Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»"

Transcript

1 Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα Ευαγγελία ΓΟΥΛΗ Υποψήφια ιδάκτωρ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα Αγορίτσα ΓΟΓΟΥΛΟΥ Υποψήφια ιδάκτωρ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Εκπαίδευση από Απόσταση», πραγµατοποιήθηκε µια ερευνητική διαδικασία µε στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσµατικής χρήσης του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου µάθησης, διδασκαλίας, αξιολόγησης και διερεύνησης των αντιλήψεων των φοιτητών για τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου. Η ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε σε πέντε στάδια και βασίστηκε σε ένα σύνολο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων. Στην παρούσα εργασία, αναλύεται το τρίτο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει µια οµαδική δραστηριότητα µε αντικείµενο την αξιολόγηση ενός εννοιολογικού χάρτη, σχεδιασµένου και δοµηµένου από το διδάσκοντα. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το συγκεκριµένο στάδιο αφορούν (i) στις αντιλήψεις των φοιτητών και στις εννοιολογικές τους αλλαγές, σχετικά µε τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, καθώς και (ii) στους γνωστικούς στόχους που επιτυγχάνονται και στις ικανότητες που καλλιεργούνται µέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητας που εκπονείται. ABSTRACT In the context of the postgraduate lesson of Distance Education and Learning, a study was conducted, concerning the effective use of the concept map as a tool for learning, teaching, assessing and investigating students beliefs in the fundamental concepts of the subject matter. The study was organized in five stages and was based on a set of activities. In this paper, we present the third stage of the study, which includes a collaborative activity concerning the assessment of a concept map, designed and constructed by the teacher. The presented results concern the students beliefs in the fundamental concepts of the subject matter, their conceptual changes, the learning goals that can be achieved and the abilities that are cultivated within the framework of the activity. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η γνωστική ψυχολογία συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας, µε ερευνητικά πορίσµατα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευόµενος οικοδοµεί τη γνώση. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρήσεις, η µάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδοµητική συµµετοχή του εκπαιδευόµενου (Βοσνιάδου, 2002) και είναι αποτέλεσµα µιας συνεχούς διαδικασίας αλλαγών στις γνωστικές δοµές του. Σε αυτή τη διαδικασία, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η προώθηση της εννοιολογικής αλλαγής και η ανάπτυξη της µεταγνωσιακής επίγνωσης (Vosniadou, 1994). Για την αναπαράσταση των γνωστικών δοµών του εκπαιδευόµενου έχουν εφαρµοστεί ποικίλες προσεγγίσεις (Novak & Gowin, 1984, McAleese, 1998, Fisher et al, 2000), προκειµένου να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο ο εκπαιδευόµενος οικοδοµεί τη γνώση. Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί µια από τις ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρµοστεί (Novak & Gowin, 1984, Novak, 1998, Mintzes et al, 2000, Jonassen et al, 1997) τόσο για την αναπαράσταση της γνώσης όσο και για την αναπαράσταση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου. Ο εννοιολογικός χάρτης (concept map) είναι ένα γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) (Jonassen et al, 1997) που αναπαριστά τις

2 σχέσεις/συνδέσεις µεταξύ εννοιών µε έναν ολοκληρωµένο και ιεραρχικό τρόπο. Στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων, ο εννοιολογικός χάρτης ως µαθησιακό εργαλείο βοηθά τον εκπαιδευόµενο να µάθει ουσιαστικά (meaningful learning), οργανώνοντας και δοµώντας τις γνώσεις του και δίνοντας του τη δυνατότητα να ανακαλύψει/εντοπίσει γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή έχουν οικοδοµηθεί εσφαλµένα. Επίσης, ως διδακτικό εργαλείο και ως εργαλείο αξιολόγησης, βοηθά τον εκπαιδευτικό να εµπλουτίσει τη διδακτική του προσέγγιση και να διερευνήσει τις αντιλήψεις του εκπαιδευόµενου ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στη διεργασία της µάθησης. Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη υιοθετήθηκε το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Εκπαίδευση από Απόσταση», του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στόχος της ερευνητικής διαδικασίας, που πραγµατοποιήθηκε µέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, ήταν η διερεύνηση της αποτελεσµατικής χρήσης του εννοιολογικού χάρτη, ως προς τη δυνατότητα που δίνει (i) στους φοιτητές, να οικοδοµήσουν µε ενεργητικό τρόπο τις έννοιες που αφορούν στην «Εκπαίδευση από Απόσταση» και να µάθουν ουσιαστικά αξιοποιώντας την πρότερη γνώση και εµπειρία τους, και (ii) στο διδάσκοντα, να εµπλουτίσει τη διδακτική του προσέγγιση, να διερευνήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά µε τις έννοιες του γνωστικού αντικειµένου και τέλος να αξιολογήσει τους φοιτητές. Το θεωρητικό πλαίσιο και τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζονται συνοπτικά στις επόµενες ενότητες. Αναλυτικά παρουσιάζεται το τρίτο στάδιο, στόχος του οποίου ήταν (i) η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών και ο προσδιορισµός των εννοιολογικών τους αλλαγών που αφορούν στις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, καθώς και (ii) ο προσδιορισµός των γνωστικών στόχων που επιτυγχάνονται και των ικανοτήτων που καλλιεργούνται µέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητας που εκπονείται. Το στάδιο αυτό περιελάµβανε µια οµαδική δραστηριότητα µε αντικείµενο την αξιολόγηση ενός εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος είχε δοµηθεί και σχεδιαστεί από το διδάσκοντα. Ο εννοιολογικός χάρτης αφορούσε στην εργασία ενός (υποθετικού) εκπαιδευόµενου µε θέµα «Η Εκπαίδευση από Απόσταση». 2. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, η µάθηση δεν αντιµετωπίζεται ως µια διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών, αλλά πρέπει να νοείται ως µια ενεργητική διαδικασία δόµησης νοηµάτων και εννοιολογικής αλλαγής, η οποία προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στην όλη διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2001). Ο εκπαιδευόµενος πραγµατώνει την προσωπική του µάθηση, οικοδοµώντας µια «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσµος» (Κόµης & Φείδας, 2000), δηλαδή ένα σύστηµα αναπαραστάσεων-αντιλήψεων, το οποίο χρησιµοποιεί προκειµένου (i) να αφοµοιώνει σταδιακά τις νέες γνώσεις συσχετίζοντας αυτές µε τις προϋπάρχουσες, (ii) να εξηγεί ποικίλες καταστάσεις, και (iii) να δίνει απαντήσεις στα νέα προβλήµατα που θέτει «ο κόσµος» που τον περιβάλλει. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδίδει µεγάλη σηµασία στη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου για την προσαρµοστική διαµόρφωση της διδακτικής του παρέµβασης και να δηµιουργεί ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον µάθησης, στο οποίο να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή του εκπαιδευόµενου, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η διαµαθητική επικοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση του Ausubel (Ausubel et al, 1978): «Αν ήθελα να απλοποιήσω την εκπαιδευτική ψυχολογία σε µια φράση, θα δήλωνα: «Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι το τι ακριβώς γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόµενος. ιαπίστωσέ το και δίδαξέ τον ανάλογα». Είναι σηµαντική λοιπόν, η αναζήτηση και η αξιοποίηση κατάλληλων, ευέλικτων και µαθητοκεντρικών εργαλείων για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και διδακτικών προσεγγίσεων που συνάδουν µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση.

3 2.1 Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ Η έννοια του εννοιολογικού χάρτη αναπτύχθηκε από τον J. Novak (Novak & Gowin, 1984, Novak, 1998) και βασίστηκε στις ψυχολογικές απόψεις και στη θεωρία της ουσιαστικής µάθησης του Ausubel (Ausubel et al, 1978). Βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι οι κόµβοι και οι σύνδεσµοι. Οι κόµβοι αναπαριστούν τις έννοιες (αντικείµενα ή γεγονότα) και οι σύνδεσµοι προσδιορίζουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών (ή αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός). Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια διαγραµµατική αναπαράσταση συνδέσεων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εννοιών µε τη µορφή προτάσεων (propositions), προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις µεταξύ τους σχέσεις. Η διαδικασία κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη καλείται εννοιολογική χαρτογράφηση και η σχηµατική σύνδεση των εννοιών ακολουθεί ορισµένους κανόνες που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης (Novak & Gowin, 1984, Novak 1998). Στη µαθησιακή διεργασία (Κόκκος, 1998), ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να αξιοποιηθεί από το διδάσκοντα (Novak, 1998) (i) για τη διδασκαλία ως µια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, ή/και (ii) για τη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου σχετικά µε το υπό εξέταση θέµα, ή/και (iii) για την αξιολόγηση του εκπαιδευόµενου (Mintzes et al, 2000). Μέσα από έναν εννοιολογικό χάρτη δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει ο εκπαιδευόµενος, τις έννοιες που δε γνωρίζει, τις σχέσεις των εννοιών που έχει κατανοήσει καθώς και τις σχέσεις των εννοιών που αγνοεί ή/και παρανοεί. Ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να είναι (i) δοµηµένος και σχεδιασµένος από το διδάσκοντα, (ii) ηµιδοµηµένος από το διδάσκοντα, ή/και (iii) να σχεδιάζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο µε στόχο την ενεργοποίηση και την ένταξή του σε µια ανακαλυπτική διαδικασία µάθησης. Ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόµενο (i) ως µαθησιακό και γνωστικό εργαλείο, ή/και (ii) για ανταλλαγή ιδεών και επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Ως µαθησιακό και γνωστικό εργαλείο, ο εννοιολογικός χάρτης προάγει και αναπτύσσει τις στοχαστικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική µάθηση (Jonassen et al, 1997) βοηθώντας τον εκπαιδευόµενο να αναδοµήσει και να συνδέσει τις γνώσεις που ήδη κατέχει, να ορίσει και να διευκρινίσει συνδέσεις µεταξύ των εννοιών και να συσχετίσει τις νέες έννοιες µε όσα ήδη γνωρίζει. Ο εννοιολογικός χάρτης αντανακλά τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης (Wandersee, 1990) και λειτουργεί ως ένας «γνωστικός καθρέπτης» µέσα από τον οποίο ο εκπαιδευόµενος µπορεί να παρακολουθεί την πορεία της µάθησής του, να την αξιολογεί καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει τα λάθη του, όταν χρειάζεται, ενισχύοντας την ικανότητα της αυτορρύθµισης και του αναστοχασµού (Βοσνιάδου, 2002). εν αποτελεί όµως µόνο γνωστικό εργαλείο αλλά και µεταγνωστικό εργαλείο γιατί ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει να δοµεί και να συσχετίζει τις έννοιες, µαθαίνει δηλαδή πώς να µαθαίνει «ουσιαστικά». 3. ΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Εκπαίδευση από Απόσταση» (ΕαΑ) του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υιοθετήθηκε η χρήση του εννοιολογικού χάρτη στη µαθησιακή διεργασία, το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Το µάθηµα έχει τρίωρη διάρκεια ανά εβδοµάδα, πραγµατοποιείται µε τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή µε «πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία» και διαπραγµατεύεται έννοιες/θέµατα που αφορούν στα Ανοικτά και Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά (ΑεξΑΕ) Συστήµατα, στο ρόλο των συµβούλων-εκπαιδευτών σε αυτά, στις αρχές που διέπουν το σχεδιασµό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για ΕαΑ καθώς και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ΕαΑ. Στο πλαίσιο του µαθήµατος πραγµατοποιήθηκε µία ερευνητική διαδικασία κατά την οποία ο εννοιολογικός χάρτης χρησιµοποιήθηκε (i) από το διδάσκοντα ως διδακτικό

4 εργαλείο, ως εργαλείο διερεύνησης των αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά µε τις έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, και ως εργαλείο αξιολόγησης των φοιτητών, και (ii) από τους φοιτητές ως µαθησιακό εργαλείο. Οι 51 µεταπτυχιακοί φοιτητές, που παρακολούθησαν το µάθηµα, εκπόνησαν συνολικά 8 δραστηριότητες µε σκοπό να επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι του µαθήµατος εκ των οποίων οι 5 (2 ατοµικές και 3 οµαδικές) πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών. Κατά τη διάρκεια του 1 ου µαθήµατος, αφιερώθηκαν 2 ώρες για την παρουσίαση θεµάτων σχετικών µε τους εννοιολογικούς χάρτες όπως ορισµός/ οµαδοποίηση/σύνδεση εννοιών, κανόνες που διέπουν τον τρόπο κατασκευής των χαρτών και λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (προτάθηκε η χρήση του λογισµικού Inspiration). Η ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε στα ακόλουθα στάδια: Στάδιο 1 ο : Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών από τους φοιτητές στο πλαίσιο µιας ατοµικής δραστηριότητας, µε σκοπό να διερευνηθούν οι πρότερες αντιλήψεις των φοιτητών σε βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου όπως οι έννοιες της «Εκπαίδευσης από Απόσταση», του «Εκπαιδευτή στην ΕαΑ», του «Εκπαιδευτικού Υλικού», ώστε να καθοριστεί το σηµείο εκκίνησης της διδασκαλίας και να εντοπιστούν τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και διδακτικής παρέµβασης. Στάδιο 2 ο : Ανάπτυξη του εννοιολογικού χάρτη από τους φοιτητές µε θέµα «Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ενός ΑεξΑΕ Συστήµατος», στο πλαίσιο µιας οµαδικής δραστηριότητας, µε σκοπό να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η χρήση του εννοιολογικού χάρτη σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική τεχνική της µελέτης περίπτωσης. Στάδιο 3 ο : Αξιολόγηση του εννοιολογικού χάρτη που αναπαριστά την έννοια της «Εκπαίδευσης από Απόσταση», στο πλαίσιο µιας οµαδικής δραστηριότητας, µε σκοπό (i) να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των φοιτητών και να προσδιοριστούν οι εννοιολογικές τους αλλαγές, σχετικά µε τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, και (ii) να προσδιοριστούν οι γνωστικοί στόχοι που επιτυγχάνονται και οι ικανότητες που καλλιεργούνται µέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητας. Στάδιο 4 ο : Ανάπτυξη του εννοιολογικού χάρτη από τους φοιτητές µε θέµα «Η Εκπαίδευση από Απόσταση», στο πλαίσιο µιας οµαδικής δραστηριότητας, µε σκοπό να διερευνηθούν τα µαθησιακά αποτελέσµατα της οµαδικής κατασκευής εννοιολογικού χάρτη ακολουθώντας συγκεκριµένα µοντέλα οµαδικού τρόπου εργασίας. Στάδιο 5 ο : Ανάπτυξη του εννοιολογικού χάρτη από τους φοιτητές µε θέµα «Η Εκπαίδευση από Απόσταση», στο πλαίσιο µιας ατοµικής δραστηριότητας, µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί ο εννοιολογικός χάρτης ως εργαλείο τελικής αξιολόγησης και αναπαράστασης του τελικού εννοιολογικού σχήµατος των φοιτητών που αφορά στις διδαχθείσες έννοιες του γνωστικού αντικειµένου. Από την περιγραφή και τους στόχους των προαναφερθέντων σταδίων διαφαίνεται ότι, ο εννοιολογικός χάρτης αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας ως εργαλείο µάθησης, διερεύνησης των αντιλήψεων των φοιτητών και αξιολόγησης. Επιπλέον, ο εννοιολογικός χάρτης αξιοποιήθηκε και ως διδακτικό εργαλείο από το διδάσκοντα προκειµένου να συνθέσει/αναπαραστήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών (όπως αυτές διαπιστώθηκαν κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων) και µε σκοπό τη συζήτηση/σχολιασµό τους στην τάξη. Τα αποτελέσµατα της συζήτησης-ανατροφοδότησης καταγράφονταν σε διαφάνειες οι οποίες ήταν προσβάσιµες στους µαθητές µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του µαθήµατος. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουµε αναλυτικά το τρίτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας. Η παρουσίαση του τρίτου σταδίου επιλέχθηκε λόγω (i) του δυϊκού ρόλου του (το τρίτο στάδιο συνεισέφερε τόσο στην ερευνητική διαδικασία όσο και στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου), και (ii) της ιδιαίτερα θετικής αξιολόγησής του, όπως προέκυψε από την τελική αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας από τους φοιτητές.

5 4. ΤΟ 3 ο ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 4.1 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το τρίτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας περιελάµβανε µια οµαδική δραστηριότητα που εκπόνησαν οι φοιτητές και αφορούσε στην αξιολόγηση ενός εννοιολογικού χάρτη µε θέµα «Η Εκπαίδευση από Απόσταση». Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων που είχαν προηγηθεί της εκπόνησης της δραστηριότητας, οι φοιτητές είχαν διδαχθεί βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, όπως την έννοια της Ανοικτής Εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά της ΕαΑ, το ρόλο του εκπαιδευτή στην ΕαΑ, τα χαρακτηριστικά και τις µορφές εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου, την έννοια της Οµαδικής Συµβουλευτικής Συνάντησης. Θέµατα που αφορούν στον τρόπο/µέθοδο αξιολόγησης των εννοιολογικών χαρτών δεν είχαν αναφερθεί ρητά. Η οµαδική δραστηριότητα που εκπονήθηκε από τους φοιτητές βασίστηκε στην ιδέα του σεναρίου µε στόχους (goal-based scenarios) (Schank et al, 1999). Οι φοιτητές, στο πλαίσιο ενός αυθεντικού σεναρίου/προβλήµατος, κλήθηκαν να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους, η επίτευξη των οποίων είχε ως µαθησιακό αποτέλεσµα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιδιώκαµε να αποκτήσουν. Σύµφωνα µε το σενάριο της δραστηριότητας, οι φοιτητές έχοντας το ρόλο του εκπαιδευτή στη θεµατική ενότητα «Εκπαίδευση από Απόσταση» που πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της ΕαΑ από έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, κλήθηκαν να εκπληρώσουν την αποστολή του σεναρίου που ήταν η αξιολόγηση ενός εννοιολογικού χάρτη µε θέµα «Η Εκπαίδευση από Απόσταση». Ο εννοιολογικός χάρτης αφορούσε στην εργασία ενός (υποθετικού) εκπαιδευόµενου που παρακολουθούσε τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα από απόσταση. Ο εννοιολογικός χάρτης που δόθηκε προς αξιολόγηση ήταν δοµηµένος και σχεδιασµένος από το διδάσκοντα και συγκεκριµένα απεικόνιζε 30 έννοιες δοµηµένες σε 4 επίπεδα ιεραρχίας µε 30 (απλές) συνδέσεις και 14 σύνθετες συνδέσεις (cross-links). Οι λειτουργίες του σεναρίου που έπρεπε να πραγµατοποιήσουν οι φοιτητές αφορούσαν (i) στη µελέτη του εννοιολογικού χάρτη, (ii) στον ορισµό κριτηρίων και κλίµακας αξιολόγησης της εργασίας, (iii) στην αξιολόγηση της εργασίας και στην τεκµηρίωση αυτής, και (iv) στη συγγραφή γράµµατος προς τον εκπαιδευόµενο σχετικά µε την αξιολόγηση της εργασίας του. Ως πηγές για την επίτευξη των λειτουργιών του σεναρίου, οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους τον εννοιολογικό χάρτη που τους δόθηκε για αξιολόγηση, τις σηµειώσεις για τους εννοιολογικούς χάρτες και το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. Ως ανάδραση, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας, προτάθηκε να χρησιµοποιηθούν οι διαφάνειες που παρουσίαζαν τις συνθέσεις των αντιλήψεων των φοιτητών καθώς και των σχολιασµώνανατροφοδοτήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Μέσω των λειτουργιών του σεναρίου, οι φοιτητές κλήθηκαν να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους, η επίτευξη των οποίων είχε ως προσδοκώµενα αποτελέσµατα, οι φοιτητές (i) να οικοδοµήσουν, µέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, ελέγχοντας, δοµώντας, συσχετίζοντας και συµπληρώνοντας τις έννοιες αυτές καθώς και τις συνδέσεις τους, (ii) να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές σε ένα ΑεξΑΕ σύστηµα λαµβάνοντας υπόψη το συµβουλευτικό, υποστηρικτικό και διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτή, και (iii) να εφαρµόσουν τα στάδια αξιολόγησης της εργασίας ενός εκπαιδευόµενου. Επιπλέον, µέσω του πλαισίου της δραστηριότητας και ιδιαίτερα µέσω του ρόλου που οι φοιτητές έπρεπε να «παίξουν», επιδιώχθηκε η ενεργοποίηση των φοιτητών, η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας και η ανάπτυξη της αυτορρύθµισης και του αναστοχασµού. Ο σχεδιασµός και η δόµηση του εννοιολογικού χάρτη, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σταδίου, βασίστηκε (i) στις πρότερες αντιλήψεις των φοιτητών όπως διαπιστώθηκαν από το 1 ο στάδιο, (ii) στις έννοιες που είχαν διδαχθεί οι φοιτητές, και (iii) στις συζητήσεις-σχολιασµούς που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Ο εννοιολογικός χάρτης αφορούσε στις έννοιες της «ΕαΑ», της «Ανοικτής Εκπαίδευσης», στο

6 «ρόλο του Εκπαιδευτή» και στο «Εκπαιδευτικό υλικό». Εκτός των ορθών (απλών και σύνθετων) συνδέσεων µεταξύ των εννοιών, ο εννοιολογικός χάρτης παρουσίαζε (i) έννοιες µε εσφαλµένες συνδέσεις όπως (α) η σύνδεση της έννοιας «Εκπαίδευση από Απόσταση» µε τις έννοιες «Ανοικτή Εκπαίδευση» και «Σπονδυλωτό Σύστηµα», προκειµένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι οι φοιτητές συγχέουν τις σχέσεις που συνδέουν έννοιες οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς τον «ορισµό» τους ή/και συγχέουν τις σχέσεις που συνδέουν έννοιες για τις οποίες έχουν εσφαλµένες πρότερες αντιλήψεις, (β) η σύνδεση της έννοιας «Εκπαιδευτής» µε την έννοια «Εκπαιδευτικό Υλικό», προκειµένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να ορίσουν τις σχέσεις εννοιών που γνωρίζουν και των οποίων η σχέση µεταβάλλεται/αναδοµείται στο νέο εννοιολογικό πλαίσιο, (ii) ελλείψεις όσον αφορά (α) στις έννοιες που αναπαρίστανται (όπως έννοιες που αφορούν στα χαρακτηριστικά και στις µορφές του εκπαιδευτικού υλικού), και (β) στις σύνθετες συνδέσεις µεταξύ των εννοιών που αναπαρίστανται (όπως η σύνθετη σύνδεση µεταξύ των εννοιών «Εκπαιδευτής» και «Μορφές Επικοινωνίας»), προκειµένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι οι φοιτητές µπορούν να εµπλακούν µέσα από ένα δοσµένο εννοιολογικό πλαίσιο σε διαδικασίες ανάλυσης/σύνθεσης. 4.2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η αξιολόγηση των απαντήσεων των φοιτητών πραγµατοποιήθηκε µε άξονα τους στόχους της δραστηριότητας και επικεντρώθηκε (i) στα κριτήρια και στην κλίµακα αξιολόγησης της εργασίας, (ii) στην αξιολόγηση της εργασίας και στην τεκµηρίωση αυτής (κυρίως µέσω των παραδειγµάτων που κατεγράφησαν), και (iii) στη συγγραφή γράµµατος προς τον εκπαιδευόµενο σχετικά µε την αξιολόγηση της εργασίας του (κυρίως µέσω των σχολίων και της ανάδρασης που δόθηκαν). Συγκεκριµένα, για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και τον προσδιορισµό των εννοιολογικών αλλαγών των φοιτητών, τα δεδοµένα που συλλέξαµε προέκυψαν από την ερµηνευτική προσέγγιση (i) των παραδειγµάτων που χρησιµοποίησαν οι φοιτητές προκειµένου να συγκεκριµενοποιήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσαν και να τεκµηριώσουν τη βαθµολογία κάθε κριτηρίου (π.χ. όσον αφορά στο κριτήριο «πληρότητα εννοιών» κάποιοι φοιτητές έδιναν ως παράδειγµα ότι δεν παρουσιαζόταν στο χάρτη η έννοια του «Ρυθµού Εκπαίδευσης»), και (ii) του γράµµατος που συγγράψανε για την αξιολόγηση της εργασίας του (υποθετικού) εκπαιδευόµενου και στο οποίο καταγράφονταν τα σχόλια και η ανάδραση προς τον εκπαιδευόµενο (π.χ. για την πρόταση «Ο Εκπαιδευτικός διδάσκει τον Εκπαιδευόµενο» που παρουσιαζόταν στο χάρτη, κάποιοι φοιτητές έδιναν ως σχόλια προς τον εκπαιδευόµενο ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ΕαΑ δεν περιορίζεται µόνο στη διδασκαλία επισηµαίνοντας τον υποστηρικτικό και συµβουλευτικό ρόλο του). Επίσης, είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι ελήφθησαν υπόψη οι αξιολογήσεις των φοιτητών που συνοδεύονταν από σωστές αιτιολογήσεις, δηλαδή δόθηκε µεγαλύτερο βάρος στα παραδείγµατα και στα σχόλια που καταγράφονταν από τους φοιτητές (π.χ. ενώ οι φοιτητές επισήµαιναν ότι ήταν λανθασµένη η σύνδεση µεταξύ των εννοιών της «ΕαΑ» και της «Ανοικτής Εκπαίδευσης» όπως παρουσιαζόταν στο χάρτη, η αιτιολόγηση που έδιναν πολλές φορές είτε δεν ήταν επαρκής ή ήταν λανθασµένη, µε αποτέλεσµα να µη λαµβάνεται υπόψη η επισήµανσή τους ως ορθή). Για τον προσδιορισµό των γνωστικών στόχων που επιτεύχθηκαν και των ικανοτήτων που καλλιεργήθηκαν µέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητας συλλέξαµε δεδοµένα που αφορούσαν (i) στα κριτήρια και στην κλίµακα που έθεσαν οι φοιτητές για την αξιολόγηση του εννοιολογικού χάρτη καθώς και στον τρόπο που αυτά εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (π.χ. ποια κριτήρια τέθηκαν, αν τα κριτήρια τεκµηριώθηκαν µε παραδείγµατα, αν τα κριτήρια εφαρµόστηκαν στην αξιολόγηση όπως προέκυψε από το γράµµα προς τον εκπαιδευόµενο και τη βαθµολογία κάθε κριτηρίου, αν η βαθµολογία ήταν συµβατή µε τα παραδείγµατα και τις αιτιολογήσεις προς τον εκπαιδευόµενο), (ii) στο ρόλο

7 των φοιτητών σύµφωνα µε το σενάριο της δραστηριότητας (π.χ. αν το γράµµα ήταν φιλικό, αν υπήρχαν θετικά σχόλια προς τον εκπαιδευόµενο, αν υπήρχε αιτιολόγηση της αξιολόγησης και βοήθεια προς τον εκπαιδευόµενο), (iii) στον τρόπο εκπόνησης της δραστηριότητας όπως προέκυψε από την ερµηνευτική προσέγγιση ενός κειµένου που συγγράφηκε από τους φοιτητές (όπως τους είχε ζητηθεί) σχετικά µε τον τρόπο εργασίας τους, και (iv) στην τελική αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας όσον αφορά στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 4.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά µε τις έννοιες του γνωστικού αντικειµένου Όσον αφορά στις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά µε τις έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές αντιµετώπισαν δυσκολίες στον ορισµό των σχέσεων (απλές και σύνθετες συνδέσεις) βασικών εννοιών, όπως της έννοιας «Εκπαίδευση από Απόσταση», «Εκπαιδευτικό Υλικό» µε άλλες έννοιες του γνωστικού αντικειµένου όπως «Ανοικτή Εκπαίδευση», «Σπονδυλωτό Σύστηµα» κ.λπ. Στον Πίνακα 1., παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι σηµαντικότερες µαθησιακές δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην οικοδόµηση των σχέσεων µεταξύ των βασικών εννοιών του γνωστικού αντικειµένου και οι εννοιολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της διερευνητικής δραστηριότητας του 1 ου σταδίου. Οι µαθησιακές δυσκολίες που διαπιστώθηκαν, πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός ότι οι σύνδεσµοι που κλήθηκαν να προσδιορίσουν οι φοιτητές αναφέρονται (i) σε σχέσεις νέων εννοιών οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς τον «ορισµό» τους (όπως η έννοια «Σπονδυλωτό Σύστηµα») ή/και για τις οποίες είχαν εσφαλµένες πρότερες αντιλήψεις (όπως η έννοια «Ανοικτή Εκπαίδευση» σε σχέση µε την έννοια «Εκπαίδευση από Απόσταση») ή/και (ii) σε σχέσεις εννοιών τις οποίες γνώριζαν οι φοιτητές, αλλά η σχέση τους µεταβάλλεται ή/και αναδοµείται στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου, όπως η σχέση µεταξύ των εννοιών του «Εκπαιδευτή» και του «Εκπαιδευτικού υλικού» όπου µεταβάλλεται και η σχέση µεταξύ των εννοιών του «Εκπαιδευτή» και του «Εκπαιδευόµενου» όπου αναδοµείται. «Ανοικτή Εκπαίδευση» (ΑΕ) (42%) «Σπονδυλωτό Σύστηµα» (ΣΣ) (89%) «Νέες Τεχνολογίες» (ΝΤ) (30%) «Σπονδυλωτό Σύστηµα» (ΣΣ) (56%) «Νέες Τεχνολογίες» (ΝΤ) (22%) «Νέες Τεχνολογίες» (ΝΤ) (72%) Μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν στις σχέσεις της έννοιας «Εκπαίδευση από Απόσταση» (ΕαΑ) µε τις έννοιες: Οι φοιτητές θεώρησαν τις έννοιες ταυτόσηµες ή ότι κάθε µορφή ΑΕ είναι ΕαΑ. Οι αντιλήψεις αυτές πιθανόν να οφείλονται (i) στη δυσκολία ορισµού της έννοιας ΑΕ και διάκρισής της από την έννοια της ΕαΑ, ή/και (ii) στο γεγονός ότι η έννοια της ΑΕ είναι µια νέα έννοια για τους φοιτητές, ή/και (iii) στις προϋπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι στην ΕαΑ εφαρµόζεται/ακολουθείται το ΣΣ. Ενώ το 25% των φοιτητών εντόπισε ότι υπάρχει λάθος στη σύνδεση των εννοιών, µόλις το 11% των φοιτητών δίνει πλήρη και ορθή αιτιολόγηση. Επιπροσθέτως, όσον αφορά στην έννοια του ΣΣ, οι φοιτητές θεώρησαν ότι δε δίνονται «Εκπαιδευτικές ευκαιρίες» µέσω του «ΣΣ» και δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη σύνθετη σύνδεση που παρουσιάστηκε στους εννοιολογικούς χάρτες (30%). Οι αντιλήψεις αυτές πιθανόν να οφείλονται (i) στη δυσκολία ορισµού της έννοιας ή/και (ii) στην εσφαλµένη αντίληψη ότι οι έννοιες ΕαΑ και ΑΕ είναι ταυτόσηµες άρα και η ΕαΑ χρησιµοποιεί ως εργαλείο το ΣΣ. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι η ΕαΑ πραγµατοποιείται µε τη χρήση των ΝΤ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στο προφίλ των φοιτητών και στην άµεση σχέση τους µε τις ΝΤ. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουµε την εννοιολογική αλλαγή που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τη δραστηριότητα του 1 ου σταδίου, όπου η συγκεκριµένη αντίληψη παρουσιαζόταν σε ποσοστό 57%. Μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν στις σχέσεις της έννοιας «Εκπαιδευτικό Υλικό» (ΕΥ) µε τις έννοιες: Οι φοιτητές θεώρησαν ότι το ΕΥ ακολουθεί το ΣΣ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στη δυσκολία ορισµού της έννοιας του ΣΣ ή όπως διαπιστώθηκε µετά από συζήτηση µε κάποιους φοιτητές, να οφείλεται στην παρερµηνεία του όρου «ΣΣ» και την αναλογία µε την έννοια «Σπονδυλωτό Μοντέλο» που χρησιµοποιείται για τη δόµηση ενός κεφαλαίου έντυπου ΕΥ. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι το ΕΥ παρέχεται µέσω των ΝΤ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στο προφίλ των φοιτητών και στην άµεση σχέση τους µε τις ΝΤ. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουµε την εννοιολογική αλλαγή που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τη διερευνητική δραστηριότητα του 1 ου σταδίου, όπου η συγκεκριµένη αντίληψη παρουσιαζόταν σε ποσοστό 51%. Μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν στις σχέσεις της έννοιας «Εκπαιδευτής» (Εκπ) µε τις έννοιες: Οι φοιτητές θεώρησαν ότι ο Εκπ πρέπει να γνωρίζει ΝΤ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στο προφίλ των φοιτητών και στην άµεση σχέση τους µε τις ΝΤ, θεωρώντας τις ΝΤ σηµαντικό εργαλείο του Εκπ.

8 «Εκπαιδευτικό Υλικό» (ΕΥ) (25%) «Θεµατική Ενότητα» (ΘΕ) (45%) «Εκπαιδευόµενος» (ΕΚ) (37%) Οι φοιτητές θεώρησαν ότι ο Εκπ παρέχει το ΕΥ στους εκπαιδευόµενους ή/και ότι ο Εκπ σχεδιάζει το ΕΥ. Οι αντιλήψεις αυτές πιθανόν να οφείλονται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες των φοιτητών από την παραδοσιακή εκπαίδευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εννοιολογική αλλαγή που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τη διερευνητική δραστηριότητα του 1 ου σταδίου, όπου οι συγκεκριµένες αντιλήψεις παρουσιάζονταν σε ποσοστό 45%. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι ο Εκπ διαµορφώνει την ύλη της ΘΕ ή/και καθορίζει την ύλη της ΘΕ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες των φοιτητών από την παραδοσιακή εκπαίδευση. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι ο Εκπ διδάσκει τον ΕΚ. Η αντίληψη αυτή πιθανόν να οφείλεται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες των φοιτητών από την παραδοσιακή εκπαίδευση αλλά και στο γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν την αντίληψη ότι η ΕαΑ πραγµατοποιείται κυρίως µέσω τηλεµαθηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. Πίνακας 1. Αντιλήψεις των φοιτητών όσον αφορά στις σχέσεις µεταξύ βασικών εννοιών του γνωστικού αντικειµένου Γνωστικοί στόχοι που επιτυγχάνονται και ικανότητες που καλλιεργούνται Όσον αφορά στη λειτουργία του σεναρίου για τον καθορισµό των κριτηρίων και της κλίµακας αξιολόγησης της εργασίας του (υποθετικού) εκπαιδευόµενου, το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (80%) βασίστηκε στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες του όσον αφορά στον τρόπο κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών και στις αναπαραστάσεις που αναδύουν. Ένα µικρό ποσοστό φοιτητών προσπάθησε να εφαρµόσει κριτήρια και κλίµακα αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών σύµφωνα µε διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές (Novak, Gowin, 1984) ή/και πηγές του ιαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι τα σηµαντικότερα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και η ποσοστιαία ανάλυση χρήσης αυτών είναι: (i) κριτήρια εννοιών: (α) ορθότητα εννοιών (57%), (β) πληρότητα εννοιών (79%), (ii) κριτήρια συνδέσεων: (α) ορθότητα συνδέσεων (96%), (β) πληρότητα απλών συνδέσεων (43%), (γ) ύπαρξη σύνθετων συνδέσεων (39%), (iii) κριτήρια δοµής: (α) ιεραρχική δοµή (79%), (iv) γενικά κριτήρια: (α) ευανάγνωστος εννοιολογικός χάρτης (54%), (β) χρήση παραδειγµάτων (29%), (γ) βαθµός κατανόησης της βασικής έννοιας που απεικονίζεται (36%). Από την ποσοστιαία ανάλυση χρήσης των κριτηρίων, από τα παραδείγµατα που δόθηκαν για την τεκµηρίωσή τους καθώς και από τα κείµενα των αξιολογήσεων που συγγράφηκαν, διαπιστώθηκε ότι η προσοχή των φοιτητών εστιάστηκε στην ορθότητα των συνδέσεων µεταξύ των εννοιών. Όσον αφορά στα κριτήρια της πληρότητας του εννοιολογικού χάρτη, όπως πληρότητα εννοιών, πληρότητα απλών συνδέσεων, ύπαρξη σύνθετων συνδέσεων και παραδείγµατα, διαπιστώθηκε ότι ενώ τέθηκαν ως κριτήρια αξιολόγησης από αρκετούς φοιτητές, εφαρµόστηκαν όµως σε µικρό βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε, όσον αφορά στις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου και στις µεταξύ τους συνδέσεις (απλές και σύνθετες), ότι µικρός αριθµός σχολίων καταγράφηκε και αφορούσε στον εµπλουτισµό του εννοιολογικού χάρτη (i) µε έννοιες όπως (α) τα χαρακτηριστικά της ΕαΑ (55%) (Τόπος, χρόνος και ρυθµός µελέτης/εκπαίδευσης), (β) τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού (18%) (συνόψεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.λπ), (γ) το ρόλο του εκπαιδευτή (20%) (επίλυση αποριών, ανάθεση δραστηριοτήτων κ.λπ), (δ) τα µέσα επικοινωνίας (18%), (ε) την έννοια της ΟΣΣ (23%), (στ) τις µορφές του εκπαιδευτικού υλικού (11%) (έντυπο υλικό, κασέτες ήχου κ.λπ), (ζ) τους τρόπους παροχής της ΕαΑ (71%) (αλληλογραφία, τηλεδιάσκεψη κ.λπ), (ii) µε επιπλέον συνδέσεις όπως για τις έννοιες «Εκπαιδευτής» και «Εκπαιδευόµενος» (32%), (iii) µε σύνθετες συνδέσεις όπως για τις έννοιες «Εκπαιδευόµενος» και «Τόπος, χρόνος και ρυθµός µάθησης» (35%) καθώς και των εννοιών «Εκπαιδευόµενος», «Εκπαιδευτής» και «Γεωγραφική απόσταση» (11%), και (iv) µε επιπλέον παραδείγµατα για κάποιες έννοιες (11%). Από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσµάτων, προκύπτει ότι οι φοιτητές κατά την αξιολόγησή τους εστιάστηκαν κυρίως στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της ορθότητας των συνδέσεων που παρουσιάζονταν µεταξύ των εννοιών και δεν ανέπτυξαν σε µεγάλο βαθµό ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης ώστε να εµπλουτίσουν το χάρτη µε επιπλέον έννοιες και συνδέσεις (απλές και σύνθετες). Αυτό πιθανόν να οφείλεται (i) στη χρήση του δοµηµένου και σχεδιασµένου από το διδάσκοντα εννοιολογικού χάρτη, ή/και (ii) στην έλλειψη λειτουργιών

9 του σεναρίου ή/και επιπλέον ανάδρασης, οι οποίες θα έδιναν στους φοιτητές ένα πλαίσιο «σκαλωσιάς» στην προσπάθειά τους να πραγµατώσουν υψηλότερου επιπέδου γνωστικούς στόχους. Όσον αφορά στο ρόλο των φοιτητών σύµφωνα µε το σενάριο της δραστηριότητας, προκύπτει ότι η πλειοψηφία (72%) ανταποκρίθηκε σε πολύ υψηλό βαθµό στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές στην ΕαΑ. Για τη λειτουργία του σεναρίου που αναφέρεται στην καταγραφή των σχολίων/ανάδρασης προς τον εκπαιδευόµενο, η πλειοψηφία των φοιτητών έλαβε υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕαΑ, όπως η γεωγραφική απόσταση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου καθώς και τον καθοδηγητικό, συµβουλευτικό και εµψυχωτικό ρόλο του εκπαιδευτή. Επιπλέον, το συγκεκριµένο πλαίσιο της δραστηριότητας βοήθησε τους φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητες αυτορρύθµισης και αναστοχασµού µέσω του ρόλου του εκπαιδευτή που κλήθηκαν να «παίξουν». Όσον αφορά στον τρόπο εκπόνησης της δραστηριότητας, προκύπτει ότι αρκετές οµάδες εργασίας (44%) χρησιµοποίησαν την ηλεκτρονική επικοινωνία ως αποκλειστικό µέσο επικοινωνίας. Επίσης, από τα σχόλια των φοιτητών διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε η δηµιουργία µιας θετικής συνεργατικής ατµόσφαιρας και αλληλοβοήθειας. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών είναι: «Ήταν διαφορετική εµπειρία από το να φτιάχνεις ένα χάρτη µόνος σου», «Ξέραµε πως υπάρχει και ο άλλος για να επισηµάνει κάποιο λάθος ή να θυµηθεί κάτι που µπορεί να ξεχάστηκε. Αλληλοσυµπληρωθήκαµε», «Πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία συνεργασίας από απόσταση, σε ώρες και τόπο που εξυπηρετούσαν τον καθένα µας», «Χρονοβόρα η διαδικασία επικοινωνίας». Από την τελική αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε, όσον αφορά στην αξιολόγηση του συγκεκριµένου σταδίου και του πλαισίου της δραστηριότητας που εκπονήθηκε, ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες απόψεις των φοιτητών: «Με προβληµάτισαν έννοιες και συνδέσεις που δεν είχα σκεφτεί», «Η διαδικασία της αξιολόγησης της εργασίας ενός εκπαιδευόµενου επαυξάνει την ευθύνη σου για έγκυρη αξιολόγηση», «ηµιουργείται µια αίσθηση ανασφάλειας του τι είναι σωστό και τι λάθος», «Φαίνεται εύκολο και σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις έννοιες», «Ανακαλύπτεις λάθη και θέτεις κριτήρια/κανόνες για σωστή προσέγγιση», «Χρήσιµο γιατί µαθαίνεις να εντοπίζεις σφάλµατα και να µην τα επαναλαµβάνεις ο ίδιος», «Βοηθά να συνειδητοποιήσεις λάθη που κάνεις ο ίδιος», «Είναι χρήσιµο να µπαίνεις στη θέση του αξιολογητή για να ξέρεις τι προσέχει και τι περιµένει να δει από την εργασία σου». 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε το πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε για την αξιοποίηση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». Η ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε σε πέντε στάδια και βασίστηκε σε ένα σύνολο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις οποίες ο εννοιολογικός χάρτης χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο µάθησης, διερεύνησης των αντιλήψεων των φοιτητών και αξιολόγησής τους. Παράλληλα, ο εννοιολογικός χάρτης αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο εµπλουτίζοντας/ενισχύοντας τη διδακτική διαδικασία. Από τα αποτελέσµατα του τρίτου σταδίου της ερευνητικής διαδικασίας που παρουσιάστηκε αναλυτικά και στο οποίο χρησιµοποιήθηκε ένας δοµηµένος και σχεδιασµένος από το διδάσκοντα εννοιολογικός χάρτης, προκύπτει ότι η χρήση του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείο διερεύνησης των αντιλήψεων των φοιτητών, αναδεικνύει αποτελεσµατικά τις µαθησιακές δυσκολίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές αντιµετώπισαν δυσκολίες στην οικοδόµηση των σχέσεων (i) εννοιών που παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς τον «ορισµό» τους, (ii) εννοιών για τις οποίες οι φοιτητές έχουν

10 εσφαλµένες πρότερες αντιλήψεις, και (iii) εννοιών τις οποίες γνωρίζουν αλλά οι σχέσεις τους τροποποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Όσον αφορά στους γνωστικούς στόχους, διαπιστώθηκε ότι επιτεύχθηκαν κυρίως στόχοι σε επίπεδο κατανόησης των παρουσιαζόµενων εννοιών και συνδέσεών τους, ενώ η πραγµάτωση υψηλότερου επιπέδου γνωστικών στόχων όπως ανάλυσης και σύνθεσης δεν επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Επιπλέον, η ενσωµάτωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ενός εννοιολογικού χάρτη µέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, βοήθησε τους φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αυτορρύθµισης και αναστοχασµού. Στα µελλοντικά µας σχέδια, είναι ο εµπλουτισµός του σεναρίου της δραστηριότητας µε επιπρόσθετες µορφές ανάδρασης (όπως µελέτες περίπτωσης) ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση ότι µέσω ενός εµπλουτισµένου πλαισίου µπορούν οι φοιτητές να επιτύχουν υψηλότερου επιπέδου γνωστικούς στόχους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ausubel D., Novak J., Hanesian H., (1978), Educational Psychology: A cognitive view, (2 nd ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. Fisher K., Wandersee J., Wideman G., (2000), Enhancing cognitive skills for meaningful understanding of domain specific knowledge, American Association for the Advancement of Science (http://public.sdsu.edu/crmse/fisher-one.com). Jonassen D., Reeves T., Hong N., Harvey D., & Peters K., (1997), Concept Mapping as Cognitive learning and Assessment Tools, Journal of Interactive Learning Research, 8(3/4), pp McAleese R., (1998), The Knowledge Arena as an Extension to the Concept Map: Reflection in Action, Interactive Learning Environments, Vol. 6, No. x, pp Mintzes J., Wandersee J., & Novak J., (2000), Assessing Science Understanding: A Human Constructivist View, Educational Psychology Series, Academic Press. Novak J., (1998), Learning, Creating and Using knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in schools and Corporations, Lawrence Erlbaum Associates. Novak J., Gowin D., (1984), Learning how to learn, Cambridge University Press. Schank R., Berman T., Macpherson K., (1999), Learning by Doing, in Instructional-design Theories and Models, A New paradigm of Instructional Theory, Volume II, Editors: Charles M. Reigeluth, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Vosniadou S., (1994), From cognitive theory to educational technology, in Technology- Based Learning Environments: Psychological and Educational Foundations, Editors: S. Vosniadou, E. De Corte, H. Mandl, NATO ASI Series F137, Springer Verlag. Wandersee J., (1990), Concept mapping and the cartography of cognition, Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), pp Βοσνιάδου Σ., (2002), «Πώς µαθαίνουν οι µαθητές», ιεθνής Ακαδηµία της Εκπαίδευσης ιεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της Unesco, Gutenberg, Πανεπιστηµιακά. Κόκκος Α., (1998), «Αρχές Μάθησης Ενηλίκων», στο Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων, Τόµος Β, Συγγραφείς: Α.Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Κόµης Β., Φείδας Χ., (2000), «Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο ιαδίκτυο», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήµιο Πατρών. Ματσαγγούρας Η., (2001), «Στρατηγικές ιδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη ιδακτική Πράξη», Θεωρία και Πράξη της ιδασκαλίας, 2, Gutenberg, Πανεπιστηµιακά. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστηµίου Αθηνών που συµµετείχαν στην ερευνητική διαδικασία στο πλαίσιο του µαθήµατος «Εκπαίδευση από Απόσταση», το ακαδηµαϊκό έτος

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική ιαδικασία του. µαθήµατος της Πληροφορικής: Μια Πιλοτική ιερεύνηση

Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική ιαδικασία του. µαθήµατος της Πληροφορικής: Μια Πιλοτική ιερεύνηση Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική ιαδικασία του µαθήµατος της Πληροφορικής: Μια Πιλοτική ιερεύνηση Ευαγγελία Γουλή, Αγορίτσα Γόγουλου και Μαρία Γρηγοριάδου lilag@di.uoa.gr, rgog@di.uoa.gr, gregor@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου Ημερίδες Επιμόρφωσης/Ενημέρωσης για τα επιλεγέντα Στελέχη Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του Έργου με τίτλο: «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση Use of concept maps in preschool education: Theoretical approach and literature review Τσιγγίδου

Διαβάστε περισσότερα

«Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης»

«Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης» 33ο Δημοτικό Σχολείο Παληού Καβάλας και 2o Γυμνάσιο Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια» «Εννοιολογικοί χάρτες Χάρτες μάθησης και κριτικής σκέψης» Συντονιστές: Χάιδω Σαμαρά, Δημήτρης Κοκκώνης Περίληψη Θωμαΐς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα