. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Υποχρεωτικών 6 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 2 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Μαθηµάτων Υποχρεωτικών Επιλογής Ο Τοµέας επίσης προσφέρει Μαθήµατα Έρευνας, από τα οποία οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό τους, από 1 έως 2 (3.Μ. έως 6.Μ.). Οι τίτλοι και το περιεχόµενο των Μαθηµάτων Έρευνας θα ορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Τέλος, ο Τοµέας προσφέρει έναν Κύκλο 10 διεπιστηµονικών µαθηµάτων σε θέµατα Φύλου και Ισότητας που διδάσκονται κυρίως από απόσταση, σε συνδυασµό και µε δια ζώσης συναντήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1. Κοινωνικοποίηση του Παιδιού 2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 3. ιαµόρφωση του Ρόλου του Φύλου 4. Εκπαιδευτική Πολιτική 5. Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Κοινωνιολογία της Οικογένειας 2. Συµβατικές και καινοτόµες µορφές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 3. Πολιτική Παιδεία, Ιδεολογία και Εκπαίδευση 4. Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης στο Σχολείο 5. Οργάνωση και ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστηµάτων 6. Οικονοµική αξιολόγηση στην εκπαίδευση 7. Εισαγωγή στην Οικονοµία της Εκπαίδευσης 8. Αρχές της ιοίκησης στην Εκπαίδευση 9. Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων µορφών εκπαίδευσης ιαβίου, από απόσταση, εκπαίδευση ενηλίκων, ηλεκτρονική µάθηση 10. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις 11. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες: Ποσοτικές Μέθοδοι 12. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες: Ποιοτικές Μέθοδοι 13. Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισµός

2 14. Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση 15. Τέχνες και Εκπαίδευση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογές 16. Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού 17. Αποκλίνουσα Συµπεριφορά 18. Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός 19. Πολιτισµικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση 20. Κοινωνικο-οικονοµική αλλαγή και εκπαιδευτικά παραδείγµατα: η διαθεµατικότητα- διεπιστηµονικότητα στην εκπαίδευση 21. Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης 22. Κοινωνιολογία της Γνώσης 23. Πρόληψη - Προαγωγή Υγείας και Εκπαίδευση 24. Μεταµοντερνισµός και Εκπαίδευση 25. Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 26. Ευρωπαϊκοί θεσµοί και εκπαίδευση 27. Συγκριτική Εκπαίδευση 28. Νοµικό πλαίσιο και θεσµοί της Εκπαίδευσης 29. Σχεδιασµός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης: η περίπτωση του ολοήµερου σχολείου 30. Φύλο και Εκπαίδευση (δια ζώσης και από απόσταση) 31. Φύλο και Απασχόληση (δια ζώσης και από απόσταση) 32. Φύλο και Πολιτισµός (δια ζώσης και από απόσταση) 33. Φύλο, Θετικές Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες (δια ζώσης και από απόσταση) 34. Φύλο και Οικογένεια (δια ζώσης και από απόσταση) 35. Φύλο και Πολιτική (δια ζώσης και από απόσταση) 36. Φύλο και Σεξουαλικότητα (δια ζώσης και από απόσταση) 37. Φύλο και Γλώσσα-Επικοινωνία (δια ζώσης και από απόσταση) 38. Φύλο, Λογοτεχνία και Θέατρο (δια ζώσης και από απόσταση)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κοινωνικοποίηση του Παιδιού Παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισµός του φαινοµένου της κοινωνικοποίησης και µια σειρά θεωρητικών και εµπειρικών µελετών που τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας για την οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης του ατόµου. Στη συνέχεια, γίνεται συγκριτική ανάλυση των κυριοτέρων βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών, διαµέσου της οποίας εντοπίζονται οι βασικοί προσδιοριστικοί και περιοριστικοί παράγοντες της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της κοινωνικοποίησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις δοµές και διαδικασίες οικογενειακής και σχολικής κοινωνικοποίησης και στις επιπτώσεις τους, τόσο για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, όσο και για την αναπαραγωγή του υφιστάµενου κοινωνικού συστήµατος. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μελετάται η εκπαίδευση ως πολυσύνθετος κοινωνικός θεσµός µετάδοσης γνώσης αλλά και αναπαραγωγής των υφισταµένων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτισµικών δοµών. Εξετάζεται η διαµόρφωση του εκπαιδευτικού θεσµού µέσω των βασικών θεωριών που εξηγούν τη δοµή και κυρίως τις λειτουργίες της εκπαίδευσης, καθώς και τη συσχέτισή της µε ευρύτερες αλλαγές των εκπαιδευτικών συστηµάτων, κυρίως της ύσης. ιαµόρφωση του Ρόλου του Φύλου Εξετάζονται, µέσα από συγκριτική ανάλυση θεωριών και εµπειρικών µελετών, οι κυριότεροι παράγοντες, που διαχρονικά και διαπολιτισµικά, συντελούν στη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου. Ειδικότερα, παρουσιάζεται µια ιστορική αναδροµή στους ρόλους των δύο φύλων και εντοπίζονται οι βασικότεροι παράγοντες που διαφοροποίησαν τους ρόλους αυτούς, γίνεται δε µια κριτική ανάλυση αφενός µεν των θεωριών που αποδίδουν τις διαφορές των φύλων στη «φύση», αφετέρου δε αυτών που τις αποδίδουν στις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες ή την «ανατροφή». Τέλος, εξετάζονται οι ρόλοι των δύο φύλων στις σηµερινές δυτικές κοινωνίες µέσω της τεκµηρίωσης των θεσµοθετηµένων τυπικά και άτυπα- δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών και των πεδίων και µορφών δράσης, σε τοµείς, όπως η δυαδική σχέση, η οικογένεια, η κοινότητα, ο εργασιακός χώρος, η πολιτική εξουσία και το νοµικό πλαίσιο. Εκπαιδευτική Πολιτική Συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών θεωριών που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εντοπίζονται οι βασικοί κοινωνικοί, οικονοµικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί παράγοντες που συµβάλλουν στη σύλληψη, επεξεργασία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δη νεωτερικών, µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων. Αναλύονται οι σηµαντικότεροι φορείς που ενεργοποιούνται προς την διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι δυναµικές της αλλαγής και της συντήρησης που αναπτύσσονται προς νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εξετάζονται, ειδικότερα, παραδειγµατικές περιπτώσεις εφαρµογής µεταρρυθµιστικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η στοχοθεσία, εφαρµογή και επιπτώσεις τους, τόσο

4 στη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, όσο και στους εµπλεκόµενους στην εκπαίδευση φορείς µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς. Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Αναλύεται η έννοια της Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και εξετάζονται οι δείκτες µέτρησης της ανάπτυξης σε σχέση µε τις θεωρίες ανάπτυξης. Μελετάται ο ρόλος των συντελεστών παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο, έδαφος, επιχειρηµατικότητα, τεχνολογική πρόοδος, πληροφορία) στην αναπτυξιακή πορεία µιας οικονοµίας και ο σηµειούµενος µετασχηµατισµός της διάρθρωσης της παραγωγής µιας οικονοµίας κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής. Εξετάζεται η σχέση Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης στα πλαίσια των θεωριών που σχετίζονται µε την επίδραση της Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη. ίδεται έµφαση στη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην µέσω αυτής- ερµηνευόµενη επίδραση της εκπαίδευσης στην παραγωγικότητα/ αποδοτικότητα της Οικονοµίας. ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κοινωνιολογία της Οικογένειας Ανάλυση της οικογένειας ως κοινωνικού θεσµού, της διαχρονικής και διαπολιτισµικής διαφοροποίησης των δοµών και λειτουργιών της, και των επιπτώσεων που η λειτουργία της έχει, τόσο για την εξασφάλιση της κοινωνικής οργάνωσης και αναπαραγωγής, όσο και για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας του ατόµου. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση στις πρόσφατες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δοµή της οικογένειας στη ύση, στις αλλαγές των ρόλων των µελών της οικογένειας και ιδιαίτερα του παιδιού, στα πλαίσια της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, και τέλος στις αλλαγές των λειτουργιών της οικογένειας που σχετίζονται κυρίως µε την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση του παιδιού. Συµβατικές και καινοτόµες µορφές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Γίνεται αναφορά στις νέες εξελίξεις που οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής & της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν επιφέρει στον τρόπο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων της Εκπαίδευσης. Αναλύονται τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των συµβατικών και των καινοτόµων µορφών εκπαίδευσης και παρουσιάζονται πορίσµατα ερευνών που µελετούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών (εν ενεργεία ή µελλοντικών) για τις ΤΠΕ, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τέλος, µέσα και από την παράθεση προτύπων εφαρµογών των ΤΠΕ, προτείνονται πρακτικά βήµατα και θεσµικά µέτρα για να ξεπεραστούν τα όποια στερεότυπα επικρατούν σήµερα γύρω από την καλή ή κακή τεχνολογία, προκειµένου να λειτουργήσουν οι νέες τεχνολογίες ως απελευθερωτικός παράγοντας στις διαδικασίες µάθησης, αλλά και ως ένα όργανο ευρύτερης κοινωνικής χειραφέτησης. Πολιτική Παιδεία, Ιδεολογία και Εκπαίδευση Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού παρουσιάζονται και αναλύονται συγκριτικά οι βασικές πολιτικές αλλαγές καθώς και διάφορα φιλοσοφικά ρεύµατα που διαµόρφωσαν τα (Ευρωπαϊκά κυρίως) εκπαιδευτικά συστήµατα. Μέσα από µια

5 ιστορική διαδροµή της πολιτικής θεωρίας από την αρχαία Ελλάδα µέχρι και σήµερα, επιχειρείται η σκιαγράφηση του σταθερών και διαφοροποιηµένων συνισταµένων του εκπαιδευτικού θεσµού και των αντίστοιχων αλλαγών που ο θεσµός αυτός έχει υποστεί. Αναλύονται ιστορικά παραδείγµατα της δοµής, του περιεχοµένου, και των διαδικασιών της εκπαίδευσης κάτω από διαφορετικά πολιτικά συστήµατα και εξετάζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή ή/και την κριτική των διαφόρων αυτών συστηµάτων, και των ιδεολογικών αρχών που τα διέπουν. Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης στο Σχολείο Στο µάθηµα αυτό το σχολείο προσλαµβάνεται ως ένας πολύπλευρος και πολυσήµαντος χώρος, όπου δεν λαµβάνουν χώρα µόνο κάποιες ουδέτερες και κοινά αποδεκτές διαδικασίες µάθησης, αλλά υφίσταται και ένα σύνολο κοινωνικοποιητικών µηχανισµών, οι οποίοι έχουν δυναµικό χαρακτήρα, και τα αποτελέσµατα των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα µε συγκεκριµένα ατοµικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά του/της µαθητή/τριας. ίνεται έµφαση στον επιλεκτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (από ένα αποτρεπτικό ή ενθαρρυντικό σχόλιο του/της εκπαιδευτικού σε ένα νήπιο, µέχρι το µηχανισµό των Πανελληνίων Εξετάσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ). Θα γίνουν ιδιαίτερες αναφορές τόσο σε µαθησιακές θεωρίες και πλαίσια διδακτικών προσεγγίσεων για τη Προ-σχολική και την Πρωτο-σχολική Εκπαίδευση, όσο και σε κοινωνιολογικές θεωρίες για τη σηµασία της αξιολόγησης στο σύγχρονο κόσµο. Οργάνωση και ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστηµάτων Εξετάζονται οι βασικές αρχές σύγχρονης διοίκησης / διαχείρισης και η δυνατότητα εφαρµογής τους στην εκπαίδευση. Ειδικότερα µελετώνται οι τυπικές και άτυπες µορφές οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων και συστηµάτων, µέσα από τις ευρύτερες θεωρίες των οργανώσεων και της γραφειοκρατίας, καθώς και από σύγχρονες εµπειρικές µελέτες γύρω από τη δόµηση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών µονάδων. Αναλύονται οι θεµατικές επικοινωνίας, υποκίνησης του ανθρώπινου δυναµικού, επίλυσης συγκρούσεων, προγραµµατισµού, διαχείρισης πόρων, και µελέτες περιπτώσεων (case studies) εφαρµογής της νοµοθεσίας και tvn διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Αναλύεται ο θεωρητικός και εµπειρικός προβληµατισµός γύρω από θέµατα αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, βαθµού αυτονοµίας της εκπαιδευτικής µονάδας, εξουσίας στο σχολείο, αποτελεσµατικότητας των γραφειοκρατικών δοµών και οι επιπτώσεις της διοίκησης/ διαχείρισης στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οικονοµική αξιολόγηση στην εκπαίδευση Κεντρικός σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση µε προγραµµατισµό και ειδικότερα η εξοικείωση των φοιτητών µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και παρουσίασης οικονοµικο-τεχνικών µελετών και προγραµµάτων εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Αναλύεται η αυξανόµενη τάσης υιοθέτησης τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση- δοµών «εργοκεντρικής» διοίκησης σε θέµατα σχεδιασµού, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου δράσεων. Ειδικότερα επιδιώκεται: (α) η εξοικείωση ως προς τον τρόπο σύνταξης οικονοµικοτεχνικών προτάσεων για εκπαιδευτικές δράσεις και (γ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού προγραµµάτων και αξιοποίησης πληροφοριών.

6 Εισαγωγή στην Οικονοµία της Εκπαίδευσης Το µάθηµα αυτό επιχειρεί µια οικονοµική προσέγγιση στην εκπαίδευση, στα πλαίσια δυο υποθέσεων (α) ότι το προϊόν της εκπαίδευσης αποτελεί «αγαθό- υπηρεσία» που υπόκειται σε νόµους προσφοράς και ζήτησης και (β) ότι αποτελεί κλάδο του τοµέα των υπηρεσιών ο οποίος έχει κοινωνικές αλλά και συγκεκριµένες οικονοµικές διαστάσεις. Στην πρώτη ενότητα του µαθήµατος αναλύονται τα κύρια µεθοδολογικά εργαλεία της µικρο-οικονοµικής θεωρίας µε αναφορά στην εκπαίδευση (π.χ. νόµοι της αγοράς, φθίνουσα αποδοτικότητα, κόστος- όφελος). Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι µακρο-οικονοµικές διαστάσεις της εκπαίδευσης σε σχέση µε το ρόλο του Κράτους. Αρχές της ιοίκησης στην Εκπαίδευση Στο µάθηµα αυτό γίνεται µια γενική επισκόπηση εννοιών και θεωριών όπως: δοµή, τεχνολογία, στόχοι, σύγκρουση, επικοινωνία, αποτελεσµατικότητα και διαδικασία της αλλαγής που είναι απαραίτητες για τη µελέτη της φύση της οργανωτικής ζωής και της διοικητικής συµπεριφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Γινεται µια εισαγωγή στις θεωρίες της ηγεσίας και στις θεωρίες λήψεως αποφάσεων οι οποίες µεταφέρονται στο επίπεδο της σχολικής µονάδας. Εξετάζονται βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού ηγέτη: προγραµµατισµός, λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση σε µακροεπίπεδο και σε µικροεπίπεδο. Αναλύονται µοντέλα λήψεως αποφάσεων και τα αποτελέσµατα, που έχει το καθένα τους. Τέλος γίνεται µια αξιολόγηση αυτών των διαφόρων µοντέλων ανάλογα µε τη µορφή και το είδος της απόφασης καθώς και των ανθρώπων, που λαµβάνουν µέρος σε αυτές τις διαδικασίες. Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων µορφών εκπαίδευσης διαβίου, από απόσταση, εκπαίδευση ενηλίκων, ηλεκτρονική µάθηση Στπ συγκεκριµένο µάθηµα αναλύονται θεωρητικές διαστάσεις της προβληµατικής γύρω από τη δια βίου εκπαίδευση, µε έµφαση στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και παρουσιάζονται σχετικές εµπειρικές µελέτες µε αντικείµενο τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τη δια βίου εκπαίδευση γενικότερα. Στην αρχή παρουσιάζεται µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, όπου διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από τη παγκοσµιοποίηση της αγοράς και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής της γνώσης, καθιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγική και αποτελεσµατική λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Γίνεται επίσης σύγκριση της διεθνούς εµπειρίας µε την ελληνική πραγµατικότητα, όπου διαπιστώνεται ότι στη χώρα µας οι θεσµοί της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου εκπαίδευσης έχουν πρόσφατα εισαχθεί και είναι σήµερα απαραίτητη η αξιολόγηση ορισµένων ανάλογων προγραµµάτων για να αναπτυχθεί αποτελεσµατικότερα ο θεσµός στο µέλλον. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, οι µηχανισµοί που αναπτύσσονται και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Εξετάζονται τα αίτια έλλειψης ισορροπίας στην αγορά εργασίας και αναλύεται το φαινόµενο της ανεργίας. Εξετάζεται η άµεση και έµµεση σχέση µεταξύ περιεχοµένου σπουδών των διαφόρων βαθµίδων της εκπαίδευσης και δοµής της αγοράς εργασίας. Αναλύονται οι ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της σχέσης και γίνεται σύνδεση αυτών µε το πρόβληµα της

7 ανεργίας των νέων, των γυναικών και άλλων κοινωνικά ευάλωτων οµάδων. Μελετώνται διεξοδικά οι συνέπειες (θετικές και αρνητικές) της ολοένα και αυξανόµενης σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και εντάσσονται µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων σε πλανητική κλίµακα. Μεθοδολογία έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες: Ποσοτικές Μέθοδοι Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών µε το βασικό λεξιλόγιο, τις έννοιες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην έρευνα στο χώρο των Κοινωνικών Επιστηµών. Παρουσιάζονται, τόσο γενικότερα θέµατα επιστηµολογίας (λόγος περί επιστήµης), όσο και οι ειδικές προϋποθέσεις διεξαγωγής επιστηµονικής έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες. Στο πλαίσιο αυτού του µαθήµατος, οι φοιτητές/ριες θα γνωρίσουν και θα µάθουν να χρησιµοποιούν διάφορες (κυρίως ποσοτικές) µεθόδους ερευνητικών σχεδίων που εφαρµόζονται στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών, και θα µυηθούν στην εκπόνηση συγκεκριµένων ερευνητικών σχεδίων, καθώς και στο πώς να παρουσιάζουν µε επίσηµο τρόπο τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Μεθοδολογία έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες: Ποιοτικές Μέθοδοι Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται µια σειρά από στρατηγικές και τεχνικές ποιοτικών µεθόδων έρευνας και ανάλυσης που περιλαµβάνουν: εθνοµεθοδολογία, κριτική εθνοµεθοδολογία, ανάλυση περιεχοµένου, φαινοµενολογία, συνεντεύξεις βάθους, ανάλυση κοινωνικών δικτύων (social networks), ανάλυση ντοκουµέντων κτλ. Στο επίκεντρο του µαθήµατος βρίσκονται ανοιχτές και µη δοµηµένες πηγές πληροφοριών που είναι τις περισσότερες φορές σε µορφή κειµένου. Η ανάλυση που σχετίζεται µε αυτού του είδους τις πληροφορίες πολλές φορές αναφέρεται ως µοντελοποίηση (modelling) και έλεγχος θεωρητικών διατυπώσεων (theory testing). Το µάθηµα στοχεύει να εισάγει, να παρουσιάσει και να ερευνήσει τις προοπτικές και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση ανοιχτών και µη δοµηµένων πηγών πληροφοριών και πώς αυτά µπορούν µέσω µιας αναλυτικής διαδικασίας να αποτελέσουν δεδοµένα που θα ερευνούν, θα περιγράφουν και θα επεξηγούν κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες και φαινόµενα. Με το µάθηµα αυτό επιδιώκεται να διαµορφωθεί µια µη δογµατική στάση προς τις δυνατότητες έρευνας και ανάλυσης που προσφέρονται από τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας. Τέλος το µάθηµα θα συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη µέσω µιας µικρής έρευνας και ανάλυσης ποιοτικών δεδοµένων. Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισµός Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού αναλύονται τα βασικά είδη της λαϊκής λογοτεχνίας και η ιστορική τους εξέλιξη. Εξετάζονται οι ιστορικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες που συνέβαλλαν στη δηµιουργία και τη µετάδοση των ειδών της λαϊκής λογοτεχνίας στα πλαίσια της νεοελληνικής κοινωνίας, και οι διαδικασίες διαµόρφωσης και αλληλεπίδρασης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Τέλος αναλύονται οι παράγοντες που ώθησαν στην ανάπτυξη του παραµυθιού στην Ελλάδα του 19 ου και 20ου αιώνα, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη διαµόρφωση των αντίστοιχων παιδαγωγικών τάσεων.

8 Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση Στο µάθηµα αυτό αποσαφηνίζονται ιδιαίτερα οι έννοιες «πολιτισµός» και «κουλτούρα» και εξετάζονται οι σχέσεις µεταξύ λαϊκού πολιτισµού και κοινωνίας. Επίσης, επιχειρείται µια εισαγωγή στην ιστορία των παραδοσιακών, κατά κύριο λόγο µορφών τέχνης, µελετώντας ταυτόχρονα και µερικά προβλήµατα της µεθοδολογίας της ιστορίας της παραδοσιακής τέχνης. Βασικός στόχος είναι η σύνδεση των παραπάνω µε την εκπαιδευτική διαδικασία και η ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους η (επίσηµη και οργανωµένη) εκπαίδευση επηρεάζεται από την κουλτούρα µιας συγκεκριµένης χωρο-χρονικής ενότητας. Τέχνες και Εκπαίδευση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογές Το µάθηµα αυτό παρουσιάζει µια εισαγωγή στη σύγχρονη πολιτισµική θεωρία µε στόχο την εισαγωγή των φοιτητριών/ των σε βασικά θέµατα απαραίτητα για την παιδαγωγική αξιοποίηση της Ιστορίας της Τέχνης. Επισηµαίνονται σηµαντικοί σταθµοί στην Ιστορία των Εικαστικών Τεχνών του 20 ου αιώνα µε αναφορές στις ιστορικές και πολιτισµικές συνθήκες. ιερευνώνται σύγχρονες θεωρητικές πτυχές της Εικαστικής Αγωγής, η ιστορική διάσταση των διδακτικών προσεγγίσεων ως διακριτής επιστήµης, διασαφηνίζεται το θεωρητικό πλαίσιο των επικρατέστερων εκπαιδευτικών µοντέλων και αναγνωρίζονται σύγχρονες προβληµατικές και πρακτικές. Τέλος εξετάζεται η σχέση της τέχνης µε τη συναισθηµατική, διανοητική, αντιληπτική και κοινωνική ανάπτυξή του παιδιού. Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται πρώτα η διδασκαλία ως επάγγελµα. Ακολούθως αναλύεται ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως διαγράφεται στη σηµερινή µεταβαλλόµενη κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Γίνεται µια κοινωνιολογική ανάλυση του επαγγελµατικού κλάδου των εκπαιδευτικών (κοινωνική προέλευση, αντιλήψεις, φορείς κατάρτισης κλπ). Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τον ρόλο τους στο όλο εκπαιδευτικό σύστηµα καθώς και οι αντιλήψεις και εκτιµήσεις τους για θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους. Τέλος γίνεται µια προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι προοπτικές του επαγγελµατος στο άµεσο µέλλον αλλά και µακροπρόθεσµα. Αποκλίνουσα Συµπεριφορά ιερεύνηση των εννοιών και των εκφάνσεων της αποκλίνουσας συµπεριφοράς, καθώς και των επιπτώσεων που έχει αυτή στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης και λειτουργίας του ατόµου, και ιδιαίτερα του παιδιού. Μέσα από τη συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση βιολογικών, ψυχολογικών και κυρίως κοινωνιολογικών θεωριών της απόκλισης, προσδιορίζεται η διαχρονική και διαπολιτισµική πολλαπλότητα των εκφάνσεων της αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Επιπλέον δε η πολλαπλότητα των επεξηγηµατικών µοντέλων που επιχειρούν, το καθένα από τη δική του σκοπιά, να εξηγήσουν τα αίτια, την εµφάνιση, τις επιπτώσεις και την αντιµετώπιση της αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η µελέτη της σχέσης αειφόρου ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/ριες µε την έννοια της

9 αειφόρου ανάπτυξης, το ρόλο της στη αναπτυξιακή διαδικασία, τη σχέση της µε τις σύγχρονες εξελίξεις της παγκοσµιοποίησης και στα πλεονεκτήµατα/ µειονεκτήµατα υιοθέτησής της ως βασικού στόχου και στρατηγικής του αναπτυξιακού σχεδιασµού µιας κοινωνίας/ οικονοµίας. Εξετάζεται η έννοια της αειφορίας στην εκπαίδευση. Μελετάται η σκοπιµότητα εισαγωγής της ως άξονα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύνδεση και µε άλλους στόχους όπως η διαµόρφωση µελλοντικά ενεργών πολιτών, η δηµιουργικότητα/ επιχειρηµατικότητα, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης κ.α. Εξετάζονται τρόποι διδακτικής προσέγγισης της, µέσω συµβατικών ή/και καινοτόµων εκπαιδευτικών διαδικασιών και κυρίως στα πλαίσια διαθεµατικών/ διεπιστηµονικών εκπαιδευτικών δράσεων. Πολιτισµικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση Εξετάζονται οι βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις στη µελέτη των πολιτισµικών, θρησκευτικών και εθνικών προτύπων, αλλά και οι επιπτώσεις που αυτά τα πρότυπα έχουν στην αναπαραγωγή των κοινωνικο-οικονοµικών δοµών και ιστορικών εξελίξεων. Επίσης, εξετάζονται οι διεργασίες ανάδειξης µειονοτικών οµάδων και κατηγοριών µέσα από την επικράτηση ή υιοθέτηση προτύπων υπεροχής συγκεκριµένων κοινωνικών στρωµάτων και αναλύονται τα προβλήµατα του εθνικισµού, ρατσισµού, σεξισµού, θρησκευτικού φανατισµού κ.ά.. Μέσα από τη θεωρητική και εµπειρική µελέτη περιπτώσεων, όσον αφορά τις θετικές και αρνητικές διαστάσεις της λειτουργίας των στερεοτύπων, εντοπίζονται και αναλύονται συστηµατικά οι τρόποι αναπαραγωγής, και αντίστοιχα καταπολέµησης, των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσα από και µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος. Κοινωνικο-οικονοµική αλλαγή και εκπαιδευτικά παραδείγµατα: η διαθεµατικότητα- διεπιστηµονικότητα στην εκπαίδευση Το µάθηµα αυτό κάνει εκτενή αναφορά στις ιδεολογικές-φιλοσοφικές καταβολές, αλλά και τις κοινωνικές, οικονοµικές και γεωγραφικές αναγκαιότητες οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο την έννοια της διαθεµατικότητας. Τονίζεται ότι οι συνεχείς ανακαλύψεις και καινοτοµίες στα διάφορα πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας επιφέρουν συνεχή αναθεώρηση της γνώσης και η αναγκαιότητα ανανέωσης των ακαδηµαϊκών γνώσεων και των επαγγελµατικών εφoδίων υποχρεώνει τόσο τα άτοµα όσο και τις κοινωνίες να υιοθετούν πρακτικές δια βίου µάθησης και διδασκαλίας. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα «εσωτερικής συνοχής» και «ενιαίας ανάπτυξης περιεχοµένων» των Προγραµµάτων Σπουδών, δεδοµένου ότι το φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον και ο άνθρωπος ως άτοµο, αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Εφίσταται λοιπόν η προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης για τον αυριανό πολίτη δεξιοτήτων που θα του επιτρέπουν να ζει δηµιουργικά σ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κοινωνικό περιβάλλον, µέσα σε µια δυναµική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η οποία θα στηρίζεται στην ενδο κλαδικότητα (intra disciplinarι) και δια-κλαδική (interdisciplinary) προσέγγιση της γνώσης. Θα δωθούν φυσικά και συγκεκριµένα παραδείγµατα τέτοιων προσεγγίσεων, που εφαρµόζονται τόσο στο επίπεδο των διδακτικών αντικειµένων («Μελέτη του Περιβάλλοντος», «Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο» κ.ά. στο ηµοτικό), των Προγραµµάτων Σπουδών και του ιδακτικού Υλικού ( ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου), όσο και στο επίπεδο εφαρµογής ανάλογων µεθόδων από πολλούς εκπαιδευτικούς στην καθηµερινή σχολική πράξη.

10 Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης Εξετάζεται η σχολική τάξη ως κοινωνικό υποσύνολο και µελετώνται οι βασικοί συντελεστές και οι σχέσεις µεταξύ τους στα πλαίσια της σχολικής πράξης. Μέσα από την συγκριτική παρουσίαση εµπειρικών µελετών εξετάζεται ο ρόλος του δασκάλου, τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες του και η συµπεριφορά του µέσα στην τάξη, οι µέθοδοι επιλογής των εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους και οι διαδικασίες αξιολόγησης του έργου τους. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, λειτουργίες και συµπεριφορές των µαθητών, καθώς και το θέµα της αξιολόγησής τους από τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αναλύεται η δυναµική της σχολικής τάξης, η δυναµική της οµάδας, και οι διαπροσωπικές διεργασίες και σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο µεταξύ δασκάλου και µαθητή, όσο και µεταξύ µαθητών, και εξετάζεται, αν και σε πιο βαθµό, οι δυναµικές και διεργασίες αυτές διαφοροποιούνται από παράγοντες όπως η κοινωνική προέλευση, η οικονοµική κατάσταση, η φυλή, το φύλο. Κοινωνιολογία της Γνώσης Μελετάται η παραγωγή και µετάδοση της γνώσης, όχι ως ουδέτερες και ανιστορικές διαδικασίες, οι οποίες παραπέµπουν µόνο σε τεχνικά θέµατα και προβλήµατα, αλλά ως πρωταρχικά κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισµένα πεδία άσκησης εξουσίας και εξισορρόπησης συµφερόντων. Επιδιώκεται έτσι να καλλιεργηθεί η µεταγνωστική ικανότητα στους φοιτητές, δηλαδή η ικανότητα του να αναστοχάζονται για τον τρόπο σκέπτεσθαι και δράττειν που υιοθετούν, µε απώτερο στόχο τη διάπλαση ελεύθερα σκεπτόµενων πολιτών, µε δυνατότητες δηµιουργικής αµφισβήτησης και µετασχηµατισµού της κοινωνικής πραγµατικότητας. Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για αγωγή προαγωγή υγείας από τους µέλλοντες εκπαιδευτικούς. Σαν εισαγωγή αναλύονται οι έννοιες της «πρόληψης» και της «πρώϊµης διαπαιδαγώγησης» των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας γύρω από θέµατα υγείας. Στη συνέχεια εξετάζονται τα βασικότερα προβλήµατα υγείας που παρουσιάζονται στο σχολείο, και οι τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τα αναγνωρίσουν και να τα αντιµετωπίσουν, από τα καθηµερινά µικρο-ατυχήµατα και την παροχή πρώτης βοήθειας, µέχρι και την έγκαιρη αναγνώριση προβληµάτων που άπτονται της ψυχοσωµατικής εξέλιξης του παιδιού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση παιδικών ασθενειών όπως η µηνιγγίτιδα, και ψυχο-σωµατικών κακώσεων που προέρχονται από παιδική κακοποίηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι µέθοδοι πρώϊµης διαπαιδαγώγησης των µαθητών σε θέµατα διατροφής για την αποφυγή παχυσαρκίας ή υποσιτισµού, και κυκλοφοριακής αγωγής, για την πρόληψη της µάστιγας των παιδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Μεταµοντερνισµός και Εκπαίδευση Ο µεταµοντερνισµός ως έννοια είναι δύσκολο να ορισθεί. Αποτελείται από ένα σύνολο ιδεών και εµφανίζεται σε µια µεγάλη ποικιλία πεδίων της ανθρώπινης δράσης (αρχιτεκτονική, µουσική, κινηµατογράφος, λογοτεχνία, κοινωνιολογία, επικοινωνίες, µόδα, τεχνολογία, κλ.π). Ο µεταµοντερνισµός αµφισβητεί την ικανότητα του νεωτερικού λόγου να παράγει κανονιστικές αρχές για την κατανόηση της πραγµατικότητας και την αξιολόγηση του ανθρώπινου βίου. Κεντρικό χαρακτηριστικό του είναι η σχετικότητα στον προσδιορισµό της κοινωνικής πραγµατικότητας. Μέσα

11 σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να ανθίσει µια εκπαίδευση χωρίς απόλυτες «αλήθειες». Σε αυτή τη νέα µορφή εκπαίδευσης υπάρχει µια συνεχής διαπραγµάτευση και επανακαθορισµός εννοιών, µε ερµηνεία των εµπειριών και διευθέτησή τους, µε ενίσχυση του πλουραλισµού και σεβασµό της διαφοράς σε όλα τα επίπεδα. Η οικοδόµηση της γνώσης γίνεται στη βάση της προηγούµενης εµπειρίας µε την ελεύθερη κατασκευή νοηµάτων για τον κόσµο και τη φύση όπου προβάλλεται αυτό που είναι χρήσιµο, λειτουργικό, προσαρµοστικό και βιώσιµο σύµφωνα µε τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτή είναι η βάση της ανοικτής Παιδείας σε µια ανοικτή Κοινωνία µακριά από δογµατισµούς, εξουσιαστικές επιβολές και ιδεολογικούς µηχανισµούς απόλυτης νοµιµοποίησης της γνώσης. Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση Στο πλαίσιο του µαθήµατος µελετάται και αναλύεται συγχρονικά και διαχρονικά η δοµή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως αποκρυσταλλώνονται, τόσο στο θεσµικό πλαίσιο, όσο και στις καθηµερινές συλλογικές πρακτικές. Επιχειρείται να καταδειχθεί η σχέση που έχει η διάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης µε την ιστορική διαδροµή του ελληνικού οικονοµικο-πολιτικού σχηµατισµού, και ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του Κράτους. Ταυτόχρονα µελετώνται πρόσφατες οικονοµικές, γεωπολιτικές και γενικότερα πολιτισµικές εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, και διερευνάται το κατά πόσο έχει επηρεαστεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα από τις παραπάνω. Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και Εκπαίδευση Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού αναλύονται οι βασικότεροι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µελετάται η πορεία της από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα. Αναφέρονται σηµεία-σταθµοί των νοµοθετικών πρωτοβουλιών γύρω από εκπαιδευτικά θέµατα, και προβάλλονται τα όρια παρέµβασης της υπερεθνικής αυτής οντότητας στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-µελών της. Συγκριτική Εκπαίδευση Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µια συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών συστηµάτων (δοµή, θεσµική εξέλιξη, χρηµατοδότηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών & µαθητών και αναλυτικά προγράµµατα), και κυρίως εκείνων που αφορούν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οπτική που υιοθετείται είναι κυρίως κοινωνιολογική και δίνεται έµφαση σε εκείνους τους παράγοντες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής που οδηγούν, είτε στη σύγκλιση και οµογενοποίηση, είτε στην απόκλιση και διαφοροποίηση, πάντα σε σχέση µε το διεθνές πολιτικο-οικονοµικό περιβάλλον. Νοµικό πλαίσιο και θεσµοί της Εκπαίδευσης Στο µάθηµα αυτό µελετάται το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού --κατά πρώτο λόγο-- εκπαιδευτικού συστήµατος και τους βασικούς θεσµούς που το συναπαρτίζουν. Το πλαίσιο αυτό συνδέεται άρρηκτα µε την ίδια της ιστορική ανάπτυξη του ελληνικού κοινωνικο-οικονοµικού σχηµατισµού, καθώς και µε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµάτισε και διαδραµατίζει το Κράτος και οι µηχανισµοί του. Μελετώνται βασικά νοµικά κείµενα (Νόµοι, Προεδρικά ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι κλπ.) που αποτελούν τη βάση λειτουργίας όλων

12 των βαθµίδων του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος, και γίνεται προσπάθεια να αντιστοιχιστούν µε ανάλογες εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία των τελευταίων δεκαετιών. Σχεδιασµός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης: η περίπτωση του ολοήµερου σχολείου Στο µάθηµα αυτό γίνεται µια επισκόπηση των βασικών εννοιών, µορφών και λειτουργιών των ολοήµερων σχολείων στη διεθνή, και ειδικότερα στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Αναλύονται δύο διεθνώς γνωστοί τύποι ολοήµερων προγραµµάτων: (1) αυτά που αποτελούν ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε ενοποιηµένο και συνεχές ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα, και (2) αυτά που αποτελούν επί µέρους παρεµβάσεις µε µέτρα προσθήκης ωραρίου και µαθηµάτων ή/και δραστηριοτήτων σε συµβατικά σχολικά προγράµµατα. Εξετάζονται η εξέλιξη των ολοήµερων σχολείων στην Ελλάδα σε σχέση µε το άµεσο διεθνές περιβάλλον της, που είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκρίνονται οι φορείς και οι διαδικασίες υλοποίησης µορφών ολοήµερων προγραµµάτων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι στόχοι και οι λειτουργίες των ολοήµερων προγραµµάτων, όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση και αποτίµηση των εναλλακτικών µορφών ολοήµερων προγραµµάτων που έχουν λειτουργήσει κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, και αναδεικνύονται συγκεκριµένες προτάσεις άσκησης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Φύλο και Εκπαίδευση (διαζώσης και από απόσταση) Το µάθηµα, µέσα από µια διαθεµατική προσέγγιση, εντάσσει τη διάσταση του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφού γίνεται µια εκτενής αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις για τις διαφορές των δύο φύλων, επιχειρείται µια ιστορική αναδροµή της ανάδυσης των γυναικών στους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς της Βιοµηχανικής και Μετα-βιοµηχανικής Εποχής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατόπιν, συνοψίζεται η σύγχρονη έρευνα για το φύλο στην εκπαίδευση. Τέλος, γίνεται επικέντρωση της οπτικής µατιάς στην ελληνική πραγµατικότητα, όπου εξετάζεται η εκπαιδευτική και επαγγελµατική θέση των γυναικών, και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Φύλο και Απασχόληση (δια ζώσης και από απόσταση) Εξετάζεται η διάσταση του φύλου στην αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα σκιαγραφείται η παρουσία της γυναίκας στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό µε αναφορά στη διεθνή, ευρωπαίκή και ελληνική πραγµατικότητα. Γίνεται ανάλυση του φαινοµένου της στερεότυπης κατηγοριοποίησης των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία και των συνεπειών της κατηγοριοποίησης στις αµοιβές. ιερευνάται η παρουσία της γυναίκας σε συγκεκριµένους, παραδοσιακά ανδροκρατούµενους επαγγελµατικούς χώρους και κυρίως στο χώρο της διοίκησης/ διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Φύλο και Πολιτισµός (δια ζώσης και από απόσταση) Στο συγκεκριµένο µάθηµα, αφού εισάγονται οι γνωστότερες επιστηµονικές θεωρίες για τον πολιτισµό και τα πολιτιστικά συστήµατα, διερευνάται µέσα από τη φεµινιστική οπτική ο τρόπος δόµησης του (των) πολιτισµού (ων) µε βάση κυρίως την ανδρική εµπειρία, η συµβολή στη διαδικασία αυτή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, οι εσωτερικές διαιρέσεις και ιεραρχίες των πολιτισµικών

13 συστηµάτων και ιδιαίτερα η έµφυλη διάστασή τους κλπ. Ακόµα προσεγγίζονται και αναλύονται θέµατα που απασχολούν τη φεµινιστική επιστήµη, όπως λ.χ. η σηµασία της χρήσης της αναλυτικής κατηγορίας «κοινωνικό φύλο» (gender) στις νέες προσεγγίσεις του πολιτισµού και της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να γίνουν «ορατές» οι γυναίκες στο πλαίσιο του, το ζήτηµα της «ψευδούς συνείδησης» των γυναικών, η στάση κορυφαίων φιλοσόφων ιστορικών κλπ απέναντι στη γυναικεία υποτέλεια, η σχέση «λόγιου» - «λαϊκού» πολιτισµού από τη σκοπιά του φύλου, τα ζητήµατα των πολιτιστικών προϊόντων των γυναικών, το αίτηµα για τη µετατροπή της ιστορίας (και του πολιτισµού) σε πεδίο ανθρωποκεντρικό, πεδίο «κοινωνικής συγκρότησης» µέσα από τη συνδιαλλαγή του αρσενικού µε το θηλυκό ον και, εν τέλει, πεδίο κοινωνικο πολιτισµικής κατασκευής των κοινωνικών ρόλων των φύλων κ.α. Φύλο, Θετικές Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες (δια ζώσης και από απόσταση) Το µάθηµα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες κατά τις οποίες γίνεται συζήτηση των στάσεων απέναντι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), της διάστασης του φύλου στις φυσικές επιστήµες και τα µαθηµατικά, καθώς και της αρχής ότι οι έννοιες «φύλο» και «τεχνολογία» είναι ιστορικο/κοινωνικές κατασκευές. Οι φοιτητές εκτίθενται σε κείµενα, ερευνητικά ευρήµατα και καλλιτεχνικές δηµιουργίες, µέσα από τις οποίες ευαισθητοποιούνται σε θέµατα όπως η τεχνοφοβία, η έµφυλη σχέση µε την τεχνολογία, ο ρόλος του σώµατος και του φύλου στη διαµόρφωση των αντιλήψεων γύρω από τα φύλα κ.ο.κ. Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και πραγµατοποιείται µέσα από σύντοµες γραπτές εργασίες στα παραπάνω θέµατα. Φύλο και Οικογένεια (δια ζώσης και από απόσταση) Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται η διάσταση του φύλου στην οικογένεια διαχρονικά αλλά και στη σύγχρονη εποχή. Συγκεκριµένα δίνεται έµφαση στις κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνίες όπως η ελληνική που περνά µε σχετική καθυστέρηση σε σχέση µε άλλες δυτικές κοινωνίες από παραδοσιακές σε σύγχρονες κοινωνικές δοµές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συνυπάρχουν παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις σε θέµατα που αφορούν προσδοκώµενες συµπεριφορές και αποδεκτά πλαίσια συµπεριφοράς για άνδρες και γυναίκες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συχνά δηµιουργούνται εντάσεις. Γίνεται ανάλυση του πώς οι γενικότερες κοινωνικές αλλαγές που παρατηρούνται και σχετίζονται κυρίως µε την έξοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας και τη συνεχή χειραφέτησή της σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενους επαγγελµατικούς και κοινωνικούς χώρους επιδρά και διαφοροποιεί τη δοµή της σύγχρονης οικογένειας, τους ρόλους των µελών της οικογένειας και ιδιαίτερα της γυναίκας καθώς και τις ευρύτερες λειτουργίες της σηµερινής οικογένειας. Φύλο και Πολιτική (δια ζώσης και από απόσταση) Σκοπός του µαθήµατος είναι: α) να αναδείξει τις διαφορετικές πλευρές της σχέσης των γυναικών µε την πολιτική στις υτικές κοινωνίες και β) να αναλύσει τους τρόπους που οι γυναίκες ξεπέρασαν την κατάσταση αποκλεισµού από τα κοινά και οδηγήθηκαν στην ενεργό πολιτική συµµετοχή. Στα πλαίσια του µαθήµατος αναλύονται έννοιες που προσδιορίζουν όχι µόνο την γυναικεία πολιτική παρουσία αλλά γενικότερα. τους όρους συγκρότησης του δυτικού πολιτικού συστήµατος Ο καταµερισµός εργασίας, η κοινωνία των πολιτών, η πατριαρχία, το φεµινιστικό κίνηµα

14 και οι συνέπειες τους στην άσκηση πολιτικής εξουσίας βρίσκονται στο επίκεντρο του µαθήµατος. Ακόµη το µάθηµα προσφέρει την απάντηση και την ερµηνεία της πολιτικής θεωρίας για το πρόβληµα της άνισης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στο δηµόσιο χώρο. Επίσης δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα στατιστικών ερευνών όπου η γυναικεία παρουσία στην πολιτική εµφανίζεται ποσοτικά. Φύλο και Σεξουαλικότητα (δια ζώσης και από απόσταση) Στο συγκεκριµένο µάθηµα διερευνάται η ανθρώπινη σεξουαλικότητα από την βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική της σκοπιά. Μελετάται η συµβολή της στον εξανθρωπισµό του ανθρώπινου είδους, η ανάγκη της για τον/την Άλλο/η, η κοινωνική και η κοινωνικοποιηµένη της διάσταση που προκύπτει ακριβώς απ αυτή της την ανάγκη, ο τρόπος που αντιµετωπίστηκε στη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης από τις διάφορες κοινωνίες, τα θρησκευτικά, τα πολιτικοοικονοµικά και κλπ συστήµατα, καθώς και το πώς διαµεσολαβείται από τις αξίες ενός πατριαρχικού κόσµου Γίνεται προσπάθεια, τέλος, να αποσαφηνισθεί το πώς ένα σύστηµα προερχόµενο από βιολογικούς καταναγκασµούς (αναπαραγωγή) αποτέλεσε ένα σύστηµα κοινωνικής ασυµµετρίας. Πως συνέβη δηλ. και η σεξουαλικότητα της µισής ανθρωπότητας (των γυναικών) συνδέθηκε τόσο στενά µε κοινές πραγµατικότητες έξω απ αυτή (κοινωνικού, θρησκευτικού, ηθικού, οικονοµικού περιεχοµένου) και πώς επάνω της ασκούνται εξουσιαστικά παιχνίδια, αντί να βρίσκεται µε τη σεξουαλικότητα της άλλης µισής ανθρωπότητας (των ανδρών) σε διαλεκτική αλληλεξάρτηση όπου δεν θα µπορούσε η µία να γίνει κατανοητή χωρίς την άλλη. Στο πλαίσιο του µαθήµατος παρουσιάζονται η µεθοδολογία της έρευνας γύρω από την σεξουαλικότητα και οι σηµαντικότερες έρευνες γύρω από το σεξ διεθνώς. Φύλο και Γλώσσα-Επικοινωνία (δια ζώσης και από απόσταση) Στόχος του µαθήµατος είναι, πρώτα από όλα, η µελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού και πολιτισµικού φαινοµένου, µε βάση την Κοινωνιογλωσσολογία. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η σχέση σχέση γλώσσας και προσωπικής, και κατ επέκταση, σεξουαλικής ταυτότητας. Ταυτοχρόνως, µελετάται η επικοινωνία ως µια διαδικασία που φέρει εν δυνάµει πολλαπλές κοινωνικές συµπαραδηλώσεις, και αναπαράγει, εν πολλοίς, ήδη υφιστάµενες διαφυλικές ανισότητες, που παραπέµπουν, µε τη σειρά τους, σε γενικότερες εξουσιαστικές δοµές. Φύλο και Λογοτεχνία και Θέατρο (δια ζώσης και από απόσταση) Το µάθηµα αποσκοπεί στη µελέτη του «γυναικείου ρόλου», ως δηµιουργού και ως δηµιουργήµατος, µέσα από την Ελληνική Λογοτεχνία και το Θέατρο, διαχρονικά, από την κλασική περίοδο της αρχαίας Ελλάδας έως τη σύγχρονη εποχή. Στην πρώτη περίπτωση, της δηµιουργού, διερευνάται ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας υπό το πρίσµα της ισχύουσας ή µη «ισότητας των δύο φύλων», δηλαδή σε σχέση µε τους οµότεχνους άνδρες. Στη δεύτερη περίπτωση, του δηµιουργήµατος, εξετάζεται ο ποιητικώς διαµορφωµένος ρόλος της γυναίκας, όπως έχει καταγραφεί ανά τους αιώνες µέσα από τα έντεχνα -λογοτεχνικά και δραµατικά- κείµενα.

15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείµενο Κοινωνικοποίηση του Παιδιού: Θεσµοί και ιαδικασίες Σπουδές ιδακτορικό (Ph.D.). στην Κοινωνιολογία, University of Chicago, Μεταπτυχιακό ίπλωµα (M.A.) στις Κοινωνικές Επιστήµες, University of Chicago και Πτυχίο (B.A.) στην Κοινωνιολογία, Trinity College. Ερευνητικά και ιδακτικά Ενδιαφέροντα Κοινωνικοποίηση Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Αποκλίνουσα Συµπεριφορά Κοινωνιολογία της Οικογένειας και του Φύλου Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέοι Θεσµοί στην Εκπαίδευση. ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΑ Λέκτορας Γνωστικό Αντικείµενο ιαστάσεις Κοινωνικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση Σπουδές ιδακτορικό (Ph.D.). στην Οικονοµική Επιστήµη, University of Dundee (UK), Μεταπτυχιακό ίπλωµα (M.Sc.) στις Κοινωνικές Επιστήµες, University of Southampton (UK) Πτυχίο του Οικονοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ερευνητικά και ιδακτικά Ενδιαφέροντα Κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και εκπαίδευση Αειφόρος ανάπτυξη, αναπτυξιακός σχεδιασµός και εκπαίδευση Οικονοµο-τεχνικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση Οικονοµία της Εκπαίδευσης Οικονοµικές διαστάσεις νέων θεσµών εκπαίδευσης

16 Οργάνωση- διοίκηση σχολικών µονάδων Αγορά εργασίας φύλο - εκπαίδευση ΓΟΥΒΙΑΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Λέκτορας Γνωστικό Αντικείµενο Εκπαιδευτική Πολιτική Σπουδές ιδακτορικό στις Παιδαγωγικές Επιστήµες, University of Manchester, School of Education. Master in Education, University of Manchester, School of Education. Πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Κοινωνιολογίας. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ανισότητες στην Εκπαίδευση Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Φύλο και Εκπαίδευση Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας Εκπαίδευση και Τεχνολογία Eκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισµός Αναλυτικά Προγράµµατα και Κυρίαρχες Ιδεολογίες Οικονοµικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ΒΡΥΩΝΙ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ιδάσκων Π.. 407/80 Γνωστικό Αντικείµενο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Σπουδές ιδακτορικό (Ph.D.). στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Institute of Education- University of London, Μεταπτυχιακό ίπλωµα (M.A.) στην Κοινωνιολογία µε διάκριση, University of Essex, Πτυχίο στην Κοινωνιολογία, Πάντειο Πανεπιστήµιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών και Πτυχίο δασκάλου, Παιδαγωγική Ακαδηµία Κύπρου. Ερευνητικά και ιδακτικά Ενδιαφέροντα

17 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Οικογένειας Μεταµοντερισµός και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές επιλογές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες Νέες µορφές εκπαίδευσης Μεθοδολογία έρευνας Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ m143 Ισίδωρος Παχουνδάκης Καθηγητής Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα