έντασης (30-50 db). Η σταδιακή ενίσχυση της ναυτιλιακής και επιβατικής κίνησης θα επιφέρει αύξηση και στα επίπεδα θορύβου. Η διασπορά όμως των λιμενικών δραστηριοτήτων και η μεταφορά της θέσης παραβολής των οχηματαγωγών στη βάση του προσήνεμου μώλου, δρα αντισταθμιστικά. Μετά την προσθήκη του υδατοδρομίου, όπως προαναφέρθηκε (σελ. 6-9), η συνδυασμένη ηχοστάθμη θορύβου από θαλάσσιες και αεροπορικές διαδικασίες, Lden και Lde, στη θέση του πλησιέστερου δέκτη προς το υδατοδρόμιο κατά τη δυσμενέστερη περίοδο, το 2020, είναι πολύ χαμηλότερη από το αντίστοιχο όριο των 70 και 67 db(α) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες, αποδείχθηκε πλέον στην πράξη ότι μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή άλλα ν αποτελέσουν και το συνδετικό μέσο των νησιών μας που έχουν ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε βασική μεταφορική διέξοδο, κυρίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά που δε διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο (όπως η Αλόννησος), αφού μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων όπως: τακτικές επιβατικές, έκτακτες επιβατικές, περιηγητικές, μεταφορά ασθενών, φαρμάκων, τροφίμων, Τύπου, έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις τα υδροπλάνα έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές. Έχουν μεταφέρει ανθρώπους που κινδυνεύουν από περιοχές όπου δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια. Επίσης, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, είτε στη θάλασσα, είτε σε δύσβατες και απόκρημνες περιοχές, ερευνώντας ή μεταφέροντας συνεργεία διάσωσης. Η ευκολία στη μετακίνηση που έφερε η χρησιμοποίηση του υδροπλάνου και η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει άγνωστα μέρη, έδωσε νέα και μεγαλύτερη ώθηση στον τουρισμό, ένα σημαντικό οικονομικό τομέα κάθε χώρας. Ανοίχθηκαν νέες θέσεις εργασίας, για άτομα που χειρίζονται τα υδροπλάνα (πιλότοι, τεχνικοί, συντηρητές), καθώς και στην κατασκευή των ειδικών υποδομών και για επενδύσεις στη χώρα μας εταιρειών με ιδιωτικά υδροπλάνα. Πολλοί επιχειρηματίες θέλησαν να επενδύσουν στο τουρισμό, εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη χρήση του υδροπλάνου, διασυνδέοντας για παράδειγμα τα νησιά έδρα των ξενοδοχείων τους με το Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-19

20 κοντινότερο μεγάλο αεροδρόμιο. Οι τουριστικές μεταφορές με μικρά υδροπλάνα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, είναι μια δραστηριότητα συμπληρωματική της ακτοπλοΐας, που απευθύνεται σε τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων που θέλουν να ζήσουν την απόλυτη ελληνική εμπειρία. Η μετακίνηση με υδροπλάνο αποτελεί μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, στοιχείο που καθιστά την εισαγωγή τους ιδανική ευκαιρία για την προβολή του ελληνικού προορισμού στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη υδροπλάνων στον νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα εξαιρετικό μέτρο που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τουριστική κίνηση σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα διευκολύνει την άφιξη τουριστών σε μικρά νησιά χωρίς αεροδρόμιο, στα οποία η πρόσβαση ακτοπλοϊκώς ή με ημερόπλοια είναι δύσκολη. Αναμφίβολα, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν ένα ευέλικτο μέσο για τη σταθερή συγκοινωνιακή διασύνδεση των νησιωτικών παράκτιων περιοχών. Στην περίπτωση μικρών και απομονωμένων νησιών η λειτουργία υδροπλάνων ενδεχομένως αποτελεί και τη μοναδική αξιόπιστη διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, καθώς μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων, από επιβατικές και μεταφορές προϊόντων μέχρι αεροδιακομιδές ασθενών και πτήσεις έρευνας και διάσωσης. Εν κατακλείδι, η δημιουργία των σχετικών υποδομών υδατοδρομίου στο λιμένα του Πατητηρίου Αλοννήσου, δεν πρόκειται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τέτοιες που ν αμφισβητούν τη σκοπιμότητα υλοποίησής τους. Οι όποιες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου μπορούν να θεωρηθούν πολύ μικρής έως ελάχιστης σημασίας και έντασης. Είναι βέβαιο ότι, η νέα εικόνα μετά τη δημιουργία του έργου, θα διαφέρει ελαφρώς από τη σημερινή, θα προσφέρει όμως αναβαθμισμένες συγκοινωνιακές υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Μελέτη Περιβάλλοντος σελ. 6-20

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α1 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Δενάρδου Πέτρου ΤΟ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ο Λιμένας Σκοπέλου προστατεύεται βορειοανατολικά από κεκαμμένο προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 450,00 μ. περίπου, κρηπιδωμένο εσωτερικά και εξωτερικά.

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1/2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1/2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 1-1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 1-1.2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... - 2-1.3 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... - 4-1.4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με βάση τον Ν.3010/25.4.2002, (αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ...

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ... Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εργασίας : ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 α. 1 Γενική Πολιτική... 6 α.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΜΟΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα