Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών Σύγκριση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης Comparative assessment of an existing building using the Interventions Code and different stiffness assumptions Comparisons of elastic and inelastic analysis methods Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της βαθμονόμησης του νέου ελληνικού κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και κύριος στόχος της είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης ενός παλιού κτιρίου Ο/Σ (της δεκαετίας του 3) με ελαστικές αναλύσεις (στατική και δυναμική), και με ανελαστική στατική ανάλυση, χρησιμοποιώντας αφενός τις ενεργές δυσκαμψίες των δομικών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη τις καμπτικές και διατμητικές παραμορφώσεις και τις στροφές στις ακραίες διατομές λόγω εξόλκευσης του οπλισμού, και αφετέρου τους μειωτικούς συντελεστές της δυσκαμψίας που ορίζει απλοποιητικά ο ΕΑΚ. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να διαπιστωθεί αφενός ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την παραδοχή που θα γίνει για τις δυσκαμψίες και αφετέρου να αξιολογηθεί ποιά από τις δύο παραδοχές οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι αντιπροσωπευτικότερα της πραγματικής συμπεριφοράς. Διευρευνάται επίσης η επιρροή της μεθόδου ανάλυσης (ελαστική με δείκτες q ή m, ή ανελαστική) στα αποτελέσματα της αποτίμησης. ABSTRACT : The paper falls within the framework of calibration of the new Greek Code for Interventions (KANEPE) and its main objective is the comparative assessment of an old R/C building (of the 3s) with the aid of elastic (static and dynamic) and inelastic static analysis procedures, using first the effective member stiffnesses that account for flexural and shear deformations and fixed-end rotations due to bond-slip, and second the simple stiffness reduction factors specified by the Seismic Code (EAK). The key goal of the study is to quantify the degree to which the results of the assessment are influenced by the stiffness assumptions, and to assess which assumption leads to results that are more representative of the actual behaviour. The influence of the selected analysis method (elastic based on q or m factors, and inelastic) on the results of the assessment is also investigated. 1 Καθηγητής, ΜSc DIC, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2 Mεταπτυχ. φοιτήτριες, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της σύνταξής του, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι πιλοτικές εφαρμογές του σε πραγματικά κτίρια (που έγιναν αφιλοκερδώς από μελετητικά γραφεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας) και οι παρατηρήσεις και προτάσεις βελτιώσεων που έγιναν με βάση τα αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών ενσωματώθηκαν στο κείμενο του Κανονισμού. Είναι ωστόσο γεγονός ότι παρά το πολυετές της διαδικασίας σύνταξης και την ευρεία έκταση της δοκιμαστικής εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ, τόσο από πανεπιστημιακές ομάδες όσο και από τους προαναφερθέντες μελετητές, δεν ήταν πρακτικώς εφικτό να διευρευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές του Κανονισμού, ο οποίος καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας αποτίμησης και ανασχεδιασμού των υφιστάμενων κατασκευών. Σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται από κανέναν άλλο διεθνή κανονισμό, π.χ. ο Ευρωκώδικας 8-3 (CEN 25) είναι πολύ λιγότερο λεπτομερής, ενώ οι αμερικανικοί κανονισμοί της ASCE (23, 27) καλύπτουν ο καθένας ορισμένες μόνο από τις προαναφερθείσες πτυχές του ζητήματος (σε επαρκή, πάντως, λεπτομέρεια). Στην εργασία αυτή γίνεται μία εφαρμογή του 2 ου σχεδίου (27) του ΚΑΝΕΠΕ στην αποτίμηση ενός τυπικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (O/Σ) κατασκευασμένου τη δεκαετία του 3. Κύριος στόχος είναι η διερεύνηση της επιρροής των παραδοχών που θα γίνουν για την τιμή της δυσκαμψίας των μελών από Ο/Σ, ένα κρίσιμο ζήτημα αναφορικά με το οποίο υπήρξαν αλλαγές στο Σχέδιο 2 σε σχέση με το Σχέδιο 1. Συγκεκριμένα, για λόγους αφενός απλότητας, αλλά και συμβατότητας με τον ΕΑΚ, στην περίπτωση της ελαστικής ανάλυσης με τη μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q οι δυσκαμψίες των μελών Ο/Σ λαμβάνονται όπως στον ΕΑΚ, δηλ. ως ποσοστά (4% ως 8%) της αρηγμάτωτης τιμής ΕΙ g, ανεξαρτήτως του ποσοστού του οπλισμού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (ελαστική ανάλυση με τη μέθοδο των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m, και ανελαστική ανάλυση), οι οποίες αφορούν μεθόδους ανάλυσης εκτός του πλαισίου του ΕΑΚ, λαμβάνονται ενεργές δυσκαμψίες των δομικών στοιχείων από εμπειρικές σχέσεις οι οποίες συνεκτιμούν τις καμπτικές και διατμητικές παραμορφώσεις και τις στροφές στις ακραίες διατομές λόγω εξόλκευσης του οπλισμού (δίνονται στο Κεφ. 7 του ΚΑΝΕΠΕ). Επισημαίνεται ότι οι δεύτερες ( δυσκαμψίες ΚΑΝΕΠΕ εφεξής) είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις δυσκαμψίες ΕΑΚ στη συνήθη (ιδιαίτερα σε υφιστάμενα κτίρια) περίπτωση που τα ποσοστά οπλισμού είναι χαμηλά. Για το προαναφερθέν κτίριο γίνεται καταρχήν σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις ελαστικές μεθόδους ανάλυσης με βάση τις δύο παραδοχές δυσκαμψιών (και για την περίπτωση χρήσης των δεικτών m, για λόγους διερεύνησης). Επιπλέον, εφαρμόζεται και η ανελαστική στατική μέθοδος που εισάγει ο νέος κανονισμός, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των ελαστικών μεθόδων να συγκριθούν με τα αποτελέσματα τις ανελαστικής ανάλυσης η οποία ενγένει προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα, δεδομένου ότι για τις θεωρούμενες σεισμικές δράσεις ο φορέας εισέρχεται στην ανελαστική περιοχή, χωρίς οι απαιτήσεις πλαστιμότητας να έχουν την (περίπου) ομοιόμορφη κατανομή που απαιτείται για αξιόπιστη εφαρμογή των ελαστικών μεθόδων με δείκτη q. Τελικός στόχος είναι να διαπιστωθεί αφενός ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την παραδοχή που θα γίνει για τις δυσκαμψίες και αφετέρου να αξιολογηθεί ποιά από τις δύο παραδοχές οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι αντιπροσωπευτικότερα της πραγματικής συμπεριφοράς. 2

3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το υπόψιν κτίριο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη (πρόσφατα έχει κατεδαφιστεί) και ήταν κατασκευασμένο στη δεκαετία του 3, σύμφωνα με τις τότε επικρατούσες πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευαστικής διαμόρφωσης. Συνεπώς, δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για ανάληψη σεισμικών δράσεων, ούτε βεβαίως για πλάστιμη διαμόρφωση των κρισίμων περιοχών. Το κτίριο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα που διαχωρίζονται με αρμό 2,5 cm. Το ένα τμήμα, ορθογωνικής κατόψεως (Α στο Σχ. 1), είναι κανονικής μορφολογίας, ενώ το άλλο (Β και Γ στο Σχ. 1), το οποίο εξετάζεται στην παρούσα εργασία, έχει σημαντική εσοχή σε κάτοψη. Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση του εξεταζόμενου κτιρίου. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από πλαισιακό σύστημα δοκών και στύλων από Ο/Σ. Τα οριζόντια στοιχεία ανάληψης δυνάμεων είναι πλακοδοκοί (οι πλάκες είναι με νευρώσεις) ενώ τα κατακόρυφα στύλοι. Σημαντικό χαρακτηριστικό του εξεταζομένου κτιρίου είναι η παρουσία ισχυρών (σε σχέση με το εύκαμπτο περιβάλλον πλαίσιο) τοίχων πληρώσεως ή και επενδύσεων. Η ποιότητα του σκυροδέματος προσδιορίστηκε από 7 πυρηνοληψίες. Η χαρακτηριστική αντοχή προέκυψε f ck =21.71MPa, μπορεί λοιπόν να καταταγεί το σκυρόδεμα στην (σημερινή) κατηγορία C2/25. Όσον αφορά το χάλυβα, δεν έγινε αποκοπή του απαραίτητου αριθμού δοκιμίων ώστε να γίνει έλεγχος της ποιότητας του οπλισμού. Αντ αυτού κατετάγη εμπειρικά και λόγω της εικόνας ενανθράκωσης που παρουσιάζει στη κατηγορία StI. 3

4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το υπόψιν κτίριο μελετάται εδώ γυμνό, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψιν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων. Σημειώνεται ότι κατά τον ΚΑΝΕΠΕ ( ) είναι δυνατόν να μην ληφθούν υπ όψιν οι τοιχοπληρώσεις, καθώς δρουν ευνοϊκά. Οι δοκοί ενίοτε λείπουν, οπότε και θεωρείται αντίστοιχο τμήμα της πλάκας με νευρώσεις. Επιπλέον δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, ενώ οι πλάκες θεωρείται ότι λειτουργούν ως διαφράγματα. Η προσομοίωση του εξεταζόμενου κτιρίου με τρισδιάστατα γραμμικά στοιχεία του SAP 2 (CSI 25) φαίνεται στο Σχ. 2. Σχήμα 2. Προσομοίωση του εξεταζόμενου κτιρίου με τρισδιάστατα γραμμικά στοιχεία. Στις ελαστικές αναλύσεις με την μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q χρησιμοποιήθηκε το φάσμα σχεδιασμού του ΕΑΚ, ενώ στις μεθόδους με τους τοπικούς δείκτες συμπεριφοράς m χρησιμοποιήθηκε το ελαστικό φάσμα του ΕΑΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι παράμετροι σχεδιασμού είναι: επιτάχυνση εδάφους a g =.16g, κατηγορία εδάφους Γ, συντελεστής θεμελίωσης θ=.9 (παρουσία υπογείου), κατηγορία σπουδαιότητας Σ 2 (γ 1 =1) και λόγος απόσβεσης ζ=5%. Η επιλεγείσα στάθμη επιτελεστικότητας είναι «προστασία ζωής», ενώ για τη στάθμη της σεισμικής δράσης εξετάστηκε η δράση με πιθανότητα υπερβάσεως 1% στα 5 έτη. Ο προσδιορισμός της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου του κτιρίου έγινε με ιδιομορφική ανάλυση. Οι υπολογισθείσες τιμές ιδιοπεριόδων, που προφανώς εξαρτώνται από την παραδοχή σχετικά με τις δυσκαμψίες, δίνονται στην επόμενη ενότητα. 4

5 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι: στατική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q στατική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m δυναμική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q δυναμική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Ανελαστική στατική. Για απλοποίηση και για σαφέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στις αναλύσεις που έγιναν εξετάζεται ο σεισμός σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά, χωρίς να ληφθεί υπ όψιν η επιρροή της στρέψεως. Από κάθε ανάλυση προκύπτουν τα ποσοστά αστοχίας σε κάθε διεύθυνση. Οι έλεγχοι αφορούν την επάρκεια έναντι κάμψης και διάτμησης των δοκών και υποστυλωμάτων, καθώς και την επάρκεια των κόμβων έναντι διατμητικής αστοχίας. Εκτός από τα ποσοστά αστοχιών, υπολογίζεται και ο λόγος της αναπτυσσόμενης εντάσεως S (απαίτηση) προς την διαθέσιμη αντίσταση R (ικανότητα) για κάθε στοιχείο. στατική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q Ο καθολικός δείκτης συμπεριφοράς q λαμβάνεται ίσος προς 1.8. Αυτή είναι η προτεινόμενη τιμή στον ΚΑΝΕΠΕ ( 4.6.2) για στάθμη επιτελεστικότητας «προστασία ζωής», εφαρμοσθέντα κανονισμό προ του 1985, ευμενή παρουσία τοιχοπληρώσεων και απουσία ουσιωδών βλαβών σε πρωτεύοντα στοιχεία. Ο υπολογισμός των διαθέσιμων αντοχών γίνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις του ΚΑΝΕΠΕ (Κεφ. 7 και 9). στατική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή και για τους πλάστιμους τρόπους αστοχίας (έλεγχοι σε κάμψη) χρησιμοποιούνται οι επόμενες σχέσεις για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών: M E M sd =M G+.3Q + (1) m όπου m=δ d /δ y είναι ο τοπικός δείκτης συμπεριφοράς, ο οποίος υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών των αντοχών του σκυροδέματος και του χάλυβα, δ y η παραμόρφωση διαρροής του δομικού στοιχείου (θ y ή (l/r) y ) και δ d η παραμόρφωση σχεδιασμού κατά την αστοχία. Στην συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ως παραμόρφωση διαρροής η στροφή διαρροής (θ y ) των δομικών στοιχείων. Σημειωτέον, ότι το αξονικό φορτίο που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της καμπτικής αντοχής των υποστυλωμάτων, αλλά και των κόμβων, λαμβάνεται ίσο με εκείνο που προκύπτει από την μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q. δυναμική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q Ο δείκτης q λαμβάνεται όπως και στη στατική ανάλυση (1.8). Η επαλληλία των ιδιομορφικών μεγεθών γίνεται με τον κανόνα της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας (CQC). 5

6 Προσεγγιστικά, θεωρούνται οι μέγιστες τιμές των μεγεθών, χωρίς να βρεθούν οι ταυτόχρονες τιμές, επειδή η ανάλυση γίνεται με τα σεισμικά φορτία σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. δυναμική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Χρησιμοποιείται το ελαστικό φάσμα του ΕΑΚ (Παράρτημα Α). Η επαλληλία των ιδιομορφικών μεγεθών γίνεται όπως προηγουμένως. Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών γίνεται σύμφωνα με τη σχέση (1). Ανελαστική στατική Κύριος στόχος της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία όταν το κτίριο υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός. Οι τιμές των παραμορφώσεων αυτών συγκρίνονται απευθείας με τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες τιμές που δίνονται στο Κεφ. 9. Οι αντιστάσεις των στοιχείων υπολογίζονται βάσει των μέσων τιμών των αντοχών του σκυροδέματος και του χάλυβα, χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή ασφαλείας για την ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων ίσο προς γ m =1.2. Ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου (κορυφή του φορέα) που αντιστοιχεί στη επιλεγείσα σεισμική δράση. Ελέγχεται ότι για τη μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση των δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη σκοπούμενη στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου. Η ανελαστική ανάλυση, λόγω του μικρού αριθμού ορόφων και της μικρής επιρροής των ανωτέρων ιδιομορφών μπορεί να γίνει αυτοτελώς, δηλ. χωρίς σύγκριση των αποτελεσμάτων με δυναμική ανάλυση, όπως απαιτείται από την όταν η τέμνουσα σε κάθε όροφο που προκύπτει από την ανάλυση για ιδιομορφές οι οποίες συνεισφέρουν τουλάχιστον 9% υπερβαίνει το 13% εκείνης από την ανάλυση με βάση μόνο την πρώτη ιδιομορφή (σε κάθε διεύθυνση). Έγινε για δύο κατανομές φορτίων, μία τριγωνική καθύψος που προσομοιάζει την κατανομή της πρώτης ιδιομορφής και μία ομοιόμορφη ( ΚΑΝΕΠΕ, παρόμοιες απαιτήσεις έχουν και οι Αμερικανικοί κανονισμοί ASCE/SEI). Ο υπολογισμός των εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών για τον ορισμό του καταστατικού νόμου (Μ-θ) κάθε στοιχείου γίνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις του ΚΑΝΕΠΕ (Κεφ. 7). Προηγείται ο έλεγχος της πρόωρης διατμητικής αστοχίας δομικού στοιχείου, πριν την αστοχία σε κάμψη. Σε αυτή την περίπτωση μειώνονται κατάλληλα η ροπή αντοχής και η διαθέσιμη πλαστική στροφή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στις ελαστικές αναλύσεις όλοι οι έλεγχοι γίνονται σε όρους εντατικών μεγεθών. Τα εντατικά μεγέθη υπολογίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ενώ για ψαθυρούς τρόπους (διάτμηση) ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού, ακολουθώντας διαδικασία παρόμοια εκείνης που υιοθετείται στον Ευρωκώδικα 8 (CEN 24). 6

7 Τα εκτενή αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων παρουσιάζονται εδώ υπό μορφή συγκεντρωτικών διαγραμμάτων, στα οποία συγκρίνονται ανά τύπο δομικού στοιχείου τα ποσοστά αστοχίας που προέκυψαν με θεώρηση των ενεργών δυσκαμψιών κατά τον ΚΑΝΕΠΕ καθώς και με θεώρηση των μειωτικών συντελεστών που προτείνονται από τον ΕΑΚ. Για οικονομία χώρου δίδονται μόνο τα αποτελέσματα στην περίπτωση που διεύθυνση ανάλυσης είναι η x (συνδυασμός G+.3Q+E X +.3E y ). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για το συνδυασμό G+.3Q+E Y +.3E χ. Στο Σχ. 3 δίνονται τα ποσοστά (%) των δοκών για τις οποίες δεν πληρούται ο έλεγχος σε κάμψη, για όλους τους τύπους ελαστικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα άκρα των δοκών που έχουν λειτουργία ορθογωνικής διατομής εφόσον ο εφελκυσμός άνω πέλματος δοκού είναι η κρίσιμη κατάσταση (από πλευράς διαθέσιμης πλαστιμότητας). Παρατηρείται ότι, όπως αναμενόταν (και όπως είναι ο στόχος του Κανονισμού), η ανάλυση με τον καθολικό δείκτη q δίνει ενγένει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την (αντίστοιχου τύπου, δηλ. στατική ή δυναμική) ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m, ενώ η δυναμική ανάλυση δίνει ενγένει ευμενέστερα αποτελέσματα από την στατική. Αντίστοιχα, στο Σχ. 4 δίνονται τα ποσοστά των δοκών για τις οποίες δεν πληρούται ο έλεγχος σε διάτμηση. Εδώ οι διαφορές μεταξύ των προαναφερθεισών περιπτώσεων ανάλυσης είναι μικρότερες και όχι συστηματικές, δεδομένου ότι οι τέμνουσες ελέγχου είναι ικανοτικές και δεν εξαρτώνται από τον τύπο ανάλυσης, αλλά από τις αντοχές των γειτονικών στοιχείων. Ποσοστα(%)ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών σε κάμψη Ποσοστό% ανεπάρκειαςδοκών ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(κανεπε) στατική(q)(κανεπε) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(κανεπε) στατική(m)(κανεπε) Σχήμα 3: Ποσοστά ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών δοκών σε κάμψη 7

8 Ποσοστα(%)ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση 1 Ποσοστό%ανεπάρκειαςδοκών ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 4: Ποσοστά ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών δοκών σε διάτμηση Στο Σχ. 5 δίνονται τα ποσοστά των υποστυλωμάτων για τα οποία δεν πληρούται ο έλεγχος σε κάμψη. Και εδώ η γενική τάση είναι ότι η ανάλυση με τον καθολικό δείκτη q δίνει ενγένει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την (αντίστοιχου τύπου) ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m. Δεν παρατίθενται διαγράμματα με ποσοστά αστοχίας υποστυλωμάτων σε διάτμηση διότι πρόκειται για τιμές σχεδόν μηδενικές. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο έλεγχος σε ψαθυρούς τύπους αστοχίας γίνεται με μεγέθη ικανοτικά, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού οπλισμού σε κάμψη, προκύπτουν πολύ μικρά. Ποσοστα(%)ανεπάρκειας στύλών σε κάμψη Ποσοστό% ανεπάρκειαςστύλων ορόφου σε κάμψη ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 5: Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη 8

9 Στους κόμβους, ανάλογα με το μέγεθος της διατμητικής τάσης τ j και της μέσης ορθής θλιπτικής τάσης σ c που αναπτύσσεται στον πυρήνα του κόμβου κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, μπορεί να επέλθει διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωοη (αυτή δεν έχει ενγένει καταστροφικές συνέπειες αν συντρέχουν δοκοί σε περισσότερες από δύο πλευρές του κόμβου), ή αστοχία σε διαγώνια θλίψη. Από τους ελέγχους που έγιναν δεν διαπιστώθηκαν αστοχίες σε διαγώνια θλίψη, παρά μόνο σε εφελκυστική ρηγμάτωση. Στο Σχ. 6 δίδονται τα ποσοστά των κόμβων που αστοχούν σε εφελκυστική ρηγμάτωοη. Το χαμηλό ποσοστό αστοχιών κόμβων πρέπει να αποδοθεί κυρίως στα χαμηλά ποσοστά καμπτικών οπλισμών των υποστυλωμάτων, αλλά και των δοκών (που οδηγούν σε χαμηλή διατμητική καταπόνηση των κόμβων). Ποσοστα(%)ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση (x δ/νση) 7 στατική(q)(εα Κ) Ποσοστό%ανεπάρκειας κόμβων ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' δυναμική(q)(εα Κ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εα Κ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 6: Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση (διεύθυνση χ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στις ανελαστικές αναλύσεις για πλάστιμους τρόπους αστοχίας ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών, ενώ οι τυχόν διατμητικές αστοχίες (στοιχείων ή κόμβων) ελέγχονται σε όρους εντατικών μεγεθών. Στο Σχ. 7 δίνονται οι καμπύλες αντίστασης του φορέα για ομοιόμορφη καθ ύψος κατανομή της τέμνουσας βάσης στη χ διεύθυνση καθώς και για τριγωνική, σε ένα κοινό διάγραμμα ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις δύο αυτές περιπτώσεις. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για σεισμό στη διεύθυνση y. 9

10 V (KN) ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (τριγ.κατανομή) ΔΙΓΡΑΜΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (τριγ.κατανομή) δt (τριγ.κατανομή) ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ (ομοιομ.κατανομή) ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ομοιομ.κατανομή) δt (ομοιομ.κατανομή),,2,4,6,8,1,12,14 δ/h Σχήμα 7: Καμπύλες αντίστασης για τις δύο διαφορετικές κατανομές της φόρτισης Από τις καμπύλες του Σχ. 7 προκύπτει καταρχήν ότι η απαίτηση για μετακίνηση του φορέα (στοχευόμενη μετακινήση κατά την του ΚΑΝΕΠΕ), για την επιλεγείσα σεισμική δράση (που είναι η ίδια με εκέινη που προβλέπει ο ΕΑΚ για τις νέες κατασκευές) είναι μικρότερη από την μετακίνηση στην οπoία η ανελαστική ανάλυση υποδεικνύει αστοχία του φορέα. Επιπλέον, όπως αναμενόταν, η τέμνουσα βάσης για την οποία διαρρέει ο φορέας είναι μικρότερη στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής σε σχέση με την ομοιόμορφη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη ροπή ανατροπής που δημιουργείται στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής. Αναλυτικά αποτελέσματα ποσοστών αστοχίας για κάθε έλεγχο ανά δομικό στοιχείο δίνονται στην επόμενη ενότητα και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ποσοστά που προκύπτουν από τις ελαστικές μεθόδους με θεώρηση αντίστοιχων ποσοστών μείωσης δυσκαμψίας. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Σύγκριση μεθόδου καθολικού δείκτη q και επιμέρους δεικτών m Γενικότερα η μέθοδος των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m έδωσε ευνοϊκότερα (ή παρόμοια) αποτελέσματα από την περίπτωση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q (Σχ. 3 ως 5). Εξαίρεση αποτελούν οι δοκοί του 2 ου και 1 ου ορόφου για τις οποίες η μέθοδος των m δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα (για ανάλυση στη x και y διεύθυνση αντίστοιχα). Η απάντηση αρχικά θα πρέπει να αναζητηθεί στη σχέση μεταξύ των m και q. Στην περίπτωση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς η ανελαστική συμπεριφορά του φορέα συνεκτιμάται μειώνοντας τις δυνάμεις που θα παραλάβει το κάθε δομικό στοιχείο κατά 1/q (όπου q=1,8). Στην περίπτωση των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m η ανελαστική συμπεριφορά συνεκτιμάται υπολογίζοντας για κάθε άκρο του δομικού στοιχείου το δείκτη m=δ d /δ y και διαιρώντας με αυτόν την ένταση λόγω σεισμού. Δεν αποκλείεται καταρχήν ο δείκτης αυτός να προκύψει μικρότερος του 1,8. Εν προκειμένω είναι 1

11 δ.5 (θ +θ ) 1 θ γ δ 1.5 θ 3 θ d u y u m= = = (1+ ) Rd y y y (2) όπου μ θ =θ u /θ y ο δείκτης πλαστιμότητας στροφών. Συνεπώς, για κοινή τέμνουσα βάσης, η μέθοδος των m δίνει ευμενέστερα αποτελέσματα από εκείνη του q όταν μ θ >4.4. Κρίσιμη είναι η τιμή του θ y, διότι στην περίπτωση που είναι θ u θ y, βάσει της παραπάνω σχέσης προκύπτει m<1 (λόγω του συντελεστή ασφαλείας), που δεν έχει ωστόσο νόημα (λαμβάνεται m=1). Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, π.χ. σε αρκετές δοκούς του φορέα, το m προκύπτει μικρότερο του q και λόγω αυτού μεγαλύτερα τα αντίστοιχα ποσοστά ανεπάρκειας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένας λόγος που καθιστά τα αποτελέσματα των δύο ελαστικών μεθόδων μη συγκρίσιμα (άμεσα) αποτελεί το γεγονός πως η μεν ανάλυση με την μέθοδο του q γίνεται με θεώρηση του φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ, ενώ για την ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m χρησιμοποιείται το ελαστικό φάσμα. Η διαφορά συνίσταται αφενός στον συντελεστή θεμελίωσης, ο οποίος παραλείπεται στη περίπτωση του ελαστικού φάσματος και αφετέρου (και κυριότερο) στην ανύψωση του φθίνοντος κλάδου στην περίπτωση του φάσματος σχεδιασμού (λόγω εκθέτη 2/3). Έτσι λοιπόν για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα και λόγω διαφορετικών τεμνουσών βάσεως. Σύγκριση στατικής και δυναμικής ανάλυσης Όπως προαναφέρθηκε (βλ. και Σχ. 3, 5), ενγένει η δυναμική ανάλυση δίνει ευμενέστερα αποτελέσματα από τη στατική. Αυτό κυρίως λόγω του ότι στην περίπτωση της στατικής ανάλυσης η απόκριση στην 1 η ιδιομορφή εκτιμάται με βάση την συνολική μάζα της κατασκευής και όχι με την ενεργοποιούμενη κατά την 1 η ιδιομορφή. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου, το οποίο παρουσιάζει ασυμμετρία στην κάτοψη και μη ομαλή μεταβολή μάζας και δυσκαμψίας καθύψος, η ασυμμετρία σε κάτοψη οδηγεί αναπόφευκτα στη σύζευξη μεταφορικών και στρεπτικών ταλαντώσεων η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αδρανειακών ροπών στρέψεως των πατωμάτων οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψιν με κάποια δυναμική εκκεντρότητα. Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται η δυναμική μέθοδος να δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την στατική μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι για τη δυναμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ακραίες τιμές της έντασης και όχι οι πιθανές ταυτόχρονές. Σύγκριση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων Στα Σχ. 8 ως 11 συγκρίνονται τα ποσοστά ανεπάρκειας σε κάμψη και διάτμηση δοκών, κάμψη υποστυλωμάτων (δεν υπάρχουν ανεπάρκειες σε διάτμηση) και διάτμηση κόμβων, για τις έξι διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόστηκαν (βλ. προηγούμενη ενότητα). Συμπεραίνεται ότι οι ελαστικές μέθοδοι δίνουν γενικά δυσμενέστερα αποτελέσματα από τις ανελαστικές. Αυτό είναι καταρχήν αναμενόμενο διότι στην ανελαστική ανάλυση οι έλεγχοι κάμψης γίνονται σε όρους διαθέσιμης πλαστικής στροφής, αλλά και οι έλεγχοι διάτμησης γίνονται όχι με τις ικανοτικές τέμνουσες αλλά με τις τιμές από την (ανελαστική) ανάλυση, στη στάθμη της στοχευόμενης μετακίνησης. 11

12 Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 1 9 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 8: Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε κάμψη που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x. 9 Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε κάμψη για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 8 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 9: Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση των κόμβων (Σχ. 11), οπότε στην ανελαστική μέθοδο, στους κόμβους όπου συμβάλλουν πλακολωρίδες εισάγεται τέμνουσα πολύ μεγάλη σε σχέση με την περίπτωση της ελαστικής μεθόδου όπου η ικανοτική τέμνουσα για την οποία ελέγχονται οι κόμβοι είναι μικρή εξαιτίας της μικρής ροπής αντοχής των δομικών στοιχείων, εφόσον έχουν τεθεί μεγαλύτερες Μ y έτσι ώστε να μην προκύπτει αστοχία λόγω κατακορύφων. Για να είναι λοιπόν τα αποτελέσματα άμεσα συγκρίσιμα δεν λαμβάνονται υπόψιν οι κόμβοι εκείνοι στους οποίους συντρέχουν πλακολωρίδες. 12

13 1 Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελασττική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 1: Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x 7 Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 6 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 11: Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x Οι ανελαστικές αναλύσεις θεωρείται ότι προσεγγίζουν με πιο αξιόπιστο τρόπο την συμπεριφορά του φορέα, καθώς λαμβάνουν υπόψιν ανακατανομές στην ένταση λόγω πλαστικοποιήσεων, αλλά και την παρουσία τυχόν ασθενέστερων ορόφων που αποδεικνύονται κρίσιμοι για την ευστάθεια της κατασκευής. Δηλαδή, η ανελαστική ανάλυση είναι σε θέση να προβλέψει τον κρίσιμο μηχανισμό αστοχίας, πράγμα που ενγένει δεν δύναται να επιτύχει η ελαστική ανάλυση. Σε ό,τι αφορά την επιρροή του διανύσματος φόρτισης, φαίνεται πως η ομοιόμορφη κατανομή δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα στους χαμηλούς ορόφους ενώ η τριγωνική κατανομή είναι δυσμενέστερη στους ψηλούς ορόφους. Αυτό σχετίζεται με την τέμνουσα που αναλογεί σε 13

14 κάθε όροφο στην κάθε κατανομή (στην περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής μεγαλύτερη τέμνουσα στο υπόγειο, ενώ στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής μεγαλύτερη είναι η τέμνουσα του 1 ου ορόφου). Επιρροή παραδοχών για τις δυσκαμψίες Μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του ΚΑΝΕΠΕ από τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς (ΕΑΚ και ΚΑΝΕΠΕ) συνίσταται στην εισαγωγή μειωμένων τιμών δυσκαμψιών των δομικών στοιχείων εξαιτίας της ρηγμάτωσης, ολίσθησης οπλισμών, κλπ. Σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ η ενεργός δυσκαμψία σε μήκος όσο το μήκος διάτμησης του δομικού στοιχείου υπολογίζεται συναρτήσει της ροπής και της γωνίας στροφής του κατά τη διαρροή της ακραίας διατομής. Από την άλλη πλευρά, ο ΕΑΚ δέχεται ότι η μείωση της δυσκαμψίας λόγω ρηγμάτωσης μπορεί να λαμβάνεται προσεγγιστικά ως 6% της γεωμετρικής για τις δοκούς (άρα EI ef =.4EI g ), 4% για τα εξωτερικά υποστυλώματα και 2% για τα εσωτερικά. Έτσι, η δυσκαμψία του φορέα στο σύνολο προκύπτει μεγαλύτερη στην περίπτωση της ανάλυσης βάσει των δυσκαμψιών του ΕΑΚ. Μεγαλύτερη δυσκαμψία και στις δύο διευθύνσεις συνεπάγεται μικρότερες ασύζευκτες ιδιοπεριόδους (μεγαλύτερες από την Τ 2 για κατηγορία εδάφους Γ). Επομένως βρισκόμαστε στον τρίτο φθίνoντα κλάδο του φάσματος στον οποίο αύξηση της ιδιοπεριόδου (άρα και της ευκαμψίας) συνεπάγεται μικρότερη τιμή επιτάχυνσης της βάσης Φ(Τ). Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν μεγαλύτερες τέμνουσες βάσης στην περίπτωση των δυσκαμψιών του ΕΑΚ, άρα και μεγαλύτερα μεγέθη έντασης, όχι βεβαίως σε ευθεία αναλογία εφόσον το ποσοστό της τέμνουσας βάσης που θα αναλάβει κάθε δομικό στοιχείο εξαρτάται επιπλέον από τη σχέση των δυσκαμψιών των δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στον κόμβο. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη δυναμική μέθοδο (ιδιομορφική ανάλυση) καθώς οι σημαντικές ιδιοπερίοδοι του φορέα είναι μεγαλύτερες του Τ 2 (κυμαίνονται μεταξύ,9 και 1,6sec, ανάλογα με την παραδοχή για τις δυσκαμψίες). Ο λόγος της διαθέσιμης αντοχής λ, δηλ. ο λόγος της τιμής του εντατικού μεγέθους προς την αντοχή του δομικού στοιχείου αναμένεται (με βάση τα προαναφερθέντα) να είναι δυσμενέστερος στην περίπτωση που η ανάλυση γίνεται με τις δυσκαμψίες ΕΑΚ. Πράγματι στην περίπτωση της κάμψης δοκών, όπου η ροπή αντοχής εξαρτάται μόνο από το ποσοστό του οπλισμού, ο μέσος όρος των λ στον εκάστοτε όροφο είναι όντως μεγαλύτερος (Σχ. 3). Δυσμενέστερος είναι επίσης και στη περίπτωση της κάμψης των υποστυλωμάτων (Σχ. 5), αν και σε αυτήν την περίπτωση η καμπτική αντοχή επηρεάζεται θετικά από την αύξηση του ανηγμένου θλιπτικού φορτίου (εφόσον αυτό δεν ξεπερνά την τιμή που αντιστοιχεί στην ισόρροπή αστοχία). Αντίθετα στην περίπτωση της διάτμησης (Σχ. 2) οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Τα αποτελέσματα και για τις δυο παραδοχές δυσκαμψιών είναι παρόμοια και μάλιστα ορισμένες φορές αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση με δυσκαμψίες ΕΑΚ είναι ευνοϊκότερα. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό εξηγείται εφόσον οι δείκτες λ στην περίπτωση της διάτμησης προκύπτουν λαμβάνοντας τις ικανοτικές τέμνουσες και όχι τις τέμνουσες που προκύπτουν από την ανάλυση. Οι ικανοτικές τέμνουσες ελάχιστα διαφοροποιούνται στις δύο περιπτώσεις (τυχόν διαφοροποιήσεις οφείλονται στις διαφορετικές τιμές του αξονικού στα υποστυλώματα που δίνουν διαφορετικές Μ Rc και στο ενδεχόμενο η ροπή που υπολογίζεται για το άκρο του στοιχείου κατά το σχηματισμό πλαστικής άρθρωσης, Μ i, να προκύψει μεγαλύτερη από την Μ sd οπότε Μ i = Μ sd ) ενώ η μοναδική παράμετρος που διαφοροποιεί την τέμνουσα αντοχής στις 2 περιπτώσεις είναι το ύψος της θλιβόμενης ζώνης και το μήκος διάτμησης. 14

15 Η παρατήρηση ότι όταν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυσκαμψίες (τιμές ΚΑΝΕΠΕ) το προκύπτον ποσοστό αστοχίας σε κάμψη των δομικών στοιχείων είναι μικρότερο απ ό,τι στην περίπτωση των δυσκαμψιών του ΕΑΚ, δίνει μια (μερική) εξήγηση στο γιατί παλαιά κτίρια που έχουν σχεδιαστεί για πολύ χαμηλές τέμνουσες βάσης δεν αστοχούν σε σεισμούς αρκετά ισχυρότερους από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Η άλλη όψη, όμως, της χρήσης ρεαλιστικών τιμών για τις δυσκαμψίες είναι η επίπτωση που έχουν αναφορικά με τις μετακινήσεις των ορόφων και τα φαινόμενα δευτέρας τάξεως. Ενώ λοιπόν στη περίπτωση των δυσκαμψιών του ΚΑΝΕΠΕ η ανάλυση δείχνει (βλ. Σχ. 12) πως υπάρχει πρόβλημα πλευρικής αστάθειας σε βαθμό που να απαιτείται ενίσχυση του κτιρίου (θ>.2), οι προσεγγιστικές δυσκαμψίες κατά τον ΕΑΚ οδηγούν σε πολύ ευνοϊκότερα αποτελέσματα (θ<.1). Δείκτες μεταθετότητας (θ) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 θχ (δυσκαμψίες ΚΑΝ.ΕΠΕ.) θχ (δυσκαμψίες ΕΑΚ) θy (δυσκαμψίες ΚΑΝ.ΕΠΕ) θy (δυσκαμψίες ΕΑΚ),5,5,1,15,2,25,3,35 θ Σχήμα 12: Σύγκριση δεικτών μεταθετότητας (θ) που προκύπτουν με βάση τις δυσκαμψίες κατά ΕΑΚ και κατά ΚΑΝΕΠΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή όλων των μεθόδων αναλυτικής αποτίμησης που προβλέπει ο ΚΑΝΕΠΕ σε ένα παλιό κτίριο (της δεκαετίας του 3) έδειξε, όπως αναμενόταν, ότι αυτό εμφανίζει σαφή ανεπάρκεια έναντι σεισμού. Αυτό μεταφράζεται σε εκτεταμένες αστοχίες των δομικών στοιχείων του (δοκών σε κάμψη και τέμνουσα, υποστυλωμάτων σε κάμψη, κόμβων σε τέμνουσα) για τη στάθμη σεισμικών δράσεων που προβλέπει ο ΕΑΚ για το σχεδιασμό νέων κτιρίων (το εξεταζόμενο δεν είχε καν σχεδιαστεί για σεισμό). Αναφορικά με τα υποστυλώματα, αυτά παρουσίασαν μεγάλα ποσοστά ανεπάρκειας σε κάμψη, που αποδίδεται στις χαμηλές τιμές των ποσοστών διαμήκους οπλισμού καθώς και στις μικρές διατομές των στύλων. Αντίθετα, η επάρκεια έναντι τέμνουσας που φαίνεται να εμφανίζουν οι στύλοι δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο έλεγχος γίνεται με τις τέμνουσες που προκύπτουν από τον ικανοτικό σχεδιασμό. Τα μικρά όμως ποσοστά διαμήκους 15

16 οπλισμού οδηγούν σε μικρές ροπές αντοχής και ως εκ τούτου σε μικρές ικανοτικές τέμνουσες, ενώ ρόλο παίζει και ο υπολογισμός των αντοχών σε τέμνουσα κατά ΚΑΝΕΠΕ που είναι λιγότερο συντηρητικός από τον ΕΚΟΣ στον έλεγχο αυτόν. Οι δοκοί εμφανίζουν ποσοστά ανεπάρκειας εξίσου υψηλά τόσο σε κάμψη όσο και σε διάτμηση. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά ανεπάρκειας των δοκών του ισογείου και του υπογείου. Όσον αφορά τη διάτμηση, τα μεγάλα ποσοστά ανεπάρκειας στην περίπτωση των ελαστικών αναλύσεων οφείλονται στον ανεπαρκή οπλισμό διάτμησης καθώς και στις μεγάλες ικανοτικές τέμνουσες λόγω και του κατακόρυφου κατανεμημένου φορτίου που ασκείται στις δοκούς. Αντίθετα στην περίπτωση της ανελαστικής ανάλυσης τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς μικρότερα εφόσον ο έλεγχος γίνεται με τις τέμνουσες της ανάλυσης. Οι κόμβοι γενικά δεν εμφανίζεται να αστοχούν σε διαγώνια θλίψη εξαιτίας του ισχυρής αντοχής του σκυροδέματος του πυρήνα του κόμβου (f c =36MPa) και στη χαμηλή τιμή της τέμνουσας που εισάγεται στον κόμβο από τα εκατέρωθεν των πλευρών του κόμβου δομικά στοιχεία λόγω των μικρών καμπτικών τους αντοχών. Αντίθετα ο κόμβοι εμφανίζουν αστοχία σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση λόγω αφενός μεν της χαμηλής εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος αφετέρου δε της έλλειψης εγκάρσιου οπλισμού στο σώμα του κόμβου. Τέλος, η μεν χρήση των δυσκαμψιών που δέχεται ο ΕΑΚ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κύριο πρόβλημα του κτιρίου είναι οι καμπτικές αστοχίες, ενώ η χρήση των δυσκαμψιών του ΚΑΝΕΠΕ ότι υπάρχει πρόβλημα πλευρικής αστάθειας (θ>.2). Η χρήση, λοιπόν, αισιόδοξων τιμών για τις δυσκαμψίες μελών υφισταμένων κατασκευών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική σεισμική συμπεριφορά ενός παλιού κτιρίου, μιας και η εμπειρία από σεισμούς του παρελθόντος δείχνει πως η πλειοψηφία τέτοιων κτιρίων αστοχούν κυρίως λόγω μεγάλων μετακινήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ASCE/SEI (23) Seismic Evaluation of Existing Buildings ASCE Standard 31-3, New York. ASCE/SEI (27) Seismic Rehabilitation of Existing Buildings ASCE Standard 41-7, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia. CEN [Comité Européen de Normalisation] Techn. Comm. 25 / SC8 (24) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings (EN : 24), Brussels, May 24. CEN Techn. Comm. 25 / SC8 (25) Eurocode 8: Design provisions of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings (EN1998-3), CEN, Brussels. Computers and Structures Inc. (25) SAP2 Version 1: Linear and Non linear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Berkeley, California. Κάππος, Α.Ι. και Κουρής, Λ.Α. Σ. (26) «Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών», 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη,, τ. Β,

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα