ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Αριθ. Πρωτ.: Φ.Δ. 16/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247τ.Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν (ΦΕΚ 141τ.Α/ ), Ν (ΦΕΚ 66τ.Α/ ) και του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194τ.Α/ ) Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ.α/ ), «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 τ.α/ ), Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 τ.α/ ), Ν. 3065/02 (ΦΕΚ 251 τ.α/ ) και συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 2. Τις Αποφάσεις: 2.1. Υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/88/ (ΦΕΚ 2419/τ. Β / ) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος» Υπ αριθ Φ.Δ. 13/2013 από (ΑΔΑ: ΒΕΖΔΙ-ΝΡΦ) Προϊσταμένου Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., σχετικά με «Έγκριση δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (73.640,10 ), για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος» Υπ αριθ από (ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΙ-ΒΥ1) Προϊσταμένου Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού της υπ αριθ. 13/2013 Διακήρυξης Α.Π.Σ. και η επανάληψή του, χωρίς τροποποίηση των όρων του και χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του. 3. Την 26354/ Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. με Α.Δ.Α: ΒΕΝ3Ι-7ΟΩ. 4. Την κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας ελαστικών για Πυροσβεστικά Αυτοκίνητα προκειμένου αυτά να καλύπτουν συνεχώς και αδιαλείπτως τις επιχειρησιακές αποστολές για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου και την προστασία του δασικού και εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, με κριτήρια κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,10 (εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και δέκα λεπτά) με Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1321 του Ε.Φ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

2 σε ΕΥΡΩ, την και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Α.Π.Σ. οδός Μουρούζη 4, στο ισόγειο. 3. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο, κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Επίσης είναι δυνατόν να κατατίθενται προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αυτές θεωρούνται παραλειπτέες μόνο όταν λαμβάνεται αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής. 4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. (β) Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 και 7 Π.Δ.118/2007 Κ.Π.Δ. (γ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 6. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Ο Διευθυντής Οικονομικών Δημοσθένης Ραγκαβάς Πύραρχος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Ανήκει στην Διακήρυξη 16/2013 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, υποχρεούται να συντάξει την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς αναφορά σ αυτή. Εξάλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο συμμετέχων είναι απολύτως ενήμερος για τους όρους και προϋποθέσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας έχοντος μελετήσει όλα τα στοιχεία της υπ αριθ. 16/2013 Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των τεμαχίων της κάθε διάστασης / τύπου ελαστικών και για όσες διαστάσεις /τύπους ελαστικών επιθυμεί ο προμηθευτής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της Διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ), εκτός από εκείνους που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά. Μη αποδοχή των όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς, συνεπάγεται αρνητική κρίση της προσφοράς και μπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η προσφορά ή και λόγο απόρριψής της, κατά την αξιολόγησή της από την επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά, να αποφύγουν παραπομπές σε γενικούς ή ειδικούς όρους. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Διάσταση τύπος Δ.Φορτίου Δ.Ταχυτ. τεμάχια Τιμη μον. ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 395/85 R 20 off road τρακτερωτά 161 J / 80 R 20 off road τρακτερωτά 152 K R 22.5 off road τρακτερωτά 154/149 G /70 R 15c Ομαλού Δρόμου 104/102 R /80 R 22.5 διευθ. Μικτής χρήσης 156/150 Κ /60 R 18 Μικτής χρήσης 109 Η

4 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5α Β.1.α.ii. του Π.Δ. 118/2007 στην οποία θα αναγράφεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό: (α) τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. (β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση στο σύνολο της, (γ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους της όρους της σχετικής διακήρυξης, (δ) ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του φακέλου της προσφοράς είναι αληθείς, (ε) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. Δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (στ) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό - εκπρόσωπό τους. 2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συμπλήρωση εγγράφων Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού δύναται να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν εντός εύλογου χρόνου τις τυπικές ελλείψεις των νομίμως υποβληθέντων εγγράφων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς τους. Επίσης, δύναται να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου Τρόπος και γλώσσα σύνταξης ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους και τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα. Με ποινή αποκλεισμού από τη συνέχεια του διαγωνισμού, οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή

5 άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του προσφέροντος. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επιπροσθέτως, τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη Φάκελος προσφοράς Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά), που δεν έχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστούς φακέλους εντός του κυρίου φακέλου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς. Εντός του υποφακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ζητούνται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης και η τεχνική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση στοιχείων που ζητούνται και που κατατίθενται σε έντυπη μορφή και νόμιμα υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, συμπεριλαμβάνοντας τις δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/ Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση στοιχείων που ζητούνται και που κατατίθενται σε έντυπη μορφή και νόμιμα υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αιτούμενα της παρούσας Διορθώσεις Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές και προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της

6 προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της, έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΕΣ 5.1. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως, σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν το συνολικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών Σαφήνεια προσφοράς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1.Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή Προμηθειών. Προσφορά η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών οι δύο φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή Προμηθειών όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο και η τεχνική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και συντάσσεται πρακτικό από τα μέλη της επιτροπής προμηθειών περί της αποδοχής ή μη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, απορριφθεί προσφορά, η Επιτροπή Προμηθειών τεκμηριώνει την απόρριψη εντός του παραπάνω πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης, δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού,

7 από την Επιτροπή Προμηθειών, χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών, που έγιναν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών. Στην συνεχεία αποσφραγίζονται, εξετάζονται και αξιολογούνται οι προκριθέντες οικονομικές προσφορές. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι προσφορές εγκρίθηκαν κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και την τεχνική αξιολόγηση, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, και δύνανται να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τον Διευθυντή Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 2 παρ. 1 του παραρτήματος Α, ήτοι: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. Δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 8.1.Γενικές αρχές ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν όρους που έχουν τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης, ακολουθεί οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το προηγούμενο στάδιο. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή Προμηθειών. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Για τη σύγκριση των τιμών θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή κάθε προσφέροντα χωρίς το Φ.Π.Α. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται μεταξύ του Προϊστάμενου Β Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και του ανάδοχου η σύμβαση. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν επιδέχεται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 3. Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει: πριν από την υπογραφή της σύμβασης, πιστοποιητικά ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

8 α. Παραδοθεί η συνολική ποσότητα των ελαστικών. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει με μετρητά από την Επιτροπή Προμηθειών που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός ευλόγου χρόνου από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των ελαστικών, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2013 υπό Κ.Α.Ε 1321 του Ε.Φ Στο ποσό προς καταβολή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Ο Διευθυντής Οικονομικών Δημοσθένης Ραγκαβάς Πύραρχος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Ανήκει στην Διακήρυξη 16/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL 1. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προμήθεια και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/ (Β 589), οικ.47102/2138/ (Β 1410)), καθώς και οι Κανονισμοί UN/ECE R54 & ECE R30 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization). 2.3 Πληροφορίες από το εμπόριο και τη βιομηχανία. 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Tα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους: 3.1 Με βάση τη μορφή του πέλματος Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών διαδρομών regional Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου περιφερειακών διαδρομών regional Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου μικτής χρήσης Οn/Off εργοταξίου Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου μικτής χρήσης Οn/Off εργοταξίου Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) τρακτερωτά RΑDIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου εκτός δρόμου Off road Χωματουργικά Κατηγορία (M+S). Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow) Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο τμήμα Α. 3.2 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου Τύπος «Tube type» (ΤΤ) όταν απαιτείται Τύπος «Tubeless» (TL) όταν δεν απαιτείται. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 Ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων κατασκευαστών πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους. 4.2 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση και η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

10 4.3 Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1). 4.4 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1). 4.5 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας. 4.6 Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος. 4.7 Κάθε ελαστικό του τύπου «Tube type» να συνοδεύεται από ένα (1) προφυλακτήρα αεροθαλάμου (Φασκιά Tire Flap) συνεχούς τύπου, κατάλληλου πλάτους και μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στα αντίστοιχα ελαστικά χωρίς αυτά να κάμπτονται ή να ζαρώνουν. Κάθε προφυλακτήρας να φέρει, μία οπή διόδου της βαλβίδας, η οποία για όλους τους τύπους, πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του προφυλακτήρα. 4.8 Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για τρία (3) έτη ή για χλμ τουλάχιστον (ότι από τα δύο επέλθει πρώτο). 4.9 Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO/TS για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 5.1 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. 5.2 Ενδεικτικό σχέδιο σήμανσης ελαστικού παρατίθεται στο τμήμα Β του παρόντος. 6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω: 6.1 Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο. 6.2 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου. 6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φόρτισης [Load capacity Index (LI)]. 6.4 H ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ταχύτητας [Speed category Symbol (SS)]. 6.5 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος. 6.6 Η ταξινόμηση (M+S) του ελαστικού. 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά: 7.1 Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής απαντώντας στις απαιτήσεις της, παράγραφο προς παράγραφο και ακολουθώντας την ίδια ακριβώς αρίθμηση. Επιπλέον, θα πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή (σελίδα, παράγραφο) στο τεχνικό φυλλάδιο που θα πρέπει απαραιτήτως να κατατεθεί/ούν με την προσφορά ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται επίσης με κάθε λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες εκτροπές στα προσφερόμενα ελαστικά σε σχέση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτή την προδιαγραφή.` 7.2 Βεβαίωση ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών αποτελεί επιλογή Ευρωπαίου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί από τον ίδιο τον Ευρωπαίο κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων.

11 7.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου καταλληλότητας (Ε) για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου Ε.Κ. για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση την οδηγία 2001/43/ΕΚ (σε σχέση με το θόρυβο ελαστικών/οδοστρώματος). 7.5 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO/TS των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών. 7.6 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, των προσφερομένων τύπων ελαστικών, όπου θα φαίνονται το πέλμα κάθε ελαστικού και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών (δομή ελαστικού, δείκτης φορτίου, ταχύτητας, κλπ.). Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να σημειώνονται από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων. 7.7 Τις Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/ Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, εκτός της γλώσσας έκδοσής τους, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 7.9 Δίνεται η δυνατότητα προσφοράς επί μέρους διαστάσεων/τύπων ελαστικών. 8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 8.1 Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων. 8.2 Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής, οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό, κλπ. 9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 9.1 Τα ελαστικά να παραδοθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή, μετά από συνεννόηση του προμηθευτή, της επιτροπής παραλαβής και της διοίκησης των αποθηκών, εντός των αποθηκών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής. 9.2 Η συνολική ποσότητα κάθε διάστασης/τύπου ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 9.3 Χρόνος παράδοσης: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 9.4 Χρόνος παραλαβής: εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών στις αποθήκες του Πυροσβεστικού Σώματος. 9.5 Δίνεται η δυνατότητα τόσο της τμηματικής παράδοσης από τον προμηθευτή, όσο και της τμηματικής παραλαβής από την Υπηρεσία, ανά τύπο και διάσταση ελαστικών. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Επισυνάπτεται πίνακας με τον προσδιορισμό των υπό προμήθεια ελαστικών, τις αντίστοιχες ποσότητες. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Αθήνα Ο Διευθυντής Τεχνικών Απόστολος Σκρέκας Πύραρχος

12 Διάσταση / Τύπος Αεροθάλ αμος Δείκτης Φορτίου Κατηγ. Ταχύτ. Δ/νσης Διαφ/κού Δ/νσης Διαφ/κού Διαφ/κού Μικτής Μικτής Τρακτερωτά διαδρομής διαδρομής TT/TL (LI) (SS) Ο.Δ. Ο.Δ. Α.Δ. Α.Δ. Α.Δ. 395/85 R20 TL 161 J /80 R20 TL 152 K R 22.5 TL 154/149 G /70 R15C TL 104/102 R 315/80 R22.5 TL 156/150 K /60 R18 TL 109 H 8 24

13 ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ OFF-ROAD ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

14 ΤΜΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1:Πλάτος ελαστικού. 2:Αναλογία πλευρικού ύψους προς το πλάτος του ελαστικού. 3:«Ακτινωτή» δομή (Radial). 4:Διάμετρος ζάντας. 5:Δείκτης φορτίου (LI). 6:Δείκτης ταχύτητας (SS). 7:Με ή χωρίς αεροθάλαμο (ΤΤ ή TL). 8: Κατηγορία (M+S). 9:Χώρα προέλευσης. 10:Επωνυμία κατασκευαστή. 11:Δείκτες φθοράς πέλματος. 12:Πληροφορίες ποιότητας ελαστικού. 13: DOT ( Department of Transportation, USA. 14:Κωδικός εργοστασίου παραγωγής κατά DOT. 15:Ημερομηνία παραγωγής. 16:Ονομασία προϊόντος 17:Στοιχεία για μέγιστο φορτίο και πίεση ελαστικού. 18:Ένδειξη της εξωτερικής πλευράς (για ασύμμετρα ελαστικά). 19:Κατασκευαστικά τεχνικά στοιχεία. 20:Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με ECE R30.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Ανήκει στην Διακήρυξη 16/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Γ1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα... Οδός... Τ.Κ.... Πόλη... Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ.... ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας... Δ/νση... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου των Πυροσβεστικών Οχημάτων, σύμφωνα με την υπ αριθ. 16/2013 Διακήρυξή σας και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι (ή μέχρι την επιστροφή της), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. (Σημείωση: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν εκδοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Ο Διευθυντής Οικονομικών Δημοσθένης Ραγκαβάς Πύραρχος

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Ανήκει στην Διακήρυξη 16/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ Αριθμός Σύμβασης:../20 Για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην Αθήνα σήμερα την., ημέρα της εβδομάδας. του έτους 20.. στο Γραφείο του κ.., οδός. Αθήνα, οι υπογραφόμενοι αφενός μεν ο.., ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, ως φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ αριθ. Απόφαση., σχετικά με «Μεταβίβαση» και αφετέρου....οδός.αριθμός Τ.Κ... Τηλ.:. Fax:. Α.Φ.Μ.. ΔΟΥ,, με ΑΔΤ / που εκδόθηκε από το Α.Τ., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ύστερα από επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την σύμφωνα με την υπ αριθ. 16/2013 Δ/ξη Α.Π.Σ., κατακυρώθηκε με την υπ αριθ. Φ.Δ.. από Απόφαση και την υπ αριθ... ανακοίνωση κατακύρωσης, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα.., για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,10 (εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακόσιων σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών) με Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1321 του Ε.Φ Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του παραπάνω είδους, στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και αυτός αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ Η ποσότητα, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η τιμή των υπό προμήθεια ειδών (ανά τύπο και διάσταση) για κάθε προσφερόμενη ομάδα ελαστικών, καθορίζονται ως εξής: ολογράφως ( ). κατασκευής του εργοστασίου., στις παρακάτω τιμές: Τιμή μονάδος: ολογράφως (.. ). Συνολική τιμή με κρατήσεις, προ Φ.Π.Α. για (.) : ολογράφως (. ). Φ.Π.Α...% : ολογράφως (. ). Συνολική τιμή με κρατήσεις και Φ.Π.Α. για (..) τεμάχια: ολογράφως ( ). Η παραπάνω τιμή μονάδος νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών (ανά τύπο και διάσταση) των προσφερόμενων ομάδων ελαστικών, ελεύθερα, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες της Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων

17 κρατήσεων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της υπ αριθ. 16/2013 Δ/ξης και την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση ολόκληρης της ποσότητας του είδους θα γίνει εντός.ολογράφως (.) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εντός των αποθηκών της Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.) Θέση «Ξηρό Πηγάδι»- ΒΙΠΕ Μάνδρα Αττικής Τ.Κ τηλ , με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ). Μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλονται κυρώσεις (άρθρα 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ). Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προς προμήθεια είδους, θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του είδους. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας έκαστης ομάδας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της, μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας της ομάδας, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) από την Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας. Η πληρωμή για τα υπό προμήθεια είδη (τύπος και διάσταση) της ομάδας θα γίνει σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού μας, έτους 2013, υπό ΚΑΕ Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συμβατική αξία θα καταβληθεί αρμοδίως στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις, επί του αντικειμένου τούτου, ισχύουσες διατάξεις. Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθούν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις % και φόρος εισοδήματος %. Η επιβάρυνση των εξόδων τραπέζης θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Β 113/ ). ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των απαιτήσεων του προμηθευτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ αριθ.. από././20.. εγγυητική επιστολή της.. Τράπεζας A.E. Κατάστημα ποσού.. ΕΥΡΩ που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών (ανά τύπο και διάσταση) των προσφερόμενων ομάδων ελαστικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Η παραπάνω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ο

18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 τ.α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/ ) «Κύρωση κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.α/ ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65τ.Α/ ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπου αυτά δεν μεταβάλλονται από τους όρους της Διακήρυξης, των οποίων η προμηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 16/2013 Δ/ξης και της προσφοράς της. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο παρέμειναν στη Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ./Τμήμα 3ο Λογιστικό, για να τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε τρίτο, σαν τριπλόγραφο, πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ... Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Ο Διευθυντής Οικονομικών Δημοσθένης Ραγκαβάς Πύραρχος

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 84/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 12-01-2007 12-01-2007

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 12-01-2007 12-01-2007 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΙ-6ΗΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΙ-6ΗΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 05-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα