ΠΕΙΡΑΜΑ 2. Κρούσεις P 2 !!! - m2 = P1= / m2. Σκοπός του πειράµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑ 2. Κρούσεις P 2 !!! - m2 = P1= / m2. Σκοπός του πειράµατος"

Transcript

1 Σκοπός του πειράµατος ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Κρούσεις Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη των νόµων της διατήρησης της ενέργειας και ορµής ενός συστήµατος. Σχετικές έννοιες, όπως η γραµµική κίνηση, η ταχύτητα, η ελαστική κρούση, η µη ελαστική κρούση, η απώλεια ενέργειας καθώς και η κίνηση του κέντρου µάζας µελετώνται µέσα από το φαινόµενο της κρούσης. Αρχή λειτουργίας του πειράµατος Στο πρώτο µέρος του πειράµατος µελετούνται οι ταχύτητες δύο δροµέων που κινούνται πάνω σε ένα διάδροµο κάτω από συνθήκες πεπιεσµένου αέρα (για ελαχιστοποίηση της τριβής) µετρούνται πριν και µετά την κρούση, για τις περιπτώσεις της ελαστικής και ανελαστικής κρούσης. Στο δεύτερο µέρος του πειράµατος µελετάται το φαινόµενο της ελαστικής κρούσης δυο σωµάτων που κινούνται σε επίπεδο µέσω της εξέτασης των τροχιών των σωµάτων αυτών καθώς και η κίνηση του κέντρου µάζας των δυο σωµάτων. Στοιχεία από τη Θεωρία Στην ελαστική κρούση ανάµεσα σε δύο σώµατα µε µάζες m 1 και m 2, η κινητική ενέργεια και η ορµή του συστήµατος διατηρούνται.: P2 P2 + = + 2m1 2m2 2m1 2m2!!! =! + + P2 P 2 (1) (2) P 1, P 2 είναι οι ορµές των αντιστοίχων σωµάτων πριν από την κρούση και P 1 ', P 2 ' µετά από την κρούση. Στην περίπτωση της κεντρικής ελαστικής κρούσης:! =0 P2 (3)! m1 - m2! 1- m1 / = - m2! = (4) m 1+m2 1+m1 / m2! 2m2! 2! P2 = = (5) m 1+m2 1+m1 / m2 Στην περίπτωση της ανελαστικής κρούσης µόνο η ορµή του συστήµατος διατηρείται. Επιπλέον, οι ταχύτητες µετά από την κρούση είναι ίσες. Εποµένως ισχύουν οι εξισώσεις: 1

2 ! = m 1 m! P 1 P 2 2 (6)! 1! = 1+ m2 m1! 1! P2 = 1+ m1 m2 Για ένα σύστηµα σωµάτων η ολική κινητική ενέργεια είναι το άθροισµα των επιµέρους κινητικών ενεργειών όλων των σωµάτων: K t = K 1 + K 2 +!+ K n (9) Η ολική κινητική ενέργεια του συστήµατος µπορεί να γραφεί και ως: (7) (8) K t = K cm + K a (10) όπου Κ cm είναι η κινητική ενέργεια του κέντρου µάζας του συστήµατος των σωµάτων και K α είναι η ολική κινητική ενέργεια που αντιλαµβάνεται ένας παρατηρητής ο οποίος κινείται µε την ίδια ταχύτητα του κέντρου µάζας (είναι συνδεδεµένος µε το κέντρο µάζας). Αυτή είναι η διαθέσιµη ενέργεια. Όταν το σύστηµα είναι αποµονωµένο τότε K cm είναι σταθερή. Αυτό προκύπτει από διατήξτηση της γραµµικής ορµής. Επίσης αν οι εσωτερικές δυνάµεις του συστήµατος δεν αλλάζουν πριν ή µετά τη σύγκρουση τότε η διαθέσιµη ενέργεια παραµένει ίδια. Στη περίπτωση αυτή η ολική κινητική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή. Πειραµατική διαδικασία Γενικά στοιχεία Η πειραµατική διάταξη του 1 ου µέρους της φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα α. Δέσµη Φωτοκυττάρου Φωτοκύτταρο L2 Διάφραγµ α δροµέα Δροµέας 2 Μάζα: m 2 Φωτοκύτταρο L 1 Δροµέας 1 Μάζα: m 1 3 θέσεις σταθεροποίησης Συσκευή έναρξης Χρονόµετρο 2 Συσκευή παραγωγής πιεσµένου αέρα

3 Πριν αρχίσετε τις µετρήσεις να καθαρίσετε µε οινόπνευµα (µε ένα ρούχο) τόσο τη διαδροµή όσο και τους δυο δροµείς. Ελέγξετε και ρυθµίσετε το οριζόντιο της διαδροµής µε την αεροστάθµη και τα ρυθµιζόµενα ποδαράκια στήριξης της διαδροµής. Η συσκευή έναρξης βοηθά στο να ξεκινήσει ο δροµέας. Οι διάφορες (3) θέσεις σταθεροποίησης αντιστοιχούν σε καθορισµένες και αναπαράξιµες, αρχικές ενέργειες. Επειδή η ενέργεια του ελατηρίου έναρξης και η αρχική ορµή του συγκρουόµενου δροµέα δεν συνδέονται γραµµικά, θα πρέπει, στην περίπτωση της σταθερής αρχικής ορµής, η µάζα του συγκρουόµενου δροµέα να κρατηθεί σταθερή. Όταν µεταβάλλεται ο λόγος των µαζών θα πρέπει οι επιπρόσθετες µάζες να τοποθετούνται συµµετρικά στα δυο πλευρά του δροµέα. Ο µετρητής µε τα φωτοκύτταρα θα πρέπει να συνδεθεί όπως φαίνεται στο Σχήµα α. Το φωτοκύτταρο L 1 είναι τοποθετηµένο στην εισδοχή 3 ενώ το L 2 στην εισδοχή 2 του µετρητή. Ο!"!" πολλαπλός διακόπτης στο κέντρο του µετρητή είναι ρυθµισµένος στη θέση 1 3. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο πρώτες οθόνες µετρούν τον χρόνο µετά την κρούση του δροµέα Νο.2 και οι τελευταίες οθόνες µετρούν τους χρόνους πριν και µετά την κρούση του δροµέα Νο.1. Η κάθε µέτρηση αρχίζει όταν το διάφραγµα του δροµέα διακόψει τη δέσµη φωτός στο φωτοκύτταρο και σταµατά όταν η δέσµη επανέλθει. Με αυτό τον τρόπο ο µετρητής µετρά το χρόνο µε τον οποίο το κινούµενο σώµα καλύπτει µια απόσταση που ισούται µε το µήκος του διαφράγµατος, το διαφορικό χρόνο Δt. Για να υπολογίσετε την ταχύτητα του δροµέα χρησιµοποιήστε τον ορισµό την στιγµιαίας ταχύτητας: ΔS u = Δt όπου ΔS : το µήκος του διαφράγµατος και Δt: ο χρόνος µε τον οποίο ο δροµέας καλύπτει το µήκος του διαφράγµατος( διαφορικός χρόνος ) 3

4 Εκτέλεση Προσοχή! Η πειραµατική διάταξη πρέπει να ελεγχθεί από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου πριν την εκτέλεση της άσκησης. 1. Ελαστική Κρούση Να γίνουν οι απαραίτητες µετρήσεις και να υπολογιστούν οι πιο κάτω ποσότητες, θέτοντας το µηχανισµό έναρξης στο τρίτο στάδιο, για διάφορες τιµές του λόγου των µαζών m 1 /m 2. Ορµή πρώτου δροµέα µετά την κρούση, P 1 ', Ορµή δεύτερου δροµέα µετά την κρούση P 2 ' Συνολική ορµή πριν την κρούση Συνολική ορµή µετά την κρούση Έπειτα να κατασκευαστούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. αποτελέσµατα σας. Σχολιάστε τα Για ελαστική κρούση χρησιµοποιείστε τα πιο κάτω εξαρτήµατα στους δροµείς: Δροµέας Νο.2 Σχήµα β Δροµέας Νο.1 Θα πρέπει να υπολογίσετε τις ορµές που αναφέρθηκαν πιο πάνω για διάφορες τιµές του λόγου m 1 /m 2, δηλ. θα µεταβάλλετε τις µάζες m 1 και m 2. Η ορµή του κάθε δροµέα υπολογίζεται από την ταχύτητα του. Για να υπολογίσετε την ταχύτητα ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφηκε στη Πειραµατική διαδικασία -Γενικά Στοιχεία. Όταν µεταβάλλεται ο λόγος των µαζών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι επιπρόσθετες µάζες να τοποθετούνται συµµετρικά στα 2 πλευρά του δροµέα. 4

5 Να παρθούν 5 διαφορετικοί λόγοι µαζών που προκύπτουν µε προσθήκη βαρών µόνο επάνω στον αρχικά ακίνητο δροµέα. Για κάθε λόγο µάζας m 1 /m 2, να διεξαχθούν και να καταγραφούν 10 µετρήσεις και να ληφθεί ο µέσος όρος και το αντίστοιχο σφάλµα για την περαιτέρω επεξεργασία. Οι τρεις γραφικές παραστάσεις να τοποθετηθούν στους ίδιους άξονες. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, θέσατε ως θέση έναρξης το τρίτο στάδιο και όχι για παράδειγµα το πρώτο στάδιο; Σε ποιο δροµέα τοποθετήσατε τις διάφορες µάζες και γιατί; 2. Να επαναληφθούν τα πιο πάνω και για ανελαστική κρούση. Για ανελαστική κρούση χρησιµοποιείστε τα πιο κάτω εξαρτήµατα στους δροµείς: Δροµέας Νο.2 Δροµέας Νο.1 Σχήµα 6γ Στην ανελαστική κρούση, µετά τη σύγκρουση οι δύο δροµείς θα είναι ενωµένοι. Έτσι τα t 1 ' = t 2 ' 3. Από τις ίδιες µετρήσεις να γίνει η γραφική παράσταση των κινητικών ενεργειών των δροµέων µετά από την κρούση, καθώς και της συνολικής τους ενέργειας, πάλι ως συνάρτηση του λόγου των µαζών των δροµέων. Τι συµπεραίνετε για τα δυο είδη κρούσεων που µελετήσατε; Πως συµπεριφέρεται η συνολική ενέργεια και ορµή που χαρακτηρίζουν το σύστηµα; Δεύτερο Μέρος της άσκησης - Κρούση σε δυο διαστάσεις Πειραµατική διαδικασία Η συσκευή χρονικών σπινθηρισµών στο πείραµα αυτό παράγει αρκετά µεγάλη τάση και πρέπει να είστε προσεκτικοί µε τον τρόπο λειτουργία της. Μη αγγίζετε οποιοδήποτε µεταλικό τµήµα των δίσκων και µη βάζετε τα χέρια σας επάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τα πλαστικά εξαρτήµατα των δίσκων για να µετακινήσετε τους δίσκους. Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη διάταξη για να πάρετε µετρήσεις θα πρέπει να την απενοργοποιείτε. 5

6 Γενικά στοιχεία Η πειραµατική διάταξη της άσκησης αυτής αποτελείται από δυο δίσκους οι οποίοι µπορούν να αιωρούνται µε τη βοήθεια πεπιεσµένου αέρα πάνω από λείο τραπέζι το οποίο είναι καλυµένο µε ένα φύλο χαρτιού. Οι κινήσεις των δίσκων και οι τροχιές του καταγράφονται στο χαρτί µε τη βοήθεια ηλεκτρικών σπινθήρων οι οποίο δηµιουργούνται µεταξύ της κάτω επιφάνειας των δίσκων και του τραπεζιού µέσω ενός φύλου carbon. Με το τρόπο αυτό ο σπινθήρας διαπερνά το χαρτί και το carbon αφήνοντας ένα µικρό ίχνος στη κάτω επιφάνεια του χαρτιού. Το στρώµα του πεπιεσµένου αέρα πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε δίσκος διοχετεύεται από µια αεραντλία µέσω ενός λεπτού εύκαµπτου σωλήνα. Σαν αποτέλεσµα οι τριβές µεταξύ δίσκου και τραπεζιού ελαχιστοποιούνται. Η διάταξη φαίνεται στο Σχήµα γ Στρώµα αέρα Αέρας Ηλεκτρόδιο σπινθηρισµών Φύλο Carbon Χαρτί Δίσκος Τραπέζι Σχήµα γ Εξοικίωση µε το τραπέζι σπινθηρισµών Τοποθετήστε ένα µεγάλο φύλο χαρτιού πάνω από το φύλο carbon το οποίο ήδη βρίσκεται στο τραπέζι (διαστάσεις περίπου 60cm x 60cm). Τοποθετήστε τους δίσκους πάνω στο τραπέζι. Οι δίσκοι θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε την αεραντλία µέσω των σωλήνων αέρα. Βάλτε σε λειτουργία την αεραντλία και παρατηρήστε ότι οι δίσκοι µετακινούνται πάνω στο τραπέζι. Ελέγξετε και ρυθµίσετε το οριζόντιο του τραπεζιού. Τοποθετήστε το δίσκο στο κέντρο του τραπεζιού και παρατήρηστε κατά πόσο µετακινήται δεξιά ή αριστερά. Ενεργοποιήστε τη συσκευή παραγωγής σπινθήρων και θέστε το διακόπτη του ρυθµού παραγωγής στα 10Hz. Αυτό σηµαίνει ότι 10 σπινθήρες θα παράγονται ανά 1 sec. Χρησιµοποιήστε ένα πλαστικό ή ξύλινο χάρακα για να δώσετε κάποια κίνηση στους δίσκους. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε τα χέρια σας. Όταν οι δίσκοι αρχίζουν να κινούνται πατήστε το διακόπτη παραγωγής σπινθήρων. Θα ακούσετε κάποιο ήχο καθώς παράγονται οι σπινθήρες. Φυσικά καθώς κινούνται οι δίσκοι δεν παρατηρήτε οτιδήποτε πάνω στο χαρτί. Διακόψετε τη λειτουργία της γεννήτριας σπινθήρων και γυρίστε το φύλο του χαρτιού ανάποδα για να δείτε τα ίχνη τα οποία έχουν καταγραφεί από τους σπινθήρες όταν οι δίσκοι κινούνται 6

7 στο τραπέζι. Τα ίχνη αυτά δείχνουν τις τροχιές των δίσκων. Όταν η ταχύτητα των δίσκων είναι µεγάλη τότε και τα ίχνη απέχουν µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους. Εξασκηθείτε µε τις κρούσεις πριν πατήσετε το διακόπτη ενεργοποίησης σπινθήρων και προσέξετε ώστε κανένας από την οµάδα δεν έχει τα χέρια του στο τραπέζι. Πάντοτε µετακινείτε τους δίσκους χρησιµοποιώντας τη πλαστική λαβή ή κάποιο µονωτικό χάρακα (ξύλινο ή πλαστικό). Εκτέλεση Γράψτε στο τετράδιο των εργαστηρίων σας τη µάζα κάθε δίσκου αφού τους ζυγίσετε στη ζυγαριά του εργαστηρίου. Δώστε κάποια ετικέτα σε κάθε δίσκο. Χρησιµοποιήστε την ετικέτα αυτή για να ξεχωρήσετε αργότερα και τις τροχιές τους. 1. Ελαστική Κρούση µεταξύ κινούµενου και ακίνητου δίσκου Θα φέρετε σε σύγκρουση ένα κινούµενο δίσκο µε τον άλλο δίσκο ο οποίος είναι ακίνητος. Με τη γεννήτρια σπινθήρων κλειστή εξασκηθήτε µε το πως να κάνετε µια τέτοια κρούση. Τοποθετήστε τον ένα δίσκο στο κέντρο του τραπεζιού ώστε να παραµένει σχεδόν ακίνητος όταν τον αφήνετε ελεύθερο. Πιάστε το δεύτερο δίσκο από τη πλαστική λαβή και προσπαθήστε να τον σπρώξετε προς τον ακίνητο δίσκο. Προσπαθήτε να αναπαράξετε µια κρούση κατά την οποία οι δυο δίσκοι κινούνται µε περίπου την ίδια ταχύτητα µετά την κρούση. Αν προσπαθήσετε να συγκρούσετε τους δυο δίσκους µετωπικά τότε ουσιαστικά ο δίσκος που αρχικά κινήται θα σταµατήσει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια συσσώρευση ιχνών σπινθήρων στη θέση που σταµατά ο δίσκος και είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσετε µε ακρίβεια τη τελική του ταχύτητα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να στοχεύσετε µε τέτοιο τρόπο ώστε το κέντρο του κινούµενου δίσκου χτυπά κάποιο σηµείο της περιφέρειας του ακίνητου δίσκου. Μια τεχνική που συνήθως εφαρµόζεται στο µπιλιάρδο όπως φαίνεται στο Σχήµα δ µπάλα παρακάτω. Σχήµα δ: Μη κεντρική κρούση δύο σωµάτων (περίπτωση µπιλιάρδου) Όταν θεωρήσετε ότι έχετε εξοικιωθεί µε το τρόπο που θα κάνετε τη κρούση θέσετε σε λειτουργία τη γεννήτρια σπινθήρων και το διακόπτη στα 10Hz. Πατήστε το διακόπτη για δηµιουργία σπινθήρων και θέσετε σε κίνηση το δίσκο για να δηµιουργήσετε τη κρούση όπως εξασκηθήκατε. Σταµατήστε να πατάτε το διακόπτη σπινθήρων τη στιγµή που οι δίσκοι χτυπούν στα άκρα του τραπεζιού. 7

8 Σχήµα ε: Κάτοψη µη κεντρικής κρούσης κινούµενου δίσκου µε ακίνητο δίσκο Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια σπινθήρων και κοιτάξετε τη κάτω επιφάνεια του χαρτιού. Σηµειώστε αµέσως ποια τροχιά αντιστοιχεί στο κάθε δίσκο. Θυµηθείτε ότι οι τροχιές είναι τώρα ανάποδα καθώς κοιτάτε το κάτω µέρος του χαρτιού. Αν δεν υπάρχουν ίχνη πάνω στο χαρτί τότε δοκιµάστε και πάλι ή αν αποτύχετε πάρτε ένα νέο φύλο χαρτιού και ξαναδοκιµάστε. 2. Ελαστική κρούση µεταξύ δυο κινούµενων δίσκων Αυτή η άσκηση είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκη. Θα πρέπει να κάνετε µια κρούση µεταξύ δυο κινούµενων δίσκων. Και πάλι εξασκηθήτε για το πως θα κάνετε τη κρούση αυτή. Ο στόχος και πάλι είναι να έχετε τους δυο δίσκους να κινούνται µε την ίδια περίπου ταχύτητα µετά τη κρούση. Αν ένας από τους δυο δίσκους έχει αρκετά µικρή ταχύτητα τότε τα ίχνη της τροχιάς του θα είναι πολύ κοντά µεταξύ τους και θα είναι πολύ δύσκολο να τα µετρήσετε. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση όταν εξοικιωθείτε µε την κρούση, θέστε σε λειτουργία τη γεννήτρια σπινθήρων, θέστε σε κίνηση τους δυο δίσκους και πατήστε το διακόπτη για την παραγωγή των σπινθήρων. Αφού απενεργοποιήσετε τη γεννήτρια, εξατάστε το κάτω επιφάνεια του χαρτιού και σηµειώστε τις τροχιές των δυο δίσκων. 3. Πλαστική κρούση µεταξύ δυο κινούµενων δίσκων Υπάρχουν δυο ταινίες Velcro οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν στη περιφέρεια των δυο δίσκων. Με τη χρήση των ταινιών αυτών οι δυο δίσκοι τα παραµείνουν ενωµένοι µετά τη σύγκρουση έχοντας έτσι µια πλαστική κρούση. Προσέξετε όταν βάλετε το Velcro να µην ακουµπά πάνω στο τραπέζι δηµιουργόντας τριβές. Επαναλάβετε την άσκηση 2. Εξασκηθείτε και πάλι µε τη κρούση που θέλετε να εξετάσετε και προσέξετε ώστε οι δίσκοι µετά τη κρούση δεν περιστρέφονται καθώς κινούνται µαζί. Αν συµβεί αυτό θα είναι πολυ δύσκολο να βρείτε τα σηµεία της τροχιάς µια και αυτή θα είναι σπειροειδής. Ανάλυση Από τα ίχνη των τροχιών υπολογήστε την ταχύτητα κάθε δίσκου πριν και µετά τη σύγκρουση. Για να το κάνετε αυτό, µετρήστε την απόσταση που καλύπτεται από αρκετά σηµεία και 8

9 διαιρέστε µε τον αριθµό των ιχνών και το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο διαδοχικών σηµείων (αυτό εξαρτάται από τη συχνότητα παραγωγής σπινθήρων που έχετε θέσει). Όταν διαλέγεται σηµεία για την ανάλυσή σας δεν θα πρέπει να πάρετε σηµεία τα οποία βρίσκονται στην αρχή της κίνησης. Εξηγήστε γιατί κατά τη γνώµη σας τα σηµεία αυτά είναι καλό να αποκλειστούν. Ανάλυση της ενέργειας Και για τις δυο ασκήσεις χρησιµοποιήστε τις τιµές της ταχύτητας που έχετε µετρήσει και υπολογήστε την ολική κινητική ενέργεια πριν και µετά τις κρούσεις και τη ποσοστιαία διαφορά τους. Ανάλυση της ορµής Χρησιµοποιώντας τις τιµές µάζας των δυο δίσκων και τις ταχύτητες που έχετε καταγράψει υπολογήστε το µέτρο της ορµής των δυο δίσκων. Γράψτε σε ένα πίνακα (διαφορετικό για κάθε άσκηση) τα αποτελέσµατά σας. Σηµειώστε τη διεύθυνση κίνησης του κινούµενου δίσκου στη 1 η άσκηση προσδιορίστε την ορµή του. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να επιλέξετε µια διεύθυνση για τον x-άξονα. Είναι προτιµιτέο να επιλέξετε τη διεύθυνση κίνησης του δίσκου που αρχικά ήταν ακίνητος. Οι κατευθύνσεις της ορµής του άλλου δίσκου πριν και µετά την σύγκρουση µπορούν να µετρηθούν µε µοιρογνωµόνιο. Θα πρέπει να καταγράψετε στο πίνακα τις κατευθύνσεις των διανυσµάτων της αρχικής και τελικής ορµής καθώς και το µέτρο της τελικής ορµής του δίσκου που κινείται κατά µήκος του x-άξονα. Η ίδια ανάλυση θα πρέπει να επαναληφθεί και για τη 2 η άσκηση. Στη περίπτωση αυτή είναι προτιµητέο να επιλέξετε το x-άξονα να συµπίπτει µε τη γραµµή που ενώνει τα κέντρα των δυο δίσκων κατά τη στιγµή της σύγκρουσής τους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα Μετά Πριν Δίσκος Α Δίσκος Β Ξεκινώντας µε τις ορµές από την άσκηση 1 σχεδιάστε το διάγραµµα διανυσµάτων για την αρχική και τελική ορµή. Η αρχική ορµή είναι απλή (είναι η ορµή του κινούµενου δίσκου). Η τελική ορµή είναι το διανυσµατικό άθροισµα των ορµών των δυο δίσκων. Κάνετε το διάγραµµα για τη διανυσµατική πρόσθεση και συγκρίνετε το µέτρο και διεύθυνση του διανύσµατος του αθροίσµατος µε την αρχική ορµή (χρησιµοποιήστε κατάλληλη κλίµακα ώστε να φαίνεται η σύγκριση των δυο διανυσµάτων της ολικής ορµής). 9

10 Κάνετε το ίδιο για την περίπτωση της κρούσης των δυο κινούµενων δίσκων. Εδώ θα πρέπει να κάνετε το διανυσµατικό άθροισµα πριν και µετά τη σύγκρουση. Συγκρίνετε και πάλι τα δυο διανυσµατικά αθροίσµατα ως προς το µέτρο και τις διευθύνσεις τους. Εύρεση κέντρου µάζας Στο χαρτί που έχετε προσδιορίστε ποιά σηµεία αντιστοιχούν στις θέσεις των δυο δίσκων την ίδια χρονική στιγµή. Συνδέστε τα ζεύγη των σηµείων αυτών µε ευθύγραµµα τµήµατα. Πρέπει να υπάρχουν αρκετά τέτοια ζεύγη πριν και µετά τη σύγκρουση. Το κέντρο µάζας των δυο δίσκων βρίσκεται πάνω σε αυτό το ευθύγραµµο τµήµα. Αν η ολική απόσταση µεταξύ των δυο δίσκων είναι L τότε το κέντρο µάζας βρίσκεται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα και σε απόσταση m L cm = 2 L από το δίσκο 1. Το κέντρο µάζας θα είναι πάντοτε πιο κοντά στο δίσκο µε τη m 1 + m 2 µεγαλύτερη µάζα. Αν οι δίσκοι έχουν την ίδια µάζα τότε το κέντρο µάζας θα βρίσκεται στο µέσο του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τα κέντρα τους. Προσδιορίστε τη ταχύτητα του κέντρου µάζας πριν και µετά τη σύγκρουση προσδιορίζοντας τη θέση του για αρκετά σηµεία και µετρώντας πόση είναι η µετατόπισή του σε κάποιο γνωστό χρονικό διάστηµα. Ανάλυση των συνιστωσών των ορµών Αναλύστε κάθε ορµή στις δυο ασκήσεις σε x και y συνιστώσες σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων που έχετε διαλέξει. Συγκρίνετε τις συνιστώσες της ολικής ορµής πριν τη σύγκρουση µε αυτές της συνολικής ορµής µετά τη σύγκρουση. Ελέξετε τα αποτελέσµατά σας για διατήρηση της κινητικής ενέργειας και διατήρηση ορµής. Ποια από τα δυο µεγέθη νοµίζετε ότι διατηρούνται και είναι περισσότερο σχετικά µε τη πειραµατική σας διάταξη. Εξηγήστε. Ερωτήσεις 1. Παρατηρήσατε διατήρηση ορµής και ενέργειας στις ελαστικές συγκρούσεις σας; Για να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια είναι η κύρια ή οι κύριες πηγές σφάλµατος στις µετρήσεις σας και να χρησιµοιήσετε στατιστική ανάλυση για να αποφασίσετε αν οι αρχικές και τελικές ορµές και ενέργειες συµφωνούν. Μέσα σε πόσες τυπικές αποκλίσεις θα µπορούσατε να πείτε ότι έχετε διατήρηση ορµής και κινητικής ενέργειας; 2. Παρατηρήτε διατήρηση της ορµής και ενέργειας στην πλαστική κρούση; 3. Περιγράψτε τη κίνηση του κέντρου µάζας πριν και µετά τη σύγκρουση. Πως αλλάζει η ταχύτητα πριν και µετά τη σύγκρουση; 4. Αναφέρετε όλες τις πιθανές πηγές συστηµατικού και τυχαίου σφάλµατος που δεν λάβατε υπόψη στον υπολογισµό του σφάλµατος. Εξηγήστε κατά πόσο τα σφάλµατα αυτά περιορίζουν την ικανότητά σας να παρατηρήσετε διατήρηση ορµής, ενέργειας ή και των δυο µεγεθών. 5. Αν υποθέσουµε ότι η γεννήτρια σπινθήρων δεν βρίσκονταν στα 10Hz αλλά στα 20Hz πως θα επιρέαζε αυτό την ικανότητά σας να παρατηρήσετε διατήρηση ενέργειας και διατήρηση ορµής; 10

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 6. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

ΠΕΙΡΑΜΑ 6. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας ΠΕΙΡΑΜΑ 6 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας Σκοπός του πειράµατος Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη του Νόµου διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας ενός συστήµατος µέσα από τη µετατροπή της Δυναµικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φυσική Α Λυκείου: ραστηριότητες, Μέρος Α Συγγραφή: Γεώργιος Αρχοντής Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΪΟΥ 2014 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα