Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών Σύγκριση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης Comparative assessment of an existing building using the Interventions Code and different stiffness assumptions Comparisons of elastic and inelastic analysis methods Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της βαθμονόμησης του νέου ελληνικού κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και κύριος στόχος της είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης ενός παλιού κτιρίου Ο/Σ (της δεκαετίας του 3) με ελαστικές αναλύσεις (στατική και δυναμική), και με ανελαστική στατική ανάλυση, χρησιμοποιώντας αφενός τις ενεργές δυσκαμψίες των δομικών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη τις καμπτικές και διατμητικές παραμορφώσεις και τις στροφές στις ακραίες διατομές λόγω εξόλκευσης του οπλισμού, και αφετέρου τους μειωτικούς συντελεστές της δυσκαμψίας που ορίζει απλοποιητικά ο ΕΑΚ. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να διαπιστωθεί αφενός ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την παραδοχή που θα γίνει για τις δυσκαμψίες και αφετέρου να αξιολογηθεί ποιά από τις δύο παραδοχές οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι αντιπροσωπευτικότερα της πραγματικής συμπεριφοράς. Διευρευνάται επίσης η επιρροή της μεθόδου ανάλυσης (ελαστική με δείκτες q ή m, ή ανελαστική) στα αποτελέσματα της αποτίμησης. ABSTRACT : The paper falls within the framework of calibration of the new Greek Code for Interventions (KANEPE) and its main objective is the comparative assessment of an old R/C building (of the 3s) with the aid of elastic (static and dynamic) and inelastic static analysis procedures, using first the effective member stiffnesses that account for flexural and shear deformations and fixed-end rotations due to bond-slip, and second the simple stiffness reduction factors specified by the Seismic Code (EAK). The key goal of the study is to quantify the degree to which the results of the assessment are influenced by the stiffness assumptions, and to assess which assumption leads to results that are more representative of the actual behaviour. The influence of the selected analysis method (elastic based on q or m factors, and inelastic) on the results of the assessment is also investigated. 1 Καθηγητής, ΜSc DIC, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2 Mεταπτυχ. φοιτήτριες, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Νέος Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της σύνταξής του, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι πιλοτικές εφαρμογές του σε πραγματικά κτίρια (που έγιναν αφιλοκερδώς από μελετητικά γραφεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας) και οι παρατηρήσεις και προτάσεις βελτιώσεων που έγιναν με βάση τα αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών ενσωματώθηκαν στο κείμενο του Κανονισμού. Είναι ωστόσο γεγονός ότι παρά το πολυετές της διαδικασίας σύνταξης και την ευρεία έκταση της δοκιμαστικής εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ, τόσο από πανεπιστημιακές ομάδες όσο και από τους προαναφερθέντες μελετητές, δεν ήταν πρακτικώς εφικτό να διευρευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές του Κανονισμού, ο οποίος καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας αποτίμησης και ανασχεδιασμού των υφιστάμενων κατασκευών. Σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται από κανέναν άλλο διεθνή κανονισμό, π.χ. ο Ευρωκώδικας 8-3 (CEN 25) είναι πολύ λιγότερο λεπτομερής, ενώ οι αμερικανικοί κανονισμοί της ASCE (23, 27) καλύπτουν ο καθένας ορισμένες μόνο από τις προαναφερθείσες πτυχές του ζητήματος (σε επαρκή, πάντως, λεπτομέρεια). Στην εργασία αυτή γίνεται μία εφαρμογή του 2 ου σχεδίου (27) του ΚΑΝΕΠΕ στην αποτίμηση ενός τυπικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (O/Σ) κατασκευασμένου τη δεκαετία του 3. Κύριος στόχος είναι η διερεύνηση της επιρροής των παραδοχών που θα γίνουν για την τιμή της δυσκαμψίας των μελών από Ο/Σ, ένα κρίσιμο ζήτημα αναφορικά με το οποίο υπήρξαν αλλαγές στο Σχέδιο 2 σε σχέση με το Σχέδιο 1. Συγκεκριμένα, για λόγους αφενός απλότητας, αλλά και συμβατότητας με τον ΕΑΚ, στην περίπτωση της ελαστικής ανάλυσης με τη μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q οι δυσκαμψίες των μελών Ο/Σ λαμβάνονται όπως στον ΕΑΚ, δηλ. ως ποσοστά (4% ως 8%) της αρηγμάτωτης τιμής ΕΙ g, ανεξαρτήτως του ποσοστού του οπλισμού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (ελαστική ανάλυση με τη μέθοδο των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m, και ανελαστική ανάλυση), οι οποίες αφορούν μεθόδους ανάλυσης εκτός του πλαισίου του ΕΑΚ, λαμβάνονται ενεργές δυσκαμψίες των δομικών στοιχείων από εμπειρικές σχέσεις οι οποίες συνεκτιμούν τις καμπτικές και διατμητικές παραμορφώσεις και τις στροφές στις ακραίες διατομές λόγω εξόλκευσης του οπλισμού (δίνονται στο Κεφ. 7 του ΚΑΝΕΠΕ). Επισημαίνεται ότι οι δεύτερες ( δυσκαμψίες ΚΑΝΕΠΕ εφεξής) είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις δυσκαμψίες ΕΑΚ στη συνήθη (ιδιαίτερα σε υφιστάμενα κτίρια) περίπτωση που τα ποσοστά οπλισμού είναι χαμηλά. Για το προαναφερθέν κτίριο γίνεται καταρχήν σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις ελαστικές μεθόδους ανάλυσης με βάση τις δύο παραδοχές δυσκαμψιών (και για την περίπτωση χρήσης των δεικτών m, για λόγους διερεύνησης). Επιπλέον, εφαρμόζεται και η ανελαστική στατική μέθοδος που εισάγει ο νέος κανονισμός, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των ελαστικών μεθόδων να συγκριθούν με τα αποτελέσματα τις ανελαστικής ανάλυσης η οποία ενγένει προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα, δεδομένου ότι για τις θεωρούμενες σεισμικές δράσεις ο φορέας εισέρχεται στην ανελαστική περιοχή, χωρίς οι απαιτήσεις πλαστιμότητας να έχουν την (περίπου) ομοιόμορφη κατανομή που απαιτείται για αξιόπιστη εφαρμογή των ελαστικών μεθόδων με δείκτη q. Τελικός στόχος είναι να διαπιστωθεί αφενός ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την παραδοχή που θα γίνει για τις δυσκαμψίες και αφετέρου να αξιολογηθεί ποιά από τις δύο παραδοχές οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι αντιπροσωπευτικότερα της πραγματικής συμπεριφοράς. 2

3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το υπόψιν κτίριο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη (πρόσφατα έχει κατεδαφιστεί) και ήταν κατασκευασμένο στη δεκαετία του 3, σύμφωνα με τις τότε επικρατούσες πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευαστικής διαμόρφωσης. Συνεπώς, δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για ανάληψη σεισμικών δράσεων, ούτε βεβαίως για πλάστιμη διαμόρφωση των κρισίμων περιοχών. Το κτίριο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα που διαχωρίζονται με αρμό 2,5 cm. Το ένα τμήμα, ορθογωνικής κατόψεως (Α στο Σχ. 1), είναι κανονικής μορφολογίας, ενώ το άλλο (Β και Γ στο Σχ. 1), το οποίο εξετάζεται στην παρούσα εργασία, έχει σημαντική εσοχή σε κάτοψη. Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση του εξεταζόμενου κτιρίου. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από πλαισιακό σύστημα δοκών και στύλων από Ο/Σ. Τα οριζόντια στοιχεία ανάληψης δυνάμεων είναι πλακοδοκοί (οι πλάκες είναι με νευρώσεις) ενώ τα κατακόρυφα στύλοι. Σημαντικό χαρακτηριστικό του εξεταζομένου κτιρίου είναι η παρουσία ισχυρών (σε σχέση με το εύκαμπτο περιβάλλον πλαίσιο) τοίχων πληρώσεως ή και επενδύσεων. Η ποιότητα του σκυροδέματος προσδιορίστηκε από 7 πυρηνοληψίες. Η χαρακτηριστική αντοχή προέκυψε f ck =21.71MPa, μπορεί λοιπόν να καταταγεί το σκυρόδεμα στην (σημερινή) κατηγορία C2/25. Όσον αφορά το χάλυβα, δεν έγινε αποκοπή του απαραίτητου αριθμού δοκιμίων ώστε να γίνει έλεγχος της ποιότητας του οπλισμού. Αντ αυτού κατετάγη εμπειρικά και λόγω της εικόνας ενανθράκωσης που παρουσιάζει στη κατηγορία StI. 3

4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το υπόψιν κτίριο μελετάται εδώ γυμνό, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψιν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων. Σημειώνεται ότι κατά τον ΚΑΝΕΠΕ ( ) είναι δυνατόν να μην ληφθούν υπ όψιν οι τοιχοπληρώσεις, καθώς δρουν ευνοϊκά. Οι δοκοί ενίοτε λείπουν, οπότε και θεωρείται αντίστοιχο τμήμα της πλάκας με νευρώσεις. Επιπλέον δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, ενώ οι πλάκες θεωρείται ότι λειτουργούν ως διαφράγματα. Η προσομοίωση του εξεταζόμενου κτιρίου με τρισδιάστατα γραμμικά στοιχεία του SAP 2 (CSI 25) φαίνεται στο Σχ. 2. Σχήμα 2. Προσομοίωση του εξεταζόμενου κτιρίου με τρισδιάστατα γραμμικά στοιχεία. Στις ελαστικές αναλύσεις με την μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q χρησιμοποιήθηκε το φάσμα σχεδιασμού του ΕΑΚ, ενώ στις μεθόδους με τους τοπικούς δείκτες συμπεριφοράς m χρησιμοποιήθηκε το ελαστικό φάσμα του ΕΑΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι παράμετροι σχεδιασμού είναι: επιτάχυνση εδάφους a g =.16g, κατηγορία εδάφους Γ, συντελεστής θεμελίωσης θ=.9 (παρουσία υπογείου), κατηγορία σπουδαιότητας Σ 2 (γ 1 =1) και λόγος απόσβεσης ζ=5%. Η επιλεγείσα στάθμη επιτελεστικότητας είναι «προστασία ζωής», ενώ για τη στάθμη της σεισμικής δράσης εξετάστηκε η δράση με πιθανότητα υπερβάσεως 1% στα 5 έτη. Ο προσδιορισμός της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου του κτιρίου έγινε με ιδιομορφική ανάλυση. Οι υπολογισθείσες τιμές ιδιοπεριόδων, που προφανώς εξαρτώνται από την παραδοχή σχετικά με τις δυσκαμψίες, δίνονται στην επόμενη ενότητα. 4

5 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι: στατική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q στατική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m δυναμική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q δυναμική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Ανελαστική στατική. Για απλοποίηση και για σαφέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στις αναλύσεις που έγιναν εξετάζεται ο σεισμός σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά, χωρίς να ληφθεί υπ όψιν η επιρροή της στρέψεως. Από κάθε ανάλυση προκύπτουν τα ποσοστά αστοχίας σε κάθε διεύθυνση. Οι έλεγχοι αφορούν την επάρκεια έναντι κάμψης και διάτμησης των δοκών και υποστυλωμάτων, καθώς και την επάρκεια των κόμβων έναντι διατμητικής αστοχίας. Εκτός από τα ποσοστά αστοχιών, υπολογίζεται και ο λόγος της αναπτυσσόμενης εντάσεως S (απαίτηση) προς την διαθέσιμη αντίσταση R (ικανότητα) για κάθε στοιχείο. στατική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q Ο καθολικός δείκτης συμπεριφοράς q λαμβάνεται ίσος προς 1.8. Αυτή είναι η προτεινόμενη τιμή στον ΚΑΝΕΠΕ ( 4.6.2) για στάθμη επιτελεστικότητας «προστασία ζωής», εφαρμοσθέντα κανονισμό προ του 1985, ευμενή παρουσία τοιχοπληρώσεων και απουσία ουσιωδών βλαβών σε πρωτεύοντα στοιχεία. Ο υπολογισμός των διαθέσιμων αντοχών γίνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις του ΚΑΝΕΠΕ (Κεφ. 7 και 9). στατική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή και για τους πλάστιμους τρόπους αστοχίας (έλεγχοι σε κάμψη) χρησιμοποιούνται οι επόμενες σχέσεις για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών: M E M sd =M G+.3Q + (1) m όπου m=δ d /δ y είναι ο τοπικός δείκτης συμπεριφοράς, ο οποίος υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών των αντοχών του σκυροδέματος και του χάλυβα, δ y η παραμόρφωση διαρροής του δομικού στοιχείου (θ y ή (l/r) y ) και δ d η παραμόρφωση σχεδιασμού κατά την αστοχία. Στην συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ως παραμόρφωση διαρροής η στροφή διαρροής (θ y ) των δομικών στοιχείων. Σημειωτέον, ότι το αξονικό φορτίο που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της καμπτικής αντοχής των υποστυλωμάτων, αλλά και των κόμβων, λαμβάνεται ίσο με εκείνο που προκύπτει από την μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q. δυναμική με εφαρμογή του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q Ο δείκτης q λαμβάνεται όπως και στη στατική ανάλυση (1.8). Η επαλληλία των ιδιομορφικών μεγεθών γίνεται με τον κανόνα της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας (CQC). 5

6 Προσεγγιστικά, θεωρούνται οι μέγιστες τιμές των μεγεθών, χωρίς να βρεθούν οι ταυτόχρονες τιμές, επειδή η ανάλυση γίνεται με τα σεισμικά φορτία σε κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. δυναμική με εφαρμογή των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m Χρησιμοποιείται το ελαστικό φάσμα του ΕΑΚ (Παράρτημα Α). Η επαλληλία των ιδιομορφικών μεγεθών γίνεται όπως προηγουμένως. Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών γίνεται σύμφωνα με τη σχέση (1). Ανελαστική στατική Κύριος στόχος της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία όταν το κτίριο υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός. Οι τιμές των παραμορφώσεων αυτών συγκρίνονται απευθείας με τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες τιμές που δίνονται στο Κεφ. 9. Οι αντιστάσεις των στοιχείων υπολογίζονται βάσει των μέσων τιμών των αντοχών του σκυροδέματος και του χάλυβα, χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή ασφαλείας για την ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων ίσο προς γ m =1.2. Ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου (κορυφή του φορέα) που αντιστοιχεί στη επιλεγείσα σεισμική δράση. Ελέγχεται ότι για τη μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση των δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη σκοπούμενη στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου. Η ανελαστική ανάλυση, λόγω του μικρού αριθμού ορόφων και της μικρής επιρροής των ανωτέρων ιδιομορφών μπορεί να γίνει αυτοτελώς, δηλ. χωρίς σύγκριση των αποτελεσμάτων με δυναμική ανάλυση, όπως απαιτείται από την όταν η τέμνουσα σε κάθε όροφο που προκύπτει από την ανάλυση για ιδιομορφές οι οποίες συνεισφέρουν τουλάχιστον 9% υπερβαίνει το 13% εκείνης από την ανάλυση με βάση μόνο την πρώτη ιδιομορφή (σε κάθε διεύθυνση). Έγινε για δύο κατανομές φορτίων, μία τριγωνική καθύψος που προσομοιάζει την κατανομή της πρώτης ιδιομορφής και μία ομοιόμορφη ( ΚΑΝΕΠΕ, παρόμοιες απαιτήσεις έχουν και οι Αμερικανικοί κανονισμοί ASCE/SEI). Ο υπολογισμός των εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών για τον ορισμό του καταστατικού νόμου (Μ-θ) κάθε στοιχείου γίνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις του ΚΑΝΕΠΕ (Κεφ. 7). Προηγείται ο έλεγχος της πρόωρης διατμητικής αστοχίας δομικού στοιχείου, πριν την αστοχία σε κάμψη. Σε αυτή την περίπτωση μειώνονται κατάλληλα η ροπή αντοχής και η διαθέσιμη πλαστική στροφή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στις ελαστικές αναλύσεις όλοι οι έλεγχοι γίνονται σε όρους εντατικών μεγεθών. Τα εντατικά μεγέθη υπολογίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ενώ για ψαθυρούς τρόπους (διάτμηση) ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού, ακολουθώντας διαδικασία παρόμοια εκείνης που υιοθετείται στον Ευρωκώδικα 8 (CEN 24). 6

7 Τα εκτενή αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων παρουσιάζονται εδώ υπό μορφή συγκεντρωτικών διαγραμμάτων, στα οποία συγκρίνονται ανά τύπο δομικού στοιχείου τα ποσοστά αστοχίας που προέκυψαν με θεώρηση των ενεργών δυσκαμψιών κατά τον ΚΑΝΕΠΕ καθώς και με θεώρηση των μειωτικών συντελεστών που προτείνονται από τον ΕΑΚ. Για οικονομία χώρου δίδονται μόνο τα αποτελέσματα στην περίπτωση που διεύθυνση ανάλυσης είναι η x (συνδυασμός G+.3Q+E X +.3E y ). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για το συνδυασμό G+.3Q+E Y +.3E χ. Στο Σχ. 3 δίνονται τα ποσοστά (%) των δοκών για τις οποίες δεν πληρούται ο έλεγχος σε κάμψη, για όλους τους τύπους ελαστικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα άκρα των δοκών που έχουν λειτουργία ορθογωνικής διατομής εφόσον ο εφελκυσμός άνω πέλματος δοκού είναι η κρίσιμη κατάσταση (από πλευράς διαθέσιμης πλαστιμότητας). Παρατηρείται ότι, όπως αναμενόταν (και όπως είναι ο στόχος του Κανονισμού), η ανάλυση με τον καθολικό δείκτη q δίνει ενγένει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την (αντίστοιχου τύπου, δηλ. στατική ή δυναμική) ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m, ενώ η δυναμική ανάλυση δίνει ενγένει ευμενέστερα αποτελέσματα από την στατική. Αντίστοιχα, στο Σχ. 4 δίνονται τα ποσοστά των δοκών για τις οποίες δεν πληρούται ο έλεγχος σε διάτμηση. Εδώ οι διαφορές μεταξύ των προαναφερθεισών περιπτώσεων ανάλυσης είναι μικρότερες και όχι συστηματικές, δεδομένου ότι οι τέμνουσες ελέγχου είναι ικανοτικές και δεν εξαρτώνται από τον τύπο ανάλυσης, αλλά από τις αντοχές των γειτονικών στοιχείων. Ποσοστα(%)ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών σε κάμψη Ποσοστό% ανεπάρκειαςδοκών ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(κανεπε) στατική(q)(κανεπε) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(κανεπε) στατική(m)(κανεπε) Σχήμα 3: Ποσοστά ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών δοκών σε κάμψη 7

8 Ποσοστα(%)ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση 1 Ποσοστό%ανεπάρκειαςδοκών ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 4: Ποσοστά ανεπάρκειας ορθογωνικών διατομών δοκών σε διάτμηση Στο Σχ. 5 δίνονται τα ποσοστά των υποστυλωμάτων για τα οποία δεν πληρούται ο έλεγχος σε κάμψη. Και εδώ η γενική τάση είναι ότι η ανάλυση με τον καθολικό δείκτη q δίνει ενγένει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την (αντίστοιχου τύπου) ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m. Δεν παρατίθενται διαγράμματα με ποσοστά αστοχίας υποστυλωμάτων σε διάτμηση διότι πρόκειται για τιμές σχεδόν μηδενικές. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο έλεγχος σε ψαθυρούς τύπους αστοχίας γίνεται με μεγέθη ικανοτικά, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού οπλισμού σε κάμψη, προκύπτουν πολύ μικρά. Ποσοστα(%)ανεπάρκειας στύλών σε κάμψη Ποσοστό% ανεπάρκειαςστύλων ορόφου σε κάμψη ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' στατική(q)(εακ) δυναμική(q)(εακ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εακ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 5: Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη 8

9 Στους κόμβους, ανάλογα με το μέγεθος της διατμητικής τάσης τ j και της μέσης ορθής θλιπτικής τάσης σ c που αναπτύσσεται στον πυρήνα του κόμβου κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, μπορεί να επέλθει διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωοη (αυτή δεν έχει ενγένει καταστροφικές συνέπειες αν συντρέχουν δοκοί σε περισσότερες από δύο πλευρές του κόμβου), ή αστοχία σε διαγώνια θλίψη. Από τους ελέγχους που έγιναν δεν διαπιστώθηκαν αστοχίες σε διαγώνια θλίψη, παρά μόνο σε εφελκυστική ρηγμάτωση. Στο Σχ. 6 δίδονται τα ποσοστά των κόμβων που αστοχούν σε εφελκυστική ρηγμάτωοη. Το χαμηλό ποσοστό αστοχιών κόμβων πρέπει να αποδοθεί κυρίως στα χαμηλά ποσοστά καμπτικών οπλισμών των υποστυλωμάτων, αλλά και των δοκών (που οδηγούν σε χαμηλή διατμητική καταπόνηση των κόμβων). Ποσοστα(%)ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση (x δ/νση) 7 στατική(q)(εα Κ) Ποσοστό%ανεπάρκειας κόμβων ορόφου σε διάτμηση ''2oς'' ''1ος'' ''Ισόγειο'' ''Υπόγειο'' δυναμική(q)(εα Κ) στατική(q)(κανεπε) δυναμικη(q)(κανεπε) στατική(m)(εακ) δυναμική(m)(εα Κ) στατική(m)(κανεπε) δυναμικη(m)(κανεπε) Σχήμα 6: Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση (διεύθυνση χ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στις ανελαστικές αναλύσεις για πλάστιμους τρόπους αστοχίας ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών, ενώ οι τυχόν διατμητικές αστοχίες (στοιχείων ή κόμβων) ελέγχονται σε όρους εντατικών μεγεθών. Στο Σχ. 7 δίνονται οι καμπύλες αντίστασης του φορέα για ομοιόμορφη καθ ύψος κατανομή της τέμνουσας βάσης στη χ διεύθυνση καθώς και για τριγωνική, σε ένα κοινό διάγραμμα ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις δύο αυτές περιπτώσεις. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για σεισμό στη διεύθυνση y. 9

10 V (KN) ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (τριγ.κατανομή) ΔΙΓΡΑΜΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (τριγ.κατανομή) δt (τριγ.κατανομή) ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ (ομοιομ.κατανομή) ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ομοιομ.κατανομή) δt (ομοιομ.κατανομή),,2,4,6,8,1,12,14 δ/h Σχήμα 7: Καμπύλες αντίστασης για τις δύο διαφορετικές κατανομές της φόρτισης Από τις καμπύλες του Σχ. 7 προκύπτει καταρχήν ότι η απαίτηση για μετακίνηση του φορέα (στοχευόμενη μετακινήση κατά την του ΚΑΝΕΠΕ), για την επιλεγείσα σεισμική δράση (που είναι η ίδια με εκέινη που προβλέπει ο ΕΑΚ για τις νέες κατασκευές) είναι μικρότερη από την μετακίνηση στην οπoία η ανελαστική ανάλυση υποδεικνύει αστοχία του φορέα. Επιπλέον, όπως αναμενόταν, η τέμνουσα βάσης για την οποία διαρρέει ο φορέας είναι μικρότερη στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής σε σχέση με την ομοιόμορφη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη ροπή ανατροπής που δημιουργείται στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής. Αναλυτικά αποτελέσματα ποσοστών αστοχίας για κάθε έλεγχο ανά δομικό στοιχείο δίνονται στην επόμενη ενότητα και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ποσοστά που προκύπτουν από τις ελαστικές μεθόδους με θεώρηση αντίστοιχων ποσοστών μείωσης δυσκαμψίας. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Σύγκριση μεθόδου καθολικού δείκτη q και επιμέρους δεικτών m Γενικότερα η μέθοδος των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m έδωσε ευνοϊκότερα (ή παρόμοια) αποτελέσματα από την περίπτωση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q (Σχ. 3 ως 5). Εξαίρεση αποτελούν οι δοκοί του 2 ου και 1 ου ορόφου για τις οποίες η μέθοδος των m δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα (για ανάλυση στη x και y διεύθυνση αντίστοιχα). Η απάντηση αρχικά θα πρέπει να αναζητηθεί στη σχέση μεταξύ των m και q. Στην περίπτωση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς η ανελαστική συμπεριφορά του φορέα συνεκτιμάται μειώνοντας τις δυνάμεις που θα παραλάβει το κάθε δομικό στοιχείο κατά 1/q (όπου q=1,8). Στην περίπτωση των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m η ανελαστική συμπεριφορά συνεκτιμάται υπολογίζοντας για κάθε άκρο του δομικού στοιχείου το δείκτη m=δ d /δ y και διαιρώντας με αυτόν την ένταση λόγω σεισμού. Δεν αποκλείεται καταρχήν ο δείκτης αυτός να προκύψει μικρότερος του 1,8. Εν προκειμένω είναι 1

11 δ.5 (θ +θ ) 1 θ γ δ 1.5 θ 3 θ d u y u m= = = (1+ ) Rd y y y (2) όπου μ θ =θ u /θ y ο δείκτης πλαστιμότητας στροφών. Συνεπώς, για κοινή τέμνουσα βάσης, η μέθοδος των m δίνει ευμενέστερα αποτελέσματα από εκείνη του q όταν μ θ >4.4. Κρίσιμη είναι η τιμή του θ y, διότι στην περίπτωση που είναι θ u θ y, βάσει της παραπάνω σχέσης προκύπτει m<1 (λόγω του συντελεστή ασφαλείας), που δεν έχει ωστόσο νόημα (λαμβάνεται m=1). Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, π.χ. σε αρκετές δοκούς του φορέα, το m προκύπτει μικρότερο του q και λόγω αυτού μεγαλύτερα τα αντίστοιχα ποσοστά ανεπάρκειας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένας λόγος που καθιστά τα αποτελέσματα των δύο ελαστικών μεθόδων μη συγκρίσιμα (άμεσα) αποτελεί το γεγονός πως η μεν ανάλυση με την μέθοδο του q γίνεται με θεώρηση του φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ, ενώ για την ανάλυση με τους επιμέρους δείκτες m χρησιμοποιείται το ελαστικό φάσμα. Η διαφορά συνίσταται αφενός στον συντελεστή θεμελίωσης, ο οποίος παραλείπεται στη περίπτωση του ελαστικού φάσματος και αφετέρου (και κυριότερο) στην ανύψωση του φθίνοντος κλάδου στην περίπτωση του φάσματος σχεδιασμού (λόγω εκθέτη 2/3). Έτσι λοιπόν για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα και λόγω διαφορετικών τεμνουσών βάσεως. Σύγκριση στατικής και δυναμικής ανάλυσης Όπως προαναφέρθηκε (βλ. και Σχ. 3, 5), ενγένει η δυναμική ανάλυση δίνει ευμενέστερα αποτελέσματα από τη στατική. Αυτό κυρίως λόγω του ότι στην περίπτωση της στατικής ανάλυσης η απόκριση στην 1 η ιδιομορφή εκτιμάται με βάση την συνολική μάζα της κατασκευής και όχι με την ενεργοποιούμενη κατά την 1 η ιδιομορφή. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου, το οποίο παρουσιάζει ασυμμετρία στην κάτοψη και μη ομαλή μεταβολή μάζας και δυσκαμψίας καθύψος, η ασυμμετρία σε κάτοψη οδηγεί αναπόφευκτα στη σύζευξη μεταφορικών και στρεπτικών ταλαντώσεων η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αδρανειακών ροπών στρέψεως των πατωμάτων οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψιν με κάποια δυναμική εκκεντρότητα. Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται η δυναμική μέθοδος να δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα από την στατική μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι για τη δυναμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ακραίες τιμές της έντασης και όχι οι πιθανές ταυτόχρονές. Σύγκριση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων Στα Σχ. 8 ως 11 συγκρίνονται τα ποσοστά ανεπάρκειας σε κάμψη και διάτμηση δοκών, κάμψη υποστυλωμάτων (δεν υπάρχουν ανεπάρκειες σε διάτμηση) και διάτμηση κόμβων, για τις έξι διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόστηκαν (βλ. προηγούμενη ενότητα). Συμπεραίνεται ότι οι ελαστικές μέθοδοι δίνουν γενικά δυσμενέστερα αποτελέσματα από τις ανελαστικές. Αυτό είναι καταρχήν αναμενόμενο διότι στην ανελαστική ανάλυση οι έλεγχοι κάμψης γίνονται σε όρους διαθέσιμης πλαστικής στροφής, αλλά και οι έλεγχοι διάτμησης γίνονται όχι με τις ικανοτικές τέμνουσες αλλά με τις τιμές από την (ανελαστική) ανάλυση, στη στάθμη της στοχευόμενης μετακίνησης. 11

12 Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 1 9 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 8: Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε κάμψη που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x. 9 Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε κάμψη για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 8 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 9: Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση των κόμβων (Σχ. 11), οπότε στην ανελαστική μέθοδο, στους κόμβους όπου συμβάλλουν πλακολωρίδες εισάγεται τέμνουσα πολύ μεγάλη σε σχέση με την περίπτωση της ελαστικής μεθόδου όπου η ικανοτική τέμνουσα για την οποία ελέγχονται οι κόμβοι είναι μικρή εξαιτίας της μικρής ροπής αντοχής των δομικών στοιχείων, εφόσον έχουν τεθεί μεγαλύτερες Μ y έτσι ώστε να μην προκύπτει αστοχία λόγω κατακορύφων. Για να είναι λοιπόν τα αποτελέσματα άμεσα συγκρίσιμα δεν λαμβάνονται υπόψιν οι κόμβοι εκείνοι στους οποίους συντρέχουν πλακολωρίδες. 12

13 1 Ποσοστά ανεπάρκειας δοκών σε διάτμηση για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελασττική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 1: Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάμψη που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστικήανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x 7 Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση για κάθε ανάλυση(ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση χ 6 Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Στατική (q) Στατική (m) Δυναμική (q) Δυναμική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Ομοιόμορφη Σχήμα 11: Ποσοστά ανεπάρκειας κόμβων σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση που προκύπτουν από κάθε ανάλυση (ελαστική-ανελαστική) για σεισμό στη διεύθυνση x Οι ανελαστικές αναλύσεις θεωρείται ότι προσεγγίζουν με πιο αξιόπιστο τρόπο την συμπεριφορά του φορέα, καθώς λαμβάνουν υπόψιν ανακατανομές στην ένταση λόγω πλαστικοποιήσεων, αλλά και την παρουσία τυχόν ασθενέστερων ορόφων που αποδεικνύονται κρίσιμοι για την ευστάθεια της κατασκευής. Δηλαδή, η ανελαστική ανάλυση είναι σε θέση να προβλέψει τον κρίσιμο μηχανισμό αστοχίας, πράγμα που ενγένει δεν δύναται να επιτύχει η ελαστική ανάλυση. Σε ό,τι αφορά την επιρροή του διανύσματος φόρτισης, φαίνεται πως η ομοιόμορφη κατανομή δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα στους χαμηλούς ορόφους ενώ η τριγωνική κατανομή είναι δυσμενέστερη στους ψηλούς ορόφους. Αυτό σχετίζεται με την τέμνουσα που αναλογεί σε 13

14 κάθε όροφο στην κάθε κατανομή (στην περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής μεγαλύτερη τέμνουσα στο υπόγειο, ενώ στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής μεγαλύτερη είναι η τέμνουσα του 1 ου ορόφου). Επιρροή παραδοχών για τις δυσκαμψίες Μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του ΚΑΝΕΠΕ από τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς (ΕΑΚ και ΚΑΝΕΠΕ) συνίσταται στην εισαγωγή μειωμένων τιμών δυσκαμψιών των δομικών στοιχείων εξαιτίας της ρηγμάτωσης, ολίσθησης οπλισμών, κλπ. Σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ η ενεργός δυσκαμψία σε μήκος όσο το μήκος διάτμησης του δομικού στοιχείου υπολογίζεται συναρτήσει της ροπής και της γωνίας στροφής του κατά τη διαρροή της ακραίας διατομής. Από την άλλη πλευρά, ο ΕΑΚ δέχεται ότι η μείωση της δυσκαμψίας λόγω ρηγμάτωσης μπορεί να λαμβάνεται προσεγγιστικά ως 6% της γεωμετρικής για τις δοκούς (άρα EI ef =.4EI g ), 4% για τα εξωτερικά υποστυλώματα και 2% για τα εσωτερικά. Έτσι, η δυσκαμψία του φορέα στο σύνολο προκύπτει μεγαλύτερη στην περίπτωση της ανάλυσης βάσει των δυσκαμψιών του ΕΑΚ. Μεγαλύτερη δυσκαμψία και στις δύο διευθύνσεις συνεπάγεται μικρότερες ασύζευκτες ιδιοπεριόδους (μεγαλύτερες από την Τ 2 για κατηγορία εδάφους Γ). Επομένως βρισκόμαστε στον τρίτο φθίνoντα κλάδο του φάσματος στον οποίο αύξηση της ιδιοπεριόδου (άρα και της ευκαμψίας) συνεπάγεται μικρότερη τιμή επιτάχυνσης της βάσης Φ(Τ). Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν μεγαλύτερες τέμνουσες βάσης στην περίπτωση των δυσκαμψιών του ΕΑΚ, άρα και μεγαλύτερα μεγέθη έντασης, όχι βεβαίως σε ευθεία αναλογία εφόσον το ποσοστό της τέμνουσας βάσης που θα αναλάβει κάθε δομικό στοιχείο εξαρτάται επιπλέον από τη σχέση των δυσκαμψιών των δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στον κόμβο. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη δυναμική μέθοδο (ιδιομορφική ανάλυση) καθώς οι σημαντικές ιδιοπερίοδοι του φορέα είναι μεγαλύτερες του Τ 2 (κυμαίνονται μεταξύ,9 και 1,6sec, ανάλογα με την παραδοχή για τις δυσκαμψίες). Ο λόγος της διαθέσιμης αντοχής λ, δηλ. ο λόγος της τιμής του εντατικού μεγέθους προς την αντοχή του δομικού στοιχείου αναμένεται (με βάση τα προαναφερθέντα) να είναι δυσμενέστερος στην περίπτωση που η ανάλυση γίνεται με τις δυσκαμψίες ΕΑΚ. Πράγματι στην περίπτωση της κάμψης δοκών, όπου η ροπή αντοχής εξαρτάται μόνο από το ποσοστό του οπλισμού, ο μέσος όρος των λ στον εκάστοτε όροφο είναι όντως μεγαλύτερος (Σχ. 3). Δυσμενέστερος είναι επίσης και στη περίπτωση της κάμψης των υποστυλωμάτων (Σχ. 5), αν και σε αυτήν την περίπτωση η καμπτική αντοχή επηρεάζεται θετικά από την αύξηση του ανηγμένου θλιπτικού φορτίου (εφόσον αυτό δεν ξεπερνά την τιμή που αντιστοιχεί στην ισόρροπή αστοχία). Αντίθετα στην περίπτωση της διάτμησης (Σχ. 2) οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Τα αποτελέσματα και για τις δυο παραδοχές δυσκαμψιών είναι παρόμοια και μάλιστα ορισμένες φορές αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση με δυσκαμψίες ΕΑΚ είναι ευνοϊκότερα. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό εξηγείται εφόσον οι δείκτες λ στην περίπτωση της διάτμησης προκύπτουν λαμβάνοντας τις ικανοτικές τέμνουσες και όχι τις τέμνουσες που προκύπτουν από την ανάλυση. Οι ικανοτικές τέμνουσες ελάχιστα διαφοροποιούνται στις δύο περιπτώσεις (τυχόν διαφοροποιήσεις οφείλονται στις διαφορετικές τιμές του αξονικού στα υποστυλώματα που δίνουν διαφορετικές Μ Rc και στο ενδεχόμενο η ροπή που υπολογίζεται για το άκρο του στοιχείου κατά το σχηματισμό πλαστικής άρθρωσης, Μ i, να προκύψει μεγαλύτερη από την Μ sd οπότε Μ i = Μ sd ) ενώ η μοναδική παράμετρος που διαφοροποιεί την τέμνουσα αντοχής στις 2 περιπτώσεις είναι το ύψος της θλιβόμενης ζώνης και το μήκος διάτμησης. 14

15 Η παρατήρηση ότι όταν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυσκαμψίες (τιμές ΚΑΝΕΠΕ) το προκύπτον ποσοστό αστοχίας σε κάμψη των δομικών στοιχείων είναι μικρότερο απ ό,τι στην περίπτωση των δυσκαμψιών του ΕΑΚ, δίνει μια (μερική) εξήγηση στο γιατί παλαιά κτίρια που έχουν σχεδιαστεί για πολύ χαμηλές τέμνουσες βάσης δεν αστοχούν σε σεισμούς αρκετά ισχυρότερους από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Η άλλη όψη, όμως, της χρήσης ρεαλιστικών τιμών για τις δυσκαμψίες είναι η επίπτωση που έχουν αναφορικά με τις μετακινήσεις των ορόφων και τα φαινόμενα δευτέρας τάξεως. Ενώ λοιπόν στη περίπτωση των δυσκαμψιών του ΚΑΝΕΠΕ η ανάλυση δείχνει (βλ. Σχ. 12) πως υπάρχει πρόβλημα πλευρικής αστάθειας σε βαθμό που να απαιτείται ενίσχυση του κτιρίου (θ>.2), οι προσεγγιστικές δυσκαμψίες κατά τον ΕΑΚ οδηγούν σε πολύ ευνοϊκότερα αποτελέσματα (θ<.1). Δείκτες μεταθετότητας (θ) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 θχ (δυσκαμψίες ΚΑΝ.ΕΠΕ.) θχ (δυσκαμψίες ΕΑΚ) θy (δυσκαμψίες ΚΑΝ.ΕΠΕ) θy (δυσκαμψίες ΕΑΚ),5,5,1,15,2,25,3,35 θ Σχήμα 12: Σύγκριση δεικτών μεταθετότητας (θ) που προκύπτουν με βάση τις δυσκαμψίες κατά ΕΑΚ και κατά ΚΑΝΕΠΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή όλων των μεθόδων αναλυτικής αποτίμησης που προβλέπει ο ΚΑΝΕΠΕ σε ένα παλιό κτίριο (της δεκαετίας του 3) έδειξε, όπως αναμενόταν, ότι αυτό εμφανίζει σαφή ανεπάρκεια έναντι σεισμού. Αυτό μεταφράζεται σε εκτεταμένες αστοχίες των δομικών στοιχείων του (δοκών σε κάμψη και τέμνουσα, υποστυλωμάτων σε κάμψη, κόμβων σε τέμνουσα) για τη στάθμη σεισμικών δράσεων που προβλέπει ο ΕΑΚ για το σχεδιασμό νέων κτιρίων (το εξεταζόμενο δεν είχε καν σχεδιαστεί για σεισμό). Αναφορικά με τα υποστυλώματα, αυτά παρουσίασαν μεγάλα ποσοστά ανεπάρκειας σε κάμψη, που αποδίδεται στις χαμηλές τιμές των ποσοστών διαμήκους οπλισμού καθώς και στις μικρές διατομές των στύλων. Αντίθετα, η επάρκεια έναντι τέμνουσας που φαίνεται να εμφανίζουν οι στύλοι δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο έλεγχος γίνεται με τις τέμνουσες που προκύπτουν από τον ικανοτικό σχεδιασμό. Τα μικρά όμως ποσοστά διαμήκους 15

16 οπλισμού οδηγούν σε μικρές ροπές αντοχής και ως εκ τούτου σε μικρές ικανοτικές τέμνουσες, ενώ ρόλο παίζει και ο υπολογισμός των αντοχών σε τέμνουσα κατά ΚΑΝΕΠΕ που είναι λιγότερο συντηρητικός από τον ΕΚΟΣ στον έλεγχο αυτόν. Οι δοκοί εμφανίζουν ποσοστά ανεπάρκειας εξίσου υψηλά τόσο σε κάμψη όσο και σε διάτμηση. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά ανεπάρκειας των δοκών του ισογείου και του υπογείου. Όσον αφορά τη διάτμηση, τα μεγάλα ποσοστά ανεπάρκειας στην περίπτωση των ελαστικών αναλύσεων οφείλονται στον ανεπαρκή οπλισμό διάτμησης καθώς και στις μεγάλες ικανοτικές τέμνουσες λόγω και του κατακόρυφου κατανεμημένου φορτίου που ασκείται στις δοκούς. Αντίθετα στην περίπτωση της ανελαστικής ανάλυσης τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς μικρότερα εφόσον ο έλεγχος γίνεται με τις τέμνουσες της ανάλυσης. Οι κόμβοι γενικά δεν εμφανίζεται να αστοχούν σε διαγώνια θλίψη εξαιτίας του ισχυρής αντοχής του σκυροδέματος του πυρήνα του κόμβου (f c =36MPa) και στη χαμηλή τιμή της τέμνουσας που εισάγεται στον κόμβο από τα εκατέρωθεν των πλευρών του κόμβου δομικά στοιχεία λόγω των μικρών καμπτικών τους αντοχών. Αντίθετα ο κόμβοι εμφανίζουν αστοχία σε διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση λόγω αφενός μεν της χαμηλής εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος αφετέρου δε της έλλειψης εγκάρσιου οπλισμού στο σώμα του κόμβου. Τέλος, η μεν χρήση των δυσκαμψιών που δέχεται ο ΕΑΚ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κύριο πρόβλημα του κτιρίου είναι οι καμπτικές αστοχίες, ενώ η χρήση των δυσκαμψιών του ΚΑΝΕΠΕ ότι υπάρχει πρόβλημα πλευρικής αστάθειας (θ>.2). Η χρήση, λοιπόν, αισιόδοξων τιμών για τις δυσκαμψίες μελών υφισταμένων κατασκευών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική σεισμική συμπεριφορά ενός παλιού κτιρίου, μιας και η εμπειρία από σεισμούς του παρελθόντος δείχνει πως η πλειοψηφία τέτοιων κτιρίων αστοχούν κυρίως λόγω μεγάλων μετακινήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ASCE/SEI (23) Seismic Evaluation of Existing Buildings ASCE Standard 31-3, New York. ASCE/SEI (27) Seismic Rehabilitation of Existing Buildings ASCE Standard 41-7, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia. CEN [Comité Européen de Normalisation] Techn. Comm. 25 / SC8 (24) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings (EN : 24), Brussels, May 24. CEN Techn. Comm. 25 / SC8 (25) Eurocode 8: Design provisions of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings (EN1998-3), CEN, Brussels. Computers and Structures Inc. (25) SAP2 Version 1: Linear and Non linear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Berkeley, California. Κάππος, Α.Ι. και Κουρής, Λ.Α. Σ. (26) «Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών», 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη,, τ. Β,

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3 Διερεύνηση της Επιρροής της Μεθόδου Ανάλυσης στην Αποτίμηση και Ενίσχυση Κτιρίου Investigation of the Influence of Analysis Method in the Assessment and Strengthening of a Building Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

29/06/2012. Κεφάλαιο 5: Ανάλυση. Καθηγητής Α.Ι. Κάππος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

29/06/2012. Κεφάλαιο 5: Ανάλυση. Καθηγητής Α.Ι. Κάππος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 29/06/2012 ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Θεσσαλονίκη, 4-7-2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμ. Κεν. Μακεδ. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Α.Ι. Κάππος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Λ.Α. Σ. Κουρής Πολιτικός Μηχανικός-ΜΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ Οι ανάγκες ενίσχυσης υφισταμένου σχολικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος ως συνάρτηση της στάθμης επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ Strengthening needs of an existing R/C school building as a function of

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα Σεισμική Συμπεριφορά Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Σύγκριση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to Eurocodes and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1774 Ο ελληνικός κανονισμός προκατασκευής και συγκρίσεις με τις διατάξεις του EC8, οι οποίες αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αποτίµηση Αντοχής ιώροφης Κατασκευής και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ενίσχυσης Μέσω Ανελαστικών Στατικών Αναλύσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1808 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς και Ενίσχυση Συγκροτήματος επτά Κτιρίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος με

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα