ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών Μετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών Μετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων»"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Αρ. διακήρυξης 6763/06 Ηµερ ΜΕΤΡΟ 1.2 : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών Μετάφραση και Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 65% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και 35% από Εθνικούς Πόρους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΟΤ Α.Ε. 1-41

2 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η αποστολή του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Παριφερειακής Ανάπτυξης) συνίσταται στα εξής: - συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επιπέδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών - συµβολή στην διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 4 Συντοµογραφίες - γενικά 5 Συντοµογραφίες Έργου 5 Ορισµοί διακήρυξης. 6 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 7 A.1 Σκοπός και Στόχοι Έργου 7 A.2 Περιβάλλον Έργου 8 A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛΟΤ 8 A Σύσταση και Αρµοδιότητες 8 A ραστηριότητες Τυποποίησης 8 A Οργανωτική οµή και Στελέχωση 9 A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 11 A Τυποποίηση : Επιχειρησιακές Λειτουργίες & ιαδικασίες Μετάφρασης 11 A Υποδοµές Πληροφορικής σχετικές µε την εγκατάσταση της Υποδοµής Μεταφραστικών Υπηρεσιών 12 A.3 Αντικείµενο Έργου 16 A.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 18 A Αρχές Σχεδιασµού του Λογισµικού Μετάφρασης 18 A Συµβατότητα και Οµαλή Ολοκλήρωση 18 A Υποχρεώσεις σχετικά µε τη διαδικασία µετάφρασης 19 A.3.2 Απαιτήσεις λογισµικού µετάφρασης 21 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 23 A.4.1 Φάσεις και Παραδοτέα 23 ΕΛΟΤ Α.Ε. 2-41

3 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A Φάση Α: Μελέτη εφαρµογής και Ανάλυση Απαιτήσεων 24 A Φάση Β: Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού µετάφρασης 25 A Φάση Β1: Εγκατάσταση λογισµικού 25 A Φάση Β2: οκιµές Ελέγχου 26 A Φάση Γ: ηµιουργία Βάσης Ορολογίας Προτύπων 27 A Φάση : ηµιουργία Μεταφραστικής Μνήµης 27 A Φάση Ε: Εκπαίδευση χρηστών - Τεκµηρίωση 29 A Φάση ΣΤ: Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας και Πιλοτική Μετάφραση Προτύπων 30 A Φάση Ζ: Μετάφραση Προτύπων 32 A Φάση Η: Αξιολόγηση και Αξιοποίηση αποτελεσµάτων έργου 33 A.4.2 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 35 A.4.3 Οµάδα Έργου / Σχήµα ιοίκησης Έργου 35 A Σχήµα ιοίκησης Έργου. 35 A Υπεύθυνος Έργου 35 A Μέλη Οµάδας Έργου 36 A.4.4 ιασφάλιση Ποιότητας Έργου 37 A.4.5 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου 37 A.4.6 ιαδικασία παραλαβής 38 A Προσωρινή παραλαβή 39 A Οριστική παραλαβή 39 A.4.7 Εγγύηση 39 A.4.8 Συντήρηση τεχνική υποστήριξη 40 A Αναβάθµιση λογισµικού 40 A ιορθωτική συντήρηση λογισµικού 41 ΕΛΟΤ Α.Ε. 3-41

4 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/09/2006 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.) ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων. «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.) Η έδρα του ΕΛΟΤ στην Αθήνα (Αχαρνών 313) Συστήµατα Μεταγλώτισης, Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Λογισµικού & Παροχής Συµβουλών, Προµήθεια Λογισµικού, Υπηρεσίες Μετάφρασης Ταξινόµηση κατά CPV : , , , Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου ενεακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ ( ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ 19% : ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 65% από το ΕΤΠΑ και 35% από Εθνικούς Πόρους. 24 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 25/09/ /10/2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. Η έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε. 20/10/2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. ΕΛΟΤ Α.Ε. 4-41

5 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντοµογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΚΠΣ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΠΑΝ ΕΥ ΕΠΑΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ««Ανταγωνιστικότητα»» Συντοµογραφίες Έργου ΓΗΕΣ ΕΡ ΗΤ ΙΠ ΠΠ Τ ΕΛΟΤ ΕΠΠΕ ΕΣΥ ΟΕ Τ Π ΦΕΚ Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων ιεύθυνση Εργαστηρίων ιεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ιεύθυνση Πιστοποίησης ιεύθυνση Προβολής και Πληροφόρησης ιεύθυνση Τυποποίησης Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Οικονοµική και Εµπορική ιεύθυνση Τµήµα ιοικητικό - Προσωπικού Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ΕΛΟΤ Α.Ε. 5-41

6 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το έργο «ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ιεθνών Προτύπων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισµοί διακήρυξης. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ιακήρυξη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ- ΕΠΠΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Μέση ηµερήσια αξία Έργου Προϋπολογισµός Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατική Τιµή Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου Επιτροπή Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηµατική αµοιβή της Σύµβασης µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΕΛΟΤ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και δ. τη ιακήρυξη. το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης ΕΛΟΤ ΑΕ ΕΛΟΤ ΑΕ ΕΛΟΤ Α.Ε. 6-41

7 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός και Στόχοι Έργου Το έργο αφορά στην ενσωµάτωση στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης Ευρωπαϊκών και ιεθνών προτύπων και τη δηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µε τη χρήση µεταφραστικής µνήµης ή ισοδύναµης τεχνολογίας. Τα πρότυπα που προγραµµατίζονται να εκδοθούν στην Ελληνική, άπτονται κυρίως της εφαρµογής των οδηγιών νέας προσέγγισης (υποχρεωτικός τοµέας), εκπονούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισµών του ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραδοτέων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Προτύπων, η αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής τους λόγω της σηµαντικής οικονοµίας χρόνου που προσφέρει η ηλεκτρονική υποβοήθηση της µεταφραστικής διαδικασίας καθώς και η ασφαλώς εκτιµώµενη µείωση του κόστους παραγωγής τους. Επιπλέον, η γλωσσική υποδοµή που δηµιουργείται µέσω του Έργου θα συµβάλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση των υπηρεσιών πρόσβασης στην προσφερόµενη από το διαδικτυακό τόπο του ΕΛΟΤ πληροφορία, δίνοντας τη δυνατότητα πολυγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας µε σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται µε την υλοποίηση του Έργου είναι: Η σύγκλιση της εθνικής υποδοµής ποιότητας µε την ευρωπαϊκή Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών Η αύξηση των εξαγωγών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών Η ενίσχυση της θέσης της χώρας µας στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ποιότητας σε διεθνές επίπεδο Η προστασία του καταναλωτή ΕΛΟΤ Α.Ε. 7-41

8 A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛΟΤ A Σύσταση και Αρµοδιότητες O Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε µε τον Νόµο 372/76 (ΦΕΚ 166/Α/ ) ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούµενο από το Κράτος και εποπτευόµενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Από τις 25 Ιουνίου 1997 λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία, µε βάση το Νόµο 2414/96 και σύµφωνα µε το Π 155/97(ΦΕΚ 131/Α/ ). Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο, σκοπός του ΕΛΟΤ είναι «η µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρµογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτήν». Αρµοδιότητες του Οργανισµού είναι η εκπόνηση και διάδοση των προτύπων, η απονοµή σηµάτων συµµόρφωσης ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης ποιότητας, η πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών και η παροχή κάθε µορφής υπηρεσίας πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του καθώς και η λειτουργία του κέντρου Πληροφόρησης για πρότυπα και τεχνικούς κανονισµούς. Ο ΕΛΟΤ, µοναδικός Εθνικός Φορέας Τυποποίησης, εκπροσωπεί την Ελλάδα και είναι µέλος στους εξής Οργανισµούς Τυποποίησης: ιεθνής Οργανισµό Τυποποίησης (ISO), ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), ιεθνές ίκτυο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας (IQNET), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τις Τεχνικές Εγκρίσεις (EOTA), Επιπλέον ο ΕΛΟΤ είναι επίσης το µόνο ελληνικό µέλος: των Συµφωνιών Πιστοποίησης της CENELEC (συµφωνίες CCA, HAR και ENEC) της Συµφωνίας Πιστοποίησης της IEC (σχήµα IECEE-CB) της Επιτροπής Εργαστηρίων οκιµών (CTL) για ηλεκτρολογικά εργαστήρια της Οµάδας κοινοποιηµένων φορέων (NB-toys) για το εργαστήριο παιχνιδιών. Η βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ διαθέτει τα πρότυπα που εκδίδονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης (ISO, IEC, CEN, CENELEC) καθώς και από τους εθνικούς Οργανισµούς Τυποποίησης (DIN, AFNOR, ANSI, BSI κλπ.) για τους οποίους ο ΕΛΟΤ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. A ραστηριότητες Τυποποίησης O ΕΛΟΤ A.E. ξεκίνησε το 1977 τη λειτουργία του ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης στην Ελλάδα αρµόδιος για την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρµογή της τυποποίησης και των συναφών µε αυτήν ή και των παραγώγων αυτής δραστηριοτήτων. ΕΛΟΤ Α.Ε. 8-41

9 Η τυποποίηση αφορά την εκπόνηση και τη διάθεση προτύπων στους ενδιαφερόµενους (επιχειρήσεις, ιδιώτες, οργανισµούς, φορείς του δηµοσίου κ.τ.λ). Ως µοναδικός και επίσηµος φορέας τυποποίησης της χώρας, µε εξαίρεση µέχρι σήµερα τον τοµέα των γεωργικών προϊόντων, µετέχει στις διαδικασίες των Ευρωπαϊκών και ιεθνών Οργανισµών Τυποποίησης CEN, CENELEC, ETSI, ISO και IEC. Η διαδικασία εκπόνησης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων σε εθνικό επίπεδο βασίζεται σε ορισµένες απαράβατες αρχές, οι οποίες καθορίζονται στην πολιτική της Νέας Προσέγγισης. Αυτές είναι: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα στα οποία αναφέρονται οι Κοινοτικές Οδηγίες είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα κράτη µέλη και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για να έχουν νοµική ισχύ σε κάθε Κράτος µέλος της ΕΕ πρέπει να υιοθετούνται ως Εθνικά Πρότυπα από τους Εθνικούς Οργανισµούς Τυποποίησης. Οι Εθνικοί Οργανισµοί Τυποποίησης έχουν την ευθύνη της απόσυρσης υπαρχόντων Εθνικών Προτύπων, τα οποία δεν είναι απολύτως σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Η διαδικασία εκπόνησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προτύπων βασίζεται στην ισότιµη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών (επιχειρήσεων, καταναλωτών, κράτους, κοινωνικών εταίρων, κλπ.) και στις συναινετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. A Οργανωτική οµή και Στελέχωση Για την επίτευξη των στόχων του, ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει τις δραστηριότητές του έχοντας την ακόλουθη οργανωτική δοµή σε ιευθύνσεις: Τυποποίησης, Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, Προβολής και Πληροφόρησης, Οικονοµικής και Εµπορικής. Ο ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των ιευθύνσεων και των τεσσάρων ανεξάρτητων Τµηµάτων: Γραµµατεία ιοίκησης, Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, ιοικητικού Προσωπικού, και Γραφείου Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, το οποίο υποστηρίζει µηχανογραφικά τον ΕΛΟΤ και τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης. Τα στελέχη των ιευθύνσεων Τυποποίησης που θα εµπλακούν στο έργο και θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της νέας µεταφραστικής υποδοµής του ΕΛΟΤ είναι: Πίνακας Προσωπικού /σεων Τυποποίησης Κατηγορίες ΠΕ ΤΕ Ε ΥΕ Στελέχη ιευθύνσεων Τυποποίησης Στη συνέχεια παρουσιάζεται διαγραµµατικά η οργανωτική διάρθρωση του ΕΛΟΤ. ΕΛΟΤ Α.Ε. 9-41

10 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛ.Ο.Τ. (σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο) ιοικ. Συµβ ιευθύνων Σύµβουλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΟΚΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Οργανωτική διάρθρωση του ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ Α.Ε

11 A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση A Τυποποίηση : Επιχειρησιακές Λειτουργίες & ιαδικασίες Μετάφρασης Ο ΕΛΟΤ συµµετέχει, µε εξαίρεση την τυποποίηση στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων, ως ο µοναδικός εκπρόσωπος της χώρας, στα όργανα και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής και ιεθνούς Τυποποίησης, ως µέλος των ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισµών (CEN, CENELEC, ETSI, ΕΟΤΑ, ISO & IEC). Η τυποποίηση πραγµατοποιείται µέσω δύο διευθύνσεων του Οργανισµού, της ιεύθυνσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ( ΗΤ) και της ιεύθυνσης Τυποποίησης ( Τ). Η ιεύθυνση Τυποποίησης έχει ως κύρια δραστηριότητα την εκπόνηση Προτύπων των επιτροπών CEN και ISO και η ΗΤ την εκπόνηση Προτύπων στους τοµείς της Ηλεκτροτεχνίας και των Τηλεπικοινωνιών Η δραστηριότητα τυποποίησης συνίσταται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: - Στην εκπόνηση ελληνικών προτύπων τα οποία είτε είναι αµιγώς Ελληνικά είτε βασίζονται σε ιεθνή πρότυπα ή είναι ταυτόσηµα µε Ευρωπαϊκά Πρότυπα τα οποία υιοθετούνται και εκδίδονται ως ελληνικά µε βάση σχετικούς κανονισµούς των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης. - Στη µελέτη, το σχολιασµό και την ψηφοφορία των σχεδίων Ευρωπαϊκών και ιεθνών προτύπων καθώς και στη συµµετοχή εθνικών αντιπροσωπειών στις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών και ιεθνών Τεχνικών Επιτροπών και Οργάνων των Οργανισµών Τυποποίησης CEN, CENELEC, ETSI, ISO & IEC. Η δραστηριότητα της Τυποποίησης στηρίζεται στη λειτουργία 150 Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ), που λειτουργούν στον Οργανισµό, οι εκπρόσωποι των οποίων µετέχουν ενεργά στην εκπόνηση και ψήφιση των προτύπων στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Τα µέλη των Τεχνικών Επιτροπών είναι εµπειρογνώµονες εκπρόσωποι σχετικών µε το αντικείµενο φορέων (π.χ. ηµόσια ιοίκηση, κλαδικοί φορείς, πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα, κοινωνικοί εταίροι κ.τ.λ.), οι οποίοι επεξεργάζονται, διαµορφώνουν και προωθούν τις ελληνικές θέσεις, κατά την εκπόνηση των προτύπων. Μέσω του ΕΛΟΤ : α) Ενσωµατώνονται στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης τα πρότυπα που υιοθετούν οι Ευρωπαϊκοί και ιεθνείς Οργανισµοί Τυποποίησης ( περίπου µέχρι σήµερα ) και διατίθενται στους ενδιαφεροµένους (επιχειρήσεις, φορείς, ιδιώτες, κ.τ.λ). β) Μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα τα ευρωπαϊκά πρότυπα (2.800 περίπου µεταφρασµένα µέχρι σήµερα) µε έµφαση σε αυτά που καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών «νέας προσέγγισης», ώστε να ικανοποιούνται κυρίως οι ανάγκες των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας. γ) Εκπονούνται αµιγώς ελληνικά πρότυπα (1.500 έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα), όταν αυτό ζητηθεί από τις εθνικές αρχές, τις παραγωγικές τάξεις και τους κοινωνικούς εταίρους για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που δηµιουργούνται. Η δραστηριότητα αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια σε όλους τους ευρωπαϊκούς/εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, δεδοµένου ότι το βάρος έχει µετατοπιστεί στην εναρµόνιση της εθνικής τυποποίησης µε τα ευρωπαϊκά/διεθνή πρότυπα. δ) Προωθείται και προβάλλεται η Τυποποίηση και τα εξ αυτής προκύπτοντα οφέλη για τις ΕΛΟΤ Α.Ε

12 επιχειρήσεις και την οικονοµία στον Ελλαδικό χώρο. Υφιστάµενη διαδικασία µετάφρασης προτύπων Εφόσον το πρότυπο (Ευρωπαϊκό ή ιεθνές) υιοθετείται ως εθνικό και εφόσον κριθεί σκόπιµο και απαραίτητο για την εθνική οικονοµία, µπορεί να δοθεί σε εξωτερικούς έµπειρους συνεργάτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για µετάφραση. Το µεταφρασµένο κείµενο ανατίθεται για επιµέλεια σε φυσικά πρόσωπα µέλη Τεχνικών Επιτροπών / Οµάδων Εργασίας ή σε Οµάδα Εργασίας αποτελούµενη από στελέχη των /νσεων Τυποποίησης. Με την ανάθεση, παραδίδονται στους µεταφραστές ή/ και επιµελητές το προς µετάφραση κείµενο, η σχετική ορολογία (εάν υπάρχει) και το ισχύον Μοντέλο Εγγράφου ΕΛΟΤ. Το επεξεργασµένο (µεταφρασµένο και επιµεληµένο) πρότυπο και το απορρέον από αυτό γλωσσάρι όρων, παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στη Γραµµατεία της αρµόδιας /νσης Τυποποίησης, εντός καθορισµένης προθεσµίας. Ακολουθεί η παραλαβή του κειµένου από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία διεξάγει έλεγχο στα εξής σηµεία: µέτρηση χαρακτήρων κειµένου, επιβεβαίωση τήρησης του Μοντέλου Εγγράφου ΕΛΟΤ, επιβεβαίωση ταύτισης της έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής (µε σύγκριση), σωστή απόδοση µετάφρασης (δειγµατοληπτικά), σωστή επιµέλεια (δειγµατοληπτικά). Σε περίπτωση µη αποδοχής του κειµένου αυτό επιστρέφεται στον υπεύθυνο που είχε ανατεθεί για επεξεργασία (µετάφραση, επιµέλεια) και επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Μετά την παραλαβή, το µεταφρασµένο και επιµεληµένο κείµενο εγκρίνεται ως Ελληνικό Πρότυπο µε την υπογραφή του Φύλλου Έγκρισης Ελληνικού Προτύπου από τον αρµόδιο εποπτεύονταστέλεχος της αρµόδιας διεύθυνσης Τυποποίησης, τον Προϊστάµενο της αρµόδιας διεύθυνσης Τυποποίησης και το /ντα Σύµβουλο. Στη συνέχεια, διενεργείται από τη Γραµµατεία της αρµόδιας /νσης Τυποποίησης η αρχειοθέτηση του Πρωτότυπου Ελληνικού Προτύπου και του Φύλλου Έγκρισής του. Επιπλέον, οι αρµόδιες /νσεις Τυποποίησης ενηµερώνουν την εφαρµογή ιαχείριση Ελληνικών Προτύπων, εισάγοντας στη Βάση εδοµένων Ελληνικών Προτύπων τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για το µεταφρασµένο πρότυπο (ηµεροµηνία έκδοσης, τίτλο, κωδικό ICS, αριθµό σελίδων, σχετικά Ευρωπαϊκά ή ιεθνή πρότυπα, πρότυπα που αντικαθιστά ή τροποποιεί κλπ.). Τέλος, η Γραµµατεία της αρµόδιας /νσης Τυποποίησης αποστέλλει στο Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων το ηλεκτρονικό αντίγραφο του Ελληνικού Προτύπου, προκειµένου αυτό να καταχωρηθεί στη Βάση εδοµένων Ελληνικών Προτύπων και το Φύλλου Έγκρισης Ελληνικού Προτύπου στη /νση Προβολής και Πληροφόρησης, ενώ παράλληλα δηµοσιοποιείται το Ελληνικό Πρότυπο µε την έκδοση σχετικού ελτίου Τύπου. A Υποδοµές Πληροφορικής σχετικές µε την εγκατάσταση της Υποδοµής Μεταφραστικών Υπηρεσιών A Υφιστάµενες Εφαρµογές και Βάσεις εδοµένων Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι εφαρµογές και Βάσεις εδοµένων που χρησιµοποιεί ο ΕΛΟΤ για την εκπόνηση και διαχείριση των Προτύπων. Στοιχεία από τις Β θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο στη διαδικασία εγκατάστασης της υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών (π.χ. στις Φάσεις Γ και, ενότητα Α.4). ΕΛΟΤ Α.Ε

13 Παρουσιάζεται µία συνοπτική περιγραφή για τις εφαρµογές, ποιες διευθύνσεις και ποιο πλήθος χρηστών τις χρησιµοποιούν και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. ΑΑ Ονοµασία Περιγραφή Χρήση Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1 INES 1 Εφαρµογή διαχείρισης ελληνικών Έκδοση: 1.16 προτύπων (life cycle). Client server εφαρµογή. (Internet Network for European Σύνδεση µε Β : Oracle Standardization) 2 Αναζήτηση προτύπων Χρήση από Τ, ΗΤ, ΓΗΕΣ, Βιβλιοθήκη, Τµήµα Πωλήσεων Σύνολο χρηστών: 20 Εφαρµογή αναζήτησης προτύπων στη Β Λειτουργικό: Windows NT 4 Πλατφ. Ανάπτυξης: Visual basic Web εφαρµογή Application server: JRUN Σύνδεση µε Β : Oracle Λειτουργικό: Windows NT 4 Πλατφ. Ανάπτυξης: Java (servlets) Για την υποστήριξη των λειτουργιών µετάφρασης προτύπων του ΕΛΟΤ ενηµερώνονται και συντηρούνται Βάσεις εδοµένων οι οποίες συνδέονται µε τις παραπάνω εφαρµογές. Αναφέρονται οι κυριότερες: ΑΑ Βάση δεδοµένων Περιγραφή 1 Ελληνικών προτύπων INES Περιέχει τα Ελληνικά Πρότυπα και τεχνικούς κανονισµούς, όπως επίσης και στοιχεία ηλεκτρονικών πωλήσεων όπως εγγεγραµµένους χρήστες, πελάτες, παραγγελίες κλπ. Στοιχεία της βάσης είναι διαθέσιµα online σε χρήστες του διαδικτύου. 5 Ηλεκτρονικών προτύπων άλλων οργανισµών Περιέχει δεδοµένα Τυποποίησης άλλων οργανισµών (IEC, CEN, CENELEC, BSI, DIN κτλ.) Είναι διαθέσιµη στους υπαλλήλους του ΕΛΟΤ µέσω εσωτερικής εφαρµογής που τη χειρίζεται. A Υφιστάµενος Εξοπλισµός Πληροφορικής Οι υφιστάµενες εφαρµογές και Βάσεις εδοµένων του ΕΛΟΤ εξυπηρετούνται από τον εξοπλισµό που περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον, ο ΕΛΟΤ πρόκειται να προµηθευτεί νέους εξυπηρετητές εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων (application and database servers) στα πλαίσια του έργου «ΟΠΣ ιαχείρισης ραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ» ο διαγωνισµός του οποίου βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. Επειδή η διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που θα παρασχεθεί στα πλαίσια του έργου «ΟΠΣ ιαχείρισης ραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ» δεν είναι χρονικά διασφαλισµένη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στη Μελέτη Εφαρµογής να καταγράψει, διερευνήσει και αναλύσει τον υφιστάµενο εξοπλισµό ο οποιος θα είναι διαθέσιµος την χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου και να προτείνει τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισµικού µετάφρασης έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάµενη υποδοµή πληροφορικής του ΕΛΟΤ. ΕΛΟΤ Α.Ε

14 Εξυπηρετητές Α/Α NetBIOS Name Λειτουργικό Σύστηµα 1 ELOT-pdc-server Microsoft Windows 2000 SP4 2 ELOT-bdc-server Microsoft Windows 2000 SP4 3 ZEUS Microsoft Windows NT 4.00 Κύριος Ρόλος Primary Domain Controller: Αποτελεί τον κεντρικό υπολογιστή διαχείρισης του δικτύου του ΕΛΟΤ. ιαχειρίζεται τους χρήστες και τα δικαιώµατα τους στο δίκτυο δεδοµένων. Επίσης φιλοξενεί πρότυπα άλλων οργανισµών τυποποίησης. Backup Domain Controller. Επίσης, στον server αυτόν είναι εγκατεστηµένος RDBMS oracle 10g στον οποίο θα αναπτυχθεί η νέα κεντρική βάση δεδοµένων του Οργανισµού. Database & e-sales Server: Φιλοξενεί την εφαρµογή και τις βάσεις δεδοµένων για online sales καθώς και τις βάσεις δεδοµένων INES και πιστοποίησης. Εφόσον στον Elot-bdc-server θα αναπτυχθεί η νέα κεντρική βάση δεδοµένων, ο Zeus µπορεί να αξιοποιηθεί αλλιώς. 4 SOLON FreeBSD 5.1 Web & Mail Server: Εξυπηρετεί τον δικτυακό τόπο του ΕΛΟΤ ( και διαχειρίζεται τα του domain του Οργανισµού 5 SEN-SERVER Microsoft Windows 2000 SP2 6 ACH_PC29 Microsoft Windows 2000 SP4 Database & Application Server: Φιλοξενεί την λογιστική εφαρµογή SEN της εταιρίας SINGULAR. Application Server: Φιλοξενεί την εφαρµογή ELOT_DIP και την εφαρµογή διαχείρισης του λογισµικού antivirus (Mcafee E-policy Orchestrator). 7 PROXY FreeBSD 5.2 Proxy Server: Παρέχει σύνδεση στο internet στους σταθµούς εργασίας του Οργανισµού. 8 BURGER FreeBSD 4.3 Firewall: Προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις τον web-server SOLON και τον database & e-sales server ZEUS. 9 PHILIPPOS SOLARIS 1.1 Print Server: ιαχειρίζεται τις εκτυπώσεις στο Print On Demand σύστηµα του Οργανισµού. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε εξυπηρετητή µε έµφαση στα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την υπολογιστική του ισχύ, την χωρητικότητα και την αξιοπιστία του από πλευράς ασφάλειας των δεδοµένων. Α/Α NetBIOS Name Αριθ. & τύπος επεξεργαστή (-ών) Μέγεθος µνήµης RAM Χωρητικότητα σκληρών δίσκων 1 ELOT-pdc-server 2 2x Intel P4 2.8GHz 2 Gb 500GB RAID5 2 Οι εξυπηρετητές ELOT-pdc-server και ELOT-bdc-server είναι τοποθετηµένοι σε ικρίωµα διαστάσεων 43Θ µ ύψος, 80cm φάρδος, 80cm πλάτος και 4 ράφια 2U.. ΕΛΟΤ Α.Ε

15 2 ELOT-bdc-server 2x Intel P4 2.8GHz 2 Gb 500GB RAID5 3 ZEUS 2x PIII Xeon 500MHz 512 Mb 52Gb RAID5 4 SOLON 2x PIII Xeon 500MHz 512 Mb 52Gb RAID5 5 SEN-SERVER 2x PIII 1GHz 1 Gb 100 Gb 6 ACH_PC29 1x P4 1.8GHz 512 Mb 40Gb 7 PROXY 1x Celeron 700MHz 128 Mb 10 Gb 8 BURGER 1x Celeron 700MHz 128 Mb 10 Gb 9 PHILIPPOS 1x Motorola Mb 40 Gb Για την εξασφάλιση των δεδοµένων σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή άλλης καταστροφής, ο ΕΛΟΤ διαθέτει τις εξής µονάδες λήψης αντιγράφων ασφαλείας στους εξυπηρετητές του: Εξυπηρετητής ELOT-pdc-server ELOT-bdc-server ZEUS SOLON Μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας DAT DDS 4 µε τουλάχιστον 4 GB χωρητικότητα DAT DDS 4 µε τουλάχιστον 4 GB χωρητικότητα HP C1537A SCSI 2 GB Capacity HP C1537A SCSI 2 GB Capacity Για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχουν οι εξυπηρετητές (web site, e-shop) υπάρχουν συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ένα αφιερωµένο στους ZEUS και SOLON και διάφορα άλλα για τους υπόλοιπους εξυπηρετητές) καθώς επίσης και γεννήτρια. Υποδοµή δικτύου δεδοµένων και φωνής Το εσωτερικό δίκτυο του ΕΛΟΤ είναι Ethernet Local Area Network (LAN) το οποίο δεν έχει µόνιµη σύνδεση µε άλλα τοπικά ή ευρείας περιοχής δίκτυα (LAN-WAN) και υποστηρίζει ταχύτητες 100 Mbps. Στο τοπικό δίκτυο συνδέονται οι εξυπηρετητές και οι σταθµοί εργασίας. Στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών 313, χρησιµοποιούνται 5 όροφοι για την κάλυψη των αναγκών. Η καλωδίωση στο κτίριο είναι UTP κατηγορίας 5. Υπάρχουν 5 ενεργά στοιχεία δικτύου ( Cisco switches) µε τα αντίστοιχα πεδία βυσµατικής διαχείρισης (patch panels) για την υλοποίηση σηµείων ενοποίησης δικτύου σε κάθε όροφο. Οι εξυπηρετητές βρίσκονται σε computer room που βρίσκεται στον 3 ο όροφο, όπου και συγκεντρώνονται τα καλώδια δικτύου στον κεντρικό κατανεµητή του ΕΛΟΤ. Σε κάθε όροφο υπάρχουν racks διαστάσεων 1.10x61x65 (2 ος, 4 ος και 5 ος όροφος), 1.60x70x56 (1 ος όροφος) και 2.05x56x71 (3 ος όροφος). Ο ΕΛΟΤ συνδέεται στο Internet µέσω του Ε..Ε.Τ. µε µια γραµµή χωρητικότητας 2048 Kbps (PCM). Στον Οργανισµό έχουν αποδοθεί δύο Class C networks µε πραγµατικές διευθύνσεις IP. Επίσης ο ΕΛΟΤ έχει καταχωρηµένο το domain elot.gr. Επίσης ο Οργανισµός διαθέτει ISDN γραµµή Primary Rate µε 30 ψηφιακές συνδέσεις (B-Channels των 64 Kbps). ΕΛΟΤ Α.Ε

16 A.3 Αντικείµενο Έργου Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού συνίσταται στη δηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µε τη χρήση µεταφραστικής µνήµης ή ισοδύναµης τεχνολογίας (Σχήµα 1) και την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης Ευρωπαϊκών και ιεθνών Προτύπων (περίπου φυσικές σελίδες Α4 αγγλικού κειµένου). είγµα µεταφρασµένων προτύπων φαίνεται στο Παράρτηµα C.5. Η ιαδικασία Μετάφρασης EN GR Παράλληλα Κείµενα EN Κείµενο προς Μετάφραση ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μεταφραστική Β GR Κείµενο Μεταφράσεων Σχήµα 1. Η διαδικασία µετάφρασης Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου λογισµικού µετάφρασης. Θα παρέχονται οι εξής δυνατότητες: δυνατότητα δηµιουργίας πολύγλωσσων γλωσσαρίων από υφιστάµενα γλωσσάρια του ΕΛΟΤ. δυνατότητα δηµιουργίας µεταφραστικών µνηµών από ήδη υφιστάµενες µεταφράσεις µε αντιστοίχηση των µεταφρασµένων κειµένων (ξενόγλωσσο κείµενο πηγής µε µεταφρασµένο κείµενο) για τη χρήση τους ως βάση στο περαιτέρω µεταφραστικό έργο. δυνατότητα άντλησης ορολογίας γλώσσας πηγής/στόχου από µεταφραστικές µνήµες µε σκοπό τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων γλωσσαρίων για τη διατήρηση της οµοιογένειας της ορολογίας στα προς µετάφραση κείµενα µε αυτά που ήδη έχουν µεταφραστεί στο ΕΛΟΤ Α.Ε

17 παρελθόν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης και άντλησης ορολογίας από τα προς µετάφραση κείµενα µε σκοπό την επικύρωση των εγκεκριµένων αποδόσεων για να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της µετάφρασης (µονόγλωσση ορολογία προς µετάφραση), δυνατότητα µετάφρασης νέων κειµένων µε ταυτόχρονη χρήση των µεταφραστικών µνηµών και των γλωσσαρίων, δυνατότητα χρήσης των µεταφραστικών µνηµών και γλωσσαρίων από εσωτερικούς χρήστες (στελέχη του ΕΛΟΤ) ταυτόχρονα, έτσι ώστε ο εµπλουτισµός µνήµης και ορολογίας να γίνεται και να είναι διαθέσιµος σε κάθε έναν από τους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο, δυνατότητα χρήσης των µεταφραστικών µνηµών και γλωσσαρίων ταυτόχρονα από εξωτερικούς συνεργάτες που ασχολούνται µε τη µετάφραση προτύπων. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται για όσο διαρκεί η συνεργασία του ΕΛΟΤ µε τους εξωτερικούς συνεργάτες. β) Τη δηµιουργία Βάσης Ορολογίας Προτύπων. γ) Τη δηµιουργία Μεταφραστικής Μνήµης. δ) Την εκπαίδευση των χρηστών του συστήµατος ε) Τη δοκιµαστική λειτουργία & πιλοτική µετάφραση προτύπων. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας υποχρεούται: να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήµατος και τους χρήστες του ΕΛΟΤ σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη διαθεσιµότητα. να µεταφράσει περίπου 400 πρότυπα πιλοτικά (ή περίπου 8600 επιλέξιµες σελίδες) και να ρυθµίσει και προσαρµόσει το λογισµικό µετάφρασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά την πιλοτική µετάφραση. στ) Τη µετάφραση των υπολοίπων περίπου προτύπων (ή περίπου επιλέξιµων σελίδων) µε τη χρήση της µεταφραστικής υποδοµής και λογισµικού µετάφρασης ζ) Την αξιολόγηση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων έργου ΕΛΟΤ Α.Ε

18 A.3.1 Γενικές Απαιτήσεις A Αρχές Σχεδιασµού του Λογισµικού Μετάφρασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αξιοποιήσει την υφιστάµενη υποδοµή πληροφορικής του ΕΛΟΤ (π.χ. εξυπηρετητές, δίκτυο, κλπ.) χωρίς όµως η υλοποίηση, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του νέου συστήµατος να παρακωλύει την υφιστάµενη λειτουργία της υποδοµής του ΕΛΟΤ τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισµικού (software). Το λογισµικό µετάφρασης που θα εγκατασταθεί θα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα χρησιµοποιεί πρότυπα που θα διασφαλίζουν: Την οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των επιµέρους συστηµάτων της λύσης. Την επεκτασιµότητα του λογισµικού µετάφρασης (ως προς τον αριθµό χρηστών, το πλήθος καταχωρήσεων µνήµης και γλωσσαρίου, προσθήκη νέων δυνατοτήτων, κλπ) χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική του. Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα. Κατά την υλοποίηση του Έργου ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: Της εγκατάστασης του λογισµικού µετάφρασης και υλοποίησης ρυθµίσεων και παραµετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήµατος. Της κατάρτισης και εκτέλεσης δοκιµών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) σε συνεργασία µε το προσωπικό του ΕΛΟΤ. Της παροχής υλικού τεκµηρίωσης για το λογισµικό αλλά και για όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραµετροποίησης έγιναν επ αυτού. Της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης τεχνικών και χρηστών του ΕΛΟΤ σε ότι αντικείµενο αφορά στο λογισµικό του νέου συστήµατος ή άλλο αντικείµενο που ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην προσφορά του. Της παροχής τεχνικής υποστήριξης σύµφωνα µε το πλαίσιο που οριοθετείται. A Συµβατότητα και Οµαλή Ολοκλήρωση Η λύση που θα προταθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη στην τεχνολογική υποδοµή του ΕΛΟΤ όπως και τους γενικότερους επιχειρησιακούς του στόχους που αφορούν στην ενοποίηση τεχνολογιών, υποδοµών, εφαρµογών και δεδοµένων. Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος στην πρότασή του θα πρέπει να περιγράφει και να τεκµηριώνει τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης λύσης και τη µεθοδολογική προσέγγισή του για την ολοκλήρωσή της που εξασφαλίζουν την οµαλή ένταξη του τελικού συστήµατος στο τεχνολογικό περιβάλλον του ΕΛΟΤ, χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες στα υφιστάµενα συστήµατα. εδοµένου του ότι ο υφιστάµενος εξοπλισµός πρόκειται να φιλοξενήσει το νέο λογισµικό, πρέπει να τεκµηριώνεται η συµβατότητα αυτών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκµηριώσει οποιαδήποτε σηµεία της προτεινόµενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις όπως επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο δεσµεύεται να εξοµαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήµατα και παρενέργειες. ΕΛΟΤ Α.Ε

19 A Υποχρεώσεις σχετικά µε τη διαδικασία µετάφρασης Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την υποδοµή και λογισµικό µετάφρασης και θα µεταφράσει συνολικά περίπου πρότυπα (ή περίπου σελίδες) µε τη χρήση αυτής της υποδοµής. Οι απαιτήσεις για τη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραµµα, φάσεις, παραδοτέα, κλπ) περιγράφονται στην ενότητα Α.4. Η υφιστάµενη ορολογία που θα αξιοποιηθεί κατά τη δηµιουργία της βάσης ορολογίας προτύπων από τον ανάδοχο (βλ. ενότητα A.4.1.3) θα οριστικοποιηθεί από στελέχη του ΕΛΟΤ. Τα στελέχη αυτά θα συγκεντρώσουν τη διατιθέµενη ορολογία (αγγλικά ελληνικά σε ηλεκτρονική µορφή) και στη συνέχεια θα την κατηγοριοποιήσουν σε θεµατικές οµάδες, πριν την παραδώσουν στον Ανάδοχο. Οι θεµατικές οµάδες είναι οι ακόλουθες 17: Α/Α Τίτλος Τοµέα (θεµατικής οµάδας) 01 Μετρήσεις, οκιµές, Όργανα και Υλικά 02 Μηχανική Περιβάλλοντος και Ασφαλείας 03 Ενεργειακή Τεχνολογία 04 Ηλεκτροτεχνολογία 05 Επικοινωνίες Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα / Ηλεκτροµαγνητικές Παρεµβολές 06 Τεχνολογία ΗΥ & Ελέγχου 07 Μηχανολογία 08 Μηχανική παραγωγής 09 Μηχανική µεταφορών 10 Κατασκευές 11 Μεταλλουργία 12 Χηµική τεχνολογία, Ξύλο, χαρτί, ίνες, υφάσµατα 13 Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες 14 Επιστήµες Υγείας 15 Τεχνολογία Τροφίµων, Καπνού, Αγροτικές και Ιχθυο-καλλιέργειες 16 Επιστήµες ιοίκησης, ανθρωπιστικές και πολιτισµικές επιστήµες 17 Ηλεκτρικά συστήµατα ισχύος - µετατροπείς / µετασχηµατιστές, θέµατα ασφαλείας και περιβαλλοντικά. Η συγκέντρωση των υφιστάµενων ηλεκτρονικών αρχείων µεταφρασµένων προτύπων (ελληνικά - αγγλικά) κατά τη φάση της δηµιουργίας της µεταφραστικής µνήµης (βλ. ενότητα A.4.1.4) θα γίνει επίσης από στελέχη του ΕΛΟΤ σε συνεργασία µε τον ανάδοχο. Οι πρόσθετοι όροι που θα αντληθούν από τα κείµενα κατά τη φάση της δηµιουργίας µεταφραστικής µνήµης (µε τη χρήση κατάλληλου εργαλείου εξαγωγής ορολογίας από τις µεταφραστικές µνήµες), θα οριστικοποιούνται ΕΛΟΤ Α.Ε

20 και θα εγκρίνονται από τον ΕΛΟΤ, ο οποίος και θα εγκρίνει τα τελικά γλωσσάρια που θα χρησιµοποιηθούν από τους µεταφραστές στις φάσεις της µετάφρασης. Η οριστικοποίηση και έγκριση των όρων που εµφανίζονται κατά τη φάση της µετάφρασης καθώς και η τελική έγκριση της µετάφρασης θα γίνεται από τον ΕΛΟΤ. ΕΛΟΤ Α.Ε

21 A.3.2 Απαιτήσεις λογισµικού µετάφρασης Οι στόχοι του Έργου επιτυγχάνονται µε την εγκατάσταση κατάλληλου λογισµικού υποβοήθησης µετάφρασης, το οποίο θα παρέχει: o υνατότητα δηµιουργίας πολύγλωσσων γλωσσαρίων από υφιστάµενα γλωσσάρια του ΕΛΟΤ. Το λογισµικό που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να αντλήσει το περιεχόµενο των υφιστάµενων γλωσσαρίων του ΕΛΟΤ και να εµπλουτίσει µε αυτό Βάσεις Ορολογίας ανά θεµατική περιοχή, οι οποίες θα µπορούν να ενηµερώνονται µε νέους όρους τους οποίους το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ανιχνεύει στα κείµενα. Περίπου πρωτότυποι όροι είναι διαθέσιµοι από τον ΕΛΟΤ σε ηλεκτρονική µορφή (MS-Access), καθώς και περίπου ακόµη όροι, όχι µοναδικοί, σε µια ακόµη συλλογή του ΕΛΟΤ, επίσης σε ηλεκτρονική µορφή. Ο σχεδιασµός της δοµής των γλωσσαρίων θα γίνει µε βάση τις ανάγκες του ΕΛΟΤ και τις διαθέσιµες πληροφορίες στο υπάρχον υλικό. Ενδεικτικά η δοµή των γλωσσαρίων θα πρέπει να περιλαµβάνει πρότυπα στα οποία συναντάται ο συγκεκριµένος όρος, θεµατική περιοχή στην οποία ανήκει και ορισµός του όρου όπως αυτός δίνεται στα πρότυπα. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των γλωσσαρίων από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα µέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ ή µέσω internet για τους εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και ενηµέρωσης αυτών από τους έχοντας αυτή την άδεια χρήστες, µε τρόπο ώστε ο εµπλουτισµός της ορολογίας να είναι διαθέσιµος σε καθέναν από τους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο. Τα γλωσσάρια αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα και µέσα από κοινές εφαρµογές, όπως π.χ. το περιβάλον Microsoft Office Word. o υνατότητα δηµιουργίας µεταφραστικών µνηµών από υφιστάµενες µεταφράσεις Το λογισµικό που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να αξιοποιήσει τα ήδη µεταφρασµένα κείµενα θα διατεθούν από τον ΕΛΟΤ, για να δηµιουργήσει µεταφραστικές µνήµες ανά θεµατική περιοχή και ζεύγος γλωσσών. Περίπου 3000 µεταφράσεις είναι διαθέσιµες στο αρχείο προτύπων του ΕΛΟΤ σε µορφή κυρίως PDF, ενώ πολλά από αυτά είναι διαθέσιµα και σε µορφή doc (Word)). Οι µεταφραστικές αυτές µνήµες θα χρησιµοποιηθούν ως βάση (µνήµες αναφοράς και χρήσης) τόσο για τη φάση της πιλοτικής µετάφρασης στο παρόν έργο όσο και για οποιαδήποτε µελλοντική µεταφραστική εργασία του ΕΛΟΤ, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ορολογική οµοιογένεια των µεταφρασµένων προτύπων. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού πρόσθετης ορολογίας από τις µεταφραστικές µνήµες για τον εµπλουτισµό των γλωσσαρίων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των µεταφραστικών µνηµών από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα µέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ ή µέσω internet για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα και µέσα από κοινές εφαρµογές, όπως π.χ. το περιβάλλον Microsoft Office Word. o υνατότητα µετάφρασης νέων κειµένων µε ταυτόχρονη χρήση των µεταφραστικών µνηµών και των γλωσσαρίων. Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των προς µετάφραση κειµένων µε βάση την αντίστοιχη µεταφραστική µνήµη που έχει δηµιουργηθεί, ώστε να υπολογίζεται ο όγκος µετάφρασης από το ποσοστό οµοιότητας του προς µετάφραση κειµένου ως προς τα ήδη µεταφρασµένα πρότυπα. Το προς µετάφραση πρότυπο θα πρέπει να αναλύεται αυτόµατα τµήµα τµήµα σε σχέση µε την αντίστοιχη µεταφραστική µνήµη και ο ρυθµός επανάληψης θα πρέπει να προσδιορίζεται. Η απαίτηση δυνατότητας προσδιορισµού αυτών των δεδοµένων είναι σηµαντική, καθώς καθορίζει τον όγκο της µετάφρασης και κατά συνέπεια το κόστος και τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτής. Ενδεικτικά, η διαδικασία της µετάφρασης µε τη χρήση των µεταφραστικών µνηµών θα πρέπει να γίνεται ως εξής: Ο µεταφραστής επεξεργάζεται το ΕΛΟΤ Α.Ε

22 κείµενο, τα διάφορα τµήµατα του οποίου συγκρίνονται µε το υλικό που ήδη υπάρχει στη µεταφραστική µνήµη µε σκοπό την ανεύρεση πιθανών οµοιοτήτων. Εάν η φράση έχει εµφανιστεί σε µια προηγούµενη µετάφραση αποθηκεµένη στη µεταφραστική µνήµη (ακριβώς η ίδια ή µε µικρές διαφορές) ή εάν η φράση επαναλαµβάνεται µέσα στο τρέχον κείµενο, η υπάρχουσα µετάφραση θα προσφερθεί στον µεταφραστή για τροποποίηση ή αποδοχή. Εάν καµία αντιστοιχία δεν είναι διαθέσιµη, η απόδοση γίνεται από τον µεταφραστή και προστίθεται στη µεταφραστική µνήµη. Κατά τη διάρκεια της µετάφρασης του κειµένου εξάγονται οι νέοι όροι που απαντώνται στο κείµενο και εγκρίνεται από τον ΕΛΟΤ η απόδοσή τους. Ακολουθούν τα διάφορα στάδια της επιµέλειας του µεταφρασµένου προτύπου (γλωσσική, εκδοτική). Με τα δεδοµένα αυτής της επιµέλειας γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο κείµενο και την ορολογία, η τελική µορφοποίησή του σύµφωνα µε το µορφότυπο του ΕΛΟΤ και η µετατροπή των τελικού αρχείου σε PDF. Μετά την οριστικοποίηση της µετάφρασης, ενηµερώνονται οι µεταφραστικές µνήµες και τα γλωσσάρια µε τα τελικά αρχεία, ώστε να διατηρούνται επικαιροποιηµένα και ενηµερώνεται αντίστοιχα η Βάση εδοµένων Ελληνικών Προτύπων του ΕΛΟΤ. o υνατότητα διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών. Θα παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξακρίβωσης στοιχείων χρηστών και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών βάσει ρόλων-δικαιωµάτων πρόσβασης. o υνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε µορφή text (και σε άλλες µορφές ει δυνατόν και να αναφερθούν ποιές). Θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των µεταφραστικών µνηµών και των γλωσσαρίων σε µορφή text (και σε άλλες µορφές ει δυνατόν και να αναφερθούν ποιές). Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις µεταφραστικές µνήµες να σηµειωθεί αν υποστηρίζεται το πρότυπο ΤΜΧ ή XML. o Το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 15 ταυτόχρονους χρήστες µέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ και 5 ταυτόχρονους χρήστες µέσω internet µε δυνατότητα αύξησης του αριθµού. ΕΛΟΤ Α.Ε

23 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου A.4.1 Φάσεις και Παραδοτέα Το Έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 24 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις κυριότερες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µηνιαίες αναφορές προόδου (progress reports) σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: Η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων εκτέλεσης, Η ορθή και συµβατή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, Η πιστοποίηση του «καλώς έχει» από τον ΕΛΟΤ. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται ανά µήνα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει µια αναφορά για την πρόοδο υλοποίησης σε κάθε συνάντηση, µαζί µε τις ενηµερωµένες εκδόσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο υπεύθυνος του έργου του ΕΛΟΤ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στον ΕΛΟΤ προς έγκριση. Στον ΕΛΟΤ θα συστηθούν Οµάδες Έργου που θα αποτελούνται από καθ ύλη αρµόδια στελέχη του Οργανισµού και θα συνεργάζονται στενά µε τον Ανάδοχο σε κάθε φάση υλοποίησης, παρέχοντας στον Ανάδοχο απαραίτητες πληροφορίες ή λειτουργικές απαιτήσεις (input), όπως επίσης και ανάδραση (feedback) στα επιµέρους παραδοτέα του έργου. Το έργο θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες φάσεις στις οποίες ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες: Φάση Α: Μελέτη εφαρµογής και ανάλυσης απαιτήσεων για την οριστικοποίηση του σχεδιασµού του πλαισίου ενεργειών που θα υλοποιηθούν Φάση Β: Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού µετάφρασης Φάση Β1: Εγκατάσταση λογισµικού. Στη φάση αυτή θα γίνει η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του προµηθευόµενου λογισµικού µετάφρασης Φάση Β2: οκιµές Ελέγχου - τεκµηρίωση. Στη φάση αυτή θα διεξαχθούν οι δοκιµές ελέγχου και η τεκµηρίωση του συστήµατος Φάση Γ: ηµιουργία Βάσης Ορολογίας Προτύπων. Στη φάση αυτή θα γίνουν οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα A ΕΛΟΤ Α.Ε

24 Φάση : ηµιουργία Μεταφραστικής Μνήµης. Στη φάση αυτή θα γίνουν οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα A Φάση Ε: Εκπαίδευση χρηστών. Στη φάση αυτή θα γίνει η εκπαίδευση στη χρήση του λογισµικού και των διαδικασιών της µετάφρασης Φάση ΣΤ: Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας και Πιλοτική Μετάφραση Προτύπων. Στη φάση αυτή θα γίνει η δοκιµαστική λειτουργία και την πιλοτική µετάφραση περίπου 400 προτύπων ( περίπου σελίδων), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας A Φάση Ζ: Μεταφραση του συνόλου των προτύπων. Στη φάση αυτή θα γίνει η µετάφραση του συνόλου (περίπου ακόµη Πρότυπα, σελίδες) των προτύπων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας A Φάση Η: Αξιολόγηση και Αξιοποίηση αποτελεσµάτων έργου. Στη φάση αυτή θα γίνουν οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα Α Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του Έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του. A Φάση Α: Μελέτη εφαρµογής και Ανάλυση Απαιτήσεων Ο Ανάδοχος σε διάστηµα 2 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και αφού µελετήσει επιτόπου την οργανωτική και πληροφοριακή δοµή και τις ιδιαιτερότητες του ΕΛΟΤ, υποχρεούται να παραδώσει τα εξής: Την οριστικοποιηµένη µεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, τόσο σε τεχνικό, όσο και διοικητικό επίπεδο, καθώς και το επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. Την καταγραφή, µελέτη και διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και τον προσδιορισµό και προσαρµογή των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή και λειτουργία του λογισµικού µετάφρασης στον ΕΛΟΤ. Τήρηση ισχύοντος νοµικού πλαισίου και πρόβλεψη για µελλοντικές αλλαγές διαδικασιών. Τον τρόπο εγκατάστασης του λογισµικού µετάφρασης, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάµενη υποδοµή του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον εξοπλισµός, αυτός θα πρέπει να περιγραφεί σαφώς στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. Τον καθορισµό και την ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών της υποδοµής αυτόµατης µετάφρασης. Περιλαµβάνεται και η ανάλυση των αναγκών των χρηστών των προτύπων βάσει στοιχείων πωλήσεων των προτύπων που θα διαθέσει ο ΕΛΟΤ. Ο ΕΛΟΤ καταρχήν επιµελείται τις µεταφράσεις Προτύπων κ.α. Τυποποιητικών κειµένων που δηµιουργούν τρίτοι (στον παρόντα διαγωνισµό ο Ανάδοχος µε την κατάλληλη υποδοµή), ωστόσο επιθυµεί στο µέλλον να έχει τη δυνατότητα και εσωτερικής µετάφρασης µε την χρήση των εργαλείων που δηµιουργούνται στον παρόντα διαγωνισµό. Τον καθορισµό και την ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήµατος (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κλπ.). Την αρχιτεκτονική συστήµατος, ρόλους χρηστών, ασφάλεια, διασυνδεσιµότητα, κλπ. Τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για την διενέργεια των ελέγχων του συστήµατος και η µεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του συστήµατος. Τον Προγραµµατισµό Τεκµηρίωσης (Documentation Plan). ΕΛΟΤ Α.Ε

25 Τη µεθοδολογία και το πρόγραµµα εκπαίδευσης των χρηστών αφού εξετάσει το επίπεδό τους. Την πολιτική ασφαλείας πληροφοριακού συστήµατος και πρόσβασης των χρηστών Την καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου καθώς και υποβολή σχεδίου αντιµετώπισης αυτών Ελάχιστα Παραδοτέα Φάσης Α 1. Μελέτη Εφαρµογής - Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασµός 2. Πολιτική Ασφάλειας του Συστήµατος και Πρόσβασης των Χρηστών 3. Μελέτη εγκατάστασης του λογισµικού µετάφρασης έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάµενη υποδοµή του ΕΛΟΤ. 4. Προσδιορισµός των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή και λειτουργία του λογισµικού µετάφρασης στον ΕΛΟΤ 5. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 6. Καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου Κατά τη φάση αυτή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διοργανώνει συναντήσεις κατά τις οποίες τα µέλη του ΕΛΟΤ θα βοηθούν και υποστηρίζουν στη συλλογή πληροφοριών για τον αναλυτικό προσδιορισµό των απαιτήσεων. A Φάση Β: Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού µετάφρασης Η Φάση Β διαρκεί 2 µήνες από την ολοκλήρωση της Φάσης Α και περιλαµβάνει: A Φάση Β1: Εγκατάσταση λογισµικού Ο Ανάδοχος µε βάση τα αποτελέσµατα της Μελέτης Εφαρµογής και τις λειτουργικές προδιαγραφές υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το λογισµικό µετάφρασης στο υφιστάµενο εξοπλισµό και δίκτυο πληροφορικής, σε χώρους που θα του υποδειχθούν από το ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται. Η φάση Β1 περιλαµβάνει: Την παράδοση του λογισµικού µετάφρασης Την εγκατάσταση και ενσωµάτωση στο υφιστάµενο δίκτυο και εξοπλισµό πληροφορικής Την παραµετροποίηση και ελέγχους του λογισµικού µετάφρασης. Τεκµηρίωση ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης/παραλαβής Στο χρονοδιάγραµµα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση µε την έναρξη του έργου (ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης). Η προετοιµασία των χώρων για την εγκατάσταση του λογισµικού δεν είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση προσφοράς που δεν καθορίζει ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος θα θεωρηθεί ότι αυτές δεν απαιτούνται ή θα γίνουν µε δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισµικού και ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ τουλάχιστον 15 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που ΕΛΟΤ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση).

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση). ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2006-07-28 Νο. 59-06 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5248/06 «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα» Συνολικά: 276.750 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

, & .:615/ & & & :

, &  .:615/ & & & : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 26.11. 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:615/145887 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 23/3/2012 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ Τηλ: 2132022408 Γιάννης Σπανός ΘΕΜΑ: Αναβάθµιση Εξυπηρετητών ικτύου και Υποδοµών δικτύου. Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο (Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται για την προµήθεια λογισµικών, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου. Το ύψος της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Πράξης με τίτλο

Περιγραφή Πράξης με τίτλο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π382_22-04-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 Ταχ. Κωδ: 69133 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: 2531023175 Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα