«Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία»"

Transcript

1 Δθπαηδεσηηθή ποιηηηζηηθή επίζθευε ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ ζηελ Άλδρο «Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία» Η Σηβηηαλίδεηνο Σρνιή ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ εθηόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ θξηηηθνύ πλεύκαηνο, ζηε δηακόξθσζε πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζηνηρεία ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ λέσλ. Σ απηό ην πιαίζην ζθεθηήθακε λα απεπζπλζνύκε ζηε Γηνίθεζε ηεο Σηβηηαληδείνπ Σρνιήο, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηζηηθήο επίζθεςεο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ ζηελ Άλδξν. Σην αίηεκά καο, ε Δ.Δ., έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ Κοσ Γ. Κοηοληά, αληαπνθξίζεθε κε κεγάιε πξνζπκία. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην ζρνιηθό έηνο , νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Α Γ2 (ηνπ ηνκέα Γεσπνλίαο), ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Δξεπλεηηθή εξγαζία (Project) εθπνλνύλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία: «Μηθρά Αγγιία: όηαλ ο θηλεκαηογράθος δηαβάδεη ιογοηετλία» (ππεύζπλε θαζεγήηξηα: Δσζσκία Χαηδεθσρηάθοσ). Σπγρξόλσο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Λέζρε Αλάγλσζεο ηεο δξάζεο Φηιαλαγλσζίαο ηνπ ζρνιείνπ (ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο: Μαρία Κοθορόζθοσ, Δσζσκία Χαηδεθσρηάθοσ), έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ην νκώλπκν βηβιίν ηεο Ισάλλαο Καξπζηηάλε. Δπεηδή ην βηβιίν «Μηθξά Αγγιία» ζηεξίδεηαη ζε αιεζηλέο ηζηνξίεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηελ Άλδξν, ην λεζί ηεο Άλδξνπ επηιέρζεθε σο εθπαηδεπηηθόο πξννξηζκόο. Με πξσηνβνπιία ηεο ζπλαδέιθνπ θπξίαο Καιιηόπες Βαικά, ήιζακε ζε ζπλελλόεζε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο Άλδξνπ, ώζηε λα καο ζπλδξάκνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο επίζθεςεο. Η ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Άλδξν πεξηιάκβαλε ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: 1. Δπίζθεςε ζην κνπζείν Διηάο Κπθιάδσλ ζην ρσξηό Άλσ Πηηξνθόο. Ξελάγεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηελ ειηθία θαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, Κο Γεκήηρε Χέικε. Πεξηήγεζε ζην ρσξηό θαη επίζθεςε ζηελ θξήλε ηνπ θαη ζηνλ βπδαληηλό λαό (11 νο αη.) ηνπ Ταμηάξρε Μειίδαο. 1

2 2. Σπλάληεζε κε ηνλ Γήκαξρν Άλδξνπ Κο Θεοδόζε Σοσζούδε θαη ηελ Κα Τζαηζοκοίροσ Αζελά, πξόεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ δήκνπ Άλδξνπ, ζην Γεκαξρείν Άλδξνπ. 3. Σπλάληεζε ζπλνκηιία κε ηελ ζπγγξαθέα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Μηθξά Αγγιία» Κα Ιφάλλα Καρσζηηάλε, ζην κνπζείν ηεο Κατξείνπ βηβιηνζήθεο. Η ζπλάληεζε κε ηελ Ιφάλλα Καρσζηηάλε ήηαλ αλεπαλάιεπηε εκπεηξία. Ο ρώξνο επειέγε από ηελ ίδηα, γηαηί ζ απηόλ είραλ γπξηζηεί αξθεηέο ζθελέο ηεο ηαηλίαο. Όηαλ ε θ. Καξπζηηάλε άξρηζε λα κηιάεη ζηα παηδηά, ε εηθόλα ζα κπνξνύζε λα είλαη από κόλε ηεο ζθελή βγαικέλε από θάπνηα ηαηλία. Οη καζεηέο θαζηζκέλνη θάησ ζην μύιηλν πάησκα ηνπ ππέξνρνπ λενθιαζηθνύ 2

3 ζπηηηνύ λα αθνύλ θαη λα βιέπνπλ ρσξίο ζρεδόλ λα αλαζαίλνπλ, εθζηαζηαζκέλνη ζαξξείο από ηνλ ρείκαξξν ησλ ιέμεσλ, ησλ θξάζεσλ θαη ησλ εηθόλσλ πνπ ηνπο κεηέθεξε. Δπί κηάκηζε ώξα ηελ παξαθνινπζνύζαλ λα ηνπο εμεγεί πώο άξρηζε ηε ζπγγξαθηθή ηεο πνξεία, πώο πξνζεγγίδεη ηνπο ήξσέο ηεο, πώο πινπνηήζεθε ε ηαηλία, ηηο αγσλίεο πνπ κνηξάζηεθε κε ηνλ ζύδπγό ηεο θαη ζθελνζέηε ηεο ηαηλίαο Παληειή Βνύιγαξε, ηα κειινληηθά ηεο ζρέδηα, παξαδίδνληάο ηνπο έλα «κάζεκα δσήο». Οη καζεηέο ηελ πνιηνξθνύζαλ δηαξθώο κε εξσηήζεηο, αιιά θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ξώηεζε ζην ηέινο θάπνηα καζήηξηα: «Πνηα ζθελή ζνύ άξεζε πεξηζζόηεξν από ηελ ηαηλία;» «Η ζθελή ηνπ θηιηνύ ζην γεθπξάθη», απάληεζαλ όινη. «Πνηα ζθελή, όκσο, δελ ζνπ άξεζε;» επέκεηλε ε θα Καξπζηηάλε. «Η ζθελή όπνπ ε εξσίδα, καζαίλνληαο ηνλ ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, έβγαιε απηήλ ηελ απόθνζκε θξαπγή, εθεί δελ άληεμα θαη ρακήισζα ηνλ ήρν, θνβήζεθα!», είπε πάιη ε καζήηξηα. «Να κελ θνβάζηε ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα, εθεί πξέπεη λα δπλακώλεηε ηνλ ήρν, απηά δίλνπλ λόεκα ζηελ δσή καο. Μόλνλ όζνη ηα λνηώζνπλ θαη δελ ηα θνβνύληαη δνπλ αιεζηλά! Οη ππόινηπνη είλαη δόκπη!» ζρνιίαζε γιπθά ε θα Καξπζηηάλε. Η θα Καξπζηηάλε ππέγξαςε ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ηα βηβιία ηεο, πνπ είραλ θέξεη νη καζεηέο, θάλνληαο ζηνλ θαζέλα κηα ηδηαίηεξε αθηέξσζε θαη πξόζθεξε γηα ηε βηβιηνζήθε ηεο Σηβηηαληδείνπ δύν αληίηππα ηνπ βηβιίνπ ηεο «Μηθξά Αγγιία», κε εηδηθή αθηέξσζε ζηνπο καζεηέο ηεο Σρνιήο. 4. Παξαθνινύζεζε ησλ εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Παλαγίαο Θενζθεπάζηνπ, πνιηνύρνπ ηεο Άλδξνπ. 3

4 5. Ξελάγεζε ζηε Χώξα ηεο Άλδξνπ από ηνλ αξρηηέθηνλα ηζηνξηθό θν Νίθο Βαζηιόποσιο. Ο θύξηνο Βαζηιόπνπινο καο έθαλε ηελ ηηκή λα έιζεη από ηελ Αζήλα εηδηθά γηα λα καο μελαγήζεη ζηε Χώξα ηεο Άλδξνπ θαη λα καο κηιήζεη γηα ηελ ηζηνξία ηεο από ηελ Δλεηνθξαηία έσο ηα ηέιε ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Πεξηεγεζήθακε ηε Χώξα από ηελ Αγνξά έσο ην κλεκείν ηνπ Αθαλνύο Ναύηνπ θαη ην Δλεηηθό Κάζηξν, θάλνληαο ζηάζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο. 6. Δπίζθεςε μελάγεζε ζην Ναπηηθό Μνπζείν. Τν Ναπηηθό Μνπζείν άλνημε εηδηθά γηα εκάο θαη ε ππεύζπλή ηνπ καο επεθύιαμε ζεξκή ππνδνρή θαη καο μελάγεζε ζην ρώξν ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, ν ζπληαμηνύρνο πινίαξρνο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θνο Αληώλες Παπαδόποσιος, κε ακεζόηεηα θαη δεζηαζηά, καο κίιεζε γηα ηε δσή ηνπ λαπηηθνύ, ηε ζεκαζία ηεο λαπηνζύλεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πινύην ηεο Άλδξνπ, εμήγεζε ηε ζεκαζία ησλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ λαπηηθώλ επαγγεικάησλ ζηελ Διιάδα. 7. Δπίζθεςε μελάγεζε ζην Ψεθηαθό Μνπζείν. Τν Ψεθηαθό Μνπζείν ζηεγάδεηαη ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν πιένλ- ρώξν πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ν Θεόθηινο Καΐξεο θαη άλνημε εηδηθά γηα εκάο θαη νη καζεηέο καο μελαγήζεθαλ ςεθηαθά ζηνπο αξραίνπο νηθηζκνύο πνπ έρεη απνθαιύςεη ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε ζηελ Άλδξν, νη νπνίνη είλαη νη αξραηόηεξνη ζηε Μεζόγεην θαη δπζηπρώο δελ είλαη επηζθέςηκνη ζηελ παξνύζα θάζε. 4

5 8. Πεξηήγεζε ζηνλ «Κύθιν Μαιηακπέ» Ο «Κύθινο Μαιηακπέ» είλαη όια ηα κέξε όπνπ γπξίζηεθαλ νη θύξηεο ζθελέο ηεο ηαηλίαο «Μηθξά Αγγιία». Πεξηεγεζήθακε ζε όια ηα ρσξηά θαη ηα αμηνζέαηα ηεο Άλδξνπ, όπνπ έγηλαλ ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο, ζαπκάζακε ηηο θπζηθέο νκνξθηέο (ρισξίδα ηεο νξεηλήο Άλδξνπ, πεγέο, θαηαξξάθηεο) θαη ηα ζπνπδαία ηζηνξηθά κλεκεία (μερσξίδνπκε κία αξραία θξπθησξία, πνπ νη αξραηνιόγνη εθηηκνύλ πσο ήηαλ κία από απηέο πνπ κεηέθεξε ζηελ Διιάδα ην κήλπκα ηεο άισζεο ηεο Τξνίαο) ηνπ ηόπνπ. Οη καζεηέο έθαλαλ έλαλ ζαπκάζην πεξίπαην ζε έλα από ηα σξαηόηεξα κέξε ηεο Άλδξνπ, ζην Δπηζθνπεηό, εθεί όπνπ βξίζθεηαη ην «Γεθπξάθη ηεο Αγάπεο», όπσο απνθαιείηαη ζηελ ηαηλία. Η πεξηήγεζή καο θαηέιεμε ζηνλ όξκν Κνξζίνπ, όπνπ θάλακε κία ειηόινπζηε βόιηα ζηα γξαθηθά ζηελά θαη ζηελ παξαιία ηνπ ρσξηνύ. 5

6 Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο θαη ησλ πεξηεγήζεώλ καο, είρακε ηελ πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ Κοσ Νίθοσ Μπιεδηώηε, γξακκαηέα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα. Ο εθπαηδεπηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ήηαλ κηα αλεπαλάιεπηε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο πξόζθεξε ηε δπλαηόηεηα κε επράξηζην θαη επνηθνδνκεηηθό ηξόπν λα δηεπξύλνπλ ηνπο γλσζηηθνύο ηνπο νξίδνληεο θαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο. 6

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα